ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN"

Transkript

1 1 København, 3. juni 2015 Til beboerne. Vedlagt referat for generalforsamlingen den 7. april 2015 samt formandens beretning. I forbindelse med formandens beretning blev byttelisterne nævnt, da disse var i gang med at blive opdateret. I beretningen står, at der er deadline i forbindelse med opskrivning på disse lister d. 26. maj. Da referatet desværre er sent ude, er denne dato rykket til d. 16. Juni Med venlig hilsen Bestyrelsen Strandlodsgaarden

2 1 København, 3. juni 2015 Referat af ordinær generalforsamling d. 7. april 2015 Der var mødt 50 andelshavere inkl. bestyrelsen. Der var desuden afgivet 8 gyldige fuldmagter, således at 58 andelshavere var repræsenteret. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Regnskab med revisors påtegning 5. Overskuddets fordeling 6. Forslag 7. Valg til bestyrelsen Formand for 2 år. Michael Strand, nuværende konstitueret formand opstiller. Næstformand, Birgit Ottesen, ikke på valg i år (men i 2016). Nyt bestyrelsesmedlem/sekretær for 2 år. Rasmus Schjærff Kjøller, nuværende konstitueret sekretær opstiller. Bestyrelsesmedlem for 1 år. Nicolai Vestergaard genopstiller. Bestyrelsesmedlem for 2 år. Palle Hansen genopstiller. 1. suppleant Pernille Lohse for 2 år genopstiller og 2. Suppleant Ken Hansen for 1 år genopstiller. 8. Valg af administrator 9. Eventuelt

3 2 1. Valg af dirigent Susanne Mendoza valgt 2. Valg af stemmeudvalg Linda Jørgensen og Vivi Jensen 3. Formandens beretning (mundtligt på generalforsamlingen) Formandens beretning er vedlagt. Beretningen blev taget til eftertragtning (godkendt) 4. Regnskab med revisors påtegning Susanne Mendoza gennemgik årsregnskab, likviditetsoversigt og budget. Regnskab samt budget blev enstemmigt vedtaget. Ligeledes blev andelsværdien uændret på ,00 kr. pr. m2 vedtaget. Ejendomsvurderingen er uændret ,00 kr. På side 12 midt ses reserve til imødegåelse af værdiforringelse af ejendommen på ,00 kr. Denne reserve er god, da låneoptagelsen vil medføre en reduktion i egenkapitalen i op til denne størrelse. Susanne Mendoza oplyste at SKAT havde fastfrosset ejendomsvurderingen frem til I forbindelse med gennemgangen beregningen af andelsværdien (Note 27, s. 23) opstår der en diskussion om andelsværdien, og en evt. opsættelse af denne. Da ejendomsvurderingen er fastfrosset frem til 2018, anbefaler bestyrelsen og administrator ikke at andelsværdien ændres, da dette vil have indvirkning på foreningens reserve i ejendommen på ,00 kr. Dette kan ændres ved at få en valuarvurdering. Dette anbefaler bestyrelsen og administrator ikke på nuværende tidspunkt. De lovkrævende nøgleoplysninger (Note 28, s. 27.) gennemgås da disse er nye krav, hvorfor opmærksomhedens henledes herpå. Susanne Mendoza oplyser at renten har været faldende, og det er muligt at lave en omlægning af lånet til 2% eller 2,5%. Susanne Mendoza beder derfor om bemyndigelse til

4 3 at foretage en sådan omlægning, af lån oprindelig kr ,00 til et lån af samme type, men lavere rente. Generalforsamlingen godkendte denne bemyndigelse. Spørgsmål til låneomlægning En beboer spurgte hvilke omkostninger der var ved at lave en låneomlægning. Dette kommer an på, hvor stort et lån der optages. I perioden omkring generalforsamlingen var 2% lånet det mest attraktive. Generalforsamlingen giver administrator bemyndigelse til at der optages nyt lån og omlægning i henhold til tidligere beslutning om gennemførelse af renovering af kloak og dræn samt fugtsikring af kælder. Spørgsmål til regnskabet Der blev spurgt til, hvorfor VVS posten (Note 6) var så høj. Forklaringen herpå er at der er blevet ventiler til radiatorsystemet. Kommentar til regnskabet Det blev påpeget at lyset i kældrene ofte var tændt. Husk at slukke det Det er med til at gøre elregningen stor. Det blev tilføjet af bestyrelsen at det gamle centralfyr også bruger meget strøm. 5. Overskuddets fordeling I 2014 var der et overskud på kr. før afdrag på prioritetslån. I alt overføres til hensettelser. Bestyrelsen anbefaler at en del af overskuddet går til asfaltering af Korsikavej og dørtelefoner. Fordelingen af overskuddet til ovennævnte blev enstemmigt vedtaget. 6. Forslag (omdelt i postkasser forud for generalforsamlingen) 1) Forslag stillet af bestyrelsen. Forslaget omhandler sletning af afsnit 9 i retningslinjer for sammenlægning af lejligheder omhandlende Råderum over to kælderrum. Årsagen er at Københavns Kommune har fået regler om at størrelsen af kælderrum skal være 3m2 / 6m3. Derudover er kælderrummene et puslespil, ikke mindst i forbindelse med renoveringen af kælderen og der er et ønske om at folk ikke tørrer tøj i deres lejligheder.

5 4 Kommentar fra beboere En beboer påpegede at tørrerummene i Strandlodsvej 82 og 84 endnu ikke var lavet som det blev vedtaget på en tidligere generalforsamling. Det bør laves. En beboer påpegede at Øresundsvej 116 og Milanovej 1 har et fælles tørrerum. Luften står stille, selvom der er udluftningskanaler. Bestyrelsen svarede at der i forbindelse med kælderrenoveringen vil blive opsat mekanisk udluftning. En beboer påpegede at der ved generalforsamlingen i 2013, forslag 6c, blev vedtaget at, tomme kælderrum på Strandlodsvej 84 skal omdannes til fælles tørrerum. Synspunktet var at alle bør være ligestillede mht. tørrerum til opgangene. Se i øvrigt forslag 6c i referatet fra generalforsamlingen i En beboer påpegede at tøjet skal tages ned når det er tørt, og altså ikke hænge flere dage og optage pladsen i tørrekældrene. Desuden bliver tøjet i tørrekælderen på Korsikavej 3 ikke tørt. En beboer påpegede at der på Øresundsvej 118 er et rum der ikke bruges til noget. Rummet bør derfor være aflåst. En beboer spørger hvad der sker med de rum hvor folk mister brugsretten, bl.a. ved sammenlæggelser. Bestyrelsen svarede at andelshaver kun havde ret til et kælderrum uagtet størrelsen på lejligheden. I øjeblikket vil rummet blive optaget i en foreningspulje. Derudover var der et konkret eksempel der omhandlede et kælderrum med vaskemaskine hvilket ikke er tilladt, hvorfor rummet blev sløjfet. En beboer var bekymret for at man fik fordelt nøgler til andre opgange end den man bor i. 36 for forslaget, 11 imod forslaget, 7 hverken for eller imod. Forslaget er vedtaget. 2) Forslag om ændring af husorden pkt. 1 (cykling i gården), pkt. 2 (ophold i gården), pkt. 4 (cykler i cykel- og kælderrum), pkt. 11 (affald), pkt. 16 (grillplads). Kommentarer til forslaget En beboer spurgte til grill på altanerne, og hvorfor dette ikke var tilladt. Svaret på dette er at der står i reglerne for altaner at der ikke må grilles på altanerne. Dette skyldes sikkerhed i forbindelse med grill, hvis der skulle opstå et uheld med glødende kul. Hvis dette skal ændres skal der stilles et nyt forslag til generalforsamlingen.

6 5 En beboer spurgte om det ikke er mere korrekt at formulere pkt. 21 at der ikke må larmes. Bestyrelsens svar er at der er en subjektiv og objektiv vurdering ved at formulere det anderledes. En beboere forslog at der kom et tidspunkt i pkt. 21. En beboere bad om at vinduerne ikke blev brugt som æskebæger. Beboeren havde oplevet at få cigaretskod ind af vinduerne. Bestyrelsen henstiller derfor at vinduer ikke bliver brugt til at smide cigaretskodder ud af. En beboer foreslog sandbøtter eller skodbøtter til cigaretter. Forslaget er taget til efterretning. 1 stemte imod, 3 hverken for eller imod, resten for. Forslaget er vedtaget 3) Omhandler renovering af køkken og trappeopgangene. Der skal indhentes et tilbud, så der kan ikke tages stilling til det på generalforsamlingen. Der nedsættes en arbejdsgruppe med Bjarne Petersen fra Korsikavej 7, 1. Tv som tovholder. Bjarne vil desuden indhente 2 til 3 tilbud på en sådan renovering af trappeopgangene. 4) Omhandler nyt betalingssystem til vaskeri, således at det kan trækkes over huslejen. Forslagsstiller sagde: Ved at udskifte systemet til et elektronisk system der er koblet til internettet vil det gøre det lettere at få vasket. Så hvis der mangler 2 kr. på kortet, så står man ikke og skal vente til tirsdag. Dette vil lette bestyrelsens administrative arbejde. Spørgsmål til forslaget: En beboer spurgte til hvordan afregningen ville foregå. Svaret fra forslagsstiller var at afregningen ville blive opkrævet over huslejen. Det blev diskuteret hvordan forslaget skulle finansieres. En beboer spurgte om det var muligt at finde pengene et andet sted en fra vaskeri regnskabet. Til det svarede en beboer at Vaskeriets kasse ikke skal blandes med andre kasser. En beboer påpegede at det var meget svært at købe vaskekort om tirsdagen. Ville det være muligt at vaskekort salget skulle varetages af varmemesteren. Bestyrelsen svarede at der ikke umiddelbart var planer om at overdrage vaskekortsalget til varmemesteren. For forslaget 16, imod forslaget 21, hverken for eller imod 9. Forslaget er ikke vedtaget. 5) Forslaget omhandler opbrudssikring af låse, hovedindgangsdør. Bred opbakning til forslaget, og det blev enstemmigt besluttet at gennemføre forslaget, hvis beløbet ikke oversteg kr. Forslaget vedtaget.

7 6 6) Forslaget omhandler sparkeplade på hovedindgangsdøre, så denne ikke blev ødelagt. Finansieringen blev kort diskuteret, og det blev besluttet at udgiften ikke må overstige kr. 16 for og 8 imod. Forslaget vedtaget. 7) Omhandler udarbejdelse af tids- og handlings for fremtidige rep. opgaver. Ikke et egentligt forslag, men en anbefaling. 8) Omhandler hævelse af andelskronen. Forslaget blev trukket tilbage. 9a) Omhandler etablering af fiber og tv-løsning i foreningen. Ved generalforsamlingen var Parknet og YouSee inviteret til at holde et oplæg om de forskellige pakkeløsninger til tv. Parknet blev præsenteret. Parknet er ikke noget kommercielt firma, det er brugerne der ejer Parknet, og det er en non profitforening. Stiftet i Parknet kan garanterer en 200 megabit upload og download forbindelse. Ud af ejendommen vil forbindelsen være på 20 gigabit. Programsammensætningen i tv-pakkerne. Lille, mellem, stor og en filmpakke. Der er ligeledes mulighed for at vælge at få separate tv kanaler, hvis det er beboernes ønsker. Hvis en beboer ønsker separate tv kanaler, skal der tilkøbes et kort til 375 kr. Denne udgift er en engangsudgift. Kortet virker til et fjernsyn, så hvis der ønskes til flere fjernsyn skal der tilkøbes yderligere kort. Parknet lagde megen vægt på at hos dem er der ingen tvang. Internet og tv-pakker kan vælges frit, og hver for sig. Spørgsmål til forslaget En beboer spurgte ind til nogle tekniske detaljer, bl.a. omkring pier (dvs. direkte data samarbejde). Parknet svarede at de pier direkte med DR, Google, Youtube osv. En beboer spurgte om det var muligt med trådløs forbindelse i lejlighederne. Parknet svarede at der kan købes en trådløs router, og hvis routeren (senderen af det trådløse internet) købes hos Parknet, yder Parknet support. En beboer spurgte ind til hvem der vedligeholder anlægget. Parknet svarede at de vedligeholder anlægget lige så længe andelsforeningen er medlem af Parknet. En beboer ville gerne have oplysninger om priser for internettet. Parknet svarede at deres mål var at priserne appellerer til alle, og at internettet koster 65 kr.

8 7 En beboer spurgte indtil hvilke tv-kanaler Parknet havde, og hvilke tv-kanaler foreningen ville få. Parknet svarede at de havde det samme udvalg som YouSee, så der ville ikke bliver forringelser i forhold til det nuværende. En beboer spurgte hvordan finansieringen ville blive. Svaret fra bestyrelsen var at foreningen går ind og finansierer det. En beboer spurgte hvordan fremtidige stigninger ved tv-pakkerne ville være. YouSee var lige steget 30 kr. Parknet svarede at hos dem vil der også være prisstigninger, og det var ikke muligt at sige noget konkret om fremtidige prisstigninger. TV-kanalerne øger priserne hvert år. En beboer påpegede at vedkommende ville spare 200 kr. om måneden ved at skifte til Parknet. En beboer spurgte om Parknets Priser var inklusive KODA afgifter. Parknet svarede at priserne er inklusive KODA afgifter. En beboer spurgte hvor stikket ville komme til at sidde. Parknet svarede at dette ville blive placeret i stuen. YouSee præsentation. YouSee gennemgik muligheder hos YouSee og de forskellige pakker. YouSee påpegede at det var muligt at tage sin Fuldpakke og bredbåndsforbindelse med i sommerhuset. YouSee påpegede at det ikke var muligt at fravælge TV-pakke i foreningen, da man som minimum skal have grundpakken. En beboer spurgte om det ikke krævede en bredbåndsforbindelse i sommerhuset for at tage både fuldpakken og internetforbindelsen med sig. YouSee svarede at det krævede en bredbåndsforbindelse. YouSee påpegede at en anlæggelse af en bredbåndsforbindelse kunne være kostbar. Der blev stemt om foreningen ønskede Parknet. 34 for, 22 imod og 1 blank. Forslaget vedtaget Efter afstemningen kom der yderligere spørgsmål og detaljer om anlæggelsen af anlægget. Parknet vil installere en fiberforbindelse og et såkaldt internetfordeler-netværk. Det nuværende netværk er et såkaldt sløjfenetværk, og dette er grunden til at foreningens medlemmer kun har mulighed for at få en tv-pakke. Derfor skal der trækkes nye kabler og internetstik. En beboer spurgte om det var muligt at få fastnet telefon som hos YouSee, og om dette kan følge med over i Parknet. Parknet svarede at dette godt kan følge med at prisen er 30 kr. uden fri taletid eller 65 kr. med fri taletid. På forespørgsel fra en andelshaver, blev det bekræftet, at foreningen bekoster etableringsudgifterne. 9b) Omhandler ombygning af YouSee anlæg til stikledningsanlæg. Forslaget falder, da 9a) er vedtaget.

9 8 Valg til bestyrelsen Michael Strand er valgt som formand for 2 år. Rasmus Schjærff Kjøller er valgt som sekretær for 2 år. Menigt bestyrelsesmedlem Nicolai Vestergaard er valgt for 1 år. Menigt bestyrelsesmedlem Palle Hansen er valgt for 2 år. 1. Suppleant: Pernille Lohse, valgt for 2 år. 2. Suppleant: Kenn Hansen, valgt for 1 år. 7. Valg af administrator Administrator blev genvalgt og samarbejdet fortsætter. 8. Eventuelt En beboer spurgte hvornår der kommer et skilt op på Korsikavej med parkering forbudt. Bestyrelsen svarede at processen med at få sat skiltet op var mere problematisk end først antaget, da naboandelsforeningen på Korsikavej også skulle inddrages i arbejdet. Strandlodsgaarden har nu fået grønt lys til at gå videre til København Kommune så skiltet kan blive sat op. En beboer spurgte hvor Facebook siden til foreningen er henne. Den burde blive lagt på hjemmesiden, så den kunne bruges aktivt. Med venlig hilsen Bestyrelsen Strandlodsgaarden

10 ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Formandens beretning for 2014 Jeg skal indledningsvis gøre opmærksom på, at såfremt jeg gaber mens jeg læser op så skyldes det ikke at I keder mig eller jeg er træt. Det skyldes en defekt som gør at jeg kan komme til at gabe ved højtlæsning. OVERDRAGELSER I 2014 blev der overdraget 15 andele, hvilket er en anelse højere end de foregående år. Siden nytår er der opsagt 2 andele, hvor der ene overdrages pr. 1 juni og den anden til forventet overdragelse pr. 1. september. Dette er det laveste antal siden 2009 på nuværende tidspunkt. 2 lejligheder er overdraget til familie, resten er solgt eksternt, og næsten alle via ejendomsmægler. Hvor året startede ud med at prisniveauet lå % under maksimalprisen afhængig af stand og beliggenhed, så skete der i 3 og 4 kvartal en hurtig prisstigning på lejlighederne, således at næsten alle er gået til maksimalprisen, uanset stand. Dette er dog generelt for hele andelsboligmarkedet, hvilket højest sandsynligt skyldes de prisstigninger, der har været på ejerboliger i løbet af året. BYTTELISTER MM. Bestyrelsen har oplevet en del henvendelser fra potentielle købere, der ønsker at komme ind i vores forening, hvilket må ses at være et positivt tegn da brug af mægler, derved undgås. Dette betyder også at foreningens venteliste system skal startes op igen. Der skal kort redegøres for de forskellige lister. 1. Byttelisten - Alle andelshavere kommer automatisk på denne liste i forbindelse med køb af andel. Denne liste bruges ved interne køb hvor andelshavere ønsker anden lejlighed i ejendommen. For at komme på de næste lister, så skal de enkelte andelshavere selv rette henvendelse til bestyrelsen for at komme på disse lister, dette sker ved personlig henvendelse eller via mail. Opskrivning på lister sker på baggrund af først til mølle princippet. Da listerne har ligget i "dvale" i en del år, vil pladserne på de enkelte lister blive fordelt efter anciennitet gældende for henvendelser modtaget til og med 26. maj. (Grundet sen udsendelse af referat flyttes datoen for henvendelser til d. 16. juni) Andelshavere der allerede står på de nævnte lister vil ikke blive berørt i forbindelse med dette. 2. Børn/forældre. 3. Børne- Oldebørn/Bedsteforældre 4. Anden familie/bekendte Foreningen har pt. ikke en ren ekstern liste. SÆLGERS ANSVAR: Selv om bestyrelsen - udtrykkeligt og vedholdende - gør opmærksom på, at foreningens regler for opsigelse og udbedring af mangler naturligvis skal følges, så oplever vi gang på gang, at både sælger og diverse ejendomsmægler mener, at lige netop de kan se stort på reglerne. Men som vi har sagt det før - og gerne siger igen: Følger man ikke reglerne, er det ris til egen røv. Bliver salget forsinket eller annulleret på grund af manglende godkendelse fra foreningens side, har man altså kun sig selv at takke for det. 1

11 Der er set flere eksempler på lejligheder er blevet sat til salg hos mægler inden lejlighederne har været udbudt internt. Såfremt der findes en køber via interne lister, kan Sælger stå med et problem i forhold til mægleren, der er Bestyrelsen uvedkommende. Bestyrelsen har fortsat en masse udfordringer med at overbevise sælgerne om deres forpligtelser i forhold til evt. mangler. Alle mulige søforklaringer er blevet brugt for at undgå at udbedre åbenlyse mangler og bestyrelsen har brugt utrolig meget tid på det. Men alle overdragelser er trods protester endt med, at sælger har udbedret manglerne. Simpelthen fordi at bestyrelsen ikke underskriver en overdragelsesaftale før de mangler, der er nævnt i VVS- og El rapporter er udbedret. Dette gør sig også gældende for evt. lovgivningsmæssige mangler i den bygningssagkyndige rapport. Så beskeden herfra til fremtidige sælgere er, at man lige så godt kan sørge for at få bragt manglerne i orden med det samme og få dette dokumenteret overfor bestyrelsen. Alt andet vil blot trække salget i langdrag. Det gælder også selv manglerne var der da man selv købte andelen. Dengang blev der også udarbejdet rapporter. Men her var det op til køberen at gøre indsigelse. Og undlod den nye andelshaver at gøre det, overtog han eller hun ansvaret for manglerne. FUGTSIKRING Kraftig regn i juli resulterede i begrænsede mængder vand i kældrene. Der var vand i Øresundsvej 116 grundet manglende sikring af et afløb, samt i Bestyrelseslokalet samt Korsikavej 5, dette skyldes at grundvandet stod højt. Dette kan der desværre ikke gøres noget ved, indenfor en acceptabel økonomisk ramme. Vi havde håbet at kunne påbegynde renoveringen af kældrene i 2014, dette skete ikke. Hovedårsagen er at det er var tvivl om fundamentet var tørt nok til at kunne pudse det op igen og få det til at holde. Nedrivningen af Korsikavej 5 vil dog ske i dette måned og efterfølgende vil det blive pudset op igen. På baggrund af dette arbejde vil selve renoveringen af kældrene planlægges og arbejdet med dette forventes påbegyndt efter sommerferien, yderligere information vil blive omdelt når faktisk tidsplan kendes. Erkendelsen af den kraftigere regn har betydet at foreningen har indkøbt 2 affugtere for at opnå mere fleksibilitet idet vi ved mindre omgange med vand i kældrene ikke er afhængige af udlejningsfirmaers kapacitet. GENEREL VEDLIGEHOLDELSE Vi har fortsat store udgifter til almindelig vedligeholdelse i foreningen. Dog har udskiftningen af vandrørene betydet at der er væsentligt færre små reparationer og vi har i 2014 haft økonomi til udskiftning af ventiler for de enkelte opgange i centralvarmeanlægget, anlægget har dog ikke kørt optimalt efterfølgende. Dette skyldes at ventiler skal justeres ind efterfølgende, den leverandør der var udset til at varetage denne opgave har ikke formået at løfte opgaven, hvorfor vi er i gang med at lede efter en ny leverandør. Der er igen i år blevet udskiftet dørtelefoner i 2 opgange, et arbejde der vil fortsætte løbende når der er økonomi til det da telefoner er ved at være 30 år gamle og med en del udbedringer af fejl. Ligeledes er vinduerne også ved at nå en alder hvor de begynder at punktere og der for skal skiftes. I vedligeholdelsesplanen for ejendommen var facaderne nævnt som et af de punkter der burde prioriteres højt med hensyn til renovering. Arbejdet med renovering af facader forventes påbegyndt i maj/juni afhængig af ingeniørens vurdering af arbejdets omfang. 2

12 Af andre større planlagte vedligeholdelses arbejder i 2015 kan nævnes asfaltering af Korsikavej samt yderligere udskiftning af minimum 2 dørtelefonanlæg. VASKERIET: Vaskeriet fik et overskud på omkring kr. i 2014, hvilket må ses som værende fornuftigt i forhold at der skal være økonomisk råderum til at dække en løbende udskiftning af maskinerne, når de bliver slidt ned. Der er i øjeblikket hensat kr. til indkøb af nye maskiner, men det rækker kun til én vaskemaskine, hvis uheldet skulle være ude. OPKRÆVNING AF HUSLEJE Bestyrelse og administrator har fortsat fokus på proceduren omkring opkrævning af husleje med indførsel af en nul-tolerance. Betales huslejen ikke til tiden, får man nu en rykker med et gebyr på 275 kr. Er huslejen ikke betalt inden to uger, så kommer der en ny rykker og et nyt gebyr med information om, at man bliver ekskluderet, hvis betalingen ikke falder inden yderligere 14 dage. Efter flere år med rykkergebyrer er antallet af disse kraftigt reduceret, hvilket må betegnes som godt da foreningen ikke skal agere kassekredit for enkelte andelshavere. ØKONOMI: Som det fremgår af regnskabet, så havde vi et overskud på kr. sidste år. Dette skyldes hovedsagligt at det kreditforeningslån der er blevet budgetteret med ikke er blevet optaget i 2014 grundet forsinkelsen med renoveringen af kældre. Frem for at hensætte det fulde beløb, foreslår bestyrelsen at en del af beløbet bruges allerede nu til tidligere nævnt renovering af 2 opgange med hensyn til dørtelefoner samt asfaltering af Korsikavej, inden vi får påbud fra kommunen om dette. Dette vil dreje sig om kr. til dørtelefoner og omkring kr. til asfaltering af Korsikavej. Vedligeholdelsesarbejder af dette omfang kan ellers først igangsættes sent på året for ikke at overskride vedligeholdelsesbudgettet. BEBOERRUM: Som vedtaget på sidste GF, er den tidligere cykelkælder blevet ombygget til beboerrum, Kim har kunet lave meget af arbejdet selv og vi har derved kunnet holde udgifterne nede til dette. Vi mangler stadig at få styr på klassificeringen af rummet, hvorfor det endnu ikke har kunnet tages i brug officielt. FESTER Der blev afholdt sommerfest i august med omkring 50 deltagere og arrangementet blev vellykket. Ligeledes er der i år blevet afholdt fastelavn, efter flere års pause. En stor tak til Palle og resten af udvalget for dette fine arrangement. BESTYRELSEN: For Bestyrelsen og dennes arbejde har 2014 været et turbulent år, idet den tidligere formand trak sig fra bestyrelsen og efterfølgende valgte yderligere et bestyrelsesmedlem at trække sig. Det betød at bestyrelsen kun bestod af tre medlemmer, men at administrator havde fuld tillid til denne konstellation. På foranledning af nogle andelshavere blev der indkaldt til en ekstra ordinær GF, der dog blev afvist af administrator grundet for få underskrifter. 3

13 Bestyrelsen valgte herefter at indkalde til en EOGF for at få fyldt de tomme pladser ud i bestyrelsen, hvor Nicolai Vestergaard og Palle Hansen blev valgt ind i bestyrelsen. 4

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN 1 København, 27 marts 2014 Referat af ordinær generalforsamling d. 27. marts 2014 Der var mødt 35 andelshavere inkl. bestyrelsen. Der var desuden afgivet 3 gyldige fuldmagter, således at 38 andelshavere

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Der var mødt 23 andelshavere inkl. formand, næstformand, sekretær og menigt bestyrelsesmedlem samt advokat Susanne Mendoza fra Andelsbo.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Ejerforeningen Drejøgade 35

Ejerforeningen Drejøgade 35 Ejerforeningen Drejøgade 35 Onsdag den 23. marts 2011, kl. 18:00, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Drejøgade 35. Generalforsamlingen afholdtes i Drejøgårdens lokaler, Drejøgade 26F,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 Dagsorden iflg. Vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling A/B Westend 28-30 Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 3) Forelæggelse af årsregnskab

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Tirsdag d. 29. marts 2016 kl 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Krypten i Kildevældskirken og med følgende dagsorden: Velkomst

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 27. April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling, og ser frem til at holde

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Ar 2009, tirsdag den 17. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D ifælleskælderen, Gammel Kongevej

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul.

Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul. København den 22. december 2014 Kære andelshavere, Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul. Lånomlægningen er nu gennemført. Bestyrelsen

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl Onsdag d. 18. november 2015, kl. 18.30, Valby Kulturhus, 2500 Valby 0 Dagsorden/indholdsfortegnelse Tilstede... 2 1. Valg af dirigent og referent....

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45.

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45. Til medlemmerne af 8. april 2013 J.nr. 61718 AIB Lille Odinshøj På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45 i selskabslokalet

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Maltagade 15-19 m.fl. Ejd.nr.: 448 Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 10. maj 2011, kl. 19.00, afholdtes

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Fremmødte andelshavere: nr. 5, 8, 13, 16, 18, 32, 36, 41, 45, 52, 53, 63, 68, 70, 71, 74, 86, 89, 90, 91,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 Der var mødt 24 andelshavere inkl. bestyrelsen og Palle Rasmussen. Der var desuden afgivet 5 gyldige fuldmagter. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072

Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072 Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072 Hørgården 1 og 2 Mødedato: 13. oktober 2011 Sted: Aktivitetshuset, Amagerfælledvej 73 Fremmødte husstande: 36 lejemål fra Hørgården 1 og 24 lejemål

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Torsdag, den 4. oktober 2012 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Søparken i foreningens fælleslokale med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Til andelshaverne i. AB Paludan Müllers Vej 9. Skibby, den 24.03.2015 J.nr. 1053 Initialer: BN/- Vedrørende: Referat af ordinær generalforsamling i

Til andelshaverne i. AB Paludan Müllers Vej 9. Skibby, den 24.03.2015 J.nr. 1053 Initialer: BN/- Vedrørende: Referat af ordinær generalforsamling i Til andelshaverne i AB Paludan Müllers Vej 9 Ejendomsrådgivning og -administration ApS Ejendomsmægler/valuar og administrator MED Røgerupvej 4 DK 4050 Skibby Telefon +45 36 44 11 74 Telefax +45 36 44 11

Læs mere

A/B Hafniahus REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

A/B Hafniahus REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/B Hafniahus REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2004 den 28. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hafniahus på Restaurant Fyrtøjet, Store Torvegade 22, Rønne. Formanden Henry

Læs mere

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2012, onsdag den 25. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. Dagsordenen er som følgende jf. vedtægternes 22: 1. Valg

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona ATB ApS Veksøvej 89 2700 Brønshøj Telefon: 3860 7030 Telefax: 3860 7037 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona Web: www.atb.as Email: atb@atb.as Tirsdag den 5. april 2011 kl. 19.00 afholdtes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11

A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11 Referat af ekstraordinær generalforsamling, der blev afholdt den 4. april 2006 i A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11 i Niels Steensens Gymnasiums kantine, Australiensvej 38, 2100 København Ø. Der var følgende

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. J.nr. 025145-0018 sli/idj REFERAT 3. juli 2006 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2006, den 26. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke D

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar Køb af andelslejlighed i A/B Jæger Spørgsmål og svar Sidst redigeret: maj 2012, version 2.0 Her har vi samlet en lang række spørgsmål, som vi ofte får stillet af kommende andelshavere i A/B Jæger. Svarene

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddets

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården Referat af ordinær generalforsamling i A/B Humlegården Afholdt den 14.1.2015 kl. 19.00 i forsamlingshuset på Onkel Danny s Plads Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Dirigenten kunne endvidere konstatere, at følgende medlemmer enten personligt eller ved fuldmagt var repræsenteret på generalforsamlingen

Dirigenten kunne endvidere konstatere, at følgende medlemmer enten personligt eller ved fuldmagt var repræsenteret på generalforsamlingen E/F Godthåbs Have GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2009 År 2009, tirsdag d. 28. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Godthåbs Have i Pædagogisk Center, Lollandsvej 40,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent. År 2004, den 16. juni afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i andelsboligforeningens nyindrettede beboerlokale i kælderen i nr. 20. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Onsdag den 21. februar 2008 kl. 18.00 afholdt A/B Woltershus sin ordinære generalforsamling på adressen Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3. Til stede ved

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT J.nr. 200139 GENERALFORSAMLINGS-REFERAT Onsdag 23. februar 2015 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN BISTRUP PARK i festsalen, Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej 17, 3460

Læs mere

Ejerforeningen Nordre Munkegård. Velkommen til Ordinær Generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2016

Ejerforeningen Nordre Munkegård. Velkommen til Ordinær Generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2016 Ejerforeningen Nordre Munkegård Velkommen til Ordinær Generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Det reviderede årsregnskab 4. Indkomne

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. År 2002, den 22. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende andelshavere:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Humlegården

Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Humlegården Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Humlegården Mandag, den 9. januar 2012 kl. 18:30 i forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads, ved Halmtorvet Dagsorden for generalforsamlingen var

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Møllevænget

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Møllevænget Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Møllevænget Tid: Onsdag den 6. april 2016 kl. 18.30 Sted: Foreningens lokaler Deltagere/repræsenteret: 37 af foreningens 46 medlemmer var repræsenteret (80,43

Læs mere

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar Køb af andelslejlighed i A/B Jæger - Spørgsmål og svar (Sidst redigeret: Maj 2010, version 1.3) Her har vi samlet en lang række spørgsmål, som vi ofte får stillet af kommende andelshavere i A/B Jæger.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2016 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling AB-Nymindegaard 21. juni 2016 Andelsboligforeningen NYMINDEGAARD ekstraordinær generalforsamling 21. juni 2016 Nymindegaard den 10. juni 2016 Indkaldelse

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere