INDHOLD. Fællesarealer 3. Kældre 4. Ved hoveddøre 6. Anlæg og gårde 6. Altaner 7. Støj 8. Fælles installationer 9. Ejervedligehold og renovering 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Fællesarealer 3. Kældre 4. Ved hoveddøre 6. Anlæg og gårde 6. Altaner 7. Støj 8. Fælles installationer 9. Ejervedligehold og renovering 10"

Transkript

1 INDHOLD Fællesarealer 3 Kældre 4 Ved hoveddøre 6 Anlæg og gårde 6 Altaner 7 Støj 8 Fælles installationer 9 Ejervedligehold og renovering 10 Husdyr 11 Udlejning 12 Nøgler, brikker 12 Affald 12 Overtrædelse af husordenen 13 Denne husorden er vedtaget på bestyrelsesmødet den 26. februar 2009 og erstatter således den tidligere husorden. Ændringer ifm omlægning til nøglebrikker er sket i

2 For at sikre ro og orden i ejendommen skal følgende Husorden overholdes. FÆLLESAREALER Rygning. Der må ikke ryges på ejendommens indendørs fællesarealer; kældre og opgange. Vinduer på fællesarealer skal holdes lukkede i regn-, frost,- sne-, og stormvejr. Lugt og støj. Der må ikke i ejendommen anbringes ting som ved lugt, støj eller lignende er til fare eller gene for ejendommens beboere. TV-antenner. Opsætning af private radio- og tvantenner/paraboler for modtagelse eller sending er forbudt udenfor private rum, herunder også altaner. Fodring af duer, andre fugle, katte, mv. i/på/fra gården, altaner og vinduer er strengt forbudt. Trapper, reposer, etc. Ifølge brandsikringsbekendtgørelsen må ejendommens trapper og øvrige indendørs fællesarealer ikke benyttes til opmagasinering af private ejendele, herunder cykler, legetøj, fodtøj, affaldsposer mv. Barne- og klapvogne der er i brug kan henstilles under trappen i hver opgang, hvis de ikke vanskeliggør passage. Max 2 barne/klapvogne under trappeopgangen. Henstilling af barne- og klapvogne i porte og fastgørelse af samme til træer, gelændere etc. er ikke tilladt. Det er muligt at benytte de opvarmede klap- og barnevognsrum mod et mindre depositum. Viceværten kan kontaktes for mere info

3 Branddøre. Dørene fra trappegangene til kælderen er branddøre og skal til enhver tid holdes lukkede. Maling til entredøre og dørkarme kan fås ved henvendelse til viceværten. Flügger Ral 7035 til døre og Ral 7005 til karme. Maling kan fås ved henvendelse til viceværten. Tilsmudsning på trapper eller vægge skal omgående gøres rent af den beboer, der har ansvaret herfor. Enhver ejer og lejer har pligt til at holde døre, dørkarme og dørmåtter rene. Skader på fællesejendom. Omkostninger til udbedring af skader forvoldt på trappeopgange samt øvrig fælles ejendom i forbindelse med renovering af lejligheder, flytninger etc. kan pålægges ejeren af den lejlighed, hvorfra skaderne stammer. Dette uagtet hvem der i forbindelse med aktiviteten har forårsaget disse. Det fastsatte beløb til udbedring af skader vil blive opkrævet sammen med fællesudgifterne. KÆLDRE Cykelrummene i kældrene er beregnet til cykler og barnevogne, der er i brug. Defekte cykler og barnevogne mv. skal fjernes fra disse rum. Kælderdøre og vinduer. For at forhindre uvedkomne i at få adgang til kældrene skal alle kælderdøre i opgangene og mod gårdene holdes lukkede. Såfremt kældervinduerne åbnes for udluftning, må den pågældende beboer igen sørge for lukning

4 Kælderrum hørende til de enkelte lejligheder skal holdes låste og der må ikke opbevares brændstof eller andre brandfarlige væsker, motorkøretøjer o.l. i kælderrummene. For at forhindre rotter i kældrene må dyrefoder, mel, tapetklister og andet, som kan tiltrække rotter ikke opbevares i rummene. Hvis rummene indeholder haner, ventiler, rør mv. som hører til ejendommens fælles forsyning af el, gas eller vand skal bestyrelsen eller viceværten efter anmodning have fri adgang til rummet. Hobbyrum. Beboere kan frit benytte hobbyrummene i kældrene. Man skal være opmærksom på, at reglerne for arbejde med støjende værktøj også gælder hobbyrummene. Der må ikke anvendes skadelige eller lugtende opløsningsmidler/maling i lokalerne og det er forbudt at male med spray. Vaskerier. Der er to pengeløse vaskerier i ejendommen, et i østgård og et i vestgård. Begge rummer 3 vaskemaskiner og 1 tørretumbler. Vaskekort kan bestilles hos viceværten. I vaskerierne må kun vaskes tøj tilhørende beboere i ejendommen. På grund af støjgener for de omkringliggende lejligheder kan vaskerierne kun benyttes mellem og Er vasken ikke påbegyndt 15 min. efter starttid, bortfalder reservationen og vasketiden kan benyttes af en anden beboer. Beboere med vasketid har fortrinsret til tørretumbleren. Maskiner, borde mv. skal rengøres og rummet ryddes efter endt brug. Filter i tørretumbler skal renses efter hver benyttelse

5 Tørrerum. Af hensyn til alle beboere der anvender tørrerummene, skal tøjet fjernes så snart det er tørt, dog senest 24 timer efter ophængning. Derefter må tøjet fjernes og lægges i glemttøjkassen. Kassen tømmes den 1. i hver måned. Intet tørrerum må være aflåst eller påsat hængelås. VED HOVEDDØRE Postkasser. Udover Ingen reklamer skilt, må der ikke sættes andet på postkasserne. Navneskiltene skal være ens og opsættes af viceværten. Dørtelefon. Beboere skal vise omtanke, når dem ubekendte personer beder om adgang gennem hoveddørene. Navneændring på dørtelefon skal ske ved henvendelse til ejendommens vicevært. Påklæbning af sedler eller lignende må ikke finde sted. ANLÆG OG GÅRDE Cykler, knallerter og motorcykler. Der må ikke cykles eller køres på scootere/motorcykler i anlægget eller gårdene. Henstilling af motorcykler og scootere i gårdene er som udgangspunkt ikke tilladt, men kan dog tillades ved henvendelse til bestyrelsen/viceværten, som kan anvise et egnet sted. Cykler og ladcykler må ikke henstilles uden for cykelstativerne i anlæg eller gårde eller låses fast til træer, hegn eller gelændere. Parkering. Det er ikke tilladt at parkere motorkøretøjer i gårde eller anlæg. Kortvarig parkering ifm flytning i anlægget eller reparationsarbejder (håndværker) kan tillades ved henvendelse til viceværten

6 Køretøjer eller andet med en totalvægt over 3,5t må under ingen omstændigheder køre i anlægget ligesom køretøjer eller andet ikke må overstige 1,5 t totalvægt i gårdene. ALTANER Altaner er fællesarealer, hvor den enkelte ejer har brugsretten. Mur- og rækværk. Det er ikke tilladt at fastnavle effekter udvendigt på murværk. Dette gælder også på altanplader både på under- og overside. Der må ikke bores eller files i altanrækværkernes stålrammer ligesom det heller ikke er tilladt at opsætte skilte, reklamer eller andet permanent på glaspladerne. Ved reparationer eller maling af undersider eller betonbunde skal skriftlig tilladelse foreligge fra bestyrelse og Frederiksberg Kommune. Tøjtørring, tæppebankning etc. Tørring af tøj må kun finde sted under rækværkshøjde. Tørresnore må ikke være synlige fra jorden. Tæppebankning eller anden støjende eller støvende aktivitet må ikke finde sted på altanerne. Grill. På grund af lugtgener og brandfare må der ikke grilles på altanerne. Udsmykning. Julelys og anden sæsonbestemt udsmykning på altanerne er tilladt i en rimelig periode. Markiser, parasoller. Opsætning af markiser er ikke tilladt. Parasoller skal være ensfarvede; sandfarvede eller hvide og må ikke have en diameter over 1,75 m

7 STØJ Støjende adfærd og støjende færdsel er forbudt overalt i ejendommen, herunder bl.a. på hovedtrapper. Samtlige ejere som lejere bedes vise hensyn til naboer både under, over og ved siden af dem selv. Dette betyder, at der ikke må være uforholdsmæssig meget larm, som kan være til gene for de øvrige beboere. Værktøj. Boremaskiner eller andet vibrerende og støjende værktøj må kun benyttes på hverdage ml. 08 og 20. I weekender ml. kl. 10 og 18 (fra fredag aften til og med søndag). Tekniske hjælpemidler. Vaske- og opvaskemaskiner, tørretumblere og andre tekniske hjælpemidler skal installeres således, at overholder gældende regler. De må ikke være til gene for ejendommens øvrige beboere og må kun benyttes på hverdage ml. 08 og 22. I weekender og på helligdage kun ml. 10 og 20. Musik eller støjende underholdning må kun udøves således, at de øvrige beboere ikke generes og normalt ikke efter kl. 23 og aldrig for åbne vinduer. Professionel udøvelse af musik er forbudt ligesom lejlighederne ikke må benyttes til øvelokaler for musikinstrumenter. Fyrværkeri. Udkastning af fyrværkeri fra vinduer, døre og altaner er forbudt. Støj i anlæg og gårde. Støjende ophold i gårdene og anlægget er forbudt efter kl Dette gælder også, hvis man befinder sig på altanen

8 Fester. Lejlighedsvise fester er tilladt. Skal der holdes fest bør de øvrige beboere i opgangen varsles med et opslag på opslagstavlen i god tid. Uanset denne varsling skal der være ro i ejendommen senest kl. 24. Det betyder, at vinduer og døre skal holdes lukkede og at støjniveauet er acceptabelt for over- og underboerne. Støj ifm renovering. Ved uforholdsmæssig meget støj ved renovering af lejlighederne skal de omkringboene orienteres ved opslag i opgangene senest 8 dage før arbejdets start. Opslaget skal desuden indeholde tidpunkter for de mest støjende arbejder - fx nedbrydningsarbejder. FÆLLES INSTALATIONER TV og telefon. Alle lejligheder har stik til TV og telefon via TDC (You See) og den lille TV pakke betales via fællesudgifterne. Bredbånd Ejendommen har eget bredbåndsnet og benytter p.t. Dansk Net som udbyder. I alle lejligheder er der opsat stik til fibernet, telefon og internet. Da alle forbindelser er gennemtestede er efterfølgende skader på stik eller kabler i de enkelte lejligheder ejerforeningen uvedkommende. Rør og faldstammer. Alle fællesinstallationer, lodrette rør og faldstammer skal være frit tilgængelige i forbindelse med evt. udskiftning eller reparation. Udskiftning og reparation af disse må kun udføres af ejendommens faste VVS-installatør. Det er ikke tilladt at ændre på ventiler e.l. i kældrene. Om nødvendigt skal ejendommens vicevært kontaktes. Alle køkkenfaldstammerne er strømpeforede, hvorfor der gælder særlige regler ifm reparation, - 9 -

9 rensning og brug. For uddybende info kan bestyrelsen kontaktes. El-installationer. Alle ændringer af ejendommens elinstallationer må kun foretages af en af bestyrelsen godkendt el-installatør. Eventulle fejl skal omgående meddeles viceværten eller bestyrelsen. EJERVEDLIGEHOLD OG RENOVERING Bygningsændringer. Ændringer i lejlighederne herunder nedtagning og ændring af skillevægge, ombygning af bad- og toiletrum, afløb m.m. skal godkendes med fuldmagt af bestyrelsen inden arbejdet påbegyndes. Ved renovering eller ombygning af badrum skal gældende regler for vådrum overholdes. Under alle omstændigheder skal bestyrelsen have tilsendt en VVS godkendelse efter arbejdet. Bemærk at hele badeværelset betragtes som vådrum grundet størrelsen. Af hensyn til øvrige beboere samt for at undgå fugtskader, må ventilationskanaler og udsugningsåbninger ikke tildækkes. Vinduer. Det påhviler ejere af lejligheder at vedligeholde beslag og greb på vinduer og altandøre i lejligheden. Udvendig maling af vinduer og mure må ikke finde sted. Vandrør, armaturer etc. Ejerforeningen har kun ansvar for de lodrette gennemgående vandrør og faldstammer. Alle andre rør, ventiler, vandhaner og pakninger mv. skal betales og vedligeholdes af ejerne. Dette gælder også individuelle badeværelsesafløb og vandlåse, som løber under loft hos underboen

10 Afløb. Afløb i lejlighederne skal holdes rensede, således at oversvømmelse undgås. Radiatorer. Alle lejligheder er forsynet med elektroniske målere. Enhver skade på målerne skal omgående meldes til administrator, som for ejers regning rekvirerer reparation eller opsætning af ny måler. Den enkelte ejer har selv ansvaret for udgifter til radiatorer, ventiler, thermostater mv., idet det kun er de lodrette gennemgående varmerør, der er ejerforeningens ansvar. Ved udskiftning af radiatorer skal dette meddeles til administrator af hensyn til varmeregnskabet og påsætning af måler. Udgiften til opsætning af ny måler betales af den enkelte ejer. For at sikre korrekt varmefordeling i hele ejendommen skal størrelsen på radiatorer være i overensstemmelse med gældende normer for enstrengede anlæg. Thermostatventiler skal ligeledes være til enstrengede anlæg. Vandbåren gulvvarme er ikke tilladt. Vaske- og opvaskemaskiner. Installation af vaske- og opvaskemaskiner må kun foretages af autoriserede håndværkere. HUSDYR Det er tilladt at holde almindelige husdyr i mindre omfang, sålænge de ikke er til gene for de øvrige beboere. Muskel- og kamphunde er dog ikke tilladt. Hunde må under ingen omstændigheder opholde sig alene eller blive luftet i ejendommens anlæg eller gårde, men holdes i snor. Eventuelle efterladenskaber skal fjernes omgående. Det er ikke tilladt at holde krybdyr

11 UDLEJNING Jvf. vedtægternes 4 skal lejekontrakter altid forelægges bestyrelsen. Endvidere skal denne husorden udleveres til lejer. Hoteldrift under nogen form er ikke tilladt. NØGLEBRIKKER Ejendommen har kodede briknøgler til alle låse på fællesarealer. Der hører 2 brikker til hver lejlighed, som det er den enkelte ejers ansvar at opbevare sikkert. Nøglebrikkerne er personlige og må ikke videregives til andre end lejligheds ejerne eller lejerne. Bortkommer en nøglebrik skal det straks meddeles viceværten, som kan slette nøglebrikken og evt. kode en ny. Nøglebrikker til post, avisbude, hjemmehjælp ect. udleveres ved henvendelse til viceværten. Også kortvarige udlån til ejendomsmæglere, håndværkere ect. kan lånes hos viceværten. AFFALD Fællesarealer. Affald må ikke henkastes/stilles på fællesarealer, gårde, anlæg, opgange eller kældre. Effekter placeret i kældergange regnes som affald og vil blive fjernet uden varsel. Skaktene må kun benyttes til husholdningsaffald, der er forsvarligt indpakket. Aviser, blade, reklamer mv. skal henkastes i papircontainerne i gårdene. Kattegrus må ikke nedkastes i skaktene, men skal placeres i affaldscontainerne i gårdene i forsvarligt lukkede poser. Pap lægges i de særlige papcontainere, der er opstillet i gårdene. Papkasser e.l. skal klappes helt sammen inden de lægges i containerne

12 Metal og plastik lægges i de særlige containere i gårdene. Batterier lægges i de særlige batteribeholdere i gårdene. Flasker bedes bragt til nærmeste flaskecontainer; pt. på parkeringspladsen bag rådhuset. Byggeaffald, herunder badeværelsesudstyr; vaske, toiletter ol. må ikke anbringes i storskraldsrummene, men kan afleveres på Frederiksberg Kommunes genbrugsplads. Viceværten kan kontaktes ved evt spørgsmål. Storskrald Større affald kan sættes i storskraldsrummene: Østgårdens storskaldsrum befinder sig i Smallegade-enden ved viceværtens redskabsrum. Vestgårdens storskraldsrum ligger i kældernedgangen bag Howitzvej 39. Generelt gælder det for alle containerne i gårdene, at de ikke bliver tømt, hvis de er overfyldte, dvs. hvis låget ikke kan lukkes. Erhvervsaffald. Ejendommens forretningsdrivende skal selv bortskaffe forretningsaffald ud over, hvad der svarer til dagrenovation fra en almindelig lejlighed. OVERTRÆDELSE AF HUSORDENEN Såfremt ejendommes administrator eller ejerforeningens bestyrelse bliver bekendt med overtrædelse af denne husorden, vil den pågældende modtage en advarsel. I gentagelsestilfælde vil foreningens vedtægter om misligholdelse blive bragt i anvendelse

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13 Husorden for ejerforeningen H. Schneekloths vej 3-13 Opdateret januar 2015 Husorden for H. Schneekloths vej 3-13 Denne husorden er henvendt til nuværende og nye beboere for at give en samlet information

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Husorden i ejerforeningen Kærhusene Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg Husorden for alle beboere i ejendommen Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg 1. Opslagstavler - klager Opslagstavlerne kan frit benyttes af beboerne til information vedrørende emner, der

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING INDHOLDSFORTEGNELSE December 2014 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI 7A OMBYGNING 7B OMBYGNING 8 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 9 FALDSTAMMER 10 NØGLER 11 DØRTELEFON

Læs mere

Husorden og beboerinformation. Skodsborg Solgård. Marts 2013 ver. 2.2

Husorden og beboerinformation. Skodsborg Solgård. Marts 2013 ver. 2.2 Husorden og beboerinformation Skodsborg Solgård Marts 2013 ver. 2.2 Administrationsselskab Boligexperten Administration A/S Vesterbrogade 12 1620 København V Tlf.: 33 22 99 41 E-mail: adm@boligexperten.dk

Læs mere

Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen.

Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen. Denne håndbog er en samling af de muligheder, forpligtigelser og rettigheder medlemmerne af Ejerforeningen Solgården 1 har. Det er bestyrelsens ønske at den kan være en hjælp i de situationer den enkelte

Læs mere

HUSORDEN AFDELING I OG II

HUSORDEN AFDELING I OG II HUSORDEN AFDELING I OG II Godkend på afdelingsmødet 26-09-2012 Revideret med tilføjelser på afdelingsmødet den 24. september 2013 Indhold INDLEDNING... 2 OVERHOLDELSE AF HUSORDEN... 2 KLAGE... 2 ÆNDRINGER

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden Ejerforeningen Egevang Syd Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Generelt gælder... 3 Fremmede på ejendommen, indbrud og hærværk...

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR. Ejerforeningen SKOTGÅRDEN

HUSORDENSREGLEMENT FOR. Ejerforeningen SKOTGÅRDEN HUSORDENSREGLEMENT FOR Ejerforeningen SKOTGÅRDEN Jensløvs Tværvej 1A 5B 2920 Charlottenlund Ejerforeningens bestyrelse og Qvortrup Administration A/S April 2010 Side 1 I Ejerforeningen Skotgården, med

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 10. FEBRUAR 2004 REV. DEN 4. FEBRUAR 2015 1. INDLEDNING En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement.

Læs mere

Husorden for A/B Postgården. Revideret 11/2 2007

Husorden for A/B Postgården. Revideret 11/2 2007 Husorden for A/B Postgården Revideret 11/2 2007 Indledning Når lejekontrakten er skrevet under eller andelsbeviset er udleveret, er lejeren/andelshaveren i andelsforeningen A/B Postgården sikret rettigheder,

Læs mere

H u s o r d e n ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

H u s o r d e n ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk H u s o r d e n F o r ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Vedtaget på generalforsamlingen den 18.11.14 Overtrædelse af husorden

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

Husorden for A/B Ryparken

Husorden for A/B Ryparken Husorden for A/B Ryparken Godkendt på generalforsamling den 27. januar 2011 Indhold Indledning... 2 Godt naboskab... 3 Boligen... 3 Vedligeholdelse... 3 Bad, toilet og køkken... 3 Skader, fejl, mangler

Læs mere

Kantorparken Blok III Husorden og orientering

Kantorparken Blok III Husorden og orientering Ejerforeningen Kantorparken Blok III Husorden og orientering Revideret 2014 Velkommen til Kantorparken Blok III Hjerteligt velkommen til Kantorparken Blok III. Vi håber, at alle nye beboere hurtigt vil

Læs mere

Husorden for ejerforeningen Fyrholm

Husorden for ejerforeningen Fyrholm Husorden for ejerforeningen Fyrholm Kære naboer, Fyrholm indgår i en af Københavns mest spændende bebyggelser, Sluseholmen, som er anlagt med sigte på at skabe gode udfoldelsesmuligheder så tæt på centrum

Læs mere

Husorden for Vejlesøparken. April 2014

Husorden for Vejlesøparken. April 2014 1 Husorden for Vejlesøparken April 2014 2 Husorden for Vejlesøparken Indhold Velkommen som beboer i Vejlesøparken. 3 Beskrivelse af Vejlesøparken 3 Kontakt og oplysninger. 3 Ejendomsinspektør Vejlesøparkens

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Alment Beboerne bør i egen og almen interesse overholde de i lejekontrakten fastsatte bestemmelser, iagttage god skik og orden i ejendommen, samt efterleve den

Læs mere

Kantorparken 55-65 8240 Risskov

Kantorparken 55-65 8240 Risskov Ejerforeningen Blok 4 Kantorparken 55-65 8240 Risskov Kantorparken 55-65, set fra Parksiden, foto taget af John Jensen, KP 61 Husorden og orientering Revideret 2014 Velkommen til Kantorparken Blok 4 Vi

Læs mere

HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT. Affald

HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT. Affald HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT Ejerforeningen Fyrholm er til for at varetage vedtægterne og den daglige drift af Fyrholm. Det gælder for såvel ejere som lejere. Fyrholm skal være det bedste sted at bo. Og

Læs mere