Initiativer i regeringens strategi for høj kvalitet i den offentlige service (kvalitetsreform) med relevans for regionerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Initiativer i regeringens strategi for høj kvalitet i den offentlige service (kvalitetsreform) med relevans for regionerne"

Transkript

1 Initiativer i regeringens strategi for høj kvalitet i den offentlige service (kvalitetsreform) med relevans for regionerne I. Brugerne i centrum I.1 Lovgivningen skal sætte klare mål for servicen Formålsparagraffer i serviceloven skal gøres tidssvarende Bl.a. skal den enkelte have størst muligt frihed til at vælge blandt offentlige og private tilbud, der tilgodeser behovet for hjælp. Side 38 I.2 Borgen skal have klare rettigheder og ansvar Brugerrettigheder skal synliggøres Rettighedsoversigter - eks. om frit valg - på sundhed.dk og Afgrænsningen af det offentliges servicetilbud skal have et årligt servicetjek I forbindelse med økonomiforhandlingerne med kommuner og regioner skal det drøftes, om der er ydelser, som ikke bør leveres af det offentlige. Omkostninger på serviceydelser skal være synlige for borgerne Regioner og kommuner skal offentliggøre de reelle omkostninger af gratis ydelser eller ydelser med tilskud på kommunernes hjemmeside, evt. girokort o.l I.3 Nem og hurtig klageadgang Nyt patientklagesystem Klager på sundhedsområdet indgives ét sted - hos en patientombudsmand. Klageadgangen omfattes til at omfatte patientrettigheder. 47 I.4 Èn fast kontaktperson skal skabe sammenhæng Patienter skal tilknyttes én fast kontaktperson på sygehuse Der lovgives om ordningen. Aftaler mellem plejehjem og egen læge skal udbredes Idekatalog om samarbejdet

2 I.5 Der skal være god sammenhæng i servicen og god kommunikation på børne- og ældreområdet Kritisk gennemgang af service for borgere i vanskelige livssituationer Sammen med regioner og kommuner foretages en kritisk gennemgang af servicen i kritiske livssituationer. De to første forløb omhandler hhv. udskrivning fra sygehus og tab af arbejdsevne. 52 I.6 Der skal være god sammenhæng i servicen og god kommunikation på sundhedsområdet Akut handling og klar besked til patienter med livstruende kræft Udarbejdelse af pakkeforløb for alle kræfttyper, der skal danne grundlag for differentierede frister for den samlede tid for udredning for hver enkelt kræftform. Evt. manglende kapacitet tilkøbes i privat regi eller i udlandet Bedre kvalitet hos egen læge vision for almen praksis Fælles arbejde om almen praksis rolle i fremtidens sundhedsvæsen, jf. økonomiaftalen. Bedre planlægning af forløb for patienter med kronisk sygdom Udarbejdelse af forløbsprogrammer for kronikere. Bedre kommunikation med patienter Opstilling af mål for kommunikation og patientoplysning som en del af de flerårige målsætninger, som regeringen vil aftale med regionerne, jf. initiativ under afsnit V.1. Bedre vejledning til patienter om frit valg i sundhedsvæsenet Praktiserende læger får pligt til at vejlede om valgmulighederne i sundhedsvæsenet ved henvisning til sygehusbehandling. Patientvejlederkontorerne skal aktivt og opsøgende informere og vejlede de praktiserende læger om reglerne for frit valg og udvidet frit valg. Oprettelse af online patientnetværk Pilotprojekt på sundhed.dk Udvikling af elektronisk patientjournal (EPJ) og fælles medicindata Udvikling af IT-strategi for sundhedsvæsenet, herunder EPJ og PEM Mere sikker medicinering PEM: Læger og sygeplejersker skal have adgang til komplet oversigt. 2

3 I.7 Frit valg på flere områder Frit valg for psykiatriske patienter 59 Ret til at vælge privat tilbud ved mere end to måneders ventetid. Udvidet frit valg, når sygehuset aflyser en operation 59 Ophævelse af kilometergrænse ved valg af praktiserende læge 59 Frit valg af genoptræning og vedligeholdelsestræning 59 Frit valg af leverandør ved visiteret genoptræning. I.8 Borgerne skal let kunne komme i kontakt med og få svar fra det offentlige Min side på 62 Hjemmeside hvor borgerne kan få overblik over deres forhold med det offentlige. Fællesoffentlig SMS-service 62 Tilbud om påmindelser om aftaler hos lægen, tidsfrister ved kommunen mv. Bedre digitale løsninger til borgerne 62 Initiativet er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Som eksempel nævnes ansøgning om lægeskift. Obligatoriske selvbetjeningsløsninger til de mest it-parate grupper 62 Initiativet er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. I første omgang fokuseres på elever og studerende. Bedre tilgængelighed på hjemmesider for handicappede 62 Ring 123 til det offentlige med åbent om aftenen og i weekenden 63 Kontaktcenter som vejviser til rette myndighed eller information. Lettere adgang til egen læge 63 Foruden elektronisk tidsbestilling, receptfornyelse og konsultation, der allerede er en del af overenskomsten, skal der opstilles konkrete mål for tilgængelig via telefon samt arbejdes for mere fleksible åbningstider. Forebyggelseskommission og national handlingsplan for forebyggelse med klare 66 mål Forebyggelseskommissionen skal udarbejde en række forslag til en styrket indsats. De vil være afsæt for, at regeringen i samarbejde med kommuner og regioner formulerer en handlingsplan. 3

4 Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kroniske sygdomme 66 Regeringen vil i samarbejde med kommuner og regionerne aftale et program for patientundervisning. Udvikling af forskning i effektiv forebyggelse 66 Forskningsprogram om konkrete forebyggelsesmetoder, der skal danne baggrund for Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. prioriterede indsatser. Undersøgelse af effekt af helbredstjek 66 Evaluering af sundhedsaftaler skal udbrede gode erfaringer 66 Evalueringen skal danne grundlag for nye aftaler i den kommende valgperiode. II. Attraktive arbejdspladser med ansvar og faglig udvikling (Initiativer markeret med * er en del af trepartsaftalerne) II.1 Medarbejderne skal tage ansvar for en stærk offentlig servicekultur Udbredelse af principper for god offentlig service Bl.a. skal der udvikles en række værktøjer, som kan anvendes på de enkelte institutioner. 71 II. 2 Medarbejdernes kompetencer skal anvendes bedste muligt Fleksibel opgavevaretagelse, glidende faggrænser og arbejdstilrettelæggelse på sundheds- og ældreområdet* Nedsættelse af taskforce, der skal belyse området og udarbejde strategi herfor. 73 II.3 Medarbejdernes kompetencer skal udvikles ikke-faglærte skal have mulighed for at tage en uddannelse* Opkvalificering af medarbejdere uden relevant faglig uddannelse. Den samlede udgift skønnes at være 4 mia. kr Rammerne for efter- og videreuddannelse skal styrkes* Opfordring til styrkelse af kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse ved OKforhandlingerne. Regeringen afsætter på forhånd en pulje på 450 mio. kr. i den kommende overenskomstperiode. Voksenelevløn til alle elever over 25 år* Den årlige merudgift skønnes at være 400 mio. kr

5 Ekstra midler til udvikling af medarbejdernes kompetencer* Der afsættes to puljer til reduceret deltagerbetaling til hhv. de lange videregående uddannelser (60 mio. kr.) og de korte og mellemlange videregående uddannelser (65 mio.kr.). Flere skal tage kortvarige kurser som led i deres efteruddannelse* Der afsættes en pulje på 75 mio. kr. i til øget aktivitet på kortvarige fagspecifikke kurser. Årlige medarbejdersamtaler og bedre planlægning af medarbejdernes kompetenceudvikling* Brugen af medarbejderudviklingssamtaler skal evalueres regelmæssigt* Evalueringen skal ske i samarbejdsudvalg/med-systemet. Sygeplejersker skal efteruddannes* Der afsættes pulje på 50 mio. kr. i til undervisningsafgifter. Specialuddannelse for sygeplejersker inden for kræftområdet skal igangsættes* Der afsættes pulje på 25 mio. kr. til opstart af uddannelsen. Gennemgang af efteruddannelsestilbud for medarbejder på det sociale område Sigtet er at identificere behov for nye tilbud, der kan give en bedre faglig og etisk ballast. Vurdering af det fremtidige behov for efter- og videreuddannelser på sygeplejerskeområdet* II.4 En styrket indsats for et bedre arbejdsmiljø Medarbejdernes tilfredshed og trivsel skal måles og forbedres* 80 Målinger skal gennemføres mindst hvert tredje år. Der skal følges systematisk op på arbejdspladsvurderinger* 80 Arbejdet med at nedbringe sygefravær skal styrkes* 80 Udarbejdelse af opgørelser med henblik på, at de enkelte institutioner kan sammenligne sig med hinanden. Medarbejder skal inddrages i indsatsen i forhold til seniorer, 80 medarbejdertilfredshed, sygefravær mv.* SU/MED-udvalg skal have en central rolle. 5

6 Aktiv dialog om sygefravær* Arbejdsgiverne forpligtes til at efterkomme et evt. ønske fra medarbejdere med længere sygefravær om sygefraværssamtaler. Adgang til rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere* Der afsættes 10 mio. kr. årligt til særlig rådgivningsindsats. Samarbejde om medarbejderindflydelse og hensyn til arbejdsmiljø Regeringen vil sammen med regioner og kommuner etablere flere offentlige projekter om arbejdstilrettelæggelse, eks. LEAN II.5 Medarbejderne skal anerkendes for en god indsats Medarbejderne skal anerkendes for en god indsats* Anvendelse af eksisterende muligheder for resultatløn og personalegoder. Inspirationskatalog med anerkendelsesformer* Beskrivelse af de mange eksisterende muligheder for anerkendelse III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere (Initiativer markeret med* er en del af trepartsaftalerne) III.1 Institutionslederne skal have et klart ansvar og rum til at lede Klart ledelsesrum for offentlige ledere* Fælles drøftelser af nødvendige frihedsgrader til at udøve god ledelse. Klar ansvarsfordeling mellem institutionsleder og brugerbestyrelse og bruger- /pårørenderåd* III.2 Alle institutionsledere skal have ret til en lederuddannelse af god kvalitet Alle institutionsledere skal have ret til en lederuddannelse af god kvalitet* 88 Alle institutions/afdelingsledere med ledelse som primær funktion skal have ret til en anerkendt lederuddannelse på diplomniveau. Finansieres af de ansvarlige stat, regioner eller kommuner. Mere fleksible til bud om efteruddannelse af offentlige ledere* 88 Reform af lederuddannelser. Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse* 88 6

7 Etablering af ledelsesnetværk* 89 Nye ledelsestalenter skal identificeres og udvikles 89 Iværksættelse af forløb, der skal sikre systematisk arbejde med ledelsestalenter og dermed styrke rekrutteringsgrundlaget. Nyt dialogforum for offentlig ledelse* 89 III.3 Lederne skal anerkendes og belønnes for gode resultater Ledere skal evalueres af medarbejdere og overordnede mindst hvert tredje år* 91 VI. Institutionerne skal tænke ny og udvikle kvaliteten (Initiativer markeret med* er en del af trepartsaftalerne) IV.1 Gode erfaringer skal spredes hurtigere Sygehusene skal lære af hinanden i kvalitetsnetværk Netværkene skal etableres i regi af Den Danske Kvalitetsmodel og IKAS. Omkostningseffektive sygdomsbehandlinger skal gøres synlige Offentliggørelse af produktivitetsmålinger og udarbejdelse af et katalog over behandlingsudgifter hos de mest omkostningseffektive enheder. Hurtigere udbredelse af bedre og mere effektive metoder til sygdomsbehandling Regeringen vil indgå aftale med regionerne om en konkret strategi for udbredelse af de bedste og mest effektive behandlingsforløb, inkl. mål for udbredelse af ambulante behandlinger. Takster der belønner gode og effektive patientforløb DRG-taksterne skal understøtte den mest omkostningseffektive behandling IV.2 Systematisk innovation, der sætter borgeren i centrum Fremme af brugerdreven innovation i den offentlige sektor* Offentlige arbejdspladser opfordres til at søge midler til projekter fra Økonomi- og Erhvervsministeriets program. Pulje til forsøg vedrørende medarbejderdreven innovation* Der afsættes pulje på 20 mio. kr. i

8 Etablering af spydspidsinstitutioner/afdelinger De oprettes med henblik på at afprøve nye former for arbejdstilrettelæggelse. 98 IV.3 Forskning i innovation og kvalitet på velfærdsområderne skal styrkes Praksisnær forskning i kvalitet og innovation på velfærdsområderne 101 Erhvervs-ph.d. i den offentlige sektor 101 Styrket forskningstilknytning/udviklingsbasering* 101 Pulje på 10 mio. kr. til styrkelse af forskningstilknytning mv. bl.a. til genoptræning. IV.4 Aktiv læring af fejl Indberetning af fejl og utilsigtede hændelser i den primære sundhedssektor 102 Patienter skal kunne indberette fejl og utilsigtede hændelser på sygehuset og den 102 primære sundhedssektor IV.5 Sammenlignelige oplysninger om brugertilfredshed og kvalitet skal sætte fokus på faglig udvikling Sammenlignelige brugerundersøgelser på børne-, ældre og sundhedsområdet 107 Oplysninger om faglig kvalitet på sygehusene skal udvides 107 Kvalitetsoplysningerne for sygehusene på skal udbygges, bl.a. med oplysninger om den kliniske kvalitet på den enkelte sygehusafdeling. Oplysninger om den faglige kvalitet hos praktiserende læger, speciallæger og i 107 den kommunale sundhedssektor skal gradvist udbygges med oplysninger fra det øvrige sundhedsvæsen. Fuld åbenhed om kvaliteten 107 Brugerne skal have let adgang til oplysninger om faglig kvalitet og brugertilfredshed på den enkelte institution. IV.6 Akkreditering skal sikre og udvikle kvaliteten Den Danske Kvalitetsmodel akkreditering på sundhedsområdet Modellen skal være så enkel som muligt

9 Udvikling og forsøg med akkreditering på det sociale område 109 IV.7 Styrket offentlig-privat samarbejde skal give bedre service Et nyt Udbudsråd skal sikre debat og dialog om vilkårene for konkurrence om 111 offentlige opgaver Hurtigere behandling af klager på udbudsområdet 111 Midlertidig medfinansieringspulje til offentlig-private partnerskaber 111 Øget fokus på offentlig-privat samarbejde i de regionale vækstfora 111 V. Stærkt lokalt selvstyre V.1 Mål rammer og dokumentation skal sikre en klar ansvarsfordeling mellem stat, kommuner og regioner Fælles målsætninger for udvikling af sundhedsvæsenet Regeringen ønsker at aftale flerårige målsætninger med regionerne. Udviklingen skal måles løbende, og borgerne skal orienteres om status. Sundhedsområdet skal gennemgås for at sikre bedre dokumentation af regionernes indsats. Omkostningsbevillinger skal give kommunerne og regionerne et mere gennemsigtigt prioriteringsgrundlag 119 V.2 Kommunerne skal opstille klare mål for servicen i en ny kvalitetskontrakt V.3 Nye styringsformer skal give ledere og medarbejdere i institutionerne større frihed til at yde service af høj kvalitet Forum for udveksling af erfaringer om mål-, ramme- og resultatstyring af offentlige institutioner Samarbejde på tværs af stat, regioner og kommuner, der skal munde ud i en række anbefalinger

10 VI. Afbureaukratiseringsreform VI.1 Medarbejderdreven forenkling og sanering af utidssvarende regler, arbejdsgange og dokumentationskrav Forpligtende handlingsplaner for mindre regulering og sanering af 128 dokumentationskrav Regeringen vil i samarbejde med Danske Regioner gennemgå de eksisterende krav til dokumentation på sygehusområdet bl.a. på baggrund af indførelsen af Den Danske Kvalitetsmodel. Kommuner og regioner skal selv reducere egen regulering 128 Modernisering og forenkling af de offentlige overenskomster 128 Regeringen opfordrer parterne til at modernisere og forenkle aftalerne. VII. Flere hænder til nærvær og omsorg (Initiativer markeret med * er en del af trepartsaftalerne) VII.1 Bedre muligheder for at rekruttere til de borgernære serviceområder Systematisk identifikation af behovet for uddannet arbejdskraft* 133 Årlig status for rekrutteringssituationen* 133 Der nedsættes en teknikergruppe, der skal forberede drøftelserne af rekrutteringssituationen på de årlige statusmøder mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC. Mål om frit optag til alle elever på uddannelserne til social- og sundhedshjælper 133 og assistent* Den årlige dimensionering øges til elever i , hvilket skønnes at indebære en merudgift på i alt 1½ mia. kr. Større dimensionering af den pædagogiske grunduddannelse* 133 Den årlige dimensionering øges til elever, hvilket skønnes at indebære en merudgift på i alt 1¾ mia. kr. i Flere skal gennemføre de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og 133 pædagoguddannelsen* Der afsættes en pulje på 50 mia. kr. til en indsats for at øge optag og reducere frafald. 10

11 Praktikperioder på pædagoguddannelsen skal finansieres af SU* 134 Flere sygeplejersker* 134 Der afsættes pulje på 15 mio. kr til initiativer til at reducere frafald. Styrket praktik vejledning* 134 Der afsættes en pulje på 35 mio. kr. i med henblik på at mindste frafald på bl.a. sygeplejerskeuddannelsen. Øget optag på de mellemlange videregående uddannelser* 134 Der afsættes en pulje på 100 mio. kr. i til øget optag på bl.a. bioanalytikeruddannelsen og fysioterapeutuddannelsen. Bedre adgang for deltidsansatte til at arbejde flere timer* 135 Arbejdet med den konkrete udformning af arbejdsgiverens pligt til at tilbyde fuld tid eller flere timer skal være færdigt inden 1. oktober Handlingsplan for international rekruttering 135 Handlingsplanen skal fokusere på nedbrydelse af barriere for international rekruttering. Styrket indsats for personer med længerevarende forudgående ledighed* 135 Der afsættes en pulje på 200 mio. kr. til en indsats for at få personer med længerevarende ledighed i job i fx. ældre- eller sundhedssektoren. Oplysningskampagner skal fremme rekruttering* 135 VII.2 En styrket seniorindsats og større mangfoldighed blandt medarbejderne i den borgernære service Nye virkemidler i seniorpolitikken* 138 Der afsættes en pulje på 600 mio. kr. i til LO- og AC-området samt en pulje på 300 mio. kr. til FTF-området til seniorpolitiske initiativer. Tilbud om særlige medarbejderudviklingssamtaler til ældre medarbejdere* 138 Indsatsen for at fastholde seniorer skal fremgå af personalepolitikken* 138 Bedre kønsmæssig balance inden for de offentlige velfærdsområder* 138 Måltal for andel af medarbejdere med anden etnisk herkomst*

12 VIII. Investeringer i fremtidens velfærd (Afsnittet er en investeringsplan for kvalitetsreformen) Der etableres en kvalitetsfond på 50 mia. kr., som udmøntes fra Heraf skal de 25 mia. kr. anvendes i sundhedsvæsenet til investeringer i sygehusstruktur, nybyggeri, akutberedskab mv. I forbindelse med nybyggeri ønsker regeringen enestuer til alle patienter, som det er relevant for. Akutberedskabet skal samtidigt forbedres, så hjælpen kan være fremme inden for 15 min. efter opkald til alarmcentralen. De resterende 25 mia. kr. skal anvendes til bl.a. bedre fysiske rammer på plejehjem, skoler og børneinstitutioner. Der afsættes herudover en særlig ramme på 10 mia. kr. i til kvalitetsreformens initiativer inkl. trepartsaftalerne. Af regeringens forslag til finanslov fremgår følgende fordeling: Brugerne i centrum (afsnit I) Attraktive arbejdspladser og god ledelse (afsnit II-III) Nytænkning, lokalt selvstyre og afbureaukratisering (afsnit IV-VI) Flere hænder til nærvær og omsorg (afsnit VII) I alt mia. kr 4 mia. kr. 2 mia. kr. 2 mia. kr. 10 mia. kr. 12

Gå efter kvaliteten! tæt på reformen. Dine muligheder på sundhedsområdet

Gå efter kvaliteten! tæt på reformen. Dine muligheder på sundhedsområdet tæt på lige tilskud til frivilligt socialt arbejde. Sammenhængende frivillighedspolitikker i kommunerne. Nyt patientklagesystem. Kommunale borgerrådgivere. Kontaktpersonordning for ældre skal udvides.

Læs mere

Gå efter kvaliteten! tæt på kvalitets- reformen. Dine muligheder i den kommunale forvaltning

Gå efter kvaliteten! tæt på kvalitets- reformen. Dine muligheder i den kommunale forvaltning tæt på lige tilskud til frivilligt socialt arbejde. Sammenhængende frivillighedspolitikker i kommunerne. Nyt patientklagesystem. Kommunale borgerrådgivere. Kontaktpersonordning for ældre skal udvides.

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Gå efter kvaliteten! tæt på reformen. Dine muligheder på ældreområdet

Gå efter kvaliteten! tæt på reformen. Dine muligheder på ældreområdet tæt på ige tilskud til frivilligt socialt arbejde. Sammenhængende frivillighedspolitikker i kommunerne. Nyt patientklagesystem. Kommunale borgerrådgivere. Kontaktpersonordning for ældre skal udvides. Fast

Læs mere

Gå efter kvaliteten! tæt på reformen. Dine muligheder på børneområdet

Gå efter kvaliteten! tæt på reformen. Dine muligheder på børneområdet tæt på lige tilskud til frivilligt socialt arbejde. Sammenhængende frivillighedspolitikker i kommunerne. Nyt patientklagesystem. Kommunale borgerrådgivere. Kontaktpersonordning for ældre skal udvides.

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt marts Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt marts Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne Nedenstående er en oversigt over de initiativer på Finanslovsaftalen for 2008, der direkte påvirker regionerne. Der er en række yderligere

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

3. UDKAST. 12. juni 2007. Indledning

3. UDKAST. 12. juni 2007. Indledning 12. juni 2007 3. UDKAST Indledning God offentlig service spiller en central rolle i et moderne velfærdssamfund. Den offentlige sektor bidrager til uddannelse, velfærd og tryghed. Det er med til at sikre

Læs mere

17. juni 2007. Aftale mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC. Indledning

17. juni 2007. Aftale mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC. Indledning 17. juni 2007 Aftale mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC Indledning God offentlig service spiller en central rolle i et moderne velfærdssamfund. Den offentlige sektor bidrager til uddannelse,

Læs mere

Bedre velfærd og større arbejdsglæde - Regeringens strategi for høj kvalitet i den offentlige service

Bedre velfærd og større arbejdsglæde - Regeringens strategi for høj kvalitet i den offentlige service 22.8.2007 Notat 14700 Sekretariatet Bedre velfærd og større arbejdsglæde - Regeringens strategi for høj kvalitet i den offentlige service Regeringens oplæg til kvalitetsreform indeholder en række initiativer,

Læs mere

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Oplæg den 19. marts 2009 Anders Brøndum, KL Dagsorden Regeringens kvalitetsreform Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Afbryd og stil spørgsmål!

Læs mere

November 2006. Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

November 2006. Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar November 2006 Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreform 30. november 2006 1 Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Det er afgørende

Læs mere

Trepartsaftaler indhold, økonomi

Trepartsaftaler indhold, økonomi Område: Human Resources Udarbejdet af: Lisbeth Madsen Afdeling: Overenskomst og Jura E-mail: Lisbeth.Madsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631829 Dato: 21. august 2008 Trepartsaftaler indhold,

Læs mere

T epartsaftalen 2007 2007

T epartsaftalen 2007 2007 F O A F A G O G A R B E J D E Trepartsaftalen 2007 Hvad betyder den for dig og dine kolleger Trepartsaftalen 2007 Hvad betyder den for dig og dine kolleger Læs trepartsaftalen på www.foa.dk Redaktion:

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Februar 2007. Klare mål og ansvar for resultater

Februar 2007. Klare mål og ansvar for resultater Februar 2007 Klare mål og ansvar for resultater Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 8. februar 2007 1 Klare mål og ansvar for resultater Regeringen vil sætte fokus på mål og resultater

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

IKAS. 4. december 2009

IKAS. 4. december 2009 IKAS 4. december 2009 aw@danskepatienter.dk Høringssvar vedr. akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen 3. fase Høringssvaret er afsendt via en elektronisk skabelon på IKAS hjemmeside. Indholdets

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

God arbejdskraft. i et stærkt sundhedsvæsen

God arbejdskraft. i et stærkt sundhedsvæsen God arbejdskraft i et stærkt sundhedsvæsen God arbejdskraft i et stærkt sundhedsvæsen Layout og tryk: Danske Regioner Forord Sundhedsvæsenet står i disse år over for en stor og grundlæggende udfordring

Læs mere

Partierne er enige om at drøfte en samlet status for indsatsen primo maj 2009.

Partierne er enige om at drøfte en samlet status for indsatsen primo maj 2009. Sundhedsområdet Sundhedsområdet har siden 2001 været højt prioriteret. Der er tilført 19,4 mia. kr. fra 2001 til 2009 til sundhedsområdet generelt. Aktiviteten i sygehusvæsenet er samtidig øget markant,

Læs mere

Mere gang i uddannelse

Mere gang i uddannelse - trepartsaftalen/erne erne Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg påp EPOS område Trepart med FOA-briller: Aftalen er ikke så ringe Regeringen var villig til at gå langt Fagbevægelsen blev

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation April 2007 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 19. april 2007 1 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Høj kvalitet i den offentlige

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Kvalitetskonferencen Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Dødens gab i Århus Kommune i 2015: SOSU-hjælpere: 1093 Sygeplejersker:

Læs mere

Ny overenskomst for almen praksis

Ny overenskomst for almen praksis Ny overenskomst for almen praksis - Det væsentligstei et kommunalt perspektiv Center for Sundhed og Omsorg Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm horsholm.dk Ny overenskomst for almen praksis. Regioner og praktiserende

Læs mere

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 2 Borgeren først en mere sammenhængende offentlig sektor April 2017 Frit valg for alle

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ. EPJ-Observatoriets Årskonference Nyborg Strand 29.

Den Danske Kvalitetsmodel. Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ. EPJ-Observatoriets Årskonference Nyborg Strand 29. Den Danske Kvalitetsmodel Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ EPJ-Observatoriets Årskonference 2003 Nyborg Strand 29. oktober 2003 Projektsekretariatet Sundhedsstyrelsen Hvad er Kvalitetsmodellen?

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011 KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

KL S TEMADAG: DEN NYE KVALITETSMODEL PÅ SUNDHEDSOMRÅDET

KL S TEMADAG: DEN NYE KVALITETSMODEL PÅ SUNDHEDSOMRÅDET KVALITETSPROGRAMMET KL S TEMADAG: DEN NYE KVALITETSMODEL PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Odeon kongreshus, Odense den 29. marts 2017 Hanne Agerbak, kontorchef, Center for social og sundhed, KL Det nationale kvalitetsprogram

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER En styrket arkitektbranche Perspektiver i et strategisk samarbejde med Dansk Erhverv DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER FORSLAG TIL FÆLLES LØSNINGER PÅ 4 INDSATSOMRÅDER INDHOLD Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Indsatsområder - trepartsaftaler

Indsatsområder - trepartsaftaler Indsatsområder - trepartsaftaler Lederuddannelse Der er i Region Syddanmark nedsat en styregruppe med repræsentation fra sygehusledelserne samt HR cheferne. Styregruppen er ansvarlig for den overordnede

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011 KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling TR-vilkår

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

14. september 2007. Evaluering i den offentlige sektor - muligheder og udfordringer

14. september 2007. Evaluering i den offentlige sektor - muligheder og udfordringer 14. september 2007 Evaluering i den offentlige sektor - muligheder og udfordringer Introduktion Administrationspolitisk Center i Finansministeriet Ansvar for forvaltningspolitikken i Danmark Administrationspolitik,

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsmodel og sygeplejen

Kvalitetsmodel og sygeplejen Kvalitetsudvikling og Den Danske Kvalitetsmodel og sygeplejen Er det foreneligt med udvikling af vores fag? Eller i modsætning? Hvad siger sygeplejerskerne? Standardisering forhindrer os i at udøve et

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Kolding Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

STRATEGISKE SIGTELINJER

STRATEGISKE SIGTELINJER STRATEGISKE SIGTELINJER For uddannelsesområdet 2017-2019 Hospitalsenhed Midt FORORD I det daglige arbejde påvirker vi, hver især og i samværet med andre, mulighederne for læring. Læringsmiljøet er afgørende

Læs mere

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Baggrund og formål Cancer i Praksis (CiP) blev etableret med det formål at udvikle kvaliteten inden for kræftområdet med udgangspunkt i almen praksis og dens samarbejde

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd (Alm. del - Samrådsspørgsmål B-G) Tid og sted: Fil-navn: Dokument 1

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd (Alm. del - Samrådsspørgsmål B-G) Tid og sted: Fil-navn: Dokument 1 Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 15 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Sundhedsudvalget Åbent samråd (Alm. del - Samrådsspørgsmål B-G) (ca. 20

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Videreudvikling af styringen på sundhedsområdet kommissorium for et styringseftersyn

Videreudvikling af styringen på sundhedsområdet kommissorium for et styringseftersyn Sundheds- og Ældreministeriet Finansministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Videreudvikling af styringen på sundhedsområdet kommissorium for et styringseftersyn 27. juni 2017 Regeringen ønsker et

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet Statsministeriet Statsminister Hr. Anders Fogh Rasmussen Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Regeringens kvalitetsreform Kære Anders Fogh Rasmussen. Vedlagt fremsendes FOA Fag og Arbejdes oplæg/bemærkninger

Læs mere

Genoptræning og rehabilitering efter udskrivning fra sygehus. Ved Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen

Genoptræning og rehabilitering efter udskrivning fra sygehus. Ved Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen Genoptræning og rehabilitering efter udskrivning fra sygehus Ved Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen Velkommen Præsentation Hvorfor er vi her? Dagens program Væsentligste ændringer/sum

Læs mere

Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken

Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Evaluering - indhold... 3 3 Evaluering - tidsplan... 6 4 Evaluering - metoder... 6 5 Om opgaven på Søhusparken

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL Nyt fra Danmark Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008 Preben Meier Pedersen, KL Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne (1) Formål skabe grundlag for forbedring og udvikling

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER GENNEM SAMARBEJDE OM KOMPETENCEUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ

ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER GENNEM SAMARBEJDE OM KOMPETENCEUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU 2008 1 ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER GENNEM SAMARBEJDE OM KOMPETENCEUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ Finansministeriet og CFU er enige om, at attraktive arbejdspladser,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Bilag 321 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål AK: Hvilke initiativer vil ministrene

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Vedr.: Regeringens økonomiforhandlinger med hhv. KL og Danske Regioner om økonomien i 2013

Vedr.: Regeringens økonomiforhandlinger med hhv. KL og Danske Regioner om økonomien i 2013 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 - FAX 33 11 97 07 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 2870.45 VP

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Lyngby-Taarbaek Kommune

Lyngby-Taarbaek Kommune Lyngby-Taarbaek Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

Sammenhængende patientforløb og behov for tværsektoriel informationsdeling i et sundhedscenter

Sammenhængende patientforløb og behov for tværsektoriel informationsdeling i et sundhedscenter Sammenhængende patientforløb og behov for tværsektoriel informationsdeling i et sundhedscenter Ane Friis Bendix Sundhedschef, Frederiksberg Kommune Klip fra Sundhedsloven 2 Loven skal opfylde behovet for:

Læs mere

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov.

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov. Sygehusenes nye rolle 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Dette papir beskriver, hvordan sygehusene skal have en ny og mere udadvendt rolle, hvor afdelingernes ekspertise og specialisering bruges

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret)

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret) Vision 8. september 2015 (revideret) Indhold 1. VISION... 3 2. VISIONENS KONTEKST... 3 INDLEDNING... 3 SAMMENHÆNG TIL POLITISKE RAMMER... 3 PROGRAMMETS BAGGRUND, UDFORDRINGER OG BARRIERER... 4 SAMMENHÆNG

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2009 2010 2011 2012 Randers Kommune Lederudviklingsprogram Ledelse i Randers Kommune Der stilles i dag større krav end nogensinde til ledere i den offentlige sektor. Som leder skal man ikke

Læs mere

De pædagogiske konsulenters opgaver i fremtiden v/ Per B. Christensen d. 9. 4. 2008

De pædagogiske konsulenters opgaver i fremtiden v/ Per B. Christensen d. 9. 4. 2008 De pædagogiske konsulenters opgaver i fremtiden v/ Per B. Christensen d. 9. 4. 2008 De pædagogiske konsulenters opgaver vil nu og i fremtiden tage afsæt i Ændringer i samfundet KB`s forventninger Ændringer

Læs mere

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget Side 1 af 1 Beskrivelse af sundheds- og forebyggelsesområdet: Rammebetingelser Rammer og målsætninger for monitorering og opfølgning af indsatser på sundhedsområdet tager udgangspunkt i 5 hovedområder:

Læs mere