Aftale af incl. ændringer maj 2013 DECENTRAL ARBEJDSTIDSAFTALE FOR OVERENSKOMSTANSATTE BUSCHAUFFØRER VED BUSSELSKABET, AARHUS SPORVEJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale af 25-9-2012 incl. ændringer maj 2013 DECENTRAL ARBEJDSTIDSAFTALE FOR OVERENSKOMSTANSATTE BUSCHAUFFØRER VED BUSSELSKABET, AARHUS SPORVEJE"

Transkript

1 Busselskabet, Aarhus Sporveje. 3F TLB, Aarhus Aftale af incl. ændringer maj 2013 DECENTRAL ARBEJDSTIDSAFTALE FOR OVERENSKOMSTANSATTE BUSCHAUFFØRER VED BUSSELSKABET, AARHUS SPORVEJE GÆLDENDE FRA HENVISNINGER TIL OVERENSKOMSTER MV. JUSTERES EVT. EFTERFØLGENDE, HVIS DER VISER SIG BEHOV. Aftalen er indgået med hjemmel om Decentrale arbejdstidsaftaler, jf. 23, nr. 13 i Overenskomst for buschauffører ved Midttrafik - Busselskabet, Aarhus Sporveje (2011)

2 1 - Turnus I henhold til 12, stk. 1 samt 1 stk. 1 i protokollat 1 i Overenskomst for buschauffører ved Midttrafik - Busselskabet, Aarhus Sporveje (2011) er der efter drøftelse mellem Busselskabet, Aarhus Sporveje og 3F TLB, Aarhus, indgået følgende aftale om turnusperioder: Stk. 1. En turnusperiode er på op til 12 uger, dog minimum 2 uger. Den gennemsnitlige ugentlige normtid (37 timer) tilrettelægges i overensstemmelse med den turnusmodel, som er drøftet mellem Busselskabet, Aarhus Sporveje, og 3F TLB, Aarhus, og som fremgår af Bilag 1 med tilhørende bemærkninger i Bilag 2 og af Bilag 3 til denne aftale. Bemærkning: For enkelte chauffører med særlige opgaver og/eller ansættelsesforhold kan arbejdet dog planlægges på ugebasis. Eksempelvis kan dette være for TR er, flex ansatte, deltidsansatte, morgenudkørslen mv. De i 7 nævnte hviletidsperioder er alene gældende for den i Bilag 1 beskrevne turnusmodel med tilhørende bemærkninger i Bilag 2. For chauffører i rammeturnus, jf. Bilag 3, er turnusperioden 6 uger. Samtlige rammeturnusser opgøres efter hver 6. uge. Stk. 2. Den ugentlige arbejdstid for fuldtidsansatte kan variere mellem 32 og 42 timer. I uger med færre end 5 arbejdsdage kan den ugentlige arbejdstid reduceres til minimum 28 timer. Bemærkning: For det antal normaltimer, der ligger ud over 37 i gennemsnit for perioden i en ikkeafsluttet turnus, ydes overtidsbetaling. Dette gælder dog ikke i forbindelse med ansøgte omplaceringer i en planperiode. Stk. 3. Arbejdstiden mellem 2 fridage i turnusopsætningen i ht. Bilag 1 og evt. øvrige aftalte modeller jf. bl.a. Bilag 2 - kan maksimalt være på 45 timer. 2 Driftsdøgnet I henhold til 6, stk. 2 i Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt (2011) er der aftalt følgende: Stk. 1. Et driftsdøgn er tidligste vagtstartstidspunkt for første morgenbus. Driftsdøgnet er 24 timer. 3 Delt vagt Stk. 1. Der kan etableres delte vagter. En delt vagt er én vagt. Det er frivilligt for den enkelte chauffør at køre delte vagter. Stk. 2. Antallet af delte vagter ved Busselskabet, Aarhus Sporveje kan højest udgøre 24 hverdagsvag-

3 ter, som så vidt muligt fordeles forholdsmæssigt ligeligt ud på stationerne. Stk. 3. Delte vagter kan kun forekomme i tidsrummet kl til kl Der kan dog lokalt med tillidsrepræsentanten på stationerne aftales at rammen kan ændres. Stk. 4. Tjenesteafbrydelse kan først finde sted 2 timer efter vagtens begyndelse og skal være afsluttet senest 2 timer før vagtens afslutning. Tjenesteafbrydelsen skal minimum udgøre 2 timer. Stk. 5. En delt vagt skal starte og slutte efter en af følgende opsætning: a) A-A Ophold - A-A b) A-A Ophold - B-B - således at hver tjenestedel starter og slutter samme sted. Stk. 6. Chauffører i turnus med delte vagter sikres frihed i weekender og på søgnehelligdage. Bemærkning: Den 24/12, 31/12 og 5/6 samt skæve lørdage er ikke sikret som fridage, da disse dage ikke er søgnehelligdage. Der kan disse dage køres ikke delte vagter på samme vilkår som øvrige overenskomstansatte chauffører. Arbejde på disse dage søges ligeligt fordelt. Stk. 7. Chauffører i turnus med delte vagter tildeles så vidt muligt hovedferie i skolernes sommerferie. Stk. 8. Der tilskrives 90 minutters afspadsering pr. kørt delt vagt. Chaufføren kan dog vælge kontant udbetaling af værdien af dele af eller hele den optjente afspadsering. Stk. 9. I sommerferieplanen og ved ændret kørsel f. eks. perioder eller dage med lørdags- /søndagskørsel på normale hverdage kan der køres ikke delte vagter på samme vilkår, som gælder for øvrige overenskomstansatte chauffører. 4 Pauser i tjenesterne I stedet for 2, stk. 1 og 2 i protokollat 1 i Overenskomst for buschauffører ved Midttrafik Busselskabet, Aarhus Sporveje (2011) gælder følgende: Stk. 1. Tjenesteplanerne indrettes således, at der pr. tjeneste bliver ophold på 12 % af køretiden ved en endestation, hvor der findes opholdsrum. Der skal for hver tjeneste inden for de 12 % være spiseophold, som kan være 1 ophold på 25 minutter, 2 ophold på 20 minutter eller 3 ophold på 18 minutter. Bemærkning: Bestemmelsen skal forstås således, at 12 % ophold skal sikres på alle tjenester, og at de 12 % regnes af al køretid.

4 Transporttid er ikke køretid iht. ovenstående. Parterne er enige om, at spisepauser skal indlægges på en hensigtsmæssig måde, idet vagter, der indeholder 3 eller flere spisepauser, dog kan afsluttes med en spisepause, forudsat der er reelt arbejde herunder tom - / garagekørsel mv. - efter denne spisepause. Parterne er desuden enige om, at vagter på indtil 4 timer generelt godt kan starte eller slutte med en pause på minimum 25 minutter, idet arbejdstiden inkl. start/slut mv. - men ekskl. pause - på disse vagter således ikke overstiger 3 timer og 35 minutter. For honorering i fm. problemer med overholdelse af køreplanerne henvises til de til enhver tid gældende retningslinier herom jf. 9 samt Bilag 8. Stk. 2. Ved fjernelse/reduktion af reguleringsophold reduceres kravene til længden af de pauser, der indgår i beregningen af 12 %, tilsvarende. Stk. 3. Der indlægges et reguleringsophold, som efter kørsel i tur er på 3 minutter, og efter tomkørsel er på 2 minutter. Endvidere indlægges et 3 minutters reguleringsophold ved udkørsel og et 3 minutters reguleringsophold ved hjemkørsel med henblik på ændret skiltning o.l. De omtalte reguleringsophold indgår ikke i beregningen af de 12 % ophold, som er omtalt ovenfor. Heri indgår ej heller ophold under 10 minutter (7 minutter uden reguleringsophold) regnet fra vognens ankomst til vognens afgang fra endestationen. Stk. 4. Reguleringsophold kan undlades i vagter med start og slut samme sted. 5 Vagtstart og -slut I stedet for 1 stk. 2 i protokollat 1 i Overenskomst for buschauffører ved Midttrafik - Busselskabet, Aarhus Sporveje (2011) gælder følgende ved vagtstart og -slut samme sted: Stk. 1. Arbejdstiden regnes fra vagtens mødetidspunkt til afløsningstidspunktet / sluttidspunktet på vagten. For kørende vagter med start og slut samme sted indeholdes et dagligt tillæg således, idet 10/5 reglen her erstattes med: a) Start garage 7 minutter slut garage 4 minutter b) Start i øvrigt 3 minutter slut i øvrigt 3 minutter Bemærkning: ad. a) til hhv. fra bussens/p-bilens faste plads på garageanlægget. 6 Start og slut samme sted Stk. 1. Alle vagter skal starte og slutte samme sted, idet den fornødne transporttid indlægges i vagterne for alle overenskomstansatte (max. 9 ¼ hhv. 10 ¼ time). Den fornødne transporttid baseres på konkrete vurderinger af transporttiden tilbage til udgangspunktet for vagten.

5 Stk. 2. De overenskomstansatte chauffører vil modtage kompensation for tildelte tjenestemandsvagter uden start og slut samme sted i overensstemmelse med det aftalte i Bilag 4. 7 Frihed i fm. Fridage I stedet for 3, stk. 2 i protokollat 1 i Overenskomst for buschauffører ved Midttrafik - Busselskabet, Aarhus Sporveje (2011) og 7 i Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt (2011) gælder følgende: Stk. 1. I forhold til turnusmodellen, som fremgår af Bilag 1 og af bemærkningerne mv. hertil i denne aftale, samt af evt. øvrige aftalte modeller jf. bl. a. Bilag 2 - gælder følgende: a) ved enkeltstående fridage i turnus udgør den samlede hviletid minimum 35 timer b) ved enkeltstående fridage på turnus med fast dagtype, ren M, ren E, ren A eller dag, udgør den samlede hviletid dog minimum 38 timer, men kan i særlige tilfælde også her nedsættes til de 35 timer (bl.a. natbus- og weekendovergange) Bemærkning: Hverdagsvagter - Morgen er defineret som en vagt, hvor mere end 50 % af vagten ligger før kl. 12:00. Aften defineres som en vagt hvor mere end 50 % af vagten ligger efter kl. 18:00. Alle øvrige vagter defineres som eftermiddags vagter, med mindre det er en nattevagt (med natbuskørsel) eller en delt vagt jf. 3. Definitionen på weekendvagter er således - en morgenvagt vil slutte senest kl. 16:30, en aftenvagt vil starte efter kl. 14:15, en nattevagt vil slutte efter kl. 02:30 og eftermiddagsvagter vil udgøre de resterende vagter. Stk. 2. Ved to sammenhængende fridage udgør hviletiden minimum 56 timer. Stk. 3. Modur op mod fridage og i fm. weekendovergange vil forekomme. Modur har i disse tilfælde til hensigt at øge kvaliteten i friheden. Modur vil herudover undtagelsesvist kunne forekomme. Dobbelt modur incl. de netop nævnte må ikke forekomme i de enkelte arbejdsperioder mellem to fridage. 8 Afvikling af HD timer I stedet for 5, stk. 2 i Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt (2011) gælder følgende: Stk. 1. Optjente timer afvikles som hovedregel som hele fridage, idet de som hovedregel indlægges i turnus på baggrund af vedlagte Bilag 6. Af dette bilag fremgår også eksempler på afvigelser fra hovedreglen. Stk. 2. Ikke forbrugte timer afvikles gennem en løbende nedsættelse af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, gennem udmøntning efter eget ønske, eller ved tildeling af enkeltstående ikke turnuslagte fridage. 9 Overarbejde I stedet for 13, stk. 1 og 13, stk. 6, nr. 2 i Overenskomst for buschauffører ved Midttrafik Busselskabet, Aarhus Sporveje (2011) gælder følgende:

6 Stk. 1. Ved overarbejde forstås arbejde ud over det antal timer, der er fastsat som normal arbejdstid den enkelte arbejdsdag for den pågældende buschauffør. Overtid på henholdsvis 6 minutter og 36 minutter rundes opad til henholdsvis halve og hele timer. Stk. 2. Vedrørende øvrige bestemmelser vedrørende overarbejde henvises i øvrigt til det til enhver tid gældende jf. Bilag Diverse Stk. 1. Busselskabet kan indsætte en overenskomst ansat chauffør uden fast tur som afløser for andre overenskomstansatte og for tjenestemænd i tjenestemandsturnus, ligesom der kan tildeles kørsel på en tjenestemandsvagt. Tildeles en overenskomstansat chauffør kørsel i en tjenestemandsturnus eller tildeles han kørsel på enkelte vagter ydes der kompensation efter den til enhver tid gældende aftale mellem parterne, i den udstrækning vagterne ikke starter og slutter samme sted jf. Bilag 4. Stk. 2. Ved kørsel på fremmed station ydes der kompensation efter det til enhver tid gældende jf. Bilag 5. Stk. 3. Ved anvendelse af afløsere henvises til det til enhver tid gældende jf. Bilag 7. Stk. 4. Der kan efter aftale mellem TR-3F og Busselskabet dispenseres for det ovenfor aftalte med tilhørende bilag. Det er i denne sammenhæng forudsat, at der forud for indgåelse af en sådan aftale, i hvert enkelt tilfælde ligger en tilkendegivelse fra de respektive parter på, dispensationsaftalen kan indgås og at den foreligger skriftligt med en nærmere aftalt og angivet ophørsdato Opsigelse Stk. 1. Denne aftale kan af hver af parterne opsiges i sin helhed med 8 måneders varsel til udløbet af planskiftet (august måned). I de første 3 måneder af en opsigelsesperiode har parterne en fælles forhandlingspligt med henblik på at indgå en ny aftale. Hvis der ikke opnås enighed i forhandlingsperioden, bortfalder nærværende aftale og parterne er herefter alene omfattet af de mellem KL og 3F centralt indgåede aftaler med tilhørende protokollater. Stk. 2. En opsigelse af denne aftale kan i sin helhed tidligst afgives med virkning fra planskiftet august Aftalens ikrafttræden Stk. 1 Denne aftale træder i kraft til køreplanskiftet juni/juli 2013, idet den gældende aftale vil fortsætte uændret indtil da. Aarhus, den 5/ Finn Mikkelsen For Busselskabet Aarhus Sporveje Frank Nielsen For 3F TLB, Aarhus

7 Protokollat nr. 1 om arbejdsmiljø i henhold til Rammeaftale om decentrale arbejdstider. Parterne har i forbindelse med indgåelsen af denne decentrale arbejdstidsaftale drøftet rammeaftalens 2, litra d og e, hvoraf fremgår, at de decentralt aftalte arbejdstidsregler skal sikre, at arbejdsmiljøforhold indgår i arbejdstilrettelæggelsen, og at den decentralt aftalte arbejdstidsregel sikrer, at der skabes bedst mulig sammenhæng mellem produktionen, de ansattes arbejdsliv og familieliv/privatliv. Parterne er enige om løbende at sætte fokus på det generelle arbejdsmiljø. Parterne er enige om i vidt omfang at samarbejde med de relevante sikkerhedsorganer, herunder Busselskabets egen sikkerhedsorganisation, med henblik på at drøfte og løbende forbedre de arbejdsmiljømæssige forhold for chaufførerne i forbindelse med busdriften. Aarhus, den 5/ Finn Mikkelsen For Busselskabet, Aarhus Sporveje Frank Nielsen For 3F TLB, Aarhus Busselskabet, Aarhus Sporveje og 3F TLB, Aarhus ønsker i overensstemmelse med arbejdsmiljøarbejdet en fortsat indsats for: 1) At tilpasse turnusudbuddet bedst muligt til ønskerne blandt de ansatte chauffører bl.a. gennem undersøgelser blandt de ansatte chauffører. 2) At turnusudbuddet i 3 holds skift (M/E/A) reduceres. 3) At kvaliteten i arbejdsfrie weekends forbedres. 4) At 2./3.- skiftetimer med mindre andet aftales forbliver indlagt i turnusplanerne i form af hele dage og/eller en daglig nedsættelse af arbejdstiden i de planer, hvor der i væsentlig grad optjenes holddriftstimer. 5) At forbedre vilkårene omkring afvikling af optjente SH timer og anden frihed.

8 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Basisturnusplan, eksempel over 12 uger 3F Bilag 2. Bemærkninger mv. til Bilag 1 - basisturnusplanen Bilag 3. Supplerende bestemmelser om rammeturnus Bilag 4. Start/slut Bilag 5. Kørsel på fremmed station Bilag 6. HD-tekst inkl. skema Bilag 7. Afløsere Bilag 8. Overarbejde

9 Bilag 1. Basisturnusplan 3F eksempel uden nat over 12 uger 2012 UGE/DAG Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag 1 * Bemærk! * * * * * * * 7 * Bemærk! * Bemærk! * * * * * * * Bemærk! * * I uge 6 og 12: fridag på forskellige dage i planerne og/eller søndagsfri uge 1 og eller 7. - max. 5 arbejdsdage i træk. - HD - timer indlægges i planen i den udstrækning, der er grundlag for det jf. det til enhver tid aftalte. - Weekendfriheden kan øges på bekostning af friheden på hverdage. - AFD - dage kan indlægges i planerne i den udstrækning, det er nødvendigt for at sikre, at normtiden ikke overskrides.

10 Bilag 2 Busselskabet, Aarhus Sporvejes bemærkninger til turnusmodellen i ht. Bilag 1. Busselskabet, Aarhus Sporvejes nedennævnte bemærkninger til den turnusmodel, som fremgår af Bilag 1, er drøftet med 3F TLB, Aarhus. Turnustilrettelæggelse: Modellen i Bilag 1 anvendes som grundlag for udarbejdelse af turnus for de overenskomstansatte chauffører i følgende ansættelsesformer o fast turnus o fast rammeturnus o fast rådighedsturnus - og ved indtræden i fast turnus og rammeturnus i forbindelse med ferieafløsning og ved længerevarende fravær i øvrigt. Turnusmodellen anvendes i forbindelse med faste dagtyper (M, E og A), to dagtyper (M/E og E/A) samt rulleskift M/E/A (jf. eksemplet i Bilag 1.) Busselskabet, Aarhus Sporveje udarbejder forskellige turnusser på baggrund af modellen i Bilag 1. Turnusmodellen kan reduceres til et mindre antal uger, dog minimum 2. Vagterne kan være fastlagt med et givet indhold og/eller som rådighedsvagter (betaling for hele vagtens opsatte rådighedstid). Vedrørende rammeturnus henvises til Bilag 3. Busselskabet, Aarhus Sporveje sammensætter turnus på baggrund af en konkret afvejning af de opgaver, som skal løses, og de hensyn der skal tilgodeses. (Ex: I forbindelse med køreplanskift kan kørsel på lørdage ændres til kørsel på hverdage og/eller kørsel på en af de enkeltstående søndage (fri en hverdag i stedet), ligesom vægtningen mellem vagter i turnus kan forskydes i fm. ændringer i kørslen eller planlægningen). De anvendte turnusformer fremlægges for tillidsrepræsentanten til orientering. Chaufføren kender på forhånd sine vagter og fridage i et turnusforløb. Undtaget herfra er dog bl.a. nyankomne og chauffører i rammeturnus, der midlertidigt indtræder i turnus i stedet for chauffører, der måtte være fraværende over en længere periode (f.eks. min. 2 uger), idet følgende bl.a. iagttages: weekendfriheden, antal arbejdsdage i træk og præsterede arbejdstimer i forhold til normtallet på 37 timer pr uge uden overarbejde. En chauffør i turnus kan ikke påbegynde to hele vagter i samme driftsdøgn. Driftsugen løber fra søndag til lørdag. Der kan indgå både 4 og 5 dages uger i en turnusplan. Chauffører på fast turnus vil få tildelt faste vagter med fastlagt kørsel eller rådighedsvagter (jf. dog bl.a. chauffører på rammeturnus samt de nyankomne chauffører, der indtræder midlertidigt på turnuspladser i stedet for langtidsfraværende chauffører jf. ovenfor). En ændring af turnus skal normalt varsles med mindst 3 uger til tillidsrepræsentanten og med 2 uger til medarbejderne.

11 Indplacering: Busselskabet, Aarhus Sporveje vil indplacere på turnus under hensyntagen til den enkelte chaufførs ønsker og med en hensyntagen til såvel sociale som driftsmæssige forhold. De nærmere kriterier drøftes mellem busselskabet og TR-3F, og i lighed med den sociale rammeturnus hvor arbejdet er underlagt særlige forhold vil parterne samarbejde om tildeling af evt. kommende ledige pladser på turnus med delte vagter, idet de lokale TR-er tages med på råd. I drøftelserne indgår 3F TLB, Aarhus` forslag om, at nyansatte som udgangspunkt starter i rammeturnus eller i midlertidigt ledige turnuspladser i stedet for langtidsfraværende chauffører (jf. ovenfor), og såfremt der opstår ledige pladser i køreplanperioden, tilbydes chauffører efter anciennitet rådighedsvagter/faste turnusvagter indtil naturlig indplacering finder sted. Arbejdsdage i turnus: Der sikres maksimalt 5 arbejdsdage i træk Der sikres maksimalt 5 arbejdsdage pr. uge. Frihed: Der sikres frihed minimum hver anden weekend Der kan indlægges flere fridage (AFD dage) såfremt timenormen er opfyldt I turnus med natbusvagt indlægges en ekstra fridag i turnusforløbet via et øget vagtgennemsnit de øvrige dage. Som minimum er dagen efter en natbusvagt en fridag (min. 35 timers samlet frihed). Der kan maksimalt tildeles én natbusvagt pr. turnus over 12 uger. På 6 ugers turnus indlægges natrammer / -rådigheder, som efter et fast mønster vil blive anvendt til natbuskørsel max. hver anden gang. I den udstrækning natrammen / - rådigheden ikke anvendes til natbuskørsel, tildeles chaufføren i stedet en eftermiddags - / aftenvagt. Det faste mønster for natbuskørsel hhv. anden kørsel vil blive oplyst til den enkelte chauffør. Natbuskørsel vil undtagelsesvist kunne forekomme i begrænset omfang oftere end hver 12 uge i den udstrækning, Midttrafik øger natbuskørslen i særlige perioder (f.eks. op mod jul) eller på særlige dage (f.eks. 31/12). Også denne særlige natbuskørsel søges ligeligt fordelt. Ved frivillighed og ved afløsning for chauffør, der fritages for nattevagt lørdag op til ferie, kan de 12 uger altid reduceres til 6 uger.

12 Bilag 3. supplerende bestemmelser om rammeturnus. Busselskabet, Aarhus Sporveje tilkendegiver efter drøftelse med 3F TLB, Aarhus - at selskabet ud over de generelle vilkår for turnus vil administrere rammeturnus på følgende måde: Rammeturnus: Der kan højest etableres 42 rammeturnuspladser, som tilstræbes fordelt ligeligt (deleligt med 6). Længden af rammerne i forbindelse med rammeturnus kan højest være: o Mandag til fredag (fredag uden natbus) 9 1/4 timer o Fredag med natbus, i weekends og på søgnehelligdage 10 1/4 timer. Social rammeturnus: Der kan på stationerne desuden etableres en særlig rammeturnus Social ramme -, hvor rammerne (udvidede) de enkelte dage samt fridagene fastlægges efter forudgående aftale med TR og den enkelte medarbejder. Den aftalte ramme er 5.30 til TR tager ca. hvert halve år initiativ til en gennemgang af de medarbejdere, der er tilknyttet forsøgsordningen. Medarbejderne, der tildeles plads på den Sociale ramme, kan således påregne at skulle afgive pladsen, hvis betingelserne for at forblive der ikke længere er til stede. Fælles bestemmelser for rammeturnus: Rammerne for vagterne de enkelte dage er på forhånd tidsmæssigt afgrænset. Chaufføren kender på forhånd sine vagter og fridage i forløbet. Der kan indgå både 4 og 5 dages uger i en turnusplan. Der beregnes kun timer af den kørte vagt, dog ydes der altid som minimum 4 timers løn for en kørt vagt. Arbejdstiden kan maksimalt være på 37 timer i gennemsnit pr. uge i turnusperioden. Evt. arbejde ud over de gennemsnitlige 37 timer og aftalt arbejde ud over rammen den enkelte dag honoreres med overarbejde. Alene den faktiske arbejdstid indgår i beregning af normtiden. Omlægning af rammetjeneste kan ske med 72 timers varsel i forbindelse med, at den chauffør, som chaufføren på rammetjeneste var sat op til at skulle afløse, grundet ændrede forudsætninger ønsker at indtræde i egen tjeneste. Busselskabet udleverer mobiltelefoner til chaufførerne på rammeturnus til brug for oplysning om vagt. Alle chauffører i rammeturnus får sin vagt oplyst pr. SMS inden kl. 13:30 arbejdsdagen forud. I forbindelse med chaufførens tilbagevenden til arbejde efter sommerferie og andre længere frihedsperioder skal vagten oplyses via den udleverede mobiltelefon (via SMS) senest 72 timer før vagtens start. Hvis kørselskontoret ikke overholder disse frister, betales overarbejde for hele den tildelte vagt.

13 Bilag 4. start/slut Busselskabet opererer for nuværende med to typer af vagtopsætninger, ét for tjenestemænd og ét for overenskomstansatte. Da der fortsat vil være behov for at overenskomstansatte kan overtage vagter/turnusser som tjenestemænd efterlader, er Busselskabet lavet en kompensationsmodel, for de overenskomstansatte chauffører. Kompensationsmodellen, skal tilgodese de chauffører der har ulempen af ikke at have samme start/slut sted, samtidig med at der tages højde for at de allerede i vagten er kompenseret via mere tid til opstart/afslutning og reguleringsophold. Der er lavet en gennemsnitsberegning for transporttiden mellem start og slutsted, og på den baggrund er det aftalt at give 12 minutters kompensation til alle der efter nedenstående skal kompenseres. Tidskompensationen gives som en tilskrivning til overarbejdstimebanken, og vil således ikke blive medregnet i normtiden, eller udløse tillæg. Derimod vil Busselskabet i tilfælde af skade i den periode hvor tidskompensationen strækker sig over sørge for at det bliver anmeldt som arbejdsskade. Hermed vil chaufføren forsikringsmæssigt stilles som om tidskompensationen er en del af arbejdsdagen.

14 Aftalt kompensation: 3F start/slut SYD (12 min) NORD (12 min) VEST (ingen tid) 3F turnus (tjeneste 1+3) Alle 3F tjenester og fællestjenester har samme start/slut Derfor ingen kompensation Alle 3F tjenester og fællestjenester har samme start/slut Derfor ingen kompensation Alle tjenester på anlægget har samme start/slut Derfor ingen kompensation FOA turnus (tjeneste 0 + 1) Månedsvis tilskrivning af tid, alt efter turnussens indhold af vagter med tjeneste type 0. Kompensation svarende til 12 minutter pr. vagt Månedsvis tilskrivning af tid, alt efter turnussens indhold af vagter med tjeneste type 0. Kompensation svarende til 12 minutter pr. vagt Alle tjenester på anlægget har samme start/slut Derfor ingen kompensation Rammevagter Tilskrivning ved vagt tildeling på alle vagter af type 0. Kompenseres med 12 minutter Tilskrivning ved vagt tildeling på alle vagter af type 0. Kompenseres med 12 minutter Alle tjenester på anlægget har samme start/slut Derfor ingen kompensation Rådigheder Tilskrivning ved vagt tildeling hvis vagttype 0, og hvis tilskrivningen ikke i forvejen kan være i den betalte vagt. Kompenseres med 12 minutter Tilskrivning ved vagt tildeling hvis vagttype 0, og hvis tilskrivningen ikke i forvejen kan være i den betalte vagt. Kompenseres med 12 minutter Alle tjenester på anlægget har samme start/slut Derfor ingen kompensation Såfremt 3F ansatte ferieafløsere kommer til at afløse på FOA vagter, vil der ligeledes ske tilskrivning med en kompensation som de ovenfor aftalte. Det samme gør sig gældende, hvis en 3F chauffør i fast 3F turnus accepterer at køre en FOA vagt, i hvilken der ikke er plads til kompensationsminutterne, ved en reduktion af den faktiske vagt i forhold til turnusvagten.

15 Bilag 5. Kørsel på fremmed station Principper: - frivillighed - kompensationstid: ½ time - linje - og stationskendskab - BAAS sikrer om nødvendigt og ønsket transporten til den fremmede station - fælles skiftesteder ude i byen er ikke kørsel på fremmed station, hvorfor der i denne sammenhæng ikke kompenseres. 1: Vagtreduktion almindelige og rådighedsvagter. - vagt reduktion på minimum ½ time, ved kørsel på fremmed station. 2: Vagttillæg ramme - vagttillæg på ½ time, ved kørsel på fremmed station. Bliver vagten på den fremmede station plus kompensationstid længere end den oprindelige vagt, ydes overtidsbetaling iht. gældende regler. Der kan i det enkelte tilfælde aftales kørsel i egen bil, mod kørselsgodtgørelse, for afstanden mellem stationerne. Der vil dog kun blive udbetalt kørselsgodtgørelse såfremt det på forhånd er aftalt, og der indleveres en korrekt udfyldt kørselsseddel.

16 Bilag 6. HD dage Der indlægges flest mulige holddriftsdage i turnusplanerne, således der reelt sker en gennemsnitlig løbende nedsættelse af arbejdstiden jævnfør holddriftsaftalens 5, stk. 2. Det vil ikke være muligt at ramme en præcis indlæggelse af HD i de enkelte turnusser, da der for alle turnusser vil være forskelligt antal timer der køres på 2. og 3. skift. Dette, samtidig med der er turnusser hvor der ikke er indlagt dage, herunder rammeturnus, TR turnus og andre specialturnusser betyder, at der løbende vil være behov for at tildele enkelte dage, som ikke fremgår af planerne, til afholdelse. Det er derfor en forudsætning for den aftalte praksis, at Busselskabet kan tildele opsparede timer som hele fridage i de løbende planer. Kriteriet for tildeling vil være med 72 timers varsel, og altid således at en HD dag ligger i forbindelse med en fridag. Antallet af indlagte dage fremgår af nedenstående skema, hvor der er taget højde for at der ikke indlægges HD i 6 ugers planen, samt at ferie går forud for HD. Der kan dog på konkrete turnusser være behov for afvigelser (+/- én dag.) De hele HD-fridage indlægges i de endelige planer på baggrund af P-afdelingens konkrete vurderinger/beregninger - her på baggrund af de gældende 12/13-planer. Der tilstræbes et max udsving på 15 timer årligt, der kan i nogle tilfælde forekomme en positiv HD-saldo, der vil stå til afvikling/udbetaling efter ansøgning fra chaufføren eller en negativ HD-saldo, der udlignes via andre afspadseringssaldi eller efter aftale. Dagsantal for indlæggelse af HD-fridage i forskellige turnusplaner - fuldtidsansatte, vejledende Turnusuger i plan M E A M/E E/A M/E/A Dag Delte Dagene indlægges således at skabelonvilkårene iht. de indgåede aftaler overholdes, og således at dagene uden andre begrænsninger (timetal og mødestart/-slut) så vidt muligt placeres i forbindelse med eksisterende enkeltstående fridag - evt. fridage.

17 Bilag 7. Anvendelse af afløsere Med henvisning til overenskomsten mellem 3F og Busselskabet, Aarhus Sporveje (herefter kaldet Busselskabet) af 1. april 2011 protokollat 2, 1 stk.1 har parterne drøftet brugen af afløsere. Busselskabet ansætter buschauffører, som afløsere, der på dagsbasis (dag til dag) kan dække ind for fravær, ikke planlagt kørsel (dagsarrangementer og lignende), dubleringskørsler mv. Rekrutteringen af afløsere søges fortrinsvis i gruppen af normale ansøgere og blandt medarbejdere, der efter en periode med en fast tilknytning til Busselskabet, ønsker at blive ansat på afløservilkår. Busselskabet må normalt ikke reducere antallet af fuldtidsbeskæftigede chauffører ved brug af afløsere. Afløserne vil ikke blive tildelt egne vagter og vil ikke indgå i selskabets normerede chaufførstyrke. Afløserchauffører indplaceres lønmæssigt i henhold til overenskomsten, dog er det aftalt at afløsere chauffører tildeles et ikke pensionsgivende tillæg der pr. time udgør kr. 22,00 (31/ niveau). Tillægget udbetales for de timer chaufføren kører pr. dag og dækker såvel pension samt genetillæg for den enkelte chauffør. Afløsere kan ikke aflønnes for færre timer end den vagt afløseren indtræder i den pågældende dag. Hvis arbejdstiden strækker sig ind i de overenskomstmæssige forskudte tidsperioder, betales de i overenskomsten fastsatte tillæg efter 14 i aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt. Alle øvrige tillæg er dækket af den supplerende timebetaling på kr. 22,00 (31/ niveau). Beklædningsmæssigt udleveres der en startpakke bestående af den aftalte startpakke for afløsere. Skulle der være behov for supplerende beklædning f.eks. ved planskifte, kontakter afløseren Administrationen. Ved en evt. overgang til en fast fuldtidsstilling suppleres startpakken op til den gældende aftale for fuldtidsansatte. Busselskabet begrænser sig til at anvende indtil 35 afløsere pr. dag. Busselskabet fremlægger på opfordring kvartalsoplysninger med henblik på en gennemgang og en drøftelse af brugen af afløserne. I forbindelse med rekruttering til faste fuldtidsstillinger, vil afløsere kunne søge på lige fod med andre. Busselskabet vil i øvrigt begrænse anvendelsen af afløsere i overensstemmelse med formålet med at ansætte afløsere. Én af de overenskomstansattes tillidsrepræsentanter deltager ved ansættelsen af afløsere på tilsvarende vis, som ved ansættelse af øvrige chauffører i Busselskabet.

18 Bilag 8 Honorering af chaufførerne i Busselskabet i fm. problemer med overholdelse af køreplanerne. Det er bl.a. Busselskabets opgave at sikre, at vore passagerer bliver betjent bedst muligt. Busselskabets berettigelse og fremtid vil i høj grad være afhængig af, at vi kan løse denne opgave fuldt tilfredsstillende. Til god passagerbetjening hører, at der kan køres og at der reelt bliver kørt i overensstemmelse med de fastlagte køreplaner. I denne sammenhæng har vi i Busselskabet to opgaver: 1) at alle relevante parter i selskabet arbejder sammen om at sikre den nødvendige køreplantid gennem et faktabaseret (GPS målinger) og et reelt samarbejde med TOV/Midttrafik og 2) at de fastlagte køreplaner i videst mulig udstrækning bliver fulgt af chaufførerne. Gode forhold for chaufførerne indebærer bl.a., at de under normale forhold kan afholde de aftalte pauser (1 x 25, 2 x 20 eller 3 x 18 minutter samt 12 % - reglen), og at det planlagte sluttidspunkt for vagten ligeledes kan overholdes. De planlagte vagter vil sikre dette overholdt, med mindre køreplanerne af den ene eller anden årsag ikke kan eller ikke bliver overholdt. På baggrund af en række drøftelser med chaufførrepræsentanter, vil Busselskabet administrere efter følgende regler: Vagtforlængelse: Der findes i forvejen regler (decentrale arbejdstidsregler for både 3F og FOA), der håndterer situationen, hvor en vagt afsluttes efter det planlagte sluttidspunkt. Reglen er her 6/36 hvor der kompenseres med ½ time hhv. 1 times overarbejde (50 %), idet en vagtforlængelse på 5 minutter ikke udløser kompensation, en forlængelse på 6 35 minutter udløser ½ times kompensation og en forlængelse på minutter udløser en kompensation på én time. Ved rådighedsvagter vurderes 6/36 reglen ikke på baggrund af de kørte vagts sluttidspunkt, men i forhold til rådighedsvagtens sluttidspunkt. Pauseafholdelse: Der findes ikke aftaler på dette område. Der er således et behov for at finde frem til en enkel, administrerbar og let gennemskuelig model, der kan anvendes til at honorere de chauffører, der i bestræbelserne på at holde køreplanerne og på at opprioritere passagerhensynet, vælger at give afkald på pausetid i forhold til de indgåede aftaler (1 x 25, 2 x 20 eller 3 x 18 minutter samt 12 % - reglen). I forbindelse med manglende pauseafholdelse vil der efterfølgende ligeledes blive administreret efter en 6/36 regel (jf. herom under afsnittet om vagtforlængelse). Både i forbindelse

19 med manglende pausetid i forhold til spisepauserne på 1 x 25, 2 x 20 eller 3 x 18 minutter samt 12 % - reglen, ydes der honorar. En chauffør kan ikke påberåbe sig pausetid ud over reglerne om spisepause på 1 x 25, 2 x 20 eller 3 x 18 eller 12 - % reglen. Således skal chaufføren i den udstrækning dette måtte være nødvendigt - gøre brug af indlagt overpausetid og indlagt reguleringstid i vagterne, så der køres så rettidigt som muligt. Er pausereglerne overholdt, kan en chauffør sagtens være forsinket, uden at dette vil udløse en honorering. Ved rådighedsvagter vurderes 6/36 reglen ikke på baggrund af pauserne i den kørte vagt, men i forhold til den samlede pausetid i rådighedsvagten. Generelle vilkår for honorering: forsinkelsen skal være begrundet i forhold, som chaufføren ikke selv har kunnet forhindre eller gøre noget ved (må ikke være selvforskyldt) begrundelsen for at anmode om overarbejdsbetaling skal anføres på overarbejdssedlen forsinkelsen skal være længere end den indlagte reguleringstid (pt. 0 3 minutter) plus den fastsatte bagatelgrænse (f.eks. 5 minutter/35 minutter ved 6/36 ) forsinkelsen skal være indberettet (pt. pr. SMS) og korrekt udfyldt overarbejdsseddel skal være afleveret iht. gældende retningslinjer herom Kunne overarbejde være undgået, ved at gøre brug af driftsregulering i løbet af tjenesten, skal chaufføren have kontaktet trafikledelsen for, at få accept til at benytte driftsregulering. se eventuelt vejledning om driftsregulering. maksimal honorering: ét vedrørende vagtforlængelse og ét vedrørende pauseafholdelse i alt maksimalt to evt. kan honoreringen af det ene forhold samtidig dække kompensationen for det andet forhold overarbejdsseddel skal være indleveret til trafikafdelingen hurtigst muligt efter vagtens afslutning eller senest den efterfølgende arbejdsdag dog maksimalt efter 3 dage korrekt udfyldt overarbejdsseddel vil blive honoreret (jf. dog nedenfor), med mindre der er gjort indsigelser mod den fremsendte anmodning om honorering indenfor en periode på 10 arbejdsdage (mandag fredag) fra modtagelsen af overarbejdssedlen honoreringen og modellen bygger på, at hver enkelt indberetning fra chaufførerne med henblik på honorering, er overensstemmende med det faktisk passerede. I modsat fald vil anmodningen blive tilbagevist og blive forelagt ledelsen, som derefter vil tage stilling til konsekvenserne af det indberettede. Der vil i denne sammenhæng blive anvendt Sirius til kontrol af overtidssedlerne. Indberetning af overarbejde med henblik på honorering skal ske på den til enhver tid gældende overarbejdsseddel, med tilhørende vejledning.

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Redigeret Holddrift

Redigeret Holddrift Lokalaftale nr. 4.C Redigeret 2013 Holddrift Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet

Læs mere

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA 01.04.2016 PRÆSENTATION Faglig sagsbehandler Gitte Rahbek FORVENTNINGER Hvad forventninger har i til i dag?? Konkrete spørgsmål?? Hvor gælder aftalen?? Vigtigt

Læs mere

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 ÅRSNORM - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 Indledning...3 Før vi arbejder med planlægning af årsnormen...3 Hvor mange timer består årsnormen af...3 Hvad skal afskrives årsnormen og hvordan

Læs mere

Redigeret 2013. Protokol

Redigeret 2013. Protokol Redigeret 2013 Protokol mellem TDC A/S og Telekommunikationsforbundet over forhandling den 11. maj, 11., 28., 29. juni og 3. august 2001 om ændring af lokalaftale nr. 4.D om arbejdsvilkår mm. for ekspeditionsmedarbejdere

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen.

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen. Lokal aftale om løn og arbejdstid indgået i henhold til aftale om lokal løndannelse og aftale om decentrale arbejdstidsaftaler mellem Sygehus Syd, Næstved Sygehus og Jordemoderforeningen. 1 Aftalens dækningsområde

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA Bilag: Vikarkorps Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA I Indholdsfortegnelse Lokalaftale... 3 Mål for vikarkorpset:... 3 Bedre service overfor borgerne... 3 Optimere Hjemmeplejen som en attraktiv

Læs mere

Tirsdag d.21. marts, onsdag d. 22. marts og torsdag d. 30. marts 2017 KL TIL KL

Tirsdag d.21. marts, onsdag d. 22. marts og torsdag d. 30. marts 2017 KL TIL KL 1 Kastrup den 17. marts 2017 HK Luftfart SAS har indgået en 3-årige overenskomst med SAS gældende fra den 01. marts 2017 og frem til udgangen af februar 2020. Vi har været igennem 14 forhandlingsmøder

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret.

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret. Hj.nr.: 2007-2000-21 Aftale om opsparing af frihed (Fridøgnsbanken) Med henvisning til 3 i Finansministeriets og centralorganisationernes aftale af 14. juni 2002 om opsparing af frihed samt 3 i aftale

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid.

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. KØBENHAVNS UNIVERSITET Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. Omfatter ikke: AC-ansatte, undervisere og dyrepassere ( Lager & Handel ) er p.t. uafklaret,

Læs mere

indgået i henhold til

indgået i henhold til KOMMUNER LOKAL AFTALE indgået i henhold til Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område indgået mellem KL, FOA og Socialpædagogerne. Aftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet

Læs mere

Overenskomst for Skibsassistenter ved Færgeselskabet Læse I/S. KL, Færgeselskabet Læsø I/S og FOA

Overenskomst for Skibsassistenter ved Færgeselskabet Læse I/S. KL, Færgeselskabet Læsø I/S og FOA Overenskomst for Skibsassistenter ved Færgeselskabet Læse I/S 2002 KL, Færgeselskabet Læsø I/S og FOA REFERAT Tid: 28. august 2002 Sted: Emne: Deltagere: Færgeselskabet Læsø I/S kontor Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område En brugervenlig omskrivning af arbejdstidsaftalen Danske Regioner. Nedenstående gælder, hvis der ikke er indgået lokale arbejdstidsaftaler

Læs mere

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2011 Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79. Søgnehelligdage Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.01) Fællesvejledning 1 Indholdsfortegnelse Hvad er en søgnehelligdag?... 3 Hvilke søgnehelligdage

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Bilag 1 Arbejdstid Indhold

Bilag 1 Arbejdstid Indhold Bilag 1 Arbejdstid Indhold 1 - Tjenesteliste... 2 2 - Ugentlig arbejdstid... 4 3 - Daglig arbejdstid... 5 4 - Pauser... 5 5 Hviletid, fridøgn og anden frihed... 6 6 - Søgnehelligdage og andre særlige fridage...

Læs mere

Bilag 2. Århus Sporveje, Busselskabets, bemærkninger til turnusmodel (bilag 1). Turnustilrettelæggelse

Bilag 2. Århus Sporveje, Busselskabets, bemærkninger til turnusmodel (bilag 1). Turnustilrettelæggelse Bilag 2 Turnusmodel drøftet mellem Århus Sporveje, Busselskabet, og FOA, Århus Afd., i henhold til 1 i Decentral arbejdstidsaftale af 18. september 2006 for tjenestemandsansatte buschauffører ved Århus

Læs mere

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 TR-kursus I A OK-15 Arbejdstid - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 31. august 2015 Arbejdstidsregler 1/8-2015 Organisationsaftalen for VUC (Finansministeriets cir. af 30. juni 2015) - nye paragraffering

Læs mere

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere.

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere. Om dette rådudkast Pr. 1. august 2014 vil de hidtidige arbejdstidsregler blive erstattet af to cirkulærer: Dels vil reglerne om Arbejdstid for tjenestemænd i staten (hent cirkulære) Dels en stærkt reduceret

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

stk. 2 Overenskomsten kan opsiges af hver af parterne med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 31.03.2014.

stk. 2 Overenskomsten kan opsiges af hver af parterne med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 31.03.2014. Nedenfor følger en oversigt over de aftalte ændringer for overenskomsten mellem PenSam og AC organisationerne i forbindelse med forlængelse af overenskomsten pr. 01.04.2012. 21 Ikrafttræden og ophør...

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Holddriftsaftale. for. håndværkere og specialarbejdere. ansat under. Frederiksberg Kommune

Holddriftsaftale. for. håndværkere og specialarbejdere. ansat under. Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Blik- og rørarbejderforbundet Dansk El-forbund, Københavns afd. Dansk Metalarbejderforbund, Afd. 6 Forbundet af Offentlige Ansatte Gartnernes Fagforening Specialarbejderforbundet

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK 11 Forord: Arbejdstidsaftalen på Danske Regioners område er præget af forskellige hensyn: aftalen dækker et område, hvor arbejdet skal

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (ejendomsfunktionærer m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8. februar

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Indhold Tjenesteplan /mødeplan... 2 Den daglige arbejdstid... 2 Pauser... 2 Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid (normtimer)

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 037-14 J.nr. 2013-1513-084 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Kommunernes Landsforening Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk

Læs mere

Nedenfor på næste side gengives aktuelt gældende lokalaftale, samt kopier af tidligere versioner af lokalaftalen.

Nedenfor på næste side gengives aktuelt gældende lokalaftale, samt kopier af tidligere versioner af lokalaftalen. Lokalaftale nr. 4.H. om overarbejde Nedenfor på næste side gengives aktuelt gældende lokalaftale, samt kopier af tidligere versioner af lokalaftalen. Mht. aktuelt gældende satser benyt dette link: https://teleoest.dk/index.php?id=3300

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008 1 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger...5 Kapitel 1. Afgrænsning...6 1. Hvem er omfattet af aftalen... 6 Elever... 6 Kapitel 2. Arbejdsplanlægning...7

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL DL PATIENT ADMINISTRATI- ON KOMMUNIKATION ARBEJDSTIDSAFTALE 2011 **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med

Læs mere

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale Side 1 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale KL FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 79.01 Side 2 Forord... 3 Drøftelser om arbejdstid på arbejdspladsen...

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE RLTN Arbejdstidsaftaler for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område 2013 DEN OFFENTLIGE GRUPPE Forord Den offentlige gruppe i 3F har valgt at trykke disse 2

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK11

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK11 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE indenfor DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK11 FORORD Arbejdstidsaftalen på Danske Regioners område er præget af forskellige hensyn: aftalen dækker et område, hvor arbejdet skal udføres

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. Til brug for lønberegningen er medarbejderen pligtig at aflevere lønbilag så

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Ansættelseskontrakt for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Mellem Arbejdsgivers navn og adresse: og Medarbejders navn og adresse: Indgås

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt Side 1 Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde handlingskartellet

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Cirkulære om organisationsaftale for. Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Cirkulære om organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2002 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Organisationsaftale 1. Overenskomstens dækningsområde...

Læs mere

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation)

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) 2005 Cirkulære af 29. maj 2006 Perst. nr. 028-06 PKAT nr. 289 J.nr. 04-333/02-21 Dataark PKAT med specifikation 289 Fællesoverenskomst

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider.

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. 1. Normaltjeneste... 3 2. Delt tjeneste... 3 3. Omlagt normaltjeneste... 4 4. Ekstratimer for deltidsansatte... 5 Manglende varsel...

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015)

Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015) Ofte stillede spørgsmål til: Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015) Betalt spisepause bortfalder pr. 1.4.2016 1. Må man undlade at holde frokost? Tjenestetilrettelæggelsen

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Protokollat gældende for ansatte i Danske Færger A/S, samt Bornholmstrafikken A/S og Sydfynske A/S

Protokollat gældende for ansatte i Danske Færger A/S, samt Bornholmstrafikken A/S og Sydfynske A/S Protokollat gældende for ansatte i Danske Færger A/S, samt Bornholmstrafikken A/S og Sydfynske A/S Dette protokollat supplerer DAS overenskomsten indgået mellem Bilfærgernes Rederiforening og Metal Søfart

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002 1 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002 2 Forord: Denne arbejdstidsaftale er præget af en række forskellige forudsætninger og hensyn: aftalen dækker et område, hvor

Læs mere

FERIE OG AFSPADSERING

FERIE OG AFSPADSERING FERIE OG AFSPADSERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indhold 1 Automatisk beregning af ferie og afspadsering...3 2 Overtidsmodeller...4 2.1 Ingen honorering af overarbejde...4 2.2 Honorering

Læs mere

Teknisk Servicesektors krav til KL, OK18

Teknisk Servicesektors krav til KL, OK18 Teknisk Servicesektors krav til KL, OK18 Overenskomst for teknisk service samt Aftale for tjenestemandsansat personale inden for teknisk service KL. Krav er fremsendt på vegne af henholdsvis FOA og 3F

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 12. april 2011 i faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet mod DI Overenskomst I ved DI for Københavns Lufthavne A/S 2 Der er i denne sag opstået tvist mellem

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 26. februar 2009 i faglig voldgift:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 26. februar 2009 i faglig voldgift: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 26. februar 2009 i faglig voldgift: Offentligt Ansattes Organisationer mod Finansministeriet, Personalestyrelsen for Fødevarestyrelsen. Sagen forhandledes den 26. februar

Læs mere

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7.

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Forslag Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Vodskov 1. Formål Formålet med decentralarbejdstid er, at kunne tilgodese brugerne

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...3 2. Arbejdstid...4 3. Løn...4 4. Grundløn...4 5. Lønudbetaling...4

Læs mere

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv Side 41 Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv 1. Hvem er omfattet Protokollatet omfatter personer, der

Læs mere