OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN"

Transkript

1 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg

2 2 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg Grundejer- og antenneforeningen Skovparken v/ Formand Flemming Hansen Harevænget 124 Tlf.: Medlemsbladet for beboerne i Skovparken Nyborg April 2014, 32. årgang, nr. 1 Ansv. Jack Nielsen Tlf.: Oplag 780 stk. Tryk: Nyborg Skilte & Reklame ApS Eftertryk og kopiering, helt eller delvis, er kun tilladt efter skriflig aftale med bestyrrelsen eller ansv. redaktør Stof til bladet skal indleveres senest 1. marts eller 1. september Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde, senest 1. marts. Forside billede: Søen ved Mårvænget, en kold dag i januar. Bestyrelsen Formand Flemming Hansen Harevænget 124 Tlf.: Kasserer Erik Mortensen Egernvænget Nyborg Tlf.: Sekretær Svend Hansen Hjortevænget Nyborg Tlf.: Redaktør af medlemsblad og hjemmeside Jack Nielsen. Rådyrvænget Nyborg Tlf.: Grønne områder og Arbejdsgrupper Kristina Geert-Jørgensen Egernvænget 131 Tlf.: Foreningens hjemmeside:

3 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg 3 Til foreningens medlemmer Grundejerforeningen Skovparkens medlemmer indkaldes herved til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 24. april kl. 19,30 på Avlsgården Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelsen, (se næste side). 5. Forslag fra medlemmerne, (se næste side) 6. Fastsættelse af kontingent. Godkendelse af budget for år Valg af medlemmer til bestyrelsen. Afgående er: Svend Hansen (genopstiller) Erik Mortensen (genopstiller) 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af registreret eller statsaut. revisor. 10. Evtuelt. På bestyrelsens vegne, Flemming Hansen

4 4 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg Følgende forslag er kommet rettidigt til generalforsamlingen. Pkt.4. Fra bestyrelsen Bestyrelsen fremsætter følgende forslag: Stofa er kommet med oplæg til nye pakke-sammensætninger til antenneforeningen. Der skal derfor tages stilling til om vi skal: A. Beholder de nuværende pakker, med et begrænset udbud af fritvalgs kanaler. eller B. Skifte til Stofa s standard pakker med en anden kanal-sammensætning i pakkerne og med fuldt udbud af fritvalgskanaler. De forskellige pakke forslag kan ses bagerst i bladen, forslag A på side og forslag B på side Der vil være en person fra Stofa til at fremlægge de forskellige pakke modeller. Bestyrelsen fremsætter følgende forslag: Der indkøbes yderligere 5 bord-/bænke sæt, samt 5+ affalds stativer til de grønne områder, pris ca kr. Pkt. 5. Fra medlemmer Ingen forslag modtaget.

5 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg Lidt om container øer i vore vænger. Foranlediget af at der været kastet papir og papaffald og plastbeholdere omkring de runde grønne containere til glas og flasker og metal, hermed en lille oplysning om problemet. Da vi jo nu har den blå container og den klare sæk på vor egen grund, er der jo ingen grund til at aflevere det omkring containerne på vængerne. Heldigvis er det blevet fjernet igen, og godt for det det kunne jo være blevet blæst rundt omkring i området. Kunne vi ikke venligst samle det hjemme ved parcellen i fremtiden og vente på tømning af kommunen, eller selv køre det på forbrændingen, hvis man alligevel er oppe i den ende af byen. 5 Vores container øer skulle jo nødigt komme til at se sådanne ud.

6 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg Lidt blandet fra de grønne områder. Af: Kristina Borde-/bænke-sæt I sommeren 2013 købte foreningen 5 stk. borde-/bænkesæt. Tanken bag dette var, at have nogle steder at slå sig ned, når vi bor i dette store naturskønne område. Steder hvor man kan tage frokosten med og nyde ved legepladse sammen med børnene eller børnebørnene, eller tage kaffe og kage med når man går en tur rundt langs søen i Mårvænget eller bare hvis benene trænger til et hvil på turen rundt i skovparken. Vi havde udset de steder, hvor vi havde forestillet os disse bænke-sæt skulle stå. Et par stykker af dem skulle have været flyttet efter vores sommerfest, men en fyldt kalender og regnvejr forhindrede os i at samles til flytning. Vi har hørt, at flere udtrykker ønske om at have bænke-sæt flere steder i området og dette vil bestyrelsen gerne bakke op om, da vi gerne vil ses som et område med liv. Derfor stiller vi forslag til at indkøbe 5 borde-/bænke-sæt mere. Vores plan er, at når det er besluttet hvor disse sæt skal placeres, vil vi have lagt flis under. Dels for at afmærke, hvor sættene hører til..og for at gøre det lettere for vores gartner at slå græsset. Dertil vil vi gerne investere i skraldespande, som kan stå i nærheden af bænke-sættene, så vi ikke får madpapir og øldåser til at flyde på områderne. Vi tænker også at sætte et par ekstra skraldespande op mod stierne, så vi kan blive fri for hundelorteposer i vores naturhegn.

7 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg 7 Møde med Mårvænget I oktober 2013 inviterede jeg Mårvængets beboere til et lille møde på engen, for at høre hvad de havde af tanker omkring området i vores nordligste ende af Skovparken. Dels fordi jeg havde hørt, at der tidligere havde været stort engagement i forhold til at bruge og passe på området, og også fordi jeg selv havde gjort nogle tanker. Der var 17 som dukkede op, hvilket jeg synes er fint. Jeg lyttede og noterede ned. Flere af ønskerne kunne indfries med det samme og nogle af dem ville kræve nærmere undersøgelser og tilladelser, hvilket vi i bestyrelsen arbejder i. Vi er bl.a. stødt på lidt bump i forhold til at søen er fredet og ved den grønne lund bag ved Mårvænget har kommunen vedligeholdelsesansvar, så det arbejdes der videre med. Jeg havde forestillet mig, at jeg skulle have kontakt via hjemmesiden, men da der er en begrænsning på, har jeg ikke admin. muligheder p.t. Det arbejder vi videre med. Indtil videre, så kan I maile til mig, hvis der er spørgsmål el. andet.

8 8 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg Legepladsudvalg Legepladsen ved Harevænget har fået lidt luft, da hækken er klippet godt ned. Det ser godt ud at man kan se derind. Dog er legepladsen ved at se lidt tarvelig og nedslidt ud. Derfor kunne vi godt tænke os, at arbejde på at få den gamle revet ned og få etableret en ny legeplads. Og muligvis med tiden, få etableret nogle andre legepladsområder. Til dette havde vi forestillet os at nedsætte et legeplads-udvalg, som kunne stå for idéer, planlægning og ansøgning om at få den delvist eller helt sponsoreret. Der er allerede en masse gode idéer at arbejder med, kom gerne og byd ind med mere. Send en mail til hvis du er interesseret i at lægge nogle kræfter i i forhold til at forskønne vores dejlige område. Gerne med kendskab til at søge sponsorater, men det vigtigste er engagement og gejst. Skal den nye legeplads være lige som den mellem Grævling- og Rådyrvænget?, skal den være til mindre børn, naturlegeplads eller noget helt fjerde?

9 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg 9 Bestyrelsen i GRF-Skovparken ønsker familien Nicolajsen tillykke med det flotte MINIGOLF-anlæg i Harevænget. NYBORG MINIGOLF Åbner sæsonen den Dagligt åbent fra Der vil være mulighed for forfriskninger i isbaren. Se mere på SKOVPARKEN har fået en flot attraktion! Mangler du hjælp til TV eller PC? Radio/Tv-tekniker Jesper Sørensen laver alt fra stort til småt, til en overkommelig pris (se priser på eller ring og spørg). Så hvis du mangler hjælp til f.eks. indstilling af kanaler på nyt TV eller opstart af ny PC, eller hvis TV et eller PC en ikke virker, så er der god hjælp at hente her. Tlf

10 10 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg Grundejerforeningen Skovparken Årsregnskab 1. januar december 2013 Resultatopgørelse Note Indtægter Vedligeholdelse af arealer Resultat før øvrige omkostninger Øvrige omkostninger Årets resultat Bestyrelsen foreslår årets resultat disponeret således: Anvendt af tidligere års henlæggelser Henlæggelse til fremtidig vedligeholdelse Overført til overført resultat Balance Note AKTIVER Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavende kontingent Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Aktier Nordea 196 stk. (kursværdi kr ,40) Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

11 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg 11 Grundejerforeningen Skovparken Årsregnskab 1. januar december 2013 Balance Note PASSIVER Egenkapital Egenkapital Overført resultat Egenkapital før henlæggelser Henlæggelser primo Anvendt i året Hensat i året Henlæggelser i alt Gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Skyldige omkostninger PASSIVER I ALT

12 12 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg Grundejerforeningen Skovparken Årsregnskab 1. januar december 2013 Noter Indtægter Kontingenter 722 stk Gebyr rykker Renteindtægter Aktieudbytte Vedligeholdelse af arealer Vedligeholdelse sommer Vedligeholdelse vinter Fældning træer m.m. / grønt område Flishugning Opretning af fliser (dækket af henlæggelser) stk. nabohjælp skilte (dækket af henlæggelser) Partytelt (dækket af henlæggelser) Beskæring grønt område Legepladser Rådyrvænget/Harevænget Borde og bænke (dækket af henlæggelser) Udgift til støjvold (dækket af henlæggelser)

13 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg 13 Grundejerforeningen Skovparken Årsregnskab 1. januar december 2013 Noter Øvrige omkostninger Forsikringer Trykning af blade 50 % Kontingenter/annoncer Porte og gebyrer Kontorhold Mødeudgifter Telefongodtgørelse Revision og regnskab Gaver/udgifter generalforsamling Udbringning af blade og indb. kort Kontingent bestyrelsen Likvide beholdninger Nordea konto Nordea konto Nordea konto Spar Nord konto Indestående (fællesantenneanlægs andel)

14 14 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg Fællesantenneanlæg Skovparken Årsregnskab 1. januar december 2013 Resultatopgørelse Note Indtægter Omkostninger anlæg Resultat før øvrige omkostninger Øvrige omkostninger Årets resultat Bestyrelsen foreslår årets resultat disponeret således: Afsat gæld vedr. ren./opgradering af antenneanlæg Tilbageført hensættelse Årets henlæggelse Overført til overført resultat Balance Note AKTIVER Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgode merværdiafgift Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

15 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg 15 Fællesantenneanlæg Skovparken Årsregnskab 1. januar december 2013 Balance Note PASSIVER Egenkapital Egenkapital Overført resultat Egenkapital før henlæggelser Henlæggelser primo Anvendt i året Hensat i året Henlæggelser i alt Gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter PASSIVER I ALT Eventualforpligtelse 6

16 16 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg Fællesantenneanlæg Skovparken Årsregnskab 1. januar december 2012 Noter Indtægter Kontingenter Indgået Copydan Verdens TV Indgået betalingsprogrammer Gebyrer vedr. filter/pakkeskift Renteindtægt Lejeindtægt antenneplads Omkostninger anlæg Serviceaftale vedligeholdelse (Stofa: 2013, CanalDigital: 2012) Optisk Net (dækket af henlæggelser) Pakkeskift Elforbrug Forsikringer Afgift til Copydan Verdens TV - inkl. regulering kr Køb af programmer Reparation/ændring fra analog til digital (Stofa: 2013, CanalDigital: 2012) Etablering af tyverianlag i varmecentral

17 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg 17 Fællesantenneanlæg Skovparken Årsregnskab 1. januar december 2012 Noter Øvrige omkostninger Porto, mødeomkostninger m.v Telefongodtgørelse bestyrelsen Revision/regnskabshjælp samt kontingentopkrævning Folder/blad til medlemmer Kontorartikler Kontingent bestyrelsen Kontingent F.D.A Selskabsskat - rentetillæg/godtgørelse Løbesedler og omdeling Likvide beholdninger Nordea konto Indestående aftalekonto (andel) Anden gæld Skyldige omkostninger Afsat til separering af enheder Deposita filtre Skyldig selskabsskat Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v. Eventualforpligtelser Der er indgået aftale med Canal Digital om renovering/ opgra dering af antenneanlæget med kr pr. år over de næ ste 3 år. Den samlede forpligtelse er medtaget under anden gæld.

18 18 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg Grundejer- og Antenneforeningen Skovparken Budget Arealer INDTÆGTER Kontingent 722 x 2 x Renteindtægter, gebyrer mm Indtægter i alt UDGIFTER Entreprenør, sommer Entreprenør, vinter Flishugning Beplantning vedligeholdelse Forsikringer Kontingenter og annoncer Blade Kontorhold m.m Mødeudgifter Kontingent bestyrelsen Telefongodtgørelse Revision og regnskabshjælp m.m Gaver og udgifter ved generalforsamling Udgift til opretning stier m.v. (dækket af henlæggelser) Overskud EGENKAPITAL Egenkapital pr Budget Budget EGENKAPITAL PR HENLÆGGELSER Henlæggelser pr Henlæggelse Anvendt af henlæggelser Henlæggelse HENLÆGGELSER PR

19 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg 19 Grundejer- og Antenneforeningen Skovparken Budget Antenne INDTÆGTER Kontingent (763) x 2 x 266, moms Renteindtægter Lejeindtægter UDGIFTER Serviceaftale Administrationsaftale Fordelsaftale El-forbrug Forsikring Kontorhold, mødeudgifter m.m Blad til medlemmer Kontingent F.D.A Kontingent bestyrelsen 700 Telefongodtgørelse Revision og regnskabshjælp m.m Skat Udskriftning af defekte stikledninger Samhandelsaftale pulje Afregningskontrakt Canal Digital Likviditetsoverskud EGENKAPITAL Egenkapital pr Budget Budget Afdrag på afregningskontrakt, Canal Digital EGENKAPITAL PR

20 20 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg Grundejer- og Antenneforeningen Skovparken Budget Antenne ÅRLIGT KONTINGENT ANTENNE GRUNDKONTINGENT BESTÅR AF Driftsudgifter 210,00 Nye kabler, stik, antenne m.m. 128,00 Administration 88,00 Renteindtægter m.m. 0,00 426,00 Moms 106,00 532,00 Restkontingent til opkrævning via Stofas pakkepris Grundkontingent 44,33 - Service incl. Moms -15,75 - Administration incl. Moms -4,20 24,38

21 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg 21 Grundejer- og Antenneforeningen Skovparken Regnskabskommentarer 2013 Regnskabet Arealerne Kontingentindtægterne er uændrede. Renteindtægterne faldende. Driftsudgifterne til vedligeholdelse af arealerne har samlet set været mindre. Sommervedligeholdelsen var mindre og vintervedligeholdelsen større. Der blev udført flishugning i efteråret. Der blev opsat Nabohjælpskilte og indkøbt et Telt, ligesom der blev indkøbt 5 bord-/bænkesæt. Disse er dækket af tidligere henlæggelser. Øvrige omkostninger er samlet en smule mindre. Der er foretaget vanlig henlæggelse til vedligeholdelse af stier m.v. Årets resultat er et pænt overskud, der påvirker egenkapitalen i positiv retning. Antennen Indtægterne er faldende, grundet ny opkrævningsform, idet der nu direkte hos hvert enkelt medlem foretages opkrævning af omkostninger, som tidligere var indeholdt i kontingentet. Renteindtægterne er faldende. Omkostningene anlæg er grundet nye opkrævningsform reduceret. Øvrige omkostninger er samlet set mindre. Årets resultat er et mindre underskud, der påvirker egenkapitalen i negativ retning. Budget 2015 Arealerne Der forventes uændrede indtægter fra kontingenter. Udgifterne forventes uden større udsving og efter årets henlæggelser regnes med et mindre overskud, der påvirker egenkapitalen positivt. Antennen Grundet den nye opkrævningsform er der ændringer i beregningen af såvel indtægter som udgifter. Indtægterne minus udgifterne og under hensyntagen til vanlig henlæggelse, er beregnet til at give et mindre årligt overskud, der påvirker egenkapitalen i positiv retning. NB! Originalregnskaberne med revisorpåtegning og underskrifter kan ses hos bestyrelsen.

22 22 Skovparkens Antenneforening 2014 Løsning A Stofa Skovparkens standard pakke Antenneforening Løsning A Fritvalg Stofa standard, begrænset pakke udbud 2. Fritvalg, begrænset udbud 508 kr. pr./md. FULDPAKKEN, BASISPAKKEN 508 kr. pr./m FULDPAKKEN, BASISPAKKEN MELLEMPAKKEN, BASISPAKKEN 299 kr. pr./m BASISPAKKEN 137 kr. pr./m GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg MELLEMPAKKEN, BASISPAKKEN 299 kr. pr./md. BASISPAKKEN 137 kr. pr./md. Priser er incl. 25 kr. kontingent til antenneforeningen, men excl. grundejerforenings kontingent.

23 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg 23 BEGRÆNSET FRITVALG VÆLG

24 Stofa 2014 standard pakke 1, 2 og 3. Løsning B Med det nye 2014 fritvalg Stofa 2014 standard pakke 1, 2 og 3. Løsning B Med det nye 2014 fritvalg kr. pr./md. FULDPAKKEN, BASISPAKKEN 467 kr. pr./m GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg FULDPAKKEN, BASISPAKKEN MELLEMPAKKEN, BASISPAKKEN 299 kr. pr./md. MELLEMPAKKEN, BASISPAKKEN 299 kr. pr./m BASISPAKKEN 124 kr. pr./md. BASISPAKKEN 124 kr. pr./m Priser er excl. kontingent til antenne- og grundejerforeningen. (henholdsvis 25 kr. og 50 kr.).

25 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg 25

26 TV-kanaler 2014 TV kanal Digital Analog kanal / frekvens Pakke K ,25 33 TV2 Charlie X X K ,25 34 TV2 Film X X K ,25 35 TV2 News X X K ,25 36 TV2 Zulu X X GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg TV-kanaler 2014 TV kanal Digital Analog kanal / frekvens Pakke 1 NDR X X S , SAT 1 X X 3 DR2 X X 4 DR1 X X 5 RTL X X 6 TV2 Norge X X 7 DR Ramasjang X X 8 DR K X X 9 TV2 X X 10 TV5 Monde Europe X X 11 RTL 2 X X 12 ARD X X 13 DR Ultra X X S ,25 K ,25 K ,25 K ,25 K08 196,25 K ,25 K ,25 K ,25 K ,25 S ,25 S ,25 S ,25 14 Das Erste HD X 15 DR3 X 16 DR Synstolkning X TV-kanaler 2014 TV kanal Digital Analog kanal / frekvens Pakke 17 Ekstrakanalen X Folketinget x 19 Regional TV Fyn X 20 NKR 1 HD X 21 PRO 7 X 22 Stofa Kanalen X 23 TV 2 Fri X 24 TV 2 Norge HD X 25 TV Fyn X 26 TV4 Sverige X 27 VIVA X 28 ZDF HD X eren X X 30 Discovery Channel X X 31 Kanal 4 X X 32 Kanal 5 DK X X K ,25 K ,25 K ,25 K ,25 3 K ,25 37 TV3 X X 38 6 eren HD X X Discovery Channel HD DK4 X 41 Kanal 5 HD X X Nickelodeon HD TV2 Film HD X 2 K ,25 44 TV3 Sport 1 X X K ,25 X X Travel Channel 45 K ,25 X X Cartoon Network 46 K ,25 47 CNN X X 3 K ,25 X X Disney Channel 48

27 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg Radiokanaler 2014 Digital TV/Box Analog Frekvens Pakke Radiokanal 13 NDR Kultur X 93, VLR Fyn X 94,30 27 TV-kanaler 2014 TV kanal Digital Analog kanal / frekvens Pakke 49 Euronews X X 50 Eurosport X X 51 National Geographic X X 52 TV3 Puls X X 53 TV3+ X X K ,25 K ,25 K ,25 K ,25 K , eren X 55 Animal Planet HD X 56 Boomerang X 57 CANAL9 HD X 58 Eurosport HD X 59 NRK 2 X 60 RAI UNO X 61 Super RTL X 62 SVT1 HD X 63 SVT2 HD X 64 TV3 Sport HD X 3 TV / Radio kanaler 2014 TV kanal Digital Analog kanal / frekvens Pakke 65 TV3 Sport 2 X 3 66 TV3+ HD X 67 TVE International X 3 Radiokanal Digital TV/Box AnalogFrekvens Pakke 1 DR P1 X X 91, DR P2 Klassisk 3 DR P3 X X X X 91,00 S DR P4 Fyn X 90,70 5 DR P5 X 6 DR P6 Beat X 7 DR P7 Mix X 8 DR P8 Jazz X 9 DR Ramasjang X 10 DR Mama X 11 Radio Pink X 12 Sputnik X 92, X 95,00 Klassisk Radio Radio 24syv X 96,40 17 Radio 49 X 97,35 18 VIVA Lyd X 97,80 19 NDR 2 X 98,20 20 Radio 3 X 99,70 X 100,00 FFH (MDR JUMP) RTL Radio X 101,40 23 Radio 2 X 102,30 24 Radio 2000 X 102,60 25 Odense Radio X 104,70 26 Nova FM X 105,60 27 The Voice X 107,00 28 Radio Diablo x 107,

28 28 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg Kundeservice: Kundeservice hjælper med alle forhold omkring dit abonnement, regning, op-/nedgradering af TV-pakke og tilkøb af ekstra TV-kanaler. Hverdage: Weekend: Lukket Søndag: Lukket Teknisk support: Teknisk support hjælper med fejlmelding og teknisk hjælp på: TV og SmartTV (Zaptor-box) Bredbånd og WebTV Stofa Telefoni Alle dage: Juleaftensdag: Nytårsaften: se mere på

OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN

OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg 1 2013 2 2 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg Grundejer- og antenneforeningen Skovparken v/ Formand

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2010 TORSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2010 TORSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Vedtægterne er vedlagt, som de midterste sider, der forsigtigt kan trækkes ud. INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2010 TORSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2014 ONSDAG DEN 26. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2014 ONSDAG DEN 26. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Fensmark Antenneforening blev stiftet den 4. august 1973 og er 100 % ejet af medlemmerne. Vores leverandør af TV-programmer, Internet, IPtelefoni og service er Stofa. Vores aftale med Stofa ophører ultimo

Læs mere

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Fensmark Antenneforening blev stiftet den 4. august 1973 og er 100 % ejet af medlemmerne. Vores leverandør af TV-programmer, Internet, IPtelefoni og service er Stofa. Vores aftale med Stofa ophører ultimo

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2014

Nyhedsbrev Marts 2014 Nyhedsbrev Marts 2014 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 22.-23. marts 2014. Foreningens generalforsamling afholdes onsdag den

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 1 5 Ordinær Generalforsamling Dato: Onsdag d. 18/03-2015 Tid: Kl. 19.00 Sted: Hældagerskolens Samlingssal Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent,

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 1 4 Ordinær Generalforsamling Dato: Onsdag d. 26/03-2014 Tid: Kl. 19.00 Sted: Sognegården i Bredballe Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent,

Læs mere

Medlemsinformation April 2005 indeholder

Medlemsinformation April 2005 indeholder Medlemsinformation April 2005 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling mandag den 25. april 2005 kl. 19.30 Specifikationer vedr. budget 2005: Programafgifter Specifikationer vedr. budget

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2011 TORSDAG DEN 17. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2011 TORSDAG DEN 17. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN STEMMESEDDEL TIL VALG AF PROGRAMMER TIL PAKKE 1 Skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. marts 2011 INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2011 TORSDAG DEN 17. MARTS

Læs mere

NYHEDSBREV nr. 5 September 2015

NYHEDSBREV nr. 5 September 2015 NYHEDSBREV nr. 5 September 2015 INDHOLD: INDLEDNING. PRISER PÅ TV-PAKKER. PAKKESKIFT OG ÅBNING/LUKNING. FEJL ELLER DÅRLIGT SIGNAL. ANALOGT TV FORSVINDER. DET NYE YOUSEE. FREMTIDENS TV. LIDT AF HVERT. INDLEDNING.

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 2 2 0 1 4 Bestyrelsens beretning Referat fra Generalforsamling Kanaloversigt Bestyrelsen Kontakter @ www.bredballe-antennelaug.dk - 1 - Billedkvalitet kræver

Læs mere

Din forbindelse til fremtiden

Din forbindelse til fremtiden Danmarks mest fleksible TV-løsning Referat af generalforsamling Billigere mobiltelefoni 3 Formanden har ordet 5 Hvem er hr. og fru NALNET? 7 Referat af generalforsamling 12.02.2014 8 Kanaloversigt 10 NAL

Læs mere

TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN PROGRAMOVERSIGT INDLAGT! RESULTATET AF FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN FENSMARK ANTENNEFORENING v/formand Henning Dueholm,

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 0 6 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Onsdag, den 29. marts 2006 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården,

Læs mere

Din forbindelse til fremtiden

Din forbindelse til fremtiden Din forbindelse til fremtiden Generalforsamling Er fastnet-telefoni fortid eller fremtid? Tag NAL-TALK med til udlandet Tilbud i mobilshoppen 3 Formanden har ordet 5 Generalforsamling 8 NAL MedieNet s

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2004 indeholder

Medlemsinformation Marts 2004 indeholder Medlemsinformation Marts 2004 indeholder Indkaldelse til generalforsamling den 14. april 2004 kl. 19.30 Detailspecifikationer vedr. budget 2004 De seneste ændringer på anlægget Generel information om foreningens

Læs mere

Din forbindelse til fremtiden

Din forbindelse til fremtiden Din forbindelse til fremtiden Hastigheder på NAL MedieNet Hærværk hos NAL MedieNet Ny forretningsfører 3 Formanden har ordet 5 Medlemsundersøgelse 7 Ny forretningsfører 8 Kanaloversigt 9 Hastigheder på

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013 Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 5 2 0 1 2 Programafstemning 2012 Resultat Nyt kanalmønster Ændringer og tilbud 2013 @ www.bredballe-antennelaug.dk 3-pakke løsningen bliver nu en realitet fra

Læs mere

GLENTEN. Supertilbud. - orientering fra Glentevejs Antennelaug oktober 2009. på dvb-c boks - se mere inde i bladet. 21 18 programafstemning 2010

GLENTEN. Supertilbud. - orientering fra Glentevejs Antennelaug oktober 2009. på dvb-c boks - se mere inde i bladet. 21 18 programafstemning 2010 GLENTEN - orientering fra Glentevejs Antennelaug oktober 2009 OBS Du behøver ikke som medlem at foretage dig noget i forbindelse med overgangen fra analogt til digitalt tv 21 18 programafstemning 2010

Læs mere

Din forbindelse til fremtiden

Din forbindelse til fremtiden Referat af generalforsamling 16.2.2011 Oplæg til NAL-Gaming Community Formanden har ordet Kanaloversigt 3 Formanden har ordet 4-5 Referat af generalforsamling 16.2.2011 7 Oplæg til NAL-Gaming Community

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder...

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder... 25. årgang www.filskov.infoland.dk Februar 2015 KLAR - PARAT START Øvrige nyheder... Hjælp i Arkivet søges... Læs mere på side 5 Udtrækning af Idrætsaktier... Læs mere på side 8 Lalandia Cup... Læs mere

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2007

Medlemsinformation Marts 2007 Medlemsinformation Marts 2007 Indeholder bl.a.: Indkaldelse til generalforsamling 16. april Revideret regnskab for 2006 Budgetforslag for 2007 Resultatet af vejledende brugerafstemning Forslag til ændring

Læs mere

Produkter og muligheder med HAS Hvad er det, vi ser? Eksempler:

Produkter og muligheder med HAS Hvad er det, vi ser? Eksempler: MEDLEMSBLAD FOR HJØRRING ANTENNESELSKAB - JANUAR 2015 TV-kanaler 2015Logo varianter: Kan f.eks. bruges i fo med infoboxe i ann at tydeliggøre viften Produkter og muligheder med HAS Hvad er det, vi ser?

Læs mere

Øvrige nyheder... 23. årgang www.filskovogomegn.dk. Sportaktiv lørdag... Læs mere på side 3 Byfest march Læs mere på side 4

Øvrige nyheder... 23. årgang www.filskovogomegn.dk. Sportaktiv lørdag... Læs mere på side 3 Byfest march Læs mere på side 4 23. årgang www.filskovogomegn.dk maj 2013 Øvrige nyheder... Sportaktiv lørdag... Læs mere på side 3 Byfest march Læs mere på side 4 Mangler stadig hjælp... Læs mere på side 5-6 Friskolefadder - var det

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

OKTOBER MØD OS PÅ KALUNDBORG- MESSEN - SE SIDE

OKTOBER MØD OS PÅ KALUNDBORG- MESSEN - SE SIDE OKTOBER MØD OS PÅ KALUNDBORG- MESSEN - SE SIDE 18-19 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær,

Læs mere

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Digitalt og analogt TV Hurtig og billig bredbånd IP-telefoni Digital nabohjælp Denne medlemsinformation er udsendt til alle husstande i Eriksminde. Der kan findes mere information

Læs mere