ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN"

Transkript

1 1 København, 3. juni 2015 Til beboerne. Vedlagt referat for generalforsamlingen den 7. april 2015 samt formandens beretning. I forbindelse med formandens beretning blev byttelisterne nævnt, da disse var i gang med at blive opdateret. I beretningen står, at der er deadline i forbindelse med opskrivning på disse lister d. 26. maj. Da referatet desværre er sent ude, er denne dato rykket til d. 16. Juni Med venlig hilsen Bestyrelsen Strandlodsgaarden

2 1 København, 3. juni 2015 Referat af ordinær generalforsamling d. 7. april 2015 Der var mødt 50 andelshavere inkl. bestyrelsen. Der var desuden afgivet 8 gyldige fuldmagter, således at 58 andelshavere var repræsenteret. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Regnskab med revisors påtegning 5. Overskuddets fordeling 6. Forslag 7. Valg til bestyrelsen Formand for 2 år. Michael Strand, nuværende konstitueret formand opstiller. Næstformand, Birgit Ottesen, ikke på valg i år (men i 2016). Nyt bestyrelsesmedlem/sekretær for 2 år. Rasmus Schjærff Kjøller, nuværende konstitueret sekretær opstiller. Bestyrelsesmedlem for 1 år. Nicolai Vestergaard genopstiller. Bestyrelsesmedlem for 2 år. Palle Hansen genopstiller. 1. suppleant Pernille Lohse for 2 år genopstiller og 2. Suppleant Ken Hansen for 1 år genopstiller. 8. Valg af administrator 9. Eventuelt

3 2 1. Valg af dirigent Susanne Mendoza valgt 2. Valg af stemmeudvalg Linda Jørgensen og Vivi Jensen 3. Formandens beretning (mundtligt på generalforsamlingen) Formandens beretning er vedlagt. Beretningen blev taget til eftertragtning (godkendt) 4. Regnskab med revisors påtegning Susanne Mendoza gennemgik årsregnskab, likviditetsoversigt og budget. Regnskab samt budget blev enstemmigt vedtaget. Ligeledes blev andelsværdien uændret på ,00 kr. pr. m2 vedtaget. Ejendomsvurderingen er uændret ,00 kr. På side 12 midt ses reserve til imødegåelse af værdiforringelse af ejendommen på ,00 kr. Denne reserve er god, da låneoptagelsen vil medføre en reduktion i egenkapitalen i op til denne størrelse. Susanne Mendoza oplyste at SKAT havde fastfrosset ejendomsvurderingen frem til I forbindelse med gennemgangen beregningen af andelsværdien (Note 27, s. 23) opstår der en diskussion om andelsværdien, og en evt. opsættelse af denne. Da ejendomsvurderingen er fastfrosset frem til 2018, anbefaler bestyrelsen og administrator ikke at andelsværdien ændres, da dette vil have indvirkning på foreningens reserve i ejendommen på ,00 kr. Dette kan ændres ved at få en valuarvurdering. Dette anbefaler bestyrelsen og administrator ikke på nuværende tidspunkt. De lovkrævende nøgleoplysninger (Note 28, s. 27.) gennemgås da disse er nye krav, hvorfor opmærksomhedens henledes herpå. Susanne Mendoza oplyser at renten har været faldende, og det er muligt at lave en omlægning af lånet til 2% eller 2,5%. Susanne Mendoza beder derfor om bemyndigelse til

4 3 at foretage en sådan omlægning, af lån oprindelig kr ,00 til et lån af samme type, men lavere rente. Generalforsamlingen godkendte denne bemyndigelse. Spørgsmål til låneomlægning En beboer spurgte hvilke omkostninger der var ved at lave en låneomlægning. Dette kommer an på, hvor stort et lån der optages. I perioden omkring generalforsamlingen var 2% lånet det mest attraktive. Generalforsamlingen giver administrator bemyndigelse til at der optages nyt lån og omlægning i henhold til tidligere beslutning om gennemførelse af renovering af kloak og dræn samt fugtsikring af kælder. Spørgsmål til regnskabet Der blev spurgt til, hvorfor VVS posten (Note 6) var så høj. Forklaringen herpå er at der er blevet ventiler til radiatorsystemet. Kommentar til regnskabet Det blev påpeget at lyset i kældrene ofte var tændt. Husk at slukke det Det er med til at gøre elregningen stor. Det blev tilføjet af bestyrelsen at det gamle centralfyr også bruger meget strøm. 5. Overskuddets fordeling I 2014 var der et overskud på kr. før afdrag på prioritetslån. I alt overføres til hensettelser. Bestyrelsen anbefaler at en del af overskuddet går til asfaltering af Korsikavej og dørtelefoner. Fordelingen af overskuddet til ovennævnte blev enstemmigt vedtaget. 6. Forslag (omdelt i postkasser forud for generalforsamlingen) 1) Forslag stillet af bestyrelsen. Forslaget omhandler sletning af afsnit 9 i retningslinjer for sammenlægning af lejligheder omhandlende Råderum over to kælderrum. Årsagen er at Københavns Kommune har fået regler om at størrelsen af kælderrum skal være 3m2 / 6m3. Derudover er kælderrummene et puslespil, ikke mindst i forbindelse med renoveringen af kælderen og der er et ønske om at folk ikke tørrer tøj i deres lejligheder.

5 4 Kommentar fra beboere En beboer påpegede at tørrerummene i Strandlodsvej 82 og 84 endnu ikke var lavet som det blev vedtaget på en tidligere generalforsamling. Det bør laves. En beboer påpegede at Øresundsvej 116 og Milanovej 1 har et fælles tørrerum. Luften står stille, selvom der er udluftningskanaler. Bestyrelsen svarede at der i forbindelse med kælderrenoveringen vil blive opsat mekanisk udluftning. En beboer påpegede at der ved generalforsamlingen i 2013, forslag 6c, blev vedtaget at, tomme kælderrum på Strandlodsvej 84 skal omdannes til fælles tørrerum. Synspunktet var at alle bør være ligestillede mht. tørrerum til opgangene. Se i øvrigt forslag 6c i referatet fra generalforsamlingen i En beboer påpegede at tøjet skal tages ned når det er tørt, og altså ikke hænge flere dage og optage pladsen i tørrekældrene. Desuden bliver tøjet i tørrekælderen på Korsikavej 3 ikke tørt. En beboer påpegede at der på Øresundsvej 118 er et rum der ikke bruges til noget. Rummet bør derfor være aflåst. En beboer spørger hvad der sker med de rum hvor folk mister brugsretten, bl.a. ved sammenlæggelser. Bestyrelsen svarede at andelshaver kun havde ret til et kælderrum uagtet størrelsen på lejligheden. I øjeblikket vil rummet blive optaget i en foreningspulje. Derudover var der et konkret eksempel der omhandlede et kælderrum med vaskemaskine hvilket ikke er tilladt, hvorfor rummet blev sløjfet. En beboer var bekymret for at man fik fordelt nøgler til andre opgange end den man bor i. 36 for forslaget, 11 imod forslaget, 7 hverken for eller imod. Forslaget er vedtaget. 2) Forslag om ændring af husorden pkt. 1 (cykling i gården), pkt. 2 (ophold i gården), pkt. 4 (cykler i cykel- og kælderrum), pkt. 11 (affald), pkt. 16 (grillplads). Kommentarer til forslaget En beboer spurgte til grill på altanerne, og hvorfor dette ikke var tilladt. Svaret på dette er at der står i reglerne for altaner at der ikke må grilles på altanerne. Dette skyldes sikkerhed i forbindelse med grill, hvis der skulle opstå et uheld med glødende kul. Hvis dette skal ændres skal der stilles et nyt forslag til generalforsamlingen.

6 5 En beboer spurgte om det ikke er mere korrekt at formulere pkt. 21 at der ikke må larmes. Bestyrelsens svar er at der er en subjektiv og objektiv vurdering ved at formulere det anderledes. En beboere forslog at der kom et tidspunkt i pkt. 21. En beboere bad om at vinduerne ikke blev brugt som æskebæger. Beboeren havde oplevet at få cigaretskod ind af vinduerne. Bestyrelsen henstiller derfor at vinduer ikke bliver brugt til at smide cigaretskodder ud af. En beboer foreslog sandbøtter eller skodbøtter til cigaretter. Forslaget er taget til efterretning. 1 stemte imod, 3 hverken for eller imod, resten for. Forslaget er vedtaget 3) Omhandler renovering af køkken og trappeopgangene. Der skal indhentes et tilbud, så der kan ikke tages stilling til det på generalforsamlingen. Der nedsættes en arbejdsgruppe med Bjarne Petersen fra Korsikavej 7, 1. Tv som tovholder. Bjarne vil desuden indhente 2 til 3 tilbud på en sådan renovering af trappeopgangene. 4) Omhandler nyt betalingssystem til vaskeri, således at det kan trækkes over huslejen. Forslagsstiller sagde: Ved at udskifte systemet til et elektronisk system der er koblet til internettet vil det gøre det lettere at få vasket. Så hvis der mangler 2 kr. på kortet, så står man ikke og skal vente til tirsdag. Dette vil lette bestyrelsens administrative arbejde. Spørgsmål til forslaget: En beboer spurgte til hvordan afregningen ville foregå. Svaret fra forslagsstiller var at afregningen ville blive opkrævet over huslejen. Det blev diskuteret hvordan forslaget skulle finansieres. En beboer spurgte om det var muligt at finde pengene et andet sted en fra vaskeri regnskabet. Til det svarede en beboer at Vaskeriets kasse ikke skal blandes med andre kasser. En beboer påpegede at det var meget svært at købe vaskekort om tirsdagen. Ville det være muligt at vaskekort salget skulle varetages af varmemesteren. Bestyrelsen svarede at der ikke umiddelbart var planer om at overdrage vaskekortsalget til varmemesteren. For forslaget 16, imod forslaget 21, hverken for eller imod 9. Forslaget er ikke vedtaget. 5) Forslaget omhandler opbrudssikring af låse, hovedindgangsdør. Bred opbakning til forslaget, og det blev enstemmigt besluttet at gennemføre forslaget, hvis beløbet ikke oversteg kr. Forslaget vedtaget.

7 6 6) Forslaget omhandler sparkeplade på hovedindgangsdøre, så denne ikke blev ødelagt. Finansieringen blev kort diskuteret, og det blev besluttet at udgiften ikke må overstige kr. 16 for og 8 imod. Forslaget vedtaget. 7) Omhandler udarbejdelse af tids- og handlings for fremtidige rep. opgaver. Ikke et egentligt forslag, men en anbefaling. 8) Omhandler hævelse af andelskronen. Forslaget blev trukket tilbage. 9a) Omhandler etablering af fiber og tv-løsning i foreningen. Ved generalforsamlingen var Parknet og YouSee inviteret til at holde et oplæg om de forskellige pakkeløsninger til tv. Parknet blev præsenteret. Parknet er ikke noget kommercielt firma, det er brugerne der ejer Parknet, og det er en non profitforening. Stiftet i Parknet kan garanterer en 200 megabit upload og download forbindelse. Ud af ejendommen vil forbindelsen være på 20 gigabit. Programsammensætningen i tv-pakkerne. Lille, mellem, stor og en filmpakke. Der er ligeledes mulighed for at vælge at få separate tv kanaler, hvis det er beboernes ønsker. Hvis en beboer ønsker separate tv kanaler, skal der tilkøbes et kort til 375 kr. Denne udgift er en engangsudgift. Kortet virker til et fjernsyn, så hvis der ønskes til flere fjernsyn skal der tilkøbes yderligere kort. Parknet lagde megen vægt på at hos dem er der ingen tvang. Internet og tv-pakker kan vælges frit, og hver for sig. Spørgsmål til forslaget En beboer spurgte ind til nogle tekniske detaljer, bl.a. omkring pier (dvs. direkte data samarbejde). Parknet svarede at de pier direkte med DR, Google, Youtube osv. En beboer spurgte om det var muligt med trådløs forbindelse i lejlighederne. Parknet svarede at der kan købes en trådløs router, og hvis routeren (senderen af det trådløse internet) købes hos Parknet, yder Parknet support. En beboer spurgte ind til hvem der vedligeholder anlægget. Parknet svarede at de vedligeholder anlægget lige så længe andelsforeningen er medlem af Parknet. En beboer ville gerne have oplysninger om priser for internettet. Parknet svarede at deres mål var at priserne appellerer til alle, og at internettet koster 65 kr.

8 7 En beboer spurgte indtil hvilke tv-kanaler Parknet havde, og hvilke tv-kanaler foreningen ville få. Parknet svarede at de havde det samme udvalg som YouSee, så der ville ikke bliver forringelser i forhold til det nuværende. En beboer spurgte hvordan finansieringen ville blive. Svaret fra bestyrelsen var at foreningen går ind og finansierer det. En beboer spurgte hvordan fremtidige stigninger ved tv-pakkerne ville være. YouSee var lige steget 30 kr. Parknet svarede at hos dem vil der også være prisstigninger, og det var ikke muligt at sige noget konkret om fremtidige prisstigninger. TV-kanalerne øger priserne hvert år. En beboer påpegede at vedkommende ville spare 200 kr. om måneden ved at skifte til Parknet. En beboer spurgte om Parknets Priser var inklusive KODA afgifter. Parknet svarede at priserne er inklusive KODA afgifter. En beboer spurgte hvor stikket ville komme til at sidde. Parknet svarede at dette ville blive placeret i stuen. YouSee præsentation. YouSee gennemgik muligheder hos YouSee og de forskellige pakker. YouSee påpegede at det var muligt at tage sin Fuldpakke og bredbåndsforbindelse med i sommerhuset. YouSee påpegede at det ikke var muligt at fravælge TV-pakke i foreningen, da man som minimum skal have grundpakken. En beboer spurgte om det ikke krævede en bredbåndsforbindelse i sommerhuset for at tage både fuldpakken og internetforbindelsen med sig. YouSee svarede at det krævede en bredbåndsforbindelse. YouSee påpegede at en anlæggelse af en bredbåndsforbindelse kunne være kostbar. Der blev stemt om foreningen ønskede Parknet. 34 for, 22 imod og 1 blank. Forslaget vedtaget Efter afstemningen kom der yderligere spørgsmål og detaljer om anlæggelsen af anlægget. Parknet vil installere en fiberforbindelse og et såkaldt internetfordeler-netværk. Det nuværende netværk er et såkaldt sløjfenetværk, og dette er grunden til at foreningens medlemmer kun har mulighed for at få en tv-pakke. Derfor skal der trækkes nye kabler og internetstik. En beboer spurgte om det var muligt at få fastnet telefon som hos YouSee, og om dette kan følge med over i Parknet. Parknet svarede at dette godt kan følge med at prisen er 30 kr. uden fri taletid eller 65 kr. med fri taletid. På forespørgsel fra en andelshaver, blev det bekræftet, at foreningen bekoster etableringsudgifterne. 9b) Omhandler ombygning af YouSee anlæg til stikledningsanlæg. Forslaget falder, da 9a) er vedtaget.

9 8 Valg til bestyrelsen Michael Strand er valgt som formand for 2 år. Rasmus Schjærff Kjøller er valgt som sekretær for 2 år. Menigt bestyrelsesmedlem Nicolai Vestergaard er valgt for 1 år. Menigt bestyrelsesmedlem Palle Hansen er valgt for 2 år. 1. Suppleant: Pernille Lohse, valgt for 2 år. 2. Suppleant: Kenn Hansen, valgt for 1 år. 7. Valg af administrator Administrator blev genvalgt og samarbejdet fortsætter. 8. Eventuelt En beboer spurgte hvornår der kommer et skilt op på Korsikavej med parkering forbudt. Bestyrelsen svarede at processen med at få sat skiltet op var mere problematisk end først antaget, da naboandelsforeningen på Korsikavej også skulle inddrages i arbejdet. Strandlodsgaarden har nu fået grønt lys til at gå videre til København Kommune så skiltet kan blive sat op. En beboer spurgte hvor Facebook siden til foreningen er henne. Den burde blive lagt på hjemmesiden, så den kunne bruges aktivt. Med venlig hilsen Bestyrelsen Strandlodsgaarden

10 ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Formandens beretning for 2014 Jeg skal indledningsvis gøre opmærksom på, at såfremt jeg gaber mens jeg læser op så skyldes det ikke at I keder mig eller jeg er træt. Det skyldes en defekt som gør at jeg kan komme til at gabe ved højtlæsning. OVERDRAGELSER I 2014 blev der overdraget 15 andele, hvilket er en anelse højere end de foregående år. Siden nytår er der opsagt 2 andele, hvor der ene overdrages pr. 1 juni og den anden til forventet overdragelse pr. 1. september. Dette er det laveste antal siden 2009 på nuværende tidspunkt. 2 lejligheder er overdraget til familie, resten er solgt eksternt, og næsten alle via ejendomsmægler. Hvor året startede ud med at prisniveauet lå % under maksimalprisen afhængig af stand og beliggenhed, så skete der i 3 og 4 kvartal en hurtig prisstigning på lejlighederne, således at næsten alle er gået til maksimalprisen, uanset stand. Dette er dog generelt for hele andelsboligmarkedet, hvilket højest sandsynligt skyldes de prisstigninger, der har været på ejerboliger i løbet af året. BYTTELISTER MM. Bestyrelsen har oplevet en del henvendelser fra potentielle købere, der ønsker at komme ind i vores forening, hvilket må ses at være et positivt tegn da brug af mægler, derved undgås. Dette betyder også at foreningens venteliste system skal startes op igen. Der skal kort redegøres for de forskellige lister. 1. Byttelisten - Alle andelshavere kommer automatisk på denne liste i forbindelse med køb af andel. Denne liste bruges ved interne køb hvor andelshavere ønsker anden lejlighed i ejendommen. For at komme på de næste lister, så skal de enkelte andelshavere selv rette henvendelse til bestyrelsen for at komme på disse lister, dette sker ved personlig henvendelse eller via mail. Opskrivning på lister sker på baggrund af først til mølle princippet. Da listerne har ligget i "dvale" i en del år, vil pladserne på de enkelte lister blive fordelt efter anciennitet gældende for henvendelser modtaget til og med 26. maj. (Grundet sen udsendelse af referat flyttes datoen for henvendelser til d. 16. juni) Andelshavere der allerede står på de nævnte lister vil ikke blive berørt i forbindelse med dette. 2. Børn/forældre. 3. Børne- Oldebørn/Bedsteforældre 4. Anden familie/bekendte Foreningen har pt. ikke en ren ekstern liste. SÆLGERS ANSVAR: Selv om bestyrelsen - udtrykkeligt og vedholdende - gør opmærksom på, at foreningens regler for opsigelse og udbedring af mangler naturligvis skal følges, så oplever vi gang på gang, at både sælger og diverse ejendomsmægler mener, at lige netop de kan se stort på reglerne. Men som vi har sagt det før - og gerne siger igen: Følger man ikke reglerne, er det ris til egen røv. Bliver salget forsinket eller annulleret på grund af manglende godkendelse fra foreningens side, har man altså kun sig selv at takke for det. 1

11 Der er set flere eksempler på lejligheder er blevet sat til salg hos mægler inden lejlighederne har været udbudt internt. Såfremt der findes en køber via interne lister, kan Sælger stå med et problem i forhold til mægleren, der er Bestyrelsen uvedkommende. Bestyrelsen har fortsat en masse udfordringer med at overbevise sælgerne om deres forpligtelser i forhold til evt. mangler. Alle mulige søforklaringer er blevet brugt for at undgå at udbedre åbenlyse mangler og bestyrelsen har brugt utrolig meget tid på det. Men alle overdragelser er trods protester endt med, at sælger har udbedret manglerne. Simpelthen fordi at bestyrelsen ikke underskriver en overdragelsesaftale før de mangler, der er nævnt i VVS- og El rapporter er udbedret. Dette gør sig også gældende for evt. lovgivningsmæssige mangler i den bygningssagkyndige rapport. Så beskeden herfra til fremtidige sælgere er, at man lige så godt kan sørge for at få bragt manglerne i orden med det samme og få dette dokumenteret overfor bestyrelsen. Alt andet vil blot trække salget i langdrag. Det gælder også selv manglerne var der da man selv købte andelen. Dengang blev der også udarbejdet rapporter. Men her var det op til køberen at gøre indsigelse. Og undlod den nye andelshaver at gøre det, overtog han eller hun ansvaret for manglerne. FUGTSIKRING Kraftig regn i juli resulterede i begrænsede mængder vand i kældrene. Der var vand i Øresundsvej 116 grundet manglende sikring af et afløb, samt i Bestyrelseslokalet samt Korsikavej 5, dette skyldes at grundvandet stod højt. Dette kan der desværre ikke gøres noget ved, indenfor en acceptabel økonomisk ramme. Vi havde håbet at kunne påbegynde renoveringen af kældrene i 2014, dette skete ikke. Hovedårsagen er at det er var tvivl om fundamentet var tørt nok til at kunne pudse det op igen og få det til at holde. Nedrivningen af Korsikavej 5 vil dog ske i dette måned og efterfølgende vil det blive pudset op igen. På baggrund af dette arbejde vil selve renoveringen af kældrene planlægges og arbejdet med dette forventes påbegyndt efter sommerferien, yderligere information vil blive omdelt når faktisk tidsplan kendes. Erkendelsen af den kraftigere regn har betydet at foreningen har indkøbt 2 affugtere for at opnå mere fleksibilitet idet vi ved mindre omgange med vand i kældrene ikke er afhængige af udlejningsfirmaers kapacitet. GENEREL VEDLIGEHOLDELSE Vi har fortsat store udgifter til almindelig vedligeholdelse i foreningen. Dog har udskiftningen af vandrørene betydet at der er væsentligt færre små reparationer og vi har i 2014 haft økonomi til udskiftning af ventiler for de enkelte opgange i centralvarmeanlægget, anlægget har dog ikke kørt optimalt efterfølgende. Dette skyldes at ventiler skal justeres ind efterfølgende, den leverandør der var udset til at varetage denne opgave har ikke formået at løfte opgaven, hvorfor vi er i gang med at lede efter en ny leverandør. Der er igen i år blevet udskiftet dørtelefoner i 2 opgange, et arbejde der vil fortsætte løbende når der er økonomi til det da telefoner er ved at være 30 år gamle og med en del udbedringer af fejl. Ligeledes er vinduerne også ved at nå en alder hvor de begynder at punktere og der for skal skiftes. I vedligeholdelsesplanen for ejendommen var facaderne nævnt som et af de punkter der burde prioriteres højt med hensyn til renovering. Arbejdet med renovering af facader forventes påbegyndt i maj/juni afhængig af ingeniørens vurdering af arbejdets omfang. 2

12 Af andre større planlagte vedligeholdelses arbejder i 2015 kan nævnes asfaltering af Korsikavej samt yderligere udskiftning af minimum 2 dørtelefonanlæg. VASKERIET: Vaskeriet fik et overskud på omkring kr. i 2014, hvilket må ses som værende fornuftigt i forhold at der skal være økonomisk råderum til at dække en løbende udskiftning af maskinerne, når de bliver slidt ned. Der er i øjeblikket hensat kr. til indkøb af nye maskiner, men det rækker kun til én vaskemaskine, hvis uheldet skulle være ude. OPKRÆVNING AF HUSLEJE Bestyrelse og administrator har fortsat fokus på proceduren omkring opkrævning af husleje med indførsel af en nul-tolerance. Betales huslejen ikke til tiden, får man nu en rykker med et gebyr på 275 kr. Er huslejen ikke betalt inden to uger, så kommer der en ny rykker og et nyt gebyr med information om, at man bliver ekskluderet, hvis betalingen ikke falder inden yderligere 14 dage. Efter flere år med rykkergebyrer er antallet af disse kraftigt reduceret, hvilket må betegnes som godt da foreningen ikke skal agere kassekredit for enkelte andelshavere. ØKONOMI: Som det fremgår af regnskabet, så havde vi et overskud på kr. sidste år. Dette skyldes hovedsagligt at det kreditforeningslån der er blevet budgetteret med ikke er blevet optaget i 2014 grundet forsinkelsen med renoveringen af kældre. Frem for at hensætte det fulde beløb, foreslår bestyrelsen at en del af beløbet bruges allerede nu til tidligere nævnt renovering af 2 opgange med hensyn til dørtelefoner samt asfaltering af Korsikavej, inden vi får påbud fra kommunen om dette. Dette vil dreje sig om kr. til dørtelefoner og omkring kr. til asfaltering af Korsikavej. Vedligeholdelsesarbejder af dette omfang kan ellers først igangsættes sent på året for ikke at overskride vedligeholdelsesbudgettet. BEBOERRUM: Som vedtaget på sidste GF, er den tidligere cykelkælder blevet ombygget til beboerrum, Kim har kunet lave meget af arbejdet selv og vi har derved kunnet holde udgifterne nede til dette. Vi mangler stadig at få styr på klassificeringen af rummet, hvorfor det endnu ikke har kunnet tages i brug officielt. FESTER Der blev afholdt sommerfest i august med omkring 50 deltagere og arrangementet blev vellykket. Ligeledes er der i år blevet afholdt fastelavn, efter flere års pause. En stor tak til Palle og resten af udvalget for dette fine arrangement. BESTYRELSEN: For Bestyrelsen og dennes arbejde har 2014 været et turbulent år, idet den tidligere formand trak sig fra bestyrelsen og efterfølgende valgte yderligere et bestyrelsesmedlem at trække sig. Det betød at bestyrelsen kun bestod af tre medlemmer, men at administrator havde fuld tillid til denne konstellation. På foranledning af nogle andelshavere blev der indkaldt til en ekstra ordinær GF, der dog blev afvist af administrator grundet for få underskrifter. 3

13 Bestyrelsen valgte herefter at indkalde til en EOGF for at få fyldt de tomme pladser ud i bestyrelsen, hvor Nicolai Vestergaard og Palle Hansen blev valgt ind i bestyrelsen. 4

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN 1 København, 27 marts 2014 Referat af ordinær generalforsamling d. 27. marts 2014 Der var mødt 35 andelshavere inkl. bestyrelsen. Der var desuden afgivet 3 gyldige fuldmagter, således at 38 andelshavere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Ar 2009, tirsdag den 17. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D ifælleskælderen, Gammel Kongevej

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 Der var mødt 24 andelshavere inkl. bestyrelsen og Palle Rasmussen. Der var desuden afgivet 5 gyldige fuldmagter. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Torsdag, den 4. oktober 2012 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Søparken i foreningens fælleslokale med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddets

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. År 2002, den 22. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende andelshavere:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården Referat af ordinær generalforsamling i A/B Humlegården Afholdt den 14.1.2015 kl. 19.00 i forsamlingshuset på Onkel Danny s Plads Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hellebæk den 24. april 2014 kl. 18.00 på Nørrebro Park Skole

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hellebæk den 24. april 2014 kl. 18.00 på Nørrebro Park Skole Til: A/B Hellebæks andelshavere samt administrator (Hupfeld & Hove att. Advokat Morten Hove). Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hellebæk den 24. april 2014 kl. 18.00 på Nørrebro Park Skole Referent:

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Tirsdag den 9. november 2011 kl. 19.00 afholdtes hos Hans H. Hansen på adressen Eskildsgade 60, 2. tv., 1657 København V ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2008

Referat af ordinær generalforsamling 2008 Referat af ordinær generalforsamling 2008 År 2008, torsdag den 24. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade. Generalforsamlingen afholdtes på Klostervængets

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul.

Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul. København den 22. december 2014 Kære andelshavere, Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul. Lånomlægningen er nu gennemført. Bestyrelsen

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

I alt var 45,12 stemmer ud af 100 repræsenteret, personligt eller ved fuldmagt.

I alt var 45,12 stemmer ud af 100 repræsenteret, personligt eller ved fuldmagt. Torsdag den 26. marts 2009, kl. 18:00, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Drejøgade 35. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens Krypt, Ved Kildevældskirken 2, med følgende Dagsorden:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 År 2014, den 18. november, kl. 19.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 på adressen Cafe

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien Tirsdag, den 27. maj 2014 kl. 17.00 afholdt ejerforeningen Humlebien ordinær generalforsamling På Johannesskolen, lokale 230, 1. sal, Troels Lundsvej

Læs mere

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45.

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45. Til medlemmerne af 3. april 2012 lnr.61718 AIB Lille Odinshøj På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45 i selskabslokalet Der

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Tirsdag den 7. marts 2006 kl. 18.00 afholdt A/B Woltershus sin ordinære generalforsamling på adressen Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3. Til stede ved

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 2. maj 2006 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2006, mandag, den

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling. AIB Lille Odinshøj

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling. AIB Lille Odinshøj DATEA Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 28. april 2011 afuoldtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K København, den 23. januar 2015 Ejd. 1-838 REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Rungstedlund,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus Referat ordinær generalforsamling A/B Jutlandia Hus År 2012, den 25. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Jutlandia Hus med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar Køb af andelslejlighed i A/B Jæger - Spørgsmål og svar (Sidst redigeret: Maj 2010, version 1.3) Her har vi samlet en lang række spørgsmål, som vi ofte får stillet af kommende andelshavere i A/B Jæger.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset 8. maj 2015 Der var mødt 9 lejemål op svarende til 18 stemmer 1. Velkomst og valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

CASE STUDY Andelsboligforening fra Nørrebro, København 31 lejligheder, lejlighedssammenlægning, nyt tag/facade, gadeprojekt og kvarterløft

CASE STUDY Andelsboligforening fra Nørrebro, København 31 lejligheder, lejlighedssammenlægning, nyt tag/facade, gadeprojekt og kvarterløft 1.0 ANDELSBOLIGFORENING Geografi København Nørrebro Periode for udførelse 2005 2006 Lejlighedssammensætning Type 2V: 4 stk. 3V: 25 stk. 4V: 1 stk. 5V: 1 stk. Antal ialt 31 lejligheder Både før og efter

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2012, den 26. april

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

Horsens den 29. april 2015. Referat af ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rørfabrikken afholdt onsdag den 29 april i Håndværkerforeningen

Horsens den 29. april 2015. Referat af ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rørfabrikken afholdt onsdag den 29 april i Håndværkerforeningen Horsens den 29. april 2015 Referat af ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rørfabrikken afholdt onsdag den 29 april i Håndværkerforeningen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B.

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. 1. Valg af dirigent Tinne Hansen fra BAK enstemmigt valgt

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2013 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2013 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2013 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling 15. april 2008

Referat af generalforsamling 15. april 2008 Referat af generalforsamling 15. april 2008 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af protokol. 3. Formandens beretning 4. Årsregnskab v/ revisionsfirmaet Chr. Mortensen godkendelse af regnskab

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere