Norddjurs Kommune. Renovering af facade og reparation efter vandskade, samt malerbehandling Torvet Grenaa. Arbejdsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norddjurs Kommune. Renovering af facade og reparation efter vandskade, samt malerbehandling Torvet 1 8500 Grenaa. Arbejdsbeskrivelse"

Transkript

1 Norddjurs Kommune. Renovering af facade og reparation efter vandskade, samt malerbehandling Torvet Grenaa. Arbejdsbeskrivelse Ejendomsgruppen, Kirkestien Allingåbro 1

2 ORIENTERING Bygherre: Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Projekt: Projektet omfatter renovering af facaden ud mod torvet og den lille gård. Overordner er det følgende arbejder der skal udføres: MU - Reparere loft efter en vandskade. Ny væv og puds - Facade ud mod Torvet skal rengøres, revner pudses op og kalkes. Farve som eksisterende facade. - Delpris på rengøring, revner pudses op og kalkning af mur ud mod hjørnet( På tegning markeret som gård). - Rum nr. xx. Ud mod Torvet skal have banket af og pudses op igen(grundfugt), samt ved trappe til 1. sal Der skal sættes ca. 10 m² pudsning af til diverse. Derudover skal der udføres diverse pudsearbejder i rummene. MA - Loftet i rum nr. xx skal males 2 gange efter det er repareret. - Der skal sættes en time af til demontering af diverse lamper, skilte, hylder, beslag. Lamper skal genmonteres. Huller efter demontering skal repareres. - Vægge som er blevet pudset skal males 2 gange. Øvrige rum skal vaskes og males 1 gang - Hoveddøren ud mod Torvet skal slibes og have olie. - Delpris på indvendig trappe. Slibning og maling 1 gang. - Lofter skal rengøres og males 1 gang. Projekterende: Teknik og Drift/v Ejendomsgruppen Kirkestien Allingåbro 2

3 FÆLLESBETINGELSER Arbejdets omfang: Arbejdets omfang er derudover angivet i beskrivelsen og på tegningerne. Tilkørsel og oplag: Oplag og parkering må ikke foregå uden for Rådhuset. Tilkørsel af materialer kan accepteres. Evt skader på på belægning skal repares af den entreprenøren ved arbejdets afslutning. Udenomsarealer: De respektive entreprenører bærer det fulde ansvar for ulemper og skader af enhver art på bygninger, belægninger m.v. fra det tidspunkt arbejdet påbegyndes til aflevering har fundet sted. Ansvaret omfatter også skader på gader, fortove, belagte og beplantede arealer, omliggende ejendomme m.v. opstået i forbindelse med arbejdets udførelse. Parkering/oplag/container aftales med tilsynet/bygherre. Byggestrøm leveres af bygherre, dog levere entrepriserne selv kabler ledninger m.m Skure og containere: Placering af skure og containere skal aftales med tilsynet. Byggemøder: Byggemøder afholdes 1 gang pr. uge eller efter aftale med tilsynet. Mødet holdes i kælderen Ved mandskabsrummene. 3

4 Omklædning/bade-wc-rum/middag/spiserum: Omklædning, bad, wc, spiserum etableres i kælderen ved Rådhusbetjenten. Aftales nærmere med tilsynet. Mødetid/indgang til Rådhuset aftales med tilsynet og Rådhusbetjenten. Arbejdsklausul i beskrivelse Norddjurs Kommune ønsker, med henvisning til ILO-konvention nr. 94 vedrørende løn- og ansættelsesforhold, at sikre gode vilkår for medarbejderne hos leverandøren af de udbudte ydelser. Leverandøren forpligter sig derfor til at sikre, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesvilkår, som i henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet skal udføres. Overholder leverandøren ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra arbejdstagerne, kan Norddjurs Kommune tilbageholde vederlag til leverandøren med henblik på at sikre arbejdstagerne de nævnte ansættelsesvilkår. Norddjurs Kommune kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til denne forpligtelse. Leverandøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle underleverandørers arbejdstagere. Dokumentationen skal være Norddjurs Kommune i hænde senest 5 arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser. Rengøring og oprydning: Der foretages daglig oprydning på byggepladsen/området. De respektive entreprenører skal ligeledes foretage rengøring og oprydning efter tilsynets anvisning. Såfremt anvisningen ikke efterkommes kan arbejdet igangsættes af bygherren for entreprenørens regning. Ved arbejdets aflevering foretager de respektive entreprenører grundig oprydning/rengøring af alle befæstede og ubefæstede arealer til samme stand som før arbejdet blev igangsat. Hegn og vagt: De respektive entreprenører hæfter selv for tyveri af eller hærværk mod bygningsdele og leverancer, der er omfattet af hans entreprise. 4

5 Skiltning: Eventuel skiltning på byggepladsen må kun ske efter bygherrens godkendelse. Nødvendige advarselsskilte skal opsættes af de respektive entreprenører iht. arbejdstilsynets bestemmelser. Rengøring/oprydning: Hver entreprenør skal daglig sørge for renholdelse og oprydning efter egne aktiviteter. I den forbindelse skal overskydende forbrugsgods og affald efter aktiviteterne senest ved arbejdstids ophør føres til egnet midlertidigt depot eller fjernes helt fra byggepladsen. Såfremt anvisningen ikke imødekommes kan arbejdet igangsættes af bygherren for entreprenørens regning. Arbejdstid: De kan arbejdes i tidsrummet 8: mandag, tirsdag og onsdag. 8: torsdag og 8:00-13:00 fredag. Skal der arbejdes udover beskrevet tid skal det aftales med tilsynet eller Rådhusbetjenten(Klaus Dahlin)., Sikkerhed og sundhed på byggepladsen Ud over de qua projektmaterialet behandlede forhold vedrørende sikkerhed og sundhed på byggepladsen overdrager bygherren samtlige sine forpligtelser i henhold til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø af 15. december 1993 til entreprenøren.: Ved udbud i flere entrepriser gældende, medmindre andet er anført i projektmaterialet: Ud over de qua projektmaterialet behandlede forhold vedrørende sikkerhed og sundhed på byggepladsen overdrager bygherren samtlige sine forpligtelser til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø af 15. december 1993 Til den ifølge projektmaterialet ansvarlige for koordinering vedrørende sikkerhed og sundhed. Faciliteter på byggepladsen Bortset fra eventuelle faciliteter, der i henhold til projektmaterialet etableres af anden entreprenør, påhviler det den enkelte entreprenør at sørge for etablering, drift og efter endt brug fjernelse af alle byggepladsfaciliteter, der er nødvendige for en forsvarlig gennemførelse af den enkelte entreprenørs eget arbejde. Bygningens permanente installationer må ikke anvendes til byggebrug. 5

6 Plan for Sikkerhed og Sundhed(PSS): Der afholdes sikkerhedsmøde i forbindelse med byggemøderne. De enkelte entreprenører skal i forbindelse med sikkerhedsmøderne sikre at udførelsen kan foregå sikkerhed- og sundhedsmæssigt i forhold til hinanden. Entreprenørerne skal sikre at gældende sikkerheds- og sundhedsbestemmelser på deres entreprise kan overholdes. Leverandøren af byggematerialer skal udarbejde anvisninger som beskriver byggematerialets vægt og anhugningssted, samt særlige beslag, særligt værktøj, særlige fastgørelsesmetoder og særlig transportmetoder hvor dette er påkrævet. Ved arbejde i højden( montering af glaspartierne) skal der i god tid, gøres opmærksom på omfanget og tidsrummet, så de øvrige entreprenører har mulighed for at planlægge deres arbejde ud fra dette. El og belysning skal opfylde kravene til stærkstrømsbekendtgørelsen. Kabler og forlængerledninger skal beskyttes mod at blive kørt over. Arbejdsmiljøet skal i øvrigt indrettes/udføres i henhold til Arbejdsmiljøloven. Vand og el til byggebrug Bygherre betaler forbrug af byggevand og bygge-el. Kvalitetssikring For samtlige arbejder gælder: Cirkulære om kvalitetssikring af byggearbejder, Byggestyrelsen, af 12. november 1986 med tilhørende vejledning af december

7 AB92 Arbejdet udbydes på grundlag af Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 med følgende tilføjelser: AB92 2, stk 2 Ad stk. 2: Det forudsættes, at de bydende ved selvsyn har orienteret sig om de stedlige forhold. Ekstrakrav, som følge af åbenbart ukendskab hertil, vil ikke blive honoreret. Bygherren forbeholder sig også ved bundne licitationer ret til at modtage alternativt tilbud. Udbudsmaterialets betingelser og beskrivelser skal, for så vidt de kan finde anvendelse, være gældende for alternative tilbud. For entrepriseaftalen er Boligministeriets cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. (Fastpriscirkulæret) gældende. AB92 6, stk. 1 Ad stk. 1: Inden der skrives kontrakt skal entreprenøren dokumentere, at der kan stilles sikkerhed for entreprisen. AB92 6, stk. 2 Ad stk. 2: Sikkerhedsstillelsen reguleres forholdsmæssigt for hver 10 pct., entreprisesummen forøges. AB92 6, stk. 3 Ad stk. 4: Sikkerhedsstillelsen kan kun nedskrives efter entreprenørens skriftlige varsel på mindst 10 arbejdsdage. Ad stk. 5: Sikkerhedsstillelsen kan kun ophøre efter entreprenørens skriftlige varsel på mindst 10 arbejdsdage. AB AB92 10, stk. 1 Ad stk. 1: Hvor der i udbudsmaterialet er anført bestemte varemærker, skal dette opfattes som norm for art og kvalitet. 7

8 1: Murerarbejde 1.1 Arbejdets omfang og lokalisering Arbejder omfatter i hovedtræk: - Nedbrydning af murværk/afrensning - Etablering af murpille - Vandskuring af vægge - Etablering af murhul - Byggepladsindretning 1.2 Omfang Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af samtlige arbejder i henhold til nedenstående beskrivelse, tilbudslister samt de i tegningsfortegnelsen nævnte tegninger. Entreprenøren er forpligtet til at præstere ydelserne i henhold til almindelig hånværksmæssig praksis og i god kvalitet. Nedrivning/fjernelse/etablering/opførelse/montering Rum nr. 01: - Nedbrydning af murbrystning, samt rensning murværk og fjernelse af fugerester m.m. OBS. El skal være fjernet/flyttet inden nedbrydning. Se entreprise 4( Aftales nærmere med tilsynet). - Rum nr. 02: - Nedbrydning af murværk ved rum nr. 02 samt rensning murværk og fjernelse af fugerester m.m. OBS. El-skab skal være fjernet/flyttet inden nedbrydning. Se entreprise 4( Aftales nærmere med tilsynet). - Vægge kontrolleres for gamle dybelhuller m.m og repareres - Afrensning af murværk og vandskuring af vægge med mørtel KC 50/50/700 Rum nr. 04: - Mur/væg nedbrydes. Efterfølgende rep. af murværket ved muring i forbandt ved lysningen. Radiator og el-bakke skal være flyttet/fjernet inden nedbrydning ( tilsynet sørger for at el-bakke og radiator er fjernet). - Vægge kontrolleres for gamle dybelhuller m.m og repareres - Afrensning af murværk og vandskuring af vægge med mørtel KC 50/50/700 8

9 Rum nr. 05: - Opmuring af mur(hovedindgangen)mures i forbandt. Stentypen skal være i samme farve og type som eksisterende murværk. - Vægge kontrolleres for gamle dybelhuller m.m og repareres - Afrensning af murværk og vandskuring af vægge med mørtel 50/50/700. Rum nr. 11/11a: - Nedbrydning af murbrystning, samt rensning murværk og fjernelse af fugerester m.m. Rum nr. 12a: - Etablering af dørhul, som standard dørhul til dør. Mures i forbandt stentypen skal være i samme farve og type som eksisterende murværk. Der skal oprettes støvvæg i forbindelse med fjernelse af væggen omkring arbejdsstedet. Rum nr. 13: - Nedbrydning af murbrystning, samt rensning af murværk og fjernelse af fugerester m.m. Indretning af byggeplads. - Affaldscontainer - Byggepladshegn - Container til byggeaffald, samt bortskaffelse af byggeaffald - Førstehjæpsudstyr - Tilslutning for teknisk installationer(el,vand,kloak m.m.) aftales med tilsynet - Mandskabsfacilitetter aftales med tilsynet.(bad/wc/frokoststue) 1.3 MATERIALERNE 1.4 Materialerne Alle materialer skal overholde norm og kvalitetskravene stillet til det pågældende produkt. Materialer, som ikke er standardiserede eller specificerede, skal svare til almindelige handelsvarer. Der henvises i øvrigt til specifikationer i beskrivelsen. 9

10 1.5 Krav til arbejdets udførelse Alle arbejderne skal udføres som 1. klasses håndværksarbejde. Entreprenøren skal selv sørge for alle fornødne hjælpemidler til transport, ophejsning, midlertidige understøtninger, stilladser m.v. Alle beslag, samlingsjern, ankre, søm, skruer m.v. skal leveres og anbringes, selv om det ikke udtrykkeligt er vist eller beskrevet, men er nødvendigt for murerarbejdets fuldstændige og håndværksmæssige gennemførelse. Arbejdspladsforhold skal kunne godkendes af arbejdstilsynet. Entreprenøren er ansvarlig for at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen opfylder arbejdstilsynets krav. Entreprenøren er pligtig til ved selvsyn på stedet at gøre sig bekendt med forholdene. Anvisninger i Murerhåndbogen og skal følges. DS 414 og D.I.F. s murnorm seneste udgave er gældende. 1.6 Indv. Vandskuring af synlige murede overflader: Udføres efter anvisningerne i murerhåndbogen. Dvs. der skal efterskures med våd mursten der jævnligt dyppes i vand. Overfladen skal ikke filtses med filtsbræt. Afrensning af murværk og vandskuring af vægge med mørtel 50/50/700. Fugerne og stenene ved døren ind til Rum nr. 12a skal udføres som eksisterende fuger og i samme farve. 1.7 KVALITETSSIKRING OG KONTROL 1.8 Kvalitetssikring Entreprenøren er forpligtet til at dokumentere eget kvalitetssikringssystem og at udarbejde og a jourføre kvalitetshåndbog for nærværende entreprise. Entreprenøren udarbejder kontrolplan og samler dokumentation for udført kontrol i kontroljournal. Oplæg til kontroljournal skal udarbejdes inden opstart på byggepladsen, og forelægges tilsynet til godkendelse, senest ved projektgranskningen. 10

11 2. Tømrerarbejdet 2.1 Arbejdets omfang og lokalisering Arbejder omfatter i hovedtræk: - Støvvægge/afdækning af gulve efter der er lagt flydespartel - Demontering af skranker - Demontering af eksist. glas/dørpartier - Fjernelse af eksist, loftplader, samt tilpasning af galv. Stålrammer - Bestilling og montering af nye loftplader - Levering og montering af RHS-profil, samt bestilling og montering af limtræsremme - Etablering af gipsvægge - Bestilling montering af døre( med pumpe) - Demontering af vindue og bestilling/montering af nyt - Bestilling/montering af glas/dørpartier 2.2 Arbejdets omfang Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af samtlige arbejder i henhold til nedenstående beskrivelse, tilbudslister samt de i tegningsfortegnelsen nævnte tegninger. Entreprenøren er forpligtet til at præstere ydelserne i henhold til almindelig hånværksmæssig praksis og i god kvalitet. Nedrivning/fjernelse/etablering/opførelse/montering Rum nr. 01: - Demontering af skranke - Bestilling/montering af glaspartier som Septum med markering( type markering aftales med tilsynet) Rum nr. 01a: - Bestilling/montering af glaspartier med dør som Septum med markering. (type markering aftales med tilsynet). - Tilpasning af loftrammer( stål-galvaniseret) Rum nr. 01b: - Bestilling/montering af glaspartier med dør som Septum med markering( type markering aftales med tilsynet) - Tilpasning af loftrammer( stål-galvaniseret) 11

12 Rum nr. 01c: - Bestilling/montering af dør som Swedoor med karm/gerichter/lås. Kvalitet som Masteradvance-line - Bestilling/montering af glaspartier som Septum med markering( type markering aftales med tilsynet) - Limtræsremme, samt montering af disse - RHS-profil med flange til bæring af limtræsrem, samt montage - Limtræsremme Lige bjælker leveres i h.t. Limtræ - Tekniske leveringsbetingelser, med mindre andet er anført. Limtræremmene leveres i gran til styrkeklasse L40. Bjælker leveres alle med pilhøjder og overfladebehandling med beskyttende klar grundingsolie, der muliggør færdigbehandling med vandbaserede malingssystemer. Norm: DS 1109, Limede trækonstruktioner. Fremstilling og kontrol, Bestilling/montering af dør som Swedoor med karm/gerichters. Kvalitet som Masteradvance-line - Montering af gipsvægge. Kvalitet som System Gyproc DUROnomic Tilpasning af loftrammer( stål-galvaniseret) Rum nr. 02: - Demontering af dør, samt rensning af murværk for fugerester. - Demontering af skranke Rum nr. 02a: - Montering. Etablering af gipsvægge. Kvalitet som System Gyproc DUROnomic 450 i Bygningsklasse REI 60(BD-60) med isolering. OBS. Loftet skal føres op til underkant af betondæk. - Tilpasning af loftrammer( stål-galvaniseret) - Demontering af eksisterende dør og bestilling/montering af dør som Swedoor med karm/gerichter/lås. Kvalitet som Master- advance-line. Udføres som EI2 30-C ( BD-30-dør med pumpe) Rum nr. 03: - Opsætning af støvvægge. Aftales med tilsynet. Det skal påregnes 4 støvvægge. Placering og tidspunkt aftales med tilsynet. - Afdækning af gulve efter der er lagt flydespartel (efter hærdning)hårde træfiberplader 3mm - Demontering af dørparti, samt sikring af ovenstående trærammer som skal bevares. - Etablering af træparti som eksisterende og med tilsætning ved radiatorrør ved væggen. - Bestilling/montering af dør/glaspartier som Septum med markering( type markering aftales med tilsynet)2 stk. Begge skal være monteret med låse. - Demontering af dørparti, samt rensning af murværk for fugerester. - Etablering af væg i Bygningsklasse REI 60(BD-60) med isolering ved rum nr. 03. OBS. Loftet skal føres op til underkant af betondæk. Der er kabelbakker og nedsænket loft der skal tilrettes. Måles på stedet. 12

13 Rum nr. 04: - Demontering af dørparti, samt rensning af murværk for fugerester. - Demontering af 1 vindue. Vinduet op imod rum nr Bestilling og montering af 1 nyt vinduer (træ/alu). Farven udvendig skal svare til eksisterende vindue. Type af vindue/dør skal være i kvalitet som Velfac Ribo. Det skal sikres at partiet opfylder kravene til en redningsåbning/flugtvej. Vinduet fuges både indvendig og udvendig med blød fuge i kvalitet som Sika med Sika bagstop. Farve af fuge aftales på stedet inden opstart. Rum nr. 05: - Demontering af eksisterende døre/partier, samt rensning af murværk for fugerester - Bestilling/montering af dør/glaspartier som Septum med markering( type markering aftales med tilsynet). Døren skal være monteret med lås. - Demontering af eksisterende træpartier. Parti ind mod Rum nr Bestilling/montering af glaspartier som Septum med markering( type markering aftales med tilsynet). Partiet ind mod Rum nr. 04. Fast parti. Rum nr. 07: - Demontering af eksisterende døre/partier, samt rensning af murværk for fugerester - Bestilling/montering af dør/glaspartier som Septum med markering( type markering aftales med tilsynet). Rum nr. 08: - Demontering af eksisterende døre/partier, samt rensning af murværk for fugerester - Bestilling/montering af dør/glaspartier som Septum med markering( type markering aftales med tilsynet). Rum nr. 09: - Demontering af eksisterende døre/partier, samt rensning af murværk for fugerester - Bestilling/montering af dør/glaspartier som Septum med markering( type markering aftales med tilsynet). Rum nr. 10: - Demontering af eksisterende døre/partier, samt rensning af murværk for fugerester - Bestilling/montering af dør/glaspartier som Septum med markering( type markering aftales med tilsynet). Rum nr. 11/11a: - Demontering af skranke - Bestilling/montering af dør/glaspartier som Septum med markering( type markering aftales med tilsynet). 13

14 Rum nr. 12/12a: - Demontering af skranke - Bestilling/montering af dør/glaspartier som Septum Line med markering( type markering aftales med tilsynet). Rum nr. 13: - Demontering af eksisterende træ/glaspartier, samt rensning af murværk for fugerester - Bestilling/montering af dør/glaspartier som Septum med markering( type markering aftales med tilsynet). Fælles for Rum nr. 01, 01a, 01b, 01 c, 02, 02a, 11, 11a, 12, 12a, 13: - Fjernelse af eksisterende troldtekt lofter - Bestilling og montering af nye lofter i samme rum. Lofter i kvalitet som Rockfon System C Sonar (600x1200) som erstatning for troldtekt. OBS. En del af Rockfon plader skal have intregreret lysarmertur i. Aftales med EL-entreprisen. Stålrammer ( galv.) skal tilpasses. Fælles for Rum nr. 04, 05: - Udskiftning af eksisterende troldtekt med nye hvide troldtekt som eksisterende. Målene på pladerne kontrolleres på stedet. Eksisterende eludtag til lysarmerturer skal kunne genanvendes. De skal enten markeres på pladen eller der skal udskæres i troldtektpladen (aftales med tilsynet) - Delpris på bestilling/montering af nye lofter. Lofter i kvalitet som Rockfon System C Sonar. Eksisterende el-udtag til lysarmerturer skal kunne genanvendes. De skal enten markeres på pladen eller der skal udskæres i troldtektpladen (aftales med tilsynet) Fælles for Rum nr. 07, 08, 09, 10: - Delpris på udskiftning af eksisterende troldtekt med nye hvide troldtekt som eksisterende. Målene på pladerne kontrolleres på stedet. - Delpris på bestilling/montering af nye lofter. Lofter i kvalitet som Rockfon System C Sonar. Eksisterende eludtag til lysarmerturer skal kunne genanvendes. De skal enten markeres på pladen eller der skal udskæres i troldtektpladen (aftales med tilsynet) Fælles for alle glas/dørpartier - Delpris på afmærkning af glas/dørpartier der monteres( Aftales med tilsynet) 2.3 MATERIALER 2.4 Materialerne Alle materialer skal overholde norm og kvalitetskravene stillet til det pågældende produkt. Materialer, som ikke er standardiserede eller specificerede, skal svare til almindelige handelsvarer. Der henvises i øvrigt til specifikationer i beskrivelsen. 14

15 2.5 Krav til arbejdets udførelse Alle arbejderne skal udføres som 1. klasses håndværksarbejde. Entreprenøren skal selv sørge for alle fornødne hjælpemidler til transport, ophejsning, midlertidige understøtninger, stilladser m.v. Alle beslag, samlingsjern, ankre, søm, skruer m.v. skal leveres og anbringes, selv om det ikke udtrykkeligt er vist eller beskrevet, men er nødvendigt for murerarbejdets fuldstændige og håndværksmæssige gennemførelse. Arbejdspladsforhold skal kunne godkendes af arbejdstilsynet. Entreprenøren er ansvarlig for at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen opfylder arbejdstilsynets krav. 2.6 Indvendige døre Der skal anvendes dørsæt i kvalitet som Swedoor-Jutlandia. Leverandøren skal være tilknyttet DDK, Dansk Dør Kontrol, og være mærket iht. denne Klassificerede døre skal være mærket jf. iht. DS og Hvor der kræves døre med pumpe, er pumperne også indeholdt i tømrerentreprisen. Overflader: Døre og karme skal være færdigmalede fra fabrik. 2.7 Dør/glaspartier Der skal inden bestilling og montering af dør/glaspartierne aftales placering af afmærkning/markering. Dør/glaspartierne skal opfylde kravene til BR10 kap. 4.3 og DS/INF 119 og skal monteres efter producentens anvisninger. 2.8 Lofter Lofterne skal monteres efter producentens anvisninger. Ved tilpasning af lysarmeturer skal det påses at pladerne ikke beskadiges eller bliver snavset. Eventuelle beskadigede og snavsede loftplader skal udskiftes inden færdiggennemgang. Lofterne skal udføres som eller i kvalitet som Rockfon System C Sonar. 2.9 KVALITETSSIKRING OG KONTROL 2.10 Kvalitetssikring Entreprenøren er forpligtet til at dokumentere eget kvalitetssikringssystem og at udarbejde og a jourføre kvalitetshåndbog for nærværende entreprise. Entreprenøren udarbejder kontrolplan og samler dokumentation for udført kontrol i kontroljournal. Oplæg til kontroljournal skal udarbejdes inden opstart på byggepladsen, og forelægges tilsynet til godkendelse, senest ved projektgranskningen. 15

16 3. EL-arbejdet Arbejdet omfatte alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstændige færdiggørelse af el-entreprisen som beskrevet på tegninger, beskrivelse og tilbudslister herunder: 3.1 Arbejdets omfang og lokalisering Arbejder omfatter i hovedtræk: - Diverse el/it afmonteres og flyttes. - Demontering af diverse lysarmeturer - Bestilling og montering/tilpasning af nye lysarmeturer( både armetur og loftplader skal tilpasses) 3.2 Omfang Rum nr El- ledninger ved rum nr. 01 flyttes(aftales med tilsynet) Rum nr. 02: - El-skab ved i rum nr. 02 flyttes(aftales nærmere med tilsyn). Skal være flyttet inden nedbrydning af væg. Se murerentrepprisen Rum nr. 12/12a: - CTS-styring på væg ved rum 12/12a skal flyttes(aftales med tilsynet) Rum nr. 1 til 13 - Demontering af lysarmeturer i alle rum jf. plantegning. Rum nr. 04 og 05: Delpris på udskiftning af eksisterende lysarmatur. Rum nr. 04 skal indrettes med lysarmeturer, således at der ved hver arbejdsstation er minimum LUX på 500 jf. DS 700. Rum nr. 1, 1a,1b, 1c, 2, 2a, 11, 11a, 12, 12a, 13 - Bestilling/levering og montering af nye lysarmeturer type LOXU Minerva T5. Armeturerne skal tilpasses Rockfonplader. Der skal påregnes tilpasning af armetur og Rockfonplade. Antallet skal tilpasses de enkelte rum, således af der ved hver arbejdsstation er minimum LUX på 500 jf. DS

17 3.3 Ledninger og kabler Som nævnt ovenfor udføres alle installationer generelt som ledninger i rør, således at udvidelser og udskiftninger kan foretage uden indgreb i bygningen. Lysarmeturer: Armeturerne skal monteres efter producentens anvisninger. Lofterne skal efter tilretning monteres efter producentens anvisninger. Ved tilpasning af lysarmeturer skal det påses at pladerne ikke beskadiges eller bliver snavset. Eventuelle beskadigede og snavsede loftplader skal udskiftes inden færdiggennemgang. Normer mv. -DS 460, Dansk Ingeniørforenings norm for svagstrømsinstallationer, Dansk Standards Katalogopdatering, seneste udgave -Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518, Sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning, 17. juni Bygningsreglement 2010 Publikationer -Kvalitetssikring (Vejledning), Byggestyrelsen 1986 med tilhørende cirkulære om kvalitetssikring af byggearbejder, 12. november. -Kvalitetssikring for elarbejde, ELFO, 3. udgave Øvrige normer, standardblade, publikationer mv., hvortil der er henvist i projektmaterialet, er tilsvarende gældende, bortset fra punkter hvor der i projektmaterialet er stillet særlige afvigende krav. Normer, standardblade og publikationer er gældende i seneste udgave. Leverandørforskrifter Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport, lagring, beskyttelse, forarbejdning, montering, anvendelse mv. skal overholdes hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet. Forhold til myndigheder Entreprenøren skal have autorisation til at udføre elinstallationer. Entreprenøren skal tilkalde myndighedernes tilsyn i det omfang, disse måtte ønske dette. Endvidere påhviler det entreprenøren at foretage de nødvendige anmeldelser mv. til myndigheder. Alle udgifter og gebyrer, der ikke afkræves bygherren direkte, skal være indeholdt i tilbudet. 17

18 3.4 KVALITETSSIKRING OG KONTROL 3.5 Kvalitetssikring Entreprenøren er forpligtet til at dokumentere eget kvalitetssikringssystem og at udarbejde og a jourføre kvalitetshåndbog for nærværende entreprise. Entreprenøren udarbejder kontrolplan og samler dokumentation for udført kontrol i kontroljournal. Oplæg til kontroljournal skal udarbejdes inden opstart på byggepladsen, og forelægges tilsynet til godkendelse, senest ved projektgranskningen. 18

19 4. Maler-entreprisen 4.1 Arbejdets omfang og lokalisering Arbejder omfatter i hovedtræk: - Malebehandling inkl. Væv og spartling af gipsvægge - Maling af vandskuret vægge - Maling af limtræsremme - Vægge i gange og kontorer males 1 gang med glans 5 - Pletspartling og pletmaling i farve som eksisterende - Grundrengøring - Komplet slutrengøring 4.2 Arbejdets omfang Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af samtlige arbejder i henhold til byggesagsbeskrivelse, nedenstående beskrivelse, tilbudslister samt de i tegningsfortegnelsen nævnte tegninger. Entreprenøren er forpligtet til at præstere ydelserne i henhold til almindelig håndværksmæssig praksis. Malerarbjdet omfatter: Rum nr. 01: - Malerbehandling af malede overflader 1 gang i hvid i glans 5. - Malerbehandling inkl. væv og spartling af nye gipsvægge. 2 gange i glans 5 Rum nr. 01a: - Malerbehandling af malede overflader 1 gang i hvid i glans 5. Rum nr. 01b: - Malerbehandling af malede overflader 1 gang i hvid i glans 5. Rum nr. 01c: - Malerbehandling af malede overflader 1 gang i hvid i glans 5. - Malerbehandling inkl. væv og spartling af nye gipsvægge. 2 gange i glans 5. Rum nr. 02: - Malerbehandling af vægge efter mureren har vandskuret( Det skal sikres at vægge er tørre inden arbejdet påbegyndes. Malerbehandles 2 gange i glans 5. Rum nr. 02a: - Malerbehandling inkl. væv og spartling af nye gipsvægge. 2 gange i glans 5 Rum nr. 04: - Malerbehandling af vægge efter mureren har vandskuret( Det skal sikres at vægge er tørre inden arbejdet påbegyndes. Malerbehandles 2 gange i glans 5. Rum nr. 05: - Malerbehandling af vægge efter mureren har vandskuret( Det skal sikres at vægge er tørre inden arbejdet påbegyndes. Malerbehandles 2 gange i glans 5. 19

20 Rum nr. 07: - Malerbehandling af malede overflader 1 gang i hvid i glans 5. Rum nr. 09: - Malerbehandling af malede overflader 1 gang i hvid i glans 5. Rum nr. 10: - Malerbehandling af malede overflader 1 gang i hvid i glans 5. Rum nr. 11: - Malerbehandling af malede overflader 1 gang i hvid i glans 5. Rum nr. 12: - Malerbehandling af malede overflader 1 gang i hvid i glans 5. Rum nr. 12a: - Malerbehandling af malede overflader 1 gang i hvid i glans 5. Limtræsbjælke ved rum nr 01c: - Malerbehandling af limtræsbjælke i Rum nr 01-01c udføres med to gange fuldt dækkende malerbehandling. Farve grå( som betonen. Der skal laves en prøve og denne skal godkendes af tilsynet)) og glans 10. Maler skal sørge for, at der ikke kommer maling på vægge / gulve. - Fælles for alle rum - Pletspartling og pletmaling i farve som eksisterende. - Grundrengøring. - Komplet slutrengøring. Behandlingsanvisninger er vedlagt. Malerarbejdet udføre som kvalitet som Flugger. 20

21 4.3 Almindelige bemærkninger. Der stilles ikke stilladser m.v. til rådighed, så malermesteren skal selv sørge for nødvendige stilladser, stiger og evt. andre hjælpemidler. Dette skal være indeholdt i tilbudet. Alle bygningsdele som ikke er forlangt malede, skal afleveres helt rensede for malerpletter af enhver art. Faller og rigler i låse og andre beslagdele skal, når malerarbejdet er udført, renses for farve. Malermesteren er pligtig til at udføre mindre reparationer efter andre håndværkeres arbejder, dog ikke for større beløb end 3 % af entreprisesummen. Omfanget af reparationer skal dokumenteres. 4.4 Materialerne. Skal tilfredsstille krav, der stilles til "normer for malervarer", udarbejdet af "De danske Maleres Forsøgsstation" og "Brancheforeningen for Lak- og Farveindustrien". 4.5 Arbejdets udførelse. Alt malerarbejde skal udføres som 1. klasses håndværksarbejde. Hvis maleren mener, at det tilkommer andre håndværkere at foretage efterreparationer og udbedringer, skal dette straks meddeles tilsynet. Før behandlingerne skal emnerne renses fuldstændigt, og eventuelle mangler udbedres. Udbedring med kit eller gips efter forholdene samt spartlinger udføres således, at disse forbehandlinger ikke kan ses men heller ikke savnes efter færdigmalingen. Alle false og kanter skal behandles fuldt ud, selv om de ikke er direkte synlige. Efter hver strygning skal der gives tilstrækkelig tid til tørring, og det færdige arbejde skal være fast, fri for fede kanter samt ensartet uden knopper og ujævnheder. 4.6 Prøvebehandling. Prøvebehandling af malerarbejde skal godkendes af tilsynet og angiver standarden for hele entreprisen. Sted og omfang aftales med tilsynet. 4.7 Særlige kulører. Der skal udføres prøvebehandling af særlige kulører med opstrøg (1 m²) og særlige ønsker om glans skal overholdes i leverancen. Det kan ikke forventes, at farver som eksisterende er standardfarver. 4.8 Beslag, tætningslister. Beslag, tætningslister samt andet nærmere angivet lukkebeslag må ikke males eller beskadiges. 4.9 Farverester. Farverester må ikke udtømmes i bygningens afløb. Farver, beholdere m.v. må ikke opbevares i bygningerne men skal opbevares i forsvarligt aflåst materialecontainer. 21

22 4.10 Malerbehandling af vægge. Generelt På alle eksisterende malede vægge fjernes skruer, søm mv. Ved væg afslutninger, hvor der er blevet fjernet vægge skal der udføres spartling af samlinger og ilægning af strimmel samt spartling af profiler og skruehuller. Øvrige vægge skal pletspartles og de spartlede flader slibes. Der udføres malerbehandling af væggene. Farve hvid. Malerbehandling skal afsluttes ved loft. Maler skal sørge for, at der ikke kommer maling på lofter / gulve. Udførsel at malerarbejde ved pudses flader: - Letslibe og afstøve hele fladen. -Grunde med Forankringsgrunder. - Behandles 2 gange med glans 5, acrylplastmaling, mat. Nye gipsvægge. Spartling af samlinger og opsætning af armeringstape samt spartling af profiler og skruehuller, arbejdet udføres efter den pågældende gipspladeleverandørs anvisning. Slibning af spartlede flader. Maling af hele væggen. Farve og glans iht. ovenstående. Der skal indregnes grunding og (min.) 2 gange fuldt dækkende malerbehandlinger Håndværkerrengøring Umiddelbart inden aflevering afsluttes med komplet håndværker rengøring. Herunder støvsugning, og afvaskning af overflader. Udfald: Indvendige overflader som vægge, gulve, lofter, skabsfronter, køkkenelementer og vinduer på indvendig side skal fremstå rene uden mærker fra fingre, støv, snavs osv. Umiddelbart forinden bygningerne afleveres, foretages en alt omfattende rengøring samt rensning og polering af alle vindues- og dørruder. Der må ikke anvendes vand i så stor udstrækning, at der derved kan opstå skade - eller anvendes ætsende rengøringsmidler eller redskaber, der kan beskadige de pågældende bygningsdele. Malerpletter og -stænk samt evt. påklæbet papir fjernes overalt. Maling fjernes fra faller og rigler og lignende bevægelige beslagdele. Gulvpap afmonteres og bortskaffes 4.12 KVALITETSSIKRING OG KONTROL 4.12 Kvalitetssikring Entreprenøren er forpligtet til at dokumentere eget kvalitetssikringssystem og at udarbejde og a jourføre kvalitetshåndbog for nærværende entreprise. Entreprenøren udarbejder kontrolplan og samler dokumentation for udført kontrol i kontroljournal. Oplæg til kontroljournal skal udarbejdes inden opstart på byggepladsen, og forelægges tilsynet til godkendelse, senest ved projektgranskningen. 22

23 Behandlingsanvisning Bygningsdel: Vægge (ved rum nr. 02, 04 og 05) Behandlingsart: Nybehandling Underlag: Teglsten. Sække- eller vandskuret mur Behandling: Strukturen accepteres, male 2g, Flutex 5 mat Anvisning nr: Pr. 25. jan Udskrevet: 27. maj Krav til underlag: Teglsten. Sække- og vandskuret mur. Opmurring efter gældende murværksnormer. Teglmuren er påført et tyndt lag mørtel og afstukket med stålbrædt. Herefter er overfladen bearbejdet med sækkelærred eller skuret med våd mursten og evt. fremspring er stødt af med skurestenen. Ujævnheder er udfyldt med mørtel. Den færdige overflade fremstår jævn, uden huller og revner. Overfladen er hvidtør og uden væsentlig afsmitning, fast og bæredygtig. Saltudblomstringer må ikke forekomme. Den overvejende del af murstensfladerne fremstår: Sækkeskuret: Uden mørteldækning, og kun med en antydning af bindemiddel. Vandskuret: Med mørteldækning, men flest mulige sten fremstår uden mørtellag. Behandling: Rækkeevne Malm²/l (kg) kode Letslibe og afstøve hele fladen. Grunde med Flügger Forankringsgrunder. 7, Behandle 2 gange med Flutex 5, acrylplastmaling, mat. 4, Slutfarve, kulørnr.: Forventet udfald og funktionsklasse: D: Dækket flade. Klasse II: Æstetiske og middel funktionelle krav. Kvalitetskontrol og særlige forhold: Vedhæftning: Tapeprøve, DTI metode Kl: 0-1 Se Flügger generel information og forbehold. Vedligehold: Behandlingsnr: Enkel vedligehold Almindelig vedligehold Rengøring 2621 Flügger Produkt Support Islevdalvej 151, 2610 Rødovre Tlf Fax Undersøg altid om ovennævnte anvisning er den seneste udsendte. Anvisningen kan ændres uden forudgående varsel. Alle oplysninger er baseret på gældende lovgivning, laboratorieprøvning og praktiske erfaringer. 23

24 Behandlingsanvisning Bygningsdel: Vægge Behandlingsart: Nybehandling Underlag: Gipsplader m. forsænkede kanter - papirtape og spartle Behandling: Male 2g, Flutex 5 mat Anvisning nr: Pr. 25. jan Udskrevet: 31. maj Krav til underlag: Gipsplader 90 cm. Forsænkede kanter - papirtape og spartle. Gipspladerne har forsænkede langkanter til tapening med perforeret tape og spartling ved malerentreprenør. Pladerne opsættes ifgl. leverandøranvisning, med affasede kortkanter. Hjørner og kanter skal være uden skader og karton som forbliver synlig skal være glat, hel, uden oprivninger o.l, bortset fra montageskruer. Åbning i samling må max. være 4 mm. Behandling: Rækkeevne Malm²/l (kg) kode Spartle samlinger med Flügger Sandplast LH+ 5, Ilæg perforeret papirstrimmel i den våde spartelmasse 0,9 Spartle samlinger og profiler 2 gange med Flugger Sandplast LH+. 6, Pletspartle skruehuller 2 gange med Flugger Sandplast LH+ 15, Slibe det spartlede og afstøve hele fladen. Grunde med Flügger Forankringsgrunder. 7, Behandle 2 gange med Flutex 5, acrylplastmaling, mat. 4, Slutfarve, kulørnr.: Forventet udfald og funktionsklasse: DLGU: Dækket, lukket, glat og udfyldt flade. Klasse II: Æstetiske og middel funktionelle krav. Kvalitetskontrol og særlige forhold: Vedhæftning: Tapeprøve, DTI metode Kl: 0-1 Se Flügger generel information og forbehold. Vedligehold: Behandlingsnr: Enkel vedligehold Almindelig vedligehold Rengøring 2621 Flügger Produkt Support Islevdalvej 151, 2610 Rødovre Tlf Fax Undersøg altid om ovennævnte anvisning er den seneste udsendte. Anvisningen kan ændres uden forudgående varsel. Alle oplysninger er baseret på gældende lovgivning, laboratorieprøvning og praktiske erfaringer. 24

25 Behandlingsanvisning Bygningsdel: Indvendig træværk(eksisterende træparti ved rum nr. 03) Behandlingsart: Enkel vedligehold Underlag: Malet Behandling: Male 1g, Interior High Finish, 20 halvmat Anvisning nr: Pr. 29. mar Udskrevet: 27. maj Krav til underlag: Træ, malet. Overfladen er halvmat til blank. Dækket, stort set intakt med enkelte små huller og/eller revner samt mindre ridser. Eksisterende maling er fastsiddende og bæredygtig samt uden væsentlig afsmitning. Overfladen er let tilsmudset/falmet. Behandling: Rækkeevne Malm²/l (kg) kode Afvaske med Fluren 37 grundrengøring, fortyndet ifgl. brugeranvisning Eftervaske med rent vand. Slibe og afstøve hele fladen. Kitte med Flügger Easy Filler. 100, Plette 1 gang med Interiør High Finish 20, acrylplastemalje. 45, Behandle 2 gange med Interiør High Finish 20, acrylplastemalje. 4, Slutfarve, kulørnr.: Forventet udfald og funktionsklasse: DLG: Dækket, lukket og glat flade. Klasse III: Æstetiske og høje funktionelle krav. Kvalitetskontrol og særlige forhold: Vedhæftning: Tapeprøve, DTI metode Kl: 0-1 Kulørvalg er begrænset til nuancer der ikke afviger væsentligt fra tidl. Se Flügger generel information og forbehold. Vedligehold: Behandlingsnr: Enkel vedligehold 4213 Almindelig vedligehold Rengøring 4611 Flügger Produkt Support Islevdalvej 151, 2610 Rødovre Tlf Fax Undersøg altid om ovennævnte anvisning er den seneste udsendte. Anvisningen kan ændres uden forudgående varsel. Alle oplysninger er baseret på gældende lovgivning, laboratorieprøvning og praktiske erfaringer. 25

26 Behandlingsanvisning Bygningsdel: Indvendig træværk Behandlingsart: Nybehandling Underlag: Træ. Massivt, høvlet, klasse A Behandling: Male 2g, Interior High Finish, 20 halvmat Anvisning nr: Pr. 28. jan Udskrevet: 31. maj Krav til underlag: Træ, massivt, høvlet, indvendig. Trækvalitet: Klasse A, DS/EN 942. Flader skal være rene, uden partikler af jord, humus og mørtel, uden ujævnhed fra overfladeopfugtning og glatte, uden skader fra maskinbearbejdning og uden meget synlige kutterslag. Barkrings- og rådknaster, knasthuller og harpikslommer må ikke forekomme. Revner max. bredde 0,5mm og længde 10 % af emnet. Samlinger skal være tætte og i plan. Søm skal være dykkede, skruer undersænkede. Knastmål max. 12mm. Propning er tilladt. Fugtighed 8 ± 2 %. Behandling: Rækkeevne Malm²/l (kg) kode Afstøve hele fladen, påføre knaster og fedt træ Flügger Interior Wood Sealer. 45, Grunde med Interior Wood Primer fortyndet 10 %. 9, Kitte med Flügger Easy Filler. 100, Pletspartle 1 gang med Flügger Acrylspartelmasse. 50, Slibe det spartlede og afstøve hele fladen. Plette 1 gang med Interior Wood Primer fortyndet 10 %. 50, Behandle 2 gange med Interiør High Finish 20, acrylplastemalje. 4, Slutfarve, kulørnr.: Forventet udfald og funktionsklasse: DLGU: Dækket, lukket, glat og udfyldt flade. Klasse III: Æstetiske og høje funktionelle krav. Kvalitetskontrol og særlige forhold: Vedhæftning: Tapeprøve, DTI metode Kl: 0-1 Se Flügger generel information og forbehold. Vedligehold: Behandlingsnr: Enkel vedligehold 4213 Almindelig vedligehold Rengøring 4611 Flügger Produkt Support Islevdalvej 151, 2610 Rødovre Tlf Fax Undersøg altid om ovennævnte anvisning er den seneste udsendte. Anvisningen kan ændres uden forudgående varsel. Alle oplysninger er baseret på gældende lovgivning, laboratorieprøvning og praktiske erfaringer. 26

27 5. Gulv-entreprise Arbejdet omfatte alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstændige færdiggørelse af maler-entreprisen som beskrevet på tegninger, beskrivelse og tilbudslister herunder: 5.1 Arbejdets omfang og lokalisering Arbejder omfatter i hovedtræk: - Slibning og udlægning af flydemasse på eksist. klinkegulv - Bestilling og levering/montering af linolium - Demontering af eksist. Tæpper, samt bestilling/montering af nye tæpper - Levering af linoliumsprøver og tæppeprøver 5.2 Arbejdets omfang Rum nr. 03: - Selvnivellerende flydemasse/spartling og lægning af linoliumsgulv(rum 03)Jf. plantegning. Der skal leveres linoleumsprøver for valg af type og kvalitet. Aftales med tilsynet. Rum nr. 01, 01a, 01b, 01c, 02, 02a, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 11a, 12, 12a. - Fjernelse og lægning af nye tæpper i rum jf. Plantegning. Der skal leveres tæppeprøver for valg af type og kvalitet. Aftales med tilsynet Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af samtlige arbejder i henhold til nedenstående beskrivelse, tilbudslister samt de i tegningsfortegnelsen nævnte tegninger. Kun hvor der helt entydigt - f.eks. ved anvendelse af ordet "eksklusiv" - er anført, at enten materiale- eller arbejdsydelsen ikke skal medregnes, er dette uden for entreprisen. Entreprenøren er forpligtet til at præstere ydelserne i henhold til almindelig håndværksmæssig praksis. Arbejderne omfatter i øvrigt - Spartling/nivelering af eksisterende klinkegulv(klargøring til Linoliumsbelægningen) - Spartling og etablering af linoleumsbelægning. - Mindre reparationer/nye belægninger hvor der er blevet fjernet vægge mv. - Drift og vedligeholdelsesmanualer. 27

28 5.3 KRAV TIL ARBEJDETS UDFØRELSE 5.4 Arbejdets udførelse Alle materialer skal overholde norm og kvalitetskravene stillet til det pågældende produkt. Alle gulvbelægninger udføres iht. leverandørernes lægningsvejledninger. Alt gulvarbejde skal udføres som 1. klasses håndværksarbejde. Hvis gulventreprenøren mener, at det tilkommer andre håndværkere at foretage manglende efterreparationer og udbedringer inden gulvarbejdet kan pågå, skal dette straks meddeles tilsynet. Før behandlingerne skal gulve renses fuldstændigt, og eventuelle ujævnheder slibes eller spartles. Udbedringer udføres efter forholdene og udføres således, at disse forbehandlinger ikke kan ses men heller ikke savnes efter færdiggørelsen af gulv-belægningsarbejdet. Det er entreprenørens ansvar at kontrollere og sikre gulvenes planhed og fugtighed inden selve gulvbelægningsarbejderne pågår. Der skal udarbejdes drift og vedligeholdelsesmanualer for alle gulvbelægningstyper. Umiddelbart forinden bygningerne afleveres, foretages en generel støvsugning og vask af behandlede nye linoleumsgulve. 5.5 SPECIFIKATIONER 6.6 Flydespartel/linoleumsgulve Kvalitet som weber.floor - Klinkegulve i god kvalitet eller fastsiddende maling/ - epoxy på arealer med moderat belastning. - Afrenses/slibes, støvsuges og affedtes. - Priming med weber.prim Dybe huller, som fx områder med fald, opfyldes - med weber.floor Spartling med weber.floor På gulve med hårdere belastning. - Afrensning/slibning, støvsugning og affedtning. - Priming med weber.floor 4712 og sandafstrøning - med kvartssand. - Spartling med weber.floor Generelt: Løstsiddende klinker eller løs maling/epoxy skal fjernes. - Der leveres og monteres nye linoleumsgulve iht. rumskema. Værelser: Linoleum udføres som Forbo, grå farve, tykkelse 2,5 mm Eksisterende gulvbelægning fjernes. Eksisterende gulve slibes og topperne rettes af inden flydespartlen udlægges inden lægning af linoleum. Linoleum lægges iht. Leverandørens anvisninger. 6.7 Nye gulvtæpper - Der leveres om monteres nye gulvtæpper jf. plantegning. (rum 01, 01a, 01b, 01c, 02, 02a, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 11a, 12, 12a). Tæpperne skal opfylde kravet til ATvejledning om arbejdsrum på faste arbejdssteder, herunder at tæpperne skal være i en god kvalitet(uld/kunststof) og fladvævede med kultråd indvævet for at modvirke statisk elektricitet. 28

29 5.6 KVALITETSSIKRING SAMT DRIFT OG VEDLIGEHOLD 5.7 Kvalitetssikring samt drift og vedligehold Entreprenøren er forpligtet til at dokumentere eget kvalitetssikringssystem og at udarbejde og a jourføre kvalitetshåndbog for nærværende entreprise. Entreprenøren udarbejder kontrolplan og samler dokumentation for udført kontrol i kontroljournal. Oplæg til kontroljournal skal udarbejdes inden opstart på byggepladsen, og forelægges tilsynet til godkendelse, senest ved projektgranskningen. Entreprenøren skal desuden levere drift- og vedligeholdsinstruktion i 2 eksemplarer til bygherren senest 1 uge for aflevering. 29

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement

Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling.

Læs mere

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75 AB Mysundegade 6-10, Maja Makwarth København d. 27. maj 2014 Mysundegade 8, 4th Tilbud nr.: 14004 1674 København V Vedr. montering af 25 stålaltaner mod gården og gaden på Mysundegade 6-10. Altanprojekt

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Krav til underlag: Spånplader, cementbundne, udvendig - beklædning.

Krav til underlag: Spånplader, cementbundne, udvendig - beklædning. Behandling: Male 2g, DP 25 halvmat acryl Anvisning nr: 1161 4 Pr. 11. jan. 2001 Udskrevet: 9. apr. 2003 Grunde med forankringsgrunder. 7,0 00-1 Behandle 2 gange med Dekso-plast 25, halvmat acryl. 4,5 00-1

Læs mere

Malerfagets Behandlingsanvisning Renovering. SB flyttelejlighed. Transparant behandling. Ensartet og Lukket flade. Ensartet og Lukket flade

Malerfagets Behandlingsanvisning Renovering. SB flyttelejlighed. Transparant behandling. Ensartet og Lukket flade. Ensartet og Lukket flade Renovering Blad nr. R7012C1G GULVE Transparant behandling Ensartet og Lukket flade Ensartet og Lukket flade Kommentar IKKE Hverken fastsiddende eller bæredygtig Foruden huller, revner og skrammer forekommer

Læs mere

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE Side1 af 6 Regnbuen arkitekter maa, Store Torv 10, 1 sal, 8000 Århus C Tlf: 86 20 58 00 Dato: 05.12.2014 Rev. Dato: 09.01.2015 Bygherre: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A 8210 Aarhus V Byggesag:

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Annette Kram Poulsen (AHM), A/B Lindely Henrik Jørgensen (HJ),

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk.

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Sorø den 14. februar 2011 AB Vennemindevej 18-26 Tåsingegade 41 C/o Hanne Thomassen Vennemindevej 22 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Altanprojekt AB Rungstedlund

Altanprojekt AB Rungstedlund Altanprojekt AB Rungstedlund Sorø den 11. juni 2009 AB Rungstedlund C/o Mikkel Christiansen Rungstedplads 11, 4 tv. 2200 København N Vedr.: AB Rungstedlund Altaner 10, 25 og 50 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Mail: sinn08@hotmail.com Tlf: +45 5164 3951 Altanprojekt på Brydes Alle. TILBUD. Som aftalt sender

Læs mere

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mail: mettehertz@gmail.com Tlf: +45 2988 4816 TILBUD. Altanprojekt på Henrik Ibsensvej 26.

Læs mere

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Side 1 af 6 Sorø den 5. december 2008 AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 C/o Anders Holm Ndr. Frihavnsgade 95, 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altaner

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes.

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole

Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012 Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole 1. Tømrerentreprisen: 3. Reparation af tagrende, Rettelse Tagrende skiftes fra gavlende til tagnedløb. Længde ca. 8m. 6. Døre og

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard).

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Sorø den 8. maj 2014 Kristoffer Bryder Nielsen Nyrnberggade 51, 4. th. 2300 København S Tilbudsnummer: 13702. Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Som aftalt fremsender jeg hermed

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra Designa

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner.

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Sorø den 12. oktober 2012 A/B Ågade 136 m. fl. Lars Kristoffersen Borups Alle 33, 3.tv 2200 København N Tilbudsnummer: 12032 Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Som aftalt

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Forskellen ses på resultatet. Spartelmasse tilpasset dine behov

Forskellen ses på resultatet. Spartelmasse tilpasset dine behov Forskellen ses på resultatet Spartelmasse tilpasset dine behov Enkle råd til et bedre resultat Vælg spartelmasse udfra metode og underlag. Tjek overfladerne inden du begynder arbejdet. Overfladerne skal

Læs mere

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning EJENDOMSPARTNER Lejeforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Istandsættelse... Side F lyttesyn og frafly tningsrapport... Side 4 3 D et koster penge at flytte... -også som lejer! U dgifterne i forbindelse

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel Gyproc Spartelsystem Når man bygger gipsvægge og -lofter vil der altid forekomme samlinger. Dels mellem de enkelte gipsplader og dels mellem de enkelte bygningsdele. Papirstrimmel af gipsplader har 2 formål:

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement A

Vedligeholdelsesreglement A Tillæg til vedligeholdelsesreglerne for 3B Vestergården 1 Vedligeholdelsesreglement A Historik: Udgave nr. 1 af 23. november 1999. Udgave nr. 2 af 17. maj 2006. Lovgrundlag: Lov om leje af almene boliger

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Referat af: Byggemøde 10 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 4.9.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 10 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 4.9.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 10 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 4.9.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Henrik Holst Madsen (HM), A/B Lindely Henrik Johansen (HJ), HMJ

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Århus Universitetshospital Århus Sygehus Teknisk Afdeling, bygning 6A Tage-Hansens Gade 2 8000 Århus C. Tlf. 89 49 73 65 Fax.

Århus Universitetshospital Århus Sygehus Teknisk Afdeling, bygning 6A Tage-Hansens Gade 2 8000 Århus C. Tlf. 89 49 73 65 Fax. Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 A.1 A.01 Ordregiver og teknikere Projekt: Århus Sygehus THG Bygning 2, etage 2 øst Ombygning ifm. præparationen THG Ordregivers projekt nr. 10P109 Ing. sag nr.

Læs mere

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Bygning nr. 5 Indgangsparti m.v. mod vej. Ny aut. alufacadedør (niveaufri)ved indgang komplet med tilpasning af højtsiddende vinduesparti Aut. indv.

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Oktober 2011 Bestyrelsen i A/B Jæger har udarbejdet nedensta ende retningslinjer for andelshavere, lejere og kælderlejere, der ønsker at udføre byggearbejde

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

PRISOVERSLAG. Altanprojekt på Strandboulevarden, Classensgade og Østbanegade 2100 København Ø

PRISOVERSLAG. Altanprojekt på Strandboulevarden, Classensgade og Østbanegade 2100 København Ø Eva Kops Classensgade 70, 2. th. 2100 København Ø Tel. 61 55 56 35 Lystrup d. 26. januar 2010 PRISOVERSLAG Altanprojekt på Strandboulevarden, Classensgade og Østbanegade 2100 København Ø Som aftalt sender

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD TOILET OG TØMNINGSFACILITETER BILAG 7.4 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring.

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring. SB Slagelse boligselskab - Kastaniegården Dato: 2014-04-14 FORSIDE TIL TILBUDSLISTE Undertegnede firma tilbyder herved at udføre det samlede arbejde i henhold til udbudsbrevet. Prisen skal være inkl. alle

Læs mere

afd. 22, Illerupvej Beboerinformation udskiftning af radiatorer, stigestrenge OG vinduer

afd. 22, Illerupvej Beboerinformation udskiftning af radiatorer, stigestrenge OG vinduer afd., Illerupvej Beboerinformation udskiftning af radiatorer, stigestrenge OG vinduer INFOMØDE Den 3. juli 04, kl. 7.30 i fælleshuset Norgesparken, Randersvej mellem nummer 77 og 79. Vi serverer sandwich,

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2 PRODUKT TEKST 402 B&J Loftmaling 2 Lugtsvag maling til lofter og overvægge der skal fremstå med helmat finish. Produktet er også velegnet til airless. B&J 402 opfylder kravene til EU Miljømærket Blomsten.

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til

Læs mere

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag Væg og loftmaling Loft/Væg 3 En maling til vægge og lofter, som er nem at arbejde med og som ikke giver dryp eller stænk. Fremstår med en helmat overflade uden reflektering. Anvendes på lofter, beklædningsplader

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

http://expan.dk/page2425.aspx

http://expan.dk/page2425.aspx Drift og vedligehold - EXPAN A/S http://expan.dk/page2425.aspx Side 1 af 1 Forside Efterbehandling Drift og vedligehold Drift og vedligehold Vejledningen omkring drift og vedligeholdelse af EXPAN Vægge

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 06 Afholdt 24. juli 2012, kl. 11.00 Tilstede: Lars Sørensen (LS) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 Indholdsfortegnelse Vi skal have ny gårdmand... 1 Afdelingsmøde 18. September 2012... 2 Der renoveres fortove i Bavnevangen... 2 Storskrald, pap og haveaffald...

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15 Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Torvebo 1 af 15 Indkaldelse til informationsmøde. Vedrørende kommende projekt i 2014 hvor udskiftning af vandinstallationer og varmeanlæg opstarter.

Læs mere

Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering

Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering Visuelle undersøgelser af bygningers klimaskærm, eventuelt suppleret med tekniske målinger og bygningsarkæologiske undersøgelser. Afrapportering Prioriteret

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 17. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 17. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 17. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 05 Afholdt 17. juli 2012, kl. 12.00 Tilstede: Lars Sørensen (LS) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.) Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 14 Mødedato 13.03.2012, 9.30 Sted Byggepladsen Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

ARKITEKTFIRMA PER NYGAARD ANDERSEN - VINGÅRDS ALLÉ 52, 2900 HELLERUP - Fax 3962 7630 - Tlf 3962 7530. Rebekkavej 24, st.tv.

ARKITEKTFIRMA PER NYGAARD ANDERSEN - VINGÅRDS ALLÉ 52, 2900 HELLERUP - Fax 3962 7630 - Tlf 3962 7530. Rebekkavej 24, st.tv. forevist nødvendig anbefales sælgeroplysn. ARKITEKTFIRMA PER NYGAARD ANDERSEN - VINGÅRDS ALLÉ 52, 2900 HELLERUP - Fax 3962 7630 - Tlf 3962 7530 V U R D E R I N G af forbedringer og løsøre i andelsboligen

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Den faste tilbudssum afgives i henhold til bestemmelserne i udbudsmaterialet, samt specifikationer i nærværende tilbudslistes enkelte afsnit.

Den faste tilbudssum afgives i henhold til bestemmelserne i udbudsmaterialet, samt specifikationer i nærværende tilbudslistes enkelte afsnit. FORSIDE På grundlag af det udleverede udbudsmateriale iht. Udbudsbrev af 2015-04-01 - tilbyder undertegnede at præstere alle arbejder og leverancer som henhører under Den faste tilbudssum afgives i henhold

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 12 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB Side 2 af 12 sider Afdelingens

Læs mere

Produkt- og montagebeskrivelse

Produkt- og montagebeskrivelse Produkt- og montagebeskrivelse Bagmur og skillevægge af tegl Februar 2008 1. Arbejdets omfang: Arbejdet omfatter levering og montage af bagmur og skillevægge udført af præfabrikerede teglvægge, (som teglvægge

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk MedByg MedByg kan i princippet foregå i alle vores huse. Alt, der bygges i samarbejde med os, er individuelt. Prisen på et individuelt hus er naturligvis også lidt højere, men der er mange forhold, der

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Drift og Vedligeholdelse Manual

Drift og Vedligeholdelse Manual Drift og Vedligeholdelse Manual 1. MANUAL TIL VEDLIGEHOLDELSE AF ALUFLAM PRODUKTER:... 3 2. ELEMENTER MED PULVERLAKERET OVERFLADE:... 3 2.1. Indendørs rengøring og vedligeholdelse:... 3 2.2. Udendørs rengøring

Læs mere