22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004."

Transkript

1 Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi, fysik, musik og håndarbejde i uudnyttede tagetager. I 1958 byggedes en ny fløj i forlængelse af den gamle bygning indeholdende klasseværelser, gymnastiksal, bibliotek m.v. Svømmesalen, der nu er nedlagt, er bygget i Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i Aalykkeskolen er 2-sporet på alle årgange fra klasse, og har i indeværende skoleår 2013/ elever fordelt på 20 normalklasser. Den gennemsnitlige klassekvotient er på 23,1. Skolens SFO har 186 børn tilmeldt, og dækningsgraden er 96 %. Skolen har fået pålagt glidende overgang Aalykkeskolen har en del elever fra andre skoledistrikter. Det bør tilstræbes, at der ikke indskrives flere elever fra andre distrikter end at skolens kan fastholdes som 2-sporet skole. 22.1

2 Bind III 22. AALYKKESKOLEN Skolen i dag En del af skolens lokaler er blevet opdateret og udbygget som et led i den tidligere gennemførte skoleudbygningsplan. Senest er der udført om- og tilbygning for etablering af en samlet indskoling for klasse og SFO i en nyopført indskolingsfløj i tilknytning til skolens gymnastiksal samt gennemført opdatering af skolens lokale til natur/teknik og biologi. Der er dog stadig enkelte områder der endnu ikke er opdateret. Klasselokalerne der anvendes af klasse er beliggende i den gl. hovedbygning. De lokaler der vender mod vest er for et par år siden blevet renoveret som følge af en stor vandskade. Der er en stor mangel på grupperum ved lokalerne i den gl. hovedbygning. Skolen har selvstændige faglokaler til næsten alle fag og kapacitet heraf modsvarer skolens størrelse. Generel istandsættelse vurderes at henhøre under almindeligt vedligehold. Begge gymnastiksale fremstår renoverede og udgør rammen om skolens idrætsundervisning. Svømmesalen er nedlagt og anvendes nu til depot, men ønskes anvendt til undervisning og lign. Lokalerne for skolens læringscenter er renoveret i Læringscentret ønskes placeret mere centralt. Eneste samlingsmulighed er gymnastiksalene, men da de ofte er skemalagt til idræt efterlyses større samlingslokale/skoletorv, hvor flere elever, eksempelvis en afdeling, vil kunne samles til fælles instruktion, forelæggelser eller lign. Der savnes samlingsmulighed for hele skolen. I forbindelse med skolens personalerum efterlyses bedre mulighed for forberedelse og mødeafholdelse for de mange årgangs- og klasseteams. Lokalerne for skolens administration er små og der savnes depot- og kopirum hertil. Der ønskes et fælles ledelsesområde med mere central placering. Nedenstående punkter er en opsummering af en række problemstillinger og behov samt ønsker og forventninger til den fremtidige skole fremhævet af projektgruppen ved de gennemførte besøg på skolen. 1. Sammenbygning af skolebygningerne som foreslået i den oprindelige udviklingsplan for Aalykkeskolen. Herunder etablering af skoletorv og nyt centralt placeret læringscenter. 2. Ombygning og omstrukturering for etablering af en mere klar afdelingsopdeling og tidssvarende undervisningsmiljøer for mellemtrin og udskoling. 3. Forbedring af depot, køkken og forberedelsesfaciliteter for personale og administration. 22.2

3 Bind III 22. AALYKKESKOLEN Forslag til udviklingsplan Forslaget til udviklingsplan for Aalykkeskolen er en naturlig videreførelse af den udviklingsplan der tidligere har været gældende for skolens udbygning. Forslaget er udarbejdet i samarbejde med daværende projektgruppe og tager udgangspunkt i elevtalsprognose og det af projektgruppen, udarbejdede programoplæg incl. bilag. Udviklingsplanen kan opdeles i følgende hovedområder: A. Tilbygning PSC, skoletorv og ombygning ved mellemtrin B. Ombygning personalefaciliteter, møde og udskoling De enkelte områder er udtryk for en mulig opdeling i byggeetaper. Det bemærkes, at den alfabetiske opdeling i dette tilfælde er udtryk for en bunden rækkefølge. Efterfølgende gives en kortfattet beskrivelse af de enkelte hovedpunkter. A. Tilbygning PSC, skoletorv og ombygning ved mellemtrin Den nuværende gangbro mellem de to hovedbygninger nedtages og der opføres tilbygning i tre etager med tagterrasse indeholdende: Kælderetage med depotrum til PSC og administration, fælles personalegarderobe og personaletoiletter. Kælderetagen udføres således at den skaber forbindelse mellem de eksisterende kælderafsnit i de to gamle bygninger. Stueetage med niveauforskydning der giver niveaufri adgang fra skolegården og via bredt (sidde-) trappeanlæg skaber forbindelse til stueetagens niveau og via mindre trappeløb til personalegarderobe i kælderetage. Stueetagen udgør skoletorv og samlingsrum, der kan anvendes til fællessamlinger, morgensang, opholdsareal m.v. Etagen forbinder stueetagerne i de to gamle bygninger, idet mindre niveauforskel optages i trappeløb i gymnastiksalsfløjen. Det bemærkes, at skolens hovedindgange fastholdes ved de eksisterende hovedtrapper, hvilket gør skoletorvet mere anvendeligt til afdelingsundervisning o. lign. På 1. sal udgør tilbygningen skolens nye centralt beliggende pædagogiske servicecenter, der indrettes som et stort åbent rum opdelt med reolarrangementer, skærmvægge og lignende. Det påregnes, at eksempelvis klassesæt og lærerbibliotek kan placeres i sit eget afgrænsede område som en integreret del af PSC. Derudover er der som tidligere nævnt fjerndepot i kælderetagen. 22.3

4 Bind III 22. AALYKKESKOLEN Øverst oppe indrettes en tagterrasse der kan fungere som udeværksted og eksperimentarium for skolens naturværksteder og billedkunst. De to tagetager forbindes med en smal forbindelsesgang, hvortil den nye centralt placerede elevator også har forbindelse. Herved giver denne også niveaufri adgang til den gamle skolebygnings tagetage. I gymnastiksalsfløjen ombygges 1. sal således at der med udgangspunkt i det nuværende bibliotek indrettes et fleksibelt undervisningsområde til 4 mellemtrinsklasser med tilhørende grupperum og lokaler til støtteundervisning. Grupperummene disponeres således at en del af disse fra april juni kan benyttes i forbindelse med glidende overgang, idet lokalerne er beliggende lige over indskolingsområdet med god forbindelse hertil. B. Ombygning personalefaciliteter, møde og udskoling I skolens hovedbygning foretages en række mindre ombygningsarbejder således: I underetagen nedbrydes en række af de arkivrum der er etableret i gangarealet, således at der bliver bedre forbindelse mellem skolens møderum og det nye personalerum, der placeres i det nuværende EDBlokale øst for midtergangen. Der indrettes nyt køkken i forbindelse med personalerummet. Kontorerne overfor indrettes til kontorer for psykolog og sundhed, samt U.U. vejleder. I stueetagen indrettes det nuværende personalerum til møde- og forberedelsesrum. Det nuværende garderobeområde ombygges til nyt tekøkken for administration og møderum, rengøringsrum samt nye elevog personaletoiletter. I det tidligere rygerum indrettes skolebod med forbindelse til det nye skoletorv. På 1. sal renoveres de klasselokaler der ikke blev renoveret i forbindelse med vandskaden, og der indbygges rengøringsrum og nye elevtoiletter. Endvidere etableres kontor til pædagogisk servicecenter samt lokale til IT-vejleder. Afrunding Med den foreslåede udviklingsplan og de nævnte forudsætninger for optagelse af elever fra andre distrikter har Aalykkeskolen kapacitet til at optage skoledistriktets elever. Skolen fremstår afdelingsopdelt med en integreret SFO for klasse og har en kapacitet svarende til 2 spor fra klasse samt mulighed for at optage børn i glidende overgang. 22.4

5 Bind III 22. AALYKKESKOLEN Hovedlinjerne i forslaget til udviklingsplan er drøftet med og principielt godkendt af den daværende på skolen nedsatte projektgruppe. Vedrørende de enkelte lokalers indretning, istandsættelse og udstyrsniveau henvises til den generelle beskrivelse forrest i dette afsnit. Bilag Elev- og klassetalsprognose Situationsplan Tegn Eksisterende forhold grund- og stueplan Tegn Fremtidige forhold grund- og stueplan Tegn Eksisterende forhold 1. sal og 2. sal Tegn Fremtidige forhold 1. sal og 2. sal Tegn

6 Elev- og klassetalsprognose Aalykkeskolen 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/ til 9. klasse - elevtal 0. til 9. klasser Klassekvotient 10. klasse - elevtal 10. klasser/hold Specialklasser - elevtal Specialklasser/grupper Antal elever ialt ,1 24,5 23,8 23,8 23,9 23,8 25,0 24,6 24,0 23,2 23,6 24, Børn i glidende overgang SFO - 0. til 3. klasse 177 ~ 96 % I skoleåret 2013/14 råder skolen over 21 hjemklasselokaler. Heraf anvendes 1 til grupperum. Eventuel klasse såfremt klasser ikke sammenlægges eller klasser med høj klassekvotient deles. Tal for 2013/14 er aktuelle elevtal. Resterende tal er baseret på Elevtalsprognose 2013/ /28 sc005 og skoescenario 3 Kolding Kommune maj 2014 Antallet af børn i SFO er beregnet ved fremskrivning af nuværende dækningsgrad. Der foreligger ikke prognosetal for center- eller specialklasseelever. Det aktuelle antal elever forudsættes fastholdt i nærværende udviklingsplan. Skolen vil have glidende overgang 2015.

7

8

9

10

11

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 HORNBÆK SKOLE 12. HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Nærværende forslag til udviklingsplan for Hornbæk Skole er identisk med

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE SEPTEMBER 2014 Luftfoto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Helhedsplan - forudsætninger / indledning 04 / formål 04 / proces 04 / den nye skolereform 04 Skærbæk Distriktsskole

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE KÆRBYSKOLEN FAKTA Adresse Kærbyskolen Oluf Borchs Vej 2 9000 Aalborg Telefon +45 99 82 13 00 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT.

ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT. ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT. 1. BAGGRUND FOR PROJEKTET. Fokuspunkt 5 i programmet Folkeskolen år 2000 hedder En god start - det fælles grundlag. Der lægges heri op til, at der skal etableres et tættere

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 15-01-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten Lomholt Morten Normann

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi 7. april. 2015 Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi MED udvalget har på sit møde den 7. april behandlet oplæg til ejendomsstrategi i høring og har følgende kommentarer. Vi finder, at det på mange måder

Læs mere

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000.

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000. Nr. Fagchefens prioritering 12 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 20 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 21 3 Børne- og Uddannelsesudvalget 22 12 Børne- og Uddannelsesudvalget 23 18 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Budget 2010 (2011-2013)

Budget 2010 (2011-2013) Budget 2010 (2011-2013) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 (2011-2013) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 3. INSTALLATIONSPRINCIPPER 3.1 VVS installationer 3.1.1 Generelt 3.1.2 Kloak 3.1.3 Afløb 3.1.4 Vand og sanitet 3.1.

INDHOLDSFORTEGNELSE. 3. INSTALLATIONSPRINCIPPER 3.1 VVS installationer 3.1.1 Generelt 3.1.2 Kloak 3.1.3 Afløb 3.1.4 Vand og sanitet 3.1. INDHOLDSFORTEGNELSE BYGGESAGENS PARTER FORORD 1. GENEREL BESKRIVELSE 1.1 Forudsætninger 1.2 Pædagogisk v ision 1.3 Arkitektonisk hovedidé 1.3.1 Hoveddispositionen 1.3.2. Hjemområderne (niveaudelingen)

Læs mere

Hvad synes du om Odense kommunes planer for Vestre Skole?

Hvad synes du om Odense kommunes planer for Vestre Skole? Hvad synes du om Odense kommunes planer for Vestre Skole? Alle odenseanske skoler er blevet bedt om inden 21. oktober 2010 at indsende et høringssvar vedr. det oplæg til ændring af skolestrukturen i Odense,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Aakjærskolen...2 Balling Skole...17 Breum skole...38 Brårup skole...52 Durup Skole...70 Fursund Skole...83 Glyngøre skole...96 Hem Skole...107 Højslev Skole...121 Jebjerg Skole...136 Nr. Søby Skole...154

Læs mere

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 PROJEKTETS PARTER Freja ejendomme A/S Codanhus Gl. Kongevej 60, 6. sal 1850 Frederiksberg C Tlf. 3373 0800 www.freja.biz HCM Arkitekter ApS/Par Kigkurren 8C,

Læs mere

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Overført anlæg Nummer 10 Projektnavn Lærerarbejdsladser Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse -

Læs mere

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012 KRAFTCENTER KORSHØJ JUNI 2012 Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet Det handler om at skabe VISIONER og transformationsoplevelser... REEHOLM & BREDAHL

Læs mere

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 18. februar 2011 1. Resume Børn og Unge har en vision om at skabe fremtidens skole som kernen i et sammenhængende børne- og ungemiljø i midtbyen.

Læs mere

Forligsparterne er enige om, at der til modernisering af folkeskoler afsættes 11,875 mio. kr. i 2010 og årligt 10 mio. kr. fra 2011.

Forligsparterne er enige om, at der til modernisering af folkeskoler afsættes 11,875 mio. kr. i 2010 og årligt 10 mio. kr. fra 2011. Skole- og Kulturafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Birkhovedskolen, genopretning og modernisering 1. Indledning Politisk Aftale for Nyborg Kommunes budget 2010-2013 fastslår: Forligsparterne er enige

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 13.05.2009 kl. 12:00 Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 13.05.2009 kl. 12:00 Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget 13.05.2009 kl. 12:00 Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget 13.05.2009 Punkter på åbent møde: 69. Kriterier for prioritering af midler til renovering af skoler i 2009 1 70. Godkendelse

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Skole- og Familieområdets mødelokale 1 Administrationscentret, 2.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Skole- og Familieområdets mødelokale 1 Administrationscentret, 2. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Skole- og Familieområdets mødelokale 1 Administrationscentret, 2. sal Mødedato Onsdag den 11. januar 2012 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer

Læs mere

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010)

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Korsholm Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Udvikling

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012 Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012 2 Indhold Indhold... 3 Afsnit 1.1 Indledning... 4 Afsnit 1.2 Overordnet vurdering af det samlede skolevæsen i Herlev Kommune... 6 Kvalitetsrapport

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere