Lokalplan Forslag. Daginstitution ved Kattegatskolen Skolebakken i Grenaa TEKNIK OG MILJØ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 049-707. Forslag. Daginstitution ved Kattegatskolen Skolebakken i Grenaa TEKNIK OG MILJØ"

Transkript

1 TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan Daginstitution ved Kattegatskolen Skolebakken i Grenaa Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

2 VEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING Lokalplanen er opdelt i 2 hovedafsnit, en redegørelsesdel og en bestemmelsesdel. I redegørelsesdelen beskrives lokalplanens baggrund og indhold samt intentionerne med planen. Desuden beskriver redegørelsesdelen lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanen skal være i overensstemmelse med overordnede landsplandirektiver, kommuneplanen samt vedtagne forsyningsplaner. Lokalplanen er bindende for de omfattede ejendomme. Planen medfører ikke umiddelbar handlepligt, således kan eksisterende lovlige forhold fortsætte som hidtil. Lokalplanen er bindende for fremtidige ændringer og nyanlæg. BORGERNES INDFLYDELSE PÅ LOKALPLANLÆGNINGEN Intentionerne med lov om planlægning er blandt andet at sikre borgerne indflydelse på og kendskab til den lokale planlægning. Derfor forpligtes kommunen til at udarbejde lokalplaner før større anlægsarbejder kan igangsættes. I overensstemmelse med 24 i lov om planlægning er fristen 8 uger for fremsættelse af indsigelser mod eller ændringsforslag til lokalplanforslaget. Indsigelser eller ændringsforslag skal sendes til Norddjurs Kommune, Rådhuset, Torvet 3, 8500 Grenaa eller på til inden den 8. maj Lokalplanen er udarbejdet af: Plan og Byg, Norddjurs Kommune Telefon:

3 INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE Læsevejledning 2 Borgernes indflydelse på lokalplanlægningen 2 LOKALPLANENS REDEGØRELSE Luftfoto 4 Lokalplanens baggrund 5 Lokalplanens indhold 5 Lokalplanens forhold til anden Lovgivning 6 Planlægning af kystområderne 6 Museumsloven 6 Jordforureningsloven 6 Miljøvurdering 6 Støj- og andre miljøforhold 7 Drikkevandsinteresser -OSD 7 Lavbundsarealer 7 Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune 7 Lokalplanforhold 7 Teknisk forsyning 7 Norddjurs Kommunes kompetenceplan 8 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Lokalplanens formål Områdets afgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Veje, stier, parkering og byggelinier Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer, beplantning og hegn Ledningsanlæg og belysning Servitutter og ophævelse af eksisterende lokalplan Betingelser for udstykning og ibrugtagning af ny bebyggelse Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 13 Kortbilag 1, matrikelkort 14 Kortbilag 2, områdets udformning 15 Bilag: Mindretalsudtalelse 16 Kortbilag til mindretalsudtalelse 17 3

4 KORTBILAG Teknologivej Sandstumpvej Skolebakken Områdeafgrænsning Luftfoto LUFTFOTO 2012 DDO COWI Copyright DDO, Cowi 4

5 REDEGØRELSE LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund I forbindelse med kommunens ønsker om en mere sammenhængende børnepolitik, har man sammenlagt Østre skole og Søndre skole således at Østre Skole/Kattegatskolen Skolebakken rummer børn fra klasse og Søndre Skole/Kattegatskolen Åboulevarden rummer børn fra klasse. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 vedtog kommunalbestyrelsen at placere en ny storinstitution nær Kattegatskolen Skolebakken. Placering af en daginstitution tæt på skole og SFO vil give bedre mulighed for samarbejde og sammenhæng i hverdagen for både børn og voksne. Lokalplanområdet er p.t. udlagt som erhvervsområde samt rekreativt område og afstandsbælte (bufferzone) mellem erhvervsområdet mod nord og bolig- og skoleområdet mod syd. Området fremstår i dag som beplantet grønt område til offentlige formål. Lokalplanens indhold Denne lokalplan giver mulighed for opførelse af en daginstitution med plads til 150 børn i alderen 0-6 år på et areal umiddelbart nord for Kattegatskolen Skolebakken. Lokalplanen fastlægger et område til byggefelt for ny bebyggelse, parkeringsplads og legeplads. Lokalplanen sikrer de eksisterende stiforbindelser i området og fastlægger bestemmelser for vejen i lokalplanområdet. Lokalplanen sikrer endvidere, at der fortsat er et afstandsbælte (bufferzone) mellem erhvervsområdet mod nord på Teknologivej og institutionsområdet. Det sker ved at et areal i den sydlige del af erhvervsområdet inddrages til afstandsbælte (bufferzone). Beplantning Den eksisterende beplantning skal fungere som en visuel afskærming mellem daginstitutionen og erhvervsområdet mod nord og skal derfor så vidt muligt bevares og vedligeholdes. Trafik Adgangen til lokalplanområdet sker fra Skolebakken og Sandstumpvej. Trafikafviklingen i området er problematisk og den øgede trafikmængde vil medføre yderligere forringelse af trafikafviklingen og belastningen i området omkring den kommende institution. Fremkommeligheden og trafiksikkerheden vil påvirkes i en negativ retning for alle trafikantgrupper. Derfor bør der gennemføres en gennemgribende ændring af de trafikale forhold i og omkring daginstitutionen og skolen, da institutionsbyggeriet betyder, at ensretningen af Sandstumpvej skal ophæves. Letbane Ved en evt. senere etablering af letbane skal der endvidere sikres en trafiksikker krydsning af jernbanetraceet. 5

6 REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING Planlægning af kystområderne Lokalplanområdet er omfattet af planlovens kapitel 2a om planlægning af kystområderne. Lokalplanområdet ligger indenfor den kystnære del af byzonen omgivet af eksisterende bebyggelse. Norddjurs Kommune vurderer, jvf. planlovens 5a stk. 4, at lokalplanområdet og en kommende bebyggelse ikke på noget sted påvirker den kystlandskabelige helhed. Da området ikke vil kunne ses fra kysten, har området intet særskilt visuelt udtryk i forhold til den nærliggende kyst. Museumsloven Lokalplanforslaget tilsendes Djurslands Museum til arkivalsk kontrol og besigtigelse af området for en vurdering af, om der er spor af fortidsminder indenfor lokalplanområdet. Fremkommer der under anlægsarbejdet i lokalplanområdet fortidsminder, oldsager og lignende, skal arbejdet straks standses og Djurslands Museum tilkaldes for besigtigelse, jævnfør museumslovens 25 og 27. Jordforureningsloven Der er ikke registreret potentielt forurenende aktiviteter eller konstateret forurening indenfor eller i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet. Såfremt der i forbindelse med anlæg eller nybyggeri findes tegn på forurening, skal arbejdet standses øjeblikkeligt og kommunen underrettes, således at der kan iværksættes foranstaltninger til forhindring af følgevirkninger. Ejer eller bruger skal sikre, at det øverste 50 cm jordlag af det ubebyggede areal ikke er forurenet eller at der er etableret en varig fast belægning. Arealet må ikke tages i anvendelse til boliger, rekreative formål m.v. før der foreligger tilladelse efter Lov om jordforurening. Miljøvurdering Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbek. nr. 936 af 24. september 2009) skal alle fysiske planer, som skønnes at få væsentlig indvirkning på miljøet, miljøvurderes. Norddjurs Kommune har foretaget screening af nærværende lokalplan og vurderer som planmyndighed, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og den skal ikke miljøvurderes. Planen omfatter et mindre område på lokalt plan. Planen giver ikke mulighed for større anlægsprojekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4. Planen påvirker ikke et internationalt naturbeskyttelsesområde og planen får ikke en væsentlig indvirkning på miljøet, jvnf. kriterierne i lovens bilag 2. Norddjurs Kommune har vurderet, at p-pladsen til daginstitu- 6

7 REDEGØRELSE tionen ikke skal VVM-screenes, da den kun optager et begrænset areal. Støj- og andre miljøforhold Trafik: Den øgede trafikmængde vil påvirke miljøet, også støjmæssigt - det forventes dog ikke at grænseværdierne overskrides. Erhvervsområde: Daginstitutionen ønskes placeret i et område nord for skolen, der i dag fungerer som bufferzone for erhvervsområdet mod nord. Bufferzonen er nødvendig af hensyn til de nuværende og kommende virksomheders udfoldelsesmuligheder og for at undgå, at daginstitutionen med tilhørende legeplads påføres gener i form af støj, rystelser eller lugt. Bufferzonen skal sikre, at der ikke opstår miljøkonflikter, og skal derfor flyttes et stykke mod nord ved at inddrage et stykke af industriområdet til formålet. Flytning af bufferzonen forudsætter, at der laves et tillæg til kommuneplanen. Drikkevandsinteresser -OSD Lokalplanområdet ligger i et område uden særlige drikkevandsinteresser. Lavbundsarealer Lokalplanens vestlige del ligger i et lavbundsområde, men det vurderes uden betydning for lokalplanen. Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune I kommuneplanens hovedstruktur er lokalplanområdet udlagt til offentligt rekreativt område (grønt område/nyttehaver 3.F.1 og 3.F.6) samt erhvervsområde (med forbud mod generende virksomhed, 3.E.2 og 3.E.4) Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg, som udlægger området til offentlige- samt rekreative formål i stedet. Lokalplanforhold Lokalplanområdet er omfattet af Partiel Byplanvedtægt nr. 12 delområde I, der er udlagt til håndværk- og lagervirksomhed samt lettere industri. Denne bliver aflyst for området omfattet af nærværende lokalplan. Teknisk forsyning Spildevand Der skal udarbejdes tillæg til spildevandsplanen så lokalplanområdet kan blive omfattet af denne. Regnvand skal nedsives på grunden Vand Lokalplanområdet er omfattet af vandforsyningsplanen. Varme Lokalplanområdet er omfattet af varmeplanen. Lokalplanområdet kan forsynes fra Grenaa Varmeværk. Der er tilslutningspligt for ny bebyggelse. Der kan etableres jordvarme efter gældende regler. 7

8 REDEGØRELSE Der er forbud mod elopvarmning, jft. varmeforsyningslovens bestemmelser. Deklarationer Der er tinglyst deklarationer vedr. spildevandsledning, regnvandsledning, højspændingskabel, samt kloak- og fjernvarmeledning, som vist på illustrationen nedenfor: Signaturforklaring: Spildevandsledning Regnvandsledning Højspændingskabel Kloak- og fjernvarme- ledning Tinglyste ledninger i området Norddjurs Kommunes kompetenceplan Når det af lokalplanens punkter fremgår, at kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation eller godkendelse, betyder det, at afgørelsen træffes i henhold til den enhver tid gældende kompetenceplan. Kompetenceplanen vedtages af kommunalbestyrelsen og uddelegerer i visse sager beslutningskompetencen til fagudvalg og/ eller til fagforvaltning. 8

9 BESTEMMELSER LOKALPLANENS BESTEMMELSER Lokalplan for en ny daginstitution ved Kattegatskole Skolebakken i Grenaa Områdets størrelse er ca. 4 ha. I henhold til lov om planlægning (Lovbek. nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i punkt 2 nævnte område. 1.0 Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål, 1.1 at fastlægge områdets fremtidige anvendelse til offentlige formål, daginstitution og bufferzone/rekreativt område. 1.2 at fastlægge bestemmelser for bebyggelsens udformning og placering. 1.3 at sikre vejadgang og parkeringsforhold til daginstitutionen samt stiforbindelser i området. 2.0 Områdets afgrænsning og zonestatus. 2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 5bd, 5bo, 5bp, 5bq, 5bs, samt del af 8a Bredstrup, Grenaa Jorder samt alle parceller, der efter d. 1. december 2012 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanen opdeles i følgende delområder, som vist på kortbilag 2: Delområde I: Bebyggelse, parkeringsareal, legeplads og vejareal. Delområde II: Rekreativt område/bufferzone og stier. 2.3 Lokalplanområdet er beliggende i byzone. 3.0 Områdets anvendelse Delområde I 3.1 Området skal anvendes til offentlige formål i form af institution, skole eller lignende med tilhørende vej, parkeringsplads, legeplads m.m. Delområde II 3.2 Området skal anvendes til offentligt rekreativt område/ bufferzone og stier. Området skal fungere som bufferzone imellem daginstitutionen og boligområde samt erhvervsområdet mod nord. Der skal være en visuel afskærmning i form af beplantning mellem erhvervsområdet og daginstitutionen. Den del af området, der ligger nærmest Teknologivej kan 9

10 BESTEMMELSER anvendes til etablering af anlæg til indvinding af solenergi, regnvandsbassin eller lign. 4.0 Udstykning 4.1 Yderligere udstykning indenfor området skal godkendes af kommunalbestyrelsen. 5.0 Veje, stier, parkering Veje 5.1 Vejadgangen skal ske fra Sandstumpvej. 5.2 Der udlægges areal til vej A-B i en bredde af 14 meter. Vejen skal kunne rumme adgang for daginstitution, idrætshal, af- og pålæsningslomme for skolebørn samt dobbeltrettet cykelsti. Vej og cykelsti skal belægges med asfalt. Parkering 5.4 Der skal udlægges plads til parkering indenfor lokalplanområdet. Der skal anlægges minimum: 1 p-plads pr. 5 børn i institutionen, (2,5x5 m) 1 p-plads pr. samtidigt arbejdende personale, (2,5x5 m) 1 handicapplads til almindelig handicapbil, (3,5x5 m) 1 handicapplads til minibus med lift, (4,5x8 m) Institution til 150 børn og 25 ansatte = 54 pladser 5.5 Parkeringspladsen skal anlægges med befæstet overflade. 5.6 Ved overkørslen fra parkeringspladsen til Sandstumpvej pålægges oversigtslinjer i henhold til vejlovgivningen. Beplantningshøjden inden for hjørneafskæringen må ikke overstige 0,8 m, se Der skal etableres overdækkede arealer til cykelparkering i umiddelbar nærhed af institutionen. 5.8 Kommunalbestyrelsen skal godkende en samlet plan for vejtilslutning til Sandstumpvej, samt indretningen af parkeringsarealer. Stier 5.7 De eksisterende stier a-b og c-d skal opretholdes og vedligeholdes. 6.0 Bebyggelsens omfang og placering Delmråde I 6.1 Bebyggelse skal opføres indenfor det på kortbilag 2 viste byggefelt. Byggefeltets størrelse er ca m². 6.2 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige

11 BESTEMMELSER 6.3 Bebyggelsen må opføres med højst 2 etager. 6.4 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 12 m. Enkelte bygninger eller bygningsdele kan være højere, når særlige forhold taler herfor og nabobebyggelsen ikke generes ved skyggepåvirkning eller lign. Delområde II 6.5 I området må der kun opføres mindre anlæg til tekniske installationer og lign., dog undtaget anlæg jvf. 3.2 og Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Skilte og reklamer skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af kommunalbestyrelsen. 7.2 Solceller må ikke medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende. Delområde I: Solceller skal tilpasses tagfladen eller bygningens ydervægge. Delområde II På arealet op mod Teknologivej kan der etableres anlæg til indvinding af solvarme, jordvarme eller lignende. 8.0 Ubebyggede arealer, beplantning og hegn 8.1 Udendørs oplag må kun finde sted indenfor tæt hegnede arealer. 8.2 Der må ikke ske terrænregulering nærmere skel end 2,5 m. 8.3 Hegn skal holdes indenfor byggefeltet. 8.4 Det eksisterende beplantningsbælte, vist på kortbilag 2, skal bevares og vedligeholdes. Delområde I 8.5 Parkeringsarealet skal gives et grønt præg og omgives af beplantning. 8.6 For at sikre gode oversigtsforhold udlægges et græsareal i en bredde af 5 m imellem byggefelt og vejskel. Delområde II 8.7 Den nyudlagte bufferzone mod nord skal fungere som en miljømæssig og visuel afskærmning imellem erhvervsområdet og daginstitutionsområde. 8.8 Mod vest fastholdes et 30 meter grønt bælte hvorigennem den eksisterende sti løber, sti a-b. Beplantningen opretholdes. 11

12 BESTEMMELSER 8.9 Mod øst fastholdes et 10 meter bredt grønt bælte hvorigennem den eksisterende sti fra Teknologivej løber, sti b-c. Beplantningen opretholdes. 9.0 Ledningsanlæg og belysning 9.1 Ledningsanlæg må kun udføres med jordkabler. 9.2 Kommunalbestyrelsen skal godkende en samlet plan for belysning af området. Belysningen må ikke være til gene for trafikanterne af hensyn til trafiksikkerheden. 9.3 Ny bebyggelse skal tilsluttes Grenaa Varmeværk. Ifølge planlovens 19, stk. 4 skal kommunalbestyrelsen dog dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibygning fastsat i bygningsreglementet. Der er forbud mod elopvarmning, jvf. varmeforsyningslovens bestemmelser. 9.4 Bebyggelse skal tilsluttes Grenaa & Anholt Vandforsyning. 9.5 Eksisterende forsyningsledninger indenfor lokalplanområdet skal respekteres. Herunder Spildevandsledning, regnvandsledning og højspændingsledning, jvf Ledningernes placering ses på illustrationen s Servitutter og ophævelse af eksist. lokalplan 10.1 Der er ikke tinglyst servitutter indenfor lokalplanområdet, som skønnes at være i modstrid med lokalplanens bestemmelser. Hvis der skulle forekomme tinglyste servitutter eller deklarationer, der strider imod virkeliggørelsen af lokalplanen, aflyses disse med vedtagelsen af lokalplanen Lokalplanområdet er omfattet af Partiel Byplanvedtægt nr. 12 Erhvervsarealer til let og svær industri ved Bredstrup, Grenaa. Denne ophæves for området omfattet af nærværende lokalplan Der er i området flere servitutter vedr. forsyningsledninger, brønde og højspændingskabel. Disse servitutter skal overholdes. Se illustrationen nedenfor: Signaturforklaring: Spildevandsledning Regnvandsledning Højspændingskabel Kloak- og fjernvarme- ledning 12

13 BESTEMMELSER 10.4 Den på matrikelkortet udlagte midlertidige vejadgang til matr. nr. 5dn vil blive slettet og vil blive erstattet af et nyt vejudlæg nord for matr. nr. 5dn til Teknologivej Betingelser for ibrugtagning af ny bebyggelse 11.1 Bebyggelsen må ikke tages i brug før der er etableret vejadgang, parkeringsplads og legeplads Lokalplanens retsvirkninger 12.1 Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge 18 i Lov om Planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom indenfor lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, planen søger at skabe eller fastholde. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden medfører et midlertidigt forbud mod enhver bebyggelse, udstykning, nedrivning og ændret anvendelse af ejendommene i lokalplanområdet, der vil foregribe indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse for ejendommen kan fortsætte som hidtil. Efter offentlighedsperiodens udløb vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at den ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanen, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde. De midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for planforslagets offentliggørelse og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, dog højst 1 år Vedtagelsespåtegning 13.1 Forslag til lokalplan Daginstitution ved Kattegatskolen Skolebakken i Grenaa er vedtaget af Norddjurs Kommunalbestyrelse den 26. februar

14 4hd KORTBILAG 4he 4hf 4hg 4hh 4hi 8fc 4hk 4hl 4hm 4kx 5dn 8a 4hn 4ho 4hp 8bu 8bt 4hq 4hs Niels juels vej Havnevej Sandstumpvej 4ek 4ao 4il 4lr 4ih 4hr 4em4en 4eo 4eq 4ep 4ko 4az 7000af 4ae 4æ 4x 4p 4o 14 4n 5bq 4ik 4iq 4ir 4is 4ii 4kq 4kr 4it 4iu Skolebakken 4ay 4ag 7000a 4kæ 4kø Lokalplangrænse 4m 4l 4k 4al 4f 5bd Bredstrup, Grenaa Jorder 11r 11s 11a 11q 7000ac 6ah 6bb 6bc 6bd 5bs Kortbilag 1 Områdets afgrænsning 6be Mål ca. 1:2000 6bf 6gk 6bg 6bi Niels juels vej 5bp 5bo 4kg 7000d 4ar 4ku 4kf 4ke 4kd 6bk 4iv 4ip 4es 4ci Solbakkevej 4cc 4cb 4ca 7000u 4bø 4by 4ll 4lk 4bt 4ka 4iø 4iæ 4bp 4iz 4ix 4bn 2cu 4in 4im 4ht 4ck 4ch 4lx 4cg 4cf 2ct 4ce 4cd 2cs 4bx 2c 4cn 4bo

15 KORTBILAG Teknologivej d Delområde II 50 m b 10 m 50 m 30 m Delområde I B c Sandstumpvej aa 14 m Skolebakken Skole Solbakkevej Niels juels vej Lokalplangrænse Delområdegrænse Vejudlæg Stier Byggefelt, parkering og legeplads Fællesareal, offentligt område Areal udenfor byggefelt Beplantningsbælte Kortbilag 2 Områdets udformning Mål ca. 1:2000 Havnevej Niels juels vej 15

16 BILAG: MINDRETALSUDTALELSE SF-ændringsforslag vedr. Lokalplan og de trafikale forhold omkring den nye daginstitution ved Kattegatskolen, Skolebakken i Grenaa. SF s konklusion er, at Lokalplanens forslag om ind- og udkørsel til daginstitutionen øst for krydset Sandstumpvej-Skolebakken giver mere bilkørsel i området end nødvendigt. Samtidig mener vi at sikkerheden for fodgængere og cyklister forringes på Sandstumpvej øst for Skolebakken ved sammenblandingen af biler. Desuden mener vi at p-pladsen ved den kommende institution er overdimensioneret. Ved store arrangementer kan man godt bruge områdets øvrige p-pladser. SF foreslår derfor følgende løsning: 1/ Vejadgangen til den nye institution skal ske fra krydset Skolebakken-Sandstumpvej, hvilket betyder, at der bliver direkte adgang fra Skolebakken og til institutionens p-plads. Sandstumpvej vil derfor fortsat kunne være ensrettet, men med dobbeltrettet gang- og cykelsti. Begrundelse: Ind- og udkørsel til daginstitutionen i forlængelse af Skolebakken giver mindst mulig bilkørsel i området. Samtidig forbedres sikkerheden for fodgængere og cyklister på Sandstumpvej øst for Skolebakken, hvor sammenblanding af biler og svage trafikkanter minimeres. 2/ Der etableres en p-plads til minimum 40 biler. Begrundelse: I det daglige er 40 P-pladser tilstrækkeligt. Ved store aktiviteter er der mulighed for gensidigt at udnytte P-arealer til skole, hal/sfo og daginstitution. Desuden giver dette forslag mere plads til børnene i institutionen i delområde 1. SF s gruppe i Norddjurs Kommunalbestyrelse. 16

17 KORTBILAG TIL MINDRETALSUDTALELSE 40 parkeringspladser Ensrettet grusvej SANDSTUMPVEJ P-plads P-plads SKOLEBAKKEN Hovedindgang 17

18 NOTATER 18

19 NOTATER 19

20 Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER FUNDER Funder Bygade Skærskovhedevej Lokalplan 14-003 FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE Funder Fremlagt i offentlig høring fra X. 2011 til X 2011 Forslag Hvad er en lokalplan?

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

Forslag. Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. Marts 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Forslag. Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. Marts 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

V e j l e k o m m u n e

V e j l e k o m m u n e L O K A L P L A N N R. 1 0 3 4 For et bolig- og butiksområde ved Brejning V e j l e k o m m u n e GIVE JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Brejning Endelig vedtaget i Byrådet den 10.12.2008 Offentligt bekendtgjort

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Lokalplan nr. 1044 for en dagligvarebutik ved Billundvej, Ny Nørup og kommuneplantillæg nr. 10 er den 10. december 2008 vedtaget af

Læs mere

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99 74 10 40 E-post planlagning@rksk.dk Dato 25. juni 2009 Sagsnummer 2009022733A Forslag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST

LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST STRUER KOMMUNE FEBRUAR 1999 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

Lokalplan B54.1-1 RETTELSESBLAD. Bilag til sagnr.: 1370-49553 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN

Lokalplan B54.1-1 RETTELSESBLAD. Bilag til sagnr.: 1370-49553 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN Lokalplan B54.1-1 for et område til boliger mellem Digtervejskvarteret og Vestre Ringvej Med Kommuneplantillæg nr. 31 til Næstved Kommuneplan 2001-2012 Forslag vedtaget: 12.12.2006 Offentlig høring: 19.12.2006-06.02.2007

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Lokalplan nr. 151 For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Ikast Kommune Marts 2006 Titel Lokalplan nr. 151 Erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast Udarbejdet af Ikast kommune Planafdelingen Illustration

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring SKANDERBORG KOMMUNE Forslag til - Johannelunden Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring FORSLAG til offentlig debat i perioden 20. juni 2007 til 15. august 2007. Juni 2007 INDLEDNING OFFENTLIG

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 55/2011. Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011

FORSLAG. Lokalplan 55/2011. Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011 FORSLAG Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011 Lokalplan 55/2011 Offentligt område mellem Gl. Hobrovej, Hjulhusvej og Rinddalen i Mariager Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger

Læs mere

Broengen i Jyllinge. Lokalplan 526/forslag

Broengen i Jyllinge. Lokalplan 526/forslag Broengen i Jyllinge Lokalplan 56/forslag Indhold Forord Baggrund 6 Lokalplanområdet Formål og indhold Forhold til anden planlægning Kommuneplan Byplanvedtægt og lokalplan Deklarationer Planlægning i forhold

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby Syrenvej Enghavevej Rønnevej Grønnegade Jernbane Østergade LOKALPLAN NR. 160 Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby April 2015 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan,

Læs mere