REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-11-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus."

Transkript

1 REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:15 Afbud: Fraværende: Leif Nielsen

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Efterretningssag om vejadgang til grusgrav ved Bradsted Tomgangsregulativ Endelig vedtagelse af 1. forslag til lokalplan nr. 246 Haverslev Industri Fordrøftelse af lokalplan nr. 240 for Rebildcentret, Kalk, kilder og kunst Henvendelse fra Nysum Bylaug vedr. motorvejstilkørsel Handlingsplan 2011 for energiforbedringer i kommunale bygninger Legepladser på kommunalt ejet jord (ikke institutioner) Anmodning om tillægsbevilling - ekspropriationer ved Shell i Støvring Implementering af NT s Trafikplan vedr. rute 55, 113 og Godkendelse af takster Rebild Vand & Spildevand A/S Henvendelse fra Skørping Gadelysforening og Skørping Nord-lys Nedlæggelse/likvidation af Rebild Kommunes Gadebelysning A/S Projekt ved Buderupholm til naturgenopretning og friluftsformål samt med perspektiv vedr. forlægning af Nibevej Siden sidst - TMU Banedanmarks foreløbige overvejelser vedr. nedlæggelse af jernbaneoverskæringen i Skørping 334 Underskriftsside

3 1. Efterretningssag om vejadgang til grusgrav ved Bradsted J.nr.: K08. Sagsnr.: 07/16298 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsfremstilling: Efter vejdirektoratets afgørelse om manglende hjemmel til ekspropriation til offentlig vej til sikring af forbindelse med 2 etaper ved grusgrav ved Bradsted har advokatfirmaet Boel på vegne af Kroghs A/S meddelt Rebild Kommune, at de tager forbehold om erstatning for den investering, Kroghs A/S har afholdt til arealerhvervelse til etablering af adgangsvej til etape 1, i alt kr. Advokaten henviser til aftale indgået mellem Rebild Kommune og Kroghs A/S om, at kommunen, om nødvendigt ved en ekspropriation, sikrer den nødvendige forbindelse mellem to etaper, mod at Kroghs A/S selv etablerer en vej fra Bavnehøj til sorteranlægget. Advokaten tager endvidere forbehold om erstatning for de omkostninger Kroghs A/S påføres ved at anlægget enten skal flyttes eller ved den transport, der måtte blive mellem etape 2 og det bestående sorteranlæg i etape 1. Endelig tages der forbehold om erstatning, såfremt det ikke lykkes at opretholde kontinuerlig drift af graven ved overgang til etape 2, som forventes at være ved forsommeren På grund af den manglende hjemmel til ekspropriation er COWI A/S anmodet om at vurdere mulighederne for at etablere en vejadgang til Kroghs A/S fremtidige indvindingsområde. Der er opstillet 4 alternative adgangsveje, som er vurderet i forhold til økonomi, arealerhvervelse, trafikafvikling og sikkerhed. Alternativerne er vurderet til anlægssummer mellem 1,9 mio. og 3,0 mio. kr. VVM-screeninger annonceres i uge 48. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: På budget 2011 er afsat kr. 1,5 mio. kr. til projektet, hvilket således ikke dækker de anslåede udgifter til etablering af ny vej. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At orienteringen tages til efterretning, idet forvaltningen vil anmode om en tillægsbevilling til at realisere et konkret vejprojekt, når overslag herpå foreligger. 302

4 Beslutning i den : Indstilles taget til efterretning. Leif Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet Åben Byrådsbeslutning af 25 april 2004 samt korrespondance med Vejdirektoratet - TMU Åben Aftale med Kroghs - TMU Åben VD s afgørelse vedr. ekspropriation - TMU Åben Brev fra advokat - TMU Åben Adgangsvej til Grusgrav - Notat - Adgangsforhold til råstofområde - Kroghs, Rebild Kommune - TMU Fraværende: Leif Nielsen Afbud: 303

5 2. Tomgangsregulativ J.nr.: P00. Sagsnr.: 10/17905 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Flere kommuner har udarbejdet et tomgangsregulativ. Køretøjer, der holder i tomgang, forbrænder både diesel og benzin mere ufuldstændigt, hvilket betyder flere skadelige stoffer i udstødningsrøgen. Der forbrændes selvfølgelig også mere brændstof ved tomgang, med øget udledning af CO 2 til følge. Vedtagelsen af et tomgangsregulativ er derfor fint i tråd med det af Rebild Kommunes indsatsområder (under vision), der hedder Sundhed, klima og kvalitet i opgaveløsningen. Det bliver samtidig lettere for Kommunen at behandle klagesager vedr. tomgangsdrift, når der foreligger et vedtaget tomgangsregulativ. Nogle kommuner har valgt at sætte grænsen for tilladt tomgangsdrift så lavt som 1 minut, hvor udkastet til tomgangsregulativet for Rebild Kommune sætter grænsen ved 3 minutter. Valget af de tre minutters tilladte tomgang udspringer af færdselsloven (LBK 984 af 05/10/2009-2, stk. 1 punkt 16), hvor parkering er defineret ved, at et køretøj holder stille i mere end tre minutter, mens alt under tre minutter defineres som en standsning. Regulativet tager via undtagelserne i regulativets 3, stk. 2. højde for de situationer, hvor tomgangskørsel i mere end 3 minutter kan være nødvendigt. Politiet oplyser, at de som udgangspunkt kun tager overtrædelse af et tomgangsregulativ op, hvor andre overtrædelser også finder sted. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske konsekvenser Indstilling: Forvaltningen indstiller: At tomgangsregulativet for Rebild Kommune vedtages. 304

6 Beslutning i den : Godkendt som indstillet. Leif Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet Åben Udkast til Tomgangsregulativ Fraværende: Leif Nielsen Afbud: 305

7 3. Endelig vedtagelse af 1. forslag til lokalplan nr. 246 Haverslev Industri J.nr.: P16. Sagsnr.: 10/7614 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Økonomiudvalget besluttede i marts 2010 at udarbejde forslag til lokalplan for Haverslev Industri, som afløser for Lokalplan nr. 208, i området nærmest rundkørslen. Dette gøres dels for at øge mulighederne for større detailhandelsbutikker og dels for at ophæve en tinglyst servitut/deklaration, som indeholder et forbud imod benzinsalg, fastfoodrestauranter mv. Lokalplanforslag nr. 246 for Haverslev Industri har nu været offentligt fremlagt i 8 uger fra den 8. september til den 3. november. (TMU pkt. 09). I høringsperioden er der indkommet høringssvar fra Vejdirektoratet og McDonald s advokat. Høringssvarene er kort refereret nedenfor. Afsender: Høringssvarenes indhold: Forvaltningens forslag/bemærkninger: 1. Vejdirektoratet, Aalborg Opremser de forhold vedr. skiltning mv. og byggeliniearealerne, som er relevante for færdslen på motorvejen og evt. senere udvidelser af vejen. Ingen ændringer 2. Advokat Peter Sølbech Larsen, Esbjerg på vegne af McDonald Danmark A/S Servitutten er tinglyst for at sikre imod konkurrence i fht. en risikofyldt investering i nye erhvervsområder. Servitutten er tidligere blevet påtegnet af Nørager Kommune. Mener at Rebild Kommune med en ophævelse bliver erstatningspligtig. Ingen ændringer Forhindrer ikke, at Rebild Byråd nu ønsker en anden planlægning. Forvaltningen mener ikke at kommunen bliver erstatningspligtig. Har tidligere overfor City Byg afvist at ophæve servitutten Ingen ændringer Ingen ændringer Rebild Kommune har efter indsigelsesfristens ophør modtaget et notat fra ansøgers advokat, Jesper Hedegaard, med bemærkninger til McDonalds indsigelse. Notatet, som er vedlagt, modsiger/afviser McDonalds indsigelse. Det er forvaltningens vurdering uagtet ovenstående indsigelse at Rebild Kommune kan vedtage lokalplanen og aflyse servitutten, uden at det er ansvarspådragende/erstatningspligtigt, men det er også forventningen, at Byrådets evt. vedtagelse af lokalplanen vil blive anket til Naturklagenævnet. 306

8 Der kan tilføjes, at lokalplanens miljøvurdering er påklaget til Naturklagenævnet af McDonald og at nævnet allerede har stadfæstet kommunens afgørelse. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltningen indstiller: At lokalplanforslag nr. 246 godkendes som en endeligt vedtaget lokalplan. Beslutning i den : Gert Fischer, Mogens Schou Andersen og Bertil Mortensen følger forvaltningens indstilling. Morten Lem kan ikke godkende lokalplanforslaget, idet det ikke følger aftale indgået i tidligere Nørager Kommune. Leif Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet Åben Indsigelse fra adv. Thuesen Bødker & Jæger på vegne McDonalds - TMU Åben Bemærkninger til indsigelsen fra McDonald s fra adv.fa. Interlex - TMU Åben Bemærkninger fra Vejdirektoratet - TMU Fraværende: Leif Nielsen Afbud: 307

9 4. Fordrøftelse af lokalplan nr. 240 for Rebildcentret, Kalk, kilder og kunst. J.nr.: P16. Sagsnr.: 10/8487 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Byrådet har tidligere drøftet de overordnede principper for projektet Rebildcentret ved Tingbæk Kalkmine. Forvaltningen har arbejdet videre med lokalplanen mv for projektet - og ønsker nu stillingtagen til nedenstående 2 principielle problemstillinger, selvom forholdene omkring beskyttelsen af primært flagermusene ikke er helt afklaret. 1. Vejbyggelinjer. Forvaltningen er i sagsbehandlingen af projektet stødt på en tinglyst deklaration vedr. vejbyggelinjer langs Hobrovej, Vælderskoven og Røde Møllevej. Vejbyggelinjerne er i 1983 udlagt med: 25,0 m til Hobrovej, 17,5 m til Vælderskoven og 12,5 m til Røde Møllevej - alle fra vejmidte. For Hobrovej skal der desuden tillægges 2 gange højdeforskellen mellem vejen og det aktuelle terræn. Vejbyggelinjerne er udlagt for at sikre det nuværende vejanlæg, at sikre mulighed for en vejudvidelse til f.eks. cykelstier, af sikkerhedsårsager og endelig for at skabe et rummeligt forløb uden bygninger tæt på. Det betyder konkret, at det foreslåede maskinhus ligger indenfor byggelinjearealet til Hobrovej. Et hjørne af den eksisterende driftsbygning til Møllegården ligger tillige indenfor byggelinjearealet med ca. 5 m, hvilket dog kan fortsætte uændret. Udvidelsen ved Bundgaards hus ligger indenfor byggelinjearealet til Røde Møllevej. Forvaltningen foreslår, at vejbyggelinjen langs Hobrovej fastholdes og at vejbyggelinjen langs Røde Møllevej reduceres til 5 m, som på øvrige mindre veje. Konsekvensen heraf er, at det ikke bliver muligt at bygge et nyt maskinhus. 2. Parkering I forbindelse med projektet er der vist en parkeringsplads til ca. 40 personbiler og 4 busser. De 4 busser kan evt. ændres til ca. 22 personbiler, hvilket vil give i alt ca. 62 p- pladser ved centret. Derudover findes udenfor ejendommen en mindre uofficiel p-plads ved Vælderskoven/ Røde Møllevej med dårlig fodgængerforbindelse til centret. Det påtænkes endvidere at udlægge et areal, der også indgår i fredningen, som kan anvendes ved særlige lejligheder. På dette areal må der dog ikke etableres fast belægning, opstilles belysning eller lign. og arealets anvendelighed er derfor afhængig af vejret/føret. 308

10 I kommuneplanen er der for institutioner og kulturelle formål fastsat et krav til p-pladser svarende til 37,5 p-pladser pr. bebygget kvadratmeter. Den samlede bebyggelse bliver (uden maskinhus, ishytte og kummehus) 3290 m², hvilket udløser et krav om 88 p- pladser. Der mangler derfor ved en fuld udbygning 26 p-pladser. Forvaltningen foreslår, at når de sidste 1000 m² skal bebygges, skal det vurderes, om det bliver nødvendigt med en udvidelse af parkeringskapaciteten. I givet fald skal det ske i forbindelse med den nuværende p-plads på dambrugets areal. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen konsekvenser. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At den utilstrækkelige parkeringskapacitet udlægges på Tingbæk Dambrug areal. At vejbyggelinjen langs Hobrovej fastholdes, mens vejbyggelinjen langs Røde Møllevej nedsættes til 5 m At der arbejdes videre med planforslag, miljøvurdering mv. Beslutning i den : Udvalget bemærker, at kommuneplanens generelle krav er 1 P-plads pr. 37,5 m 2. Godkendt som indstillet. Leif Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet Åben Kortbilag 3 & 4 Fraværende: Leif Nielsen Afbud: 309

11 5. Henvendelse fra Nysum Bylaug vedr. motorvejstilkørsel J.nr.: G00. Sagsnr.: 07/7300 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Nysum Bylaug har via mail til bl.a. Teknik- og miljøudvalget fremsendt en forespørgsel om status for arbejdet med en ny motorvejstilslutning til aflastning af trafikken ved Nysum. Teknik- og miljøudvalget blev den 2. februar 2010 orienteret om Vejdirektoratets vurdering af sagen. Vejdirektoratet meddelte i skrivelse til Rebild og Mariagerfjord kommuner, at der ikke er dokumenteret et tilstrækkeligt trafikalt behov for et nyt tilslutningsanlæg. På baggrund af Vejdirektoratets skrivelse er initiativer vedr. en ekstra motorvejstilslutning til aflastning af trafikken ved Nysum sat i bero. Henvendelsen fra Nysum Bylaug ses ikke at indeholde nyt, der kan påvirke Vejdirektoratets konklusion i sagen. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltningen indstiller: At det meddeles Nysum Bylaug, at Rebild Kommune finder, at der ikke er grundlag for at arbejde videre med sagen Beslutning i den : På mødet blev en opsummering af de nordjyske projekter i den netop indgåede transportaftale af 26. nov udleveret. Heri er konkret afsat 0,2 mio. kr. til kapacitetsanalyse vedr. motorvejsafkørsel mellem Hobro og Haverslev. anmoder forvaltningen om at afdække horisonten i den besluttede analyse samt at arbejde for kommunens synspunkter vedr. en motorvejsafkørsel ved Nysum. Leif Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 310

12 Åben Brev til udvalget. - Nysum Bylaug og motorvejsafkørslen - TMU Åben Afslag fra Vejdirektoratet på ønsket om ny motorvejstilslutning ved Rørbæk - TMU Åben Transportaftale om udmøntning af puljer m.m Bilag TMU Fraværende: Leif Nielsen Afbud: 311

13 6. Handlingsplan 2011 for energiforbedringer i kommunale bygninger J.nr.: P00. Sagsnr.: 10/17934 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: På byrådsmødet den blev det besluttet, at der i Budget 2011 og fremover skal søges indarbejdet et anlægsbeløb til helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering. På samme møde blev det også besluttet, at Rebild Kommune skulle indgå to frivillige klimaaftaler: klimakommune-aftalen og kurveknækker-aftalen. Ifølge aftalerne har Rebild Kommune forpligtiget sig til at reducere sit elforbrug, varmeforbrug og sit bidrag til CO2- udledningen med 2 % pr år for hvert af områderne. I budget for 2011 har Byrådet afsat 4,0 mio. kr. til helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering men da beløbet er forudsat lånefinansieret kan der alene blive tale om energirenovering/forbedringer og ikke (nødvendigvis) samtidig bygningsrenovering. Endvidere er 2,0 og 0,3 mio. kr. afsat til energirenovering i forbindelse med hhv. Bavnebakkeskolen og Suldrup skole. Der er således kun 1,7 mio. kr. tilbage og disse foreslås anvendt til energiforbedringer i flere af kommunens øvrige bygninger. Forvaltningen har ud fra bevillingens størrelse peget på fire alternative indsatsområder, der kan bidrage væsentligt til at reducere Rebild Kommunes CO2-udledning: Serverrum på rådhuset + ventilation og belysning generelt 2. Fælles varmeforsyning i Hellum Hej Huset, Hellum Skole og Friheden + ventilation og belysning generelt 3. Ventilations og varmeanlæg generelt. 4. Ventilation og belysning generelt. Ventilation og belysning 3 af forslagene indeholder indsatsområderne ventilation og belysning, som er blandt de store strømslugere i institutioner. Det er også to områder, som har direkte indflydelse på brugernes velbefindende. Energivenlig belysning har endvidere den fordel, at denne energiforbedring er synlig for brugerne og dermed signalerer Rebild Kommunens interesse for at gøre en klimavenlig indsats. Fælles varmeforsyning - Hellum Hellum Skole, Hellum Hej huset og SFO en Friheden ligger lige op ad hinanden uden for kollektiv varmeforsyningsområde. De 3 enheder har hver deres varmeforsyning, som er baseret på henholdsvis olie og elvarme. En fælles varmeløsning baseret på overvejende vedvarende energi, kan reducere de tre enheders bidrag til CO2-udledningen. Varmeanlæg og serverrum Varmeanlæg står ofte for en stor del af varmeforbruget i en bygning og har indflydelse på komforten. For en bygning som rådhuset er serverrummet også medvirkende til et meget højt elforbrug, hvilket blev konstateret i Grønt regnskab Forvaltningen vil foreslå, at indsatsen i 2011 koncentreres om alternativ 1: Serverrum på rådhuset + ventilation og belysning generelt i nogle af kommunes bygninger efter nær-

14 mere udredning af bla energimærkerne og det grønne regnskab. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: 1,7 mio. kr. af rådighedsbeløbet på 4,0 mio. kr. søges frigivet. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At indsatsen i 2011 tager udgangspunkt i alternativ 1: Serverrum på rådhuset + ventilation og belysning generelt At 1,7 mio. kr. af rådighedsbeløbet på 4,0 mio. kr. frigives Beslutning i den : Indstilles godkendt. Leif Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet. Fraværende: Leif Nielsen Afbud: 313

15 7. Legepladser på kommunalt ejet jord (ikke institutioner) J.nr.: P00. Sagsnr.: 07/6262 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Der er mange legepladser i Rebild kommune og de kan deles op i følgende kategorier: Legepladser på skoler og børnehaver 2. Legepladser på privatejet grund - typisk tilhørende en grundejerforening 3. Legepladser på "gadejord" hvor kommunen er indsat som administrator - men den tinglyste ejer er "sognet", "byen" eller lign. 4. Legepladser på kommunalt ejet areal - typisk grønne områder For kategori 2-4 er der udarbejdet vedlagte liste over de legepladser, der er kendt, bl.a. med oplysning om ejerforhold, om Kommunen vedligeholder det grønne område omkring legepladsen og om Kommunen vedligeholder selve legepladsen. Ingen steder - heller ikke der, hvor Kommunen er grundejer - vedligeholder Kommunen i dag selve legepladsen. Dette skyldes, at der ikke er (afsat) penge til opgaven. Omvendt må det konstateres at Kommunen/Driftsenheden enkelte steder vedligeholder det grønne område omkring en legeplads, selv om grunden er privat ejet. Enkelte steder kan Kommunen (stadig) stå som ejer af et areal, som egentlig skulle have været overdraget til en grundejerforening hvilket berigtiges løbende. Sikkerhedsmæssigt og dermed ansvars- og erstatningsmæssigt er udgangspunktet, at det er grundejeren, der har ansvaret i tilfælde af ulykker. Dog kan Kommunen evt. blive (med)ansvarlig i de tilfælde, hvor legepladsen er på privat grund, men Kommunen vedligeholder legepladsen og/eller det grønne areal omkring (en slags tilsyn). Økonomisk skal der regnes med størrelsesordenen kr./år til jævnlige tilsyn og vedligeholdelse af en legeplads. Der er imidlertid konstateret et stort efterslæb også på dette område, hvorfor der må påregnes et højere beløb i de første år. Der er på anlægsbudgettet for 2011 afsat kr. til renovering af legepladser, hvilket rækker til alt fra 1 til måske 5 legepladser afhængig af standarden for legepladserne. Rådighedsbeløbet søges hermed frigivet. Der ønskes derfor en drøftelse af og beslutning om 1. det fremtidige antal legepladser i kommunalt regi og placeringen af disse 2. standarden på de kommunale legepladser 3. finansieringen af renoveringen samt tilsynet med og vedligeholdelsen af de kommunale legepladser Det anbefales, at Kommunen som udgangspunkt stopper med/opsiger aftaler om at vedligeholde det grønne areal omkring legepladser på privat grund så Kommunen i fremtiden udelukkende beskæftiger sig med arealer, der tilhører Kommunen.

16 Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der er alene afsat et beløb til renovering og vedligeholdelse af de kommunale legepladser i Der bør derfor fra 2012 afsættes penge på driftsbudgettet til renovering og vedligeholdelse af de kommunale legepladser. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der træffes beslutning om de i sagsfremstillingen 1-3 nævnte spørgsmål At der på driftsbudgettet fra 2012 søges afsat tilstrækkelige midler til en forsvarlig vedligeholdelse af de kommunale legepladser At rådighedsbeløbet på frigives som en anlægsbevilling. Beslutning i den : Udvalget indstiller, at rådighedsbeløbet på kr. frigives til det videre arbejde med gennemgang og udbedring af sikkerheden på legepladserne på kommunalt ejet jord (ikke institutioner). beder forvaltningen om: 1) at arbejde i retning af at komme ud af aftaler / kutymer vedr. vedligehold af private arealer med legepladsudstyr 2) at komme med oplæg til en overordnet plan for antal legepladser og deres placering Leif Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet Åben legepladser - Kopi af oversigt over legepladser med grønpleje.xls Åben legepladser - kort over legepladser i kommunen.pdf Fraværende: Leif Nielsen Afbud: 315

17 316

18 8. Anmodning om tillægsbevilling - ekspropriationer ved Shell i Støvring J.nr.: G01. Sagsnr.: 09/444 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I forbindelse med ekspropriationen til en ny rundkørsel og forbindelsesvej til Støvring Ådale i 2007 blev der indgået aftale med Peter Jensen, Støvring A/S om at et nødvendigt ekspropriationsareal på ca. 600 m2 kunne indgå i et mageskifte, idet Peter Jensen gennem sin advokat havde tilkendegivet, at det var et stort ønske at erhverve restarealet af en tilstødende ejendom, som Rebild Kommune ligeledes havde erhvervet gennem ekspropriation. Efter byrådets ekspropriationsbeslutning den 14. oktober 2010 vedrørende arealerhvervelse til sti mellem Enebærvej og Hobrovej er der søgt indgået aftale med Peter Jensen om at firmaet overtager ca. 680 m2 fra den tilstødende naboejendom mod at afgive ca. 210 m2 til rundkørsel, ca. 390 m2 til privat fællesvej og ca. 210 m2 til sti - i alt ca. 810 m2. Peter Jensen har meddelt, at han ikke ønsker at overtage de ca. 680 m2. På baggrund af Peter Jensens tilkendegivelse bør sagen afsluttes med en erstatningsudbetaling på kr. 150 pr. m2 svarende til kr samt rydning af eksisterende beplantning og etablering af afskærmning til en anslået udgift på kr. I dette beløb er der således ikke indeholdt etablering af stien, der forventes at koste i størrelsesordenen kr. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: For at afslutte ekspropriationerne, rydde beplantning og etablere afskærmning skal der meddeles en tillægsbevilling på i alt kr. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der meddeles og frigives en tillægsbevilling på kr. til erstatninger, rydde beplantning og etablere hegn 317

19 Beslutning i den : Indstilles godkendt. Leif Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet Åben Advokaterne Nibe oplyser at Peter Jensen ikke ønsker at bytte jord men i stedet ønsker erstatning - TMU Fraværende: Leif Nielsen Afbud: 318

20 9. Implementering af NT s Trafikplan vedr. rute 55, 113 og 118 J.nr.: G00. Sagsnr.: 10/17994 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Byrådet behandlede på mødet den 25. marts 2010 projekt for koordinering af den kollektive busdrift m.v. Byrådet blev her orienteret om, at ruterne 55, 113 og 118 ikke indgik i projektet, men at disse fælleskommunale ruter ville blive vurderet særskilt. Den kommunale udgift til disse ruter inkl. en forventet besparelse på kr. er indregnet i NT s Budget NT har behandlet de tre ruter og er nået frem til nedenstående: Rute 55 NT anbefaler, at ruteforløbet for rute 55 på hverdage fastholdes med et lidt mindre serviceniveau i Rebild- og Mariagerfjord Kommuner, samt at weekendkørslen nedlægges og varetages af flextursordningen. Aalborg- og Mariagerfjord Kommuner er ikke interesserede i at medfinansiere weekendkørsel i hele korridoren for rute 55. Samtidig foreslås den eksisterende teletaxa rute 55, der kun dækker et meget lille område i Rebild Kommune, nedlagt, og erstattet af flextursordningen. Aalborg Kommune er ikke interesseret i at videreføre teletaxa nr. 55 i Aalborg Kommune, og kommunen ønsker at nedlægge ruten fra sommeren På grund af problemer med at få gymnasieelever hjem til Smidie foreslår NT, at rute 55 fra næste køreplanskifte ændres til kun at betjene Smidie. Skibsted betjenes af rute 381. Årlig nettoudgift for Rebild Kommune (weekendkørsel nedlagt): kr. Årlig udgift til flexturskørsel i weekender: kr. Rute 118 Ruten er udbudt med lidt mindre kørsel end den nuværende køreplan, idet der er reduceret i to aftenafgange, der har meget få passagerer. Årlig nettoudgift for Rebild Kommune (reduceret aftenkørsel): kr. Rute 113 Den endelige afklaring af køreplanomfanget kan vente til starten af 2011, hvor den udvidelse, der er lagt op til på rute 57, vil være på plads. Årlig nettoudgift for Rebild Kommune (to afgange nedlagt midt på dagen): kr. Teletaxa rute 113 Idet størstedelen af turene på denne rute køres fra en kommune til en anden, vil en nedlæggelse af ruten og erstatning med flextur ikke få nogen større økonomisk betydning for Rebild Kommune. 319

21 En nedlæggelse af teletaxa rute 113 skal ske i dialog med Mariagerfjord- og Vesthimmerlands Kommuner. Årlig udgift (teletaxa rute 113 ændret til flextur): kr. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: De anførte udgifter for Rebild Kommune på i alt kr. er indregnet i NT s budget for På grund af forsinkelser i Midttrafik med at implementere Trafikplanen for Region Midtjylland, har NT s bestyrelse på sit møde den besluttet, at implementeringen af Trafikplanen for Himmerland deles over 2 år. Det medfører, at Rebild Kommune først overtager den årlige udgift på kr. for ruterne 55 og 118 fra køreplanskiftet sommeren Halvdelen af dette beløb kan således forventes besparet vedr. Budget Der er ikke medtaget merudgifter til weekend-kørsel på rute 55 i NT s budget for 2011, idet der er mulighed for at benytte flextursordningen. Hvis Byrådet ønsker weekendkørsel på ruten Kongerslev-Smidie-Bælum-Terndrup, med 4 afgange i hver retning, bliver der årlige merudgifter på kr. for kørsel på lørdage og kr. for kørsel på søndage. Indstilling: Forvaltningen indstiller, at NT s foreslåede ændringer, herunder - erstatte weekendkørsel på rute 55 med flextur, - tilbageføre rute 55 til kun at køre over Smidie, samt - reducere kørsel på to aftenture vedr. rute 118, gennemføres fra køreplanskiftet sommeren at NT s foreslåede ændringer af køreplanen for rute 113, og den foreslåede erstatning af teletaxa rute 113 med flextur, færdigforhandles med Mariagerfjord- og Vesthimmerlands Kommuner, med henblik på at træde i kraft fra køreplanskiftet sommeren

22 Beslutning i den : Indstilles godkendt, idet passagertal for benyttelsen af rute 55 ved Smidie og Skibsted søges belyst inden ØK s behandling. Leif Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet Åben BILAG NR.1 - TMU Fraværende: Leif Nielsen Afbud: 321

23 10. Godkendelse af takster Rebild Vand & Spildevand A/S J.nr.: P24. Sagsnr.: 10/18070 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: På bestyrelsesmøde den 25. november 2010 i Rebild Vand & Spildevand A/S bliver budget og takster for 2011 behandlet. Taksterne for 2011 fremsendes til godkendelse af Rebild Kommune. Taksterne er udregnet på baggrund af Forsyningssekretariatets (Konkurrencestyrelsen) afgørelser om prisloft 2011 og selskabets budget Der er i 2011 budgetteret med overordnet set uændret aktivitetsniveau, dog med et lille forøgelse af anlægsinvesteringerne med ca. 2 mio. kr. Taksterne ligger for såvel spildevand som vand under de udmeldte prislofter. Rebild Byråd skal i henhold til lovgivningen godkende taksterne. Byrådet skal påse, at taksterne er i overensstemmelse med Forsyningssekretariatets fastsatte prisloft. Byrådet kan ikke fastsætte taksterne, men kun afvise dem, såfremt prisloftet ikke er overholdt. Taksterne vil foreligge til mødet. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltningen indstiller: At taksterne for Rebild Vand og Spildevand A/S for 2011 godkendes Beslutning i den : Forslag til takster blev udleveret på mødet. Indstilles godkendt. Leif Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 322

24 Åben Takstforslag 2011 Fraværende: Leif Nielsen Afbud: 323

25 11. Henvendelse fra Skørping Gadelysforening og Skørping Nord-lys J.nr.: P21. Sagsnr.: 08/11740 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Skørping Gadelysforening har henvendt sig til Rebild Kommune for at høre om kommunen er indstillet på at finde en forligsmæssig løsning på sagen om overtagelse af foreningen. Skørping Gadelysforening har klaget over Rebild Kommune ved en række instanser. Foreningen har her dels tabt sagen og dels fået at vide, at sagen ikke vil blive behandlet. Foreningens tilbageværende juridiske tiltag er at rejse en civil retssag mod kommunen. Foreningen har nu henvendt sig med ønske om at forhandle de vilkår, der gælder ved en overtagelse. Idet bestyrelsen for Rebild Kommunes Gadebelysning anbefaler generalforsamlingen at likvidere/nedlægge selskabet, finder bestyrelsen, at Rebild Kommune bør tage de videre forhandlinger med Skørping Gadelysselskab. Der har gennem længere tid været dialog med den lille gadelysforening Skørping Nord-lys om overtagelse. Foreningen har fremsendt de nødvendige oplysninger til en overtagelse. Idet selskabet forventes likvideret, anbefaler bestyrelsen, at Rebild Kommune overtager gadelysforeningen Skørping Nord-lys pr. 1. januar 2011 på vilkår svarende til tidligere overdragelser. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ved en overtagelse af de to gadelysforeninger vil kommunen få en øget udgift til vedligehold af gadebelysning. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At gadelysforeningen Skørping Nord-lys overtages af Rebild Kommune på vilkår svarende til tidligere overdragelser At der tages stilling til Skørping Gadelysforenings anmodning om forhandling 324

26 Beslutning i den : indstiller: At Skørping Nord-lys som indstillet overtages af Rebild Kommune på vilkår svarende til tidligere overdragelser At der afholdes møde med Skørping Gadelysforening Leif Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet Fraværende: Leif Nielsen Afbud: 325

27 12. Nedlæggelse/likvidation af Rebild Kommunes Gadebelysning A/S J.nr.: A04. Sagsnr.: 07/1867 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Rebild Kommunes Gadebelysning A/S har i de forgangne år fået ca. 1,2 mio. kr. refunderet i energiafgifter. Pr. 1. januar 2010 bortfaldt denne mulighed, hvilket har medført at bestyrelsen har drøftet selskabets fremtidsmulighed. Selskabet er desuden blevet orienteret om Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse i en sag om Ikast-Brande Gadebelysning A/S fra Statsforvaltningen tilkendegiver her, at en kommune kun kan være part i et gadelysselskab, såfremt kommunen ikke har bestemmende indflydelse. Dette medfører, at Rebild Kommune er nødsaget til enten at nedlægge selskabet eller afhænde mindst 51 % til anden side. Dette skal jf. Statsforvaltningens udtalelse være effektueret senest 1. januar Bestyrelsen i Rebild Kommunes Gadebelysning A/S har på et bestyrelsesmøde den 15. november besluttet, at bestyrelsen anbefaler generalforsamlingen, at selskabet nedlægges pr. 31. december 2010 på grund af bortfald af refusion af energiafgifter samt Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse om Ikast-Brande Gadebelysning A/S. Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling i forlængelse af byrådsmødet den 16. december 2010 på KigInd i Nørager. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Kommunen overtager ved likvidation af selskabet de passiver og aktiver, selskabet besidder, og således også den gæld, der er i selskabet. Kommunen ville dog skulle afholde disse udgifter under alle omstændigheder, da kommunen efter bortfald af refusion af afgifter er selskabets eneste indtægtskilde. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At generalforsamlingens forventede likvidation af Rebild Kommunes Gadebelysning A/S tages til efterretning. 326

28 Beslutning i den : Indstilles taget til efterretning. Leif Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet. Fraværende: Leif Nielsen Afbud: 327

29 13. Projekt ved Buderupholm til naturgenopretning og friluftsformål samt med perspektiv vedr. forlægning af Nibevej J.nr.: Ø35. Sagsnr.: 10/18076 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsfremstilling: Ejeren af Buderupholm Dambrug har i efteråret 2010 forespurgt, om Rebild Kommune er interesseret i at købe hele eller dele af arealet tilhørende hans ejendom, herunder det areal dambruget ligger på. Både kommunen og Skov- og Naturstyrelsen, Himmerland, har tidligere udarbejdet projekter, der indebar køb og nedlæggelse af dambruget ved opkøb af foderkvoten. Disse projekter er imidlertid ikke blevet godkendt af de bevilgende myndigheder (Fødevareministeriet). Buderupholm Dambrug ligger i den fredede Lindenborg ådal omtrent midtvejs mellem Skørping og Støvring. Det har eksisteret siden midten af 1960erne, men produktionen blev indstillet i vinteren Hele arealet, undtagen et mindre område omkring beboelse og driftsbygninger samt et areal ved Buderup Ødekirke, er omfattet af Gravlev fredningen. Forvaltningen har sammen med Rold Skov Natur- og Kulturcenter haft et indledende møde med ejeren og dennes advokat, hvor de tekniske muligheder, og ejerens præmisser for at sælge dele af ejendommen blev drøftet. Ejers advokat har efterflg. fremsendt brev, hvor der er angivet en pris for ejendommen. Forvaltningen har herpå svaret, at den ikke er bemyndiget til at forhandle jordkøb. Et projekt ved Buderupholm har flere interessante aspekter for kommunen. Nedenfor er beskrevet to modeller for, hvordan kommunen i givet fald kan gå ind i et projekt. Model 1: Kommunen erhverver alene dambrugsarealet og tilhørende enge på i alt ca. 5 hektar samt en produktionsbygning og en fiskehytte. Engarealet (ca. 2,5 ha), hvorpå der ligger en godkendt fiskehytte, kan evt. frasælges. Desuden kan der tænkes kommunal kompensation for at få tinglyst stiadgang langs med de arealer, kommunen ikke erhverver. Ejeren frasælger selv foderkvoten, en beboelsesejendom og de resterende ca. 5,5 hektar jord, der dels er dyrket jord og dels et græsareal ved Buderup Ødekirke. Forvaltningen vil efterfølgende, sammen med Rold Skov Natur- og Kulturcenter, søge eksterne midler, til at genskabe enge og kilder på dambrugs-området samt til at etablere friluftsfaciliteter på dele af arealet. Dambruget er et af de få områder i Lindenborg ådal, hvor der i forvejen er tekniske anlæg o.a., som muliggør, at der kan være andet end natur, uden det nødvendigvis kommer i konflikt med fredningsbestemmelserne. Fordele ved model 1: Genskabe naturområder på dambrugsarealet langs med Lindenborg Å 328

30 Etablere et bynært friluftsområde med fokus på vand (kanosejlads, lystfiskeri) Skabe en trafiksikker forbindelse mellem Støvring by og friluftsområdet samt Rold Skov Fungere som den nordlige port til Rold Skov til gavn for både lokalbefolkning og gæster fra Aalborg mv. Sikre vandindvinding, idet dambrugets boringer kan påvirke grundvandsmagasiner i et område, hvor bl.a. Støvring Vandværk har interesser Model 2: Kommunen erhverver ud over dambrugsarealet også de 5,5 ha. landbrugsjord. Arealet ved Buderup Ødekirke vil umiddelbart kunne frasælges, mens arealet vest for dambruget beholdes med henblik på at sikre den planlagte forlægning og forlængelse af Nibevej med tilslutning ved Buderupholmvej / Buderup Bro (kaldet ny Nibevej). I kommuneplanen for Rebild Kommune er ny Nibevej angivet, men der er ikke sat årstal på udvidelsen, som kræver, at kommunen erhverver arealer på begge sider af den nuværende vej. Fordele ved model 2 udover de allerede nævnte ved model 1: Sikre arealer til fremtidig udvidelse af vej Ingen udgifter til tinglysning af stiret Forbedrede muligheder for bynært friluftsliv Evt. P-plads til Buderupholm-Gravlev stien I øvrigt kan nævnes, at projektet vil tilgodese følgende frilufts- og naturinteresser: Støttepunkt for kanosejlads på Lindenborg Å Lystfiskeri langs åen inklusive mulighed for handicapvenlig plads Gang- og cykelsti som forbinder området med Støvring By via Gl. Kirkevej. Økobase for skoler og foreninger (og børnefamilier) Nordlig indgang til Rold Skov med diverse information og adgang til stisystemet mod Lille Blåkilde og Gravlev Sø. På længere sigt (ved udvidelse af vejen) trafiksikker forbindelse over åen til vejen mod Teglgårds Mølle, Frueskoen, Lille Blåkilde (og Skørping) - Genskabe naturlig grundvandshydrologi i området ved at lukke boringer og genetablere naturlige væld - Genoprette kildebække - Evt. etablere vandhuller/søer i en del af de gamle fiskedamme - Genoprette engområder langs Lindenborg Å Der vil i givet fald i samarbejde med Rold Skov Natur- og Kulturcenter kunne skabes et projekt, der bl.a. forventes at kunne få støtte fra LAGHimmerland og Direktoratet for FødevareErhverv (Akse 2-midler til natur- og miljøprojekter) samt fra Friluftsrådet. Projektet afhænger pt. af dambrugets mulighed for at frasælge foderkvoten til dambrug i Aalborg Kommune. Forvaltningen vil forud for Byrådsmødet den 16. december 2010 give en orientering om projektet. 329

31 Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Såfremt et af de beskrevne projekter (model 1 eller 2) ønskes realiseret, er det nødvendigt, at Rebild Kommune erhverver arealer som angivet i den pågældende model. Der kan ikke søges eksterne midler til opkøb af jord eller tinglysning af stiret. I forbindelse med forhandlinger med Skov- og Naturstyrelsen primo 2008, er de samlede arealer med fiskehytten vurderet til 1,7 mio. kr. En medfølgende bygning (lager- og kontorbygning), der sandsynligvis kan indgå det færdige projekt, er i samme vurdering sat til 0,1 mio. kr. Såfremt Kommunen erhverver alle arealer, forventes ca. 5 ha. jord at kunne sælges fra som landbrugsjord og ca. 2½ ha. som naturjord inkl. fiskehytten. I givet fald bør et frasalg af landbrugsjorden dog afvente, at Byrådet tager stilling til den præcise linjeføring for ny Nibevej. Det forudsættes, at eksterne midler finansierer naturgenopretning og friluftsfaciliteter. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At orienteringen tages til efterretning Beslutning i den : Skrivelse fra Leoni advokater blev udleveret på mødet. Indstilles taget til efterretning. Leif Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet Åben Kort der viser mulig fordeling af arealer, Buderupholm Dambrug - TMU 330

32 Åben Brev fra Leoni Advokater ang. Buderupholm Dambrug - TMU Åben Brev fra Leoni Advokater - aflysning af møde m.v. - TMU Fraværende: Leif Nielsen Afbud: 331

33 14. Siden sidst - TMU J.nr.: I00. Sagsnr.: 09/18186 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Status for vådområdeindsatsen i Rebild Kommune, i henhold til Grøn Vækst og vandplanen. Til vandoplandsplanen for Limfjorden har Rebild Kommune i lighed med de øvrige kommuner indmeldt en række mulige vådområdeprojekter til Limfjordsrådet. Limfjordsrådet har i version 2 af vandoplandsplanen besluttet, at 3 af disse projekter skal søges gennemført. Der er tale om følgende projekter: Simested Å Midt. Projektet indeholder op til 23 lodsejere, og der er meddelt tilsagn til en forundersøgelse fra Fødevareministeriet, med en beløbsramme på kr. Forundersøgelsen forventes færdig 1/ Projektet er et fælles projekt med Mariagerfjord Kommune med Rebild Kommune som projektejer. Torsted Sø. Projektet involverer pt. 4 lodsejere, og der er meddelt tilsagn til en forundersøgelse fra Fødevareministeriet, med en beløbsramme på kr. Forundersøgelsen forventes færdig 1/ Simested Å, Udspring. Projektet involverer op til 36 lodsejere. Der er søgt om midler til en forundersøgelse, ansøgningen ligger ved Fødevareministeriet. Der er ikke truffet afgørelse. Beløbsrammen i ansøgningen er på kr. Forundersøgelsen forventes færdig 1/ Projektet er et fælles projekt med Mariagerfjord Kommune med Rebild Kommune som projektejer. Derudover vil et mindre areal i Rebild kommune, ved Korup Bæk sandsynligvis skulle indgå i et vådområde-projekt ved Korup Å i Mariagerfjord Kommune, med Mariagerfjord Kommune som projektejer 10/5667. Ledelsens evaluering af kvalitetssystemet på natur og miljøområdet 2010 Ledelsen i teknik- og miljøforvaltningen skal årligt, på baggrund af en analyserapport udarbejdet af de systemansvarlige, foretage en evaluering af kvalitetsstyringssystemet. Analyserapport og evaluering er vedlagt som bilag til orientering. Orientering om rejsekortprojekt Nordjyllands Trafikselskab har fremsendt vedlagte orientering om status på rejsekortprojektet. (10/18055) 332

34 Orientering om kloakprojekt i Øster Hornum Mail fra borger i Øster Hornum "Gidsel i Øster Hornum". Mail vedlægges. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltningen indstiller: At orienteringen tages til efterretning. Beslutning i den : På mødet blev der endvidere orienteret om tværkommunalt miljøvagtberedskab. (09/10333) Der har gennem længere tid været arbejdet på, at etablere et tværkommunalt miljøvagtberedskab for Rebild, Aalborg, Mariagerfjord og Brønderslev kommuner. Miljøvagtberedskabet træder i kraft 1. januar Miljøvagten kan, via beredskabet, rekvireres i forbindelse med akutte miljøuheld alle ugens dage i tidsrummet kl Taget til efterretning. Leif Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet Åben Analyserapport TMU Åben NT s information om Rejsekortprojektet - TMU Åben Gidsel i byen - Gidsel i egen by - TMU Fraværende: Leif Nielsen Afbud: 333

35 15. Banedanmarks foreløbige overvejelser vedr. nedlæggelse af jernbaneoverskæringen i Skørping J.nr.: P20. Sagsnr.: 10/18390 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Banedanmark er som led i den planlagte indførelse af 1 times modellen (1 time mellem Aalborg-Århus, Århus-Odense og Odense-Kbh.) bl.a. i gang med at afdække, hvordan jernbaneoverskæringerne i Skørping, Ellidshøj og Svenstrup kan nedlægges. I forhold til Skørping har Banedanmark belyst 3 alternative linjeføringer for en ny vej under jernbanen. Løsningsforslag 1 og 2 indebærer at vejen føres under banen i den sydlige del af Skørping med tilslutning i Himmerlandsvej og Møldrupvej. Begge disse løsningsforslag er inkl. cykelsti. I løsningsforslag 2 føres vejen helt frem til den rundkørsel, Rebild Kommune er ved at anlægge i krydset Himmerlandsvej / Buderupholmvej. Begge forslag indeholder to løsninger for betjening af boligområdet ved Hyldalsvej, da den nuværende adgangsvej vil blive nedlagt. Løsningsforslag 3 indebærer en nordligere linjeføring, hvor en ny vej føres fra Buderupholmvej til Sverriggårdsvej. De tre løsningsforslag er belyst nærmere i Banedanmarks notat Banedanmarks opgradering af strækningen Hobro-Aalborg. I notatet peger Banedanmark selv på løsningsforslag 2, hvor ny vej etableres mellem den ny rundkørsel ved Himmerlandsvej / Buderupholmvej og Møldrupvej. Dette løsningsforslag er også forvaltningens anbefaling. I den videre proces vil Banedanmark nærmere undersøge tekniske og miljømæssige aspekter m.v. i en VVM-redegørelse, som forventes sendt i høring omkring årsskiftet 2011/2012. I forbindelse med udarbejdelsen af VVM-redegørelsen og de politiske behandlinger i Folketinget er det muligt, at andre løsninger end løsningsforslag 2 vil komme i spil. Kommunen har endvidere mulighed for at foretage kommunale tilvalg, hvor Kommunen mod betaling kan vælge andre løsninger end dem, Banedanmark lægger op til. Den primære kommunale overvejelse om tilvalg kan evt. være en rundkørsel, hvor løsningsforslag 2 munder ud i Møldrupvej, dels af hensyn til trafikafviklingen og dels af hensyn til en fremtidig udnyttelse af Rytters plads til boligformål m.v Banedanmark har endvidere udarbejdet notatet Løsningsforslag til perrontunnel Skørping, idet den eksisterende perronovergang på stationen nedlægges i forbindelse med opgraderingen af jernbanen. 334

36 Grundlæggende er der 3 alternativer: A) perrontunnel / perronovergang ved Himmerlandsvej B) perrontunnel ved Himmerlandsvej kombineret med cykeltunnel nord for stationen C) perrontunnel med stejle ramper ved Himmerlandsvej Løsningsforslag A er udarbejdet i tre alternativer, der alle anslås at koste i størrelsesordenen 11 mio. kr., mens løsningsforslag B anslås at koste 20 mio. og forslag C 15 mio. kr. Banedanmark har tilkendegivet, at løsningsforslag B og C forventes at være i kategorien kommunale tilvalg. Banedanmark ønsker kommunens tilkendegivelser i forhold til hvilke løsningsforslag, kommunen gerne ser realiseret, både i forhold til ny vej og i forhold til perronløsning. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Banedanmark afholder de nødvendige udgifter til etablering af ny vej og perronløsning. Såfremt Rebild Kommune ønsker at benytte sig af muligheden for kommunale tilvalg, vil kommunen skulle betale for disse. Løsningerne er planlagt realiseret , hvorfor der i givet fald vil være rig mulighed for at indarbejde evt. tilvalg i de kommunale budgetter. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At Kommunen i forhold til ny vej anbefaler løsningsforslag 2, herunder tilkendegiver, hvorvidt kommunen har synspunkter i forhold til betjeningen af boligområdet ved Hyldalsvej At Kommunen i forhold til perronløsning anbefaler alternativ A, herunder tilkendegiver, hvorvidt kommunen skulle have synspunkter i forhold til de tre alternativer At Kommunen tilkendegiver, hvorvidt der ønskes kommunale tilvalg i forhold til vej- og perronløsningerne De nævnte bilag er udsendt til byrådet i forbindelse med temamødet før byrådsmødet den

37 Beslutning i den : Indstilles godkendt som indstillet, idet vedr. - ny vej peger på løsningsforslag 2c (vejadgang fra ny rundkørsel til Møldrupvej) - perronløsning peger på C (tunnel med stejle ramper), bl.a. af hensyn til cykler med tog - vedr. kommunale tilvalg ønsker en rundkørsel ved Møldrupvej nærmere belyst Leif Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet. Fraværende: Leif Nielsen Afbud: 336

38 Underskriftsside Gert Fischer - Formand Leif Nielsen - Medlem Bertil Mortensen - Medlem Morten Lem - Medlem Mogens Schou Andersen - Medlem 337

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:45 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Ændringer af køreplaner for den kollektive trafik i 2011/2012

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:00 Fraværende: Helle Astrup. Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af pkt. 15 til pkt. 34. Indholdsfortegnelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den 01-12-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den 01-12-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 16.10 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Støvring Vandværk - Ny kildeplads 138 2. Status for assistance

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 240. Orientering 3 241. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 4 242. Nedlæggelse af privat

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 27 Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. Mødet begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 15.55. John Køhler mødte kl. 15.35 efter behandlingen

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 117. Køb af ejendom Sag 306-2017-179 Dok. 306-2017-184677 Initialer: THR Lukket Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Beslutning om strategisk opkøb af ejendom Sagens opståen I forbindelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Tilbagelevering af ejendom

Tilbagelevering af ejendom Pkt. 77 Tilbagelevering af ejendom Sagsnr. 88156 Byrådet Lukket punkt Resume Der søges om kommunens tilladelse til at aflyse en servitut om pligt til at tilbagelevere matr. nr. 404 C Roskilde Bygrunde

Læs mere

Den 9. maj 2008 Natur og Miljø svarer, at der er ingen problemer i fht. lokalplanen. (Natur og Miljø udtaler sig på grundlag af første ansøgning).

Den 9. maj 2008 Natur og Miljø svarer, at der er ingen problemer i fht. lokalplanen. (Natur og Miljø udtaler sig på grundlag af første ansøgning). Notat om BG Stone Den 14. april 2008 modtager Faxe Kommune (FK) en ansøgning fra BG Stones (BG) om tilladelse til etablering af et produktionsanlæg til vask og sortering af indskibede sømaterialer, herunder

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 3. Gug Boldklub, Gug, Kommuneplantillæg 4.029, Lokalplan 4-3-102, Redegørelse for bæredygtighed samt ophævelse af Lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg (2. forelæggelse). 2012-36189. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

1. Resume Indstillingen har til formål at sikre muligheden for at kunne etablere ramper fra Ormslevvej/Ravnsbjergvej til Aarhus Syd Motorvejen.

1. Resume Indstillingen har til formål at sikre muligheden for at kunne etablere ramper fra Ormslevvej/Ravnsbjergvej til Aarhus Syd Motorvejen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 7. oktober 2014 Tilslutning til Aarhus Syd Motorvejen For at sikre muligheden for at kunne etablere ramper fra Ormslevvej/Ravnsbjergvej

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 8. september 2004 Peter Christoffersen

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. maj 2011 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 7:00-7:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A)

Læs mere

Indstilling. Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse

Indstilling. Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten d og Omsorg Den 5. marts 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse Nedlæggelse af del af privat fællesvej ved

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Årsplan 2016 for Miljø- og Planudvalget (version )

Årsplan 2016 for Miljø- og Planudvalget (version ) Årsplan 2016 for Miljø- og Planudvalget (version 27012016) Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S DAGSORDEN SAG: Bestyrelsesmøde nr. 34 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 13. december 2016 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen Ole Frederiksen (deltog i pkt. 2-8) Lars Hørsman

Læs mere

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING Dispositionsplan for ByUdvikling 11. december 2014 1 Støvrings Historiske Udvikling 1842-1899 1900-1960 1957-1976 1977-1992 1983-1997 I dag 2 Mod Nibe Støvrings Struktur Motorvej og Jegnbane Hovedveje

Læs mere

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012.

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. maj 2012 Klimatilpasning i Aarhus midtby Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Byrådet besluttede i efteråret 2010,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Torsdag den 01-02-2007. Mødetidspunkt: 13:30. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Torsdag den 01-02-2007. Mødetidspunkt: 13:30. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:30. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 16:00 Fraværende: Bertil Mortensen - afbud Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af punkt 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

Indstilling. Tillæg til Aftale om samarbejde mellem Århus Kommune og Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen om skovrejsning. 1.

Indstilling. Tillæg til Aftale om samarbejde mellem Århus Kommune og Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen om skovrejsning. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. september 2008 Tillæg til Aftale om samarbejde mellem Århus Kommune og Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen om skovrejsning ved

Læs mere

Teknisk Udvalg. Referat

Teknisk Udvalg. Referat Referat Mødedato: Fredag den 13. november 2015 Mødetidspunkt 14:00 : Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : M.1.17/rådhuset Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Johannes

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden fællesmøde Ejendoms- og Arealudvalget og Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 6. maj 2009, kl. 17.30 i mødelokalet Kystagerparken, lokal 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse Kommuneplantillæg nr. 44 - Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Vejledning Hvad er en sammenfattende redegørelse?

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Indstilling. Salg af matr. nr. 5b m.fl. Lyngby By, Lyngby samt erhvervelse af Glamhøjvej 32. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Salg af matr. nr. 5b m.fl. Lyngby By, Lyngby samt erhvervelse af Glamhøjvej 32. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. maj 2007 Salg af matr. nr. 5b m.fl. Lyngby By, Lyngby samt erhvervelse af Glamhøjvej 32 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Flexturtakster 2016. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 06 Flexturtakster 2016. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Jesper Nygård Kristensen 06 Flexturtakster 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at forslag til ny Flextur takst godkendes

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 16:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - udvidelse af anlægsprojekt 209 Underskriftsside

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 15 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 24. oktober 2013 kl. 17.00 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen (deltog ikke i pkt. 1 og 2) Morten Lem

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 074. Møde med Danmarks Naturfredningsforening 3 075. Budgetorientering - marts

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, april 2015, Sag nr. 13/17912, dok. nr. 15/75064 1. Borger, Sadelmagervej 54,

Læs mere

Referat. fra møde i Udvalget for Natur, Miljø og Klima. Referat åben Mødedato 06. august 2010 Mødetidspunkt Mødelokale 188

Referat. fra møde i Udvalget for Natur, Miljø og Klima. Referat åben Mødedato 06. august 2010 Mødetidspunkt Mødelokale 188 Referat fra møde i Udvalget for Natur, Miljø og Klima Referat åben Mødedato 06. august 2010 Mødetidspunkt 09.30 Mødelokale 188 Bemærkninger Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 06. august 2010 kl. 09.30

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 25. november 2015 Mødetidspunkt: 16:35 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat TEKNISK FORVALTNING Ipa HVIDOVRE KOMMUNE Referat af Teknisk og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2010, kl. 17.30 i mødelokale Kystagerparken, lokal nr. 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset. Mødet slut kl.

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale Dagsorden Udvalget for Miljø og Natur Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 Mødelokale Korsør Renseanlæg, Slagelse Landevej 30, Korsør Fraværende Åbne sager 5 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 19. november 2004 via Magistraten J.nr. EJD/01/00532 Ref.:

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen )

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) København Maj 2015 Sagsnr. 028156-0082 ham/liz Udbygningsaftale Mellem Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) og Rema Ejendom

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 4. maj 2005 via Magistraten Den J.nr. 01.02.05.P25.011.03/JTK/04/00185 Ref.: Tlf.nr.

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Katja Lindblad, Ingolf Mathiesen, Niels Jørgensen,

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Tirsdag den 29. april 2014 Mødested: RebildPorten Praktiske oplysninger: Mødetidspunkt kl. 7.30-9.30 Mødets tema Ordinært møde Afbud/ Fraværende: Flemming

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 11.00-12.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Per Schmidt Andersen, Allan Kristensen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Fælles trafikportal

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE. Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 Byrådet afholder møde: Referat Den 21. december 2004 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Jens Møller. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

For etablering af dette vejstykke er det nødvendigt, at kommunen erhverver et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C, der ejes af Telia Net.

For etablering af dette vejstykke er det nødvendigt, at kommunen erhverver et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C, der ejes af Telia Net. Pkt. 52 Køb af areal til vej Sagsnr. 205222 Byrådet Lukket punkt Resume Forvaltningen har forhandlet med Telia Net om at købe et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C med henblik på etablering af vej,

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved 135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved Sagsnr: 05.00.05-G00-1-13 Sagsansvarlig: Claus Just Madsen Sagsfremstilling Sagen omhandler Bane Danmarks opgradering af jernbanen Køge Nord

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Politikområde 4: KLIMA OG ENERGI Forsyning (myndighed/planlægning) Renovation herunder bortskaffelse af olie og kemikalieaffald

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr.

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. Vejen Kommune Side 1 Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. 12/23574 Administrativ indstilling: Chef

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Byrådet 26. juni Placering(er) af kunstgræsbane Sagsnr: P Sagen afgøres i: Byrådet

Byrådet 26. juni Placering(er) af kunstgræsbane Sagsnr: P Sagen afgøres i: Byrådet 134 Placering(er) af kunstgræsbane Sagsnr: 04.00.00-P20-2-13 Sagen afgøres i: Sagsresume Søren Søe har på vegne af Oplandslisten anmodet om at pkt 84 på KFU's dagsorden, "Placeringer af kunstgræsbaner",

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 24 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 24. februar 2015 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen (deltog i pkt. 4-8) Ole Frederiksen Lars Hørsman

Læs mere

Notat. Udskillelse af offentligt vejareal, Lindeengen 1

Notat. Udskillelse af offentligt vejareal, Lindeengen 1 Til: Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 2. februar 2016 JURIDISK KONTOR Dato: 27. januar 2016 Tlf. dir.: 4477 2881 Fax. dir.: 4477 2730 E-mail: ikj@balk.dk Kontakt: Inger Krogh-Jensen Sagsid: 01.04.05-G01-1-15

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet Aarhus Ryhavevej 7 8210 Aarhus V 7733 2121 www.le34.dk Thomas Normann Asmussen +45 7733 2106 D +45 3163 9206 M TNA@le34.dk 19. august 2015 Projekt: 1504348 Dokument: D15-150090 Side 1 af 7 Redegørelse

Læs mere