No table of contents entries found.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "No table of contents entries found."

Transkript

1 REBILD KOMMUNE GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ TERNDRUP RÅDHUS ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C TLF FAX WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund for opgaven 2 2 Resume og konklusion 2 3 Baggrund for vurderingen Arbejdslokalernes indretning Ventilation Varmeanlæg Støj og akustik Dagslystilgang Kunstig belysning Vandskade Statisk elektricitet Gulvbelægning Flugtveje 6 BILAG No table of contents entries found. Bilag 2 Plantegning PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSION 1 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT TGLO/BENL/INMO ELAN INMO Projekt dokumenter/terndrup Rådhus_ver2.DOCX

2 2/7 GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ TERNDRUP RÅDHUS 1 Baggrund for opgaven Rebild Kommune ønsker at Terndrup Rådhus skal renoveres, så de fysiske forhold er tidssvarende. COWI blev derfor bedt om at screene de fysiske forhold på Terndrup Rådhus, for at vurdere, hvilke forandringer/forbedringer der skal foretages for at de fysiske forhold på Terndrup Rådhus lever op til gældende standarder og vejledninger. COWI ved Bent Lyhne, Thomas G. Lotzfeldt og Inga Mortensen besøgte Terndrup Rådhus den 12. marts 2013, hvor Rådhuset blev gennemgået. 2 Resume og konklusion Ved gennemgangen af Terndrup Rådhus blev følgende forhold registreret, som skal forbedres: Manglende ventilation i kopirum Manglende udsugning over opvaskemaskine Reduktion af støj fra ventilationsaggregat Utilstrækkelig regulering af varmeanlæg i nogle rum Støjende udsugning over komfur Ny belægning udenfor flugtvejsdør Følgende forhold er registreret som forbedringsforslag: Mere dagslystilgang til nordvendte kontorer i afdeling 03 og 04 Opsætning af bedre solafskærmning på de sydvendte kontorer, som endnu ikke har fået monteret persienner Etablering af mekanisk ventilation i kontorlokaler 05.6 og 05.9, hvor der er flere kontorarbejdspladser Etablering af mekanisk ventilation i mødelokalerne 04.3 og Bedre lydisolation mellem enkeltmandskontorerne i afdeling 03 Opsætning af støjskærm, eventuelt transparent, ved indgang Opsætning af lokalt placerede lydabsorberende vægpaneler Udskiftning af snavsede gulvtæpper i gangarealer Udskiftning af loftplader på herretoiletter Projekt dokumenter/terndrup Rådhus_ver2.DOCX

3 GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ TERNDRUP RÅDHUS 3/7 3 Baggrund for vurderingen Terndrup Rådhus er vurderet på baggrund af reglerne i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 96 af 13 februar 2001om faste arbejdssteders indretning. 3.1 Arbejdslokalernes indretning Arbejdslokalernes indretning er vurderet i henhold til reglerne i: At-vejledning A.1.9; Marts 2003; Faste arbejdssteders indretning At-vejledning A.1.11; Juni 2007; Arbejdsrum på faste arbejdspladser At-vejledning A.1.10; December 2003; Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.2; Januar 2008; Indeklima. At-vejledning A.1.5; Februar 2002; Kunstig belysning At-vejledning A.1.16; December 2008; Akustik i arbejdsrum At-vejledning D.4.3; Juni 2011; Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse 3.2 Ventilation Hvert arbejdsrum skal have tilstrækkelig tilførsel af frisk luft uden generende træk. Hvis der ikke på forsvarlig måde kan opnås tilstrækkelig luftfornyelse gennem vinduer, døre, ventiler og vinduer til det fri, skal der indrettes en mekanisk ventilation, der giver tilstrækkelig tilførsel af frisk luft af passende temperatur og fugtighed. I kontorer anbefaler Arbejdstilsynet normalt ca. 4 liter udeluft pr. sekund pr. person ved mindst 13 m 3 luftrum per person. Det er vores vurdering at det på enmandskontorer er tilstrækkelig med frisk luft gennem vinduer og døre. I resten af rådhuset skal der være mekanisk ventilation. Der mangler udsugning fra kopirum og fra mødelokalerne og Der mangler udsugning fra toilet- og baderum i kælder Komfortventilation Kontorer mv. ventileres af ventilationsanlæg, som i nogen udstrækning er det oprindelige anlæg fra 1974, hvor den projekterede luftmængde var ca m³/h. I 1998 indbyggedes der spjæld på ventilationskanalerne for at etablere zoneopdeling af ventilationssystemet. I samme forbindelse monteredes der motorventiler til Projekt dokumenter/terndrup Rådhus_ver2.DOCX

4 4/7 GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ TERNDRUP RÅDHUS regulering af varmetilførslen til den enkelte radiator efter rumfølere i det enkelte rum. Ovenstående blev tilsluttes et nyt CTS-anlæg. På et tidspunkt derefter er der monteret nyt ventilationsaggregat med varmegenvinding. I en rapport fra Alectia, udarbejdet i 2008, anføres problemer med støj og vibrationer fra ventilationsanlægget, og der foreslås diverse forbedringsmuligheder. Efterfølgende er luftmængden neddroslet og reduceret til ca m³/h, hvilket har reduceret støjgenerne. Der er dog stadig støj- og vibrationsproblemer, og det anbefales, at undersøge forholdene nærmere. Iflg. ventilationsfirmaet, som har udført diverse arbejder på anlægget, kan problemerne skyldes dårlige ventilatorer, som støjer og vibrerer. En udskiftning af ventilatorer til støjsvage spareventilatorer kan muligvis løse støjproblemerne, og hvis luftmængden kan øges til det oprindeligt projekterede, er der kapacitet til at øvrige rum også kan ventileres Procesudsugning Der er krav om procesventilation, når der under en arbejdsproces udvikles luftarter, støv e.l., der er sundhedsskadelige eller eksplosive. Det gælder også, hvis der udvikles røg, mikroorganismer, aerosoler, ildelugt eller anden generende luftforurening Der skal være udsugning ved opvaskemaskinen. Skal udsugningen over komfuret anvendes, skal det repareres, da det støjede meget. 3.3 Varmeanlæg En temperatur på C er passende ved let fysisk aktivitet i f.eks. skoler, daginstitutioner og kontorer. Ved temperatur på 23 C eller derover stiger antallet af klager over indeklimasymptomer ofte, og der bør træffes foranstaltninger til at nedbringe temperaturen. Temperaturen ved stillesiddende arbejde og normale klima- og arbejdsforhold må ikke overstige 25 C. Temperaturændringer på mere end 4 C over en arbejdsdag i et opholdsrum føles ofte ubehagelig. Temperaturforskellen målt ved gulvet og i hovedhøjde bør være mindre end 4 C. Det har stor betydning, at radiatorer kan reguleres inden for relativt snævre grænser. Det blev ved gennemgangen oplyst, at der i flere kontorer var enten for varmt eller for koldt. Radiatoranlægget blev derefter besigtiget. Radiatorer i kontorer reguleres generelt af en motorventil monteret på tilgangen til den enkelte radiator og en rumføler begge er tilsluttet bygningens CTS-anlæg. Projekt dokumenter/terndrup Rådhus_ver2.DOCX

5 GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ TERNDRUP RÅDHUS 5/7 Denne regulering blev etableret i I andre rum reguleres den enkelte radiator af en radiatortermostatventil på tilgangen til den enkelte radiator. Ved en stikprøvevis gennemgang af varmeinstallationen kunne det konstateres, at flere radiatorventiler ikke regulerede korrekt både motorventiler og almindelige radiatorventiler. Det blev endvidere oplyst, at der i forbindelse ændringer af skillevægge i nogle tilfælde ikke er foretaget flytning af tilhørende rumfølere, dvs. nogle steder er rumføleren placeret i et andet rum end radiatoren i rummet. I teknikrummet med fjernvarme var fremløbstemperaturen til varmesystemet ca. 60 C og returløbstemperaturen ca. 50 C, hvilket tyder på en dårlig indregulering af varmeanlægget. Det anbefales, at varmeanlægget gennemgås med henblik på at lokalisere alle ventiler, der fungerer korrekt, og om rumfølere er placeret i samme rum som motorventiler. Det bør endvidere undersøges, om radiatoranlægget er korrekt indreguleret. En dårlig indregulering vil også give svingende rumtemperaturer. 3.4 Støj og akustik Støj og akustik behandles i notatet "Terndrup Rådhus - Vurdering af akustikken. 3.5 Dagslystilgang Der skal være en tilstrækkelig tilgang af dagslys til arbejdsrum. Dagslystilgangen vil normalt være tilstrækkelig, når vinduesarealet ved sidelys svarer til mindst 10 pct. af gulvarealet Vinduer og ovenlys skal være udført, placeret og eventuelt afskærmet således, at de ikke medfører blænding, overophedning eller generende kuldenedfald Der er tilstrækkelig med dagslystilgang til kontorerne. Men de nordvendte lokaler i afdeling 03 og 04 virker meget mørke. Det anbefales at øge vinduesarealet i nordvendte kontorer. Der var på flere sydvendte kontorer blænding fra vinduerne ved solskin. På nogle kontorer var der persienner som solafskærmning. Det anbefales at montere persienner i alle kontorer med sydvendte vinduer. 3.6 Kunstig belysning Kunstig belysning skal være opsat, så arbejde og færdsel kan foregå forsvarligt. Man skal tage hensyn til følgende forhold: Hvor meget lys der skal være i rummet Hvor meget lys der skal være på selve arbejdsstedet Projekt dokumenter/terndrup Rådhus_ver2.DOCX

6 6/7 GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ TERNDRUP RÅDHUS Hvilken kvalitet lyset skal have Hvilken fordeling lyset skal have At belysningen ikke må blænde At belysningen ikke må give generende reflekser Der er ved gennemgangen vurderet om belysningen i loftet er tilstrækkelig og om det virker generende. Der er ikke foretaget målinger af belysningsstyrken. I skal dog være opmærksomme på placeringen af armaturer i loftet, når I flytter arbejdspladser i storrumskontoret. 3.7 Vandskade Der blev konstateret at loftplader på herretoiletter har været udsat for vandskade. Der kan være risiko for vækst af skimmelsvampe, hvis der har været gentagen opfugtning. Det anbefales at skifte pladerne og samtidig undersøgt for eventuel vækst af skimmelsvampe. 3.8 Statisk elektricitet Det afhænger af kombinationen af påklædning, skosåler og gulvbelægninger, om personer bliver opladet på grund af statisk elektricitet. Hvis en af delene er isolerede, kan der opstå betydelig opladning af den enkelte person. Det kan give anledning til ganske ubehagelige og mærkbare stød Det blev registreret at flere har været udsat for statisk elektricitet. Dette kan skyldes fodtøjet. 3.9 Gulvbelægning Det blev oplyst at gulvtæpperne i afdeling 03 var meget gamle. Gulvtæpperne i gangarealet virkede slidte og snavsede. Gulvtæpper som er snavsede og/eller ældre end 10 år påvirker indeklimaet negativt, idet tæpper med slid ofte bliver vanskelige at renholde. Det anbefales at udskifte gulvtæpper i gangarealer med meget trafik Flugtveje Der skal være tilstrækkelig antal flugtveje i forbindelse med brand. Det er desuden nødvendigt med en flugtvej, når der er risiko for voldlige klienter. Kravet er at bygningen skal udformes, så evakuering let og betryggende kan ske via flugtveje eller direkte til det fri. Evakuering skal ske til terræn i det fri eller til et sikkert sted i bygningen. Projekt dokumenter/terndrup Rådhus_ver2.DOCX

7 GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ TERNDRUP RÅDHUS 7/7 Der stilles derfor normalt krav om at der skal placeres fliser foran flugtvejsdøre således, at der kan foretages den nødvendige snerydning for friholdelse af flugtveje. Hvis der ikke sker den nødvendige snerydning eller hvis der ikke er mulighed for dette er der en overhængende risiko for at sne og snedriver vil spærrer for døren og flugtvejen vil være spærret Belægningen udenfor flugtvejen skal være således, at det er muligt at rydde sne. I forbindelse med kontakt med klienter, skal det være nemt for medarbejderne at komme væk, hvis der er risiko for vold. Der var enkelte enmandskontorer, hvor der ikke var flugtvej i kontoret, og man dermed skulle passere en klient for at komme ud. Det er kun når der er kontakt med klienter, at det er nødvendigt med flugtvej på kontoret. Projekt dokumenter/terndrup Rådhus_ver2.DOCX

8 Bilag 1 -Terndrup Rådhus - Gennemgang af fysiske forhold Emne Problem Placering Anbefaling Arbejdstilsynets krav Foto LYS Dagslystilgang Kontorerne virker meget mørke, da et af "vinduerne" er blændet af. Arbejdstilsynets krav mht. dagslystilgang esvarende til 10 % af gulvarealet er opfyldt. Nordvendte kontorer i afdeling 03 og 04 + lokale 05.3 Der anbefales at udskifte pladen med et vindue, så der kommer mere dagslys. Forbedringsforslag LYS Blænding fra dagslys I sydvendte kontorer er der blænding af lys udefra, når solen skinner. Mange steder er der persienner, som bliver lukket, når solen skinner Sydvendte kontorer Det anbefales, der der monteres sålafskærmning, f.eks. percienner i vinduerne, så medarbejderne ikke generes af blænding Forbedringsforslag LYS Kunstig lys På Terndrup Rådhus var der hovedsageligt 3 forskellige typer loftbelysning. LYS 1. Lysarmaturer med gitre anbragt i loftet. Der blev ikke registreret problemer, med de pågældende armaturer bortset fra i lokalerne 5.3, hvor der er for lidt lys De fleste en- og to personernskontorer og mødelokaler Det anbefales at få bedre belysning i lokale 5.3 Side 1 af 4

9 Bilag 1 -Terndrup Rådhus - Gennemgang af fysiske forhold Emne Problem Placering Anbefaling Arbejdstilsynets krav Foto LYS 2. nedhængte lysarmaturer Lokale 3.1 (2 lokaler) LYS 3. indbygget lys i loftet Storrumskontoret Vær opmærksom på placering af arbejdspladser. Medarbejder klager over genskin i tastatur. Problemet kan evt. løses ved at vælge en anden type tastatur. VENTILATION For at undgå træk bør der være mekanisk ventilation i kontorlokaler, hvor der arbejder mere end 1 person samt i mødelokaler. Der mangler mekanisk ventilation i mødelokale Lokale og Der skal mekanisk ventilation i møde-lokaler, hvis der jævnligt er møder, hvor der deltager flere personer Forbedringsforslag VENTILATION Der er ingen udsugning i kopirum i stueetagen Kopirum 5.12 og 5.7 Der skal udsug i kopirum Påbudsområde Side 2 af 4

10 Bilag 1 -Terndrup Rådhus - Gennemgang af fysiske forhold Emne Problem Placering Anbefaling Arbejdstilsynets krav Foto UDSUGNING Der er ingen udsugning ved opvaskemaskine i køkkenet Køkenet Der skal være udsugning ved opvaskemaskine Påbudsområde UDSUGNING Udsugning over komfur meget støjende Køkkenet Det blev oplyst at der normalt ikke blev lavet mad, hvorfor udsuget ikke blev anvendt. Skal udsuget bruges, skal det repareres/udskiftes, så det ikke støjer så meget Forbedringsforslag STØJ Problemer med støj fra personer Storrumskontor Der bør opsættes støjskærme. Forbedringsforslag STØJ Medarbejder i område ved indgang generet af forstyrrelser Ved indgang Støjskærm evt. transperant Forbedringsforslag LYDISOLATION MELLEM LOKALERNE Der er støj mellem lokalerne Enmandskontor er i område 03 Bedre lydisolering Forbedringsforslag GULV- BELÆGNING Gulvtæpper som er snavsese og/eller ældre end 10 år påvirker indeklimaet negativt Område 03 Det anbefales at udskifte gulvtæpper, som er ældre end 10 år. Forbedringsforslag Side 3 af 4

11 Bilag 1 -Terndrup Rådhus - Gennemgang af fysiske forhold Emne Problem Placering Anbefaling Arbejdstilsynets krav Foto FLUGTVEJE I forbindelse med kontakt med klienter, skal der være nemt for medarbejderne at komme væk, hvis der er risiko for vold Lokale 3.1, lokale 5.8 Der er ingen flugtveje i kontorerne. Hvis der ikke er kontakt med klienter er dette ikke nødvendigt. FLUGTVEJE Der kan være risiko for at udgangen fra flugtvejen er glat eller blokeret af is og sne Flugtsvejsdør 03 Belægningen udenfor flugtvejen skal være således, at det er muligt at rydde sne. Normalt anbefales det at der er flisebelægning Påbudsområde VANDSKADE Der kan være risiko for vækst af skimmelsvampe, hvis der har været en gentagen opfugtning af plader Herretoiletter Det anbefales at pladerne skiftes, og der eventuel undersøges for skimmelsvampe. Forbedringsforslag Side 4 af 4

12

13

14

GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ NØRAGER RÅDHUS INDHOLD. 1 Baggrund for opgaven. 1 Baggrund for opgaven 1. 2 Resume og konklusion 2

GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ NØRAGER RÅDHUS INDHOLD. 1 Baggrund for opgaven. 1 Baggrund for opgaven 1. 2 Resume og konklusion 2 REBILD KOMMUNE GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ NØRAGER RÅDHUS ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund for opgaven 1

Læs mere

Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger. At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001

Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger. At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001 Indeklima Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001 1. Indeklimagener Årsagerne til dårligt indeklima på arbejdspladsen,

Læs mere

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv Senior og Arbejdsliv - De ældre vil behandles individuelt efter kvalifikationer Mænd fyres for at gå på barsel - en tendens der er stigende En uddannelse i trivsel SONOFON fokuserer på det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder Juni 2007 Erstatter august 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima 2 3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 4 Temperatur 5 Luftfugtighed 9 Træk 12 Støv og rengøring 14 Ventilation 16 Luftkvalitet

Læs mere

TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 2 Byrådssalen. 1 Indledning 1. 2 Byrådssalen 1. 3 Storrumskontor 2.

TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 2 Byrådssalen. 1 Indledning 1. 2 Byrådssalen 1. 3 Storrumskontor 2. REBILD KOMMUNE TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk DELPROJEKT - ARBEJDSMILJØVURDERING INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 At-VEJLEDNING A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation At-vejledning A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999-2. udgave, august 2007 At-vejledningen oplyser

Læs mere

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om INDEKLIMA på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

Det gode indeklima i kontor byggeri 7. Semester speciale

Det gode indeklima i kontor byggeri 7. Semester speciale 2013 Det gode indeklima i kontor byggeri Via University College 13 05 2013 TITELBLAD SPECIALE TITEL: Det gode indeklima i kontorbyggeri VEJLEDER: Jerry Bak de Ridder FORFATTER: Peter Naisbitt DATO/UNDERSKRIFT:

Læs mere

INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET

INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM INDEKLIMA PÅ KONTORER INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET INDHOLD 5 FORORD 7 HVAD ER INDEKLIMA? 8 HVEM TAGER SIG AF INDEKLIMAET? 11 TÆNK

Læs mere

BEDRE INDEKLIMA I ÅBNE KONTORMILJØER

BEDRE INDEKLIMA I ÅBNE KONTORMILJØER Guide Dit indeklima er også mit Udfordringen for indeklimaet i åbne kontorer er, at mange medarbejderes forskellige behov skal tilfredsstilles samtidig. Løser vi fx én gruppes problem, risikerer vi at

Læs mere

GODT LYS PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER. BAR Privat Kontor og Administration

GODT LYS PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER. BAR Privat Kontor og Administration GODT LYS PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 GODT LYS PÅ KONTORET 4 5 6 10 13 14 16 17 18 19 BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

AM 2010 Seniorkonsulent Finn Stabell

AM 2010 Seniorkonsulent Finn Stabell Gør noget ved indeklimaet AM 2010 Seniorkonsulent Finn Stabell Oplægsholder: Seniorkonsulent Finn Stabell Tlf. : 3010 9612 Mail: fst@alectia.com DR 3.11. 2010 Indeklima Temperatur Lufthastighed/træk Lys/belysning

Læs mere

Indeklima i kontorbyggeri

Indeklima i kontorbyggeri Bygningskonstruktøruddannelsen 7 semester speciale Forfatter: Vejleder: Bo Sørensen Afleveringsdato: 28.11.2011 Via University College, Aarhus. TITELBLAD RAPPORT TITEL: Indeklima i kontorbyggeri VEJLEDER:

Læs mere

SBi 2011:15. Integreret regulering af solafskærmning, dagslys og kunstlys

SBi 2011:15. Integreret regulering af solafskærmning, dagslys og kunstlys SBi 2011:15 Integreret regulering af solafskærmning, dagslys og kunstlys Integreret regulering af solafskærmning, dagslys og kunstlys Kjeld Johnsen Jens Christoffersen Henrik Sørensen Gilbert Jessen SBi

Læs mere

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe Stinkskabe Vejledning om arbejde i stinkskabe Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Arbejdsmiljø i værksteder

Arbejdsmiljø i værksteder Arbejdsmiljø i værksteder Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om Arbejdsmiljø i værksteder med konkrete anvisninger, der gælder ved indretning af serviceværksteder

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER GODT LYS PÅ KONTORET

BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER GODT LYS PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER GODT LYS PÅ KONTORET INDHOLD 4 FORORD 7 BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER 8 DAGSLYS 10 KUNSTIG BELYSNING 11 SAMSPIL MELLEM DAGSLYS OG KUNSTIG

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere

Elektronikindustri Vejledning om arbejdspladsindretning, stoffer og materialer, EGA og lodning mv.

Elektronikindustri Vejledning om arbejdspladsindretning, stoffer og materialer, EGA og lodning mv. Elektronikindustri Vejledning om arbejdspladsindretning, stoffer og materialer, EGA og lodning mv. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540

Læs mere

Lys og indeklima i storrumskontorer

Lys og indeklima i storrumskontorer Slutrapportering af ELFORSK-projekt 336-017 Lys og indeklima i storrumskontorer Ásta Logadóttir Jens Christoffersen Kjeld Johnsen Henrik N. Knudsen Indhold Indhold... 2 Forord... 3 Resumé... 4 Baggrund...

Læs mere

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener INDRETNING AF DET GODE KØKKEN Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Side 3 Kapitel 2 Planlægning af byggeriet Side 5 Kapitel 3 Generelle

Læs mere

UBST-Indeklimavejledning

UBST-Indeklimavejledning UBST-Indeklimavejledning Planlægning af godt indeklima i universitetsbyggeri Januar 2008 UBST-Indeklimavejledning Planlægning af godt indeklima i universitetsbyggeri Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen

Læs mere

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM sikkerhedsorganisationens arbejde med indeklima i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren, den offentlige administration og finanssektoren Indholdsfortegnelse Et

Læs mere

Få tjek på maskinsikkerheden

Få tjek på maskinsikkerheden Få tjek på maskinsikkerheden Tjekliste for maskinsikkerhed - et redskab til sikkerhedsgruppen Vejledning til arbejdsmiljøkonsulenten Redskabet Få tjek på maskinsikkerheden er udarbejdet af BST Sjælland,

Læs mere

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM STØJ, AKUSTIK OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET FORORD "Støj og akustik på kontoret" henvender

Læs mere