Frederiksværk Kommune. Byplanvedtægt 11. for industri- og boligområde vest for Liselejevejen. Frederiksværk Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederiksværk Kommune. Byplanvedtægt 11. for industri- og boligområde vest for Liselejevejen. Frederiksværk Kommune"

Transkript

1 Frederiksværk Kommune Byplanvedtægt 11 for industri- og boligområde vest for Liselejevejen Frederiksværk Kommune

2 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område vest for Liselejevejen i Vinderød sogn, Kregme-Vinderød kommune. S i. Område. 1. Området begrænses mod syd af kommunegrænsen mod Frederiksværk, mod vest af kommunegrænsen mod Melby (Arrenakke Å) og mod øst af offentlig bivej nr. 10, Liselejevejen, til dennes skæring med Arrenakke Å, således som vist på vedhæftede kortbilag. 2. Området omfatter følgende matr. nr.: 4 a, b, c, d, e, f. 5 a, b, c, f, i, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y. 6 a, b, c. 7 a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, alle af Arresødal Hovedgaard, Vinderød sogn d, e, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, x, y, z, æ, ø. 3 aa, ab, ae, ad, ae, af, ag, ah, ai, al. 4 b, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, p, r, æ. 4 aa, ae, ah, ao, aq, ar, ax, ay, az, aæ, aø. 4 bb, bc, bf, bg, bh, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bt, bu, bx, by, bz. 5 b, e, f, g, h, i, k. 6 b, c, d, f, g, h. 7 b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y. 8 c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, sr t, u, v, x, y, z, æ, ø. 8 aa, ab, ae, ad, ae, af, ag, ah, ai, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, ax, ay, az, aæ, aø. 8 ba, bb, bc, bd, be, bf, bg, bh, bi, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bt. 10 b, c, g, h, i, k, l, m, n, o, p, s, t, y. 10 am, aq, ar, av, ax, az, aæ, aø. 10 ba, bd, bf, bk, bm, bq, bx. 10 cy. 10 dq. 11 b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v. 12 a, b, c, d, e, f. 13 a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, s. 14 a, b, c, d. 15 a, b, c, d a, b, c, d, e, f, g, h, i. 19 a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u. 20 a, b, c, f, g, i, k, l, m, n, o, q, r, s, t, u, v. 21 a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r. 22 a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, q, s, t, u, v, x, y, z, æ, ø. 22 aa, ab, ae, ad, ae, af, ag, ai, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, ax, ay, az, aæ, aø. 22 ba, alle af Vinderød by og sogn samt alle parceller, der udstykkes fra de nævnte ejendomme. S 2. Veje. 1. Ud over den med hjemmel i lov nr. 95 af 29. marts 1957 om bestyrelsen af offent-

3 lige veje planlagte nye landevej til Hundested til etablering af niveaufri skæring mod Frederiksværk-Hundested jernbane forbeholdes der areal til følgende nye veje og stier samt udvidelse af eksisterende veje, med retning og beliggenhed som vist på kortbilaget. Vej A-H i en bredde af 12 m. Endvidere vejene I-Q, Æ-F, O-Z-P, L-Y-M, C-K, D-N, B-V, E-R, G-S, T-U i en bredde af 10 m. Langs Arrenakke Å fra vejen Q-F og til Liselejevejen skal der til etablering af en sti reserveres et 5 meter bredt areal, regnet fra overkant af skråningen langs åen. 2. De på kortbilaget øvrige viste veje opretholdes, dog således at vejudmundinger i Liselejevejen mellem punkt R og S spærres for kørende trafik, når vejen T-U er etableret. Rybovej, der er adgangsvej til matr. nr. 21 k, o og r, Vinderød by, holdes dog åben, da den ikke bliver ført igennem til vejen T-U. - Eksisterende vejes udmunding i de angivne nye veje vil blive søgt etableret som fortovsoverkørsler. 3. Nye veje inden for området ud over de i stk. l og 2 fastlagte nye eller eksisterende veje udlægges efter reglerne i den til enhver tid gældende bygnings- og vejlovgivning. Dog kan korte blinde veje, ved hvilke der kun er mulighed for en meget begrænset bebyggelse, af kommunalbestyrelsen tillades anlagt i en bredde af 6 m. 4. Hjørnegrunde skal have brudt hjørne af mindst 5 m bredde og med lige store vinkler med sidelinierne. S 3. Byggelinier og hjørneafskæringer. l. Langs følgende veje er eller vil byggelinier og oversigtsarealer ved sidevejstilslutninger blive pålagt i henhold til bestemmelser i lov nr. 275 af 28. november 1928 om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje eller kapitel IV i lov nr. 95 af 29. marts 1957 om bestyrelsen af de offentlige veje: Bivej nr. 10, Liselejevejen 10 meter fra vejmidten. Landevej nr. III B til Hundested 10 meter fra vejmidten. Ny forlagte landevej 20 meter fra vejmidten*). 2. Langs de på kortbilaget øvrige viste eksisterende veje, for hvilke der ikke er pålagt byggelinier i henhold til de i stk. l nævnte bestemmelser, må ingen ny bebyggelse finde sted nærmere vejmidten end 6 m. 3. Langs følgende nye veje, for hvilke der ikke er pålagt byggelinier i henhold til de i stk. l nævnte bestemmelser, må ingen ny bebyggelse finde sted nærmere vejmidten end de på kortbilaget angivne byggelinier som følger: Vejene A H og I-Q uden for afskærmningsbælterne: 12 m. Vejene Æ-F, G-S og E-R: 10 m. Vejene B-V, Q-K, D-N, T-U, L-Y-M og O-Z-P: 8 m. 4. Nye veje inden for området ud over de i stk. 3 fastlagte pålægges byggelinier efter reglerne i den til enhver rid gældende bygnings- og vejlovgivning**). 5. Anvendelsen af de anførte mindste afstande for bebyggelsens placering i forhold til vejmidte forudsætter, at bygningen opføres med sin jordlinie i fremtidig vejhøjde. Er dette ikke tilfældet, skal bygningen rykkes så meget længere tilbage, som svarer til l 1 /2 gange højdeforskellen, foruden den fornødne passage foran bygningen, som mindst må være i en bredde af 1,0 meter. 4. Byggeområder m. v. 1. Byplanområdet deles i følgende områder som vist på kortbilaget: A. Boligområde for haveboliger. B. Butiksområde. C. Område for bolig med tilladelse til erhvervsvirksomhed. D. Område for industribebyggelse. *) Med hjemmel i vejbestyrelsesloyen er oversigtsarealet ved vejudmunding A og I ved ekspropriationsforretning fastsat til 15 x 80 meter. - Byggelinien bestemmes som en linie, der skerer de to vejes udlacgssider i en afstand af 80 meter ad landevejen og 15 meter ad vejen A B og I K fra disses skæringspunkt. **) Hjørnegrunde i øvrigt beliggende mod vejene A H 05 I Q er pålagt skrå byggelinier over hjørnet til sikring af fri oversigt. Byggelinien bestemmes som en linie, der skærer de to vejes udlægssider i en afstand af henholdsvis 15 og 30 meter fra disses skæringspunkt. 4

4 E. Område for offentlige formål. F. Arealer, for hvilke der gælder særlige bestemmelser. A. Boligområdet S 5. Grundenes benyttelse«1. Inden for dette område må kun opføres bygninger til beboelse og således, at der på hver parcel kun opføres én beboelsesbygning indeholdende l lejlighed samt sædvanligt tilhørende udhus og garage. 2. Bortset fra de på kortbilaget angivne ejendomme, hvor enkelte butikker kan tillades, må der på ejendommene ikke drives handel, vognmandsforretning, fabrik eller værksted eller indrettes oplagsplads. Der må endvidere ikke drives nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde efter sognerådets skøn er til gene for de omboende. 3. Det skal være tilladt at drive sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelseslejligheder eller villaer, når det efter sognerådets skøn kan ske, uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom forandres, eller kvarterets præg af boligkvarter brydes. 4. Ubebyggede arealer, som ikke benyttes som gårdsplads eller lign. skal anlægges og vedligeholdes som have eller udlægges som fælles opholdsareal, legeplads el. lign. S 6. Bestemmelser for villabebyggelsen. 1. Inden for boligområdet må kun opføres fritliggende parcelhuse. Sognerådet kan dog inden for større samlede grunde tillade, at bebyggelsen opføres som kæde- eller rækkehuse, jævnfør bestemmelserne i Ingen grund må udstykkes med en mindre størrelse end 800 m 2 eller med en mindre facadelængde end 17 m. Udstykkes koteletgrunde, regnes størrelsen eksklusive de til grundene hørende adgangsarealer. Ethvert grundareal skal have en sådan udstrækning, at et kvadrat på 17X17 m kan indskrives deri. Adgangsarealer til koteletgrunde skal have mindst 4,0 m bredde. Udføres bebyggelsen på et passende stort areal efter en af kommunalbestyrelsen godkendt samlet plan for bygningernes placering, kan grundstørrelsen dog tillades nedsat til 600 m Ejendommenes udnyttelsesgrad må højst andrage 0,20*). 4. Ingen bygning må opføres med mere end l etage og udnyttet tagetage, og bygningshøjden må ikke overstige 4,2 m målt fra terræn til overkant af øverste bjælkelag. 5. Afstanden til naboskel må ikke være mindre end 2,5 m. Garager og mindre udhuse kan dog opføres i naboskel eller nærmere naboskel end 2,50 m, når deres samlede grundareal ikke overstiger 35 m 2, den mod naboskellet vendende side ikke har en større længde end 8 m, og bygningens højde i naboskellet højst er 2,4 m. Endvidere skal tagvandet holdes inde på egen grund. Garager og udhuse m. v. til beboelsesbygninger kan sammenbygges med beboelsesbygningen. 6. Bestemmelserne i stk. 5 om afstand til naboskel kan fraviges for bygninger, der opføres efter en af sognerådet godkendt for flere grunde fælles bebyggelsesplan under forudsætning af, at afstand mellem beboelseshusene mindst udgør 5,0 m. 7. På hver parcel skal, såfremt garage ikke straks opføres, sikres mulighed for etablering af en garage og en henstillingsplads. Kommunalbestyrelsen kan dog tillade, at henstillingspladsen etableres på et fælles parkeringsareal i forbindelse med udstykningsveje. 7. Bestemmelser for kæde- og rækkehusbebyggelsc 1. På dertil egnede større arealer, jævnfør 6, stk. l, kan sognerådet tillade, at boligbebyggelsen opføres efter en samlet plan som dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse eller andre former for sammenbyggede huse. *) Ved udnyttelsesgraden forstis forholdet mellem bebyggelsens bruttoetageareal og grundareal med tillxgsareal. Som tillaegsareal kan medregnes gadeareal ud for grunden indtil den fremtidige gades midterlinie, dog højst indtil en afstand på 10 m fra den Fremtidige gadelinie, men ikke i noget tilfælde over 25 % af selve grundarealet.

5 2. Ingen grund må udstykkes med en mindre størrelse end 500 m 2 for hver del af et dobbelthus, 400 m 2 for et kædehus eller tilsvarende og 300 m 2 for et rækkehus. Facadelængden kan tillades nedsat til mindst 6 m for et rækkehus. En del af det fastsatte mindste grundareal kan udlægges til fælles opholds- og legeplads. 3. Ejendommenes udnyttelsesgrad må højst andrage 0,25 (se fodnote i 6, stk. 3). 4. Ingen bygning må opføres med mere end én etage og udnyttet tagetage, og bygningshøjden må ikke overstige 4,2 m. 5. Afstanden til naboskel mod anden bebyggelse må ikke være mindre end 2,5 m. Garager og mindre udhuse kan dog opføres i naboskel eller nærmere naboskel i henhold til de i 6, stk. 5 angivne retningslinier. 6. Ved kæde- og rækkehuse m. v. skal sikres l garage og l henstillingsplads pr. bolig. dre størrelse end 1000 m 2 eller med en mindre facadelængde end 20 m. 2. Ejendommenes udnyttelsesgrad må højst andrage 0,3. 3. For bebyggelsen i øvrigt gælder de samme bestemmelser som for villabebyggelsen, nævnt i Ud over den til boligen krævede parkering skal der etableres parkeringsplads til kunder. Parkeringsarealet skal være mindst lige så stort som butiksarealet og etableres således, at til- og frakørsel bekvemt kan foregå. 5. I forbindelse med evt. fastlæggelse af buriksområdet i en fælles bebyggelsesplan skal det, for så vidt der ikke herved sker ændringer i de forhold, som vedtægten søger at skabe, være kommunalbestyrelsen tilladt at dispensere fra ovennævnte bestemmelse. B. Butiksområdet. 8. Grundenes benyttelse. 1. Inden for dette område må kun opføres bolig med butiksbebyggelse. Der må på hver parcel opføres én butik og én bolig til en til butikken tilknyttet person. Der må endvidere til boligen opføres sædvanligt tilhørende udhus og garage, men ikke bygninger eller skure herudover. Til brug for en ejendoms ejer eller lejer kan kommunalbestyrelsen tillade opførelsen af en dobbeltgarage. 2. Der må ikke inden for området drives nogen anden virksomhed end nævnt i stk Ubebyggede arealer, som ikke benyttes som gårdsplads eller lign., skal anlægges og vedligeholdes som have eller udlægges som fælles opholdsareal eller legeplads i forbindelse med butiksbebyggelsen. 9. Bestemmelser for bolig- og butiksbebyggelser. 1. Ingen grund må udstykkes med en min- C. Område for bolig med erhvervsvirksomhed. 10- Grundenes benyttelse. 1. Inden for dette område må opføres boligbebyggelse, hvorfra der må drives erhverv af håndværksmæssig art, vognmandsforretning og virksomheder sideordnede med disse, samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til disse virksomheder, eller som naturligt finder plads i området. Derimod må butikker henhørende til boligområdets daglige forsyning, bortset fra de på kortbilaget angivne ejendomme, hvor enkelte butikker kan tillades, ikke etableres J området, men henvises til de hertil særligt angivne pladser. Der må opføres de til erhvervsvirksomheden nødvendige værksteder, oplagsbygninger og garageanlæg, samt de til boligen sædvanligt hørende udhuse og garager. 2. Fra ejendommene må ikke drives erhvervsvirksomhed uden tilknytning til en bolig, som skal anvendes af indehaveren eller en anden til virksomheden knyttet person. Ejendommene må ikke ved senere deling komme i strid med nærværende bestemmelse samt bestemmelsen om mindste grundstørrelse.

6 3. På ejendommene inden for området må ikke indrettes eller drives nogen art af virksomhed, som med støv, røg, lugt, støj, rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde efter sognerådets skøn er til gene for de omboende ud over, hvad der, under hensyn til områdets karakter, må skønnes at være en rimelig følge af naboskabet. 4. Ubebyggede arealer, som ikke benyttes som gårdsplads eller lignende, eller i tilknytning til erhversvirksomheder, skal anlægges og vedligeholdes som have. De af erhvervsvirksomheden anvendte ubebyggede arealer skal gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer, affald og lign. skal overholdes. $n. Bestemmelser for bolig- og erhvervsbebyggelse. 1. Ingen grund må udstykkes med en mindre størrelse end 800 m 2 eller med en mindre facadelængde end 17 m. Endvidere skal ejendommene have en sådan størrelse, at det til boligformål og have anvendte areal til enhver tid mindst andrager 300 m Ejendommenes udnyttelsesgrad må højst andrage 0,3. Ved beregningen medtages alle de på ejendommen stående bygninger, åbne og lukkede skure m. v. 3. Ingen bygning må opføres i mere end én etage og udnyttet tagetage, og bygningshøjden må ikke overstige 4,2 m målt fra terræn til overkant af øverste bjælkelag. 4. Afstanden mellem beboelsesbygning og erhvervsbebyggelse sammenbygget hermed og naboskel må ikke være mindre end 2,5 m. Fritliggende garager, udhuse og erhvervsbygninger kan opføres nærmere skel, når højden ikke overstiger 3,0 m, tagvandet holdes inden for egen grund, og brandtekniske bestemmelser i øvrigt overholdes. Det må endvidere være en forudsætning, at bebyggelsen er placeret således på grunden, at den ikke kan blive til væsentlig gene for naboejendommenes bolig og haveafsnit. 5. Ved udformningen af bebyggelsen og de frie arealer skal sikres mulighed for etablering af mindst l garage eller henstillingsplads for hver 100 m 2 værkstedsareal, dog mindst l garage eller plads for hver virksomhed. Herudover skal sikres mulighed for mindst l garage eller plads til boligen. D. Område for industribebyggelse, 12. Grundenes benyttelse. 1. Inden for dette område må ejendommene kun benyttes til industri- og værkstedsvirksomhed samt oplags- og forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende virksomheder, eller som naturligt finder plads i industriområdet. Der må kun opføres bygninger til de nævnte formål. Dog kan sognerådet tillade, at der opføres eller indrettes enkelte boliger for de til virksomheden knyttede personer, såsom indehaver, bestyrer, portner el. lign. 2. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lign. gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer, affald og lign. skal overholdes. 3. Opmærksomheden henledes på de i lov nr. 214 af 11. april 1949 om vandløb givne bestemmelser, herunder særligt de i 101 anførte rådighedsindskrækninger. S 13. Bestemmelse for industribebyggelsen, 1. Ingen grund må udstykkes med en mindre størrelse end 1200 m 2 eller med en mindre facadelængde end 20 m. 2. Det bebyggede areal inkl. evt. selvstændig boligbebyggelse må højst udgøre Vs af ejendommens areal, og der må kun opføres bygninger, hvis rumindhold er højst 2 m 3 pr. m 2 netto grundareal, beregnet af hele den del af bygningerne, som er over færdigt terræn, inkl. tagetage med eventuelle kviste, fremspring, skorsten og andet.

7 3. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må have en højde, der: a: i forhold til vej er større end 0,4 gange afstanden til modstående vejlinie, b: i forhold til naboskel er større end 1,0 gange afstanden til skellet, c: i forhold til anden bebyggelse på samme grund er større end 0,5 gange afstanden til modstående bygning. Kommunalbestyrelsen kan dog tillade gavlpartier, skorstene, trappehuse, elevatoranlæg, og lign. over det af ovennævnte givne bygningsprofil. Kommunalbestyrelsen kan endvidere indrømme lempelse i den under c foreskrevne afstand til bygninger på egen grund, når forholdene vedrørende lysafstandene gør det rimeligt. 4. Bebyggelsens afstand fra naboskel skal, hvor intet andet er nævnt, mindst være 3,0 m. Dog kan det tillades at bygge helt ud i skel, når det sker efter en af sognerådet godkendt fælles bebyggelsesplan for flere grunde. Endvidere må garager og mindre udhuse opføres nærmere naboskel end fastsat ovenfor, når deres sammenlagte længde ikke overstiger 10 m, og deres højde ikke overstiger 3,0 m. 5. Eventuelt fritliggende boliger må opføres i ivz etage og i 2,5 m afstand til skel. 6. Ved udformning af bebyggelsen og de frie arealer skal der sikres mulighed for etablering af mindst l garage eller henstillingsplads for hver 100 m 2 industrietageareal, dog mindst l garage eller plads for hver virksomhed. Herudover skal der, såfremt der er bolig i forbindelse med virksomheden, sikres mulighed for yderligere l garage eller plads. 7. Som skærm mellem industribebyggelsen og boligområderne skal området begrænses som vist på kortbilaget af et 20 m bredt bælte, der ingensinde må bebygges eller benyttes til oplag eller lign., men som ved beplantning, befæstelse eller lign. gives et tiltalende udseende. E. Areal til offentlige formål For at kunne dække et eventuelt senere opstående krav om offentlige bebyggelser og anlæg, fastlægges det på kortbilaget viste område til offentlige formål. Inden for området må kun opføres bygninger af almennyttig karakter, såsom skole, børne- og fritidshjem og lign. og parkeringspladser i forbindelse hermed, samt etableres parkanlæg eller legeplads for beboerne inden for byplanområdet. 2. Bebyggelse skal kunne tillades opført i 2 etager. F. Arealer, for hvilke der gælder særlige bestemmelser De på planen nærmere angivne ubebyggelige arealer er så lavt beliggende, at de ikke kan afvandes på forsvarlig måde. Der kan derfor ikke forventes meddelt tilladelse til bebyggelse herpå*). 2. Arealerne må ikke anvendes til oplagsplads eller til formål, som er uforenelige med bestemmelserne for det tilgrænsende villaområde. 3. Såfremt der på et senere tidspunkt åbnes mulighed for bebyggelse af arealerne, skal disse anvendes til villabebyggelse, og bestemmelserne i 5 og 6 i nærværende vedtægt skal være gældende. S 16. Transformerstationer. Transformerstationer på indtil 20 m 2 grundareal og indtil 3 m i højden kan uanset foranstående bestemmelse opstilles under iagttagelse af de i denne vedtægt fastsatte regler om afstand til naboskel og vej. Stationerne må dog opstilles i skel, når højden ikke overstiger 2,5 m. 17. Beboelsesvogne. 1. Opstilling af vogne til bygningsmæssig udnyttelse såsom bolig, værksted, udhus el. lign. er forbudt. *) Den nordligste del af de ubcbyggelige arealer omfattende ejendommene nord for og inkl. macr. nr. 8a er optaget pi fredningsplanen for Roskilde og Frederiksborg orne. 8

8 18. Almindelige bestemmelser. 1. Alk frie sider på bygninger i byplanområdet skal være udformet som facade. 2. Før en bebyggelse opføres, skal der til godkendelse af dens overensstemmelse med byplanen forelægges kommunalbestyrelsen tegninger, der viser grunden og dens omgivelser, samt bebyggelsens beliggenhed på grunden, samt oplysning om indretning og anvendelse. 3. Bestemmelserne i denne byplanvedtægt gælder forud for de til enhver tid gældende byggebestemmelser. meddeles efter forhandling med den efter vejbestyrelsesloven kompetente myndighed, jævnfør lov nr. 95 af 29. marts 1957, Ændringer af byplanvedtægten kan ske efter kommunalbestyrelsens vedtagelse og godkendelse af boligministeriet efter reglerne for vedtagelse og godkendelse af nye planer, jævnfør byplanlovens 5. Således vedtaget af Kregme-Vinderød sogneråd. Arresødal, den 4. juli P. s. v. Oskar Hansen. 19. Eksisterende bebyggelse. 1. Nærværende byplanvedtægt skal ikke være til hinder for bibeholdelse af den eksisterende lovlige benyttelse og bebyggelse. 2. Udvidelse ved om- eller tilbygning eller ibrugtagen til anden anvendelse i strid med byplanvedtægtens bestemmelse må ikke finde sted. 20. Påtaleret. Påtaleret ifølge nærværende byplanvedtægt har alene Kregme-Vinderød sogneråd. 2. k. j. nr I medfør af l i lov om byplaner (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) godkendes foranstående af Kregme-Vinderød sogneråd vedtagne forslag til partiel byplanvedtægt nr. l for et industri- og boligområde vest for Liselejevejen i Kregme-Vinderød kommune. Boligministeriet, den 15. januar P. M. V. E. B. E. Jerslev. 21. Lempelser og ændringer i byplanvedtægten. 1. Mindre betydende lempelser i bestemmelserne i denne vedtægt, for så vidt man ikke derved ændrer karakteren af det kvarter, som byplanen søger at skabe eller fastholde, kan indrømmes af kommunalbestyrelsen. 2. Øvrige lempelser af byplanvedtægtens bestemmelse kan i øvrigt indrømmes af boligministeriet. 3. Dispensationer fra de i 3 omhandlede byggelinier ved offentlige veje kan dog kun

9 FORTEGNELSE over de af direktoratet godkendte udstykninger inden for by-planområdet Vinderød Skov-Aasebro i tiden fra 4. juli 1961 til dags dato. Tilgang: 19/ matr. nr. 3 d og 10 c, Vinderød: 10 dt, 10 du, 10 dv, 10 dx, 10 dy. 1/ matr. nr. 7 c, Vinderød: 7 ø. 17/ matr. nr. 7 o, Vinderød: 7 z, 7 æ. 12/ matr. nr. 8 d, Vinderød: 8 by. 16/ matr. nr. 8 d, Vinderød: 8 bv. 17/ matr. nr. 8 d, Vinderød: 8 bx. 4/ matr. nr. 8 d, Vinderød: 8 bu. 12/ matr. nr. 19 b, Vinderød: 19 v. 5/ matr. nr. 22 q, Vinderød: 22 bb, 22 bc 22 bd, 22 be, 22 bf, 22 bg, 22 bh, 22 bi. Afgang: 5/ matr. nr. 22 v, Vinderød by og sogn. Tilgang: 12/ matr. nr. 7 ø, Vinderød: 7 ø, 7 aa, 7 ab, 7 ae, 7 ad, 7 ae, 7 af, 7 ag, 7 ah, 7 ai, 7 ak, 7 al, 7 am, 7 an, 7 ao. Indført i dagbogen for retten i Frederikssund den 20. marts Lyst. Tingbog I-III -f V Akt: skab E/381. Afgift: 14 II 3 kr. Lyst f. s. v. ang. de i fornævnte fortegnelser nævnte matr. nr. med undtagelse af matr. nr. 6 c, 6 f, 6 g, Vinderød som er udgået af matriklen og inddraget under matr. nr. 6 h, samt f. s. v. ang. matr. nr. 11 f, som er inddraget under matr. nr. 11 e, og matr. nr. 11 h, der er inddraget under matr. nr. 11 l, og matr. nr. 22 v, der er inddraget under matr. nr. 22 q. - Dokumentet er afvist /. s. v. ang. matr. nr. 13 5, Vinderød, som ikke findes i herværende tingbog. - Skrivelsen ang. bekendtgørelse forevist. DOMMEREN I FREDERIKSSUND. O. Hansen l G. F.

10 f«; \-\ h **''- \ * *\ KREGME- 1 INDUSTRI os «Områdets 00»EL, BVPL/^HVEDTÆGT NR i VESTjfR USELEJEVEI Ott

11

12

13

14

15

16

17

18 Frederiksværk Kommune Tillæg nr. 2 til byplanvedtægt nr. 11 for industri- og boligområde vest for Liselejevejen Frederiksværk Kommune

19 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område af Vinderød Enghave. l Byplanvedtægtens område 1. Ændringsområdet begrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter følgende matr. nre.: 4a, 4 c, 4d, 4e, 4f, 4h, 41, 5 p, 5 r, 51 og 128 Arresødal Hovedgård, Viirlerød Sogn samt matr.nr. e. : 4b, 4aq, 4cc, Ile, Ild, Ile, Ilt, 12a, 12b, 12c, 12d, 12f, 12g, 12h, 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 13g, 13h, 13i, 131, 13m, 14a, 14b, 14e, 15a, 15b, 15c, 16, litra "i", Vinderød by og sogn, samt alle parceller, der efter den 30. marts 1976 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2. Området opdeles i delområderne A, C og G, som vist på kortbilaget. 2 ad 2 Veje. 1. Der udlægges areal til følgende nye veje med retning og beliggenhed som vist på kortbilaget: Vej A-D, Ellevej, i en bredde af 12 m. Vej C-K, Lathyrusvej, i en bredde af 10 m. Vej B-V, Nellikevej, i en bredde af 10 m. Vej E-F i en bredde af 8 m. Fra de nævnte veje etableres 6 m brede adgangsveje med parkeringspladser til boligområderne i princippet som vist på kortbilaget. 2. Der udlægges areal til følgende nye stier med retning og beliggenhed som vist på kortbilaget: Sti a-b i en bredde af 5 m Sti c-d i en bredde af 5 m Sti e-f i en bredde af 5 m Sti g-h i en bredde af 5 m Sti i-k i en bredde af 5 m

20 3 ad 3 Byggelinier og hjørneafskæringer. Nye veje ud over de i byplanvedtægten fastlagte pålægges byggelinier som følger: Vejen E-F: 2 m fra vejskel. Adgangsvejene fra Nellikevej og vej E-F: 2 m fra vejskel. 4 ad 4 Byggeområder m. v. Følgende ejendomme overføres - som vist på kortbilaget fra område C (blandet: bolig og erhvervsbebyggelse) til område A og G (haveboligbebyggelse): matr. nre. 12b, 12 h og 13 a samt del af 12 g, 13m, 14b, og 15 a. 5 ad 6 Bestemmelser for villabebyggelsen (delområde A). 6 stk. 2 tilføjes følgende: Udstykninger må kun foretages efter de retningslinier, som fremgår af vedhæftede kortbilag. Stk. 4 ændres til: Bygninger må kun opføres i én etage med udnyttet tagetage, og ingen del af en bygnings ydervægge eller tag må være hævet mere end 8, 5 m over det omgivende terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementets kap ad 7 Bestemmelser for kæde- og rækkehusbebyggelse (delområde G). 7 stk. 3 ændres til: Ejendommenes udnyttelsesgrad må højst andrage O, 20. Stk. 4 ændres til: Bygninger må kun opføres i én etage med udnyttet tagetage, og ingen del af en bygnings ydervægge eller tag må være hævet mere end 8, 5 m over det omgivende terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementets kap. 3. Stk. 6 ændres til: I forbindelse med rækkehusbebyggelsen skal udlægges parkeringsplads til 2 biler pr. bolig. Inden for delområde G må bebyggelsen kun opføres med en placering og i et omfang som vist på kortbilaget.

21 7 ad 20 Påtaleret,."Kregme-Vinderød Sogneråd" ændres til Frederiksværk byråd. Således vedtaget af Frederiksværk byråd. Frederiksværk, den 15. juni p. b. v. K. Glamming / B. Larsen 8. kt. j.nr. P. 440/ 2/6-7 Foranstående byplanvedtægt godkendes i medfør af 57, stk.l, i lov nr. 287 af 26.juni 1975 om kommuneplanlægning, jfr. 17,stk.2, i miljøministeriets bekendtgørelse rir.23 af 21.januar 1977 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til planstyrelsen. Planstyrelsen den 15. DEC P.D.V. E. Kriegzbaum Arkitekt

22

23

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22

ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22 ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Partiel Byplanvedtægt fra 12. januar 1976 for så vidt angår det område, som er omfattet

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup Byplanvedtægt 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup Byplanvedtægt for den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI

i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI Byplanvedtægt for byplanområde XXXI i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 NØRRESUNDBY OMRÅDET NØRRE UTTRUP ERHVERVSOMRÅDE VED SUNDSHOLMEN MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier,

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

2 1 PlAR. 1973. Partiel byplanvedtægt nr. 9. for Helsinge kommune. Området'ved Ramløse Sand. Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter)

2 1 PlAR. 1973. Partiel byplanvedtægt nr. 9. for Helsinge kommune. Området'ved Ramløse Sand. Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter) Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, Stempel:.øre 2 1 PlAR. 1973 07873 Akt: Skab Anmelder: elsinge byråd. Partiel byplanvedtægt nr.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

I7~~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie.

I7~~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie. j~~i Vejle kommune. Teknisk forvaltning Oktober 198 OBS! Se rettelsesblad bagerst 0~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie. I7~~ C

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 12 F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ BØGEPARKEN

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 12 F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ BØGEPARKEN Haslev Kommune Lokalplan nr. 12 F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ BØGEPARKEN Maj 2004 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 12F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO 22.../ Ammelder: Ullrjev&où ( / 5540 Ul1?r1.. 4866 PITIEL BYPLPINVEDTÆIT NR 0 2 I ULLERSLEV KO1MUNEO 31. JUL 972 medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr0 63 af 2o0 februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere