Nr. 1 april årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1 april 2011 67. årgang"

Transkript

1 t 4 2 N. 1 apil ågang

2 t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga Søng Tlfn: * Fax.: * * DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.: Piv:sag 48, tlf: Suschf Mikal Kj Jnsn Dikt n.: SEKRETARIAT Sktaiatsl Chista Sktt Dikt n.: Sktæ Anja Hu Dikt n.: Tknisk assistnt Ln Nissn Dikt n.: Assistnt Dt Klmi Dikt n.: EKSPEDITION/uljning Omål igitta Maquat Dikt n Assistnt Guun Gumunstti Dikt n.: Assistnt Pia Michalk Dikt n.: INSPEKTØRAFDELING Inspktø Aln Palm Hansn Ansva f: All flyttsyn g hånvækaflingn. Dikt n.: Øknmichf Jns O. Jhansn Dikt n.: OGHOLDERI Assistnt Maian Ptz Chistiansn Dikt n.: Inspktø Jac Kath Tlf. aglig fa kl Ansva f: Omå Dikt n.: Inspktø Knu Chistnsn Tlf. aglig fa kl Ansva f: Omå Dikt n.:

3 Paktisk plysning Åningsti: ag kntt: mjg 17 A ag Hjmmsi: Tsag kl samt kl t Søng kntt: Hlg Dachmanns Ga Søng Tlfn: Tlfax Hjmmsi: manag tsag kl Tsag tillig kl Fag kl Tlfnti f kntn vil nmalt væ: Manag nsag kl Tsag kl Fag kl Tlfnti f inspktø/mål Jac Kath Omå 1 g 2: aglig fa kl tlf S si 43. Knu Chistnsn Omå 3 g 4: aglig fa kl tlf S si 43 Finn Masn (må 1-2): manag-fag kl tlf Søn Ull ck (må 3): manag-fag kl tlf Jimmy Ptsn (må 4): manag- fag kl tlf Inhl: Fmann ha t 4 stylssmø 5 Ånt Hus i Stga 7 Att gang i Lysvængt 8 Guntvigspakn - sm n lill nsy 9 Nyt fum f aflingsstyls 11 Æning af åtsgl ås føslsag 13 Ny 14 Fmtiig vam i Egnsun 16 Nå ung hjælp æl 16 Psnalnyt g SønjyskE i TV 17 TV -pgamm g pakk 18 Gæstvæls g hus 21 Aflingsstyls 24 Ejnmsfunktinæ 31 Hånvækaflingn 32 Ejnmsfunktinæns tlf. ti g pstkass 33 Hvstylsn 35 Raktin i 42: Tag Sktt/Tn A. Sønsn/Aln Høffl. Ansvashavn aktø Pn Sønsn, tlf , Inlæg til næst numm - SENEST D. 15. sptm Dalin på t i 2011: 15. mats, 15. sptm g 15. nvm. Layut g tyk: Ihl Gafisk Puktin, ag. Opg: ks. 3

4 Fmann ha t t 4 I skivn stun vi i ful gang m at afvikl inæ aflingsmø. Vi statt m møn i ag g ftsætt hft i Søng g Guup. Tilslutningn vai fa mø til mø. Vi så gn, at ngl fl til aflingsmøn, fi t h, man viklig ha muligh f at unytt mkatit. ugttt til hanling, g kan kmm fsg til øvig ting i aflingn. E ngn u nt j, ha fsg til, hvls vi kan få fl til at kmm til aflingsmøn, I mgt vlkmn til at skiv til mig på ugttt inn usnls til n gknt af aflingsstylsn. Un hanlingn af ugttt på aflingsmøt vil fsg, ha inflyls på ugttt liv hanlt. Dsvæ skt t ngl gang, at un vntult kmm sag p, sm u hav væt insnt, så t kunn hav væt hanlt un ugttt. På nn må vill t v gknls liv inajt i næst ås ugt, g vill f kunn liv uføt i pin til Øvig fsg vill liv hanlt umit ft ugttt. Såfmt ikk ligg øknmi i fsgn, vil iss kunn liv umøntt umit ft aflingsmøt. Altnativt kan man få aflingsstylsn til at aj vi m fsgn. F ngl fsg skal inhnts gknls fa mynighn f, at iss kan uføs. I n kmmn ti vil til samtlig husstan liv usnt n skivls m æning af åtsgln. Dn nuvæn kllktiv ning ha ksistt sin Oningn ha mfattt uskiftning af vinu g ø, g sn uskiftning af køkkn g avæls. Sist å lv åtsgln ænt, såls at afskivning kan afskivs v maks. 20 å. Dn gaml ning hm vhalt innm f fingsaj, så n nklt i pincippt tal m n nøvnigt, hvilkt ha væt til gavn f, ikk ha fåt uføt fingsaj, g m gntlig tal f lit i huslj. Hvstylsn ha sluttt at gnnmfø husljæningn m ikafttæls p. 1. juli F n nklt vil t ty n unsatt husljfhøjls ll husljnsættls. Fingsaj pstatt vil få n slutat. M infølsn af nn ning vil man tal til fingn i 20 å, hvft husljn nsætts. yggit i ag fæigt, g

5 ha væt ånt hus, hv flk kunn kmm g s, hvls iss lig så u. Ngl af m, sm km f at kigg, vill gn hav haft n lig, hvilkt ikk va muligt, it all lig på fhån va uljt. Samm ag, sm ånt hus aangmntt, lø af staln, va umit ft aangmntt muligt f ny at flytt in. Jg vil hm ønsk ny vlkmn. Vi ha væt ignnm n ng, hå g kl vint. På nuvæn tispunkt sig kalnn, at t få, mn t vis sig ikk på vjt. Jg hå t snat vil kmm, g t liv t vamt få. Hft stat smmn, sm fhåntlig gså liv igtig g. Jg vil ønsk all t gt få, g påsk g pins, g at I all må ny smmn. Kaj Englhat t ESTYRELSESMØDER tsag 16. cm 2010 Efttningssag. Lukkt mø. yggi: Mølkkn: n flyttt in. Nyt hgn psætts ft aftal m na til vnst, såls at skalflk kan kmm in. Stga 13: agst ygning nu lukkt g kmm vam på. Inflytning fvnts staig p Lysvængt: Instillt muvæk pga. fst. Manag tag fæig på lk 2. Vstaln: I ful gang m pjktt. Skvpakn, Egnsun: Eft aftal m LF gøs nu k til at ykk nvingspjktt t å fm. D inkals til intn mø føst på åt stylsn gav psitivt tilsagn m, at ys t tilsku fa Dispsitinsfnn. ugt f 2011/2012. Un ugt lv spcilt hånvækaflingn - m ny tiltag, skal sk h - attt. ugttt lv gnnmgåt g øftt. Dt fmgt ugt lv vtagt. Lansispsitinsfnn. a. Af. 5 Sunsvallga vinususkiftning: Dt fmgt vsg lv øftt. Vtagt, at givs tilsku på 50% g maks k. un fusætning af, at aflingn tiltæ vinususkiftningn m n husljfhøjls.. Af. 11 gmstløkkn VVSnving: D lv intt m pjktt samt m tilig villig tilsku til aflingn. Ansøgningn lv øftt. Vtagt, at ikk givs tilsku til VVS-nvingn, må finansis aln v husljfhøjls. 8. ks. TA int m kitik g knklusin af møt i Kling. Ksmø afhls i Milfat næst å. Almn ligag afhls 2-3. sptm 2011 i l Cntt. Fjnvam Søng/ag. K gav n inting m ajt i 5

6 t 6 Søng. D kan l.a. fvnts n pisfhøjls. ET int m nyt v. vtægtn i ag. TS vill vn tig manag v. plmstillingn g fhanl m Fjnvamn. Gnalfsamling afhls KU uvalgn. TS gav n inting fa snst afhlt KU-mø, hv nvatinsplmatikkn lv øftt. Fsyningsuvalgt skal in g øft t næm. HK int m, at Fsyningsuvalgt afhl mø m kmmunns uvalg h i hust n DOA. TS int m snst nyt. KE int m, at DOA - LkalTV liv ngt til åsskiftt g liv gt in un DOA. An sag. Lukkt mø. Tisag n 1. fua 2011 Efttningssag. Lukkt mø. yggi. Stga 13: Stils kmmt n g gang v at liv sat p. All flytt in n g Lysvængt: I gang m yggit ign. Øvst lmnt kmmt på. Evt. inflytning i t føst ækk g sist lig vt EUC Guntvigsallé 88: TS hav fåt muntlig tumling fa kmmunn, at man gt vill m i pjktt på viss tingls, sm lv øftt. Skvpakn, Egnsun: Skma A v at væ k. D ny hus skal yggs vt. 2 g 3 væ. Stga 4: Skma A v at væ k. Aflingsmø. Sammnlægning af afling ag. Sammnlægning af ngl afling lv øftt. D skull usns fsg til sammnlægning af af. 74 g 76 samt fsg m, at Gatnpakn uskills fa af. 74 g sammnlæggs m af. 80. Pincipil husljfastsættls. TS`s plæg m ksmpl fa af. 1 lv gnnmgåt g øftt. Afling, skull ftags ljguling i, af samt 71 g 72. Dt lv nstmmigt vtagt at gnnmfø gulingn p Skiftlig gøls f gulingn ufæigs. Fum. Ncm hav nu lvt at væ fæig m pgammt til næst ug. Dt hav væt lit m kmplict. Fmgangsmå f fmlæggls af pgammt lv aftalt. 8. ks. Intt. Fjnvam Søng/ag. K: Intt nyt v. Søng. TS: Kmmunn hav sagt ja til gn fælls vamcntal f af. 3 Skvpakn, Egnsun g Egnsun Skl. Evt. skull niktsvj m i stt f vam fa Gåstn Fjnvam. KU uvalgn. TS int m, at manag va fællsmø mllm Uljningsuvalgt g Ehvvsuvalgt. DOA. Intt. An sag. Lukkt mø. CS

7 Ånt hus i Stga - ag Løag n 26. fua hav 42 inut all til Ånt hus på nyyggit Stga 13 i ag. Ts t at lign va aflvt m inflytning ft kl løag lv hlt ånt hus fa kl til kl g h va tal m n aslut succs. At skull kmm så mang f D va mang søgn - g g smil - v pæsntatinn af n ny yggls. at s på ligfningns nyst ljligh hav ingn ømt m. Ca. 300 psn g vjn fi Stga 13. H kunn man sigtig 4 ljligh, ft aftal m kmmn, st ån. Og va utligt mang s fa søgn. Dt fin yggi lv st i høj tn g flst syns at t hl falt utligt gt in i yillt. All va fun v at ljlighn va så lys, inyn g gnnmføt. En s til Akitkt g Hånvæk. Eft at hav sigtigt ljlighn lv all invitt v på ugsn til kaff g ø hvilkt mang nytt sig af. Kl slutt t ån hus g tail g stil hlt i kø m flyttlæs g ny. H ss n l af nyyggit fa 1. sals høj. t 7

8 t Att gang i Lysvængt Sm an yggpjkt ha ligfningns nyyggi på Lysvængt i Søng væt gnstan f fsinkls på gun af n ng vint, mn nu yggit att i ful gang, sm iss fts vis. All ljligh f længst uljt, g 1. l af inflytningn vnts at fin st fa 1. juli. 8

9 GRUNDTVIGSPARKEN - liv sm n lill nsy St fhånsintss f kmmn lig i EUC SYD - ygningn 4 2 -Dt kmmn st ligmå liv i pincippt talt sm n lill nsy, hv fskllig alsgupp skal kmm hinann v, sag 42 s iktø, Tag Sktt, v t gmø n 3. fua, hv va fult hus af intss i n st møsal i tilig EUC SYD sklygning. Han plyst, at ft aftal m kmmunn liv afsat 60 ljligh til pljhjms ft sælig tningslini, hv gså ægtfæll un pljhjmshv kan i ljlighn, g øvig ca. 80 ljligh liv f gligfningns gn mlmm i all alsgupp - g ikk ungmslig. -D liv såls ps til å ung g gaml, gså ønfamili i kmmn attaktiv, ngivnlig ygning, hv familin sætts i cntum sammn m tivsl g sunh. D liv l.a. talt n min svømmhal, sauna g mtinsum, ligsm liv muligh f at anlægg n lgps - ntn i ygglsn ll sammn m t kmmn paclhusyggi på nagunn. D liv spismuligh f m, ønsk at få ma fa t fmtiig fællskøkkn (n nuvæn kantin). Tag Sktt kunn gså ftæll m anlæg af n st fælls p-ps samt af gn p-ps v l af ygglsn, t Kaj Englhat ø vlkmmn 9

10 t Tag Sktt int 10 D va st tilslutning til gmøt hv skassku kan væ t altnativ i ilfi zn. En sælig p - ps til campingvgn gså nt vvjlsn. D liv ptum til ljlighn, g n kmmn aflingsstyls kan ylig ivæksætt fskllig aktivitt l.a. vækst. D liv muligh f små hav f n, anlæg af tass ngl st å fan g ag lsn - g hl Guntvigspakn mkanss af gønn må. Af an talj lv nævnt, at liv gulvvam g ingn aiat i ljlighn. D givs tills til yggi i t tag, g liv tal m t mgt gønt yggi m ug af jvam, slvam g vinngi via vinmøll-tuin. Dn kmmn svømmhal skal såls væ ngimæssigt slvfsynn. Lftn liv isl, g i ngl tilfæl kan intts hms i ljlighn. -Dt nuvæn EUC Sy f ygningn h til fåt, hvft all ygningn liv tømt inn nyintningn. D kmmn ljligh i fskllig støls fa kvm. kan

11 intts ft ns gn ønsk, hv finn vil liv gjt f mkstningn hv. D liv talt hlt ny faca, hv t nøvnigt lls ny vinu, g liv gså psat vnlysvinu. D skal nu ansætts tknik til at aj vi m taljn, sag 42-iktøn, gnnmgik mlt spøgskma, hv møltagn slv kunn kmm m g i til yggit g ligns intning. Tishisntn f n kmmn yggls liv, at føst kan flytt in til smm næst å, g hl pjktt vil væ fæig i Tilling af lign vil sk ca. 1. kt i å, g ingn vil hav ftinst til iss lig jf. n ny lvgivning hm. D må gns m n huslj på ca. 700 k. p. kvm. p. å plus fug g m t insku på ca k. afhængig af ligns støls. D va mang spøgsmål fa møltagn g st intss f at ufyl pågæln spøgskma v gmøt, hvtil ligfningns fman, Kaj Englhat, ø vlkmmn. t Nyt fum f aflingsstyls Så t h.. t ny Fum f aflingsstyls på ligfningns hjmmsi. I mgt ng ti ha ligfningns hvstyls g aministatin ftalt m t nyt Fum f aflingsstyls, aministatin g hvstyls. Nu vi k til at pæsnt tt Fum f aflingsstylsn. En hlt k stat, at u sm mlm af n aflingsstyls skal hav n muligh f at kmm m g hvan gø vi så tt lttst f all: Vi afhl t lill kusus i ugn af tt lktnisk Fum, g h vil u få ulvt it k g passw. Dt nytt ikk, at man pøv at ptt sig slv sm ug- man liv slttt ign. Vi vil gn hav kntl m hvm på Fum g vil f sltt all uautiss intængn. Dtt gøs v aglig kntl g sltning. Hva kan vi så m tt Fum? H kan u sm aflingsstylssmlm hnt ugtt, gnska, fatak, sultat af makvaning g mang an plysning. Du vil gså kunn ltag i att g skiv til an mlmm af styls. En ann ting Fum gn skull kmm til at ty, at spa pt. Dt liv nmlig såan at aflingsstylsn f fmtin ikk m få js ugtt, gnska, anc m/m usnt, mn aln kan hnt iss på Fum. Hvis skull væ nklt, ikk ha PC-, må iss hnt s ugt, anc ll gnska på kntt. Vi hå, at tt liv ngt kan ugs af all g husk nu at ml j til, nå inkals til intingsaftn. Aln Høfll 11

12 t ÆNDRING AF OLIGFORENINGENS RÅDERETSREGLER ligfningn inføt i 1974 n kllktiv ning, hvft, ønsk t kunn få uskiftt vinu g ø. Sn km uskiftning af køkkn g avæls til. Oningn gik u på, at ligfningn finansi uskiftningn m at n talt f uskiftningn fingn m n livn husljstigning gnt u fa n nskivning v n 10 åig pi. I n pi talt aflingn all i aflingn - ntugiftn, mn ft nt afskivning fik hl aflingn til gngæl fl af n øg ljintægt, hvilkt ha tyt n min ljstigning f all n lls påkævt. Dvs. at n ning ligfningn ha køt, ha væt n kllktiv g ning f n. I 1979 lv vtagt ligatisk åt på nspn. Fningns ning lv samtiig på nspn ugt sm t gt altnativ til n lvpligtig. I 2010 lv ylig vt n æning i åtsgln, såls at fing, sm ha n lvti på 12

13 minst 20 å, kan afskivs v max. 20 å. Dtt ty, at vs gaml g ning lvt vhalt innm v, at t still, sm ha fåt uføt fingsaj, ålig. Dvs. at i pincippt nu tal m n t gntlig nøvnigt, g at, sm ikk ha fåt uføt fingsaj, nu tal f lit i huslj. Dt samtiig fa lvgivningns si lvt inskæpt, at husljuligningn i sammngt afling skal fmms, såls at lig i samm stan i samm afling tal n samm huslj. Hvstylsn i 42 ha f vtagt at gnnmfø nn lvpligtig husljuligning nu m ikafttælssat p. 1. juli Dt vil f n ty n mgt unsatt husljstigning f ngl g husljnsættls f an i øt afling. All nuvæn, tal f fingsaj vil få n slutat f talingn.dvs. at på husljpkævningn vil t kmm til at fmgå sm t fingslån, hv man kan få slutatn plyst g m atn f husljnsættls.tilsvan vil æningn mfø, at, fmtiig få uføt fing, skal tal å afskivning g nt, mn vil gså væ n slutat på talingn max v 20 å.dtt sk v at på ljmålt ptts t fingslån, sm afags g pkævs sammn m husljn. Afagn stpp n ag lånt talt. Tag Sktt t 100 ås føslsag Dn 2. mats va n histisk ag i afling 1, a n af vs, Julian Riising, Ringga 19, fylt ikk min n 100 å. Julian Riising lv mlm af ligfningn n 20. maj 1943 g fik v inmllsn mlmsnumm 15. Hun flytt in i afling 1 n 1. mats 1945 g ha såls t i aflingn i 66 å. Dagn lv makt m ånt hus, hv Julian Riising g famili tg im fmmøt gæst. Taitinns t, va gså n føslsaghilsn fa Dnning Magth i anlning af n st ag. Fmann f aflingn, Tn A. Sønsn g iktø Tag Sktt, 42, va gså møt fm f at lykønsk føsn. I n finls skull vi hils fa Julian Riising g sig tak f pmæksmhn f all mtagn gav fa all na g i aflingn, samt 42. Også n st tak fa familin Riising f n msg g pmæksmh, sm ligfningn g nan alti uvis f s m. 100 ås føsn på hns st ag. Tn A. Sønsn 13

14 t NYE EOERE Af. 6 Ml. n. Lavnlvj K Lavnlvj Af. 10 Skivløkkn 27 II th E Skivløkkn 19 I tv Skivløkkn 21 I tv Skivløkkn 15 st tv E Af. 21 ml. n. Mæhgnt 24 II Mæhgnt 24 I Mæhgnt 28 I Mæhgnt 24 I E Mæhgnt 44 II Mæhgnt 30 st Mæhgnt 40 st Mæhgnt 42 st Af. 11 gmstløkkn 7 st th E gmstløkkn 11 III tv gmstløkkn 3 III th gmstløkkn 5 III th gmstløkkn 17 III tv Af. 12 Sunquistga 8 st th Af. 13 Vstkl Vstkl 230 A Ringakkn 15F A Vstkl A Vstkl A Vstkl A Af. 13 Ungmslig Vstkl Vstkl Vstkl Vstkl Vstkl Vstkl Af. 15 Kløvmakn A Af. 16 Skvpakn Af. 18 S. Lanvj 35 I Ch. Klsvj 1 II tv K Af. 22 Tnvj Tnvj Tnvj Af. 24 Skæntn Af. 28 Vissingsga 8 I tv Af. 29 Ungmslig Mllmga Mllmga Mllmga Mllmga Af. 29 Sunquistga Sunquistga 14 I Af. 30 jgga 10 III tv Sønga 4 st Plga 1 I th St. Råhusga 9 I mf jgga A Af. 30 Ungmslig Sønga 3 II mf Sønga 4 st Af. 33 Damga 3 I th Møllvang 2 II tv

15 NYE EOERE Af. 34 ml. n. Englshøjga 26 st th Du Ptsga 3 st tv Af. 35 Højvang 12 st th K Højvang 8 I tv Højvang 12 I tv Af. 38 Æl- g hanicaplig Vstaln Vstaln Vstaln Vstaln Vstaln Af. 76 ml. n. Højmakn Af. 77 Møllga 1 I Stga 13A th Stga 13A I th Stga 13A tv Stga 13A I tv Stga 13 th Stga 13 I th Stga 13 mf Stga 13 I mf Stga 13 I tv Stga 13 tv t Af. 42 Runvængt Af. 78 mjg Af. 43 Lækvj 48 U K Af. 79 Njsjg 22 st Af. 74 Gatnpakn Højmakn Østall Skvpakn Af. 75 niktsvj niktsvj Af. 80 Sunvængt A = lighavn i pågæln afling V = Væls L = yttljligh K = Kmmunns anvisningst E = Anvisningst til hvv G = Gnhusning YTTELEJLIGHEDER Havs: Rækkhus m hav på Kløvmakn. lign ha 4 væls på 118 m 2 utt. Ønsks: 3 vælss ækkhus m hav på Vstkl. Hnvnls: ligfningns knt Tlf

16 t 16 Altnativ vam ll fjnvam i Egnsun Hvan vil n fmtiig vamfsyning liv i Egnsun f 42s lig? Altnativ vam sm jvam, vampump, slcll.s.v. på tal, mn nu fjnvamn fa Gåstn kmmt in i illt m n pn f at lægg fjnvamn til Egnsun. Hv vi så nu i skivn stun: Alt altnativ vam stillt i, fjnvamn til høing v Søng kmmun. Fakta at hvis fjnvamn kmm til Egnsun vil tt væ kt at ftækk fm f an løsning, væsntlig y i vlighlls samt aglig ift g ikk at fglmm i agligt fug. Fjnvam nk gså n mst gønn pvamningsmt. Hvis vi s på n må v lig pvamt på i Egnsun, nmlig m gas, vil fjnvamn gså liv væsntlig illig g så t lig mgt m t j sig m Sunvængt, Skvpakn, niktsvj, Ælhavn, Sunga, Gatnpakn ll Møllgån. Nå ung hjælp æl Dt aktiv gåug i Fællshust hs Sl-yggit ha haft søg v t gang af lv fa Pivatskln Als. H unviss n af n, Magit Falkng, af skllvn. (Ft: Anja Søngaa Nilsn) Dn pågæln sklkss gav snin unvisning i ugn af miltlfn m l.a. afsnls g mtagls af SMS-sk, g intssn va st hs gg gnatin. Sklkssn ugt samajt sm t l i t kmmunikatinsflø på skln, g unvisningn slutt m kaff, savan g kag til all. Pivatsklns læ g lv lv så g f fløt, at nu ha tilut ED kusus i s ED lkal på skln f såvl n fa SA sm fa 42, it t gåugt, stå sm initiativtag. Dtt vakt st jul, a t lv ffntliggjt i finls m afslutningn på miltlfnkust, ftæll aflingsstylssmlm An Kay.

17 Psnalnyt: FARVEL TIL: Hinz Fig ha p. 1. apil valgt at gå på ftløn. Vi takk Hinz f t igtigt gt samaj g ønsk ham t gt g ngt tium. 4 2 t Main Chistnsn ha valgt at gå på pnsin m vikning fa 1. apil Vi takk f t igtigt gt samaj g ønsk Main t gt g ngt tium. VELKOMMEN TIL: Rt Schumach sm p ansat sm jnmsfunktinæ i må 3. Kan følg SønjyskE i TV En ny aftal mllm DOA (Dn vn Antnnfning) g TV Sønjyln ty, at v Sønjy l.a. vil kunn s ptag m - samt min uag af hånhlkamp i tpkss, nå SønjyskE spill hjmmkamp i Humlhøj-Halln i Søng. å hs DOA g Tv Sønjyln viss kampn hv ulig timtal. 17

18 t TV-pgamm / pakkinling PAKKE 1 (GRUNDPAKKE + ALLE RADIOKANALER) UDSENDES ANALOG OG DIGITAL TV N. Lg Pgam Spg Ly TTV Kanal Fkvns 01 Pøvkanal (1) Divs Nicam - S9 161,25 MHz 02 DR K Dansk Nicam Ja S10 168,25 MHz 03 DR1 Dansk Nicam Ja 5 175,25 MHz 04 KiKa- Kal 1 Tysk Nicam Ja 6 182,25 MHz 05 DR Ramasjang Dansk Nicam Ja 7 189,25 MHz 06 TV2 / TV2 Sy Dansk Nicam Ja 8 196,25 MHz 07 DR2 Dansk Nicam Ja 9 203,25 MHz 08 TV4 Svig Svnsk Nicam Ja ,25 MHz 09 Kanal Sy Dansk Nicam Ja ,25 MHz 09 Infkanaln DOA Dansk Rai Ja S11 231,25 MHz 10 ARD Tysk A2 Ja S13 245,25 MHz 11 PRO 7 Tysk Nicam Ja S14 252,25 MHz 12 ZDF Tysk A2 Ja S15 259,25 MHz 13 N3 Tysk A2 Ja S16 266,25 MHz 14 SAT 1 Tysk Nicam Ja S17 273,25 MHz 15 RTL Tysk Nicam Ja S18 280,25 MHz 16 VOX Tysk Nicam Ja S19 287,25 MHz 17 TV2 Ng Nsk Nicam Ja S20 294,25 MHz 19 3-SAT Tysk Nicam Ja ,25 MHz Nnstån kanal gså n l af PAKKE 1 - kanaln sns g kun igitalt, så u skal hav n Zapt-ks ll t tv m inyggt DV-C mtag f at s kanaln! TV N. Lg Pgam Spg Ly TTV Kanalsøgning! 20 DR HD Dansk Nicam Ja 21 DR Upat Dansk Nicam Ja 22 Flktingskanaln Dansk Nicam Ja F at mtag igital kanal i pakk 1 g 2, skal vs n igital kanalsøgning. 23 RTL 2 Tysk Nicam Ja 24 Sup RTL Tysk Nicam Ja 25 Das Est HD Tysk Nicam Ja 26 ZDF HD Tysk Nicam Ja 27 TV5 Fankig Fansk Nicam Ja 28 Natinal Ggaphic Wil HD Englsk Nicam Ja Ha u all n Zaptks instill ksn slv vt. ny kanal sm f.ks. ny igital DR kanal. D flst kanal få n ny igital ps, så hvis u ha vt n favitlist ll låst ngl kanal, skal instills ign. (1) D skifts løn pøvkanal ifølg aftal m pgamlvanøn. 18 PAKKE 2 (FULD PAKKE + PAKKE 1 + ALLE RADIOKANALER) UDSENDES ANALOG OG DIGITAL TV N. Lg Pgam Spg Ly TTV Kanal Fkvns 29 Disny Channl Dansk Nicam Nj ,25 MHz 30 Euspt Da/Eng Nicam Ja ,25 MHz 31 TV2 NEWS Dansk Nicam Ja ,25 MHz 32 GOD Channl Englsk Nicam Nj ,25 MHz 33 TV2 Spt Dansk Nicam Ja ,25 MHz 34 TV2 FILM Dansk Nicam Ja ,25 MHz 35 TV2 CHARLIE Dansk Nicam Ja ,25 MHz 36 TV2 ZULU Dansk Nicam Ja ,25 MHz 37 DK4 Dansk Nicam Ja ,25 MHz 38 Discvy Englsk Nicam Ja ,25 MHz 39 Animal Pnt Englsk Nicam Ja ,25 MHz 40 MTV Eup Da/Eng Nicam Ja ,25 MHz 41 Canal 9 Dansk Nicam Ja ,25 MHz

19 aipgamm PAKKE 2 FORTSAT UDSENDES ANALOG OG DIGITAL TV N. Lg Pgam Spg Ly TTV Kanal Fkvns 42 Catn Ntwk TCM Dansk Englsk Nicam Ja ,25 MHz 43 TV3 Puls Dansk Nicam Ja ,25 MHz 44 TV3 Danmak Dansk Nicam Ja ,25 MHz 45 TV3 + Danmak Dansk Nicam Ja ,25 MHz 46 Kanal 4 Dansk Nicam Ja ,25 MHz 47 Kanal 5 Dansk Nicam Ja ,25 MHz 48 6 n Dansk Nicam Ja ,25 MHz t RADIO DANSK R N.: Lg: Pgam: Spg: Fkvns: 01 DR P1 Dansk 90,50 MHz 02 DR P2 Dansk 105,80 MHz 03 DR P3 Dansk 91,50 MHz 04 DR P4 / Rai Sy Dansk 91,00 MHz 05 DR Kssisk Dansk 92,90 MHz 06 Rai Mjn Lkalai Dansk 88,50 MHz 07 Rai Als Lkalai Dansk 95,60 MHz 08 Ska FM Dansk 106,60 MHz 09 Nva FM Dansk 94,20 MHz 10 Glus Gul Dansk 94,80 MHz RADIO TYSK R N.: Lg: Pgam: Spg: Fkvns: 11 NDR 1 tysk P1 / Wll N Tysk 101,00 MHz 12 NDR 2 tysk P2 Tysk 102,90 MHz 13 NDR 3 tysk P3 / Rai 3 Tysk 97,90 MHz 14 NDR 4 tysk P4 Tysk 104,80 MHz 15 N-JOY Rai Tysk 100,60 MHz 16 RSH Rai Schlswig Hlstin Tysk 96,40 MHz 17 Dlta Rai Tysk 104,10 MHz 18 Dutschnfunk DLF Tysk 105,30 MHz 19 RTL Rai Tysk 99,20 MHz 20 Na (N Osts Rai) Tysk 89,30 MHz 21 Rai Swiss Jazz Tysk 107,90 MHz 22 Pnt Rai Tysk 92,40 MHz 23 Rai Kssik Tysk 103,60 MHz 24 Hamny FM Tysk 93,50 MHz RADIO ENGELSK R N.: Lg: Pgam: Spg: Fkvns: 25 Aslut Rai Englsk 98,70 MHz 26 MTV (TV-lyn i st) Englsk 102,20 MHz PROGRAMPRISER 2011 Pgampis 42 Søng + Egnsun Dyøl - (DOG) ag 2011 Pgampakk k. åligt 1066 k. åligt 1081 k. åligt Pgampakk k. åligt 4438 k. åligt 4453 k. åligt Kanalnøgln gæln fa 22. cm 2010 S alti sist nyt på DOAs infkanal: 19

20 t Antnnanlæg Såfmt fstyls ll plm m antnnanlæggt, skal man hnvn sig til: Stfa A/S, Falstsga Søng Åningsti: Manag til fag Tlf: Kntakt vt. in na føst f at s m han gså ha plm, så t ikk skyls n fjl v it gt ai ll tv! INTERNETTET E plm m StfaNt, kan suppt kntakts all ag mllm kl g på tlfn: Husk at hav kunnummt k til intastning. FALCK - SERVICE V anmlls af upsættlig ska un f kntti ligfningn 42 ha aftalt m Falck, at skal løs plm, pstå v ska på lign, nå uhlt sk un f kntti. Tlf.: Dt skal samtiig pæciss, at ningn kun tæ i kaft, nå t alvlig g upsættlig ska, t j sig m. Vi gø pmæksm på, at ugift, pstå sm følg af misug af ningn, slvfølglig påligns n, åsag til misugt. Nøglsvic Ljn kan pn svnøgl til sin ljligh hs Falck. Nøgln kan øgnt unt ulvs ll kvis m fylstgøn lgitimatin i tilfæl af, at ljn ha låst sig u. Såfmt ljn ikk ha pnt n nøgl, ftags øplukning, hvis Falck slv kan ufø plukning. 20 Må låssm tilkals, tt f ljns gn gning.

21 Hva kan vi gø f ig? t GÆSTEVÆRELSER OG EOERHUSE UDLEJES Løngang 21 L Gæstvælst inhl: 2 sng m yn/pu 2 lænstl 1 lill sfa kølska 2 kgp 1 l-kl avæls Pis p. øgn 100 k. Kngvj 9 A Gæstvælst inhl: 2 sng m yn/pu avæls Pis p. øgn 75 k. Mæhgnt 40 Gæstvælst ca. 12 m 2 g inhl 2 sng m yn/ pu. Tilt m klt/vamt van 2 stl. Pis p. øgn k. 100,00. Mæhgnt 34 Uljning af hust Svic til ca. 70 psn. Opvaskmaskin. Pis 1 øgn k. 585, 2 øgn k. 700, 3 øgn k Dpsitum 200 k. Tnvj 21 - Dyøl Uljning af hust Svic til ca. 60 psn. Opvaskmaskin. Pis 1 øgn k. 550, 2 øgn k. 700, 3 øgn k Dpsitum 100 k. I finls m hust på Tnvj, t gæstvæls, sm kan uljs f 50 k. p. øgn. Dtt gæl ikk hvis hust uljt til n fst, m min m lj hust gså ønsk at lj vælst. All uljning, hnvnls til fningns knt:

22 t Sjælnsga Søng Tlf.: Vlkmmn på ligfningns hjmmsi På hjmmsin kan u fin aktull plysning f n m OLIGSØGNING AFDELINGSNYT - EOERINFO - SIDSTE NYT 22 D kan sun fins fskllig links samt infmatin m aministatin g styls.

23 t 23

24 t 24 Aflingsstylsn 42 Afling 1, ingga Sunquistsga Aflingsfman Tn A. Sønsn (H-mlm) Ringga 29 Tlf: Gitt Cusn Ringga 41 Tlf.: Ov Lysgaa Ringga 37 Tlf: Afling 3, Ringga Aflingsfman Hay Hymøll Ringga 131 Tlf: Ivan Niss Ringga Anntt Lun Ringga 133A Tlf.: Afling 5, Sunsvallga Ringivj Englshøjga Aflingsfman Pia Rygaa Sunsvallga 10 Tlf: Tag Winkl Englshøjga 5 Tlf: Las Ail Sunsvallga 6 Tlf: Fy Jnsn Ringivj 54 Tlf: Ul Kistnsn Sunsvallga 13 Tlf: Afling 6, Lavnlvj 2-16, Vilvj 17-34, Lupinvj 1-17 samt Guntvigs Allé Aflingsfman Hnning n Lupinvj 7 Tlf.: / Hll Mll Jøgnsn Lupinvj 3 Tlf: Pt Thmsn Vilvj 34 Tlf.: Egn Hyning Lupinvj 2 Tlf.: Hans Kammann Lavnlvj 2 Tlf.:

25 Afling 9, Sigtunaga 1-39 Aflingsfman Eling Kistnsn Sigtunaga 27 Tlf: Flmming Jnsn Sigtunaga 19 Tlf: Eling Kistnsn Sigtunaga 6 Tlf: Afling 10, Skivløkkn 1-27 Ingn aflingsstyls. Kntaktpsn Cal Kulick Skivløkkn 1, st. th. Tlf.: Afling 11, gmstløkkn 1-19 Aflingsfman jan nniksn øgmstløkkn 19, 1. th. Tlf.: Kim Kutz gmstløkkn 17, 1.th. Tlf.: ian Kjæ gmstløkkn 9, st. th. Tlf.: Afling 12, Sunquistsga 8-10 Ingn aflingsstyls. Afling 13, Ringakkn 1-19F + Vstkl A Aflingsfman Hay Ptsn Vstkl 228 Tlf: / Finn Maquasn (1. supp til H) Vstkl 112A Tm Olsn Vstkl 66 Eva Khsya Vstkl 23, 4A Ann M. Jacsn Vstkl 180 Tlf: Afling 15, Kløvmakn V Skllt Aflingsfman Aln Sønsn Kløvmakn 23 Tlf: Knnth Slk V Skllt 32 Hny Kjæ (H-mlm) Kløvmakn 55 Tlf: Tlf t 25

26 t Afling 16, Skvpakn Aflingsfman Ing Masn Skvpakn 30 Tlf: Mtt Lavlun Sønsn Skvpakn 2 Tlf: itta Ptsn Skvpakn 22 Tlf: Afling 18, Ch. Klsvj S.Lanvj 35 Aflingsfman Lif j Jnsn Ch. Klsvj 2, st. th. Tlf: / Vik Jøgnsn Ch. Klsvj 1, st.tv. Tlf: Junn Cusn Ch. Klsvj 1, 1. th. Tlf: Afling 19, Mæhgnt Aflingsfman Pn Sivtsn Mæhgnt 41 Tlf.: / nt Ggsn Mæhgnt 43 Tlf: Kim Vlltsn Mæhgnt 51 Tlf: Afling 21, Mæhgnt Ingn aflingsstyls. Afling 22, Ejvj Tnvj 1-81 Aflingsfman Knnth Eis Tnvj 77 Tlf: Pn Hyllst Tnvj 49 Tlf.: Mni Fitz Tnvj 57 Tlf.: Afling , Skæntn Dyølga 10 Ællig Omåcnt. Hjmmpljn. Ingn aflingsstyls. Afling 28, Vissingsga 2-12 Aflingsfman Gth Chistnsn Vissingsga 10, st. tv. Tlf: Tn all Psn Vissingsga 4, 1. th. Tlf.: Eling Cusn Vissingsga 8, st. tv. Tlf.:

27 Afling 29, Mllmga Sunquistsga 14 Ungmslig Ingn aflingsstyls. Afling 30, Sønga agga 2 + jgga 2A-C St. Råhusga 9 + Ælga 2 + Plga 1. Aflingsfman Susann Hansn Sønga 5, 2. tv. Tlf.: Knu Mamsn jgga 6, 1.3 Tlf: Chista Jag-Nissn Sønga 4, 2.2. Tlf: Os King Sønga 8 Tlf: Lis Hstøm jgga 2C Tlf: Afling 31, St. Råhusga 5, 7 g 9 + Sunquistsga 12 + Ælga 2 + Plga 1. Ehvvsafling Afling 32, Pæstgåspakn Aflingsfman Eina Stffns Pæstgåspakn 18 Tlf: nt Hjth Pæstgåspakn 56 Tlf.: Svn Eik Hansn Pæstgåspakn 46 Tlf: Ing Chistnsn Pæstgåspakn 9 Tlf Lnz Ptsn Pæstgåspakn 28 Tlf: Afling 33, mølkkn 20A- + Løngang 19A-21L, Damga 3, Møllvang 1-3, V Mølmmn 14 Knu Eik Jacsn Møllvang 2, st. th Tlf Asti Schwatz Løngang 21E Tlf: Gth Nilsn Mølmmn 14, 1. tv Afling 34, Du Ptsga Englshøjga 7 samt Syvang 2 Aflingsfman Vn Mi Syvang 2A, 3.4 Tlf Mt Tp Englshøjga 24, st. tv. Tlf: Chistian Jhannsn Syvang 2A, 1.1. Tlf.: Hnik Røm Syvang 2A Tlf: / t

28 t 28 Las H. ak Syvang 2A, 1.3. Tlf.: Afling 35, Lysvang Ankilga 32-36, Kngvj 9a & 9, Højvang 8-12, Linvang Ingn aflingsstyls Afling 36, Dgngån 1-29 g 2-16, Østga 37-37J, ag. Aflingsfman Jnny Jpsn Dgngån 27 Tlf.: Vik Hansn Dgngån 7 Tlf.: Jnny Hansn Dgngån 9 Tlf.: Afling 37, Stnga 2-12, jgga 23-35, S. Havnga 28-36, Sønga st., samt , 2.4 g 3.4 Aflingsfman Th Tams Sønga 27, 3 Tlf.: / Dt Haa Stnga 12 Tlf.: An Kay Sønga 27, 1.th. Tlf.: Kal - Hinz Chistiansn Sønga 27, st. th. Tlf.: Aag Hansn S. Havnga 32, 1.2. Tlf Afling 38, Vstaln 14-20, ag Ingn aflingsstyls. Afling 41, Pæstvængt 22-44, Guup Ingn aflingsstyls. Kntaktpsn Paul Psn Pæstvængt 44 Tlf.: Afling 42, unvængt , Guup Ingn aflingsstyls. Kntaktpsn Cal Hinz Kmischk Runvængt 74, Guup Tlf / Afling 43, Langsøgån, Lækvj 48 - Y samt 1+2, Ng Ingn aflingsstyls. Kntaktpsn Anka Pasach Lækvj 48 N Fa aministatinn HUSK at giv sk til aministatinn v æning i psnata. V utæn af n aflingsstyls skal givs skiftlig sk til aministatinn.

29 Afling 71 Østakk Afling 72 Mølkkn Afling 73 Skvpakn Ingn aflingsstyls valgt p.t Talsman: Anja Anasn Østakk 22 Tlf.: Aflingsfman Kut unnng Mølkkn 10 Tlf.: nt Ansn Mølkkn 15 Tlf.: Camil Jnsn Mølkkn 17 Aflingsfman Kim Schmit Skvpakn 24 Tlf.: Winni Schmit Skvpakn 24 Tlf.: Slvj Nissn Skvpakn 37 Tlf.: Afling 74 Højmakn, Østall, Gatnpakn Afling 75 niktvj Afling 76 Højmakn Ingn aflingsstyls Ingn aflingsstyls Aflingsfman Sana Høffl Tusgaa Højmakn 31 Tlf: nt Paulsn Højmakn 36 Tlf: ig Ansn Højmakn 40 Tlf: Afling 77 Møllga, ymitn Aflingsfman Hlg Hn Stga 13, tv Tlf: Chistian Paulsn Stga 13, 1. tv Tlf: ith Jnsn Stga 13A, 1. tv Tlf: t 29

30 t Afling 78 mjg Afling 79 Njsjg Ingn aflingsstyls valgt p.t Kntaktpsn Svn Chistnsn Kjægaa mjg 25 Tlf: Aflingsfman Els Ptsn (H-mlm) Njs jg 22, 1 n. 15 Tlf.: / Hans Ch. Ggsn Njs jg 22, 1. n. 21 Tlf.: Cus Cusn Njs jg 22, 1. n. 20 Els Ptsn Njs jg 22, 1. n. 18 Tlf.: Aas Jnsn Njs jg 22, st. n. 8 Tlf.: / Afling 80 Møllgån, Sunvængt, Ælhavn g Sunga Aflingsfman Aln Høffl (H-mlm) Sunga 71c Tlf: / Evin Hansn Sunga 71 Tlf: / Main Nilsn Sunvængt 4 Tlf.: Påsk 30 Psnalt ønsk all n n g påsk.

31 Ejnmsfunktinæ OMRÅDE 1+2 AFDELINGERNE samt, Sunquistga Omål Finn Masn Ejnmsfunktinæ Jns Ansn 4 2 t Ejnmsfunktinæ Knn Gaasvig Jhnsn Ejnmsfunktinæ Hnik Masn Ejnmsfunktinæ Kim Ølgaa Hansn OMRÅDE 3 Af : Omål Søn Ull ck OMRÅDE 4 Aflingn ag+egnsun: Omål Jimmy Ptsn Vammst jan ck Ejnmsfunktinæ Jøgn Gammlgaa ëtius Ejnmsfunktinæ Rt Schumach Ejnmsfunktinæ Jøgn Stn Jhansn 31

32 Hånvækaflingn VVS: I Esjg Vntitin/El: Matin Jøgnsn t Snk/Tøm: jan Svg Snk: Hlg Jspsn Kull Snk: Jan Chistiansn EKSPEDITIONSGEYR m.v. I tilfæl, hv ligfningns hånvæk f n ufø t stykk aj, sm aflingn uvkmmn, vil liv usnt n gning til pågæln lj. På gningn vil fmgå t uføt aj m kav m taling af n timpis g matialfug. Såfmt n kø (kvi) matial gnnm ligfningn pålæggs p.t. k. 100,00 i kspitinsgy. Fningn vil gn hnstill til n slv at still hånvækfima til at ufø aj, ikk ha m aflingns vlighllsspligt at gø. Esnsn Rågivn Ingniø A/S F.R.I. VVS - Vntitin EL - lysning Engispals Øklgisk yggi 32 Møllga 54, 6400 Søng Ramsh 1, 6200 Aanaa

33 Ejnmsfunktinæns tlfnti samt pstkasspcing All hnvnls v. paatin skal tts til måln i aflingn, jnmsfunktinætjnt. t Omåln tlfnisk at tæff all hvag fa kl D samtiig muligh f at aflv n sl i stmt pstkass i mån til ikk pssn pgav, a nmalt vil liv tømt hv mgn. Omå 1-2 Af. 10 Skivløkkn 1-27 Af. 11 gmstløkkn 1-19 Af. 12 Sunquistsga 8-10 Af. 13 Vstkl A g Ringakkn 1-19F Af. 18 S. Lanvj 35 g Ch. Kls Vj 1-2 Af. 21 Mæhgnt Af. 29 Sunquistsga 14 Af. 33 Løngang 19A-21L g Mølkkn 20 V Mølmmn 14 møllvang g Damga 3 Af. 42 Runvængt , Guup. Af. 44 EUC Guntvigsallé 88 Tlfnti: Manag - fag kl Omål: Finn Masn Tlf Pstkass: Skivløkkn: Tapppgang n. 19 gm.løkkn: Kæl mllm 9-11 Vstkl: Knt n. 104 Ringakkn: Vaski n. 9 Mæhgnt 28: V knt n. 28 S. Lanvj 35: Vaski. Kun manag, Sunquistsg. 14: Vaski nsag g Sunquistsg. 8-10: Vaski}fag 33

34 t Omå 3 Af. 24 Skæntn Dyølga 10 Af. 28 Vissingsga 2-12 Af. 29 Mllmga 2-32 Af. 30 Sønga 1-7, 2-10, , agga 2, jgga 2, 6-12 St. Råhusga 9 samt Plga 1/Ælga 2 Af. 34 Du Pts Ga 1-3, Englshøjga 7 samt g Syvang 2 Af. 35 Lysvang Ankilga Kngvj 9A g 9 Pins Hniks Avnu 10 g Syvang 4 Højvang 8-12 samt Linvang 3 A-C, 5 A-C g 7 A-C Af. 37 Sl Tlfnti: Manag - fag kl Omål: Søn Ull ck Tlf Pstkass: Sønga 2: Vaski jgga 6: Knt v kl.ingang Mllmga: Vaski Ankilga 34: Kæln Sl: Fællshus - vaski Skæntn 44: Funktinælig Omå 4 Af. 22 Ejvj 1-24 g Tnvj 1-81, Dyøl Af. 23 ønhavn Mælkøttn Af. 36 Dgngån g Østga, ag Af. 38 Vstaln, ag Af. 73 Skvpakn 1-48, Egnsun Af. 74 Højmakn, Gatnpakn g Østall, ag Af. 75 niktsvj 1-49, Egnsun Af. 76 Højmakn 29-51, ag Af. 77 Møllga 1, ag Stga 4 g 13, ag Af. 78 mjg 1-43, ag Af. 79 Njs jg 22, ag Af. 80 Sunvængt, Ælhavn, Møllgån g Sunga, Egnsun. Tlfnti: Manag - fag kl Omål: Jimmy Ptsn Tlf Pstkass: Vækst: Skvga mllm Skvpakn g skl mjg 17A: Kntt Tnvj 21: Vækst v hus. 34

35 ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga Søng Tlf.: Fax: Ån: manag-tsag kl tsag tillig kl fag kl Hvstyls: 4 2 t Fman Kaj Englhat Ringivj 50 tlf: mil stylssmlm Tnni Asmussn (stylsn i L 8. ks) Ringivj 48 tlf: Næstfman Eik Ticht mjg ag Tlf.: stylssmlm Svn Åg Eichsn Skvpakn Egnsun Tlf.: Næstfman Tn A. Sønsn Ringga 29 tlf: stylssmlm Hny Kjæ Kløvmakn 55 tlf: stylssmlm Aln Høffl Sunga 71 c 6320 Egnsun Tlf.: / stylssmlm Hlg Palm Knusn Skvpakn Egnsun Tlf.: stylssmlm Kistn itsch (stylsn i Søng Fjnvam) Sønga 14 st. tlf: stylssmlm Els Ptsn Njs jg 22, 1 n ag Tlf.:

36 I nyt hjm i Stga På illt ss Jan g Knt Snn, sm va nt tilflyttn i nyyggit Stga 13 i ag g h ss i s ny køkkn. Jan g Knt ha i n åækk t i Egnsun i gt hus, mn ha på gun af svigtn hl hs Jan valgt at flytt fa gt til ljt. Læs m si på si 7 m ny ljligh i Stga, sm lv vist f n st gupp intss v t Ånt Hus aangmnt n 26. fua.

Nr. 2 september 2013 69. årgang

Nr. 2 september 2013 69. årgang t 4 2 N. 2 sptm 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

Nr. 3 december 2011 67. årgang

Nr. 3 december 2011 67. årgang t 4 2 N. 3 cm 2011 67. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Nr. 2 juni 2012 68. årgang

Nr. 2 juni 2012 68. årgang t 4 2 N. 2 juni 2012 68. ågang t 2 Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

Nr. 2 juni 2014 70. årgang

Nr. 2 juni 2014 70. årgang t 4 2 N. 2 juni 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

Nr. 4 december 2014 70. årgang

Nr. 4 december 2014 70. årgang t 4 2 N. 4 cm 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

i klimaets tegn Nr. 1 februar 2015 71. årgang

i klimaets tegn Nr. 1 februar 2015 71. årgang t i klimats tgn 4 2 N. 1 fua 2015 71. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling E nvnt foælt? Hv gul Pæstø Mmk gnåbn På gnlfosmlingn i Økologisk Lnsfoning foslg, skl bts. t hnl om foningns nvn, som bstylsn ønsk t æn. Jn Volm, Bn sp mng png på fo, ft hn bgynt t fskll og fo m hv. Og

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE NOVEMBER 2013 #4 MAGASINET BORNHOLM GRATIS 3 sktion 40 sid KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE JULEFROKOSTEN ET HØJDEPUNKT VALG 2013 HUSK DET NU - IKKE GLEMME AT STEMME BESAT AF BOMBERNE OG BESÆTTELSEN

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3 fxbugt NR. 17 - TIRSDAG DEN 21. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: www.fxbugt.dk Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S

Læs mere

ÅLF. SKOLEN på en ny måde. ÅLF s juletræsfest 2012

ÅLF. SKOLEN på en ny måde. ÅLF s juletræsfest 2012 1 2013 SKOLEN hr nnm tin unråt n l frnrinr. Hr frsin fr t først bl i 1955. Af Ltt Svn Strn Ptrsn & Mrtin Luritzn ÅLF Af Mrtin Luritzn & Thrkil Bjrrum SKOLEN på n ny må Dn nrll iitlisrin, ikk minst stærkt

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub O Fotogafik Amatøklb ofa-fotoklbk oktob-cmb 2005 a lm o H g li E to o F Foma ha ot I kokc, bå klbb it og atioal i SDF, vi oft bill af atioll tig, fmm miljø ll måk hlt abtakt motiv Alt amm bill, om ligg

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere

Besøg Proces Dage 2010. Den 4. - 5. maj Odense Congress Center. Vælg mellem 24 seminarer over 2 dage. Optimering af lagerstyring

Besøg Proces Dage 2010. Den 4. - 5. maj Odense Congress Center. Vælg mellem 24 seminarer over 2 dage. Optimering af lagerstyring Mnnsk - Id - Løsning Vælg mllm 24 smin ov 2 dg Otiming f lgstying Otiming f fmntingsocss In-lin måling f lvnd cll i fmntingsocssn Minim odukttb og mksim oduktudbytt i stionsocss Flow å fst stoff - ltntiv

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere