Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere"

Transkript

1 Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere Analyserapport Udgivet 17. juni 2014

2 Indhold 1.0 Indledning Summary Den nye generation af medarbejdere HR-administration Figurer og tabeller Den nye generation af medarbejdere HR-administration Om undersøgelsen Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere juni 2014 Side 2 / 19

3 1.0 Indledning Undersøgelsen Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere er udført i maj 2014 af Bluegarden A/S og arrangørerne bag konferencen Fremtidens Medarbejdere - Søren Schultz Hansen, Årgang 2012 og Michael Christiansen, Indie vid & co. Undersøgelsen bestod af et spørgeskema indeholdende 15 spørgsmål med forskellige svarmuligheder. Linket til spørgeskemaet blev udsendt via mail til hovedsageligt HR-, kommunikations- og økonomiansvarlige i virksomhederne. 1 1 For yderligere detaljer om undersøgelsen se afsnittet Om undersøgelsen side 18. Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere juni 2014 Side 3 / 19

4 2.0 Summary 2.1 Den nye generation af medarbejdere I disse år bevæger en særlig generation af medarbejdere sig ud på arbejdsmarkedet: De digitale indfødte, som har levet hele deres liv i en verden med internettet, mobiltelefonen og de sociale medier. Hvad er potentialet i dem, og hvordan bliver vores viden og den daglige, praktiske ledelse udfordret, når de nye medarbejdere møder ældre generationer af kolleger og ledere? Og i hvor høj grad er virksomhederne forberedt, og hvilke konkrete taktikker og strategier har de til at modtage den nye generation af medarbejdere. Undersøgelsen præsenterer nogle tendenser. Undersøgelsen peger på Karriereudvikling (64 %), Anerkendende ledelse (53 %) og Åbenhed og deling (47 %) som de tre emneområder, der er mest fokus på (figur 1), og som ca. halvdelen (+/-) af alle har markeret som vigtige i ledelsen af den nye generation af medarbejdere. Dette bekræfter i vid udstrækning de emner, som også i den offentlige debat er fremtrædende Inddragelsen af sociale medier i ledelsen Set i det lys er det mere overraskende, at under en tredjedel i undersøgelsen har angivet Sociale medier i ledelsen som et fokusområde. Der kan være mange forklaringer på dette, men hvis vi holder os til denne undersøgelse, skal en del af forklaringen måske findes i figur 6 og 8. Figur 6 viser de (formelle) redskaber, som virksomhederne bruger i ledelsen af den nye generation af medarbejdere, og her har kun 4 % angivet, at man bruger sociale medier. I figur 8, som angiver virksomhedernes brug af sociale medier i ledelsen, har 63 % af virksomhederne angivet, at de ikke bruger sociale medier i ledelsen af unge medarbejdere. Sociale medier er altså ifølge nærværende undersøgelse (endnu) langt fra blive opfattet og - i hvert fald - blive brugt som et redskab i den daglige, praktisk ledelse i virksomhederne. Og det kunne være en medvirkende forklaring på, at det endnu ikke bliver betragtet som et af de vigtigste fokusområder i hvert fald i den praktiske, realistiske, daglige ledelse. Selvom et ret stort flertal af virksomhederne (endnu) ikke bruger sociale medier som en del af ledelsen, er det dog trods alt hver tredje virksomhed som enten gør det allerede eller har konkrete planer om det. Andre undersøgelser (se for eksempel analyse fra Lederne her) bekræfter et billede af, at sociale medier (stadig) mest bruges i virksomhedernes marketing, og endnu ikke massivt har fået plads som redskab i den daglige ledelse. De deltagende virksomheder i undersøgelsens opfattelse af potentialer og udfordringer (figur 9 og 10) i forbindelse med brugen af sociale medier i ledelsen afspejler mere eller mindre det billede, som også tegnes i debatten generelt (både den debat, som handler om sociale medier i almindelighed og om ledelse i særdeleshed): De opfattes først og fremmest som et godt redskab til vidensdeling og dernæst som et middel til bedre samarbejde og innovation. Men omvendt er det også bekymringen om for meget deling (40 %) og mangel på kontrol (51 %), der anses som udfordringer. Og som topscorer af udfordringer er sammenblandingen mellem det private og det professionelle (56 %) igen helt i tråd med debatten om brug af for eksempel Facebook i arbejdstiden. Styr på rekrutteringen Et andet lidt overraskende (lavt) tal i figur 1 er Rekruttering med blot 13 %. Hvis vi igen skal holde os til undersøgelsen og forsøge at finde en forklaring her, kunne man måske pege på figur 4 om virksomhedernes særlige tiltag i forhold til den nye generation af medarbejdere. Her angiver 60 %, at man har en målrettet rekrutteringsstrategi over for en ny generation af medarbejdere. Sammenholder man disse to tal (de kun 13 %, som i figur 1 svarer, at rekruttering er et fokusområde, og de 60 %, som i figur 4 angiver, at man har særlige tiltag inden for rekruttering af unge medarbejdere) kunne undersøgelsen give en indikation i retning af, at virksomhederne allerede har arbejdet målrettet med rekrutte- Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere juni 2014 Side 4 / 19

5 ring af unge medarbejdere, og at virksomhederne derfor opfatter sig som rimeligt godt med på dette område. Undersøgelsen kan dog hverken be- eller afkræfte, om dette rent faktisk også er tilfældet. Kompetencer som en udfordring? Ifølge undersøgelsen ser næsten halvdelen af virksomhederne de unge medarbejderes kompetencer som en udfordring (figur 2: 47 %). Undersøgelsen tyder altså på, at virksomhederne forventer - og er bekymrede for - at den nye generation kommer med nogle andre og måske problematiske kompetencer. Undersøgelsen indikerer en vis skepsis, når virksomhederne opfatter, at den vigtigste udfordring så at sige ligger hos den nye generation selv. Sammenligner man dette med figur 5 (som viser vurderingen af forskellige udsagn om den nye generation af medarbejdere), får man desuden en god indikation af, hvilke (negative?) kompetencer, virksomhederne især anser som en udfordring. Samtidig nuancerer undersøgelsen denne konklusion, fordi de næststørste udfordringer handler om ledernes uddannelse i at håndtere den nye generation af medarbejdere (33 %) og om for lidt viden (26 %). Størstedelen af virksomheder har ikke særlige tiltag i forhold til unge medarbejdere (figur 3: 71 %). Af de få virksomheder (19 %), som har foretaget særlige tiltag ift. en ny generation af medarbejdere, og som dermed svarede på figur 4, er det nok ikke så overraskende, at det især er en målrettet rekrutteringsstrategi og formulerede regler ift. sociale medier, som er de særlige tiltag. Antallet af svar, der ligger til grund for figur 4, er dog lille (10), og det må endnu engang understreges, at de konklusioner, der kan udledes heraf ikke har traditionel statistisk repræsentativitet. Undersøgelsens figur 5 giver en klar indikation af, at virksomhederne opfatter den nye generation som mere individualistisk og selvcentreret. Næsten ni ud af ti er enig i dette udsagn. Og det er uden sammenligning topscoreren. Dette opfattes som en udfordring. Af andre umiddelbart negative ting, opfatter ca. en tredjedel dem også som mere ukoncentrerede (32 %) og ca. hver fjerde er enig i, at de mangler sund fornuft og situationsfornemmelse. De umiddelbart positive egenskaber, som fremhæves er, at den nye generation opfattes som mere målrettede (36 %), mere veluddannede (32 %) og mere selvstændige (32 %). Alt i alt - og som tidligere nævnt - kunne en samlet læsning af disse svar dog forsigtig tyde på en vis portion skepsis ift. de udfordringer, som en ny generation af medarbejdere vil medføre. Brugen af ledelsesredskaber Langt størstedelen af virksomhederne angiver, at man ikke differentierer i redskaber (77 %), men tilsyneladende bruger de kendte ledelsesredskaber som især de årlige medarbejderudviklingssamtaler (40 %). Der er en interessant afvigelse mellem resultaterne i figur 6 og den lignende figur 3 (om virksomhederne har foretaget særlige tiltag i forhold til den nye generation af medarbejdere) på den ene side, og tallene i figur 5 (om virksomhederne vurdering af forskellige udsagn om den nye generation af medarbejdere) på den anden side. Afvigelsen består i, at et meget stort flertal af virksomheder ikke har foretaget særlige tiltag (figur 3: 71 %) og ikke differentierer i brugen af redskaber (figur 5: 77 %) i forhold til den nye generation af medarbejdere. Men samtidig er det kun et lille mindretal, der mener, at der ingen væsentlige forskelle er på den nye generation og tidligere generation (figur 4: 12 %) Undersøgelsen tyder altså på, at man anerkender og opfatter forskelle, men ikke handler operationelt på baggrund af dem. 2.2 HR-administration At skabe rammerne for god ledelse - samt løbende understøtte og udvikle ledere til at møde både nye og eksisterende generationer af medarbejderes ønsker og krav - tager tid. Da de fleste virksomheders HRafdeling samtidig varetager en lang række personaleadministrative opgaver, er tid en knap faktor. Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere juni 2014 Side 5 / 19

6 Derfor har vi i analysen søgt dels at afdække i hvilken udstrækning virksomhedernes HR-afdeling oplever at have den rette balance mellem HR-udvikling og HR-administration, og dels hvor de ser de væsentligste udfordringer og potentialer for at skabe den rette balance. Ineffektive HR-systemer og processer gør HR-administrationen unødvendig krævende Analysen viser, at 43 % af deltagerne mener, at HR-afdelingen bruger for megen tid på administration. De primære årsager er, at virksomhedens HR-systemer ikke fungerer eller bliver anvendt optimalt og at virksomhedens administrative processer ikke er effektive nok. Herudover peger flere på, at en tredje årsag er eller kan være, at virksomhedens ledere og medarbejdere ikke involveres tilstrækkelig i varetagelsen af de personaleadministrative opgaver. (figur 11 og 12) Strategien for at skabe balance ligger ikke klar De fleste danske virksomheder har i de seneste år været under hårdt pres for at optimere deres processer og blive mere effektive for eksempel ved at frigive tid til vigtige udviklingsopgaver og ved at udnytte medarbejdernes kompetencer bedst muligt. Til trods for det viser analysen blandt de virksomheder - der oplever et overbrug af tid på HR-administration at 65 % ikke har en strategi for at reducere tidsforbruget og dermed skabe bedre balance. Kun hver fjerde virksomhed bekræfter, at de har en veldefineret strategi for hvordan de fremadrette kommer til at arbejde mere effektivt. (figur 13) Involvering af ledere og medarbejdere kan være vejen frem En af årsagerne til overforbrug af tid på HR-administration vurderes som ovenfor beskrevet at være manglende involvering af virksomhedens ledere og medarbejdere. 77 % af analysens deltagere mener således også, at øget involvering kan bidrage til mere effektiv HR-administration. Det kan for eksempel være egen-registrering og ledervalidering af ferie og fravær, kørsel og håndtering af udlæg. Kun 10 % mener ikke, at det er det rette middel til mere effektive processer. (figur 14) Der vurderes at være mange gevinster ved decentral dataopsamling. De største udbytter vurderes at være tidsbesparelser, mere effektive arbejdsgange samt større ansvarsfølelse for personlige data. 20 % nævner også øget overblik for både HR-afdeling samt ledere og medarbejdere som et af potentialerne i decentraliseret dataopsamling et potentiale, som ofte undervurderes i forbindelse med implementering af HR-systemer. (figur 15) Blandt deltagerne i analysen er der få som ikke ser decentraliseret dataopsamling som det bedste middel til at reducere tidsforbrug og skabe bedre overblik. Blandt årsagerne eller måske myterne er, at det kan gå ud over nærheden til HR-afdelingen samt kvaliteten af HR-data (styring og ensartethed). Hos de af analysens deltagere, der ser potentialet i decentraliseret dataopsamling, lægger 37 % netop vægt på den forbedrede datakvalitet. Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere juni 2014 Side 6 / 19

7 3.0 Figurer og tabeller 3.1 Den nye generation af medarbejdere Figur 1 De vigtigste fokusområder i forhold til at lede den nye generation af medarbejdere (18-25 årige) Andet Ved ikke 6% 6% Åbenhed og deling Anerkendende ledelse 47% 53% Rekruttering 13% Karriereudvikling (fx MUS, karriereplaner) 64% Motivations-/incitamentssystemer (fx bonus) HR-systemer til understøttelse af ledelsen/administrationen (og hvordan Sociale medier i ledelsen (fx brugen af Facebook i ledelsen) Generationskløften mellem unge og ældre (fx hvor er de ens, hvor er de forskellige) 13% 22% 29% 36% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Antal besvarelser: 55 Under Andet angives følgende fokusområder: Holdningsbearbejdning. Højfrekvent sparring for at holde fokus Antiautoritet Unge mennesker har en stor viden om teknologi og det er en kæmpe fordel. Desværre skal der også bruges en tid på at lære dem, at der skal tages ansvar for egne arbejdsopgaver og der skal ydes når man er på arbejde. Desværre er nogle unge mennesker blevet båret igennem alt af forældrene, og det er for mig at se den største udfordring med den nye generation. Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere juni 2014 Side 7 / 19

8 Figur 2 Virksomhedernes største udfordringer i forhold til den nye generation af medarbejdere Andet 4% Der er ingen særlige udfordringer for fremtidens medarbejdere 18% Virksomhedens kultur 22% Manglende eller for små budgetter til fx at klæde lederne på 6% For meget tid brugt på administration og for lidt tid på ledelse/udvikling 26% Manglende eller dårlige HR- /ledelsessystemer 0% Ingen forståelse i virksomhedens (top)ledelse for generationens særlige udfordringer 12% Manglende uddannelse af lederne i at håndtere den nye type af medarbejdere 33% For lidt viden om deres kompetencer 26% De unge medarbejderes kompetencer (manglende fokus/koncentration/viden, alt for selvcentrerede, for krævende etc.) 47% 0% 20% 30% 40% 50% Antal besvarelser: 51 Under Andet angives følgende udfordringer: Rekruttering Overvurdering af egne evner og ressourcer samt for stort fokus på mig i forhold til os. Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere juni 2014 Side 8 / 19

9 Figur 3 Hvorvidt virksomhederne har foretaget særlige tiltag i forhold til den nye generation af medarbejdere 19% Ja Nej Ved ikke 71% Antal besvarelser: 51 Respondenter, der i figur 3 har svaret Ja til at de har foretaget særlige tiltag i forhold til den nye generation af medarbejdere, er blevet stillet spørgsmålet, der danner baggrund for figur 4. Figur 4 Særlige tiltag foretaget af virksomhederne i forhold til den nye generation af medarbejdere Andet Særlige principper for ledelsen af unge Formulerede regler om brugen af sociale medier Sociale/faglige arrangementer især for unge/nyansatte Lederuddannelse (fx kurser for ledere med personaleansvar for unge) Tiltag ift. en ny generation er en eksplicit del af overordnet strategi Målrettet rekrutteringsstrategi (fx messer, via sociale medier) Uddannelse for unge (fx graduateprogrammer) 20% 20% 40% 60% 60% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Antal besvarelser: 10 Under Andet i spørgsmål 4 angives følgende tiltag: Der er brugt tid på at lære medarbejdere om fravær/arbejdsmoral og det at være lærling blandt svende. Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere juni 2014 Side 9 / 19

10 Figur 5 Udsagn som virksomhederne er enige i, når det gælder den nye generation af medarbejdere Mindre veluddannede 2% Mere veluddannede 32% Mangler sund fornuft og situationsfornemmelse 26% Mangler sociale kompetencer 4% Mere ukoncentrerede 32% Kræver mindre ledelse / er selvledende 4% Mindre selvstændige 14% Mere selvstændige 32% Mere målrettede 36% Mindre målrettede 4% Mere individualistiske / selvcentrerede 86% De er egentlig ligesom tidligere generationer der er ingen væsentlige forskelle Antal besvarelser: 50 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere juni 2014 Side 10 / 19

11 Figur 6 Redskaber (formelle) benyttet af virksomhederne i ledelsen af den nye generation af medarbejdere Vi differentierer ikke brugen af redskaber ift. ledelsen af den nye generation af medarbejdere 77% Sociale medier 4% Rewards (fx Månedens medarbejder etc.) 6% Scorings- og måleredskaber 15% Bonusser 2% Morgenmøder 13% En-til-en-samtaler (ca. hver uge eller hver anden uge) Årlige medarbejderudviklingssamtaler 40% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Antal besvarelser: 48 Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere juni 2014 Side 11 / 19

12 Figur 7 De muligheder virksomhederne ser i brugen af smartphones og tablets i kommunikationen med den nye generation af medarbejdere Vi ser ingen specielle muligheder 25% Øget mulighed for at inddrage sociale medier i ledelseskommunikationen Nemmere inddragelse af medarbejderne hvis personaleadministrative systemer er tilgængelige på platformene 42% 42% Mere enkel kommunikation med den enkelte medarbejder 52% 0% 20% 30% 40% 50% 60% Antal besvarelser: 48 Figur 8 Hvorvidt virksomheden benytter sociale medier i ledelsens af den nye generation af medarbejdere 4% Ja 23% Ikke endnu, men vi har konkrete planer om det Nej Ved ikke 63% Antal besvarelser: 48 Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere juni 2014 Side 12 / 19

13 Figur 9 De største potentialer ved brugen af sociale medier i ledelsen af den nye generation af medarbejdere Større mulighed for distanceledelse 32% Sammenblanding af det professionelle og det private 18% Bedre samarbejde 43% Større innovation 41% Øget vidensdeling 75% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Antal besvarelser: 44 Figur 10 De største udfordringer ved brugen af sociale medier i ledelsen af den nye generation af medarbejdere Andet 2% Udfordring ved jobskifte 18% Upersonligt, hvis det bliver brugt i ledelsen 24% Tidskrævende / tidsspilde 33% Svært at kontrollere indhold og åbenhed For stor sammenblanding af det professionelle og det private For meget deling (også af forretningshemmeligheder) 40% 51% 56% For meget offentlighed 27% 0% 20% 30% 40% 50% 60% Antal besvarelser: 45 Under Andet i figur 10 angives følgende udfordring ved brugen af sociale medier i ledelsen: At lederne ikke behersker det. Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere juni 2014 Side 13 / 19

14 3.2 HR-administration Figur 11 Fordeling af tidsforbrug i HR-funktionen på henholdsvis HR-udvikling og HR-administration. 53% 43% Overforbrug af tid på administration Overforbrug af tid på udvikling Tilpas fordeling mellem administration og udvikling 4% Antal besvarelser: 47 Respondenter der i spørgsmål 11 har svaret, at de har et Overforbrug af tid på administration er blevet stillet spørgsmål 12 og 13. Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere juni 2014 Side 14 / 19

15 Figur 12 Årsager til stort tidsforbrug på HR-administration 60% 55% 50% 45% 40% 30% 20% 20% 15% 0% Arbejdsprocesser er ikke optimale HR-systemer fungerer ikke eller bliver ikke brugt optimalt Medarbejdere og ledere bliver ikke inddraget tilstrækkeligt Ved ikke Antal besvarelser: 20 Figur 13 Strategi for reduktion af tidsforbrug på HR-administration 25% Ja Nej Ved ikke 65% Antal besvarelser: 20 Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere juni 2014 Side 15 / 19

16 Figur 14 Vurdering af hvorvidt øget leder- og medarbejderinvolvering er vejen til mere effektiv HR-administration som middel 32% 45% Ja Nej* Måske Ved ikke 13% Antal besvarelser: 47 Respondenter der har svaret Ja eller Måske i spørgsmål 14 er blevet stillet spørgsmål 15. *De respondenter der har svaret Nej i spørgsmål 14 er blevet bedt om at uddybe hvorfor de mener, at man ikke i højere grad bør benytte decentraliseret dataopsamling. Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere juni 2014 Side 16 / 19

17 Figur 15 Potentiale i decentraliseret dataopsamling. 80% 70% 60% 69% 60% 57% 50% 40% 37% 30% 20% 20% 0% Tidsbesparelse Bedre datakvalitet Større overblik Optimerede arbejdsgange Øget ansvarsfølelse for personlige data hos den enkelte medarbejder Antal besvarelser: 35 Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere juni 2014 Side 17 / 19

18 3.3 Om undersøgelsen Selvom svarene dækker en ret bred vifte af brancher og virksomheder, sætter det relativt lille antal medvirkende grænser for hvor repræsentative resultaterne af den kvantitative undersøgelse kan garanteres at være. Konklusionerne kan snarere bruges som kvalificerede indikationer end som egentlig statistisk repræsentative. De fordeler sig på branche og størrelse som vist nedenfor. Branche Antal virksomheder Andel Bygge og anlæg 5 11,1 % Ejendomshandel og udlejning 0 0,0 % Energiforsyning 1 2,2 % Finansiering og forsikring 8 17,8 % Handel 5 11,1 % Hoteller og restauranter 2 4,4 % Industri 6 13,3 % Information og kommunikation 1 2,2 % Kultur og fritid 0 0,0 % Landbrug, skovbrug og fiskeri 1 2,2 % Offentlig administration, forsvar og politi 1 2,2 % Pharma, Life Sciences og biotek 2 4,4 % Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 1 2,2 % Råstofindvinding 0 0,0 % Sundhed og socialvæsen 2 4,4 % Transport 4 8,9 % Undervisning 0 0,0 % Vandforsyning og renovation 1 2,2 % Videnservice 2 4,4 % Andre serviceydelser 3 6,7 % Total ,0 % Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere juni 2014 Side 18 / 19

19 Antal medarbejdere i Danmark Antal virksomheder Andel 1-50 medarbejdere 1 2,2 % medarbejdere 17 37,0 % medarbejdere 14 30,4 % Over 500 medarbejdere 14 30,4 % Total ,0 % Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere juni 2014 Side 19 / 19

Præstationsbonus. HR-analyse

Præstationsbonus. HR-analyse Præstationsbonus HR-analyse September 2014 Indhold 1. Executive Summary... 3 2. Om undersøgelsen... 4 3. Udbredelsen af præstationsbonus... 6 4. Udbetalt bonus... 9 5. Kriterier for præstationsbonus...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Lønregulering 2014 og 2015

Lønregulering 2014 og 2015 Lønregulering 2014 og 2015 HR-analyse Juni 2014 Indhold 1. Executive Summary... 3 2. Om undersøgelsen... 4 2.1. Statistiske mål... 5 3. Lønregulering 2014... 6 3.1. Samlet lønregulering 2014... 6 3.2.

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2009 Virksomhederne kan lettere rekruttere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2009. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2010 Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2010. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2008. Undersøgelsens

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business

Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business Notat Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business Dansk Erhverv har i november 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres anvendelse af og forventninger

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang DI RÅDGIVERNE - ANALYSE September 2016 Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang I både det offentliges indkøb og det private erhvervslivs indkøb, udgør rådgivning 12 pct. af deres

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2012 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2012.

Læs mere

Mange job med relativt få timer om ugen

Mange job med relativt få timer om ugen 11. oktober 2016 2016:17 Mange job med relativt få timer om ugen Af Thomas Thorsen, Jesper Grunnet-Lauridsen og Michael Drescher Fra 1. oktober 2016 betyder 225-timersreglen, at kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2011 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2011.

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015 16 kommuner har lagt finanskrisen bag sig I 16 ud af landets 98 kommuner er der i dag flere fuldtidsjob end i 2008. Det viser specialkørsler fra Danmarks Statistiks beskæftigelsesstatistikker, som estatistik

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Danske virksomheders erfaringer med outsourcing

Danske virksomheders erfaringer med outsourcing Danske virksomheders erfaringer med outsourcing HR-analyse December 2015 Indhold 1. Resumé... 3 2. Om undersøgelsen... 4 3. Udbredelse... 5 4. Hvad vil man opnå?... 6 5. Implementering og drift... 9 6.

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under 1. Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste kvartals fald trækkes af bygge- og anlægssektoren

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2012 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2012: Undersøgelsens

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014 Laveste konkurstal i seks år jobtab halveret siden 21 Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste års fald er især sket øst for Storebælt og trækkes af

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper 1 Sammenfatning AMU-systemet spiller en væsentlig rolle gennem udbud af efteruddannelse, for at udvikle og udbygge arbejdsmarkedsrelaterede kompetencer hos primært ufaglærte og faglærte på arbejdsmarkedet

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2016 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder

Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder Jobcenter Holbæk og Jobservice Danmark Program- og afdelingsleder Jette Ammar Kristoffersen Integrationskoordinator Anette

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Virksomhedsnavn Totalrapport

Virksomhedsnavn Totalrapport Virksomhedsnavn Totalrapport Antal besvarelser: 124 Denne rapport indeholder besvarelser for 124 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 0%. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 04-09-2014-10-10-2014.

Læs mere

Digitale ledelsesprincipper. Råd & redskaber i ledelsen af digitale indfødte Digital Ledelse 2015 LEDERNE 10. september 2015

Digitale ledelsesprincipper. Råd & redskaber i ledelsen af digitale indfødte Digital Ledelse 2015 LEDERNE 10. september 2015 Digitale ledelsesprincipper Råd & redskaber i ledelsen af digitale indfødte Digital Ledelse 2015 LEDERNE 10. september 2015 http://bit.ly/baby_ipad Digitale indfødte har levet hele deres liv med internet

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik -

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik - Indhold Bruttoværditilvækst 2005 priser 1993-2005 2005 priser 2006-2012 Årets priser 1993-2005 Årets priser 2006-2012 Bruttoværditilvækst (mio kr) 2005 priser, kædede værdier 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver IT-kompetenceudvikling - Faktaark Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver Juni 15 Indhold 1. IT kompetenceudvikling... 3 Resume... 3 1. Deltagerne i undersøgelsen...

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016 Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 15. februar 2016 Februar 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Beskæftigelsen voksede med 29.000 i 2015 Akademikere står for over 1/3 af den samlede beskæftigelsesfremgang fra i 2015 (jf. figur 1) Akademikerne

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

Virksomhedernes brug af IT i Region Syddanmark

Virksomhedernes brug af IT i Region Syddanmark 20. februar 2009 Virksomhedernes brug af IT i Region Syddanmark Figur 3 I hvilken grad køber virksomheden varer og ydelser via Internettet 100% 90% 80% 70% 60% 50% 44% 40% 30% 28% 20% 10% 0% 12% 13% 2%

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra september 2016. Spørgeskemaet indeholdt 33

Læs mere

Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier

Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier Kalle Emil Holst Hansen Ph.d. studerende Kalle.Hansen@ign.ku.dk Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet Slide 1 Indhold

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2017 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Nøgletal for Nordjylland opdaterett til mødet i RAR Nordjylland d. 24. august 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE ne har stor betydning for samfundsøkonomien: hvem er de? ne har stor betydning for samfundsøkonomien: de er med til at identificere

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

- Undersøgelsen er foretaget af UserNeeds for AS3 i februar 2013. - Respondenter: 351 ledere i virksomheder med mere end 200 ansatte

- Undersøgelsen er foretaget af UserNeeds for AS3 i februar 2013. - Respondenter: 351 ledere i virksomheder med mere end 200 ansatte Lederundersøgelse Baggrund - Undersøgelsen er foretaget af UserNeeds for AS3 i februar 2013. - Primært fokus på outplacement - Respondenter: 351 ledere i virksomheder med mere end 200 ansatte - Online

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne Dimittendundersøgelse CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne CBS / Dimittendundersøgelse / masteruddannelserne / Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17 & tal trends 2013 INDHOLD Befolkning 5 Pendling 7 Indkomst 9 Beskæftigelse 11 Erhverv 13 Uddannelse 17 Stigende indbyggertal og salg af byggegrunde Holstebro Kommune er i positiv udvikling på mange områder.

Læs mere

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Indhold Baggrund... 2 Antal og varighed af virksomhedspraktikker... 3 Antal og varighed af løntilskud... 4 Udvikling i antal forløb med virksomhedspraktik...

Læs mere

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Indhold Baggrund... 2 Antal og varighed af virksomhedspraktikker... 3 Antal og varighed af løntilskud... 4 Udvikling i antal forløb med virksomhedspraktik...

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Rekrutteringsanalyse 2013/14

Rekrutteringsanalyse 2013/14 e s y l a n a s g n i r Rekrutte 2013/14 Indhold Baggrund Side 3 Resumé Side 4 Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgeren Side 5 Øvrige rekrutteringstendenser Side 17 Highlights fra rekrutteringsanalyserne

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

Nordjyske virksomheders brug af jobrotation

Nordjyske virksomheders brug af jobrotation Nordjyske virksomheders brug af jobrotation Privat jobrotation i alle nordjyske kommuner Alle nordjyske kommuner har godkendt jobrotation i private virksomheder. I alt 388 virksomheder har gjort brug af

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Virksomheders kendskab til VEU-centrene. Tabelrapport

Virksomheders kendskab til VEU-centrene. Tabelrapport Virksomheders kendskab til VEU-centrene Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af virksomheders vurdering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt danske virksomheder.

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

Segmentanalyse. Februar 2015. En tekstrapport om virksomheders energieffektiviseringstiltag. Projektansvarlige: Asger H. Nielsen Michael Ulff Larsen

Segmentanalyse. Februar 2015. En tekstrapport om virksomheders energieffektiviseringstiltag. Projektansvarlige: Asger H. Nielsen Michael Ulff Larsen Segmentanalyse En tekstrapport om virksomheders energieffektiviseringstiltag Februar 2015 Projektansvarlige: Asger H. Nielsen Michael Ulff Larsen Side 0 af 57 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens

Læs mere