Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag"

Transkript

1 Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres glæde ved og lyst til at beskæftige sig med de kreative områder af tilværelsen for på denne måde at give dem endnu et sprog, der kan udvikle deres følelsesmæssige og sociale evner. Undervisningen skal give rum til elevernes arbejde med det sanselige, det eksperimenterende og det søgende. Eleverne skal udvikle praktiske og håndværksmæssige færdigheder, der gør dem i stand til at omsætte deres egne ideer til et færdigt produkt. De skal herunder udvikle en evne til at udvælge de processer og materialer, der understøtter deres hensigt. Undervisningen skal medvirke til at fremme elevernes evne til at samarbejde og give dem forståelse for samarbejdets nødvendighed. Gennem arbejdet med og oplevelsen af andres skabende udtryk skal eleverne opnå en forståelse for kunstens og det æstetiske arbejdes værdi og funktion i samfundet. Undervisningen skal give eleverne lyst til nu og senere at deltage i det kulturelle liv, der udspilles i det omgivende samfund. Sløjd: Der undervises i 4 ugentlige timer i faget i 6. klasse. Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til skabende og håndværksmæssig fremstilling. De skal udvikle færdigheder, der sættes dem i stand til at styre en proces fra ide og planlægning til praktisk udførelse og færdigt produkt. De skal lære at bruge de materialer, processer og redskaber, der fremmer deres hensigt. 1

2 Eleverne skal udvikle glæde ved det praktisk skabende og eksperimenterende arbejde og udvikle en evne til at vurdere egne og andres produkter, ikke alene ud fra en brugsværdi, men også ud fra et æstetisk synspunkt. De skal gøres bevidste om den udvikling, der er sket fra tidligere tiders håndværkskultur til vore dages industrifremstilling. De skal endvidere gøres bekendt med områder som arbejdsmiljø, bæredygtighed og ressourcebevidsthed. Design og produkt fremstille produkter med udgangspunkt i egne ideer formgive med et personligt præg bruge omverdenen som inspirationskilde eksperimentere med materialer, teknikker, farver, form og funktion forholde sig til det færdige produkt ud fra en æstetisk og funktionel synsvinkel Håndværksmæssige arbejdsområder formgive og fremstille produkter, fortrinsvis i træ og metal vælge hensigtsmæssige materialer, værktøj og teknikker beherske et bredt udvalg af håndværksmæssige teknikker kende relevante fagudtryk kende og efterleve sikkerhedskrav bruge hensigtsmæssige arbejdsstillinger have bevidsthed om pasning og vedligeholdelse af værktøj udvikle gode arbejdsvaner Det samfundsmæssige og kulturelle indhold kende eksempler på, hvordan kulturgivne og miljømæssige forhold har haft indflydelse på menneskets fremstilling af produkter fremstille forskellige genstande med inspiration fra andre kulturer og historiske perioder foretage bevidste valg af materiale ud fra overvejelser om ressourcer og bæredygtighed Billedkunst: Der undervises i faget i 1 ugentlig time i 2. klasse, 1 time i 3. klasse, 2 timer i 4. klasse og 2 timer i 5. klasse. Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage og sanse billeder på en rig og nuanceret måde og at anvende samt forstå billedsprog som et personligt meddelelses- og udtryksmiddel. 2

3 Eleverne skal i arbejdet med plane, rumlige og digitale billeder, samt aspekter af arkitektur og design tilegne sig færdigheder i og viden om kunst, medier og andre visuelle udtryks- og kommunikationsformer som grundlag for at udtrykke sig i og med billeder. Som en del af deres forståelse af egen og andre kulturer, samt del af deres kreative udvikling og æstetiske dannelse arbejdes der hen imod at udvikle elevernes fortrolighed om kunstens og mediekulturens forskellige billedmæssige udtryksformer og betydning i kultursammenhæng. Slutmål Billedfremstilling udtrykke sig i plant, rumligt og digitalt billedarbejde anvende forskellige teknikker, metoder og materialer hensigtsmæssigt i plant, rumligt og digitalt billedarbejde gøre brug af praktiske erfaringer og teoretisk viden om formsproglige elementer som form, farve og komposition i billedarbejde vælge form, metode og materialer i forhold til indhold udvælge, anvende og kombinere forskellige billedudtryk arbejde med aspekter af kunst, arkitektur og design eksperimentere med billeder og kreative kunstneriske fremgangsmåder inddrage og reflektere over forskellige billedkulturer i det praktiske billedarbejde deltage i et samarbejde om billedarbejde Billedkundskab gør dem i stand til at tale om billederne iagttage, beskrive, fortolke og vurdere billeder genkende forskellige billedkategorier og -genrer arbejde med billeder i forskellige sammenhænge med baggrund i den historiske og sociale sammenhæng, de er skabt i se forskel på forskellige kulturers billeder og udtryksformer forstå billeders funktion inden for forskellige fagområder. Visuel kommunikation gør dem i stand til at kommunikere ideer og betydninger i visuelle udtryk vælge og anvende forskellige billedformer i formidlingen præsentere egne og andres billeder, først og fremmest mundtligt og ved udstillinger bidrage med visuelle udtryk i kulturprojekter i eller uden for skolen udvikle deres visuelle kompetencer i samarbejde med andre. 3

4 Hjemkundskab: Der undervises i 2 ugentlige timer i 5. klasse og 2 ugentlige timer i 6. klasse Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne gennem samtale, oplevelse og erfaring tilegner sig viden og færdigheder, så de bliver i stand til at tage medansvar og udvise omsorg for de opgaver, der i hjemmet specielt knytter sig til køkkenet, og at de opnår indsigt i de vilkår og værdier, dette livsområde har i samspil med natur, kultur og samfund. Gennem praktiske, eksperimenterende og teoretiske opgaver får eleverne mulighed for sansemæssige og æstetiske oplevelser og for at udvikle selvværd og livsglæde, så de i fællesskab med andre og hver for sig får lyst til og bliver i stand til at tage stilling og handle i hjem og samfund. Gennem undervisningen fremmes elevernes forståelse af egen og andres kultur, som den kommer til udtryk i udførelsen af hjemmets opgaver, samt for den betydning, anvendelsen af ressourcer har for miljø, sundhed og livskvalitet. Undervisningen skal lægge op til, at eleverne oplever værdien af et fællesskab og samarbejde, der bygger på ligeværd og tolerance. Mad, måltider og livskvalitet: sammensætte og tilberede enkle og forskelligartede måltider forstå måltidets sociale, kulturelle og historiske aspekter få en sansemæssig oplevelse af måltidet vurdere retter og måltider ud fra sundheds-, smags- og forbrugskriterier forstå værdien af forskellige madkulturer Fødevarer og håndværk: planlægge indkøb og arbejdsproces tilberede fødevarer efter grundlæggende madlavningsteknikker og metoder kunne bruge redskaber, udstyr og elektriske hjælpemidler Hygiejne og sundhed: kunne håndtere grundlæggende ting indenfor almen køkken- og personlig hygiejne opbevare fødevare korrekt kende principperne for oprydning, rengøring og vask kende betydningen for miljø og sundhed 4

5 Forbrug, miljø og ressourcer: vurdere en vare ud fra varedeklarationen kunne finde frem til relevante forbrugerinformationer tage stilling som forbruger. Håndarbejde: Der undervises i 2 ugentlige timer i 4. klasse og 2 ugentlige timer i det ene halvår af 5. klasse. Formålet med undervisningen i håndarbejde er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til skabende og håndværksmæssig fremstilling. Eleverne skal endvidere blive i stand til at forstå samspillet mellem ide, planlægning og udførelse samt udvikle færdigheder i at fremstille produkter med æstetisk og funktionel værdi og derigennem opnå erfaringer med ideudvikling og arbejdsprocesser. Gennem udfordringerne i den tekstile designproces får eleverne mulighed for at opleve fordybelse og arbejdsglæde, fællesskab og følelsesmæssigt engagement. Derved udvikler eleverne tillid til egen formåen og erkender værdien af æstetisk-praktisk arbejde. Gennem det skabende håndværksmæssige arbejde gøres eleverne fortrolige med historisk og nutidig materiel kultur. Eleverne udvikler endvidere kompetencer i samarbejde, medbestemmelse og medansvar. Refleksion og dialog er bærende elementer i undervisningen. Design og produkt: forstå kreative designprocesser, hvori der indgår inspiration og ideer, planlægning, udførelse og evaluering udtrykke sig gennem skabende håndværksmæssigt arbejde fremstille produkter med udgangspunkt i egne ideer bruge omverden som inspirationskilde have kendskab til forskellige materialer, farver, teknikker og arbejdsredskaber sætte ord på designprocessen Håndværksmæssige arbejdsområder: formgive og fremstille tekstile produkter arbejde med komposition og farvelære vurdere arbejdsprocessen i forhold til opgavens art og produktets funktion 5

6 anvende og vurdere materialer, redskaber, maskiner og andre teknologiske hjælpemidler, der bruges i tekstile arbejdsprocesser kende relevante fagudtryk beherske et bredt udvalg af håndværksmæssige teknikker Det samfundsmæssige og kulturelle indhold: forstå og anvende tekstiler som kommunikationsmiddel forståforskellige kulturmønstre, deres samspil og gensidige påvirkning. Elevernes produkter vil naturligt indgå i en eller anden form for udstilling. Musik: Der undervises i faget i 1 time i begynderklassen, 2 timer i klasse og 1 time i klasse. Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik, sang og bevægelse og til at udtrykke sig i og om musik. Ældre og nyere danske sange vil indgå som en væsentlig del af undervisningen. Gennem aktiv og skabende beskæftigelse med musik skal undervisningen medvirke til elevernes følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, udvikling af koncentration og motorik samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab. Undervisningen skal give eleverne indblik i andre perioders og andre kulturers musikalske liv og dennes betydning i samfundet Undervisningen skal give eleverne mod på og lyst til at deltage i kulturlivets tilbud, både som lyttende og som aktivt udøvende. Musikudøvelse: sætter deltage aktivt i fælles musikalsk udfoldelse i sang og spil synge et alsidigt repertoire af salmer og sange fra forskellige lande og forskellige perioder synge med god intonation og klang anvende et bredt udvalg af instrumenter deltage i sammenspil med opmærksomhed på det musikalske udtryk opnå et basalt kendskab til musikalsk notation deltage i danske og udenlandske bevægelsesaktiviteter og danse 6

7 Musikalsk skaben: sætter anvende krop, stemme og instrumenter og andre klangkilder i skabende musikalsk arbejde skabe lydforløb med udgangspunkt i givne oplæg skabe enkle melodier skabe enkle bevægelsesforløb Musikforståelse: sætter lytte opmærksomt til levende og indspillet musik i mange forskellige genrer omsætte deres musikoplevelse til billeder, ord eller bevægelser anvende elementære musikalske begreber i en samtale om det hørte have et basalt kendskab til forskellige instrumenters udseende, klang og funktion i sammenspilsrelationen genkende musik fra forskellige perioder og fra forskellige kulturer forholde sig til musikkens funktion i samfundslivet 7

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge

Læs mere

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik Design i Folke Inspiration til design- og innovationspædagogik Copyright: Trapholt Udgivelsesår: 2013 Tekst: Kirsten Jensen, Trapholt Gitte Stokholm Klausen, Lyshøj Grith Rasmussen, Munkevængets Skole

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:! Det talte sprog (lytte og tale)! Det skrevne sprog (læse

Læs mere

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er:

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Undervisningsplan for faget Dansk: Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne sprog (læse og skrive)

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv 1 DAP pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv Forord Dokumentation af pædagogiske læreplaner i vuggestue, børnehave og dagpleje

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013 First lego league En vejledning til skole- og fritidshold 2013 Innholdsfortegnelse Velkommen som vejleder i FLL! I dette dokumentet finder du al den information du har brug for når du skal deltage i projektet.

Læs mere

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemformulering 4 Metode og afgrænsning 4 DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6 1.1 Samfundet/kulturen (Jette) 6 1.2 Habitus

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

10CV FAG OG STUDIERETNINGER

10CV FAG OG STUDIERETNINGER 10CV FAG OG STUDIERETNINGER 2014/2015 10. Classic Side 2 Studieretninger Side 3-4 Temafag Side 5-7 Tilbudsfag Side 8-10 10 CV 10. CLASSIC 10. Classic er den individuelle 10CV, hvor du vil møde masser af

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12

Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12 2012 Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12 2 Indhold Beskrivelse af skolen... 3 Præsentation af skolen... 3 Skolens styrkeområder... 3 Andet om skolen... 3 Kommunale... 4 Øget integration

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere