Frederiksværk Kommune. Byplanvedtægt 11. for industri- og boligområde vest for Liselejevejen. Frederiksværk Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederiksværk Kommune. Byplanvedtægt 11. for industri- og boligområde vest for Liselejevejen. Frederiksværk Kommune"

Transkript

1 Frederiksværk Kommune Byplanvedtægt 11 for industri- og boligområde vest for Liselejevejen Frederiksværk Kommune

2 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område vest for Liselejevejen i Vinderød sogn, Kregme-Vinderød kommune. S i. Område. 1. Området begrænses mod syd af kommunegrænsen mod Frederiksværk, mod vest af kommunegrænsen mod Melby (Arrenakke Å) og mod øst af offentlig bivej nr. 10, Liselejevejen, til dennes skæring med Arrenakke Å, således som vist på vedhæftede kortbilag. 2. Området omfatter følgende matr. nr.: 4 a, b, c, d, e, f. 5 a, b, c, f, i, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y. 6 a, b, c. 7 a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, alle af Arresødal Hovedgaard, Vinderød sogn d, e, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, x, y, z, æ, ø. 3 aa, ab, ae, ad, ae, af, ag, ah, ai, al. 4 b, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, p, r, æ. 4 aa, ae, ah, ao, aq, ar, ax, ay, az, aæ, aø. 4 bb, bc, bf, bg, bh, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bt, bu, bx, by, bz. 5 b, e, f, g, h, i, k. 6 b, c, d, f, g, h. 7 b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y. 8 c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, sr t, u, v, x, y, z, æ, ø. 8 aa, ab, ae, ad, ae, af, ag, ah, ai, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, ax, ay, az, aæ, aø. 8 ba, bb, bc, bd, be, bf, bg, bh, bi, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bt. 10 b, c, g, h, i, k, l, m, n, o, p, s, t, y. 10 am, aq, ar, av, ax, az, aæ, aø. 10 ba, bd, bf, bk, bm, bq, bx. 10 cy. 10 dq. 11 b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v. 12 a, b, c, d, e, f. 13 a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, s. 14 a, b, c, d. 15 a, b, c, d a, b, c, d, e, f, g, h, i. 19 a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u. 20 a, b, c, f, g, i, k, l, m, n, o, q, r, s, t, u, v. 21 a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r. 22 a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, q, s, t, u, v, x, y, z, æ, ø. 22 aa, ab, ae, ad, ae, af, ag, ai, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, ax, ay, az, aæ, aø. 22 ba, alle af Vinderød by og sogn samt alle parceller, der udstykkes fra de nævnte ejendomme. S 2. Veje. 1. Ud over den med hjemmel i lov nr. 95 af 29. marts 1957 om bestyrelsen af offent-

3 lige veje planlagte nye landevej til Hundested til etablering af niveaufri skæring mod Frederiksværk-Hundested jernbane forbeholdes der areal til følgende nye veje og stier samt udvidelse af eksisterende veje, med retning og beliggenhed som vist på kortbilaget. Vej A-H i en bredde af 12 m. Endvidere vejene I-Q, Æ-F, O-Z-P, L-Y-M, C-K, D-N, B-V, E-R, G-S, T-U i en bredde af 10 m. Langs Arrenakke Å fra vejen Q-F og til Liselejevejen skal der til etablering af en sti reserveres et 5 meter bredt areal, regnet fra overkant af skråningen langs åen. 2. De på kortbilaget øvrige viste veje opretholdes, dog således at vejudmundinger i Liselejevejen mellem punkt R og S spærres for kørende trafik, når vejen T-U er etableret. Rybovej, der er adgangsvej til matr. nr. 21 k, o og r, Vinderød by, holdes dog åben, da den ikke bliver ført igennem til vejen T-U. - Eksisterende vejes udmunding i de angivne nye veje vil blive søgt etableret som fortovsoverkørsler. 3. Nye veje inden for området ud over de i stk. l og 2 fastlagte nye eller eksisterende veje udlægges efter reglerne i den til enhver tid gældende bygnings- og vejlovgivning. Dog kan korte blinde veje, ved hvilke der kun er mulighed for en meget begrænset bebyggelse, af kommunalbestyrelsen tillades anlagt i en bredde af 6 m. 4. Hjørnegrunde skal have brudt hjørne af mindst 5 m bredde og med lige store vinkler med sidelinierne. S 3. Byggelinier og hjørneafskæringer. l. Langs følgende veje er eller vil byggelinier og oversigtsarealer ved sidevejstilslutninger blive pålagt i henhold til bestemmelser i lov nr. 275 af 28. november 1928 om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje eller kapitel IV i lov nr. 95 af 29. marts 1957 om bestyrelsen af de offentlige veje: Bivej nr. 10, Liselejevejen 10 meter fra vejmidten. Landevej nr. III B til Hundested 10 meter fra vejmidten. Ny forlagte landevej 20 meter fra vejmidten*). 2. Langs de på kortbilaget øvrige viste eksisterende veje, for hvilke der ikke er pålagt byggelinier i henhold til de i stk. l nævnte bestemmelser, må ingen ny bebyggelse finde sted nærmere vejmidten end 6 m. 3. Langs følgende nye veje, for hvilke der ikke er pålagt byggelinier i henhold til de i stk. l nævnte bestemmelser, må ingen ny bebyggelse finde sted nærmere vejmidten end de på kortbilaget angivne byggelinier som følger: Vejene A H og I-Q uden for afskærmningsbælterne: 12 m. Vejene Æ-F, G-S og E-R: 10 m. Vejene B-V, Q-K, D-N, T-U, L-Y-M og O-Z-P: 8 m. 4. Nye veje inden for området ud over de i stk. 3 fastlagte pålægges byggelinier efter reglerne i den til enhver rid gældende bygnings- og vejlovgivning**). 5. Anvendelsen af de anførte mindste afstande for bebyggelsens placering i forhold til vejmidte forudsætter, at bygningen opføres med sin jordlinie i fremtidig vejhøjde. Er dette ikke tilfældet, skal bygningen rykkes så meget længere tilbage, som svarer til l 1 /2 gange højdeforskellen, foruden den fornødne passage foran bygningen, som mindst må være i en bredde af 1,0 meter. 4. Byggeområder m. v. 1. Byplanområdet deles i følgende områder som vist på kortbilaget: A. Boligområde for haveboliger. B. Butiksområde. C. Område for bolig med tilladelse til erhvervsvirksomhed. D. Område for industribebyggelse. *) Med hjemmel i vejbestyrelsesloyen er oversigtsarealet ved vejudmunding A og I ved ekspropriationsforretning fastsat til 15 x 80 meter. - Byggelinien bestemmes som en linie, der skerer de to vejes udlacgssider i en afstand af 80 meter ad landevejen og 15 meter ad vejen A B og I K fra disses skæringspunkt. **) Hjørnegrunde i øvrigt beliggende mod vejene A H 05 I Q er pålagt skrå byggelinier over hjørnet til sikring af fri oversigt. Byggelinien bestemmes som en linie, der skærer de to vejes udlægssider i en afstand af henholdsvis 15 og 30 meter fra disses skæringspunkt. 4

4 E. Område for offentlige formål. F. Arealer, for hvilke der gælder særlige bestemmelser. A. Boligområdet S 5. Grundenes benyttelse«1. Inden for dette område må kun opføres bygninger til beboelse og således, at der på hver parcel kun opføres én beboelsesbygning indeholdende l lejlighed samt sædvanligt tilhørende udhus og garage. 2. Bortset fra de på kortbilaget angivne ejendomme, hvor enkelte butikker kan tillades, må der på ejendommene ikke drives handel, vognmandsforretning, fabrik eller værksted eller indrettes oplagsplads. Der må endvidere ikke drives nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde efter sognerådets skøn er til gene for de omboende. 3. Det skal være tilladt at drive sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelseslejligheder eller villaer, når det efter sognerådets skøn kan ske, uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom forandres, eller kvarterets præg af boligkvarter brydes. 4. Ubebyggede arealer, som ikke benyttes som gårdsplads eller lign. skal anlægges og vedligeholdes som have eller udlægges som fælles opholdsareal, legeplads el. lign. S 6. Bestemmelser for villabebyggelsen. 1. Inden for boligområdet må kun opføres fritliggende parcelhuse. Sognerådet kan dog inden for større samlede grunde tillade, at bebyggelsen opføres som kæde- eller rækkehuse, jævnfør bestemmelserne i Ingen grund må udstykkes med en mindre størrelse end 800 m 2 eller med en mindre facadelængde end 17 m. Udstykkes koteletgrunde, regnes størrelsen eksklusive de til grundene hørende adgangsarealer. Ethvert grundareal skal have en sådan udstrækning, at et kvadrat på 17X17 m kan indskrives deri. Adgangsarealer til koteletgrunde skal have mindst 4,0 m bredde. Udføres bebyggelsen på et passende stort areal efter en af kommunalbestyrelsen godkendt samlet plan for bygningernes placering, kan grundstørrelsen dog tillades nedsat til 600 m Ejendommenes udnyttelsesgrad må højst andrage 0,20*). 4. Ingen bygning må opføres med mere end l etage og udnyttet tagetage, og bygningshøjden må ikke overstige 4,2 m målt fra terræn til overkant af øverste bjælkelag. 5. Afstanden til naboskel må ikke være mindre end 2,5 m. Garager og mindre udhuse kan dog opføres i naboskel eller nærmere naboskel end 2,50 m, når deres samlede grundareal ikke overstiger 35 m 2, den mod naboskellet vendende side ikke har en større længde end 8 m, og bygningens højde i naboskellet højst er 2,4 m. Endvidere skal tagvandet holdes inde på egen grund. Garager og udhuse m. v. til beboelsesbygninger kan sammenbygges med beboelsesbygningen. 6. Bestemmelserne i stk. 5 om afstand til naboskel kan fraviges for bygninger, der opføres efter en af sognerådet godkendt for flere grunde fælles bebyggelsesplan under forudsætning af, at afstand mellem beboelseshusene mindst udgør 5,0 m. 7. På hver parcel skal, såfremt garage ikke straks opføres, sikres mulighed for etablering af en garage og en henstillingsplads. Kommunalbestyrelsen kan dog tillade, at henstillingspladsen etableres på et fælles parkeringsareal i forbindelse med udstykningsveje. 7. Bestemmelser for kæde- og rækkehusbebyggelsc 1. På dertil egnede større arealer, jævnfør 6, stk. l, kan sognerådet tillade, at boligbebyggelsen opføres efter en samlet plan som dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse eller andre former for sammenbyggede huse. *) Ved udnyttelsesgraden forstis forholdet mellem bebyggelsens bruttoetageareal og grundareal med tillxgsareal. Som tillaegsareal kan medregnes gadeareal ud for grunden indtil den fremtidige gades midterlinie, dog højst indtil en afstand på 10 m fra den Fremtidige gadelinie, men ikke i noget tilfælde over 25 % af selve grundarealet.

5 2. Ingen grund må udstykkes med en mindre størrelse end 500 m 2 for hver del af et dobbelthus, 400 m 2 for et kædehus eller tilsvarende og 300 m 2 for et rækkehus. Facadelængden kan tillades nedsat til mindst 6 m for et rækkehus. En del af det fastsatte mindste grundareal kan udlægges til fælles opholds- og legeplads. 3. Ejendommenes udnyttelsesgrad må højst andrage 0,25 (se fodnote i 6, stk. 3). 4. Ingen bygning må opføres med mere end én etage og udnyttet tagetage, og bygningshøjden må ikke overstige 4,2 m. 5. Afstanden til naboskel mod anden bebyggelse må ikke være mindre end 2,5 m. Garager og mindre udhuse kan dog opføres i naboskel eller nærmere naboskel i henhold til de i 6, stk. 5 angivne retningslinier. 6. Ved kæde- og rækkehuse m. v. skal sikres l garage og l henstillingsplads pr. bolig. dre størrelse end 1000 m 2 eller med en mindre facadelængde end 20 m. 2. Ejendommenes udnyttelsesgrad må højst andrage 0,3. 3. For bebyggelsen i øvrigt gælder de samme bestemmelser som for villabebyggelsen, nævnt i Ud over den til boligen krævede parkering skal der etableres parkeringsplads til kunder. Parkeringsarealet skal være mindst lige så stort som butiksarealet og etableres således, at til- og frakørsel bekvemt kan foregå. 5. I forbindelse med evt. fastlæggelse af buriksområdet i en fælles bebyggelsesplan skal det, for så vidt der ikke herved sker ændringer i de forhold, som vedtægten søger at skabe, være kommunalbestyrelsen tilladt at dispensere fra ovennævnte bestemmelse. B. Butiksområdet. 8. Grundenes benyttelse. 1. Inden for dette område må kun opføres bolig med butiksbebyggelse. Der må på hver parcel opføres én butik og én bolig til en til butikken tilknyttet person. Der må endvidere til boligen opføres sædvanligt tilhørende udhus og garage, men ikke bygninger eller skure herudover. Til brug for en ejendoms ejer eller lejer kan kommunalbestyrelsen tillade opførelsen af en dobbeltgarage. 2. Der må ikke inden for området drives nogen anden virksomhed end nævnt i stk Ubebyggede arealer, som ikke benyttes som gårdsplads eller lign., skal anlægges og vedligeholdes som have eller udlægges som fælles opholdsareal eller legeplads i forbindelse med butiksbebyggelsen. 9. Bestemmelser for bolig- og butiksbebyggelser. 1. Ingen grund må udstykkes med en min- C. Område for bolig med erhvervsvirksomhed. 10- Grundenes benyttelse. 1. Inden for dette område må opføres boligbebyggelse, hvorfra der må drives erhverv af håndværksmæssig art, vognmandsforretning og virksomheder sideordnede med disse, samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til disse virksomheder, eller som naturligt finder plads i området. Derimod må butikker henhørende til boligområdets daglige forsyning, bortset fra de på kortbilaget angivne ejendomme, hvor enkelte butikker kan tillades, ikke etableres J området, men henvises til de hertil særligt angivne pladser. Der må opføres de til erhvervsvirksomheden nødvendige værksteder, oplagsbygninger og garageanlæg, samt de til boligen sædvanligt hørende udhuse og garager. 2. Fra ejendommene må ikke drives erhvervsvirksomhed uden tilknytning til en bolig, som skal anvendes af indehaveren eller en anden til virksomheden knyttet person. Ejendommene må ikke ved senere deling komme i strid med nærværende bestemmelse samt bestemmelsen om mindste grundstørrelse.

6 3. På ejendommene inden for området må ikke indrettes eller drives nogen art af virksomhed, som med støv, røg, lugt, støj, rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde efter sognerådets skøn er til gene for de omboende ud over, hvad der, under hensyn til områdets karakter, må skønnes at være en rimelig følge af naboskabet. 4. Ubebyggede arealer, som ikke benyttes som gårdsplads eller lignende, eller i tilknytning til erhversvirksomheder, skal anlægges og vedligeholdes som have. De af erhvervsvirksomheden anvendte ubebyggede arealer skal gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer, affald og lign. skal overholdes. $n. Bestemmelser for bolig- og erhvervsbebyggelse. 1. Ingen grund må udstykkes med en mindre størrelse end 800 m 2 eller med en mindre facadelængde end 17 m. Endvidere skal ejendommene have en sådan størrelse, at det til boligformål og have anvendte areal til enhver tid mindst andrager 300 m Ejendommenes udnyttelsesgrad må højst andrage 0,3. Ved beregningen medtages alle de på ejendommen stående bygninger, åbne og lukkede skure m. v. 3. Ingen bygning må opføres i mere end én etage og udnyttet tagetage, og bygningshøjden må ikke overstige 4,2 m målt fra terræn til overkant af øverste bjælkelag. 4. Afstanden mellem beboelsesbygning og erhvervsbebyggelse sammenbygget hermed og naboskel må ikke være mindre end 2,5 m. Fritliggende garager, udhuse og erhvervsbygninger kan opføres nærmere skel, når højden ikke overstiger 3,0 m, tagvandet holdes inden for egen grund, og brandtekniske bestemmelser i øvrigt overholdes. Det må endvidere være en forudsætning, at bebyggelsen er placeret således på grunden, at den ikke kan blive til væsentlig gene for naboejendommenes bolig og haveafsnit. 5. Ved udformningen af bebyggelsen og de frie arealer skal sikres mulighed for etablering af mindst l garage eller henstillingsplads for hver 100 m 2 værkstedsareal, dog mindst l garage eller plads for hver virksomhed. Herudover skal sikres mulighed for mindst l garage eller plads til boligen. D. Område for industribebyggelse, 12. Grundenes benyttelse. 1. Inden for dette område må ejendommene kun benyttes til industri- og værkstedsvirksomhed samt oplags- og forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende virksomheder, eller som naturligt finder plads i industriområdet. Der må kun opføres bygninger til de nævnte formål. Dog kan sognerådet tillade, at der opføres eller indrettes enkelte boliger for de til virksomheden knyttede personer, såsom indehaver, bestyrer, portner el. lign. 2. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lign. gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer, affald og lign. skal overholdes. 3. Opmærksomheden henledes på de i lov nr. 214 af 11. april 1949 om vandløb givne bestemmelser, herunder særligt de i 101 anførte rådighedsindskrækninger. S 13. Bestemmelse for industribebyggelsen, 1. Ingen grund må udstykkes med en mindre størrelse end 1200 m 2 eller med en mindre facadelængde end 20 m. 2. Det bebyggede areal inkl. evt. selvstændig boligbebyggelse må højst udgøre Vs af ejendommens areal, og der må kun opføres bygninger, hvis rumindhold er højst 2 m 3 pr. m 2 netto grundareal, beregnet af hele den del af bygningerne, som er over færdigt terræn, inkl. tagetage med eventuelle kviste, fremspring, skorsten og andet.

7 3. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må have en højde, der: a: i forhold til vej er større end 0,4 gange afstanden til modstående vejlinie, b: i forhold til naboskel er større end 1,0 gange afstanden til skellet, c: i forhold til anden bebyggelse på samme grund er større end 0,5 gange afstanden til modstående bygning. Kommunalbestyrelsen kan dog tillade gavlpartier, skorstene, trappehuse, elevatoranlæg, og lign. over det af ovennævnte givne bygningsprofil. Kommunalbestyrelsen kan endvidere indrømme lempelse i den under c foreskrevne afstand til bygninger på egen grund, når forholdene vedrørende lysafstandene gør det rimeligt. 4. Bebyggelsens afstand fra naboskel skal, hvor intet andet er nævnt, mindst være 3,0 m. Dog kan det tillades at bygge helt ud i skel, når det sker efter en af sognerådet godkendt fælles bebyggelsesplan for flere grunde. Endvidere må garager og mindre udhuse opføres nærmere naboskel end fastsat ovenfor, når deres sammenlagte længde ikke overstiger 10 m, og deres højde ikke overstiger 3,0 m. 5. Eventuelt fritliggende boliger må opføres i ivz etage og i 2,5 m afstand til skel. 6. Ved udformning af bebyggelsen og de frie arealer skal der sikres mulighed for etablering af mindst l garage eller henstillingsplads for hver 100 m 2 industrietageareal, dog mindst l garage eller plads for hver virksomhed. Herudover skal der, såfremt der er bolig i forbindelse med virksomheden, sikres mulighed for yderligere l garage eller plads. 7. Som skærm mellem industribebyggelsen og boligområderne skal området begrænses som vist på kortbilaget af et 20 m bredt bælte, der ingensinde må bebygges eller benyttes til oplag eller lign., men som ved beplantning, befæstelse eller lign. gives et tiltalende udseende. E. Areal til offentlige formål For at kunne dække et eventuelt senere opstående krav om offentlige bebyggelser og anlæg, fastlægges det på kortbilaget viste område til offentlige formål. Inden for området må kun opføres bygninger af almennyttig karakter, såsom skole, børne- og fritidshjem og lign. og parkeringspladser i forbindelse hermed, samt etableres parkanlæg eller legeplads for beboerne inden for byplanområdet. 2. Bebyggelse skal kunne tillades opført i 2 etager. F. Arealer, for hvilke der gælder særlige bestemmelser De på planen nærmere angivne ubebyggelige arealer er så lavt beliggende, at de ikke kan afvandes på forsvarlig måde. Der kan derfor ikke forventes meddelt tilladelse til bebyggelse herpå*). 2. Arealerne må ikke anvendes til oplagsplads eller til formål, som er uforenelige med bestemmelserne for det tilgrænsende villaområde. 3. Såfremt der på et senere tidspunkt åbnes mulighed for bebyggelse af arealerne, skal disse anvendes til villabebyggelse, og bestemmelserne i 5 og 6 i nærværende vedtægt skal være gældende. S 16. Transformerstationer. Transformerstationer på indtil 20 m 2 grundareal og indtil 3 m i højden kan uanset foranstående bestemmelse opstilles under iagttagelse af de i denne vedtægt fastsatte regler om afstand til naboskel og vej. Stationerne må dog opstilles i skel, når højden ikke overstiger 2,5 m. 17. Beboelsesvogne. 1. Opstilling af vogne til bygningsmæssig udnyttelse såsom bolig, værksted, udhus el. lign. er forbudt. *) Den nordligste del af de ubcbyggelige arealer omfattende ejendommene nord for og inkl. macr. nr. 8a er optaget pi fredningsplanen for Roskilde og Frederiksborg orne. 8

8 18. Almindelige bestemmelser. 1. Alk frie sider på bygninger i byplanområdet skal være udformet som facade. 2. Før en bebyggelse opføres, skal der til godkendelse af dens overensstemmelse med byplanen forelægges kommunalbestyrelsen tegninger, der viser grunden og dens omgivelser, samt bebyggelsens beliggenhed på grunden, samt oplysning om indretning og anvendelse. 3. Bestemmelserne i denne byplanvedtægt gælder forud for de til enhver tid gældende byggebestemmelser. meddeles efter forhandling med den efter vejbestyrelsesloven kompetente myndighed, jævnfør lov nr. 95 af 29. marts 1957, Ændringer af byplanvedtægten kan ske efter kommunalbestyrelsens vedtagelse og godkendelse af boligministeriet efter reglerne for vedtagelse og godkendelse af nye planer, jævnfør byplanlovens 5. Således vedtaget af Kregme-Vinderød sogneråd. Arresødal, den 4. juli P. s. v. Oskar Hansen. 19. Eksisterende bebyggelse. 1. Nærværende byplanvedtægt skal ikke være til hinder for bibeholdelse af den eksisterende lovlige benyttelse og bebyggelse. 2. Udvidelse ved om- eller tilbygning eller ibrugtagen til anden anvendelse i strid med byplanvedtægtens bestemmelse må ikke finde sted. 20. Påtaleret. Påtaleret ifølge nærværende byplanvedtægt har alene Kregme-Vinderød sogneråd. 2. k. j. nr I medfør af l i lov om byplaner (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) godkendes foranstående af Kregme-Vinderød sogneråd vedtagne forslag til partiel byplanvedtægt nr. l for et industri- og boligområde vest for Liselejevejen i Kregme-Vinderød kommune. Boligministeriet, den 15. januar P. M. V. E. B. E. Jerslev. 21. Lempelser og ændringer i byplanvedtægten. 1. Mindre betydende lempelser i bestemmelserne i denne vedtægt, for så vidt man ikke derved ændrer karakteren af det kvarter, som byplanen søger at skabe eller fastholde, kan indrømmes af kommunalbestyrelsen. 2. Øvrige lempelser af byplanvedtægtens bestemmelse kan i øvrigt indrømmes af boligministeriet. 3. Dispensationer fra de i 3 omhandlede byggelinier ved offentlige veje kan dog kun

9 FORTEGNELSE over de af direktoratet godkendte udstykninger inden for by-planområdet Vinderød Skov-Aasebro i tiden fra 4. juli 1961 til dags dato. Tilgang: 19/ matr. nr. 3 d og 10 c, Vinderød: 10 dt, 10 du, 10 dv, 10 dx, 10 dy. 1/ matr. nr. 7 c, Vinderød: 7 ø. 17/ matr. nr. 7 o, Vinderød: 7 z, 7 æ. 12/ matr. nr. 8 d, Vinderød: 8 by. 16/ matr. nr. 8 d, Vinderød: 8 bv. 17/ matr. nr. 8 d, Vinderød: 8 bx. 4/ matr. nr. 8 d, Vinderød: 8 bu. 12/ matr. nr. 19 b, Vinderød: 19 v. 5/ matr. nr. 22 q, Vinderød: 22 bb, 22 bc 22 bd, 22 be, 22 bf, 22 bg, 22 bh, 22 bi. Afgang: 5/ matr. nr. 22 v, Vinderød by og sogn. Tilgang: 12/ matr. nr. 7 ø, Vinderød: 7 ø, 7 aa, 7 ab, 7 ae, 7 ad, 7 ae, 7 af, 7 ag, 7 ah, 7 ai, 7 ak, 7 al, 7 am, 7 an, 7 ao. Indført i dagbogen for retten i Frederikssund den 20. marts Lyst. Tingbog I-III -f V Akt: skab E/381. Afgift: 14 II 3 kr. Lyst f. s. v. ang. de i fornævnte fortegnelser nævnte matr. nr. med undtagelse af matr. nr. 6 c, 6 f, 6 g, Vinderød som er udgået af matriklen og inddraget under matr. nr. 6 h, samt f. s. v. ang. matr. nr. 11 f, som er inddraget under matr. nr. 11 e, og matr. nr. 11 h, der er inddraget under matr. nr. 11 l, og matr. nr. 22 v, der er inddraget under matr. nr. 22 q. - Dokumentet er afvist /. s. v. ang. matr. nr. 13 5, Vinderød, som ikke findes i herværende tingbog. - Skrivelsen ang. bekendtgørelse forevist. DOMMEREN I FREDERIKSSUND. O. Hansen l G. F.

10 f«; \-\ h **''- \ * *\ KREGME- 1 INDUSTRI os «Områdets 00»EL, BVPL/^HVEDTÆGT NR i VESTjfR USELEJEVEI Ott

11

12

13

14

15

16

17

18 Frederiksværk Kommune Tillæg nr. 2 til byplanvedtægt nr. 11 for industri- og boligområde vest for Liselejevejen Frederiksværk Kommune

19 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område af Vinderød Enghave. l Byplanvedtægtens område 1. Ændringsområdet begrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter følgende matr. nre.: 4a, 4 c, 4d, 4e, 4f, 4h, 41, 5 p, 5 r, 51 og 128 Arresødal Hovedgård, Viirlerød Sogn samt matr.nr. e. : 4b, 4aq, 4cc, Ile, Ild, Ile, Ilt, 12a, 12b, 12c, 12d, 12f, 12g, 12h, 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 13g, 13h, 13i, 131, 13m, 14a, 14b, 14e, 15a, 15b, 15c, 16, litra "i", Vinderød by og sogn, samt alle parceller, der efter den 30. marts 1976 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2. Området opdeles i delområderne A, C og G, som vist på kortbilaget. 2 ad 2 Veje. 1. Der udlægges areal til følgende nye veje med retning og beliggenhed som vist på kortbilaget: Vej A-D, Ellevej, i en bredde af 12 m. Vej C-K, Lathyrusvej, i en bredde af 10 m. Vej B-V, Nellikevej, i en bredde af 10 m. Vej E-F i en bredde af 8 m. Fra de nævnte veje etableres 6 m brede adgangsveje med parkeringspladser til boligområderne i princippet som vist på kortbilaget. 2. Der udlægges areal til følgende nye stier med retning og beliggenhed som vist på kortbilaget: Sti a-b i en bredde af 5 m Sti c-d i en bredde af 5 m Sti e-f i en bredde af 5 m Sti g-h i en bredde af 5 m Sti i-k i en bredde af 5 m

20 3 ad 3 Byggelinier og hjørneafskæringer. Nye veje ud over de i byplanvedtægten fastlagte pålægges byggelinier som følger: Vejen E-F: 2 m fra vejskel. Adgangsvejene fra Nellikevej og vej E-F: 2 m fra vejskel. 4 ad 4 Byggeområder m. v. Følgende ejendomme overføres - som vist på kortbilaget fra område C (blandet: bolig og erhvervsbebyggelse) til område A og G (haveboligbebyggelse): matr. nre. 12b, 12 h og 13 a samt del af 12 g, 13m, 14b, og 15 a. 5 ad 6 Bestemmelser for villabebyggelsen (delområde A). 6 stk. 2 tilføjes følgende: Udstykninger må kun foretages efter de retningslinier, som fremgår af vedhæftede kortbilag. Stk. 4 ændres til: Bygninger må kun opføres i én etage med udnyttet tagetage, og ingen del af en bygnings ydervægge eller tag må være hævet mere end 8, 5 m over det omgivende terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementets kap ad 7 Bestemmelser for kæde- og rækkehusbebyggelse (delområde G). 7 stk. 3 ændres til: Ejendommenes udnyttelsesgrad må højst andrage O, 20. Stk. 4 ændres til: Bygninger må kun opføres i én etage med udnyttet tagetage, og ingen del af en bygnings ydervægge eller tag må være hævet mere end 8, 5 m over det omgivende terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementets kap. 3. Stk. 6 ændres til: I forbindelse med rækkehusbebyggelsen skal udlægges parkeringsplads til 2 biler pr. bolig. Inden for delområde G må bebyggelsen kun opføres med en placering og i et omfang som vist på kortbilaget.

21 7 ad 20 Påtaleret,."Kregme-Vinderød Sogneråd" ændres til Frederiksværk byråd. Således vedtaget af Frederiksværk byråd. Frederiksværk, den 15. juni p. b. v. K. Glamming / B. Larsen 8. kt. j.nr. P. 440/ 2/6-7 Foranstående byplanvedtægt godkendes i medfør af 57, stk.l, i lov nr. 287 af 26.juni 1975 om kommuneplanlægning, jfr. 17,stk.2, i miljøministeriets bekendtgørelse rir.23 af 21.januar 1977 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til planstyrelsen. Planstyrelsen den 15. DEC P.D.V. E. Kriegzbaum Arkitekt

22

23

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup Byplanvedtægt 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup Byplanvedtægt for den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 Byplanvedtægt 10 Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRADE VED LYNGBY HOVEDGADE OG MØLLEDAMMEN 1 LYNGBY-TAARBÆK

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO 22.../ Ammelder: Ullrjev&où ( / 5540 Ul1?r1.. 4866 PITIEL BYPLPINVEDTÆIT NR 0 2 I ULLERSLEV KO1MUNEO 31. JUL 972 medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr0 63 af 2o0 februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

D E K L A R A T I O N

D E K L A R A T I O N Afskrift og sammenskrivning af deklarationer foretaget af bestyrelsen for Klyngehusenes Grundejerforening februar 2004 efter ændring af deklarationerne i maj 2004 Der tages forbehold for eventuelle fejl

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

2 1 PlAR. 1973. Partiel byplanvedtægt nr. 9. for Helsinge kommune. Området'ved Ramløse Sand. Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter)

2 1 PlAR. 1973. Partiel byplanvedtægt nr. 9. for Helsinge kommune. Området'ved Ramløse Sand. Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter) Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, Stempel:.øre 2 1 PlAR. 1973 07873 Akt: Skab Anmelder: elsinge byråd. Partiel byplanvedtægt nr.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

BYPLAN. Nr. 53. For området Christianshavns Voldgade, Overgaden oven Vandet, Store Søndervoldstræde og Dronningensgade KØBENHAVNS KOMMUNE

BYPLAN. Nr. 53. For området Christianshavns Voldgade, Overgaden oven Vandet, Store Søndervoldstræde og Dronningensgade KØBENHAVNS KOMMUNE BYPLAN Nr. 53 For området Christianshavns Voldgade, Overgaden oven Vandet, Store Søndervoldstræde og Dronningensgade KØBENHAVNS KOMMUNE Byplanvedtægt. Det vedtages i medfør af byplanloven (lovbekendtggrelse

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966.

STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966. BYPLANVEDTÆGT NR. 21 Hotel "Kilden" ved Vesterbro, Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende omkring Kildeanlægget. STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22

ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22 ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Partiel Byplanvedtægt fra 12. januar 1976 for så vidt angår det område, som er omfattet

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYb FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VIELDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan nr. 1.6 For et område mellem Øresund og Ndr. Strandvej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.6 For et område mellem Øresund og Ndr. Strandvej i Helsingør Lokalplan nr. 1.6 For et område mellem Øresund og Ndr. Strandvej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse pr. november 1978...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...6 LOKALPLANEN...7

Læs mere

BYPLAN. Nr. 56. For karreen Store Kongensgade, Sankt Pauls Gade, Borgergade og Gernersgade KØBENHAVNS KOMMUNE

BYPLAN. Nr. 56. For karreen Store Kongensgade, Sankt Pauls Gade, Borgergade og Gernersgade KØBENHAVNS KOMMUNE BYPLAN Nr. 56 For karreen Store Kongensgade, Sankt Pauls Gade, Borgergade og Gernersgade KØBENHAVNS KOMMUNE Byplanvedtægt. Det vedtages i medfør af byplanloven (lovbekendtggrelse nr. 160 af 9. maj 1962)

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN 68. For et villaområde afgrænset af Nybrovej, Bagsværdvej og kommunegrænsen i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 68. For et villaområde afgrænset af Nybrovej, Bagsværdvej og kommunegrænsen i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 68 For et villaområde afgrænset af Nybrovej, Bagsværdvej og kommunegrænsen i Ulrikkenborg bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN

LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Oprindeligt var det tanken, at hele Lautrupgård området skulle benyttes til administrations- og kontorformål,

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

BYPLAN. Nr. 74. For området Kronprinsessegade, Klerkegade, Rigensgade og Fredericiagade KØBENHAVNS KOMMUNE

BYPLAN. Nr. 74. For området Kronprinsessegade, Klerkegade, Rigensgade og Fredericiagade KØBENHAVNS KOMMUNE BYPLAN Nr. 74 For området Kronprinsessegade, Klerkegade, Rigensgade og Fredericiagade KØBENHAVNS KOMMUNE Byplanvedtægt. I medfm af byplanloven (lovbekendtg~relse nr. 63 af 20. februar 1970) pålægges området

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

Århus Kommune. Byplanvedtægt nr.

Århus Kommune. Byplanvedtægt nr. Århus Kommune Byplanvedtægt nr. 1 Solbjerg Kommune Solbjerg Landbrug, gartneri, hønseri og fiskeri samt parcelhuse ved Gammel Horsensvej, Søvangsvej og Solbjerg Sø Del af byplanvedtægten ophævet pr. 01.01.1970

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 04.12.2012-1004117603 TINGLYSNINGSDATO: 04.12.2012 08:44:30 EJENDOM: Adresse: Katkærvej 1 0320b 0320bb Adresse: Skovmærkevej 3 0320c Adresse: Katkærvej

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALP LÅN NR. FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALPLAN NR. 105 FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ OG DALSTRØGET ESBJERG KOMMUNE JANUAR 1978. INDHOLD: Indledning

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere