GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD"

Transkript

1 GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD

2 Indhold Jorden i storbyområder som Frederiksberg er lettere forurenet det kræver særlige hensyn til børnene Sådan lever vi med forureningen i hverdagen Børn er særlig følsomme Derfor må vi begrænse risikoen Vask hænder det kan ikke gøres for tit Tøm skoene og skift til hjemmesko Dæk den forurenede jord på legepladsen Hvis I dyrker frugt og grønt Denne information er udgivet af Frederiksberg Kommunes Miljøafdeling i samarbejde med Embedslægeinstitutionen for Københavns og Frederiksberg Kommune samt kommunens Børneungelæge. Grafisk design/tryk: FB Communication / Frederiksberg Bogtrykkeri A/S Oplag: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S er certificeret i henhold til EU s forordning, hvilket betyder at virksomheden har indført et miljøledelsessystem, som giver ledelsen kontrol over virksomhedens miljømæssige udvikling. Denne pjece er trykt på miljøgodkendt papir. September 2002

3 Jorden i et storbyområde som Frederiksberg er lettere forurenet det kræver særlige hensyn til børnene Når vi færdes i byens parker, på offentlige legepladser og i private haver, går vi ofte på forurenet jord. Undersøgelser gennemført af Frederiksberg Kommunes Miljøafdeling viser, at det meste af overfladejorden i et storbyområde som Frederiksberg er lettere forurenet. Børn især de helt små er særligt følsomme for forurening, og derfor har vi voksne en særlig forpligtelse til at beskytte børnene. Det gælder naturligvis for alt, hvad børnene udsættes for i hverdagen: Maden, de spiser; luften, de indånder; de ting, de leger med; og den jord, de leger på. Vi er blevet mere opmærksomme på de stoffer i miljøet, som kan være sundhedsskadelige. Og vi bliver bedre til at vurdere, om sygdomme eller gener skyldes forurening. Men vi ved ikke altid, hvilken virkning små mængder af stofferne kan have på mennesker. Målet er, at jorden på de offentlige arealer, hvor børn leger, ikke må udgøre en sundhedsfare, men det er ikke muligt at fjerne alt forurenet jord. Vi råder til forsigtighed i omgangen med den lettere forurenede jord. Især er det vigtigt at tage særligt hensyn til småbørn, fordi vi ved, at de i deres leg ofte får jord på fingrene og i munden. Vi hverken kan eller vil forhindre, at børn kommer i kontakt med jord. Derimod kan vi godt begrænse børnenes kontakt med jorden, når de færdes ude hvad enten det er på legepladsen, i institutionen, hjemme i haven, i kvarteret eller i parkerne. Denne information henvender sig først og fremmest til ledere og pædagoger i daginstitutioner, småbørnsforældre m.fl. i Frederiksberg Kommune. Vi vil her forklare lidt om baggrunden for forureningen, og hvilken slags forurening, der er tale om. Men først og fremmest giver vi her i samråd med Embedslægen og Børneungelægen i kommunen nogle gode råd om, hvilke hensyn vi skal tage til vores børn i hverdagen.

4 Sådan lever vi med forureningen i hverdagen Alle storbyer er lettere forurenede, det gælder også for Frederiksberg Kommune. Alligevel er vi bedre stillet end mange andre byer. Vi har fået kortlagt det meste af fortidens jordforurening, og nutidens forurening er på de fleste områder nedbragt. Gennem generationer er der blevet udledt forurenende stoffer til luften. Tidligere var svovl, sod og tjærestoffer fra fyr og kakkelovne samt bly fra bilerne blandt de store problemer. I dag bruger vi fjernvarme og blyfri benzin, og det betyder, at luftforureningen er faldet. Tjærestoffer nedbrydes meget langsomt og bindes til jorden. Bly og andre tungmetaller nedbrydes ikke, og de bliver i jorden. Derfor er jorden stadig forurenet med bly og tjærestoffer. Tidligere tiders røg og luftforurening er ikke kun blæst bort med vinden. En del af den er dalet ned på Frederiksberg igen, og det spores i jorden i dag, viser Frederiksberg Kommunes undersøgelser. Byens kraftigt forurenede grunde, som skyldes gammel industri, lossepladser og tankstationer dem kender vi, og dem renser Frederiksberg Kommunes Miljøafdeling op i en prioriteret rækkefølge. De grunde, som udgør størst risiko for mennesker, specielt børn, eller som kan forurene grundvandet, renses op først. Den gamle luftforurening og forurenet fyldjord, som er spredt i byen under byggearbejder, er imidlertid skyld i en generel forurening af overfladejorden på hele Frederiksberg. Vi kalder det diffus forurening, og det er denne type forurening, vi skal træffe forholdsregler imod.

5 En målrettet indsats for at gøre luften renere bærer nu frugt. Renere diesel og mere fjernvarme giver mindre forurening med sod, tjærestoffer og svovl. Blyfri benzin har sænket blyforureningen markant. Den forurening, der er tilført jorden gennem årtier, forsvinder dog ikke.

6 Bly Hovedparten af det bly børn indtager, stammer normalt fra den almindelige kost. Der er i dag et meget lavt indhold af bly i luften over Frederiksberg, så det er kun små mængder, børnene får herfra. Man ved ikke, om bly fra jorden optages fra tarmene i samme omfang som bly i maden. Hvis det er tilfældet, kan små børn som leger på lettere forurenet jord få lige så meget bly fra jorden, som de i forvejen får gennem kosten. Bly skader især hjerne og nervesystemet, og børn er særligt følsomme. Undersøgelser har påvist en sammenhæng mellem et forhøjet blyindhold i blodet og koncentrations-, sprog- og indlæringsvanskeligheder. Man har i udlandet undersøgt blodet hos børn, der voksede op på steder, hvor jorden var stærkt forurenet. Disse undersøgelser viste en vis sammenhæng mellem blyforureningen i jorden og koncentrationen af bly i blodet hos disse børn. En mindre undersøgelse blandt københavnske børn, der er vokset op på forurenede grunde, har ikke vist en forhøjet koncentration af bly i deres blod. Børn i et-toårsalderen har det højeste indhold af bly i blodet, og blyindholdet falder med alderen. Det kan skyldes, at børnene efterhånden sutter mindre på snavsede ting, eller det kan hænge sammen med, at bly indbygges i knoglerne. Tjære Man kan udsættes for tjærestoffer ved indånding, ved optagelse fra maden via tarmene og ved hudkontakt. For ikke-rygere stammer langt det største bidrag fra den almindelige kost. Andre kilder er forurening i udeluften, forurening i indeluften, herunder navnlig passiv rygning, samt evt. hudkontakt med forurenet jord. Små børn, som spiser forurenet jord, vil også i et mindre omfang få tjærestoffer herfra. Tjærestoffer kan skade huden i form af irritation, udslet og overfølsomhed og kan i visse situationer fremkalde kræft. Skadevirkningerne er tidligere beskrevet hos arbejdere, der dagligt blev udsat for store mængder sod.

7

8 Børn er særligt følsomme Derfor må vi begrænse risikoen Børn er særligt følsomme for forurening både på grund af deres fysik og deres adfærd. I forhold til deres størrelse spiser de mere og indånder mere luft end voksne. Børnene har ikke den fornødne erfaring til at vide, hvad der er farligt, og hvad der kan være skadeligt. Små børn får jord i munden, fordi de undersøger ting ved at putte dem i munden. Nogle få småbørn kan også finde på at spise jord. Også større børn bliver snavsede, når de leger eller spiller bold ude. Man kan ikke se, om jorden er forurenet. Men vi ved nu, at jorden på Frederiksberg generelt er det, og kan træffe de fornødne forholdsregler i de områder, hvor børn færdes ude. Jord indgår også i det almindelige husstøv, blandt andet fordi vi slæber det ind med fodtøjet. Derfor bliver børn også i en vis grad udsat for jordforureninger inden døre. De mulige sundhedsmæssige gener for børnene og for jer selv kan begrænses ved at følge de anbefalinger, som Frederiksberg Kommunes Miljøafdeling sammen med Embedslægen og Børneungelægen i kommunen har udarbejdet og nedskrevet i denne pjece. Vask hænder det kan ikke gøres for tit Børn kan godt lide de tilbagevendende daglige ritualer. I daginstitutionen og dagplejen er der masser af dem. I sørger sikkert i forvejen for at vaske hænder ind imellem både på jer selv og børnene. Men her er alligevel nogle råd: Vask hænder, når I har været ude at lege Vask hænder inden måltiderne Andre fordele ved god håndhygiejne er, at bakterier ikke spredes så let. Det begrænser smitterisikoen for f.eks. børnesår, forkølelse og maveinfektioner. Undersøgelser har vist, at god håndhygiejne i daginstitutionerne giver færre sygdomstilfælde blandt både børn og voksne.

9

10 Tøm skoene og skift til hjemmesko I rengøringen af institutionen eller dagplejen indgår støvsugning og gulvvask. Men allerede fra om morgenen bliver der slæbt snavs ind. Det skidt, der ligger på gulvene, skal I være i hele dagen, inden gulvene igen bliver gjort rene. Begræns derfor mængden af den forurenede jord på gulvene. Det kan gøres på forskellige måder, afhængigt af hvordan institutionen er indrettet. Her er nogle forslag: Læg måtter eller riste ved indgangsdøre og tør fødderne af, når I har været ude Tøm sko og støvler for jord og sand, inden I går ind og stil altid udendørssko/ støvler i garderoben, - både børn og voksne Undgå at små børn kravler på gangarealer, hvor I færdes med udesko Bed forældrene om at sætte deres snavsede sko i garderoben eller stil en kasse med sko-overtræk frem ved indgangsdøren

11

12 Dæk den forurenede jord på legepladsen Legepladsen kan indrettes praktisk i forhold til den forurenede jord, så børnene ikke kommer i direkte kontakt med den. Jo mindre børnene leger direkte på jorden, jo bedre. Samtidig begrænser I mængden af jord, der bliver slæbt med ind, og dermed behovet for ekstra rengøring inden døre. Børnene bør i stedet så vidt muligt lege i sandkasser, hvor sandet skiftes jævnligt én gang årligt. I kan selv bedst vurdere behovet for en anden indretning af legepladsen. Planlægger I alligevel større ændringer, er det oplagt at sørge for at dække jorden til, når I er i gang. F.eks. kan der anlægges en lille labyrint med fliser eller en asfaltbane til rulleskøjteløb for de større børn. Vælg en fin asfaltkvalitet, som ikke opløses af vejr og vind. Planlægger I en naturlegeplads med jordvolde, buske og små gemmesteder, bør I sørge for, at der kun anvendes dokumenteret ren jord. Der kan også etableres græsarealer på ikke så befærdede områder, hvis græsdækket vedligeholdes så bare pletter undgås. De foranstaltninger, der er nævnt her, kan gennemføres hen ad vejen, når legepladsen skal ændres eller renoveres: Læg fast bund i sandkassen Læg fast belægning som f.eks. fliser, så græs eller plant bunddække på steder, hvor der i dag er bar jord. Læg faldgrus under gynger og klatrestativer Få lagt dokumenteret ren jord på områder, hvor børnene leger på jorden

13

14 Hvis I dyrker frugt og grønt Det er både sjovt og lærerigt for børnene at dyrke deres egne grøntsager, og det kan godt lade sig gøre. Hvis I vil dyrke grøntsager, krydderurter m.m. og vil benytte en eksisterende køkkenhave, så skal I få kørt et lag ren jord på, dér hvor I har køkkenhave. Jorden arbejder, så den forurenede jord efterhånden blandes med den rene jord. Der skal derfor udlægges et plastnet mellem den rene og den forurenede jord. I kan også dyrke i plantesække eller i krukker med ren jord. Eller I kan vælge at bygge et højbed med plastnet i bunden/flisebund og komme ren jord deri. Jordlaget eller højbedet anbefales at være ca. 50 cm. Undersøgelser gennemført af Miljøstyrelsen viser, at den største kilde til tungmetaller og tjærestoffer i grøntsager fortsat er den jordstøv, der sidder på overfladen af afgrøderne. Derfor råder Frederiksberg Kommunes Miljøafdeling i samråd med Embedslægen og Børneungelægen til, at bær, frugt og grøntsager rengøres grundigt, inden de spises.

15

16 Gør disse enkle forholdsregler til en del af hverdagen så gør I hvad I kan for at undgå jord inden døre og for at begrænse børnenes kontakt med jorden ude på legepladsen. Vask hænder, når I har været ude at lege og inden måltiderne Læg måtter eller riste ved indgangsdøre og tør fødderne af, når I har været ude Tøm sko og støvler for jord og sand, inden I går ind, og stil sko/støvler i garderoben (både børn og voksne) Undgå at små børn kravler på gangarealer, hvor I færdes med udesko Skift til hjemmesko inden døre Bed forældrene om at sætte deres snavsede sko i garderoben eller stil sko-overtræk frem ved indgangsdøren Læg fast bund i sandkassen Læg fast belægning som f.eks. fliser, så græs eller plant bunddække på steder, hvor der i dag er bar jord Læg faldgrus under gynger og klatrestativer Grøntsager skal dyrkes i ren jord og skal skylles grundigt inden de spises Miljøafdelingen er den ansvarlige miljømyndighed i Frederiksberg Kommune, der bl.a. undersøger og afhjælper jordforurening og rådgiver om, hvordan gener kan undgås. Embedslægen rådgiver kommunen om sundhedsmæssige forhold, bl.a. i relation til miljøet. Har I spørgsmål? Ring til Frederiksberg Kommunes Miljøafdeling Frederiksberg Kommunes Børneungelæge Embedslægen

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

RENGØRING. hos dig der er overfølsom

RENGØRING. hos dig der er overfølsom RENGØRING hos dig der er overfølsom FORORD Det er ikke muligt at rengøre sig ud af allergiske problemer, men rengøringen er vigtig, fordi den nedsætter støvmængden og dermed mængden af allergener og irritanter

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN K Ø B E N H A V N E R N E S G R Ø N N E R E G N S K A B 1 9 9 9 GÅ TIL Alle kan bidrage Overalt i verden vokser de store bysamfund. Og der er ingen tegn på ændringer af dette. Tværtimod. Det er nødvendigt

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år

SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år 2015 SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år 2015 SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere

Læs mere

FUGT OG SKIMMELSVAMPE

FUGT OG SKIMMELSVAMPE TEMA Fugt og skimmelsvampe Branchevejledning FUGT OG SKIMMELSVAMPE Sådan gør I, når I opdager fugtskader og skimmelsvampe - og sådan kan I forebygge, at skaden sker Især til skoler og daginstitutioner

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom Det gode INDEKLIMA hos dig der er overfølsom 2 Enkel indretning med glatte overflader gør hjemmet rengøringsvenligt. FORORD Et sundt indeklima har stor betydning for dit helbred og velbefindende. Denne

Læs mere

Fugt & skimmelsvamp. Branchevejledning

Fugt & skimmelsvamp. Branchevejledning Branchevejledning Fugt & skimmelsvamp Om fugtskader og skimmelsvampe og hvordan de kan undgås og udbedres. Især på uddannelsesinstitutioner og daginstitutioner. Undervisning & Forskning Social & Sundhed

Læs mere

sunde børn Til forældre med børn i alderen 0-3 år

sunde børn Til forældre med børn i alderen 0-3 år sunde børn Til forældre med børn i alderen 0-3 år 2012 sunde børn Til forældre med børn i alderen 0-3 år 2012 Sunde børn Til forældre med børn i alderen 0-3 år Redaktionen er afsluttet den 15. november

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Ren dag god dag. Rengøring på skoler - Gode råd og regler. Hygiejne er læren om renlighed.

Ren dag god dag. Rengøring på skoler - Gode råd og regler. Hygiejne er læren om renlighed. Ren dag god dag Rengøring på skoler - Gode råd og regler Hygiejne er læren om renlighed. (af navnet på den oldgræske gudinde for sundhed: Hygieia) Ordet bruges også om beskæftigelsen med at gøre eller

Læs mere

Natarbejde fakta og gode råd

Natarbejde fakta og gode råd Natarbejde fakta og gode råd Indhold Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 3f@3f.dk www.3f.dk September 2013 Redaktion: Anne Helene Garde, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Miljøgifte. ophobes i dyr og mennesker. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet

Miljøgifte. ophobes i dyr og mennesker. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Miljøgifte ophobes i dyr og mennesker Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Efteråret 2006 var der igen fokus på forureningen med miljøgifte i Arktis. Resultaterne fra en ny undersøgelse viste

Læs mere

Sundhedspolitik 2008. Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.furesoe.dk

Sundhedspolitik 2008. Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.furesoe.dk Social & Sundhed Sundhedspolitik 2008 Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.furesoe.dk Oplag: 7.000 Udgivet: August 2008 Redaktion: Sundhed & Forebyggelse Billeder: Colourbox m.fl. Tryk: Bendt Wikke

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

INDHOLD. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk

INDHOLD. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk NATARBEJDE INDHOLD Menneskets døgnrytmer... 3 Søvn... 4 Helbred... 5 Ulykker... 7 Fritid... 7 Gode råd til forebyggelse af helbredsproblemer... 8 Hvad kan du selv gøre?... 10 Hvad siger loven om skifteholdsarbejde?...

Læs mere

Rygning, graviditet og fødsel

Rygning, graviditet og fødsel Rygning, graviditet og fødsel 1 Rygning, graviditet og fødsel Sundhedsstyrelsen, 2009 2. udgave, 1. oplag, 2009 Manuskript: Projektleder Ulla Skovgaard Danielsen, Sundhedsstyrelsen Sparring: Jordemoder

Læs mere

Allergi og overfølsomhedssygdomme i dagplejen

Allergi og overfølsomhedssygdomme i dagplejen Allergi og overfølsomhedssygdomme i dagplejen ALLERGI...5 UDVIKLING AF ALLERGI...5 SYMPTOMER...5 ÅRSAGER...5 UNDERSØGELSE...6 INDEKLIMA...7 HUSSTØVMIDER...7 PELSDYR...8 SKIMMELSVAMPE...8 POLLEN...8 POLLEN...9

Læs mere

65.000 grunde til bedre kemi

65.000 grunde til bedre kemi 65.000 grunde til bedre kemi Tumlingens kemiske cocktail 65000.dk 65.000 grunde til bedre kemi Der er cirka 65.000 toårige børn i Danmark. Tumlingerne har masser af fællestræk, når de spiser, bader, sover

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Vejledning om miljø og hygiejne i dagtilbud

Vejledning om miljø og hygiejne i dagtilbud Vejledning om miljø og hygiejne i dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hygiejnekoordinator... 4 Smitteveje... 4 Håndvask... 5 Til forældre... 7 Vaske hænder sange... 8 Undervisning i håndvask...

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima 2 3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 4 Temperatur 5 Luftfugtighed 9 Træk 12 Støv og rengøring 14 Ventilation 16 Luftkvalitet

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

Hygiejnepolitik for Daginstitutionsområdet 0-6 år og Dagplejen 0-3 år

Hygiejnepolitik for Daginstitutionsområdet 0-6 år og Dagplejen 0-3 år Hygiejnepolitik for Daginstitutionsområdet 0-6 år og Dagplejen 0-3 år Fredensborg Kommune 2009 Indholdsfortegnelse side Baggrund..3 1. Håndhygiejne. 5 1.1 Almindelig håndvask...5 1.2 Hånddesinfektion..

Læs mere