Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet"

Transkript

1 Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet Det lave uddannelsesniveau er et fælles problem for kommunerne i KKR Sjælland. En koordineret indsats vil give en værdifuld synergi. Eksisterende erfaringer skal bringes i spil i alle kommuner, og succesfulde initiativer skal kopieres og videreudvikles. ne er f.eks. viden deling - netværk - tværkommunale samarbejdsprojekter og metodeudviklingssamarbejder - fælles interessevaretagelse. For eksempel i forhold nationale beslutningstagere. Kommunerne er én af flere aktører. Et tværgående samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, erhvervsliv, kommunerne og region er nødvendigt, hvis det fælles løft skal lykkes. Det er nødvendigt, at kommunerne og uddannelsesinstitutionerne kommer i dialog med virksomhederne med henblik på at sikre, at der er fokus på de 'rigtige' kompetencer. Endvidere bruges denne tilgang til at få aftaler i stand, så de unge kan komme i praktik m.m. Kommunesporet beskrives overordnet med afsæt i de indsatser og sektorområder, hvor kommunerne har ansvaret og/eller påvirkningsmulighederne. Kommunesporet skal via enkle fokusområder bidrage til at synliggøre, hvor de enkelte kommuner allerede er på sporet, og hvilke indsatsområder, der kan trænge til at blive bragt på sporet. Ud af Komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Region Sjælland skal leve op til de nationale målsætninger om, at 95 pct. af ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse og 50 pct. en videregående uddannelse i Uddannelse skal være spændende og give mening og status. Og uddannelsen skal ske hele livet, hvilket betyder, den starter, når man er helt lille. Kommunernes institutioner skal sikre bevarelsen af læringspotentialet ved at være med til at udfordre børn og unge og voksne og være med til at opbygge en glæde ved læring. Daginstitutioner tidlig forældrepåvirkning med henblik på borgeransvar og vilje til uddannelse fokus på indsats i forhold til grupper med anden etnisk baggrund end dansk målrettet arbejde med de 6 læreplanstemaer i dagtilbudsloven (Alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier) Folkeskolen anvendelse af nye læringsformer, andre måder at lære på ( ikke mere af det samme ) 1

2 fokus på arbejde med teknologi og innovation samarbejde med erhvervslivet bl.a. om praktik og fokus på kompetencer - herunder grundlæggende færdigheder samarbejde med erhvervsfaglige, gymnasiale og videregående uddannelsesinstitutioner samarbejde med ungdomsskoler og produktionsskoler fokus på indsats i forhold til grupper med anden etnisk baggrund end dansk obs på tidligt fravær Ungdomsuddannelserne anvendelse af nye læringsformer samarbejde med erhvervslivet bl.a. om praktik og fokus på kompetencer samarbejde med erhvervsfaglige, gymnasiale og videregående uddannelsesinstitutioner (f.eks. i forhold til frafald, den unge skal vendes i døren omvalg frem for ophør, fælles udbud af uddannelsestilbud og f. eks. i form af kommunale praktikpladser for unge på ungdomsuddannelserne) Velfærdsuddannelserne (og universiteter) samarbejde med uddannelsesinstitutionerne (f. eks. om tiltrækning af studerende, praktik, attraktivitet, lærerudveksling og vidensudvikling og deling) partnerskabsaftaler mellem uddannelsesinstitution og kommuner samarbejde og samspil med universiteter bl.a. i forhold til forskning og udvikling og i forhold til kommunernes særlige uddannelsesinteresser Fritidslivet Aktive tilbud for de unge Samarbejde mellem fritidstilbud og uddannelsesinstitutioner (f.eks. som motivation for uddannelse.) Jobcentrene/Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU erne) fokus på redskaber i ungepakke 1,2 og 3 bl.a. om virksomhedspraktik og uddannelsesparathed, mentorordninger osv. herunder fokus på samarbejdet med erhvervsliv og virksomheder fokus på udfordringer og mulighederne jf. beskæftigelsesplanen, herunder dialog med erhvervslivet om forventede fremtidige kompetencebehov påvirkning af de unge og forældre jf. de overordnede mål faglig opkvalificering under ledighed (eks. FVU m.v. jobrotation.) fokus på at sikre, at UU ernes indsats er en integreret del af den samlede indsats Socialforvaltning/familieforvaltning/ppr/ssp m.v. fokus på tidlig og koordineret indsats, i fht. f.eks. misbrug, forebyggelse osv. Herunder være opmærksom på, at der kan køres parallelforløb, hvor den unge behandles sideløbende med at vedkommende deltager i et uddannelsestilbud 2

3 Veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer Fokus på at sikre adgang til relevante uddannelsestilbud Kommunerne er forskellige og virksomhedernes kompetencebehov varierer fra den ene kommune til den anden. Kommunerne skal gennem dialog og samarbejde medvirke til at sikre, at adgangen til relevante uddannelsestilbud tilbydes i eller tæt på kommunen. De regionale erhvervsspecialiseringer skal afspejles i relevante uddannelsestilbud. udvikling af nye lokalt forankrede uddannelsesforløb udvikling af regionalt forankrede uddannelsesforløb anvendelse af nye læringsformer anvendelse af nye læringsredskaber inddragelse af erhvervslivets kompetence i uddannelsessystemet Uddannelser på Sjælland skal styres fra Sjælland Uddannelsesmuligheder på Sjælland skal fastholdes og udvikles. etablerede kommunale samarbejder vedrørende udvikling af regionalt forankrede uddannelsesforløb samarbejder på uddannelsesområdet mellem region/vækstforum Sjælland og kommuner internationalisering og globalt og nationalt udsyn (bl.a. med henblik på at sikre uddannelsernes attraktivitet i regionen) fælles interessevaretagelse Andelen af arbejdsstyrken med en erhvervsuddannelse(faglærte)skal øges initiativer til fastholdelse af de unge i uddannelsessystemet initiativer til at lette overgangen fra et uddannelsessystem til et andet initiativer til at synliggøre værdien af uddannelse Andelen af ansatte i den private sektor med en længerevarende uddannelse skal øges. Der kan bygges broer på mange måder. Der kan arbejdes konkret med at styrke praktikordninger, erhvervsphd er og lignende, men det kan også være projektorienteret, hvor man gennem projekter skaber erfaringer og koblinger mellem virksomheder og højtuddannede eller mellem nye typer aktører. initiativer til tiltrækning af højtuddannede til kommunerne, attraktivitet, bosætning og velfærd (f.eks. i form af kulturtilbud m.v.) fokus på pendling og infrastruktur dialog med virksomhederne angående ansættelse og rekruttering af højtuddannede initiativer til at tiltrække viden tunge virksomheder til regionen/kommunen 3

4 Slip internationaliseringen løs Globaliseringen er både en gave og en trussel. Den danske erhvervsstruktur er meget fleksibel og virksomhederne er små og omstillingsparate, hvilket forøger chancen for at overleve på et dynamisk marked. Men det kræver kompetencer at være fleksibel og kunne omstille sig. Dette er kombineret med, at lavtlønsområder trænger ind over og overtager mange af lav viden opgaverne. initiativer til tiltrækning af højtuddannet arbejdskraft til kommunerne initiativer til at tiltrække viden tunge virksomheder til regionen/kommunen internationale kompetenceudviklingsprojekter internationale kontakter indenfor uddannelses området (f.eks. tiltrækning af udenlandske studerende, og omvendt danske elever på ophold og praktik i udlandet, udvikling af globale kompetencer, fokus på sprog m.v.) 4

5 Eksempler på indsatser: Udfordringerne manifesterer sig i hele fødekæden; fra et lavt uddannelsesniveau og få højtuddannede i de sjællandske virksomheder. Der er en dobbelt udfordring: et løft af uddannelsesniveauet, men også en udvikling af videnniveauet. Indsatsen er tostrenget og hviler på lige dele: Højtudannet arbejdskraft og job til selvsamme dvs. tiltrækningen af globalt videntungt erhverv. Udfordringerne manifesterer sig indenfor uddannelse og forskning, rekruttering og produktivitet. Eksempler på aktiviteter på uddannelsesområdet Ballerup Kommune sætter innovation og entreprenørskab i højsædet: Ballerup Kommune forsøger i et EU-projekt at styrke unges kompetencer i forhold til innovativt entreprenørskab i samarbejde med virksomheder og universiteter. Projektet skal udvikle metoder, der styrker entreprenørskab i samarbejde mellem videninstitutioner, virksomheder og offentlige aktører. Horsens Kommune har sat et ambitiøst mål om uddannelse for alle. I 2006 satte kommunen som mål om at alle mellem 16 og 24 skal have en uddannelse for at vende en negativ udvikling. Det har medført at alle unge ledige nu får både en jobplan og en uddannelsesplan samtidig med at alle virksomheder skal have solid oplysning om mulighederne for sende medarbejderne på efteruddannelse. Slagelse Kommune og Syddansk Universitet: Siden 2007 har SDU været etableret i Slagelse kommune med 2000 studiepladser. En af effekterne er øget efterspørgsel på uddannelse og grunden er at den fysiske nærhed skaber interesse for uddannelse Kolding Kommune og INSEAD: I Kolding har man i regi af Business Kolding etableret et unikt samarbejde med den verdenskendte franske uddannelsesinstitution INSEAD og udbyder nu lederuddannelser på højeste niveau målrettet ledere fra både private og offentlige virksomheder fra ind- og udland. Fjernundervisning på Masteruddannelser: Masteruddannelsen i Oplevelsesledelse (MOL) der udbydes af RUC, er blevet etableret på Bornholm og der er planer i gang om at udbyde den i Thy. Det skaber muligheder for at særligt turismeerhvervet kan få kompetenceløft ved at man udnytter den eksisterende uddannelsesstruktur på RUC og mulighederne for at bruge teknologi i undervisningssammenhæng. 5

6 Vordingborg Kommune arbejder med et projekt for de unge mødre, hvor ikke mindst sundhedsplejersker og sagsbehandlere sammen med den unge mor gør et indsats for at denne gruppe og deres børn ikke bliver marginaliseret. Faxe Kommune etablerer ungdomsuddannelsescampus, som i daglig tale kaldes "Campus Haslev - dit spring til fremtiden". Et partnerskab mellem Faxe Kommune, ZBC, EUC Sjælland, SOSU Sjælland, Midtsjællands Gymnasieskoler Haslev Gymnasium, Køge Handelsskole, VUC Storstrøm. Faxe Erhvervsråd og Region sjælland er herudover samarbejdspartnere. Formålet er afdække om der kan skabes uddannelsesmæssig og økonomisk synergi mellem uddannelsesinstitutioner, der normalt er i konkurrence om de unge, for samlet set at få flere unge til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse Eksempler på aktiviteter til tiltrækning af (højtuddannet) arbejdskraft. Fokus på infrastruktur: Jo nemmere det er at komme til og fra arbejdspladsen, desto mere attraktiv er den. Det handler om alt fra flere motorveje over bedre pendlingsmuligheder til bedre koordinering af den offentlige infrastruktur på tværs af kommunegrænser Satellitter af større virksomheder: Mange bosiddende i regionen vil gerne slippe for køreturen til København. For at gøre det muligt kan kommunerne i samarbejde med de større virksomheder arbejde på både at lave deciderede satellitkontorer for den enkelte virksomhed eller etablere kontorfællesskaber for flere, større virksomheder med hjemmearbejdspladser, hvor man trækker på fælles administration og fælles support. Attraktivitet, bosætning og velfærd. Oplevelsesøkonomien og tankerne om den kreative klasse har skabt fokus på betydningen af at område er generelt attraktivt i forhold til at tiltrække ressourcestærke borgere og dermed arbejdskraft. Her kan kommunerne eksempelvis samarbejde om kampagner, der viser netop attraktiviteten i et område. Eksempler på, hvordan man via uddannelsesaktiviteter kan medvirke til at øge produktiviteten. Det tredje indsatsområder retter sig mod en styrkelse af produktivitet og værdiskabelse i de sjællandske virksomheder. Direkte udvikling af den enkelte virksomheder: Det kan ske gennem projekter, der sætter fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling i den enkelte virksomhed med henblik på at løfte produktiviteten og værdiskabelsen. Det kan være konkrete projektaktiviteter som eksempelvis Chef til leje hvor små og mellemstore virksomheder løftes gennem tilførsel af særlige kompetencer og hjælpes med at løse udfordringer, som kræver en særlig ledelsesmæssig indsats. Et andet eksempel der kan nævnes er projektet Oplevelsernes Academy, der kører i regi af Syddansk Turisme og Tietgenskolen i Region Syddanmark. Her udvikler og afvikler man en bred vifte af kurser målrettet turismevirksomheder med henblik på at løfte produktiviteten. Kurserne udvikles i tæt dialog med virksomhederne og kan være målrettet enkeltvirksomheder og grupper af virksomheder inden for eller på tværs af brancher Brobygning mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og forskning: Der kan bygges broer på mange måder. Der kan arbejdes konkret med at styrke praktikordninger, erhvervsphd er og lignende, men det kan også være projektorienteret, hvor man gennem projekter skaber erfaringer og koblinger mellem nye typer aktører. Ovennævnte eksempel fra Ballerup er et projekt af den type. 6

Oktober 2013 Nyhedsbrev

Oktober 2013 Nyhedsbrev Oktober 2013 Nyhedsbrev I dette nummer: KP2020 holder Resultatdag Hvordan står det til? Kompetenceparat 2020 holder Resultatdag Helhedsorienteret ungeindsats i Odsherred For 3. gang afholder Kompetenceparat

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer. Status nu: Formål:

Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer. Status nu: Formål: AM-bevægelse Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Sygemeldte borgere, og svage borgere, der mangler motion som motivation. Projektet sikrer via styret motion og bevægelse, at borgeren understøttes

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi udkast Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 attraktiv aktiv produktiv -- fra udfordring til indsats -- / Indhold s.4 Mål s.5 Vision, mål og indsatsspor s.6

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er:

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er: Den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 Forord Den regionale udviklingsstrategi er Regionsrådets strategi for, hvad der skal til for at skabe fremtidens Region Sjælland. Med strategien vil vi gerne

Læs mere

Fremtidens Region Sjælland videregående og erhvervskompetencegivende

Fremtidens Region Sjælland videregående og erhvervskompetencegivende Dato: 7. oktober 2014 Fremtidens Region Sjælland videregående og erhvervskompetencegivende uddannelser Formål Formålet med dette debatoplæg er at region, kommuner og uddannelsesinstitutioner på baggrund

Læs mere

Forventede aktiviteter:

Forventede aktiviteter: 6.2.1 Bosætning trivsel og nye muligheder Der skal skabes attraktive muligheder for bosætning i landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune, således at flere mennesker i den arbejdsdygtige alder har disse

Læs mere

Uddannelse under udvikling

Uddannelse under udvikling +UVM Uddannelse under udvikling Katalog over inspirerende lokale udviklingsprojekter i lyset af de regionale partnerskabsaftaler 2010 Uddannelse under udvikling Danske Regioner og Undervisningsministeriet

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE 2015 Indholdsfortegnelse Aalborg Universitets samarbejde med erhvervslivet... 2 Fokuspunkter for den erhvervsrettede kultur på AAU... 2 AAU-værktøjer og

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

Regionale vækstpartnerskaber

Regionale vækstpartnerskaber Regionale vækstpartnerskaber Juni 1 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Regeringen og Vækstforum Nordjylland... 5 Regeringen og Vækstforum Hovedstaden... 17 Regeringen og Bornholms

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi...for velfærdsuddannelserne 1 1 2 4 5 8 12 Forord Indledning og sammenfatning Anbefalinger og konkrete forslag Indsatsområde I: Vejen til uddannelserne

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2015

Center for Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2015 Center for Social & Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2015 Faxe Kommune Maj 2014 Forord Beskæftigelsesplanen 2015 for Faxe Kommune adskiller sig fra tidligere års beskæftigelsesplaner ved ikke at følge

Læs mere