Fremtidens offentlige sektor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens offentlige sektor"

Transkript

1 Fremtidens offentlige sektor Tag ansvar

2 Holdningspapiret er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 10. maj Fremtidens offentlige sektor Den offentlige sektor sætter rammer for vores samfund og sikrer, at fælles opgaver bliver løst til gavn for os alle. Den understøtter et samfund, hvor beslutninger bygger på retssikkerhed, saglighed og legitimitet. Vi ser den offentlige sektor som et gode, vi alle er en del af og fælles om. Radikale Venstre ønsker på den baggrund en stærk offentlig sektor, som er rustet til morgendagens udfordringer og muligheder. Derfor vil vi udvikle, nytænke og effektivisere den offentlige sektor. Vi vil finde nye veje til velfærd ved at sammentænke samfundets menneskelige, sociale og økonomiske ressourcer på nye måder. Radikale Venstre vil en offentlig sektor som har det mål, at alle borgere skal kunne realisere deres potentiale med hensyn til job, uddannelse, sundhed og udvikling. Vi vil skabe reelt lige muligheder for alle. Det gavner både den enkelte og fællesskabet. Vi vil et samfund, hvor vi alle har et ansvar over for os selv og for hinanden. Samtidig skal man kunne regne med en hjælpende hånd fra det offentlige, når det er nødvendigt. Derfor sætter vi en ny dagsorden for den offentlige sektor, som tager udgangspunkt i det enkelte menneske. Mennesker er forskellige og har derfor brug for forskellige løsninger. Vi vil en offentlig sektor, som arbejder helhedsorienteret og hvor velfærd skabes i samspil mellem borgere, det offentlige, samt frivillige og private aktører. Vi vil en offentlig sektor, som inddrager borgeren på en meningsfuld og ligeværdig måde. Fremtidens offentlige sektor skal fokusere på udviklingen af den enkeltes selvværd og selvstændighed. Vi tror på, at værdige og myndige borgere bedst kan bidrage til udviklingen af et harmonisk og dynamisk samfund. Ovenstående visioner danner baggrund for nedenstående principper for fremtidens offentlige sektor. Principperne giver retning for de specifikke afsnit i programmet. Under hvert afsnit introduceres overordnede målsætninger sammen med tiltag, som kan fremme udviklingen. Radikale principper for fremtidens offentlige sektor Vi respekterer det enkelte menneske som et unikt individ. Vi tror på, at alle har et ansvar for eget liv og for at bidrage til fællesskabet. Vi ser der for grundlæggende individer som myndige og ansvarlige borgere. Vi ser menneskers mulighed for at indfri deres mål og potentialer som den offentlige sektors vigtigste opgave. Derfor skal det enkelte menneske og dets faktiske behov være udgangspunktet for hjælp til selvhjælp. Vi anser det for en værdi, at den enkelte kan tage vare på eget liv, både menneskeligt, socialt og økonomisk. Fordi vi er forskellige, har vi forskellige behov, og dette skal afspejles i den offentlige sektors prioriteringer. Vi vil en dynamisk og initiativrig offentlig sektor, som skaber en fælles udvikling af vores samfund sammen med borgere, frivillige, samt virksomheder og andre private aktører. Vi har tillid til, at fagligt kompetente medarbejdere, ledere og organisationer kan tage ansvar for at skabe de bedste løsninger sammen med borgerne. Vi tror på, at medarbejdere, i dialog med ledere og kollegaer, skaber de bedste resultater, når de får rum til at udøve deres faglighed og har medbestemmelse i hverdagen. 2

3 Vi ser det som afgørende, at åbenhed, gennemsigtighed og retssikkerhed sættes i centrum for fremtidens offentlige sektor. Det er afgørende for at den enkelte kan bevare tilliden til det offentlige og lysten til at tage del i samfundsudviklingen. Målsætninger og virkemidler for fremtidens offentlige sektor Det er et fælles anliggende at skabe fremtidens offentlige sektor. Det kræver samspil og samarbejde mellem offentlige myndigheder, borgere, frivillige og private organisationer og virksomheder. For at udvikle den offentlige sektor inddrager vi love og regler, styring, evaluering, ledelse, kompetenceudvikling og organisering, motivation af medarbejdere og teknologi mv. som redskaber, der er indbyrdes afhængige for at skabe resultater. En offentlig sektor, der fokuserer på resultater Vi vil en offentlig sektor, som klart prioriterer at opnå resultater for borgeren, i tråd med samfundets overordnede målsætninger. Mange offentlige opgaver er komplekse og kræver tværgående samarbejde både internt i den offentlige sektor og med det omkringliggende samfund for at lykkes. Derfor vil vi vil en offentlig sektor, som samarbejder med borgeren, frivillige og private aktører for at skabe de bedste resultater for den enkelte. Samtidig vil vi sætte faglighed i centrum for opgaveløsningen og give mere rum til, at medarbejdere kan bruge deres tid på kerneopgaven eksempelvis at skabe bedre forhold på skoler, daginstitutioner, hospitaler og plejehjem. Vi skal anlægge en pragmatisk tilgang til styrings- og organiserings former i den offentlige sektor. Partnerskaber eller netværk kan i nogle tilfælde skabe de bedste resultater. I andre sammenhænge er markeds baserede løsninger de bedste. Vi vælger den samarbejdsform, der skaber de bedste resultater i den konkrete situation. Den offentlige sektor skal arbejde helhedsorienteret og med borgeren i centrum. På velfærdsområdet kan opgaverne eksempelvis med fordel organiseres i fleksible, decentrale enheder, som kan indgå i partner skaber og netværk med frivillige organisationer og private aktører, så der skabes sammenhæng for den enkelte. Den offentlige sektor skal samtidig afprøve nye styringsformer, som understøtter helhedstænkning ved at gå på tværs af organisatoriske skel og budgetter (fx programbudgettering). Enheder i den offentlige sektor skal måles på resultater på få centrale resultatmål. Det skal give rum for individuelle behov og løsninger og understøtte et fokus på at skabe resultater for den enkelte. Vi vil derfor afskaffe procesmål, hvor det er muligt under hensyntagen til borgernes retssikkerhed. Lokale kvalitetsfællesskaber skal på velfærdsområdet sætte rammer og sikre, at resultatmål bliver indfriet. Kvalitetsfællesskaber er fora, hvor ledere, medarbejdere og andre relevante aktører bruger deres viden og erfaringer til at udvikle lokale arbejdsgange og indsatser, som gør det muligt at indfri resultatmål i en given kontekst. Kvalitetsfællesskaber skaber ejerskab, og deltagerne forpligtes på både indsats og resultater. En offentlig sektor, der baserer sig på det, der virker Vi vil en offentlig sektor, der baserer sig på viden om, hvad der virker, for at opnå de bedste indsatser for borgerne. Derfor vil vi etablere en praksis, hvor 3

4 den offentlige sektor efterspørger evidens i implementeringen af konkrete indsatser. Vi ønsker en offentlig sektor med en stærk læringskultur, hvor evidens og erfaring fra praksis indgår i et tæt samspil og sikrer en kontinuerlig udvikling af opgaveløsningen. Tilgangen til evidens skal således afspejle den kompleksitet, der eksisterer i den offentlige sektors opgaveløsning. Rituelle evalueringer skal erstattes med evalueringer, som giver mening og fremmer læring og udvikling af praksis. For os er det afgørende at sætte fokus på lærings- og anvendelsesmulighederne i både den forskningsbaserede viden og i den viden, som stammer fra praksis. Praksisforskning, som indfanger medarbejdernes erfaringer, skal prioriteres ved tildeling af forskningsmidler. Vi vil afsætte ressourcer til indsamling af viden (forsknings- såvel som praksisbaseret) og opsætte kriterier for tildeling af midler til forskningsprojekter, som arbejder anvendelsesorienteret. Praksisforskning på velfærdsområdet skal koncentreres i et praksis videnscenter, som samler eksisterende forskning og indsatser på områ det. Centeret skal have til opgave at indsamle og formidle viden om effektiv praksis og skal samarbejde tæt med kommunale og regionale aktører, som har ansvaret for den udførende indsats og kontakten med borgeren. Praksisvidenscenteret skal: - Indsamle, bearbejde og kommunikere viden fra nationale og internationale kilder om nye, effektive og kvalificerede indsatser i den offentlige sektor - Administrere de midler, der afsættes til praksisforskning - Indgå i tætte samarbejder med kommuner og regioner og rådgive om måling af effekter og anvendelse af den tilgængelige viden - Rådgive og fungere som sparringspartner for kommuner og regioner som ønsker at igangsætte egne praksisforskningsprojekter - Sprede og udbrede viden om virkningsfulde indsatser, tilgange og arbejdsgange i den offentlige sektor gennem eksempelvis praksispublikationer, professionsuddannelserne, efter- og videreuddannelser samt lederuddannelser. Der skal udvikles metoder til meningsfuld dokumentation og evaluering af indsatser og initiativer, som kan understøtte måling af effekten på kerneopgaven. Disse metoder skal sætte dialog og progression i borgerens forløb i centrum. Dokumentation og evaluering skal kun foretages, hvor det bidrager til øget viden om konkrete indsatser og hvor denne viden er direkte anvendelig for medarbejderne. En offentlig sektor, der skaber fornyelse i fællesskab Vi vil en offentlig sektor, hvor vi altid spørger os selv, om vi kan gøre det bedre ved at tænke nyt og være opfindsomme. Vi vil ikke fornyelse for fornyelsen egen skyld, men for at skabe bedre resultater for den enkelte og for fællesskabet. Udviklingen skal ske med inddragelse af medarbejdere og i tæt samarbejde med brugere og borgere. Innovation kan bestå både i udvikling af opgaveløsning, der matcher behov, og udvikling af nye metoder til samarbejde om at udvikle ny velfærd. Den offentlige sektor skal derfor skabe rum for, at alle interessenter har mulighed for at få indflydelse på udviklingen. En tillidsbaseret kultur med plads til forskellighed og rum for at gå nye veje, er en forudsætning for udvikling og nytænkning. Derfor vil vi gøre op med nulfejlskulturen, på områder hvor det ikke er nødvendigt med nul fejl. Fejl 4

5 vil dermed kunne bruges som et værktøj for læring, hvor ledere og medarbejdere bruger erfaringer til at udvikle og forbedre den offentlige service. Vi vil lægge fundamentet for en kultur i det offentlige, hvor ledere og medarbejdere lader nytænkning vokse fra hverdagens erfaringer og hvor der er plads til at afprøve nye idéer i praksis. En sådan kultur fordrer politisk og ledelsesmæssigt fokus på at eksperimentere. Offentlige organisationer bør fremme fornyelse ved at organisere udviklingsorienterede opgaver som en del af de daglige arbejdsgange og strukturer. Anvendelse af projektorganisering, netværk, workshops og idémøder o.l. kan skabe kobling mellem drift og udvikling. Nye ideer skal behandles systematisk på ledelsesplan, så deres realiserbarhed og perspektiver bliver klarlagt, og gode ideer kan føres ud i livet. Anvendelsen af brugerdreven innovation skal øges, fordi indsigt i brugernes behov - i kombination med medarbejdernes faglige viden - kan føre til bedre opgaveløsning. Det kan eksempelvis ske gennem borger budgetter, hvor borgerne selv bestemmer over en lille del af det kommunale budget og selv planlægger og gennemfører deres ideer. Offentlige myndigheder skal forpligtes til at give plads og rum til inddragelse af borgerne. Det kan bl.a. ske gennem udvikling af digitale platforme, som kan skabe rum for dialog. Eksempelvis giver flere kommuner mulighed for, at borgere via en hjemmeside eller app kan indberette huller i veje og manglende gadebelysning. Denne tilgang kan med fordel udbredes og udvides til at også at give mulighed for, at borgere kan bidrage med ideer og initiativer. Der skal etableres flere praksisværksteder, hvor borgere og medarbejdere kan udvikle og konkretisere ideer, inden de sættes i drift. Praksis værkstederne kan både rumme faciliteter til ideudvikling og til afprøvning af ideer, der kan udvikles og afprøves af borgere og medarbejdere i fællesskab. Eksempelvis har flere kommuner arbejdet med trivsel og frivillighed på ældreområdet, hvor medarbejderne blev involveret i løse lokale udfordringer gennem projekter, temadage og praksisværksteder. Der skal investeres i dialog-, proces- og facilitatorkompetencer hos ledere i den offentlige sektor for at understøtte en læringskultur. En offentlig sektor, der er mindre bureaukratisk Vi vil en offentlig sektor, der er mindre bureaukratisk, fordi det frigiver ressourcer, øger gennemsigtigheden og giver større tilfredshed for borgere og medarbejdere. Vi anser det som en værdi i sig selv, at man som borger kan gennemskue, hvordan og hvorfor offentlige beslutninger bliver taget og hvilken betydning det har for ens egen hverdag. Ved at fritage medarbejdere og ledere fra regler og proceskrav kan vi samtidig frigive ressourcer til faglig funderet opgaveløsning - og det giver større arbejdsglæde og motivation. Tidligere forsøg på at forenkle regler og love har haft begrænset succes. Derfor er der behov for at anlægge en mere ambitiøs og helhedsorienteret tilgang til regelforenkling i den offentlige sektor. Det er afgørende, at politikere og embedsmænd er deres ansvar bevidst og afstår fra detailregulering i fremtidig lovgivning, idet det er 5

6 sværere at fjerne love og regler, når de først er vedtaget end at lade være med at detailregulere i første omgang. Vi vil forpligte os på, at dette princip efterleves i kommende love og regler ved at gennemgå dem med dette for øje, inden de behandles i Folketinget. Høringer skal suppleres af involvering af praktikere tidligt i det lovforberedende arbejde for at kvalificere lovgivningsarbejdet og forebygge detailstyring. Involvering af praktikere kan sikre nye perspektiver, som er afgørende for at forstå, hvordan en ny lov reelt vil kunne fungere i praksis, og hvordan den vil spille sammen med eksisterende lovgivning. De løbende styringseftersyn af centrale politikområder skal udbredes og opprioriteres for at sikre meningsfuld og resultatorienteret regulering. Styringseftersynene gennemgår lovgivningen ud fra et helhedsperspektiv, hvor der tages udgangspunkt i hvordan lovgivningen påvirker den enkelte borger eller virksomhed. Der skal indføres en udvidet udfordringsret, som på baggrund af gode resultater på centrale resultatmål fritager offentlige institutioner for proces- og dokumentationskrav. Eksempelvis kan folkeskoler, der opnår gode resultater i forhold til elevsammensætningen fritages for at skulle lave elevplaner. En udvidet udfordringsret skal udelukkende baseres på, om offentlige institutioner lever op til målsætningerne på centrale resultatmål og omstændelige ansøgnings- og godkendelsesprocedurer kan dermed undgås. Offentlige enheder, som ikke lever op til sine effektmål skal kunne modtage vejledning og støtte med sigte på at forbedre sine resultater. Det er nødvendigt med en løbende stillingtagen til, om offentlige enheder er nødvendige og om de virker efter hensigten. Offentlige enheders faktiske resultater skal derfor holdes op imod de forventede, og vi skal turde tage konsekvensen, når en enhed viser sig ikke at leve op til de målsætninger, der er sat. Radikale Venstre foreslår samtidig gennemført en række lokale pilotforsøg, som giver ledere og medarbejdere mulighed for at skabe en lokalt forankret indsats sammen med konkrete borgergrupper. Det kunne eksempelvis være jobcentrenes beskæftigelsesrettede og jobskabende indsats for kontanthjælpsmodtagere, som er længst fra arbejdsmarkedet. Under pilotforsøgene tilsidesættes centralt fastsatte administrative krav og procedurer, og den lokale praksis vurderes på baggrund af egne mål og resultater. I pilotforsøgene indgår følgende elementer: Udvikling af rammer for en helhedsorienteret indsats sammen med lokale aktører Udvikling af praksis for individuelt tilrettelagte forløb sammen med borgeren Faglige medarbejdere og ledere fastsætter mål og resultater Fastsættelse af sagsantal med udgangspunkt i lokal praksis, mål og resul tater Tidsrammen for udvikling og implementering af praksis fastsættes lokalt IT-systemer, der understøtter den lokale praksis En offentlig sektor, der bruger teknologien som løftestang Vi vil bruge teknologien til at tage udgangspunkt i den enkeltes situation, øge mulighederne for hjælp til selvhjælp og til at skabe øget gennemsigtighed på tværs af offentlige institutioner. Teknologiske løsninger kan både give mulighed for, at medarbejdere kan fokusere deres ressourcer på re- 6

7 lationen til borgerne, mens teknologien tager sig af mere mekaniske opgaver, ligesom teknologien kan understøtte relationen mellem borger og offentlige institutioner. Dermed kan teknologien også gøre det attraktivt at arbejde med mennesker uanset om det er børn, unge eller ældre, syge eller raske. Det er afgørende, at teknologien indfases på en måde, som tager hensyn til alle samfundsgrupper. Eksempelvis kan ældre have større behov for tilvænning, og det skal vi respektere. Ikke alle problemer i den offentlige sektor kan løses af teknologi, men vi vil bringe teknologien i spil hvor den bringer merværdi for borgeren. Derfor mener Radikale Venstre at: Grundlaget skal være i orden. Der er allerede sat ambitiøse målsætninger om danskernes internetadgang, men der er behov for yderligere fokus højhastigheds bredbåndsforbindelser og mobildækning i områder med dårlig dækning. Det kan derfor være nødvendigt med nye typer samarbejde, hvor offentlige myndigheder og udbydere af digital infrastruktur samarbejder om at løse udfordringen i områder med dårlig dækning. Det er afgørende for at sikre, at alle kan få glæde af de digitale muligheder. Alle skal fx have mulighed for at få digitale indkaldelsesbreve fra hospitalet uanset om man bor i byen eller på landet, eller om man befinder sig i sommerhuset. Borgere skal som hovedregel have fuld adgang til det offentliges data om sig selv. På borger.dk og sundhed.dk har man i dag adgang til grundlæggende information om egen kontakt med det offentlige på en lang række områder, men vi ønsker en langt mere vidtgående tilgængelighed til egne data. Eksempelvis kan man i dag kun se overskrift en på en hændelse i patientjournalen, men ikke selve journalen, ligesom man på borger.dk ikke kan se med hvilken baggrund man bliver tildelt en ydelse eller ej. Vi vil skabe større gennemsigtighed i den offentlige sektor, så det eksempelvis bliver muligt at se hvilket lovgrundlag eller præcedens en afgørelse er truffet på. Som borger skal man i al enkelhed have adgang til egne data. Danmark skal have en national strategi for deling af ikke personhenførbare offentlige data. Strategien skal sætte ambitiøse, nationale mål for delingen af offentlige data og bør være mere vidtgående end eksisterende initiativer som Datakataloget og Grunddata. Deling af det offentliges store mængder data giver mulighed for nye og innovative løsninger, som gør det bedre at være borger. Eksempelvis kan data om cykeltællinger, cykelstier og cykelparkeringer bruges til at udvikle nye, innovative løsninger for cyklister. De informations- og velfærdsteknologiske løsninger, som borgerne bliver tilbudt, skal være nemme at bruge. Derfor vil vi stille krav til leverandørerne om brugerdreven udvikling, som sikrer, at løsninger giver mening og øget livskvalitet i en dansk kontekst. 7

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Ledelsesgrundlaget Maj 2015

Ledelsesgrundlaget Maj 2015 Ledelsesgrundlaget Maj 2015 Ledelsesgrundlaget og visionen Viborg Kommunes vision har overskriften Vilje Vækst Velfærd. Det hedder bl.a. i Visionen: Viborg er en forgangskommune. Gennem nytænkning, dialog

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

PIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan

PIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan PIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan 2016-2020 2 Velkommen til Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan I Fagcenter for Socialpsykiatri er visionen at skabe fremtidens velfærd,

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

2012/2013. Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet

2012/2013. Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet 2012/2013 Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet Strategi for velfærdsteknologi på Sundheds- og Omsorgsområdet i Ikast-Brande Kommune I Ikast-Brande Kommune har byrådet en vision for

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

TILLID GIVER VERDENSKLASSE HJØRNESTEN TIL EN NY STYRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR

TILLID GIVER VERDENSKLASSE HJØRNESTEN TIL EN NY STYRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR TILLID GIVER VERDENSKLASSE HJØRNESTEN TIL EN NY STYRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER Januar 2013 STAUNINGS PLADS 1-3,4 1607 KØBENHAVN V 33 70 13 00 OAO@OAO.DK WWW.OAO.DK

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER FRA PROCES TIL EFFEKT FRA STRUKTUR TIL OPGAVE Kommunaldirektør Gentofte Kommune Frank E. Andersen StyringsAgenda 2015, 8. september Præsentation af Gentofte Kommune 26

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

1. NY TEKNOLOGI I PRAKSIS

1. NY TEKNOLOGI I PRAKSIS Notat Afdeling/enhed Ledelsessekretariatet Oprettelsesdato 08-aug-2012 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn 208140.progbes teknologi i praksis.docx Dokumentnummer 1. NY TEKNOLOGI I PRAKSIS Programejer

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Notat Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt andet, at kommunerne og skolerne kan omsætte viden

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation Jacob Torfing ATU, Roskilde Universitet 26. Marts, 2014 Nye veje i dansk forvaltningspolitik Forvaltningspolitik handler om, hvordan vi

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt Regeringen KL Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt samarbejde Nyt kapitel 25.09.2015 Regeringen og KL er enige om, at udviklingen af velfærdsområderne er et fælles ansvar for stat og kommuner, og

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige 1 Indledning I Hjørring Kommune har vi udarbejdet en fælles værdiramme for samarbejdet mellem medarbejdere og frivillige. Værdirammen

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed Styrket sammenhæng i borgerforløb Demokrati og medborgerskab Mere for mindre Frivillighed Mental sundhed Strategisk kompetenceudvikling Åben dialog Recovery Indsats i lokale miljøer Opkvalificering til

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune et sammendrag Forord Esbjerg Kommune, Sundhed & Omsorg, står over for store udfordringer i de kommende år. Der bliver flere

Læs mere