Kraghede Idræts- og Borgerforening Juni 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kraghede Idræts- og Borgerforening Juni 2010"

Transkript

1 LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune Kraghede Idræts- og Borgerforening Juni 2010 Samvær på Øster-, Vester Kraghede og Nejst 1. Projekt-titel: Samvær på Øster-, Vester Kraghede og Nejst. 2. Kraghede Idræts- og Borgerforening: Kraghede Idræts- og Borgerforening står som den eneste forening i lokalområdet Kraghede og Nejst bag projektet med bestyrelsen som initiativtager og en særlig nedsat projektgruppe, hvis primære formål er, at skaffe de nødvendige økonomiske midler til projektets realisation. Kraghede Idræts- og Borgerforening ejer og driver overordnet samlingsstedet Kraghede Klubhus, Kraghede Idrætsanlæg med bl.a. fodbold-, basket- og petanquebane samt områdets godkendte legeplads fra INDU A/S. Kraghede Idræts- og Borgerforenings formål er: at fremme foreningslivet i landsbyerne Kraghede og Nejst gennem sociale og kulturelle aktiviteter samt at støtte og bevare samlingsstedet Kraghede Klubhus. Formalia: navn og adresse Kraghede Idræts- og Borgerforening Mosbjerggårdsvej 9, Kraghede 9382 Tylstrup Hjemmeside: Formand: Anders Svendsen Nejstvej 47, Nejst 9382 Tylstrup Kontaktperson: (Landsbyrådsrepr. og medlem af projektgruppen): Jesper M. Bering Kraghedevej 210, Kraghede 9382 Tylstrup Tlf.:

2 3. Projektets formål: Hensigten med projektet er, at styrke og fastholde attraktive levevilkår for børn, unge og voksne på tværs af Kraghede og Nejst samt styrke sammenhængen mellem land og by via et bæredygtigt, aktivt og moderne samlingssted. Det er Kraghede Idræts- og Borgerforenings ønske, at fastholde og udvikle oplevelsen af stærkt socialt samvær og lokalt medbestemmende fællesskab ved, at sikre og styrke Kraghede Klubhus med tilhørende idrætsplads som lokalt kraftcenter og samlingssted for de lokale aktiviteter. 4. Projekt-resume: Projektet omfatter en total sanering af et selvstændigt bygningsafsnit af Kraghede Klubhus omfattende nuværende hovedindgang samt samlingsstedets utilstrækkelige toiletfacilliter fra etableringen i Saneringen omfatter nye toiletter, herunder etablering af handicaptoilet, badefaciliteter, puslerum m.m. samt nyindrettet handicapvenlig hovedindgang. 5. Baggrund for projektet: Kraghede Klubhus udlejes til fester og diverse arrangementer/aktiviteter, hvor udlejningen sker til både til lokale borger- og familiefester og borgere fra naboområderne, herunder særligt oplandsbyerne Hvilshøj og Hollensted. Byer som er blevet opmærksomme på faciliteterne særligt idrætsanlægget og de børnevenlige udenomsarealer. Indtægterne fra udlejning har gennem årene sikret Kraghede Idræts- og Borgerforening en indtægt til driftsudgifterne af Kraghede Klubhus, legepladsen og idrætsanlægget. Lejeindtægterne har imidlertid kun lige netop været i stand til at dække de løbende driftsudgifter. Som følge af den manglende modernisering/udbygning har Kraghede Idræts- og Borgerforening de seneste 7-8 år modtaget en stadig stigende kritik af de utidssvarende toilet- og badefaciliteter fra både lokale borgere og de eksterne lejere, hvor konsekvensen senest har været aflyste aktiviteter, et vigende antal deltagere til gennemførte aktiviteter samt reduceret udlejning.

3 Bestyrelsen har derfor på de seneste generalforsamlinger og via evalueringsskemaer til de lokale borgere og eksterne lejerne af Kraghede Klubhus modtaget en tydelig og klar tilkendegivelse på, at årsagen primært skyldes de manglende og utilstrækkelige toiletfaciliteter og de ikke eksisterende badefaciliteter trods idrætsanlægget. Helt afgørende og som grundlag for bestyrelsens og projektgruppens fremrykning og opstart af projektet var da Brønderslev Kommune i 2008 nedlage Kraghede Klubhus som officiel valgsted - begrundet i netop ikke handicap-venlige og utidssvarende toiletfaciliteter. Nu skulle der gøres noget!! Bestyrelsen satte sig herefter sammen i 2008 for dels at få et overblik over projektets omfang og praktiske løsning og dels nedsætte en arbejdsgruppe/tovholder til, at arbejde med de finansielle muligheder. 6. Projektbeskrivelse - detaljeret: Bestyrelsen ønskede fra start størst mulig lokal involvering i den praktiske løsning så skitsetegninger m.m. (udarbejdet af bestyrelsen selv) blev offentlig forelagt og diskuteret ved hver lokal aktivitet i Kraghede Klubhus. Størst mulig involvering i den praktiske løsning har været det helt rigtige for os, idet tegningerne gentagne gange er tilrettet efter nye gode ideer fra brugerne og indretning og materialevalg er løbende ændret og optimeret. Samtidig må indspark og den lokale involvering på ingen måde undervurderes henset til bestyrelsens og projektgruppens følelse af lokal opbakning til projektets gennemførelse. Der henvises til vedlagte illustrationstegning over projektets endelige indretning. Toiletterne og hovedindgangen er i dag meget upraktisk placeret og med stor spildplads flettet ind i hinanden. Alt indvendigt mht. toiletter og hovedindgang skal nedbrydes/nedrives. Af hensyn til optimal udnyttelse af den kommende indretning flyttes hovedindgangen 90% fra syd til øst, hvorved der bliver mulighed for både handicapvenlig hovedindgang og handicapvenlig toilet- og badefaciliteter. Den nye indretning kommer til at bestå af 2 toiletter, hvoraf det en gøres handicapvenligt med en venderadius på 1,3 m og tillige indrettet med separat badefacilitet. Det andet toilet laves med separat forrum, hvor der etableres pusleplads. Hovedindgangen gøres handicapvenlig med bl.a. niveaufri stenbelagt indkøringsrampe. Toiletterne og hovedindgangen indrettes med nye el- og vvs-installationer, yderligere isolering og nye kloakker. Alle materialer vælges således, at der bliver minimal vedligeholdelse efterfølgende. Da indretning m.m. var næsten på plads blev der indhentet overslag/tilbud fra lokalehåndværkere som grundlag for en finansieringsoversigt. Projektet var ikke endeligt ved første kontakt med håndværkerne, idet vi ønskede størst mulig sparring og ideer til vores valg af løsninger.

4 7. LAG Brønderslev: Via aktiv deltagelse i Landsbyrådet og herigennem sparring med bl.a. landsbyrådsrepræsentanten for Thorup, Hans Jørgen Melvad (tillige formand for LAG Brønderslev) har projektgruppen, sideløbende med bestyrelsens praktiske løsningsforslag på projektet, deltaget i ikke mindre end 3 projekt-info aftener i LAG Brønderslev regi fra juni 2008 til februar 2010 alle med deltagelse af koordinator for LAG Brønderslev Anne Odgaard Ritmann. Formålet med deltagelsen i møderne har været dels at opnå sparring og inspiration fra Hans Jørgen Melvad og Anne Odgaard Ritmann på fremlæggelsen af projektet som det gode projekt samt møde og udveksle erfaringer fra lignende projekt-magere og endelig - dels at opnå et indgående kendskab til LAG Brønderslevs udviklingsstrategi og projektets mulige tilknyttede relevans. Seneste projekt-info aften inden ansøgningsfristen 2. marts 2010 blev hele projektbeskrivelsen m.m. forelagt Anne Odgaard Ritman til kommentarer og modspil, hvilket har været meget udbytterigt. Via Hans Jørgen Melvad og Anne Odgaard Ritmann har vi opnået en utrolig støtte, herunder til både projektbeskrivelsen og praktisk udfyldelse af ansøgningsskemaerne. LAG-Brønderslevs internet-hjemmeside er samtidig et uundværlig støtteværktøj både med links til andre støttede projekter, fonde m.m., men også oplysninger vedrørende minimumsindholdet i en god projektbeskrivelse. Særligt huskesedlen for projektmagere fra Connie Mark fra Landdistrikternes Hus har været flittigt benyttet. Projektgruppens oprindelige tidsplan fra 2008 med gennemførelse af projektet i efteråret 2009 blev udsat til efteråret 2010, idet forventningen til ansøgningsproceduren var udfyldelse af et simpelt ansøgningsskema og det var så det. Tidsplanen røg hurtigt, idet projektgruppen blev dømt hjem til start ved projekt-info møde nr. 2 af Hans Jørgen Melvad og Anne Odgaard Ritmann grundet vores ensidige fokus på de forbedrede toiletforhold således projektet kom til at fremstå som et ordinært og simpelt vedligeholdelsesprojekt. Via projekt-info møderne kom projektgruppen i kontakt med Sterup Borgerforening, Knud Olesen, som via projektet Liv i Landsbyen har været en uvurderlig støtte og har medvirket til, at Kraghede Idrætsog Borgerforening begyndte at fokusere på de aktiviteter, de forbedrede toiletforhold vil medføre og ikke ensidigt på toiletforholdene

5 8. Finansiering: Projektgruppens strategi var, at opnå størst muligt finansieringstilsagn fra LAG Brønderslev (50% af finansieringsudgiften) som det første for med dette i ryggen (blåstempling af projektet) at søge fonde som eksempelvis Øster Brønderslev Sparekasses Fond, Landdistriktpuljen, Lokale- og Anlægsfonden og Vanførefonden m.m. til inddækning af restfinansieringen. Den samlede finansieringsudgift andrager DKK ,- inkl. medregnet eget arbejde for DKK ,-, jf. nedenstående finansieringsoversigt: Finansieringsoversigt: Beløb i DKK Finansieringsudgift: Samvær på Øster-, Vester Kraghede og Nejst : ,- Kapitalfremskaffelse: LAG Brønderslev (50%): ,- Egne likvide midler fra Kraghede Klubhus Støtteforening: ,- Øvrige fonde/puljer, pengeinstitut- eller borgerlån m.m*: ,- Samlet kapitalfremskaffelse: ,- Den 24. marts 2010 opnåede vi tilsagn fra LAG Brønderslev på de ansøgte DKK ,- (fantastisk) og vi mangler nu DKK ,- for at projektet er finansieret 100% (excl. eget arbejde). Tilsagnet fra LAG Brønderslev er altafgørende for gennemførelse af projektet. Næste skridt er søgning af den nyoprettede Øster Brønderslev Sparekasses Fond. Fonden er nyoprettet og afventer godkendelse af seneste regnskab for Øster Brønderslevs Sparekasse. 9. Status: Siden ultimo marts 2010 har opgaven med, at finde restfinansieringen via sponsorer ligget lidt i dvale. Dels afventer projektgruppen spændt betingelserne m.m. for støtte af projektet via den nyoprettede Øster Brønderslev Sparekasses Fond (Kraghede Idræts- og Borgerforening har altid benyttet Øster Brønderslev Sparekasse) og dels har projektgruppen været nødsaget til i hast at finde sponsorer (Landsbyrådet og TUBORGFONDET) til genetablering af klubhusets legeplads fra INDU A/S. Kraghede Idræts- og Borgerforening og projektgruppen har prioriteret al tid på inden konfirmationssæsonen - at få legepladsen genetableret af INDU A/S grundet mangelfuldt materialevalg m.m. Legepladsens stand var så ringe at det var på tale at afspærre denne. Gennemførelse af projektet er efteråret 2010 (oktober/november - afhænger præcist af udlejningen) og projektgruppen starter op igen umiddelbart efter Sankt Hans for inden sommerferien, at have søgt sponsorer til restfinansieringen på DKK ,-. På vegne af projektgruppen og Kraghede Idræts- og Borgerforenings bestyrelse Jesper Bering

6

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE TRÆNINGSHUSET ETAPE 2. Det eksisterende Træningshuset set fra nordvest.

PROJEKTBESKRIVELSE TRÆNINGSHUSET ETAPE 2. Det eksisterende Træningshuset set fra nordvest. PROJEKTBESKRIVELSE TRÆNINGSHUSET ETAPE 2 Det eksisterende Træningshuset set fra nordvest. JUNI 2012 Indhold 1. Indledning... 3 2. Træningshuset Etape 2 Idé, vision og frivillighed... 3 2.1. Historien bag

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Samlingshuset. i Øster Brønderslev

Samlingshuset. i Øster Brønderslev Samlingshuset i Øster Brønderslev Baggrund og forløb Samlingshuset i Øster Brønderslev er resultatet af mange års overvejelser og snak, en del møder og undersøgelser samt et par års arbejde med planlægning

Læs mere

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogne December 2014 Indhold Baggrund... 3 Metode og dataindsamling... 3 Helhedsplanens struktur, områder og prioriterede

Læs mere

LOKALUDVIKLINGSPULJEN

LOKALUDVIKLINGSPULJEN LOKALUDVIKLINGSPULJEN Puljen til udvikling og realisering af lokale helhedsplaner i Ringsted Kommunes landdistrikter Beskrivelse, rammer, retningslinjer, vejledning og materiale til ansøgning af midler

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6.

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6. Skabelon til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Februar 2015 LAG IBK version 6. 1 Indledning og praktiske oplysninger:

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs.

Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs. Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs. Lokal udviklingsstrategi for LAG Struer-Holstebro under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 rev. 13.11.2014 Copyright GST Indhold A. Navn og adresse...

Læs mere

Kunsten ud i landsbyerne 3

Kunsten ud i landsbyerne 3 Projektbeskrivelse Kunsten ud i landsbyerne 3 et projekt, der flytter fokus Resumé En kunstner og en landsby skal gennem dialog og samarbejde formulere en arbejdsskitse til et kunstværk. Værket skal efterfølgende

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Projektbeskrivelse: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Kort info om landsbyen Funder Kirkeby: Funder Kirkeby er en

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Idrætsudvalget, 27-08-2014 Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. august 2014 Mødested: Madsby Legepark, Bakkehuset Mødetidspunkt:

Læs mere

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 5. februar 2015 [Skriv tekst] Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Emner til beretning på generalforsamlingen i Ørsted Kro A/S den 13. marts 2015.

Emner til beretning på generalforsamlingen i Ørsted Kro A/S den 13. marts 2015. Emner til beretning på generalforsamlingen i Ørsted Kro A/S den 13. marts 2015. Ørsted Kro A/S Ørsted Kros Venner Salg af aktier Generalforsamling 02.09.2013 Bestyrelsen dannes og konstitueres Overtagelse

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe Slagelse kommune 2014-2020

Lokal udviklingsstrategi Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe Slagelse kommune 2014-2020 Lokal udviklingsstrategi Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe Slagelse kommune 2014-2020 Side 1 af 33 Indhold Kort resumé af strategien... 3 Navn og Adresse... 4 Kontaktperson (formand for den lokale

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 24.09.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 24.09.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 AALBORG BYRÅD Mødet den 24.09.2014, Boulevarden 13, Repræsentionslokale 1 1. Ny uddannelsesstregi i Aalborg 2015-2018.... 1 2. Budgetprocedure 2015.... 3 3. Prioriteringskalog 2015... 4 4. Prioriteringskalog

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Strategi for den lokale aktionsgruppe for Odder og Hedensted Kommune LAG Odder-Hedensted www.lagoh.dk

Strategi for den lokale aktionsgruppe for Odder og Hedensted Kommune LAG Odder-Hedensted www.lagoh.dk Strategi for den lokale aktionsgruppe for Odder og Hedensted Kommune LAG Odder-Hedensted www.lagoh.dk 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører ansvar for etableringen

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

BROEN hjælper udsatte børn til en aktiv fritid

BROEN hjælper udsatte børn til en aktiv fritid BROEN hjælper udsatte børn til en aktiv fritid Status 2014 aktiviteter, støtte og frivillige BROEN Danmark: Status 2014 aktiviteter, støtte og frivillige - status for aktiviteter, støtte og frivillige

Læs mere

Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund

Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund Borgernes Handlingsplan 2009 Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund 1 1 Borgernes Helhedsplan er udarbejdet for Barrit Lokalråd i samarbejde med Hedensted Kommune af Pluskontoret A/S Arkitekter m.a.a.

Læs mere

Høringssvar fra borgerne i Sennels

Høringssvar fra borgerne i Sennels Høringssvar fra borgerne i Sennels Indhold Forord... 3 Høringssvarets hovedpunkter... 3 Landsbyen: Det stærkeste våben mod affolkning... 3 LØSNINGSFORSLAG:... 3 THY-Skolen... 3 1: Konsekvenser af udviklingsplanens

Læs mere