Aarhus Kommune. Lokalplan nr Område til offentlige formål, skole- og institutionsformål, ved Ingerslevs Boulevard, Frederiksbjerg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 964. Område til offentlige formål, skole- og institutionsformål, ved Ingerslevs Boulevard, Frederiksbjerg."

Transkript

1 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 964 Område til offentlige formål, skole- og institutionsformål, ved Ingerslevs Boulevard, Frederiksbjerg. Aarhus Midtby Marts 2014

2

3 Lokalplan nr. 964 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Byplanafdelingen Marts 2014 Lokalplan nr. 964 Område til offentlige formål, skole- og institutionsformål, ved Ingerslevs Boulevard, Frederiksbjerg, Aarhus Midtby Indeholder tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013

4 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold, hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, bygningers udseende, veje og stiers forløb m.v. Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og anden planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk forsyning m.v. Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger der gælder når lokalplanen er offentliggjort. Bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt supplerer lokalplanens bestemmelser. Her ligger lokalplanområdet Oplysninger om realisering af lokalplanen fås ved Planlægning og Byggeri, Bygningsinspektoratet Kalkværksvej, 10, 8000 Aarhus C Tlf Lokalplanen kan ses ved Borgerservice på Rådhuset, Risskov og Viby Bibliotek Tlf Kortgrundlag Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Lokalplanen er udarbejdet af Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Tlf i samarbejde med: Møller & Grønborg Europaplads, Mindegade 13, Aarhus C Vedtagelsesdatoer Lokalplan nr. 964 er vedtaget af Aarhus Byråd den 5. marts Vedtagelsen af lokalplanen er offentliggjort den 19. marts 2014

5 AARHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 964 Område til offentlige formål, skole- og institutionsformål, ved Ingerslevs Boulevard, Frederiksbjerg, Aarhus Midtby INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS INDHOLD Beskrivelse af området, baggrund og mål med planen, planens hovedtræk m.v LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Formål Område Anvendelse Trafikforhold Teknisk forsyning Bebyggelsens omfang og placering m.m Bebyggelsens udseende Bevaringsværdig bebyggelse Ubebyggede arealer, hegn og beplantning Støjforhold Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Lokalplanens forhold til kommuneplanen, veje, stier, støj, institutioner, teknisk forsyning m.v LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af lokalplanen TILLÆG NR. 5 TIL KOMMUNEPLAN Bilag LOKALPLANKORT 1... Bilag LOKALPLANKORT 2... Bilag Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 964

6 2 LOKALPLANENS INDHOLD Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt planens hovedtræk. Eksisterende forhold Denne lokalplan gælder for et område beliggende i bydelen Frederiksbjerg, afgrænset på tre sider af gaderne Ingerslevs Boulevard, Skt. Anna Gade og Kroghsgade. Området har et areal på m 2. Det er beliggende i byzone og anvendes i dag til offentlige formål og er ved planens udarbejdelse offentligt ejet. Der er i dag et bebygget etageareal på m 2 Lokalplanområdet vejbetjenes i dag med adgang fra Kroghsgade og Skt. Anna Gade, hvorfra der er adgang til ærindekørsel til bygningerne i området. Der er ingen parkering inden for lokalplanområdet. Der er tre bygninger inden for området, der i Kommuneplanen er udpeget som bevaringsværdige. Luftfoto af lokalplanområdet set fra øst Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 964

7 3 Beskrivelse af området Lokalplanområdet ligger i overgangszonen mellem to karakteristiske bykvarterer. Syd for lokalplanområdet ligger Ingerslevs Boulevard, som udgør et centralt byrum på Frederiksbjerg. Byområderne omkring Ingerslevs Boulevard er karakteriseret ved markante og ensartede karrébebyggelser med gennemgående højde, udtryk og materialekarakter. Nord for lokalplanområdet ligger kvarteret omkring Jægergårdsgade og Ole Rømers Gade, hvor mindre byhuse med farverige facader og materialeskift giver et mere forskelligartet bygningsudtryk. Bebyggelsen i lokalplanområdet ligger omkring den tidligere skolegård på Skt. Annagades Skole. Desuden ligger der i området to fritliggende bygninger, tilbagetrukket fra Kroghsgade. Bebyggelsen i området forholder sig således kun i begrænset grad til gaderne i området. Bygningernes facadeudformninger fremstår varierede med tegl som gennemgående facademateriale. Den centrale og nordlige del af lokalplanområdet anvendes i dag som grønt område, der er indrettet med forskellige legeredskaber, og et område med mindre bure og løbegårde til kæledyr. Hele området indeholder mange store træer, som understøtter friarealets grønne karakter. Markant byrum og ensartede karrébebyggelser omkring Ingerslevs Boulevard Mindre skala og farverige facader i kvarteret omkring Jægergårdsgade og Ole Rømers Gade Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 964

8 4 Luftfoto af Ingerslevs Boulevard med lokalplanområdet til højre i forgrunden Planens baggrund og mål Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at der kan opføres et nyt skoleog institutionsbyggeri med tilhørende udearealer på grunden, hvor Skt. Annagades Skole ligger i dag. Samtidig skal områdets karaktér og indretning for en del af området som grønt område fastholdes. Byggeriet vil blive opført efter principperne i det konkurrenceprojekt, der blev udpeget som vinder i Aarhus Kommunes projektkonkurrence om Frederiksbjergbyggeriet. Planens hovedtræk Den nye bebyggelse i lokalplanområdet er udformet som ét sammenhængende bygningsvolumen langs Ingerslevs Boulevard og Skt. Anna Gade. Langs Ingerslevs Boulevard placeres den nye bygning i en facadelinje, der flugter med nabobygningernes facader. Herved understøtter bygningen boulevardens præcise gaderum. Ved at placere bygningen mod områdets veje, friholdes et større sammenhængende grønt område mod nord. Udearealerne i lokalplanområdet udformes og indrettes som grønne områder med offentlig adgang og indrettes med forskellige akti- Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 964

9 5 vitetszoner og varieret beplantning. I den nordvestlige del af lokalplanområdet etableres et grønt område, hvor der er mulighed for udendørs aktiviteter i form af lege-, undervisnings- og friluftsaktiviteter samt et areal til opsamling og forsinkelse af overfladevand. Udearealerne er illustreret på den vejledende illustrationsplan på side 10. Den samlede fremtidige bebyggelse indenfor lokalplanområdet vil maksimalt få et etageareal på m 2 og en højde på maksimalt 23 m. Bygningens højeste parti ligger dog tilbagetrukket fra facaderne mod Ingerslevs Boulevard og Skt. Anna Gade, som vist på facadeillustrationer side 7-8, samt lokalplankort 1. Indeholdt i det samlede etageareal er mindre bygninger i terræn, såsom skure, udhuse m.m. med et samlet areal som ikke overstiger 500 m 2, i princippet som vist på illustrationsplan. Den tidligere Kroghsgade Skole bevares. Bygningens fremtidige anvendelse fastlægges sammen med det øvrige lokalplanområde til offentlige formål, således at bygningens fremtidige anvendelse understøtter placeringen i det nye sammenhængende børne- og ungdomsområde. De to øvrige bevaringsværdige bygninger forudsættes nedrevet foruden eksisterende bebyggelse, der ikke er bevaringsværdig. Den eksisterende børneinstitution i Kroghsgade 1 er omfattet af lokalplanen. Hverken lokalplan eller konkurrenceprojektet medfører dog ændringer af de nuværende forhold for bygningen eller indenfor de hegnede udearealer. VENSTRE: Den bevaringsværdige bygning, Kroghsgade 3 HØJRE: de nuværende grønne arealer. VENSTRE: Hovedbygning langs Ingerslevs Boulevard, HØJRE: Skolegården på Skt. Annagade Skole. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 964

10 6 Lokalplanen indeholder bestemmelser, der skal sikre, at ny bebyggelse opføres som en sammenhængende bygningskrop med facader overvejende i røde teglsten. Der anvendes i videst muligt omfang genanvendte teglsten, herunder teglsten fra de bygninger i området, der forudsættes nedrevet. Bebyggelsen nedtrappes langs Ingerslevs Boulevard og Skt. Anna Gade med det højeste punkt på hjørnet, hvor de to gader mødes. Herved skabes der plads til tagterrasser med opholds- og aktivitetsarealer, der skal indgå som en del af udearealer for den nye bebyggelse. Bygningens facadeudtryk er karakteriseret ved vindueshuller, der skaber et sammenhængende mønster på facaden. Dette gennemgående facadeprincip brydes af større eller mindre indskæringer i bygningskroppen, der giver rum til indgange, aktivitetsarealer og terrasser. Der etableres to mindre ankomstarealer mod Ingerslevs Boulevard. Et overdækket areal på hjørnet ved Skt. Anna Gade og et skrånende torv med trapper ved Kroghsgade. Det skrånende torv fungerer som sydvendt opholdsareal og giver samtidig adgang til bygningens vestlige tagterasser. Principskitse fra konkurrenceprojektet, som viser Frederiksbjergbyggeriet set fra nordvest. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 964

11 7 Vejledende Syd facade, mod Ingerslevs Boulevard Vejledende Øst facade, mod Skt. Anna Gade Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 964

12 8 Vejledende Nord facade, set fra det grønne område Vejledende Vest facade, set fra det grønne område Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 964

13 9 Beplantning Det ubebyggede område skal fremover fremstå som et grønt område, som vil fungere som udeareal for den nye bebyggelse med indretning af dertilhørende opholdsområder og legefaciliteter - og samtidig fungere som offentligt tilgængeligt grønt friareal for hele kvarteret. Der tilføres en sammenhængende beplantning i området efter princippet, som vist på illustrationsplan side 10. Den fremtidige beplantning i området underinddeler udearealerne i en række mindre områder, der indrettes til de forskellige alderstrin. Beplantningen vil bestå af en kombination af buske og solitærtræer. Lokalplanen sikrer bevarelsen af en række større eksisterende træer, der med deres karakter og rumskabende egenskaber er med til at underbygge oplevelsen af områdets grønne karakter. Områdets bevaringsværdige træer er angivet på lokalplankort 1. Som erstatning for de større træer, der må fældes, vælges solitærtræer af tilsvarende arter, som på sigt vil være med til at reetablere områdets eksisterende grønne karakter. En del af kratbeplantningen indrettes med frugttræer og bærbuske. I valget af ny beplantning tilstræbes anvendelse af hjemmehørende arter. Veje, stier og parkeringsforhold Lokalplanområdet har adgang fra eksisterende offentlige veje, der grænser op til området (Ingerslevs Boulevard, Skt. Anna Gade og Kroghsgade). Den kørende adgang skal ske via overkørsler til Kroghsgade. For i videst muligt omfang at fastholde området som grønt og rekreativt område, og samtidig sikre de fremtidige brugeres sikkerhed, etableres parkering ved optimering af parkeringsforhold i Skt. Anna Gade. På den vestlige side af Skt. Anna Gade erstattes nuværende længdeparkering af vinkelret parkering. Dette muliggøres ved at fortovet rykkes længere mod vest, hvorved der dannes et større parkeringsareal i Skt. Anna Gade. Det fremtidige fortov føres inden om parkeringsarealet. Der etableres endvidere parkeringsplads for handicap-minibus indenfor lokalplanområdet med adgang fra Kroghsgade. Varelevering, affaldshåndtering, afsætning og stoppested for bus foregår på Ingerslevs Boulevard og etableres primært ved at ændre på skiltning og opstribning. Varelevering og busholdeplads deler samme areal. Desuden etableres et smalt fortov mellem længdeparkeringen ind mod skolen og cykelstien for at undgå, at børn, der sættes af, går direkte ud på cykelstien. I lokalplanområdet etableres der et stinet med offentlig adgang. Stisystemet tilsluttes til Kroghsgade, Skt. Anna Gade og Godthåbsgade. Der kan tillige etableres sekundære adgange fra de tilstødende børneinstitutioners udearealer. Den fælles sti igennem område udstyres med belysning. Cykelparkering placeres nær indgange til byggeriet. En passende del heraf bliver overdækket. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 964

14 10 Vejledende Illustrationsplan Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 964

15 11 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformninger m.v. 1. Formål Lokalplanen har til hovedformål at sikre: at området anvendes til offentlige formål i form af skole, børne- og ungdomsinstitutioner, kultur- og fritidstilbud og lignende at sikre offentlig adgang til lege- og opholdsarealer at ubebyggede arealer i områdets nordlige del fastholdes som grønt område og fungerer som offentligt tilgængeligt grønt friareal for hele kvarteret. 2. Område Stk. 1. Lokalplanområdet er afgrænset som vist på lokalplankortet, og omfatter jf. matrikelkortet på side 12 følgende ejendomme (matrikelnumre): matr.nr. 750a, Marselisborg, Aarhus Grunde og matr.nr. 750c, Marselisborg, Aarhus Grunde, samt alle parceller, der efter den udstykkes i området. Se fodnote Anvendelse Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Lokalplanområdet udlægges til offentlige formål i form af skole, børneog ungdomsinstitutioner, fritidstilbud og lignende med tilhørende faciliteter. Området kan desuden anvendes til andre formål af almennyttig karakter, som naturligt kan indpasses i området. Der kan i området placeres mindre bygninger og anlæg til kvarterets tekniske forsyning. Der må ikke opføres eller indrettes boliger i området. 1 I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 964

16 12 Matrikelkort Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 964

17 13 4. Trafikforhold Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Lokalplanområdet skal vejbetjenes med kørende adgang ved overkørsel til Kroghsgade. På lokalplankort 1 er vist principiel placering af vej- og stiadgang. Der udlægges, jf. lokalplankort 1, et areal langs Skt. Anna Gade til udvidelse af bydelens offentlige parkering og omlægning af fortov. Udover de i stk. 3 nævnte parkeringsudvidelser reserveres der ikke yderligere areal til bilparkering inden for lokalplanområdet. Stier a-b og b-c, jf. lokalplankort 1, skal udlægges i en bredde af mindst 2 meter. Der skal inden for lokalplanområdet reserveres areal til cykelparkering svarende til 75 pladser pr. 100 elever i folkeskolen og 1 cykelparkeringsplads pr. 5 normerede børn i daginstitutioner. Overdækket cykelparkering må etableres indenfor byggefeltet som en integreret del af bygningen eller som fritstående overdækninger, der indpasses i området. Stk. 7. Der skal ved vej- og stitilslutninger sikres oversigt i henhold til gældende vejregler. 5. Teknisk forsyning Stk. 1. Stk. 2. Nybyggeri skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Nybyggeri skal opføres som lavenergibebyggelse, hvorved forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet. Se fodnote Bebyggelsens omfang og placering m.m. Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Ny bebyggelse må kun placeres inden for det på lokalplan kort 1 viste byggefelt. Den samlede bebyggelse indenfor lokalplanområdet må ikke overstige m 2 etageareal. Se fodnote 3. Ny bebyggelse må højst opføres i 4 etager foruden eventuel kælder. 2 3 Da byggeri skal opføres som lavenergibebyggelse, vil der i henhold til Planlovens 19, stk. 4, efter anmodning fra ejer, blive dispenseret fra 5, stk. 1. Det angivne etageareal svarer tilnærmelsesvist til en bebyggelsesprocent på 90. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 964

18 14 Det tilladte etageantal indenfor byggefeltet trappes ned fra 4 til 1 etage langs Ingerslevs Boulevard og Skt. Anna Gade, jf. Lokalplankort 1. Stk. 4. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må ligge højere end kote 42,00 DVR 90. Bebyggelsen må højst opføres i 4 etager, jf. Lokalplankort 1. Skorstene, ovenlys, ventilationsafkast og lignende må dog have en højde på op til 2 m over bebyggelsens højde. Stk. 5. Facader mod vej skal placeres i den på Lokalplankort 1 angivne facadebyggelinje. Facadebyggelinjen skal fraviges med tilbagetrukne facadepartier ved f.eks. indgangsparti, terrasser eller lignende, i princippet som vist på facadeillustration side 6 og 7. Stk. 6. Udhuse, skure og lignende mindre bygninger må opføres udenfor det på Lokalplankort 1 viste byggefelt. Der må maksimalt opføres 500 m 2 udhuse, skure og lignende mindre bygninger i maksimalt 1 etage. Mindre bygninger må ikke opføres nærmere end 5 m til skel. 7. Bebyggelsens udseende Stk. 1. Bygninger inden for lokalplanområdet skal have ydervægge i blank murværk af røde teglsten. Se fodnote 4 Mindre bygningsdele som f.eks. vinduespartier, indgangspartier og lignende må udføres i træpaneler, glas, stål eller pladebeklædning. Stk. 2. Tagflader udføres som visuelt flade tage. Tagterrasser på 1.sal, 2.sal og 3.sal kan udføres med belægninger, der er egnede for ophold og/eller aktivitet såsom trædæk, belægningssten, gummibelægninger, grønne tage eller lign. Øvrige tagflader skal fremstå med et ensartet tagmateriale. Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer bortset fra vinduer og anlæg for udnyttelse af solenergi. Stk. 3. Anlæg til udnyttelse af solenergi må placeres på tagfladen af bygningens 4. etage, dog ikke over kote 38,00 DVR 90. Anlægget kan dække hele den benævnte tagflade, såfremt anlægget udføres som en integreret del af bygningens arkitektur. 4 Facaderne skal i videst muligt omfang udføres i genanvendte røde teglsten, med delvis genanvendelse af teglsten fra de eksisterende bygninger i området, som nedrives. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 964

19 15 Til anlæg på tage og facader må der ikke benyttes reflekterende materialer, som kan give anledning til væsentlige gener for omgivelserne. Stk. 4. Stk. 5. Skiltning på bygninger må alene ske på bygningens facade og ikke i overskæring mellem tag og facade. Skiltningen skal begrænses til navn og/eller logo på institutioner, specifikke funktioner eller mindre henvisningsskilte f.eks. cafe, teatersal o.lign. og skal i udformning, størrelse, skrifttype og farve tilpasses bygningens arkitektur. Udhuse og mindre bygninger skal udføres i ikke-reflekterende materiale såsom tegl, plademateriale, træ og/eller lignende Facader og tagflader på udhuse og mindre bygninger kan begrønnes med vegetation. 8. Bevaringsværdig bebyggelse Stk. 1. Stk. 2. Bevaringsværdig bebyggelse, der på Lokalplankort 2 er vist som Bevaringsværdig bebyggelse, må ikke nedrives eller gives en ændret ydre fremtræden uden godkendelse fra Aarhus Kommune. Bevaringsværdig bebyggelse, der på Lokalplankort 2 er vist som Bevaringsværdig bebyggelse, der må nedrives, må nedrives. Se fodnote 5 9. Ubebyggede arealer, hegn og beplantning Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Områdets ubebyggede arealer skal indrettes til et sammenhængende grønt friareal, som fastlagt på Lokalplankort 1, med offentlig adgang via stiforbindelserne. Se fodnote 6. Der skal indenfor arealet etableres udendørs lege- og opholdsarealer med dertil hørende belægninger og inventar. Udendørs opholds- og aktivitetsområder i tilknytning til skole og institutioner må tillige etableres på altaner, tagterrasser og lignende, når de er placeret og indrettet til formålet. De på Lokalplankort 1 viste bevaringsværdige træer, skal bevares. Der må ikke foretages afgravning eller jordpåfyldning indenfor træernes kronediameter. Bevaringsværdige træer skal beskyttes under byggefasen. Stk. 4 Der skal genplantes minimum 5 træer til erstatning af de bevaringsværdige træer, som fældes, jf. Lokalplankort 2. Der skal vælges arter, som 5 6 Ved arbejder på bevaringsværdige bygninger gælder der særlige regler jf. Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Areal til daginstitution vil dog kun være tilgængeligt uden for institutionens åbningstid. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 964

20 16 kan opnå maksimal højde tilsvarende de træer, der fældes såsom eg, frynseeg, valnød, lind eller bøg. Stk. 5. Stk. 6. Den øvrige eksisterende beplantning skal bevares i størst muligt omfang. Der skal etableres ny rumskabende beplantning efter princip vist på illustrationsplan side 10. Ny beplantning skal hovedsageligt bestå af hjemmehørende arter i en kombination af træer og buske i forskellige højder. Området skal indeholde områder med frugtbærende træer og buske. Stk. 7. Stk. 8. Stk. 9. Stk. 10. Stk. 11. Stk. 12. Stk. 13. Der kan opsættes hegn omkring legeplads til småbørnsinstitutioner. Der må terrænreguleres med +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn, eller til et i forbindelse med byggemodning reguleret terræn. Der må ikke foretages terrænregulering nærmere end 0,5 m fra skel. I en afstand mellem 0,5 m og 2,5 m fra skel skal terrænet ved regulering gives en jævn hældning. Der kan, ud over de i stk. 1 anførte reguleringer, foretages terrænregulering / terrænhævning ved anlæg af kuperet lege-landskab samt terræn omkring regnvandsbassin jf. illustrationsplan side 10. Reguleringen må ikke foretages nærmere end 5 m til naboskel mod øst og vest og 10 m til naboskel mod nord og må maksimalt have en højde over eksisterende terræn på 2 m. Anlæg for områdets tekniske forsyning må ikke placeres i oversigtsarealer for veje og stier. Ved placering i ubebyggede arealer skal anlæg visuelt afskærmes og begrønnes. Kabelskabe og lignende skal visuelt afskærmes eller integreres i bebyggelsen indenfor lokalplanområdet. Se fodnote 7. Der må indenfor lokalområdet etableres regnvandsbassin. Regnvandsbassin skal indpasses i områdets grønne friareal, indenfor det på Lokalplankort 1 angivne område. Se fodnote 8.. Regnvandsbassin skal udformes som et rekreativt element. Der kan anlægges belægninger, åben vandrende og/eller grøft, som leder vand til regnvandsbassin fra relevante belagte flader og evt. tage. 7 8 Der henvises til Aarhus Kommunes Vejledning om placering af kabelskabe i det offentlige byrum. Der henvises til publikationen Regnvandsbassiner og Vandløb som findes på Aarhus Vand s hjemmeside og Aarhus Kommunes hjemmeside. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 964

21 Støjforhold Stk. 1. Stk. 2. Det skal sikres, at det konstante indendørs støjniveau, som skyldes vejtrafikstøj ved opførelse af nyt byggeri til skole og institutioner med facade til Ingerslevs Boulevard ikke overstiger L den 33 db, målt med lukkede vinduer og døre, samt med åbne udluftventiler. Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som vejtrafikstøj påfører udendørs opholdsarealer og facader, der vender væk fra Ingerslevs Boulevard, ikke overstiger L den 58 db på døgnbasis. 11. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Generelt gælder, at ny bebyggelse ikke må tages i brug før: Den i 5 nævnte tilslutning til kollektiv varmeforsyning har fundet sted. Se fodnote 9 De i 9 nævnte opholds- og aktivitetsarealer er etableret. Det ved beregning er eftervist, at de i 10 nævnte støjkrav er overholdt. Der efter Aarhus Kommune, Teknik og Miljø s skøn, er anlagt en passende del af fri- og opholdsarealer. 9 Da byggeri skal opføres som lavenergibebyggelse, vil der i henhold til Planlovens 19, stk. 4, efter anmodning fra ejer, blive dispenseret fra 5, stk. 1. Lokalplan nr. 964

22 18 LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Her beskrives lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden planlægning, som vedrører lokalplanen. Kommuneplanen Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været den gældende kommuneplan. I Kommuneplan 2013 er der udarbejdet en temaplan for kulturmiljøer, hvor kvarteret omkring Ingerslev Boulevard og Skt. Anna Gade er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø med tilhørende målsætning og retningslinjer. Af retningslinjerne fremgår det bl.a., at de kulturhistoriske værdier inden for de udpegede kulturmiljøer i videst mulig omfang skal beskyttes. Nedenstående kort er et udsnit af kommuneplanens rammekort for den aktuelle bydel. Lokalplanområdet, der er beliggende i byzone omfatter rammeområde OF. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, idet planen medfører nedrivning af to registrerede bevaringsværdige bygninger. Samtidig overstiger bebyggelsens etageareal den i kommuneplanrammerne tilladte bebyggelsesprocent på 80. Lokalplanen kan derfor kun gennemføres i den foreliggende udformning efter byrådets godkendelse af et tillæg til kommuneplanen. Den nødvendige ændring af kommuneplanen søges gennemført ved Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Tillægget er gengivet som bilag bagerst i lokalplanen. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 964

23 19 Kommuneplanens rammer Lokalplanområdet Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 964

24 20 Anden fysisk planlægning Overordnede vej- og stiforhold Lokalplanområdet har adgang til Ingerslevs Boulevard, Skt. Anna Gade og Kroghsgade. Fra Ingerslevs Boulevard er der adgang til det overordnede vejnet ved Harald Jensens Plads. Via Dalgas Avenue er der adgang til det grønne område ved Tangkrogen ud til Aarhus Bugt. Foruden adgang fra førnævnte veje er der adgang for fodgængere fra Godthåbsgade nord for området. Internt i området sikres der en stiforbindelse, der muliggør offentlig passage mellem Kroghsgade, Skt. Anna Gade og Godthåbsgade. Området er beliggende med kort afstand til kollektiv trafikbetjening og med gode cykelforbindelser. Det vurderes derfor muligt at undlade at etablere parkering inden for lokalplanområdet. I stedet udvides Skt. Anna Gade, og der sker som led i projektet en optimering af parkeringen i gaden, således at antallet af parkeringspladser i Skt. Anna Gade forøges med 24 parkeringspladser. Parkeringspladserne vil blive underlagt de eksisterende parkeringsrestriktioner i området og forbeholdes således ikke til skolen. At der ikke reserveres areal inden for lokalplanområdet til parkering muliggør, at der kan opnås et maksimalt friareal til brug for brugere af det nye byggeri såvel som borgere i området samtidig med, at arealet friholdes for kørende trafik. Ved den valgte løsning sikres, at børn og biler adskilles, og at der sker en nettotilvækst af parkeringspladser til brug for områdets beboere. På Ingerslevs Boulevard vil der, som led i projektet for skolen, ske en ændring af skiltning og opstribning. Desuden etableres der en afsætningsperron mellem cykelstien og længdeparkering, placeret i nordsiden af Boulevarden, for at undgå sikkerhedsmæssige konflikter mellem cyklister og fodgængere/elever. Naturbeskyttelsesinteresser Lokalplanområdet berøres ikke af forhold, der er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelsesloven. Arkæologiske forhold Moesgård Museum har foretaget arkivalsk kontrol af ovennævnte område med det formål at lokalisere eventuelle spor efter menneskelige aktiviteter, der er omfattet af Museumslovens 27, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt (jævnfør Museumslovens 27 stk. 1). Moesgård Museum anser det ikke for nødvendigt at foretage arkæologiske undersøgelser i forbindelse med anlægsarbejdet. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 964

25 21 Skulle der ved et kommende jordarbejde fremkomme et jordfast arkæologisk levn som kulturlag, ildsteder, affaldsgruber, skal jordarbejdet standses i det omfang, de arkæologiske levn berøres, og museet skal underrettes (Museumslovens 27), Museet vil da så hurtigt som muligt tage stilling til, om jordarbejdet kan fortsætte, eller om der skal foretages en arkæologisk undersøgelse. Aarhus Kommuneatlas I kommuneatlasset er der inden for lokalplanområdet registreret tre bygninger med høj bevaringsværdi, som derfor er udpeget som bevaringsværdige i Kommuneplan Ingerslevs Boulevard 2, hovedbygningen langs boulevarden, har en bevaringsværdi på 3. Skt. Anna Gade 40, tidligere beboerhus, har en bevaringsværdi på 4. Kroghsgade 3, den tidligere Kroghsgade Skole, har en bevaringsværdi på 3. De tre bygninger er fremhævet på Lokalplankort 2. Den øvrige bebyggelse i lokalplanområdet er ikke bevaringsværdig. Hele området omkring Ingerslevs Boulevard er registreret som bevaringsværdigt bymiljø, der hører til de mest værdifulde byrum i Aarhus. Bevaringsværdige bygninger som forudsættes nedrevet. VENSTRE: Ingerslevs Boulevard 2, HØJRE: Skt. Anna Gade 40. Før Aarhus Kommune træffer beslutning om tilladelse til nedrivning af en bygning, der er bevaringsværdig, skal der ske offentlig bekendtgørelse ved annoncering i dagspressen. Der gives en frist på mindst 4 uger og højst 6 uger for fremsættelse af bemærkninger og indsigelser. Aarhus Kommunes beslutning om at tillade nedrivning af en bevaringsværdig bygning og om ikke at nedlægge forbud mod nedrivningen skal desuden offentlig bekendtgøres. Spildevand og regnvand Kloakering skal ske i henhold til gældende betalingsvedtægter for Aarhus Kommune, ved Aarhus Vand, Bautavej 1, 8210 Aarhus V. Området er i henhold til Aarhus kommunes spildevandsplan beliggende i kloakopland (delopland O018), og er i dag udlagt til fælleskloakeret kloakopland. Ved udførelsen af lokalplanen skal alle nye kloakker/omlægning af eksisterende kloak etableres som separatkloak, hvor regn- og spildevand afledes i separate ledninger, i overensstemmelse med Aarhus Kommunes separeringsstrategi. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 964

26 22 Regnvand skal tilbageholdes/forsinkes på matriklen såfremt mere end 75 % af området befæstes. En sådan tilbageholdelse kan ske ved lokal nedsivning via semipermeable belægninger, regnbede og lignende under hensyntagen til lokale forhold, herunder evt. jordforurening. Der suppleres med et regnvandsbassin, såfremt det findes nødvendigt med en placering, som vis på Lokalplankort 1. Det anbefales, at håndtering at overfladevandet ved større regnhændelser tænkes ind i den samlede håndtering af regnvandet evt. ved indretning af arealer, hvor regnvand kan opstuve og herved forsinkes lokalt. Såfremt der etableres et fælles privat spildevandssystem, skal der dannes et spildevandslav. Tilslutning skal ske efter aftale og nærmere anvisninger fra Aarhus Vand A/S, Bautavej 1, 8210 Aarhus V. Tilslutningstilladelse meddeles af Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri, Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C. Kystzonen Lokalplanens område ligger inden for den kystnære del af byzonen. I følge Lov om Planlægning, 16, stk. 4, skal der i lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonen oplyses, om den visuelle påvirkning af kysten. Her ud over skal redegørelsen omfatte en begrundelse, såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde og volumen fra den eksisterende bebyggelse i området. Det foreslåede byggeri vil ikke påvirke kystnærhedszonen. Byggeriet vil ikke kunne ses fra kysten, og det påvirker ikke de friluftmæssige interesser. Med maksimalt 4 etager og en maksimal højde på 23 m, vil den kommende bebyggelse ikke afvige fra den eksisterende bebyggelse i området. Forureningsforhold - Jord Natur og Miljø, Virksomheder og Jord, har pr. 6. maj 2013 følgende oplysninger om forureningsforholdene for matriklerne inden for lokalplanområdet. Matr. nr. 750a, Marselisborg, Århus Grunde. Matriklen er ikke kortlagt jf. lov om forurenet jord, men Natur og Miljø, Virksomheder og Jord, har oplysninger om, at der i 1998 og senere i 2012 er udført forureningsundersøgelser på ejendommen. Ved undersøgelserne blev der konstateret både lettere og kraftig forurenet jord. Der blev endvidere påvist indhold af tegl og mørtel i jorden. Matr. nr. 750c, Marselisborg, Århus Grunde. Denne matrikel er heller ikke kortlagt jf. lov om forurenet jord, men Natur og Miljø, Virksomheder og Jord, har oplysninger om, at der i forbindelse med undersøgelse af bare jordarealer på daginstitutioner i områdeklassificerede områder blev konstateret lettere jordforurening med tjærestoffer på ejendommen. Der blev endvidere påvist indhold af tegl og mørtel i jorden. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 964

27 23 Hele området ligger inden for et områdeklassificeret område. Det betyder, at området som udgangspunkt er let forurenet, fordi det ligger i en del af byzonen, som gennem længere tid er blevet påvirket med skorstensrøg fra industri, kakkelovne samt bilos. Områdeklassificering er et begreb, som er indført på landsplan i alle byzoner pr. 1. januar Bygge-anlægsarbejde, følsom arealanvendelse. Da der er påvist forurening på ejendommene, skal Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri, Bygningsinspektoratet samt Natur og Miljø, Virksomheder og Jord, kontaktes, før der igangsættes grave- eller bygge/anlægsarbejde. Jf. 72 b i lov om forurenet jord skal det ved følsom arealanvendelse sikres, at det øverste 50 cm s jordlag af den ubebyggede del af arealet ikke er forurenet eller, at der er etableret en varig fast belægning. Overskudsjord/byggeaffald Eventuel bortskaffelse af overskudsjord skal ske i henhold til Aarhus Kommunes Jordflytningsregulativ, og bortskaffelse af byggeaffald skal ske i henhold til Aarhus Kommunes Regulativ for erhvervsaffald. Overskudsjord bør så vidt muligt forblive inden for lokalplanområdets grænser, f.eks. ved etablering af kuperet legeterræn. Da lokalplanområdet er områdeklassificeret, og der endvidere er påvist jordforurening, skal eventuel jordflytning forudgående anmeldes til Natur og Miljø. Støjmæssige forhold De støjmæssige forhold er vurderet med udgangspunkt i kommuneplanens støjbestemmelser. Lokalplanområdet vurderes primært at være støjbelastet af vejtrafikstøj fra Ingerslevs Boulevard og sekundært fra trafikken i Skt. Anna Gade og Kroghsgade. På baggrund af den nordiske beregningsmodel for vejtrafikstøj er støjniveauet på bebyggelsens facader beregnet til at variere mellem L den 46 og 65 db. Beregningerne af trafikstøjen viser, at der på facaderne langs Ingerslevs Boulevard forekommer støjniveauer, som overskrider grænseværdien på L den 58 db. Da beregningerne viser, at det udendørs støjniveau på dele af facaderne overskrider kommuneplanens støjgrænser, er der i lokalplanen optaget bestemmelser om, at det indendørs støjniveau skal sikres ved facadeisolering. Bestemmelserne fastlægger, at det indendørs støjniveau i kontor og undervisningslokaler (hvor den krævede luftudskiftning er sikret mekanisk) orienteret ensidigt mod Ingerslevs Boulevard - ikke må overstige L den 33 db. Dette svarer til det støjniveau, der opstår indendørs med åbne vinduer, når facadeniveauet er 58 db. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 964

28 24 Beregningerne viser, at grænseværdier på udendørs opholdsarealer nord for skolen og på terrasser overholdes. Miljøvurdering I henhold til 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan eller mindre ændringer i gældende planer, som ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lovens 3, stk. 2. Kommuneskoler og børneinstitutioner falder normalt ikke ind under Miljøministeriets vejledning om VVM-reglerne i planloven. Dette gør sig heller ikke gældende for nærværende bebyggelse, idet der ikke forelægger særlige omstændigheder med hensyn til projektets karaktér, placering eller potentielle miljøpåvirkning. Kollektiv trafik Området er ved planens udarbejdelse busbetjent af linje 16, der har standsningssted på Ingerslevs Boulevard. Desuden er der kort afstand til Harald Jensens Plads, hvor en lang række bybusser og A-linjer har standsningssted. Tilladelse fra andre myndigheder Gennemførelse af bebyggelse efter lokalplanen, kræver ikke tilladelse fra andre myndigheder. Teknisk forsyning Elforsyning sker fra: Vandforsyning sker fra: NRGi amba Dusager Aarhus N Aarhus Vand A/S Bautavej 8210 Aarhus V Efter det til enhver tid gældende regulativ og vilkår i øvrigt. Varmeforsyning kan ske fra: AffaldVarme Aarhus Nybyggeri skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning på forsyningens til enhver tid gældende betingelser. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 964

29 25 Kloakforsyning sker ved: Aarhus Vand A/S Bautavej 8210 Aarhus V. Kloakering skal ske i henhold til gældende betalingsvedtægter for Aarhus Kommune, ved Aarhus Vand. Området skal separat kloakeres. Regnvand skal afledes til: Spildevand skal føres til: Marselisborg Renseanlæg via hovedledningerne i Kroghsgade og Skt. Anna gade. Marselisborg Renseanlæg via hovedledningerne i Kroghsgade og Skt. Anna gade. Byggeri Ansøgning om byggeri i området skal indsendes til Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri, Bygningsinspektoratet, Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C. Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til Planlægning og Byggeri, tlf Veje Ansøgning om godkendelse af et teknisk projekt for nye vejanlæg i lokalplanområdet skal jf. vejlovgivningen fremsendes til Aarhus Kommune, Trafik og Veje, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J. Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til Trafik og Veje, tlf Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 964

30 26 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af lokalplanen Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at planen er vedtaget endeligt, hvorefter der ifølge 18 i Planloven ikke retsligt eller faktisk må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Dette indebærer, at hvis en ejendom ønskes bebygget, udstykket eller anvendt på en anden måde end hidtil, skal det ske i overensstemmelse med planen. Lokalplanen medfører derimod ikke pligt til at opføre de bygninger, anlæg m.v., der er indeholdt i planen, og en eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte uændret. Bestemmelser i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter bortfalder i det omfang, de ikke er forenelige med lokalplanen. Kommunen kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Når en dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger herom, før dispensation eventuelt gives. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved en ny lokalplan. Lokalplanens retsvirkninger Lokalplan nr. 964

31 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler et område, der ligger i rammeområdet OF. Baggrunden for udarbejdelse af kommuneplantillægget er, at det i forbindelse med planerne for et nyt skole- og institutionsbyggeri på Frederiksbjerg, Lokalplan nr. 964, har vist sig nødvendigt at øge kommuneplanens maksimale bebyggelsesprocent for rammeområdet for at sikre mulighed for en evt. senere udvidelse. Samtidig forudsætter realiseringen af det nye byggeri nedrivning af to bevaringsværdige bygninger. Ovennævnte forhold har nødvendiggjort udarbejdelse af nærværende kommuneplantillæg Ændringen medfører, at bebyggelsesprocenten øges fra 80 til 90, og de to bevaringsværdige bygninger, Ingerslevs Boulevard 2 og Skt. Anna Gade 40, udtages af kommuneplanens liste over bevaringsværdige bygninger. I Kommuneplan 2013 er der udarbejdet en temaplan for kulturmiljøer, hvor kvarteret omkring Ingerslev Boulevard og Skt. Anna Gade er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø med tilhørende målsætning og retningslinjer. Af retningslinjerne fremgår det bl.a., at de kulturhistoriske værdier inden for de udpegede kulturmiljøer i videst mulig omfang skal beskyttes. Disse retningslinjer er fortsat gældende. De ændrede rammebestemmelser for rammeområde OF har følgende ordlyd: Rammeområde OF 61 Offentlige formål Områdets anvendelse er fastlagt til offentlige formål i form af undervisnings- og kulturfaciliteter, institutioner og lignende. Det maksimale etageantal må ikke overstige 4. Den maksimale bebyggelsesprocent må ikke overstige 90 for området under ét. Tillæg til kommuneplanen Lokalplan nr. 964

32 2 Rammekort til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Tillæg til kommuneplanen Lokalplan nr. 964

33 Godthåbsgade Absalonsgade c min 5 m SIGNATURLISTE Frederiks Alle 17 min 5 m min 5 m 19 Lokalplangrænse 18 Skt. Pauls Gade Eksisterende bebyggelse F F b Byggefelter, etageantal for 1, 2 eller 3 etager Byggefelter, etageantal 4 (maks. tagkote skrevet på kort) Skt. Anna Gade a-b Facadebyggelinjer Vejudlæg Stibetegnelse Principiel vejadgang Lundingsgade Dannebrogsgade Vuggestuen Kroghsgade Principiel stiadgang Fælles friareal 19 F Fælles opholdsarealer Område hvor regnvandsbassin skal placeres Bevaringsværdigt punkttræ Horsensgade Kroghsgade 3 18 F 3 4 Maks. tagkote 42 (DVR 90) Skt. Lucas Kirkeplads a Maks. tagkote 38 (DVR 90) N. J. Fjords Gade Ingerslevs Plads Vejlegade Ingerslevs Boulevard m Lokalplan nr. 964 Lokalplankort 1 Mål: 1:1000 Dato: Tegnet af: RHS PLANLÆGNING OG BYGGERI BYPLANAFDELINGEN

34

35 Absalonsgade Godthåbsgade Frederiks Alle Vuggestuen Ole Rømersgade Børnegården Skt. Anna 19 SIGNATURLISTE 18 Skt. Pauls Gade Lokalplangrænse Pæd.ledet legeplads Skolemarken 18 Eksisterende bygninger Eksisterende bebyggelse der nedrives Bevaringsværdige bygninger der bevares Bevaringsværdige bygninger der må nedrives Bevaringsværdige træer der fældes Lundingsgade Dannebrogsgade Vuggestuen Kroghsgade 1 Tidligere beboerhus Idrætshaller Skt. Anna Gade 19 Kroghsgade 3 Horsensgade 18 Skt. Lucas Kirkeplads Hovedbygning N. J. Fjords Gade Ingerslevs Plads Vejlegade Ingerslevs Boulevard m Lokalplan nr. 964 Lokalplankort 2 Mål: 1:1000 Dato: Tegnet af: RHS m PLANLÆGNING OG BYGGERI BYPLANAFDELINGEN

36

37

38 Lokalplan nr. 964 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Byplanafdelingen Marts 2014 Lokalplan nr. 964 Område til offentlige formål, skole- og institutionsformål, ved Ingerslevs Boulevard, Frederiksbjerg, Aarhus Midtby Indeholder tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Oktober 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand Indeholder tillæg nr.

Læs mere

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Århus Kommune Lokalplan nr.: Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001 743 forslag Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Vilhelm Becks Vej Kaj Munks Vej Vidtskuevej

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 726 Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden 23 og 25, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 670 Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby KONGSBAK INFORMATIK Marts 2003 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til ungdomsboliger ved 670 Oldjordsvej

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Ny idrætshal ved Århus Svømmestadion og F. Vestergaards Gade, Århus Midtby. December 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Ny idrætshal ved Århus Svømmestadion og F. Vestergaards Gade, Århus Midtby. December 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 722 Ny idrætshal ved Århus Svømmestadion og F. Vestergaards Gade, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK December 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Ny Idrætshal ved Århus Svømmestadion

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 Århus Kommune Lokalplan nr. 673 Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 KONGSBAK INFORMATIK Februar 2005 Århus Kommune Lokalplan

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 829 Udvidelse af ARoS Aarhus Kunstmuseum

Forslag til lokalplan nr. 829 Udvidelse af ARoS Aarhus Kunstmuseum Den 4. december 2007 Forslag til lokalplan nr. 829 Udvidelse af ARoS Aarhus Kunstmuseum Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 863

Århus Kommune Lokalplan nr. 863 Århus Kommune Lokalplan nr. 863 Område til cityformål ved H. H. Seedorffs Stræde og Østergade Se endvidere lokalplan nr. 591 Oktober 2009 Sønder Allé Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til cityformål

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 383 Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. 383) KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune. Tillæg til lokalplan nr.: Bolig-

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Forslag. Århus Kommune Lokalplan nr.: Udvidelse af ARoS Aarhus kunstmuseum Indeholder tillæg nr. 129 til Kommuneplan 2001

Forslag. Århus Kommune Lokalplan nr.: Udvidelse af ARoS Aarhus kunstmuseum Indeholder tillæg nr. 129 til Kommuneplan 2001 Århus Kommune Lokalplan nr.: Udvidelse af ARoS Aarhus kunstmuseum Indeholder tillæg nr. 129 til Kommuneplan 2001 829 Silkeborgvej Vesterbrogade Forslag Thorvaldsensgade Carl Blochs Gade Åboulevarden Vester

Læs mere

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ ULLERSVEJ NYVANGSVEJ VIDARSVEJ FRIGGSVEJ ENERGIVEJ Lokalplan 328 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på 42 nye boliger kan opføres på arealet

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. Område til offentlige formål, skole- og institutonsformål, ved Langenæsstien, Langenæs

FORSLAG. Lokalplan nr. Område til offentlige formål, skole- og institutonsformål, ved Langenæsstien, Langenæs Lokalplan nr. XXX CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Lokalplan nr. 1006 FORSLAG Aarhus Kommune Center for Byudvikling og Mobilitet Planafdelingen Måned 2xxx Område til offentlige formål, skole- og institutonsformål,

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 092 Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK April 1980 Magistratens 2. afdeling Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Boliger ved tidligere Ask Højskole. Nordgårdsvej. Østergårdsvej. Ask. Balskildevej. Sletholmsvej

Boliger ved tidligere Ask Højskole. Nordgårdsvej. Østergårdsvej. Ask. Balskildevej. Sletholmsvej Østergårdsvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Boliger ved tidligere Ask Højskole 807 forslag Nordgårdsvej Askgårdsvej Østergårdsvej Balskildevej Ask Sletholmsvej Statistikområde/distrikt nr.: 7.50 Registreringskortblad

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan. for et blandet bolig - og erhvervsområde ved Ørbækvej i Svendborg. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et blandet bolig - og erhvervsområde ved Ørbækvej i Svendborg. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 590 for et blandet bolig - og erhvervsområde ved Ørbækvej i Svendborg Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling 2 Indhold Lokalplanens redegørelse 5 Baggrund Lokalplanområdet

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde. Juni 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde. Juni 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 755 Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde KONGSBAK INFORMATIK Juni 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde 755 Indeholder tillæg nr. 81 til Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Greve Kommune Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Lokalplan nr. 12.43 er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015. Indholdsfortegnelse Redegørelse Side 1 Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 088 Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus KONGSBAK INFORMATIK August 1979 hhus kommune Lokalplan nk: 88 Århus Amtssygehus Tage Hansens Gade i Arhus,. tatistlkområde/distrikt

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj I henhold til Planloven (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Stenhusstræde,

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Abildgade, Århus. Oktober 1985 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Abildgade, Århus. Oktober 1985 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 214 Et boligområde ved Abildgade, Århus KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1985 Århus kommune Lokalplan nk: Et boligområde ved Abildg.ade, Arhus '. Magistratens 2. afdeling Stadsarkitektens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej Lokalplan 03-010-0006 Gl. Gjesing Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej marts 2013 LL Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 797 Parkeringshus ved Århus Sygehus, Peter Sabroes Gade December 2007 Trøjborgvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Parkeringshus ved Århus Sygehus, Peter Sabroes Gade 797 Peter

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE Matr. nr. 266 c. og del af 266 b Ringkøbing bygrunde, 2 fi, del af 2 fk, del af 30 as og del af 2 am, Ringkøbing markjorder, samt Lle_parc ller,_ dor ter_den A2. marts \nmelder: Advokat H. Thorninger Herningvej

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole

LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 12 Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE 1. BESKRIVELSEN Denne lokalplan gælder et område ved Herredsvej i Vamdrup. Området, der er ca. 5.400 m 2 stort, er ved planens udarbejdelse

Læs mere