HR Redegørelsen 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HR Redegørelsen 2013"

Transkript

1

2 Indhold Indledning... 3 Kommunens personale... 4 Udviklingen i antallet af ansatte... 4 Bosætning og pendling... 5 Personaleomsætning... 5 Opsigelser... 6 Aldersfordeling... 6 som attraktiv arbejdsplads... 9 Indsatser til at fastholde og udvikle medarbejdere... 9 MUS/GRUS/LUS... 9 Kompetenceudvikling... 9 Arbejdsmiljø Arbejdstilsynets tilsynsbesøg Arbejdsulykker og interne hændelser Udvalgte arbejdsmiljøindsatser i 2013 og første halvår af Indsatser i gang og på vej Sygefravær og forebyggelse Mental sundhed Lønudvikling En mangfoldig arbejdsplads Kønsfordeling Aldersfordeling Etnicitet Elever og studerende Det rummelige arbejdsmarked Side 2

3 Indledning Hele den offentlige sektor gennemgår i disse år en større transformation, fra gennem mange år at have leveret velfærd i form af ydelser/pakker til borgerne over mod at skulle skabe velfærd sammen med borgerne. Erfaringerne viser, at det giver et langt større ejerskab hos borgerne og mere holdbare løsninger. Samskabelse, ny velfærd og ny ledelse, kommune 3.0, værtsskab og medborgerskab er nogle af de navne, der anvendes om fænomenet. Denne transformation vil også stille helt andre krav til vores medarbejdere og ledere. Medarbejderne skal kunne kommunikere med borgerne på en anden måde og skal kunne anvende deres faglighed på en anderledes måde, så fagligheden bringes i spil i udviklingen af løsninger sammen med den enkelte borger. Velfærd er fremadrettet noget vi er fælles om, hvor kommunens medarbejdere i højere grad skal være nænsomt og nærværende til stede, og kommunen skal være et fællesskab, ikke en serviceleverandør. Margrethe Vestager, Indenrigsminister Medarbejderne skal i højere grad lytte bagom behov og hvordan borgerne selv kan bidrage, og kommunen skal udvikle sig fra en virksomhed, der leverer service til kunden til et inkluderende fællesskab. Lisbeth Binderup, kommunaldirektør i Skanderborg Kommune Længst muligt i eget liv i Fredericia er et eksempel på, at borgerne selv skal på banen. Hele tankegodset bag Fredericia Former Fremtiden bygger på ideen om samskabelse. Det vil stille store krav til vore ledere. De skal kunne håndtere en større mangfoldighed i måden at arbejde på samtidig med, at de skal sikre retning og mål, budgetoverholdelse og skabe attraktive arbejdspladser. Transformationen eller paradigmeskiftet sammenholdt med den økonomisk pressede situation og den demografiske udvikling i samfundet vil stille store krav til kommunen som organisation, både på kort og langt sigt. Der vil desuden blive stillet yderligere krav om effektiviseringer i kølvandet på Produktivitetskommissionens rapport. Denne HR-redegørelse vil fokusere på vores ressourcer i form af medarbejderne. Alene den rene lønudgift til os udgør mere end 50 % af driftsbudgettet, så det er værd at ofre lidt opmærksomhed. Redegørelsen skal gerne give input til indsatser og mål. God læselyst Thrine Nørgaard HR-chef August 2014 Side 3

4 Tallene i redegørelsen er i stor udstrækning hentet i KRL suppleret med interne data fra KMD- Opus. Hvis intet andet er anført, er tallene opgjort pr I flere tilfælde sammenlignes Fredericia-tal med tal for omegnskommunerne Kolding, Middelfart, Nordfyn, Vejle og Hedensted. Kommunens personale Udviklingen i antallet af ansatte Pr var der ordinært ansatte i, svarende til årsværk. Frem til 2010 steg dette tal en smule til ansatte, svarende til årsværk. Figur 1. Udviklingen i antallet af medarbejdere i Siden 2010 har der været gennemført besparelser af flere omgange, og der er sket et fald i antallet af ansatte fra til på 10 % (451 hoveder), svarende til 8,5 % færre årsværk (329 årsværk). En stor del af dette fald er sket ved naturlig afgang, men det har også været nødvendigt at foretage afskedigelser begrundet i arbejdsmangel, dels pga. besparelser og dels pga. faldende børnetal. Side 4

5 Figur 2. Relativt fald i antallet af fuldtidsstillinger Med et fald i antallet af årsværk på 8,5 % er nedgangen i fuldtidsstillinger i Fredericia Kommune lidt højere end i de øvrige kommuner i Region Syddanmark, som har haft et fald på 8,3 % 1,7 procentpoints over den gennemsnitlige nedgang i medarbejderantallet i alle landets kommuner. Bosætning og pendling vil gerne have vækst, også inden for bosætning og arbejdspladser. Det er derfor relevant at se på, i hvor høj grad kommunen ansætter medarbejdere, der er bosat i kommunen, eller om der også her er en høj grad af indpendling, sammenholdt med indpendlingen i øvrigt. Ifølge Kontur 2013 var der i arbejdspladser pr. 100 indbyggere i den erhvervsaktive alder i Fredericia. Heraf var de 60 ansat i den private sektor, og med en vis udpendling og en beskæftigelsesfrekvens på 72,5 % vil det være nødvendigt med indpendling. Figur 3. Andelen af indpendlere blandt beskæftigede i 2012 Kilde: Kontur 2013 og KMD interne data Som det ses, har Fredericia generelt en høj indpendling, men kommunen som arbejdsplads har en lavere indpendling end samtlige arbejdspladser i Fredericia (31,6 % mod 42,7 %). Personaleomsætning En vis personaleomsætning er sundt for alle organisationer. Personaleomsætningen i Fredericia Kommune ligger gennemsnitligt som i kommunerne som helhed og minimalt over omegnskommunerne målt for perioden til Der har i perioden været en afgang af medarbejdere på 14 % og blot en tilgang på 11.2 %, og der har således været et fald i antallet af ansatte. I figur 4 ses personaleomsætningen for de større faggrupper i Fredericia. Særligt blandt pædagogmedhjælpere har der været en høj personaleomsætning i forhold til gennemsnittet for kommunen, hvilket hænger sammen med, at mange har disse stillinger i en periode, medens de overvejer deres uddannelsesvalg. Side 5

6 Figur 4. Personaleomsætningen i pct. inden for forskellige faggrupper Det er fint med en rimelig personaleomsætning i en periode, hvor vi står over for besparelser og har indført ansættelsesstop (maj 2014) for at opsamle stillinger, således at vi kan minimere antallet af afskedigelser grundet besparelser og andre tilpasninger, fx grundet faldende børnetal. Man skal dog holde sig for øje, at vi til stadighed skal have de rette kompetencer på rette sted, og det kan derfor være nødvendigt at rekruttere, også til faste stillinger, i en tid med ansættelsesstop. Opsigelser Den samlede personaleafgang for månedslønnede ekskl. elever og ekskl. fleksjob og det øvrige rummelige arbejdsmarked udgør fra i alt 550 personer. 67 månedslønnede medarbejdere fratrådte i 2013 som følge af uansøgt afsked. 10 elever er afskediget i perioden. Årsagerne til fratrædelse fordeler sig således: Sygdom: 38 Besparelser: 20 Tjenstlige forhold og andet: 19. Aldersfordeling Gennemsnitsalderen for ansatte i er 46 år. Ca. 25 % af kommunens månedslønnede medarbejdere er +55 år, og der må således alene af den grund påregnes en stor personaleudskiftning inden for de næste 5 10 år. Side 6

7 Figur 5. Aldersfordeling blandt medarbejderne i Sammenlignet med den private sektor er der en relativt større gruppe medarbejdere i aldersgruppen +50 og relativt færre i aldersgruppen under 30. For kommunerne under et kan dette hænge sammen med, at en stor del af vores faggrupper har en mellemlang videregående uddannelse og dermed er min. medio tyverne, før de er uddannede og dermed på jobmarkedet. For s vedkommende kan den mindre del under 30, sammenlignet med øvrige kommuner, også hænge sammen med, at vi gennem en meget stor del af tiden i de seneste år har haft ansættelsesstop og nedskæringer og derfor ikke har fået tilført nye yngre medarbejdere. Figur 6. Den procentvise andel af medarbejdere under 30 og over 50. Fredericia sammenlignet med private sektor og alle kommuner. November 2013 Ser man på aldersfordelingen på udvalgte grupper, kan det ses, at især SOSU har en pukkel i aldersgruppen år. Lærerne har en pukkel i aldersgruppen +55. Nedenstående figur 7 viser aldersfordelingen på de tjenestemænd, hvor har tjenestemandsforpligtelsen. Den gennemsnitlige alder, inkl. den lukkede gruppe 1, udgør 59 år, og medarbejderne er i aldersintervallet år. Som det ses, er 45 % af vores egne tjenestemænd +60 år. 50 % af den samlede gruppe af tjenestemænd, inkl. den lukkede gruppe, er +60 år. 1 Lærere ansat som tjenestemænd i folkeskolen, da lærerne var statsansatte, før Side 7

8 Figur 7. Aldersfordelingen i pct. blandt kommunens tjenestemænd Side 8

9 som attraktiv arbejdsplads Indsatser til at fastholde og udvikle medarbejdere MUS/GRUS/LUS 3 i 1-undersøgelsen 2 i 2012 viste, at kun 70 % af medarbejderne havde været til MUS/GRUS inden for det seneste år, og kun 52 % havde en kompetenceudviklingsplan. HR Fredericia gennemførte i april 2013 en opfølgende undersøgelse blandt ledere, som viste, at: Der blev brugt andre ord end MUS, GRUS og kompetenceudviklingsplan 80 % af de 177 ledere, som svarede, havde gennemført MUS i % havde udarbejdet en kompetenceudviklingsplan med deres medarbejdere. På baggrund af undersøgelsen reviderede HR Fredericia hen over sommeren 2013 materialerne til MUS og kompetenceudviklingsplaner og udviklede materialer til LUS (Lederudviklingssamtaler) og til GRUS for både medarbejderteams og lederteams. Der appelleres til, at vi bruger de samme betegnelser i hele organisationen, så den kommende 3 i 1-undersøgelse kan give mere retvisende svar på, hvordan praksis er i kommunen. Med udgangspunkt i det udviklede GRUS-materiale har HR Fredericia i løbet af foråret 2014 gennemført et pilotprojekt, hvor de tre udekørende teams fra Øster Elkjær Plejecenter blev understøttet i forberedelse og gennemførelse af GRUS. Der har været understøttelse i alle faser af forløbet. Formålet har været at få afprøvet materialet og få et erfaringsgrundlag, der kan danne udgangspunkt for et generelt tilbud om hjælp til at komme i gang med GRUS. Erfaringerne er, at materialet fungerer hensigtsmæssigt, og med mindre tilretninger vil det være nyttigt for de afdelinger, der fremover ønsker at arbejde med GRUS. Kompetenceudvikling Der har i 2013 været følgende generelle aktiviteter: Tabel 1. Oversigt over kursusaktiviteter 2013 Kursus Antal delt. Førstehjælp 57 MED uddannelse 17 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse 23 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 216 Den offentlige lederuddannelse 64 udbyder som organisation en række kompetenceudviklingsaktiviteter, som er obligatoriske, eller som er af generel interesse for ledere og medarbejdere i Fredericia Kommune. Derudover gennemføres der en lang række kompetenceudviklingsaktiviteter i de enkelte fagafdelinger og lokalt. Der er bl.a. gennemført syv kurser for dagplejere og ansatte i 2 s trivselsundersøgelse, som indeholder trivselsmåling, lederevaluering samt psykisk APV. Side 9

10 institutioner med ca deltagere i alt, og der er gennemført seks kurser i den ny offentlighedslov med deltagere fra flere kommuner, i alt ca deltagere. I 2013 har der været 17 deltagere på MED-uddannelse. Det forholdsvis lave antal skyldes, at der har været et ønske om at udskyde uddannelse til efter vedtagelsen af den nye MED-aftale april I forlængelse af OK13 og s nye MED-aftale tilbydes fra august 2014 en ny MED-uddannelse. Den væsentligste ændring er, at grunduddannelsen gennemføres på to dage, og at uddannelsen fremover er obligatorisk for alle medlemmer. Alle ledere og medarbejdere, som indgar i MED-systemet, har ret til supplerende uddannelse (klippekort). Det første uddannelsesforløb afholdes for skoleområdet for at understøtte MED s nye rolle efter de ændrede arbejdstidsregler. Lederuddannelse har indgået et samarbejde med Vejle, Kolding, Middelfart og Billund Kommuner om offentlig lederuddannelse på diplomniveau (DIL/DOL). Der har i 2013 været anvendt 144 pladser fra 64 ledere på forskellige moduler. I alt har knap 150 ledere været på DIL/DOL i de seneste år. Samarbejdet har også udmøntet sig i et Ph.d.-projekt med UC Lillebælt, som skal se på effekten af lederuddannelserne. Endvidere har der i år været afholdt fælles ledelsesbazar, hvor der er fokus på nogle af afgangsprojekterne og den viden, der ligger gemt der. Fra næste år påtænkes fælles sommeruniversitet for lederne i de fem kommuner. En del af niveau 2-cheferne har eller er i gang med at tage masteruddannelse i ledelse. Samarbejdet med de øvrige kommuner i Trekantsområdet forventes i indeværende år udvidet til også at omfatte den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse samt uddannelse for projektdeltagere og projektledere. Større decentrale kompetenceudviklingsaktiviteter I er/skal der gennemføres større kompetenceudviklingsforløb som jobrotationsforløb, hvor medarbejderne erstattes af ledige, mens de fastansatte uddanner sig. For afdelingernes hverdag gør det en stor forskel, at det er uddannet personale, der kan tage over på opgaver og kan bidrage aktivt i arbejdet. Det er også af stor betydning, at et rotationsprojekt giver ledige ordinær løn og arbejde på ordinære vilkår, så de får mulighed for at sætte deres faglige kompetencer i spil inden for deres fag. Det giver også kommunen en jobbase med kendte medarbejdere til evt. ledige job/vikariater. Rotationsprojekter i Pleje & Sundhed Pleje & Sundhed har haft to rotationsprojekter og starter et nyt d. 1. september Det ene projekt havde til formål at undervise plejepersonalet inden for tre områder: Medvirken ved lægemiddelbrug Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde Side 10

11 Teamorganiseret hjemmepleje. Der var ca. 500 på kursus i 10 dage. Desuden havde afdelingen et Læse-stave projekt. Alle medarbejdere i Plejen blev screenet, og der blev udarbejdet en individuel vurdering af, om medarbejderen havde behov for at deltage i projektet, som var frivilligt. I alt deltog 165 på kursus i to gange fem dage. I september starter et demensprojekt, der har til formål at opkvalificere alle medarbejdere i Plejen i arbejdet med demente borgere. I alt 650 medarbejdere skal på kursus i enten 10 (hvis man arbejder med demente i hverdagen) eller fem dage. Rotationsprojekt i Børn og unge Som led i arbejdet med de lands- og lokalpolitiske målsætninger for børn og unge ønsker at gennemføre kompetenceudviklingsforløb for størstedelen af pædagoger og folkeskolelærere ansat på 0-18 års-området i årene 2014 til Det gælder helt overordnet for forløbene, at: De kompetenceudviklingsforløb, som skal gennemføres, har til formål at skabe fælles kultur, sprog, forståelser og tilgange på tværs af skoler/daginstitutioner, matrikler og fagligheder. De skal bidrage til realisering af såvel nationale mål som s egne målsætninger på området f.eks. formuleret i Strategi for inklusion Kompetenceudviklingsforløbene forventes at komme til at omfatte i alt 800 medarbejdere på området samt en række ledere. har fået bevilget 36,8 mio. kr. hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til at gennemføre forløbene. Forskningssamarbejde har et samarbejde med Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, LSP, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Samarbejdet har til formål at arbejde med forskningsbaseret skoleudvikling og implementering af udviklingsstrategier, der opbygger institutionernes professionelle kapacitet og kompetencer gennem opbygning af kulturer for pædagogisk analyse med fokus på læringsmiljøet. Målet er derigennem at øge børns læring og trivsel, inklusion i dagtilbud og skole samt elevers faglige udbytte i 30 dagtilbud og på 15 skolematrikler i Arbejdsmiljø Arbejdstilsynets tilsynsbesøg Arbejdstilsynet kommer på anmeldte tilsyn på ca. 20 af kommunens arbejdspladser årligt. I de senere år har tilsynene været fordelt på tilsyn med psykisk arbejdsmiljø, almindelige risikobaserede tilsyn og tilsyn på arbejdspladser med en eller flere arbejdsulykker. Dertil kommer uanmeldte tilsyn, når der sker alvorlige ulykker. har 88 grønne smileyer. Det lader sig kun gøre, fordi arbejdsmiljøgrupperne er seriøse i deres arbejdsmiljøarbejde, hvilket de bør høste stor anerkendelse for. Side 11

12 De 9 gule smileyer, som ligger bag de 7 % af samtlige i diagrammet nedenfor, dækker over afgørelser ift. til manglende APV, ergonomiske forhold, sikkerhed, vold/trusler og manglende arbejdsmiljøorganisation på en arbejdsplads. De forhold, der blev givet påbud på, er på nær to forhold bragt i orden i god tid inden for tidsfristen, og dermed bliver de smileyer ændret til grønne i løbet at det kommende halve års tid. Figur 8. Den procentvise fordeling af smileyer i juni 2014 HR Fredericia tilbyder alle arbejdspladser vejledning og rådgivning forud for et tilsyn og tilbyder desuden at være til stede under tilsynet. Arbejdsulykker og interne hændelser HMU har i 2014 sat fokus på de interne hændelser, hvor medarbejdere har været udsat for trusler, voldsomme handlinger og voldsomme udtryksformer fra de borgere, som de har kontakt med, uden at dette nødvendigvis giver sig udtryk i antallet af anmeldte arbejdsulykker. Det er en udbredt opfattelse blandt arbejdsmiljørepræsentanterne, at registreringerne, som vises i figur 9, kun viser toppen af isbjerget, og at der er mange flere hændelser, end figuren viser. Den stigning, der har været, skyldes blandt andet, at registreringen af interne hændelser er ved at blive en etableret praksis ude på arbejdspladserne. Det er stadig en ny praksis, og for mange medarbejdere og ledere er det stadig svært at anmelde hændelser, som de selv opfatter som et arbejdsvilkår. Figur 9. Interne hændelser i Kilde: Easy Side 12

13 Der er sket et fald i antallet af registrerede arbejdsulykker fra 330 i 2012 til 275 i Figur 10. Arbejdsulykker i I perioden er der årligt anmeldt arbejdsulykker blandt nyansatte medarbejdere og blandt de øvrige ansatte. Statistikken i figuren nedenfor viser, at vores nyansatte 3 er registreret for % af samtlige arbejdsulykker. Figur 11. Arbejdsulykkernes fordeling på nyansatte og øvrige juli 2014 Dette kan have mange årsager. I Arbejdstilsynets plan for 2020 er det et mål at nedbringe antallet af arbejdsulykker blandt nyansatte til under 30 %, og vi kan bl.a. forbedre indsatsen, når vi introducerer nyansatte til arbejdspladsen. Det er vigtigt, at et introduktionsprogram OGSÅ indeholder introduktion til det arbejdsmiljø, man skal være en del af. Det vil derfor være et fokusområde, når HR Fredericia er i dialog med arbejdspladserne. Udvalgte arbejdsmiljøindsatser i 2013 og første halvår af 2014 Vold som udtryksform 3 i 1-undersøgelsen fra ultimo 2012 viste, at 14 % havde været udsat for trusler inden for de seneste 12 måneder, og at 9 % havde været udsat for vold. HMU besluttede på denne 3 Forstået som de første 2 års ansættelse. Side 13

14 baggrund at gøre vold og trusler til et særligt indsatsområde. For HR Fredericia er vold og trusler om vold det arbejdsmiljøproblem, som vi i 2014 og de kommende år ser på med størst alvor, fordi voldsomheden og uforudsigeligheden giver arbejdsvilkår, som er ødelæggende for de medarbejdere, der udsættes for risikoen for vold og trusler i deres almindelige daglige arbejde. Den ny folkeskolereform og kravet til øget inklusion medvirker til, at skoleområdet også oplever en forøgelse af trusler og voldsomme udfald. Tilsvarende er Arbejdsmarkedsområdet og Borgerservicecentret udsat for en øgning i trusler og voldsomme hændelser, når grupper af borgere bliver frustrerede over ændringer i deres levegrundlag. Blandt andet derfor er følgende sat i værk: Fra fortælling til forandring, en forebyggelsespakke på døgnområdet. Pakken sætter via træning de deltagende arbejdspladser i stand til at tale om de hændelser, de oplever, drage læring af dem og omsætte læringen til ny praksis. I har vi pt. tre forebyggelsespakker i gang, heraf to i Pleje & Sundhed og en i Voksenservice, og der er en pakke mere på vej. På Voksenserviceområdet er der fokus på at nedbringe antallet af voldsomme hændelser, fx ved anden indretning og pædagogiske metoder. På Plejeområdet skal alle medarbejdere på demenskursus i det kommende år, og den øgede forståelse for demens og en dement borgers reaktioner kan være en stor hjælp i dette arbejde. Alle FMU er blevet bedt om at drøfte omfanget af interne hændelser i løbet af 2014 og sætte fokus på vold og trusler. Fokus på interne hændelser og deres årsag kan være med til at forebygge egentlige arbejdsulykker og er derfor et vigtigt redskab for arbejdsmiljøgrupperne. Når HR Fredericia medvirker til at følge op på ulykker og inddrages i drøftelser på arbejdspladserne om vold og trusler mm., er det med fokus på de ansattes tilgang, talemåder, lydhørhed osv. Det er i den afdækning, at arbejdspladsen kan finde løsninger, nye veje mm. Samtidig gennemgås procedurer, retningslinjer, aftaler osv. for at sikre, at arbejdspladsernes rammer er kendte og trygge for de ansatte. Mobning og chikane Nej tak blev året, hvor vi i Fredericia satte fokus på mobning på arbejdspladsen. 3 i 1- undersøgelsen i 2012 viste, at der var ca. 5 %, der angav at være udsat for mobning. De tilsvarende tal på landsplan var en hel del højere, men det afholdt ikke HMU fra at udnævne mobning som et af de kommende års indsatsområder, og der blev indført en 0 tolerance-politik i forhold til mobning. Der blev oprettet en hotline, som man kunne ringe til, når man selv blev udsat for mobning, eller når man observerede mobning på arbejdspladsen. Når HR Fredericia er ude på konsulentopgaver, forberedelse til AT-tilsyn ol. på arbejdspladserne, bliver der spurgt til, om der forekommer mobning. Det ergonomiske arbejdsmiljø Projektet Brug hovedet skån kroppen er udviklet i og gennemført med køkkenerne i Plejen, Rådhusets kantine og køkkenet i HR Fredericia. I foråret 2014 er også Elbokøkkenet i gang med indsatsen. Resultaterne af indsatsen i Plejens køkkener var så gode, at Arbejdsmiljørådet nominerede Brug hovedet skån kroppen som en de tre nominerede virksomheder til Arbejdmiljøprisen Side 14

15 Forandringer i fokus på Arbejdsmiljøugen Forandringer var på dagsordenen i 2014, og med deltagere fra mere end 100 af kommunens arbejdspladser til seks arrangementer med mere en 600 deltagere tilsammen, så ramte emnet plet. Arbejdsmiljøuddannelse Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse til medlemmer af arbejdsmiljøgrupperne varetages i dag af HR Fredericia. I 2013 har kun 23 gennemført uddannelsen, men der har været valg til posterne ultimo 2013, så der forventes flere i Der har været afholdt diverse supplerende arbejdsmiljøuddannelser, og her har 216 deltaget. Det har været temaer om fx nudging, vold m.v. Indsatser i gang og på vej Ved siden af det vedvarende fokus på vold som udtryksform og mobning arbejdes der også med andre fokusområder: 1. Organisationsændringer og forandringer I den samlede HR-indsats med at understøtte arbejdspladserne i de kommende organisationsændringer og de forandringer, som besparelserne medfører, vil der også være fokus på det psykiske arbejdsmiljø, både i MED-systemet, på supplerende arbejdsmiljøuddannelser mm. 2. Sundhedsfremme Som led i arbejdet med sundhed på arbejdspladserne og som led i arbejdet med at mindske CO 2 -udslippet har HR afdelingen fem el-cykler, der siden 2013 har været udlånt til kommunens ansatte for tre måneder ad gangen. Det er en stor succes, og 81 % af dem, der lånt en el-cykel svarer, at det har haft en positiv effekt på deres helbred. HMU vil for alvor styrke sundhedsindsatsen i hen over efteråret 2014 med udgangspunkt i de dobbelte KRAM faktorer: Kost Rygning Alkohol Motion Kompetencer Relationer Accept Mestring Her skal arbejdsmiljøgrupperne have drøftelserne ude på egne arbejdspladser og derefter klæde deres FMU-repræsentanter på til en fælles arbejdseftermiddag den Herefter skal der udarbejdes et produkt med initiativer, inspirationer m.v. Sygefravær og forebyggelse Udviklingen i sygefraværet i kommunerne i perioden har vist et fald på 2,1 dag på landsplan. har haft samme fald. Sygefraværet er steget i 2013, både i Fredericia og i kommunerne under et. Side 15

16 Figur 12. Udviklingen i sygefravær i Fredericia sammenholdt med omegnskommuner og alle kommuner Kilde: KRL: Opgjort i dagsværk for tjenestemænd og overenskomstansatte samt fleksjobansatte. Sammenligner man med omegnskommunerne, har de haft et fald på 2,0 i perioden, men de har haft et lavere udgangspunkt og er derfor nu på 11,2 dag pr. ansat mod Fredericia Kommune på 11,9 dag. Ser man på faggrupper, er der et lidt højere sygefravær for de fleste faggrupper i Fredericia end i omegnskommunerne. I figur 12 ses det, at sygefraværet i 2014 ser ud til nogenlunde at følge sygefraværet for 2013 som et gennemsnit for hele kommunen og en målrettet indsats for nedbringelse af sygefraværet vil være et prioriteret indsatsområde i den kommende tid. Første trin er, at HR Fredericia i den kommende tid tilbyder alle ledere et kursus i sygefraværshåndtering. Det første kursus er afholdt for Plejens ledelse. Der vil blive taget udgangspunkt i kommunens sygefraværspolitik, det personalejuridiske og nye sygedagpengeregler og der vil være fokus på muligheder, også når man er syg. Tillidsrepræsentanterne vil blive inviteret til samme forløb, således at der er en fælles forståelse af procedurer og holdninger. Figur 13. Sygefravær 2013 og 2014 Ser man på de store serviceområder, er der et stigende sygefravær i 2014 sammenlignet med 2013 inden for Skoleområdet og Voksenservice. Vi har også i forhold til andre kommuner relativt mange ansatte inden for det rummelige arbejdsmarked i seniorjob, fleksjob m.v., og de har statistisk et lidt højere fravær end øvrige medarbejdere. Igennem to et halvt år har der har været et samarbejde mellem Pleje og Sundhed, Arbejdsmarkedsafdelingen og HR Fredericia om et projekt finansieret af Forebyggelsesfonden, Længst muligt i Arbejdslivet (LMiA). Projektet har forsøgt at indfange medarbejdere i Plejen, Side 16

17 der var på vej mod nedslidning, men endnu ikke for syge, med henblik på at rette op i tide. Det ovenfor nævnte projekt Brug hovedet skån kroppen inden for køkkenområdet er en udløber af dette projekt. Resultaterne viser, at medarbejderne efterfølgende oplever færre smerter og større robusthed. Det kræver mange ressourcer til intervention, og lige nu overvejes det, om projektet i en eller anden form skal videreføres, eller om andre indsatser vil give større afkast. Serviceafdelingen har igennem en stor indsats fået nedbragt sygefraværet til det laveste niveau i mange år. Sygefraværet er nedbragt fra 11,1 % i første halvår 2013 til 5,8 % i første halvår Lederne peger på flere årsager til det store fald i fraværet, bl.a. nærværende, anerkendende synlig ledelse for den enkelte medarbejder og kulturen omkring sygefravær samt et stærkt samarbejde mellem leder, TR og AMR samt hurtig opfølgning på sygefravær, med fokus på muligheder. Fx arbejdes med et begreb dovensmart, som handler om at finde de løsninger, der skåner kroppen mest. Der er også indført selvbetalt fridag: Medarbejderne har fået mulighed for at ringe og bede om at få lov til at holde fri, hvis de føler behov for at holde en fridag, men ikke er syge. Ud over almindeligt fravær er der sygefravær som følge af arbejdsskader, sygefravær grundet graviditetsgener samt fravær ved børns 1. og 2. sygedag. Arbejdsskader udgør 0,1 arbejdsdag i gennemsnit, medens både den graviditetsbetingede og barns sygedag udgør 0,7 arbejdsdag i gennemsnit. 3 i 1-undersøgelsen viste, at 8 % af de ansatte i inden for de seneste 12 måneder havde været sygemeldt pga. fysiske og psykiske forhold i arbejdet. Sygefraværet har udviklet sig negativt, og der skal derfor fortsat og kontinuerligt arbejdes målrettet med at nedbringe det. Et foreløbigt mål vil være at komme på niveau med omegnskommunerne. Der er dog et dilemma: vil gerne være en rummelig arbejdsplads, der i høj grad også hjælper sygemeldte medarbejdere tilbage til arbejdet, og dette vil medføre et højere sygefravær. Gør vi ikke som stor arbejdsplads en indsats her, skubber vi bare en del af problemet over i Arbejdsmarkedsafdelingen. Mental sundhed har et coachtilbud til medarbejdere, hvor de kan få fem samtaler med en coach i HR Fredericia eller med en ekstern psykolog, hvis de har arbejdsmæssige udfordringer. Der gennemføres løbende evaluering af ordningen, og her kan man se, at knap 80 % et halvt år efter afsluttet coaching mener, at de har fået udviklet nye handlemuligheder. Der har været 2 pilotprojekter med mindfulness i Generelt giver deltagerne udtryk for, at de har oplevet en positiv effekt af forløbet. Deltagerne gav udtryk for, at det var givtigt med kombinationen af opmærksomhedstræning/meditationsøvelser samt teoretisk viden og dialog. Tilbagemeldingerne er, at forløbet bl.a. har været med til at gøre deltagerne bedre til at stoppe op og udvikle bevidsthed om egen tankevirksomhed og stressniveau. Derved lærte deltagerne: at få ro på, skabe bedre overblik over opgaver og træffe mere bevidste valg at være mere opmærksomme på, hvad der betyder noget at være mere nærværende ift. daglige rutiner. Side 17

18 I besvarelserne af et spørgeskema omkring selvvurderet helbred ses markante forbedringer vedrørende det følelsesmæssige/mentale helbred. Ligeledes tyder det på, at deltagerne generelt har fået det bedre helbredsmæssigt. Efter forløbet er arbejdsevnen samt det daglige aktivitetsniveau højnet, trods de helbredsmæssige begrænsninger, der måtte være. Lønudvikling Som udløber af en lønpolitisk drøftelse har HMU fastsat en målsætning om, at den andel af løndannelsen, som fastsættes lokalt, skal fastholdes på det niveau, den havde i Denne målsætning lever vi op til set over perioden. Figur 14. Lønudviklingen i Det er også interessant at sammenligne den samlede lønudvikling med omegnskommuner og alle kommuner. Figur 15. Lønudviklingen i sammenholdt med omegnskommuner og alle kommuner Lønudviklingen i Fredericia kommune er højere end i omegnskommunerne og højere end i kommunerne under et. Dette kan skyldes en højere lønudvikling for alle, men det kan også skyldes en ændret personalesammensætning. Når man sammenholder med det foregående diagram over den lokalt fastsatte andel af løndannelsen, er der ikke noget, der tyder på, at vi har et overforbrug til lokal løndannelse. Figur 15 nedenfor over de forskellige faggruppers lønniveau (månedsløn inkl. pension) viser også, at vores gennemsnitsløn ( kr.) stort set er på niveau med omegnskommunerne ( kr.) og lidt under landsgennemsnittet ( kr.). Det er med til at dokumentere, at ikke er lønførende og ej heller ikke ønsker at være lønførende i forhold til omegnskommunerne. Side 18

19 Figur 16. Månedlig gennemsnitsløn i sammenholdt med omegnskommuner og alle kommuner Side 19

20 En mangfoldig arbejdsplads Kønsfordeling Danmark har et meget kønsopdelt arbejdsmarked, med mændene i den private sektor og kvinderne i den offentlige sektor, en udvikling, der gennem de seneste mange år forstærkes år for år. I er 78,3 % af de ansatte kvinder, hvilket nogenlunde svarer til kommunerne generelt. Figur 17. Kønsfordelingen inden for forskellige fagområder Aldersfordeling Problemstillinger mht. aldersfordelingen blandt kommunens personale er behandlet s. 6. Etnicitet I Trepartaftalen fra 2007 er det aftalt, at kommunerne skal opstille måltal for, hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund. I er måltallet fastlagt i integrationspolitikken En ny vej i livet, og målet er her, at s sammensætning af personale skal afspejle befolkningssammensætningen i kommunen. Tallene opgøres årligt af KL for alle kommuner, hvorfor det er muligt at sammenligne resultaterne med andre kommuner og den generelle nationale tendens. Side 20

21 Figur 18. Medarbejdere med ikke-vestlig baggrund sammenholdt med kommuner i Region Syddanmark og alle kommuner 2013 I 2013 udgjorde borgere med ikke-vestlig baggrund 5,1 % af arbejdsstyrken i Fredericia og 4,4 % af s medarbejdere. Andelen af medarbejdere i med ikke-vestlig baggrund er faldet en smule i perioden , fra 4,7 % til 4,4 %. Opgjort i hoveder er der tale om 24 færre personer. Udviklingen kan for en stor dels vedkommende forklares med et stort fald i antallet af ansatte på rengøringsområdet i perioden (fra i alt 178 ansatte i 2011 til 113 i 2013). Heraf er der sagt farvel til i alt 18 medarbejdere med ikke-vestlig baggrund. Rengøringsområdet beskæftiger ca. 1/4 af alle ansatte med ikke-vestlig baggrund, og den generelle reduktion på dette område påvirker derfor den samlede procentsats. Opdelt på fagområder ses det, at der er ansat medarbejdere med ikke-vestlig baggrund inden for det tekniske område, inden for serviceområdet og inden for plejeområdet. Der er ikke ansat ledere med ikke-vestlig baggrund i. Elever og studerende Kommunen er en af de største arbejdspladser i kommunen og har derfor også en forpligtelse til at uddanne elever. Vi har pr elever, fordelt med 20 PAU-elever (pædagogiske assistenter), 110 inden for SOSU-området, 6 inden for kontor og IT samt nogle få inden for det tekniske område m.v. (fx gartnere) samt ernæringsassistenter og tandplejere, hvortil kommer 12 EGU elever fra Produktionsskolen. Det er her et indsatsområde at mindske frafaldet i samarbejde med SOSU-skolen. Dertil kommer, at vi i kommunen har et antal studerende, der som en del af deres uddannelse er i praktik på kommunens arbejdspladser (fx sygepleje-, pædagog-, lærer- og socialrådgiverstuderende). Et indsatsområde i de kommende år vil være i højere grad også at etablere mulighed for, at universitetsstuderende kan komme i semesterpraktik i kommunen eller kan anvende Fredericia Kommune i forbindelse med bachelor- og kandidatopgaver. Med vores attraktive beliggenhed burde vi kunne tiltrække studerende fra både Syddansk Universitet og Aarhus Universitet. Side 21

22 Det rummelige arbejdsmarked Figur 19. Antal medarbejdere på forskellige arbejdsmarkedspolitiske ordninger. Status pr. 1. juli 2014 En række beskæftigelsesmæssige initiativer forudsætter, at kommunen som organisation stiller arbejdspladser til rådighed for disse initiativer. Det seneste eksempel er nyttejob, hvor arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere aktiveres i 13 uger i job, der gør nytte. I 2013 havde vi akutjob og mange nye seniorjob. Da vi havde det højeste antal ansatte i seniorjob, havde vi 83. Seniorjob udløber automatisk, når medarbejderen når efterlønsalderen. Som følge af fleksjobreformen fra gennemførte Arbejdsmarkedsafdelingen og HR Fredericia i samarbejde et projekt om etablering af 100 nye mini fleksjob på de kommunale arbejdspladser. Disse fleksjob er på fem timer om ugen, og de er oprettet til borgere, der var i stor risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Målet er med tiden at få dem til at arbejde flere timer, i det omfang de formår det, og i det omfang vi kan finde de økonomiske ressourcer. Sideløbende hermed har Arbejdsmarkedsafdelingen også oprettet ca. 70 nye fleksjob i den private sektor. KL har udarbejdet en oversigt over ansatte i arbejdsmarkedspolitiske ordninger i hhv. den private sektor, staten, regionerne og kommunerne i Figur 20. Andelen af ansatte i forskellige arbejdsmarkedspolitiske ordninger 2012 Som det ses, er der en relativt større andel ekstraordinært ansatte blandt de ansatte i kommunerne, og det har yderligere udviklet sig siden 2012, hvor antallet af ansatte i seniorjob er steget kraftigt, og nyttejob er kommet til. Således udgør de ekstraordinært ansatte 9 % af det samlede antal ansatte i pr , inkl. nyttejob. Det er vigtigt med en fælles forståelse af, at de kommunale kerneopgaver tilpasser og ændrer sig i disse år som følge af de økonomiske, demografiske og demokratiske ændringer. Det er vigtigt med dialoger på arbejdspladserne om hvordan dette sker, således at det sikres, at de ansattes faglighed bringes i Side 22

23 anvendelse på den bedste måde. Samtidig er det vigtigt at have øje for de forandringer, der sker i forhold til det rummelige arbejdsmarked og den dermed forbundne inklusion af de borgere, der er i risiko for at blive udstødt af arbejdsmarkedet. Ligeledes vil der i de kommende år ske ændringer i den måde, vi interagerer med og skaber velfærd sammen med borgere, pårørende og andre frivillige, alt sammen noget, der fordrer at de ansatte har fokus på fagligheden og samspillet. Side 23

REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET. KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe

REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET. KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe 01 Indhold Del 1: Indsatser på personaleområdet... 4 1. Indledning... 4 2. Grundlaget for

Læs mere

HR-nøgletal og tendenser for 2014

HR-nøgletal og tendenser for 2014 HR-nøgletal i Haderslev Kommune 2014 Indhold HR-nøgletal og tendenser for 2014... 2 1. Tiltrækning og Fastholdelse... 3 1.1. Personaletilgang og personaleomsætning... 3 1.1.2. Personaletilgang i % - fordelt

Læs mere

Personalepolitisk Redegørelse 2010

Personalepolitisk Redegørelse 2010 Personalepolitisk Redegørelse 2010 Udarbejdet af HR og Projekt Maj 2010 Indhold Forord... 2 1. Rig eller fattig der er flere slags kapital... 3 2. Arbejdspladsen Rebild Kommune et portræt af organisationen..

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune 1 Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune Indhold Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 10 Krisehjælp og psykologisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet side

Læs mere

Dette er Roskilde Kommunes 6. Personalepolitiske Redegørelse, som du har i hånden.

Dette er Roskilde Kommunes 6. Personalepolitiske Redegørelse, som du har i hånden. Forord Dette er Roskilde Kommunes 6. Personalepolitiske Redegørelse, som du har i hånden. Redegørelsen giver en årlig personale- og organisationsmæssig status samtidig med, at den angiver det kommende

Læs mere

Notat. Besvarelse af spørgsmål fra byrådsmødet den 12. juni 2013 til pkt. 8: Personaleredegørelse 2012. Økonomiudvalget Orientering.

Notat. Besvarelse af spørgsmål fra byrådsmødet den 12. juni 2013 til pkt. 8: Personaleredegørelse 2012. Økonomiudvalget Orientering. Notat Emne: Til: Kopi: til: Økonomiudvalget Orientering Den 14. august 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af spørgsmål fra byrådsmødet den 12. juni 2013 til pkt. 8: Personaleredegørelse

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Udarbejdet af Arbejdsmiljø & HR på vegne af HovedMED. Godkendt af HovedMED 7. juni 2012. Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Kolding

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Kolding Beskæftigelsesplan 2009 Jobcenter Kolding 1 1.0 Indledning og overordnede mål De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen på Jobcenter Kolding udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan for, hvad Jobcentret

Læs mere

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation April 2007 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 19. april 2007 1 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Høj kvalitet i den offentlige

Læs mere

Ansatte 2013 2014 Ordinært ansatte (overenskomstansatte, tjenestemænd og

Ansatte 2013 2014 Ordinært ansatte (overenskomstansatte, tjenestemænd og 1 Resumé Faktaboks 1: Ansatte 2013 2014 Ordinært ansatte (overenskomstansatte, tjenestemænd og 1.786 ansatte 1.816 ansatte reglementansatte) Øvrige ekstraordinært ansatte (elever, timelønnede vikarer,

Læs mere

Arbejdsmiljørapport 2012

Arbejdsmiljørapport 2012 Arbejdsmiljørapport 2012 LØN OG PERSONALE HR-UDVIKLING 2 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 1. Generelle forhold... 4 Bornholms Regionskommunes MED-organisation... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Seminar

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2011 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

DISCUS A/S RAPPORT. Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune

DISCUS A/S RAPPORT. Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune RAPPORT Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune Marts 2006 Indhold Indledning 3 Formål... 3 Undersøgelsens metode... 3 Læsevejledning... 4 Resume 6 Anbefalinger 12 Profil af de

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

De effektive kommuner

De effektive kommuner 1 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunal Økonomisk Forum 2012. De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2011 og 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Hans Knudsen. Sygefravær i kommunerne. Kan organiseringen nedbringe sygefraværet?

Hans Knudsen. Sygefravær i kommunerne. Kan organiseringen nedbringe sygefraværet? Hans Knudsen Sygefravær i kommunerne Kan organiseringen nedbringe sygefraværet? Publikationen Sygefravær i kommunerne kan downloades fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere