Generalforsamlingen Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamlingen 7-6-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup"

Transkript

1 Generalforsamlingen Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matrikel. Nr. 1.D.O Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling afholdt den 7. juni 2010 kl i Asminderød Sognegård. Tilstede var stemmeberettigede repræsentanter for 23 husstande. Der var 1 husstand repræsenteret ved fuldmagt. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt advokat Børge Stjernholm, til referent Lise Lundby K566. Stjernholm konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig, men påpegede, at seks uger er ufatteligt lang tid. Dagsorden punkt 1 forslag om at erstatte aftale med INDU A/S med UNO A/S: Forslaget blev læst op af Børge Stjernholm. Leif redegjorde kort for de forslag, der var kommet fra to beboere, og bestyrelsen har dermed i alt været rundt omkring fire forskellige leverandører. Bestyrelsen har valgt UNO pga. kvalitet og funktionalitet, og det er dette forslag, der fremlægges på generalforsamlingen. Lars Ølgaard Mortensen fra UNO præsenterede firmaet og det konkrete tilbud. - Efter et år gennemgår UNO legepladsen gratis - Der lægges vægt på motoriske og fysiske udfordringer - Legepladsen er tænkt til de større børn - Der tages hensyn til beboerne, der bor ved legepladsen, ved at der er skærmet af ind til haverne. - Der følger en vippeplade med til den lille legeplads. D457: Der spørges til faldunderlaget. Det vil blive skiftet og erstattet med større sandkorn for at undgå katte, som foretrækker finere sand. Leif henviste til en legeplads ved Lejerbo, som er identisk med det, der vil blive lagt på vores nye legepladsen. D435: Der blev spurgt til aldersklasse. Hvor gammel skal man være for at kunne kravle op? Lars svarede 4-5 år. Leif præsenterede billeder fra det forslag, der blev besluttet på generalforsamlingen i oktober 2009 og fortalte om besøg på en 1-årig INDU-legeplads, hvor kvaliteten af opsætningen og stolpernes kvalitet var meget ringe, og derfor har bestyrelsen fravalgt INDU. K540: Der blev spurgt til, hvor tit en legeplads skal vedligeholdes. Der blev fra Lars svaret hver 10. år, og det blev tilføjet, at delene i UNO er udskiftelige, så der ikke skal skiftes flere ting, fordi én går i stykker.

2 D455: Er der lagt planer for den lille legeplads? Leif svarede, at legepladsen er blevet gennemgået af en legepladsinspektør, som vurderer, at den passer fint til aldersgruppen 0-4 år og er i fin stand. Bestyrelsen vurderer, at legepladsen med det nye legeredskab up-to-date, samt at den på arbejdsdagene løbende vil blive vedligeholdt. Leif redegjorde for økonomien, samt finansiering af tilbuddet, hvis det skal gøres igennem UNO. K 540: Der blev spurgt til produktgaranti. Svar: 5-15 år, for de produkter, der er valgt i dette forslag. Det afhænger af hvilke dele. K 540: Stiller I krav til, hvordan vedligeholdelsen skal være holdt? Svar: Nej. Garantien dækker fabrikationsfejl. Knækker et net, eller er der slitage, dækker garantien. Men hærværk dækker UNO ikke. Det blev tilføjet, at UNOs tilbud indeholder, at legepladsen bliver tilset af en uvildig. hærværk dækker UNO ikke. D467: Der blev spurgt til pris for bortkørsel af jord. Lars fortalte, at det er med i prisen. K524: Der blev spurgt, om sikkerhedsreglerne er de samme på en legeplads i en beboerforening som på en offentlig legeplads. Lars svarede ja, og tilføjede at UNO derudover har et eksternt bureau, som godkender UNOs produkter. Leif fremlagde, at forslaget er dyrere end INDUs, men bestyrelsen har ikke været i tvivl om, at det er pengene værd. K548: Er der en beregning på kontingentforhøjelsen? Leif svarede ja, jvf. Forslaget, der blev fremsat ved generalforsamlingen i oktober 2009, og den aktiveres, når legepladsen er der. D457: Hvor lang tid vil det tage? Lars svarede, at hvis vi beslutter det i dag, vil det tage max otte uger. D455: Hvis andet punkt (forslag om finansiering) falder, er bestyrelsen så indstillet på at finansiere legepladsen på anden måde? Leif svarede ja, for UNO har et finansieringsforslag, som dog er dyrere. D463: Der blev spurgt til højden af tårnene. Og efterfølgende fulgte en diskussion om højden og tårnene, samt at børn kan kigge ind til beboerne, som har have op til legepladsen. Leif tilføjede, at bestyrelsen har lyttet til kritikken fra sidste generalforsamling, og at UNO er blevet bedt om at tage hensyn til dette i deres forslag. D463: Den skærmer ikke nok. 1.5 meter giver stadig mulighed for at kigge ind i haverne. D461: Forespørgsel om, om der i det nye forslag kan gøres mere for, at man ikke kan kigge ind i køkkenerne.

3 K540 Christian: Der blev spurgt til om jorden kunne sænkes. Der blev svaret, at det kan godt lade sig gøre, men det vil medføre en øgning i udgifterne. Leif tilføjede, at der skal overvejes om vand mm. K540: Det skal være pænt, og det skæmmer området, hvis der skal graves tre meter ud til hver side for at lave en fordybning. D317: Hos os trækker vi gardinerne for. K540: Kunne man give de involverede grundejerforeningen dispensation til at lade hækken vokse D467: Kan der skæres af stolperne? Ja, men så vil de store børn ikke bruge den, for så er den ikke udfordrende nok. K540: Kan legepladsen flyttes, så skråningen udnyttes? D461: Kan der plantes træer for at tilgodese beboerne? Svar fra gartner K540: Ja, men nogle år vil det blive for voldsomt. D461: Er det godkendt af kommunen? Og hvem dækker, hvis børn kommer til skade? Lars svarede, at tegningerne vil blive sendt til kommunen, for der skal søges byggetilladelse. Det sørger UNO for. Familiens egen forsikring dækker ved almindelige tilfælde, fx fald og en brækket arm. Har der været noget galt med legepladsen i længere tid, er det grundejerforeningens ansvar. Hvis der er konstruktionsfejl, er det UNOs ansvar. Forslaget blev sendt til afstemning: For: 18 Imod: 3 Hverken for eller imod: 3 Som en fodnote til generalforsamlingen vil vi oplyse, at der ikke kan parkeres på gæsteparkeringen ud for legepladsen fra ultimo uge 28 til de er færdige i uge 30/31. Der vil blive lavet en afspærring iht. nedenstående. Dagsorden punkt 2 forslag om at legepladsen finansieres ved, at pengene lånes af vejfonden: D455: 8-10 år er en lang tidshorisont. Leif fortalte, at der har været folk ude og kigge på belægningen, og vurderer, at omkostningerne vil være lave. Det blev tilføjet, at der afdrages hver år, og derudover afsættes der hvert år til vejfonden. D453: En opsparing er en opsparing, som der ikke bør røres ved. Vi har tidligere talt om, at der ikke skal røres ved vejfonden i forbindelse med parkeringsplads. Hvis vi vedtager dette med opsparingen denne gang, vil vi så gøre det igen? Hvorfor kunne der ikke pilles ved opsparingen den gang?

4 Leif: Vi har vurderet, at det er bedre at selvfinansiere. Det er en anden bestyrelse, som har vedtaget dette nye forslag. K524: Fuld tillid til bestyrelsens disponering. Det er ikke grønt lys til, at vejfondens skal åbnes, fordi vi beslutter at låne af vejfonden denne gang. D467: Godt forslag (selvom man kan kigge ind af vinduerne ) D435: spurgte til omkostningerne ved at låne af UNO. Kan Leif svarede, at finansiering via UNO vil være dyrere end den foreslåede finansieringsmodel. D435: Forslag om, at noget finansieres ved egenkapital og noget ved vejfonden, så der laves et kompromis. Legepladsen ved klyngehusene holder ikke otte år. Leif svarede, at inspektøren vurdere, at den ville holde flere år. D455: Hvor længe har vejfonden eksisteret? 25 år. K540: Er det korrekt, at der stemmes om, at vejfonden kun åbnes til at finansiere legepladsen? Ja D455: Er det rigtigt forstået, at der sidste år blev overført ekstra til vejfonden? Nej, de blev sat til side til ekstraordinære udgifter. Forslaget blev sendt til afstemning: For: 18 stemmer Imod: 4 stemmer Hverken for eller imod: 3 Dirigent: Referent: Advokat Børge Stjernholm Lise Lundby K566 Formand: Leif Lund

5 Beboermøde Økonomi: Leif fremlagde regnskab, som lige nu indeholder et underskud på , som efter al sandsynlighed vil blive øget til Skyldes primært øgede udgifter til snerydning, renovering af skur. Bemærkninger: D435: Det er forkert at tage pengene af vejfonden til små reperationer. Svar: Både den tidligere og nuværende bestyrelse har haft opfattelse, at det, der har med vejene at gøre, betales af vejfonden, eftersom det udskyder store reparationer af vejene mange år. D457: Kan man lægge asfalt ved klyngehusene i stedet for sten, hvis det er billigere? Det kan stadig klares ved små reparationer. De grønne områder: Henrik fremlagde udviklingen i den 5-årige haveplan og vedligeholdelsesplanen. Bemærkninger: K570: Der blev spurgt til bøgehækken foran Dannevang Svar: Mange er gået ud. Der vil blive plantet pil i stedet, og den del af bøgehækken, der kan bruges, vil blive flyttet til eksisterende bøgehække foran , hvor nogle af de eksisterende bøgehække er gået ud. Der blev spurgt til, hvad det vil betyder for ligusterhækken, at der lægges dobbelt flisegang. Svar: Der bliver ikke lagt dobbelt flisegang i de passager, hvis det vil ødelægge ligusterhækken. K512: Skal træerne foran bevares? Svar fra gartner 540: Ja, men træerne vil blive beskåret, så problemet med mange blade er løst til efteråret. D467: Behøver man slå græs på en helligdag? Svar fra gartner 540: Pga. vejret med varme og meget regnvand er de nød til at slå græsset når der er mulighed for det, men generelt vil de undgå det. Der bliver afholdt havedag den 18. september Hjemmeside: Henrik præsenterede hjemmesiden Der er stadig 30 husstande, der ikke har tilmeldt sig og ikke får information.

6 Festudvalget: Der har sidste år været god tilslutning til vores arrangementer. I år har vi besluttet ikke at husstandsomdele invitationerne med i stedet kunne lægge dem på foreningens hjemmeside. Vi har ikke fået mange tilmeldinger til fastelavn og skt. Hans i år, så nu er vi lidt i tænkeboks. I år afholdes sommerfesten 28.8 Ejerlauget: HP informerede om muligheder for alternativ energiforsyning, men vi mangler plads, og det bliver for dyrt. Det undersøges nu om der er mulighed for at supplere med alternativ energi. Der arbejdes på at udskifte kedlerne. Der blev spurgt, om der ville komme større kapacitet. Svar: Nuværende store kedel vinterkedel har en effekt på cirka 1000 kw. Ny løsningsmodel, som der arbejdes på, vil bestå af fire kaskadestyret kondenserende kedler á cirka 300 kw, som vil yde cirka 1200 kw. Diverse omkring bebyggelsen: På baggrund af en henvendelse fra en beboer om, hvem der har ansvaret for kloakledningerne i området, har bestyrelse undersøgt det med hjælp fra advokat Børge Stjernholm. Konklusionen var klar, hvilket også blev bekræftet ved et notat fra anden advokat fra tidligere, som dukkede op i arkiverne: Det er iht. deklarationen Grundejerforeningen som har ansvaret for kloakledningerne uden for husene samt hovedkloakledningerne i begge bebyggelserne. Da bestyrelsen ikke har kunnet finde nogle ordentlige tegninger over kloakledningerne, har bestyrelse endnu ikke kunnet komme med en klar udmelding om hvor ansvarsgrænsen er, men lige så snart det er afklaret, vil der blive udsendt materiale på det. Ud fra ovenstående konklusion har bestyrelse besluttet at betale alle udgifterne til kloakrensning iht. ovenstående 5 år tilbage. D540: Hvordan finder man ud af, hvor fejlen ligger. Svar: Det vurderer kloakmanden. Fremtidig bestyrelse: - Der skal findes en formand - Alternativt en kasserer - Bestyrelsen udvides med en person.

7 Der opfordres altså til at finde en person, der kunne være interesseret og kompetent. Eventuelt: K524: Der blev spurgt til langtidsparkerede biler. Hvis der er plader på, kan man ikke gøre noget. Leif påpegede, at bestyrelsen ikke har nogle beføjelser, men kan kun opfordre. Til sidst: En tak til vores nye flagmand.

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af den ordinær generalforsamling

Referat af den ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat af den ordinær generalforsamling Dagsorden 1. Valg af dirigent Martin Rømer blev valgt til dirigent Dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 1. VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslog Klaus Børch, som blev valgt uden modkandidater. Klaus Børch takkede for valget og tilliden og konstaterede, at

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Greve den 22. april 2013 Bestyrelsens beretning ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Efter generalforsamlingen den 16.april 2012 fortsatte

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i Nordhavnsgården

Referat af ordinært afdelingsmøde i Nordhavnsgården Referat af ordinært afdelingsmøde i Nordhavnsgården Tid: 20. september 2012 kl. 19.00 Sted: Beboerlokalet, Herninggade 2, stuen Indbudte: Alle beboere i Nordhavnsgården, Anders Wiig (fsb), Michael Willer-Jensen

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget. Referat af ekstraordinær generalforsamling mandag 22. juni 2009 kl. 19.00

Grundejerforeningen Hvedevænget. Referat af ekstraordinær generalforsamling mandag 22. juni 2009 kl. 19.00 Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling mandag 22. juni 2009 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Orientering om vedligeholdelse af sydlig parkeringsplads 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Maj 2013 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Referat: 32 stemmeberettigede (dvs. beboere fra 32 husstande) var fremmødt. 1. Valg af dirigent Christian Møller

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra beboermøde i Sobo As. afdeling, 8 den 3/9-2012 I SEP. Dagsorden punkt Valg at dirigent

Referat fra beboermøde i Sobo As. afdeling, 8 den 3/9-2012 I SEP. Dagsorden punkt Valg at dirigent Referat fra beboermøde i Sobo As afdeling, 8 den 3/9-2012 Dagsorden punkt Valg at dirigent i Valgt til dirigent blev: Hanne Petz Der konstaterede at mødet var indkaldt rettidigt og at dagsordenen vär OK

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 27.

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Grundejerforeningen 1DO Båstrup c/o Dannevang 455, 3480 Fredensborg, bestyrelsen1do@gmail.com

Grundejerforeningen 1DO Båstrup c/o Dannevang 455, 3480 Fredensborg, bestyrelsen1do@gmail.com Formandens beretning 203/ (Oktober 20) FORMANDENS BERETNING 203/ BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING DET FORLØBNE ÅR BEBOERSAGER EJERLAUGET GRØNNE OMRÅDER ARBEJDSDAGE VEJE KLOAKKER TAGENE I RÆKKEHUSENE ØKONOMI

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere