Husorden. For Egebjergvang. Ballerup Ejendomsselskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden. For. 4709-4 Egebjergvang. Ballerup Ejendomsselskab"

Transkript

1 For Egebjergvang Ballerup Ejendomsselskab - Hjemmeside: Side 1 af 9

2 GENERELT En almen boligafdeling med mange beboere er et minisamfund, hvor alle er mere eller mindre afhængige af hinanden. Det er således naturligt, at vi har fælles vedtagne regler med henblik på at skabe en harmonisk tilværelse i afdelingen. Det skaber tryghed og harmoni, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. De fælles vedtagne regler er et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, ikke mindst ved at holde vores bebyggelse og friarealer i god og pæn stand. Ved at værne om vores bebyggelse holder vi vedligeholdelsesomkostningerne i ave. Husk at vi selv, gennem huslejen, betaler for vedligeholdelse og istandsættelser. AFFALD Af hygiejniske grunde skal alt affald være pakket ind, f.eks. i aviser eller i affaldsposer. Hvis du har større ting, som skal køres væk, som papkasser, møbler og lignende, bedes du i forvej-en tale med ejendomsfunktionærerne herom. Sådanne ting må ikke blot henstilles i affaldsrummet. Husk at lukke containerlåget for at undgå dårlig lugt. Glas og flasker skal henstilles i skarnrummet i glaskurvene. Papir, aviser, ugeblade skal bring-es til papirbeholderen, som er placeret på parkeringspladsen ved den store container. Kemikalier, apparater med genopladelige batterier, herunder diverse elektroniske apparater skal afleveres til ejendomskontoret. Ligeså radioer, tv-apparater og computere. ALTANER OG ALTANKASSER Altaner skal holdes rene for at undgå tilstopning af afløb, som kan forårsage vandskade hos andre beboere. Ved problemer rettes henvendelse til ejendomskontoret. Rengøring: Trægulvet kan løftes, hver del for sig, og rengøres nedenunder. Det er ikke tilladt at fodre eller lægge brød til fuglene på eller fra altanerne. Dette er for at undgå rotteplage. Det er tilladt at opsætte altankasser med blomster på den indvendige side af altanen, hvis kasserne er fastgjort forsvarligt. ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun foretages med originalkabler og originale stik. Ved signalproblemer rettes henvendelse til ejendomskontoret. - Hjemmeside: Side 2 af 9

3 Det er ikke tilladt at foretage indgreb i antennedåsen. Se eventuelt også under PARABOLER. BAD OG TOILET For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat, avispapir, kattegrus og lignende må aldrig kastes i toiletkummen. Rensning af afløbsrør og kloakker er både besværligt og bekosteligt. Eventuelle utætheder i installationerne skal straks meldes til ejendomsmesteren. Man må ikke bore huller i vinylen på væggene. Ved fraflytning vil vinyl med huller blive udskiftet for fraflytters regning. Vægbeklædningen tåler afvaskning med almindelige rengøringsmidler. Gulvet er belagt med vinyl. Rengøring sker lettest med almindeligt sæbevand - ikke sulfo. Brune skjolder og kalkdannelser på wc-kumme og håndvask fjernes med kalkfjerner, som kan købes hos farvehandlere og materialister. Anvend aldrig syre, skurepulver eller slibende rengøringsmidler. På håndvaskens blandingsbatteri er påskruet et filter - en såkaldt perlator - der opfanger urenheder fra vandledningerne. Perlatoren kan skrues af med fingrene og skal af og til aftages og renses. Eventuelle kalkrester fjernes ved at lægge perlatoren i en kop med eddike eller 32% eddikesyre. Blandingsbatteriet er med keramiske skiver. BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER, LEGEREDSER M..V. Disse ting må ikke henstilles således, at de kan være til gene for andre, men må henstilles på de pladser og i de rum, der er indrettet hertil. BOLDSPIL Boldspil, henvises til afdelingens boldbane ved pétanguebanen. BOREN OG BANKEN Al boren og banken er kun tilladt mellem kl og kl på hverdage, lørdag kun fra kl til kl Det er ikke tilladt at bore eller banke på søn- og helligdage. CYKLING/KNALLERT Cykling og knallertkørsel er af hensyn til sikkerheden ikke tilladt på samtlige stier foran husene, - Hjemmeside: Side 3 af 9

4 på legepladser samt på de grønne områder. DØRSKILTE For at skåne dørene må navneskilte kun opsættes i den udførelse, som er godkendt af ejendomskontoret. Skilte og reklamer må kun opsættes efter skriftlig tilladelse fra boligorganisationen. EMHÆTTE Over komfuret er monteret en emhætte, der er tilsluttet et centralt udsugningsanlæg. Emhætten tændes og slukkes ved at dreje på knappen på panelet. I emhætten er et filter, som med jævne mellemrum skal tages ud og rengøres. Har du opvaskemaskine, vasker du simpelthen filteret i maskinen. Ellers skal du rense det ved vask med varmt sulfovand. FODRING AF FUGLE Fodring kan ske fra et fuglebræt i haven. Udkastning af brød på områdets friarealer er ikke tilladt pga. rottefare. FORSIKRING Før du tegner en glasforsikring eller andre lignende forsikringer, bør du spørge boligorganisationen/ejendomskontoret, om der er tegnet en kollektiv forsikring, eller om du på anden måde er dækket ind. Afdelingens ejendomsforsikring dækker ved brand, brandskade, vandskade, indbrud og forsøg på indbrud, skader på ejendommen, men ikke lejerens indbo. Heller ikke vandskade på indbo, som følge af rør- eller radiatorsprængninger. Det er derfor meget vigtigt at have en husstands- eller familieforsikring. Bemærk: I de senere år har man eksempler på, at agenter henvender sig til beboerne og påstår, at det sker efter aftale med eller på anbefaling af boligorganisationen. Hvis boligorganisationen undtagelsesvis skulle træffe en sådan aftale, vil du altid forud få skriftlig besked om det. FRAVÆR I LÆNGERE TID Fravær af længere tids varighed kan anmeldes til ejendomskontoret, til hvem beboeren, af hensyn til eventuel vandskade, brand eller lignende, kan aflevere en nøgle i lukket kuvert. Undgå så vidt muligt i den tid, der er fravær, at have nedrullede gardiner og andre synlige tegn, der kan friste - Hjemmeside: Side 4 af 9

5 evt. indbrudstyve. Det er også en god ide at underrette sin nabo om, at man er væk i en periode. Husk at lukke for vandet og at stille radiatorernes termostat på laveste trin. FREMLEJE Ingen må fremleje sin lejlighed uden særlig tilladelse fra boligorganisationen. Sker dette, vil det blive betragtet som kontraktbrud, der hjemler ret til ophævelse af lejemålet. Henvendelse om fremleje sker til =s udlejningsafdeling, da der skal udfærdiges en særlig kontrakt. FROSTVEJR Radiatorerne er udstyret med termostatventiler. Disse bør aldrig være lukket helt i vintertiden, men stå på den lille blå/sorte sikringsstjerne, som termostatventilen er markeret med. Det skyldes risikoen for frostsprængninger. FYRVÆRKERI Må ikke afbrændes i eller fra boligen. Man bedes nytårsaften selv venligst samle sine afbrændte raketter op. FÆLLES INDGANGSPARTIER/HALLS Der må ikke henstilles affald, sko eller andre personlige effekter. Eventuel udsmykning bør ske i overensstemmelse med din nabo. GRØNNE OMRÅDER Skån de grønne områder. Alle vil gerne bo i et pænt kvarter. Boligselskabet har gjort sit til at skabe en god bebyggelse, og hvis beboerne og især børnene vil gøre deres til at værne om beplantninger og de kollektive anlæg, kan man fortsat have en pæn bebyggelse. Hunde og katte skal føres i snor. Evt. efterladenskaber skal opsamles og lægges i en af de i området til formålet opsatte affaldsstativer. Overtrædelse af disse regler vil omgående have til følge, at tilladelse til at holde husdyr inddrages. HAVER Haverne er født med bøgehæk. Der må ikke opsættes træhegn eller metalnet. Hækken som danner skel, holdes fri for græs og ukrudt og må ikke være højere end 1,80 m og max. 1,60 m ud mod fælles græsareal. Hækken holdes og klippes indvendig, udvendig og i toppen af lejeren. Græsset skal klippes/slås efter behov. Græsset klippes også udvendig i en maskinebredde på ca. - Hjemmeside: Side 5 af 9

6 60 cm fra hækken. Haven skal fremstå ryddelig. Maksimum højden på træer og buske i forhaver må højest være 1,80 m og i baghaver højest 3,00 m. HAVEGRILL Ved grilning på udearealerne og altanerne skal det foregå på en sådan måde, at det nødvendige hensyn til de øvrige beboere tilgodeses. HUSDYR Ved indflytningen er du blevet gjort bekendt med de regler, som er gældende for husdyrhold.. Selvom husdyr (hund/kat) er tilladt, kræves der skriftlig tilladelse i form af en blanket med de nærmere betingelser. Denne blanket betragtes som et tillæg til lejekontrakten, og kan fås ved henvendelse til ejendomskontoret. Blanketten sendes herefter i udfyldt stand til ejendomskontoret, hvorfra du senere får tilsendt svar på din ansøgning. Løse hunde og katte må ikke færdes på afdelingens område. I givet fald vil politiet blive kontaktet og dyret indfanget. Det er tilladt at have 1 husdyr pr. lejemål: 1 hund eller 1 kat. Det er ikke tilladt, at holde kamp- / muskelhunde. Følgende racer betegner politiet som problematiske: Amerikansk Bulldog, Amerikansk Staffordshire terrier (AMSTAF), Bull Mastiff, Cane Corso Italiano, Central Asiatisk Ovtcharka, Dogo Argentino, Dogue de bordeaux, Engelsk Bulldog, Fila brasilerio, Mastin Espanol, Mastino napoli, Pit Bull Terrier, Staffordshire bullterrier. (godkendes på mødet primo 2009) Det ikke tilladt at holde dyr i bure i forhaverne. HÆRVÆRK Observeres skader, opfordres man til at informere ejendomskontoret. Skulle graffiti og anden form for hærværk blive observeret, vil dette hurtigst muligt blive fjernet af ejendomsfunktionen. Der vil blive taget fotografi for senere efterforskning. Ved ødelæggelse eller hærværk vil der blive rejst erstatningskrav over for skadevolderen. - Hjemmeside: Side 6 af 9

7 INDEKLIMA Luft ordentligt ud for at undgå fugtskader. Badning, madlavning, vask m.m. giver store mængder fugtig luft. Lejligheden ventilerer ikke sig selv, men er tæt og velisoleret. Der opstår færrest fugtproblemer, hvis alle rum holdes nogenlunde ens opvarmet ved 20 grader. Luk ikke helt for varmen i rum, der ikke benyttes. Husk at lukke for radiatoren under udluftning. Anbring ikke skabe eller større møbler helt op mod en ydervæg. Luften skal kunne cirkulere bagom, ellers kan der komme fugtskader på væggen. Ventilationsventilen i væg i baderum, bør renses/aftørres jævnligt. Vi har endnu kollektiv varmeafregning. Derfor skal alle respektere, at langvarig udluftning er meget dyr. Væggene bliver unødig afkølet og kræver efterfølgende unødig kostbar varme. Kraftig gennemtræk 3-4 gange i døgnet i ca. 10 minutter er den korrekte måde at holde et godt indeklima på økonomisk forsvarlig vis. Hæv og sænk varmen med én streg eller to i rummene i takt med, i hvilke rum du opholder dig i. INDKØBSVOGNE Må ikke bringes hjem og henstilles på afdelingens område. KOMFURER OG KØLESE M.V. For at få fuldt udbytte af de tekniske installationer bør du sætte dig ind i brugsanvisningen. Spørg ejendomsfunktionæren, hvis du er i tvivl. Normal vedligeholdelse varetages af afdelingen. Hvis der er uregelmæssigheder ved tekniske installationer, så kontakt straks ejendomskontoret. Misbrug eller fejlagtig brug hæfter beboe-ren selv for. Alle er ved fraflytning pligtig til at aflevere disse i god og rengjort stand. KÆLDERRUM M.V. Disse rum er som regel indrettet til sikringsrum, som kræves ifølge loven. I givet fald kan boligselskabet kræve rummet ryddet med kort varsel. Rummene skal, selvom de ikke benyttes, være aflåsede. I kældergangene må ikke henstilles kasserede brugsgenstande, defekte cykler og lignende. Brændbare væsker og farlige genstande må ikke forefindes. - Hjemmeside: Side 7 af 9

8 LÅSESYSTEMER Til lejemålet er udleveret 3 stk. nøgler ved indflytning. Der findes ikke kopier til låsesystemet. Beboeren er selv ansvarlig for sine nøgler. Ekstra nøgler kan bestilles på ejendomskontoret. Endvidere er udleveret et magnetkort til brug for adgang til vaskeri samt egen kælder. Kortet er personligt, og man hæfter for misbrug. MUSIK-STØJ Benyttelse af radio, fjernsyn, musikinstrumenter m. m. skal ske under hensyntagen til naboerne. I sene aftentimer bør der vises særligt hensyn ved at dæmpe ned, således at øvrige beboeres ønske om nattero respekteres. PARABOLER Beboerne må kun opsætte udvendige antenner og paraboler efter forudgående skriftlig tilladelse fra boligselskabet. Regler for opsættelse af antenner og paraboler findes i afdelingens råderetskatalog under afsnittet Installationsretten. PARKERING AF KØRETØJER Parkering af personbiler og motorcykler må ikke finde sted på boligområdet uden for de etablerede parkeringspladser. Last-, campingvogne, motorkøretøjer over 3500 kg samt uindregistrerede køretøjer må ikke henstilles i boligområdet eller på afdelingens parkeringspladser. Ladvogne, som står med farligt eller uforsvarligt gods, må ej heller parkeres. Af hensyn til børnenes sikkerhed anmoder vi beboerne om at køre med forsigtighed på boligvejene og højst med 30 km/timen. Parkér hensynsfuldt mellem parkeringsstriberne, så parkeringspladserne kan bruges optimalt. Selve vejstykket Egebjergvang er en kommunalvej. Både afdelingen og kommunen har i mange år forgæves forsøgt at få parkeringsforbud hos politiet. Vi henstiller til beboerne at undlade parkering på vejstykket af hensyn til redningskøretøjer, snerydning og ikke mindst oversigtsforholdene. Beboere, der låner fælleshuset, bedes henvise udefra kommende gæsters biler til parkeringspladsen ved Egebjergskolen. RÅDERET Der findes et særligt råderetskatalog for din afdeling, som beskriver, hvilke særlige ting du må lave i og udenfor din bolig. - Hjemmeside: Side 8 af 9

9 UDVIDELSE AF HAVER Kan kun ske ved skriftlig henvendelse til afdelingsbestyrelsen. Det er nødvendigt, at der medfølger et skitseforslag, som der kan tages stilling til. VANDHANER OG CISTERNER Utætte vandhaner eller cisterner medfører ofte et stort - og fordyrende B merforbrug af vand, ligesom defekte haner kan være til lydmæssig gene for andre beboere. Reparationer, der skyl-des misligholdelse, skal man selv betale. Er vandhane, cisterne m.v. slidt op, anmeldes dette, og fornyelse betales af afdelingen. VASK OG TØRRING Ejendommen er udstyret med et fælles vaskeri. Se særskilt afsnit i beboermappen. Egen vaskemaskine og/eller kondenstørretumbler, må benyttes med hensyntagen til de øvrige lejere. Tilslutning af vand og afløb skal udføres af autoriserede firmaer. Der må kun benyttes kondenstørretumbler. Tøjtørring og lignende på altanen må kun ske, så tøjet ikke hænger ud over altanen. Tøjtørring i haven eller på altanen bør ske enten på tørrestativ under hækhøjde eller altanhøjde (set fra gaden). Tæpper, måtter og lignende må ikke bankes eller rystes fra altanerne, vinduerne eller på trapperne. VINDUER OG DØRE Dørene i kældrene, der er forsynet med smæklås eller dørpumpe, skal være lukkede og må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten, træstykker eller lignende. ÆNDRING AF LEJEMÅL, ALTAN, TERRASSE Lejligheden/altanen skal bibeholdes i sin oprindelige form. Afvigelser herfra må ikke finde sted uden skriftlig tilladelse fra boligselskabet samt godkendelse fra bygningsmyndigheder. Der henvises til regler om råderet. VI HJÆLPER JER GERNE Som det fremgår af det, du netop har læst, vil du i mange tilfælde kunne hente råd og vejledning på ejendomskontoret. - Hjemmeside: Side 9 af 9

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Frederiksberg forenede Boligselskaber For Havremarken Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber for Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 2 af 8 GENERELT En boligafdeling

Læs mere

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab for Sværdagergård Roskilde Nord Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Husorden For Kildevænget.

Husorden For Kildevænget. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Husorden godkendt på afdelingsmødet den 19. Maj 2010. Husorden For Kildevænget. En boligafdeling som Kildevænget med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

Dette er den fælles husorden. Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne)

Dette er den fælles husorden. Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne) Dette er den fælles husorden Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne) i GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN for Marielyst Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008

Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008 Sydkystens Boligselskab Bøgehegnet afdeling 1. Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008 Denne husorden er et bilag til lejekontrakten. Afdelingen ejes af Sydkystens Boligselskab, SydBo. Administrator

Læs mere

Lejlighedsmappe Afdeling 35

Lejlighedsmappe Afdeling 35 Lejlighedsmappe Afdeling 35 Hammerlodden 35 75, Teglværksgade 7 13 og 8-10 Indholdsfortegnelse Velkommen til Nykøbing F. Boligselskab... 3 Kontakt til ejendomsfunktionærerne... 4 Kontakt til administrationen...

Læs mere

Husorden. for. Bakkely. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Bakkely. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Husorden for Bakkely Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Husorden. for. Skårupvej

Husorden. for. Skårupvej for Skårupvej KAB E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 16 GENERELT Vi betragter vores boligafdeling som et minisamfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og

Læs mere

Lejlighedsmappe Afdeling 1

Lejlighedsmappe Afdeling 1 Lejlighedsmappe Afdeling 1 Hospitalsvej 1 41, Ejegodvej 1-31 Indholdsfortegnelse Velkommen til Nykøbing F. Boligselskab... 3 Kontakt til ejendomsfunktionærerne... 4 Kontakt til administrationen... 4 Kontakt

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Boligselskabet Domea Hedensted-Tørring. Husorden. Afd. 32-14. Grønnevej

Boligselskabet Domea Hedensted-Tørring. Husorden. Afd. 32-14. Grønnevej *) = vedtagne ændringer Boligselskabet Domea Hedensted-Tørring Husorden Afd. 32-14 Grønnevej Forord En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere