Aftale af incl. ændringer maj 2013 DECENTRAL ARBEJDSTIDSAFTALE FOR OVERENSKOMSTANSATTE BUSCHAUFFØRER VED BUSSELSKABET, AARHUS SPORVEJE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale af 25-9-2012 incl. ændringer maj 2013 DECENTRAL ARBEJDSTIDSAFTALE FOR OVERENSKOMSTANSATTE BUSCHAUFFØRER VED BUSSELSKABET, AARHUS SPORVEJE"

Transkript

1 Busselskabet, Aarhus Sporveje. 3F TLB, Aarhus Aftale af incl. ændringer maj 2013 DECENTRAL ARBEJDSTIDSAFTALE FOR OVERENSKOMSTANSATTE BUSCHAUFFØRER VED BUSSELSKABET, AARHUS SPORVEJE GÆLDENDE FRA HENVISNINGER TIL OVERENSKOMSTER MV. JUSTERES EVT. EFTERFØLGENDE, HVIS DER VISER SIG BEHOV. Aftalen er indgået med hjemmel om Decentrale arbejdstidsaftaler, jf. 23, nr. 13 i Overenskomst for buschauffører ved Midttrafik - Busselskabet, Aarhus Sporveje (2011)

2 1 - Turnus I henhold til 12, stk. 1 samt 1 stk. 1 i protokollat 1 i Overenskomst for buschauffører ved Midttrafik - Busselskabet, Aarhus Sporveje (2011) er der efter drøftelse mellem Busselskabet, Aarhus Sporveje og 3F TLB, Aarhus, indgået følgende aftale om turnusperioder: Stk. 1. En turnusperiode er på op til 12 uger, dog minimum 2 uger. Den gennemsnitlige ugentlige normtid (37 timer) tilrettelægges i overensstemmelse med den turnusmodel, som er drøftet mellem Busselskabet, Aarhus Sporveje, og 3F TLB, Aarhus, og som fremgår af Bilag 1 med tilhørende bemærkninger i Bilag 2 og af Bilag 3 til denne aftale. Bemærkning: For enkelte chauffører med særlige opgaver og/eller ansættelsesforhold kan arbejdet dog planlægges på ugebasis. Eksempelvis kan dette være for TR er, flex ansatte, deltidsansatte, morgenudkørslen mv. De i 7 nævnte hviletidsperioder er alene gældende for den i Bilag 1 beskrevne turnusmodel med tilhørende bemærkninger i Bilag 2. For chauffører i rammeturnus, jf. Bilag 3, er turnusperioden 6 uger. Samtlige rammeturnusser opgøres efter hver 6. uge. Stk. 2. Den ugentlige arbejdstid for fuldtidsansatte kan variere mellem 32 og 42 timer. I uger med færre end 5 arbejdsdage kan den ugentlige arbejdstid reduceres til minimum 28 timer. Bemærkning: For det antal normaltimer, der ligger ud over 37 i gennemsnit for perioden i en ikkeafsluttet turnus, ydes overtidsbetaling. Dette gælder dog ikke i forbindelse med ansøgte omplaceringer i en planperiode. Stk. 3. Arbejdstiden mellem 2 fridage i turnusopsætningen i ht. Bilag 1 og evt. øvrige aftalte modeller jf. bl.a. Bilag 2 - kan maksimalt være på 45 timer. 2 Driftsdøgnet I henhold til 6, stk. 2 i Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt (2011) er der aftalt følgende: Stk. 1. Et driftsdøgn er tidligste vagtstartstidspunkt for første morgenbus. Driftsdøgnet er 24 timer. 3 Delt vagt Stk. 1. Der kan etableres delte vagter. En delt vagt er én vagt. Det er frivilligt for den enkelte chauffør at køre delte vagter. Stk. 2. Antallet af delte vagter ved Busselskabet, Aarhus Sporveje kan højest udgøre 24 hverdagsvag-

3 ter, som så vidt muligt fordeles forholdsmæssigt ligeligt ud på stationerne. Stk. 3. Delte vagter kan kun forekomme i tidsrummet kl til kl Der kan dog lokalt med tillidsrepræsentanten på stationerne aftales at rammen kan ændres. Stk. 4. Tjenesteafbrydelse kan først finde sted 2 timer efter vagtens begyndelse og skal være afsluttet senest 2 timer før vagtens afslutning. Tjenesteafbrydelsen skal minimum udgøre 2 timer. Stk. 5. En delt vagt skal starte og slutte efter en af følgende opsætning: a) A-A Ophold - A-A b) A-A Ophold - B-B - således at hver tjenestedel starter og slutter samme sted. Stk. 6. Chauffører i turnus med delte vagter sikres frihed i weekender og på søgnehelligdage. Bemærkning: Den 24/12, 31/12 og 5/6 samt skæve lørdage er ikke sikret som fridage, da disse dage ikke er søgnehelligdage. Der kan disse dage køres ikke delte vagter på samme vilkår som øvrige overenskomstansatte chauffører. Arbejde på disse dage søges ligeligt fordelt. Stk. 7. Chauffører i turnus med delte vagter tildeles så vidt muligt hovedferie i skolernes sommerferie. Stk. 8. Der tilskrives 90 minutters afspadsering pr. kørt delt vagt. Chaufføren kan dog vælge kontant udbetaling af værdien af dele af eller hele den optjente afspadsering. Stk. 9. I sommerferieplanen og ved ændret kørsel f. eks. perioder eller dage med lørdags- /søndagskørsel på normale hverdage kan der køres ikke delte vagter på samme vilkår, som gælder for øvrige overenskomstansatte chauffører. 4 Pauser i tjenesterne I stedet for 2, stk. 1 og 2 i protokollat 1 i Overenskomst for buschauffører ved Midttrafik Busselskabet, Aarhus Sporveje (2011) gælder følgende: Stk. 1. Tjenesteplanerne indrettes således, at der pr. tjeneste bliver ophold på 12 % af køretiden ved en endestation, hvor der findes opholdsrum. Der skal for hver tjeneste inden for de 12 % være spiseophold, som kan være 1 ophold på 25 minutter, 2 ophold på 20 minutter eller 3 ophold på 18 minutter. Bemærkning: Bestemmelsen skal forstås således, at 12 % ophold skal sikres på alle tjenester, og at de 12 % regnes af al køretid.

4 Transporttid er ikke køretid iht. ovenstående. Parterne er enige om, at spisepauser skal indlægges på en hensigtsmæssig måde, idet vagter, der indeholder 3 eller flere spisepauser, dog kan afsluttes med en spisepause, forudsat der er reelt arbejde herunder tom - / garagekørsel mv. - efter denne spisepause. Parterne er desuden enige om, at vagter på indtil 4 timer generelt godt kan starte eller slutte med en pause på minimum 25 minutter, idet arbejdstiden inkl. start/slut mv. - men ekskl. pause - på disse vagter således ikke overstiger 3 timer og 35 minutter. For honorering i fm. problemer med overholdelse af køreplanerne henvises til de til enhver tid gældende retningslinier herom jf. 9 samt Bilag 8. Stk. 2. Ved fjernelse/reduktion af reguleringsophold reduceres kravene til længden af de pauser, der indgår i beregningen af 12 %, tilsvarende. Stk. 3. Der indlægges et reguleringsophold, som efter kørsel i tur er på 3 minutter, og efter tomkørsel er på 2 minutter. Endvidere indlægges et 3 minutters reguleringsophold ved udkørsel og et 3 minutters reguleringsophold ved hjemkørsel med henblik på ændret skiltning o.l. De omtalte reguleringsophold indgår ikke i beregningen af de 12 % ophold, som er omtalt ovenfor. Heri indgår ej heller ophold under 10 minutter (7 minutter uden reguleringsophold) regnet fra vognens ankomst til vognens afgang fra endestationen. Stk. 4. Reguleringsophold kan undlades i vagter med start og slut samme sted. 5 Vagtstart og -slut I stedet for 1 stk. 2 i protokollat 1 i Overenskomst for buschauffører ved Midttrafik - Busselskabet, Aarhus Sporveje (2011) gælder følgende ved vagtstart og -slut samme sted: Stk. 1. Arbejdstiden regnes fra vagtens mødetidspunkt til afløsningstidspunktet / sluttidspunktet på vagten. For kørende vagter med start og slut samme sted indeholdes et dagligt tillæg således, idet 10/5 reglen her erstattes med: a) Start garage 7 minutter slut garage 4 minutter b) Start i øvrigt 3 minutter slut i øvrigt 3 minutter Bemærkning: ad. a) til hhv. fra bussens/p-bilens faste plads på garageanlægget. 6 Start og slut samme sted Stk. 1. Alle vagter skal starte og slutte samme sted, idet den fornødne transporttid indlægges i vagterne for alle overenskomstansatte (max. 9 ¼ hhv. 10 ¼ time). Den fornødne transporttid baseres på konkrete vurderinger af transporttiden tilbage til udgangspunktet for vagten.

5 Stk. 2. De overenskomstansatte chauffører vil modtage kompensation for tildelte tjenestemandsvagter uden start og slut samme sted i overensstemmelse med det aftalte i Bilag 4. 7 Frihed i fm. Fridage I stedet for 3, stk. 2 i protokollat 1 i Overenskomst for buschauffører ved Midttrafik - Busselskabet, Aarhus Sporveje (2011) og 7 i Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt (2011) gælder følgende: Stk. 1. I forhold til turnusmodellen, som fremgår af Bilag 1 og af bemærkningerne mv. hertil i denne aftale, samt af evt. øvrige aftalte modeller jf. bl. a. Bilag 2 - gælder følgende: a) ved enkeltstående fridage i turnus udgør den samlede hviletid minimum 35 timer b) ved enkeltstående fridage på turnus med fast dagtype, ren M, ren E, ren A eller dag, udgør den samlede hviletid dog minimum 38 timer, men kan i særlige tilfælde også her nedsættes til de 35 timer (bl.a. natbus- og weekendovergange) Bemærkning: Hverdagsvagter - Morgen er defineret som en vagt, hvor mere end 50 % af vagten ligger før kl. 12:00. Aften defineres som en vagt hvor mere end 50 % af vagten ligger efter kl. 18:00. Alle øvrige vagter defineres som eftermiddags vagter, med mindre det er en nattevagt (med natbuskørsel) eller en delt vagt jf. 3. Definitionen på weekendvagter er således - en morgenvagt vil slutte senest kl. 16:30, en aftenvagt vil starte efter kl. 14:15, en nattevagt vil slutte efter kl. 02:30 og eftermiddagsvagter vil udgøre de resterende vagter. Stk. 2. Ved to sammenhængende fridage udgør hviletiden minimum 56 timer. Stk. 3. Modur op mod fridage og i fm. weekendovergange vil forekomme. Modur har i disse tilfælde til hensigt at øge kvaliteten i friheden. Modur vil herudover undtagelsesvist kunne forekomme. Dobbelt modur incl. de netop nævnte må ikke forekomme i de enkelte arbejdsperioder mellem to fridage. 8 Afvikling af HD timer I stedet for 5, stk. 2 i Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt (2011) gælder følgende: Stk. 1. Optjente timer afvikles som hovedregel som hele fridage, idet de som hovedregel indlægges i turnus på baggrund af vedlagte Bilag 6. Af dette bilag fremgår også eksempler på afvigelser fra hovedreglen. Stk. 2. Ikke forbrugte timer afvikles gennem en løbende nedsættelse af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, gennem udmøntning efter eget ønske, eller ved tildeling af enkeltstående ikke turnuslagte fridage. 9 Overarbejde I stedet for 13, stk. 1 og 13, stk. 6, nr. 2 i Overenskomst for buschauffører ved Midttrafik Busselskabet, Aarhus Sporveje (2011) gælder følgende:

6 Stk. 1. Ved overarbejde forstås arbejde ud over det antal timer, der er fastsat som normal arbejdstid den enkelte arbejdsdag for den pågældende buschauffør. Overtid på henholdsvis 6 minutter og 36 minutter rundes opad til henholdsvis halve og hele timer. Stk. 2. Vedrørende øvrige bestemmelser vedrørende overarbejde henvises i øvrigt til det til enhver tid gældende jf. Bilag Diverse Stk. 1. Busselskabet kan indsætte en overenskomst ansat chauffør uden fast tur som afløser for andre overenskomstansatte og for tjenestemænd i tjenestemandsturnus, ligesom der kan tildeles kørsel på en tjenestemandsvagt. Tildeles en overenskomstansat chauffør kørsel i en tjenestemandsturnus eller tildeles han kørsel på enkelte vagter ydes der kompensation efter den til enhver tid gældende aftale mellem parterne, i den udstrækning vagterne ikke starter og slutter samme sted jf. Bilag 4. Stk. 2. Ved kørsel på fremmed station ydes der kompensation efter det til enhver tid gældende jf. Bilag 5. Stk. 3. Ved anvendelse af afløsere henvises til det til enhver tid gældende jf. Bilag 7. Stk. 4. Der kan efter aftale mellem TR-3F og Busselskabet dispenseres for det ovenfor aftalte med tilhørende bilag. Det er i denne sammenhæng forudsat, at der forud for indgåelse af en sådan aftale, i hvert enkelt tilfælde ligger en tilkendegivelse fra de respektive parter på, dispensationsaftalen kan indgås og at den foreligger skriftligt med en nærmere aftalt og angivet ophørsdato Opsigelse Stk. 1. Denne aftale kan af hver af parterne opsiges i sin helhed med 8 måneders varsel til udløbet af planskiftet (august måned). I de første 3 måneder af en opsigelsesperiode har parterne en fælles forhandlingspligt med henblik på at indgå en ny aftale. Hvis der ikke opnås enighed i forhandlingsperioden, bortfalder nærværende aftale og parterne er herefter alene omfattet af de mellem KL og 3F centralt indgåede aftaler med tilhørende protokollater. Stk. 2. En opsigelse af denne aftale kan i sin helhed tidligst afgives med virkning fra planskiftet august Aftalens ikrafttræden Stk. 1 Denne aftale træder i kraft til køreplanskiftet juni/juli 2013, idet den gældende aftale vil fortsætte uændret indtil da. Aarhus, den 5/ Finn Mikkelsen For Busselskabet Aarhus Sporveje Frank Nielsen For 3F TLB, Aarhus

7 Protokollat nr. 1 om arbejdsmiljø i henhold til Rammeaftale om decentrale arbejdstider. Parterne har i forbindelse med indgåelsen af denne decentrale arbejdstidsaftale drøftet rammeaftalens 2, litra d og e, hvoraf fremgår, at de decentralt aftalte arbejdstidsregler skal sikre, at arbejdsmiljøforhold indgår i arbejdstilrettelæggelsen, og at den decentralt aftalte arbejdstidsregel sikrer, at der skabes bedst mulig sammenhæng mellem produktionen, de ansattes arbejdsliv og familieliv/privatliv. Parterne er enige om løbende at sætte fokus på det generelle arbejdsmiljø. Parterne er enige om i vidt omfang at samarbejde med de relevante sikkerhedsorganer, herunder Busselskabets egen sikkerhedsorganisation, med henblik på at drøfte og løbende forbedre de arbejdsmiljømæssige forhold for chaufførerne i forbindelse med busdriften. Aarhus, den 5/ Finn Mikkelsen For Busselskabet, Aarhus Sporveje Frank Nielsen For 3F TLB, Aarhus Busselskabet, Aarhus Sporveje og 3F TLB, Aarhus ønsker i overensstemmelse med arbejdsmiljøarbejdet en fortsat indsats for: 1) At tilpasse turnusudbuddet bedst muligt til ønskerne blandt de ansatte chauffører bl.a. gennem undersøgelser blandt de ansatte chauffører. 2) At turnusudbuddet i 3 holds skift (M/E/A) reduceres. 3) At kvaliteten i arbejdsfrie weekends forbedres. 4) At 2./3.- skiftetimer med mindre andet aftales forbliver indlagt i turnusplanerne i form af hele dage og/eller en daglig nedsættelse af arbejdstiden i de planer, hvor der i væsentlig grad optjenes holddriftstimer. 5) At forbedre vilkårene omkring afvikling af optjente SH timer og anden frihed.

8 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Basisturnusplan, eksempel over 12 uger 3F Bilag 2. Bemærkninger mv. til Bilag 1 - basisturnusplanen Bilag 3. Supplerende bestemmelser om rammeturnus Bilag 4. Start/slut Bilag 5. Kørsel på fremmed station Bilag 6. HD-tekst inkl. skema Bilag 7. Afløsere Bilag 8. Overarbejde

9 Bilag 1. Basisturnusplan 3F eksempel uden nat over 12 uger 2012 UGE/DAG Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag 1 * Bemærk! * * * * * * * 7 * Bemærk! * Bemærk! * * * * * * * Bemærk! * * I uge 6 og 12: fridag på forskellige dage i planerne og/eller søndagsfri uge 1 og eller 7. - max. 5 arbejdsdage i træk. - HD - timer indlægges i planen i den udstrækning, der er grundlag for det jf. det til enhver tid aftalte. - Weekendfriheden kan øges på bekostning af friheden på hverdage. - AFD - dage kan indlægges i planerne i den udstrækning, det er nødvendigt for at sikre, at normtiden ikke overskrides.

10 Bilag 2 Busselskabet, Aarhus Sporvejes bemærkninger til turnusmodellen i ht. Bilag 1. Busselskabet, Aarhus Sporvejes nedennævnte bemærkninger til den turnusmodel, som fremgår af Bilag 1, er drøftet med 3F TLB, Aarhus. Turnustilrettelæggelse: Modellen i Bilag 1 anvendes som grundlag for udarbejdelse af turnus for de overenskomstansatte chauffører i følgende ansættelsesformer o fast turnus o fast rammeturnus o fast rådighedsturnus - og ved indtræden i fast turnus og rammeturnus i forbindelse med ferieafløsning og ved længerevarende fravær i øvrigt. Turnusmodellen anvendes i forbindelse med faste dagtyper (M, E og A), to dagtyper (M/E og E/A) samt rulleskift M/E/A (jf. eksemplet i Bilag 1.) Busselskabet, Aarhus Sporveje udarbejder forskellige turnusser på baggrund af modellen i Bilag 1. Turnusmodellen kan reduceres til et mindre antal uger, dog minimum 2. Vagterne kan være fastlagt med et givet indhold og/eller som rådighedsvagter (betaling for hele vagtens opsatte rådighedstid). Vedrørende rammeturnus henvises til Bilag 3. Busselskabet, Aarhus Sporveje sammensætter turnus på baggrund af en konkret afvejning af de opgaver, som skal løses, og de hensyn der skal tilgodeses. (Ex: I forbindelse med køreplanskift kan kørsel på lørdage ændres til kørsel på hverdage og/eller kørsel på en af de enkeltstående søndage (fri en hverdag i stedet), ligesom vægtningen mellem vagter i turnus kan forskydes i fm. ændringer i kørslen eller planlægningen). De anvendte turnusformer fremlægges for tillidsrepræsentanten til orientering. Chaufføren kender på forhånd sine vagter og fridage i et turnusforløb. Undtaget herfra er dog bl.a. nyankomne og chauffører i rammeturnus, der midlertidigt indtræder i turnus i stedet for chauffører, der måtte være fraværende over en længere periode (f.eks. min. 2 uger), idet følgende bl.a. iagttages: weekendfriheden, antal arbejdsdage i træk og præsterede arbejdstimer i forhold til normtallet på 37 timer pr uge uden overarbejde. En chauffør i turnus kan ikke påbegynde to hele vagter i samme driftsdøgn. Driftsugen løber fra søndag til lørdag. Der kan indgå både 4 og 5 dages uger i en turnusplan. Chauffører på fast turnus vil få tildelt faste vagter med fastlagt kørsel eller rådighedsvagter (jf. dog bl.a. chauffører på rammeturnus samt de nyankomne chauffører, der indtræder midlertidigt på turnuspladser i stedet for langtidsfraværende chauffører jf. ovenfor). En ændring af turnus skal normalt varsles med mindst 3 uger til tillidsrepræsentanten og med 2 uger til medarbejderne.

11 Indplacering: Busselskabet, Aarhus Sporveje vil indplacere på turnus under hensyntagen til den enkelte chaufførs ønsker og med en hensyntagen til såvel sociale som driftsmæssige forhold. De nærmere kriterier drøftes mellem busselskabet og TR-3F, og i lighed med den sociale rammeturnus hvor arbejdet er underlagt særlige forhold vil parterne samarbejde om tildeling af evt. kommende ledige pladser på turnus med delte vagter, idet de lokale TR-er tages med på råd. I drøftelserne indgår 3F TLB, Aarhus` forslag om, at nyansatte som udgangspunkt starter i rammeturnus eller i midlertidigt ledige turnuspladser i stedet for langtidsfraværende chauffører (jf. ovenfor), og såfremt der opstår ledige pladser i køreplanperioden, tilbydes chauffører efter anciennitet rådighedsvagter/faste turnusvagter indtil naturlig indplacering finder sted. Arbejdsdage i turnus: Der sikres maksimalt 5 arbejdsdage i træk Der sikres maksimalt 5 arbejdsdage pr. uge. Frihed: Der sikres frihed minimum hver anden weekend Der kan indlægges flere fridage (AFD dage) såfremt timenormen er opfyldt I turnus med natbusvagt indlægges en ekstra fridag i turnusforløbet via et øget vagtgennemsnit de øvrige dage. Som minimum er dagen efter en natbusvagt en fridag (min. 35 timers samlet frihed). Der kan maksimalt tildeles én natbusvagt pr. turnus over 12 uger. På 6 ugers turnus indlægges natrammer / -rådigheder, som efter et fast mønster vil blive anvendt til natbuskørsel max. hver anden gang. I den udstrækning natrammen / - rådigheden ikke anvendes til natbuskørsel, tildeles chaufføren i stedet en eftermiddags - / aftenvagt. Det faste mønster for natbuskørsel hhv. anden kørsel vil blive oplyst til den enkelte chauffør. Natbuskørsel vil undtagelsesvist kunne forekomme i begrænset omfang oftere end hver 12 uge i den udstrækning, Midttrafik øger natbuskørslen i særlige perioder (f.eks. op mod jul) eller på særlige dage (f.eks. 31/12). Også denne særlige natbuskørsel søges ligeligt fordelt. Ved frivillighed og ved afløsning for chauffør, der fritages for nattevagt lørdag op til ferie, kan de 12 uger altid reduceres til 6 uger.

12 Bilag 3. supplerende bestemmelser om rammeturnus. Busselskabet, Aarhus Sporveje tilkendegiver efter drøftelse med 3F TLB, Aarhus - at selskabet ud over de generelle vilkår for turnus vil administrere rammeturnus på følgende måde: Rammeturnus: Der kan højest etableres 42 rammeturnuspladser, som tilstræbes fordelt ligeligt (deleligt med 6). Længden af rammerne i forbindelse med rammeturnus kan højest være: o Mandag til fredag (fredag uden natbus) 9 1/4 timer o Fredag med natbus, i weekends og på søgnehelligdage 10 1/4 timer. Social rammeturnus: Der kan på stationerne desuden etableres en særlig rammeturnus Social ramme -, hvor rammerne (udvidede) de enkelte dage samt fridagene fastlægges efter forudgående aftale med TR og den enkelte medarbejder. Den aftalte ramme er 5.30 til TR tager ca. hvert halve år initiativ til en gennemgang af de medarbejdere, der er tilknyttet forsøgsordningen. Medarbejderne, der tildeles plads på den Sociale ramme, kan således påregne at skulle afgive pladsen, hvis betingelserne for at forblive der ikke længere er til stede. Fælles bestemmelser for rammeturnus: Rammerne for vagterne de enkelte dage er på forhånd tidsmæssigt afgrænset. Chaufføren kender på forhånd sine vagter og fridage i forløbet. Der kan indgå både 4 og 5 dages uger i en turnusplan. Der beregnes kun timer af den kørte vagt, dog ydes der altid som minimum 4 timers løn for en kørt vagt. Arbejdstiden kan maksimalt være på 37 timer i gennemsnit pr. uge i turnusperioden. Evt. arbejde ud over de gennemsnitlige 37 timer og aftalt arbejde ud over rammen den enkelte dag honoreres med overarbejde. Alene den faktiske arbejdstid indgår i beregning af normtiden. Omlægning af rammetjeneste kan ske med 72 timers varsel i forbindelse med, at den chauffør, som chaufføren på rammetjeneste var sat op til at skulle afløse, grundet ændrede forudsætninger ønsker at indtræde i egen tjeneste. Busselskabet udleverer mobiltelefoner til chaufførerne på rammeturnus til brug for oplysning om vagt. Alle chauffører i rammeturnus får sin vagt oplyst pr. SMS inden kl. 13:30 arbejdsdagen forud. I forbindelse med chaufførens tilbagevenden til arbejde efter sommerferie og andre længere frihedsperioder skal vagten oplyses via den udleverede mobiltelefon (via SMS) senest 72 timer før vagtens start. Hvis kørselskontoret ikke overholder disse frister, betales overarbejde for hele den tildelte vagt.

13 Bilag 4. start/slut Busselskabet opererer for nuværende med to typer af vagtopsætninger, ét for tjenestemænd og ét for overenskomstansatte. Da der fortsat vil være behov for at overenskomstansatte kan overtage vagter/turnusser som tjenestemænd efterlader, er Busselskabet lavet en kompensationsmodel, for de overenskomstansatte chauffører. Kompensationsmodellen, skal tilgodese de chauffører der har ulempen af ikke at have samme start/slut sted, samtidig med at der tages højde for at de allerede i vagten er kompenseret via mere tid til opstart/afslutning og reguleringsophold. Der er lavet en gennemsnitsberegning for transporttiden mellem start og slutsted, og på den baggrund er det aftalt at give 12 minutters kompensation til alle der efter nedenstående skal kompenseres. Tidskompensationen gives som en tilskrivning til overarbejdstimebanken, og vil således ikke blive medregnet i normtiden, eller udløse tillæg. Derimod vil Busselskabet i tilfælde af skade i den periode hvor tidskompensationen strækker sig over sørge for at det bliver anmeldt som arbejdsskade. Hermed vil chaufføren forsikringsmæssigt stilles som om tidskompensationen er en del af arbejdsdagen.

14 Aftalt kompensation: 3F start/slut SYD (12 min) NORD (12 min) VEST (ingen tid) 3F turnus (tjeneste 1+3) Alle 3F tjenester og fællestjenester har samme start/slut Derfor ingen kompensation Alle 3F tjenester og fællestjenester har samme start/slut Derfor ingen kompensation Alle tjenester på anlægget har samme start/slut Derfor ingen kompensation FOA turnus (tjeneste 0 + 1) Månedsvis tilskrivning af tid, alt efter turnussens indhold af vagter med tjeneste type 0. Kompensation svarende til 12 minutter pr. vagt Månedsvis tilskrivning af tid, alt efter turnussens indhold af vagter med tjeneste type 0. Kompensation svarende til 12 minutter pr. vagt Alle tjenester på anlægget har samme start/slut Derfor ingen kompensation Rammevagter Tilskrivning ved vagt tildeling på alle vagter af type 0. Kompenseres med 12 minutter Tilskrivning ved vagt tildeling på alle vagter af type 0. Kompenseres med 12 minutter Alle tjenester på anlægget har samme start/slut Derfor ingen kompensation Rådigheder Tilskrivning ved vagt tildeling hvis vagttype 0, og hvis tilskrivningen ikke i forvejen kan være i den betalte vagt. Kompenseres med 12 minutter Tilskrivning ved vagt tildeling hvis vagttype 0, og hvis tilskrivningen ikke i forvejen kan være i den betalte vagt. Kompenseres med 12 minutter Alle tjenester på anlægget har samme start/slut Derfor ingen kompensation Såfremt 3F ansatte ferieafløsere kommer til at afløse på FOA vagter, vil der ligeledes ske tilskrivning med en kompensation som de ovenfor aftalte. Det samme gør sig gældende, hvis en 3F chauffør i fast 3F turnus accepterer at køre en FOA vagt, i hvilken der ikke er plads til kompensationsminutterne, ved en reduktion af den faktiske vagt i forhold til turnusvagten.

15 Bilag 5. Kørsel på fremmed station Principper: - frivillighed - kompensationstid: ½ time - linje - og stationskendskab - BAAS sikrer om nødvendigt og ønsket transporten til den fremmede station - fælles skiftesteder ude i byen er ikke kørsel på fremmed station, hvorfor der i denne sammenhæng ikke kompenseres. 1: Vagtreduktion almindelige og rådighedsvagter. - vagt reduktion på minimum ½ time, ved kørsel på fremmed station. 2: Vagttillæg ramme - vagttillæg på ½ time, ved kørsel på fremmed station. Bliver vagten på den fremmede station plus kompensationstid længere end den oprindelige vagt, ydes overtidsbetaling iht. gældende regler. Der kan i det enkelte tilfælde aftales kørsel i egen bil, mod kørselsgodtgørelse, for afstanden mellem stationerne. Der vil dog kun blive udbetalt kørselsgodtgørelse såfremt det på forhånd er aftalt, og der indleveres en korrekt udfyldt kørselsseddel.

16 Bilag 6. HD dage Der indlægges flest mulige holddriftsdage i turnusplanerne, således der reelt sker en gennemsnitlig løbende nedsættelse af arbejdstiden jævnfør holddriftsaftalens 5, stk. 2. Det vil ikke være muligt at ramme en præcis indlæggelse af HD i de enkelte turnusser, da der for alle turnusser vil være forskelligt antal timer der køres på 2. og 3. skift. Dette, samtidig med der er turnusser hvor der ikke er indlagt dage, herunder rammeturnus, TR turnus og andre specialturnusser betyder, at der løbende vil være behov for at tildele enkelte dage, som ikke fremgår af planerne, til afholdelse. Det er derfor en forudsætning for den aftalte praksis, at Busselskabet kan tildele opsparede timer som hele fridage i de løbende planer. Kriteriet for tildeling vil være med 72 timers varsel, og altid således at en HD dag ligger i forbindelse med en fridag. Antallet af indlagte dage fremgår af nedenstående skema, hvor der er taget højde for at der ikke indlægges HD i 6 ugers planen, samt at ferie går forud for HD. Der kan dog på konkrete turnusser være behov for afvigelser (+/- én dag.) De hele HD-fridage indlægges i de endelige planer på baggrund af P-afdelingens konkrete vurderinger/beregninger - her på baggrund af de gældende 12/13-planer. Der tilstræbes et max udsving på 15 timer årligt, der kan i nogle tilfælde forekomme en positiv HD-saldo, der vil stå til afvikling/udbetaling efter ansøgning fra chaufføren eller en negativ HD-saldo, der udlignes via andre afspadseringssaldi eller efter aftale. Dagsantal for indlæggelse af HD-fridage i forskellige turnusplaner - fuldtidsansatte, vejledende Turnusuger i plan M E A M/E E/A M/E/A Dag Delte Dagene indlægges således at skabelonvilkårene iht. de indgåede aftaler overholdes, og således at dagene uden andre begrænsninger (timetal og mødestart/-slut) så vidt muligt placeres i forbindelse med eksisterende enkeltstående fridag - evt. fridage.

17 Bilag 7. Anvendelse af afløsere Med henvisning til overenskomsten mellem 3F og Busselskabet, Aarhus Sporveje (herefter kaldet Busselskabet) af 1. april 2011 protokollat 2, 1 stk.1 har parterne drøftet brugen af afløsere. Busselskabet ansætter buschauffører, som afløsere, der på dagsbasis (dag til dag) kan dække ind for fravær, ikke planlagt kørsel (dagsarrangementer og lignende), dubleringskørsler mv. Rekrutteringen af afløsere søges fortrinsvis i gruppen af normale ansøgere og blandt medarbejdere, der efter en periode med en fast tilknytning til Busselskabet, ønsker at blive ansat på afløservilkår. Busselskabet må normalt ikke reducere antallet af fuldtidsbeskæftigede chauffører ved brug af afløsere. Afløserne vil ikke blive tildelt egne vagter og vil ikke indgå i selskabets normerede chaufførstyrke. Afløserchauffører indplaceres lønmæssigt i henhold til overenskomsten, dog er det aftalt at afløsere chauffører tildeles et ikke pensionsgivende tillæg der pr. time udgør kr. 22,00 (31/ niveau). Tillægget udbetales for de timer chaufføren kører pr. dag og dækker såvel pension samt genetillæg for den enkelte chauffør. Afløsere kan ikke aflønnes for færre timer end den vagt afløseren indtræder i den pågældende dag. Hvis arbejdstiden strækker sig ind i de overenskomstmæssige forskudte tidsperioder, betales de i overenskomsten fastsatte tillæg efter 14 i aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt. Alle øvrige tillæg er dækket af den supplerende timebetaling på kr. 22,00 (31/ niveau). Beklædningsmæssigt udleveres der en startpakke bestående af den aftalte startpakke for afløsere. Skulle der være behov for supplerende beklædning f.eks. ved planskifte, kontakter afløseren Administrationen. Ved en evt. overgang til en fast fuldtidsstilling suppleres startpakken op til den gældende aftale for fuldtidsansatte. Busselskabet begrænser sig til at anvende indtil 35 afløsere pr. dag. Busselskabet fremlægger på opfordring kvartalsoplysninger med henblik på en gennemgang og en drøftelse af brugen af afløserne. I forbindelse med rekruttering til faste fuldtidsstillinger, vil afløsere kunne søge på lige fod med andre. Busselskabet vil i øvrigt begrænse anvendelsen af afløsere i overensstemmelse med formålet med at ansætte afløsere. Én af de overenskomstansattes tillidsrepræsentanter deltager ved ansættelsen af afløsere på tilsvarende vis, som ved ansættelse af øvrige chauffører i Busselskabet.

18 Bilag 8 Honorering af chaufførerne i Busselskabet i fm. problemer med overholdelse af køreplanerne. Det er bl.a. Busselskabets opgave at sikre, at vore passagerer bliver betjent bedst muligt. Busselskabets berettigelse og fremtid vil i høj grad være afhængig af, at vi kan løse denne opgave fuldt tilfredsstillende. Til god passagerbetjening hører, at der kan køres og at der reelt bliver kørt i overensstemmelse med de fastlagte køreplaner. I denne sammenhæng har vi i Busselskabet to opgaver: 1) at alle relevante parter i selskabet arbejder sammen om at sikre den nødvendige køreplantid gennem et faktabaseret (GPS målinger) og et reelt samarbejde med TOV/Midttrafik og 2) at de fastlagte køreplaner i videst mulig udstrækning bliver fulgt af chaufførerne. Gode forhold for chaufførerne indebærer bl.a., at de under normale forhold kan afholde de aftalte pauser (1 x 25, 2 x 20 eller 3 x 18 minutter samt 12 % - reglen), og at det planlagte sluttidspunkt for vagten ligeledes kan overholdes. De planlagte vagter vil sikre dette overholdt, med mindre køreplanerne af den ene eller anden årsag ikke kan eller ikke bliver overholdt. På baggrund af en række drøftelser med chaufførrepræsentanter, vil Busselskabet administrere efter følgende regler: Vagtforlængelse: Der findes i forvejen regler (decentrale arbejdstidsregler for både 3F og FOA), der håndterer situationen, hvor en vagt afsluttes efter det planlagte sluttidspunkt. Reglen er her 6/36 hvor der kompenseres med ½ time hhv. 1 times overarbejde (50 %), idet en vagtforlængelse på 5 minutter ikke udløser kompensation, en forlængelse på 6 35 minutter udløser ½ times kompensation og en forlængelse på minutter udløser en kompensation på én time. Ved rådighedsvagter vurderes 6/36 reglen ikke på baggrund af de kørte vagts sluttidspunkt, men i forhold til rådighedsvagtens sluttidspunkt. Pauseafholdelse: Der findes ikke aftaler på dette område. Der er således et behov for at finde frem til en enkel, administrerbar og let gennemskuelig model, der kan anvendes til at honorere de chauffører, der i bestræbelserne på at holde køreplanerne og på at opprioritere passagerhensynet, vælger at give afkald på pausetid i forhold til de indgåede aftaler (1 x 25, 2 x 20 eller 3 x 18 minutter samt 12 % - reglen). I forbindelse med manglende pauseafholdelse vil der efterfølgende ligeledes blive administreret efter en 6/36 regel (jf. herom under afsnittet om vagtforlængelse). Både i forbindelse

19 med manglende pausetid i forhold til spisepauserne på 1 x 25, 2 x 20 eller 3 x 18 minutter samt 12 % - reglen, ydes der honorar. En chauffør kan ikke påberåbe sig pausetid ud over reglerne om spisepause på 1 x 25, 2 x 20 eller 3 x 18 eller 12 - % reglen. Således skal chaufføren i den udstrækning dette måtte være nødvendigt - gøre brug af indlagt overpausetid og indlagt reguleringstid i vagterne, så der køres så rettidigt som muligt. Er pausereglerne overholdt, kan en chauffør sagtens være forsinket, uden at dette vil udløse en honorering. Ved rådighedsvagter vurderes 6/36 reglen ikke på baggrund af pauserne i den kørte vagt, men i forhold til den samlede pausetid i rådighedsvagten. Generelle vilkår for honorering: forsinkelsen skal være begrundet i forhold, som chaufføren ikke selv har kunnet forhindre eller gøre noget ved (må ikke være selvforskyldt) begrundelsen for at anmode om overarbejdsbetaling skal anføres på overarbejdssedlen forsinkelsen skal være længere end den indlagte reguleringstid (pt. 0 3 minutter) plus den fastsatte bagatelgrænse (f.eks. 5 minutter/35 minutter ved 6/36 ) forsinkelsen skal være indberettet (pt. pr. SMS) og korrekt udfyldt overarbejdsseddel skal være afleveret iht. gældende retningslinjer herom Kunne overarbejde være undgået, ved at gøre brug af driftsregulering i løbet af tjenesten, skal chaufføren have kontaktet trafikledelsen for, at få accept til at benytte driftsregulering. se eventuelt vejledning om driftsregulering. maksimal honorering: ét vedrørende vagtforlængelse og ét vedrørende pauseafholdelse i alt maksimalt to evt. kan honoreringen af det ene forhold samtidig dække kompensationen for det andet forhold overarbejdsseddel skal være indleveret til trafikafdelingen hurtigst muligt efter vagtens afslutning eller senest den efterfølgende arbejdsdag dog maksimalt efter 3 dage korrekt udfyldt overarbejdsseddel vil blive honoreret (jf. dog nedenfor), med mindre der er gjort indsigelser mod den fremsendte anmodning om honorering indenfor en periode på 10 arbejdsdage (mandag fredag) fra modtagelsen af overarbejdssedlen honoreringen og modellen bygger på, at hver enkelt indberetning fra chaufførerne med henblik på honorering, er overensstemmende med det faktisk passerede. I modsat fald vil anmodningen blive tilbagevist og blive forelagt ledelsen, som derefter vil tage stilling til konsekvenserne af det indberettede. Der vil i denne sammenhæng blive anvendt Sirius til kontrol af overtidssedlerne. Indberetning af overarbejde med henblik på honorering skal ske på den til enhver tid gældende overarbejdsseddel, med tilhørende vejledning.

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Redigeret 2013. Protokol

Redigeret 2013. Protokol Redigeret 2013 Protokol mellem TDC A/S og Telekommunikationsforbundet over forhandling den 11. maj, 11., 28., 29. juni og 3. august 2001 om ændring af lokalaftale nr. 4.D om arbejdsvilkår mm. for ekspeditionsmedarbejdere

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79. Søgnehelligdage Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.01) Fællesvejledning 1 Indholdsfortegnelse Hvad er en søgnehelligdag?... 3 Hvilke søgnehelligdage

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt Side 1 Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde handlingskartellet

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Paragraf Spørgsmål Svar 2. Beredskabscentrene kan som en del af den løbende, fremadrettede vagtplanlægning nedsætte den daglige hviletid, for de i 1 omhandlende

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

FERIE OG AFSPADSERING

FERIE OG AFSPADSERING FERIE OG AFSPADSERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indhold 1 Automatisk beregning af ferie og afspadsering...3 2 Overtidsmodeller...4 2.1 Ingen honorering af overarbejde...4 2.2 Honorering

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler

Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler Kommunernes Landsforening Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 1. Aftalens

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 1 Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Indholdsfortegnelse Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 2 Side 1. Område...

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Århus Sporveje Busselskabet Bryggervej 35, 8240 Risskov www.sporveje.dk Tlf. 8940 9900 Fax 8940 9910 SE/CVR-nr. 28 13 93 22 bus@aarhus.

Århus Sporveje Busselskabet Bryggervej 35, 8240 Risskov www.sporveje.dk Tlf. 8940 9900 Fax 8940 9910 SE/CVR-nr. 28 13 93 22 bus@aarhus. Busselskabet Århus Sporveje Busselskabet Bryggervej 35, 8240 Risskov www.sporveje.dk Tlf. 8940 9900 Fax 8940 9910 SE/CVR-nr. 28 13 93 22 bus@aarhus.dk Den 6. november 2006 th Kopi: PT, CN J.nr. BSK/2005/00312-112

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Om fleksibel arbejdstilrettelæggelse i TDC Operations Drift

Om fleksibel arbejdstilrettelæggelse i TDC Operations Drift Lokalaftale nr. 4.A.1 (revideret aftale) Om fleksibel arbejdstilrettelæggelse i TDC Operations Drift 1. Formål Denne aftale er indgået for at sikre en høj kundetilfredshed med korte leverancetider og 0-

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Decentral løn Det nye lønsystem skaber grundlag for en mere målrettet og fleksibel løndannelse, der kan understøtte skolens mål og værdier i sammenhæng med skolens

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ Decentral arbejdstidsaftale for ergoterapeuter og fysioterapeuter på skoleområdet, ansat i Aftaler overordnet for arbejdstidsaftalen ^~ % Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter,

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer Forhåndsaftale indgået mellem Region Sjælland, Ergoterapeutforeningen Basispersonale (32.17) Omfatter Næstved, Slagelse og Nykøbing F. Sygehuse Pr. 1. april 2012 Det kliniske kerneområde Personlige og

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK Indhold Indledning... 3 1. Aftale... 3 1.1 Reglerne gælder for... 3 1.2 Reglerne gælder delvis

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Organisationsaftale. mellem. Banedanmark. Dansk Jernbaneforbund

Organisationsaftale. mellem. Banedanmark. Dansk Jernbaneforbund Organisationsaftale mellem Banedanmark og Dansk Jernbaneforbund 1. april 2013 2 INDHOLD SIDE BEMÆRKNINGER, J 1: Organisationsaftalens dækningsområde. 4 2: Ansættelse 5 3: Lønsystemet 5 4: Tjenesteanciennitet

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016. Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland

Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016. Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016 Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Målgruppe...

Læs mere

LOKALAFTALE OM TELE- OG HJEMMEARBEJDSPLAD- SER FOR ÅRHUS KOMMUNE

LOKALAFTALE OM TELE- OG HJEMMEARBEJDSPLAD- SER FOR ÅRHUS KOMMUNE Bilag 2 LOKALAFTALE OM TELE- OG HJEMMEARBEJDSPLAD- SER FOR ÅRHUS KOMMUNE AFTALENS OMRÅDE 1. Aftalen er gældende for ansatte i Århus Kommune. Aftalen indgås mellem Århus Kommune og Den kommunale fællesrepræsentation

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013 Kursus OK13 Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning 7. maj 2013 1 Dagens program 01 Velkomst ved lederforeningerne 02 Paradigmeskifte 03 Kvalitetsløft som led i OK13 04 Nye arbejdstidsregler,

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Vejledning 19. maj 2014 Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Den 1. august 2014 træder de nye arbejdstidsregler i kraft for lærere omfattet af

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 Cirkulære om aftale om Opsparingsdage 2015 Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 2 Cirkulære om aftale om opsparingsdage Ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne i 2015 har Finansministeriet og

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Overenskomstmodulet i OnDutyPlanner

Overenskomstmodulet i OnDutyPlanner APPENDIKS 8 : Overenskomstmodulet i Version 1.0.3 Overenskomstmodulet i Revisionskontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0. 23/03/07 1.0.1. 18/09/07 Grammatikkontrol 1.0.2 01/11/07

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere