BRAMSNES KOMMUNE LOKALPLAN FOR DEN NORDOSTLIGE DEL AF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRAMSNES KOMMUNE LOKALPLAN FOR DEN NORDOSTLIGE DEL AF"

Transkript

1 BRAMSNES KOMMUNE LOKALPLAN FOR DEN NORDOSTLGE DEL AF

2 Mtr. nr. 6-s, 6-t, 6-U, 6-V, 6-X, 6-y, 6-x, 6-6, 6-aa, 6-ab, 6-ac, 6-ad, 6-aq Gade og hus nr.: 6-ae, 6-af, 6-ah. samt en c-l af 6-æ, 6-al, 6-ai, 6-ak, Kr. Hyllinge by og sogn Anmelder. Bramsnæs kommune 4070 Kr. Hyllinge BrJSEi:979*0226.J~ STEMPELMÆRKE Ras!d!& hermi KUN GYLMG -RNG AF LOKALPLSN NR. l FOR KR. HYLLNGE. FORHOLDET TL ANDEN PLANLÆGNNG. Omrádet, som omfattes af forslaget til lokalplan nr. 1 for Kr. ayllinge, udgor i 5 15-rammerne et særskilt omrade kaldet K.H.8, beliggende i byzonen. 0mrádet grænser op til et omrade for blandet bolig og erhverv (K.H.1) og til et boligolar&de (K. H. 2 ). omradet var oprindeligt tænkt anvendt til boligbebyggelse. Da boligbebyggelse nær ElverCamsvej imidlertid er mindre Ønskeligt, og kommunen mangler egnede erhvervsarealer, der kan tages i brug relativt hurtigt, er anvendelsen foreslaet ændret til erhvervsomrade. omradet er velegnet til erhverv af folgende grunde: Det ligger ved en storre bykoncentration med et varierec udbud af erhverv. l. 2. Det har en fordelagtig trafikbetjening, idet omradets trafik kan forbindes nssten direkte til ~lverdakve j, hvorved gennemkorsel i byomradet begrænses. Beliggenheden i det N0 hjorne af byen sikrer mod andre ziljømæssige gener Kloakering kan tilsluttes den nye ledning umiddelbart Øst for dæmningen. 5. Jernbanedamningen afgrænser omradet landskabeligt godt. Kommunalbestyrelsen har endnu ikke taget beslutning om placering af fremtidige erhvervsarealer. Dette vil indga i forslaget til kommuneplan. Omradet p5 matr. nr. 5-1 og 14-a, Kr. Hyllinge har imidlertid været droftet. Med henblik p& dette er der derfor udlagt et offentligt areal til en eventuel fremtidig forbindelse under damningen. Arealet skal foreløbig fungere som legeplads for de omkringliggende boligomrader. ~rhvervsomradet trafikbetjenes for fodgængere og cyklister ad en kombineret fodgænger/cykelsti langs tilkørselsvejen fra GrimshØjvej, adskilt fra denne af en række træer. Denne adgang vil kunne tilsluttes et evt. fremtidigt regionalt stianlsq p& jernbanedzmningen. - AFVGELSER FRA 6 15-RAMMERNE Byggelinien mod Grimshmjvej er rendret ra 15 til 10 m. som skannes tilstrækkeligt r Bsstalltngs- W

3 Stempel: kr Akr: Skab (udfyldes af dammr Mtr. nr. Gade og hus nr.;. Afskzrmnlng mod eksisterende be~yjgelse ZCB syd er 2et v~sentlige opretholdt mod S0 mod boligomradet, hvorimod bebyggelsen mod SV er blandet bolig og erhverv A (vogmi;in2), hvorfor det skønnes tilstr1k!;~1.~qt L2sky LLe~ k af ]en, uden yderligere afsk~rxnixgsbzlte, Omradet afgranses af GrimshØjvej, Elverdamsve-j, ;ernbanedsrnnlngen og den eksisterende bebyggelse mod syd p& matr. nr. 6-q, 6-r oq 5-2. Omradet er udlagt til ikke forurenende ~iir!~soirsied, h&ld-j;;lr:< m. v. ca:rlt evt. bolig til ejer, bestyrer e.l. l 3 0mrAdet udstykkes i parceller p5 rcellen l000 si =g 2000 m- if31-e rernin~slinierne p; [ vedlagte kortbilag. Vejbetjening sker fra for bade biler oq cyklister/gaende. Vejbanen er afgranset fra cykelsti/fortov af en rakke trzer. ~aende og cyklister kan endvidere komme til omrsdet via Tranemosevej, som bliver lukket for til erhvervsomrade t. Bebyggelse m5 kun opf0res i 1% etage og h9jst 3$ m over terrzn. det S0 hjørne er udlagt et lille offentligt creal til adskillelse mellem boligomradet ved Tranemosevej og erhvervsbebyggelsen. Arealet kan evt. senere inddrages til vej, men 5,~ngererindtil da som legeplads. ~rhvervsomr~det afgrznses mod GrimshØjvej og Zlverdamsvej samt mod legepladsen af et tst hegn p; 3-4 m's bredde. LOKALPLANENS RETSVRKNNG. ndtil dette forslag er endeligt vedtaget af koi~unalbestyrelsen, ma de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes p2 en made, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentligg~relse af lokalplanen, m& ejendomme, der er omfattet af planen, kun udsty!<kes, bebygges eller i Øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. OFFENTLGT EFTERSYN OG NDSGELSESFRST Forslag til lokalplan nr. 1 for Kr, Hyllinge vil vzre fremlagt og offentlig tilgzngelig p& kommunens radhus og biblioteker fra den 10/ / Fristen for beinzrkniilger eller indsigelser lokalplanforslaget 1Øber fra den 10/ /1 1378, hvorefter kommunalbestyrelsen tager stilling til planens endelige vedtagelse. Bestillings P4

4 i jieii1pt.i: kr. 4iir JxaD /)r (udfyldes af dornrnsrkonrr Mtr. nr. Gade og hus nr. Anmelder. Bramsnæs kommune 4070 Kr. Hyllinge Lokalplanen skal sikre, at omradet udlzgges som parceller til lettere industri og hhdvzrk. Lokalplanen skal samtidig sikre, at hensyn, dels til erhvervsnulfgheiierne, dels til miljøkrav bjde i omradet og udadtil, tilgodeses bedst muligt. l Lokalplanen afgrznses som vist p& vedhæftede kortbilag i mal 1:50C og omratter følgende matr. nr. 6-s, 6-t, 6-u, 6-v, 6-x, 6-y, 6-z, 6-Ø, 6-aa, 6-ab, 6-ac, 6- ad, 6-ae, 6-af, 6-ag, 6-an samt en del af 6-3, del af 6-al, del af 6-ai og en del af 6-ak, alle af Kr. Hyllinge by og sogn. 3. OM~DETS ANVENDELSE. Stk. 1. Omradets anvendelse fastlægges til lettere industri- og vzrkstedsvirksomheder, mindre lagervirksomhed 0.1. Der rna inden for omrádet ikke udøves virksomhed, som medfører sarlige gener i form af støj, luftforurening eller lugt, jfr. vejledende retningslinier fra miljøstyrelsen om maximale grænsevzrdier. Stk. 2. KornmunaLbestyrelsen kan tillade, at der p; hver ejendom opfdres eller indrettes en bolig, nar denne anvendes som bolig for indehaver, bestyrer, portner eller en anden person med lignende tilknytning til virksomheden. Stk. 3. Omrádet m& endvidere anvendes til forretningsvirksomhed, som har tilknytning til de págaldende erhverv. Der rna dog ikke drives handel med dagligvarer eller foreg; anden detailhandel. Cj 4. UDSTYKNNGER. Stk. 1. Omradet udstykkes i overensstemmelse med de p; retningslinier. vedhzftede plan angivne Stk. 2. ngen gru d m5 udstykkes med en starrelse mindre end 1000 m2 eller 9 større end 2000 m (excl. eksisterende og udlagt vejareal). Parceller, der indeholder bade bolig og erhverv, má ikke udstykkes med en stdrrelse mindre 2 end f200 m. Stk. 3. De p2 vedhzftede kortbilag viste skraverede arealer udlagges i en bredde af 4 m som fblles areal til afskzrmninq af erhvervsomradet fra omkringliggende bebyggelse og vejst~j fra Elverdansvejen. Best~ll!ngs-

5 Akt Skab n t (udtyldes at dommsrk, Mtr. nr. Gade og hus nr.: senere inddrayec :il ve j <?r-al,!1vf3 zrh~ervsomradet uci~~ides 6st for jernbanedamningen. 5. VEJE OG STER. Stk.. Der udlzgges areal til veje, som vlst pi vedh~ftede korltilag. omredets sydgrznse anlsgges en Øst-vestgaende 5-a GrinshØ]vej i en bred& af 11 m og en langde af 75 m. Vejens fortszttelse ár?:es inod nozd og fares op midt i omradet som adgangsvej til de enkelte parceller. en brecde af 9 m og en lzngde af 150 m. Der anlægges en vendeplads for enden af vejen mod nord. Stk. 2. Den ost-vestgaende vej har 6 m karebane, 1,50 m fortov i den noraliqe side og 3,510 m kombineret fortov og cykelsti i den sydlige side. P& det sydlige fortov plantes en rakke asketruer i en afstand af 1 m fra korebanen. Denne trzrzkke fores forbi Tranemosevej, som derved bliver lukket. Den nordgiende vej har 6 m kørebane og 1% m fsrtov i hver side. Stk. 3. Der udlagges areal til Grimsh~jvejs udvidelse mod Øst, siledes at vejbanebredden bliver 6 m og med fortov mod Øst 15 m. Stk. 4. Der pilugges oversigtsareal, som følger: 15 x 60 m ved GrimshØjvejs udmunding i Elverdamsvej p; den Østlige side af tilslutningen. 10 x 10 m ved den ~st-vestgiende tilk~rselsvejs indmunding i GrimshØjvej p& den nordlige s ide. Stk. 5. Den nord for lokalplanomradet viste fremtidige 3 m brede sti er saledes ikke omhandlet af nærværende plan, hvis omrade ej heller har direkte adgang til denne sti. g 6. BYGGELNER. Stk. 1. Langs folgende veje og stier pálzgges byggelinier i de nedenfor angivne afstande fra vejskel, seledes som vist pá vedhæftede kortbilag: Langs Grimshajvej: 10 m Langs tilkørselsvej og fortsat vej mod nord: 5 m Langs jernbanedæmningen: 15 m. Stk. 2. medfor af vejlovgivningen er tinglyst byggelinie langs Elverdamsvej (hovedlandeve j 142) PARKERNGSFORHOLD. Der skal p; hver ejendom indrettes arealer til parkering, saledes at parkering p& vejene ikke finder sted. Besrillings-

6 Akt: Skab n r. (udfyldes af dommerkontoret) L. C.l :r4 n i 5 =.> C l-=* o " 2 2 e?.. a::: c w, 0 c c", E e r Od: B c > o - g - c 5q O sq 5 Q 'S 'a Mtr.nr. Gade og hus nr.: g 8. BOBYGGiLSZNS O:!!?-XYG OG PLACSR;G. Stk. 1. Bebygqelsesprccenten fcr hver enkelt ejendgin n; ikke overstige 40. Stk. 2. Bebyggsls2n n6 ikke opföres zed nere en3 1'2 etsge, og int-t pnkt af en bygnings ydervsg eller tagflade m5 vsre mere end 8% m over terrzn. Stk. 3. For parceller, der indeholder bade bolig- cg erhvervsbebygqelse, gælder, at placering og udforming af bygningerne skal forebygge ni1jqbelastning af beboelsesbygninger. Stk. 4. For bebyggelse af parceller indenfor en afstand af 50 m fra Ylverdamsvej gælder, at alle nødvendige facader forsynes med vinduer, der stojdzm-er med mindst 30 DB (A), saledes at et indendors støjniveau p$ 30 DB (A) kan overholdes. g 9. UBEBYGGEDE AREALER. Stk. l. De med skravering og prik-signatur viste arealer m; ikke bebygges. Stk. 2. De skraverede arealer er fællesarealer for omradet og tilplantes med et trerzkket ldvtrsshegn med tjørn som hovedtrz. P& de eksisterende parceller matr. nr. 6-æ, 6-ó og 6-al etableres et enkelt tjørnehegn mod Elverdamsvejen. Hegnene klippes i gadeflugten og vokser frit ovenud, bortset fra det palagte oversigtsareal p& matr. nr. 6-æ og 6-al, hvor hegnene klippes i en højde af 80 cm over vejkote. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen foranstalter hegnenes etablering. Stk. 4. DØde hegn kan opsættes bag det levende hegn. Stk. 5. Det med priksignatur viste areal er kommunalt friareal og henligger uopdyrket som legeplads, S 10. FORUDSETNNGER FOR BRUGTAGNNG AF NY BEBYGGELSE. Ny bebyggelse mi ikke tages i brug, Ør de i 5 9 nævnte afsksrmningshegn er etableret. Stk. 1. Der skal oprettes en grundejerforening med rnedlemspligt for samtlige ejere af grunde indenfor lokalplanens omrade. Stk. 2. Grundejerforeningen afholder udgifterne til etablering og vedligeholdelse af de i g 9 nævnte hegn.

7 a~eriipei h r rint SK~O (udfyldes af dommst Mtr. nr. Gade og hus nr rammer for Kr. Hyllinge. For omraderne galder folgende bestermelser: K.H.1 - Blandet bolig- og erhvervsomr~iie (kat. ). En lokalplan, som traffer bestemmelser for omradet, skal sikre: at omradets anvendelse fastlzgges til centerformal (butikker, liberale erhverv samt mindre, ikke generende, fremstillingsvirksomhed i tilknytning til bt~tikkerne), boligbebyggelse og offentlig formal (institutioner m.v.), b) at hebyggelsesprocenten for omrjdet som helhed ikke overstiger 30 og for hver enkelt ejendom ikke overstiger 40, C) at bebyggelsen ikke opføres i mere end 2 etager og ikke over 8,s m's hojde, d) at eksisterende offentlige og fælles opholdsarealer bibeholdes, og at min. 100 af det samlede areal fastlægges til of entligt opholdsareal, e) at der fastlægges et gang- og cykelstinet i overensstemmelse med principperne i den vedtagne sammenfattende plan for kommunen, f) at støj og andre forureningsgener fra Elverdamsvejen forebygges mest muligt, g) at fremtidige bebyggelser indpasses under hensyn til bevaring og udvikling af eksisterende miljøværdier, og at eksisterende bebyggelse og beplantning samt hegn, gærder m.v. af miljømssig værdi ikke må fjernes uden kommunalbestyrelsens godkendelse. K.E.2, K.H. 3, K.H.4 og K.H.5. ~oligomr~de (kat. 4). En lokalplan, som træffer bestemmelser for omraderne, skal sikre: a) at områdernes anvendelse fastlzgges til boligformal samt hertil knyttede fællesanlag eller erhvervsfunktioner, der kan indpasses i omradet uden genevirkning i forhold til omgivelserne, b) at bebygggelsesprocenten for det pagxldende areal under eet ikke overstiger 25 1 C) at bebyggelse ikke med mere end 14 etage og ikke over 7 m's højde over terræn. d) at der forud for yderligere bebyggelse fastlsgges et fzlles friareal inden for hvert omrjde pá min. 10% af omradets areal, e) at der fastlzgges et gang- og cykelstinet i overensstemmelse med principperne i den vedtagne sammenfattende ilan for kommunen, saledes at boligomraderne forbindes med skole- og sportsarealer samt forsamlingshus. Bsst~llings.

8 ~l~ll~pel i\ l,-,~r d x d ~ 111 (udfyldes af dommarkol l i L a C <gz "20 = 0 c c g r 9 s n 2:: ;:p CO,. % f E. O 5 E E 52; E: P g::, -ii 2 o a 72 " Mtr.nr. Gade og hus nr : f) for K.9.4 gslder, at <s dele af 5 15-~n;r62e~, som ligger i lanazons, cverfpies til byzone. K.H.6 oq K mrAder tll offentlige for&: (!:at. 5). En lokalplan, som trzffer bestemmelser for omraderne, skal sikre: a) at omradernes anvendelse fastlzgges til offentlige foraal (skoler, sportshal, sportsbaner, klubber, bibliotek m.v.). b) at bebyggelsesprocenten for hvert omrade under eet ikke overstigei 25, c) at bebyggelsen ikke oafdres med mere end 2 etager, d) for omrade 6: at arealet Øst for den gamle jernbanedæmning friholdes for bebyggelse, e) at der fastlægges et gang- og cykelstinet i overensstemmelse med den vedtagne sammenfattende plan for kommunen, saledes at omrade 6 og 7 forbindes med centret og boligomraderne, f) for omrsde 6 : at støj og andre forureningsgener fra Elverdamsvejen forebygges mest muligt, g) at bebyggelse og friarealer udformes, saledes at genevirkninger i forhold til omgivelserne undgas. K.H. 8. Erhvervsomrade (kat. 6). En lokalplan, som trzffer bestemmelser for omradet, skal sikre: a) at omradets anvendelse fastlzgges til erhvervsform~l, sasom lettere industri, lager- og vsrkstedsvirksornhed m.v., som ikke medfører særlige gener i form af forurening. PA hver ejendom kan opføres en enkelt bolig for ejer/bestyrer 0.1., b) at bebyggelsesprocenten for omradet undet eet ikke overstiger 40, C) at bebyggelsen ikke med mere en 14 etage og ikke over 8 m over terrxn, d) at bebyggelsen udformes, saledes at den afskxrmes mod eksisterende bebyggelse mod syd af et min. 20 m grønt bxlte med beplantning, mod GrimshGjvej af min. 15 m byggelinie og beplantning samt mod jernbanedxmningen af 15 m byggelinie, e) at omradet udelukkende trafikbetjenes fra GrimshØjvej, bortset fra gang- 09 cykeltrafik, sáledes at gennemkørse1 i eksisterende bebyggede omrsder begrsnses mest muligt, Bsstillings- D _.,,

9 Stempel: kr. Akt. Skab nr. judfyldos af dommerkom \ Mtr. nr. Gade og hus nr.: VEDTAGELSESPATEGNNG. Således vedtaget af Bramsnæs kommunalbestyrelse, den 20/ henhold til 27 i lov om kommuneplaner vedtages foranstående lokalplan endeligt. Bramsnæs kommunalbestyrelse, den 14/ $derskrift.# R /&df,=.' ~ L ~ L / / 4 d z A / underskrift Afd. A ensipa;t3&gp~ge~ii den -5 SEP 1979 Lyst. Bd. ~kt. nr../om/ Y++ r - Civildommeren j Rosl«[lCSe Herredsret. Lis Egernose Petersen dfm.

10

I7~~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie.

I7~~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie. j~~i Vejle kommune. Teknisk forvaltning Oktober 198 OBS! Se rettelsesblad bagerst 0~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie. I7~~ C

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1 for Lundegård Oktober 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST

LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST STRUER KOMMUNE FEBRUAR 1999 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 NØRRESUNDBY OMRÅDET NØRRE UTTRUP ERHVERVSOMRÅDE VED SUNDSHOLMEN MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier,

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 012 Erhvervsområde langs Silkeborgvej i Harlev-Framlev Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 840 KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1979 Arhus kommune Lokalplan nk: \ Erhvervsområde

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 Side 1 af 24 Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 For et nyt boligområde på trekantsarealet afgrænset af Bråbyvej, Ny Ulsevej og Det tidligere Haslev Teknikum Maj 2006 Side 2 af 24 Side 3 af 24 REDEGØRELSE

Læs mere

i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI

i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI Byplanvedtægt for byplanområde XXXI i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22

ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22 ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Partiel Byplanvedtægt fra 12. januar 1976 for så vidt angår det område, som er omfattet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET 13. JUNI 1984, BESKRIVELSE AF LOKALPLAN:

ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET 13. JUNI 1984, BESKRIVELSE AF LOKALPLAN: LOKALPLAN NR. 32. ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET 13. JUNI 1984, INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF LOKALPLAN: Indledning. side 1 Oversigtskort over lokalplanområdets afgrænsning, side 2 Forholdet til anden

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej Varde Kommune LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej VEJLEDNING LOKALPLAN 23.02.L08 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været i offentlig høring i

Læs mere