Lokalplan nr B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge"

Transkript

1 Lokalplan nr B Boligområde ved Nygade i Skævinge

2 LOKALPLAN NR B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

3 Skævinge Kommune LOKALPLAN NR B Område til boligformål og grønt område i Skævinge Nygade INDHOLD INDLEDNING... 4 LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 5 Lokalplanområdet og lokalplanområdets omgivelser... 5 Lokalplanens indhold... 5 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 6 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Lokalplanens formål Lokalplanens område- og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Bebyggelsens omfang Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer - hegn og beplantning Støj fra trafik Grundejerforening Lokalplanens retsvirkninger... 9 VEDTAGELSESPÅTEGNING...10 KORTBILAG 1: Lokalplanens afgrænsning...11 KORTBILAG 2: Lokalplanområdets inddeling i delområder...12 KORTBILAG 3: Lokalplanens opdeling i mulige udstykningsområder...13 KORTBILAG 4: Illustrationsplan for lokalplanens indretning...14 Lokalplanen er udarbejdet af: Dencker s Consulting ApS v./ Arkitekt Poul Dencker Karlslunde Landevej Karlslunde Tlf Fax i samarbejde med Skævinge Kommune Lokalplan nr B 3

4 INDLEDNING Hvorfor en lokalplan? I en kommune skal der normalt laves lokalplan, når: dele af kommuneplanen skal realiseres der gennemføres udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder forældede byplanvedtægter eller lokalplaner skal moderniseres eller ændres. Hvad er en lokalplan? En lokalplan består af to dele: En redegørelse for planen samt planens juridiske bestemmelser. I redegørelsen orienteres kommunens borgere og andre interesserede om lokalplanens formål. De eksisterende forhold i området og lokalplanens indhold og forhold til den øvrige planlægning beskrives. Den juridiske del indeholder de bestemmelser, der efter lokalplanens vedtagelse er bindende for grundejerne og brugerne. Lokalplanens bestemmelser er udformet som paragraffer og suppleret med kortbilag. Lokalplanen tinglyses på alle ejendomme indenfor planens område. Fremlæggelse og indsigelsesfrist For at sikre borgernes indsigt og medindflydelse i planlægningen fremlægges nærværende lokalplanforslag nr B til offentlig høring i perioden 1. september 2004 til 27. oktober Lokalplanforslaget vil være fremlagt til gennemsyn på Rådhuset, Teknisk Afdeling samt på Skævinge Bibliotek i den anførte periode. Har De indsigelser eller ændringsforslag til lokalplanforslaget, skal De senest til kontortids ophør den 27. oktober 2004 have afleveret kommentarerne skriftligt til: Skævinge Kommune Teknisk Afdeling Harløsevej Skævinge Før en lokalplan vedtages endeligt, behandler kommunalbestyrelsen de modtagne skriftlige tilkendegivelser og beslutter i hvilket omfang, bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag skal have indflydelse på den færdige plan. Kommunalbestyrelsen bekendtgør herefter lokalplanens endelige vedtagelse i den lokale presse. Lokalplanens bestemmelser tinglyses på de berørte ejendomme. Særligt om lokalplanens kortbilag Lokalplanen indeholder flere kortbilag: Kortbilag 1 Matrikelkort og lokalplanafgrænsning er et bindende kortbilag og kan kun fraviges gennem en dispensation. Kortbilag 2 Lokalplanområdets inddeling i delområder er ligeledes et bindende kortbilag. Kortbilag 3 Lokalplanområdets indretning er en principskitse. Principskitser angiver lokalplanens hovedprincipper og er bindende for så vidt angår disse. Kortbilaget kan derfor kun fraviges, hvis der er tale om en mindre betydende afvigelse, der ikke berører planens hovedprincipper. Kortbilag 4 Illustrationsplan for indretning er en illustrationsplan. Illustrationsplanen er ikke direkte bindende for udbygningen af lokalplanområdet, men er medtaget for at give bygherre, kommende beboere og naboer indtryk af, hvad kommunalbestyrelsen har til hensigt med lokalplanen. 4 Lokalplan nr B

5 LOKALPLANENS REDEGØ- RELSE Lokalplanområdet og lokalplanområdets omgivelser Lokalplanområdet, beliggende i Nygadeområdet i Skævinge by, jf. Kommuneplan benævnt delområde H1, omfatter m 2. Mod vest afgrænses lokalplanområdet af matr.nr. 69a. Mod nord afgrænses området af matr.nr. 49 b og 9 ak, og mod øst af Nygade. Mod syd afgrænses lokalplanområdet af matr.nr. 9ø, 9v, 9u og 9ag alle Skævinge By, Skævinge. Lokalplanens baggrund og formål Skævinge Kommune ønsker med lokalplan nr B at sikre en hensigtsmæssig udbygning af parcellen til boligformål. Ved lokalplanens endelige vedtagelse forbliver lokalplanområdet i byzone. Det er intentionen med lokalplanen, at der skabes det planmæssige grundlag for fjernelse af de på parcellen beliggende misligholdte industribygninger og etablere en attraktiv boligbebyggelse ud mod Nygade. Desuden sikrer bestemmelser om maksimal bebyggelsesgrad på 40 %, at den nuværende udnyttelse på ca. 70 % reduceres væsentligt, hvorved friarealer for de fremtidige beboere frigøres. På parcellen etableres 10 parkeringspladser i tilknytning til indkørsel fra Nygade. Herfra anlægges stiforbindelser til de enkelte boligenheder. Udsigt mod vest mod bebyggelsen vest for Hovedvejen. Til venstre I billedet ses fra Nygade den eksisterende bebyggelse med den 2 etagers villa der bevares i forgrunden og fabriksbygningerne bagved, der nedrives. Lokalplanens indhold Lokalplanområdets afgrænsning, jf. kortbilag 2. Bebyggelse En del af lokalplanområdet udlægges til boligbebyggelse med mulighed for opførelse af op til 6 boliger samt renovering af den på parcellen eksisterende 2 etagers bolig. Grønne områder Der etableres beplantning i form af lave hække langs stiarealer og mellem boligenheder. I arealet mellem de to rækkehuseenheder anlægges en mindre legeplads. Udsnit af fremtidig tæt-lav bebyggelse af matr.nr: 9ah Skævinge By, Skævinge. Billedet er set fra vest med den eksisterende 2 plansvilla i baggrunden. Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 9ah, Skævinge By, Skævinge, beliggende Nygade 3, 3320 Skævinge. Vejadgang Vejadgangen til og fra matr.nr. 9ah bevares i den nuværende udformning. Ved vejadgangen til lokalplanområdet skal tilstrækkeligt udsyn sikres ved højdemæssig begrænsning af buske eller hække til 1 m over belægning i indtil 3 m på begge sider af indkørsel. Lokalplan nr B 5

6 Stier Der sikres adgang fra den projekterede stiforbindelse i lokalplanområdet til Nygade. Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplan 2001 Lokalplanen er i overensstemmelse med regionplanen for Frederiksborg Amt. Kommuneplan Lokalplanen holder sig inden for rammerne i kommuneplanens bestemmelser for området. Området er omfattet af bestemmelserne for område H1, hvori er fastlagt: Området kan anvendes til boligformål samt mindre servicevirksomheder. Der må kun etableres virksomheder i miljøklasse 1 og 2. Etageantal: max. 2 Bygningshøjde: max. 8,5 Bebyggelsesprocent: max. 40 Spildevand Lokalplanområdet er omfattet af Skævinge Kommunes spildevandsplan, hvorefter spildevand fra området skal pumpes til rensningsanlægget i Skævinge. Området skal kloakeres således, at spildevandet ledes til offentlig kloak. Tagvand fra bebyggelsen bør nedsives. Lokalplanområdet er for nærværende tilsluttet Skævinge Kommunes spildevandsanlæg, med tilslutning til hovedledning i Nygade. I forbindelse med tilslutning af 7 boligenheder sikres det at spildevandsstikledning er tilstrækkeligt dimensioneret. Vandforsyning Området forsynes med vand fra Skævinge Vandværk. Varmeforsyning Der er tilslutningspligt til Skævinge Fjernvarmeværk. Kirkebyggelinie Lokalplanområdet ligger inden for kirkebyggelinien omkring Skævinge Kirke. I henhold til naturbeskyttelseslovens 19, stk. 1, må der ikke opføres bebyggelse med en højde over 8,5 m inden for en afstand af 300 m fra en kirke, medmindre kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen. Lokalplanen muliggør opførelse af boliger til helårsbeboelse med en maksimal højde på 8,5 meter, og er dermed ikke i strid med naturbeskyttelseslovens 19, stk. 1. Dispensation til opførelse af bebyggelse i lokalplanområdet på mere end 8,5 m i højden kræver dispensation fra eller ophævelse af kirkebyggelinien. Støj fra trafik Lokalplanen fastsætter, at støj fra trafik ikke må overstige 30dB(A) for indendørs opholdsrum og 55dB(A) for udendørs opholdsarealer. 6 Lokalplan nr B

7 LOKALPLANENS BESTEM- MELSER Med hjemmel i lov om planlægning - lovbekendtgørelse nr. 440 af 10. juni fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er: 1.1 at sikre at en del af lokalplanområdet udlægges til boligområde med mulighed for opførelse af op til 6 boliger samt renovering af den på parcellen eksisterende 2 etagers bolig. 1.2 at sikre at en del af lokalplanområdet udlægges til parkering, fællesareal og en mindre legeplads. 2 Lokalplanens område- og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter matr.nr. 9ah Skævinge By, Skævinge, samt alle ejendomme, der efter lokalplanens endelige godkendelse udstykkes fra den nævnte ejendom inden for lokalplanens område. 2.2 Området forbliver i byzone. 3 Områdets anvendelse Delområde 1: 3.1 Delområde 1 udlægges til haver, grønt område, legeplads, beplantningsbælter, parkeringsarealer og stianlæg for lokalplanens område. Inden for delområde 1 kan der ikke opføres yderligere bebyggelse, bortset fra legehuse, sædvanligt tilhørende udhuse til brug for én familie og lignende faciliteter til fælles aktiviteter mv. Udhuse skal placeres med den på kortbilag 2 viste placering. Delområde 2: 3.2 Delområde 2 udlægges til tæt-lav helårsbeboelse. 3.3 På hver parcel må kun opføres én bolig. 3.4 Boliger skal placeres indenfor de på kortbilag 2 viste byggefelter. 4 Udstykning 4.1 De enkelte boliger beliggende på matr. nr. 9ah Skævinge By, Skævinge, kan udstykkes som en ejendom for sig selv. 4.2 Der kan ske udstykning af bebyggelsen efter princippet som vist på kortbilag 3. 5 Veje, stier og parkering 5.1 Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Nygade med en placering som vist i princippet på kortbilag Inden for delområde 1 skal der udlægges areal til 10 parkeringspladser i alt som vist i princippet på kortbilag Parkering af omnibus, last-, flytte-, rute- og fragtbiler, campingvogne, både og lignende er forbudt i hele lokalplanområdet. Lokalplan nr B 7

8 6 Tekniske anlæg 6.1 El-ledninger for området, herunder vejbelysning, skal fremføres som jordkabler. 6.2 Der må ikke forekomme nogen former for udendørsantenner i lokalplanområdet, dog med undtagelse af parabolantenne til privat tvmodtagelse, når disse ikke har en diameter over 1 meter og den øverste kant ikke er mere end 1,80 meter over terræn. 6.3 Belysning af veje og parkeringspladser skal udføres som parkbelysning på lave standere. Det skal tilstræbes, at belysningen udføres ensartet i hele området. 6.4 Kloakeringen af området skal ske som separatsystem og anlægget føres til kommunalt anlæg. Alt tagvand skal nedsives på egen grund. Der kan kun etableres regnvandsafledning fra stier og parkeringsarealer. Spildevandsafledning kan kun etableres fra stueplan. 6.5 Varmeforsyning sker ved tilslutning til fjernvarmeforsyningen i Skævinge by. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden Delområde 2: 8.1 For bebyggelsen gælder, at facader skal udføres i blanke eller skurede teglstensvægge eller med træbeklædning. 8.2 Farver på udvendige bygningssider må alene være jordfarver efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelser eller hvid. 8.3 Der må ikke opsættes vinduer i gavl. 8.4 Opsætning af kviste skal trækkes 1 meter tilbage fra facaden. 8.5 Tagbeklædning må alene udføres med skiffer, betontagsten eller tegl (ikke reflekterende). For udhuse mv. gælder, at tagbeklædningen desuden kan udføres med tagpap eller andre lette ikke reflekterende materialer. 8.6 Skiltning og reklamering må kun finde sted med kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 7 Bebyggelsens omfang Delområde 2: 7.1 Bebyggelsesprocenten i lokalplanområdet under et må ikke overstige Ny bebyggelse i lokalplanområdet må maksimalt gives en højde på 8,5 m. 7.3 Etageantallet for ny bebyggelse fastlægges til maksimalt 2. 9 Ubebyggede arealer - hegn og beplantning 9.1 De ubebyggede arealer i hele lokalplanområdet, inkl. de grønne områder, skal holdes i renholdt og ryddelig stand. 9.2 Hegn i naboskel kan etableres som levende eller fast hegn. 9.3 Hegn i vejskel samt interne hegn må kun etableres som levende hegn. Der kan dog etableres fast hegn/hegnmur ud til 5 m fra beboelses- 8 Lokalplan nr B

9 bygninger til brug for afskærmning mellem f.eks. terrasser. 9.4 Langs stier, afgrænsning af parkeringsområder og mellem boligenheder skal der etableres beplantning i form af lave buske eller hække. 9.5 I indtil 3 m på begge sider af indkørslen fra Nygade må hegn max. have en højde på 1 m over belægning. 10 Støj fra trafik 10.1 Ved ny bebyggelse i delområde 2 skal det sikres, at støj fra trafik ikke overstiger 30dB(A) for indendørs sove- og opholdsrum og 55dB(A) for udendørs opholdsarealer. 11 Grundejerforening 11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde indenfor lokalplanområdet Grundejerforeningen skal oprettes, når kommunalbestyrelsen kræver det Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af hele området. Tilhørende anlæg såsom veje, vejbelysning, kloakanlægget, vejbrønde inkl. stik, parkeringspladser, stier, fællesarealer og friarealer med tilhørende beplantning er omfattet af drift og vedligeholdelsen Grundejerforeningen er pligtig at tage skøde på det i 3.1 nævnte delområde Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af kommunalbestyrelsen. 12 Lokalplanens retsvirkninger Endelige retsvirkninger 12.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelse fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Dispensation kan kun ske efter skriftlig orientering af naboer m.fl. medmindre kommunalbestyrelsen skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens 19 og 20). Lokalplan nr B 9

10 VEDTAGELSESPÅTEGNING Således vedtaget som forslag af Skævinge Kommunalbestyrelse den 25. august 2004 Ole Roed Jakobsen Borgmester Bjarke Steen Johansen Kommunaldirektør I henhold til Lov om planlægning 27 er foranstående lokalplan godkendt endeligt med mindre rettelser. Skævinge, den 24. november 2004 Ole Roed Jakobsen Borgmester Bjarke Steen Johansen Kommunaldirektør 10 Lokalplan nr B

11

12 49b 69a Delområde 1 ( Haver ) Delområde 2 ( Byggefelt Blok 2 ) 9ak Delområde 1 ( Haver ) Delområde 1 ( Legeplads ) Delområde 2 ( Byggefelt Blok 1 ) Delområde 1 ( Haver ) Delområde 2 ( Bebygget ) Nygade Delområde 1 ( Parkering & stiarealer ) 9ag Friarealer Byggefelt for blok 1 & 2 Eksisterende bolig i 2 etager Stiarealer og P-pladser Skure placeret mod skel Lokalplangrænse Delområdernes afgrænsning LOKALPLAN NR B Nygadeområdet i Skævinge By N Målestok 1:500 Dencker s Consulting ApS v./ Arkitekt Poul Dencker 50 meter LOKALPLANENS inddeling i delområder KORTBILAG NR. 2

13 49b Byggelinie 2,5 m fra skel NYGADE 3 G 69a Byggelinie 5 m fra skel NYGADE 3 F NYGADE 3 E Byggelinie 5 m fra skel 9ak NYGADE 3 D Byggelinie 2,5 m fra skel Fællesarealer Byggelinie mod nord 5 m fra skel NYGADE 3 C NYGADE 3 B NYGADE 3 A 4 m bred indkørsel med 45 afskårne oversigtshjørner Nygade 9ag Lokalplangrænse Grå felter angiver bybyggelsesgrænser inden for mulige udstykningsområder Grønt felt angiver fællesarealer LOKALPLAN NR B Nygadeområdet i Skævinge By N Målestok 1:500 Dencker s Consulting ApS v./ Arkitekt Poul Dencker 50 meter LOKALPLANENS opdeling i mulige udstykningsområder KORTBILAG NR. 3

14

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01 Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Boligområde, Lund Syd

Boligområde, Lund Syd Boligområde, Lund Syd Lokalplan 1-2008, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 1-2008 INDHOLD LOKALPLAN 1-2008 3 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALP LÅN NR. FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALPLAN NR. 105 FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ OG DALSTRØGET ESBJERG KOMMUNE JANUAR 1978. INDHOLD: Indledning

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Rådhusgrunden i Gl. Viby. Lokalplan 512

Rådhusgrunden i Gl. Viby. Lokalplan 512 Rådhusgrunden i Gl. Viby Lokalplan 512 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 9 Statslig planlægning 9 Kommuneplan 10 Planlægning i forhold til

Læs mere

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Rosenholm Kommune 11 52 Rosenholm Å 50 gårdvej Amaliegårdvej 7 5 Lokalplan nr. 26 Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012 Lokalplan nr. 172 Jordemodervej ROSKILDEVEJ Jordemodervej Kærup Alle Kærup Industrivej Kærup Parkvej Østre Ringvej Tinvej Kærup Alle Benløse Skel Kærup Parkvej Lokalplan nr. 172 Vestmotorvejen Vestmotorvejen

Læs mere

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Nørhald kommune August 2003 Fremlagt i offentlig debat fra 17. september til 12. november 2003. Endeligt

Læs mere