Antropologer for at øge medindflydelsen på plejecentret Johan Riis Minde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Antropologer for at øge medindflydelsen på plejecentret Johan Riis Minde"

Transkript

1 Antropologer for at øge medindflydelsen på plejecentret Johan Riis Minde Rapport 1

2 Plejecentret Johan Riis Minde i Morsø Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse på egne opgaver. I denne rapport evaluerer KL og KTO udviklingsprojektet. Sidst i rapporten er der fokus på, hvordan erfaringerne fra plejecentret kan overføres til andre arbejdspladser. Work smarter not harder Evalueringen er foretaget på baggrund af et fokusgruppeinterview med Johan Riis Mindes leder og fire medarbejdere. Evalueringen afrundes med en vurdering af projektets overførbarhed til andre offentlige arbejdspladser. Denne vurdering er bl.a. foretaget på baggrund af samtaler om projektets overførbarhed med deltagere fra de fire øvrige projekter på et seminar i januar Om Johan Riis Minde Hele plejecenteret Johan Riis Minde består af 3 forskellige enheder: plejeboliger, demensenhed og et kombineret dagcenter daghjem, der alle har indgået i projektet. Der er 48 fastansatte medarbejdere. Baggrund: I Morsø kommune har der, som i andre kommuner, været krav om besparelser. Samtidig oplever Johan Riis Minde større og større kompleksitet hos beboere og brugere og deraf følgende stigende behov for pleje og omsorg. Johan Riis Minde vil derfor have kortlagt deres arbejde, opgaver og arbejdsgange for at se, om der er opgaver og arbejdsgange, der kan gøres bedre eller mere effektivt, så der på den måde kan frigøres ressourcer. Aktuel ledelsesudfordring i forbindelse med projektdeltagelsen: Alle ledere i Morsø Kommune var i gang med et innovationsmodul under den offentlige lederuddannelse, hvor den stillede opgaver var: Find 3% besparelse af budget 2012 med inddragelse af. Ønsket har været at sikre, at medarbejderinddragelsen blev stor, og at komme mere og dybere omkring i egen organisation, hvilket vil give en oplevelse af større medindflydelse på egne arbejdsopgaver, i en tid med besparelser. Dette vil alt andet lige skabe større arbejdsglæde og større faglig tilfredshed. Formål Johan Riis Minde har defineret følgende formål med deltagelsen i projektet: at sammen med lederen finder besparelser eller effektiviseringer på 3 % af 2012 budgettet at bliver inddraget i ovenstående gennem kortlægning af arbejdet, opgaver og arbejdsgange for at se, om der i den travle hverdag alligevel er opgaver og arbejdsgange, der kan gøres bedre, mere effektivt eller på andre tider af døgnet, så vi på den måde kan frigøre ressourcer. Starte en innovationsproces at ved ovenstående medindflydelse på egne arbejdsopgaver i en tid med besparelser for derved at bidrage til større 2

3 arbejdsglæde og større faglig tilfredshed. Med andre ord: give ejerskab i en forandringsproces/ tid med besparelser. Mål Johan Riis Minde har følgende 7 mål opstillet grad af medindflydelse på arbejdet ved næste spørgeskemaundersøgelse. oplever ejerskab i processen, inden grad af godt samarbejde. arbejdsglæde i hverdagen. kommer med 20 ideer til work smalter not harder. faglig tilfredshed i hverdagen. har højere trivsel gennem inddragelse i processen målt i korttidssygefravær. Handlinger Alle blev involveret ved information på ugentlige tirsdagsmøder og via ugentlige nyhedsbrev. I projektforløbet blev der taget relevante emner / udfordringer / dilemmaer op til drøftelse på gruppemøder og personalemøder. Der blev arrangeret temamøder for alle efter behov. Der blev i forbindelse med projektets start gennemført en spørgeskemaundersøgelse, der havde fokus på oplevelsen af medindflydelse, arbejdsglæde m.m. Kerneindsatsen var dannelsen af et hold af antropologer på 14 medarbejdere, der var sammensat repræsentativt for de enkelte enheder og vagttyper i institutionen. De tillidsvalgte i MED-udvalget var blandt de 14. Antropologerne gik på opdagelse i egen organisation og kortlagde den gennem interview og billeddokumentation. Dernæst deltog de i udarbejdelsen af handleplaner og var primus motor / rollemodel i implementering af dem. I projektet blev der tilknyttet en ekstern konsulent, der var gennemgående sammen med lederen. Konsulenten forestod undervisning / introduktion til den antropologiske metode, var med til at samle resultaterne sammen for med antropologerne og lederen at kunne omsætte de gode ideer / gode historier fra hverdagen til handleplaner, iværksætte nye arbejdsgange / tiltag, samt komme med relevante oplæg til temamøder i processen ud fra devisen work the talk. Konsulenten fungerede således også som sparringspartner for lederen i processen. Der blev med den eksterne konsulent gennemført undervisning / introduktion i den antropologiske metode, interviewspørgsmål, kortlægning af en arbejdsdag (en brugerrejse fra virkeligheden) og billeddokumentation. 3

4 Antropologerne interviewede herefter kollegaer, som arbejdede i andre enheder end deres egen og på andre tider af døgnet end de selv gjorde, for at undgå hjemmeblindhed og maksimere nysgerrighedsfaktoren over for kollegaens arbejde. Herefter blev der lavet opsamling med koblinger til idéer, der kunne iværksættes, tematiseringer og prioriteringsmøder med antropologerne Ud fra disse vurderinger blev der herefter implementeret nye arbejdsgange m.m., efter forudgående informations- og dialogmøder ved gruppemøder i de respektive enheder. Undervejs blev der afholdt relevante temamøder for for at give dem personlige kompetencer i det at være i en forandringsproces. Evalueringskriterier Der er i Johan Riis Minde opstillet følgende kriterier i forbindelse med egen evaluering: tager del i /bakker op om de iværksatte tiltag og bidrager til udvikling af idéer i spørgeskemaundersøgelsen ved projektets afslutning, tilkendegiver større værdi af oplevelse af medindflydelse, end ved den første spørgeskemaundersøgelse de omsatte idéer har bidraget til, at man i hverdagen kan Work smarter - not harder man ved projektets evaluering i juni er oppe på 20 ideer, der opfylder ovenstående. korttidssygefraværet er mindre end i 2011 Evalueringsform Johan Riis Minde har opstillet følgende: Mundtlige tilkendegivelser bl.a. på evalueringsmøde den 20. juni fra i forbindelse med det at være involveret og være en del af en forandringsproces Antropologernes oplevelse af eget og kollegaernes engagement Spørgeskemaundersøgelse Sammentælling af ideer. Fremkom der 20 idéer? Fraværsstatistik udtrækkes af OPUS for at undersøge korttidssygefraværet. Oplevet effekt Fokusgruppeinterview På spørgsmålet: Hvilke tegn er der på, at det har givet mere medindflydelse på egne arbejdsopgaver? Svarer en af antropologerne: Vi har fundet en masse idéer frem, som kan gøre tingene nemmere. Vi har arbejdet på tværs af dag/nattevagt, så vi kunne få andre øjne på vore eget og forsætter: En ting som vasketøj. Her er vi begyndt at hjælpe hinanden, så nu har vi fået ryddet op. Tidligere var det en ØVopgave. Løsningen var enkel, men vi kunne ikke se den! En anden fortsætter med at konstatere, at det, at de fik set, at det egentlig ikke var noget problem at finde en løsning, var stort. Det at få flyttet ØV-opgaver til YES-opgaver har været en stor gevinst, og opgaven har været at få trukket bevidstheden om opgaverne ned på et 4

5 niveau, hvor de ser løsningerne frem for problemerne. Det er således bl.a. lykkes at få den person, der tidligere arbejdede med vasketøjet, til at løse andre opgaver. Den eksterne konsulent har med sin tilgang og metaforer fået et sprogspil ind på Johan Riis Minde. Hun fik os til at klippe tanker over som det siges. Hvis vi sagde, at det ikke kan lade sig gøre, så sagde hun lad os klippe den over. Og det tager 30 dage at ændre en vane, så sig til jer selv: Jeg vil hver dag øve mig i at I løbet af sommeren 2011 skulle Johan Riis Minde af med 2 medarbejdere i forbindelse med besparelser, hvilket yderligere har betydet, at Nu skal vi yderligere work smarter not harder. Som lederen siger: Vi hænger lidt med koderne efter sommerferiens afskedigelse af to medarbejdere, og medarbejdere siger, at når strukturen og arbejdsopgaverne skal ændres, så er vi ikke i tvivl om, at vi får medindflydelse på egne arbejdsopgaver. Der er en oplevelse af, at hvis ikke Johan Riis Minde havde gennemført projektet, så ville de have arbejdet, som de plejer og være kommet længere og længere ned. Som en af dagvagterne siger: Man føler sig hørt og anerkendt og føler ejerskab. Du er aktivt med hele tiden. Vi har mange synlige beviser på, at vores idéer er hørt. Det er blevet accepteret, at vi prøver nogle idéer af vi prøver nogle små ting. En fra en anden gruppe fortsætter: De 20 idéer, vi har arbejdet ud fra, gør noget stort i hverdagen. Der gives udtryk for, at fra at skrive idéerne ned, så prøver de nu idéer af og spørger: Hvad er det værste, der kan ske? Tillidsrepræsentanten oplever også, at kollegerne er blevet bedre til at sige tingene til hinanden. Og en af de øvrige tilføjer: Vi har også fået redskaber til at kommunikere med når du gør/siger sådan, så gør det sådan ved mig På den måde tør vi gå ud over tryghedszonen og prøver at se, hvad det betyder!. Tillidsrepræsentanten fortsætter: Tryghedszonen har vi brugt rigtig meget. Et eksempel er: Der står i kalenderen, at jeg skal ringe til pårørende hvorfor lige mig? hvad er det værste, der kan ske (at jeg fik en masse skældud). Her turde jeg godt sige: hvorfor lige mig? På den måde tales der om det. Det gjorde der ikke før. Der er også andre eksempler på idéer, der er omsat til handling. Måltider der er byttet rundt. Det har haft positiv indflydelse positive sidegevinster, som det udtrykkes. Der er ingen tvivl om, at Johan Riis Minde som helhed har fået et dyk i oplevelse af arbejdsglæde i forbindelse med reduktionerne omkring sommerferien. Da fokusgruppeinterviewene blev gennemført, gav deltagerne udtryk for, at de lige nu på en skala fra 1-10, hvor 10 er højeste oplevelse af arbejdsglæde lå på 3-4. Og inden besparelserne på 6-7. Der er en oplevelse af, at der sker noget, når nogen kommer udefra, og man mødes med andre kolleger på tværs af afdelingerne. Vi kan tage de positive billeder på nu og se, hvordan vi kan få det strikket sammen. Blive ved med at være positive og som lederen afslutter: Vores energi følger vores tanker det negative dræner os for energi. Og som en af deltagerne siger: Hvis den saks bliver hængende (og peger over på væggen, hvor der hænger en saks) så ved jeg lige præcis, hvad den betyder!! Hvis processen skulle have været kørt forfra, ville repræsentanterne til fokusgruppeinterviewet have ønsket, at alle havde været med og ikke kun 5

6 antropologerne. Vi skal alle ned og tale om, hvad det gør ved os, når vi er i forandring. Økonomien betød, at ikke alle kunne komme med. Men man skal ned og røre ved det levende tæt på arbejdsglæden, som det blev udtrykt og udfordres på Vi plejer at gøre sådan. Det har alle behov for at blive udfordret på, afslutter en af antropologerne interviewet med at sige. Overførbarhed Som beskrevet i indledningen blev der afholdt et seminar, hvor de fem kommunale arbejdspladser, som havde fået økonomisk støtte til et projekt om medindflydelse, var repræsenterede. Formålet med seminaret var, at deltagerne skulle give feedback på, hvorvidt et givent projekt lod sig overføre til andre arbejdspladser. Der var fra de øvrige projekter fuld enighed om, at tankerne bag Work smarter not harder indeholdt så mange generelle forhold, at det havde stor overførbarhed til de arbejdspladser, som de hver især repræsenterede Som det gør sig gældende med alle projekter, er også dette projekt, som det fremgår af afsnittet om baggrund, skabt i en speciel kontekst: en arbejdsplads der skal finde besparelser i et samarbejde med (her 3% af budgettet). Arbejdspladsen er kendetegnet ved, at opgaveløsningen er fordelt på dag-, aften- og nattevagter og med en organisering i flere afdelinger. Disse specifikke forhold til trods indeholder projektet så mange svar på universelle problemstillinger, at projektet uden tvivl kan bruges på andre arbejdspladser. Det kan nok ikke overføres direkte men fungere som inspiration for andre arbejdspladser, hvor spørgsmål om at løse opgaverne med den samme kvalitet med færre ressourcer også er et grundvilkår. På det fælles møde for de fem projekter i januar 2012 blev det formuleret på følgende vis: Det er en smart måde at lave Lean på, der via arbejdet med antropologerne sikrer ejerskab og er medskaber af kultur og På trods af en kraftig udfordring i forhold til nedskæringer udvikles arbejdsgange og metoder, der samtidig med øger trivslen og reducerer kortidssygefraværet med 14 %. På den måde kan etableringen af korpset af antropologer og det efterfølgende arbejde ses som en måde både at arbejde med effektivitet og trivsel på i organisationen. Set i et Lean-perspektiv kan man sige, at tænkningen har fokus på at arbejde med løbende forbedringer. Det sker dog ikke i den traditionelle Lean-form eksempelvis via anvendelsen af Kaizen-tavler, værdistrømsanalyser på Brown Paper mv., men ved hjælp af andre visuelle virkemidler (flip-over, saks og snor på væggen, tæppe med farvecirkler). Det kom eksempelvis frem i forbindelse med afvikling af en temaeftermiddag, Johan Riis Minde i farver, hvor fokus var på at arbejde med at skabe det bedste forhold til sine kolleger og få en udbytterig dialog. Her blev der arbejdet med en enkel vej til at lære at læse og forstå kolleger gennem fire farver: rød, gul, grøn og blå. 6

7 Denne måde at arbejde med det visuelle indtryk kan også overføres til andre i andre sammenhænge. Der er således ingen tvivl om, at projektet kan bruges i andre kommuner/arbejdspladser. Der findes flere lignende eksempler på etablering af interne konsulentnetværk af medarbejdere og ledelsesrepræsentanter i andre kommuner. Eksempelvis har Magistraten for Børn og Unge i Aarhus kommune i flere år haft et korps af trivselsambassadører, hvis hovedopgave var at medvirke som en form for proceskonsulent ved afviklingen af eksempelvis opfølgningsmøder i forbindelse med lokale APV-rapporter. I projektet fra Nordfyns Kommune Anerkendende kommunikation mødet som institution ses en lignende tænkning, idet der her blev etableret et korps af mødeambassadører, hvis hovedopgave bl.a. var at medvirke som proceskonsulenter ved afvikling af møder og derigennem understøtte mulighederne for, at den anerkendende kommunikation kunne udvikles i mødesammenhænge. Idéen om at kompetenceudvikle egne medarbejdere og ledere til at være antropologer i egen organisation kan således overføres til andre organisationer. 7

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Rapport 1 Bostedet Cassiopeia i Brønderslev Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Lean i Plejesektoren. - en guide

Lean i Plejesektoren. - en guide Lean i Plejesektoren - en guide 1 Forord til guide om Lean i plejesektoren Den offentlige sektor i Danmark skal levere service af høj kvalitet. God service til borgerne og gode arbejdspladser er to sider

Læs mere

Projekttitel Fra traditionelle møder til facilitering af møder, der skaber værdi og mening

Projekttitel Fra traditionelle møder til facilitering af møder, der skaber værdi og mening Evaluering Projekttitel Fra traditionelle møder til facilitering af møder, der skaber værdi og mening Projektnummer Projektperiode 1.1.07 31.1.08 Projektbeskrivelse Projektets formål og mål Projektets

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Trivsel via selvvalgt arbejdstid. Evalueringsrapport

Trivsel via selvvalgt arbejdstid. Evalueringsrapport Trivsel via selvvalgt arbejdstid Evalueringsrapport Juli 2011 Arbejdsliv Trivsel via selvvalgt arbejdstid Udgivet af Teknologisk Institut Center for Arbejdsliv i forbindelse med projektet Trivsel via selvvalgt

Læs mere

Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult

Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult Følgende styregruppe har været nedsat af BAR SoSu og fulgt projektet: Charlotte

Læs mere

+ Magasinet er udgivet af KTO og KL for at gøre opmærksom på mulighederne i medindflydelse

+ Magasinet er udgivet af KTO og KL for at gøre opmærksom på mulighederne i medindflydelse + Magasinet er udgivet af KTO og KL for at gøre opmærksom på mulighederne i medindflydelse Medindflydelse nytter Den økonomiske krise har medført stramme kommunale budgetter. Kommunerne står over for udfordringen

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013 Forord I Danmark forventes der indenfor de næste 15 år en demografisk udvikling med mange flere ældre borgere og heraf pres på

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Første delrapport Juli 2007 INDHOLD Forord...3 1. Evalueringsramme...4 2. Projektets relevans...7

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål...

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål... Udarbejdet af Lea Pedersen, Udviklingsafdelingen Socialt Rehabiliteringscenter august 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad menes der med dokumentation?... 3 Antal informanter i undersøgelsen:... 3

Læs mere

Trivsel i lederrollen

Trivsel i lederrollen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Idehæfte: Trivsel i lederrollen Ideer, metoder og erfaringer Hvordan ledere i social- og sundhedssektoren kan arbejde konkret med deres eget psykiske arbejdsmiljø Idehæfte til

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere