Aarhus Kommune. Lokalplan nr Område til offentlige formål, skole- og institutionsformål, ved Ingerslevs Boulevard, Frederiksbjerg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 964. Område til offentlige formål, skole- og institutionsformål, ved Ingerslevs Boulevard, Frederiksbjerg."

Transkript

1 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 964 Område til offentlige formål, skole- og institutionsformål, ved Ingerslevs Boulevard, Frederiksbjerg. Aarhus Midtby Marts 2014

2

3 Lokalplan nr. 964 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Byplanafdelingen Marts 2014 Lokalplan nr. 964 Område til offentlige formål, skole- og institutionsformål, ved Ingerslevs Boulevard, Frederiksbjerg, Aarhus Midtby Indeholder tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013

4 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold, hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, bygningers udseende, veje og stiers forløb m.v. Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og anden planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk forsyning m.v. Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger der gælder når lokalplanen er offentliggjort. Bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt supplerer lokalplanens bestemmelser. Her ligger lokalplanområdet Oplysninger om realisering af lokalplanen fås ved Planlægning og Byggeri, Bygningsinspektoratet Kalkværksvej, 10, 8000 Aarhus C Tlf Lokalplanen kan ses ved Borgerservice på Rådhuset, Risskov og Viby Bibliotek Tlf Kortgrundlag Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Lokalplanen er udarbejdet af Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Tlf i samarbejde med: Møller & Grønborg Europaplads, Mindegade 13, Aarhus C Vedtagelsesdatoer Lokalplan nr. 964 er vedtaget af Aarhus Byråd den 5. marts Vedtagelsen af lokalplanen er offentliggjort den 19. marts 2014

5 AARHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 964 Område til offentlige formål, skole- og institutionsformål, ved Ingerslevs Boulevard, Frederiksbjerg, Aarhus Midtby INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS INDHOLD Beskrivelse af området, baggrund og mål med planen, planens hovedtræk m.v LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Formål Område Anvendelse Trafikforhold Teknisk forsyning Bebyggelsens omfang og placering m.m Bebyggelsens udseende Bevaringsværdig bebyggelse Ubebyggede arealer, hegn og beplantning Støjforhold Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Lokalplanens forhold til kommuneplanen, veje, stier, støj, institutioner, teknisk forsyning m.v LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af lokalplanen TILLÆG NR. 5 TIL KOMMUNEPLAN Bilag LOKALPLANKORT 1... Bilag LOKALPLANKORT 2... Bilag Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 964

6 2 LOKALPLANENS INDHOLD Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt planens hovedtræk. Eksisterende forhold Denne lokalplan gælder for et område beliggende i bydelen Frederiksbjerg, afgrænset på tre sider af gaderne Ingerslevs Boulevard, Skt. Anna Gade og Kroghsgade. Området har et areal på m 2. Det er beliggende i byzone og anvendes i dag til offentlige formål og er ved planens udarbejdelse offentligt ejet. Der er i dag et bebygget etageareal på m 2 Lokalplanområdet vejbetjenes i dag med adgang fra Kroghsgade og Skt. Anna Gade, hvorfra der er adgang til ærindekørsel til bygningerne i området. Der er ingen parkering inden for lokalplanområdet. Der er tre bygninger inden for området, der i Kommuneplanen er udpeget som bevaringsværdige. Luftfoto af lokalplanområdet set fra øst Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 964

7 3 Beskrivelse af området Lokalplanområdet ligger i overgangszonen mellem to karakteristiske bykvarterer. Syd for lokalplanområdet ligger Ingerslevs Boulevard, som udgør et centralt byrum på Frederiksbjerg. Byområderne omkring Ingerslevs Boulevard er karakteriseret ved markante og ensartede karrébebyggelser med gennemgående højde, udtryk og materialekarakter. Nord for lokalplanområdet ligger kvarteret omkring Jægergårdsgade og Ole Rømers Gade, hvor mindre byhuse med farverige facader og materialeskift giver et mere forskelligartet bygningsudtryk. Bebyggelsen i lokalplanområdet ligger omkring den tidligere skolegård på Skt. Annagades Skole. Desuden ligger der i området to fritliggende bygninger, tilbagetrukket fra Kroghsgade. Bebyggelsen i området forholder sig således kun i begrænset grad til gaderne i området. Bygningernes facadeudformninger fremstår varierede med tegl som gennemgående facademateriale. Den centrale og nordlige del af lokalplanområdet anvendes i dag som grønt område, der er indrettet med forskellige legeredskaber, og et område med mindre bure og løbegårde til kæledyr. Hele området indeholder mange store træer, som understøtter friarealets grønne karakter. Markant byrum og ensartede karrébebyggelser omkring Ingerslevs Boulevard Mindre skala og farverige facader i kvarteret omkring Jægergårdsgade og Ole Rømers Gade Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 964

8 4 Luftfoto af Ingerslevs Boulevard med lokalplanområdet til højre i forgrunden Planens baggrund og mål Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at der kan opføres et nyt skoleog institutionsbyggeri med tilhørende udearealer på grunden, hvor Skt. Annagades Skole ligger i dag. Samtidig skal områdets karaktér og indretning for en del af området som grønt område fastholdes. Byggeriet vil blive opført efter principperne i det konkurrenceprojekt, der blev udpeget som vinder i Aarhus Kommunes projektkonkurrence om Frederiksbjergbyggeriet. Planens hovedtræk Den nye bebyggelse i lokalplanområdet er udformet som ét sammenhængende bygningsvolumen langs Ingerslevs Boulevard og Skt. Anna Gade. Langs Ingerslevs Boulevard placeres den nye bygning i en facadelinje, der flugter med nabobygningernes facader. Herved understøtter bygningen boulevardens præcise gaderum. Ved at placere bygningen mod områdets veje, friholdes et større sammenhængende grønt område mod nord. Udearealerne i lokalplanområdet udformes og indrettes som grønne områder med offentlig adgang og indrettes med forskellige akti- Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 964

9 5 vitetszoner og varieret beplantning. I den nordvestlige del af lokalplanområdet etableres et grønt område, hvor der er mulighed for udendørs aktiviteter i form af lege-, undervisnings- og friluftsaktiviteter samt et areal til opsamling og forsinkelse af overfladevand. Udearealerne er illustreret på den vejledende illustrationsplan på side 10. Den samlede fremtidige bebyggelse indenfor lokalplanområdet vil maksimalt få et etageareal på m 2 og en højde på maksimalt 23 m. Bygningens højeste parti ligger dog tilbagetrukket fra facaderne mod Ingerslevs Boulevard og Skt. Anna Gade, som vist på facadeillustrationer side 7-8, samt lokalplankort 1. Indeholdt i det samlede etageareal er mindre bygninger i terræn, såsom skure, udhuse m.m. med et samlet areal som ikke overstiger 500 m 2, i princippet som vist på illustrationsplan. Den tidligere Kroghsgade Skole bevares. Bygningens fremtidige anvendelse fastlægges sammen med det øvrige lokalplanområde til offentlige formål, således at bygningens fremtidige anvendelse understøtter placeringen i det nye sammenhængende børne- og ungdomsområde. De to øvrige bevaringsværdige bygninger forudsættes nedrevet foruden eksisterende bebyggelse, der ikke er bevaringsværdig. Den eksisterende børneinstitution i Kroghsgade 1 er omfattet af lokalplanen. Hverken lokalplan eller konkurrenceprojektet medfører dog ændringer af de nuværende forhold for bygningen eller indenfor de hegnede udearealer. VENSTRE: Den bevaringsværdige bygning, Kroghsgade 3 HØJRE: de nuværende grønne arealer. VENSTRE: Hovedbygning langs Ingerslevs Boulevard, HØJRE: Skolegården på Skt. Annagade Skole. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 964

10 6 Lokalplanen indeholder bestemmelser, der skal sikre, at ny bebyggelse opføres som en sammenhængende bygningskrop med facader overvejende i røde teglsten. Der anvendes i videst muligt omfang genanvendte teglsten, herunder teglsten fra de bygninger i området, der forudsættes nedrevet. Bebyggelsen nedtrappes langs Ingerslevs Boulevard og Skt. Anna Gade med det højeste punkt på hjørnet, hvor de to gader mødes. Herved skabes der plads til tagterrasser med opholds- og aktivitetsarealer, der skal indgå som en del af udearealer for den nye bebyggelse. Bygningens facadeudtryk er karakteriseret ved vindueshuller, der skaber et sammenhængende mønster på facaden. Dette gennemgående facadeprincip brydes af større eller mindre indskæringer i bygningskroppen, der giver rum til indgange, aktivitetsarealer og terrasser. Der etableres to mindre ankomstarealer mod Ingerslevs Boulevard. Et overdækket areal på hjørnet ved Skt. Anna Gade og et skrånende torv med trapper ved Kroghsgade. Det skrånende torv fungerer som sydvendt opholdsareal og giver samtidig adgang til bygningens vestlige tagterasser. Principskitse fra konkurrenceprojektet, som viser Frederiksbjergbyggeriet set fra nordvest. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 964

11 7 Vejledende Syd facade, mod Ingerslevs Boulevard Vejledende Øst facade, mod Skt. Anna Gade Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 964

12 8 Vejledende Nord facade, set fra det grønne område Vejledende Vest facade, set fra det grønne område Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 964

13 9 Beplantning Det ubebyggede område skal fremover fremstå som et grønt område, som vil fungere som udeareal for den nye bebyggelse med indretning af dertilhørende opholdsområder og legefaciliteter - og samtidig fungere som offentligt tilgængeligt grønt friareal for hele kvarteret. Der tilføres en sammenhængende beplantning i området efter princippet, som vist på illustrationsplan side 10. Den fremtidige beplantning i området underinddeler udearealerne i en række mindre områder, der indrettes til de forskellige alderstrin. Beplantningen vil bestå af en kombination af buske og solitærtræer. Lokalplanen sikrer bevarelsen af en række større eksisterende træer, der med deres karakter og rumskabende egenskaber er med til at underbygge oplevelsen af områdets grønne karakter. Områdets bevaringsværdige træer er angivet på lokalplankort 1. Som erstatning for de større træer, der må fældes, vælges solitærtræer af tilsvarende arter, som på sigt vil være med til at reetablere områdets eksisterende grønne karakter. En del af kratbeplantningen indrettes med frugttræer og bærbuske. I valget af ny beplantning tilstræbes anvendelse af hjemmehørende arter. Veje, stier og parkeringsforhold Lokalplanområdet har adgang fra eksisterende offentlige veje, der grænser op til området (Ingerslevs Boulevard, Skt. Anna Gade og Kroghsgade). Den kørende adgang skal ske via overkørsler til Kroghsgade. For i videst muligt omfang at fastholde området som grønt og rekreativt område, og samtidig sikre de fremtidige brugeres sikkerhed, etableres parkering ved optimering af parkeringsforhold i Skt. Anna Gade. På den vestlige side af Skt. Anna Gade erstattes nuværende længdeparkering af vinkelret parkering. Dette muliggøres ved at fortovet rykkes længere mod vest, hvorved der dannes et større parkeringsareal i Skt. Anna Gade. Det fremtidige fortov føres inden om parkeringsarealet. Der etableres endvidere parkeringsplads for handicap-minibus indenfor lokalplanområdet med adgang fra Kroghsgade. Varelevering, affaldshåndtering, afsætning og stoppested for bus foregår på Ingerslevs Boulevard og etableres primært ved at ændre på skiltning og opstribning. Varelevering og busholdeplads deler samme areal. Desuden etableres et smalt fortov mellem længdeparkeringen ind mod skolen og cykelstien for at undgå, at børn, der sættes af, går direkte ud på cykelstien. I lokalplanområdet etableres der et stinet med offentlig adgang. Stisystemet tilsluttes til Kroghsgade, Skt. Anna Gade og Godthåbsgade. Der kan tillige etableres sekundære adgange fra de tilstødende børneinstitutioners udearealer. Den fælles sti igennem område udstyres med belysning. Cykelparkering placeres nær indgange til byggeriet. En passende del heraf bliver overdækket. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 964

14 10 Vejledende Illustrationsplan Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 964

15 11 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformninger m.v. 1. Formål Lokalplanen har til hovedformål at sikre: at området anvendes til offentlige formål i form af skole, børne- og ungdomsinstitutioner, kultur- og fritidstilbud og lignende at sikre offentlig adgang til lege- og opholdsarealer at ubebyggede arealer i områdets nordlige del fastholdes som grønt område og fungerer som offentligt tilgængeligt grønt friareal for hele kvarteret. 2. Område Stk. 1. Lokalplanområdet er afgrænset som vist på lokalplankortet, og omfatter jf. matrikelkortet på side 12 følgende ejendomme (matrikelnumre): matr.nr. 750a, Marselisborg, Aarhus Grunde og matr.nr. 750c, Marselisborg, Aarhus Grunde, samt alle parceller, der efter den udstykkes i området. Se fodnote Anvendelse Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Lokalplanområdet udlægges til offentlige formål i form af skole, børneog ungdomsinstitutioner, fritidstilbud og lignende med tilhørende faciliteter. Området kan desuden anvendes til andre formål af almennyttig karakter, som naturligt kan indpasses i området. Der kan i området placeres mindre bygninger og anlæg til kvarterets tekniske forsyning. Der må ikke opføres eller indrettes boliger i området. 1 I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 964

16 12 Matrikelkort Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 964

17 13 4. Trafikforhold Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Lokalplanområdet skal vejbetjenes med kørende adgang ved overkørsel til Kroghsgade. På lokalplankort 1 er vist principiel placering af vej- og stiadgang. Der udlægges, jf. lokalplankort 1, et areal langs Skt. Anna Gade til udvidelse af bydelens offentlige parkering og omlægning af fortov. Udover de i stk. 3 nævnte parkeringsudvidelser reserveres der ikke yderligere areal til bilparkering inden for lokalplanområdet. Stier a-b og b-c, jf. lokalplankort 1, skal udlægges i en bredde af mindst 2 meter. Der skal inden for lokalplanområdet reserveres areal til cykelparkering svarende til 75 pladser pr. 100 elever i folkeskolen og 1 cykelparkeringsplads pr. 5 normerede børn i daginstitutioner. Overdækket cykelparkering må etableres indenfor byggefeltet som en integreret del af bygningen eller som fritstående overdækninger, der indpasses i området. Stk. 7. Der skal ved vej- og stitilslutninger sikres oversigt i henhold til gældende vejregler. 5. Teknisk forsyning Stk. 1. Stk. 2. Nybyggeri skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Nybyggeri skal opføres som lavenergibebyggelse, hvorved forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet. Se fodnote Bebyggelsens omfang og placering m.m. Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Ny bebyggelse må kun placeres inden for det på lokalplan kort 1 viste byggefelt. Den samlede bebyggelse indenfor lokalplanområdet må ikke overstige m 2 etageareal. Se fodnote 3. Ny bebyggelse må højst opføres i 4 etager foruden eventuel kælder. 2 3 Da byggeri skal opføres som lavenergibebyggelse, vil der i henhold til Planlovens 19, stk. 4, efter anmodning fra ejer, blive dispenseret fra 5, stk. 1. Det angivne etageareal svarer tilnærmelsesvist til en bebyggelsesprocent på 90. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 964

18 14 Det tilladte etageantal indenfor byggefeltet trappes ned fra 4 til 1 etage langs Ingerslevs Boulevard og Skt. Anna Gade, jf. Lokalplankort 1. Stk. 4. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må ligge højere end kote 42,00 DVR 90. Bebyggelsen må højst opføres i 4 etager, jf. Lokalplankort 1. Skorstene, ovenlys, ventilationsafkast og lignende må dog have en højde på op til 2 m over bebyggelsens højde. Stk. 5. Facader mod vej skal placeres i den på Lokalplankort 1 angivne facadebyggelinje. Facadebyggelinjen skal fraviges med tilbagetrukne facadepartier ved f.eks. indgangsparti, terrasser eller lignende, i princippet som vist på facadeillustration side 6 og 7. Stk. 6. Udhuse, skure og lignende mindre bygninger må opføres udenfor det på Lokalplankort 1 viste byggefelt. Der må maksimalt opføres 500 m 2 udhuse, skure og lignende mindre bygninger i maksimalt 1 etage. Mindre bygninger må ikke opføres nærmere end 5 m til skel. 7. Bebyggelsens udseende Stk. 1. Bygninger inden for lokalplanområdet skal have ydervægge i blank murværk af røde teglsten. Se fodnote 4 Mindre bygningsdele som f.eks. vinduespartier, indgangspartier og lignende må udføres i træpaneler, glas, stål eller pladebeklædning. Stk. 2. Tagflader udføres som visuelt flade tage. Tagterrasser på 1.sal, 2.sal og 3.sal kan udføres med belægninger, der er egnede for ophold og/eller aktivitet såsom trædæk, belægningssten, gummibelægninger, grønne tage eller lign. Øvrige tagflader skal fremstå med et ensartet tagmateriale. Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer bortset fra vinduer og anlæg for udnyttelse af solenergi. Stk. 3. Anlæg til udnyttelse af solenergi må placeres på tagfladen af bygningens 4. etage, dog ikke over kote 38,00 DVR 90. Anlægget kan dække hele den benævnte tagflade, såfremt anlægget udføres som en integreret del af bygningens arkitektur. 4 Facaderne skal i videst muligt omfang udføres i genanvendte røde teglsten, med delvis genanvendelse af teglsten fra de eksisterende bygninger i området, som nedrives. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 964

19 15 Til anlæg på tage og facader må der ikke benyttes reflekterende materialer, som kan give anledning til væsentlige gener for omgivelserne. Stk. 4. Stk. 5. Skiltning på bygninger må alene ske på bygningens facade og ikke i overskæring mellem tag og facade. Skiltningen skal begrænses til navn og/eller logo på institutioner, specifikke funktioner eller mindre henvisningsskilte f.eks. cafe, teatersal o.lign. og skal i udformning, størrelse, skrifttype og farve tilpasses bygningens arkitektur. Udhuse og mindre bygninger skal udføres i ikke-reflekterende materiale såsom tegl, plademateriale, træ og/eller lignende Facader og tagflader på udhuse og mindre bygninger kan begrønnes med vegetation. 8. Bevaringsværdig bebyggelse Stk. 1. Stk. 2. Bevaringsværdig bebyggelse, der på Lokalplankort 2 er vist som Bevaringsværdig bebyggelse, må ikke nedrives eller gives en ændret ydre fremtræden uden godkendelse fra Aarhus Kommune. Bevaringsværdig bebyggelse, der på Lokalplankort 2 er vist som Bevaringsværdig bebyggelse, der må nedrives, må nedrives. Se fodnote 5 9. Ubebyggede arealer, hegn og beplantning Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Områdets ubebyggede arealer skal indrettes til et sammenhængende grønt friareal, som fastlagt på Lokalplankort 1, med offentlig adgang via stiforbindelserne. Se fodnote 6. Der skal indenfor arealet etableres udendørs lege- og opholdsarealer med dertil hørende belægninger og inventar. Udendørs opholds- og aktivitetsområder i tilknytning til skole og institutioner må tillige etableres på altaner, tagterrasser og lignende, når de er placeret og indrettet til formålet. De på Lokalplankort 1 viste bevaringsværdige træer, skal bevares. Der må ikke foretages afgravning eller jordpåfyldning indenfor træernes kronediameter. Bevaringsværdige træer skal beskyttes under byggefasen. Stk. 4 Der skal genplantes minimum 5 træer til erstatning af de bevaringsværdige træer, som fældes, jf. Lokalplankort 2. Der skal vælges arter, som 5 6 Ved arbejder på bevaringsværdige bygninger gælder der særlige regler jf. Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Areal til daginstitution vil dog kun være tilgængeligt uden for institutionens åbningstid. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 964

20 16 kan opnå maksimal højde tilsvarende de træer, der fældes såsom eg, frynseeg, valnød, lind eller bøg. Stk. 5. Stk. 6. Den øvrige eksisterende beplantning skal bevares i størst muligt omfang. Der skal etableres ny rumskabende beplantning efter princip vist på illustrationsplan side 10. Ny beplantning skal hovedsageligt bestå af hjemmehørende arter i en kombination af træer og buske i forskellige højder. Området skal indeholde områder med frugtbærende træer og buske. Stk. 7. Stk. 8. Stk. 9. Stk. 10. Stk. 11. Stk. 12. Stk. 13. Der kan opsættes hegn omkring legeplads til småbørnsinstitutioner. Der må terrænreguleres med +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn, eller til et i forbindelse med byggemodning reguleret terræn. Der må ikke foretages terrænregulering nærmere end 0,5 m fra skel. I en afstand mellem 0,5 m og 2,5 m fra skel skal terrænet ved regulering gives en jævn hældning. Der kan, ud over de i stk. 1 anførte reguleringer, foretages terrænregulering / terrænhævning ved anlæg af kuperet lege-landskab samt terræn omkring regnvandsbassin jf. illustrationsplan side 10. Reguleringen må ikke foretages nærmere end 5 m til naboskel mod øst og vest og 10 m til naboskel mod nord og må maksimalt have en højde over eksisterende terræn på 2 m. Anlæg for områdets tekniske forsyning må ikke placeres i oversigtsarealer for veje og stier. Ved placering i ubebyggede arealer skal anlæg visuelt afskærmes og begrønnes. Kabelskabe og lignende skal visuelt afskærmes eller integreres i bebyggelsen indenfor lokalplanområdet. Se fodnote 7. Der må indenfor lokalområdet etableres regnvandsbassin. Regnvandsbassin skal indpasses i områdets grønne friareal, indenfor det på Lokalplankort 1 angivne område. Se fodnote 8.. Regnvandsbassin skal udformes som et rekreativt element. Der kan anlægges belægninger, åben vandrende og/eller grøft, som leder vand til regnvandsbassin fra relevante belagte flader og evt. tage. 7 8 Der henvises til Aarhus Kommunes Vejledning om placering af kabelskabe i det offentlige byrum. Der henvises til publikationen Regnvandsbassiner og Vandløb som findes på Aarhus Vand s hjemmeside og Aarhus Kommunes hjemmeside. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 964

21 Støjforhold Stk. 1. Stk. 2. Det skal sikres, at det konstante indendørs støjniveau, som skyldes vejtrafikstøj ved opførelse af nyt byggeri til skole og institutioner med facade til Ingerslevs Boulevard ikke overstiger L den 33 db, målt med lukkede vinduer og døre, samt med åbne udluftventiler. Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som vejtrafikstøj påfører udendørs opholdsarealer og facader, der vender væk fra Ingerslevs Boulevard, ikke overstiger L den 58 db på døgnbasis. 11. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Generelt gælder, at ny bebyggelse ikke må tages i brug før: Den i 5 nævnte tilslutning til kollektiv varmeforsyning har fundet sted. Se fodnote 9 De i 9 nævnte opholds- og aktivitetsarealer er etableret. Det ved beregning er eftervist, at de i 10 nævnte støjkrav er overholdt. Der efter Aarhus Kommune, Teknik og Miljø s skøn, er anlagt en passende del af fri- og opholdsarealer. 9 Da byggeri skal opføres som lavenergibebyggelse, vil der i henhold til Planlovens 19, stk. 4, efter anmodning fra ejer, blive dispenseret fra 5, stk. 1. Lokalplan nr. 964

22 18 LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Her beskrives lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden planlægning, som vedrører lokalplanen. Kommuneplanen Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været den gældende kommuneplan. I Kommuneplan 2013 er der udarbejdet en temaplan for kulturmiljøer, hvor kvarteret omkring Ingerslev Boulevard og Skt. Anna Gade er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø med tilhørende målsætning og retningslinjer. Af retningslinjerne fremgår det bl.a., at de kulturhistoriske værdier inden for de udpegede kulturmiljøer i videst mulig omfang skal beskyttes. Nedenstående kort er et udsnit af kommuneplanens rammekort for den aktuelle bydel. Lokalplanområdet, der er beliggende i byzone omfatter rammeområde OF. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, idet planen medfører nedrivning af to registrerede bevaringsværdige bygninger. Samtidig overstiger bebyggelsens etageareal den i kommuneplanrammerne tilladte bebyggelsesprocent på 80. Lokalplanen kan derfor kun gennemføres i den foreliggende udformning efter byrådets godkendelse af et tillæg til kommuneplanen. Den nødvendige ændring af kommuneplanen søges gennemført ved Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Tillægget er gengivet som bilag bagerst i lokalplanen. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 964

23 19 Kommuneplanens rammer Lokalplanområdet Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 964

24 20 Anden fysisk planlægning Overordnede vej- og stiforhold Lokalplanområdet har adgang til Ingerslevs Boulevard, Skt. Anna Gade og Kroghsgade. Fra Ingerslevs Boulevard er der adgang til det overordnede vejnet ved Harald Jensens Plads. Via Dalgas Avenue er der adgang til det grønne område ved Tangkrogen ud til Aarhus Bugt. Foruden adgang fra førnævnte veje er der adgang for fodgængere fra Godthåbsgade nord for området. Internt i området sikres der en stiforbindelse, der muliggør offentlig passage mellem Kroghsgade, Skt. Anna Gade og Godthåbsgade. Området er beliggende med kort afstand til kollektiv trafikbetjening og med gode cykelforbindelser. Det vurderes derfor muligt at undlade at etablere parkering inden for lokalplanområdet. I stedet udvides Skt. Anna Gade, og der sker som led i projektet en optimering af parkeringen i gaden, således at antallet af parkeringspladser i Skt. Anna Gade forøges med 24 parkeringspladser. Parkeringspladserne vil blive underlagt de eksisterende parkeringsrestriktioner i området og forbeholdes således ikke til skolen. At der ikke reserveres areal inden for lokalplanområdet til parkering muliggør, at der kan opnås et maksimalt friareal til brug for brugere af det nye byggeri såvel som borgere i området samtidig med, at arealet friholdes for kørende trafik. Ved den valgte løsning sikres, at børn og biler adskilles, og at der sker en nettotilvækst af parkeringspladser til brug for områdets beboere. På Ingerslevs Boulevard vil der, som led i projektet for skolen, ske en ændring af skiltning og opstribning. Desuden etableres der en afsætningsperron mellem cykelstien og længdeparkering, placeret i nordsiden af Boulevarden, for at undgå sikkerhedsmæssige konflikter mellem cyklister og fodgængere/elever. Naturbeskyttelsesinteresser Lokalplanområdet berøres ikke af forhold, der er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelsesloven. Arkæologiske forhold Moesgård Museum har foretaget arkivalsk kontrol af ovennævnte område med det formål at lokalisere eventuelle spor efter menneskelige aktiviteter, der er omfattet af Museumslovens 27, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt (jævnfør Museumslovens 27 stk. 1). Moesgård Museum anser det ikke for nødvendigt at foretage arkæologiske undersøgelser i forbindelse med anlægsarbejdet. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 964

25 21 Skulle der ved et kommende jordarbejde fremkomme et jordfast arkæologisk levn som kulturlag, ildsteder, affaldsgruber, skal jordarbejdet standses i det omfang, de arkæologiske levn berøres, og museet skal underrettes (Museumslovens 27), Museet vil da så hurtigt som muligt tage stilling til, om jordarbejdet kan fortsætte, eller om der skal foretages en arkæologisk undersøgelse. Aarhus Kommuneatlas I kommuneatlasset er der inden for lokalplanområdet registreret tre bygninger med høj bevaringsværdi, som derfor er udpeget som bevaringsværdige i Kommuneplan Ingerslevs Boulevard 2, hovedbygningen langs boulevarden, har en bevaringsværdi på 3. Skt. Anna Gade 40, tidligere beboerhus, har en bevaringsværdi på 4. Kroghsgade 3, den tidligere Kroghsgade Skole, har en bevaringsværdi på 3. De tre bygninger er fremhævet på Lokalplankort 2. Den øvrige bebyggelse i lokalplanområdet er ikke bevaringsværdig. Hele området omkring Ingerslevs Boulevard er registreret som bevaringsværdigt bymiljø, der hører til de mest værdifulde byrum i Aarhus. Bevaringsværdige bygninger som forudsættes nedrevet. VENSTRE: Ingerslevs Boulevard 2, HØJRE: Skt. Anna Gade 40. Før Aarhus Kommune træffer beslutning om tilladelse til nedrivning af en bygning, der er bevaringsværdig, skal der ske offentlig bekendtgørelse ved annoncering i dagspressen. Der gives en frist på mindst 4 uger og højst 6 uger for fremsættelse af bemærkninger og indsigelser. Aarhus Kommunes beslutning om at tillade nedrivning af en bevaringsværdig bygning og om ikke at nedlægge forbud mod nedrivningen skal desuden offentlig bekendtgøres. Spildevand og regnvand Kloakering skal ske i henhold til gældende betalingsvedtægter for Aarhus Kommune, ved Aarhus Vand, Bautavej 1, 8210 Aarhus V. Området er i henhold til Aarhus kommunes spildevandsplan beliggende i kloakopland (delopland O018), og er i dag udlagt til fælleskloakeret kloakopland. Ved udførelsen af lokalplanen skal alle nye kloakker/omlægning af eksisterende kloak etableres som separatkloak, hvor regn- og spildevand afledes i separate ledninger, i overensstemmelse med Aarhus Kommunes separeringsstrategi. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 964

26 22 Regnvand skal tilbageholdes/forsinkes på matriklen såfremt mere end 75 % af området befæstes. En sådan tilbageholdelse kan ske ved lokal nedsivning via semipermeable belægninger, regnbede og lignende under hensyntagen til lokale forhold, herunder evt. jordforurening. Der suppleres med et regnvandsbassin, såfremt det findes nødvendigt med en placering, som vis på Lokalplankort 1. Det anbefales, at håndtering at overfladevandet ved større regnhændelser tænkes ind i den samlede håndtering af regnvandet evt. ved indretning af arealer, hvor regnvand kan opstuve og herved forsinkes lokalt. Såfremt der etableres et fælles privat spildevandssystem, skal der dannes et spildevandslav. Tilslutning skal ske efter aftale og nærmere anvisninger fra Aarhus Vand A/S, Bautavej 1, 8210 Aarhus V. Tilslutningstilladelse meddeles af Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri, Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C. Kystzonen Lokalplanens område ligger inden for den kystnære del af byzonen. I følge Lov om Planlægning, 16, stk. 4, skal der i lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonen oplyses, om den visuelle påvirkning af kysten. Her ud over skal redegørelsen omfatte en begrundelse, såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde og volumen fra den eksisterende bebyggelse i området. Det foreslåede byggeri vil ikke påvirke kystnærhedszonen. Byggeriet vil ikke kunne ses fra kysten, og det påvirker ikke de friluftmæssige interesser. Med maksimalt 4 etager og en maksimal højde på 23 m, vil den kommende bebyggelse ikke afvige fra den eksisterende bebyggelse i området. Forureningsforhold - Jord Natur og Miljø, Virksomheder og Jord, har pr. 6. maj 2013 følgende oplysninger om forureningsforholdene for matriklerne inden for lokalplanområdet. Matr. nr. 750a, Marselisborg, Århus Grunde. Matriklen er ikke kortlagt jf. lov om forurenet jord, men Natur og Miljø, Virksomheder og Jord, har oplysninger om, at der i 1998 og senere i 2012 er udført forureningsundersøgelser på ejendommen. Ved undersøgelserne blev der konstateret både lettere og kraftig forurenet jord. Der blev endvidere påvist indhold af tegl og mørtel i jorden. Matr. nr. 750c, Marselisborg, Århus Grunde. Denne matrikel er heller ikke kortlagt jf. lov om forurenet jord, men Natur og Miljø, Virksomheder og Jord, har oplysninger om, at der i forbindelse med undersøgelse af bare jordarealer på daginstitutioner i områdeklassificerede områder blev konstateret lettere jordforurening med tjærestoffer på ejendommen. Der blev endvidere påvist indhold af tegl og mørtel i jorden. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 964

27 23 Hele området ligger inden for et områdeklassificeret område. Det betyder, at området som udgangspunkt er let forurenet, fordi det ligger i en del af byzonen, som gennem længere tid er blevet påvirket med skorstensrøg fra industri, kakkelovne samt bilos. Områdeklassificering er et begreb, som er indført på landsplan i alle byzoner pr. 1. januar Bygge-anlægsarbejde, følsom arealanvendelse. Da der er påvist forurening på ejendommene, skal Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri, Bygningsinspektoratet samt Natur og Miljø, Virksomheder og Jord, kontaktes, før der igangsættes grave- eller bygge/anlægsarbejde. Jf. 72 b i lov om forurenet jord skal det ved følsom arealanvendelse sikres, at det øverste 50 cm s jordlag af den ubebyggede del af arealet ikke er forurenet eller, at der er etableret en varig fast belægning. Overskudsjord/byggeaffald Eventuel bortskaffelse af overskudsjord skal ske i henhold til Aarhus Kommunes Jordflytningsregulativ, og bortskaffelse af byggeaffald skal ske i henhold til Aarhus Kommunes Regulativ for erhvervsaffald. Overskudsjord bør så vidt muligt forblive inden for lokalplanområdets grænser, f.eks. ved etablering af kuperet legeterræn. Da lokalplanområdet er områdeklassificeret, og der endvidere er påvist jordforurening, skal eventuel jordflytning forudgående anmeldes til Natur og Miljø. Støjmæssige forhold De støjmæssige forhold er vurderet med udgangspunkt i kommuneplanens støjbestemmelser. Lokalplanområdet vurderes primært at være støjbelastet af vejtrafikstøj fra Ingerslevs Boulevard og sekundært fra trafikken i Skt. Anna Gade og Kroghsgade. På baggrund af den nordiske beregningsmodel for vejtrafikstøj er støjniveauet på bebyggelsens facader beregnet til at variere mellem L den 46 og 65 db. Beregningerne af trafikstøjen viser, at der på facaderne langs Ingerslevs Boulevard forekommer støjniveauer, som overskrider grænseværdien på L den 58 db. Da beregningerne viser, at det udendørs støjniveau på dele af facaderne overskrider kommuneplanens støjgrænser, er der i lokalplanen optaget bestemmelser om, at det indendørs støjniveau skal sikres ved facadeisolering. Bestemmelserne fastlægger, at det indendørs støjniveau i kontor og undervisningslokaler (hvor den krævede luftudskiftning er sikret mekanisk) orienteret ensidigt mod Ingerslevs Boulevard - ikke må overstige L den 33 db. Dette svarer til det støjniveau, der opstår indendørs med åbne vinduer, når facadeniveauet er 58 db. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 964

28 24 Beregningerne viser, at grænseværdier på udendørs opholdsarealer nord for skolen og på terrasser overholdes. Miljøvurdering I henhold til 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan eller mindre ændringer i gældende planer, som ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lovens 3, stk. 2. Kommuneskoler og børneinstitutioner falder normalt ikke ind under Miljøministeriets vejledning om VVM-reglerne i planloven. Dette gør sig heller ikke gældende for nærværende bebyggelse, idet der ikke forelægger særlige omstændigheder med hensyn til projektets karaktér, placering eller potentielle miljøpåvirkning. Kollektiv trafik Området er ved planens udarbejdelse busbetjent af linje 16, der har standsningssted på Ingerslevs Boulevard. Desuden er der kort afstand til Harald Jensens Plads, hvor en lang række bybusser og A-linjer har standsningssted. Tilladelse fra andre myndigheder Gennemførelse af bebyggelse efter lokalplanen, kræver ikke tilladelse fra andre myndigheder. Teknisk forsyning Elforsyning sker fra: Vandforsyning sker fra: NRGi amba Dusager Aarhus N Aarhus Vand A/S Bautavej 8210 Aarhus V Efter det til enhver tid gældende regulativ og vilkår i øvrigt. Varmeforsyning kan ske fra: AffaldVarme Aarhus Nybyggeri skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning på forsyningens til enhver tid gældende betingelser. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 964

29 25 Kloakforsyning sker ved: Aarhus Vand A/S Bautavej 8210 Aarhus V. Kloakering skal ske i henhold til gældende betalingsvedtægter for Aarhus Kommune, ved Aarhus Vand. Området skal separat kloakeres. Regnvand skal afledes til: Spildevand skal føres til: Marselisborg Renseanlæg via hovedledningerne i Kroghsgade og Skt. Anna gade. Marselisborg Renseanlæg via hovedledningerne i Kroghsgade og Skt. Anna gade. Byggeri Ansøgning om byggeri i området skal indsendes til Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri, Bygningsinspektoratet, Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C. Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til Planlægning og Byggeri, tlf Veje Ansøgning om godkendelse af et teknisk projekt for nye vejanlæg i lokalplanområdet skal jf. vejlovgivningen fremsendes til Aarhus Kommune, Trafik og Veje, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J. Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til Trafik og Veje, tlf Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 964

30 26 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af lokalplanen Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at planen er vedtaget endeligt, hvorefter der ifølge 18 i Planloven ikke retsligt eller faktisk må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Dette indebærer, at hvis en ejendom ønskes bebygget, udstykket eller anvendt på en anden måde end hidtil, skal det ske i overensstemmelse med planen. Lokalplanen medfører derimod ikke pligt til at opføre de bygninger, anlæg m.v., der er indeholdt i planen, og en eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte uændret. Bestemmelser i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter bortfalder i det omfang, de ikke er forenelige med lokalplanen. Kommunen kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Når en dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger herom, før dispensation eventuelt gives. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved en ny lokalplan. Lokalplanens retsvirkninger Lokalplan nr. 964

31 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler et område, der ligger i rammeområdet OF. Baggrunden for udarbejdelse af kommuneplantillægget er, at det i forbindelse med planerne for et nyt skole- og institutionsbyggeri på Frederiksbjerg, Lokalplan nr. 964, har vist sig nødvendigt at øge kommuneplanens maksimale bebyggelsesprocent for rammeområdet for at sikre mulighed for en evt. senere udvidelse. Samtidig forudsætter realiseringen af det nye byggeri nedrivning af to bevaringsværdige bygninger. Ovennævnte forhold har nødvendiggjort udarbejdelse af nærværende kommuneplantillæg Ændringen medfører, at bebyggelsesprocenten øges fra 80 til 90, og de to bevaringsværdige bygninger, Ingerslevs Boulevard 2 og Skt. Anna Gade 40, udtages af kommuneplanens liste over bevaringsværdige bygninger. I Kommuneplan 2013 er der udarbejdet en temaplan for kulturmiljøer, hvor kvarteret omkring Ingerslev Boulevard og Skt. Anna Gade er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø med tilhørende målsætning og retningslinjer. Af retningslinjerne fremgår det bl.a., at de kulturhistoriske værdier inden for de udpegede kulturmiljøer i videst mulig omfang skal beskyttes. Disse retningslinjer er fortsat gældende. De ændrede rammebestemmelser for rammeområde OF har følgende ordlyd: Rammeområde OF 61 Offentlige formål Områdets anvendelse er fastlagt til offentlige formål i form af undervisnings- og kulturfaciliteter, institutioner og lignende. Det maksimale etageantal må ikke overstige 4. Den maksimale bebyggelsesprocent må ikke overstige 90 for området under ét. Tillæg til kommuneplanen Lokalplan nr. 964

32 2 Rammekort til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Tillæg til kommuneplanen Lokalplan nr. 964

33 Godthåbsgade Absalonsgade c min 5 m SIGNATURLISTE Frederiks Alle 17 min 5 m min 5 m 19 Lokalplangrænse 18 Skt. Pauls Gade Eksisterende bebyggelse F F b Byggefelter, etageantal for 1, 2 eller 3 etager Byggefelter, etageantal 4 (maks. tagkote skrevet på kort) Skt. Anna Gade a-b Facadebyggelinjer Vejudlæg Stibetegnelse Principiel vejadgang Lundingsgade Dannebrogsgade Vuggestuen Kroghsgade Principiel stiadgang Fælles friareal 19 F Fælles opholdsarealer Område hvor regnvandsbassin skal placeres Bevaringsværdigt punkttræ Horsensgade Kroghsgade 3 18 F 3 4 Maks. tagkote 42 (DVR 90) Skt. Lucas Kirkeplads a Maks. tagkote 38 (DVR 90) N. J. Fjords Gade Ingerslevs Plads Vejlegade Ingerslevs Boulevard m Lokalplan nr. 964 Lokalplankort 1 Mål: 1:1000 Dato: Tegnet af: RHS PLANLÆGNING OG BYGGERI BYPLANAFDELINGEN

34

35 Absalonsgade Godthåbsgade Frederiks Alle Vuggestuen Ole Rømersgade Børnegården Skt. Anna 19 SIGNATURLISTE 18 Skt. Pauls Gade Lokalplangrænse Pæd.ledet legeplads Skolemarken 18 Eksisterende bygninger Eksisterende bebyggelse der nedrives Bevaringsværdige bygninger der bevares Bevaringsværdige bygninger der må nedrives Bevaringsværdige træer der fældes Lundingsgade Dannebrogsgade Vuggestuen Kroghsgade 1 Tidligere beboerhus Idrætshaller Skt. Anna Gade 19 Kroghsgade 3 Horsensgade 18 Skt. Lucas Kirkeplads Hovedbygning N. J. Fjords Gade Ingerslevs Plads Vejlegade Ingerslevs Boulevard m Lokalplan nr. 964 Lokalplankort 2 Mål: 1:1000 Dato: Tegnet af: RHS m PLANLÆGNING OG BYGGERI BYPLANAFDELINGEN

36

37

38 Lokalplan nr. 964 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Byplanafdelingen Marts 2014 Lokalplan nr. 964 Område til offentlige formål, skole- og institutionsformål, ved Ingerslevs Boulevard, Frederiksbjerg, Aarhus Midtby Indeholder tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013

Århus Kommune. Lokalplan nr. 712. Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand. Marts 2008

Århus Kommune. Lokalplan nr. 712. Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand. Marts 2008 Århus Kommune Lokalplan nr. 712 Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand Marts 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til butik ved Stenbækvej og J.P.Larsens Vej i Brabrand Indeholder

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 881. Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager. Marts 2011

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 881. Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager. Marts 2011 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 881 Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager Marts 211 Aarhus Kommune Lokalplan nr.: Bolig- og Centerområde ved Kolt Østervej, Vangsbovej og Skovvænget i Hasselager

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. 777. Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj. November 2007

Århus Kommune. Lokalplan nr. 777. Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj. November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr. 777 Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr.: Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj Indeholder tillæg

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 886 Cityformål på godsbanearealet ved Skovgaardsgade, Århus Midtby

Forslag til lokalplan nr. 886 Cityformål på godsbanearealet ved Skovgaardsgade, Århus Midtby Den 25. maj 2010 Forslag til lokalplan nr. 886 Cityformål på godsbanearealet ved Skovgaardsgade, Århus Midtby Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 650. Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 650. Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby Aarhus Kommune Lokalplan nr. 650 Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby Del ophævet i henhold til Lokalplan nr. 925. Se endvidere lokalplan nr. 39 (se kortet på næste side)

Læs mere

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Statistikområde/distrikt nr.: 07.00 Registreringskortblad nr.

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Statistikområde/distrikt nr.: 07.00 Registreringskortblad nr. Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Mårslet Byvej Præstegårdsvej Langballevej forslag Obstrupvej Testrupvej Mustrupvej Bedervej Tandervej Nymarksvej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 704. Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 704. Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle Aarhus Kommune Lokalplan nr. 704 Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 922 (se kortet på næste side) Juli 2012 VIBORGVEJ ÅBY RINGVEJ RYMARKEN

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494. Århus Kommune Lokalplan nr. 619 Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494 KONGSBAK INFORMATIK Juni 2001 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Golfbane ved Lyngbygård. December 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Golfbane ved Lyngbygård. December 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 767 Golfbane ved Lyngbygård KONGSBAK INFORMATIK December 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Golfbane ved Lyngbygård Indeholder tillæg nr. 88 til Kommuneplan 2001 767 Borum Borumvej

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger m.v. ved Hasle Centervej, Bispehaven i Hasle. Maj 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger m.v. ved Hasle Centervej, Bispehaven i Hasle. Maj 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 705 Område til ungdomsboliger m.v. ved Hasle Centervej, Bispehaven i Hasle KONGSBAK INFORMATIK Maj 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til ungdomsboliger m.v. ved Hasle

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet Offentlig bekendtgørelse den 10.11. 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 387 - Område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgård og Kommuneplantillæg nr. 8 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Forslag til Lokalplan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015.

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. LOKALPLAN 25-005 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning

Læs mere

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER FUNDER Funder Bygade Skærskovhedevej Lokalplan 14-003 FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE Funder Fremlagt i offentlig høring fra X. 2011 til X 2011 Forslag Hvad er en lokalplan?

Læs mere

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 205

Århus Kommune Lokalplan nr. 205 Århus Kommune Lokalplan nr. 205 Boligområde ved Bjødstrupvej (del af område 3 og 7 i lokalplan 45) samt Tillæg: Boligområde ved Bjødstrupvej i Holme Del af lokalplanen ophævet i henhold til tillægget April

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Lokalplan 591 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Statslige interesser 10 Kommuneplan 2009 12 Anden planlægning 12 Tilladelser

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121 Sags. nr. 727-2013-44060 Lokalplan nr. 1121 Område til centerformål ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder Marts 2014 Lokalplan nr. 1121 for et centerområde ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder er udarbejdet

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Rosenholm Kommune 11 52 Rosenholm Å 50 gårdvej Amaliegårdvej 7 5 Lokalplan nr. 26 Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos

Læs mere