Norddjurs Kommune. Renovering af facade og reparation efter vandskade, samt malerbehandling Torvet Grenaa. Arbejdsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norddjurs Kommune. Renovering af facade og reparation efter vandskade, samt malerbehandling Torvet 1 8500 Grenaa. Arbejdsbeskrivelse"

Transkript

1 Norddjurs Kommune. Renovering af facade og reparation efter vandskade, samt malerbehandling Torvet Grenaa. Arbejdsbeskrivelse Ejendomsgruppen, Kirkestien Allingåbro 1

2 ORIENTERING Bygherre: Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Projekt: Projektet omfatter renovering af facaden ud mod torvet og den lille gård. Overordner er det følgende arbejder der skal udføres: MU - Reparere loft efter en vandskade. Ny væv og puds - Facade ud mod Torvet skal rengøres, revner pudses op og kalkes. Farve som eksisterende facade. - Delpris på rengøring, revner pudses op og kalkning af mur ud mod hjørnet( På tegning markeret som gård). - Rum nr. xx. Ud mod Torvet skal have banket af og pudses op igen(grundfugt), samt ved trappe til 1. sal Der skal sættes ca. 10 m² pudsning af til diverse. Derudover skal der udføres diverse pudsearbejder i rummene. MA - Loftet i rum nr. xx skal males 2 gange efter det er repareret. - Der skal sættes en time af til demontering af diverse lamper, skilte, hylder, beslag. Lamper skal genmonteres. Huller efter demontering skal repareres. - Vægge som er blevet pudset skal males 2 gange. Øvrige rum skal vaskes og males 1 gang - Hoveddøren ud mod Torvet skal slibes og have olie. - Delpris på indvendig trappe. Slibning og maling 1 gang. - Lofter skal rengøres og males 1 gang. Projekterende: Teknik og Drift/v Ejendomsgruppen Kirkestien Allingåbro 2

3 FÆLLESBETINGELSER Arbejdets omfang: Arbejdets omfang er derudover angivet i beskrivelsen og på tegningerne. Tilkørsel og oplag: Oplag og parkering må ikke foregå uden for Rådhuset. Tilkørsel af materialer kan accepteres. Evt skader på på belægning skal repares af den entreprenøren ved arbejdets afslutning. Udenomsarealer: De respektive entreprenører bærer det fulde ansvar for ulemper og skader af enhver art på bygninger, belægninger m.v. fra det tidspunkt arbejdet påbegyndes til aflevering har fundet sted. Ansvaret omfatter også skader på gader, fortove, belagte og beplantede arealer, omliggende ejendomme m.v. opstået i forbindelse med arbejdets udførelse. Parkering/oplag/container aftales med tilsynet/bygherre. Byggestrøm leveres af bygherre, dog levere entrepriserne selv kabler ledninger m.m Skure og containere: Placering af skure og containere skal aftales med tilsynet. Byggemøder: Byggemøder afholdes 1 gang pr. uge eller efter aftale med tilsynet. Mødet holdes i kælderen Ved mandskabsrummene. 3

4 Omklædning/bade-wc-rum/middag/spiserum: Omklædning, bad, wc, spiserum etableres i kælderen ved Rådhusbetjenten. Aftales nærmere med tilsynet. Mødetid/indgang til Rådhuset aftales med tilsynet og Rådhusbetjenten. Arbejdsklausul i beskrivelse Norddjurs Kommune ønsker, med henvisning til ILO-konvention nr. 94 vedrørende løn- og ansættelsesforhold, at sikre gode vilkår for medarbejderne hos leverandøren af de udbudte ydelser. Leverandøren forpligter sig derfor til at sikre, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesvilkår, som i henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet skal udføres. Overholder leverandøren ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra arbejdstagerne, kan Norddjurs Kommune tilbageholde vederlag til leverandøren med henblik på at sikre arbejdstagerne de nævnte ansættelsesvilkår. Norddjurs Kommune kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til denne forpligtelse. Leverandøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle underleverandørers arbejdstagere. Dokumentationen skal være Norddjurs Kommune i hænde senest 5 arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser. Rengøring og oprydning: Der foretages daglig oprydning på byggepladsen/området. De respektive entreprenører skal ligeledes foretage rengøring og oprydning efter tilsynets anvisning. Såfremt anvisningen ikke efterkommes kan arbejdet igangsættes af bygherren for entreprenørens regning. Ved arbejdets aflevering foretager de respektive entreprenører grundig oprydning/rengøring af alle befæstede og ubefæstede arealer til samme stand som før arbejdet blev igangsat. Hegn og vagt: De respektive entreprenører hæfter selv for tyveri af eller hærværk mod bygningsdele og leverancer, der er omfattet af hans entreprise. 4

5 Skiltning: Eventuel skiltning på byggepladsen må kun ske efter bygherrens godkendelse. Nødvendige advarselsskilte skal opsættes af de respektive entreprenører iht. arbejdstilsynets bestemmelser. Rengøring/oprydning: Hver entreprenør skal daglig sørge for renholdelse og oprydning efter egne aktiviteter. I den forbindelse skal overskydende forbrugsgods og affald efter aktiviteterne senest ved arbejdstids ophør føres til egnet midlertidigt depot eller fjernes helt fra byggepladsen. Såfremt anvisningen ikke imødekommes kan arbejdet igangsættes af bygherren for entreprenørens regning. Arbejdstid: De kan arbejdes i tidsrummet 8: mandag, tirsdag og onsdag. 8: torsdag og 8:00-13:00 fredag. Skal der arbejdes udover beskrevet tid skal det aftales med tilsynet eller Rådhusbetjenten(Klaus Dahlin)., Sikkerhed og sundhed på byggepladsen Ud over de qua projektmaterialet behandlede forhold vedrørende sikkerhed og sundhed på byggepladsen overdrager bygherren samtlige sine forpligtelser i henhold til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø af 15. december 1993 til entreprenøren.: Ved udbud i flere entrepriser gældende, medmindre andet er anført i projektmaterialet: Ud over de qua projektmaterialet behandlede forhold vedrørende sikkerhed og sundhed på byggepladsen overdrager bygherren samtlige sine forpligtelser til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø af 15. december 1993 Til den ifølge projektmaterialet ansvarlige for koordinering vedrørende sikkerhed og sundhed. Faciliteter på byggepladsen Bortset fra eventuelle faciliteter, der i henhold til projektmaterialet etableres af anden entreprenør, påhviler det den enkelte entreprenør at sørge for etablering, drift og efter endt brug fjernelse af alle byggepladsfaciliteter, der er nødvendige for en forsvarlig gennemførelse af den enkelte entreprenørs eget arbejde. Bygningens permanente installationer må ikke anvendes til byggebrug. 5

6 Plan for Sikkerhed og Sundhed(PSS): Der afholdes sikkerhedsmøde i forbindelse med byggemøderne. De enkelte entreprenører skal i forbindelse med sikkerhedsmøderne sikre at udførelsen kan foregå sikkerhed- og sundhedsmæssigt i forhold til hinanden. Entreprenørerne skal sikre at gældende sikkerheds- og sundhedsbestemmelser på deres entreprise kan overholdes. Leverandøren af byggematerialer skal udarbejde anvisninger som beskriver byggematerialets vægt og anhugningssted, samt særlige beslag, særligt værktøj, særlige fastgørelsesmetoder og særlig transportmetoder hvor dette er påkrævet. Ved arbejde i højden( montering af glaspartierne) skal der i god tid, gøres opmærksom på omfanget og tidsrummet, så de øvrige entreprenører har mulighed for at planlægge deres arbejde ud fra dette. El og belysning skal opfylde kravene til stærkstrømsbekendtgørelsen. Kabler og forlængerledninger skal beskyttes mod at blive kørt over. Arbejdsmiljøet skal i øvrigt indrettes/udføres i henhold til Arbejdsmiljøloven. Vand og el til byggebrug Bygherre betaler forbrug af byggevand og bygge-el. Kvalitetssikring For samtlige arbejder gælder: Cirkulære om kvalitetssikring af byggearbejder, Byggestyrelsen, af 12. november 1986 med tilhørende vejledning af december

7 AB92 Arbejdet udbydes på grundlag af Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 med følgende tilføjelser: AB92 2, stk 2 Ad stk. 2: Det forudsættes, at de bydende ved selvsyn har orienteret sig om de stedlige forhold. Ekstrakrav, som følge af åbenbart ukendskab hertil, vil ikke blive honoreret. Bygherren forbeholder sig også ved bundne licitationer ret til at modtage alternativt tilbud. Udbudsmaterialets betingelser og beskrivelser skal, for så vidt de kan finde anvendelse, være gældende for alternative tilbud. For entrepriseaftalen er Boligministeriets cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. (Fastpriscirkulæret) gældende. AB92 6, stk. 1 Ad stk. 1: Inden der skrives kontrakt skal entreprenøren dokumentere, at der kan stilles sikkerhed for entreprisen. AB92 6, stk. 2 Ad stk. 2: Sikkerhedsstillelsen reguleres forholdsmæssigt for hver 10 pct., entreprisesummen forøges. AB92 6, stk. 3 Ad stk. 4: Sikkerhedsstillelsen kan kun nedskrives efter entreprenørens skriftlige varsel på mindst 10 arbejdsdage. Ad stk. 5: Sikkerhedsstillelsen kan kun ophøre efter entreprenørens skriftlige varsel på mindst 10 arbejdsdage. AB AB92 10, stk. 1 Ad stk. 1: Hvor der i udbudsmaterialet er anført bestemte varemærker, skal dette opfattes som norm for art og kvalitet. 7

8 1: Murerarbejde 1.1 Arbejdets omfang og lokalisering Arbejder omfatter i hovedtræk: - Nedbrydning af murværk/afrensning - Etablering af murpille - Vandskuring af vægge - Etablering af murhul - Byggepladsindretning 1.2 Omfang Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af samtlige arbejder i henhold til nedenstående beskrivelse, tilbudslister samt de i tegningsfortegnelsen nævnte tegninger. Entreprenøren er forpligtet til at præstere ydelserne i henhold til almindelig hånværksmæssig praksis og i god kvalitet. Nedrivning/fjernelse/etablering/opførelse/montering Rum nr. 01: - Nedbrydning af murbrystning, samt rensning murværk og fjernelse af fugerester m.m. OBS. El skal være fjernet/flyttet inden nedbrydning. Se entreprise 4( Aftales nærmere med tilsynet). - Rum nr. 02: - Nedbrydning af murværk ved rum nr. 02 samt rensning murværk og fjernelse af fugerester m.m. OBS. El-skab skal være fjernet/flyttet inden nedbrydning. Se entreprise 4( Aftales nærmere med tilsynet). - Vægge kontrolleres for gamle dybelhuller m.m og repareres - Afrensning af murværk og vandskuring af vægge med mørtel KC 50/50/700 Rum nr. 04: - Mur/væg nedbrydes. Efterfølgende rep. af murværket ved muring i forbandt ved lysningen. Radiator og el-bakke skal være flyttet/fjernet inden nedbrydning ( tilsynet sørger for at el-bakke og radiator er fjernet). - Vægge kontrolleres for gamle dybelhuller m.m og repareres - Afrensning af murværk og vandskuring af vægge med mørtel KC 50/50/700 8

9 Rum nr. 05: - Opmuring af mur(hovedindgangen)mures i forbandt. Stentypen skal være i samme farve og type som eksisterende murværk. - Vægge kontrolleres for gamle dybelhuller m.m og repareres - Afrensning af murværk og vandskuring af vægge med mørtel 50/50/700. Rum nr. 11/11a: - Nedbrydning af murbrystning, samt rensning murværk og fjernelse af fugerester m.m. Rum nr. 12a: - Etablering af dørhul, som standard dørhul til dør. Mures i forbandt stentypen skal være i samme farve og type som eksisterende murværk. Der skal oprettes støvvæg i forbindelse med fjernelse af væggen omkring arbejdsstedet. Rum nr. 13: - Nedbrydning af murbrystning, samt rensning af murværk og fjernelse af fugerester m.m. Indretning af byggeplads. - Affaldscontainer - Byggepladshegn - Container til byggeaffald, samt bortskaffelse af byggeaffald - Førstehjæpsudstyr - Tilslutning for teknisk installationer(el,vand,kloak m.m.) aftales med tilsynet - Mandskabsfacilitetter aftales med tilsynet.(bad/wc/frokoststue) 1.3 MATERIALERNE 1.4 Materialerne Alle materialer skal overholde norm og kvalitetskravene stillet til det pågældende produkt. Materialer, som ikke er standardiserede eller specificerede, skal svare til almindelige handelsvarer. Der henvises i øvrigt til specifikationer i beskrivelsen. 9

10 1.5 Krav til arbejdets udførelse Alle arbejderne skal udføres som 1. klasses håndværksarbejde. Entreprenøren skal selv sørge for alle fornødne hjælpemidler til transport, ophejsning, midlertidige understøtninger, stilladser m.v. Alle beslag, samlingsjern, ankre, søm, skruer m.v. skal leveres og anbringes, selv om det ikke udtrykkeligt er vist eller beskrevet, men er nødvendigt for murerarbejdets fuldstændige og håndværksmæssige gennemførelse. Arbejdspladsforhold skal kunne godkendes af arbejdstilsynet. Entreprenøren er ansvarlig for at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen opfylder arbejdstilsynets krav. Entreprenøren er pligtig til ved selvsyn på stedet at gøre sig bekendt med forholdene. Anvisninger i Murerhåndbogen og skal følges. DS 414 og D.I.F. s murnorm seneste udgave er gældende. 1.6 Indv. Vandskuring af synlige murede overflader: Udføres efter anvisningerne i murerhåndbogen. Dvs. der skal efterskures med våd mursten der jævnligt dyppes i vand. Overfladen skal ikke filtses med filtsbræt. Afrensning af murværk og vandskuring af vægge med mørtel 50/50/700. Fugerne og stenene ved døren ind til Rum nr. 12a skal udføres som eksisterende fuger og i samme farve. 1.7 KVALITETSSIKRING OG KONTROL 1.8 Kvalitetssikring Entreprenøren er forpligtet til at dokumentere eget kvalitetssikringssystem og at udarbejde og a jourføre kvalitetshåndbog for nærværende entreprise. Entreprenøren udarbejder kontrolplan og samler dokumentation for udført kontrol i kontroljournal. Oplæg til kontroljournal skal udarbejdes inden opstart på byggepladsen, og forelægges tilsynet til godkendelse, senest ved projektgranskningen. 10

11 2. Tømrerarbejdet 2.1 Arbejdets omfang og lokalisering Arbejder omfatter i hovedtræk: - Støvvægge/afdækning af gulve efter der er lagt flydespartel - Demontering af skranker - Demontering af eksist. glas/dørpartier - Fjernelse af eksist, loftplader, samt tilpasning af galv. Stålrammer - Bestilling og montering af nye loftplader - Levering og montering af RHS-profil, samt bestilling og montering af limtræsremme - Etablering af gipsvægge - Bestilling montering af døre( med pumpe) - Demontering af vindue og bestilling/montering af nyt - Bestilling/montering af glas/dørpartier 2.2 Arbejdets omfang Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af samtlige arbejder i henhold til nedenstående beskrivelse, tilbudslister samt de i tegningsfortegnelsen nævnte tegninger. Entreprenøren er forpligtet til at præstere ydelserne i henhold til almindelig hånværksmæssig praksis og i god kvalitet. Nedrivning/fjernelse/etablering/opførelse/montering Rum nr. 01: - Demontering af skranke - Bestilling/montering af glaspartier som Septum med markering( type markering aftales med tilsynet) Rum nr. 01a: - Bestilling/montering af glaspartier med dør som Septum med markering. (type markering aftales med tilsynet). - Tilpasning af loftrammer( stål-galvaniseret) Rum nr. 01b: - Bestilling/montering af glaspartier med dør som Septum med markering( type markering aftales med tilsynet) - Tilpasning af loftrammer( stål-galvaniseret) 11

12 Rum nr. 01c: - Bestilling/montering af dør som Swedoor med karm/gerichter/lås. Kvalitet som Masteradvance-line - Bestilling/montering af glaspartier som Septum med markering( type markering aftales med tilsynet) - Limtræsremme, samt montering af disse - RHS-profil med flange til bæring af limtræsrem, samt montage - Limtræsremme Lige bjælker leveres i h.t. Limtræ - Tekniske leveringsbetingelser, med mindre andet er anført. Limtræremmene leveres i gran til styrkeklasse L40. Bjælker leveres alle med pilhøjder og overfladebehandling med beskyttende klar grundingsolie, der muliggør færdigbehandling med vandbaserede malingssystemer. Norm: DS 1109, Limede trækonstruktioner. Fremstilling og kontrol, Bestilling/montering af dør som Swedoor med karm/gerichters. Kvalitet som Masteradvance-line - Montering af gipsvægge. Kvalitet som System Gyproc DUROnomic Tilpasning af loftrammer( stål-galvaniseret) Rum nr. 02: - Demontering af dør, samt rensning af murværk for fugerester. - Demontering af skranke Rum nr. 02a: - Montering. Etablering af gipsvægge. Kvalitet som System Gyproc DUROnomic 450 i Bygningsklasse REI 60(BD-60) med isolering. OBS. Loftet skal føres op til underkant af betondæk. - Tilpasning af loftrammer( stål-galvaniseret) - Demontering af eksisterende dør og bestilling/montering af dør som Swedoor med karm/gerichter/lås. Kvalitet som Master- advance-line. Udføres som EI2 30-C ( BD-30-dør med pumpe) Rum nr. 03: - Opsætning af støvvægge. Aftales med tilsynet. Det skal påregnes 4 støvvægge. Placering og tidspunkt aftales med tilsynet. - Afdækning af gulve efter der er lagt flydespartel (efter hærdning)hårde træfiberplader 3mm - Demontering af dørparti, samt sikring af ovenstående trærammer som skal bevares. - Etablering af træparti som eksisterende og med tilsætning ved radiatorrør ved væggen. - Bestilling/montering af dør/glaspartier som Septum med markering( type markering aftales med tilsynet)2 stk. Begge skal være monteret med låse. - Demontering af dørparti, samt rensning af murværk for fugerester. - Etablering af væg i Bygningsklasse REI 60(BD-60) med isolering ved rum nr. 03. OBS. Loftet skal føres op til underkant af betondæk. Der er kabelbakker og nedsænket loft der skal tilrettes. Måles på stedet. 12

13 Rum nr. 04: - Demontering af dørparti, samt rensning af murværk for fugerester. - Demontering af 1 vindue. Vinduet op imod rum nr Bestilling og montering af 1 nyt vinduer (træ/alu). Farven udvendig skal svare til eksisterende vindue. Type af vindue/dør skal være i kvalitet som Velfac Ribo. Det skal sikres at partiet opfylder kravene til en redningsåbning/flugtvej. Vinduet fuges både indvendig og udvendig med blød fuge i kvalitet som Sika med Sika bagstop. Farve af fuge aftales på stedet inden opstart. Rum nr. 05: - Demontering af eksisterende døre/partier, samt rensning af murværk for fugerester - Bestilling/montering af dør/glaspartier som Septum med markering( type markering aftales med tilsynet). Døren skal være monteret med lås. - Demontering af eksisterende træpartier. Parti ind mod Rum nr Bestilling/montering af glaspartier som Septum med markering( type markering aftales med tilsynet). Partiet ind mod Rum nr. 04. Fast parti. Rum nr. 07: - Demontering af eksisterende døre/partier, samt rensning af murværk for fugerester - Bestilling/montering af dør/glaspartier som Septum med markering( type markering aftales med tilsynet). Rum nr. 08: - Demontering af eksisterende døre/partier, samt rensning af murværk for fugerester - Bestilling/montering af dør/glaspartier som Septum med markering( type markering aftales med tilsynet). Rum nr. 09: - Demontering af eksisterende døre/partier, samt rensning af murværk for fugerester - Bestilling/montering af dør/glaspartier som Septum med markering( type markering aftales med tilsynet). Rum nr. 10: - Demontering af eksisterende døre/partier, samt rensning af murværk for fugerester - Bestilling/montering af dør/glaspartier som Septum med markering( type markering aftales med tilsynet). Rum nr. 11/11a: - Demontering af skranke - Bestilling/montering af dør/glaspartier som Septum med markering( type markering aftales med tilsynet). 13

14 Rum nr. 12/12a: - Demontering af skranke - Bestilling/montering af dør/glaspartier som Septum Line med markering( type markering aftales med tilsynet). Rum nr. 13: - Demontering af eksisterende træ/glaspartier, samt rensning af murværk for fugerester - Bestilling/montering af dør/glaspartier som Septum med markering( type markering aftales med tilsynet). Fælles for Rum nr. 01, 01a, 01b, 01 c, 02, 02a, 11, 11a, 12, 12a, 13: - Fjernelse af eksisterende troldtekt lofter - Bestilling og montering af nye lofter i samme rum. Lofter i kvalitet som Rockfon System C Sonar (600x1200) som erstatning for troldtekt. OBS. En del af Rockfon plader skal have intregreret lysarmertur i. Aftales med EL-entreprisen. Stålrammer ( galv.) skal tilpasses. Fælles for Rum nr. 04, 05: - Udskiftning af eksisterende troldtekt med nye hvide troldtekt som eksisterende. Målene på pladerne kontrolleres på stedet. Eksisterende eludtag til lysarmerturer skal kunne genanvendes. De skal enten markeres på pladen eller der skal udskæres i troldtektpladen (aftales med tilsynet) - Delpris på bestilling/montering af nye lofter. Lofter i kvalitet som Rockfon System C Sonar. Eksisterende el-udtag til lysarmerturer skal kunne genanvendes. De skal enten markeres på pladen eller der skal udskæres i troldtektpladen (aftales med tilsynet) Fælles for Rum nr. 07, 08, 09, 10: - Delpris på udskiftning af eksisterende troldtekt med nye hvide troldtekt som eksisterende. Målene på pladerne kontrolleres på stedet. - Delpris på bestilling/montering af nye lofter. Lofter i kvalitet som Rockfon System C Sonar. Eksisterende eludtag til lysarmerturer skal kunne genanvendes. De skal enten markeres på pladen eller der skal udskæres i troldtektpladen (aftales med tilsynet) Fælles for alle glas/dørpartier - Delpris på afmærkning af glas/dørpartier der monteres( Aftales med tilsynet) 2.3 MATERIALER 2.4 Materialerne Alle materialer skal overholde norm og kvalitetskravene stillet til det pågældende produkt. Materialer, som ikke er standardiserede eller specificerede, skal svare til almindelige handelsvarer. Der henvises i øvrigt til specifikationer i beskrivelsen. 14

15 2.5 Krav til arbejdets udførelse Alle arbejderne skal udføres som 1. klasses håndværksarbejde. Entreprenøren skal selv sørge for alle fornødne hjælpemidler til transport, ophejsning, midlertidige understøtninger, stilladser m.v. Alle beslag, samlingsjern, ankre, søm, skruer m.v. skal leveres og anbringes, selv om det ikke udtrykkeligt er vist eller beskrevet, men er nødvendigt for murerarbejdets fuldstændige og håndværksmæssige gennemførelse. Arbejdspladsforhold skal kunne godkendes af arbejdstilsynet. Entreprenøren er ansvarlig for at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen opfylder arbejdstilsynets krav. 2.6 Indvendige døre Der skal anvendes dørsæt i kvalitet som Swedoor-Jutlandia. Leverandøren skal være tilknyttet DDK, Dansk Dør Kontrol, og være mærket iht. denne Klassificerede døre skal være mærket jf. iht. DS og Hvor der kræves døre med pumpe, er pumperne også indeholdt i tømrerentreprisen. Overflader: Døre og karme skal være færdigmalede fra fabrik. 2.7 Dør/glaspartier Der skal inden bestilling og montering af dør/glaspartierne aftales placering af afmærkning/markering. Dør/glaspartierne skal opfylde kravene til BR10 kap. 4.3 og DS/INF 119 og skal monteres efter producentens anvisninger. 2.8 Lofter Lofterne skal monteres efter producentens anvisninger. Ved tilpasning af lysarmeturer skal det påses at pladerne ikke beskadiges eller bliver snavset. Eventuelle beskadigede og snavsede loftplader skal udskiftes inden færdiggennemgang. Lofterne skal udføres som eller i kvalitet som Rockfon System C Sonar. 2.9 KVALITETSSIKRING OG KONTROL 2.10 Kvalitetssikring Entreprenøren er forpligtet til at dokumentere eget kvalitetssikringssystem og at udarbejde og a jourføre kvalitetshåndbog for nærværende entreprise. Entreprenøren udarbejder kontrolplan og samler dokumentation for udført kontrol i kontroljournal. Oplæg til kontroljournal skal udarbejdes inden opstart på byggepladsen, og forelægges tilsynet til godkendelse, senest ved projektgranskningen. 15

16 3. EL-arbejdet Arbejdet omfatte alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstændige færdiggørelse af el-entreprisen som beskrevet på tegninger, beskrivelse og tilbudslister herunder: 3.1 Arbejdets omfang og lokalisering Arbejder omfatter i hovedtræk: - Diverse el/it afmonteres og flyttes. - Demontering af diverse lysarmeturer - Bestilling og montering/tilpasning af nye lysarmeturer( både armetur og loftplader skal tilpasses) 3.2 Omfang Rum nr El- ledninger ved rum nr. 01 flyttes(aftales med tilsynet) Rum nr. 02: - El-skab ved i rum nr. 02 flyttes(aftales nærmere med tilsyn). Skal være flyttet inden nedbrydning af væg. Se murerentrepprisen Rum nr. 12/12a: - CTS-styring på væg ved rum 12/12a skal flyttes(aftales med tilsynet) Rum nr. 1 til 13 - Demontering af lysarmeturer i alle rum jf. plantegning. Rum nr. 04 og 05: Delpris på udskiftning af eksisterende lysarmatur. Rum nr. 04 skal indrettes med lysarmeturer, således at der ved hver arbejdsstation er minimum LUX på 500 jf. DS 700. Rum nr. 1, 1a,1b, 1c, 2, 2a, 11, 11a, 12, 12a, 13 - Bestilling/levering og montering af nye lysarmeturer type LOXU Minerva T5. Armeturerne skal tilpasses Rockfonplader. Der skal påregnes tilpasning af armetur og Rockfonplade. Antallet skal tilpasses de enkelte rum, således af der ved hver arbejdsstation er minimum LUX på 500 jf. DS

17 3.3 Ledninger og kabler Som nævnt ovenfor udføres alle installationer generelt som ledninger i rør, således at udvidelser og udskiftninger kan foretage uden indgreb i bygningen. Lysarmeturer: Armeturerne skal monteres efter producentens anvisninger. Lofterne skal efter tilretning monteres efter producentens anvisninger. Ved tilpasning af lysarmeturer skal det påses at pladerne ikke beskadiges eller bliver snavset. Eventuelle beskadigede og snavsede loftplader skal udskiftes inden færdiggennemgang. Normer mv. -DS 460, Dansk Ingeniørforenings norm for svagstrømsinstallationer, Dansk Standards Katalogopdatering, seneste udgave -Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518, Sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning, 17. juni Bygningsreglement 2010 Publikationer -Kvalitetssikring (Vejledning), Byggestyrelsen 1986 med tilhørende cirkulære om kvalitetssikring af byggearbejder, 12. november. -Kvalitetssikring for elarbejde, ELFO, 3. udgave Øvrige normer, standardblade, publikationer mv., hvortil der er henvist i projektmaterialet, er tilsvarende gældende, bortset fra punkter hvor der i projektmaterialet er stillet særlige afvigende krav. Normer, standardblade og publikationer er gældende i seneste udgave. Leverandørforskrifter Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport, lagring, beskyttelse, forarbejdning, montering, anvendelse mv. skal overholdes hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet. Forhold til myndigheder Entreprenøren skal have autorisation til at udføre elinstallationer. Entreprenøren skal tilkalde myndighedernes tilsyn i det omfang, disse måtte ønske dette. Endvidere påhviler det entreprenøren at foretage de nødvendige anmeldelser mv. til myndigheder. Alle udgifter og gebyrer, der ikke afkræves bygherren direkte, skal være indeholdt i tilbudet. 17

18 3.4 KVALITETSSIKRING OG KONTROL 3.5 Kvalitetssikring Entreprenøren er forpligtet til at dokumentere eget kvalitetssikringssystem og at udarbejde og a jourføre kvalitetshåndbog for nærværende entreprise. Entreprenøren udarbejder kontrolplan og samler dokumentation for udført kontrol i kontroljournal. Oplæg til kontroljournal skal udarbejdes inden opstart på byggepladsen, og forelægges tilsynet til godkendelse, senest ved projektgranskningen. 18

19 4. Maler-entreprisen 4.1 Arbejdets omfang og lokalisering Arbejder omfatter i hovedtræk: - Malebehandling inkl. Væv og spartling af gipsvægge - Maling af vandskuret vægge - Maling af limtræsremme - Vægge i gange og kontorer males 1 gang med glans 5 - Pletspartling og pletmaling i farve som eksisterende - Grundrengøring - Komplet slutrengøring 4.2 Arbejdets omfang Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af samtlige arbejder i henhold til byggesagsbeskrivelse, nedenstående beskrivelse, tilbudslister samt de i tegningsfortegnelsen nævnte tegninger. Entreprenøren er forpligtet til at præstere ydelserne i henhold til almindelig håndværksmæssig praksis. Malerarbjdet omfatter: Rum nr. 01: - Malerbehandling af malede overflader 1 gang i hvid i glans 5. - Malerbehandling inkl. væv og spartling af nye gipsvægge. 2 gange i glans 5 Rum nr. 01a: - Malerbehandling af malede overflader 1 gang i hvid i glans 5. Rum nr. 01b: - Malerbehandling af malede overflader 1 gang i hvid i glans 5. Rum nr. 01c: - Malerbehandling af malede overflader 1 gang i hvid i glans 5. - Malerbehandling inkl. væv og spartling af nye gipsvægge. 2 gange i glans 5. Rum nr. 02: - Malerbehandling af vægge efter mureren har vandskuret( Det skal sikres at vægge er tørre inden arbejdet påbegyndes. Malerbehandles 2 gange i glans 5. Rum nr. 02a: - Malerbehandling inkl. væv og spartling af nye gipsvægge. 2 gange i glans 5 Rum nr. 04: - Malerbehandling af vægge efter mureren har vandskuret( Det skal sikres at vægge er tørre inden arbejdet påbegyndes. Malerbehandles 2 gange i glans 5. Rum nr. 05: - Malerbehandling af vægge efter mureren har vandskuret( Det skal sikres at vægge er tørre inden arbejdet påbegyndes. Malerbehandles 2 gange i glans 5. 19

20 Rum nr. 07: - Malerbehandling af malede overflader 1 gang i hvid i glans 5. Rum nr. 09: - Malerbehandling af malede overflader 1 gang i hvid i glans 5. Rum nr. 10: - Malerbehandling af malede overflader 1 gang i hvid i glans 5. Rum nr. 11: - Malerbehandling af malede overflader 1 gang i hvid i glans 5. Rum nr. 12: - Malerbehandling af malede overflader 1 gang i hvid i glans 5. Rum nr. 12a: - Malerbehandling af malede overflader 1 gang i hvid i glans 5. Limtræsbjælke ved rum nr 01c: - Malerbehandling af limtræsbjælke i Rum nr 01-01c udføres med to gange fuldt dækkende malerbehandling. Farve grå( som betonen. Der skal laves en prøve og denne skal godkendes af tilsynet)) og glans 10. Maler skal sørge for, at der ikke kommer maling på vægge / gulve. - Fælles for alle rum - Pletspartling og pletmaling i farve som eksisterende. - Grundrengøring. - Komplet slutrengøring. Behandlingsanvisninger er vedlagt. Malerarbejdet udføre som kvalitet som Flugger. 20

21 4.3 Almindelige bemærkninger. Der stilles ikke stilladser m.v. til rådighed, så malermesteren skal selv sørge for nødvendige stilladser, stiger og evt. andre hjælpemidler. Dette skal være indeholdt i tilbudet. Alle bygningsdele som ikke er forlangt malede, skal afleveres helt rensede for malerpletter af enhver art. Faller og rigler i låse og andre beslagdele skal, når malerarbejdet er udført, renses for farve. Malermesteren er pligtig til at udføre mindre reparationer efter andre håndværkeres arbejder, dog ikke for større beløb end 3 % af entreprisesummen. Omfanget af reparationer skal dokumenteres. 4.4 Materialerne. Skal tilfredsstille krav, der stilles til "normer for malervarer", udarbejdet af "De danske Maleres Forsøgsstation" og "Brancheforeningen for Lak- og Farveindustrien". 4.5 Arbejdets udførelse. Alt malerarbejde skal udføres som 1. klasses håndværksarbejde. Hvis maleren mener, at det tilkommer andre håndværkere at foretage efterreparationer og udbedringer, skal dette straks meddeles tilsynet. Før behandlingerne skal emnerne renses fuldstændigt, og eventuelle mangler udbedres. Udbedring med kit eller gips efter forholdene samt spartlinger udføres således, at disse forbehandlinger ikke kan ses men heller ikke savnes efter færdigmalingen. Alle false og kanter skal behandles fuldt ud, selv om de ikke er direkte synlige. Efter hver strygning skal der gives tilstrækkelig tid til tørring, og det færdige arbejde skal være fast, fri for fede kanter samt ensartet uden knopper og ujævnheder. 4.6 Prøvebehandling. Prøvebehandling af malerarbejde skal godkendes af tilsynet og angiver standarden for hele entreprisen. Sted og omfang aftales med tilsynet. 4.7 Særlige kulører. Der skal udføres prøvebehandling af særlige kulører med opstrøg (1 m²) og særlige ønsker om glans skal overholdes i leverancen. Det kan ikke forventes, at farver som eksisterende er standardfarver. 4.8 Beslag, tætningslister. Beslag, tætningslister samt andet nærmere angivet lukkebeslag må ikke males eller beskadiges. 4.9 Farverester. Farverester må ikke udtømmes i bygningens afløb. Farver, beholdere m.v. må ikke opbevares i bygningerne men skal opbevares i forsvarligt aflåst materialecontainer. 21

22 4.10 Malerbehandling af vægge. Generelt På alle eksisterende malede vægge fjernes skruer, søm mv. Ved væg afslutninger, hvor der er blevet fjernet vægge skal der udføres spartling af samlinger og ilægning af strimmel samt spartling af profiler og skruehuller. Øvrige vægge skal pletspartles og de spartlede flader slibes. Der udføres malerbehandling af væggene. Farve hvid. Malerbehandling skal afsluttes ved loft. Maler skal sørge for, at der ikke kommer maling på lofter / gulve. Udførsel at malerarbejde ved pudses flader: - Letslibe og afstøve hele fladen. -Grunde med Forankringsgrunder. - Behandles 2 gange med glans 5, acrylplastmaling, mat. Nye gipsvægge. Spartling af samlinger og opsætning af armeringstape samt spartling af profiler og skruehuller, arbejdet udføres efter den pågældende gipspladeleverandørs anvisning. Slibning af spartlede flader. Maling af hele væggen. Farve og glans iht. ovenstående. Der skal indregnes grunding og (min.) 2 gange fuldt dækkende malerbehandlinger Håndværkerrengøring Umiddelbart inden aflevering afsluttes med komplet håndværker rengøring. Herunder støvsugning, og afvaskning af overflader. Udfald: Indvendige overflader som vægge, gulve, lofter, skabsfronter, køkkenelementer og vinduer på indvendig side skal fremstå rene uden mærker fra fingre, støv, snavs osv. Umiddelbart forinden bygningerne afleveres, foretages en alt omfattende rengøring samt rensning og polering af alle vindues- og dørruder. Der må ikke anvendes vand i så stor udstrækning, at der derved kan opstå skade - eller anvendes ætsende rengøringsmidler eller redskaber, der kan beskadige de pågældende bygningsdele. Malerpletter og -stænk samt evt. påklæbet papir fjernes overalt. Maling fjernes fra faller og rigler og lignende bevægelige beslagdele. Gulvpap afmonteres og bortskaffes 4.12 KVALITETSSIKRING OG KONTROL 4.12 Kvalitetssikring Entreprenøren er forpligtet til at dokumentere eget kvalitetssikringssystem og at udarbejde og a jourføre kvalitetshåndbog for nærværende entreprise. Entreprenøren udarbejder kontrolplan og samler dokumentation for udført kontrol i kontroljournal. Oplæg til kontroljournal skal udarbejdes inden opstart på byggepladsen, og forelægges tilsynet til godkendelse, senest ved projektgranskningen. 22

23 Behandlingsanvisning Bygningsdel: Vægge (ved rum nr. 02, 04 og 05) Behandlingsart: Nybehandling Underlag: Teglsten. Sække- eller vandskuret mur Behandling: Strukturen accepteres, male 2g, Flutex 5 mat Anvisning nr: Pr. 25. jan Udskrevet: 27. maj Krav til underlag: Teglsten. Sække- og vandskuret mur. Opmurring efter gældende murværksnormer. Teglmuren er påført et tyndt lag mørtel og afstukket med stålbrædt. Herefter er overfladen bearbejdet med sækkelærred eller skuret med våd mursten og evt. fremspring er stødt af med skurestenen. Ujævnheder er udfyldt med mørtel. Den færdige overflade fremstår jævn, uden huller og revner. Overfladen er hvidtør og uden væsentlig afsmitning, fast og bæredygtig. Saltudblomstringer må ikke forekomme. Den overvejende del af murstensfladerne fremstår: Sækkeskuret: Uden mørteldækning, og kun med en antydning af bindemiddel. Vandskuret: Med mørteldækning, men flest mulige sten fremstår uden mørtellag. Behandling: Rækkeevne Malm²/l (kg) kode Letslibe og afstøve hele fladen. Grunde med Flügger Forankringsgrunder. 7, Behandle 2 gange med Flutex 5, acrylplastmaling, mat. 4, Slutfarve, kulørnr.: Forventet udfald og funktionsklasse: D: Dækket flade. Klasse II: Æstetiske og middel funktionelle krav. Kvalitetskontrol og særlige forhold: Vedhæftning: Tapeprøve, DTI metode Kl: 0-1 Se Flügger generel information og forbehold. Vedligehold: Behandlingsnr: Enkel vedligehold Almindelig vedligehold Rengøring 2621 Flügger Produkt Support Islevdalvej 151, 2610 Rødovre Tlf Fax Undersøg altid om ovennævnte anvisning er den seneste udsendte. Anvisningen kan ændres uden forudgående varsel. Alle oplysninger er baseret på gældende lovgivning, laboratorieprøvning og praktiske erfaringer. 23

24 Behandlingsanvisning Bygningsdel: Vægge Behandlingsart: Nybehandling Underlag: Gipsplader m. forsænkede kanter - papirtape og spartle Behandling: Male 2g, Flutex 5 mat Anvisning nr: Pr. 25. jan Udskrevet: 31. maj Krav til underlag: Gipsplader 90 cm. Forsænkede kanter - papirtape og spartle. Gipspladerne har forsænkede langkanter til tapening med perforeret tape og spartling ved malerentreprenør. Pladerne opsættes ifgl. leverandøranvisning, med affasede kortkanter. Hjørner og kanter skal være uden skader og karton som forbliver synlig skal være glat, hel, uden oprivninger o.l, bortset fra montageskruer. Åbning i samling må max. være 4 mm. Behandling: Rækkeevne Malm²/l (kg) kode Spartle samlinger med Flügger Sandplast LH+ 5, Ilæg perforeret papirstrimmel i den våde spartelmasse 0,9 Spartle samlinger og profiler 2 gange med Flugger Sandplast LH+. 6, Pletspartle skruehuller 2 gange med Flugger Sandplast LH+ 15, Slibe det spartlede og afstøve hele fladen. Grunde med Flügger Forankringsgrunder. 7, Behandle 2 gange med Flutex 5, acrylplastmaling, mat. 4, Slutfarve, kulørnr.: Forventet udfald og funktionsklasse: DLGU: Dækket, lukket, glat og udfyldt flade. Klasse II: Æstetiske og middel funktionelle krav. Kvalitetskontrol og særlige forhold: Vedhæftning: Tapeprøve, DTI metode Kl: 0-1 Se Flügger generel information og forbehold. Vedligehold: Behandlingsnr: Enkel vedligehold Almindelig vedligehold Rengøring 2621 Flügger Produkt Support Islevdalvej 151, 2610 Rødovre Tlf Fax Undersøg altid om ovennævnte anvisning er den seneste udsendte. Anvisningen kan ændres uden forudgående varsel. Alle oplysninger er baseret på gældende lovgivning, laboratorieprøvning og praktiske erfaringer. 24

25 Behandlingsanvisning Bygningsdel: Indvendig træværk(eksisterende træparti ved rum nr. 03) Behandlingsart: Enkel vedligehold Underlag: Malet Behandling: Male 1g, Interior High Finish, 20 halvmat Anvisning nr: Pr. 29. mar Udskrevet: 27. maj Krav til underlag: Træ, malet. Overfladen er halvmat til blank. Dækket, stort set intakt med enkelte små huller og/eller revner samt mindre ridser. Eksisterende maling er fastsiddende og bæredygtig samt uden væsentlig afsmitning. Overfladen er let tilsmudset/falmet. Behandling: Rækkeevne Malm²/l (kg) kode Afvaske med Fluren 37 grundrengøring, fortyndet ifgl. brugeranvisning Eftervaske med rent vand. Slibe og afstøve hele fladen. Kitte med Flügger Easy Filler. 100, Plette 1 gang med Interiør High Finish 20, acrylplastemalje. 45, Behandle 2 gange med Interiør High Finish 20, acrylplastemalje. 4, Slutfarve, kulørnr.: Forventet udfald og funktionsklasse: DLG: Dækket, lukket og glat flade. Klasse III: Æstetiske og høje funktionelle krav. Kvalitetskontrol og særlige forhold: Vedhæftning: Tapeprøve, DTI metode Kl: 0-1 Kulørvalg er begrænset til nuancer der ikke afviger væsentligt fra tidl. Se Flügger generel information og forbehold. Vedligehold: Behandlingsnr: Enkel vedligehold 4213 Almindelig vedligehold Rengøring 4611 Flügger Produkt Support Islevdalvej 151, 2610 Rødovre Tlf Fax Undersøg altid om ovennævnte anvisning er den seneste udsendte. Anvisningen kan ændres uden forudgående varsel. Alle oplysninger er baseret på gældende lovgivning, laboratorieprøvning og praktiske erfaringer. 25

26 Behandlingsanvisning Bygningsdel: Indvendig træværk Behandlingsart: Nybehandling Underlag: Træ. Massivt, høvlet, klasse A Behandling: Male 2g, Interior High Finish, 20 halvmat Anvisning nr: Pr. 28. jan Udskrevet: 31. maj Krav til underlag: Træ, massivt, høvlet, indvendig. Trækvalitet: Klasse A, DS/EN 942. Flader skal være rene, uden partikler af jord, humus og mørtel, uden ujævnhed fra overfladeopfugtning og glatte, uden skader fra maskinbearbejdning og uden meget synlige kutterslag. Barkrings- og rådknaster, knasthuller og harpikslommer må ikke forekomme. Revner max. bredde 0,5mm og længde 10 % af emnet. Samlinger skal være tætte og i plan. Søm skal være dykkede, skruer undersænkede. Knastmål max. 12mm. Propning er tilladt. Fugtighed 8 ± 2 %. Behandling: Rækkeevne Malm²/l (kg) kode Afstøve hele fladen, påføre knaster og fedt træ Flügger Interior Wood Sealer. 45, Grunde med Interior Wood Primer fortyndet 10 %. 9, Kitte med Flügger Easy Filler. 100, Pletspartle 1 gang med Flügger Acrylspartelmasse. 50, Slibe det spartlede og afstøve hele fladen. Plette 1 gang med Interior Wood Primer fortyndet 10 %. 50, Behandle 2 gange med Interiør High Finish 20, acrylplastemalje. 4, Slutfarve, kulørnr.: Forventet udfald og funktionsklasse: DLGU: Dækket, lukket, glat og udfyldt flade. Klasse III: Æstetiske og høje funktionelle krav. Kvalitetskontrol og særlige forhold: Vedhæftning: Tapeprøve, DTI metode Kl: 0-1 Se Flügger generel information og forbehold. Vedligehold: Behandlingsnr: Enkel vedligehold 4213 Almindelig vedligehold Rengøring 4611 Flügger Produkt Support Islevdalvej 151, 2610 Rødovre Tlf Fax Undersøg altid om ovennævnte anvisning er den seneste udsendte. Anvisningen kan ændres uden forudgående varsel. Alle oplysninger er baseret på gældende lovgivning, laboratorieprøvning og praktiske erfaringer. 26

27 5. Gulv-entreprise Arbejdet omfatte alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstændige færdiggørelse af maler-entreprisen som beskrevet på tegninger, beskrivelse og tilbudslister herunder: 5.1 Arbejdets omfang og lokalisering Arbejder omfatter i hovedtræk: - Slibning og udlægning af flydemasse på eksist. klinkegulv - Bestilling og levering/montering af linolium - Demontering af eksist. Tæpper, samt bestilling/montering af nye tæpper - Levering af linoliumsprøver og tæppeprøver 5.2 Arbejdets omfang Rum nr. 03: - Selvnivellerende flydemasse/spartling og lægning af linoliumsgulv(rum 03)Jf. plantegning. Der skal leveres linoleumsprøver for valg af type og kvalitet. Aftales med tilsynet. Rum nr. 01, 01a, 01b, 01c, 02, 02a, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 11a, 12, 12a. - Fjernelse og lægning af nye tæpper i rum jf. Plantegning. Der skal leveres tæppeprøver for valg af type og kvalitet. Aftales med tilsynet Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af samtlige arbejder i henhold til nedenstående beskrivelse, tilbudslister samt de i tegningsfortegnelsen nævnte tegninger. Kun hvor der helt entydigt - f.eks. ved anvendelse af ordet "eksklusiv" - er anført, at enten materiale- eller arbejdsydelsen ikke skal medregnes, er dette uden for entreprisen. Entreprenøren er forpligtet til at præstere ydelserne i henhold til almindelig håndværksmæssig praksis. Arbejderne omfatter i øvrigt - Spartling/nivelering af eksisterende klinkegulv(klargøring til Linoliumsbelægningen) - Spartling og etablering af linoleumsbelægning. - Mindre reparationer/nye belægninger hvor der er blevet fjernet vægge mv. - Drift og vedligeholdelsesmanualer. 27

28 5.3 KRAV TIL ARBEJDETS UDFØRELSE 5.4 Arbejdets udførelse Alle materialer skal overholde norm og kvalitetskravene stillet til det pågældende produkt. Alle gulvbelægninger udføres iht. leverandørernes lægningsvejledninger. Alt gulvarbejde skal udføres som 1. klasses håndværksarbejde. Hvis gulventreprenøren mener, at det tilkommer andre håndværkere at foretage manglende efterreparationer og udbedringer inden gulvarbejdet kan pågå, skal dette straks meddeles tilsynet. Før behandlingerne skal gulve renses fuldstændigt, og eventuelle ujævnheder slibes eller spartles. Udbedringer udføres efter forholdene og udføres således, at disse forbehandlinger ikke kan ses men heller ikke savnes efter færdiggørelsen af gulv-belægningsarbejdet. Det er entreprenørens ansvar at kontrollere og sikre gulvenes planhed og fugtighed inden selve gulvbelægningsarbejderne pågår. Der skal udarbejdes drift og vedligeholdelsesmanualer for alle gulvbelægningstyper. Umiddelbart forinden bygningerne afleveres, foretages en generel støvsugning og vask af behandlede nye linoleumsgulve. 5.5 SPECIFIKATIONER 6.6 Flydespartel/linoleumsgulve Kvalitet som weber.floor - Klinkegulve i god kvalitet eller fastsiddende maling/ - epoxy på arealer med moderat belastning. - Afrenses/slibes, støvsuges og affedtes. - Priming med weber.prim Dybe huller, som fx områder med fald, opfyldes - med weber.floor Spartling med weber.floor På gulve med hårdere belastning. - Afrensning/slibning, støvsugning og affedtning. - Priming med weber.floor 4712 og sandafstrøning - med kvartssand. - Spartling med weber.floor Generelt: Løstsiddende klinker eller løs maling/epoxy skal fjernes. - Der leveres og monteres nye linoleumsgulve iht. rumskema. Værelser: Linoleum udføres som Forbo, grå farve, tykkelse 2,5 mm Eksisterende gulvbelægning fjernes. Eksisterende gulve slibes og topperne rettes af inden flydespartlen udlægges inden lægning af linoleum. Linoleum lægges iht. Leverandørens anvisninger. 6.7 Nye gulvtæpper - Der leveres om monteres nye gulvtæpper jf. plantegning. (rum 01, 01a, 01b, 01c, 02, 02a, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 11a, 12, 12a). Tæpperne skal opfylde kravet til ATvejledning om arbejdsrum på faste arbejdssteder, herunder at tæpperne skal være i en god kvalitet(uld/kunststof) og fladvævede med kultråd indvævet for at modvirke statisk elektricitet. 28

29 5.6 KVALITETSSIKRING SAMT DRIFT OG VEDLIGEHOLD 5.7 Kvalitetssikring samt drift og vedligehold Entreprenøren er forpligtet til at dokumentere eget kvalitetssikringssystem og at udarbejde og a jourføre kvalitetshåndbog for nærværende entreprise. Entreprenøren udarbejder kontrolplan og samler dokumentation for udført kontrol i kontroljournal. Oplæg til kontroljournal skal udarbejdes inden opstart på byggepladsen, og forelægges tilsynet til godkendelse, senest ved projektgranskningen. Entreprenøren skal desuden levere drift- og vedligeholdsinstruktion i 2 eksemplarer til bygherren senest 1 uge for aflevering. 29

Beskrivelse af opgaven: Renovering af et tidligere rygerum, Fredericia Fritidscenter.

Beskrivelse af opgaven: Renovering af et tidligere rygerum, Fredericia Fritidscenter. Ejendomscentret 1 Beskrivelse af opgaven: Renovering af et tidligere rygerum, Fredericia Fritidscenter. Arbejdet omfatter følgende entreprise: Murer, Kloak/beton, Tømrer, VVS, Maler, Gulvlægger. Generelt:

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Side : 1/7 Dato : 20.10.2015

Arbejdsbeskrivelse Side : 1/7 Dato : 20.10.2015 Arbejdsbeskrivelse Side : 1/7 1.5 MALERARBEJDET 1.5.1 Grundlag for arbejdets udførelse 1.5.1.1 FÆLLESBETINGELSER Fællesbetingelser skal gennemlæses. Byggestyrelsens cirkulære om kvalitetssikring af dec.

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Murer-/ malerarbejde Nedre Facade Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Malerarbejde

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Malerarbejde Udført af: KA Arkitekter og Ingeniører Kastetvej 21A 9000 Aalborg Tlf.:70 27 11 31 ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Malerarbejde Indholdsfortegnelse Side : 1/32 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold SA Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Malerarbejde af B995 til B999 Severin Kristoffersenip Aqq 1-9, 3952 Ilulissat Ilulissat 11/02/2015 Side 1 / 9 Indhold 1.

Læs mere

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 31/3-2016 1. ALMINDELIGE BETINGELSER. 1.1. Generelt. Nærværende Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) omhandler

Læs mere

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7 Maler Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (00) Afrensning

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Dato: 25.10.2012 Sags nr: 12.541 Rev A: 19-11-2012 RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Arkitektfirmaet lars remfeldt Rønne Alle 25, 2791 Dragør. tlf. 4058 3325 mail lars@arklar.dk Sag

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 (00) Afdækning med gulvpap (42) Malerbehandling af indv. vægge (42)1 Malerbehandling af indvendigt træværk (43) Malerbehandling af lofter: (44) Malerbehandling af

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning VARDE BSB AFDELING 9001 afs. 1 STATIONSPARKEN Vedligeholdelsesvejledning Godkendt på afdelingsmødet den 7. juni 2001. 1 V Særlig udvendig vedligeholdelse 1. 2. Udlejer vedligeholder de malede overflader

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Malerarbejde af B 1010. Niels Lyngep aqq., 3912 Maniitsoq

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Malerarbejde af B 1010. Niels Lyngep aqq., 3912 Maniitsoq SA Projekt nr.: EGB 07-246-0-400-032 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Malerarbejde af B 1010 Niels Lyngep aqq., 3912 Maniitsoq Tekniskafdeling Sisimiut 11/03/2016 Side 1 / 13 Indhold 1. ALMINDELIGE

Læs mere

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 Gulvbelægningsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk

Læs mere

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3 Udbud af rammeaftaler for ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE Aftalebilag 3 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Orientering...3 1.1 Generelt...3 1.2 Udbudsmaterialet...3 1.2.1 Grundlag for udbud...3 1.2.2 Almengyldige

Læs mere

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Trappeopgang.... 2 Indgang 3m2 + trappe:... 2 Lejlghed 1-89m2:... 3 Stueetage.... 3 Indgang:... 3 Entre 5m2:... 3 Wc

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 01:

RETTELSESBLAD NR. 01: Rettelsesblad nr. 01 af 04.12.2014 Side 1 af 8 RETTELSESBLAD NR. 01: GENERELT: Alle: - Tømrer opstiller udv. stillads til brug for alle entrepriser i omfang vist på byggepladsplanen. Indvendige stilladser

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning VARDE BSB AFDELING 9017 afs. 1 HUMLEHAVEN Vedligeholdelsesvejledning Godkendt på afdelingsmøde den 21. august 2001. 1 V Særlig udvendig vedligeholdelse 1. 2. 3. 4. 5. Vedligeholdelse af den til boligen

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Godkendt på afdelingsmødet 26-09-2012 Indhold A-ordning (normalistandsættelse)... 3 I Generelt... 3 1. Ikrafttræden... 3 2. Ændring af lejekontrakten... 3 3. Beboerklagenævn...

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

SLAGELSE BOLIGSELSKAB

SLAGELSE BOLIGSELSKAB SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 5 5.1 MALERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning BOLIGSELSKABET BSB ESBJERG AFDELING 5002 ENGPARKEN Vedligeholdelsesvejledning Godkendt på afdelingsmøde den 2. maj 2001 Ændret på afdelingsmødet den 2. november 2004. Ændret på afdelingsmødet den 1. november

Læs mere

fermacell Overfladebehandling Juni 2015

fermacell Overfladebehandling Juni 2015 fermacell Juni 2015 106 Information VIA universitet, Randers, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Underentreprenører Ingeniør VIA University College Friis & Moltke 5E Byg A/S, WO Raasted COWI 107 5.

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013

Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013 Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013 Sammenlægning af lejligheder og etablering af træningsfaciliteter på Klosterparken Generelt: Udbudsbetingelser, sikkerhedsstillelse: Præcisering: Hvis den samlede entreprisesum

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - I ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MALER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Indholdsfortegnelse Side : 1/41 Udarbejdet: RDH Kontrolleret: CH

Læs mere

D. Malerentreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter. 1.0 Malerarbejder, incl. Bygningsrengøring

D. Malerentreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter. 1.0 Malerarbejder, incl. Bygningsrengøring 1.0 Malerarbejder, incl. Bygningsrengøring Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge 06.03.2012 rev. 15-03-2012 KR. Nedrivning Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge Nedtagning og bortkørsel af vindue og brystningsvæg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web:

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web: Indholdsfortegnelse 39.0.00 SOLAFSKÆRMNING / MØRKLÆGNING... 2 39.1.00 ALMENT... 2 39.2.00 KRAV TIL PRODUKTER... 3 39.3.00 ARBEJDETS UDFØRELSE... 4 39.4.00 KVALITETSSIKRING... 5 39.5.00 SPECIFIKATION...

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Bygningsdelsbeskrivelse tømrer

Bygningsdelsbeskrivelse tømrer Generelt Nærværende beskrivelse omhandler tømrerarbejde i forbindelse med om- og tilbygning til ovenstående ejendom. Omfang Til tømrerarbejdet hører følgende ydelser (24)01 Ydervægge af træskelet (24)02

Læs mere

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral Side : 1 af 9 Entreprisebeskrivelse (EB) for levering og idriftsætning af vaskeriudstyr Side : 2 af 9 1.0 Almen orientering Bygherre: Fællesvaskeri Ruskær v. Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. Noah Mølgårdip aqqutaa 3 3952 Ilulissat 1 Indholdsfortegnelse side 1. Arbejdet omfang 2. Projekt 3. Arbejdsgrundlag 4. Materialer 5. Arbejdets

Læs mere

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato :

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato : REVISION B TILBUDSPLANKET Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, besigtigelse på skolen, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning VARDE BSB AFDELING 9003 afs. 4 LYSNINGEN & ORTENVEJ Vedligeholdelsesvejledning Godkendt på afdelingsmøde den 12. juni 2001. 1 V Særlig udvendig vedligeholdelse 1. 2. 3. 4. 5. Vedligeholdelse af den til

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: Murerarbejde Østergade 36-38

Arbejdsbeskrivelse Dato: Murerarbejde Østergade 36-38 2. Omfang... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Bygningsdele... 2 2.3. Projektering... 3 2.4. Byggeplads... 3 2.5. Sikkerhed og sundhed... 3 2.6. Omgivende miljø... 3 2.7. Kvalitetsstyring... 3 2.7.1. Generelt...

Læs mere

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG, Kant A1 er et akustikloft der fremstår som en fuldperforeret homogen flade uden synlige samlinger. De

Læs mere

TIL BEBOERNE I EF EMDRUPVEJ 12-20/TEGLSTRUPVEJ 3-9

TIL BEBOERNE I EF EMDRUPVEJ 12-20/TEGLSTRUPVEJ 3-9 TIL BEBOERNE I EF EMDRUPVEJ 12-20/TEGLSTRUPVEJ 3-9 Udskiftning af tag, maleristandsættelse af vinduer, istandsættelse af facader Ovenstående arbejder igangsættes i løbet af kort tid. Arbejdet forestås

Læs mere

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75 AB Mysundegade 6-10, Maja Makwarth København d. 27. maj 2014 Mysundegade 8, 4th Tilbud nr.: 14004 1674 København V Vedr. montering af 25 stålaltaner mod gården og gaden på Mysundegade 6-10. Altanprojekt

Læs mere

Det pålægges således altanentreprenøren selv at foretage gennemgang og godkendelse af egne arbejder inden der foretages en egentlig aflevering.

Det pålægges således altanentreprenøren selv at foretage gennemgang og godkendelse af egne arbejder inden der foretages en egentlig aflevering. Nedenstående angiver udfaldskrav til altanernes finish. Afvigelser fra nedenstående udfaldskrav vil ikke blive godkendt og vil dermed blive kasseret ved aflevering. Det pålægges således altanentreprenøren

Læs mere

04. Tilbudsliste 2. udgave:

04. Tilbudsliste 2. udgave: 04. Tilbudsliste 2. udgave: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning BOLIGSELSKABET DOMEA EGTVED AFDELING 8851 JERLEV BOULEVARD 32 52 JERLEV Vedligeholdelsesvejledning Godkendt på afdelingsmødet den 22/8-2001 V Særlig udvendig vedligeholdelse 1. 2. 3. 4. Vedligeholdelse

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. Nyt tag på B-10 Aron Mathiessenip Aqq. 7 3952 Ilulissat 1 Indholdsfortegnelse side 1. Arbejdet omfang 2. Projekt 3. Arbejdsgrundlag 4. Materialer

Læs mere

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE Side1 af 6 Regnbuen arkitekter maa, Store Torv 10, 1 sal, 8000 Århus C Tlf: 86 20 58 00 Dato: 05.12.2014 Rev. Dato: 09.01.2015 Bygherre: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A 8210 Aarhus V Byggesag:

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Summationsark Initialer PRT/THB/TEK/JRD Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Side 1 af 8 ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Indholdsfortegnelse 01.2. Omfang...

Læs mere

Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den xx erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den xx erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling.

Læs mere

Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement

Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling.

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Krav til underlag: Spånplader, cementbundne, udvendig - beklædning.

Krav til underlag: Spånplader, cementbundne, udvendig - beklædning. Behandling: Male 2g, DP 25 halvmat acryl Anvisning nr: 1161 4 Pr. 11. jan. 2001 Udskrevet: 9. apr. 2003 Grunde med forankringsgrunder. 7,0 00-1 Behandle 2 gange med Dekso-plast 25, halvmat acryl. 4,5 00-1

Læs mere

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 1 - Omfang... 3 1.1 - Generelt... 3 1.2 - Bygningsdele... 3 1.3 - Projektering... 3 1.4 - Byggeplads...

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

LICITATIONEN AFHOLDES FREDAG D KL PÅ LAKSETORVET I LOKALE E.3.12

LICITATIONEN AFHOLDES FREDAG D KL PÅ LAKSETORVET I LOKALE E.3.12 B I R G I T V E J E A R K I T E K T M A A TIL ALLE BYDENDE 11. J AN UAR 20 16 BIRGIT VEJE ARKITEKT MAA MOSEVÆNGET 41 8920 RANDERS NV TELEFON 28 49 86 10 MAIL birgitveje@mail.dk WEB www.birgitveje.dk CVR

Læs mere

Malerfagets Behandlingsanvisning Renovering. SB flyttelejlighed. Transparant behandling. Ensartet og Lukket flade. Ensartet og Lukket flade

Malerfagets Behandlingsanvisning Renovering. SB flyttelejlighed. Transparant behandling. Ensartet og Lukket flade. Ensartet og Lukket flade Renovering Blad nr. R7012C1G GULVE Transparant behandling Ensartet og Lukket flade Ensartet og Lukket flade Kommentar IKKE Hverken fastsiddende eller bæredygtig Foruden huller, revner og skrammer forekommer

Læs mere

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Annette Kram Poulsen (AHM), A/B Lindely Henrik Jørgensen (HJ),

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Gyptone akustikvægløsninger

Gyptone akustikvægløsninger Gyptone akustikvægløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutterekko og bedre taleforståelighed Akustisk regulering af nye og eksisterende rum. Gyptone akustikvægløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Ombygning og etablering af baderum i kælder 29. April 2013 Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Projektbeskrivelse... 3 1.3 Projektmaterialet...

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING.

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. Arkitektfirmaet C. F. Møller HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. TILLÆGSBLAD NR. 01 ARKITEKT Udbud: Tillæg til udbudsmateriale

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: Malerarbejde Østergade 36-38

Arbejdsbeskrivelse Dato: Malerarbejde Østergade 36-38 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 Bygningsdele... 3 2.3.... 4 Der henvises til afsnit 2.9 prøver... 4 2.4. Byggeplads... 4 2.5. Sikkerhed og sundhed... 4 2.6. Omgivende miljø...

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Indholdsfortegnelse 11-04-2013 ARBEJDSBESKRIVELSE. Bygningsdele Side 2 Referencer Side 2 Arbejdets kvalitet Side 2 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE Afgrænsning, produkter

Læs mere

Standard arbejdsklausul

Standard arbejdsklausul Arbejdsklausul - Bilag 3 Juridisk Kontor Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: FF Standard arbejdsklausul Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Læs mere

Gyptone akustikvægsløsninger

Gyptone akustikvægsløsninger Gyptone akustikvægsløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutter ekko og forbedret taleforståelse Akustisk regulering af nye og eksisterende rum Gyptone akustikvægsløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr. Oversigt Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 Til følgende pris: Tilbudssum, ekskl. moms 0 Skriver Evt.

Læs mere

SB/SA. SÆRLIGE BETINGELSER og SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Renovering af klimaskærm. vedr. udførelsen af. Avallia 26-32, 3900 Nuuk

SB/SA. SÆRLIGE BETINGELSER og SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Renovering af klimaskærm. vedr. udførelsen af. Avallia 26-32, 3900 Nuuk SB/SA SÆRLIGE BETINGELSER og SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. udførelsen af Renovering af klimaskærm Avallia 26-32, 3900 Nuuk 11.12.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT SIDE 1 SÆRLIGE BETINGELSER... 2 1.1

Læs mere

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C.

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C. Vi anbefaler at læse følgende lægningsvejledning for ikke at glemme noget og for at drage fuld nytte af dit gulv i mange år. ANVENDELSE LÆGNINGSVEJLEDNING BRUG Gulvbelægning som udelukkende er beregnet

Læs mere

Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege.

Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege. Til tilbudsgiver 21.09.2016 Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege. Hermed fremsendes udbudsmateriale vedr. udskiftning af belysning,

Læs mere

Farveplan Farvenumre samt anvendte produkter i forbindelse af badeværelsesrenovering 2010

Farveplan Farvenumre samt anvendte produkter i forbindelse af badeværelsesrenovering 2010 Farveplan Farvenumre samt anvendte produkter i forbindelse af badeværelsesrenovering 2010 Lofter: Backers Hvid Ekstra 5 Vægge: Scotte 20 Råhvid Træværk: Elegant Glans 40, RAL 9010 BECKERPLAST 5 EXTRA Beckerplast

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes.

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende

Læs mere

Vedligeholdelses- standard

Vedligeholdelses- standard Sorgenfrivang II Side 16 af 32 Vedligeholdelses- standard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale

Læs mere

Gyptone BIG system Monteringsvejledning

Gyptone BIG system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone BIG er gipsakustiklofter med stor designværdi, da der ikke forekommer synlige samlinger. Gyptone BIG kan anvendes i mange forskellige

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A.

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Side 1 af 6 sider Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. for et samlet beløb : skriver:

Læs mere

Referat af: Byggemøde 3 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 17.7.2008/ 9:15 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B-1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 3 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 17.7.2008/ 9:15 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B-1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 3 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 17.7.2008/ 9:15 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B-1874 Frederiksberg C. Deltagere: Henrik Holst Madsen (HM), A/B Lindely Michael Paraskevas (MP),

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning VARDE BSB AFDELING 9010 SØNDERHAVEN Vedligeholdelsesvejledning Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2001. Ændret på et ekstra ordinær afdelingsmøde den 14. november 2005. (maling af skabe og skuffer)

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB Vedligeholdelsesreglement 2 VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT VILLABYERNES BOLIGSELSKAB A-ORDNING I Generelt Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. juni 1999 erstatter dette

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning FANØ BOLIGSELSKAB AFDELING 5201 SØNDRE ENGVEJ 2 OG 4 LODSVEJ 24-34 Vedligeholdelsesvejledning Godkendt på afdelingsmøde den 4-11-2008. 1 V Særlig udvendig vedligeholdelse 1. 2. 3. 4. 5. Vedligeholdelse

Læs mere

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder om Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Version 0.1.0 / januar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Forpligtelsen... 3 2 Dokumentation for overholdelse

Læs mere

Facadebeklædning med Sinus:

Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med sinusplader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

ISERIT A/S. Normalistandsættelse og vedligeholdelse af boligen. vægge - lofter - gulve

ISERIT A/S. Normalistandsættelse og vedligeholdelse af boligen. vægge - lofter - gulve ISERIT A/S Normalistandsættelse og vedligeholdelse af boligen vægge - lofter - gulve 1 Vejledning til vedligeholdelse Normalistandsættelse af boligen Der er placeret mange forskellige materialer, installationer

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Søfryd Gældende fra den 1. ferbuar midlertidig udgave indtil første afdelingsmøde er afholdt

Ballerup Ejendomsselskab Søfryd Gældende fra den 1. ferbuar midlertidig udgave indtil første afdelingsmøde er afholdt udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere