Udvalget for Børn og Familie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Børn og Familie"

Transkript

1 REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Mandag den Mødested: 101 Haderslev Rådhus (ved kantinen) Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 22:05 Afbud: Ingen Fraværende: Bemærkninger: Peter Jensen Hansen forlod mødet før behandlingen af den lukkede dagsorden

2 Udvalget for Børn og Familie, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 288. Orientering fra formand, medlemmer og serviceområde Etablering af kombi-institution bestående af specialbørnehavegrupper og aflastningstilbud i Gram tidligere rådhus Ansøgning om tilladelse til sponsorstøtte - Børnehaven Troldemarken Sammenbygning af Troldehaven i Starup Orientering om hovedtendenser i beretningerne fra dagtilbudog skoleområdet Eventuelt LUKKET PUNKT: 294. Debat og beslutning om struktur på dagtilbuds- og skoleområdet

3 Udvalget for Børn og Familie, Side Orientering fra formand, medlemmer og serviceområde DIJEHO / ÅBEN SAG Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Orientering om konfliktens afsmitning i relation til sundhedsplejen - mere detaljeret redegørelse følger på møde den 24/ Etablering af kombi-institution bestående af specialbørnehavegrupper og aflastningstilbud i Gram tidligere rådhus disvro / 08/3007 ÅBEN SAG Sagsfremstilling På udvalgsmødet d. 28. august 2007 besluttede Udvalget for Børn og Familie, at der skulle etableres en ny specialbørnehavegruppe for børn med opmærksomhedsforstyrrelser i førskolealderen. Der blev samtidig taget beslutning om at etablere et aflastningstilbud for børn og unge. Der har i efteråret været nedsat to tværgående arbejdsgrupper, som har udarbejdet forslag til etablering af disse tilbud. I nærværende notat redegøres for følgende: Behov for samt forslag til realisering af en specialgruppe for børn med opmærksomhedsforstyrrelser Behov for samt forslag til realisering af et aflastningstilbud for børn/unge Behov for samt forslag til realisering af forbedrede rammer for specialgruppen Regnbuen i Gram. Det foreslås, at de 3 tilbud etableres samlet i den gamle rådhusbygning i Gram, som er blevet gennemgået og vurderet velegnet til formålet. Notatet er vedlagt 2 bilag, som 1) skitserer den mulige indretning af rådhuset, samt 2) skitserer de nødvendige renovering og ombygningsarbejder som skal gennemføres på bygningen.

4 Udvalget for Børn og Familie, Side 144 Det vurderes at en ombygning/renovering af rådhuset kan gennemføres for maksimalt 1 mio. kr., samt at udgiften vil kunne finansieres via provenuet fra lejeindtægten af Ehlershjemsbygningen på Havvej. Procedure Sagen om mulig anvendelse af det tidligere Gram rådhus til kombiinstitution forventes besluttet i Økonomiudvalget den 16. april Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Sven Rode. Bilag Forslag til etablering af 3 institutionstilbud i Gram Rådhus (476610) Overslag over arbejde (475203) Notat vedr. brug af Gram gl. rådhus og Halk Skole til kombi-institution (504445) Halk Skole - brev vedr. ombygning og pris (504277) Indstilling Børne- og Familieservice, indstiller at Børne- og Familieservice bemyndiges til at arbejde videre med planerne om at anvende Gram tidligere rådhus som specialbørnehavegruppe og aflastningsinstitution såfremt det bliver muligt at overtage bygningen i Gram. at sagen sendes til høring i Handicaprådet. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Tiltrådt. Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 16. april 2008: Der er vedlagt nye bilag, idet Ejendomssektionen har udarbejdet skitser til ombygning samt overslag over arbejder og udgifter for disse. Det vurderes heri, at en ombygning/renovering af rådhuset beløber sig til kr. ekskl. moms. Heri er ikke beregnet udgifter til etablering af legeplads samt inventar, som anslås til ca kr. Det vurderes, at udgiften vil kunne finansieres via provenuet fra lejeindtægten på ca kr. årligt fra Ehlershjemmet samt via huslejeindtægt indregnet i taksterne for tilbuddene skønnet til ca kr. årligt.

5 Udvalget for Børn og Familie, Side 145 Den påtænkte drift er udgiftsneutral i forhold til aktuel drift, og der er mulighed for supplerende indtægter ved intensivering af driften (udvidet åbningstid på aflastningsdelen). Sagen om mulig anvendelse af Gram tidligere rådhus til kombiinstitution forventes besluttet i Økonomiudvalget den 16. april Herefter skønnes en tidshorisont for projektet på ca. 5-6 måneder. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Søren Rishøj Jakobsen Fremsendes Byrådet, idet beslutningen afventer Byrådets afgørelse i Økonomiudvalgets sag nr Beslutning i Byrådet den Fraværende: Peter Hansen, Yrsa Theisen, Bent K. Andersen Byrådet besluttede at udsætte sagens afgørelse, idet sagen tilbagesendes Udvalget for Børn og Familie til supplerende behandling. Genoptagelse af sagen: Supplerende sagsfremstilling på baggrund af Byrådet beslutning den Afdeling for Specialtilbud har i samarbejde med Ejendomsadministrationen undersøgt alternative muligheder for placering/etablering af kombiinstitutionen i kommunale bygninger. Som alternativ til Gram Rådhus kan der på nuværende tidspunkt alene peges på Halk Skole. I vedlagte notat sammenlignes de to mulige placeringer af en kombi-institution. Tegninger over Halk Skole ligger i mappen i skabet. Økonomiske forhold: Bevillingspåtegning: Til nyt stednr. kombi-institution til specialtilbud gives en anlægsbevilling på 2,918 mill. kr. Til nyt stednr. kombi-institution til specialtilbud gives et rådighedsbeløb på 2,918 mill kr. finansieret af de likvide aktiver. Procedure: Sagen om placeringen/etableringen herunder bevilling af anlægsudgifterne fremsendes via udvalget for Børn og Familie og Økonomiudvalget til

6 Udvalget for Børn og Familie, Side 146 beslutning i Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig: Konst.afdelingschef Kirsten Svendsen Indstilling: Børne- og Familieservice, Afdelingen for Specialtilbud, indstiller at Børn og Familieservice bemyndiges til, med forbehold for Handicaprådets tilslutning, at arbejde videre med planerne om at anvende Gram tidligere rådhus som kombi-institution bestående af to specialbørnehavegrupper og et aflastningstilbud, idet denne løsning vurderes som værende den bedste set i forhold til de fysiske og pædagogiske rammer og i forhold til økonomien. at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2,918 mill. kr. finansieret af likvide aktiver at der gives en anlægsbevilling på 2,918 mill. kr. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Et flertal bestående af Morten Finnemann, Mads Skau, Peter Hansen og Holger Mikkelsen besluttede at udsætte sagen til ekstraordinært møde den 16. juni Kim Qvist og Bent Steenberg Olsen støttede indstillingen og tilkendegav samtidig, at Børn og Familie ønskes bemyndiget til at undersøge muligheden for anvendelse af Halk Skole som specialskole. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Udsættes således at sagens videre behandling indgår i budgetforhandlingerne for budget 09. Sagen genoptages derfor den 9/9-08 forud for budgettets 1. behandling i Byrådet den 18/9-08. Knud Erik Hansen ønsker at Stensbæklejren i mellemtiden undersøges som en alternativ mulighed. Bent Steenberg Olsen og Kim Qvist ønsker at fastholde at kombiinstitutionen etableres i det gamle rådhus i Gram Ansøgning om tilladelse til sponsorstøtte - Børnehaven Troldemarken DIFEWE / 08/25157 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Bestyrelsen for børnehaven Troldemarken i Sommersted har i brev af

7 Udvalget for Børn og Familie, Side maj 2008 ansøgt om tilladelse til at modtage sponsorstøtte til indkøb af legepladsredskaber til et beløb af ,- samt sponsorstøtte til vedligeholdelse på ,- årligt i 7 år. I alt sponsorstøtte på ca ,- excl. moms. Børnehaven har indledt drøftelser med firmaet "Indu A/S" fra Vendsyssel. Dette firma tilbyder at levere legepladsudstyr vederlagsfrit for børnehaven, idet leverandøren indgår aftale med en række firmaer om opsætning af reklamer på udstyret. Samtidig er det en del af konceptet, at der skal laves aftale om vedligeholdelse af udstyret i 7 år, og denne vedligeholdelsesaftale er obligatorisk. Omkostningerne til vedligeholdelse over 7 år kan også dækkes af, op til 12, evt. lokale, sponsorer. Ansøgning og prospekt vedlægges som bilag. Som bilag vedlægges tillige et juridisk responsum Økonomiske forhold Samlet set har ansøgningen en økonomisk ramme på ca ,00 incl. drift i 7 år. Børnehaven har telefonisk oplyst, at der ikke umiddelbart er mulighed for selv at financiere udstyret. Det er også oplyst, at det nuværende udstyr er kassabelt. Personalemæssige forhold Sagen har ikke personalemæssig relevans. Juridiske aspekter Ud fra en juridisk vurdering er der intet til hinder for, at projektet imødekommes. Det juridiske grundlag er loven om bl.a. kommuners anvendelse af fast ejendom og løsøre til reklamering og markedsføringsloven. Lokalt er regelsættet om økonomisk decentralisering afsnit 6.4 gældende. Det fremgår heraf, at projekter over kr ,- skal afgøres i økonomiudvalget efter indstilling fra fagudvalget - og at der i øvrigt ikke knyttes betingelser til sponsoratet. Strengt taget indebærer dette forhold, at der ikke må knyttes reklamering til et sponsorat. En sådan betingelse vil stort set aldrig kunne gennemføres, idet næppe nogen sponsor vil yde støtte uden angivelse af firmanavn el. lgn. på det sponsorerede eller dettes umidelbare nærhed. Betingelser om fremtidig køb af varer eller tjenesteydelser fra en sponsor vil derimod aldrig kunne imødekommes. Procedure Efter indstilling fra Udvalget for Børn og Familie skal sagen afgøres i økonomiudvalget. Tovholder/informationsansvarlig Børne- og Familieservice, stabschef Finn Wetter

8 Udvalget for Børn og Familie, Side 148 Bilag Skrivelse fra Troldemarken ang. 100% sponsorstøttet legeplads (504322) Modtagelse af skrivelse ang. sponsorstøttet legeplads (504331) Brochure fra Indu Legeplads (504324) Notat vedr. forespørgsel om 100% sponsorfinansieret legeplads i børnehave (504318) Indstilling Sagen har i Børne- og Familieservice været genstand for indgående drøftelser, bl.a. på baggrund af, at det er første gang vi præsenteres for en sponsorsag af den omhandlede karakter. Det er Børne- og Familieservice`s opfattelse, at sagen rummer adskillige principielle elementer - herunder det forhold, at private ved vedtagelse financierer kerneydelser i den kommunale drift - her udstyr på en børnehaves legeplads. Yderligere angående den 7-årige driftsaftale, at der købes ydelser (vedligeholdelsesinspektion) som vi kommunalt i forvejen råder over ved legepladsinspektørerne i Teknik og Miljø, og i øvrigt, at det i særlig kan vurderes som betænkeligt, at der knyttes betingelser om køb af drift i hele 7 år. Ikke mindst dette forhold vurderes at stride klart mod regelsættets bestemmelser om, at der ikke knyttes betingelser til sponsoratet.. Ud fra ovenstående og de vedhæftede bilag indstiller Børne- og Familieservice, Stab & Administration, at udvalget over for økonomiudvalget anbefaler, at ansøgningen fra Troldemarken i Sommersted ikke imødekommes. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Udsættes til udvalgets ekstraordinære møde den 16. juni Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Et flertal af udvalgets medlemmer, Knud Erik Hansen, Kim Qvist, Bent Steenberg Olsen og Morten Finnemann følger indstillingen. Peter Jensen Hansen, Holger Mikkelsen og Mads Skau ønsker at bringe sagen for Byrådet.

9 Udvalget for Børn og Familie, Side Sammenbygning af Troldehaven i Starup DIKAMI / 08/3007 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Udvalget for Børn og Familie behandlede d. 11. marts 2008 punkt 225 børnetalsudviklingen i Starup, hvor der indgik en langsigtet løsningsmodel som indebar en ny daginstitution i Starup og en kortsigtet, som indebar en sammenbygning af de 2 tidligere institutioner. Sammenbygningen skal i første omgang tilgodese den akutte del. Efterfølgende skal sammenbygningen signalere én institution, med fælles møderum / personalestue. Sammenbygningen er nødvendig i forhold til at overholde børnepasningsgarantien. Afdelingschef Kåre Michelsen Dagtilbud vil på mødet fremlægge det skitseforslag, som Teknik & Miljø har udarbejdet. Økonomiske forhold Teknik & Miljø anslår den samlede udgift til 4 mil. kr. inkl. inventar. Projektet skal i licitation. Juridiske aspekter Sammenbygningen er en forudsætning for overholdelse af børnepasningsgarantien. Procedure Teknik & Miljø kan alene producere skitseforslag og en egentlig tegning skal udarbejdes af en arkitekt. Derfor skal det udarbejdede forslag videreudvikles af en arkitekt som vælges af Teknik & Miljø efter at Byrådet har bevilget beløbet. Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Kåre Michelsen Dagtilbud Indstilling Børne- og Familieservice, Dagtilbud, indstiller at sagen videresendes efter godkendelse om et rådighedsbeløb på 4 mil. kr. til inventar og bygninger gennem økonomiudvalget til Byrådets endelige godkendelse. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den

10 Udvalget for Børn og Familie, Side 150 Udsættes til udvalgets ekstraordinære møde den 16. juni Supplerende sagsfremstilling: Sagsfremstillingen m.v. fra udvalgsmødet den 10/6-08 er redaktionelt - men ikke substantielt - ændret og indstillingen formaliseret. Sagsfremstilling Udvalget for Børn og Familie behandlede d. 11. marts 2008 punkt 225 børnetalsudviklingen i Starup, hvor der indgik en langsigtet løsningsmodel som indebar en ny daginstitution i Starup og en kortsigtet, som indebar en sammenbygning af de 2 tidligere institutioner. Sammenbygningen skal i første omgang tilgodese den akutte del. Efterfølgende skal sammenbygningen signalere én institution, med fælles møderum / personalestue i alt et bruttoareal på 203 kvadratmeter Sammenbygningen er nødvendig i forhold til at overholde børnepasningsgarantien. Afdelingschef Kåre Michelsen Dagtilbud vil på mødet fremlægge det skitseforslag, som Teknik & Miljø har udarbejdet. En egentlig tegning skal udarbejdes af en arkitekt, der vil foretage de nødvendige beregninger såvel bygningsmæssigt som økonomisk. Teknik & Miljø`s opgave har således udelukkende været at producere skitseforslag og ikke at lave konkrete beregninger på tilbygningen. Erfaringsmæssigt vil et byggeri, der omfatter en sammenbygning, hvor man skal inddrage eksisterende bygninger, få en kvadratmeterpris på ca Økonomi Bevillingspåtegning Til nyt stednr. Sammenbygning af Troldehaven i Starup gives en anlægsbevilling på 4 mill. kr. Til nyt stednr. Sammenbygning af Troldehaven i Starup gives et rådighedsbeløb på 4 mill kr. finansieret af de likvide aktiver. Til afledt bygningsdrift gives i 2008 en tillægsbevilling med kr. (5 mdr.) til bevillingsområde Troldehaven stednr finansieret af likvide aktiver. Og overslagsårene reguleres med kr.(2009-priser) til bevillingsområde Troldehaven stednr finansieret af likvide aktiver.

11 Udvalget for Børn og Familie, Side 151 Juridiske aspekter Sammenbygningen er en forudsætning for overholdelse af børnepasningsgarantien. Procedure Teknik & Miljø kan alene producere skitseforslag og en egentlig tegning skal udarbejdes af en arkitekt. Derfor skal det udarbejdede forslag videreudvikles af en arkitekt som vælges af Teknik & Miljø. Derefter skal projektet sendes i licitation. Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Kåre Michelsen Dagtilbud Indstilling Børne- og Familieservice, indstiller at Børn og Familieservice bemyndiges til, at arbejde videre med projektet. at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 4 mill. kr. finansieret af likvide aktiver at der gives en anlægsbevilling på 4 mill. kr. at der i 2008 meddeles tillægsbevilling med kr. til bevillingsområde Troldehaven stednr finansieret af likvide aktiver. at overslagsårene reguleres med kr. til bevillingsområde Troldehaven stednr finansieret af likvide aktiver. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Udsættes, således at sagens videre behandling indgår i budgetforhandlingerne til budget 09. Genoptages derfor den 9/9-08 forud for budgettets 1. behandling i Byrådet den 18/9-08. I den mellemliggende periode findes der indenfor det eksisterende budget midler til at få lavet en mere udspecificeret tegning af et bearbejdet projekt Orientering om hovedtendenser i beretningerne fra dagtilbud- og skoleområdet 2007 DIFEWE / 08/18388 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Forud for fællesrådsmøderne den (skoler) og (dagtilbud) orienterer afdelingscheferne Karl Erik Olesen og Kåre Michelsen om hovedtendenser og gennerelle træk i de 2 store områders beretninger for for 2008.

12 Udvalget for Børn og Familie, Side 152 Samtidig fremlægger de 2 afdelingschefer egne synspunkter om områdernes aktuelle forhold - set med administrationens øjne. Procedure Sagen skal alene behandles i udvalget for Børn & Familie. Tovholder/informationsansvarlig Børn og Familie, stabschef Finn Wetter Indstilling Børn og Familie, Stab og Administration indstiller, at orienteringerne tages til efterretning. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Udsættes til udvalgets ekstraordinære møde den 16. juni Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Orienteringerne taget til efterretning Eventuelt DIJEHO / ÅBEN SAG Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Kim Qvist ønsker mere information på området f.eks. i form af mails. Kim Qvist ønsker oplyst, hvor mange lærere og hvor mange socialrådgivere, der deltager i kurserne omkring "Børn i Misbrugsfamilier". Kim Qvist ønskede endvidere at vide, hvornår udvalget blev præsenteret for konkrete budgettal.

13 Udvalget for Børn og Familie, Side 153 LUKKET PUNKT: 294. Debat og beslutning om struktur på dagtilbudsog skoleområdet

14 Udvalget for Børn og Familie, Side 154 Underskriftsside Morten Finnemann Mads Skau Kim Qvist Knud Erik Hansen Peter Jensen Hansen Holger Mikkelsen Bent Steenberg Olsen Finn Wetter

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 10-11-2009 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:25. Fraværende: Ingen Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 10-11-2009 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:25. Fraværende: Ingen Bemærkninger: REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 10-11-2009 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:25 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger: Udvalget for Børn og

Læs mere

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning.

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning. REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-05-2007 Mødested: Hotel Vojens, Nørregade 2 A, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:28 Afbud: Anita Christensen, Holger Eskildsen, Peter

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Gunnar Nielsen medvirkede ikke ved behandlingen

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Yrsa Theisen, Asta Freund Fraværende: Bemærkninger: Byrådet godkendte ved

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 01-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den 04-12-2007. Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den 04-12-2007. Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 04-12-2007 Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 04-12-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 21 TORSDAG DEN 21. AUGUST 2008, KL. 19.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: 2 Fraværende: Eva Laut

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 06-02-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:12 Afbud: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.35 under behandlingen af pkt. 332. Peter Chr.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, tidligere Byrådssal i Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:55 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Sag nr.

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (Fokus) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004

Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004 Referat Møde i Kommunalbestyrelsen Mødested: Multisalen, Skolevej 5, Hvalsø Tidspunkt: Kl. 18.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden 2. Årsregnskab 2003 Skattecenter 3. Regnskabspraksis for

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 20-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 20-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Bemærkninger: Peter Chr. Jacobsen ankom kl. 16.13 under

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 13-06-2007 Mødested: Vojens. BEMÆRK ÆNDRET STARTTIDSPUNKT Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Udvalget

Læs mere