Frederiksværk Kommune. Byplanvedtægt 11. for industri- og boligområde vest for Liselejevejen. Frederiksværk Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederiksværk Kommune. Byplanvedtægt 11. for industri- og boligområde vest for Liselejevejen. Frederiksværk Kommune"

Transkript

1 Frederiksværk Kommune Byplanvedtægt 11 for industri- og boligområde vest for Liselejevejen Frederiksværk Kommune

2 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område vest for Liselejevejen i Vinderød sogn, Kregme-Vinderød kommune. S i. Område. 1. Området begrænses mod syd af kommunegrænsen mod Frederiksværk, mod vest af kommunegrænsen mod Melby (Arrenakke Å) og mod øst af offentlig bivej nr. 10, Liselejevejen, til dennes skæring med Arrenakke Å, således som vist på vedhæftede kortbilag. 2. Området omfatter følgende matr. nr.: 4 a, b, c, d, e, f. 5 a, b, c, f, i, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y. 6 a, b, c. 7 a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, alle af Arresødal Hovedgaard, Vinderød sogn d, e, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, x, y, z, æ, ø. 3 aa, ab, ae, ad, ae, af, ag, ah, ai, al. 4 b, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, p, r, æ. 4 aa, ae, ah, ao, aq, ar, ax, ay, az, aæ, aø. 4 bb, bc, bf, bg, bh, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bt, bu, bx, by, bz. 5 b, e, f, g, h, i, k. 6 b, c, d, f, g, h. 7 b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y. 8 c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, sr t, u, v, x, y, z, æ, ø. 8 aa, ab, ae, ad, ae, af, ag, ah, ai, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, ax, ay, az, aæ, aø. 8 ba, bb, bc, bd, be, bf, bg, bh, bi, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bt. 10 b, c, g, h, i, k, l, m, n, o, p, s, t, y. 10 am, aq, ar, av, ax, az, aæ, aø. 10 ba, bd, bf, bk, bm, bq, bx. 10 cy. 10 dq. 11 b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v. 12 a, b, c, d, e, f. 13 a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, s. 14 a, b, c, d. 15 a, b, c, d a, b, c, d, e, f, g, h, i. 19 a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u. 20 a, b, c, f, g, i, k, l, m, n, o, q, r, s, t, u, v. 21 a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r. 22 a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, q, s, t, u, v, x, y, z, æ, ø. 22 aa, ab, ae, ad, ae, af, ag, ai, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, ax, ay, az, aæ, aø. 22 ba, alle af Vinderød by og sogn samt alle parceller, der udstykkes fra de nævnte ejendomme. S 2. Veje. 1. Ud over den med hjemmel i lov nr. 95 af 29. marts 1957 om bestyrelsen af offent-

3 lige veje planlagte nye landevej til Hundested til etablering af niveaufri skæring mod Frederiksværk-Hundested jernbane forbeholdes der areal til følgende nye veje og stier samt udvidelse af eksisterende veje, med retning og beliggenhed som vist på kortbilaget. Vej A-H i en bredde af 12 m. Endvidere vejene I-Q, Æ-F, O-Z-P, L-Y-M, C-K, D-N, B-V, E-R, G-S, T-U i en bredde af 10 m. Langs Arrenakke Å fra vejen Q-F og til Liselejevejen skal der til etablering af en sti reserveres et 5 meter bredt areal, regnet fra overkant af skråningen langs åen. 2. De på kortbilaget øvrige viste veje opretholdes, dog således at vejudmundinger i Liselejevejen mellem punkt R og S spærres for kørende trafik, når vejen T-U er etableret. Rybovej, der er adgangsvej til matr. nr. 21 k, o og r, Vinderød by, holdes dog åben, da den ikke bliver ført igennem til vejen T-U. - Eksisterende vejes udmunding i de angivne nye veje vil blive søgt etableret som fortovsoverkørsler. 3. Nye veje inden for området ud over de i stk. l og 2 fastlagte nye eller eksisterende veje udlægges efter reglerne i den til enhver tid gældende bygnings- og vejlovgivning. Dog kan korte blinde veje, ved hvilke der kun er mulighed for en meget begrænset bebyggelse, af kommunalbestyrelsen tillades anlagt i en bredde af 6 m. 4. Hjørnegrunde skal have brudt hjørne af mindst 5 m bredde og med lige store vinkler med sidelinierne. S 3. Byggelinier og hjørneafskæringer. l. Langs følgende veje er eller vil byggelinier og oversigtsarealer ved sidevejstilslutninger blive pålagt i henhold til bestemmelser i lov nr. 275 af 28. november 1928 om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje eller kapitel IV i lov nr. 95 af 29. marts 1957 om bestyrelsen af de offentlige veje: Bivej nr. 10, Liselejevejen 10 meter fra vejmidten. Landevej nr. III B til Hundested 10 meter fra vejmidten. Ny forlagte landevej 20 meter fra vejmidten*). 2. Langs de på kortbilaget øvrige viste eksisterende veje, for hvilke der ikke er pålagt byggelinier i henhold til de i stk. l nævnte bestemmelser, må ingen ny bebyggelse finde sted nærmere vejmidten end 6 m. 3. Langs følgende nye veje, for hvilke der ikke er pålagt byggelinier i henhold til de i stk. l nævnte bestemmelser, må ingen ny bebyggelse finde sted nærmere vejmidten end de på kortbilaget angivne byggelinier som følger: Vejene A H og I-Q uden for afskærmningsbælterne: 12 m. Vejene Æ-F, G-S og E-R: 10 m. Vejene B-V, Q-K, D-N, T-U, L-Y-M og O-Z-P: 8 m. 4. Nye veje inden for området ud over de i stk. 3 fastlagte pålægges byggelinier efter reglerne i den til enhver rid gældende bygnings- og vejlovgivning**). 5. Anvendelsen af de anførte mindste afstande for bebyggelsens placering i forhold til vejmidte forudsætter, at bygningen opføres med sin jordlinie i fremtidig vejhøjde. Er dette ikke tilfældet, skal bygningen rykkes så meget længere tilbage, som svarer til l 1 /2 gange højdeforskellen, foruden den fornødne passage foran bygningen, som mindst må være i en bredde af 1,0 meter. 4. Byggeområder m. v. 1. Byplanområdet deles i følgende områder som vist på kortbilaget: A. Boligområde for haveboliger. B. Butiksområde. C. Område for bolig med tilladelse til erhvervsvirksomhed. D. Område for industribebyggelse. *) Med hjemmel i vejbestyrelsesloyen er oversigtsarealet ved vejudmunding A og I ved ekspropriationsforretning fastsat til 15 x 80 meter. - Byggelinien bestemmes som en linie, der skerer de to vejes udlacgssider i en afstand af 80 meter ad landevejen og 15 meter ad vejen A B og I K fra disses skæringspunkt. **) Hjørnegrunde i øvrigt beliggende mod vejene A H 05 I Q er pålagt skrå byggelinier over hjørnet til sikring af fri oversigt. Byggelinien bestemmes som en linie, der skærer de to vejes udlægssider i en afstand af henholdsvis 15 og 30 meter fra disses skæringspunkt. 4

4 E. Område for offentlige formål. F. Arealer, for hvilke der gælder særlige bestemmelser. A. Boligområdet S 5. Grundenes benyttelse«1. Inden for dette område må kun opføres bygninger til beboelse og således, at der på hver parcel kun opføres én beboelsesbygning indeholdende l lejlighed samt sædvanligt tilhørende udhus og garage. 2. Bortset fra de på kortbilaget angivne ejendomme, hvor enkelte butikker kan tillades, må der på ejendommene ikke drives handel, vognmandsforretning, fabrik eller værksted eller indrettes oplagsplads. Der må endvidere ikke drives nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde efter sognerådets skøn er til gene for de omboende. 3. Det skal være tilladt at drive sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelseslejligheder eller villaer, når det efter sognerådets skøn kan ske, uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom forandres, eller kvarterets præg af boligkvarter brydes. 4. Ubebyggede arealer, som ikke benyttes som gårdsplads eller lign. skal anlægges og vedligeholdes som have eller udlægges som fælles opholdsareal, legeplads el. lign. S 6. Bestemmelser for villabebyggelsen. 1. Inden for boligområdet må kun opføres fritliggende parcelhuse. Sognerådet kan dog inden for større samlede grunde tillade, at bebyggelsen opføres som kæde- eller rækkehuse, jævnfør bestemmelserne i Ingen grund må udstykkes med en mindre størrelse end 800 m 2 eller med en mindre facadelængde end 17 m. Udstykkes koteletgrunde, regnes størrelsen eksklusive de til grundene hørende adgangsarealer. Ethvert grundareal skal have en sådan udstrækning, at et kvadrat på 17X17 m kan indskrives deri. Adgangsarealer til koteletgrunde skal have mindst 4,0 m bredde. Udføres bebyggelsen på et passende stort areal efter en af kommunalbestyrelsen godkendt samlet plan for bygningernes placering, kan grundstørrelsen dog tillades nedsat til 600 m Ejendommenes udnyttelsesgrad må højst andrage 0,20*). 4. Ingen bygning må opføres med mere end l etage og udnyttet tagetage, og bygningshøjden må ikke overstige 4,2 m målt fra terræn til overkant af øverste bjælkelag. 5. Afstanden til naboskel må ikke være mindre end 2,5 m. Garager og mindre udhuse kan dog opføres i naboskel eller nærmere naboskel end 2,50 m, når deres samlede grundareal ikke overstiger 35 m 2, den mod naboskellet vendende side ikke har en større længde end 8 m, og bygningens højde i naboskellet højst er 2,4 m. Endvidere skal tagvandet holdes inde på egen grund. Garager og udhuse m. v. til beboelsesbygninger kan sammenbygges med beboelsesbygningen. 6. Bestemmelserne i stk. 5 om afstand til naboskel kan fraviges for bygninger, der opføres efter en af sognerådet godkendt for flere grunde fælles bebyggelsesplan under forudsætning af, at afstand mellem beboelseshusene mindst udgør 5,0 m. 7. På hver parcel skal, såfremt garage ikke straks opføres, sikres mulighed for etablering af en garage og en henstillingsplads. Kommunalbestyrelsen kan dog tillade, at henstillingspladsen etableres på et fælles parkeringsareal i forbindelse med udstykningsveje. 7. Bestemmelser for kæde- og rækkehusbebyggelsc 1. På dertil egnede større arealer, jævnfør 6, stk. l, kan sognerådet tillade, at boligbebyggelsen opføres efter en samlet plan som dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse eller andre former for sammenbyggede huse. *) Ved udnyttelsesgraden forstis forholdet mellem bebyggelsens bruttoetageareal og grundareal med tillxgsareal. Som tillaegsareal kan medregnes gadeareal ud for grunden indtil den fremtidige gades midterlinie, dog højst indtil en afstand på 10 m fra den Fremtidige gadelinie, men ikke i noget tilfælde over 25 % af selve grundarealet.

5 2. Ingen grund må udstykkes med en mindre størrelse end 500 m 2 for hver del af et dobbelthus, 400 m 2 for et kædehus eller tilsvarende og 300 m 2 for et rækkehus. Facadelængden kan tillades nedsat til mindst 6 m for et rækkehus. En del af det fastsatte mindste grundareal kan udlægges til fælles opholds- og legeplads. 3. Ejendommenes udnyttelsesgrad må højst andrage 0,25 (se fodnote i 6, stk. 3). 4. Ingen bygning må opføres med mere end én etage og udnyttet tagetage, og bygningshøjden må ikke overstige 4,2 m. 5. Afstanden til naboskel mod anden bebyggelse må ikke være mindre end 2,5 m. Garager og mindre udhuse kan dog opføres i naboskel eller nærmere naboskel i henhold til de i 6, stk. 5 angivne retningslinier. 6. Ved kæde- og rækkehuse m. v. skal sikres l garage og l henstillingsplads pr. bolig. dre størrelse end 1000 m 2 eller med en mindre facadelængde end 20 m. 2. Ejendommenes udnyttelsesgrad må højst andrage 0,3. 3. For bebyggelsen i øvrigt gælder de samme bestemmelser som for villabebyggelsen, nævnt i Ud over den til boligen krævede parkering skal der etableres parkeringsplads til kunder. Parkeringsarealet skal være mindst lige så stort som butiksarealet og etableres således, at til- og frakørsel bekvemt kan foregå. 5. I forbindelse med evt. fastlæggelse af buriksområdet i en fælles bebyggelsesplan skal det, for så vidt der ikke herved sker ændringer i de forhold, som vedtægten søger at skabe, være kommunalbestyrelsen tilladt at dispensere fra ovennævnte bestemmelse. B. Butiksområdet. 8. Grundenes benyttelse. 1. Inden for dette område må kun opføres bolig med butiksbebyggelse. Der må på hver parcel opføres én butik og én bolig til en til butikken tilknyttet person. Der må endvidere til boligen opføres sædvanligt tilhørende udhus og garage, men ikke bygninger eller skure herudover. Til brug for en ejendoms ejer eller lejer kan kommunalbestyrelsen tillade opførelsen af en dobbeltgarage. 2. Der må ikke inden for området drives nogen anden virksomhed end nævnt i stk Ubebyggede arealer, som ikke benyttes som gårdsplads eller lign., skal anlægges og vedligeholdes som have eller udlægges som fælles opholdsareal eller legeplads i forbindelse med butiksbebyggelsen. 9. Bestemmelser for bolig- og butiksbebyggelser. 1. Ingen grund må udstykkes med en min- C. Område for bolig med erhvervsvirksomhed. 10- Grundenes benyttelse. 1. Inden for dette område må opføres boligbebyggelse, hvorfra der må drives erhverv af håndværksmæssig art, vognmandsforretning og virksomheder sideordnede med disse, samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til disse virksomheder, eller som naturligt finder plads i området. Derimod må butikker henhørende til boligområdets daglige forsyning, bortset fra de på kortbilaget angivne ejendomme, hvor enkelte butikker kan tillades, ikke etableres J området, men henvises til de hertil særligt angivne pladser. Der må opføres de til erhvervsvirksomheden nødvendige værksteder, oplagsbygninger og garageanlæg, samt de til boligen sædvanligt hørende udhuse og garager. 2. Fra ejendommene må ikke drives erhvervsvirksomhed uden tilknytning til en bolig, som skal anvendes af indehaveren eller en anden til virksomheden knyttet person. Ejendommene må ikke ved senere deling komme i strid med nærværende bestemmelse samt bestemmelsen om mindste grundstørrelse.

6 3. På ejendommene inden for området må ikke indrettes eller drives nogen art af virksomhed, som med støv, røg, lugt, støj, rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde efter sognerådets skøn er til gene for de omboende ud over, hvad der, under hensyn til områdets karakter, må skønnes at være en rimelig følge af naboskabet. 4. Ubebyggede arealer, som ikke benyttes som gårdsplads eller lignende, eller i tilknytning til erhversvirksomheder, skal anlægges og vedligeholdes som have. De af erhvervsvirksomheden anvendte ubebyggede arealer skal gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer, affald og lign. skal overholdes. $n. Bestemmelser for bolig- og erhvervsbebyggelse. 1. Ingen grund må udstykkes med en mindre størrelse end 800 m 2 eller med en mindre facadelængde end 17 m. Endvidere skal ejendommene have en sådan størrelse, at det til boligformål og have anvendte areal til enhver tid mindst andrager 300 m Ejendommenes udnyttelsesgrad må højst andrage 0,3. Ved beregningen medtages alle de på ejendommen stående bygninger, åbne og lukkede skure m. v. 3. Ingen bygning må opføres i mere end én etage og udnyttet tagetage, og bygningshøjden må ikke overstige 4,2 m målt fra terræn til overkant af øverste bjælkelag. 4. Afstanden mellem beboelsesbygning og erhvervsbebyggelse sammenbygget hermed og naboskel må ikke være mindre end 2,5 m. Fritliggende garager, udhuse og erhvervsbygninger kan opføres nærmere skel, når højden ikke overstiger 3,0 m, tagvandet holdes inden for egen grund, og brandtekniske bestemmelser i øvrigt overholdes. Det må endvidere være en forudsætning, at bebyggelsen er placeret således på grunden, at den ikke kan blive til væsentlig gene for naboejendommenes bolig og haveafsnit. 5. Ved udformningen af bebyggelsen og de frie arealer skal sikres mulighed for etablering af mindst l garage eller henstillingsplads for hver 100 m 2 værkstedsareal, dog mindst l garage eller plads for hver virksomhed. Herudover skal sikres mulighed for mindst l garage eller plads til boligen. D. Område for industribebyggelse, 12. Grundenes benyttelse. 1. Inden for dette område må ejendommene kun benyttes til industri- og værkstedsvirksomhed samt oplags- og forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende virksomheder, eller som naturligt finder plads i industriområdet. Der må kun opføres bygninger til de nævnte formål. Dog kan sognerådet tillade, at der opføres eller indrettes enkelte boliger for de til virksomheden knyttede personer, såsom indehaver, bestyrer, portner el. lign. 2. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lign. gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer, affald og lign. skal overholdes. 3. Opmærksomheden henledes på de i lov nr. 214 af 11. april 1949 om vandløb givne bestemmelser, herunder særligt de i 101 anførte rådighedsindskrækninger. S 13. Bestemmelse for industribebyggelsen, 1. Ingen grund må udstykkes med en mindre størrelse end 1200 m 2 eller med en mindre facadelængde end 20 m. 2. Det bebyggede areal inkl. evt. selvstændig boligbebyggelse må højst udgøre Vs af ejendommens areal, og der må kun opføres bygninger, hvis rumindhold er højst 2 m 3 pr. m 2 netto grundareal, beregnet af hele den del af bygningerne, som er over færdigt terræn, inkl. tagetage med eventuelle kviste, fremspring, skorsten og andet.

7 3. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må have en højde, der: a: i forhold til vej er større end 0,4 gange afstanden til modstående vejlinie, b: i forhold til naboskel er større end 1,0 gange afstanden til skellet, c: i forhold til anden bebyggelse på samme grund er større end 0,5 gange afstanden til modstående bygning. Kommunalbestyrelsen kan dog tillade gavlpartier, skorstene, trappehuse, elevatoranlæg, og lign. over det af ovennævnte givne bygningsprofil. Kommunalbestyrelsen kan endvidere indrømme lempelse i den under c foreskrevne afstand til bygninger på egen grund, når forholdene vedrørende lysafstandene gør det rimeligt. 4. Bebyggelsens afstand fra naboskel skal, hvor intet andet er nævnt, mindst være 3,0 m. Dog kan det tillades at bygge helt ud i skel, når det sker efter en af sognerådet godkendt fælles bebyggelsesplan for flere grunde. Endvidere må garager og mindre udhuse opføres nærmere naboskel end fastsat ovenfor, når deres sammenlagte længde ikke overstiger 10 m, og deres højde ikke overstiger 3,0 m. 5. Eventuelt fritliggende boliger må opføres i ivz etage og i 2,5 m afstand til skel. 6. Ved udformning af bebyggelsen og de frie arealer skal der sikres mulighed for etablering af mindst l garage eller henstillingsplads for hver 100 m 2 industrietageareal, dog mindst l garage eller plads for hver virksomhed. Herudover skal der, såfremt der er bolig i forbindelse med virksomheden, sikres mulighed for yderligere l garage eller plads. 7. Som skærm mellem industribebyggelsen og boligområderne skal området begrænses som vist på kortbilaget af et 20 m bredt bælte, der ingensinde må bebygges eller benyttes til oplag eller lign., men som ved beplantning, befæstelse eller lign. gives et tiltalende udseende. E. Areal til offentlige formål For at kunne dække et eventuelt senere opstående krav om offentlige bebyggelser og anlæg, fastlægges det på kortbilaget viste område til offentlige formål. Inden for området må kun opføres bygninger af almennyttig karakter, såsom skole, børne- og fritidshjem og lign. og parkeringspladser i forbindelse hermed, samt etableres parkanlæg eller legeplads for beboerne inden for byplanområdet. 2. Bebyggelse skal kunne tillades opført i 2 etager. F. Arealer, for hvilke der gælder særlige bestemmelser De på planen nærmere angivne ubebyggelige arealer er så lavt beliggende, at de ikke kan afvandes på forsvarlig måde. Der kan derfor ikke forventes meddelt tilladelse til bebyggelse herpå*). 2. Arealerne må ikke anvendes til oplagsplads eller til formål, som er uforenelige med bestemmelserne for det tilgrænsende villaområde. 3. Såfremt der på et senere tidspunkt åbnes mulighed for bebyggelse af arealerne, skal disse anvendes til villabebyggelse, og bestemmelserne i 5 og 6 i nærværende vedtægt skal være gældende. S 16. Transformerstationer. Transformerstationer på indtil 20 m 2 grundareal og indtil 3 m i højden kan uanset foranstående bestemmelse opstilles under iagttagelse af de i denne vedtægt fastsatte regler om afstand til naboskel og vej. Stationerne må dog opstilles i skel, når højden ikke overstiger 2,5 m. 17. Beboelsesvogne. 1. Opstilling af vogne til bygningsmæssig udnyttelse såsom bolig, værksted, udhus el. lign. er forbudt. *) Den nordligste del af de ubcbyggelige arealer omfattende ejendommene nord for og inkl. macr. nr. 8a er optaget pi fredningsplanen for Roskilde og Frederiksborg orne. 8

8 18. Almindelige bestemmelser. 1. Alk frie sider på bygninger i byplanområdet skal være udformet som facade. 2. Før en bebyggelse opføres, skal der til godkendelse af dens overensstemmelse med byplanen forelægges kommunalbestyrelsen tegninger, der viser grunden og dens omgivelser, samt bebyggelsens beliggenhed på grunden, samt oplysning om indretning og anvendelse. 3. Bestemmelserne i denne byplanvedtægt gælder forud for de til enhver tid gældende byggebestemmelser. meddeles efter forhandling med den efter vejbestyrelsesloven kompetente myndighed, jævnfør lov nr. 95 af 29. marts 1957, Ændringer af byplanvedtægten kan ske efter kommunalbestyrelsens vedtagelse og godkendelse af boligministeriet efter reglerne for vedtagelse og godkendelse af nye planer, jævnfør byplanlovens 5. Således vedtaget af Kregme-Vinderød sogneråd. Arresødal, den 4. juli P. s. v. Oskar Hansen. 19. Eksisterende bebyggelse. 1. Nærværende byplanvedtægt skal ikke være til hinder for bibeholdelse af den eksisterende lovlige benyttelse og bebyggelse. 2. Udvidelse ved om- eller tilbygning eller ibrugtagen til anden anvendelse i strid med byplanvedtægtens bestemmelse må ikke finde sted. 20. Påtaleret. Påtaleret ifølge nærværende byplanvedtægt har alene Kregme-Vinderød sogneråd. 2. k. j. nr I medfør af l i lov om byplaner (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) godkendes foranstående af Kregme-Vinderød sogneråd vedtagne forslag til partiel byplanvedtægt nr. l for et industri- og boligområde vest for Liselejevejen i Kregme-Vinderød kommune. Boligministeriet, den 15. januar P. M. V. E. B. E. Jerslev. 21. Lempelser og ændringer i byplanvedtægten. 1. Mindre betydende lempelser i bestemmelserne i denne vedtægt, for så vidt man ikke derved ændrer karakteren af det kvarter, som byplanen søger at skabe eller fastholde, kan indrømmes af kommunalbestyrelsen. 2. Øvrige lempelser af byplanvedtægtens bestemmelse kan i øvrigt indrømmes af boligministeriet. 3. Dispensationer fra de i 3 omhandlede byggelinier ved offentlige veje kan dog kun

9 FORTEGNELSE over de af direktoratet godkendte udstykninger inden for by-planområdet Vinderød Skov-Aasebro i tiden fra 4. juli 1961 til dags dato. Tilgang: 19/ matr. nr. 3 d og 10 c, Vinderød: 10 dt, 10 du, 10 dv, 10 dx, 10 dy. 1/ matr. nr. 7 c, Vinderød: 7 ø. 17/ matr. nr. 7 o, Vinderød: 7 z, 7 æ. 12/ matr. nr. 8 d, Vinderød: 8 by. 16/ matr. nr. 8 d, Vinderød: 8 bv. 17/ matr. nr. 8 d, Vinderød: 8 bx. 4/ matr. nr. 8 d, Vinderød: 8 bu. 12/ matr. nr. 19 b, Vinderød: 19 v. 5/ matr. nr. 22 q, Vinderød: 22 bb, 22 bc 22 bd, 22 be, 22 bf, 22 bg, 22 bh, 22 bi. Afgang: 5/ matr. nr. 22 v, Vinderød by og sogn. Tilgang: 12/ matr. nr. 7 ø, Vinderød: 7 ø, 7 aa, 7 ab, 7 ae, 7 ad, 7 ae, 7 af, 7 ag, 7 ah, 7 ai, 7 ak, 7 al, 7 am, 7 an, 7 ao. Indført i dagbogen for retten i Frederikssund den 20. marts Lyst. Tingbog I-III -f V Akt: skab E/381. Afgift: 14 II 3 kr. Lyst f. s. v. ang. de i fornævnte fortegnelser nævnte matr. nr. med undtagelse af matr. nr. 6 c, 6 f, 6 g, Vinderød som er udgået af matriklen og inddraget under matr. nr. 6 h, samt f. s. v. ang. matr. nr. 11 f, som er inddraget under matr. nr. 11 e, og matr. nr. 11 h, der er inddraget under matr. nr. 11 l, og matr. nr. 22 v, der er inddraget under matr. nr. 22 q. - Dokumentet er afvist /. s. v. ang. matr. nr. 13 5, Vinderød, som ikke findes i herværende tingbog. - Skrivelsen ang. bekendtgørelse forevist. DOMMEREN I FREDERIKSSUND. O. Hansen l G. F.

10 f«; \-\ h **''- \ * *\ KREGME- 1 INDUSTRI os «Områdets 00»EL, BVPL/^HVEDTÆGT NR i VESTjfR USELEJEVEI Ott

11

12

13

14

15

16

17

18 Frederiksværk Kommune Tillæg nr. 2 til byplanvedtægt nr. 11 for industri- og boligområde vest for Liselejevejen Frederiksværk Kommune

19 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område af Vinderød Enghave. l Byplanvedtægtens område 1. Ændringsområdet begrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter følgende matr. nre.: 4a, 4 c, 4d, 4e, 4f, 4h, 41, 5 p, 5 r, 51 og 128 Arresødal Hovedgård, Viirlerød Sogn samt matr.nr. e. : 4b, 4aq, 4cc, Ile, Ild, Ile, Ilt, 12a, 12b, 12c, 12d, 12f, 12g, 12h, 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 13g, 13h, 13i, 131, 13m, 14a, 14b, 14e, 15a, 15b, 15c, 16, litra "i", Vinderød by og sogn, samt alle parceller, der efter den 30. marts 1976 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2. Området opdeles i delområderne A, C og G, som vist på kortbilaget. 2 ad 2 Veje. 1. Der udlægges areal til følgende nye veje med retning og beliggenhed som vist på kortbilaget: Vej A-D, Ellevej, i en bredde af 12 m. Vej C-K, Lathyrusvej, i en bredde af 10 m. Vej B-V, Nellikevej, i en bredde af 10 m. Vej E-F i en bredde af 8 m. Fra de nævnte veje etableres 6 m brede adgangsveje med parkeringspladser til boligområderne i princippet som vist på kortbilaget. 2. Der udlægges areal til følgende nye stier med retning og beliggenhed som vist på kortbilaget: Sti a-b i en bredde af 5 m Sti c-d i en bredde af 5 m Sti e-f i en bredde af 5 m Sti g-h i en bredde af 5 m Sti i-k i en bredde af 5 m

20 3 ad 3 Byggelinier og hjørneafskæringer. Nye veje ud over de i byplanvedtægten fastlagte pålægges byggelinier som følger: Vejen E-F: 2 m fra vejskel. Adgangsvejene fra Nellikevej og vej E-F: 2 m fra vejskel. 4 ad 4 Byggeområder m. v. Følgende ejendomme overføres - som vist på kortbilaget fra område C (blandet: bolig og erhvervsbebyggelse) til område A og G (haveboligbebyggelse): matr. nre. 12b, 12 h og 13 a samt del af 12 g, 13m, 14b, og 15 a. 5 ad 6 Bestemmelser for villabebyggelsen (delområde A). 6 stk. 2 tilføjes følgende: Udstykninger må kun foretages efter de retningslinier, som fremgår af vedhæftede kortbilag. Stk. 4 ændres til: Bygninger må kun opføres i én etage med udnyttet tagetage, og ingen del af en bygnings ydervægge eller tag må være hævet mere end 8, 5 m over det omgivende terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementets kap ad 7 Bestemmelser for kæde- og rækkehusbebyggelse (delområde G). 7 stk. 3 ændres til: Ejendommenes udnyttelsesgrad må højst andrage O, 20. Stk. 4 ændres til: Bygninger må kun opføres i én etage med udnyttet tagetage, og ingen del af en bygnings ydervægge eller tag må være hævet mere end 8, 5 m over det omgivende terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementets kap. 3. Stk. 6 ændres til: I forbindelse med rækkehusbebyggelsen skal udlægges parkeringsplads til 2 biler pr. bolig. Inden for delområde G må bebyggelsen kun opføres med en placering og i et omfang som vist på kortbilaget.

21 7 ad 20 Påtaleret,."Kregme-Vinderød Sogneråd" ændres til Frederiksværk byråd. Således vedtaget af Frederiksværk byråd. Frederiksværk, den 15. juni p. b. v. K. Glamming / B. Larsen 8. kt. j.nr. P. 440/ 2/6-7 Foranstående byplanvedtægt godkendes i medfør af 57, stk.l, i lov nr. 287 af 26.juni 1975 om kommuneplanlægning, jfr. 17,stk.2, i miljøministeriets bekendtgørelse rir.23 af 21.januar 1977 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til planstyrelsen. Planstyrelsen den 15. DEC P.D.V. E. Kriegzbaum Arkitekt

22

23

Frederiksværk Kommune. Byplanvedtægt 11. for industri- og boligområde vest for Liselejevejen. Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Byplanvedtægt 11. for industri- og boligområde vest for Liselejevejen. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Byplanvedtægt 11 for industri- og boligområde vest for Liselejevejen Frederiksværk Kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende

Læs mere

Byplanvedtægt nr. l. tor Århusvejkvarteret. Grenaa kommune

Byplanvedtægt nr. l. tor Århusvejkvarteret. Grenaa kommune Byplanvedtægt nr. l tor Århusvejkvarteret Grenaa kommune Byplanvedtægt for et område ved Århusvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 18 BYPLANVEDTÆGT FOR »SELSKOVPARKEN« I HILLERØD KOMMUNE

Byplanvedtægt nr. 18 BYPLANVEDTÆGT FOR »SELSKOVPARKEN« I HILLERØD KOMMUNE Byplanvedtægt nr. 18 BYPLANVEDTÆGT FOR»SELSKOVPARKEN«I HILLERØD KOMMUNE Byplanvedtægt nr. 18»Selskovparken«i Hillerød kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Partiel. (Allesø-Nxsbyhovedbroby-

Partiel. (Allesø-Nxsbyhovedbroby- byplan nr 106 2) Partiel (Allesø-Nxsbyhovedbroby- I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr 242 af 30 april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Næsby, Allesø-Næsbyhovedbroby

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ

HVALSØ KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Byplanvedtægt 18. Vestervang

Byplanvedtægt 18. Vestervang Byplanvedtægt 18 Vestervang Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 18, VESTERVANG. OMRÅDET. BYPLANVEDTÆGT FOR VESTERVANG. I medfør af "byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXV. i Herlev kommune.

Byplanvedtægt for byplanområde XXV. i Herlev kommune. Byplanvedtægt for byplanområde XXV i Herlev kommune. I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse nr. 16o af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 2. Boholtemarken og Klemmenstrupmarken KØGE KOMMUNE 1965

BYPLANVEDTÆGT NR. 2. Boholtemarken og Klemmenstrupmarken KØGE KOMMUNE 1965 BYPLANVEDTÆGT NR. 2 Boholtemarken og Klemmenstrupmarken KØGE KOMMUNE 1965 KØGE KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2. BYPLANVEDTÆGT FOR BOHOLTEMARKEN OG KLEMMENSTRUPMARKEN. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXIV. i Herlev kommune.

Byplanvedtægt for byplanområde XXIV. i Herlev kommune. Byplanvedtægt for byplanområde XXIV i Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Områder...3 2 Områdets anvendelse...3 3 Vejforhold...4 4 Udstykning samt bebyggelsens omfang og placering...4 5 Byplanvedtægtens

Læs mere

I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område:

I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område: ÅRHUS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. l FOR SABRO. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område: 1. BYPLANVEDTÆGTENS OMRÅDE.

Læs mere

2. Området omfatter helt eller delvis matr.nre. 4 d, 4 ar, 4 bd, 4 bf, 4 bg, 4 bh, 4 bi, 4 bk, 4 bl, Nederste Torp, 1 b, 1 ac, 1 ad, i ae, 1 af, 1 ag,

2. Området omfatter helt eller delvis matr.nre. 4 d, 4 ar, 4 bd, 4 bf, 4 bg, 4 bh, 4 bi, 4 bk, 4 bl, Nederste Torp, 1 b, 1 ac, 1 ad, i ae, 1 af, 1 ag, 1av, 3az, 4g,, ay, bæ, bø 7a 17b 10 ASMlNDERØD-GRØNHOLT KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR 14 Partiel byplanvedtægt for et etagehusområde i Humlebæk I medfør af byplanloven Boligministeriets lovbekendtgørelse nr

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse.

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse. HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 26. Boligområde ved Ladegårdsvej i Aastrup. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE. Byplan nr.2 Byplanvedtægt.for et areal vest for ÅGERUP VEJEN.

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE. Byplan nr.2 Byplanvedtægt.for et areal vest for ÅGERUP VEJEN. Ma,tr.nr.l2 h m.fl. Ledøje By og Sogn. 2Q.ÂPSU964* O 41)4 :î Anmelder: Landinspektør Em-> l Krog, Brodersens Alle 3, Hellerup, LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE. Skab K Nr. 21 Byplan nr.2 Byplanvedtægt.for et areal

Læs mere

ØRSTED - DÅSTRUP KOMMUNE. Partiel byplanvedtægt nr. l.

ØRSTED - DÅSTRUP KOMMUNE. Partiel byplanvedtægt nr. l. Matr.nr. 6b m. fl Dåstrup by og Sogn Anmelder: 1andinspektørerne Thorsen, Krarup & Klæsøe, Roskilde ØRSTED - DÅSTRUP KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. l. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

ODENSE KOMMUNE B Y P L A N V E D T Æ G T. Partiel byplan nr (AIIesø - Næsbyhoved - broby nr. 3) FOR ET KVARTER MELLEM

ODENSE KOMMUNE B Y P L A N V E D T Æ G T. Partiel byplan nr (AIIesø - Næsbyhoved - broby nr. 3) FOR ET KVARTER MELLEM Partiel byplan nr 107 (AIIesø - Næsbyhoved - broby nr 3) ODENSE KOMMUNE B Y P L A N V E D T Æ G T FOR ET KVARTER MELLEM BOGENSEVEJ og HØJLØKKE ALLE I ODENSE KOMMUNE 2 3 4 1 Grundenes I medfør af byplanloven

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXI. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde XXI. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XXI i Herlev kommune med tillæg nr. 1. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 20 for

Partiel byplanvedtægt nr. 20 for Partiel byplanvedtægt nr. 20 for Et område mellem Kongevejen, Klostermosevej, Gurrevej, Solbakken og Rønnebær Allé i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Område...3 2 - Områdets anvendelse...3 3 - Vejforhold...4

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 13

BYPLANVEDTÆGT NR. 13 Øster Vedsted BYPLANVEDTÆGT NR. 13 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr. BYPLANVEDTÆGT N R. 13 for Et byområde i Øster Vedsted I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o é februar 197 ) fastsættes

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 4 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For et boligområde i Vemb (Bigården) TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

BYPLANVEDTÆGT NR. 4 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For et boligområde i Vemb (Bigården) TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN BYPLANVEDTÆGT NR. 4 For et boligområde i Vemb (Bigården) ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Tingvej 5-6990 Ulfborg - tlf. 97 49 15 55 ULFBORG-VEMB KOMMUNE RINGKJØBING AMT PARTIEL BYPLAJWEDTÆGT

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1

BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1 BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1 1 Formål og område. Stk. 1. I medfør af lov nr. 181 af 29. april 1938 om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Byplanvedtægt 3. Store industriområde

Byplanvedtægt 3. Store industriområde Byplanvedtægt 3 Store industriområde Ishøj Kommune 2003 Partiel byplanvedtægt nr. 3 Torslunde-Ishøj kommune I. Området. Byplanvedtægt for industrikvarter ved vestmotorvejene gennem Torslunde-Ishøj kommune.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 23. Åkarrèen KØGE KOMMUNE 1977

BYPLANVEDTÆGT NR. 23. Åkarrèen KØGE KOMMUNE 1977 BYPLANVEDTÆGT NR. 23 Åkarrèen KØGE KOMMUNE 1977 KØGE KOMMUNE, PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 23. BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE MELLEM VESTERGADE, TORVET, BROGADE Og KØGE Å ( ÅKARREEN ) I medfør af byplanloven

Læs mere

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE SMØRUMOVRE PR. MÅLØV - TLF. (01) is - GIRO Byplanvedtægt for et boligområde øst for Stangkærgård

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE SMØRUMOVRE PR. MÅLØV - TLF. (01) is - GIRO Byplanvedtægt for et boligområde øst for Stangkærgård T Mr. LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE SMØRUMOVRE PR. MÅLØV - TLF. (01) 97 52 is - GIRO 34130 ANMELDER: C.M?. kl B LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE -j 5 j;; j -p -n.j^ SMØRUMOVRE _ 0_. _ Q, Q, J.nr. 27.5. - 8-1 - 8-m Smn. 276o

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

KOMMUNE BOGENSE PART IEL BYP LANVE DTIEGT NR.8 OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE, ADELGADE OG VESTERGADE

KOMMUNE BOGENSE PART IEL BYP LANVE DTIEGT NR.8 OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE, ADELGADE OG VESTERGADE BOGENSE KOMMUNE PART IEL BYP LANVE DTIEGT NR.8 OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE, ADELGADE OG VESTERGADE Ib Andersen og E.Juul Møller AIS Den 5.april 1974 ByplankonSulenter. Ax~kitektex~M.A.A 11 Sag nr.bgs 22.o

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 17

Byplanvedtægt nr. 17 Byplanvedtægt nr. 17 For den sydlige del af Kokkedal vest Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 15. september 1971 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 6, 52, 61, 86 og 86A KARLEBO KOMMUNE BYPLAN N R. 17. Byplanvedtægt

Læs mere

Miljøudvalget MIU Alm.del Bilag 380 Offentligt BOV KOMMUNE. Byplanvedtægt 15. Erhvervsområde ved Toldbodvej 1977

Miljøudvalget MIU Alm.del Bilag 380 Offentligt BOV KOMMUNE. Byplanvedtægt 15. Erhvervsområde ved Toldbodvej 1977 Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 380 Offentligt BOV KOMMUNE Byplanvedtægt 15 Erhvervsområde ved Toldbodvej 1977 BOV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR.15 BOV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 15 I

Læs mere

Byplanvedtægt 8. Strandlunden, Jægerbuen, Ishøj Idrætscenter

Byplanvedtægt 8. Strandlunden, Jægerbuen, Ishøj Idrætscenter Byplanvedtægt 8 Strandlunden, Jægerbuen, Ishøj Idrætscenter Ishøj Kommune 2003 I. Området. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Strandvej og en projekteret parallelvej nordvest for denne. I medfør

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 26

Byplanvedtægt nr. 26 Byplanvedtægt nr. 26 For en del af Niverød by og Nivågård Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 2. august 1973 KARLEBO KOMMUNE BYPLAN N R. 26. Byplanvedtægt nr. 26 for en del af Niverød by og Nivågård, Karlebo

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

ODDER KOMMUNE BY PLAN VE DTÆGT PARTIEL NR. 6 FOK ET ERHVERSOMRADE 1 DEN NORDLIGE DEL AF ODDER BY

ODDER KOMMUNE BY PLAN VE DTÆGT PARTIEL NR. 6 FOK ET ERHVERSOMRADE 1 DEN NORDLIGE DEL AF ODDER BY ODDER KOMMUNE PARTIEL BY PLAN VE DTÆGT NR. 6 FOK ET ERHVERSOMRADE 1 DEN NORDLIGE DEL AF ODDER BY ODDER KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 6 BYPLANVEDTÆGT FOR ET ERHVEKVSOMRÅDE I DEN NORDL.IGE DtL AF ODDER

Læs mere

Byplanvedtægt 1. Kvarteret omkring Hannelundsvej og Christiansgave

Byplanvedtægt 1. Kvarteret omkring Hannelundsvej og Christiansgave Byplanvedtægt 1 Kvarteret omkring Hannelundsvej og Christiansgave HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 1 Kvarteret omkring Hannelundsvej og Christiansgave Byplanvedtægt for kvarteret omkring Hannelundsvej og

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 10 FOR ET BOLIGOMRÅDE NORD FOR HERNINGVEJ I RINGKØBING BY. December 1974. Rattet juli 1975.

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 10 FOR ET BOLIGOMRÅDE NORD FOR HERNINGVEJ I RINGKØBING BY. December 1974. Rattet juli 1975. R I N G K Ø B I N G K O M M U N E PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 10 FOR ET BOLIGOMRÅDE NORD FOR HERNINGVEJ I RINGKØBING BY. December 1974. Rattet juli 1975. RINGKØBING KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 10 FOR

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Partiel Byplanvedtægt nr. I Tikøb kommune

Partiel Byplanvedtægt nr. I Tikøb kommune Partiel Byplanvedtægt nr. I Tikøb kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Byplanmæssige forudsætninger...3 Partiel Byplanvedtægt...5 1 - Område...6 2 - Veje og stier...6 3 - Byggelinier og hjørneafskæringer...7 4

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr.40

Partiel byplanvedtægt nr.40 Partiel byplanvedtægt nr.40 Dønnergård Greve kommune Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 14 Tarm Vest - Boligforeningen

Partiel byplanvedtægt nr. 14 Tarm Vest - Boligforeningen Partiel byplanvedtægt nr. 14 Tarm Vest - Boligforeningen Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk l medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser

Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk l medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

Århus Kommune. Byplanvedtægt nr. Holme-Tranbjerg Kommune Industriområde i Skåde mellem Oddervej og Ny Ringvej

Århus Kommune. Byplanvedtægt nr. Holme-Tranbjerg Kommune Industriområde i Skåde mellem Oddervej og Ny Ringvej Århus Kommune Byplanvedtægt nr. 6 Holme-Tranbjerg Kommune Industriområde i Skåde mellem Oddervej og Ny Ringvej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 39 KONGSBAK INFORMATIK Maj 1959 ,. Holme-Tranb jerg

Læs mere

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300 Partiel Byplan 3 For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.06.1975 3011502PB0300 BJERGSTED KOMMUNE Partiel Byplanvedtægt nr. 3, for dele af Havnsø og Egemarke

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 9

Partiel byplanvedtægt nr. 9 Hasseris kommune Partiel byplanvedtægt nr. 9 Byplanvedtægt for Hasseris Bytoft Byplanvedtægt for Hasseris Bytoft. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Byplanvedtægt 15. for "Karlsgave" området Kregme sogn. Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Byplanvedtægt 15. for Karlsgave området Kregme sogn. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Byplanvedtægt 15 for "Karlsgave" området Kregme sogn Frederiksværk Kommune PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NUMMER 15 for»karlsgave«området, Kregme sogn Frederiksværk kommune - Frederiksborg

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXX. i Herlev kommune.

Byplanvedtægt for byplanområde XXX. i Herlev kommune. Byplanvedtægt for byplanområde XXX i Herlev kommune. I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970 fastsættes følgende bestemmelser for det l 1 nævnte område i Herlev kommune.

Læs mere

Partiel byplai-ivedtzgt nr. 2. for en del af. Odder Itoniinune

Partiel byplai-ivedtzgt nr. 2. for en del af. Odder Itoniinune Partiel byplai-ivedtzgt nr. 2 for en del af Odder Itoniinune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) er udarbejdet følgende partielle byplan for det område af Odder by, der på

Læs mere

PARTI EL BYPLANVEDTÆGT NR.3

PARTI EL BYPLANVEDTÆGT NR.3 PARTI EL BYPLANVEDTÆGT NR.3 FOR FRØRUP BY ØRBÆK KOMMUNE APRIL. 1977 PARTJE[ BYPLANVEDTÆGT NR. 3 I ØRBÆK KOMMUNE, FRØRUP BY 1. PARTIEL BYPLANVEDT/EGT NR. 3 I ØRBÆK KOMMUNE, FRØRUP BY I medfør af byplanloven

Læs mere

NYBORG KOMMUNE BYPLANVE DTÆGT

NYBORG KOMMUNE BYPLANVE DTÆGT Partiel byplan nr. 9 NYBORG KOMMUNE BYPLANVE DTÆGT FOR ET OMRÅDE BEGRÆNSET AF JOHS. HØIRUPSVEJ JERNBANEN OG CHRISTIANSLUNDSVEJ I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Byplanvedtægt 3. Frederiksværk Kommune. Frederiksværk Kommune

Byplanvedtægt 3. Frederiksværk Kommune. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Byplanvedtægt 3 for området beliggende mellem landevejen Frederiksværk- Hundested (Åsebro), Nørregade, Hærens Krudtværks terræn og kommunegrænsen mellem Frederiksværk og Melby kommuner

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Industriarealet III

Byplanvedtægt 12. Industriarealet III Byplanvedtægt 12 Industriarealet III PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 12 FOR VOJENS KOMMUNE 1973 PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 12 Industriarealet etape 3. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20.

Læs mere

BYPLANVEDTEGT NR. Al3 GLOSTRUP KOMMUNE OMRÅDE NORD FOR KØGEBUGTBANEN OG ØST FOR BYVEJ

BYPLANVEDTEGT NR. Al3 GLOSTRUP KOMMUNE OMRÅDE NORD FOR KØGEBUGTBANEN OG ØST FOR BYVEJ BYPLANVEDTEGT NR. Al3 GLOSTRUP KOMMUNE OMRÅDE NORD FOR KØGEBUGTBANEN OG ØST FOR BYVEJ GLOSTRUP KOMMUNE - BYPLANVEDTÆGT NR. A 13. FOR ET OMRÅDE I AVEDØRE NORD FOR KØGEBUGTBANEN OG SYD FOR AVEDØRE SKOLES

Læs mere

Mariesminde - Romalt. Byplanvedtægt. for. 36. partielle byplan i Randers. (et boligområde ved Neder Romalt i Randers kommune)

Mariesminde - Romalt. Byplanvedtægt. for. 36. partielle byplan i Randers. (et boligområde ved Neder Romalt i Randers kommune) Mariesminde - Romalt Byplanvedtægt for 36. partielle byplan i Randers (et boligområde ved Neder Romalt i Randers kommune) Vedtægt til 36. partielle byplan i Randers (første etape af et boligområde ved

Læs mere

Byplanvedtægt 13. For et område ved Bagsværdvej - Rønne Allé. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 13. For et område ved Bagsværdvej - Rønne Allé. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 13 For et område ved Bagsværdvej - Rønne Allé Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRADE VED BAGSVÆRDVEJ RØNNE ALLE 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 160

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 13 HØJVANGSPARKEN

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 13 HØJVANGSPARKEN MUNKEBO KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 13 HØJVANGSPARKEN I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. f e- bruar l97o) fastsættes følgende bestemmelser for det i i nævnte område i Munkebo

Læs mere

Byplanvedtægt 8. Opnæsgård og omliggende ejendomme nord for Kohave Allé og Hørsholmvej

Byplanvedtægt 8. Opnæsgård og omliggende ejendomme nord for Kohave Allé og Hørsholmvej Byplanvedtægt 8 Opnæsgård og omliggende ejendomme nord for Kohave Allé og Hørsholmvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 8 for,,opnæsgård" og omliggende ejendomme nord for Kohavealle og Hørsholmvej I

Læs mere

1 SILKEBORG STEMPELMÆRKE

1 SILKEBORG STEMPELMÆRKE Matr. nr. 11 a m.fl. Stpl. 25,oo kr. Wvinningdal by, Balle sogn Akt:Skab / nr. 2æ G I = *' llki 14.JAN1977 SEMPELMÆRKE 1 SILKEBORG STEMPELMÆRKE C I U ILRET Silkibrg KUN QYLDIGT MED AFSTLMPLINQ AF..,I '

Læs mere

Byplanvedtægt 17. Ishøj Landsby

Byplanvedtægt 17. Ishøj Landsby Byplanvedtægt 17 Ishøj Landsby Ishøj Kommune PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. l?, ISHØJ KOMMUNE. OMRÅDET. Byplanvedtægt for Ishøj landsby. I medfør af "byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o)

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974

BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974 BYPLANVEDTÆGT NR. 57 Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974 BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Sofiendalsvej, Hasseris. Byplanvedtægt for

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 2. Nørager kommune

Partiel byplanvedtægt nr. 2. Nørager kommune Partiel byplanvedtægt nr. 2 for Nørager kommune Boligområde i Nørager by I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsætles følgende bestemmelser for det i l nævnte område

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR ET AREAL NORD FOR KIRKEVEJ I STORE MAGLEBY KOMMUNE

BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR ET AREAL NORD FOR KIRKEVEJ I STORE MAGLEBY KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR ET AREAL NORD FOR KIRKEVEJ I STORE MAGLEBY KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR ET AREAL NORD FOR KIRKEVEJ I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9«maj 1962) fastsættes

Læs mere

Dragørs nordlige bydel

Dragørs nordlige bydel BYPLANVEDTÆGT NR. 3 Byplanvedtægt for Dragørs nordlige bydel Byplanvedtægt for Dragørs nordlige bydel. Område. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. STADSARKITEKTEN.

AALBORG KOMMUNE. STADSARKITEKTEN. AALBORG KOMMUNE. STADSARKITEKTEN. BYPLANVEDTÆGT NR. 28. Skydebanevej. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende mellem Skydebanevej og grænsen mod Hasseris kommune. OKTOBER 1966. AALBORG

Læs mere

SKIVE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 11

SKIVE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 11 SKIVE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 11 Byplanvedtzgt nr. i 1 I medfør af byplanloven (lovbestemmelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5 1 nævnte område i Skive kommune.

Læs mere

Partiel byplan nr (Dalum nr. 4) ODENSE KOMMUNE LOKALPLANVEDTÆGT HJALLESEGADE, JACOB HANSENS VEJ-0DENSEVEJ I ODENSE KOMMUNE

Partiel byplan nr (Dalum nr. 4) ODENSE KOMMUNE LOKALPLANVEDTÆGT HJALLESEGADE, JACOB HANSENS VEJ-0DENSEVEJ I ODENSE KOMMUNE Partiel byplan nr 104 (Dalum nr 4) ODENSE KOMMUNE LOKALPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE MELLEM HJALLESEGADE, JACOB HANSENS VEJ-0DENSEVEJ I ODENSE KOMMUNE 1 2 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr 160

Læs mere

19 m, 19 n, 19 o, 19 P, 19 q, 19 r, 19 s, 19 t, 19 u, 20 a,

19 m, 19 n, 19 o, 19 P, 19 q, 19 r, 19 s, 19 t, 19 u, 20 a, HANSTHOLM KOMMUNE Partiel "byplanvedtægt nr. 6. Byplanvedtægt nr. 6 for Klitmøller I medfør af "byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte

Læs mere

Å.R s LEV KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 9

Å.R s LEV KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 9 Å.R s LEV KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 9 Matr.nr. 12a m.fl. 412 2 ~ A~1~?5.Akt: Skab nr. Sønder-Nærå by og sogn....... Anmelder: Landinspektørfirmaet :Hübbe & Thorlacius Hunderupvej 71, Odense j.nr.

Læs mere

SKJERN KOMMUNE, PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR.2. BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR ET OMRÅDE MELLEM VES- TERGADE, AMAGERVEJ, KLOSTERVEJ OG GANER Å. i Område.

SKJERN KOMMUNE, PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR.2. BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR ET OMRÅDE MELLEM VES- TERGADE, AMAGERVEJ, KLOSTERVEJ OG GANER Å. i Område. SKJERN KOMMUNE, PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR.2. BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR ET OMRÅDE MELLEM VES- TERGADE, AMAGERVEJ, KLOSTERVEJ OG GANER Å. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o.2.197o) fastsættes

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

NAKSKOV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTEGT NR.1 I. Byplanvedtægt for et boligområde nord for Helle- nzsvej ved Madeskovgård

NAKSKOV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTEGT NR.1 I. Byplanvedtægt for et boligområde nord for Helle- nzsvej ved Madeskovgård NAKSKOV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTEGT NR.1 I Byplanvedtægt for et boligområde nord for Helle- nzsvej ved Madeskovgård NAKSKOV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 11 Byplanvedtzgt for et boligområde nord

Læs mere

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

Sundby-Hvorup Kommune BYPLANVEDTÆGT NR. 5. For områder omkring Sundby-Hvorup Gymnasium

Sundby-Hvorup Kommune BYPLANVEDTÆGT NR. 5. For områder omkring Sundby-Hvorup Gymnasium Sundby-Hvorup Kommune BYPLANVEDTÆGT NR. 5 For områder omkring Sundby-Hvorup Gymnasium Sundby-Hvorup kommune Byplanvedtægt nr. 5 for området omkring Sundby-Hvorup gymnasium I medfør af byplanloven (lovbekendtgøre!se

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Ølsemagle Kommune (Lejerbo, Nylandsvej) KØGE KOMMUNE 1968

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Ølsemagle Kommune (Lejerbo, Nylandsvej) KØGE KOMMUNE 1968 BYPLANVEDTÆGT NR. 5 Ølsemagle Kommune (Lejerbo, Nylandsvej) KØGE KOMMUNE 1968 Ølsemagle kommune Byplanvedtægt nr. 5. I medfør af byplanloven (lovbekendtgarelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 35 FOR ET OMRÅDE ØST FOR BÅSTRUPVEJ I ASMINDERØD FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE

BYPLANVEDTÆGT NR. 35 FOR ET OMRÅDE ØST FOR BÅSTRUPVEJ I ASMINDERØD FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 35 FOR ET OMRÅDE ØST FOR BÅSTRUPVEJ I ASMINDERØD FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 35. I medfør af byplanloven (boligministeriets bekendtgørelse

Læs mere

1. Der skal udlægges areal til følgende nye veje og stier med retning og beliggenhed som vist på kortbilaget.

1. Der skal udlægges areal til følgende nye veje og stier med retning og beliggenhed som vist på kortbilaget. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. VII for et område ved Baltorpvej i Ballerup (vedtaget december 1958, med tillæg fra 1964 og 1972) PLANENS BESTEMMELSER I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30/4

Læs mere

MUNKEBO KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT 15.

MUNKEBO KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT 15. MUNKEBO KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT 15. I medf~ør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i i nævnte område i Munkebo kommune. 1. Byplanvedtægtens

Læs mere

Byplanvedtægt 20. Nord for Ådalsvej mellem Usserød Kongevej og Usserød Å

Byplanvedtægt 20. Nord for Ådalsvej mellem Usserød Kongevej og Usserød Å Byplanvedtægt 20 Nord for Ådalsvej mellem Usserød Kongevej og Usserød Å HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 20 for et område nord for Ådalsvej mellem Usserød Kongevej og Usserød Å I medfør af byplanloven

Læs mere

B Y L A N V E D TÆ G T

B Y L A N V E D TÆ G T Partiel byplan nr 102 (jordager) ODENSE KOMMUNE B Y L A N V E D TÆ G T FOR ET OMRÅDE I BULLERUP BY, AGEDRUP SOGN, I ODENSE KOMMUNE 1 : således områder i opdeles 2 3 4 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det.

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det. Matr. nr.: la Borupgård Egebæksvang sogn Anmelder: Tikøb Sogneråd Espergærde Deklaration Tikøb kommune pålægger herved de kommunen tilhørende parceller nr. 2-243 af matr. nr. la Borupgård følgende servitutter,

Læs mere

Byplanvedtægt 11a. Gadekæret

Byplanvedtægt 11a. Gadekæret Byplanvedtægt 11a Gadekæret Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLANVEDTÆGT m. lla r TORSLUITDE- ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Stationsvej, Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard og Ishøjstien.

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989)

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND. På baggrund af grundejerforeningens ønske om at sikre at områdets karakteristiske træk

Læs mere

Partiel byplan SCT. JØRGENSBJERG

Partiel byplan SCT. JØRGENSBJERG Nr. 32 Partiel byplan for et område af SCT. JØRGENSBJERG ROSKILDE KOMMUNE ROSKILDE Felix Møllers Bogtrykkeri v. S. og V, Pedersen 1974 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Partiel byptan nr. 4 BYPLANVEDTÆGT FOR EN DEL AF NYBORG AVLSGARDS JORDER. med tilhørende kortbitag

Partiel byptan nr. 4 BYPLANVEDTÆGT FOR EN DEL AF NYBORG AVLSGARDS JORDER. med tilhørende kortbitag Partiel byptan nr. 4 NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR EN DEL AF NYBORG AVLSGARDS JORDER med tilhørende kortbitag I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2. februar 197) fastsættes følgende

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 12

BYPLANVEDTÆGT NR. 12 BYPLANVEDTÆGT NR. 12 For et boligområde i Vemb (Humlevænget) ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNK- OG MLJØFORVALTNNGEN Tingvej 5-6990 Ulfborg - tlf. 97 49 15 55 Miljøministeriet 3. n r. R 2 O HAJ 197 U L F B O

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 2 SØNDERHALD KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT. For et område med åben og lav boligbebyggelse mellem

Partiel byplanvedtægt nr. 2 SØNDERHALD KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT. For et område med åben og lav boligbebyggelse mellem Partiel byplanvedtægt nr. 2 SØNDERHALD KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT For et område med åben og lav boligbebyggelse mellem Assentoft og Drastrup byer - Assentoft Øst, etape II. SØNDERHALD KOMMUNE. Partiel byplanvedtægt

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTFGT NR. 19. for et parcelhusområde i SA KS I LD BY

PARTIEL BYPLANVEDTFGT NR. 19. for et parcelhusområde i SA KS I LD BY PARTIEL BYPLANVEDTFGT NR. 19 for et parcelhusområde i SA KS I LD BY ODDER KONMUNE Byplanvedtægt for et parcelhusomrade i Saksild. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR: - 19. I medf@r af byplanloven (1ovbekendtgØrelce

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

2. UDGAVE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR ET BOLIGOMRADE I JÆGERSPRIS. December 1972, rettet November 1973 BY, BAKKEGARDEN.

2. UDGAVE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR ET BOLIGOMRADE I JÆGERSPRIS. December 1972, rettet November 1973 BY, BAKKEGARDEN. UDGAVE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT BY, BAKKEGARDEN. December 1972, rettet November 1973 NR. 9 FOR ET BOLIGOMRADE I JÆGERSPRIS 1. J -Æ G E R S P RI S K OM M U N E PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR, 9 Byplanvedtægt for

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere