Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hunde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hunde"

Transkript

1 Til lovforslag nr. L 92 Folketinget Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 26. marts 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om hunde (Ændring af bestemmelsen om skambid, optagning af strejfende hunde m.v.) [af fødevareministeren (Karen Hækkerup)] 1. Ændringsforslag Der er stillet 14 ændringsforslag til lovforslaget. Fødevareministeren har stillet ændringsforslag nr. 4 og Venstres og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 3. Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr Enhedslistens medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 1, 2 og Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 5. december 2013 og var til 1. behandling den 23. januar Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Møder Udvalget har behandlet lovforslaget i 6 møder. Høring Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og fødevareministeren sendte den 20. september 2013 dette udkast til udvalget, jf. FLF alm. del bilag 362 (folketingsåret ). Den 4. december 2014 sendte fødevareministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget. Skriftlige henvendelser Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra: Tanja Andersen, Hinnerup, Sucie Bino, Hvidovre, Susanne Carlsen, Tarm, Anette Dalgaard, Randers, Dansk Muskelhunde Union, Dansk Terrier Klub & Dansk Terrier Klubs udvalg Bull Image Gruppen, Foreningen Fair Dog, Foreningen For Alle Hunderacer, Lena Michelsen, Morud, Ina Olsen, Herlufmagle, Flemming Olsson, Herlufmagle og Irne Sönnichsen, Dybvad. Fødevareministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til udvalget. Deputationer Endvidere har Foreningen Fair Dog og Dansk Terrier Klub & Dansk Terrier Klubs udvalg Bull Image Gruppen mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget. Spørgsmål Udvalget har stillet 92 spørgsmål til fødevareministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. 3. Indstillinger og politiske bemærkninger Et mindretal i udvalget (S, RV og SF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de under nr. 4 og stillede ændringsforslag. Et andet mindretal i udvalget (V og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de under nr. 3, 4, 8, 10 og stillede ændringsforslag. Venstre og Det Konservative Folkeparti ønsker, at der skal være mulighed for effektivt at stoppe løsgående omstrejfende hunde, som gentagne gange strejfer om på fremmed grund. Det er der ikke er tilstrækkelig mulighed for i regeringens lovforslag. V og KF har derfor stillet ændringsforslag, som giver mulighed for, at der i gentagelsestilfælde ud over bøder kan gives en advarsel til hundeejeren om, at i lignende tilfælde af strejfen inden for 1 år kan dette medføre, at hunden fratages ejeren og placeres på et dyreinternat med henblik på videresalg eller aflivning. AX015934

2 2 Et tredje mindretal i udvalget (DF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de under nr stillede ændringsforslag. Et fjerde mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de under nr. 1, 2 og 4-14 stillede ændringsforslag. Et femte mindretal i udvalget (LA) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for de under nr. 1, 2, 4, 12 og 13 stillede ændringsforslag og vil stemme hverken for eller imod det under nr. 14 stillede ændringsforslag. Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. Der gøres opmærksom på, at et flertal eller et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/ mindretal ved afstemning i Folketingssalen. 4. Ændringsforslag med bemærkninger Æ n d r i n g s f o r s l a g Af et mindretal (EL), tiltrådt af et mindretal (LA): Til titlen 1) Undertitlen affattes således:»(ophævelse af forbuddet mod besiddelse m.v. af visse hunde, ændring af bestemmelsen om skambid, optagning af strejfende hunde m.v.)«[konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 2] 2) Nr. 1 affattes således: Til 1»1. 1 a og 1 b ophæves.«[ophævelse af forbuddet mod besiddelse, avl og erhvervsmæssig indførsel af de angivne hunderacer og krydsninger, hvori de nævnte racer indgår, og ophævelse af 1 b som konsekvens af ophævelsen af 1 a] Af et mindretal (V og KF): 3) I den under nr. 2 foreslåede affattelse af 3 indsættes som stk. 8:»Stk. 8. Overtrædes 3, stk. 1, pkt., 3, stk. 2, eller 3, stk. 1, 1. pkt., og straffes der med bøde efter 12, stk. 1, nr. 1, varsler politiet besidderen om, at gentagen overtrædelse inden for 1 år vil medføre, at politiet fratager besidderen ejerskabet over hunden og anbringer hunden i pension med henblik på at afhænde hunden eller lade den aflive.«[bestemmelse om, at politiet skal varsle besidderen om, at overtrædelse inden for 1 år vil medføre, at hunden anbringes i pension eller aflives] Af fødevareministeren, tiltrådt af udvalget: 4) Nr. 3 og 4 udgår, og i stedet indsættes:»3. Efter 3 indsættes:» 3 a. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der i kommunen eller nærmere opregnede områder af kommunen skal gælde en pligt til i byer og områder med bymæssig bebyggelse altid at føre en hund i bånd på gader, veje, stier eller pladser m.v., der er åbne for almindelig færdsel. Båndet skal være så kort, at hunden kan holdes tæt ind til ledsageren. Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at visse hunde ikke er omfattet af bestemmelser om båndpligt fastsat i medfør af stk b. Løsgående glubske hunde må ikke uden politiets tilladelse anvendes til bevogtning af pladser.««[lovteknisk ændring] Af et mindretal (DF), tiltrådt af et mindretal (EL): 5) Efter nr. 5 indsættes som nye numre:»01. I 6, stk. 2, indsættes før nr. 1 som nyt nummer:»1) give besidderen pålæg om at gennemføre en uddannelse i håndtering af hunde og hundes adfærd,«. Nr. 1-4 bliver herefter nr I 6, stk. 3, 4 og 7, 12, stk. 1, nr. 3, og stk. 2, og 12 a, stk. 1, nr. 5, ændres»stk. 2, nr. 1-3,«til:»stk. 2, nr. 1-4,«.«[Mulighed for at politiet kan give besidderen pålæg om at deltage i en uddannelse i håndtering af hunde og hundes adfærd] 6) Efter nr. 6 indsættes som nye numre:»03. I 6, stk. 6 og 7, 6 a, stk. 1 og 2, 6 b, stk. 1, og 6 c, stk. 1, ændres»stk. 2, nr. 4,«til:»stk. 2, nr. 5,«. 04. I 6 indsættes som stk. 8:»Stk. 8. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter nærmere bestemmelser om den i 6, stk. 2, nr. 1, nævnte uddannelse.««[bemyndigelse til ministeren om fastsættelse af bestemmelser om uddannelsen i den foreslåede 6, stk. 2, nr. 1, og konsekvensrettelser som følge af ændringsforslag nr. 5] 7) Nr. 7 affattes således:»7. I 6 a, stk. 1 og 2, indsættes før»om aflivning«:»eller 6, stk. 5,«.«[Konsekvensrettelse som følge af ændringsforslag nr. 5] Af et mindretal (DF), tiltrådt af et mindretal (V, EL og KF): 8) Efter nr. 8 indsættes som nyt nummer:»05. I 6 b, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

3 3»Politiet kan også anbringe hunden i pension under sagens behandling, hvis politiets eller Rigspolitiets afgørelser indbringes for domstolene, jf. 6 c, stk. 3.««[Mulighed for, at politiet kan anbringe hunden i pension under sagens behandling] Af et mindretal (DF), tiltrådt af et mindretal (EL): 9) Efter nr. 8 indsættes som nyt nummer:»06. I 6 b, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:»politiet kan dog ikke anbringe hunde i pension ud over 3 måneder.««[fastsættelse af maksimal tid for politiets anbringelse af hunde i penson] Af et mindretal (DF), tiltrådt af et mindretal (V, EL og KF): 10) Efter nr. 8 indsættes som nyt nummer:»07. I 6 c indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Indbringes politiets eller rigspolitichefens afgørelse, jf. stk. 1 og 2, for domstolene, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende, har dette opsættende virkning.««[indbringelse af politiets eller Rigspolitiets afgørelser for domstolene har opsættende virkning] Af et mindretal (EL), tiltrådt af et mindretal (DF): 11) Efter nr. 8 indsættes som nyt nummer:»08. Efter 6 d indsættes:» 6 e. Der oprettes et klagenævn, som skal behandle klager over politiets afgørelser om aflivning af en hund i medfør af 6, stk. 5. Klagenævnet sammensættes af repræsentanter udpeget af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter nærmere regler om klagenævnets virke. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter endvidere regler om gebyr for indbringelse af klager for klagenævnet, herunder om gebyrets størrelse. Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter regler om indbringelse af klage, herunder om klagefrist, opsættende virkning og om, at klage ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.««[uafhængigt klageorgan til behandling af sager om skambid] Af fødevareministeren, tiltrådt af udvalget: 12) Efter nr. 10 indsættes som nyt nummer:»09. I 12, stk. 2, og 12 a, stk. 1, nr. 5, indsættes efter» 3, stk. 1, pkt.,«:» 3 b«, og» 3, stk. 4«udgår.«[Lovteknisk ændring] 13) Nr. 11 affattes således:»11. I 12 a, stk. 1, nr. 5, indsættes efter»bestemmelser fastsat af kommunalbestyrelsen i medfør af«:» 3 a, stk. 1«, og» 3, stk. 2«udgår.«[Lovteknisk ændring] Af fødevareministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af LA): Til 3 14) Datoen»den 1. marts 2014«ændres til:»den 1. juni 2014«. [Udskydelse af dato for lovens ikrafttræden] B e m æ r k n i n g e r Til nr. 1 Den foreslåede ændring af lovforslagets undertitel er en følge af ændringsforslag nr. 2 om ophævelse af forbuddet mod besiddelse af visse hunderacer. Til nr. 2 Den foreslåede ændring indebærer, at forbuddet mod besiddelse, avl og erhvervsmæssig indførsel af pitbull terrier, tosa inu, amerikansk staffordshire terrier, fila brasileiro, dogo argentino, amerikansk bulldog, boerboel, kangal, centralasiatisk ovtcharka, kaukasisk ovtcharka, sydrussisk ovtcharka, tornjak, sarplaninac eller krydsninger, hvori de nævnte hunderacer indgår, ophæves. Til nr. 3 Efter hundelovens 3, stk. 1, 1-3. pkt., er det forbudt i byer og områder med bymæssig bebyggelse at lade hunde færdes på gader, veje, stier eller pladser m.v., der er åbne for almindelig færdsel, uden at de enten føres i bånd eller er i følge med en person, som har fuldt herredømme over dem. Efter det i lovforslaget foreslåede 3, stk. 2, påhviler det besidderen af en hund uden for byer og områder med bymæssig bebyggelse at drage omsorg for, at hunden ikke strejfer om. Efter det i lovforslaget foreslåede 3, stk. 3, 1. pkt., er det forbudt at lade hunde strejfe på private arealer, som besidderen af hunden ikke har brugsret til. Overtrædelse af disse bestemmelser kan straffes med bøde. Den foreslåede bestemmelse i 3, stk. 8, indebærer, at politiet, når der straffes med bøde i medfør af 12, stk. 1, nr. 1, samtidig skal varsle besidderen om, at gentagen overtrædelse inden for 1 år vil medføre, at politiet skal fratage ejerskabet over hunden og anbringe hunden i pension med henblik på at afhænde hunden eller lade den aflive. Afhændelse bør i almindelighed foretrækkes, hvis der er mulighed for at finde en køber inden for en rimelig frist. Afhændelse skal, hvis muligt, ske til en pris, der yder fuld dækning for de omkostninger forbundet med fjernelse af hunden, som er afholdt af politiet, såsom omkostninger til transport, anbringelse i pension og lign. Afgørelse om aflivning i medfør af den foreslåede bestemmelse kan ikke påklages.

4 4 Til nr. 4 Af lovtekniske årsager foreslås det, at nr. 3 og nr. 4 slås sammen. Til nr. 5 Det følger af den gældende 6, stk. 2, at hvis en hund har forvoldt skade på et menneske eller anden væsentlig skade, hvis hundens eller besidderens adfærd er af en sådan karakter, at den er egnet til at skabe frygt i sine omgivelser, eller hvis der i øvrigt er grundlag for at antage, at den pågældende hund kan være farlig for sine omgivelser, kan politidirektøren 1) give besidderen pålæg om, at den ejendom, hvor hunden holdes, skal være indhegnet af et hegn på op til 1,8 meter i højden, der skal være forsynet med en sluselåge, 2) give besidderen pålæg om, at hunden kun må luftes af besidderen eller af andre navngivne personer over 18 år og ikke må luftes sammen med andre hunde, 3) give besidderen pålæg om, at hunden, når den ikke holdes indelukket, skal føres i bånd, herunder pålæg om, at hunden skal føres i et bånd, der højst er 2 m langt, eller skal være forsynet med forsvarlig, lukket mundkurv eller begge dele, eller 4) træffe afgørelse om at lade hunden aflive. Den foreslåede ændring indebærer, at politiet ud over de gældende muligheder for pålæg får mulighed for at give besidderen pålæg om at gennemføre en uddannelse i håndtering af hunde og hundes adfærd. Det foreslås, at den foreslåede bestemmelse om pålæg om uddannelse også bliver omfattet af 12, stk. 1, nr. 3, således at overtrædelse af pålæg om uddannelse også kan straffes med bøde. Det samme gælder i dag for overtrædelse af pålæg udstedt efter den gældende 6, stk. 2, nr De øvrige foreslåede ændringer er konsekvensrettelser som følge af ændringsforslag nr. 4. Ifølge den gældende 12 a kan retten til at beskæftige sig personligt med hunde frakendes ved dom for et strafbart forhold. Retten kan frakendes for bestandigt eller for et nærmere fastsat tidsrum, hvis den pågældende 1) har anvendt en hund til angreb på eller som trussel mod mennesker eller dyr, 2) har undladt at holde sin hund tilbage, da vedkommende bemærkede, at hunden overfaldt mennesker eller dyr, 3) som ejer eller besidder har ladet en hund deltage i en hundekamp, 4) har afholdt hundekampe eller 5) i gentagne tilfælde er straffet for overtrædelse af 3, stk. 1, pkt., 3, stk. 4, 6, stk. 1, bestemmelser fastsat af kommunalbestyrelsen i medfør af 3, stk. 2, eller pålæg udstedt i medfør af 6, stk. 2, nr. 1-3, eller stk. 3, jf. 12, stk. 1. Besidderen kan i medfør af 12 a, nr. 5, frakendes retten til at beskæftige sig personligt med hunde, hvis besidderen i gentagne tilfælde er straffet for overtrædelse af pålæg udstedt i medfør af 6, stk. 2, nr Det foreslås, at den foreslåede bestemmelse om pålæg om uddannelse også bliver omfattet af 12 a, nr. 5, hvorved bestemmelsen udvides til også at gælde, i tilfælde af at en besidder i gentagne tilfælde er straffet for overtrædelse af pålæg om uddannelse udstedt i medfør af den foreslåede nr. 4. Til nr. 6 Den foreslåede ændring indebærer, at fødevareministeren tillægges beføjelse til at fastsætte nærmere bestemmelser om den uddannelse, som det foreslås i ændringsforslag nr. 5, at besidderen kan modtage pålæg om at gennemføre, herunder om uddannelsens indhold og varighed samt om, i hvilket regi uddannelsen skal afholdes. Det forudsættes, at besidderen selv afholder de omkostninger, der er forbundet med deltagelse i den pålagte uddannelse. De øvrige foreslåede ændringer er konsekvensrettelser som følge af ændringsforslag nr. 5. Til nr. 7 Den foreslåede ændring er en konsekvensrettelse som følge af ændringsforslag nr. 5. Til nr. 8 og 10 Politiets afgørelser efter 1 b, stk. 1, eller 6, stk. 2, nr. 4 eller 5, kan påklages til Rigspolitiet, jf. 6 c, stk. 1. Det følger af 6 c, stk. 2, at rettidig klage har opsættende virkning, medmindre rigspolitichefen bestemmer andet. En hund vil derfor først kunne aflives, når klagefristen er udløbet, uden påklage er sket. Hvis der er klaget til Rigspolitiet, vil aflivning først kunne ske, hvis Rigspolitiet har stadfæstet politiets afgørelse om aflivning ved afgørelsen af klagesagen. Rigspolitiet har mulighed for at bestemme, at en klage ikke skal have opsættende virkning. Af bemærkningerne til lov nr. 717 af 25. juni 2010 fremgår, at denne mulighed forudsættes anvendt i meget begrænset omfang, f.eks. i den situation, hvor hunden er så farlig, at den ikke på forsvarlig vis kan anbringes i en hundepension og den derfor må aflives før udløbet af klagefristen, eller før klagesagen er færdigbehandlet. Den foreslåede ændring indebærer, at afgørelsen om aflivning får opsættende virkning, hvis politiets afgørelse om aflivning, Rigspolitiets afgørelse om, at en klage over politiets afgørelse ikke skal have opsættende virkning, eller Rigspolitiets afgørelse i klagesagen indbringes for domstolene. Dette medfører, at selv om Rigspolitiet har stadfæstet politiets afgørelse om aflivning i første instans, vil indbringelse af sagen have opsættende virkning, og hunden vil først kunne aflives, såfremt domstolen ved sin afgørelse stadfæster Rigspolitiets afgørelse i klagesagen og denne dom ikke ankes, eller hvis sagen afvises. Med den foreslåede ændring forudsættes det, at omkostninger ved anbringelse af hunden i pension afholdes af politiet, men at politiet kan kræve beløbet refunderet af besidderen. Det overlades til politiets skøn at afgøre, i hvilke tilfælde besidderen skal refundere det beløb, som politiet har afholdt, enten helt eller delvis. Ved vurderingen af, om belø-

5 5 bet kræves betalt af besidderen, tillægges det f.eks. betydning, om sagens udfald bliver, at hunden skal aflives, eller om hunden har været anbragt i pension i en længere periode på grund af omstændigheder, som besidderen ikke har haft indflydelse på. Fristen for indbringelse af sagen for domstolene fastsættes til 4 uger. Til nr. 9 Det følger af 6 b, stk. 1, at politiet kan beslutte at anbringe hunden i pension, indtil der er truffet afgørelse i medfør af 1 b, stk. 1, eller 6, stk. 2, nr. 4, eller stk. 4 eller 5, om aflivning af hunden, og hvis der træffes afgørelse om, at hunden skal aflives, indtil afgørelsen kan fuldbyrdes. Den foreslåede ændring indebærer, at politiet ikke kan anbringe en hund i pension i mere end 3 måneder. Hunden kan således maksimalt holdes i pension i 3 måneder. Hvis der efter 3 måneder endnu ikke er truffet afgørelse i sagen eller i en eventuel klagesag, indebærer ændringen, at politiet skal levere hunden tilbage til besidderen. Til nr. 11 Med ændringsforslaget foreslås det, at ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler om oprettelse af et klagenævn, som skal kunne behandle klager over politiets afgørelser om aflivning af en hund i medfør af hundelovens 6, stk. 5. Det forudsættes, at der skal betales et gebyr for at indbringe en klage for klagenævnet, jf. det foreslåede stk. 2. Det er på det foreliggende grundlag ikke muligt at oplyse nærmere om gebyrets størrelse. Det forudsættes desuden, at udmøntning af bemyndigelsen indebærer, at den gældende klageadgang til Rigspolitiet afskæres, for så vidt angår denne type afgørelser. Bestemmelsen giver desuden ministeren bemyndigelse til at fastsætte overgangsregler, hvilket skønnes nødvendigt, under hensyn til at det må påregnes, at der i forbindelse med overgangen til den nye lovgivning vil kunne opstå behov for overgangsregler, som det ikke er muligt at fastlægge på forhånd. Til nr. 12 Ved hundelovens 12 fastsættes bødestraf for overtrædelser af en række bestemmelser i hundeloven. Den foreslåede 3 b viderefører den gældende bestemmelse i lovens 3, stk. 4, hvoraf det følger, at løsgående glubske hunde ikke uden politiets tilladelse må anvendes til bevogtning af pladser. Ved overtrædelse af den gældende 3, stk. 4, udmåles en skærpet bøde, jf. 12, stk. 2. Den foreslåede ændring indebærer, at overtrædelse af den foreslåede 3 b kan straffes med en skærpet bøde. Til nr. 13 Ifølge den gældende 12 a kan retten til at beskæftige sig personligt med hunde frakendes ved dom i en række nærmere beskrevne tilfælde. Besidderen kan således i medfør af 12 a, nr. 5, frakendes retten til at beskæftige sig personligt med hunde, hvis besidderen i gentagne tilfælde er straffet for overtrædelse af bl.a. 3, stk. 4, som indebærer et forbud mod anvendelse af glubske hunde til bevogtning af pladser, og ved overtrædelse af bestemmelser fastsat af kommunalbestyrelsen i medfør af 3, stk. 2. Den foreslåede bestemmelse i 3 b viderefører den gældende 3, stk. 4, og den foreslåede 3 a, stk. 1, viderefører den gældende 3, stk. 2. Den foreslåede ændring indebærer, at de foreslåede bestemmelser også bliver omfattet af 12 a, nr. 5. Det vil således også fremover blive muligt at frakende en besidders ret til at beskæftige sig personligt med hunde ved dom, i tilfælde af at besidderen i gentagne tilfælde er straffet for overtrædelse af forbuddet mod anvendelse af glubske hunde til bevogtning af pladser, jf. den foreslåede 3 b, eller for overtrædelse af regler om pligt til at føre hunde i snor fastsat af kommunalbestyrelsen, jf. den foreslåede 3 a, stk. 1. Til nr. 14 Med ændringsforslaget udskydes ikrafttrædelsesdatoen 3 måneder fra den 1. marts 2014 til den 1. juni 2014 af hensyn til lovforslagets behandling i Folketinget. Jesper Petersen (S) Bjarne Laustsen (S) Karin Gaardsted (S) Orla Hav (S) Pernille Rosenkrantz-Theil (S) Mette Reissmann (S) Simon Kollerup (S) Camilla Hersom (RV) Lone Loklindt (RV) Andreas Steenberg (RV) Trine Mach (SF) Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) Per Clausen (EL) nfmd. Henning Hyllested (EL) Lars Dohn (EL) Erling Bonnesen (V) Thomas Danielsen (V) Henrik Høegh (V) Jacob Jensen (V) Hans Christian Schmidt (V) Jan E. Jørgensen (V) Esben Lunde Larsen (V) Tina Nedergaard (V) René Christensen (DF) fmd. Jørn Dohrmann (DF) Mette Hjermind Dencker (DF) Dennis Flydtkjær (DF) Leif Mikkelsen (LA) Charlotte Dyremose (KF) Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47 Det Konservative Folkeparti (KF) 8

6 6 Socialdemokratiet (S) 47 Dansk Folkeparti (DF) 22 Radikale Venstre (RV) 17 Socialistisk Folkeparti (SF) 12 Enhedslisten (EL) 12 Liberal Alliance (LA) 9 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Siumut (SIU) 1 Sambandsflokkurin (SP) 1 Javnaðarflokkurin (JF) 1 Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1

7 7 Bilag 1 Oversigt over bilag vedrørende L 92 Bilagsnr. Titel 1 Høringssvar og høringsnotat, fra fødevareministeren 2 Henvendelse af 30/11-13 fra Sucie Bino, Hvidovre 3 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 4 Henvendelse af 10/12-13 fra Dansk Terrier Klub & Dansk Terrier Klubs udvalg Bull Image Gruppen 5 Henvendelse af 11/12-13 fra Foreningen Fair Dog 6 Revideret udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 7 Henvendelse af 7/1-14 fra Dansk Muskelhunde Union 8 Henvendelse af 7/1-14 fra Dansk Muskelhunde Union 9 Henvendelse af 8/1-13 fra Tanja Andersen, Hinnerup 10 Henvendelse af 18/1-14 fra Susanne Carlsen, Tarm 11 Henvendelse af 20/1-14 fra Foreningen Fair Dog 12 Henvendelse af 22/1-14 fra Dansk Muskelhunde Union 13 Henvendelse af 26/1-14 fra Flemming Olsson, Herlufmagle 14 Henvendelse af 29/1-14 fra Anette Dalgaard, Randers 15 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 16 Henvendelse af 29/1-14 fra Ina Olsen, Herlufmagle 17 Henvendelse af 29/1-14 fra Forening Fair Dog 18 Kopi af FLF alm. del bilag 236 (folketingsåret ): Henvendelse af 13/5-13 fra Dansk Terrier Klub & Dansk Terrier Klubs udvalg Bull Image Gruppen vedrørende 5 punkts plan om evaluering af hundeloven 19 Præsentationer fra Dansk Terrier Klub & Dansk Terrier Klubs udvalg Bull Image Gruppen ved foretræde for udvalget den 6/ Henvendelse af 7/2-14 fra Tanja Andersen, Hinnerup 21 Henvendelse af 6/2-14 fra Irne Sönnichsen, Dybvad 22 Foreningen Fair Dogs præsentation fra foretræde for udvalget den 6/ udkast til betænkning 24 Henvendelse af 23/2-14 fra Foreningen For Alle Hunderacer 25 Ændringsforslag fra fødevareministeren 26 Henvendelse af 25/2-14 fra Foreningen Fair Dog udkast til betænkning 28 Foreningen Fair Dogs mappe med baggrundsmateriale udkast til betænkning 30 Henvendelse af 11/3-14 fra Anette Dalgaard, Randers 31 Henvendelse af 10/3-14 fra Foreningen Fair Dog udkast til betænkning 33 Henvendelse af 12/3-14 fra Anette Dalgaard, Randers 34 Henvendelse af 13/3-14 fra Lena Michelsen, Morud udkast til betænkning Spm.nr. Titel Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 92

8 1 Spm. om kommentar til henvendelsen af 30/11-13 fra Sucie Bino, Hvidovre, til fødevareministeren, 2 Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/12-13 fra Dansk Terrier Klub & Dansk Terrier Klubs udvalg Bull Image Gruppen, til fødevareministeren, 3 Spm. om kommentar til henvendelsen af 11/12-13 fra Foreningen Fair Dog, til fødevareministeren, 4 Spm. om kommentar til henvendelsen af 7/1-14 fra Dansk Muskelhunde Union, til fødevareministeren, 5 Spm. om kommentar til henvendelsen af 7/1-14 fra Dansk Muskelhunde Union, til fødevareministeren, 6 Spm. om kommentar til henvendelsen af 8/1-13 fra Tanja Andersen, Hinnerup, til fødevareministeren, 7 Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/1-14 fra Susanne Carlsen, Tarm, til fødevareministeren, 8 Spm. om kommentar til henvendelsen af 20/1-14 fra Foreningen Fair Dog, til fødevareministeren, 9 Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/1-14 fra Dansk Muskelhunde Union, til fødevareministeren, 10 Spm. om hver af de forbudte racer i hundeloven, og hvad det er, der aktuelt tilsiger, at den konkrete race bør være forbudt, til fødevareministeren, 11 Spm. om teknisk bistand til ændringsforslag om opsættende virkning i forhold til aflivning af hunden, når en hundeejer indbringer sagen for domstolene, til fødevareministeren, 12 Spm. om ændring af hundelovens 6 c, stk. 2, således, at klager til rigspolitichefen altid har opsættende virkning m.v., til fødevareministeren, 13 Spm. om en maksimal tidsperiode for beslaglagte hundes anbringelse i pension m.v., til fødevareministeren, 14 Spm. om teknisk bistand til ændringsforslag om en maksimal tidsperiode for beslaglagte hundes anbringelse i pension m.v., til fødevareministeren, 15 Spm. om, hvor mange turister der har fravalgt Danmark på grund af hundeloven, til fødevareministeren, 16 Spm. om information af potentielle udenlandske turister om, at hundeloven er blevet ændret, til fødevareministeren, og ministerens svar herpå 17 Spm. om teknisk bistand til ændringsforslag om, at politiet kan udstede et påbud om uddannelse af hundeejeren m.v., til fødevareministeren, 18 Spm. om datagrundlaget til evalueringen af hundeloven m.v., til fødevareministeren, 19 Spm. om, efter hvilke kriterier politiet vurderer, om en bestemt hund er omfattet af hundelovens 1 a m.v., til fødevareministeren, og ministerens 20 Spm., om det er muligt ud fra en visuel bedømmelse at fastslå en hunds race, til fødevareministeren, 8

9 21 Spm. om, hvad begrundelsen er for, at regeringen ønsker at oprette den omvendte bevisbyrde, til fødevareministeren, og ministerens svar herpå 22 Spm., om der kan indføres et dna-register, inden lovforslaget vedtages, til fødevareministeren, 23 Spm. om, hvor stor en genetisk del fra en af de forbudte racer der skal være i en blandingshund, for at den betragtes som en af de forbudte hunde, til fødevareministeren, 24 Spm. om, hvilke klagemuligheder en hundeejer har ifølge lovforslaget m.v., til fødevareministeren, 25 Spm. om behov for at etablere et uvildigt klageorgan m.v., til fødevareministeren, 26 Spm. om, hvorvidt det er et problem, at politiet både er udøvende og dømmende magt i forhold til hundeloven, til fødevareministeren, og ministerens 27 Spm. om, hvilken dokumentation ejeren af en ikkestambogsført hund skal fremvise m.v., til fødevareministeren, 28 Spm. om dispensationsmulighed, således at pårørende får mulighed for at overtage hunden f.eks. i tilfælde af hundeejerens død, til fødevareministeren, 29 Spm. om, hvor mange gange man inden for de sidste 3 år har frataget en hundeejer retten til at eje hund, til fødevareministeren, og ministerens 30 Spm. om licens/godkendelse til ejerskab af visse hunderacer, som stiller særlige krav, til fødevareministeren, 31 Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/1-14 fra Flemming Olsson, Herlufmagle, til fødevareministeren, 32 Spm. om kommentar til henvendelsen af 29/1-14 fra Anette Dalgaard, Randers, til fødevareministeren, 33 Spm. om kommentar til henvendelsen af 29/1-14 fra Ina Olsen, Herlufmagle, til fødevareministeren, 34 Spm. om kommentar til Foreningen Fair Dogs erfaringsrapport , til fødevareministeren, 35 Spm. om ændringsforslag vedrørende uafhængigt klageorgan m.v., til fødevareministeren, 36 Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag med bemærkninger, som fjerner forbuddet mod bestemte hunderacer fra loven, til fødevareministeren, 37 Spm. om teknisk bistand til et antal ændringsforslag med bemærkninger, som gør, at der kan stemmes om at fjerne forbuddet mod hver enkelt af de forbudte hunderacer ved separate afstemninger, til fødevareministeren, 38 Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag med bemærkninger, som fjerner den omvendte bevisbyrde i sager, som handler om, hvilken hunderace en hund tilhører, til fødevareministeren, og ministerens 39 Spm., om ministeren er enig i, at en anmeldelse til politiet og/eller videregivelse til en dyreværnsorganisation eller internat ikke i praksis 9

10 kan forventes at blive en effektiv løsningsmodel til effektivt at standse uønsket strejfen af løsgående hunde, hvis ikke det nuværende forslag suppleres med mere effektive løsningsmodeller, til fødevareministeren, 40 Spm., om ministeren vil redegøre for de forventede merudgifter for politiet i forbindelse med, at politiet skal håndhæve den foreslåede lov om strejfende hunde, til fødevareministeren, 41 Spm. om, hvilken dokumentation lodsejere skal fremlægge for politiet, for at de kan forvente, at politiet vil starte en efterforskningssag om strejfende hunde, til fødevareministeren, 42 Spm. om, hvor mange ressourcer ministeren mener at politiet med rimelighed kan prioritere til efterforskning af en gennemsnitssag vedrørende strejfende hunde, til fødevareministeren, og ministerens svar herpå 43 Spm., om ministeren mener, at man i højere grad kan beskytte vildt mod strejfende hunde i regeringens forslag til lovændring end tidligere, til fødevareministeren, 44 Spm., om ministeren vurderer, at en hund har udvist aggressiv adfærd, hvis den løber rundt med en flok får uden at være i nærkontakt med dem, til fødevareministeren, 45 Spm. om, hvilken bevisbyrde en landmand, der har aflivet en hund, der har udvist aggressiv adfærd mod landmandens husdyr, pålægges, til fødevareministeren, 46 Spm., om ministeren ikke mener, at problemet et lige stort, uanset om en hund udviser aggressiv adfærd mod husdyr eller vildt, til fødevareministeren, 47 Spm., om ministeren ikke mener, at hvis en husejer har lavet et fuglebræt/fodersted og der kommer omstrejfende hunde og katte, der angriber fuglene, skal der være mulighed for at få standset de omstrejfende hunde og katte, til fødevareministeren, 48 Spm. om, hvordan reglerne med L 92 og L 93 bliver for vildkatte, herunder hvordan muligheder bliver for at standse omstrejfende vildkatte, til fødevareministeren, 49 Spm. om, hvordan omstrejfende hunde, der gentagne gange strejfer rundt på en eller flere nabogrunde, kan blive effektivt standset i den uønskede strejfen, til fødevareministeren, 50 Spm. om, hvordan omstrejfende hunde, der gentagne gange uønsket strejfer rundt på en eller flere nabogrunde, kan blive effektivt standset i den uønskede strejfen og i angreb på vildt, til fødevareministeren, og ministerens 51 Spm. om at redegøre for ministerens forslag til modeller for, hvordan påbud til ejere af omstrejfende hunde kan indgå i sanktionsmulighederne over for hundeejerne m.v., til fødevareministeren, og ministerens 52 Spm. om, hvordan reglerne med L 92 og L 93 bliver for tamkatte, herunder hvordan mulighederne bliver for at standse omstrejfende tamkatte, til fødevareministeren, 10

11 53 Spm. om kommentar til præsentationerne af 6/2-14 fra Dansk Terrier Klub, til fødevareministeren, 54 Spm. om kommentar til henvendelsen af 7/2-14 fra Tanja Andersen, Hinnerup, til fødevareministeren, 55 Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/2-14 fra Irne Sönnichsen, Dybvad, til fødevareministeren, 56 Spm. om kommentar til Foreningen Fair Dogs præsentation fra foretræde for udvalget den 6/2-14, til fødevareministeren, og ministerens 57 Spm. om at redegøre for, hvorledes ministeren vil sikre, at politiet i sin håndhævelse af loven agerer på en ensartet måde i samtlige politikredse bl.a. i relation til at tage initiativ og forlange, at hundeejeren dokumenterer hundes race også i situationer, hvor hunden ingen skade har forvoldt, til fødevareministeren, 58 Spm. om kommentar til henvendelsen af 23/2-14 fra Foreningen For Alle Hunderacer, til fødevareministeren, 59 Spm., om det ikke er en naturlig del arbejdet med at gøre love og regler om hold af hunde mere tidssvarende, at man udarbejder regler med henblik på beskyttelse af vildt mod skambidning fra omstrejfende hunde, til fødevareministeren, 60 Spm., om en omstrejfende hund, der jager, stresser og skambider vildt og skaber frygt i sine omgivelser, til fødevareministeren, og ministerens 61 Spm. om, hvad der menes med»har for vane at forulempe husdyr«m.v., til fødevareministeren, 62 Spm. om, hvordan omstrejfende hunde, der gentagne gange uønsket strejfer rundt, effektivt kan blive standset i denne strejfen m.v., til fødevareministeren, 63 Spm. om, hvad ministeren foreslår at man gør, når man har en strejfende hund på sin grund, hvis det hverken er muligt at optage (indfange) hunden, jage den væk eller få politiet til at reagere m.v., til fødevareministeren, 64 Spm. om mulighederne for erstatning fra hundeejeren, hvis en omstrejfende hund har forårsaget skade på ens ejendom, til fødevareministeren, 65 Spm., om ministeren er enig i, at der intet står i Dansk Dyrlægeforenings høringssvar, som er til hinder for, at hundes gentagne strejfen kan defineres som»væsentlig gene«, til fødevareministeren, og ministerens 66 Spm. om, hvor mange bøder der de sidste 5 år er udstedt til hundeluftere for ikke at have hunden i snor som påkrævet på statens arealer, til fødevareministeren, 67 Spm. om, hvilke effektive muligheder for indgreb er der over for hunde, der gentagne gange strejfer til fare for såvel husdyr som vildt på såvel offentlig som privat ejendom m.v., til fødevareministeren, og ministerens 68 Spm. om, hvad der får ministeren til at tro, at politiet i fremtiden vil prioritere opgaver vedrørende strejfende hunde, når politiet i dag i 11

12 mange tilfælde ikke reagerer på anmeldelser herom, til fødevareministeren, 69 Spm. om, hvordan ministeren i praksis forestiller sig at politiet skal kunne fange en strejfende hund, længe efter at anmeldelsen er sket til politiet, til fødevareministeren, 70 Spm. om antallet af sager, hvor jægere er blevet dømt for at overtræde bestemmelsen om nedskydning af strejfende hunde efter de nugældende regler, til fødevareministeren, 71 Spm. om, hvor mange indberetninger Naturstyrelsen har modtaget i 2013 om observationer af løse hunde på statens områder, til fødevareministeren, 72 Spm. om bestemmelser, som gør det muligt at gribe ind over for gentagen omstrejfen af hunde, til fødevareministeren, og ministerens svar herpå 73 Spm. om kommentar til henvendelsen af 25/2-14 fra Foreningen Fair Dog, til fødevareministeren, 74 Spm., om ministeren vil indhente en udtalelse fra miljøministeren om, at regler om jagt, vildtforvaltning og naturbeskyttelse hører under miljøministerens ressortområde, herunder stillingtagen til spørgsmål om strejfende hunde i relation til vildt, til fødevareministeren, og ministerens 75 Spm., om ministeren vil indhente en udtalelse fra miljøministeren om, hvorledes miljøministeren vil sikre sig, at strejfende hunde effektivt kan stoppes, når politiet tilsyneladende i dag hverken kan eller vil afsætte ressourcer til effektivt at stoppe strejfende hunde, der jager og/ eller skambider vildt, til fødevareministeren, 76 Spm., om ministeren vil indhente en udtalelse fra miljøministeren, hvori miljøministeren redegør for sine synspunkter og løsningsforslag på baggrund af fødevareministerens henvisning til miljøministeren vedrørende vildt, til fødevareministeren, 77 Spm., om ministeren vil indhente en udtalelse fra miljøministeren om, hvorvidt miljøministeren er enig i, at strejfende hunde effektivt skal kunne stoppes, hvis de f.eks. jager og eller skambider vildt, til fødevareministeren, 78 Spm. om ministeren vil indhente en udtalelse fra miljøministeren om, hvorvidt miljøministeren mener, at hensynet til strejfende hunde og deres ejere vejer tungere end hensynet til vildtet og dermed naturbeskyttelsen, til fødevareministeren, 79 Spm. om, hvordan miljøministeren forholder sig til den fælles henvendelse til fødevareministeren omdelt som FLF alm. del bilag 207 (folketingsåret ) fra syv organisationer, som udtrykker en reel bekymring for vildtet, når muligheden for at skyde strejfende hunde fjernes, til fødevareministeren, 80 Spm. om, hvorfor og med hvilke begrundelser ministeren har vurderet, at det ikke er nødvendigt at overføre ændringerne af mark- og vejfredslovens 13, til fødevareministeren, 81 Spm., om ministeren kan bekræfte, at der intet står i hundelovens 12 og 3, stk. 3, der medfører, at besidderen af en omstrejfende hund kan 12

13 straffes med bøde i de situationer, hvor hunden ikke kan optages/ indfanges, til fødevareministeren, 82 Spm. om, hvordan det er et udtryk for tilpasning af mark- og vejfredsloven, når der i denne indføres en sanktionsmulighed over for ejere af omstrejfende husdyr, der ikke kan indfanges, og når der ikke findes tilsvarende i hundeloven, til fødevareministeren, og ministerens svar herpå 83 Spm. om, hvorfor ministeren mener, at det er logisk, at man kan straffe ejeren af en kanin med bøde, hvis kaninen foretager gentagen strejfen og den ikke kan indfanges, mens man ikke kan straffe en hundeejer med bøde, hvis hunden gentagne gange strejfer og den ikke kan indfanges, til fødevareministeren, 84 Spm. om kommentar til henvendelse af 11/3-14 fra Anette Dalgaard, Randers, til fødevareministeren, 85 Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/3-14 fra Foreningen Fair Dog, til fødevareministeren, 86 Spm. om, hvordan ejeren af skov- og markområder helt konkret skal skræmme eller indfange strejfende hunde, der jager rådyr og andet vildt m.v., til fødevareministeren, 87 Spm. om oversendelse af svar fra DCE, Aarhus Universitet, på Naturstyrelsens henvendelse vedrørende vurdering af spørgsmålet om antallet af strejfende hunde, til fødevareministeren, og ministerens svar herpå 88 Spm. om bekræftelse af, at hvis man kan identificere en omstrejfende hund på sin grund, eventuel med videooptagelser eller foto af hunden, er dette tilstrækkeligt, til at ejeren kan pålægges en bøde uanset hundens opførsel i øvrigt, til fødevareministeren, 89 Spm. om påbud om indhegning m.v., til fødevareministeren, og ministerens 90 Spm. om kommentar til henvendelsen af 12/3-14 fra Anette Dalgaard, Randers, til fødevareministeren, 91 Spm. om kommentar til henvendelsen af 13/3-14 fra Lena Michelsen, Morud, til fødevareministeren, 92 Spm. om teknisk bistand til ændringsforslag om strejfende hunde, til fødevareministeren, 13

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hunde

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hunde Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2013-14 Tillægsbetænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 28. maj 2014 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om hunde (Ændring

Læs mere

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hunde

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hunde Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 Bilag 23 Offentligt (01) Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 00. februar

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01)

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01) Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01) Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København,13. februar 2014 Sagsnr.: 23643 Dok.nr.:

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: LOV nr 717 af 25/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 26-06-2010 Justitsministeriet Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven (Forbud mod besiddelse m.v. af visse hunde, båndpligt, aflivning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder 2014/1 BTL 150 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 16. april 2015 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. over

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. over Til lovforslag nr. L 149 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Læs mere

NOTAT VEDRØRENDE DEN NYE HUNDELOV

NOTAT VEDRØRENDE DEN NYE HUNDELOV NOTAT VEDRØRENDE DEN NYE HUNDELOV 12. juli 2010 I de senere år er det blevet stadig mere udbredt at holde de typer af hunde, der ofte bliver betegnet som farlige hunde eller kamp- eller muskelhunde. Ifølge

Læs mere

Hundeloven 2010 - En fejltagelse af format - Med mine kommentarer i rødt. Jeg er ikke ekspert i jura, faktisk amatør!

Hundeloven 2010 - En fejltagelse af format - Med mine kommentarer i rødt. Jeg er ikke ekspert i jura, faktisk amatør! Hundeloven 2010 - En fejltagelse af format - Med mine kommentarer i rødt. Jeg er ikke ekspert i jura, faktisk amatør! Fredag den 4. juni 2010 vedtog Folketinget en ændring af Hundeloven. Med de nye bestemmelser

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. marts 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning.

2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. 2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april 2013 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 22. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland Arbejdsmarkedsudvalget L 79 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet 2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 20. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler 2012/1 BTL 97 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 21. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

2011/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 1. december Betænkning.

2011/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 1. december Betænkning. 2011/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 1. december 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2012/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli Betænkning. over. [af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen)]

2012/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli Betænkning. over. [af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen)] 2012/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 11. december 2012 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service 2011/1 BTL 141 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 10. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forbud mod hold af ræve [af justitsministeren (Jacob Axel Nielsen, fg.)]

Betænkning. Forslag til lov om forbud mod hold af ræve [af justitsministeren (Jacob Axel Nielsen, fg.)] Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 80 - Bilag 16 Offentligt OMTRYK Til lovforslag nr. L 80 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. marts

Læs mere

Ændringerne træder i kraft 1 Juli 2014 og loven vil herefter komme til at se således ud: Ændringerne er skrevet med rødt.

Ændringerne træder i kraft 1 Juli 2014 og loven vil herefter komme til at se således ud: Ændringerne er skrevet med rødt. Ændring af bestemmelsen om skambid, optagning af strejfende hunde m.v Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014 Ændringerne træder i kraft 1 Juli 2014 og loven vil herefter komme til

Læs mere

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning.

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning. 2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om knive og blankvåben m.v.

Betænkning. Forslag til lov om knive og blankvåben m.v. 2015/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 14. april 2016 Betænkning over Forslag til lov om knive og blankvåben

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning 2016/1 BTL 68 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 8. december 2016 Betænkning over Forslag

Læs mere

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller)

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller) 2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 16. december 2015 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 2009/1 BTL 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag

Læs mere

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning.

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning. 2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked 2008/1 BTL 122 og L 123 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 16. april 2009 Betænkning over I. Forslag til lov

Læs mere

2014/1 BTL 159 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 14. april 2015. Betænkning.

2014/1 BTL 159 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 14. april 2015. Betænkning. 2014/1 BTL 159 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 14. april 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 87 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren Arbejdsmarkedsudvalget L 19 - Bilag 12 O Til lovforslag nr. L 19 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. april 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Betænkning. over. [af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen)]

2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Betænkning. over. [af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen)] 2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 2. december 2014 Betænkning over Forslag til

Læs mere

2012/1 BTL 123 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Betænkning afgivet af Transportudvalget den 18. april Betænkning.

2012/1 BTL 123 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Betænkning afgivet af Transportudvalget den 18. april Betænkning. 2012/1 BTL 123 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Transportudvalget den 18. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om nedlæggelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform Retsudvalget 2009-10 L 28 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 10. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om offentligt hasardspil

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Betænkning. Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december over

Betænkning. Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december over 2013/1 BTL 63 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december 2013

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hunde

Bekendtgørelse af lov om hunde Bekendtgørelse af lov om hunde Herved bekendtgøres lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 259 af 12. april 2005, med de ændringer, der følger af 4 i lov nr. 554 af 24. juni 2005, 17 i lov nr. 538 af 8.

Læs mere

2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Betænkning. over. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte)

2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Betænkning. over. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte) 2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 10. marts 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning.

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning. 2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om randzoner og miljømålsloven

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om randzoner og miljømålsloven Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 199 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 00. maj 2014

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) L 183 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 3. juni 2008 Betænkning over Forslag til

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2013-14 L 144 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. april 2014 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 92 - Bilag 5 Offentlig Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 16 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra LA om deling af lovforslaget og ændringsforslag S og SF) Betænkning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde Forslag til Lov om ændring af lov om hunde (Undtagelse fra aflivning af visse ulovlige hunde i særlige tilfælde) 1 I lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 11. januar 2017, foretages følgende ændringer:

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Erhvervsudvalget L 70 - Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. januar 2006 2. udkast (Ændringsforslag fra økonomi- og erhvervsministeren) Betænkning

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015.

Betænkning. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.,

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af momsloven

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af momsloven Skatteudvalget 2014-15 L 123 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den [11. marts 2015] 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

retsinformation.dk /1 BTL 103 og L 104 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

retsinformation.dk /1 BTL 103 og L 104 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 6 2009/1 BTL 103 og L 104 Offentliggørelsesdato: 21-04-2010 Folketinget Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 14. april

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen 2012/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 12. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hunde

Bekendtgørelse af lov om hunde LBK nr 76 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00023 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005 Socialudvalget (2. samling) L 5 - Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 5 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005 3. udkast

Læs mere

2012/1 BTL 48 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Betænkning afgivet af Retsudvalget den 6. december Betænkning. over

2012/1 BTL 48 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Betænkning afgivet af Retsudvalget den 6. december Betænkning. over 2012/1 BTL 48 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 6. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af færdselsloven

Læs mere

2008/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Betænkning. over

2008/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Betænkning. over 2008/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 6. maj 2009 Betænkning over Forslag

Læs mere

2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november Betænkning.

2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november Betænkning. 2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om finansielle rådgivere

Betænkning. Forslag til lov om finansielle rådgivere Til lovforslag nr. L 151 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 16. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om finansielle rådgivere [af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, ligningsloven og skattekontrolloven.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, ligningsloven og skattekontrolloven. Kulturudvalget 2009-10 L 93 Bilag 20 Offentligt Til lovforslag nr. L 93 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 0. april 2010 2. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 11. december Betænkning. over

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 11. december Betænkning. over Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 11. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om retsafgifter, designloven, varemærkeloven,

Læs mere

2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj Betænkning.

2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj Betænkning. 2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning.

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning. 2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts 2009 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven 2010/1 BTL 124 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 17. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 2016/1 BTL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 22. november 2016 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Flere

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 197 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 37 Folketinget 2015-16. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 17. november 2015.

Betænkning. Til lovforslag nr. L 37 Folketinget 2015-16. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 17. november 2015. Til lovforslag nr. L 37 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 17. november 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forbud mod hold af ræve

Betænkning. Forslag til lov om forbud mod hold af ræve Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 L 80 Bilag 20 Offentligt Til lovforslag nr. L 80 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. marts 2009

Læs mere

2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november Betænkning.

2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november Betænkning. 2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

2012/1 BTL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar Betænkning. over. [af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag)]

2012/1 BTL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar Betænkning. over. [af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag)] 2012/1 BTL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 26. februar 2013 Betænkning over Forslag til

Læs mere

2015/1 BTL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 15. marts Betænkning.

2015/1 BTL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 15. marts Betænkning. 2015/1 BTL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 15. marts 2016 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af adoptionsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 BTL 26 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af adoptionsloven

Læs mere

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning.

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning. 2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2013-14 L 144 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2014 3. udkast (Supplerende ændringsforslag fra skatteministeren)

Læs mere

2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012.

2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012. 2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012 Tillægsbetænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 2010/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Retsudvalget B 111 Bilag 9 Offentligt

Retsudvalget B 111 Bilag 9 Offentligt Retsudvalget 2008-09 B 111 Bilag 9 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 111, 177 og 184 Folketinget 2008-09 Beretning afgivet af Retsudvalget den 2. oktober 2009 Beretning over B 111 Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte 2007/2 BTL 111 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. april 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 78 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Transportudvalget den 29. marts 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af færdselsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af færdselsloven Til lovforslag nr. L 30 Folketinget 2017-18 Betænkning afgivet af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget den 23. november 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af færdselsloven (Ændring af sanktioner

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 199 Bilag 18 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 0. maj 2013 1. udkast til

Læs mere

2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Betænkning.

2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Betænkning. 2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 121 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 121 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. april 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

2. udkast til. Betænkning. Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde

2. udkast til. Betænkning. Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 154 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 154 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 00. april 2014 2. udkast

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren Arbejdsmarkedsudvalget L 19 - Bilag 16 O Til lovforslag nr. L 19 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. april 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning.

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning. 2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2011/1 BTL 47 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober Betænkning afgivet af Transportudvalget den 7. februar Betænkning.

2011/1 BTL 47 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober Betænkning afgivet af Transportudvalget den 7. februar Betænkning. 2011/1 BTL 47 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Transportudvalget den 7. februar 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2014-15 L 27 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 27 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Erhvervsudvalget L 47 - Bilag 18 Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 26. januar 2006 Betænkning over Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold

Betænkning. Forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold 2016/1 BTL 178 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 4. maj 2017 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts Betænkning.

2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts Betænkning. 2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning.

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning. 2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Tilføjelse til tillægsbetænkning

Tilføjelse til tillægsbetænkning Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Tilføjelse til tillægsbetænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Tilføjelse til tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra DF) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra DF) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 5 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra DF) Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 152 Folketinget Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 2. maj 2013.

Betænkning. Til lovforslag nr. L 152 Folketinget Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 2. maj 2013. Til lovforslag nr. L 152 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 2. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2016/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 25. april 2017 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 BTL 78 (Gældende) Udskriftsdato: 31. august 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10. 1. udkast. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10. 1. udkast. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 130 Bilag 17 Offentligt Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Hundeloven-4 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: hundeloven; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Historisk Udskrevet: 14.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Torben Hansen (S) Simon Kollerup (S) Lone Loklindt (RV) fmd. Jeppe Mikkelsen (RV) Lotte Rod (RV)

Torben Hansen (S) Simon Kollerup (S) Lone Loklindt (RV) fmd. Jeppe Mikkelsen (RV) Lotte Rod (RV) Til lovforslag nr. L 14 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 1. december 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Betaling af kommunernes indsamling

Læs mere