Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden."

Transkript

1 HUSORDEN GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt at opstille visse regler for at skabe et godt klima i bebyggelsen. Vi beder dig huske, at disse regler er fastsat for at beskytte dig, dine naboer og bebyggelsen. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Reglerne er samtidig et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt. Husk, at det er beboerne selv, der gennem huslejen skal betale istandsættelsen, også af det som ødelægges. Føler du dig generet at dine medbeboere, bedes du, af hensyn til bevarelse af det gode klima beboerne imellem, henvende dig personligt til vedkommende, inden du retter henvendelse til ejendomsfunktionæren eller til afdelingsbestyrelsen. AFFALD Af hygiejniske grunde skal alt affald være pakket ind i affaldsposer. Poserne skal være lukkede, inden de smides i affaldscontaineren. I de opstillede affaldshuse er der containere til aviser og papir, samt køkkenaffald. Ved containerpladsen er der opstillet container til storskrald, jern og pap. Kommune har opstillet container til flasker og glas på p-pladsen ved Højstrupparken 59. Større ting som f.eks. møbler og lignende kan beboerne sætte ved siden af storskraldscontaineren. Ejendomskontoret sørger for sorteringen. Kemikalieaffald og lignende skal bringes til miljøskabet i affaldsgården. Der er opsat beholder til brugte batterier i affaldsgården. 1

2 ALTANER Altanerne skal holdes ryddet, således at papir, plastikposer og lignende ikke virker skæmmende. Altanerne skal holdes rene for at undgå tilstopning af afløb, dog må der ikke benyttes rindende vand, der kan forårsage vandskade hos andre beboere. På lukkede altaner er det ikke tilladt at opstille skabe o. lign. der er synligt ude fra, og altanen må ikke bruges til oplagringsplads. Der må ikke bores huller i metalkonstruktioner på altanerne, og terrasser. Ved ophængning i altanlofter i stue etage, skal instruktionen herfor følges. Det er muligt at opsætte afskærmning i form af gardin, rullegardin etc. foran altandøren. Ved montering i loftet skal ejendomskontoret kontaktes herom. Opsætning af persienner, rullegardiner o. lign. må kun opsættes i originale Windoor beslag. Spørg på ejendomskontoret herom. I stuelejligheder med altan, er det ikke tilladt at lukke af mellem terræn og altanen. Tøj må gerne tørres på altanerne, hvis det ikke hænger så højt, at det er synligt udefra. Grilning på altaner skal ske under hensyn til lugtgener og brandfare. Vi anbefaler, at der kun bruges gril med låg. Det henstilles at optænding sker med en grillstarter og optændingstabletter. Brug ikke sprit eller andre væsker. Det frarådes at der anvendes grill på de lukkede altaner og terrasser, da det kan medføre kulilte forgiftning. På altanerne må der kun opsættes altankasser i altankasse beslag af fabrikatet Lechuza model Balconera sort på den udvendige side. Det anbefales at der anvendes den tilhørende altankasse model Balconera i farven Antrazit. Tag hensyn til de andre beboere ved vanding. Der må ikke forekomme blinkende lygter eller lygter, der skifter farve på altanerne eller i vinduerne. ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun foretages med godkendt antenne kabel og stik. BAD OG TOILET For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat, avispapir og lignende må aldrig kastes i toiletkummen. BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER, LEGEREDSKABER M.M. Disse ting må ikke henstilles således, at de kan være til gene for andre, men henstilles på de pladser og i de rum, der er indrettet hertil. Kældergangene skal holdes fri for effekter iflg. brandvedtægterne. 2

3 Vask af cykler og knallerter må ikke ske, så gangarealer og asfalt opløses af rensemidler. Cykling og knallertkørsel er af hensyn til sikkerheden ikke tilladt på gangstierne og grønne arealer. Børn under 6 år må dog gerne bruge børnecykler. BILVASK Vask af bil med slange eller anden form for rindende vand, skal ske med omtanke. DØRSKILTE For at skåne dørene må navneskilte kun opsættes af ejendomskontoret. Reklamer, malerier m.m. må ikke opsættes på døre, vægge, udendørs postkasser eller andre steder uden for din lejlighed. FORSIKRING Som lejer skal du selv tegne indboforsikring, men ejendommen har tegnet en fælles glas- og kummeforsikring. Inden du tegner andre forsikringer, bør du spørge boligorganisationen / ejendommen. Almindeligvis dækker ejendomsforsikringen brand, brandskade, vandskade, indbrud og forsøg på indbrud, men ikke lejerens indbo. Heller ikke ved vandskade eller lignende. Det er derfor meget vigtigt at have en husstands- eller familieforsikring. Bemærk: I de senere år har man eksempler på, at agenter henvender sig til beboerne og påstår, at det sker efter aftale med eller på anbefaling af boligorganisationen. Hvis boligorganisationen undtagelsesvis skulle træffe en sådan aftale, vil du altid forud få skriftlig besked om det. FORURENING Forurening af fællesarealer medfører pligt for pågældende beboer til omgående at rydde op efter sig. Der må hverken i lejlighed, kælderrum eller lignende steder opbevares eller anvendes ting, som ved lugt, støj, brandfare m.v. er til gene eller fare for afdelingen og dens beboere. Der må ikke hensættes møbler eller lignende i ejendommens kældergange og barnevognsrum. FREMLEJE Ingen må fremleje sin lejlighed uden særlig tilladelse fra boligorganisationen. Sker dette, vil det blive betragtet som kontraktbrud, der hjemler ret til ophævelse af lejemålet. Henvendelse om fremleje sker til KAB s udlejningsafdeling, da der skal skrives en særlig kontrakt. FYRVÆRKERI Fyrværkeri må ikke afbrændes i eller fra bygningerne. 3

4 GASFLASKER Det er forbudt at opbevare gasflasker i lejlighederne. HAVER Beplantning i haver må ikke være til gene for andre beboere. Beplantningen skal holdes fri af fuger i facade og vindueselementer. Haven skal holdes ryddelig og rengjort med klipning af græs, samt lugning af bede m.v., således at der ikke sker en spredning af ukrudtsfrø. Haver må kun vandes med vandkande. HAVEGRILL Ved grilning i haverne skal det foregå så langt fra boligerne, at det nødvendige hensyn til de øvrige beboere tilgodeses. HUSDYR Det er ifølge en beboerafstemning ikke tilladt at holde husdyr. Det er ej heller tilladt at have dyr, som kan karakteriseres som farlige, f.eks. slanger eller skorpioner. Der kan ikke gives dispensation herfor. Det er tilladt at have hund på besøg men normalt ikke til overnatning. Undtagelser kan være besøg af familie, der overnatter samt nødstilfælde som hospitalsindlæggelser eller lignende dog kun af varighed op til en uge. Dette skal meddeles til ejendomskontoret inden pasning. HÆRVÆRK Ved ødelæggelse eller hærværk vil der blive rejst erstatningskrav over for skadevolderen. INDEKLIMA Luft ordentligt ud for at undgå fugtskader. Badning, madlavning, vask m.m. giver store mængder fugtig luft. Lejligheden ventilerer ikke sig selv, men er tæt og velisoleret. Der opstår færrest fugtproblemer, hvis alle rum holdes nogenlunde ens opvarmet ved grader, og der dagligt luftes ud 2-3 gange i minutter. Luk ikke helt for varmen i rum, der ikke benyttes. Anbring ikke skabe eller større møbler helt op mod en ydervæg. Luften skal kunne cirkulere bagom, ellers kan der komme fugtskader på væggen. Der må ikke luftes ud til trappeopgangen gennem hoveddøren kun gennem vinduerne. 4

5 INDKØBSVOGNE Må ikke hjembringes og henstilles på afdelingens område. KÆLDERRUM Rummene skal være aflåste, og eventuelle vinduer skal være lukkede, også selv om rummet ikke benyttes. Kælderrum må ikke benyttes som opholds- eller soverum. Der må ikke opbevares brandfarlige væsker som benzin og lign. i kælderrum/kældre, som kan være til gene eller fare for afdelingen og dens beboere. Der må ikke foregå arbejder, der forårsager støjgener. KOMFURER For at få fuldt udbytte af de tekniske installationer bør du sætte dig ind i brugsanvisningen. Spørg ejendomskontoret, hvis du er i tvivl. Normal vedligeholdelse varetages af afdelingen. Hvis der er uregelmæssigheder ved tekniske installationer, så kontakt straks ejendomskontoret. Misbrug eller fejlagtig brug hæfter beboeren selv for. LEG OG BOLDSPIL Børns leg på legepladser og fællesarealer må ikke foregå efter kl Lad ikke børnene lege eller opholde sig ved gadedøre, trapper, kælder, P-pladser og andre steder, hvor det kan være til fare for dem selv eller til væsentlig gene for de øvrige beboere. Boldspil er tilladt på græsarealerne udfor gavlene nummer og Det er ikke tilladt at spille (sparke) bold mod husfacaderne. Det er ikke tilladt at tegne eller male på afdelingens træ- og murværk eller på anden måde beskadige afdelingen eller dens haveanlæg. Det er ikke tilladt at opsætte trampoliner og badebassiner på fællesarealerne. Legeredskaber skal fjernes fra fællesarealerne, når de ikke er i brug. Indtagelse af alkoholiske drikke på legepladsen er ikke tilladt. 5

6 MASKINER El-boremaskiner og lignende støjende værktøj må benyttes i tidsrummet: Mandag til fredag kl , Lørdag kl , samt søn - og helligdage kl Hamren og banken må ligeledes kun finde sted inden for ovennævnte tidsrum. Maskiner, der kan medføre støjgener for naboerne, skal anbringes på et dæmpende underlag. MUSIK Benyttelse af radio, fjernsyn, musikinstrumenter mm. skal ske under hensynstagen til naboerne. Døre og vinduer skal være lukkede. I sene aftentimer bør der vises særligt hensyn ved at dæmpe ned, således at øvrige beboeres ønske om nattero respekteres. I særlige tilfælde bør man sikre sig, at naboerne er indforstået med støj efter kl eventuelt i form af en meddelelse om, at man holder en fest, som godt kan trække lidt ud. PARABOLER Regler for opsættelse af paraboler findes i afdelingens råderetsreglement. PARKERING OG MOTORKØRSEL Parkering af personbiler og motorcykler må kun finde sted på de etablerede parkeringspladser. Der må ikke parkeres langs vejen. Standsning for af- og pålæsning må finde sted. Biler, motorcykler, knallerter og cykler skal parkeres på de anviste steder. Last- og varevogne, over 3500 kg, samt motorkøretøjer med mål, der er større end højde 190 cm/bredde 190 cm/længde 500 cm, må ikke parkeres i boligområdet. Campingvogne og uindregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles i boligområdet og heller ikke på afdelingens parkeringsplads. Der er 8 p-pladser til storvognsparkering, der skal indhentes tilladelse på ejendomskontoret, som skal være synlig i forruden, ved parkering. Ved klargøring af campingvogne er der mulighed for midlertidig parkering. Dette skal ske på ulige side på p-pladsen ind mod Højstruphave. På lige side skal det ske på storvognsparkeringen. Parkeringen må max. udgøre 7 dage. Trailere skal være indregistreret og må kun parkeres i Højstrupparken, efter aftale med ejendomskontoret, der anviser pladsen. Af hensyn til børnenes sikkerhed anmodes beboerne om at køre forsigtigt på boligvejene. 6

7 Det er ikke tilladt at holde med motoren i gang på parkeringspladser og foran døre. Af hensyn til ejendommens belægning er det ikke tilladt at bruge afdelingens parkeringspladser eller gangarealer til reparation af motorkøretøjer, cykler og knallerter. RÅDERET Der findes et særligt råderetsreglement for din afdeling, som beskriver, hvilke særlige ting du må lave i og udenfor din bolig. SKADEDYR Af hensyn til rottefaren må der ikke fodres fugle i Højstrupparken, Der må ikke udlægges foder til katte eller andre dyr. Hvis man ser en rotte, skal det straks meddeles ejendomskontoret. SKILTNING Skilte og reklamer må kun opsættes efter skriftlig tilladelse fra boligorganisationen. TELT Det er ikke tilladt at overnatte i telt på afdelingens område. TRAPPER Leg og ophold på trappeopgangene er ikke tilladt. Det påhviler beboerne at medvirke til at holde trappeopgangene i pæn og ordentlig stand. Ejendommen understøtter disse bestræbelser med ugentlig rengøring. Dørene til indgangspartierne skal holdes lukkede og låst. I henhold til brandvedtægterne er det ikke tilladt at anbringe andet udenfor beboernes indgangsdør end dørmåtter. Beboerne skal selv sørge for rengøring af måtter og dørpartier. Det er ikke tilladt at stille fodtøj, legeredskaber, blomster, kasser og lignende genstande på trappeopgangen. Det pynter ikke og er til stor gene for rengøringsarbejdet. Der må ikke henstilles cykler, barnevogne eller lignende, ej heller under trappen. Uddrag af lovbekendtgørelse om brandsikring af beboelsesbygninger opført år 1900 og senere nr foreskriver følgende: Ejendommens adgangsarealer, brandredningsarealer (brandveje), trapper med tilhørende forrum og gange samt adgang hertil må ikke indrettes eller benyttes til andre formål end adgang eller tilkørsel. Arealerne, trapperne og gangene m.v. skal holdes ryddelige. De må heller ikke anvendes til henstilling 7

8 af biler, cykler og barnevogne m.m. eller til oplagring af varer og affald m.m., der kan fremme en brands udbredelse eller hindre personers flugt og brandvæsenets indsats i tilfælde af brand. TÆPPEBANKNING Tæppebankning må kun foretages på de anviste steder. VANDFORBRUG Vand er meget dyrt. Kontakt omgående ejendomskontoret, hvis dit toilet begynder at løbe eller en vandhane ikke længere lukker tæt. Utætte vandhaner og toiletter medfører et fordyrende merforbrug af vand, ligesom dryppende vandhaner kan være til gene for andre beboere. VASK OG TØRRING Ejendommen er udstyret med to vaskerier. Disse er udelukkende til rådighed for ejendommens beboere. Inventar må ikke fjernes. Vaskerierne har åbent alle ugens dage i tidsrummet kl Reglement for brug af vaskerierne er ophængt i vaskekælderen. Tørring af tøj på altaner og haver, som er synlig for andre beboere, er ikke tilladt. Benyttelse af vaskerierne og tørring af tøj i tørregårdene sker på eget ansvar. Der henstilles til, at hjemmegående benytter vaskeriet i dagtimerne. Efter endt brug af vaskerierne skal rummene med inventar afleveres i rengjort stand. Brug af vaskemaskine og tørretumbler i boligen må kun benyttes i samme tidsrum som vaskeriernes åbningstid. Det er ikke tilladt at fjerne andres tøj fra maskinerne, hvis det er uden for ens egen reservations tid. VINDSPIL Det er ikke tilladt at ophænge vindspil eller lignende støjende genstande. VINDUER OG DØRE Døre, der er forsynet med smæklås eller dørpumpe, skal være lukkede og må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten, træstykker eller lignende. Beboeren skal, ved henvendelse til ejendomskontoret, selv sørge for at boligen er forsynet med hele ruder. 8

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Frederiksberg forenede Boligselskaber For Havremarken Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber for Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab for Sværdagergård Roskilde Nord Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 2 af 8 GENERELT En boligafdeling

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

Husorden For Kildevænget.

Husorden For Kildevænget. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Husorden godkendt på afdelingsmødet den 19. Maj 2010. Husorden For Kildevænget. En boligafdeling som Kildevænget med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. for. Bakkely. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Bakkely. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Husorden for Bakkely Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008

Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008 Sydkystens Boligselskab Bøgehegnet afdeling 1. Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008 Denne husorden er et bilag til lejekontrakten. Afdelingen ejes af Sydkystens Boligselskab, SydBo. Administrator

Læs mere

Lejlighedsmappe Afdeling 35

Lejlighedsmappe Afdeling 35 Lejlighedsmappe Afdeling 35 Hammerlodden 35 75, Teglværksgade 7 13 og 8-10 Indholdsfortegnelse Velkommen til Nykøbing F. Boligselskab... 3 Kontakt til ejendomsfunktionærerne... 4 Kontakt til administrationen...

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN for Marielyst Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Dette er den fælles husorden. Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne)

Dette er den fælles husorden. Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne) Dette er den fælles husorden Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne) i GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Husorden. for. Skårupvej

Husorden. for. Skårupvej for Skårupvej KAB E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 16 GENERELT Vi betragter vores boligafdeling som et minisamfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Husordenen på Herlev Kollegiet

Husordenen på Herlev Kollegiet Generelt Husordenen på Herlev Kollegiet Et kollegium med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og vi er fælles om mange ting. Derfor er det

Læs mere

Lejlighedsmappe Afdeling 1

Lejlighedsmappe Afdeling 1 Lejlighedsmappe Afdeling 1 Hospitalsvej 1 41, Ejegodvej 1-31 Indholdsfortegnelse Velkommen til Nykøbing F. Boligselskab... 3 Kontakt til ejendomsfunktionærerne... 4 Kontakt til administrationen... 4 Kontakt

Læs mere

HUSORDEN AFDELING I OG II

HUSORDEN AFDELING I OG II HUSORDEN AFDELING I OG II Godkend på afdelingsmødet 26-09-2012 Revideret med tilføjelser på afdelingsmødet den 24. september 2013 Indhold INDLEDNING... 2 OVERHOLDELSE AF HUSORDEN... 2 KLAGE... 2 ÆNDRINGER

Læs mere