Grundejerforeningen Bangsboparken. Årsrapport 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Bangsboparken. Årsrapport 2012"

Transkript

1 Grundejerforeningen Bangsboparken Årsrapport 2012

2 Grundejerforeningen Bangsboparken Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Årsberetning 2 Bestyrelsens påtegning 5 Reviewpåtegning 6 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse Balance pr Noter 10

3 Grundejerforeningen Bangsboparken 1 Foreningsoplysninger Forening Grundejerforeningen Bangsboparken, 8541 Skødstrup Matrikel nr.: Segalt by, Skødstrup 15 DT, 15 DU, 15DV og 15 DX Hjemstedskommune: Århus Formand Lene Kanstrup Bestyrelse Lene Kanstrup, formand Max Hedemann Henrik Hansen Kasser Max Hedemann Revisor Djursland Landboforening Godkendt på foreningens generalforsamling, den 3.april 2013 Dirigent

4 Grundejerforeningen Bangsboparken 2 Årsberetning Aktivitet Grundejerforeningens aktivitet har bestået i at administrere de fælles foranstaltninger, der følger af Århus Kommunes lokalplan 686, vedtaget december 2003 og tinglyst den 4. marts, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i øvrigt i forbindelse med de under foreningens område tilhørende ejendomme så som friarealer, veje, stier m.m. Beretning v/formand Lene Kanstrup Efter et lidt travlt år sidste år i Grundejerforeningssammenhæng, hvor vi fik lavet nye gartner- og snerydningsaftaler, har 2012 vist sig forholdsvist stille. Gartner: Vores nye gartner hedder M.V. Skovservice ApS, ledet af Martin Vang. Sidste år lavede vi en foreløbig et årig aftale med M.V. Skovservice ApS. Vores forventning var, at dette prøve-år ville indgå som det første år af en 3 årig aftale. En treårig aftale som beløber sig til kr. på tre år. Denne blev tegnet, idet dette gav en betydelig besparelse på næsten kr. over 3 år, set i forhold til den tidligere aftale. Umiddelbart har vi ikke haft de store indkøringsproblemer med M.V. Skovservice, og vi har derfor besluttet at fortsætte samarbejdet. I 2012 oplevede vi desværre enkelte episoder, hvor Bangsboparkens fællesarealer og ejendomme blev uhensigtsmæssigt benyttet af andre end Bangsboparkens egne beboere. Vi besluttede derfor i bestyrelsen at etablere et levende hegn langs boldbanen over imod Vosnæsparken, for på denne måde at markere grundenes adskillelse, sådan at gæster ikke blot tror vore arealer er til alles fri afbenyttelse. Vi valgte at plante syren og pil efter råd fra gartneren. Syren og pil kan vokse i al slags jord (også vores), de er hurtigt voksende, og pil skulle også have en lyddæmpende effekt. Vi kontaktede naturligvis selskabet som ejer Vosnæsparken, for at få deres tilladelse til at plante dette naturlige hegn. Tilladelsen blev givet med et ønske om, at vi overholder det lovmæssige krav om, at planter kun får en max højde på 180 cm. Syrenerne blev plantet i forbindelse med arbejdsdagen den 16. september 2012, og efterfølgende plantede gartneren Martin Vang pil imellem syrenerne, hvilket desværre ikke kunne gøres i forbindelse med arbejdsdagen, idet pil først må plantes sidst på efteråret. Snerydning: Også med hensyn til snerydningsaftale er der i 2012 blevet tegnet en foreløbig 3 årig fastpris aftale med Lindå- Balle Maskinstation, med mulighed for forlængelse. Denne aftale er trådt i kraft i denne sæson dvs. vinteren Aftalen lyder på kr. Til sammenligning kan vi oplyse, at udgiften til snerydning i vinteren var kr. og udgiften i vinteren var ca kr. Vi har kontaktet Erik Sørensen med henblik på at få rettet de kantsten op, som årets snerydning har slået løse. Dette indvilligede han naturligvis i. Samarbejdet med Lindå-Balle Maskinstation og ejer Erik Sørensen fungerer fortsat upåklageligt.

5 Grundejerforeningen Bangsboparken 3 Indu-legepladsen: Aftalen med Indu udløber med hensyn til service den Den sidste betaling for serviceydelser er Samarbejdet med Indu har også forløbet uden forhindringer. Hvert år er der små reparationer, som heldigvis indtil videre kun har været forsaget af almindelig slitage underlagt vores vedligeholdelsesaftale og dermed ikke for øjeblikket repræsenterer en udgift for grundejerforeningen. Hvert år kommer Indu og olierer træet på legepladsen, også legehuset, skønt dette er et tilkøb, vi i sin tid gjorde, og det dermed egentligt ikke er omfattet af vedligeholdelsesaftalen. Vi overholder naturligvis fortsat vores del af aftalen med Indu, som består af at efterse legepladsen ofte, samt at lave indberetninger om legepladsens tilstand til Indu hver måned. Tinghøjen: Hjelmagerparken er som bekendt blevet en del af vores ansvarsområde, idet vejen fra Aarhus Kommunes side er lagt ud som privat fællesvej, og der i den gældende lokalplan 239 stilles krav om dannelse af en fælles grundejerforening. Dog er det vigtigt at understrenge, at vi i Bangsboparken er underlagt lokalplan 686, hvori der står, at vi skal sammensluttes med den fælles grundejerforening, når denne er stiftet. Vi har fra Bangsboparkens side dog valgt at deltage i arbejdet med at stifte grundejerforeningen, dels for herved at opnå indsigt og mulig indflydelse, dels fordi vi allerede har indgået i et samarbejde med de andre 6 foreninger i forbindelse med snerydningen af Hjelmagerparken. Der er blevet arbejdet hårdt i 2012/13 for at stifte den fælles grundejerforening, som kommer til at hedde Tinghøjen efter den fredede gravhøj, der ligger midt i området. Vi er meget langt med arbejdet. Det har været en meget omfattende proces, hvor vi løbende er stødt ind i problemer som fx at overdragelsesforretningen skal laves med hele tre forskellige parter, og dermed ikke blot med kommunen. Dette skyldes, at vejen Hjelmagerparken har været udstykket i flere omgange og således har flere ejere. Dette komplicerer arbejdet en del, men vi har fået god hjælp og rådgivning af bl.a. Helge Haubo ved Arealudvikling, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune samt af henholdsvis Lone Rasmussen og Preben Mark ved Trafik og Veje, Aarhus Kommune. Vi er desuden netop ved at lægge absolut sidste hånd på Tinghøjens vedtægter. Herved har vi også gjort os nogle tanker om, hvordan arbejdet i Tinghøjen skal forløbe i fremtiden. Bestyrelsen i Grundejerforeningen Tinghøjen består af en repræsentant fra de enkelte foreningers bestyrelser. Foreningerne har stemmeret i bestyrelsen alt efter hvor mange husstande den enkelte forening repræsenterer. Udgifterne til Tinghøjen fordeles efter samme princip. Repræsentanterne fra de i første omgang 6 og siden 7 foreninger, idet Bangsboparken tilslutter sig - vælger siden hen en bestyrelse eller et forretningsudvalg på tre, som har ansvaret for den daglige drift. Til den stiftende generalforsamling og generalforsamlingerne i det hele taget, vil foreningernes egne bestyrelsesmedlemmer blive inviteret med. Selvfølgelig har hver forening stadig kun én stemme, som forholder sig til antallet af husstande, men ved at invitere flere med, sikrer vi, at flere er informeret om formålet med Grundejerforeningen Tinghøjen.

6 Grundejerforeningen Bangsboparken 4 Lige nu afventer vi, at kommunen hjælper os med at afklare præcist hvilke veje, stier og fællesarealer, Tinghøjen skal overtage. Når dette er afklaret, går arbejdet med de uvildige undersøgelser i gang, så vi er bedst muligt forberedte til de kommende overdragelsesforretninger. I Grundejerforeningen Bangsboparken skal vi gøre os klart, at de fremtidige udgifter til og det fremtidige arbejde med Grundejerforeningen Tinghøjen kan blive både omfattende og tidskrævende. De fremtidige udgifter er allerede nu medindregnet på budgettet for 2013, og heri ligger også årsagen til den varslede kontingentforhøjelse. Skulle det endnu vare lidt tid, før Tinghøjen er stiftet og klar til at opkræve kontingent, vil de overskydende penge overgå til Bangsboparkens egen opsparing til bl.a. vejforbedringer. En decideret opsparing til en vejfond har der ikke tidligere ved grundejerforeningens generalforsamlinger været stemning for, men dette er noget fremtidige bestyrelser bør tage op til overvejelse, idet vores vej er begyndt at trænge til udbedringer. Gadebelysning: Aarhus Kommune har ansvaret for hovedparten af vor gadebelysning med undtagelse af syv gadelygter på de to nederste stikveje i Bangsbo Holm, samt to gadelygter på den øverste stikvej i Høje Bangsbo. Disse blev i forbindelse med opførelsen af bygningerne, af grunde, vi kun kan gisne om, ikke tilknyttet kommunen, og de er dermed Grundejerforeningens ansvar. Vi besluttede i 2012 at tegne en vedligeholdelsesaftale med Verdo i Randers, men det var desværre ikke umiddelbart muligt at finde plads til denne udgift i budgettet. Derfor har vi nu i budgettet for næste år indregnet udgiften til Verdo. Det bliver herefter op til den kommende bestyrelse at tegne selve aftalen. Arbejdsdag: Der blev afholdt arbejdsdag i Bangsboparken den 16. september Der var desværre kun ca. 30 fremmødte beboere ud af 94 husstande. Bestyrelsen kunne godt have ønsket sig at lidt flere havde lyst til at deltage i arbejdsdagen, men vi håber på flere næste gang. Overordnet set fik vi dog nået de mål, der var stillet. Der blev ryddet op i kælderen (og affaldet blev fjernet), plantet syrener i skel over mod Vosnæsparken, skrevet navn på vores fælles haveborde, olieret haveborde, afstukket kanter ved legepladsen, fejet vejkanter, hækkene blev tilrettet på ydresiden og der blev også tid til hyggeligt samvær. Udgiften til dette arrangement var forholdsvis beskeden, idet det hele med planter og øl/vand og pølser løb op i ca kr. Der kan derfor kun opfordres til at denne tradition med en arbejdsdag i Bangsboparken bliver videreført af den kommende bestyrelse. Økonomisk udvikling Årets resultat blev et overskud på kr , hvorefter grundejerforeningens egenkapital pr udgør kr Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet. Resultatdisponering Bestyrelsen foreslår, at årets overskud kr overføres til reservefond, hvorefter denne udgør kr

7 Grundejerforeningen Bangsboparken 5 Bestyrelsens påtegning Årsberetningen og efterfølgende årsrapport samt budget indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Skødstrup, den 3. april 2013 Bestyrelse Lene Kanstrup Max Hedemann Henrik Hansen formand Kasser Max Hedemann

8 Grundejerforeningen Bangsboparken 6 Reviewpåtegning Til bestyrelsen af Grundejerforeningen Bangsboparken Vi har efter aftale udført review af årsrapporten for Grundejerforeningen Bangsboparken for regnskabsåret 1. januar 31. december Grundejerforeningens bestyrelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores review at udtrykke en konklusion på årsrapporten. Det udført review Vi har udført review i overenstemmelse med den danske revisionsstandard om review. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører reviewet på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer. Et review er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til grundejerforeningens bestyrelse samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end ved en revision. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion på årsrapporten. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at årsrapporten ikke giver et retvisende billede af grundejerforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt at resultatet af grundejerforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Følle, denne 2. april 2013 Djursland Landboforening Mads Neumann Cand. Merc. Jur.

9 Grundejerforeningen Bangsboparken 7 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når grundejerforeningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå grundejerforeningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger. Resultatopgørelse Kontingent Kontingent indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at beløbene forfalder til betaling. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger. Balance Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

10 Grundejerforeningen Bangsboparken 8 Resultatopgørelse 2012 Budget Note kr. kr. kr. Kontingent Indtægter Forsikring (6.100) (6.051) (5.901) Administration og revisor (6.000) (5.370) 0 Eludgifter (46.000) (42.849) (37.664) Kontorartikler (500) (2.590) 0 Generalforsamling/møder (6.000) (5.418) 0 Gebyr (150) (90) (33) Diverse (1.000) (388) 0 Administrationsomkostninger (65.750) (62.755) (43.598) Grundejerforeningen Tinghøjen (47.000) Gartner ( ) ( ) ( ) Snerydning (50.000) (72.318) (27.297) Nyerhvervelser og vedligeholdelse (10.000) (648) (6.650) Verdo (2000) 0 0 Legeplads (27.000) (26.520) (51.420) Vedligeholdelsesomkostninger ( ) ( ) ( ) Resultat før renter (5.760) Andre indtægter Renteindtægter Renteomkostninger mv. 0 0 (19) Årets resultat Forslag til disponering af foreningens overskud Overført til reservefond Overført til nyerhvervelse- og vedligeholdelsesfond

11 Grundejerforeningen Bangsboparken 9 Balance pr Note kr. kr. Tilgodehavende hos ejerforeninger Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver Reservefond Nyerhvervelse- og vedligeholdelsesfond Egenkapital Gæld til ejerforeninger 0 0 Kreditorer Kortfristede gældsforpligtelser Passiver Ingen af grundejerforeningens aktiver er pantsat.

12 Grundejerforeningen Bangsboparken 10 Noter 1. Kontingent Kontingent opkræves efter en fordelingsnøgle baseret på antal lejligheder. Grundejerforeningen har i alt 94 ejerlejligheder. Bestyrelsen foreslår følgende opkrævet for 2013: Ejerforeningen Bangsbo Bakker, 38 lejligheder Ejerforeningen Bangsbo Holm, 34 lejligheder Ejerforeningen Høje Bangsbo, 22 lejligheder Egenkapital Vedlige- Reserve- holdelsesfond fond I alt kr. kr. kr. Saldo Årets resultat Saldo Kreditorer Gartner 0 0 Indu, legeplads Mads Aalund Strøsandkasse Mellemregning bestyrelse

DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING AKTIVITETSPULJEN EGELY ÅRSREGNSKAB

DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING AKTIVITETSPULJEN EGELY ÅRSREGNSKAB DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING AKTIVITETSPULJEN EGELY ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 CVR-NR. 17 89 30 84 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2012. CVR-nr. 64 53 25 10

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2012. CVR-nr. 64 53 25 10 Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe Årsrapport for året 2012 CVR-nr. 64 53 25 10 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Ringe, den / 2013 Dirigent

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Årsregnskab 2013 Lyngbygaard Golf Klub Indholdsfortegnelse Side Kluboplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Bestyrelsesberetning 4

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63146900 Telefax 62212801 www.deloitte.dk Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74 Årsrapport

Læs mere

Beretning 2013. Selvom det kun er ca. 6 måneder siden vi sidst havde generalforsamling, er tiden igen inde til at skrive beretning.

Beretning 2013. Selvom det kun er ca. 6 måneder siden vi sidst havde generalforsamling, er tiden igen inde til at skrive beretning. Beretning 2013 Selvom det kun er ca. 6 måneder siden vi sidst havde generalforsamling, er tiden igen inde til at skrive beretning. I år er det kongres år, og derfor afholder vi generalforsamling allerede

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2013. CVR-nr. 64 53 25 10

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2013. CVR-nr. 64 53 25 10 Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe Årsrapport for året 2013 CVR-nr. 64 53 25 10 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Ringe, den / 2014 Dirigent

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår)

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår) Dragsholm Golf Club Golfsvinget 1 4540 Fårevejle Cvr.nr. 27 16 86 63 Årsrapport for 2014 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 29. marts 2015.

Læs mere

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 42 12 58 14. Årsrapport 2013/14 52. regnskabsår

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 42 12 58 14. Årsrapport 2013/14 52. regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Læs mere

DBFF CVR-nr. 10 24 99 37

DBFF CVR-nr. 10 24 99 37 DBFF CVR-nr. 10 24 99 37 Årsrapport 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på forbundets ordinære generalforsamling den / 2013. Kaj Rindholm Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06 82 Årsrapport for 2006

Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06 82 Årsrapport for 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

Deloitte. SikkerhedsBranchen (Den Danske Brancheforening Sikkerhed og Sikring) Årsrapport 2010/11 (Regnskabsåret 01.04.2010-31.03.

Deloitte. SikkerhedsBranchen (Den Danske Brancheforening Sikkerhed og Sikring) Årsrapport 2010/11 (Regnskabsåret 01.04.2010-31.03. Deloitte. Deloitte StatsautoriseretRevisionsaktieselskab CVR-nr. 2421 3714 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 102030 Telefax 36 102040 www.deloitte.dk SikkerhedsBranchen (Den Danske

Læs mere