Præsentation af FremKom 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsentation af FremKom 3"

Transkript

1 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland

2 Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå! FremKom 1 gennemført i FremKom 2 gennemført i Fremkom 3 gennemført i

3 FremKom-samarbejdet Et geografisk bredt og tværsektorielt samarbejde mellem nordjyske aktører med kompetence på området Beskæftigelsespolitik Erhvervspolitik Uddannelsespolitik 3

4 Analysens gennemførelse og datagrundlag Fase 1 kvantitativ analyse af udviklingen i de 16 sektorer og 4 oplande Fase 2 40 ekspertinterviews og fokusgruppeinterview i oplandene Fase 3 survey blandt 1769 nordjyske virksomheder Fase 4 60 kvalitative virksomhedsinterviews Meget solidt datagrundlag Fase 5 ekspertseminar, hvor analysens resultater blev drøftet Fase 6 hoved- og minirapport, 4 oplandsrapporter, samt 16 sektorrapporter 4

5 Udviklingen i 16 sektorer (740 brancher) og 4 oplande De 4 geografiske oplande: Thy-Mors, Vendsyssel, Aalborg og Himmerland De 16 erhvervssektorer: Fødevarer og støtteerhverv Møbel, beklædning og støtteerhverv Kultur, turisme og event Oplevelsesindustri IKT Energi, miljø og støtteerhverv Transport og støtteerhverv, Byggeri og støtteerhverv Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico Finans, forsikring og videnservice Handel og forretningsservice i øvrigt Metalindustri Øvrig produktion Uddannelse Pleje og omsorg Offentlig administration og organisationer 5

6 FremKom 3: Vækst historisk - og frem mod 2020 i Vendsyssel 6

7 Indeks 2005=100 Tilbageblik Vendsyssel Lidt historie: Vendsyssel frem til i dag Tilbagegang på jobs (8%) Byggeri har færre job (18 %) Udvikling i antal arbejdspladser Aalborg Fødevarer færre job (12%) Transport færre job (17 %) Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico er eneste sektor med fremgang (1.400) Nordjylland Himmerland Vendsyssel Thy-Mors Kilde: FremKom 3 registermodel 7

8 Væksten i Vendsyssel frem til 2020 Arbejdsmarkedet har ændret sig siden FremKom 2: Virksomheder mere optimistiske omkring vækst Men en vis forsigtighed kan spores (jobløs vækst) Væksten forventes primært i private virksomheder Tendens mod hjemtagning af produktion " vi har investeret i nye maskiner og teknologi, som har betydet, at vi har øget vores effektivitet og produktion med 10 færre ansatte - uden at gå på kompromis med kvaliteten. (direktør i fremstillingsvirksomhed) Efterspørgsel efter arbejdskraft frem til Aalborg Nordjylland Vendsyssel Himmerland Thy-Mors 8

9 FremKom 3 Tegn på begyndende rekrutteringsproblemer 9

10 Jobomsætningen vokser i Vendsyssel Antal af jobåbninger i Vendsyssels virksomheder Flere og flere nybesatte jobs i Vendsyssel. især fra 2014 Det viser at der generelt er høj dynamik på arbejdsmarkedet Rekruttering og fastholdelse er derfor en afgørende konkurrenceparameter for virksomheder uanset om der er flaskehalse og ubalancer Vendsyssel Kilde: jobindsats.dk. 10

11 Aktuel situation: Nyopslåede stillinger i Vendsyssel 1. kvt kvt Bygge og anlæg Industri Service (Salg, administration mv) Service (Operationel) 11 Kilde: Jobindsats.dk

12 Udviklingen i arbejdskraftbehovet frem til virksomhedernes egne forventninger (survey) Mest positive forventninger til antallet af faglærte medarbejdere: Metalindustri Øvrig produktion Byggeri Transport ANDEL VIRKSOMHEDER DER FORVENTER AT ANSÆTTE FLERE MED EN ERHVERVSFAGLIG UDDANNELSE M E T A L I N D U S T R I Ø V R I G P R O D U K T I O N B Y G G E R I O G S T Ø T T E R H V E R V T R A N S P O R T O G S T Ø T T E E R H V E R V H A N D E L O G F O R R E T N I N G S S E R V I C E O P L E V E L S E S I N D U S T R I M Ø B E L, B E K L Æ D N I N G O G K U L T U R, T U R I S M E O G E V E N T F Ø D E V A R E R O G S T Ø T T E E R H V E R V I K T E N E R G I O G M I L J Ø O G S T Ø T T E E R H V E R V F I N A N S I E R I N G, F O R S I K R I N G O G S U N D H E D S V Æ S E N, P L E J E O G O M S O R G U D D A N N E L S E O F F E N T L I G A D M I N I S T R A T I O N O G 7% 6% 5% 13% 10% 19% 18% 28% 27% 27% 27% 26% 25% 32% 37% 48% 12 Kilde: Fremkom. Survey (1.800 nordjyske respondenter)

13 Ugebrevet Mandag Morgen Mangel på it-medarbejdere er en vækstbremse Hvad ser du som de største barrierer for at øge væksten i iterhvervet i Danmark? Pct. Hvad ser du som de største barrierer for at øge væksten i iterhvervet i Danmark? Pct. Kilde: Mandag Morgen og IT-branchen. Maj

14 FremKom 3 Overblik Udbud og efterspørgsel i Vendsyssel frem mod

15 Indeks 2014=100 Fremtidig efterspørgsel og udbud af arbejdskraft Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft Udbud af arbejdskraft (arbejdsstyrke) Nordjylland (85.000) (85.400) Vendsyssel Størst absolut vækst i antal arbejdspladser i Fødevarer, Byggeri, Finans & Forsikring Kilde: FremKom og CRT s SamK/LINE model 15

16 Vendsyssel får brug for stadig bedre uddannet arbejdskraft Uddannelsesstrukturen på arbejdspladserne 15,0% Lang videregående uddannelse inkl. forskere 4,0% Mellemlang videregående uddannelse 41,7% Kort videregående uddannelse 35,0% Erhvervsfaglig uddannelse Ikke faglærte Kilde: FremKom og CRTs SamKLINE

17 Vendsyssel får brug for stadig bedre uddannet arbejdskraft Udvikling i virksomhedernes efterspørgsel af arbejdskraft fordelt på uddannelser i perioderne og Ikke faglærte Erhvervsfaglig uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse inkl. forskere Kilde: FremKom og CRTs SamKLINE

18 Mangel på faglærte i Vendsyssel Faldende udbud af faglærte og stigende efterspørgsel frem mod 2020 Virksomhederne i Vendsyssel efterspørger 2 pct. flere faglærte (730 personer) frem til 2020 Udbuddet falder 900 Og der er således risiko for mangel En direktør siger bl.a. således: Vi har svært ved at få faglærte til at arbejde i fremstillingsindustrien Faglært arbejdskraft. Efterspørgsel og udbud Efterspørgsel Udbud + nettoindpendling Kilde: FremKom og CRTs SamKLINE 18

19 FremKom: Vendsyssel Risiko for mangel i bygge, anlæg, jern og metal, hvor efterspørgslen stiger og udbuddet falder Ændring fra 2014 til 2020 i virksomhedernes efterspørgsel efter faglærte arbejdskraft Ændring fra 2014 til 2020 i udbuddet af faglært arbejdskraft i Vendsyssel Handels- og kontor Bygge & anlæg Jern & metal Social & sundhed Handels- og kontor Bygge & anlæg Jern & metal Social & sundhed Anm.: faggruppen Øvrige er udeladt. Kilde: FremKom og CRTs SamKLINE

20 Overskud af ufaglærte i Vendsyssel Ufaglærte udgør 28 pct. af arbejdsstyrken i Vendsyssel Virksomheder i Vendsyssel efterspørger færre ufaglærte frem mod 2020 Udbuddet af ufaglærte falder kun 700 Survey viser at virksomheder stiller højere krav til de ikke-faglærtes kompetencer Udbud og efterspørgsel af ufaglærte. Vendsyssel Efterspørgsel af ufaglærte blandt virksomheder i Vendsyssel Udbud af ufaglærte i Vendsyssel Kilde: FremKom og CRTs SamKLINE 20

21 Arbejdskraftbehov med kort videregående uddannelse i Vendsyssel En relativt lille gruppe, som bl.a. omfatter teknikere og merkantile uddannelser Vendsyssel bidrager med kortuddannet arbejdskraft til andre dele af regionen Gode muligheder for substitution med højere uddannede Udbud og efterspørgsel af personer med kort videregående uddannelse Efterspørgslen i Vendsyssels virksomheder Udbud (arbejdsstyrke) Udbud fratrukket nettoudpendling Kilde: FremKom og CRTs SamKLINE 21

22 Stigende udbud af personer med mellemlange videregående uddannelser (mvu) Stigning i professionsuddannelser og bachelorer, både sundhed, lærere og pædagoger Det vil betyde et overskud for flere typer af uddannede pendler ud For visse sundhedsuddannelser og ingeniører (diplom) kan der fortsat være mangel Udbud og efterspørgsel af personer med mellemlang videregående uddannelse Efterspørgsel af MVU i Vendsyssels virksomheder Udbud (arbejdskraft) med MVU Kilde: FremKom og CRTs SamKLINE 22

23 Mangel på typer af højtuddannede i Vendsyssel I Vendsyssel er der mangel på visse højtuddannede Specielt mangel på sundhedsfaglige, samt naturvidenskabeligt uddannede Overskud af humanistisk uddannede Udviklingen i udbud og efterspørgsel af personer med en lang videregående uddannelse. Vendsyssel Efterspørgsel af LVU blandt virksomheder i vendsyssel Udbud af personer bosat i Vendsyssel med LVU FremKom og CRTs SamKLINE 23

24 Kompetencebegrebet indhold og udvikling 24

25 Hovedtendenser i kompetencebehovet 1. Fokus flyttes fra arbejdsfunktioner til arbejdsprocesser Fokus flyttes over på: måden vi arbejder på - mere end på selve opgaven. 2. Stigende behov for samarbejde og samskabelse Del af samme proces/bundlinje - gå andre fag i møde med sit eget 4. Øget behov for relations- og kommunikationskompetencer Det handler om at kunne snakke med mennesker 5. Medarbejderne bliver inddraget i ledelse "Medarbejdere skal være selvstændige og kunne tage individuelt ansvar..." 6. Lederen som kommunikator Man skal som leder kunne udfordre og lede fagligheden - ikke være fagligheden. 7. Fra fagfaglige- til personfaglige kompetencer Et mere tydeligt behov hos medarbejdere og ledere i forhold til at besidde personlige kompetencer, som kan understøtte udfoldelsen af de faglige kompetencer i den specifikke arbejdssituation. 25

26 FremKom 3 "Det er oplevelsen, at vi kan konkurrere med andre lande på grund af måden vi tænker på, som er mere procesorienteret, reflekterende, præget af teamånd og af at tænke nyt sammen også på tværs af produktionen og andre afdelinger. Det oplever vi tydeligt i forhold til de afdelinger, som vores virksomhed har i eksempelvis Polen, hvor der er en kultur, som er mere præget af at arbejde efter opskrift og under traditionel ledelse. HR-direktør i fremstillingsvirksomhed JANUAR STYREGRUPPEMØDE

27 FremKom 3 Anbefalinger 27

28 Anbefalinger Målrettet opkvalificering ikke-faglærte, ledige akademikere og flygtninge asyl Tiltræk specialiseret indenlandsk og udenlandsk arbejdskraft Fokus på ægtefællebeskæftigelse og hele familiens integration i nærmiljøet Flere faglærte gennem bedre vejledning om den fremtidige udvikling og behov Styrke praktikforløb og projektarbejde under uddannelse Særlig fokus på behovet for arbejdskraft i væksterhvervene Løbende overvågning af behovet for arbejdskraft og kompetencer: hvilke kompetencer og kvalifikationer er det virksomhederne søger? Nu og på sigt 28

29 Jobbarometeret: eksempel på overvågning og operationalisering Jobbarometeret, udviklet af Jobcenter Hjørring, har et strategisk perspektiv, med udgangspunkt i FremKom 3 og et operationelt perspektiv, med udgangspunkt i Arbejdsmarkedsbalancens stillingsbetegnelser Viser virksomheders behov for ikkefaglærte og faglærte på detaljeret niveau De grønne områder viser mulige rekrutteringsvanskeligheder/flaskehalse, fx metalindustri, IKT, møbel og beklædning, transport, handel m.fl. 29

30 Tak for ordet! 30

31 Ekstra slides 31

32 Virksomhederne i Vendsyssel efterspørger bedre og bedre uddannet arbejdskraft Udvikling i virksomhedernes efterspørgsel af arbejdskraft fordelt på uddannelser i perioderne og (pct.) Udvikling i virksomhedernes efterspørgsel af arbejdskraft fordelt på uddannelser i perioderne og (antal) 27% Ikke faglærte % 15% Erhvervsfaglig uddannelse Kort videregående uddannelse % 6% 2% 3% -8% -6% % Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse inkl. forskere

33 Vendsyssel får brug for bedre uddannet arbejdskraft 13,0% 3,6% 41,5% Udviklingen i uddannelsesstrukturen på arbejdspladserne i Vendsyssel 3,1% 4,2% 4,8% 15,0% 15,3% 4,0% 4,6% 41,7% 42,4% Lang videregående uddannelse inkl. forskere Mellemlang videregående uddannelse Kort videregående uddannelse Udvikling i virksomhedernes efterspørgsel af arbejdskraft fordelt på uddannelser i perioderne og % 15% 15% Erhvervsfaglig uddannelse 3% 6% 2% 3% 38,8% 35,0% 32,8% Ikke faglærte -8% -6% % Kilde: FremKom og CRT 33

34 Balancer og ubalancer på arbejdsmarkedet i Vendsyssel i 2020 Modelberegninger viser kommende ubalancer Arbejdsløshed blandt ufaglærte og personer med en mellemlang videregående uddannelse Mangel på faglærte og personer med en kort videregående uddannelse Lang videregående uddannelse -8 Mellemlang videregående uddannelse 1628 Kort videregående uddannelse -411 Faglærte -416 Ufaglærte Mangel Overskud (arbejdsløshed) 34

35 Faglærte i Vendsyssel Efterspørgsel efter faglærte stiger i Bygge & anlæg, samt jern & metal Udbuddet af faglærte Jern & metal falder meget Der ventes reel mangel inden for kort tid, fx i bygge/anlæg Rekrutteringsudfordringer i metal og maritime- især medarbejdere med specialiserede kvalifikationer og kompetencer Ændring i efterspørgsel og udbud af erhvervsfaglige faggrupper Vendsyssel Handels- og kontor Efterspørgsel Udbud Bygge & anlæg Jern & metal Social & sundhed -600 Kilde: FremKom og CRTs SamKLINE 35

36 Udviklingen i arbejdskraftbehovet frem til virksomhedernes egne forventninger (survey) Mest positive forventninger: IKT, Metalindustri, Øvrig produktion Mere negative forventninger: Energi, miljø mv., Pleje og omsorg Offentlig administration I K T M E T A L I N D U S T R I Ø V R I G P R O D U K T I O N F I N A N S O G V I D E N S S E R V I C E B Y G G E R I O G S T Ø T T E R H V E R V K U L T U R, T U R I S M E O G E V E N T H A N D E L O G F O R R E T N I N G S S E R V I C E M Ø B E L, B E K L Æ D N I N G M V O P L E V E L S E S I N D U S T R I F Ø D E V A R E R O G S T Ø T T E E R H V E R V T R A N S P O R T O G S T Ø T T E E R H V E R V S U N D H E D, - T E K N O L O G I O G M E D I C O U D D A N N E L S E E N E R G I O G M I L J Ø M V P L E J E O G O M S O R G O F F. A D M O G O R G A N I S A T I O N 77% 22% 64% 35% 64% 33% 51% 33% 16% 51% 44% 51% 45% 51% 44% 50% 50% 47% 47% 7% 42% 52% 6% 39% 54% 7% 29% 58% 13% 29% 54% 17% 25% 65% 10% 20% 59% 21% 13% 68% 19% 36 Flere ansatte Uændret antal ansatte Færre ansatte

37 Risiko for mangel på faglærte i Nordjylland Efterspørgsel og udbud af faglært arbejdskraft - udvalgte brancher Jern & metal Udbud Jern & metal Efterspørgsel Bygge & anlæg Udbud Bygge & anlæg Efterspørgsel

38 Indeks 100=2014 Fremtidig behov for arbejdskraft i Vendsyssel Det private skaber flere job Det offentlige mister 800 arbejdspladser, der til dels opvejes af udflytning af statslige arbejdspladser Trods færre offentlige ansatte, forventes vækst i antal opgaver Virksomhedernes efterspørgsel af arbejdskraft delt op på offentlig og privat sektor. Vendsyssel Privat sektor Offentlig sektor Kilde: FremKom og CRTs SamKLINE 38

39 Arbejdskraftbehovet i Vendsyssel frem til 2020 Survey og interviews viser: Virksomhedernes forventninger til antallet af ansatte om 5 år (survey) Mere optimisme end i modelberegningerne, især i metalindustri og energi og miljø 38 pct. af virksomhederne forventer at ansætte flere Vendsyssel 38% 50% 12% Flere ansatte Uændret antal ansatte Færre ansatte Kilde: FremKom og Survey blandt virksomheder 39

40 Faglærte i Vendsyssel Også turismebranchen oplever vanskeligheder ved at rekruttere faglærte Turisterhvervet forventer ikke at kunne finde en tilstrækkelig mængde faglærte medarbejdere til at varetage de fremtidige stillinger i sektoren. Det manglende udbud af faglærte kompenseres derfor ved at ansatte ikke-faglærte. Udfordringen ved de ikke-faglærte er, at de ofte er afløsere, der ikke kan være i virksomheden hele tiden, og derfor heller ikke så let kan præges i forhold til de serviceleverancer eller specifikke produkter, som sektoren trækker frem som nye unikke forretningsområder. Fra sektorrapporten Kultur, turisme og event 40

41 FremKom 3 Vi kommer til at arbejde med personer, der favner bredere end vi gør i dag. Derudover får vi personer, hvor uddannelsesniveauet ikke er høj, men efteruddannelsesniveauet langt højere (En turistvirksomhed i Vendsyssel) Turisterhvervet er stærkt afhængigt at ikke-faglærte sæsonansatte, bl.a. unge under uddannelse. Ungdomsårgangene bliver imidlertid stadig mindre, samtidigt med, at kravene til individualiseret serviceproduktion er stigende. Dette betyder, at det kan være vanskeligt at finde tilstrækkelig gode unge ikke-faglærte sæsonansatte. Små ungdomsårgange bekymrer der skal arbejdes med attraktiviteten inden for især turistbranchen (Fra sektorrapporten:kultur, turisme og event) JANUAR STYREGRUPPEMØDE

42 Stigende udbud af personer med mellemlange videregående uddannelser (mvu) Stigning i professions-uddannelser og bachelorer, både sundhed, lærere og pædagoger Det vil betyde et overskud for flere typer af uddannede, især folkeskolelærere Beregningsmodellen viser mangel af teknisk uddannede i 2020, fordi en større del af denne arbejdskraft pendler ud af Vendsyssel Overskud af personer med en mellemlang videregående uddannelse i 2020, samt hvorvidt ubalancer dækkes af udpendlere Overskud Udpendling (netto) Pædagogik Folkeskole Samfunds Teknisk Sundhed Kilde: FremKom og CRTs SamKLINE 42

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå!

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå!

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Agenda Kort om FremKom 3 Gennemførelsen af analysen data og faser Behovet for arbejdskraft og uddannelser Kompetencebehov på det nordjyske

Læs mere

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Vækstkonference i Thisted 21. november 2016 Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Nanna Skovrup, Kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland FremKom 3 FremKom-samarbejdet

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå!

Læs mere

MINI HOVEDRAPPORT - FREMKOM 3

MINI HOVEDRAPPORT - FREMKOM 3 FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND MINI HOVEDRAPPORT - FREMKOM 3 MINI HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND

Læs mere

MINI HOVED- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

MINI HOVED- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 MINI HOVED- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV

Læs mere

OPLANDS- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland AALBORG

OPLANDS- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland AALBORG 2016 OPLANDS- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland AALBORG I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

OPLANDS- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland THY-MORS

OPLANDS- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland THY-MORS 2016 OPLANDS- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland THY-MORS I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Oplandsrapport 2015 Himmerland

Oplandsrapport 2015 Himmerland FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Oplandsrapport 2015 Himmerland Fremkom 3: Kompetencebehov i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Oplandsrapport 2015 Thy-Mors

Oplandsrapport 2015 Thy-Mors FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Oplandsrapport 2015 Thy-Mors Fremkom 3: Kompetencebehov i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Oplandsrapport 2015 Vendsyssel

Oplandsrapport 2015 Vendsyssel FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Oplandsrapport 2015 Vendsyssel Fremkom 3: Kompetencebehov i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Sektorrapport 2015 Øvrig produktion

Sektorrapport 2015 Øvrig produktion FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Øvrig produktion Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Sektorrapport 2015 Kultur, turisme og event

Sektorrapport 2015 Kultur, turisme og event SEPTEMBER 2015 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Kultur, turisme og event Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

PROGNOSE 2016. Delrapport: Hjørring Kommune

PROGNOSE 2016. Delrapport: Hjørring Kommune PROGNOSE 2016 Jobcenteret i Hjørring har spurgt 336 lokale virksomheder om, hvilke typer medarbejdere, de har ansat lige nu, og om de forventer at ansætte eller afskedige medarbejdere de næste 12 måneder.

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Sektorrapport 2015 Møbel, beklædning og støtteerhverv

Sektorrapport 2015 Møbel, beklædning og støtteerhverv JANUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Møbel, beklædning og støtteerhverv Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40

Læs mere

Sektorrapport 2015 Informations- og kommunikationsteknologi

Sektorrapport 2015 Informations- og kommunikationsteknologi FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Informations- og kommunikationsteknologi Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland IKT

FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland IKT 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland IKT I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV

Læs mere

Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Oplandsrapport 2012 Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Aalborg I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

METAL- INDUSTRI SEKTOR- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

METAL- INDUSTRI SEKTOR- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland METAL- INDUSTRI I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

oplandsrapport FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

oplandsrapport FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland oplandsrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Thy-Mors I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Møbel og beklædning. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Møbel og beklædning. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Møbel og beklædning I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere

Læs mere

Aalborg OPLANDSRAPPORT. Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Aalborg OPLANDSRAPPORT. Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland OPLANDSRAPPORT 2012 Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Aalborg I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

Himmerland OPLANDSRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Himmerland OPLANDSRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland OPLANDSRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Himmerland I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Sektorrapport 2015 Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico

Sektorrapport 2015 Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF

Læs mere

Sektorrapport 2015 Offentlig administration og organisationer

Sektorrapport 2015 Offentlig administration og organisationer SEPTEMBER 2015 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Offentlig administration og organisationer Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Energi og miljø. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Energi og miljø. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Energi og miljø I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Nøgletal for Nordjylland opdaterett til mødet i RAR Nordjylland d. 24. august 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Sektorrapport 2015 Energi og miljø og støtteerhverv

Sektorrapport 2015 Energi og miljø og støtteerhverv FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Energi og miljø og støtteerhverv Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40

Læs mere

SEKTOR- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland FINANSIERING, FORSIKRING OG VIDENSSERVICE

SEKTOR- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland FINANSIERING, FORSIKRING OG VIDENSSERVICE 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland FINANSIERING, FORSIKRING OG VIDENSSERVICE I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM

Læs mere

Møbel og beklædning SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Møbel og beklædning SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Møbel og beklædning I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Thy-Mors OPLANDSRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Thy-Mors OPLANDSRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland OPLANDSRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Thy-Mors I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Kompetencebehov på Bornholm - arbejdskraftbalancer

Kompetencebehov på Bornholm - arbejdskraftbalancer 27. januar 2011 Kompetencebehov på Bornholm - arbejdskraftbalancer Metoder Kort om modellen Resultater arbejdskraftbalancer 28-01-2011 Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Metoder: Arbejdskraftbalancer på

Læs mere

OFFENTLIG ADMINISTRATION OG ORGANISATIONER

OFFENTLIG ADMINISTRATION OG ORGANISATIONER 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland OFFENTLIG ADMINISTRATION OG ORGANISATIONER I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

SEKTOR- RAPPORT TRANSPORT OG STØTTEERHVERV. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

SEKTOR- RAPPORT TRANSPORT OG STØTTEERHVERV. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland TRANSPORT OG STØTTEERHVERV I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

SEKTOR- RAPPORT HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

SEKTOR- RAPPORT HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG

Læs mere

SEKTOR- RAPPORT OPLEVELSES- INDUSTRI. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

SEKTOR- RAPPORT OPLEVELSES- INDUSTRI. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland OPLEVELSES- INDUSTRI I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Sektorrapport 2015 Finansiering, forsikring og vidensservice

Sektorrapport 2015 Finansiering, forsikring og vidensservice FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Finansiering, forsikring og vidensservice Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

Metalindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Metalindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 12 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Metalindustri I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Transport. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Transport. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Transport I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

og forretningsservice

og forretningsservice sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Handel og forretningsservice I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække

Læs mere

Oplevelsesindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Oplevelsesindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Oplevelsesindustri I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge. Status ultimo oktober 2016

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge. Status ultimo oktober 2016 Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status ultimo oktober 2016 Igangsatte initiativer i forhold til den indgåede partnerskabsaftale Med afsæt

Læs mere

PROGNOSE 2016. Hovedrapport for Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring kommuner.

PROGNOSE 2016. Hovedrapport for Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring kommuner. PROGNOSE 2016 Jobcentrene i Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring har spurgt 824 virksomheder i de tre kommuner om, hvilke typer medarbejdere, de har ansat lige nu, og om de forventer at ansætte eller

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

Pleje og omsorg SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Pleje og omsorg SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Pleje og omsorg I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Transport SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Transport SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Transport I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Energi og miljø SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Energi og miljø SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Energi og miljø I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

FremKom 2. mini hovedrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

FremKom 2. mini hovedrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland mini hovedrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland FremKom 2 I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor April 2016 Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor Indhold Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor...1 Indledning og metode...2 Beskæftigelsen i den private sektor...2 Akademikerbeskæftigelsen

Læs mere

De nyeste resultater, Fremskrivningsnotat (tal-opdatering) Bjarne Madsen

De nyeste resultater, Fremskrivningsnotat (tal-opdatering) Bjarne Madsen De nyeste resultater, Fremskrivningsnotat (tal-opdatering) Bjarne Madsen Indhold Nyt arbejdsmarkedsregnskab og tekniske nyheder Fremskrivning af dansk økonomi med ADAM Fremskrivning af den regionale økonomi

Læs mere

Fremtidens arbejdskraftsbehov. Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter)

Fremtidens arbejdskraftsbehov. Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter) Fremtidens arbejdskraftsbehov Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl @MiePihl(på Twitter) Udvikling i arbejdsstyrken frem til 2025 Færre faglærte og flere med længere

Læs mere

Bygge og anlægsbranchen på Bornholm

Bygge og anlægsbranchen på Bornholm Bygge og anlægsbranchen på Bornholm 26. maj 2014 Formål med undersøgelse: At fremskaffe faktuel viden om sektoren Kort og godt hvordan står det til med bygge- og anlægsområdet på Bornholm? Hvorledes er

Læs mere

Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden. Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter)

Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden. Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter) Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl @MiePihl(på Twitter) md@ae.dk Temperaturen på arbejdsmarkedet i Norden Unges uddannelsesniveau

Læs mere

Handel og forretningsservice

Handel og forretningsservice SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Handel og forretningsservice I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde. August 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde. August 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde August 2006 Indhold Særtræk, styrker og svagheder Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Særlige kendetegn

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

FremKom 2 MINI HOVEDRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

FremKom 2 MINI HOVEDRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland MINI HOVEDRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland FremKom 2 I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

SEKTOR- RAPPORT BYGGERI OG STØTTEERHVERV. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

SEKTOR- RAPPORT BYGGERI OG STØTTEERHVERV. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland BYGGERI OG STØTTEERHVERV I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland September 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

Arbejdsmarkedet i TÅRNBY KOMMUNE

Arbejdsmarkedet i TÅRNBY KOMMUNE Arbejdsmarkedet i TÅRNBY KOMMUNE September 2006 Forord AF-regionerne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm har i et samarbejde forestået udarbejdelse af en strukturbeskrivelse for hver af de nye kommuner

Læs mere

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE BRUG FOR FLERE Beskæftigelsesregion Nordjylland, juni 2008 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I STORE OG SMÅ SUNDHEDS- FAG Rekrutteringssituationen for bioanalytikere, ergoterapeuter,

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 15-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland Marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE September 2006 Forord AF-regionerne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm har i et samarbejde forestået udarbejdelse af en strukturbeskrivelse for hver af de nye

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Indholdsfortegnelse Resume... 3 Arbejdsstyrken og den demografiske udfordring... 4 Figur 1 Fremskrivning af arbejdsstyrken i Nordjylland... 4 Figur 2 Fremskrivning

Læs mere

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Hvad er det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Samarbejde

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland November 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Fødevarer SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Fødevarer SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Fødevarer I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Finans, forsikring og videnservice

Finans, forsikring og videnservice SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Finans, forsikring og videnservice I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Esbjerg. August 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Esbjerg. August 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Esbjerg August 2006 Særlige kendetegn Efterspørgslen efter arbejdskraft: Jobcenterområde Esbjerg er det største af de fire jobcentre i det nuværende Ribe

Læs mere

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Oplæg på Kompetencerådets møde den 25.1.2017 v./ Merete Giehm-Reese, Regional Udvikling, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hovedpointer

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Knap hver anden 3-årige har en uddannelse, der er på samme niveau som mors eller fars uddannelse. Især de erhvervsfaglige uddannelser går i arv. Mere end 7

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 20.11.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland August 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Arbejdsmarkedet i KØBENHAVNS KOMMUNE

Arbejdsmarkedet i KØBENHAVNS KOMMUNE Arbejdsmarkedet i KØBENHAVNS KOMMUNE September 2006 Forord AF-regionerne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm har i et samarbejde forestået udarbejdelse af en strukturbeskrivelse for hver af de nye

Læs mere