Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere"

Transkript

1 Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere Analyserapport Udgivet 17. juni 2014

2 Indhold 1.0 Indledning Summary Den nye generation af medarbejdere HR-administration Figurer og tabeller Den nye generation af medarbejdere HR-administration Om undersøgelsen Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere juni 2014 Side 2 / 19

3 1.0 Indledning Undersøgelsen Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere er udført i maj 2014 af Bluegarden A/S og arrangørerne bag konferencen Fremtidens Medarbejdere - Søren Schultz Hansen, Årgang 2012 og Michael Christiansen, Indie vid & co. Undersøgelsen bestod af et spørgeskema indeholdende 15 spørgsmål med forskellige svarmuligheder. Linket til spørgeskemaet blev udsendt via mail til hovedsageligt HR-, kommunikations- og økonomiansvarlige i virksomhederne. 1 1 For yderligere detaljer om undersøgelsen se afsnittet Om undersøgelsen side 18. Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere juni 2014 Side 3 / 19

4 2.0 Summary 2.1 Den nye generation af medarbejdere I disse år bevæger en særlig generation af medarbejdere sig ud på arbejdsmarkedet: De digitale indfødte, som har levet hele deres liv i en verden med internettet, mobiltelefonen og de sociale medier. Hvad er potentialet i dem, og hvordan bliver vores viden og den daglige, praktiske ledelse udfordret, når de nye medarbejdere møder ældre generationer af kolleger og ledere? Og i hvor høj grad er virksomhederne forberedt, og hvilke konkrete taktikker og strategier har de til at modtage den nye generation af medarbejdere. Undersøgelsen præsenterer nogle tendenser. Undersøgelsen peger på Karriereudvikling (64 %), Anerkendende ledelse (53 %) og Åbenhed og deling (47 %) som de tre emneområder, der er mest fokus på (figur 1), og som ca. halvdelen (+/-) af alle har markeret som vigtige i ledelsen af den nye generation af medarbejdere. Dette bekræfter i vid udstrækning de emner, som også i den offentlige debat er fremtrædende Inddragelsen af sociale medier i ledelsen Set i det lys er det mere overraskende, at under en tredjedel i undersøgelsen har angivet Sociale medier i ledelsen som et fokusområde. Der kan være mange forklaringer på dette, men hvis vi holder os til denne undersøgelse, skal en del af forklaringen måske findes i figur 6 og 8. Figur 6 viser de (formelle) redskaber, som virksomhederne bruger i ledelsen af den nye generation af medarbejdere, og her har kun 4 % angivet, at man bruger sociale medier. I figur 8, som angiver virksomhedernes brug af sociale medier i ledelsen, har 63 % af virksomhederne angivet, at de ikke bruger sociale medier i ledelsen af unge medarbejdere. Sociale medier er altså ifølge nærværende undersøgelse (endnu) langt fra blive opfattet og - i hvert fald - blive brugt som et redskab i den daglige, praktisk ledelse i virksomhederne. Og det kunne være en medvirkende forklaring på, at det endnu ikke bliver betragtet som et af de vigtigste fokusområder i hvert fald i den praktiske, realistiske, daglige ledelse. Selvom et ret stort flertal af virksomhederne (endnu) ikke bruger sociale medier som en del af ledelsen, er det dog trods alt hver tredje virksomhed som enten gør det allerede eller har konkrete planer om det. Andre undersøgelser (se for eksempel analyse fra Lederne her) bekræfter et billede af, at sociale medier (stadig) mest bruges i virksomhedernes marketing, og endnu ikke massivt har fået plads som redskab i den daglige ledelse. De deltagende virksomheder i undersøgelsens opfattelse af potentialer og udfordringer (figur 9 og 10) i forbindelse med brugen af sociale medier i ledelsen afspejler mere eller mindre det billede, som også tegnes i debatten generelt (både den debat, som handler om sociale medier i almindelighed og om ledelse i særdeleshed): De opfattes først og fremmest som et godt redskab til vidensdeling og dernæst som et middel til bedre samarbejde og innovation. Men omvendt er det også bekymringen om for meget deling (40 %) og mangel på kontrol (51 %), der anses som udfordringer. Og som topscorer af udfordringer er sammenblandingen mellem det private og det professionelle (56 %) igen helt i tråd med debatten om brug af for eksempel Facebook i arbejdstiden. Styr på rekrutteringen Et andet lidt overraskende (lavt) tal i figur 1 er Rekruttering med blot 13 %. Hvis vi igen skal holde os til undersøgelsen og forsøge at finde en forklaring her, kunne man måske pege på figur 4 om virksomhedernes særlige tiltag i forhold til den nye generation af medarbejdere. Her angiver 60 %, at man har en målrettet rekrutteringsstrategi over for en ny generation af medarbejdere. Sammenholder man disse to tal (de kun 13 %, som i figur 1 svarer, at rekruttering er et fokusområde, og de 60 %, som i figur 4 angiver, at man har særlige tiltag inden for rekruttering af unge medarbejdere) kunne undersøgelsen give en indikation i retning af, at virksomhederne allerede har arbejdet målrettet med rekrutte- Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere juni 2014 Side 4 / 19

5 ring af unge medarbejdere, og at virksomhederne derfor opfatter sig som rimeligt godt med på dette område. Undersøgelsen kan dog hverken be- eller afkræfte, om dette rent faktisk også er tilfældet. Kompetencer som en udfordring? Ifølge undersøgelsen ser næsten halvdelen af virksomhederne de unge medarbejderes kompetencer som en udfordring (figur 2: 47 %). Undersøgelsen tyder altså på, at virksomhederne forventer - og er bekymrede for - at den nye generation kommer med nogle andre og måske problematiske kompetencer. Undersøgelsen indikerer en vis skepsis, når virksomhederne opfatter, at den vigtigste udfordring så at sige ligger hos den nye generation selv. Sammenligner man dette med figur 5 (som viser vurderingen af forskellige udsagn om den nye generation af medarbejdere), får man desuden en god indikation af, hvilke (negative?) kompetencer, virksomhederne især anser som en udfordring. Samtidig nuancerer undersøgelsen denne konklusion, fordi de næststørste udfordringer handler om ledernes uddannelse i at håndtere den nye generation af medarbejdere (33 %) og om for lidt viden (26 %). Størstedelen af virksomheder har ikke særlige tiltag i forhold til unge medarbejdere (figur 3: 71 %). Af de få virksomheder (19 %), som har foretaget særlige tiltag ift. en ny generation af medarbejdere, og som dermed svarede på figur 4, er det nok ikke så overraskende, at det især er en målrettet rekrutteringsstrategi og formulerede regler ift. sociale medier, som er de særlige tiltag. Antallet af svar, der ligger til grund for figur 4, er dog lille (10), og det må endnu engang understreges, at de konklusioner, der kan udledes heraf ikke har traditionel statistisk repræsentativitet. Undersøgelsens figur 5 giver en klar indikation af, at virksomhederne opfatter den nye generation som mere individualistisk og selvcentreret. Næsten ni ud af ti er enig i dette udsagn. Og det er uden sammenligning topscoreren. Dette opfattes som en udfordring. Af andre umiddelbart negative ting, opfatter ca. en tredjedel dem også som mere ukoncentrerede (32 %) og ca. hver fjerde er enig i, at de mangler sund fornuft og situationsfornemmelse. De umiddelbart positive egenskaber, som fremhæves er, at den nye generation opfattes som mere målrettede (36 %), mere veluddannede (32 %) og mere selvstændige (32 %). Alt i alt - og som tidligere nævnt - kunne en samlet læsning af disse svar dog forsigtig tyde på en vis portion skepsis ift. de udfordringer, som en ny generation af medarbejdere vil medføre. Brugen af ledelsesredskaber Langt størstedelen af virksomhederne angiver, at man ikke differentierer i redskaber (77 %), men tilsyneladende bruger de kendte ledelsesredskaber som især de årlige medarbejderudviklingssamtaler (40 %). Der er en interessant afvigelse mellem resultaterne i figur 6 og den lignende figur 3 (om virksomhederne har foretaget særlige tiltag i forhold til den nye generation af medarbejdere) på den ene side, og tallene i figur 5 (om virksomhederne vurdering af forskellige udsagn om den nye generation af medarbejdere) på den anden side. Afvigelsen består i, at et meget stort flertal af virksomheder ikke har foretaget særlige tiltag (figur 3: 71 %) og ikke differentierer i brugen af redskaber (figur 5: 77 %) i forhold til den nye generation af medarbejdere. Men samtidig er det kun et lille mindretal, der mener, at der ingen væsentlige forskelle er på den nye generation og tidligere generation (figur 4: 12 %) Undersøgelsen tyder altså på, at man anerkender og opfatter forskelle, men ikke handler operationelt på baggrund af dem. 2.2 HR-administration At skabe rammerne for god ledelse - samt løbende understøtte og udvikle ledere til at møde både nye og eksisterende generationer af medarbejderes ønsker og krav - tager tid. Da de fleste virksomheders HRafdeling samtidig varetager en lang række personaleadministrative opgaver, er tid en knap faktor. Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere juni 2014 Side 5 / 19

6 Derfor har vi i analysen søgt dels at afdække i hvilken udstrækning virksomhedernes HR-afdeling oplever at have den rette balance mellem HR-udvikling og HR-administration, og dels hvor de ser de væsentligste udfordringer og potentialer for at skabe den rette balance. Ineffektive HR-systemer og processer gør HR-administrationen unødvendig krævende Analysen viser, at 43 % af deltagerne mener, at HR-afdelingen bruger for megen tid på administration. De primære årsager er, at virksomhedens HR-systemer ikke fungerer eller bliver anvendt optimalt og at virksomhedens administrative processer ikke er effektive nok. Herudover peger flere på, at en tredje årsag er eller kan være, at virksomhedens ledere og medarbejdere ikke involveres tilstrækkelig i varetagelsen af de personaleadministrative opgaver. (figur 11 og 12) Strategien for at skabe balance ligger ikke klar De fleste danske virksomheder har i de seneste år været under hårdt pres for at optimere deres processer og blive mere effektive for eksempel ved at frigive tid til vigtige udviklingsopgaver og ved at udnytte medarbejdernes kompetencer bedst muligt. Til trods for det viser analysen blandt de virksomheder - der oplever et overbrug af tid på HR-administration at 65 % ikke har en strategi for at reducere tidsforbruget og dermed skabe bedre balance. Kun hver fjerde virksomhed bekræfter, at de har en veldefineret strategi for hvordan de fremadrette kommer til at arbejde mere effektivt. (figur 13) Involvering af ledere og medarbejdere kan være vejen frem En af årsagerne til overforbrug af tid på HR-administration vurderes som ovenfor beskrevet at være manglende involvering af virksomhedens ledere og medarbejdere. 77 % af analysens deltagere mener således også, at øget involvering kan bidrage til mere effektiv HR-administration. Det kan for eksempel være egen-registrering og ledervalidering af ferie og fravær, kørsel og håndtering af udlæg. Kun 10 % mener ikke, at det er det rette middel til mere effektive processer. (figur 14) Der vurderes at være mange gevinster ved decentral dataopsamling. De største udbytter vurderes at være tidsbesparelser, mere effektive arbejdsgange samt større ansvarsfølelse for personlige data. 20 % nævner også øget overblik for både HR-afdeling samt ledere og medarbejdere som et af potentialerne i decentraliseret dataopsamling et potentiale, som ofte undervurderes i forbindelse med implementering af HR-systemer. (figur 15) Blandt deltagerne i analysen er der få som ikke ser decentraliseret dataopsamling som det bedste middel til at reducere tidsforbrug og skabe bedre overblik. Blandt årsagerne eller måske myterne er, at det kan gå ud over nærheden til HR-afdelingen samt kvaliteten af HR-data (styring og ensartethed). Hos de af analysens deltagere, der ser potentialet i decentraliseret dataopsamling, lægger 37 % netop vægt på den forbedrede datakvalitet. Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere juni 2014 Side 6 / 19

7 3.0 Figurer og tabeller 3.1 Den nye generation af medarbejdere Figur 1 De vigtigste fokusområder i forhold til at lede den nye generation af medarbejdere (18-25 årige) Andet Ved ikke 6% 6% Åbenhed og deling Anerkendende ledelse 47% 53% Rekruttering 13% Karriereudvikling (fx MUS, karriereplaner) 64% Motivations-/incitamentssystemer (fx bonus) HR-systemer til understøttelse af ledelsen/administrationen (og hvordan Sociale medier i ledelsen (fx brugen af Facebook i ledelsen) Generationskløften mellem unge og ældre (fx hvor er de ens, hvor er de forskellige) 13% 22% 29% 36% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Antal besvarelser: 55 Under Andet angives følgende fokusområder: Holdningsbearbejdning. Højfrekvent sparring for at holde fokus Antiautoritet Unge mennesker har en stor viden om teknologi og det er en kæmpe fordel. Desværre skal der også bruges en tid på at lære dem, at der skal tages ansvar for egne arbejdsopgaver og der skal ydes når man er på arbejde. Desværre er nogle unge mennesker blevet båret igennem alt af forældrene, og det er for mig at se den største udfordring med den nye generation. Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere juni 2014 Side 7 / 19

8 Figur 2 Virksomhedernes største udfordringer i forhold til den nye generation af medarbejdere Andet 4% Der er ingen særlige udfordringer for fremtidens medarbejdere 18% Virksomhedens kultur 22% Manglende eller for små budgetter til fx at klæde lederne på 6% For meget tid brugt på administration og for lidt tid på ledelse/udvikling 26% Manglende eller dårlige HR- /ledelsessystemer 0% Ingen forståelse i virksomhedens (top)ledelse for generationens særlige udfordringer 12% Manglende uddannelse af lederne i at håndtere den nye type af medarbejdere 33% For lidt viden om deres kompetencer 26% De unge medarbejderes kompetencer (manglende fokus/koncentration/viden, alt for selvcentrerede, for krævende etc.) 47% 0% 20% 30% 40% 50% Antal besvarelser: 51 Under Andet angives følgende udfordringer: Rekruttering Overvurdering af egne evner og ressourcer samt for stort fokus på mig i forhold til os. Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere juni 2014 Side 8 / 19

9 Figur 3 Hvorvidt virksomhederne har foretaget særlige tiltag i forhold til den nye generation af medarbejdere 19% Ja Nej Ved ikke 71% Antal besvarelser: 51 Respondenter, der i figur 3 har svaret Ja til at de har foretaget særlige tiltag i forhold til den nye generation af medarbejdere, er blevet stillet spørgsmålet, der danner baggrund for figur 4. Figur 4 Særlige tiltag foretaget af virksomhederne i forhold til den nye generation af medarbejdere Andet Særlige principper for ledelsen af unge Formulerede regler om brugen af sociale medier Sociale/faglige arrangementer især for unge/nyansatte Lederuddannelse (fx kurser for ledere med personaleansvar for unge) Tiltag ift. en ny generation er en eksplicit del af overordnet strategi Målrettet rekrutteringsstrategi (fx messer, via sociale medier) Uddannelse for unge (fx graduateprogrammer) 20% 20% 40% 60% 60% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Antal besvarelser: 10 Under Andet i spørgsmål 4 angives følgende tiltag: Der er brugt tid på at lære medarbejdere om fravær/arbejdsmoral og det at være lærling blandt svende. Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere juni 2014 Side 9 / 19

10 Figur 5 Udsagn som virksomhederne er enige i, når det gælder den nye generation af medarbejdere Mindre veluddannede 2% Mere veluddannede 32% Mangler sund fornuft og situationsfornemmelse 26% Mangler sociale kompetencer 4% Mere ukoncentrerede 32% Kræver mindre ledelse / er selvledende 4% Mindre selvstændige 14% Mere selvstændige 32% Mere målrettede 36% Mindre målrettede 4% Mere individualistiske / selvcentrerede 86% De er egentlig ligesom tidligere generationer der er ingen væsentlige forskelle Antal besvarelser: 50 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere juni 2014 Side 10 / 19

11 Figur 6 Redskaber (formelle) benyttet af virksomhederne i ledelsen af den nye generation af medarbejdere Vi differentierer ikke brugen af redskaber ift. ledelsen af den nye generation af medarbejdere 77% Sociale medier 4% Rewards (fx Månedens medarbejder etc.) 6% Scorings- og måleredskaber 15% Bonusser 2% Morgenmøder 13% En-til-en-samtaler (ca. hver uge eller hver anden uge) Årlige medarbejderudviklingssamtaler 40% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Antal besvarelser: 48 Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere juni 2014 Side 11 / 19

12 Figur 7 De muligheder virksomhederne ser i brugen af smartphones og tablets i kommunikationen med den nye generation af medarbejdere Vi ser ingen specielle muligheder 25% Øget mulighed for at inddrage sociale medier i ledelseskommunikationen Nemmere inddragelse af medarbejderne hvis personaleadministrative systemer er tilgængelige på platformene 42% 42% Mere enkel kommunikation med den enkelte medarbejder 52% 0% 20% 30% 40% 50% 60% Antal besvarelser: 48 Figur 8 Hvorvidt virksomheden benytter sociale medier i ledelsens af den nye generation af medarbejdere 4% Ja 23% Ikke endnu, men vi har konkrete planer om det Nej Ved ikke 63% Antal besvarelser: 48 Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere juni 2014 Side 12 / 19

13 Figur 9 De største potentialer ved brugen af sociale medier i ledelsen af den nye generation af medarbejdere Større mulighed for distanceledelse 32% Sammenblanding af det professionelle og det private 18% Bedre samarbejde 43% Større innovation 41% Øget vidensdeling 75% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Antal besvarelser: 44 Figur 10 De største udfordringer ved brugen af sociale medier i ledelsen af den nye generation af medarbejdere Andet 2% Udfordring ved jobskifte 18% Upersonligt, hvis det bliver brugt i ledelsen 24% Tidskrævende / tidsspilde 33% Svært at kontrollere indhold og åbenhed For stor sammenblanding af det professionelle og det private For meget deling (også af forretningshemmeligheder) 40% 51% 56% For meget offentlighed 27% 0% 20% 30% 40% 50% 60% Antal besvarelser: 45 Under Andet i figur 10 angives følgende udfordring ved brugen af sociale medier i ledelsen: At lederne ikke behersker det. Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere juni 2014 Side 13 / 19

14 3.2 HR-administration Figur 11 Fordeling af tidsforbrug i HR-funktionen på henholdsvis HR-udvikling og HR-administration. 53% 43% Overforbrug af tid på administration Overforbrug af tid på udvikling Tilpas fordeling mellem administration og udvikling 4% Antal besvarelser: 47 Respondenter der i spørgsmål 11 har svaret, at de har et Overforbrug af tid på administration er blevet stillet spørgsmål 12 og 13. Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere juni 2014 Side 14 / 19

15 Figur 12 Årsager til stort tidsforbrug på HR-administration 60% 55% 50% 45% 40% 30% 20% 20% 15% 0% Arbejdsprocesser er ikke optimale HR-systemer fungerer ikke eller bliver ikke brugt optimalt Medarbejdere og ledere bliver ikke inddraget tilstrækkeligt Ved ikke Antal besvarelser: 20 Figur 13 Strategi for reduktion af tidsforbrug på HR-administration 25% Ja Nej Ved ikke 65% Antal besvarelser: 20 Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere juni 2014 Side 15 / 19

16 Figur 14 Vurdering af hvorvidt øget leder- og medarbejderinvolvering er vejen til mere effektiv HR-administration som middel 32% 45% Ja Nej* Måske Ved ikke 13% Antal besvarelser: 47 Respondenter der har svaret Ja eller Måske i spørgsmål 14 er blevet stillet spørgsmål 15. *De respondenter der har svaret Nej i spørgsmål 14 er blevet bedt om at uddybe hvorfor de mener, at man ikke i højere grad bør benytte decentraliseret dataopsamling. Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere juni 2014 Side 16 / 19

17 Figur 15 Potentiale i decentraliseret dataopsamling. 80% 70% 60% 69% 60% 57% 50% 40% 37% 30% 20% 20% 0% Tidsbesparelse Bedre datakvalitet Større overblik Optimerede arbejdsgange Øget ansvarsfølelse for personlige data hos den enkelte medarbejder Antal besvarelser: 35 Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere juni 2014 Side 17 / 19

18 3.3 Om undersøgelsen Selvom svarene dækker en ret bred vifte af brancher og virksomheder, sætter det relativt lille antal medvirkende grænser for hvor repræsentative resultaterne af den kvantitative undersøgelse kan garanteres at være. Konklusionerne kan snarere bruges som kvalificerede indikationer end som egentlig statistisk repræsentative. De fordeler sig på branche og størrelse som vist nedenfor. Branche Antal virksomheder Andel Bygge og anlæg 5 11,1 % Ejendomshandel og udlejning 0 0,0 % Energiforsyning 1 2,2 % Finansiering og forsikring 8 17,8 % Handel 5 11,1 % Hoteller og restauranter 2 4,4 % Industri 6 13,3 % Information og kommunikation 1 2,2 % Kultur og fritid 0 0,0 % Landbrug, skovbrug og fiskeri 1 2,2 % Offentlig administration, forsvar og politi 1 2,2 % Pharma, Life Sciences og biotek 2 4,4 % Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 1 2,2 % Råstofindvinding 0 0,0 % Sundhed og socialvæsen 2 4,4 % Transport 4 8,9 % Undervisning 0 0,0 % Vandforsyning og renovation 1 2,2 % Videnservice 2 4,4 % Andre serviceydelser 3 6,7 % Total ,0 % Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere juni 2014 Side 18 / 19

19 Antal medarbejdere i Danmark Antal virksomheder Andel 1-50 medarbejdere 1 2,2 % medarbejdere 17 37,0 % medarbejdere 14 30,4 % Over 500 medarbejdere 14 30,4 % Total ,0 % Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere juni 2014 Side 19 / 19

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.06 baggrund og analyse Fokus på ufaglærte Hidtil har det været nemt at få arbejde som ufaglært men det

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Om undersøgelsen fra Match-online.dk

Om undersøgelsen fra Match-online.dk Køberanalyse Introduktion Med en baggrund som HD i regnskabsvæsen og afsætningsøkonomi etableredes CBN Finance & Consult as i 1990. Siden har vi medvirket ved næsten 500 opgaver inden for formidling af

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige

Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige Regeringen lancerede ultimo februar den såkaldte Vækstplan DK, som har til hensigt at øge danske virksomheders konkurrenceevne, fastholde arbejdspladser

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Brugen af østeuropæisk arbejdskraft stiger i Danmark. Ikke alene er østeuropæerne koncentreret i ganske få brancher, koncentrationen er stigende. Brancher, som

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Evaluering af regeringens vækstudspil

Evaluering af regeringens vækstudspil Evaluering af regeringens vækstudspil Regeringen fremlagde 8. maj et udspil til en vækstpakke. Udspillet indeholder forslag til en lang række tiltag, som skal forbedre rammevilkårene for virksomheder lige

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK LOBBYISME I DANMARK ERFARINGER OG HOLDNINGER TIL LOBBYISME BLANDT POLITIKERE I FOLKETINGET, REGIONER OG KOMMUNER 25. juni 2012 ADVICE A/S GAMMEL KONGEVEJ 3E, BAGHUSET 1610 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK

Læs mere

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere er et væsentligt problem for en stor del af de små virksomheder. Mangelfuld betaling giver både ekstraarbejde

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Erhvervsdynamik og produktivitet

Erhvervsdynamik og produktivitet Den 9. januar 2013 Erhvervsdynamik og produktivitet Flere årsager bag sammenhængen Stor forskel på tværs af virksomhedsstørrelse Virksomhedsstørrelse varierer på tværs af brancher 1. Fra lille til stor

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 19-9-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 57 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - September 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

NR. 7-2009 Lederpanelundersøgelse

NR. 7-2009 Lederpanelundersøgelse NR. 7-2009 Lederpanelundersøgelse FTF og Væksthus for ledelse om ledernes oplevelse af anerkendelse, erfaring med manglen på arbejdskraft, oplevelse af eget ledelsesrum og oplevelse af politisk opbakning

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Om undersøgelsen... 3. Respondenter... 4. 1. Konferencer for medarbejderne... 5. 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6

Om undersøgelsen... 3. Respondenter... 4. 1. Konferencer for medarbejderne... 5. 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6 - Medierapport 2010 Indhold Om undersøgelsen... 3 Respondenter... 4 1. Konferencer for medarbejderne... 5 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6 3. Typiske konferencedeltagere... 7 4. Vil have alt

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER ANALYSERAPPORT KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER Denne rapport samt bilag indeholder den endelige database af spørgeskemaet Anvendelsen af digitale ressourcer

Læs mere

Projektets titel og kontaktoplysninger

Projektets titel og kontaktoplysninger Projektets titel og kontaktoplysninger Titel Hørsholm Roterer Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail, og CVR/SE nummer LO Storkøbenhavn Projekt & Analyse C. F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Tlf: 33 25

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Analysenotat Virksomhedernes likviditetssituation En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Resumé af undersøgelsens resultater - Knap

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Cirka 65.000 danske virksomheder klarer deres løn- og personaleadministration. cirka 350 dedikerede medarbejdere i Aalborg, Ballerup og Herning.

Cirka 65.000 danske virksomheder klarer deres løn- og personaleadministration. cirka 350 dedikerede medarbejdere i Aalborg, Ballerup og Herning. BLUEGARDEN Om Bluegarden Bluegarden (tidligere Multidata) står bag Danmarks mest anvendte løsninger og services inden for løn- og personaleadministration. For eksempel lønsystemerne DataLøn og Multi- Løn.

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Adecco A/S 7.-14. marts 2006

Adecco A/S 7.-14. marts 2006 Adecco A/S Rekruttering - Danmark Jobnr. DK2005-1104 7.-14. marts 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Management Summary Grafer Tabeller Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Notat s valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Den 5. juni 1915 blev det danske riges Grundlov ændret således, at det nu var majoriteten af den voksne befolkning, der fik politisk medborgerskab.

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Mangfoldighed og bundlinje. Lotte Hjortlund Andersen HR Chef ISS

Mangfoldighed og bundlinje. Lotte Hjortlund Andersen HR Chef ISS Mangfoldighed og bundlinje Lotte Hjortlund Andersen HR Chef ISS Cranet HRM Konferencen 2012 Resultat! 3,7 %-point Kilde: Undersøgelse: PwC, ISS og Innoversity 3 ISS er mere end rengøring ISS er dansk -

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere