Initiativer i regeringens strategi for høj kvalitet i den offentlige service (kvalitetsreform) med relevans for regionerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Initiativer i regeringens strategi for høj kvalitet i den offentlige service (kvalitetsreform) med relevans for regionerne"

Transkript

1 Initiativer i regeringens strategi for høj kvalitet i den offentlige service (kvalitetsreform) med relevans for regionerne I. Brugerne i centrum I.1 Lovgivningen skal sætte klare mål for servicen Formålsparagraffer i serviceloven skal gøres tidssvarende Bl.a. skal den enkelte have størst muligt frihed til at vælge blandt offentlige og private tilbud, der tilgodeser behovet for hjælp. Side 38 I.2 Borgen skal have klare rettigheder og ansvar Brugerrettigheder skal synliggøres Rettighedsoversigter - eks. om frit valg - på sundhed.dk og Afgrænsningen af det offentliges servicetilbud skal have et årligt servicetjek I forbindelse med økonomiforhandlingerne med kommuner og regioner skal det drøftes, om der er ydelser, som ikke bør leveres af det offentlige. Omkostninger på serviceydelser skal være synlige for borgerne Regioner og kommuner skal offentliggøre de reelle omkostninger af gratis ydelser eller ydelser med tilskud på kommunernes hjemmeside, evt. girokort o.l I.3 Nem og hurtig klageadgang Nyt patientklagesystem Klager på sundhedsområdet indgives ét sted - hos en patientombudsmand. Klageadgangen omfattes til at omfatte patientrettigheder. 47 I.4 Èn fast kontaktperson skal skabe sammenhæng Patienter skal tilknyttes én fast kontaktperson på sygehuse Der lovgives om ordningen. Aftaler mellem plejehjem og egen læge skal udbredes Idekatalog om samarbejdet

2 I.5 Der skal være god sammenhæng i servicen og god kommunikation på børne- og ældreområdet Kritisk gennemgang af service for borgere i vanskelige livssituationer Sammen med regioner og kommuner foretages en kritisk gennemgang af servicen i kritiske livssituationer. De to første forløb omhandler hhv. udskrivning fra sygehus og tab af arbejdsevne. 52 I.6 Der skal være god sammenhæng i servicen og god kommunikation på sundhedsområdet Akut handling og klar besked til patienter med livstruende kræft Udarbejdelse af pakkeforløb for alle kræfttyper, der skal danne grundlag for differentierede frister for den samlede tid for udredning for hver enkelt kræftform. Evt. manglende kapacitet tilkøbes i privat regi eller i udlandet Bedre kvalitet hos egen læge vision for almen praksis Fælles arbejde om almen praksis rolle i fremtidens sundhedsvæsen, jf. økonomiaftalen. Bedre planlægning af forløb for patienter med kronisk sygdom Udarbejdelse af forløbsprogrammer for kronikere. Bedre kommunikation med patienter Opstilling af mål for kommunikation og patientoplysning som en del af de flerårige målsætninger, som regeringen vil aftale med regionerne, jf. initiativ under afsnit V.1. Bedre vejledning til patienter om frit valg i sundhedsvæsenet Praktiserende læger får pligt til at vejlede om valgmulighederne i sundhedsvæsenet ved henvisning til sygehusbehandling. Patientvejlederkontorerne skal aktivt og opsøgende informere og vejlede de praktiserende læger om reglerne for frit valg og udvidet frit valg. Oprettelse af online patientnetværk Pilotprojekt på sundhed.dk Udvikling af elektronisk patientjournal (EPJ) og fælles medicindata Udvikling af IT-strategi for sundhedsvæsenet, herunder EPJ og PEM Mere sikker medicinering PEM: Læger og sygeplejersker skal have adgang til komplet oversigt. 2

3 I.7 Frit valg på flere områder Frit valg for psykiatriske patienter 59 Ret til at vælge privat tilbud ved mere end to måneders ventetid. Udvidet frit valg, når sygehuset aflyser en operation 59 Ophævelse af kilometergrænse ved valg af praktiserende læge 59 Frit valg af genoptræning og vedligeholdelsestræning 59 Frit valg af leverandør ved visiteret genoptræning. I.8 Borgerne skal let kunne komme i kontakt med og få svar fra det offentlige Min side på 62 Hjemmeside hvor borgerne kan få overblik over deres forhold med det offentlige. Fællesoffentlig SMS-service 62 Tilbud om påmindelser om aftaler hos lægen, tidsfrister ved kommunen mv. Bedre digitale løsninger til borgerne 62 Initiativet er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Som eksempel nævnes ansøgning om lægeskift. Obligatoriske selvbetjeningsløsninger til de mest it-parate grupper 62 Initiativet er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. I første omgang fokuseres på elever og studerende. Bedre tilgængelighed på hjemmesider for handicappede 62 Ring 123 til det offentlige med åbent om aftenen og i weekenden 63 Kontaktcenter som vejviser til rette myndighed eller information. Lettere adgang til egen læge 63 Foruden elektronisk tidsbestilling, receptfornyelse og konsultation, der allerede er en del af overenskomsten, skal der opstilles konkrete mål for tilgængelig via telefon samt arbejdes for mere fleksible åbningstider. Forebyggelseskommission og national handlingsplan for forebyggelse med klare 66 mål Forebyggelseskommissionen skal udarbejde en række forslag til en styrket indsats. De vil være afsæt for, at regeringen i samarbejde med kommuner og regioner formulerer en handlingsplan. 3

4 Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kroniske sygdomme 66 Regeringen vil i samarbejde med kommuner og regionerne aftale et program for patientundervisning. Udvikling af forskning i effektiv forebyggelse 66 Forskningsprogram om konkrete forebyggelsesmetoder, der skal danne baggrund for Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. prioriterede indsatser. Undersøgelse af effekt af helbredstjek 66 Evaluering af sundhedsaftaler skal udbrede gode erfaringer 66 Evalueringen skal danne grundlag for nye aftaler i den kommende valgperiode. II. Attraktive arbejdspladser med ansvar og faglig udvikling (Initiativer markeret med * er en del af trepartsaftalerne) II.1 Medarbejderne skal tage ansvar for en stærk offentlig servicekultur Udbredelse af principper for god offentlig service Bl.a. skal der udvikles en række værktøjer, som kan anvendes på de enkelte institutioner. 71 II. 2 Medarbejdernes kompetencer skal anvendes bedste muligt Fleksibel opgavevaretagelse, glidende faggrænser og arbejdstilrettelæggelse på sundheds- og ældreområdet* Nedsættelse af taskforce, der skal belyse området og udarbejde strategi herfor. 73 II.3 Medarbejdernes kompetencer skal udvikles ikke-faglærte skal have mulighed for at tage en uddannelse* Opkvalificering af medarbejdere uden relevant faglig uddannelse. Den samlede udgift skønnes at være 4 mia. kr Rammerne for efter- og videreuddannelse skal styrkes* Opfordring til styrkelse af kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse ved OKforhandlingerne. Regeringen afsætter på forhånd en pulje på 450 mio. kr. i den kommende overenskomstperiode. Voksenelevløn til alle elever over 25 år* Den årlige merudgift skønnes at være 400 mio. kr

5 Ekstra midler til udvikling af medarbejdernes kompetencer* Der afsættes to puljer til reduceret deltagerbetaling til hhv. de lange videregående uddannelser (60 mio. kr.) og de korte og mellemlange videregående uddannelser (65 mio.kr.). Flere skal tage kortvarige kurser som led i deres efteruddannelse* Der afsættes en pulje på 75 mio. kr. i til øget aktivitet på kortvarige fagspecifikke kurser. Årlige medarbejdersamtaler og bedre planlægning af medarbejdernes kompetenceudvikling* Brugen af medarbejderudviklingssamtaler skal evalueres regelmæssigt* Evalueringen skal ske i samarbejdsudvalg/med-systemet. Sygeplejersker skal efteruddannes* Der afsættes pulje på 50 mio. kr. i til undervisningsafgifter. Specialuddannelse for sygeplejersker inden for kræftområdet skal igangsættes* Der afsættes pulje på 25 mio. kr. til opstart af uddannelsen. Gennemgang af efteruddannelsestilbud for medarbejder på det sociale område Sigtet er at identificere behov for nye tilbud, der kan give en bedre faglig og etisk ballast. Vurdering af det fremtidige behov for efter- og videreuddannelser på sygeplejerskeområdet* II.4 En styrket indsats for et bedre arbejdsmiljø Medarbejdernes tilfredshed og trivsel skal måles og forbedres* 80 Målinger skal gennemføres mindst hvert tredje år. Der skal følges systematisk op på arbejdspladsvurderinger* 80 Arbejdet med at nedbringe sygefravær skal styrkes* 80 Udarbejdelse af opgørelser med henblik på, at de enkelte institutioner kan sammenligne sig med hinanden. Medarbejder skal inddrages i indsatsen i forhold til seniorer, 80 medarbejdertilfredshed, sygefravær mv.* SU/MED-udvalg skal have en central rolle. 5

6 Aktiv dialog om sygefravær* Arbejdsgiverne forpligtes til at efterkomme et evt. ønske fra medarbejdere med længere sygefravær om sygefraværssamtaler. Adgang til rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere* Der afsættes 10 mio. kr. årligt til særlig rådgivningsindsats. Samarbejde om medarbejderindflydelse og hensyn til arbejdsmiljø Regeringen vil sammen med regioner og kommuner etablere flere offentlige projekter om arbejdstilrettelæggelse, eks. LEAN II.5 Medarbejderne skal anerkendes for en god indsats Medarbejderne skal anerkendes for en god indsats* Anvendelse af eksisterende muligheder for resultatløn og personalegoder. Inspirationskatalog med anerkendelsesformer* Beskrivelse af de mange eksisterende muligheder for anerkendelse III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere (Initiativer markeret med* er en del af trepartsaftalerne) III.1 Institutionslederne skal have et klart ansvar og rum til at lede Klart ledelsesrum for offentlige ledere* Fælles drøftelser af nødvendige frihedsgrader til at udøve god ledelse. Klar ansvarsfordeling mellem institutionsleder og brugerbestyrelse og bruger- /pårørenderåd* III.2 Alle institutionsledere skal have ret til en lederuddannelse af god kvalitet Alle institutionsledere skal have ret til en lederuddannelse af god kvalitet* 88 Alle institutions/afdelingsledere med ledelse som primær funktion skal have ret til en anerkendt lederuddannelse på diplomniveau. Finansieres af de ansvarlige stat, regioner eller kommuner. Mere fleksible til bud om efteruddannelse af offentlige ledere* 88 Reform af lederuddannelser. Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse* 88 6

7 Etablering af ledelsesnetværk* 89 Nye ledelsestalenter skal identificeres og udvikles 89 Iværksættelse af forløb, der skal sikre systematisk arbejde med ledelsestalenter og dermed styrke rekrutteringsgrundlaget. Nyt dialogforum for offentlig ledelse* 89 III.3 Lederne skal anerkendes og belønnes for gode resultater Ledere skal evalueres af medarbejdere og overordnede mindst hvert tredje år* 91 VI. Institutionerne skal tænke ny og udvikle kvaliteten (Initiativer markeret med* er en del af trepartsaftalerne) IV.1 Gode erfaringer skal spredes hurtigere Sygehusene skal lære af hinanden i kvalitetsnetværk Netværkene skal etableres i regi af Den Danske Kvalitetsmodel og IKAS. Omkostningseffektive sygdomsbehandlinger skal gøres synlige Offentliggørelse af produktivitetsmålinger og udarbejdelse af et katalog over behandlingsudgifter hos de mest omkostningseffektive enheder. Hurtigere udbredelse af bedre og mere effektive metoder til sygdomsbehandling Regeringen vil indgå aftale med regionerne om en konkret strategi for udbredelse af de bedste og mest effektive behandlingsforløb, inkl. mål for udbredelse af ambulante behandlinger. Takster der belønner gode og effektive patientforløb DRG-taksterne skal understøtte den mest omkostningseffektive behandling IV.2 Systematisk innovation, der sætter borgeren i centrum Fremme af brugerdreven innovation i den offentlige sektor* Offentlige arbejdspladser opfordres til at søge midler til projekter fra Økonomi- og Erhvervsministeriets program. Pulje til forsøg vedrørende medarbejderdreven innovation* Der afsættes pulje på 20 mio. kr. i

8 Etablering af spydspidsinstitutioner/afdelinger De oprettes med henblik på at afprøve nye former for arbejdstilrettelæggelse. 98 IV.3 Forskning i innovation og kvalitet på velfærdsområderne skal styrkes Praksisnær forskning i kvalitet og innovation på velfærdsområderne 101 Erhvervs-ph.d. i den offentlige sektor 101 Styrket forskningstilknytning/udviklingsbasering* 101 Pulje på 10 mio. kr. til styrkelse af forskningstilknytning mv. bl.a. til genoptræning. IV.4 Aktiv læring af fejl Indberetning af fejl og utilsigtede hændelser i den primære sundhedssektor 102 Patienter skal kunne indberette fejl og utilsigtede hændelser på sygehuset og den 102 primære sundhedssektor IV.5 Sammenlignelige oplysninger om brugertilfredshed og kvalitet skal sætte fokus på faglig udvikling Sammenlignelige brugerundersøgelser på børne-, ældre og sundhedsområdet 107 Oplysninger om faglig kvalitet på sygehusene skal udvides 107 Kvalitetsoplysningerne for sygehusene på skal udbygges, bl.a. med oplysninger om den kliniske kvalitet på den enkelte sygehusafdeling. Oplysninger om den faglige kvalitet hos praktiserende læger, speciallæger og i 107 den kommunale sundhedssektor skal gradvist udbygges med oplysninger fra det øvrige sundhedsvæsen. Fuld åbenhed om kvaliteten 107 Brugerne skal have let adgang til oplysninger om faglig kvalitet og brugertilfredshed på den enkelte institution. IV.6 Akkreditering skal sikre og udvikle kvaliteten Den Danske Kvalitetsmodel akkreditering på sundhedsområdet Modellen skal være så enkel som muligt

9 Udvikling og forsøg med akkreditering på det sociale område 109 IV.7 Styrket offentlig-privat samarbejde skal give bedre service Et nyt Udbudsråd skal sikre debat og dialog om vilkårene for konkurrence om 111 offentlige opgaver Hurtigere behandling af klager på udbudsområdet 111 Midlertidig medfinansieringspulje til offentlig-private partnerskaber 111 Øget fokus på offentlig-privat samarbejde i de regionale vækstfora 111 V. Stærkt lokalt selvstyre V.1 Mål rammer og dokumentation skal sikre en klar ansvarsfordeling mellem stat, kommuner og regioner Fælles målsætninger for udvikling af sundhedsvæsenet Regeringen ønsker at aftale flerårige målsætninger med regionerne. Udviklingen skal måles løbende, og borgerne skal orienteres om status. Sundhedsområdet skal gennemgås for at sikre bedre dokumentation af regionernes indsats. Omkostningsbevillinger skal give kommunerne og regionerne et mere gennemsigtigt prioriteringsgrundlag 119 V.2 Kommunerne skal opstille klare mål for servicen i en ny kvalitetskontrakt V.3 Nye styringsformer skal give ledere og medarbejdere i institutionerne større frihed til at yde service af høj kvalitet Forum for udveksling af erfaringer om mål-, ramme- og resultatstyring af offentlige institutioner Samarbejde på tværs af stat, regioner og kommuner, der skal munde ud i en række anbefalinger

10 VI. Afbureaukratiseringsreform VI.1 Medarbejderdreven forenkling og sanering af utidssvarende regler, arbejdsgange og dokumentationskrav Forpligtende handlingsplaner for mindre regulering og sanering af 128 dokumentationskrav Regeringen vil i samarbejde med Danske Regioner gennemgå de eksisterende krav til dokumentation på sygehusområdet bl.a. på baggrund af indførelsen af Den Danske Kvalitetsmodel. Kommuner og regioner skal selv reducere egen regulering 128 Modernisering og forenkling af de offentlige overenskomster 128 Regeringen opfordrer parterne til at modernisere og forenkle aftalerne. VII. Flere hænder til nærvær og omsorg (Initiativer markeret med * er en del af trepartsaftalerne) VII.1 Bedre muligheder for at rekruttere til de borgernære serviceområder Systematisk identifikation af behovet for uddannet arbejdskraft* 133 Årlig status for rekrutteringssituationen* 133 Der nedsættes en teknikergruppe, der skal forberede drøftelserne af rekrutteringssituationen på de årlige statusmøder mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC. Mål om frit optag til alle elever på uddannelserne til social- og sundhedshjælper 133 og assistent* Den årlige dimensionering øges til elever i , hvilket skønnes at indebære en merudgift på i alt 1½ mia. kr. Større dimensionering af den pædagogiske grunduddannelse* 133 Den årlige dimensionering øges til elever, hvilket skønnes at indebære en merudgift på i alt 1¾ mia. kr. i Flere skal gennemføre de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og 133 pædagoguddannelsen* Der afsættes en pulje på 50 mia. kr. til en indsats for at øge optag og reducere frafald. 10

11 Praktikperioder på pædagoguddannelsen skal finansieres af SU* 134 Flere sygeplejersker* 134 Der afsættes pulje på 15 mio. kr til initiativer til at reducere frafald. Styrket praktik vejledning* 134 Der afsættes en pulje på 35 mio. kr. i med henblik på at mindste frafald på bl.a. sygeplejerskeuddannelsen. Øget optag på de mellemlange videregående uddannelser* 134 Der afsættes en pulje på 100 mio. kr. i til øget optag på bl.a. bioanalytikeruddannelsen og fysioterapeutuddannelsen. Bedre adgang for deltidsansatte til at arbejde flere timer* 135 Arbejdet med den konkrete udformning af arbejdsgiverens pligt til at tilbyde fuld tid eller flere timer skal være færdigt inden 1. oktober Handlingsplan for international rekruttering 135 Handlingsplanen skal fokusere på nedbrydelse af barriere for international rekruttering. Styrket indsats for personer med længerevarende forudgående ledighed* 135 Der afsættes en pulje på 200 mio. kr. til en indsats for at få personer med længerevarende ledighed i job i fx. ældre- eller sundhedssektoren. Oplysningskampagner skal fremme rekruttering* 135 VII.2 En styrket seniorindsats og større mangfoldighed blandt medarbejderne i den borgernære service Nye virkemidler i seniorpolitikken* 138 Der afsættes en pulje på 600 mio. kr. i til LO- og AC-området samt en pulje på 300 mio. kr. til FTF-området til seniorpolitiske initiativer. Tilbud om særlige medarbejderudviklingssamtaler til ældre medarbejdere* 138 Indsatsen for at fastholde seniorer skal fremgå af personalepolitikken* 138 Bedre kønsmæssig balance inden for de offentlige velfærdsområder* 138 Måltal for andel af medarbejdere med anden etnisk herkomst*

12 VIII. Investeringer i fremtidens velfærd (Afsnittet er en investeringsplan for kvalitetsreformen) Der etableres en kvalitetsfond på 50 mia. kr., som udmøntes fra Heraf skal de 25 mia. kr. anvendes i sundhedsvæsenet til investeringer i sygehusstruktur, nybyggeri, akutberedskab mv. I forbindelse med nybyggeri ønsker regeringen enestuer til alle patienter, som det er relevant for. Akutberedskabet skal samtidigt forbedres, så hjælpen kan være fremme inden for 15 min. efter opkald til alarmcentralen. De resterende 25 mia. kr. skal anvendes til bl.a. bedre fysiske rammer på plejehjem, skoler og børneinstitutioner. Der afsættes herudover en særlig ramme på 10 mia. kr. i til kvalitetsreformens initiativer inkl. trepartsaftalerne. Af regeringens forslag til finanslov fremgår følgende fordeling: Brugerne i centrum (afsnit I) Attraktive arbejdspladser og god ledelse (afsnit II-III) Nytænkning, lokalt selvstyre og afbureaukratisering (afsnit IV-VI) Flere hænder til nærvær og omsorg (afsnit VII) I alt mia. kr 4 mia. kr. 2 mia. kr. 2 mia. kr. 10 mia. kr. 12

Januar 2007. Sammenhængende service med respekt for borgerne

Januar 2007. Sammenhængende service med respekt for borgerne Januar 2007 Sammenhængende service med respekt for borgerne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreform 11. januar 2007 1 Sammenhængende service med respekt for borgerne Der skal være sammenhæng

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Mulighedernes samfund

Mulighedernes samfund Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag November 2007 VK Regeringen III 2 Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag VK Regeringen III November 2007 2 Indhold Side 1. Mulighedernes samfund... 5 2. Fortsat

Læs mere

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation April 2007 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 19. april 2007 1 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Høj kvalitet i den offentlige

Læs mere

Aftaler om Finansloven for 2008. Marts 2008

Aftaler om Finansloven for 2008. Marts 2008 Aftaler om Finansloven for 2008 Marts 2008 Aftaler om Finansloven for 2008 Marts 2008 Aftaler om Finansloven for 2008 Marts 2008 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen

Læs mere

Aftaler om Finansloven for 2009. November 2008

Aftaler om Finansloven for 2009. November 2008 Aftaler om Finansloven for 2009 November 2008 Aftaler om Finansloven for 2009 November 2008 Aftaler om Finansloven for 2009 November 2008 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 Nyt kapitel Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om regionernes økonomi for 2015 sikres rammerne for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Det betyder fortsat

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2013

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2013 9. juni 2012 1. Indledning Aftalen om regionernes økonomi for 2013 sikrer grundlaget for fortsat økonomisk råderum til flere behandlinger,

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 4 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere

Læs mere

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen.

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen. Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre Oktober 2009 Regeringen Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt

Læs mere

Budget 2014. Forslag til. Budgetoverslagsår 2015-2017

Budget 2014. Forslag til. Budgetoverslagsår 2015-2017 Forslag til Budget 2014 Budgetoverslagsår 2015-2017 Budgetforslaget tager udgangspunkt i overslagsårene 2014-2016, jf. ajourført budget 2013. Hertil kommer konsekvenser af aftalen om regionernes økonomi

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Region Hovedstaden. Sundhedsplan maj 2013. Sundhedsplan. Status for planer på sundhedsområdet

Region Hovedstaden. Sundhedsplan maj 2013. Sundhedsplan. Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan maj 2013 Region Hovedstaden Sundhedsplan Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan Maj 2013 2 Dette er Region Hovedstadens anden sundhedsplan, som giver en status for arbejdet med

Læs mere

National Social Rapport. Danmark

National Social Rapport. Danmark National Social Rapport Danmark April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 1.1. Lige muligheder... 2 1.2. Samarbejde mellem centrale og lokale aktører... 2 2. Bekæmpelse af fattigdom og social

Læs mere

EFFEKTIV STYRING PÅ SYGEHUSOMRÅDET

EFFEKTIV STYRING PÅ SYGEHUSOMRÅDET EFFEKTIV STYRING PÅ SYGEHUSOMRÅDET Kolofon Effektiv styring på sygehusområdet Udgivet af: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

21-12-2010. Forhandlingsaftale 2010. RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE

21-12-2010. Forhandlingsaftale 2010. RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 21-12-2010 Forhandlingsaftale 2010 RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE A: KONTRAKT FOR ALMEN PRAKSIS... 2 B: ROLLER, OPGAVER, SAMSPIL OG LÆGEVAGT... 3 C: LÆGEDÆKNING, ORGANISERING

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2014

Aftale om kommunernes økonomi for 2014 Regeringen KL Aftale om kommunernes økonomi for 2014 Aftale om kommunernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 13. juni 2013 1. Indledning Regeringen og KL indgik i februar 2013 som led i Vækstplan DK en forståelse

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere