Norddjurs Kommune. Renovering af facade og reparation efter vandskade, samt malerbehandling Torvet Grenaa. Arbejdsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norddjurs Kommune. Renovering af facade og reparation efter vandskade, samt malerbehandling Torvet 1 8500 Grenaa. Arbejdsbeskrivelse"

Transkript

1 Norddjurs Kommune. Renovering af facade og reparation efter vandskade, samt malerbehandling Torvet Grenaa. Arbejdsbeskrivelse Ejendomsgruppen, Kirkestien Allingåbro 1

2 ORIENTERING Bygherre: Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Projekt: Projektet omfatter renovering af facaden ud mod torvet og den lille gård. Overordner er det følgende arbejder der skal udføres: MU - Reparere loft efter en vandskade. Ny væv og puds - Facade ud mod Torvet skal rengøres, revner pudses op og kalkes. Farve som eksisterende facade. - Delpris på rengøring, revner pudses op og kalkning af mur ud mod hjørnet( På tegning markeret som gård). - Rum nr. xx. Ud mod Torvet skal have banket af og pudses op igen(grundfugt), samt ved trappe til 1. sal Der skal sættes ca. 10 m² pudsning af til diverse. Derudover skal der udføres diverse pudsearbejder i rummene. MA - Loftet i rum nr. xx skal males 2 gange efter det er repareret. - Der skal sættes en time af til demontering af diverse lamper, skilte, hylder, beslag. Lamper skal genmonteres. Huller efter demontering skal repareres. - Vægge som er blevet pudset skal males 2 gange. Øvrige rum skal vaskes og males 1 gang - Hoveddøren ud mod Torvet skal slibes og have olie. - Delpris på indvendig trappe. Slibning og maling 1 gang. - Lofter skal rengøres og males 1 gang. Projekterende: Teknik og Drift/v Ejendomsgruppen Kirkestien Allingåbro 2

3 FÆLLESBETINGELSER Arbejdets omfang: Arbejdets omfang er derudover angivet i beskrivelsen og på tegningerne. Tilkørsel og oplag: Oplag og parkering må ikke foregå uden for Rådhuset. Tilkørsel af materialer kan accepteres. Evt skader på på belægning skal repares af den entreprenøren ved arbejdets afslutning. Udenomsarealer: De respektive entreprenører bærer det fulde ansvar for ulemper og skader af enhver art på bygninger, belægninger m.v. fra det tidspunkt arbejdet påbegyndes til aflevering har fundet sted. Ansvaret omfatter også skader på gader, fortove, belagte og beplantede arealer, omliggende ejendomme m.v. opstået i forbindelse med arbejdets udførelse. Parkering/oplag/container aftales med tilsynet/bygherre. Byggestrøm leveres af bygherre, dog levere entrepriserne selv kabler ledninger m.m Skure og containere: Placering af skure og containere skal aftales med tilsynet. Byggemøder: Byggemøder afholdes 1 gang pr. uge eller efter aftale med tilsynet. Mødet holdes i kælderen Ved mandskabsrummene. 3

4 Omklædning/bade-wc-rum/middag/spiserum: Omklædning, bad, wc, spiserum etableres i kælderen ved Rådhusbetjenten. Aftales nærmere med tilsynet. Mødetid/indgang til Rådhuset aftales med tilsynet og Rådhusbetjenten. Arbejdsklausul i beskrivelse Norddjurs Kommune ønsker, med henvisning til ILO-konvention nr. 94 vedrørende løn- og ansættelsesforhold, at sikre gode vilkår for medarbejderne hos leverandøren af de udbudte ydelser. Leverandøren forpligter sig derfor til at sikre, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesvilkår, som i henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet skal udføres. Overholder leverandøren ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra arbejdstagerne, kan Norddjurs Kommune tilbageholde vederlag til leverandøren med henblik på at sikre arbejdstagerne de nævnte ansættelsesvilkår. Norddjurs Kommune kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til denne forpligtelse. Leverandøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle underleverandørers arbejdstagere. Dokumentationen skal være Norddjurs Kommune i hænde senest 5 arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser. Rengøring og oprydning: Der foretages daglig oprydning på byggepladsen/området. De respektive entreprenører skal ligeledes foretage rengøring og oprydning efter tilsynets anvisning. Såfremt anvisningen ikke efterkommes kan arbejdet igangsættes af bygherren for entreprenørens regning. Ved arbejdets aflevering foretager de respektive entreprenører grundig oprydning/rengøring af alle befæstede og ubefæstede arealer til samme stand som før arbejdet blev igangsat. Hegn og vagt: De respektive entreprenører hæfter selv for tyveri af eller hærværk mod bygningsdele og leverancer, der er omfattet af hans entreprise. 4

5 Skiltning: Eventuel skiltning på byggepladsen må kun ske efter bygherrens godkendelse. Nødvendige advarselsskilte skal opsættes af de respektive entreprenører iht. arbejdstilsynets bestemmelser. Rengøring/oprydning: Hver entreprenør skal daglig sørge for renholdelse og oprydning efter egne aktiviteter. I den forbindelse skal overskydende forbrugsgods og affald efter aktiviteterne senest ved arbejdstids ophør føres til egnet midlertidigt depot eller fjernes helt fra byggepladsen. Såfremt anvisningen ikke imødekommes kan arbejdet igangsættes af bygherren for entreprenørens regning. Arbejdstid: De kan arbejdes i tidsrummet 8: mandag, tirsdag og onsdag. 8: torsdag og 8:00-13:00 fredag. Skal der arbejdes udover beskrevet tid skal det aftales med tilsynet eller Rådhusbetjenten(Klaus Dahlin)., Sikkerhed og sundhed på byggepladsen Ud over de qua projektmaterialet behandlede forhold vedrørende sikkerhed og sundhed på byggepladsen overdrager bygherren samtlige sine forpligtelser i henhold til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø af 15. december 1993 til entreprenøren.: Ved udbud i flere entrepriser gældende, medmindre andet er anført i projektmaterialet: Ud over de qua projektmaterialet behandlede forhold vedrørende sikkerhed og sundhed på byggepladsen overdrager bygherren samtlige sine forpligtelser til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø af 15. december 1993 Til den ifølge projektmaterialet ansvarlige for koordinering vedrørende sikkerhed og sundhed. Faciliteter på byggepladsen Bortset fra eventuelle faciliteter, der i henhold til projektmaterialet etableres af anden entreprenør, påhviler det den enkelte entreprenør at sørge for etablering, drift og efter endt brug fjernelse af alle byggepladsfaciliteter, der er nødvendige for en forsvarlig gennemførelse af den enkelte entreprenørs eget arbejde. Bygningens permanente installationer må ikke anvendes til byggebrug. 5

6 Plan for Sikkerhed og Sundhed(PSS): Der afholdes sikkerhedsmøde i forbindelse med byggemøderne. De enkelte entreprenører skal i forbindelse med sikkerhedsmøderne sikre at udførelsen kan foregå sikkerhed- og sundhedsmæssigt i forhold til hinanden. Entreprenørerne skal sikre at gældende sikkerheds- og sundhedsbestemmelser på deres entreprise kan overholdes. Leverandøren af byggematerialer skal udarbejde anvisninger som beskriver byggematerialets vægt og anhugningssted, samt særlige beslag, særligt værktøj, særlige fastgørelsesmetoder og særlig transportmetoder hvor dette er påkrævet. Ved arbejde i højden( montering af glaspartierne) skal der i god tid, gøres opmærksom på omfanget og tidsrummet, så de øvrige entreprenører har mulighed for at planlægge deres arbejde ud fra dette. El og belysning skal opfylde kravene til stærkstrømsbekendtgørelsen. Kabler og forlængerledninger skal beskyttes mod at blive kørt over. Arbejdsmiljøet skal i øvrigt indrettes/udføres i henhold til Arbejdsmiljøloven. Vand og el til byggebrug Bygherre betaler forbrug af byggevand og bygge-el. Kvalitetssikring For samtlige arbejder gælder: Cirkulære om kvalitetssikring af byggearbejder, Byggestyrelsen, af 12. november 1986 med tilhørende vejledning af december

7 AB92 Arbejdet udbydes på grundlag af Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 med følgende tilføjelser: AB92 2, stk 2 Ad stk. 2: Det forudsættes, at de bydende ved selvsyn har orienteret sig om de stedlige forhold. Ekstrakrav, som følge af åbenbart ukendskab hertil, vil ikke blive honoreret. Bygherren forbeholder sig også ved bundne licitationer ret til at modtage alternativt tilbud. Udbudsmaterialets betingelser og beskrivelser skal, for så vidt de kan finde anvendelse, være gældende for alternative tilbud. For entrepriseaftalen er Boligministeriets cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. (Fastpriscirkulæret) gældende. AB92 6, stk. 1 Ad stk. 1: Inden der skrives kontrakt skal entreprenøren dokumentere, at der kan stilles sikkerhed for entreprisen. AB92 6, stk. 2 Ad stk. 2: Sikkerhedsstillelsen reguleres forholdsmæssigt for hver 10 pct., entreprisesummen forøges. AB92 6, stk. 3 Ad stk. 4: Sikkerhedsstillelsen kan kun nedskrives efter entreprenørens skriftlige varsel på mindst 10 arbejdsdage. Ad stk. 5: Sikkerhedsstillelsen kan kun ophøre efter entreprenørens skriftlige varsel på mindst 10 arbejdsdage. AB AB92 10, stk. 1 Ad stk. 1: Hvor der i udbudsmaterialet er anført bestemte varemærker, skal dette opfattes som norm for art og kvalitet. 7

8 1: Murerarbejde 1.1 Arbejdets omfang og lokalisering Arbejder omfatter i hovedtræk: - Nedbrydning af murværk/afrensning - Etablering af murpille - Vandskuring af vægge - Etablering af murhul - Byggepladsindretning 1.2 Omfang Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af samtlige arbejder i henhold til nedenstående beskrivelse, tilbudslister samt de i tegningsfortegnelsen nævnte tegninger. Entreprenøren er forpligtet til at præstere ydelserne i henhold til almindelig hånværksmæssig praksis og i god kvalitet. Nedrivning/fjernelse/etablering/opførelse/montering Rum nr. 01: - Nedbrydning af murbrystning, samt rensning murværk og fjernelse af fugerester m.m. OBS. El skal være fjernet/flyttet inden nedbrydning. Se entreprise 4( Aftales nærmere med tilsynet). - Rum nr. 02: - Nedbrydning af murværk ved rum nr. 02 samt rensning murværk og fjernelse af fugerester m.m. OBS. El-skab skal være fjernet/flyttet inden nedbrydning. Se entreprise 4( Aftales nærmere med tilsynet). - Vægge kontrolleres for gamle dybelhuller m.m og repareres - Afrensning af murværk og vandskuring af vægge med mørtel KC 50/50/700 Rum nr. 04: - Mur/væg nedbrydes. Efterfølgende rep. af murværket ved muring i forbandt ved lysningen. Radiator og el-bakke skal være flyttet/fjernet inden nedbrydning ( tilsynet sørger for at el-bakke og radiator er fjernet). - Vægge kontrolleres for gamle dybelhuller m.m og repareres - Afrensning af murværk og vandskuring af vægge med mørtel KC 50/50/700 8

9 Rum nr. 05: - Opmuring af mur(hovedindgangen)mures i forbandt. Stentypen skal være i samme farve og type som eksisterende murværk. - Vægge kontrolleres for gamle dybelhuller m.m og repareres - Afrensning af murværk og vandskuring af vægge med mørtel 50/50/700. Rum nr. 11/11a: - Nedbrydning af murbrystning, samt rensning murværk og fjernelse af fugerester m.m. Rum nr. 12a: - Etablering af dørhul, som standard dørhul til dør. Mures i forbandt stentypen skal være i samme farve og type som eksisterende murværk. Der skal oprettes støvvæg i forbindelse med fjernelse af væggen omkring arbejdsstedet. Rum nr. 13: - Nedbrydning af murbrystning, samt rensning af murværk og fjernelse af fugerester m.m. Indretning af byggeplads. - Affaldscontainer - Byggepladshegn - Container til byggeaffald, samt bortskaffelse af byggeaffald - Førstehjæpsudstyr - Tilslutning for teknisk installationer(el,vand,kloak m.m.) aftales med tilsynet - Mandskabsfacilitetter aftales med tilsynet.(bad/wc/frokoststue) 1.3 MATERIALERNE 1.4 Materialerne Alle materialer skal overholde norm og kvalitetskravene stillet til det pågældende produkt. Materialer, som ikke er standardiserede eller specificerede, skal svare til almindelige handelsvarer. Der henvises i øvrigt til specifikationer i beskrivelsen. 9

10 1.5 Krav til arbejdets udførelse Alle arbejderne skal udføres som 1. klasses håndværksarbejde. Entreprenøren skal selv sørge for alle fornødne hjælpemidler til transport, ophejsning, midlertidige understøtninger, stilladser m.v. Alle beslag, samlingsjern, ankre, søm, skruer m.v. skal leveres og anbringes, selv om det ikke udtrykkeligt er vist eller beskrevet, men er nødvendigt for murerarbejdets fuldstændige og håndværksmæssige gennemførelse. Arbejdspladsforhold skal kunne godkendes af arbejdstilsynet. Entreprenøren er ansvarlig for at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen opfylder arbejdstilsynets krav. Entreprenøren er pligtig til ved selvsyn på stedet at gøre sig bekendt med forholdene. Anvisninger i Murerhåndbogen og skal følges. DS 414 og D.I.F. s murnorm seneste udgave er gældende. 1.6 Indv. Vandskuring af synlige murede overflader: Udføres efter anvisningerne i murerhåndbogen. Dvs. der skal efterskures med våd mursten der jævnligt dyppes i vand. Overfladen skal ikke filtses med filtsbræt. Afrensning af murværk og vandskuring af vægge med mørtel 50/50/700. Fugerne og stenene ved døren ind til Rum nr. 12a skal udføres som eksisterende fuger og i samme farve. 1.7 KVALITETSSIKRING OG KONTROL 1.8 Kvalitetssikring Entreprenøren er forpligtet til at dokumentere eget kvalitetssikringssystem og at udarbejde og a jourføre kvalitetshåndbog for nærværende entreprise. Entreprenøren udarbejder kontrolplan og samler dokumentation for udført kontrol i kontroljournal. Oplæg til kontroljournal skal udarbejdes inden opstart på byggepladsen, og forelægges tilsynet til godkendelse, senest ved projektgranskningen. 10

11 2. Tømrerarbejdet 2.1 Arbejdets omfang og lokalisering Arbejder omfatter i hovedtræk: - Støvvægge/afdækning af gulve efter der er lagt flydespartel - Demontering af skranker - Demontering af eksist. glas/dørpartier - Fjernelse af eksist, loftplader, samt tilpasning af galv. Stålrammer - Bestilling og montering af nye loftplader - Levering og montering af RHS-profil, samt bestilling og montering af limtræsremme - Etablering af gipsvægge - Bestilling montering af døre( med pumpe) - Demontering af vindue og bestilling/montering af nyt - Bestilling/montering af glas/dørpartier 2.2 Arbejdets omfang Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af samtlige arbejder i henhold til nedenstående beskrivelse, tilbudslister samt de i tegningsfortegnelsen nævnte tegninger. Entreprenøren er forpligtet til at præstere ydelserne i henhold til almindelig hånværksmæssig praksis og i god kvalitet. Nedrivning/fjernelse/etablering/opførelse/montering Rum nr. 01: - Demontering af skranke - Bestilling/montering af glaspartier som Septum med markering( type markering aftales med tilsynet) Rum nr. 01a: - Bestilling/montering af glaspartier med dør som Septum med markering. (type markering aftales med tilsynet). - Tilpasning af loftrammer( stål-galvaniseret) Rum nr. 01b: - Bestilling/montering af glaspartier med dør som Septum med markering( type markering aftales med tilsynet) - Tilpasning af loftrammer( stål-galvaniseret) 11

12 Rum nr. 01c: - Bestilling/montering af dør som Swedoor med karm/gerichter/lås. Kvalitet som Masteradvance-line - Bestilling/montering af glaspartier som Septum med markering( type markering aftales med tilsynet) - Limtræsremme, samt montering af disse - RHS-profil med flange til bæring af limtræsrem, samt montage - Limtræsremme Lige bjælker leveres i h.t. Limtræ - Tekniske leveringsbetingelser, med mindre andet er anført. Limtræremmene leveres i gran til styrkeklasse L40. Bjælker leveres alle med pilhøjder og overfladebehandling med beskyttende klar grundingsolie, der muliggør færdigbehandling med vandbaserede malingssystemer. Norm: DS 1109, Limede trækonstruktioner. Fremstilling og kontrol, Bestilling/montering af dør som Swedoor med karm/gerichters. Kvalitet som Masteradvance-line - Montering af gipsvægge. Kvalitet som System Gyproc DUROnomic Tilpasning af loftrammer( stål-galvaniseret) Rum nr. 02: - Demontering af dør, samt rensning af murværk for fugerester. - Demontering af skranke Rum nr. 02a: - Montering. Etablering af gipsvægge. Kvalitet som System Gyproc DUROnomic 450 i Bygningsklasse REI 60(BD-60) med isolering. OBS. Loftet skal føres op til underkant af betondæk. - Tilpasning af loftrammer( stål-galvaniseret) - Demontering af eksisterende dør og bestilling/montering af dør som Swedoor med karm/gerichter/lås. Kvalitet som Master- advance-line. Udføres som EI2 30-C ( BD-30-dør med pumpe) Rum nr. 03: - Opsætning af støvvægge. Aftales med tilsynet. Det skal påregnes 4 støvvægge. Placering og tidspunkt aftales med tilsynet. - Afdækning af gulve efter der er lagt flydespartel (efter hærdning)hårde træfiberplader 3mm - Demontering af dørparti, samt sikring af ovenstående trærammer som skal bevares. - Etablering af træparti som eksisterende og med tilsætning ved radiatorrør ved væggen. - Bestilling/montering af dør/glaspartier som Septum med markering( type markering aftales med tilsynet)2 stk. Begge skal være monteret med låse. - Demontering af dørparti, samt rensning af murværk for fugerester. - Etablering af væg i Bygningsklasse REI 60(BD-60) med isolering ved rum nr. 03. OBS. Loftet skal føres op til underkant af betondæk. Der er kabelbakker og nedsænket loft der skal tilrettes. Måles på stedet. 12

13 Rum nr. 04: - Demontering af dørparti, samt rensning af murværk for fugerester. - Demontering af 1 vindue. Vinduet op imod rum nr Bestilling og montering af 1 nyt vinduer (træ/alu). Farven udvendig skal svare til eksisterende vindue. Type af vindue/dør skal være i kvalitet som Velfac Ribo. Det skal sikres at partiet opfylder kravene til en redningsåbning/flugtvej. Vinduet fuges både indvendig og udvendig med blød fuge i kvalitet som Sika med Sika bagstop. Farve af fuge aftales på stedet inden opstart. Rum nr. 05: - Demontering af eksisterende døre/partier, samt rensning af murværk for fugerester - Bestilling/montering af dør/glaspartier som Septum med markering( type markering aftales med tilsynet). Døren skal være monteret med lås. - Demontering af eksisterende træpartier. Parti ind mod Rum nr Bestilling/montering af glaspartier som Septum med markering( type markering aftales med tilsynet). Partiet ind mod Rum nr. 04. Fast parti. Rum nr. 07: - Demontering af eksisterende døre/partier, samt rensning af murværk for fugerester - Bestilling/montering af dør/glaspartier som Septum med markering( type markering aftales med tilsynet). Rum nr. 08: - Demontering af eksisterende døre/partier, samt rensning af murværk for fugerester - Bestilling/montering af dør/glaspartier som Septum med markering( type markering aftales med tilsynet). Rum nr. 09: - Demontering af eksisterende døre/partier, samt rensning af murværk for fugerester - Bestilling/montering af dør/glaspartier som Septum med markering( type markering aftales med tilsynet). Rum nr. 10: - Demontering af eksisterende døre/partier, samt rensning af murværk for fugerester - Bestilling/montering af dør/glaspartier som Septum med markering( type markering aftales med tilsynet). Rum nr. 11/11a: - Demontering af skranke - Bestilling/montering af dør/glaspartier som Septum med markering( type markering aftales med tilsynet). 13

14 Rum nr. 12/12a: - Demontering af skranke - Bestilling/montering af dør/glaspartier som Septum Line med markering( type markering aftales med tilsynet). Rum nr. 13: - Demontering af eksisterende træ/glaspartier, samt rensning af murværk for fugerester - Bestilling/montering af dør/glaspartier som Septum med markering( type markering aftales med tilsynet). Fælles for Rum nr. 01, 01a, 01b, 01 c, 02, 02a, 11, 11a, 12, 12a, 13: - Fjernelse af eksisterende troldtekt lofter - Bestilling og montering af nye lofter i samme rum. Lofter i kvalitet som Rockfon System C Sonar (600x1200) som erstatning for troldtekt. OBS. En del af Rockfon plader skal have intregreret lysarmertur i. Aftales med EL-entreprisen. Stålrammer ( galv.) skal tilpasses. Fælles for Rum nr. 04, 05: - Udskiftning af eksisterende troldtekt med nye hvide troldtekt som eksisterende. Målene på pladerne kontrolleres på stedet. Eksisterende eludtag til lysarmerturer skal kunne genanvendes. De skal enten markeres på pladen eller der skal udskæres i troldtektpladen (aftales med tilsynet) - Delpris på bestilling/montering af nye lofter. Lofter i kvalitet som Rockfon System C Sonar. Eksisterende el-udtag til lysarmerturer skal kunne genanvendes. De skal enten markeres på pladen eller der skal udskæres i troldtektpladen (aftales med tilsynet) Fælles for Rum nr. 07, 08, 09, 10: - Delpris på udskiftning af eksisterende troldtekt med nye hvide troldtekt som eksisterende. Målene på pladerne kontrolleres på stedet. - Delpris på bestilling/montering af nye lofter. Lofter i kvalitet som Rockfon System C Sonar. Eksisterende eludtag til lysarmerturer skal kunne genanvendes. De skal enten markeres på pladen eller der skal udskæres i troldtektpladen (aftales med tilsynet) Fælles for alle glas/dørpartier - Delpris på afmærkning af glas/dørpartier der monteres( Aftales med tilsynet) 2.3 MATERIALER 2.4 Materialerne Alle materialer skal overholde norm og kvalitetskravene stillet til det pågældende produkt. Materialer, som ikke er standardiserede eller specificerede, skal svare til almindelige handelsvarer. Der henvises i øvrigt til specifikationer i beskrivelsen. 14

15 2.5 Krav til arbejdets udførelse Alle arbejderne skal udføres som 1. klasses håndværksarbejde. Entreprenøren skal selv sørge for alle fornødne hjælpemidler til transport, ophejsning, midlertidige understøtninger, stilladser m.v. Alle beslag, samlingsjern, ankre, søm, skruer m.v. skal leveres og anbringes, selv om det ikke udtrykkeligt er vist eller beskrevet, men er nødvendigt for murerarbejdets fuldstændige og håndværksmæssige gennemførelse. Arbejdspladsforhold skal kunne godkendes af arbejdstilsynet. Entreprenøren er ansvarlig for at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen opfylder arbejdstilsynets krav. 2.6 Indvendige døre Der skal anvendes dørsæt i kvalitet som Swedoor-Jutlandia. Leverandøren skal være tilknyttet DDK, Dansk Dør Kontrol, og være mærket iht. denne Klassificerede døre skal være mærket jf. iht. DS og Hvor der kræves døre med pumpe, er pumperne også indeholdt i tømrerentreprisen. Overflader: Døre og karme skal være færdigmalede fra fabrik. 2.7 Dør/glaspartier Der skal inden bestilling og montering af dør/glaspartierne aftales placering af afmærkning/markering. Dør/glaspartierne skal opfylde kravene til BR10 kap. 4.3 og DS/INF 119 og skal monteres efter producentens anvisninger. 2.8 Lofter Lofterne skal monteres efter producentens anvisninger. Ved tilpasning af lysarmeturer skal det påses at pladerne ikke beskadiges eller bliver snavset. Eventuelle beskadigede og snavsede loftplader skal udskiftes inden færdiggennemgang. Lofterne skal udføres som eller i kvalitet som Rockfon System C Sonar. 2.9 KVALITETSSIKRING OG KONTROL 2.10 Kvalitetssikring Entreprenøren er forpligtet til at dokumentere eget kvalitetssikringssystem og at udarbejde og a jourføre kvalitetshåndbog for nærværende entreprise. Entreprenøren udarbejder kontrolplan og samler dokumentation for udført kontrol i kontroljournal. Oplæg til kontroljournal skal udarbejdes inden opstart på byggepladsen, og forelægges tilsynet til godkendelse, senest ved projektgranskningen. 15

16 3. EL-arbejdet Arbejdet omfatte alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstændige færdiggørelse af el-entreprisen som beskrevet på tegninger, beskrivelse og tilbudslister herunder: 3.1 Arbejdets omfang og lokalisering Arbejder omfatter i hovedtræk: - Diverse el/it afmonteres og flyttes. - Demontering af diverse lysarmeturer - Bestilling og montering/tilpasning af nye lysarmeturer( både armetur og loftplader skal tilpasses) 3.2 Omfang Rum nr El- ledninger ved rum nr. 01 flyttes(aftales med tilsynet) Rum nr. 02: - El-skab ved i rum nr. 02 flyttes(aftales nærmere med tilsyn). Skal være flyttet inden nedbrydning af væg. Se murerentrepprisen Rum nr. 12/12a: - CTS-styring på væg ved rum 12/12a skal flyttes(aftales med tilsynet) Rum nr. 1 til 13 - Demontering af lysarmeturer i alle rum jf. plantegning. Rum nr. 04 og 05: Delpris på udskiftning af eksisterende lysarmatur. Rum nr. 04 skal indrettes med lysarmeturer, således at der ved hver arbejdsstation er minimum LUX på 500 jf. DS 700. Rum nr. 1, 1a,1b, 1c, 2, 2a, 11, 11a, 12, 12a, 13 - Bestilling/levering og montering af nye lysarmeturer type LOXU Minerva T5. Armeturerne skal tilpasses Rockfonplader. Der skal påregnes tilpasning af armetur og Rockfonplade. Antallet skal tilpasses de enkelte rum, således af der ved hver arbejdsstation er minimum LUX på 500 jf. DS

17 3.3 Ledninger og kabler Som nævnt ovenfor udføres alle installationer generelt som ledninger i rør, således at udvidelser og udskiftninger kan foretage uden indgreb i bygningen. Lysarmeturer: Armeturerne skal monteres efter producentens anvisninger. Lofterne skal efter tilretning monteres efter producentens anvisninger. Ved tilpasning af lysarmeturer skal det påses at pladerne ikke beskadiges eller bliver snavset. Eventuelle beskadigede og snavsede loftplader skal udskiftes inden færdiggennemgang. Normer mv. -DS 460, Dansk Ingeniørforenings norm for svagstrømsinstallationer, Dansk Standards Katalogopdatering, seneste udgave -Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518, Sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning, 17. juni Bygningsreglement 2010 Publikationer -Kvalitetssikring (Vejledning), Byggestyrelsen 1986 med tilhørende cirkulære om kvalitetssikring af byggearbejder, 12. november. -Kvalitetssikring for elarbejde, ELFO, 3. udgave Øvrige normer, standardblade, publikationer mv., hvortil der er henvist i projektmaterialet, er tilsvarende gældende, bortset fra punkter hvor der i projektmaterialet er stillet særlige afvigende krav. Normer, standardblade og publikationer er gældende i seneste udgave. Leverandørforskrifter Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport, lagring, beskyttelse, forarbejdning, montering, anvendelse mv. skal overholdes hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet. Forhold til myndigheder Entreprenøren skal have autorisation til at udføre elinstallationer. Entreprenøren skal tilkalde myndighedernes tilsyn i det omfang, disse måtte ønske dette. Endvidere påhviler det entreprenøren at foretage de nødvendige anmeldelser mv. til myndigheder. Alle udgifter og gebyrer, der ikke afkræves bygherren direkte, skal være indeholdt i tilbudet. 17

18 3.4 KVALITETSSIKRING OG KONTROL 3.5 Kvalitetssikring Entreprenøren er forpligtet til at dokumentere eget kvalitetssikringssystem og at udarbejde og a jourføre kvalitetshåndbog for nærværende entreprise. Entreprenøren udarbejder kontrolplan og samler dokumentation for udført kontrol i kontroljournal. Oplæg til kontroljournal skal udarbejdes inden opstart på byggepladsen, og forelægges tilsynet til godkendelse, senest ved projektgranskningen. 18

19 4. Maler-entreprisen 4.1 Arbejdets omfang og lokalisering Arbejder omfatter i hovedtræk: - Malebehandling inkl. Væv og spartling af gipsvægge - Maling af vandskuret vægge - Maling af limtræsremme - Vægge i gange og kontorer males 1 gang med glans 5 - Pletspartling og pletmaling i farve som eksisterende - Grundrengøring - Komplet slutrengøring 4.2 Arbejdets omfang Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af samtlige arbejder i henhold til byggesagsbeskrivelse, nedenstående beskrivelse, tilbudslister samt de i tegningsfortegnelsen nævnte tegninger. Entreprenøren er forpligtet til at præstere ydelserne i henhold til almindelig håndværksmæssig praksis. Malerarbjdet omfatter: Rum nr. 01: - Malerbehandling af malede overflader 1 gang i hvid i glans 5. - Malerbehandling inkl. væv og spartling af nye gipsvægge. 2 gange i glans 5 Rum nr. 01a: - Malerbehandling af malede overflader 1 gang i hvid i glans 5. Rum nr. 01b: - Malerbehandling af malede overflader 1 gang i hvid i glans 5. Rum nr. 01c: - Malerbehandling af malede overflader 1 gang i hvid i glans 5. - Malerbehandling inkl. væv og spartling af nye gipsvægge. 2 gange i glans 5. Rum nr. 02: - Malerbehandling af vægge efter mureren har vandskuret( Det skal sikres at vægge er tørre inden arbejdet påbegyndes. Malerbehandles 2 gange i glans 5. Rum nr. 02a: - Malerbehandling inkl. væv og spartling af nye gipsvægge. 2 gange i glans 5 Rum nr. 04: - Malerbehandling af vægge efter mureren har vandskuret( Det skal sikres at vægge er tørre inden arbejdet påbegyndes. Malerbehandles 2 gange i glans 5. Rum nr. 05: - Malerbehandling af vægge efter mureren har vandskuret( Det skal sikres at vægge er tørre inden arbejdet påbegyndes. Malerbehandles 2 gange i glans 5. 19

20 Rum nr. 07: - Malerbehandling af malede overflader 1 gang i hvid i glans 5. Rum nr. 09: - Malerbehandling af malede overflader 1 gang i hvid i glans 5. Rum nr. 10: - Malerbehandling af malede overflader 1 gang i hvid i glans 5. Rum nr. 11: - Malerbehandling af malede overflader 1 gang i hvid i glans 5. Rum nr. 12: - Malerbehandling af malede overflader 1 gang i hvid i glans 5. Rum nr. 12a: - Malerbehandling af malede overflader 1 gang i hvid i glans 5. Limtræsbjælke ved rum nr 01c: - Malerbehandling af limtræsbjælke i Rum nr 01-01c udføres med to gange fuldt dækkende malerbehandling. Farve grå( som betonen. Der skal laves en prøve og denne skal godkendes af tilsynet)) og glans 10. Maler skal sørge for, at der ikke kommer maling på vægge / gulve. - Fælles for alle rum - Pletspartling og pletmaling i farve som eksisterende. - Grundrengøring. - Komplet slutrengøring. Behandlingsanvisninger er vedlagt. Malerarbejdet udføre som kvalitet som Flugger. 20

21 4.3 Almindelige bemærkninger. Der stilles ikke stilladser m.v. til rådighed, så malermesteren skal selv sørge for nødvendige stilladser, stiger og evt. andre hjælpemidler. Dette skal være indeholdt i tilbudet. Alle bygningsdele som ikke er forlangt malede, skal afleveres helt rensede for malerpletter af enhver art. Faller og rigler i låse og andre beslagdele skal, når malerarbejdet er udført, renses for farve. Malermesteren er pligtig til at udføre mindre reparationer efter andre håndværkeres arbejder, dog ikke for større beløb end 3 % af entreprisesummen. Omfanget af reparationer skal dokumenteres. 4.4 Materialerne. Skal tilfredsstille krav, der stilles til "normer for malervarer", udarbejdet af "De danske Maleres Forsøgsstation" og "Brancheforeningen for Lak- og Farveindustrien". 4.5 Arbejdets udførelse. Alt malerarbejde skal udføres som 1. klasses håndværksarbejde. Hvis maleren mener, at det tilkommer andre håndværkere at foretage efterreparationer og udbedringer, skal dette straks meddeles tilsynet. Før behandlingerne skal emnerne renses fuldstændigt, og eventuelle mangler udbedres. Udbedring med kit eller gips efter forholdene samt spartlinger udføres således, at disse forbehandlinger ikke kan ses men heller ikke savnes efter færdigmalingen. Alle false og kanter skal behandles fuldt ud, selv om de ikke er direkte synlige. Efter hver strygning skal der gives tilstrækkelig tid til tørring, og det færdige arbejde skal være fast, fri for fede kanter samt ensartet uden knopper og ujævnheder. 4.6 Prøvebehandling. Prøvebehandling af malerarbejde skal godkendes af tilsynet og angiver standarden for hele entreprisen. Sted og omfang aftales med tilsynet. 4.7 Særlige kulører. Der skal udføres prøvebehandling af særlige kulører med opstrøg (1 m²) og særlige ønsker om glans skal overholdes i leverancen. Det kan ikke forventes, at farver som eksisterende er standardfarver. 4.8 Beslag, tætningslister. Beslag, tætningslister samt andet nærmere angivet lukkebeslag må ikke males eller beskadiges. 4.9 Farverester. Farverester må ikke udtømmes i bygningens afløb. Farver, beholdere m.v. må ikke opbevares i bygningerne men skal opbevares i forsvarligt aflåst materialecontainer. 21

22 4.10 Malerbehandling af vægge. Generelt På alle eksisterende malede vægge fjernes skruer, søm mv. Ved væg afslutninger, hvor der er blevet fjernet vægge skal der udføres spartling af samlinger og ilægning af strimmel samt spartling af profiler og skruehuller. Øvrige vægge skal pletspartles og de spartlede flader slibes. Der udføres malerbehandling af væggene. Farve hvid. Malerbehandling skal afsluttes ved loft. Maler skal sørge for, at der ikke kommer maling på lofter / gulve. Udførsel at malerarbejde ved pudses flader: - Letslibe og afstøve hele fladen. -Grunde med Forankringsgrunder. - Behandles 2 gange med glans 5, acrylplastmaling, mat. Nye gipsvægge. Spartling af samlinger og opsætning af armeringstape samt spartling af profiler og skruehuller, arbejdet udføres efter den pågældende gipspladeleverandørs anvisning. Slibning af spartlede flader. Maling af hele væggen. Farve og glans iht. ovenstående. Der skal indregnes grunding og (min.) 2 gange fuldt dækkende malerbehandlinger Håndværkerrengøring Umiddelbart inden aflevering afsluttes med komplet håndværker rengøring. Herunder støvsugning, og afvaskning af overflader. Udfald: Indvendige overflader som vægge, gulve, lofter, skabsfronter, køkkenelementer og vinduer på indvendig side skal fremstå rene uden mærker fra fingre, støv, snavs osv. Umiddelbart forinden bygningerne afleveres, foretages en alt omfattende rengøring samt rensning og polering af alle vindues- og dørruder. Der må ikke anvendes vand i så stor udstrækning, at der derved kan opstå skade - eller anvendes ætsende rengøringsmidler eller redskaber, der kan beskadige de pågældende bygningsdele. Malerpletter og -stænk samt evt. påklæbet papir fjernes overalt. Maling fjernes fra faller og rigler og lignende bevægelige beslagdele. Gulvpap afmonteres og bortskaffes 4.12 KVALITETSSIKRING OG KONTROL 4.12 Kvalitetssikring Entreprenøren er forpligtet til at dokumentere eget kvalitetssikringssystem og at udarbejde og a jourføre kvalitetshåndbog for nærværende entreprise. Entreprenøren udarbejder kontrolplan og samler dokumentation for udført kontrol i kontroljournal. Oplæg til kontroljournal skal udarbejdes inden opstart på byggepladsen, og forelægges tilsynet til godkendelse, senest ved projektgranskningen. 22

23 Behandlingsanvisning Bygningsdel: Vægge (ved rum nr. 02, 04 og 05) Behandlingsart: Nybehandling Underlag: Teglsten. Sække- eller vandskuret mur Behandling: Strukturen accepteres, male 2g, Flutex 5 mat Anvisning nr: Pr. 25. jan Udskrevet: 27. maj Krav til underlag: Teglsten. Sække- og vandskuret mur. Opmurring efter gældende murværksnormer. Teglmuren er påført et tyndt lag mørtel og afstukket med stålbrædt. Herefter er overfladen bearbejdet med sækkelærred eller skuret med våd mursten og evt. fremspring er stødt af med skurestenen. Ujævnheder er udfyldt med mørtel. Den færdige overflade fremstår jævn, uden huller og revner. Overfladen er hvidtør og uden væsentlig afsmitning, fast og bæredygtig. Saltudblomstringer må ikke forekomme. Den overvejende del af murstensfladerne fremstår: Sækkeskuret: Uden mørteldækning, og kun med en antydning af bindemiddel. Vandskuret: Med mørteldækning, men flest mulige sten fremstår uden mørtellag. Behandling: Rækkeevne Malm²/l (kg) kode Letslibe og afstøve hele fladen. Grunde med Flügger Forankringsgrunder. 7, Behandle 2 gange med Flutex 5, acrylplastmaling, mat. 4, Slutfarve, kulørnr.: Forventet udfald og funktionsklasse: D: Dækket flade. Klasse II: Æstetiske og middel funktionelle krav. Kvalitetskontrol og særlige forhold: Vedhæftning: Tapeprøve, DTI metode Kl: 0-1 Se Flügger generel information og forbehold. Vedligehold: Behandlingsnr: Enkel vedligehold Almindelig vedligehold Rengøring 2621 Flügger Produkt Support Islevdalvej 151, 2610 Rødovre Tlf Fax Undersøg altid om ovennævnte anvisning er den seneste udsendte. Anvisningen kan ændres uden forudgående varsel. Alle oplysninger er baseret på gældende lovgivning, laboratorieprøvning og praktiske erfaringer. 23

24 Behandlingsanvisning Bygningsdel: Vægge Behandlingsart: Nybehandling Underlag: Gipsplader m. forsænkede kanter - papirtape og spartle Behandling: Male 2g, Flutex 5 mat Anvisning nr: Pr. 25. jan Udskrevet: 31. maj Krav til underlag: Gipsplader 90 cm. Forsænkede kanter - papirtape og spartle. Gipspladerne har forsænkede langkanter til tapening med perforeret tape og spartling ved malerentreprenør. Pladerne opsættes ifgl. leverandøranvisning, med affasede kortkanter. Hjørner og kanter skal være uden skader og karton som forbliver synlig skal være glat, hel, uden oprivninger o.l, bortset fra montageskruer. Åbning i samling må max. være 4 mm. Behandling: Rækkeevne Malm²/l (kg) kode Spartle samlinger med Flügger Sandplast LH+ 5, Ilæg perforeret papirstrimmel i den våde spartelmasse 0,9 Spartle samlinger og profiler 2 gange med Flugger Sandplast LH+. 6, Pletspartle skruehuller 2 gange med Flugger Sandplast LH+ 15, Slibe det spartlede og afstøve hele fladen. Grunde med Flügger Forankringsgrunder. 7, Behandle 2 gange med Flutex 5, acrylplastmaling, mat. 4, Slutfarve, kulørnr.: Forventet udfald og funktionsklasse: DLGU: Dækket, lukket, glat og udfyldt flade. Klasse II: Æstetiske og middel funktionelle krav. Kvalitetskontrol og særlige forhold: Vedhæftning: Tapeprøve, DTI metode Kl: 0-1 Se Flügger generel information og forbehold. Vedligehold: Behandlingsnr: Enkel vedligehold Almindelig vedligehold Rengøring 2621 Flügger Produkt Support Islevdalvej 151, 2610 Rødovre Tlf Fax Undersøg altid om ovennævnte anvisning er den seneste udsendte. Anvisningen kan ændres uden forudgående varsel. Alle oplysninger er baseret på gældende lovgivning, laboratorieprøvning og praktiske erfaringer. 24

25 Behandlingsanvisning Bygningsdel: Indvendig træværk(eksisterende træparti ved rum nr. 03) Behandlingsart: Enkel vedligehold Underlag: Malet Behandling: Male 1g, Interior High Finish, 20 halvmat Anvisning nr: Pr. 29. mar Udskrevet: 27. maj Krav til underlag: Træ, malet. Overfladen er halvmat til blank. Dækket, stort set intakt med enkelte små huller og/eller revner samt mindre ridser. Eksisterende maling er fastsiddende og bæredygtig samt uden væsentlig afsmitning. Overfladen er let tilsmudset/falmet. Behandling: Rækkeevne Malm²/l (kg) kode Afvaske med Fluren 37 grundrengøring, fortyndet ifgl. brugeranvisning Eftervaske med rent vand. Slibe og afstøve hele fladen. Kitte med Flügger Easy Filler. 100, Plette 1 gang med Interiør High Finish 20, acrylplastemalje. 45, Behandle 2 gange med Interiør High Finish 20, acrylplastemalje. 4, Slutfarve, kulørnr.: Forventet udfald og funktionsklasse: DLG: Dækket, lukket og glat flade. Klasse III: Æstetiske og høje funktionelle krav. Kvalitetskontrol og særlige forhold: Vedhæftning: Tapeprøve, DTI metode Kl: 0-1 Kulørvalg er begrænset til nuancer der ikke afviger væsentligt fra tidl. Se Flügger generel information og forbehold. Vedligehold: Behandlingsnr: Enkel vedligehold 4213 Almindelig vedligehold Rengøring 4611 Flügger Produkt Support Islevdalvej 151, 2610 Rødovre Tlf Fax Undersøg altid om ovennævnte anvisning er den seneste udsendte. Anvisningen kan ændres uden forudgående varsel. Alle oplysninger er baseret på gældende lovgivning, laboratorieprøvning og praktiske erfaringer. 25

26 Behandlingsanvisning Bygningsdel: Indvendig træværk Behandlingsart: Nybehandling Underlag: Træ. Massivt, høvlet, klasse A Behandling: Male 2g, Interior High Finish, 20 halvmat Anvisning nr: Pr. 28. jan Udskrevet: 31. maj Krav til underlag: Træ, massivt, høvlet, indvendig. Trækvalitet: Klasse A, DS/EN 942. Flader skal være rene, uden partikler af jord, humus og mørtel, uden ujævnhed fra overfladeopfugtning og glatte, uden skader fra maskinbearbejdning og uden meget synlige kutterslag. Barkrings- og rådknaster, knasthuller og harpikslommer må ikke forekomme. Revner max. bredde 0,5mm og længde 10 % af emnet. Samlinger skal være tætte og i plan. Søm skal være dykkede, skruer undersænkede. Knastmål max. 12mm. Propning er tilladt. Fugtighed 8 ± 2 %. Behandling: Rækkeevne Malm²/l (kg) kode Afstøve hele fladen, påføre knaster og fedt træ Flügger Interior Wood Sealer. 45, Grunde med Interior Wood Primer fortyndet 10 %. 9, Kitte med Flügger Easy Filler. 100, Pletspartle 1 gang med Flügger Acrylspartelmasse. 50, Slibe det spartlede og afstøve hele fladen. Plette 1 gang med Interior Wood Primer fortyndet 10 %. 50, Behandle 2 gange med Interiør High Finish 20, acrylplastemalje. 4, Slutfarve, kulørnr.: Forventet udfald og funktionsklasse: DLGU: Dækket, lukket, glat og udfyldt flade. Klasse III: Æstetiske og høje funktionelle krav. Kvalitetskontrol og særlige forhold: Vedhæftning: Tapeprøve, DTI metode Kl: 0-1 Se Flügger generel information og forbehold. Vedligehold: Behandlingsnr: Enkel vedligehold 4213 Almindelig vedligehold Rengøring 4611 Flügger Produkt Support Islevdalvej 151, 2610 Rødovre Tlf Fax Undersøg altid om ovennævnte anvisning er den seneste udsendte. Anvisningen kan ændres uden forudgående varsel. Alle oplysninger er baseret på gældende lovgivning, laboratorieprøvning og praktiske erfaringer. 26

27 5. Gulv-entreprise Arbejdet omfatte alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstændige færdiggørelse af maler-entreprisen som beskrevet på tegninger, beskrivelse og tilbudslister herunder: 5.1 Arbejdets omfang og lokalisering Arbejder omfatter i hovedtræk: - Slibning og udlægning af flydemasse på eksist. klinkegulv - Bestilling og levering/montering af linolium - Demontering af eksist. Tæpper, samt bestilling/montering af nye tæpper - Levering af linoliumsprøver og tæppeprøver 5.2 Arbejdets omfang Rum nr. 03: - Selvnivellerende flydemasse/spartling og lægning af linoliumsgulv(rum 03)Jf. plantegning. Der skal leveres linoleumsprøver for valg af type og kvalitet. Aftales med tilsynet. Rum nr. 01, 01a, 01b, 01c, 02, 02a, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 11a, 12, 12a. - Fjernelse og lægning af nye tæpper i rum jf. Plantegning. Der skal leveres tæppeprøver for valg af type og kvalitet. Aftales med tilsynet Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af samtlige arbejder i henhold til nedenstående beskrivelse, tilbudslister samt de i tegningsfortegnelsen nævnte tegninger. Kun hvor der helt entydigt - f.eks. ved anvendelse af ordet "eksklusiv" - er anført, at enten materiale- eller arbejdsydelsen ikke skal medregnes, er dette uden for entreprisen. Entreprenøren er forpligtet til at præstere ydelserne i henhold til almindelig håndværksmæssig praksis. Arbejderne omfatter i øvrigt - Spartling/nivelering af eksisterende klinkegulv(klargøring til Linoliumsbelægningen) - Spartling og etablering af linoleumsbelægning. - Mindre reparationer/nye belægninger hvor der er blevet fjernet vægge mv. - Drift og vedligeholdelsesmanualer. 27

28 5.3 KRAV TIL ARBEJDETS UDFØRELSE 5.4 Arbejdets udførelse Alle materialer skal overholde norm og kvalitetskravene stillet til det pågældende produkt. Alle gulvbelægninger udføres iht. leverandørernes lægningsvejledninger. Alt gulvarbejde skal udføres som 1. klasses håndværksarbejde. Hvis gulventreprenøren mener, at det tilkommer andre håndværkere at foretage manglende efterreparationer og udbedringer inden gulvarbejdet kan pågå, skal dette straks meddeles tilsynet. Før behandlingerne skal gulve renses fuldstændigt, og eventuelle ujævnheder slibes eller spartles. Udbedringer udføres efter forholdene og udføres således, at disse forbehandlinger ikke kan ses men heller ikke savnes efter færdiggørelsen af gulv-belægningsarbejdet. Det er entreprenørens ansvar at kontrollere og sikre gulvenes planhed og fugtighed inden selve gulvbelægningsarbejderne pågår. Der skal udarbejdes drift og vedligeholdelsesmanualer for alle gulvbelægningstyper. Umiddelbart forinden bygningerne afleveres, foretages en generel støvsugning og vask af behandlede nye linoleumsgulve. 5.5 SPECIFIKATIONER 6.6 Flydespartel/linoleumsgulve Kvalitet som weber.floor - Klinkegulve i god kvalitet eller fastsiddende maling/ - epoxy på arealer med moderat belastning. - Afrenses/slibes, støvsuges og affedtes. - Priming med weber.prim Dybe huller, som fx områder med fald, opfyldes - med weber.floor Spartling med weber.floor På gulve med hårdere belastning. - Afrensning/slibning, støvsugning og affedtning. - Priming med weber.floor 4712 og sandafstrøning - med kvartssand. - Spartling med weber.floor Generelt: Løstsiddende klinker eller løs maling/epoxy skal fjernes. - Der leveres og monteres nye linoleumsgulve iht. rumskema. Værelser: Linoleum udføres som Forbo, grå farve, tykkelse 2,5 mm Eksisterende gulvbelægning fjernes. Eksisterende gulve slibes og topperne rettes af inden flydespartlen udlægges inden lægning af linoleum. Linoleum lægges iht. Leverandørens anvisninger. 6.7 Nye gulvtæpper - Der leveres om monteres nye gulvtæpper jf. plantegning. (rum 01, 01a, 01b, 01c, 02, 02a, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 11a, 12, 12a). Tæpperne skal opfylde kravet til ATvejledning om arbejdsrum på faste arbejdssteder, herunder at tæpperne skal være i en god kvalitet(uld/kunststof) og fladvævede med kultråd indvævet for at modvirke statisk elektricitet. 28

29 5.6 KVALITETSSIKRING SAMT DRIFT OG VEDLIGEHOLD 5.7 Kvalitetssikring samt drift og vedligehold Entreprenøren er forpligtet til at dokumentere eget kvalitetssikringssystem og at udarbejde og a jourføre kvalitetshåndbog for nærværende entreprise. Entreprenøren udarbejder kontrolplan og samler dokumentation for udført kontrol i kontroljournal. Oplæg til kontroljournal skal udarbejdes inden opstart på byggepladsen, og forelægges tilsynet til godkendelse, senest ved projektgranskningen. Entreprenøren skal desuden levere drift- og vedligeholdsinstruktion i 2 eksemplarer til bygherren senest 1 uge for aflevering. 29

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film.

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film. BYGGESAGSBESKRIVELSE FOR ATELIER ROEPSTORFF & TRÆ FILM JANUAR 2015 Side 2 af 73 Byggesagsbeskrivelse 1. Orientering 1.1. Byggesagen Byggesagen omfatter opførelse af Atelier Roepstorff & Træ Film. 1.2.

Læs mere

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE FAGBESKRIVELSE LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OM- OG TILBYGNING ELEVVÆRELSER MV. 2013 SAGS NR. 4039 DATO: 01.05.13!! ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK!! WWW.THORUPGRPPEN.DK

Læs mere

Altaner, facader, vinduer, døre og gårdbelægn.

Altaner, facader, vinduer, døre og gårdbelægn. RIOS A/S Rådgivende Ingeniører Ole Søndergaard A/S Classensgade 11C 2100 København Ø Telefon 3538 7988 Fax 3538 7938 e-mail: post@rios.dk www.rios.dk Projektering Projektledelse Bygherrerådgivning Energikonsulent

Læs mere

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100.

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22 m.fl. Renovering af baderum. Sag nr. 06.100 FÆLLESBETINGELSER OG FAGBESKRIVELSER

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - C ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE TØMRER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for nedbrydning Arbejdsbeskrivelse for

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - A ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MURER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for murer, stål og belægningsarbejder

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A041924 A041924-BSB VERSION UDGIVELSESDATO 21.05.2014 UDARBEJDET LRO

Læs mere

Beskrivelse Tagrenovering m.v. Egegade 14-16

Beskrivelse Tagrenovering m.v. Egegade 14-16 AKi Rådgivning ApS, Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Telefon 38719192 Telefax 38719193 Mobil 40752339 Emuil info@pkiaps.dk Beskrivelse Tagrenovering m.v. Egegade 14-16 lndholdsfortegnelse TTDSILAN (nonnlønrc,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade AB BLÅGÅRDSGADE 10/ BAGGESENSGADE 19 SAG NR.: 57.4003 FEBRUAR 2005 Indhold AB BLÅGÅRDSGADE 10/BAGGESENSGADE 19 INDHOLD. 0 INTRODUKTION. 2 1 HOVEDENTREPRISEN 3

Læs mere

Passagen 11A 11B og P. D. Løvs Allé 11-13

Passagen 11A 11B og P. D. Løvs Allé 11-13 Generelle og Særlige Betingelser for A/B Sigurdsminde Passagen 11A 11B og P. D. Løvs Allé 11-13 Delvis udskiftning af tag, udbedring af svampe skade og etablering af skydeport A/B Sigurds Minde Rytter

Læs mere

ISCENTER NORD, FREDERIKSHAVN

ISCENTER NORD, FREDERIKSHAVN NY OPVISNINGSHAL RENOVERING BESKRIVELSE MARTS 2014 ARKI NORD A S arkitekter HAVNEPLADSEN 5 B - 9900 FREDERIKSHAVN NIRAS A/S ingeniører SILOVEJ 8 9900 FREDERIKSHAVN BESKRIVELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagsoversigt

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN

Læs mere

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24 BILAG 1 ELLEKILDEHAVE, 3140 Ålsgårde BYGGESAGSBESKRIVELSE 2015.08.24 Totalrådgiver: Jørgen Nielsen Rådgivende ingeniører A/S, Lille Kongensgade 34, 1074 København K Arkitekt: NOVA5 Arkitekter A/S, Æbeløgade

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 18. april 2011 Projekt nr. 204443 Udarbejdet af GRO Kontrolleret af Godkendt af ANLÆGSENTREPRISE KLOAKFORNYELSE I TARM STATIONSVEJ, BAUNBÆKVEJ, ENGVEJ M.FL. Beskrivelse

Læs mere

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015 Veje, stier og pladser i Hørsholm Kommune 22.05.2015 1

Læs mere

Gipsmontage og overfladebehandling

Gipsmontage og overfladebehandling Gipsmontage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2005 Juni 2005 3. udgave 1. oplag Redaktion: Niels Strange, Træsektionen, Dansk Byggeri Jørgen Heien, Malersektionen, Dansk Byggeri Lillian

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4

Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Prøvetagning og Dialyse Plan for Sikkerhed og Sundhed Dato: 15. september 2014 0 Udbud 15.09.2014 JBA APu FON Udgave Betegnelse/Revision Dato Udført Kontrol Godkendt

Læs mere

Gipsmontage og overfladebehandling

Gipsmontage og overfladebehandling Gipsmontage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 4. udgave 2009 Marts 2009 4. udgave 1. oplag Redaktion: Niels Strange, Træsektionen, Dansk Byggeri Jørgen Heien, Malersektionen, Dansk Byggeri Lillian

Læs mere