Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015."

Transkript

1 Bestyrelsen ved HF & VUC FYN 20. april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts Fra bestyrelsen deltog: Kristian Grønbæk Andersen (formand), Poul Skov Dahl, Anne Jensen, Jens Mejer Pedersen, Finn Hartvig Nielsen, Anna Elisabeth Lunders, Claus Jensen, Harald Tokerød, og Mathias Gjerlufsen (ny kursistrepræsentant, der afløser Nikolaj Sehested). Afbud fra: Steen Møller (næstformand), Steffen Svendsen, Martin Rasmussen Fra direktionen deltog: Rektor Stig Holmelund Jarbøl, viceforstander Hans Christian Drescher, Økonomi- og administrationschef Vera Buus Nielsen, Referent Mette E. Hansen. DAGSORDEN 0. Godkendelse og underskrift af referater fra møde den 21. januar 2015, 4. marts 2015 samt 6. maj og 27. maj 2014 Bestyrelsen godkender og underskriver referater. 1. Godkendelse af dagsorden Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse af årsregnskab 2014 I forbindelse med aflæggelse af regnskab for 2014 er det af undervisningsministeriet pr. 28. januar 2014 udmeldte Paradigme for Årsrapport 2014 og Vejledning om udarbejdelse af samme fulgt. Årsresultatet udgør 11,4 mio. kr. svarende til 2,8 % af omsætningen. Dette er meget tæt på de budgetlagte 9,2 mio. kr. Kursistmæssigt er der årskursister mod budgetteret Økonomisk får det ingen indflydelse, da der er tale om et fald i ordblindeblindeundervisning med et højt taksametertilskud og en stigning i primært avu med et lavt tilskud. Der er i årsrapporten dette år fokus på specielt hf-kursisternes videre brug af uddannelsen. Kvalitets- og tilsynsstyrelsen udsendte 6. marts 2013 et brev, hvori de bad bestyrelsen udpege en person, der på bestyrelsesvegne kan signere den elektroniske indberetning. På daværende tidspunkt blev forstander udpeget. 25. marts 2014 bemyndigede bestyrelsen Økonomi- og Administrationschef Vera Buus Nielsen sammen med Forstander Lisbeth Simonsen til at foretage digital regnskabsindberetning. Rektor Stig Holmelund Jarbøl foreslås bemyndiget i stedet for Lisbeth Simonsen.

2 Bilag 1 Årsrapport 2014 Bestyrelsen godkendte Årsregnskab Bestyrelsen bemyndigede Rektor Stig Holmelund Jarbøl til at foretage digital regnskabsindberetning i stedet for Lisbeth Simonsen. Bestyrelsen godkender indstillingen 3. Stillingtagen til revisionsprotokollat Bestyrelsens stillingtagen til revisors kritiske bemærkninger og anbefalinger i revisionsprotokollatet. Revisor bemærker følgende vedrørende to verserende retssager en vandskade på Hf-kurset i Odense og tvist vedrørende grundkøb i Kottesgade Odense. Om vandskadesagen er anført følgende i revisionsprotokollen: Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henvise til omtale i ledelsesberetningen og noterne om en større vandskade i en af institutionens ejendomme. Det er ledelsens vurdering, at det ikke er institutionen, der vil skulle dække samtlige omkostninger til udbedring af skaden. Der er væsentlig usikkerhed forbundet med vurderingen. Såfremt institutionen kommer til at afholde selvforsikringsudgifterne for skaden, anslås den samlede omkostning for institutionen at udgøre 5,2 mio. kr. Vi er enige i beskrivelsen i ledelsesberetningen og noterne samt den regnskabsmæssige behandling af forsikringshændelsen. Bestyrelsen har fulgt udviklingen i vandskadesagen fra 2012, herunder de initiativer, der har været gjort for at indgå forlig med de involverede firmaer. Sagen forventes afgjort ved voldgiftsnævnet. Om sagen vedrørende grundkøb er følgende nævnt: Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henvise til omtale i ledelsesberetningen og noterne om en verserende retssag vedrørende en servitut på en af institutionens ejendomme. Sælger af grunden vedgår, at handlen er sket under forudsætningen, af at servitutten kunne afløftes, men fra kommunal side fastholdes VUC s ansvar i sagen. Et evt. krav mod institutionen forventes at andrage maksimalt 3 mio. kr. Vi er enige i beskrivelsen i ledelsesrapporten og noterne. Også denne sag har bestyrelsen fulgt, hvor krav er gjort gældende mod sælger af grunden og subsidiært HF & VUC FYN. Sagen var berammet i marts 2015, men er blevet udsat. Bilag 2 Revisionsprotokollat 2014 Revisionsprotokollatet tages til efterretning. Der er ingen kritiske bemærkninger eller anbefalinger. Bestyrelsen godkender indstillingen

3 4. Lånekonvertering I henhold til godkendelsen af den ændrede Finansierings- og investeringspolitik på det ekstraordinære elektroniske bestyrelsesmøde den 4. marts 2015 orienteres om lånekonverteringen og de økonomiske konsekvenser herved. Bestyrelsen godkender konverteringen. 5. Orientering om proces for strategiske indsatsområder Strategiprocessen for er igangsat. Der arbejdes med en bottom-up proces, hvor medarbejdere i alle afdelinger giver input til strategien. HF & VUC FYNs ledelse arbejder med at sikre, at processen munder ud i en koordineret fælles strategi. Der er iværksat en arbejdsproces, hvor afdelingerne udarbejder strategielementer til den samlede strategi. Strategielementerne skal være retningsgivende for den enkelte afdelings arbejde og for organisationen som helhed. Strategien understøttes, kommunikeres og følges op af ledelsen i løbet af strategiperioden. Bestyrelsen vil på et strategiseminar i september 2015 arbejde med strategien, der skal træde i kraft fra januar Bilag 3 - Strategiproces og foreløbig tidsplan. Bestyrelsen godkender indstillingen og ser frem til input og drøftelser af den fremtidige strategi på bestyrelsesseminaret i september. 6. Kursisttrivselsundersøgelse november 2014 Undersøgelsen fremviser en svarprocent på 84 (1803 besvarelser ud af 2149 mulige). Generelt på landsplan er elevtrivslen faldende i 2014-undersøgelsen. Årsagen er ikke umiddelbart kendt. Den enkelte skole skal finde ind til årsagen i forbindelse med dialogmøder og opfølgning. For HF & VUC FYNs vedkommende er der sket et fald på 4 point samlet set i forhold til undersøgelsen. Ser vi på studieretninger, er der et fald på -3 på 2 årig hf (68), -2 på hf-enkeltfag (68), -3 på avu (67) og en stigning på + 1 på FVU (73). Trods et fald ligger HF & VUC FYN fortsat på et godt niveau på de fleste parametre. Undersøgelsen indikerer, at fokus på følgende prioriterede indsatsområder vil forbedre kursisternes trivsel: undervisningen og undervisningens organisering

4 uddannelsens studieadministration og uddannelsens ledelse lærernes engagement i undervisningen, lærernes evne til at formidle stoffet, lærerne bruger opdateret viden og materialer, lærerne er gode til at samarbejde om undervisningen kursisternes indflydelse på undervisningen skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder), skolens indretning og udseende Afdelingerne følger op lokalt med dialogbaserede møder og handleplan. Bilag 4 a) Kursisttrivselsundersøgelse ordinære undervisning præsentation b) Kursisttrivselsundersøgelse fuld rapport 2014 c) Kursisttrivselsundersøgelsen fjernundervisningen præsentation Medarbejderrepræsentanterne fremhævede, at det af undersøgelsen fremgår, at underviserne får forholdsvis høje point i absolutte tal. Bestyrelsen godkender indstillingen med en tilføjelse om, at der ønskes fokus på opfølgning både fra direktion og afdelinger. 8. Styrket samarbejde mellem HF & VUC FYN og erhvervsskolerne på Fyn En ny reform for erhvervsuddannelserne (EUD) træder i kraft pr august Reformen indeholder en række øgede niveaukrav til elever, der skal gennemføre en erhvervsuddannelse. Undervisningsministeren har i denne forbindelse udsendt et hyrdebrev, hvor der indstilles til et forøget samarbejde mellem landets VUC er og erhvervsskoler. I brevet lægges der op til, at samarbejdet bør etableres som forpligtende lokale samarbejdsaftaler. Ministeren pointerer, at det er vigtigt, at eleverne bliver godt klædt på til at kunne påbegynde en erhvervsuddannelse, og derfor prioriteres det højt at få samarbejdet til at fungere. Ministeriet vil følge udviklingen tæt. Dette indebærer bl.a., at erhvervsskolerne i deres handlingsplaner skal redegøre for, om et samarbejde om eud-forberedende undervisning er etableret. På Fyn har vi indledt dialog med erhvervsskolerne om et styrket samarbejde. Sigtet er, at der skal etableres samarbejdsaftaler med alle erhvervsskoler på Fyn om undervisningsaktiviteter på HF & VUC FYN samt på erhvervsskolerne med henblik på at kvalificere eleverne til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Endvidere skal der etableres samarbejde på leder- og vejlederniveau. HF & VUC FYN ønsker, at der overfor relevante målgrupper kan markedsføres fælles EUD-forberedende forløb. Bilag 5 - Hyrdebrev - samarbejde mellem VUC og Erhvervsskoler

5 Bestyrelsen godkender indstillingen. 9. Orientering a. Orientering om OK 15 b. Formanden har på bestyrelsens vegne godkendt indberetning af klassekvotient for vinteroptaget 2015, der dokumenterer, at institutionen overholder det fleksible klasseloft (max. 28 kursister i gennemsnit på 1. hf-klasserne). c. Orientering om skrivelse til bestyrelsesformænd fra UVM. 10. Eventuelt Bilag 6 Skrivelse til bestyrelsesformænd fra UVM a. Fastlæggelse af dato for bestyrelsesseminar i september. Bestyrelsesseminaret afvikles den 17. september 2015 i Svendborg fra kl. 9:00. Seminaret afsluttes med middag. b. Bladet Voksenuddannelse bliver omdelt. Venlig hilsen Kristian Grønbæk Andersen / Stig Holmelund Jarbøl Godkendt og underskrevet, Odense den 25. marts Formand Kristian Grønbæk Andersen Næstformand Steen Møller Anne Jensen Steffen Svendsen Harald Tokerød Martin Rasmussen Claus Jensen Mathias Gjerlufsen

6 Poul Skov Dahl Jens Mejer Pedersen Finn Hartvig Nielsen Anna Elisabeth Lunders Rektor Stig Holmelund Jarbøl

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 17. marts 2015 Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Tilstede uden stemmeret: Anny Overgaard

Læs mere

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen.

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen. 25.03.2010 JMP/ask Referat fra bestyrelsesmøde den 24. marts 2010 på Kold college Deltagere Torben Mølgaard Andersen Lone Engberg Thomsen Morten Weiss-Pedersen Niels Henning Olsen Peter Zinck Thomas Johansen

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet. Dagsorden: 1. Årsrapport for 2013 / v. revisor

Læs mere

HF & VUC FYN ÅRSRAPPORT 2014

HF & VUC FYN ÅRSRAPPORT 2014 HF & VUC FYN ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Indhold... 2 Ledelsesberetning... 3 Institutionsoplysninger... 3 Præsentation af institutionen... 5 Årets faglige resultater... 6 Årets økonomiske resultat... 9 Målrapportering...

Læs mere

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 22. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 0. Valg af nyt bestyrelsesmedlem 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. december 2010

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen.

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen. Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Mogens Birkebæk, Frits Andersen, Pauli Johansen (fra pkt. 3 og frem), Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

42. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 9. december 2014, kl. 15.00-18.00 Bemærk, at mødet afholdes på byggepladsen Kolding Åpark 16

42. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 9. december 2014, kl. 15.00-18.00 Bemærk, at mødet afholdes på byggepladsen Kolding Åpark 16 42. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 9. december 2014, kl. 15.00-18.00 Bemærk, at mødet afholdes på byggepladsen Kolding Åpark 16 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 24. marts 2015 Referat Deltagelse: Til stede: Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Bente Steffensen, Sanne Bjørn, Søren Gubi Axelsen, Karin Nørholm

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Tlf. mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 VUC Storstrøms bestyrelse. Dato 16. september 2013 Mødet torsdag den 26. september

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side. Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen

Indholdsfortegnelse Side. Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige resultater 5 Årets økonomiske resultat 9 Hoved- og nøgletal 11 Vurderinger og forventninger

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef)

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef) Til stede: Afbud: Andre deltagere: Gregers Christensen, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Nedim Yasar (kursistrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Niels Humble (medarbejderrepræsentant,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Susanne Markussen (SM) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Louise Bak (LO) Torben Bugge

Læs mere

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12. december 2011 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Pkt. Dagsorden Bestyrelsesmøde - referat 21. marts 2013 kl. 16.00 Ryesgade 3F, 4. sal 0. Tilstedeværende til bestyrelsesmødet 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 13. december 2012 Tilstede fra Bestyrelsen:

Læs mere

tirsdag den 7. juni 2011 kl. 16.00 i konferencelokalet

tirsdag den 7. juni 2011 kl. 16.00 i konferencelokalet Referat af bestyrelsesmøde for Herning HF og VUC tirsdag den 7. juni 2011 kl. 16.00 i konferencelokalet I mødet deltog: Willy Grøn, Jonna Jensen, Christian Aagaard, Ulla Diderichsen, Torben Henriksen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Bestyrelsesmøde REFERAT. Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød REFERAT Bestyrelsesmøde Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Herning HF og VUC. Tirsdag den 26. november 2013 kl. 16.00

Referat af bestyrelsesmøde Herning HF og VUC. Tirsdag den 26. november 2013 kl. 16.00 Referat af bestyrelsesmøde Herning HF og VUC Tirsdag den 26. november 2013 kl. 16.00 I mødet deltog: Jonna Jensen, Christian Aagaard, Anny Overgaard, Ole Mynster Herold. Fra ledelsen deltog Marianne Dose

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Referat. VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde. Den 21.september kl. 10.00-12.00 på Hotel Hesselet. Tilstede: Dagsorden. 1. Godkendelse af referat

Referat. VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde. Den 21.september kl. 10.00-12.00 på Hotel Hesselet. Tilstede: Dagsorden. 1. Godkendelse af referat Referat Bestyrelsesmøde Den 21.september kl. 10.00-12.00 på Hotel Hesselet Tilstede: Dagsorden Ulla Koch, Sigurd Gormsen, Leif Nielsen, Michael Kaas Andersen, Bodil Knudsen, Tom Rasmussen, Thomas Clausen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen.

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere