Fremtidens offentlige sektor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens offentlige sektor"

Transkript

1 Fremtidens offentlige sektor Tag ansvar

2 Holdningspapiret er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 10. maj Fremtidens offentlige sektor Den offentlige sektor sætter rammer for vores samfund og sikrer, at fælles opgaver bliver løst til gavn for os alle. Den understøtter et samfund, hvor beslutninger bygger på retssikkerhed, saglighed og legitimitet. Vi ser den offentlige sektor som et gode, vi alle er en del af og fælles om. Radikale Venstre ønsker på den baggrund en stærk offentlig sektor, som er rustet til morgendagens udfordringer og muligheder. Derfor vil vi udvikle, nytænke og effektivisere den offentlige sektor. Vi vil finde nye veje til velfærd ved at sammentænke samfundets menneskelige, sociale og økonomiske ressourcer på nye måder. Radikale Venstre vil en offentlig sektor som har det mål, at alle borgere skal kunne realisere deres potentiale med hensyn til job, uddannelse, sundhed og udvikling. Vi vil skabe reelt lige muligheder for alle. Det gavner både den enkelte og fællesskabet. Vi vil et samfund, hvor vi alle har et ansvar over for os selv og for hinanden. Samtidig skal man kunne regne med en hjælpende hånd fra det offentlige, når det er nødvendigt. Derfor sætter vi en ny dagsorden for den offentlige sektor, som tager udgangspunkt i det enkelte menneske. Mennesker er forskellige og har derfor brug for forskellige løsninger. Vi vil en offentlig sektor, som arbejder helhedsorienteret og hvor velfærd skabes i samspil mellem borgere, det offentlige, samt frivillige og private aktører. Vi vil en offentlig sektor, som inddrager borgeren på en meningsfuld og ligeværdig måde. Fremtidens offentlige sektor skal fokusere på udviklingen af den enkeltes selvværd og selvstændighed. Vi tror på, at værdige og myndige borgere bedst kan bidrage til udviklingen af et harmonisk og dynamisk samfund. Ovenstående visioner danner baggrund for nedenstående principper for fremtidens offentlige sektor. Principperne giver retning for de specifikke afsnit i programmet. Under hvert afsnit introduceres overordnede målsætninger sammen med tiltag, som kan fremme udviklingen. Radikale principper for fremtidens offentlige sektor Vi respekterer det enkelte menneske som et unikt individ. Vi tror på, at alle har et ansvar for eget liv og for at bidrage til fællesskabet. Vi ser der for grundlæggende individer som myndige og ansvarlige borgere. Vi ser menneskers mulighed for at indfri deres mål og potentialer som den offentlige sektors vigtigste opgave. Derfor skal det enkelte menneske og dets faktiske behov være udgangspunktet for hjælp til selvhjælp. Vi anser det for en værdi, at den enkelte kan tage vare på eget liv, både menneskeligt, socialt og økonomisk. Fordi vi er forskellige, har vi forskellige behov, og dette skal afspejles i den offentlige sektors prioriteringer. Vi vil en dynamisk og initiativrig offentlig sektor, som skaber en fælles udvikling af vores samfund sammen med borgere, frivillige, samt virksomheder og andre private aktører. Vi har tillid til, at fagligt kompetente medarbejdere, ledere og organisationer kan tage ansvar for at skabe de bedste løsninger sammen med borgerne. Vi tror på, at medarbejdere, i dialog med ledere og kollegaer, skaber de bedste resultater, når de får rum til at udøve deres faglighed og har medbestemmelse i hverdagen. 2

3 Vi ser det som afgørende, at åbenhed, gennemsigtighed og retssikkerhed sættes i centrum for fremtidens offentlige sektor. Det er afgørende for at den enkelte kan bevare tilliden til det offentlige og lysten til at tage del i samfundsudviklingen. Målsætninger og virkemidler for fremtidens offentlige sektor Det er et fælles anliggende at skabe fremtidens offentlige sektor. Det kræver samspil og samarbejde mellem offentlige myndigheder, borgere, frivillige og private organisationer og virksomheder. For at udvikle den offentlige sektor inddrager vi love og regler, styring, evaluering, ledelse, kompetenceudvikling og organisering, motivation af medarbejdere og teknologi mv. som redskaber, der er indbyrdes afhængige for at skabe resultater. En offentlig sektor, der fokuserer på resultater Vi vil en offentlig sektor, som klart prioriterer at opnå resultater for borgeren, i tråd med samfundets overordnede målsætninger. Mange offentlige opgaver er komplekse og kræver tværgående samarbejde både internt i den offentlige sektor og med det omkringliggende samfund for at lykkes. Derfor vil vi vil en offentlig sektor, som samarbejder med borgeren, frivillige og private aktører for at skabe de bedste resultater for den enkelte. Samtidig vil vi sætte faglighed i centrum for opgaveløsningen og give mere rum til, at medarbejdere kan bruge deres tid på kerneopgaven eksempelvis at skabe bedre forhold på skoler, daginstitutioner, hospitaler og plejehjem. Vi skal anlægge en pragmatisk tilgang til styrings- og organiserings former i den offentlige sektor. Partnerskaber eller netværk kan i nogle tilfælde skabe de bedste resultater. I andre sammenhænge er markeds baserede løsninger de bedste. Vi vælger den samarbejdsform, der skaber de bedste resultater i den konkrete situation. Den offentlige sektor skal arbejde helhedsorienteret og med borgeren i centrum. På velfærdsområdet kan opgaverne eksempelvis med fordel organiseres i fleksible, decentrale enheder, som kan indgå i partner skaber og netværk med frivillige organisationer og private aktører, så der skabes sammenhæng for den enkelte. Den offentlige sektor skal samtidig afprøve nye styringsformer, som understøtter helhedstænkning ved at gå på tværs af organisatoriske skel og budgetter (fx programbudgettering). Enheder i den offentlige sektor skal måles på resultater på få centrale resultatmål. Det skal give rum for individuelle behov og løsninger og understøtte et fokus på at skabe resultater for den enkelte. Vi vil derfor afskaffe procesmål, hvor det er muligt under hensyntagen til borgernes retssikkerhed. Lokale kvalitetsfællesskaber skal på velfærdsområdet sætte rammer og sikre, at resultatmål bliver indfriet. Kvalitetsfællesskaber er fora, hvor ledere, medarbejdere og andre relevante aktører bruger deres viden og erfaringer til at udvikle lokale arbejdsgange og indsatser, som gør det muligt at indfri resultatmål i en given kontekst. Kvalitetsfællesskaber skaber ejerskab, og deltagerne forpligtes på både indsats og resultater. En offentlig sektor, der baserer sig på det, der virker Vi vil en offentlig sektor, der baserer sig på viden om, hvad der virker, for at opnå de bedste indsatser for borgerne. Derfor vil vi etablere en praksis, hvor 3

4 den offentlige sektor efterspørger evidens i implementeringen af konkrete indsatser. Vi ønsker en offentlig sektor med en stærk læringskultur, hvor evidens og erfaring fra praksis indgår i et tæt samspil og sikrer en kontinuerlig udvikling af opgaveløsningen. Tilgangen til evidens skal således afspejle den kompleksitet, der eksisterer i den offentlige sektors opgaveløsning. Rituelle evalueringer skal erstattes med evalueringer, som giver mening og fremmer læring og udvikling af praksis. For os er det afgørende at sætte fokus på lærings- og anvendelsesmulighederne i både den forskningsbaserede viden og i den viden, som stammer fra praksis. Praksisforskning, som indfanger medarbejdernes erfaringer, skal prioriteres ved tildeling af forskningsmidler. Vi vil afsætte ressourcer til indsamling af viden (forsknings- såvel som praksisbaseret) og opsætte kriterier for tildeling af midler til forskningsprojekter, som arbejder anvendelsesorienteret. Praksisforskning på velfærdsområdet skal koncentreres i et praksis videnscenter, som samler eksisterende forskning og indsatser på områ det. Centeret skal have til opgave at indsamle og formidle viden om effektiv praksis og skal samarbejde tæt med kommunale og regionale aktører, som har ansvaret for den udførende indsats og kontakten med borgeren. Praksisvidenscenteret skal: - Indsamle, bearbejde og kommunikere viden fra nationale og internationale kilder om nye, effektive og kvalificerede indsatser i den offentlige sektor - Administrere de midler, der afsættes til praksisforskning - Indgå i tætte samarbejder med kommuner og regioner og rådgive om måling af effekter og anvendelse af den tilgængelige viden - Rådgive og fungere som sparringspartner for kommuner og regioner som ønsker at igangsætte egne praksisforskningsprojekter - Sprede og udbrede viden om virkningsfulde indsatser, tilgange og arbejdsgange i den offentlige sektor gennem eksempelvis praksispublikationer, professionsuddannelserne, efter- og videreuddannelser samt lederuddannelser. Der skal udvikles metoder til meningsfuld dokumentation og evaluering af indsatser og initiativer, som kan understøtte måling af effekten på kerneopgaven. Disse metoder skal sætte dialog og progression i borgerens forløb i centrum. Dokumentation og evaluering skal kun foretages, hvor det bidrager til øget viden om konkrete indsatser og hvor denne viden er direkte anvendelig for medarbejderne. En offentlig sektor, der skaber fornyelse i fællesskab Vi vil en offentlig sektor, hvor vi altid spørger os selv, om vi kan gøre det bedre ved at tænke nyt og være opfindsomme. Vi vil ikke fornyelse for fornyelsen egen skyld, men for at skabe bedre resultater for den enkelte og for fællesskabet. Udviklingen skal ske med inddragelse af medarbejdere og i tæt samarbejde med brugere og borgere. Innovation kan bestå både i udvikling af opgaveløsning, der matcher behov, og udvikling af nye metoder til samarbejde om at udvikle ny velfærd. Den offentlige sektor skal derfor skabe rum for, at alle interessenter har mulighed for at få indflydelse på udviklingen. En tillidsbaseret kultur med plads til forskellighed og rum for at gå nye veje, er en forudsætning for udvikling og nytænkning. Derfor vil vi gøre op med nulfejlskulturen, på områder hvor det ikke er nødvendigt med nul fejl. Fejl 4

5 vil dermed kunne bruges som et værktøj for læring, hvor ledere og medarbejdere bruger erfaringer til at udvikle og forbedre den offentlige service. Vi vil lægge fundamentet for en kultur i det offentlige, hvor ledere og medarbejdere lader nytænkning vokse fra hverdagens erfaringer og hvor der er plads til at afprøve nye idéer i praksis. En sådan kultur fordrer politisk og ledelsesmæssigt fokus på at eksperimentere. Offentlige organisationer bør fremme fornyelse ved at organisere udviklingsorienterede opgaver som en del af de daglige arbejdsgange og strukturer. Anvendelse af projektorganisering, netværk, workshops og idémøder o.l. kan skabe kobling mellem drift og udvikling. Nye ideer skal behandles systematisk på ledelsesplan, så deres realiserbarhed og perspektiver bliver klarlagt, og gode ideer kan føres ud i livet. Anvendelsen af brugerdreven innovation skal øges, fordi indsigt i brugernes behov - i kombination med medarbejdernes faglige viden - kan føre til bedre opgaveløsning. Det kan eksempelvis ske gennem borger budgetter, hvor borgerne selv bestemmer over en lille del af det kommunale budget og selv planlægger og gennemfører deres ideer. Offentlige myndigheder skal forpligtes til at give plads og rum til inddragelse af borgerne. Det kan bl.a. ske gennem udvikling af digitale platforme, som kan skabe rum for dialog. Eksempelvis giver flere kommuner mulighed for, at borgere via en hjemmeside eller app kan indberette huller i veje og manglende gadebelysning. Denne tilgang kan med fordel udbredes og udvides til at også at give mulighed for, at borgere kan bidrage med ideer og initiativer. Der skal etableres flere praksisværksteder, hvor borgere og medarbejdere kan udvikle og konkretisere ideer, inden de sættes i drift. Praksis værkstederne kan både rumme faciliteter til ideudvikling og til afprøvning af ideer, der kan udvikles og afprøves af borgere og medarbejdere i fællesskab. Eksempelvis har flere kommuner arbejdet med trivsel og frivillighed på ældreområdet, hvor medarbejderne blev involveret i løse lokale udfordringer gennem projekter, temadage og praksisværksteder. Der skal investeres i dialog-, proces- og facilitatorkompetencer hos ledere i den offentlige sektor for at understøtte en læringskultur. En offentlig sektor, der er mindre bureaukratisk Vi vil en offentlig sektor, der er mindre bureaukratisk, fordi det frigiver ressourcer, øger gennemsigtigheden og giver større tilfredshed for borgere og medarbejdere. Vi anser det som en værdi i sig selv, at man som borger kan gennemskue, hvordan og hvorfor offentlige beslutninger bliver taget og hvilken betydning det har for ens egen hverdag. Ved at fritage medarbejdere og ledere fra regler og proceskrav kan vi samtidig frigive ressourcer til faglig funderet opgaveløsning - og det giver større arbejdsglæde og motivation. Tidligere forsøg på at forenkle regler og love har haft begrænset succes. Derfor er der behov for at anlægge en mere ambitiøs og helhedsorienteret tilgang til regelforenkling i den offentlige sektor. Det er afgørende, at politikere og embedsmænd er deres ansvar bevidst og afstår fra detailregulering i fremtidig lovgivning, idet det er 5

6 sværere at fjerne love og regler, når de først er vedtaget end at lade være med at detailregulere i første omgang. Vi vil forpligte os på, at dette princip efterleves i kommende love og regler ved at gennemgå dem med dette for øje, inden de behandles i Folketinget. Høringer skal suppleres af involvering af praktikere tidligt i det lovforberedende arbejde for at kvalificere lovgivningsarbejdet og forebygge detailstyring. Involvering af praktikere kan sikre nye perspektiver, som er afgørende for at forstå, hvordan en ny lov reelt vil kunne fungere i praksis, og hvordan den vil spille sammen med eksisterende lovgivning. De løbende styringseftersyn af centrale politikområder skal udbredes og opprioriteres for at sikre meningsfuld og resultatorienteret regulering. Styringseftersynene gennemgår lovgivningen ud fra et helhedsperspektiv, hvor der tages udgangspunkt i hvordan lovgivningen påvirker den enkelte borger eller virksomhed. Der skal indføres en udvidet udfordringsret, som på baggrund af gode resultater på centrale resultatmål fritager offentlige institutioner for proces- og dokumentationskrav. Eksempelvis kan folkeskoler, der opnår gode resultater i forhold til elevsammensætningen fritages for at skulle lave elevplaner. En udvidet udfordringsret skal udelukkende baseres på, om offentlige institutioner lever op til målsætningerne på centrale resultatmål og omstændelige ansøgnings- og godkendelsesprocedurer kan dermed undgås. Offentlige enheder, som ikke lever op til sine effektmål skal kunne modtage vejledning og støtte med sigte på at forbedre sine resultater. Det er nødvendigt med en løbende stillingtagen til, om offentlige enheder er nødvendige og om de virker efter hensigten. Offentlige enheders faktiske resultater skal derfor holdes op imod de forventede, og vi skal turde tage konsekvensen, når en enhed viser sig ikke at leve op til de målsætninger, der er sat. Radikale Venstre foreslår samtidig gennemført en række lokale pilotforsøg, som giver ledere og medarbejdere mulighed for at skabe en lokalt forankret indsats sammen med konkrete borgergrupper. Det kunne eksempelvis være jobcentrenes beskæftigelsesrettede og jobskabende indsats for kontanthjælpsmodtagere, som er længst fra arbejdsmarkedet. Under pilotforsøgene tilsidesættes centralt fastsatte administrative krav og procedurer, og den lokale praksis vurderes på baggrund af egne mål og resultater. I pilotforsøgene indgår følgende elementer: Udvikling af rammer for en helhedsorienteret indsats sammen med lokale aktører Udvikling af praksis for individuelt tilrettelagte forløb sammen med borgeren Faglige medarbejdere og ledere fastsætter mål og resultater Fastsættelse af sagsantal med udgangspunkt i lokal praksis, mål og resul tater Tidsrammen for udvikling og implementering af praksis fastsættes lokalt IT-systemer, der understøtter den lokale praksis En offentlig sektor, der bruger teknologien som løftestang Vi vil bruge teknologien til at tage udgangspunkt i den enkeltes situation, øge mulighederne for hjælp til selvhjælp og til at skabe øget gennemsigtighed på tværs af offentlige institutioner. Teknologiske løsninger kan både give mulighed for, at medarbejdere kan fokusere deres ressourcer på re- 6

7 lationen til borgerne, mens teknologien tager sig af mere mekaniske opgaver, ligesom teknologien kan understøtte relationen mellem borger og offentlige institutioner. Dermed kan teknologien også gøre det attraktivt at arbejde med mennesker uanset om det er børn, unge eller ældre, syge eller raske. Det er afgørende, at teknologien indfases på en måde, som tager hensyn til alle samfundsgrupper. Eksempelvis kan ældre have større behov for tilvænning, og det skal vi respektere. Ikke alle problemer i den offentlige sektor kan løses af teknologi, men vi vil bringe teknologien i spil hvor den bringer merværdi for borgeren. Derfor mener Radikale Venstre at: Grundlaget skal være i orden. Der er allerede sat ambitiøse målsætninger om danskernes internetadgang, men der er behov for yderligere fokus højhastigheds bredbåndsforbindelser og mobildækning i områder med dårlig dækning. Det kan derfor være nødvendigt med nye typer samarbejde, hvor offentlige myndigheder og udbydere af digital infrastruktur samarbejder om at løse udfordringen i områder med dårlig dækning. Det er afgørende for at sikre, at alle kan få glæde af de digitale muligheder. Alle skal fx have mulighed for at få digitale indkaldelsesbreve fra hospitalet uanset om man bor i byen eller på landet, eller om man befinder sig i sommerhuset. Borgere skal som hovedregel have fuld adgang til det offentliges data om sig selv. På borger.dk og sundhed.dk har man i dag adgang til grundlæggende information om egen kontakt med det offentlige på en lang række områder, men vi ønsker en langt mere vidtgående tilgængelighed til egne data. Eksempelvis kan man i dag kun se overskrift en på en hændelse i patientjournalen, men ikke selve journalen, ligesom man på borger.dk ikke kan se med hvilken baggrund man bliver tildelt en ydelse eller ej. Vi vil skabe større gennemsigtighed i den offentlige sektor, så det eksempelvis bliver muligt at se hvilket lovgrundlag eller præcedens en afgørelse er truffet på. Som borger skal man i al enkelhed have adgang til egne data. Danmark skal have en national strategi for deling af ikke personhenførbare offentlige data. Strategien skal sætte ambitiøse, nationale mål for delingen af offentlige data og bør være mere vidtgående end eksisterende initiativer som Datakataloget og Grunddata. Deling af det offentliges store mængder data giver mulighed for nye og innovative løsninger, som gør det bedre at være borger. Eksempelvis kan data om cykeltællinger, cykelstier og cykelparkeringer bruges til at udvikle nye, innovative løsninger for cyklister. De informations- og velfærdsteknologiske løsninger, som borgerne bliver tilbudt, skal være nemme at bruge. Derfor vil vi stille krav til leverandørerne om brugerdreven udvikling, som sikrer, at løsninger giver mening og øget livskvalitet i en dansk kontekst. 7

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse.

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitik Indledning Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitikken skal bidrage til at udfordre og udvikle den daglige ledelse i retning af øget

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation Jacob Torfing ATU, Roskilde Universitet 26. Marts, 2014 Nye veje i dansk forvaltningspolitik Forvaltningspolitik handler om, hvordan vi

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund

New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund New Public Management Markedsbaseret Konkurrence Udbud Frit valg BUM Ledelsesformer fra den private sektor Styrket ledelse Lydhørhed overfor borgerne

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

En ny og bedre styring af den offentlige sektor - 6 principper

En ny og bedre styring af den offentlige sektor - 6 principper FTF Politik Oktober 2012 En ny og bedre styring af den offentlige sektor - 6 principper 6 principper for en ny og bedre styring Den offentlige sektor styres stadig efter slidte idealer. I 1980 erne vandt

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen [Skriv tekst] Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk Skoleleder Gentofte Kommune

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN?

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? STRATEGI 20132015 2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? PTU har de seneste år været gennem en stor udvikling. Vi har fået foretaget en om- og udbygning af vores faciliteter i Køben havn, og vores afdeling i Århus

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Folkeskolereformen: Nationale mål øget faglighed: - Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere