Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15.

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15."

Transkript

1 Skolernes ressourcefordeling for skoleåret 2015/16 Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Der er dog indarbejdet en enkelt ændring i forhold til indeværende skoleår, og det er, at skolernes ressourcer reguleres i forhold til elevtallet pr. 5. september i skoleåret og ikke som nu, hvor budgetterne fordeles efter elevtallene 5. september året før. Den nuværende metode bygger på en antagelse om, at de elever, der i indeværende skoleår går i 0. til 8. klasse, i det kommende skoleår vil gå i 1. til 9. klasse. Den nuværende metode blev i sin tid valgt, fordi skolerne på den måde kunne arbejde med sikre budgetforudsætninger i den nye model tages der højde for de ændringer, der sker i perioden fra 5. september året før til 5. september i skoleåret. Ændringen er en følge af budgetforslag BSU 7 i budget april 2015 Center for Dagtilbud og Skole Stiager Værløse Tlf.: Kontaktperson: Henrik Bech Dir. tlf.: Det helt overordnede princip er, at skolernes ressourcefordeling ikke kan være udgiftsdrivende - ressourcefordelingen fordeler de ressourcer, der er blevet tildelt via budgettet. Den samlede budgetramme reguleres i forbindelse med det tekniske budget på baggrund af den vedtagne befolkningsprognose. Undervisning - grundtildeling Hver elev udløser en ressource, som er sammensat på følgende måde (beløb angivet som gennemsnit - skolernes ressourcer justeres i forhold til den enkelte skoles gennemsnitsløn): 0. årgang (30 t. pr. uge) 1. til 3. årgang (30 t. pr. uge) Undervisning ( kr.) Pædagoger ( kr.) I alt kr. Undervisning ( kr.) Pædagoger (5.790 kr.) I alt kr.

2 4. til 6. årgang (33 t. pr. uge) 7. til 9. årgang (35 t. pr. uge) Undervisning ( kr.) Pædagoger (2.366 kr.) I alt kr. Undervisning ( kr.) Pædagoger (2.366 kr.) I alt kr. 10. årgang Undervisning ( kr.) Andet (1.959kr.) I alt kr. Ressourcen til undervisning er reguleret i forhold til det ugentlige undervisningstimetal for de enkelte årgange. Pædagogressourcen er størst i børnehaveklassen, hvor der foruden børnehaveklasselederen er en pædagog til stede i størstedelen af undervisningstiden. Der er ligeledes pædagoger med i den fagdelte undervisning i indskolingen, mens det kun er den understøttende undervisning, der udløser pædagog-ressourcer i 4. til 9. klasse. "Andet" dækker i ovenstående opgørelse over andel af "3 mio. kr."-puljen, andel af pulje til inklusion (se senere i notatet) samt andel af ressource til øvrigt personale (vikarer og kantinepersonale). Antal elever og samlet udgift fremgår af bilag. Specialklasser For elever i specialklasser er ressourcen til undervisning ganget med en faktor. Faktorens størrelse afhænger af, hvor omfattende tilbuddet er. Faktorerne er følgende: Generelle indlæringsvanskeligheder (STA) 3,7 Læseklasser (LYN og HAR) 3,2 Tale/sprog-klasser (HAR) 5,8 ADHD (SYV - fysisk placeret på SYV og SOL) 5,9 Autisme (SYV - fysisk placeret på LIV) 5,9 Særlige tilbud på Egeskolen (EGE) 3,5 Furesøskolen (SØN) 12,0 Side 2 af 5

3 Eleverne i Egeskolens særlige tilbud udløser ligeledes ressourcer i almenområdet, da eleverne som udgangspunkt skal deltage på almen-holdene i så stort omfang som muligt. Enhedspriser, antal elever og samlede udgifter fremgår af bilag. Ressourcer fordelt efter socioøkonomi Godt 5 % af skolevæsenets lønressourcer til undervisning fordeles efter socioøkonomiske kriterier. Disse ressourcer blev oprindelig fordelt efter ansøgning til enkeltelever, men for det første var det meget vanskeligt at vurdere ansøgningerne entydigt (samme elev kunne i princippet blive beskrevet på syv forskellige måder alt efter hvilken skole, der beskrev eleven, og på nogle skoler ville eleven slet ikke falde ind under kategorien "støttekrævende") - for det andet var det imod tankerne om inklusion, at enkeltelever i almenområdet skulle beskrives som særligt ressourcekrævende. I stedet for at fordele ressourcerne efter subjektive vurderinger, har vi i en årrække fordelt dem efter objektive, socioøkonomiske kriterier. En elev vil statistisk set være i risikogruppen for behov for en særlig indsats, hvis 3 eller flere af følgende kriterier er opfyldt: 1. Barn af enlige forældre - bor kun sammen med én voksen 2. Herkomst - hvis ikke mindst én forælder er født i Danmark 3. Uddannelsesniveau - hvis højest gennemførte uddannelse for den forælder, der har det højeste uddannelsesniveau, er grundskolen (eller ukendt) 4. Arbejdsmarkedstilknytning - hvis den person i husstanden, der har den højeste indkomst, er arbejdsløs eller uden for arbejdsstyrken 5. Indkomstniveau for familien - hvis familiens indkomst ligger på eller under 10 pct. percentilen i Furesø Kommune 6. Andel af indkomsterstattende ydelser - hvis mindst 30 % af familiens indtægt kommer fra indkomsterstattende ydelser. Undersøgelsen bliver lavet på cpr-nr.-niveau for elever indskrevet på en given skole/skoletype. Andelen af elever, der opfylder 3 eller flere risiko-kriterier, fordeler sig på følgende måde: Skole / skoletype Indeks (Furesø = 100) Hareskov Skole 10 Syvstjerneskolen 23 Søndersøskolen 35 Side 3 af 5

4 Marie Kruses Skole 38 Solvangskolen 66 Øvrige privatskoler 127 Lille Værløse Skole 166 Stavnsholtskolen 187 Egeskolen 198 Lyngholmskolen 212 Elever i interne specialtilbud 216 Elever i eksterne specialtilbud 289 Erfaringen er, at det i højere grad er antallet end andelen af elever med 3 eller flere opfyldte kriterier, der er afgørende for skolens behov for at iværksætte kompenserende tiltag, og derfor fordeles den socioøkonomiske pulje forholdsmæssigt ud fra antallet af elever, som opfylder tre eller flere kriterier. Fordelingen fremgår af bilag. Tosprogede elever Til undervisningen i dansk som andetsprog fordeles en pulje efter antallet af tosprogede elever. Det er ikke alle tosprogede elever, der har brug for undervisning i dansk som andetsprog, men ressourcen fordeles ud fra den antagelse, at antallet af elever med behov for denne undervisning er ligefrem proportionalt med antallet af tosprogede elever. Inklusionspuljen Halvdelen af puljen, som i skoleåret 2015/16 er på 7 mio. kr., fordeles efter elevtal og halvdelen efter socioøkonomiske kriterier. Derudover foregår der en visitation af enkeltelever, hvor skolen får særlige ressourcer til disse elever. Det er typisk elever med fysiske handicap - f.eks. lammelser, muskelsvind, syns- eller hørehandicap mv. Det kan også være elever, der tidligere har været visiteret til et specialtilbud, som visiteres til en særlig ressource i almenområdet med henblik på inklusion. I skoleåret 2015/16 drejer det sig om en ressource på godt 7,5 mio. kr. FFO Ressourcen til FFO fordeles primært pr. barn: Aldersgruppe FFO1 FFO2 FFO3 Beløb kr kr kr. Side 4 af 5

5 Til hver FFO er der en grundtildeling på ca kr., som primært skal kompensere de mindre tilbud i forhold til merudgift til ledelse. Til FFO3'erne er der et grundbeløb på ca kr., som skal sikre en minimumsbemanding, og derudover er der et særligt grundbeløb til Regnbuen, som skal sikre et tilbud, der tager højde for de særlige sociale opgaver, der ligger i Farum Midtpunkt. Til fritidstilbud for elever i visse specialtilbud er der en særlig tildeling - se bilag. Ledelse og administration Til ledelse og administration af undervisningsdelen er der afsat et grundbeløb på ca. 1,4 mio. kr. pr. skole, og derudover udløses der en ekstra stilling pr. ca. 30 medarbejdere. Egeskolen og ADHD- og autismecenteret har faste ressourcer til ledelse og administration på henholdsvis 1,7 og 2,1 mio. kr. Til ledelse og administration af fritidsdelen afsættes der kr. pr. barn i FFO1 og kr. pr. barn i FFO2. Hertil kommer grundbeløbet på ca kr. pr. FFO. I forbindelse med budget 2015 (BSU 5) blev det besluttet at effektivisere ledelse og administration i skoler og FFO med 1 mio. kr. fra og med skoleåret 2015/16. Beløbet i skemaet nedenfor er effekten i Samlet udmøntes der følgende ressource til ledelse og administration (beløb i mio. kr.): Skole Uv. FFO BSU5 I alt Hareskov Skole 2,29 1,79-0,06 4,02 Lille Værløse Skole 2,02 1,28-0,05 3,25 Søndersøskolen 2,82 2,36-0,08 5,10 Syvstjerneskolen 2,05 1,73-0,06 3,72 Lyngholmskolen 2,44 1,41-0,06 3,79 Solvangskolen 2,28 0,69-0,04 2,93 Stavnsholtskolen 2,51 0,98-0,05 3,44 ADHD- og autisme 2, ,03 2,29 I alt 20,43 10,22-0,46 30,20 Side 5 af 5

Oplæg til ny ressourcefordelingsmodel til folkeskolerne

Oplæg til ny ressourcefordelingsmodel til folkeskolerne Oplæg til ny ressourcefordelingsmodel til folkeskolerne På baggrund af erfaringerne med den nuværende ressourcefordelingsmodel til folkeskolerne er det forvaltningens vurdering, at der er behov for en

Læs mere

Dette notat gør rede for de enkelte elementer i skolernes ressourcefordeling.

Dette notat gør rede for de enkelte elementer i skolernes ressourcefordeling. Til: Børne og Skoleudvalget Skolernes ressourcefordeling 2011/12 Dette notat gør rede for de enkelte elementer i skolernes ressourcefordeling. Timefordeling normalklasser 2011/12 - skematimer Der tildeles

Læs mere

Furesø Kommunes skolevæsen Kvalitetsrapport Light version

Furesø Kommunes skolevæsen Kvalitetsrapport Light version Furesø Kommune Center for Dagtilbud og Skole Furesø Kommunes skolevæsen Kvalitetsrapport 2011 2012 Light version KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDLEDNING Furesø Kommunes kvalitetsrapport

Læs mere

Beskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018

Beskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018 Sag 17/7099 dok nr. 154076-17 Beskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018 Skolerne tildeles ressourcer efter nærværende ressourcetildelingsmodel. Skolen tildeles overordnet

Læs mere

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2011-12

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2011-12 Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2011-12 Dette er datadelen af skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2011-12. Data er trukket fra en lang række kilder, og hvor det er muligt, er

Læs mere

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2012-13 Dette er datadelen af skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2012-13. Data er trukket fra en lang række kilder, og hvor det er muligt, er

Læs mere

Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport Høringsmateriale

Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport Høringsmateriale Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport 2013-14 Høringsmateriale Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2013-14 Kvalitetsrapporten for skoleåret 2013/14 er den første " Kvalitetsrapport

Læs mere

Notat. Samkørsel af socioøkonomiske data og karakterer ved folkeskolens afgangseksamen

Notat. Samkørsel af socioøkonomiske data og karakterer ved folkeskolens afgangseksamen Notat 22. august 2016 Sagsbeh.:LHJ J.nr.: 00.22.04-A30-7-14 Samkørsel af socioøkonomiske data og karakterer ved folkeskolens afgangseksamen Børne- og Ungestaben På baggrund af drøftelserne i Mønsterbryderudvalget

Læs mere

Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport 2013-14

Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport 2013-14 Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport 2013-14 Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2013-14 Kvalitetsrapporten for skoleåret 2013/14 er den første " Kvalitetsrapport 2.0" - dvs.

Læs mere

Høring vedrørende nye principper for skolernes ressourcefordeling fra 2016

Høring vedrørende nye principper for skolernes ressourcefordeling fra 2016 Høring vedrørende nye principper for skolernes ressourcefordeling fra 2016 Generelle kommentarer: Skolebestyrelsen bakker op om og støtter forslagene om simplificering og noterer med tilfredshed, at tidligere

Læs mere

Områ de Søborg, Buddinge, Grønnemose

Områ de Søborg, Buddinge, Grønnemose Områ de Søborg, Buddinge, Grønnemose Samlet Bevilling (2018) Kr. 144.783.681,00 Bevilling pr. elev (2018) Kr. 69.541 (Kommunalt gennemsnit) Kr. 71.522 Antal årsværk (lærere) 181,5 Antal årsværk (pædagoger)

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

Indhold 1. Indledning... 2

Indhold 1. Indledning... 2 Notat Sagsnr.: 2012/0000931 Dato: 26. februar 2013 Titel: Udlægningsmodel for midler til specialtilbud Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Indhold 1. Indledning... 2 2. Udlægning af midler

Læs mere

Budget 2018 og budgettildelingsmodeller

Budget 2018 og budgettildelingsmodeller Budget 2018 og budgettildelingsmodeller Børne- og Uddannelsesudvalgets budget 2018 (1.259,3 mio. kr. netto) 2 BU-mødet 7/3-2018 Dagtilbudsområdets budget 2018 (398,4 mio. kr. netto) Dagpleje Den centrale

Læs mere

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller

Læs mere

Økonomisk incitamentstruktur på specialundervisningsområdet

Økonomisk incitamentstruktur på specialundervisningsområdet Økonomisk incitamentstruktur på specialundervisningsområdet I forbindelse med budgetopfølgning 1 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et oplæg til principper for skolernes medfinansiering af den

Læs mere

Indhold 1. Indledning... 2

Indhold 1. Indledning... 2 Notat Sagsnr.: 2012/0000931 Dato: 17. maj 2013 Titel: Udlægning af midler til specialtilbud på skoleområdet Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Indhold 1. Indledning... 2 2. Udlægning af midler

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere

Høringssvar udarbejdet af: Skolebestyrelsen på Hareskov Skole (HAR)

Høringssvar udarbejdet af: Skolebestyrelsen på Hareskov Skole (HAR) Høringssvar udarbejdet af: Skolebestyrelsen på Hareskov Skole (HAR) Skolebestyrelsen for Hareskov Skole har i tæt samarbejde med Forældrerådet for FFO gennemgået Oplæg til ny ressourcefordelingsmodel til

Læs mere

Forslag til fordeling efter socioøkonomiske kriterier

Forslag til fordeling efter socioøkonomiske kriterier Forslag til fordeling efter socioøkonomiske kriterier Nationalitet (tabel 4) Højt Udd niveau (tabel 5) Arbejds markedstilknytning (tabel 6) Indkomst (tabel 7) Off. Ydelser (tabel 8) Aalestrup Skole 260

Læs mere

Bilag 1: Forslag til ny budgettildelingsmodel for skolernes almenområde

Bilag 1: Forslag til ny budgettildelingsmodel for skolernes almenområde Bilag 1: Forslag til ny budgettildelingsmodel for skolernes almenområde Høring vedr. budgettildelingsmodeller på skole og SFO-området Center for Skole og Uddannelse, 2019. 1 Principper for en ny budgettildelingsmodel

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse KERTEMINDE KOMMUNE Casebeskrivelse 58 Overblik Region: Region Syddanmark Kommunestørrelse: 23.787 Socioøkonomisk indeks: Mellem Antal folkeskoler: 7 (inkl. et 10. klassecenter) Antal elever: Total:3146

Læs mere

Opbygning og principper for nye budgettildelingsmodeller for skolernes almenområde

Opbygning og principper for nye budgettildelingsmodeller for skolernes almenområde 1 Opbygning og principper for nye budgettildelingsmodeller for skolernes almenområde Principper for en ny budgettildelingsmodel.. 2 Forskelle mellem den nuværende budgettildelingsmodel og nye modeller.

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ DIN SKOLES ØKONOMI TALLENE I PJECEN REFERERER TIL BUDGET 2017

BLIV KLOGERE PÅ DIN SKOLES ØKONOMI TALLENE I PJECEN REFERERER TIL BUDGET 2017 BLIV KLOGERE PÅ DIN SKOLES ØKONOMI TALLENE I PJECEN REFERERER TIL BUDGET 2017 FORORD Et velfungerende samarbejde mellem ledelse og tillidsvalgte er betydningsfuldt for arbejdsmiljøet og tilrettelæggelse

Læs mere

Budgetnotat Kilden. Baggrund. Samlet økonomisk status for Kildens skoleafdelinger

Budgetnotat Kilden. Baggrund. Samlet økonomisk status for Kildens skoleafdelinger Budgetnotat Kilden Baggrund Det forventede regnskab samlet for Kilden Børne- og Ungeunivers viser ved årets anden økonomivurdering (ØKV2) et forventet merforbrug på 2.850.000 kr. Kildens økonomi blev samlet

Læs mere

Samlet Overskrift. Parametre/håndtag Lovkrav Bemærkninger

Samlet Overskrift. Parametre/håndtag Lovkrav Bemærkninger Samlet Overskrift økonomi () Fagdelt undervisning 539,5 Parametrene udgør i alt: - Grundtildeling (pr. klassetrin) 112,8 - Elevtildeling (klassetrinsafhængig tildeling pr. elev) 338,1 - Holdtildeling (afhængig

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Baggrund Den nuværende ressourcetildelingsmodel er fra 2011. I 2013 blev ressourcetildelingsmodellerne for dagtilbud, og SFO

Læs mere

Status på projekter i Investeringspuljen

Status på projekter i Investeringspuljen Status på projekter i Investeringspuljen 2012-2015 I budget 2012 besluttede Byrådet på Børne- og skoleudvalgets område at afsætte en pulje til investering i styrket inklusion på skoler og i institutioner.

Læs mere

Hovedpunkter fra temaanalysen

Hovedpunkter fra temaanalysen Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt en 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Beskrivelse af ressourcetildelingsmodeller på skoleområdet gældende fra 1. august 2014

Beskrivelse af ressourcetildelingsmodeller på skoleområdet gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af ressourcetildelingsmodeller på skoleområdet gældende fra 1. august 2014 Model A: Skolerne tildeles ressourcer efter nærværende ressourcetildelingsmodel. Skolen tildeles en samlet ressource,

Læs mere

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.

Læs mere

Notat vedr. andetsprogs- og modersmålsindsatsen

Notat vedr. andetsprogs- og modersmålsindsatsen Til: Børne- og Skoleudvalget Kopi til: Per Udesen Fra: Ellen Otterstrøm, Birgit Fixen og Birthe Christiansen Notat vedr. andetsprogs- og modersmålsindsatsen Dagtilbudsområdet Afgrænsning af gruppen På

Læs mere

2. Kolonne 2: Ressourcetildeling. Den viser den foreløbige beregning af skoletildelingerne i 2019 med nuværende model.

2. Kolonne 2: Ressourcetildeling. Den viser den foreløbige beregning af skoletildelingerne i 2019 med nuværende model. BØRN OG UNGE NOTAT Dato: December 2018 Center for Udvikling og Økonomi CUOAB/CUOAW Forklaring på bilag til sagen Ressourcetildeling til skoleområdet (punkt nr. 162 ved BFU møde den 12. december 2018) Side

Læs mere

Notat: 10. klasses skole baggrund og scenarier

Notat: 10. klasses skole baggrund og scenarier Til: [Navn] Kopi til: [Navn] Fra: Tine Oxholm Olesen 16. marts 2016 Notat: 10. klasses skole baggrund og scenarier Egeskolens profil Skoleleder: Leif Petersen Souschef og Afdelingsleder, Egeskolens Særlige

Læs mere

Fra princip til struktur - Hvad kalder en fremtidig område- og skolestruktur på?

Fra princip til struktur - Hvad kalder en fremtidig område- og skolestruktur på? Fra princip til struktur - Hvad kalder en fremtidig område- og skolestruktur på? Stærke faglige miljøer Område- og skolestrukturen skal skabe udvikling i de stærke faglige miljøer i vores dagtilbud og

Læs mere

Skoleområdet 12 skoler

Skoleområdet 12 skoler Skoleområdet 12 skoler Folkeskolerne Byskovskolen (Special-afd) 0.-9. årgang 644 elever Campusskolen (Modtager-kl) 7.-10. årgang 695 elever Dagmarskolen (Modtager-kl) 0.-6. årgang 501 elever Kildeskolen

Læs mere

Status på projekter i Investeringspuljen

Status på projekter i Investeringspuljen Status på projekter i Investeringspuljen 2012-2015 I budget 2012 besluttede Byrådet på Børne- og skoleudvalgets område at afsætte en pulje til investering i styrket inklusion i skoler og institutioner.

Læs mere

Bilag Budgetmodel for udlagt specialundervisning

Bilag Budgetmodel for udlagt specialundervisning Bilag Budgetmodel for udlagt specialundervisning Indhold Baggrund... 2 Udarbejdelse af ny budgetmodel for udlagt specialundervisning i Hillerød Kommune... 2 Erfaringer fra andre kommuner vedrørende budgetmodeller

Læs mere

Hvordan bruger kommunerne socioøkonomiske fordelingsmodeller på daginstitutionsområdet? Resultater fra to undersøgelser

Hvordan bruger kommunerne socioøkonomiske fordelingsmodeller på daginstitutionsområdet? Resultater fra to undersøgelser Hvordan bruger kommunerne socioøkonomiske fordelingsmodeller på daginstitutionsområdet? Resultater fra to undersøgelser Fokus på kommunernes praksis 2 En stor del af de kommunale serviceudgifter bruges

Læs mere

1.0 Skoledistrikter Skoledistrikterne kan ses på kommunens hjemmeside: kolestart.

1.0 Skoledistrikter Skoledistrikterne kan ses på kommunens hjemmeside:  kolestart. Bilag 1 til skolestyrelsesvedtægten for Furesø Kommune Januar 2011 0.0 Værdigrundlag & Børneog Ungepolitik Byrådet har vedtaget en vision for Furesø Kommune Vi skal ber løsninger sammen og en Børne- og

Læs mere

Bilag 1 - Høringsmateriale

Bilag 1 - Høringsmateriale Bilag 1 - Høringsmateriale 1.1 Forklaring til Scenarie 1 BØRN OG UNGE NOTAT Dato: December 2018 Center for Udvikling og Økonomi CUOAB/CUOAW Forklaring på bilag til sagen Ressourcetildeling til skoleområdet

Læs mere

Notat om socioøkonomi og tildelingsmodellen på skoleområdet

Notat om socioøkonomi og tildelingsmodellen på skoleområdet Til: Skole og dagtilbud Notat om socioøkonomi og tildelingsmodellen på skoleområdet 24. februar 2017 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Kort om statens socioøkonomiske reference

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev.

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev. Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation til lokale politikere, skolebestyrelser, lærere og andre interesserede i forbindelse

Læs mere

Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger

Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger På baggrund af børneudvalgets møder i december og januar samt de efterfølgende indkomne høringssvar har administrationen foretaget beregninger på en række

Læs mere

Skitse A for område- og skolestruktur. Skitse Skitse A: 4 områder & 4 skoler. Beskrivelse af forslag. Dagtilbud

Skitse A for område- og skolestruktur. Skitse Skitse A: 4 områder & 4 skoler. Beskrivelse af forslag. Dagtilbud Skitse A for område- og skolestruktur Skitse Skitse A: 4 områder & 4 skoler Beskrivelse af forslag 1. Furesø Kommune opdeles i 4 distrikter, hvor der er sammenhæng mellem dagtilbud og skole, så hver områdeinstitution

Læs mere

Gladsaxe Skole. Gladsaxe Skole - Antal elever

Gladsaxe Skole. Gladsaxe Skole - Antal elever Antal elever Samlet Bevilling (2018) Kr. 53.708.635 Bevilling pr. elev (2018) Kr. 67.900 (Kommunalt gennemsnit) Kr. 71.522 Antal årsværk (lærere) 63,6 Antal årsværk (pædagoger) 25,8 Antal 6-16 årige i

Læs mere

Mørkhøj Skole. Mørkhøj Skole - Antal elever

Mørkhøj Skole. Mørkhøj Skole - Antal elever Antal elever Samlet Bevilling (2018) Kr. 32.050.268 Bevilling pr. elev (2018) Kr. 78.748 (Kommunalt gennemsnit) Kr. 71.522 Antal årsværk (lærere) 29,9 Antal årsværk (pædagoger) 14,7 Antal 6-16 årige i

Læs mere

Buddinge Skole. Buddinge Skole - Antal elever

Buddinge Skole. Buddinge Skole - Antal elever Antal elever Samlet Bevilling (2018) Kr. 45.354.523 Bevilling pr. elev (2018) Kr. 67.392 (Kommunalt gennemsnit) Kr. 71.522 Antal årsværk (lærere) 52,3 Antal årsværk (pædagoger) 29,6 Antal 6-16 årige i

Læs mere

Skoleudvalget har tidligere har besluttet, at der skal igangsættes en ny visitationsmodel med ikrafttrædelse august Kommissoriet indeholder to

Skoleudvalget har tidligere har besluttet, at der skal igangsættes en ny visitationsmodel med ikrafttrædelse august Kommissoriet indeholder to Visitationsmodel Skoleudvalget har tidligere har besluttet, at der skal igangsættes en ny visitationsmodel med ikrafttrædelse august 2017. Kommissoriet indeholder to faser: Fase 1: udarbejdelse af en ny

Læs mere

Budgettema Skolens undervisning 2017/2018

Budgettema Skolens undervisning 2017/2018 Budgettema Skolens undervisning 2017/2018 Historik og henvisning til planer og politikker Alt vedr. skolens rammer er beskrevet i Bilag til styrelsesvedtægt. Bilaget opdateres løbende. Timebevilling udmeldes

Læs mere

Notat om specialøkonomi

Notat om specialøkonomi Notat om specialøkonomi Baggrund På baggrund af BDO-rapport omkring ændring af de budgetmæssige, styringsmæssige og organisatoriske rammer for et fremtidigt Center for Skoler og Institutioner (C-SI) og

Læs mere

Notat. Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet

Notat. Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet Dato: 06.12.2017 Center for Børn og Voksne Team Stab horsholm.dk Der er et merforbrug på Børn- og Skoleudvalgets budgetområde til specialundervisning

Læs mere

Enghavegård Skole. Enghavegård Skole - Antal elever

Enghavegård Skole. Enghavegård Skole - Antal elever Antal elever Enghavegård Skole Samlet Bevilling (2018) Kr. 53.692.321 Bevilling pr. elev (2018) Kr. 70.003 (Kommunalt gennemsnit) Kr. 71.522 Antal årsværk (lærere) 69,7 Antal årsværk (pædagoger) 24,7 Antal

Læs mere

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711

Læs mere

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET SKOLEMODEL: MODELOPBYGNING SKOLERAMMEN: HVAD FORDELER VI? Udgangspunktet er det korrigerede budget pr. 30/6 2016 og samme budgetramme som før. Der tildeles

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Stengård Skole. Stengård Skole - Antal elever

Stengård Skole. Stengård Skole - Antal elever Antal elever Samlet Bevilling (2018) 38.506.296 Bevilling pr. elev (2018) 66.851 Kr. (Kommunalt gennemsnit) 71.522 kr. Antal årsværk (lærere) 35,8 Antal årsværk (pædagoger) 17,0 Antal 6-16 årige i distriktet

Læs mere

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af

Læs mere

Forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne

Forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne Forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne 1. december 2010 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget et notat vedrørende nye økonomiog styringsmodeller for specialundervisningsområdet. Udvalget

Læs mere

Skovbrynet Skole. Skovbrynet - Antal elever

Skovbrynet Skole. Skovbrynet - Antal elever Antal elever Samlet Bevilling (2018) Kr. 37.081.753 Bevilling pr. elev (2018) Kr. 107.796 (Kommunalt gennemsnit) Kr. 71.522 Antal årsværk (lærere) 45,6 Antal årsværk (pædagoger) 16,3 Antal 6-16 årige i

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet

Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet J.nr.: 17.01.10 A00 Sagsnr.: 15/24431 BESLUTNINGSTEMA I 2013 besluttedes en budgettildelingsmodel vedrørende

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Forslagsnr. Budget Budget Budget Hele 1.000 kr. Budget Korrektionsforslag, der kræver særlig politisk stillingtagen 16 Tildeling dagtilbud lavere beløb pr.

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-1-18 Dato:23.3.2018 Temaer til Børne- og Uddannelsesudvalgets drøftelse af driftsbudget 2019 Som oplæg til Børne-

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

NOTAT. Forslag til økonomimodel, der understøtter øget inklusion på skolerne

NOTAT. Forslag til økonomimodel, der understøtter øget inklusion på skolerne NOTAT 2. januar 2013 Sagsbehandler: ANGU Dok.nr.: 2012/0062501-6 Skoleafdelingen Forslag til økonomimodel, der understøtter øget inklusion på skolerne Kommunernes Landsforening og regeringen har aftalt,

Læs mere

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle

Læs mere

Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn

Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn Økonomisekretari atet Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2010/01430 Dato: 10-03-2010 Sag: Sagsbehandler: Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn Thomas Christian Rafn Leder af Økonomi

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 1.000 kr./2017-pl, netto Nr. Forslag Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 1 Center for tandregulering (CFT) - takststigning 48 77 108 149 2 Tandplejen 0-18 år (uden flygtninge) 120 120 120 120

Læs mere

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK 16. august 2016 16-3099 lb.nr. 163943-16/AN Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK Der har fra 2015 været en stigning i antallet af børn med behov for modtagegrupper

Læs mere

1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud

1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud 1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud Administrationsgrundlaget skal generelt tilrettes aktuelle forhold og ændrede principper gældende fra budget 2011. Som 1. udkast er tilføjet

Læs mere

Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet

Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet Med udgangspunkt i det budgetforlig, der blev indgået den 02-09-2016, er der nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet et forslag til en ny

Læs mere

justeret således der er overensstemmelse bilagene imellem.

justeret således der er overensstemmelse bilagene imellem. 1 - Høringsbrev vedr ressourcemodeller for skoler og B Hører til journalnummer: 00.01.10-G01-5-17 SKOLER; INSTITUTIONER OG KULTUR Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato:

Læs mere

Bilag Avedøre Skole, skolebestyrelsen

Bilag Avedøre Skole, skolebestyrelsen Bilag 1 Høringssvar Bemærkninger Center for Skole og Uddannelses kommentarer 1. Bestyrelsen er opmærksom på, at de økonomiske konsekvenser for skolen vil blive en anelse mindre, hvis den senest foreslåede

Læs mere

Dette bilag indeholder en beskrivelse af den nye bevillingsmodel på skoleområdet. Økonomien på dagområdet er uændret.

Dette bilag indeholder en beskrivelse af den nye bevillingsmodel på skoleområdet. Økonomien på dagområdet er uændret. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 2 Dette bilag indeholder en beskrivelse af den nye bevillingsmodel på skoleområdet. Økonomien på dagområdet er uændret. Indledende

Læs mere

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune.

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune. Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 25. marts 2011 Sagsnr.: 201008118-150 Tildeling af budget til differentieret undervisning

Læs mere

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elevtallene for børnehaveklasse i grundskolen for skoleåret 2014/15 viser, at: I skoleåret 2014/2015 startede knap 67.600 elever i børnehaveklasse i grundskolen.

Læs mere

Udfordringer til alle og uddannelse til flere

Udfordringer til alle og uddannelse til flere Udfordringer til alle og uddannelse til flere Byrådets plankonference Resurse tildeling 28. marts 2017 Almen-området Før og nu Nuværende model (budget 2017) Grundtildeling 2,3 mio.kr. til skoler/matrikler

Læs mere

Kilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017

Kilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 5: Borgere med handicap I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning 12.03.19 April 2019 S. 1/11 Indhold 1 - Indledning...3 2 - Model 5 30/33 ugentlige timer

Læs mere

2013 2,0 mio. kr. 2014 6,5 mio. kr. 2015 3,5 mio. kr. 2016 5,0 mio. kr. 17,0 mio. kr.

2013 2,0 mio. kr. 2014 6,5 mio. kr. 2015 3,5 mio. kr. 2016 5,0 mio. kr. 17,0 mio. kr. Evaluering af medarbejderarbejdspladser Byrådet har afsat 5 mio. kr. i årene 2014-16 til forbedring af skolernes fysiske rammer - herunder etablering af medarbejderarbejdspladser. Foruden disse midler

Læs mere

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Notat vedr. elevtal Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) 21.11.2012 Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Indledning Dette notat beskriver eleverne

Læs mere

Vejledning til timebevillingsbudget for skoleåret 2017/2018

Vejledning til timebevillingsbudget for skoleåret 2017/2018 Vejledning til timebevillingsbudget for skoleåret 2017/2018 Generelt Timebevillingsbudgettet består af 5 faneblade: 1) Overblik 2) Tildeling af lærertimer 3) Tildeling af pædagogtimer (inkl. DUS) 4) Tildeling

Læs mere

Elever i grundskolen, 2015/16

Elever i grundskolen, 2015/16 Elever i grundskolen, Dette notat giver overblik over antallet af elever i grundskolen. Opgørelsen viser, at antallet af elever i folkeskolen er faldet siden 2011/12, mens antallet af elever i frie grundskoler

Læs mere

5. FOLKESKOLER. Kapitel 5: Politikområde Folkeskoler. Halsnæs Kommune Budget

5. FOLKESKOLER. Kapitel 5: Politikområde Folkeskoler. Halsnæs Kommune Budget 5. FOLKESKOLER Fra august 2014 skal den nationale Folkeskolereform implementeres med betydelige indvirkninger på budgettets sammensætning på skolerne. I skrivende stund er det endelige lovforslag fremsendt

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Nøgletal på skoleområdet

Nøgletal på skoleområdet Budget 2017-2020 Nøgletal på skoleområdet Skoleudvalget 21. juni 2016 Tabel 1 Elevtal på folkeskoler Elevtal 0.-9. klasse på folkeskoler Fra 2011/12 (sept.) til 2016/17 (feb.) Udvikling viser 2011/12 2015/16

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

1. Indledning og baggrund

1. Indledning og baggrund Notat vedr. forslag til ny ressourcetildelingsmodel for skolevæsenet i Nordfyns Kommune gældende fra skoleåret 2014/2015 Dato 13. februar 2014 1. Indledning og baggrund Formål og baggrund: I forbindelse

Læs mere

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Dette bilag beskriver de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for oplægget

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10 Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5

Læs mere

Vedtaget Korrigeret Forbrug

Vedtaget Korrigeret Forbrug KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 7: Udsatte voksne I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser

Læs mere

Bilag, Decentralisering af ressourcer til specialundervisning

Bilag, Decentralisering af ressourcer til specialundervisning Bilag, Decentralisering af ressourcer til specialundervisning D. 9. september 2013, Børne- og Ungesekretariatet, økonomi 1. Indledning og mål 2. Ny kompetencefordeling skolelederen som beslutningstager

Læs mere

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Dette notat giver overblik over andelen af elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad.

Læs mere

Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne.

Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne. Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne. Dato: 25.10.11 Doc. 2011-144612 1 Baggrund. Med hensyn til baggrund for forslag om ny tildelingsmodel, processen i forbindelse med udarbejdelse

Læs mere