REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-11-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus."

Transkript

1 REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:15 Afbud: Fraværende: Leif Nielsen

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Efterretningssag om vejadgang til grusgrav ved Bradsted Tomgangsregulativ Endelig vedtagelse af 1. forslag til lokalplan nr. 246 Haverslev Industri Fordrøftelse af lokalplan nr. 240 for Rebildcentret, Kalk, kilder og kunst Henvendelse fra Nysum Bylaug vedr. motorvejstilkørsel Handlingsplan 2011 for energiforbedringer i kommunale bygninger Legepladser på kommunalt ejet jord (ikke institutioner) Anmodning om tillægsbevilling - ekspropriationer ved Shell i Støvring Implementering af NT s Trafikplan vedr. rute 55, 113 og Godkendelse af takster Rebild Vand & Spildevand A/S Henvendelse fra Skørping Gadelysforening og Skørping Nord-lys Nedlæggelse/likvidation af Rebild Kommunes Gadebelysning A/S Projekt ved Buderupholm til naturgenopretning og friluftsformål samt med perspektiv vedr. forlægning af Nibevej Siden sidst - TMU Banedanmarks foreløbige overvejelser vedr. nedlæggelse af jernbaneoverskæringen i Skørping 334 Underskriftsside

3 1. Efterretningssag om vejadgang til grusgrav ved Bradsted J.nr.: K08. Sagsnr.: 07/16298 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsfremstilling: Efter vejdirektoratets afgørelse om manglende hjemmel til ekspropriation til offentlig vej til sikring af forbindelse med 2 etaper ved grusgrav ved Bradsted har advokatfirmaet Boel på vegne af Kroghs A/S meddelt Rebild Kommune, at de tager forbehold om erstatning for den investering, Kroghs A/S har afholdt til arealerhvervelse til etablering af adgangsvej til etape 1, i alt kr. Advokaten henviser til aftale indgået mellem Rebild Kommune og Kroghs A/S om, at kommunen, om nødvendigt ved en ekspropriation, sikrer den nødvendige forbindelse mellem to etaper, mod at Kroghs A/S selv etablerer en vej fra Bavnehøj til sorteranlægget. Advokaten tager endvidere forbehold om erstatning for de omkostninger Kroghs A/S påføres ved at anlægget enten skal flyttes eller ved den transport, der måtte blive mellem etape 2 og det bestående sorteranlæg i etape 1. Endelig tages der forbehold om erstatning, såfremt det ikke lykkes at opretholde kontinuerlig drift af graven ved overgang til etape 2, som forventes at være ved forsommeren På grund af den manglende hjemmel til ekspropriation er COWI A/S anmodet om at vurdere mulighederne for at etablere en vejadgang til Kroghs A/S fremtidige indvindingsområde. Der er opstillet 4 alternative adgangsveje, som er vurderet i forhold til økonomi, arealerhvervelse, trafikafvikling og sikkerhed. Alternativerne er vurderet til anlægssummer mellem 1,9 mio. og 3,0 mio. kr. VVM-screeninger annonceres i uge 48. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: På budget 2011 er afsat kr. 1,5 mio. kr. til projektet, hvilket således ikke dækker de anslåede udgifter til etablering af ny vej. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At orienteringen tages til efterretning, idet forvaltningen vil anmode om en tillægsbevilling til at realisere et konkret vejprojekt, når overslag herpå foreligger. 302

4 Beslutning i den : Indstilles taget til efterretning. Leif Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet Åben Byrådsbeslutning af 25 april 2004 samt korrespondance med Vejdirektoratet - TMU Åben Aftale med Kroghs - TMU Åben VD s afgørelse vedr. ekspropriation - TMU Åben Brev fra advokat - TMU Åben Adgangsvej til Grusgrav - Notat - Adgangsforhold til råstofområde - Kroghs, Rebild Kommune - TMU Fraværende: Leif Nielsen Afbud: 303

5 2. Tomgangsregulativ J.nr.: P00. Sagsnr.: 10/17905 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Flere kommuner har udarbejdet et tomgangsregulativ. Køretøjer, der holder i tomgang, forbrænder både diesel og benzin mere ufuldstændigt, hvilket betyder flere skadelige stoffer i udstødningsrøgen. Der forbrændes selvfølgelig også mere brændstof ved tomgang, med øget udledning af CO 2 til følge. Vedtagelsen af et tomgangsregulativ er derfor fint i tråd med det af Rebild Kommunes indsatsområder (under vision), der hedder Sundhed, klima og kvalitet i opgaveløsningen. Det bliver samtidig lettere for Kommunen at behandle klagesager vedr. tomgangsdrift, når der foreligger et vedtaget tomgangsregulativ. Nogle kommuner har valgt at sætte grænsen for tilladt tomgangsdrift så lavt som 1 minut, hvor udkastet til tomgangsregulativet for Rebild Kommune sætter grænsen ved 3 minutter. Valget af de tre minutters tilladte tomgang udspringer af færdselsloven (LBK 984 af 05/10/2009-2, stk. 1 punkt 16), hvor parkering er defineret ved, at et køretøj holder stille i mere end tre minutter, mens alt under tre minutter defineres som en standsning. Regulativet tager via undtagelserne i regulativets 3, stk. 2. højde for de situationer, hvor tomgangskørsel i mere end 3 minutter kan være nødvendigt. Politiet oplyser, at de som udgangspunkt kun tager overtrædelse af et tomgangsregulativ op, hvor andre overtrædelser også finder sted. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske konsekvenser Indstilling: Forvaltningen indstiller: At tomgangsregulativet for Rebild Kommune vedtages. 304

6 Beslutning i den : Godkendt som indstillet. Leif Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet Åben Udkast til Tomgangsregulativ Fraværende: Leif Nielsen Afbud: 305

7 3. Endelig vedtagelse af 1. forslag til lokalplan nr. 246 Haverslev Industri J.nr.: P16. Sagsnr.: 10/7614 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Økonomiudvalget besluttede i marts 2010 at udarbejde forslag til lokalplan for Haverslev Industri, som afløser for Lokalplan nr. 208, i området nærmest rundkørslen. Dette gøres dels for at øge mulighederne for større detailhandelsbutikker og dels for at ophæve en tinglyst servitut/deklaration, som indeholder et forbud imod benzinsalg, fastfoodrestauranter mv. Lokalplanforslag nr. 246 for Haverslev Industri har nu været offentligt fremlagt i 8 uger fra den 8. september til den 3. november. (TMU pkt. 09). I høringsperioden er der indkommet høringssvar fra Vejdirektoratet og McDonald s advokat. Høringssvarene er kort refereret nedenfor. Afsender: Høringssvarenes indhold: Forvaltningens forslag/bemærkninger: 1. Vejdirektoratet, Aalborg Opremser de forhold vedr. skiltning mv. og byggeliniearealerne, som er relevante for færdslen på motorvejen og evt. senere udvidelser af vejen. Ingen ændringer 2. Advokat Peter Sølbech Larsen, Esbjerg på vegne af McDonald Danmark A/S Servitutten er tinglyst for at sikre imod konkurrence i fht. en risikofyldt investering i nye erhvervsområder. Servitutten er tidligere blevet påtegnet af Nørager Kommune. Mener at Rebild Kommune med en ophævelse bliver erstatningspligtig. Ingen ændringer Forhindrer ikke, at Rebild Byråd nu ønsker en anden planlægning. Forvaltningen mener ikke at kommunen bliver erstatningspligtig. Har tidligere overfor City Byg afvist at ophæve servitutten Ingen ændringer Ingen ændringer Rebild Kommune har efter indsigelsesfristens ophør modtaget et notat fra ansøgers advokat, Jesper Hedegaard, med bemærkninger til McDonalds indsigelse. Notatet, som er vedlagt, modsiger/afviser McDonalds indsigelse. Det er forvaltningens vurdering uagtet ovenstående indsigelse at Rebild Kommune kan vedtage lokalplanen og aflyse servitutten, uden at det er ansvarspådragende/erstatningspligtigt, men det er også forventningen, at Byrådets evt. vedtagelse af lokalplanen vil blive anket til Naturklagenævnet. 306

8 Der kan tilføjes, at lokalplanens miljøvurdering er påklaget til Naturklagenævnet af McDonald og at nævnet allerede har stadfæstet kommunens afgørelse. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltningen indstiller: At lokalplanforslag nr. 246 godkendes som en endeligt vedtaget lokalplan. Beslutning i den : Gert Fischer, Mogens Schou Andersen og Bertil Mortensen følger forvaltningens indstilling. Morten Lem kan ikke godkende lokalplanforslaget, idet det ikke følger aftale indgået i tidligere Nørager Kommune. Leif Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet Åben Indsigelse fra adv. Thuesen Bødker & Jæger på vegne McDonalds - TMU Åben Bemærkninger til indsigelsen fra McDonald s fra adv.fa. Interlex - TMU Åben Bemærkninger fra Vejdirektoratet - TMU Fraværende: Leif Nielsen Afbud: 307

9 4. Fordrøftelse af lokalplan nr. 240 for Rebildcentret, Kalk, kilder og kunst. J.nr.: P16. Sagsnr.: 10/8487 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Byrådet har tidligere drøftet de overordnede principper for projektet Rebildcentret ved Tingbæk Kalkmine. Forvaltningen har arbejdet videre med lokalplanen mv for projektet - og ønsker nu stillingtagen til nedenstående 2 principielle problemstillinger, selvom forholdene omkring beskyttelsen af primært flagermusene ikke er helt afklaret. 1. Vejbyggelinjer. Forvaltningen er i sagsbehandlingen af projektet stødt på en tinglyst deklaration vedr. vejbyggelinjer langs Hobrovej, Vælderskoven og Røde Møllevej. Vejbyggelinjerne er i 1983 udlagt med: 25,0 m til Hobrovej, 17,5 m til Vælderskoven og 12,5 m til Røde Møllevej - alle fra vejmidte. For Hobrovej skal der desuden tillægges 2 gange højdeforskellen mellem vejen og det aktuelle terræn. Vejbyggelinjerne er udlagt for at sikre det nuværende vejanlæg, at sikre mulighed for en vejudvidelse til f.eks. cykelstier, af sikkerhedsårsager og endelig for at skabe et rummeligt forløb uden bygninger tæt på. Det betyder konkret, at det foreslåede maskinhus ligger indenfor byggelinjearealet til Hobrovej. Et hjørne af den eksisterende driftsbygning til Møllegården ligger tillige indenfor byggelinjearealet med ca. 5 m, hvilket dog kan fortsætte uændret. Udvidelsen ved Bundgaards hus ligger indenfor byggelinjearealet til Røde Møllevej. Forvaltningen foreslår, at vejbyggelinjen langs Hobrovej fastholdes og at vejbyggelinjen langs Røde Møllevej reduceres til 5 m, som på øvrige mindre veje. Konsekvensen heraf er, at det ikke bliver muligt at bygge et nyt maskinhus. 2. Parkering I forbindelse med projektet er der vist en parkeringsplads til ca. 40 personbiler og 4 busser. De 4 busser kan evt. ændres til ca. 22 personbiler, hvilket vil give i alt ca. 62 p- pladser ved centret. Derudover findes udenfor ejendommen en mindre uofficiel p-plads ved Vælderskoven/ Røde Møllevej med dårlig fodgængerforbindelse til centret. Det påtænkes endvidere at udlægge et areal, der også indgår i fredningen, som kan anvendes ved særlige lejligheder. På dette areal må der dog ikke etableres fast belægning, opstilles belysning eller lign. og arealets anvendelighed er derfor afhængig af vejret/føret. 308

10 I kommuneplanen er der for institutioner og kulturelle formål fastsat et krav til p-pladser svarende til 37,5 p-pladser pr. bebygget kvadratmeter. Den samlede bebyggelse bliver (uden maskinhus, ishytte og kummehus) 3290 m², hvilket udløser et krav om 88 p- pladser. Der mangler derfor ved en fuld udbygning 26 p-pladser. Forvaltningen foreslår, at når de sidste 1000 m² skal bebygges, skal det vurderes, om det bliver nødvendigt med en udvidelse af parkeringskapaciteten. I givet fald skal det ske i forbindelse med den nuværende p-plads på dambrugets areal. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen konsekvenser. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At den utilstrækkelige parkeringskapacitet udlægges på Tingbæk Dambrug areal. At vejbyggelinjen langs Hobrovej fastholdes, mens vejbyggelinjen langs Røde Møllevej nedsættes til 5 m At der arbejdes videre med planforslag, miljøvurdering mv. Beslutning i den : Udvalget bemærker, at kommuneplanens generelle krav er 1 P-plads pr. 37,5 m 2. Godkendt som indstillet. Leif Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet Åben Kortbilag 3 & 4 Fraværende: Leif Nielsen Afbud: 309

11 5. Henvendelse fra Nysum Bylaug vedr. motorvejstilkørsel J.nr.: G00. Sagsnr.: 07/7300 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Nysum Bylaug har via mail til bl.a. Teknik- og miljøudvalget fremsendt en forespørgsel om status for arbejdet med en ny motorvejstilslutning til aflastning af trafikken ved Nysum. Teknik- og miljøudvalget blev den 2. februar 2010 orienteret om Vejdirektoratets vurdering af sagen. Vejdirektoratet meddelte i skrivelse til Rebild og Mariagerfjord kommuner, at der ikke er dokumenteret et tilstrækkeligt trafikalt behov for et nyt tilslutningsanlæg. På baggrund af Vejdirektoratets skrivelse er initiativer vedr. en ekstra motorvejstilslutning til aflastning af trafikken ved Nysum sat i bero. Henvendelsen fra Nysum Bylaug ses ikke at indeholde nyt, der kan påvirke Vejdirektoratets konklusion i sagen. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltningen indstiller: At det meddeles Nysum Bylaug, at Rebild Kommune finder, at der ikke er grundlag for at arbejde videre med sagen Beslutning i den : På mødet blev en opsummering af de nordjyske projekter i den netop indgåede transportaftale af 26. nov udleveret. Heri er konkret afsat 0,2 mio. kr. til kapacitetsanalyse vedr. motorvejsafkørsel mellem Hobro og Haverslev. anmoder forvaltningen om at afdække horisonten i den besluttede analyse samt at arbejde for kommunens synspunkter vedr. en motorvejsafkørsel ved Nysum. Leif Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 310

12 Åben Brev til udvalget. - Nysum Bylaug og motorvejsafkørslen - TMU Åben Afslag fra Vejdirektoratet på ønsket om ny motorvejstilslutning ved Rørbæk - TMU Åben Transportaftale om udmøntning af puljer m.m Bilag TMU Fraværende: Leif Nielsen Afbud: 311

13 6. Handlingsplan 2011 for energiforbedringer i kommunale bygninger J.nr.: P00. Sagsnr.: 10/17934 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: På byrådsmødet den blev det besluttet, at der i Budget 2011 og fremover skal søges indarbejdet et anlægsbeløb til helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering. På samme møde blev det også besluttet, at Rebild Kommune skulle indgå to frivillige klimaaftaler: klimakommune-aftalen og kurveknækker-aftalen. Ifølge aftalerne har Rebild Kommune forpligtiget sig til at reducere sit elforbrug, varmeforbrug og sit bidrag til CO2- udledningen med 2 % pr år for hvert af områderne. I budget for 2011 har Byrådet afsat 4,0 mio. kr. til helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering men da beløbet er forudsat lånefinansieret kan der alene blive tale om energirenovering/forbedringer og ikke (nødvendigvis) samtidig bygningsrenovering. Endvidere er 2,0 og 0,3 mio. kr. afsat til energirenovering i forbindelse med hhv. Bavnebakkeskolen og Suldrup skole. Der er således kun 1,7 mio. kr. tilbage og disse foreslås anvendt til energiforbedringer i flere af kommunens øvrige bygninger. Forvaltningen har ud fra bevillingens størrelse peget på fire alternative indsatsområder, der kan bidrage væsentligt til at reducere Rebild Kommunes CO2-udledning: Serverrum på rådhuset + ventilation og belysning generelt 2. Fælles varmeforsyning i Hellum Hej Huset, Hellum Skole og Friheden + ventilation og belysning generelt 3. Ventilations og varmeanlæg generelt. 4. Ventilation og belysning generelt. Ventilation og belysning 3 af forslagene indeholder indsatsområderne ventilation og belysning, som er blandt de store strømslugere i institutioner. Det er også to områder, som har direkte indflydelse på brugernes velbefindende. Energivenlig belysning har endvidere den fordel, at denne energiforbedring er synlig for brugerne og dermed signalerer Rebild Kommunens interesse for at gøre en klimavenlig indsats. Fælles varmeforsyning - Hellum Hellum Skole, Hellum Hej huset og SFO en Friheden ligger lige op ad hinanden uden for kollektiv varmeforsyningsområde. De 3 enheder har hver deres varmeforsyning, som er baseret på henholdsvis olie og elvarme. En fælles varmeløsning baseret på overvejende vedvarende energi, kan reducere de tre enheders bidrag til CO2-udledningen. Varmeanlæg og serverrum Varmeanlæg står ofte for en stor del af varmeforbruget i en bygning og har indflydelse på komforten. For en bygning som rådhuset er serverrummet også medvirkende til et meget højt elforbrug, hvilket blev konstateret i Grønt regnskab Forvaltningen vil foreslå, at indsatsen i 2011 koncentreres om alternativ 1: Serverrum på rådhuset + ventilation og belysning generelt i nogle af kommunes bygninger efter nær-

14 mere udredning af bla energimærkerne og det grønne regnskab. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: 1,7 mio. kr. af rådighedsbeløbet på 4,0 mio. kr. søges frigivet. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At indsatsen i 2011 tager udgangspunkt i alternativ 1: Serverrum på rådhuset + ventilation og belysning generelt At 1,7 mio. kr. af rådighedsbeløbet på 4,0 mio. kr. frigives Beslutning i den : Indstilles godkendt. Leif Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet. Fraværende: Leif Nielsen Afbud: 313

15 7. Legepladser på kommunalt ejet jord (ikke institutioner) J.nr.: P00. Sagsnr.: 07/6262 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Der er mange legepladser i Rebild kommune og de kan deles op i følgende kategorier: Legepladser på skoler og børnehaver 2. Legepladser på privatejet grund - typisk tilhørende en grundejerforening 3. Legepladser på "gadejord" hvor kommunen er indsat som administrator - men den tinglyste ejer er "sognet", "byen" eller lign. 4. Legepladser på kommunalt ejet areal - typisk grønne områder For kategori 2-4 er der udarbejdet vedlagte liste over de legepladser, der er kendt, bl.a. med oplysning om ejerforhold, om Kommunen vedligeholder det grønne område omkring legepladsen og om Kommunen vedligeholder selve legepladsen. Ingen steder - heller ikke der, hvor Kommunen er grundejer - vedligeholder Kommunen i dag selve legepladsen. Dette skyldes, at der ikke er (afsat) penge til opgaven. Omvendt må det konstateres at Kommunen/Driftsenheden enkelte steder vedligeholder det grønne område omkring en legeplads, selv om grunden er privat ejet. Enkelte steder kan Kommunen (stadig) stå som ejer af et areal, som egentlig skulle have været overdraget til en grundejerforening hvilket berigtiges løbende. Sikkerhedsmæssigt og dermed ansvars- og erstatningsmæssigt er udgangspunktet, at det er grundejeren, der har ansvaret i tilfælde af ulykker. Dog kan Kommunen evt. blive (med)ansvarlig i de tilfælde, hvor legepladsen er på privat grund, men Kommunen vedligeholder legepladsen og/eller det grønne areal omkring (en slags tilsyn). Økonomisk skal der regnes med størrelsesordenen kr./år til jævnlige tilsyn og vedligeholdelse af en legeplads. Der er imidlertid konstateret et stort efterslæb også på dette område, hvorfor der må påregnes et højere beløb i de første år. Der er på anlægsbudgettet for 2011 afsat kr. til renovering af legepladser, hvilket rækker til alt fra 1 til måske 5 legepladser afhængig af standarden for legepladserne. Rådighedsbeløbet søges hermed frigivet. Der ønskes derfor en drøftelse af og beslutning om 1. det fremtidige antal legepladser i kommunalt regi og placeringen af disse 2. standarden på de kommunale legepladser 3. finansieringen af renoveringen samt tilsynet med og vedligeholdelsen af de kommunale legepladser Det anbefales, at Kommunen som udgangspunkt stopper med/opsiger aftaler om at vedligeholde det grønne areal omkring legepladser på privat grund så Kommunen i fremtiden udelukkende beskæftiger sig med arealer, der tilhører Kommunen.

16 Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der er alene afsat et beløb til renovering og vedligeholdelse af de kommunale legepladser i Der bør derfor fra 2012 afsættes penge på driftsbudgettet til renovering og vedligeholdelse af de kommunale legepladser. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der træffes beslutning om de i sagsfremstillingen 1-3 nævnte spørgsmål At der på driftsbudgettet fra 2012 søges afsat tilstrækkelige midler til en forsvarlig vedligeholdelse af de kommunale legepladser At rådighedsbeløbet på frigives som en anlægsbevilling. Beslutning i den : Udvalget indstiller, at rådighedsbeløbet på kr. frigives til det videre arbejde med gennemgang og udbedring af sikkerheden på legepladserne på kommunalt ejet jord (ikke institutioner). beder forvaltningen om: 1) at arbejde i retning af at komme ud af aftaler / kutymer vedr. vedligehold af private arealer med legepladsudstyr 2) at komme med oplæg til en overordnet plan for antal legepladser og deres placering Leif Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet Åben legepladser - Kopi af oversigt over legepladser med grønpleje.xls Åben legepladser - kort over legepladser i kommunen.pdf Fraværende: Leif Nielsen Afbud: 315

17 316

18 8. Anmodning om tillægsbevilling - ekspropriationer ved Shell i Støvring J.nr.: G01. Sagsnr.: 09/444 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I forbindelse med ekspropriationen til en ny rundkørsel og forbindelsesvej til Støvring Ådale i 2007 blev der indgået aftale med Peter Jensen, Støvring A/S om at et nødvendigt ekspropriationsareal på ca. 600 m2 kunne indgå i et mageskifte, idet Peter Jensen gennem sin advokat havde tilkendegivet, at det var et stort ønske at erhverve restarealet af en tilstødende ejendom, som Rebild Kommune ligeledes havde erhvervet gennem ekspropriation. Efter byrådets ekspropriationsbeslutning den 14. oktober 2010 vedrørende arealerhvervelse til sti mellem Enebærvej og Hobrovej er der søgt indgået aftale med Peter Jensen om at firmaet overtager ca. 680 m2 fra den tilstødende naboejendom mod at afgive ca. 210 m2 til rundkørsel, ca. 390 m2 til privat fællesvej og ca. 210 m2 til sti - i alt ca. 810 m2. Peter Jensen har meddelt, at han ikke ønsker at overtage de ca. 680 m2. På baggrund af Peter Jensens tilkendegivelse bør sagen afsluttes med en erstatningsudbetaling på kr. 150 pr. m2 svarende til kr samt rydning af eksisterende beplantning og etablering af afskærmning til en anslået udgift på kr. I dette beløb er der således ikke indeholdt etablering af stien, der forventes at koste i størrelsesordenen kr. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: For at afslutte ekspropriationerne, rydde beplantning og etablere afskærmning skal der meddeles en tillægsbevilling på i alt kr. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der meddeles og frigives en tillægsbevilling på kr. til erstatninger, rydde beplantning og etablere hegn 317

19 Beslutning i den : Indstilles godkendt. Leif Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet Åben Advokaterne Nibe oplyser at Peter Jensen ikke ønsker at bytte jord men i stedet ønsker erstatning - TMU Fraværende: Leif Nielsen Afbud: 318

20 9. Implementering af NT s Trafikplan vedr. rute 55, 113 og 118 J.nr.: G00. Sagsnr.: 10/17994 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Byrådet behandlede på mødet den 25. marts 2010 projekt for koordinering af den kollektive busdrift m.v. Byrådet blev her orienteret om, at ruterne 55, 113 og 118 ikke indgik i projektet, men at disse fælleskommunale ruter ville blive vurderet særskilt. Den kommunale udgift til disse ruter inkl. en forventet besparelse på kr. er indregnet i NT s Budget NT har behandlet de tre ruter og er nået frem til nedenstående: Rute 55 NT anbefaler, at ruteforløbet for rute 55 på hverdage fastholdes med et lidt mindre serviceniveau i Rebild- og Mariagerfjord Kommuner, samt at weekendkørslen nedlægges og varetages af flextursordningen. Aalborg- og Mariagerfjord Kommuner er ikke interesserede i at medfinansiere weekendkørsel i hele korridoren for rute 55. Samtidig foreslås den eksisterende teletaxa rute 55, der kun dækker et meget lille område i Rebild Kommune, nedlagt, og erstattet af flextursordningen. Aalborg Kommune er ikke interesseret i at videreføre teletaxa nr. 55 i Aalborg Kommune, og kommunen ønsker at nedlægge ruten fra sommeren På grund af problemer med at få gymnasieelever hjem til Smidie foreslår NT, at rute 55 fra næste køreplanskifte ændres til kun at betjene Smidie. Skibsted betjenes af rute 381. Årlig nettoudgift for Rebild Kommune (weekendkørsel nedlagt): kr. Årlig udgift til flexturskørsel i weekender: kr. Rute 118 Ruten er udbudt med lidt mindre kørsel end den nuværende køreplan, idet der er reduceret i to aftenafgange, der har meget få passagerer. Årlig nettoudgift for Rebild Kommune (reduceret aftenkørsel): kr. Rute 113 Den endelige afklaring af køreplanomfanget kan vente til starten af 2011, hvor den udvidelse, der er lagt op til på rute 57, vil være på plads. Årlig nettoudgift for Rebild Kommune (to afgange nedlagt midt på dagen): kr. Teletaxa rute 113 Idet størstedelen af turene på denne rute køres fra en kommune til en anden, vil en nedlæggelse af ruten og erstatning med flextur ikke få nogen større økonomisk betydning for Rebild Kommune. 319

21 En nedlæggelse af teletaxa rute 113 skal ske i dialog med Mariagerfjord- og Vesthimmerlands Kommuner. Årlig udgift (teletaxa rute 113 ændret til flextur): kr. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: De anførte udgifter for Rebild Kommune på i alt kr. er indregnet i NT s budget for På grund af forsinkelser i Midttrafik med at implementere Trafikplanen for Region Midtjylland, har NT s bestyrelse på sit møde den besluttet, at implementeringen af Trafikplanen for Himmerland deles over 2 år. Det medfører, at Rebild Kommune først overtager den årlige udgift på kr. for ruterne 55 og 118 fra køreplanskiftet sommeren Halvdelen af dette beløb kan således forventes besparet vedr. Budget Der er ikke medtaget merudgifter til weekend-kørsel på rute 55 i NT s budget for 2011, idet der er mulighed for at benytte flextursordningen. Hvis Byrådet ønsker weekendkørsel på ruten Kongerslev-Smidie-Bælum-Terndrup, med 4 afgange i hver retning, bliver der årlige merudgifter på kr. for kørsel på lørdage og kr. for kørsel på søndage. Indstilling: Forvaltningen indstiller, at NT s foreslåede ændringer, herunder - erstatte weekendkørsel på rute 55 med flextur, - tilbageføre rute 55 til kun at køre over Smidie, samt - reducere kørsel på to aftenture vedr. rute 118, gennemføres fra køreplanskiftet sommeren at NT s foreslåede ændringer af køreplanen for rute 113, og den foreslåede erstatning af teletaxa rute 113 med flextur, færdigforhandles med Mariagerfjord- og Vesthimmerlands Kommuner, med henblik på at træde i kraft fra køreplanskiftet sommeren

22 Beslutning i den : Indstilles godkendt, idet passagertal for benyttelsen af rute 55 ved Smidie og Skibsted søges belyst inden ØK s behandling. Leif Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet Åben BILAG NR.1 - TMU Fraværende: Leif Nielsen Afbud: 321

23 10. Godkendelse af takster Rebild Vand & Spildevand A/S J.nr.: P24. Sagsnr.: 10/18070 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: På bestyrelsesmøde den 25. november 2010 i Rebild Vand & Spildevand A/S bliver budget og takster for 2011 behandlet. Taksterne for 2011 fremsendes til godkendelse af Rebild Kommune. Taksterne er udregnet på baggrund af Forsyningssekretariatets (Konkurrencestyrelsen) afgørelser om prisloft 2011 og selskabets budget Der er i 2011 budgetteret med overordnet set uændret aktivitetsniveau, dog med et lille forøgelse af anlægsinvesteringerne med ca. 2 mio. kr. Taksterne ligger for såvel spildevand som vand under de udmeldte prislofter. Rebild Byråd skal i henhold til lovgivningen godkende taksterne. Byrådet skal påse, at taksterne er i overensstemmelse med Forsyningssekretariatets fastsatte prisloft. Byrådet kan ikke fastsætte taksterne, men kun afvise dem, såfremt prisloftet ikke er overholdt. Taksterne vil foreligge til mødet. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltningen indstiller: At taksterne for Rebild Vand og Spildevand A/S for 2011 godkendes Beslutning i den : Forslag til takster blev udleveret på mødet. Indstilles godkendt. Leif Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 322

24 Åben Takstforslag 2011 Fraværende: Leif Nielsen Afbud: 323

25 11. Henvendelse fra Skørping Gadelysforening og Skørping Nord-lys J.nr.: P21. Sagsnr.: 08/11740 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Skørping Gadelysforening har henvendt sig til Rebild Kommune for at høre om kommunen er indstillet på at finde en forligsmæssig løsning på sagen om overtagelse af foreningen. Skørping Gadelysforening har klaget over Rebild Kommune ved en række instanser. Foreningen har her dels tabt sagen og dels fået at vide, at sagen ikke vil blive behandlet. Foreningens tilbageværende juridiske tiltag er at rejse en civil retssag mod kommunen. Foreningen har nu henvendt sig med ønske om at forhandle de vilkår, der gælder ved en overtagelse. Idet bestyrelsen for Rebild Kommunes Gadebelysning anbefaler generalforsamlingen at likvidere/nedlægge selskabet, finder bestyrelsen, at Rebild Kommune bør tage de videre forhandlinger med Skørping Gadelysselskab. Der har gennem længere tid været dialog med den lille gadelysforening Skørping Nord-lys om overtagelse. Foreningen har fremsendt de nødvendige oplysninger til en overtagelse. Idet selskabet forventes likvideret, anbefaler bestyrelsen, at Rebild Kommune overtager gadelysforeningen Skørping Nord-lys pr. 1. januar 2011 på vilkår svarende til tidligere overdragelser. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ved en overtagelse af de to gadelysforeninger vil kommunen få en øget udgift til vedligehold af gadebelysning. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At gadelysforeningen Skørping Nord-lys overtages af Rebild Kommune på vilkår svarende til tidligere overdragelser At der tages stilling til Skørping Gadelysforenings anmodning om forhandling 324

26 Beslutning i den : indstiller: At Skørping Nord-lys som indstillet overtages af Rebild Kommune på vilkår svarende til tidligere overdragelser At der afholdes møde med Skørping Gadelysforening Leif Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet Fraværende: Leif Nielsen Afbud: 325

27 12. Nedlæggelse/likvidation af Rebild Kommunes Gadebelysning A/S J.nr.: A04. Sagsnr.: 07/1867 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Rebild Kommunes Gadebelysning A/S har i de forgangne år fået ca. 1,2 mio. kr. refunderet i energiafgifter. Pr. 1. januar 2010 bortfaldt denne mulighed, hvilket har medført at bestyrelsen har drøftet selskabets fremtidsmulighed. Selskabet er desuden blevet orienteret om Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse i en sag om Ikast-Brande Gadebelysning A/S fra Statsforvaltningen tilkendegiver her, at en kommune kun kan være part i et gadelysselskab, såfremt kommunen ikke har bestemmende indflydelse. Dette medfører, at Rebild Kommune er nødsaget til enten at nedlægge selskabet eller afhænde mindst 51 % til anden side. Dette skal jf. Statsforvaltningens udtalelse være effektueret senest 1. januar Bestyrelsen i Rebild Kommunes Gadebelysning A/S har på et bestyrelsesmøde den 15. november besluttet, at bestyrelsen anbefaler generalforsamlingen, at selskabet nedlægges pr. 31. december 2010 på grund af bortfald af refusion af energiafgifter samt Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse om Ikast-Brande Gadebelysning A/S. Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling i forlængelse af byrådsmødet den 16. december 2010 på KigInd i Nørager. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Kommunen overtager ved likvidation af selskabet de passiver og aktiver, selskabet besidder, og således også den gæld, der er i selskabet. Kommunen ville dog skulle afholde disse udgifter under alle omstændigheder, da kommunen efter bortfald af refusion af afgifter er selskabets eneste indtægtskilde. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At generalforsamlingens forventede likvidation af Rebild Kommunes Gadebelysning A/S tages til efterretning. 326

28 Beslutning i den : Indstilles taget til efterretning. Leif Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet. Fraværende: Leif Nielsen Afbud: 327

29 13. Projekt ved Buderupholm til naturgenopretning og friluftsformål samt med perspektiv vedr. forlægning af Nibevej J.nr.: Ø35. Sagsnr.: 10/18076 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsfremstilling: Ejeren af Buderupholm Dambrug har i efteråret 2010 forespurgt, om Rebild Kommune er interesseret i at købe hele eller dele af arealet tilhørende hans ejendom, herunder det areal dambruget ligger på. Både kommunen og Skov- og Naturstyrelsen, Himmerland, har tidligere udarbejdet projekter, der indebar køb og nedlæggelse af dambruget ved opkøb af foderkvoten. Disse projekter er imidlertid ikke blevet godkendt af de bevilgende myndigheder (Fødevareministeriet). Buderupholm Dambrug ligger i den fredede Lindenborg ådal omtrent midtvejs mellem Skørping og Støvring. Det har eksisteret siden midten af 1960erne, men produktionen blev indstillet i vinteren Hele arealet, undtagen et mindre område omkring beboelse og driftsbygninger samt et areal ved Buderup Ødekirke, er omfattet af Gravlev fredningen. Forvaltningen har sammen med Rold Skov Natur- og Kulturcenter haft et indledende møde med ejeren og dennes advokat, hvor de tekniske muligheder, og ejerens præmisser for at sælge dele af ejendommen blev drøftet. Ejers advokat har efterflg. fremsendt brev, hvor der er angivet en pris for ejendommen. Forvaltningen har herpå svaret, at den ikke er bemyndiget til at forhandle jordkøb. Et projekt ved Buderupholm har flere interessante aspekter for kommunen. Nedenfor er beskrevet to modeller for, hvordan kommunen i givet fald kan gå ind i et projekt. Model 1: Kommunen erhverver alene dambrugsarealet og tilhørende enge på i alt ca. 5 hektar samt en produktionsbygning og en fiskehytte. Engarealet (ca. 2,5 ha), hvorpå der ligger en godkendt fiskehytte, kan evt. frasælges. Desuden kan der tænkes kommunal kompensation for at få tinglyst stiadgang langs med de arealer, kommunen ikke erhverver. Ejeren frasælger selv foderkvoten, en beboelsesejendom og de resterende ca. 5,5 hektar jord, der dels er dyrket jord og dels et græsareal ved Buderup Ødekirke. Forvaltningen vil efterfølgende, sammen med Rold Skov Natur- og Kulturcenter, søge eksterne midler, til at genskabe enge og kilder på dambrugs-området samt til at etablere friluftsfaciliteter på dele af arealet. Dambruget er et af de få områder i Lindenborg ådal, hvor der i forvejen er tekniske anlæg o.a., som muliggør, at der kan være andet end natur, uden det nødvendigvis kommer i konflikt med fredningsbestemmelserne. Fordele ved model 1: Genskabe naturområder på dambrugsarealet langs med Lindenborg Å 328

30 Etablere et bynært friluftsområde med fokus på vand (kanosejlads, lystfiskeri) Skabe en trafiksikker forbindelse mellem Støvring by og friluftsområdet samt Rold Skov Fungere som den nordlige port til Rold Skov til gavn for både lokalbefolkning og gæster fra Aalborg mv. Sikre vandindvinding, idet dambrugets boringer kan påvirke grundvandsmagasiner i et område, hvor bl.a. Støvring Vandværk har interesser Model 2: Kommunen erhverver ud over dambrugsarealet også de 5,5 ha. landbrugsjord. Arealet ved Buderup Ødekirke vil umiddelbart kunne frasælges, mens arealet vest for dambruget beholdes med henblik på at sikre den planlagte forlægning og forlængelse af Nibevej med tilslutning ved Buderupholmvej / Buderup Bro (kaldet ny Nibevej). I kommuneplanen for Rebild Kommune er ny Nibevej angivet, men der er ikke sat årstal på udvidelsen, som kræver, at kommunen erhverver arealer på begge sider af den nuværende vej. Fordele ved model 2 udover de allerede nævnte ved model 1: Sikre arealer til fremtidig udvidelse af vej Ingen udgifter til tinglysning af stiret Forbedrede muligheder for bynært friluftsliv Evt. P-plads til Buderupholm-Gravlev stien I øvrigt kan nævnes, at projektet vil tilgodese følgende frilufts- og naturinteresser: Støttepunkt for kanosejlads på Lindenborg Å Lystfiskeri langs åen inklusive mulighed for handicapvenlig plads Gang- og cykelsti som forbinder området med Støvring By via Gl. Kirkevej. Økobase for skoler og foreninger (og børnefamilier) Nordlig indgang til Rold Skov med diverse information og adgang til stisystemet mod Lille Blåkilde og Gravlev Sø. På længere sigt (ved udvidelse af vejen) trafiksikker forbindelse over åen til vejen mod Teglgårds Mølle, Frueskoen, Lille Blåkilde (og Skørping) - Genskabe naturlig grundvandshydrologi i området ved at lukke boringer og genetablere naturlige væld - Genoprette kildebække - Evt. etablere vandhuller/søer i en del af de gamle fiskedamme - Genoprette engområder langs Lindenborg Å Der vil i givet fald i samarbejde med Rold Skov Natur- og Kulturcenter kunne skabes et projekt, der bl.a. forventes at kunne få støtte fra LAGHimmerland og Direktoratet for FødevareErhverv (Akse 2-midler til natur- og miljøprojekter) samt fra Friluftsrådet. Projektet afhænger pt. af dambrugets mulighed for at frasælge foderkvoten til dambrug i Aalborg Kommune. Forvaltningen vil forud for Byrådsmødet den 16. december 2010 give en orientering om projektet. 329

31 Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Såfremt et af de beskrevne projekter (model 1 eller 2) ønskes realiseret, er det nødvendigt, at Rebild Kommune erhverver arealer som angivet i den pågældende model. Der kan ikke søges eksterne midler til opkøb af jord eller tinglysning af stiret. I forbindelse med forhandlinger med Skov- og Naturstyrelsen primo 2008, er de samlede arealer med fiskehytten vurderet til 1,7 mio. kr. En medfølgende bygning (lager- og kontorbygning), der sandsynligvis kan indgå det færdige projekt, er i samme vurdering sat til 0,1 mio. kr. Såfremt Kommunen erhverver alle arealer, forventes ca. 5 ha. jord at kunne sælges fra som landbrugsjord og ca. 2½ ha. som naturjord inkl. fiskehytten. I givet fald bør et frasalg af landbrugsjorden dog afvente, at Byrådet tager stilling til den præcise linjeføring for ny Nibevej. Det forudsættes, at eksterne midler finansierer naturgenopretning og friluftsfaciliteter. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At orienteringen tages til efterretning Beslutning i den : Skrivelse fra Leoni advokater blev udleveret på mødet. Indstilles taget til efterretning. Leif Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet Åben Kort der viser mulig fordeling af arealer, Buderupholm Dambrug - TMU 330

32 Åben Brev fra Leoni Advokater ang. Buderupholm Dambrug - TMU Åben Brev fra Leoni Advokater - aflysning af møde m.v. - TMU Fraværende: Leif Nielsen Afbud: 331

33 14. Siden sidst - TMU J.nr.: I00. Sagsnr.: 09/18186 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Status for vådområdeindsatsen i Rebild Kommune, i henhold til Grøn Vækst og vandplanen. Til vandoplandsplanen for Limfjorden har Rebild Kommune i lighed med de øvrige kommuner indmeldt en række mulige vådområdeprojekter til Limfjordsrådet. Limfjordsrådet har i version 2 af vandoplandsplanen besluttet, at 3 af disse projekter skal søges gennemført. Der er tale om følgende projekter: Simested Å Midt. Projektet indeholder op til 23 lodsejere, og der er meddelt tilsagn til en forundersøgelse fra Fødevareministeriet, med en beløbsramme på kr. Forundersøgelsen forventes færdig 1/ Projektet er et fælles projekt med Mariagerfjord Kommune med Rebild Kommune som projektejer. Torsted Sø. Projektet involverer pt. 4 lodsejere, og der er meddelt tilsagn til en forundersøgelse fra Fødevareministeriet, med en beløbsramme på kr. Forundersøgelsen forventes færdig 1/ Simested Å, Udspring. Projektet involverer op til 36 lodsejere. Der er søgt om midler til en forundersøgelse, ansøgningen ligger ved Fødevareministeriet. Der er ikke truffet afgørelse. Beløbsrammen i ansøgningen er på kr. Forundersøgelsen forventes færdig 1/ Projektet er et fælles projekt med Mariagerfjord Kommune med Rebild Kommune som projektejer. Derudover vil et mindre areal i Rebild kommune, ved Korup Bæk sandsynligvis skulle indgå i et vådområde-projekt ved Korup Å i Mariagerfjord Kommune, med Mariagerfjord Kommune som projektejer 10/5667. Ledelsens evaluering af kvalitetssystemet på natur og miljøområdet 2010 Ledelsen i teknik- og miljøforvaltningen skal årligt, på baggrund af en analyserapport udarbejdet af de systemansvarlige, foretage en evaluering af kvalitetsstyringssystemet. Analyserapport og evaluering er vedlagt som bilag til orientering. Orientering om rejsekortprojekt Nordjyllands Trafikselskab har fremsendt vedlagte orientering om status på rejsekortprojektet. (10/18055) 332

34 Orientering om kloakprojekt i Øster Hornum Mail fra borger i Øster Hornum "Gidsel i Øster Hornum". Mail vedlægges. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltningen indstiller: At orienteringen tages til efterretning. Beslutning i den : På mødet blev der endvidere orienteret om tværkommunalt miljøvagtberedskab. (09/10333) Der har gennem længere tid været arbejdet på, at etablere et tværkommunalt miljøvagtberedskab for Rebild, Aalborg, Mariagerfjord og Brønderslev kommuner. Miljøvagtberedskabet træder i kraft 1. januar Miljøvagten kan, via beredskabet, rekvireres i forbindelse med akutte miljøuheld alle ugens dage i tidsrummet kl Taget til efterretning. Leif Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet Åben Analyserapport TMU Åben NT s information om Rejsekortprojektet - TMU Åben Gidsel i byen - Gidsel i egen by - TMU Fraværende: Leif Nielsen Afbud: 333

35 15. Banedanmarks foreløbige overvejelser vedr. nedlæggelse af jernbaneoverskæringen i Skørping J.nr.: P20. Sagsnr.: 10/18390 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Banedanmark er som led i den planlagte indførelse af 1 times modellen (1 time mellem Aalborg-Århus, Århus-Odense og Odense-Kbh.) bl.a. i gang med at afdække, hvordan jernbaneoverskæringerne i Skørping, Ellidshøj og Svenstrup kan nedlægges. I forhold til Skørping har Banedanmark belyst 3 alternative linjeføringer for en ny vej under jernbanen. Løsningsforslag 1 og 2 indebærer at vejen føres under banen i den sydlige del af Skørping med tilslutning i Himmerlandsvej og Møldrupvej. Begge disse løsningsforslag er inkl. cykelsti. I løsningsforslag 2 føres vejen helt frem til den rundkørsel, Rebild Kommune er ved at anlægge i krydset Himmerlandsvej / Buderupholmvej. Begge forslag indeholder to løsninger for betjening af boligområdet ved Hyldalsvej, da den nuværende adgangsvej vil blive nedlagt. Løsningsforslag 3 indebærer en nordligere linjeføring, hvor en ny vej føres fra Buderupholmvej til Sverriggårdsvej. De tre løsningsforslag er belyst nærmere i Banedanmarks notat Banedanmarks opgradering af strækningen Hobro-Aalborg. I notatet peger Banedanmark selv på løsningsforslag 2, hvor ny vej etableres mellem den ny rundkørsel ved Himmerlandsvej / Buderupholmvej og Møldrupvej. Dette løsningsforslag er også forvaltningens anbefaling. I den videre proces vil Banedanmark nærmere undersøge tekniske og miljømæssige aspekter m.v. i en VVM-redegørelse, som forventes sendt i høring omkring årsskiftet 2011/2012. I forbindelse med udarbejdelsen af VVM-redegørelsen og de politiske behandlinger i Folketinget er det muligt, at andre løsninger end løsningsforslag 2 vil komme i spil. Kommunen har endvidere mulighed for at foretage kommunale tilvalg, hvor Kommunen mod betaling kan vælge andre løsninger end dem, Banedanmark lægger op til. Den primære kommunale overvejelse om tilvalg kan evt. være en rundkørsel, hvor løsningsforslag 2 munder ud i Møldrupvej, dels af hensyn til trafikafviklingen og dels af hensyn til en fremtidig udnyttelse af Rytters plads til boligformål m.v Banedanmark har endvidere udarbejdet notatet Løsningsforslag til perrontunnel Skørping, idet den eksisterende perronovergang på stationen nedlægges i forbindelse med opgraderingen af jernbanen. 334

36 Grundlæggende er der 3 alternativer: A) perrontunnel / perronovergang ved Himmerlandsvej B) perrontunnel ved Himmerlandsvej kombineret med cykeltunnel nord for stationen C) perrontunnel med stejle ramper ved Himmerlandsvej Løsningsforslag A er udarbejdet i tre alternativer, der alle anslås at koste i størrelsesordenen 11 mio. kr., mens løsningsforslag B anslås at koste 20 mio. og forslag C 15 mio. kr. Banedanmark har tilkendegivet, at løsningsforslag B og C forventes at være i kategorien kommunale tilvalg. Banedanmark ønsker kommunens tilkendegivelser i forhold til hvilke løsningsforslag, kommunen gerne ser realiseret, både i forhold til ny vej og i forhold til perronløsning. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Banedanmark afholder de nødvendige udgifter til etablering af ny vej og perronløsning. Såfremt Rebild Kommune ønsker at benytte sig af muligheden for kommunale tilvalg, vil kommunen skulle betale for disse. Løsningerne er planlagt realiseret , hvorfor der i givet fald vil være rig mulighed for at indarbejde evt. tilvalg i de kommunale budgetter. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At Kommunen i forhold til ny vej anbefaler løsningsforslag 2, herunder tilkendegiver, hvorvidt kommunen har synspunkter i forhold til betjeningen af boligområdet ved Hyldalsvej At Kommunen i forhold til perronløsning anbefaler alternativ A, herunder tilkendegiver, hvorvidt kommunen skulle have synspunkter i forhold til de tre alternativer At Kommunen tilkendegiver, hvorvidt der ønskes kommunale tilvalg i forhold til vej- og perronløsningerne De nævnte bilag er udsendt til byrådet i forbindelse med temamødet før byrådsmødet den

37 Beslutning i den : Indstilles godkendt som indstillet, idet vedr. - ny vej peger på løsningsforslag 2c (vejadgang fra ny rundkørsel til Møldrupvej) - perronløsning peger på C (tunnel med stejle ramper), bl.a. af hensyn til cykler med tog - vedr. kommunale tilvalg ønsker en rundkørsel ved Møldrupvej nærmere belyst Leif Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet. Fraværende: Leif Nielsen Afbud: 336

38 Underskriftsside Gert Fischer - Formand Leif Nielsen - Medlem Bertil Mortensen - Medlem Morten Lem - Medlem Mogens Schou Andersen - Medlem 337

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Tirsdag den 29. april 2014 Mødested: RebildPorten Praktiske oplysninger: Mødetidspunkt kl. 7.30-9.30 Mødets tema Ordinært møde Afbud/ Fraværende: Flemming

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale Dagsorden Udvalget for Miljø og Natur Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 Mødelokale Korsør Renseanlæg, Slagelse Landevej 30, Korsør Fraværende Åbne sager 5 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden fællesmøde Ejendoms- og Arealudvalget og Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 6. maj 2009, kl. 17.30 i mødelokalet Kystagerparken, lokal 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset.

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Pkt. 315 Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Sagsnr. 68849 Byrådet Lukket punkt Resume Arbejdsmarkedets Feriefond og Nordea-fonden har givet tilsagn om støtte på i alt 11,3 mio. kroner til realisering

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet Aarhus Ryhavevej 7 8210 Aarhus V 7733 2121 www.le34.dk Thomas Normann Asmussen +45 7733 2106 D +45 3163 9206 M TNA@le34.dk 19. august 2015 Projekt: 1504348 Dokument: D15-150090 Side 1 af 7 Redegørelse

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder J.nr.: Sagsid.: 902990 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1113466) Resume: Omlægning og udvidelse af parkeringsarealer i forbindelse med multihal-projektet. Baggrund for sagen:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 TORSDAG DEN 22. MAJ 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 22. maj 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, april 2015, Sag nr. 13/17912, dok. nr. 15/75064 1. Borger, Sadelmagervej 54,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K e-mail: vd@vd.dk Dato: 7. oktober 2012 Jeres sagsnr.: 11/16746 og 11/17630 Med brev af 6. september 2012 har I fremsendt udkast til afgørelse og anmodet

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 16. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp

Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp Klinteby, den 20. august 2009 Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp Mødet blev afholdt hos Jesper Lund Andersen. Til stede ved mødet var: Steen B. Rasmussen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 15-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumannns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget Dato 27. juni 2014 Dokument 13/18431-27 Side 1/7 Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget I e-mail og brev af henholdsvis 18. og 11. september 2013 har du på vegne af samtlige grundejere

Læs mere

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Notat Emne: Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2012 Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Byplanafdelingen Kalkværksvej

Læs mere

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling.

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling. TEKNIK & MILJØ Vej & trafik Dato: 10-06-2013 Sagsnr.: 12/13699 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejenkom.dk EAN-nr.: 5798005410157 NOTAT Åbøllingvej

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Referat fra møde i Det Grønne Råd tirsdag den 12. november 2013 på Rådhuset i Nørager

Referat fra møde i Det Grønne Råd tirsdag den 12. november 2013 på Rådhuset i Nørager Referat fra møde i Det Grønne Råd tirsdag den 12. november 2013 på Rådhuset i Nørager Til stede: Randi Stub, Friluftsrådet (formand) Barbara Sejersen, Dansk Ornitologisk Forening Bjarne Christensen, Lystfiskerne

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere