Initiativer i regeringens strategi for høj kvalitet i den offentlige service (kvalitetsreform) med relevans for regionerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Initiativer i regeringens strategi for høj kvalitet i den offentlige service (kvalitetsreform) med relevans for regionerne"

Transkript

1 Initiativer i regeringens strategi for høj kvalitet i den offentlige service (kvalitetsreform) med relevans for regionerne I. Brugerne i centrum I.1 Lovgivningen skal sætte klare mål for servicen Formålsparagraffer i serviceloven skal gøres tidssvarende Bl.a. skal den enkelte have størst muligt frihed til at vælge blandt offentlige og private tilbud, der tilgodeser behovet for hjælp. Side 38 I.2 Borgen skal have klare rettigheder og ansvar Brugerrettigheder skal synliggøres Rettighedsoversigter - eks. om frit valg - på sundhed.dk og Afgrænsningen af det offentliges servicetilbud skal have et årligt servicetjek I forbindelse med økonomiforhandlingerne med kommuner og regioner skal det drøftes, om der er ydelser, som ikke bør leveres af det offentlige. Omkostninger på serviceydelser skal være synlige for borgerne Regioner og kommuner skal offentliggøre de reelle omkostninger af gratis ydelser eller ydelser med tilskud på kommunernes hjemmeside, evt. girokort o.l I.3 Nem og hurtig klageadgang Nyt patientklagesystem Klager på sundhedsområdet indgives ét sted - hos en patientombudsmand. Klageadgangen omfattes til at omfatte patientrettigheder. 47 I.4 Èn fast kontaktperson skal skabe sammenhæng Patienter skal tilknyttes én fast kontaktperson på sygehuse Der lovgives om ordningen. Aftaler mellem plejehjem og egen læge skal udbredes Idekatalog om samarbejdet

2 I.5 Der skal være god sammenhæng i servicen og god kommunikation på børne- og ældreområdet Kritisk gennemgang af service for borgere i vanskelige livssituationer Sammen med regioner og kommuner foretages en kritisk gennemgang af servicen i kritiske livssituationer. De to første forløb omhandler hhv. udskrivning fra sygehus og tab af arbejdsevne. 52 I.6 Der skal være god sammenhæng i servicen og god kommunikation på sundhedsområdet Akut handling og klar besked til patienter med livstruende kræft Udarbejdelse af pakkeforløb for alle kræfttyper, der skal danne grundlag for differentierede frister for den samlede tid for udredning for hver enkelt kræftform. Evt. manglende kapacitet tilkøbes i privat regi eller i udlandet Bedre kvalitet hos egen læge vision for almen praksis Fælles arbejde om almen praksis rolle i fremtidens sundhedsvæsen, jf. økonomiaftalen. Bedre planlægning af forløb for patienter med kronisk sygdom Udarbejdelse af forløbsprogrammer for kronikere. Bedre kommunikation med patienter Opstilling af mål for kommunikation og patientoplysning som en del af de flerårige målsætninger, som regeringen vil aftale med regionerne, jf. initiativ under afsnit V.1. Bedre vejledning til patienter om frit valg i sundhedsvæsenet Praktiserende læger får pligt til at vejlede om valgmulighederne i sundhedsvæsenet ved henvisning til sygehusbehandling. Patientvejlederkontorerne skal aktivt og opsøgende informere og vejlede de praktiserende læger om reglerne for frit valg og udvidet frit valg. Oprettelse af online patientnetværk Pilotprojekt på sundhed.dk Udvikling af elektronisk patientjournal (EPJ) og fælles medicindata Udvikling af IT-strategi for sundhedsvæsenet, herunder EPJ og PEM Mere sikker medicinering PEM: Læger og sygeplejersker skal have adgang til komplet oversigt. 2

3 I.7 Frit valg på flere områder Frit valg for psykiatriske patienter 59 Ret til at vælge privat tilbud ved mere end to måneders ventetid. Udvidet frit valg, når sygehuset aflyser en operation 59 Ophævelse af kilometergrænse ved valg af praktiserende læge 59 Frit valg af genoptræning og vedligeholdelsestræning 59 Frit valg af leverandør ved visiteret genoptræning. I.8 Borgerne skal let kunne komme i kontakt med og få svar fra det offentlige Min side på 62 Hjemmeside hvor borgerne kan få overblik over deres forhold med det offentlige. Fællesoffentlig SMS-service 62 Tilbud om påmindelser om aftaler hos lægen, tidsfrister ved kommunen mv. Bedre digitale løsninger til borgerne 62 Initiativet er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Som eksempel nævnes ansøgning om lægeskift. Obligatoriske selvbetjeningsløsninger til de mest it-parate grupper 62 Initiativet er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. I første omgang fokuseres på elever og studerende. Bedre tilgængelighed på hjemmesider for handicappede 62 Ring 123 til det offentlige med åbent om aftenen og i weekenden 63 Kontaktcenter som vejviser til rette myndighed eller information. Lettere adgang til egen læge 63 Foruden elektronisk tidsbestilling, receptfornyelse og konsultation, der allerede er en del af overenskomsten, skal der opstilles konkrete mål for tilgængelig via telefon samt arbejdes for mere fleksible åbningstider. Forebyggelseskommission og national handlingsplan for forebyggelse med klare 66 mål Forebyggelseskommissionen skal udarbejde en række forslag til en styrket indsats. De vil være afsæt for, at regeringen i samarbejde med kommuner og regioner formulerer en handlingsplan. 3

4 Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kroniske sygdomme 66 Regeringen vil i samarbejde med kommuner og regionerne aftale et program for patientundervisning. Udvikling af forskning i effektiv forebyggelse 66 Forskningsprogram om konkrete forebyggelsesmetoder, der skal danne baggrund for Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. prioriterede indsatser. Undersøgelse af effekt af helbredstjek 66 Evaluering af sundhedsaftaler skal udbrede gode erfaringer 66 Evalueringen skal danne grundlag for nye aftaler i den kommende valgperiode. II. Attraktive arbejdspladser med ansvar og faglig udvikling (Initiativer markeret med * er en del af trepartsaftalerne) II.1 Medarbejderne skal tage ansvar for en stærk offentlig servicekultur Udbredelse af principper for god offentlig service Bl.a. skal der udvikles en række værktøjer, som kan anvendes på de enkelte institutioner. 71 II. 2 Medarbejdernes kompetencer skal anvendes bedste muligt Fleksibel opgavevaretagelse, glidende faggrænser og arbejdstilrettelæggelse på sundheds- og ældreområdet* Nedsættelse af taskforce, der skal belyse området og udarbejde strategi herfor. 73 II.3 Medarbejdernes kompetencer skal udvikles ikke-faglærte skal have mulighed for at tage en uddannelse* Opkvalificering af medarbejdere uden relevant faglig uddannelse. Den samlede udgift skønnes at være 4 mia. kr Rammerne for efter- og videreuddannelse skal styrkes* Opfordring til styrkelse af kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse ved OKforhandlingerne. Regeringen afsætter på forhånd en pulje på 450 mio. kr. i den kommende overenskomstperiode. Voksenelevløn til alle elever over 25 år* Den årlige merudgift skønnes at være 400 mio. kr

5 Ekstra midler til udvikling af medarbejdernes kompetencer* Der afsættes to puljer til reduceret deltagerbetaling til hhv. de lange videregående uddannelser (60 mio. kr.) og de korte og mellemlange videregående uddannelser (65 mio.kr.). Flere skal tage kortvarige kurser som led i deres efteruddannelse* Der afsættes en pulje på 75 mio. kr. i til øget aktivitet på kortvarige fagspecifikke kurser. Årlige medarbejdersamtaler og bedre planlægning af medarbejdernes kompetenceudvikling* Brugen af medarbejderudviklingssamtaler skal evalueres regelmæssigt* Evalueringen skal ske i samarbejdsudvalg/med-systemet. Sygeplejersker skal efteruddannes* Der afsættes pulje på 50 mio. kr. i til undervisningsafgifter. Specialuddannelse for sygeplejersker inden for kræftområdet skal igangsættes* Der afsættes pulje på 25 mio. kr. til opstart af uddannelsen. Gennemgang af efteruddannelsestilbud for medarbejder på det sociale område Sigtet er at identificere behov for nye tilbud, der kan give en bedre faglig og etisk ballast. Vurdering af det fremtidige behov for efter- og videreuddannelser på sygeplejerskeområdet* II.4 En styrket indsats for et bedre arbejdsmiljø Medarbejdernes tilfredshed og trivsel skal måles og forbedres* 80 Målinger skal gennemføres mindst hvert tredje år. Der skal følges systematisk op på arbejdspladsvurderinger* 80 Arbejdet med at nedbringe sygefravær skal styrkes* 80 Udarbejdelse af opgørelser med henblik på, at de enkelte institutioner kan sammenligne sig med hinanden. Medarbejder skal inddrages i indsatsen i forhold til seniorer, 80 medarbejdertilfredshed, sygefravær mv.* SU/MED-udvalg skal have en central rolle. 5

6 Aktiv dialog om sygefravær* Arbejdsgiverne forpligtes til at efterkomme et evt. ønske fra medarbejdere med længere sygefravær om sygefraværssamtaler. Adgang til rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere* Der afsættes 10 mio. kr. årligt til særlig rådgivningsindsats. Samarbejde om medarbejderindflydelse og hensyn til arbejdsmiljø Regeringen vil sammen med regioner og kommuner etablere flere offentlige projekter om arbejdstilrettelæggelse, eks. LEAN II.5 Medarbejderne skal anerkendes for en god indsats Medarbejderne skal anerkendes for en god indsats* Anvendelse af eksisterende muligheder for resultatløn og personalegoder. Inspirationskatalog med anerkendelsesformer* Beskrivelse af de mange eksisterende muligheder for anerkendelse III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere (Initiativer markeret med* er en del af trepartsaftalerne) III.1 Institutionslederne skal have et klart ansvar og rum til at lede Klart ledelsesrum for offentlige ledere* Fælles drøftelser af nødvendige frihedsgrader til at udøve god ledelse. Klar ansvarsfordeling mellem institutionsleder og brugerbestyrelse og bruger- /pårørenderåd* III.2 Alle institutionsledere skal have ret til en lederuddannelse af god kvalitet Alle institutionsledere skal have ret til en lederuddannelse af god kvalitet* 88 Alle institutions/afdelingsledere med ledelse som primær funktion skal have ret til en anerkendt lederuddannelse på diplomniveau. Finansieres af de ansvarlige stat, regioner eller kommuner. Mere fleksible til bud om efteruddannelse af offentlige ledere* 88 Reform af lederuddannelser. Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse* 88 6

7 Etablering af ledelsesnetværk* 89 Nye ledelsestalenter skal identificeres og udvikles 89 Iværksættelse af forløb, der skal sikre systematisk arbejde med ledelsestalenter og dermed styrke rekrutteringsgrundlaget. Nyt dialogforum for offentlig ledelse* 89 III.3 Lederne skal anerkendes og belønnes for gode resultater Ledere skal evalueres af medarbejdere og overordnede mindst hvert tredje år* 91 VI. Institutionerne skal tænke ny og udvikle kvaliteten (Initiativer markeret med* er en del af trepartsaftalerne) IV.1 Gode erfaringer skal spredes hurtigere Sygehusene skal lære af hinanden i kvalitetsnetværk Netværkene skal etableres i regi af Den Danske Kvalitetsmodel og IKAS. Omkostningseffektive sygdomsbehandlinger skal gøres synlige Offentliggørelse af produktivitetsmålinger og udarbejdelse af et katalog over behandlingsudgifter hos de mest omkostningseffektive enheder. Hurtigere udbredelse af bedre og mere effektive metoder til sygdomsbehandling Regeringen vil indgå aftale med regionerne om en konkret strategi for udbredelse af de bedste og mest effektive behandlingsforløb, inkl. mål for udbredelse af ambulante behandlinger. Takster der belønner gode og effektive patientforløb DRG-taksterne skal understøtte den mest omkostningseffektive behandling IV.2 Systematisk innovation, der sætter borgeren i centrum Fremme af brugerdreven innovation i den offentlige sektor* Offentlige arbejdspladser opfordres til at søge midler til projekter fra Økonomi- og Erhvervsministeriets program. Pulje til forsøg vedrørende medarbejderdreven innovation* Der afsættes pulje på 20 mio. kr. i

8 Etablering af spydspidsinstitutioner/afdelinger De oprettes med henblik på at afprøve nye former for arbejdstilrettelæggelse. 98 IV.3 Forskning i innovation og kvalitet på velfærdsområderne skal styrkes Praksisnær forskning i kvalitet og innovation på velfærdsområderne 101 Erhvervs-ph.d. i den offentlige sektor 101 Styrket forskningstilknytning/udviklingsbasering* 101 Pulje på 10 mio. kr. til styrkelse af forskningstilknytning mv. bl.a. til genoptræning. IV.4 Aktiv læring af fejl Indberetning af fejl og utilsigtede hændelser i den primære sundhedssektor 102 Patienter skal kunne indberette fejl og utilsigtede hændelser på sygehuset og den 102 primære sundhedssektor IV.5 Sammenlignelige oplysninger om brugertilfredshed og kvalitet skal sætte fokus på faglig udvikling Sammenlignelige brugerundersøgelser på børne-, ældre og sundhedsområdet 107 Oplysninger om faglig kvalitet på sygehusene skal udvides 107 Kvalitetsoplysningerne for sygehusene på skal udbygges, bl.a. med oplysninger om den kliniske kvalitet på den enkelte sygehusafdeling. Oplysninger om den faglige kvalitet hos praktiserende læger, speciallæger og i 107 den kommunale sundhedssektor skal gradvist udbygges med oplysninger fra det øvrige sundhedsvæsen. Fuld åbenhed om kvaliteten 107 Brugerne skal have let adgang til oplysninger om faglig kvalitet og brugertilfredshed på den enkelte institution. IV.6 Akkreditering skal sikre og udvikle kvaliteten Den Danske Kvalitetsmodel akkreditering på sundhedsområdet Modellen skal være så enkel som muligt

9 Udvikling og forsøg med akkreditering på det sociale område 109 IV.7 Styrket offentlig-privat samarbejde skal give bedre service Et nyt Udbudsråd skal sikre debat og dialog om vilkårene for konkurrence om 111 offentlige opgaver Hurtigere behandling af klager på udbudsområdet 111 Midlertidig medfinansieringspulje til offentlig-private partnerskaber 111 Øget fokus på offentlig-privat samarbejde i de regionale vækstfora 111 V. Stærkt lokalt selvstyre V.1 Mål rammer og dokumentation skal sikre en klar ansvarsfordeling mellem stat, kommuner og regioner Fælles målsætninger for udvikling af sundhedsvæsenet Regeringen ønsker at aftale flerårige målsætninger med regionerne. Udviklingen skal måles løbende, og borgerne skal orienteres om status. Sundhedsområdet skal gennemgås for at sikre bedre dokumentation af regionernes indsats. Omkostningsbevillinger skal give kommunerne og regionerne et mere gennemsigtigt prioriteringsgrundlag 119 V.2 Kommunerne skal opstille klare mål for servicen i en ny kvalitetskontrakt V.3 Nye styringsformer skal give ledere og medarbejdere i institutionerne større frihed til at yde service af høj kvalitet Forum for udveksling af erfaringer om mål-, ramme- og resultatstyring af offentlige institutioner Samarbejde på tværs af stat, regioner og kommuner, der skal munde ud i en række anbefalinger

10 VI. Afbureaukratiseringsreform VI.1 Medarbejderdreven forenkling og sanering af utidssvarende regler, arbejdsgange og dokumentationskrav Forpligtende handlingsplaner for mindre regulering og sanering af 128 dokumentationskrav Regeringen vil i samarbejde med Danske Regioner gennemgå de eksisterende krav til dokumentation på sygehusområdet bl.a. på baggrund af indførelsen af Den Danske Kvalitetsmodel. Kommuner og regioner skal selv reducere egen regulering 128 Modernisering og forenkling af de offentlige overenskomster 128 Regeringen opfordrer parterne til at modernisere og forenkle aftalerne. VII. Flere hænder til nærvær og omsorg (Initiativer markeret med * er en del af trepartsaftalerne) VII.1 Bedre muligheder for at rekruttere til de borgernære serviceområder Systematisk identifikation af behovet for uddannet arbejdskraft* 133 Årlig status for rekrutteringssituationen* 133 Der nedsættes en teknikergruppe, der skal forberede drøftelserne af rekrutteringssituationen på de årlige statusmøder mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC. Mål om frit optag til alle elever på uddannelserne til social- og sundhedshjælper 133 og assistent* Den årlige dimensionering øges til elever i , hvilket skønnes at indebære en merudgift på i alt 1½ mia. kr. Større dimensionering af den pædagogiske grunduddannelse* 133 Den årlige dimensionering øges til elever, hvilket skønnes at indebære en merudgift på i alt 1¾ mia. kr. i Flere skal gennemføre de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og 133 pædagoguddannelsen* Der afsættes en pulje på 50 mia. kr. til en indsats for at øge optag og reducere frafald. 10

11 Praktikperioder på pædagoguddannelsen skal finansieres af SU* 134 Flere sygeplejersker* 134 Der afsættes pulje på 15 mio. kr til initiativer til at reducere frafald. Styrket praktik vejledning* 134 Der afsættes en pulje på 35 mio. kr. i med henblik på at mindste frafald på bl.a. sygeplejerskeuddannelsen. Øget optag på de mellemlange videregående uddannelser* 134 Der afsættes en pulje på 100 mio. kr. i til øget optag på bl.a. bioanalytikeruddannelsen og fysioterapeutuddannelsen. Bedre adgang for deltidsansatte til at arbejde flere timer* 135 Arbejdet med den konkrete udformning af arbejdsgiverens pligt til at tilbyde fuld tid eller flere timer skal være færdigt inden 1. oktober Handlingsplan for international rekruttering 135 Handlingsplanen skal fokusere på nedbrydelse af barriere for international rekruttering. Styrket indsats for personer med længerevarende forudgående ledighed* 135 Der afsættes en pulje på 200 mio. kr. til en indsats for at få personer med længerevarende ledighed i job i fx. ældre- eller sundhedssektoren. Oplysningskampagner skal fremme rekruttering* 135 VII.2 En styrket seniorindsats og større mangfoldighed blandt medarbejderne i den borgernære service Nye virkemidler i seniorpolitikken* 138 Der afsættes en pulje på 600 mio. kr. i til LO- og AC-området samt en pulje på 300 mio. kr. til FTF-området til seniorpolitiske initiativer. Tilbud om særlige medarbejderudviklingssamtaler til ældre medarbejdere* 138 Indsatsen for at fastholde seniorer skal fremgå af personalepolitikken* 138 Bedre kønsmæssig balance inden for de offentlige velfærdsområder* 138 Måltal for andel af medarbejdere med anden etnisk herkomst*

12 VIII. Investeringer i fremtidens velfærd (Afsnittet er en investeringsplan for kvalitetsreformen) Der etableres en kvalitetsfond på 50 mia. kr., som udmøntes fra Heraf skal de 25 mia. kr. anvendes i sundhedsvæsenet til investeringer i sygehusstruktur, nybyggeri, akutberedskab mv. I forbindelse med nybyggeri ønsker regeringen enestuer til alle patienter, som det er relevant for. Akutberedskabet skal samtidigt forbedres, så hjælpen kan være fremme inden for 15 min. efter opkald til alarmcentralen. De resterende 25 mia. kr. skal anvendes til bl.a. bedre fysiske rammer på plejehjem, skoler og børneinstitutioner. Der afsættes herudover en særlig ramme på 10 mia. kr. i til kvalitetsreformens initiativer inkl. trepartsaftalerne. Af regeringens forslag til finanslov fremgår følgende fordeling: Brugerne i centrum (afsnit I) Attraktive arbejdspladser og god ledelse (afsnit II-III) Nytænkning, lokalt selvstyre og afbureaukratisering (afsnit IV-VI) Flere hænder til nærvær og omsorg (afsnit VII) I alt mia. kr 4 mia. kr. 2 mia. kr. 2 mia. kr. 10 mia. kr. 12

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

3. UDKAST. 12. juni 2007. Indledning

3. UDKAST. 12. juni 2007. Indledning 12. juni 2007 3. UDKAST Indledning God offentlig service spiller en central rolle i et moderne velfærdssamfund. Den offentlige sektor bidrager til uddannelse, velfærd og tryghed. Det er med til at sikre

Læs mere

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Oplæg den 19. marts 2009 Anders Brøndum, KL Dagsorden Regeringens kvalitetsreform Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Afbryd og stil spørgsmål!

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation April 2007 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 19. april 2007 1 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Høj kvalitet i den offentlige

Læs mere

Mere gang i uddannelse

Mere gang i uddannelse - trepartsaftalen/erne erne Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg påp EPOS område Trepart med FOA-briller: Aftalen er ikke så ringe Regeringen var villig til at gå langt Fagbevægelsen blev

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Kvalitetskonferencen Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Dødens gab i Århus Kommune i 2015: SOSU-hjælpere: 1093 Sygeplejersker:

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL Nyt fra Danmark Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008 Preben Meier Pedersen, KL Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne (1) Formål skabe grundlag for forbedring og udvikling

Læs mere

Januar 2007. Sammenhængende service med respekt for borgerne

Januar 2007. Sammenhængende service med respekt for borgerne Januar 2007 Sammenhængende service med respekt for borgerne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreform 11. januar 2007 1 Sammenhængende service med respekt for borgerne Der skal være sammenhæng

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar VALGPROGRAM 2013 Din sundhed.....også Venstres ansvar Valget er dit Tirsdag den 19. november 2013 kan du være med til at bestemme, hvem der fra årsskiftet skal sidde i formandsstolen for Regionsrådet i

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Kontrol er godt tillid er billigere. Ninna Thomsen

Kontrol er godt tillid er billigere. Ninna Thomsen Kontrol er godt tillid er billigere Ninna Thomsen 1 02-09-2014 Fra skåltale til tillidsreform Kan I se, at kommunen er rød? Kan I se, at I arbejder med velfærd? Det er ikke nok at afskaffe regler! Tillidsreformen

Læs mere

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale Forord Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye patientklagesystem får patienter og pårørende en lettere

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID BLIV KLOGERE OG BETJEN DIG SELV Sundhed.dk er den fælles offentlige sundheds portal. Her får du nemt og

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2009

Aftale om regionernes økonomi for 2009 Regeringen Danske Regioner 14. juni 2008 Aftale om regionernes økonomi for 2009 1. Indledning Regeringen og Danske Regioner ønsker fortsat fornyelse og udvikling af et godt og velfungerende sundhedsvæsen.

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir. Regeringens hilsen ved Danske Regioners. generalforsamling 2012

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir. Regeringens hilsen ved Danske Regioners. generalforsamling 2012 Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Regeringens hilsen ved Danske Regioners generalforsamling 2012 Tid og sted: 12. april 2012 kl. 10.00-10.25 på

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sammenhængende patientforløb (beretning nr.

Læs mere

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 Princippet vi styrer efter i regionen Politik og ledelse Erhvervsudviklingsstrategi RUP 2.0 Den grønne Metropol Misbrugspolitik Hopp 2020 Pressepolitik Kommunikations politik

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum

Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum OAO-forummet har i forhold til 2. ansøgningsrunde fastlagt følgende kriterier: 1. Der skal være tale om efter- eller videreuddannelse, der er formelt

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

Hvilke mulighedsbetingelser konstitueres der for konstruktionen af de nye lederuddannelser på diplomniveau

Hvilke mulighedsbetingelser konstitueres der for konstruktionen af de nye lederuddannelser på diplomniveau Hvilke mulighedsbetingelser konstitueres der for konstruktionen af de nye lederuddannelser på diplomniveau - og hvordan sættes de på spil i konstruktionen af de nye lederuddannelser Ledelsesudvikling som

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg

Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg SF i Nordjylland har i indeværende periode taget medansvar for løsning af alle opgaver i regionen. Den psykiatriske skadestue er

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Serviceassistenterne i fokus

Serviceassistenterne i fokus Kost- og servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Serviceassistenterne i fokus Konference 4 juni 2008 Sammendrag Redaktion: Mie Andsersen og Lone Kaufmann Politisk ansvarlig: Ann. Marie Liepke Layout:

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

En overordnet regional tilgang til fokus og forenkling. Hospitalsdirektør Janne Elsborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

En overordnet regional tilgang til fokus og forenkling. Hospitalsdirektør Janne Elsborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler En overordnet regional tilgang til fokus og forenkling Hospitalsdirektør Janne Elsborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen, DSS seminar 4. februar 2015

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild. Kontrakt 2013-14 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75, 9530 Støvring : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner,

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon Regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre Tidlig

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Opfølgning på forhandlingsresultat fra juli 2015

Opfølgning på forhandlingsresultat fra juli 2015 Regeringen KL Opfølgning på forhandlingsresultat fra juli 2015 Nyt kapitel 25.09.2015 1. Indledning Kommunerne har de senere år bidraget positivt til genopretningen af dansk økonomi. Samtidig har kommunerne

Læs mere

Velkommen til inspirations-seminar. 7. februar 2012

Velkommen til inspirations-seminar. 7. februar 2012 Velkommen til inspirations-seminar 7. februar 2012 Program for dagen: 10.30 Velkomst og kort introduktion af systemerne 11.00 Indlæg fra Struer Kommune 11.30 Torvet er åben 12.00 Frokost 13.00 Fagseminarer:

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan?

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? En inspirationspjece til politiske og administrative ledere i sundhedsvæsenet December 2008 1 Indhold Formål 3 Patientinddragelse på forskellige niveauer

Læs mere

Bedre kvalitet i sundhedssektoren Danske Patienters indspil til kvalitetsreformen

Bedre kvalitet i sundhedssektoren Danske Patienters indspil til kvalitetsreformen 12. marts 2015. oktober 2007 Bedre kvalitet i sundhedssektoren Danske Patienters indspil til kvalitetsreformen Indledning Velfærdssamfundet er betinget af en velfungerende sundhedssektor. Den danske sundhedssektor

Læs mere

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 14. juni 2013 22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om en ny digitaliseringsstrategi

Læs mere