FASE 2 U L F B O R G - BYEN I BEVÆGELSE EN HELHEDSPLAN FOR ULFBORG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FASE 2 U L F B O R G - BYEN I BEVÆGELSE EN HELHEDSPLAN FOR ULFBORG"

Transkript

1 U L F B O R G FASE 2 - BYEN I BEVÆGELSE EN HELHEDSPLAN FOR ULFBORG

2 Hvad vil vi? 2 Byen i bevægelse - En helhedsplan for Ulfborg - Fase 2 - Workshop og vision

3 FASE WORKSHOP 2 OG VISION Workshop - byens borgere...side 4 Workshop - byens børn...side 12 Sammenfatning...side 16 Vision...side 18 Byen i bevægelse - En helhedsplan for Ulfborg - Fase 2 - Workshop og vision 3

4 WORKSHOP BYENS BORGERE Den blev der indkaldt til borgerworkshop i Ulfborg for alle med interesse for byens udvikling. overskriften for workshoppen var: Hvad skal der ske med Ulfborg i fremtiden. Er alt godt nu eller er der noget som kunne være bedre. I så fald hvad? FORMÅL Formålet med workshoppen var at få skabt en platform for Ulfborgs fremtidge udvikling som har bred opbakning fra borgerne på tværs af alder, køn, status etc. Således er borgere og brugere af Ulfborg en vigtig ressource i udarbejdelsen af en helhedsplanen for byen, og det er vigtigt at løsningsforslaget baseres på deres erfaringer og oplevelser af byen. Kun således kan planen blive forankret i lokalsamfundet. Målet var således at få konkretiseret byens potentiale og de drømme, ønsker og ideer borgerne har for deres by. Hvilke problemer ser de? hvilket styrker? og hvilke muligheder og løsninger mener de umiddelbart kan anvendes? Derudover skulle de kortlægges således de kunne udgøre en fælles platform for den vision, som skal ligge til grund for de udvalgte indsatsområder. METODE For at strukturere seancen var det overordnede emne - En helhedsplan for Ulfborg - inddelt i 8 centrale temaer som alle har betydning for byens udvikling. Forsamlingen blev inddelt i det samme antal grupper med det formål, at nu skulle belyse det pågældende tema ud fra fire overskrifter: (S) STYRKER, (W) SVAGHEDER (O) MULIGHEDER (T) TRUSLER / Udfordringer Hver gruppe blev tildelt en borddug med kort af Ulfborg og en række inspirationsbilleder, som kunne være med til at sætte skub i diskussionen. Borddugen skulle således tjene som et referat af aftenens diskussion. Som afslutning på diskussionen af de fire overskrifter i forhold til det respektive emne skulle hver gruppe fremlægge deres overvejelser for den øvrige forsamling. Herefter blev ordet og tankerne givet frit. Hver gruppe kunne nu drømme på tværs af hinandens tema, koble tanker ideer og komme med visioner for Ulfborg. Vigtigt i denne proces var det at gøre ideerne stedsspecifikke, hvilket ville konkretisere tankerne. Således blev der anvendt en række fremtidskort, som foruden inspirationsbilleder indeholdte en mindre beskrivelse. Disse kort blev koblet med et stort ortofoto og en række flag som indikerede hvorvidt det styrkede Ulfborg i forhold til bolig, erhverv eller turisme. Resultat blev et stort kort som grafisk illustrerer borgernes umiddelbare visioner for Ulfborg. På de efterfølgende sider ses resultatet fra workshoppen, og hvad der blev nedfældet på de respektive bordduge. 4 Byen i bevægelse - En helhedsplan for Ulfborg - Fase 2 - Workshop og vision

5 8 Fortælling og identitet 7 Turisme 6 Infrastrukur 5 By- og foreningsliv 4 Erhverv 3 Byrum og mødesteder 2 Boliger i Ulfborg [T] trusler [O] muligheder [W] svagheder [S] styrker 1 Natur og grønne områder [1] Til aftenen var der udvalgt 8 centrale temaer for Ulfborg som var vigtige at få belyst i forhold til byens udvikling [2] De enkelte temaer skulle belyses igennem en swot analyse, sålede alle aspekter kom med. [3] Diskussion om temaer skete i mindre grupper som hver havde sit eget tema. DRØMME DRØMME DRØMME [4] En fra gruppen fremlagde deres swot analyse for resten af forsamlingen, og beskrev hvad de var kommet frem til. [5] På baggrund af fremlæggelserne skulle grupperne nu tænke drømme på tværs af temaerne. Ydermere skulle drømmene gøres stedsspecifikke Byen i bevægelse - En helhedsplan for Ulfborg - Fase 2 - Workshop og vision 5

6 RESULTAT AF WORKSHOP NATUR OG GRØNNE OMRÅDER Hvor grøn er Ulfborg i dag og hvor grøn skal den være i fremtiden? Hvordan fungerer de grønne områder i byen, og hvordan ser det ud med forbindelser og adgang til den omkringliggende natur? Er der særlige steder hvor der er fravær af grønt - og er det godt eller skidt? S-Styrker Skovområder øst for banen / Anlægget / Mountainbikebanen / Skydebanen / Fiskesøen / Det grønne område ved majsvænget (kælkebanen) / Små fjordhavne / Område til efterskole. - Skovområder - Område til Staby Efterskole - Skovområdet ved Majsvænget kælkebanen W-Svagheder Skovcykelstier, dårligt vedligeholdt. - Skovstier til cykel dårligt vedligehold O-Muligheder Øst for jernbanen etableres cykelstier i skovområdet. Anlægget, overdækning af friluftsscene. Skovlegeplads. Ski og kælkebane. - Bedre cykelstier og skovområder - Ski / kælkebane - Gøre anlægget mere indbydende friluftsscene/skovlegeplads T-Trusler Økonomisk støtte fra politikere eller anden side. Få borgerne til at stå sammen. - Borgernes fælles indstilling frivillige ydelser- Økonomisk støtte fra politisk side BYRUM MØDESTEDER Hvordan fungerer Ulfborgs byrum - hvordan bliver de brugt? Findes der små uformelle mødesteder, hvor folk mødes? Fx parkeringspladser eller legepladser, som kunne gøres lidt bedre? Hvad skal der i fremtiden være af gode fælles mødesteder i Ulfborg og hvilken karakter skal de have? Skal byen fyldes med naturlegepladser eller stærkt befæstede flader... - og hvad med byrumsinventaret? S-Styrker Etablerede mødesteder for alle aldersgrupper. Udvidelsesmuligheder. At de rum der findes rent faktisk benyttes. - Udvidelsesmuligheder. - At de rum der findes rent faktisk benyttes. - Etablerede områder for alle aldersgrupper W-Svagheder Bymidten er ikke indbydende, ikke hyggeligt og det trækker. Kraftig aldersspredning af mødesteders muligheder. Trafikken virker for styrende. Det en svaghed at man ikke trygt kan sende børn ind til mødestederne. - Bymidten er ikke indbydende ikke hyggelig (det blæser og trækker om hjørnerne) - Trafikken. At børn ikke trygt kan sendes ud til mødestederne, især bymidten - Markant aldersspredning af aktiviteter/mødesteder 6 Byen i bevægelse - En helhedsplan for Ulfborg - Fase 2 - Workshop og vision

7 O-Muligheder Rekreativt område ved put and take, Søparken og anlægget / At udnytte de små grønne lommer rundt om ved beboelseskvarterene / Det gamle rådhus incl. rådhuspladsen / Trække gennemgående trafik ud af bymidten / Cykelstier også i byen / 0-100år kan mødes til fælles aktiviteter / Jespers office = nyt legeland - Rekreative områder med evt. grill/bålpladser. Udvikle området i den nordlige del af byen 0-100år (alder) - Det gamle rådhus og p-plads - rådhuspladsen at der skabes indbydende udenoms arealer Lave det mere grønt. Lave det til alles hus - At trafikproblemerne afhjælpes, så både handlende og erhvervsdrivende tilgodeses T-Trusler Trafik / Ly og læ - hygge / Grønne planter og plæner (skaffe vedligeholdelse) / Skabe en kultur for at mødes / Gøre Ulfborg til et sted man ønsker at være og at blive i. - At få befolkningen ud af husene og derved opnå imødekommenhed og lyst til samvær: gøre Ulfborg til et sted man ønsker at være og blive - At skabe læ, hygge og grønne pletter i bymidten - Trafikken BOLIGER I ULFBORG Hvad er vigtigt for boligområderne i Ulfborg i dag? Skal der sikres forskellige bo-muligheder? - og hvordan skal områderne i umiddelbar nærhed til boligen se ud? Hvilke mennesker bor her og hvilke mennesker skal Ulfborg tiltrække i fremtiden? Skal der primært satses på familien eller skal Ulfborg gå nye veje...? Og hvad med ældretilværelsen; er Ulfborg Aktiv Center et nyt fyrtårn i byen? S-Styrker Mange boligtyper / Mange typer boliggrunde / Gode stisystemner / Mulighed for fortætning i bymidten / Gode udstykningsmuligheder. - Mange boligtype leje, andel, og parceller - Gode udstykningsmuligheder - Flere typer boliggrunde Storparceller, almindelige grunde, Eksisterende bygninger W-Svagheder Manglende byfornyelse / Manglende vedligeholdelse af en del boliger / Manglende struktur for bygningerne på Stobyvej / Forkert placering af hus på Harbogade - Manglende struktur for byggerierne på Stabyvej - Manglende vedligeholdelse af en del boliger - Manglende byfornyelse O-Muligheder Mulighed for fællesboliger - olle kolle i bymidten f.eks. stationsbygningen. - Mulighed for fællesboliger/ olle kolle evt. i stationsbygningen T-Trusler At skabe tiltrækkende miljøer i forbindelse med byggeområder. For at købe og bygge bolig er det nødvendigt med en god infrastruktur. At få renoveret dårligt vedligeholdte bygninger. Passende balance mellem ejer- og lejeboliger. Byen i bevægelse - En helhedsplan for Ulfborg - Fase 2 - Workshop og vision 7

8 Anvendelse af det gamle Røde Kors Hjem. - Udfordringen er at skabe tiltrækkende miljøer i forbindelse med byggeområder - For at købe og bygge bolig er det vigtigt med en god infrastruktur - At få renoveret dårligt vedligeholdte bygninger ERHVERV Hvordan fungerer Ulfborgs erhvervsområder i dag? Skal der være mere erhverv og i så fald hvilken slags? Kunne man forestille sig et tættere samspil mellem bolig og erhverv? Ville fælles hjemmearbejdspladser kunne medvirke til mindre behov for pendling, og er det noget man kunne forestille sig i Ulfborg? - eller er det noget helt andet Ulfborg kunne have gavn af? pong med børn og ældre - Turisme, kulturcenter i det gamle rådhus. Gratis busser - Sundhedscenter evt. Røde Kors Hjemmet - Årstemaer f.eks. ren by el. fællesskab Borgerforslag til temaer T-Trusler Fælles udstråling, optimistisk by / byggegrunde / pas på vores bygninger, evt. byggelinje / bevare samarbejdet med turistkontoret. - Kendt som serviceby med erhvervsforretninger og dagligvarer. Café / restaurant / torveliv /træfpunkter/siddepladser/hyggeområder mangler - Hallen, rådhuset, fritidsinteresser, sportslige og kulturelle interesser. - At lære at være stolte af vores by S-Styrker Skolen / Hallen / Erhverv / Bymidten / Industri / Handel / Grønne områder / Stier / AMU-center - Grønne områder, stier - Handel industri. Gode detailbutikker og supermarkeder. Gode arbejdspladser på industriområderne. - Hallen, skolen, fritid. Velfungerende institutioner W-Svagheder Hallen p.t./ Bredgade mangler hygge / Trafikhastighed i byen - Trafikhastighed/sikkerhed i byen - Manglende sammenhold i byen - Hallen pt. Drift. O-Muligheder Smiley logo for trivsel / Årstemaer - binder byen sammen og skaber fællesskabsfølelse (f.eks. hold byen ren, plant en blomst, plant et træ) / ping INFRASTRUKTUR Hænger Ulfborg godt sammen trafikalt eller fungerer den bedre for nogle trafikanter (fodgængere, biler, cyklister) end for andre? Hvor fungerer det godt og hvor ikke så godt? Hvordan er byens forbindelser til omkringliggende grønne områder? Er der gode løberuter eller andre ruter rundt i landskabet man kunne dyrke mere? S-Styrker Stisystemer i nordvestbyen. Gennemgående trafik - både fra sydvest og nordøst. Jernbanen og bus. Stisystem til Tvind/Staby og til Staby Efterskole og i anlægget. - Stisystemer specielt i nordvestbyen - Gennemgående trafik - Jernbanen / busforbindelsen 8 Byen i bevægelse - En helhedsplan for Ulfborg - Fase 2 - Workshop og vision

9 W-Svagheder Parkering i hovedgaden omkring bager, døgneren og apoteket. Hastigheden fra Ringkøbing, vestfra Torstedvej. Manglende stisystemer i nye boligområder specielt Søparken og Odinsvej. Manglende overgang på hovedgaden/ringvejen. Bus kører rundt om Stenildsvej/Netto - vejen er for smal, dårlige oversigtsforhold. - Parkering i hovedgaden omkring bager, døgneren og apoteket. Skolen - Hastigheden fra Ringkøbing, vestfra, Torstedvej. - Manglende overgange fra nye boligområder Søparken, Odinsvej. O-Muligheder Sikre stiforbindelser fra nye boligområder til skole/fritid. Busvej til skolen ved ringvejen. Niveaufri overgange ved hovedvejene. Trafiksikkerhed - chikaner. Parkeringsmuligheder langs vejen (Holmegade) Stiforbindelser til det østlige skovområde + badesø. Bynære rastepladser. Lysløjpe i bynær skov. Flere stisystemer i skove m.m. Grønt look gennem byen. Lukke veje ved hovedgaden f.eks. Ole Chr. Kirksvej - Reberbanen, Tingvej. - Opprioritering af grønne områder - stier og aktiviteter. - Stisystemer + overgange til skole - Trafikchikane miljøprioriteret gennemfart (grønt look) T-Trusler Sikre stationsby med togforbindelse og bus. Kombination af trafik gennem byen og trafiksikkerhed. Alle kan færdes sikkert gennem byen - skole, plejehjem, børnehave. Samle byen trods trafikerede veje - Kombination af trafik gennem byen og trafiksikkerhed. Alle skal kunne færdes trygt i byen skolebørn og ældre. - Samle byen på trods af trafikerede veje. - Sikre kollektiv trafik bus, tog TURISME Hvordan fungerer mødet mellem Ulfborgs beboere og byens turister? Gavner forholdet mellem turister og beboere hinanden, og på hvilke måder? Kunne mere information og bedre skiltning være godt i forhold til at vise flere af Ulfborgs gode sider? Er der særlige områder i Ulfborg som turisterne bruger - og hvori består udviklingsmulighederne? S-Styrker Turismeområdet er etableret / Kort til hav og officiel skov / Styrke med mange dagligvarebutikker / Styrke med VF center. - Turisme er etableret i Ulfborg og byen ligger centralt - Gode dagligvareforretninger - V.F.C/K. og skolen W-Svagheder For langt til stranden. Ingen god campingplads. Manglende attraktioner. Manglende kulturoplevelser. Manglende digital synlighed. - Hjemmeside [Ulfborg.dk] Manglende sammenhold og offervilje. Manglende kulturfyrtårn. - Manglende velkomst / sammenhold - Manglende branding - Manglende oplevelser og attraktioner O-Muligheder Byen i bevægelse - En helhedsplan for Ulfborg - Fase 2 - Workshop og vision 9

10 Kulturhus - udstillinger, musik og café. Kulturevents. Opgradering af V.P.C. med et springcenter. Udlejning af private huse. Fiskesø. Nordens hus - Udnytte færgetrækket fra Hanstholm. Udbygge legepladsen i anlægget. Gastronomi. - kulturhus / nordens hus / torv - Opgardering af fritidscenter, springcenter mv. - Gastronomi højskole T-Trusler Hvordan gøres handelslivet mere spændende? Mere sammenhold/fodslag/ samarbejde. Skaffe nødvendig kapital. Frivillig arbejdskraft til kulturhuset. - Hvordan gøres handelslivet mere spændende? - Hvordan skaffes capital? - Frivillig arbejdskraft til kulturlivet / VFC samt egnede samarbejdspartnere BYLIV OG FORENINGSLIV Hvordan fungerger bylivet i Ulfborg? Er der nogle områder eller gader der fungerer bedre end andre? - Og hvorfor? Er der oversete grupper i byen der kunne styrkes af fx et mere aktivt foreningsliv? Hvilke fritidstilbud skal der være i Ulfborg - fx sport, kultur, friluftsliv - og hvilke målgrupper skal de henvende sig til? S-Styrker Godt foreningsliv / Godt forretningsliv / Ulfborg marked / Fritidscenter / aktivcenter - Ulfborg marked genererer penge til foreningslivet. - Godt foreningsliv - Godt forretningsliv W-Svagheder Mangler spisesteder / mangler kulturelle fyrtårne i det daglige / bybilledet er gråt og kedeligt / torvet appellerer ikke til at sætte sig / lille stadion ved skolen mangler appel / campingpladsen / ingen ordentlige offentlige toiletter - Mangler kulturelle fyrtårne i det daglige. - Bybilledet er gråt og appellerer ikke til ophold udenfor - Mangel på spisesteder og overnatning O-Muligheder Bredgade og det omkringliggende område kan blive et hyggeligt område i kombination med forretninger og det gamle Rådhus som kulturhus. Offentlig transport / Fodgængerovergang ved skovstien / Hundeskov ved rensningsanlægget / bedre orden i anlægget / skøjtebanen ved søparken / hjemmeside fælles for Ulfborg / faste torvedage i Bredgade / fodgængerovergang / kultur og festuge - Faste torvedage i Bredgade - En samlet hjemmeside for Ulfborg med grene ud til foreninger, forretninger, sportsliv mv. - Bredgade + Det gamle Rådhus laves til hyggeligt område Kultur og festuge. Bænke + legeting, cafémiljø - Grønne rum T-Trusler Styrke sammenholdet og fællesskabet / Mangel på samlingssteder, billigt / Hvordan vi tager imod nye borgere / Hjemmeside - ulfborg.dk / Byens portaler - Byens portaler skal være informative - Styrke sammenholdet og fællesskabet - Modtagelse af nye borgere indlemmelse i fællesskabet 10 Byen i bevægelse - En helhedsplan for Ulfborg - Fase 2 - Workshop og vision

11 FORTÆLLING OG IDENTITET Hvad er særligt kendetegnende ved Ulfborg, hvad angår livsstil, kultur, kulturmiljø og bosætning? Findes der bestemte historier om byen, der kendes af beboerne selv og/eller af folk uden for Ulfborg? Eksisterer der en særlig livsstil, byggetraditioner eller erhverv, der præger eller har præget byen? Hvordan vil I gerne forme Ulfborgs identitet i fremtiden - skal byen have et brand? S-Styrker Skyttecenter ved Vosborg / Ulfborg marked / Plantagerne og heden / Rimelig central placering / Børnefamilier og førstegangskøbere / Bibliotek med udviklingsmuligheder / Aktivitets ældrecenter - frivilligt arbejde - Rimelig central geografisk placering (Holstebro - jobs / hav hede) - Plantagen/Heden (Fritidsliv) - Skyttecenter med national kvalitet og mulighed for international appel W-Svagheder Småt med industri og arbejdspladser / For få overnatningsmuligheder / Tung trafik gennem byen / Kedeligt signal ved ankomst til byen - tomme bygninger / forretninger / intet turistkontor / gennemfartsby - Småt med industri, intet turistkontor - Overnatningsmuligheder er en mangel - Hovedgadens fremtræden O-Muligheder Skolen / Fritidscenter / Skyttecenteret / Sport, idræt, friluftsliv / Tvindmøllen / Vandrerhjem i det gamle Røde Kors / Bofællesskaber i forskellig form, boliger for børnefamilier / Aktiv ældresag / på internettet - Forskellige boligformer. Boligby for børnefamilier, ældre osv. (rimelige priser) - Rundkørsler speciel udformning evt. tematisk - Vandrehjem / billige overnatningsmuligheder (Røde Kors-hjemmet) + afholdelse af forskellige arrangementer. T-Trusler Statsvej / kommunevej (hovedgaden) Fokus på Ulfborg som en god og børnevenlig by med kort afstand til Ringkøbing og Holstebro, hav og plantage. Ansatte i fritidscenteret. - Ændre byens image fra gennemkørselsby til tilkørselsby - Genskabe det gamle slogan Ulfborg en god by at vokse op i - Butiksdødsudviklingen skal vendes gennem øget tilflytning Byen i bevægelse - En helhedsplan for Ulfborg - Fase 2 - Workshop og vision 11

12 WORKSHOP BYENS BØRN Erfaring viser at skolebørn ikke deltager i arrangementer som en borger workshop, hvorfor der blev kørt et målrettet separat forløb med en 5. og en 9. klasse på Ulfborg skole. Derved fik vi et indblik i hvordan børnenen i Ulfborg bruger byen, og hville ønsker og krav de stiller til byen. Børnene fremlægger deres ruter rundt i byen - hvad de fandt godt, mindre godt og hvilke drømme de har for deres by. Inddragelsen af børnene tog form af en fotosafari, hvor børnene både tog billeder, skrev deres tanker ned og indtegnede markeringer på luftfotos. De kommenterede på, hvad de synes var godt ved byen, som den er i dag, men også hvad de synes skulle være anderledes. Den pågældende klasse blev inddelt i 5 grupper, som hver især blev tildelt en bydel. Med et bydelskort kort i hånden skulle de nu bevæge sig rundt i de respektive bydele og markere, hvad de umiddelbart fandt godt og skidt, samt hvad de godt kunne tænke sig der skulle ske med Ulfborg i fremtiden. De forskellige bydele blev til sidst sammensat for at give en kortlægning af Ulfborg set i børnehøjde. Produktet af de to workshops blev et kort, som grafisk illustrerer de mange ideer, som kunne være relevante at arbejde videre med i del fase III. 12 Byen i bevægelse - En helhedsplan for Ulfborg - Fase 2 - Workshop og vision

13 På dette sted drømmer vi om: Det drømmer vi om fordi: Gruppe: / Klasse: Her kan I sætte et billede ind... Dette sted er godt fordi: Gruppe: / Klasse: DRØMMEN OM ET GODT STED... På dette sted drømmer vi om: Det drømmer vi om fordi: Gruppe: / Klasse: DRØMMEN OM ET GODT STED... På dette sted drømmer vi om: Det drømmer vi om fordi: Gruppe: / Klasse: ET GODT STED... Dette sted er godt fordi: Gruppe: / Klasse: ET GODT STED... Dette sted er godt fordi: Gruppe: / Klasse: FREMTID Her kan I sætte et billede ind... Her kan I sætte et billede ind... Her kan I lave en tegning af stedet... Her kan I lave en tegning af stedet... Her kan I lave en tegning af stedet... ET GODT STED... NUTID [1] Hver gruppe bevæger sig ud til den tildelte bydel og vælger et startsted for jeres rute. [2] Efter eget valg går/cykler i rundt I området og med den røde farve indtegnes ruten på kortet. Husk og tag billeder på jeres vej - de skal bruges i jeres fremlæggelse senere. [3]Finder I et sted i jeres bydel som I synes er godt, sætter I en cirkel med den grønne farve og udfylder det grønne kort. Husk at begrund jeres udpegning. I skal fremlægge det for klassen senere. DRØMMEN OM ET GODT STED... FREMTID [4] Finder I et sted i jeres bydel, hvor I godt kunne tænke jer der skete noget andet end det som er der i dag, sætter I en cirkel med den pink farve og udfylder det pink kort. = = [5] Resultat. En kortlagt rute i en bydel med beskrivelser af drømme set gennem øjnene på en skoleelev i i 5. og 8 klasse. NUTID NUTID FREMTID Byen i bevægelse - En helhedsplan for Ulfborg - Fase 2 - Workshop og vision 13

14 INDDRAGELSE MED SKOLEBØRN 5. KLASSE Gruppe 1: - Vil gerne have byen begrønnet - De synes her er kedeligt og gråt, det roder. - Mangler grønne elementer - Legeplads og arbejdspladser Gruppe 2: - En biograf ude på åben mark - Parcelkvarteret er kedeligt - Boldbanerne bliver brugt til at spille bold på i weekenderne. - De vil gerne have en hoppepude, et cykelskur på pladsen foran skolen, fodgængerovergang - Der udpeges et sted med en lille labyrint/sø og bakke som noget særligt: Varmelunden. Her fiskes der med fiskestænger efter haletudser. - Der findes en campingplads med selvbetjening. Den bruges kun meget lidt, og det er om sommeren. Ellers er den tom. - De ønsker sig en legeplads ved sportsbanen. - Der er forskel på hvem der bruger hvilke boldbaner alt efter om det er 7 mandsbaner eller 11 mandsbaner. Gruppe 3: - Cykelstier er vigtige: opgradering af ringvejen - Drømme om: klatretårne og brydepinde, træer som man kan lege gemmeleg og krig i. Vil også gerne have mulighed for at bygge huler. - Der stilles spørgsmålstegn ved pladsen, hvor Ulfborg marked afholdes for hvad skal der ske her resten af året? - De kunne også godt tænke sig at man benyttede markerne til noget mere spændende: hvad med cross-marker? - Mountainbikebane ved Fiilsøkærvej mod Thorsted. Allerede eksisterende Gruppe 4: - Brugsen er en god handelsmulighed, den kan omdannes til et storcenter, hvis man bygger ovenpå. - Her er der brug for en større parkeringsplads. - Indendørs skihal: Når man har stået på ski, kan man køre videre til en put and take sø. - Tanken er et godt kendetegn for byen. - Der nævnes flere funktioner i flæng som man er glad for: Tandlægehuset, sportsforretningen, bageren, 11 eren (en bar/cafe for de unge) som er åben om aftenen. - Der er ingen p-pladser ved bageren. - Det kan være svært at kommer over sådan som det er i dag. - Fodgængerfeltet ligger et dårligt sted. Gruppe 5: - De startede deres rute ved søen. Her manglede en bro til øen, og her skal være mere hyggeligt. Spejderne bruger allerede området til kano-sejlads. - De vil gerne have mere vand i søen ved anlægget. - Crossbane/fodboldbane. - Anlægget bruges ikke som sådan som et rekreativt område. Det er der dog delte meninger om: nogle påpeger at dagplejerne ofte bruger stedet. - Skoven bruges heller ikke så meget, klubben bruger dog stedet til bål og man cykle derinde med sin mountainbike. 14 Byen i bevægelse - En helhedsplan for Ulfborg - Fase 2 - Workshop og vision

15 9. KLASSE Gruppe 1: - Derby bane i forbindelse med den gamle bilfabrik og de mange vrag, der står rundt omkring. - Man kunne i det hele taget måske bruge de gamle fabrikker til noget sjovt. - Der foreslås også en motor-cross bane. - Det er vigtigt med nogle blomster langs vejen. - Der skal gerne tilføjes med en cykelsti ind til byen. - Det er svært for byens unge at komme på hold i idrætsforeningerne. Forslag om aktiviteter er: skydning/ungdomsskole/spring/amerikansk fodbold Gruppe 2: - Det er kedeligt i det hele taget - Vi mangler kunst for de gamle. - Der er også forslag om at sætte Ulfborg på landkortet ved Zulu sommerbio. - Vil gerne at der er aktiviteter for de forskellige aldersgrupper. - Eks. kunst for de gamle på gågaden. - Det er mærkeligt at her ligger 3 frisører og ingen modebutikker! - Vi laver bare navnene om! - Det er ikke nemt at krydse vejen. De 2 fodgængerovergang ligger de forkerte steder. - Ingen kunst/skulpturer - Det er vigtigt, at man bydes velkommen til Ulfborg. Der skal gøres noget ved indgangskiltet til byen. Gruppe3: - Der er forslag om: hængekøjer (samlesteder hvor man kan mødes og hænge ud ), volleyballbaner, sommerbio, kæmpeområde ved campingpladsen hvor der kunne ske noget nyt, forbedringer ved multibanen, sjovere belægning, blomster i parcelhuskvarteret, skaterbane. Gruppe 4: - Der skal være noget usædvanligt, der trækker folk til Ulfborg. - Gerne en badesø, som også kan bruges til at skøjte på om vinteren. - Crosserbane - Der skal være fokus på mange forskellige aldersgrupper - Det er godt med vindmøller særligt hvis vi tænker på miljøet i Danmark. - Der sku puttes noget farve i søen så ville folk komme til den røde sø. - Ligesom det røde hav. - Flyvebane i Lemvig kunne man i Ulfborg udvide med en landingsplads for faldskærmsudspringere? Hvis der sker så meget, så ville jeg overveje at flytte herhen med mine børn. Gruppe 5: - Shelters og friluftsliv. Særligt om sommeren. - Ved den kunstige sø med regnvandsopsamling: her skal man kunne opholde sig. - Mountainbikebane i skoven. - Om aftenen mangler der lys i anlægget. - Hvad med en skibakke? - Kan søerne udvides med put and take - Udvidelser af friluftslivet med shelters - Om de forskellige tilbud i forhold til boligområder, særligt det at bo tæt ved naturen: Det er det der er særligt ved det her sted, for ellers ville det bare være et almindeligt parcelhuskvarter Det er mere forskelligt, her er naturmaterialer og sådan Byen i bevægelse - En helhedsplan for Ulfborg - Fase 2 - Workshop og vision 15

16 GRUPPE TEMA WOR KONKLUSION KSHOP BORGERNES ULFBORG Det er tydeligt, at der var en række gennemgående temaer i forhold til borgernes ønsker til deres by. Der var stor enighed om byens styrker og i den forbindelse blev nærheden til både by, vand, skov og plantager nævnt som en mangfoldighed, der sikrer byen attraktivitet for både turister og fastboende. Samtidig var der mange ideer til konkrete tiltag i forhold til fysisk aktivitet og udfoldelse i foreningsregi men også på eget initiativ, og hvordan og hvor man kunne etablere rekreative tilbud til gavn for hele byen. Ulfborg Camping Vi drømmer om at campingpladsen bliver udbygget og moderniseret, så den bliver et attraktivt feriested. Tryg børneby Vi ønsker os en tunnel under ringvejen, så skolebørnene kan komme sikkert over vejen til hallen. Uformelle mødesteder for børn og unge Vi drømmer om en legeplads ved sportsbanen, med klatretårne og hængekøjer, hvor man kan mødes og hænge ud. Ringvejen VISIONSKORT - DRØMME FOR ULFBORG Børnevenlige strande Vi drømmer om en sikker strand ved Thorsminde. Den kan blive den første badesikre strand ved vestkysten. Aktiviteter under åben himmel Vi kunne bruge markerne som cross-baner. Og der kunne være en biograf ude på åben mark - lige som Zulu Sommerbio! Opgradering af hallen Vi drømmer om at få et nyt springcenter, som kan fungere som sportscenter med mulighed for kurser og overnatning. Ulfborg oplevelsesland I Ulfborg må det gerne være vildt - hvorfor ikke skabe muligheder for paintball, legeland etc. Ulforg marked hele året! - Et lokalt visionkort for Ulfborg By - BØRN WORKSHOP- - VOKSNE - ERHVERVSBY Vestjydsk Fritidscenter Ny aktivitet i kendte rammer Vi drømmer om nye kulturtilbud og aktiviteter Ulfborg Aktiv Center samlet i det gamle rådhus. Holsterbrovej - BOLIGBY - TURISTBY På baggrund af inddragelsesprocessen blev der udarbejdet et visionskort for Ulfborg by. Kortet er sat ind i fuld størrelse bagerst og har til formål at anskueliggøre de mange ideer som er kommet frem under processen. Derudover var der meget fokus på, hvordan byen i fremtiden kan udmærke sig og adskille sig fra andre byer - hvordan skal byen brandes? I den sammenhæng blev det blev andet nævnt at en målsætning kunne være årets bolig by Sikkerhed i trafikken Vi vil få mere frihed, hvis vi kan færdes sikkert i trafikken. Vi ønsker os sikre og flotte fodgængerfelter, de steder man passerer vejen mest. Aktivitetsmuligheder Vi ønsker os muligheder for at dyrke vores udendørs interesser. Måske med skøjtebane eller rulleskøjtebane. Boligkvarter Enghaven Harbogade Ulfborg Børnehave Ulfborg Skole Ole Chr. Kirks vej Holmegade Bredgade Handelscen- Ulfborg Station Center for friluftsliv Ulfborg ligger midt i naturen, så vi kunne nemt drive et vandrehjem/ lejerskole. Det kunne evt. bruges i forbindelse med arrangementer i skyttecentret, træningsophold etc. Kultur på Ulfborgsk Vi drømmer om et levende kulturcenter understøttet af et aktivt bymiljø / torv. BØRNENES ULFBORG. Workshoppen for børnene afslørede at de havde et godt øje for både de små detaljer og de mere overordnede problematikker i Ulfborg. Således var et tema blandt andet mangel på parkeringspladser, mulig tilbygning til SuperBrugsen vel at mærke i højden samt en ide om indføring af lånecykler til de elever, der kommer til Ulfborg fra oplandet for at gå i skole. De har i sagens natur ikke mulighed for at medbringe deres cykel i bybusserne. Udover disse konkrete ideer var der også en livlig diskussion om manglende aktivitetstilbud for unge i byen, og hvad Ulfborg skulle kunne tilbyde, hvis de engang skulle bosætte sig i byen med deres børn. Igen handlede det i høj grad om noget at give sig til i fritiden - hvad skal man foretage sig når man bor i Ulfborg og ikke er på arbejde eller i skole. Begge forløb gav en værdifuld indsigt i de tanker byens borgere har om deres by, og hvad de mener der skal til, for at byen bliver en by de er stolte af. I den forbindelse skal det nævnes, at der under begge forløb intet blev nævnt om kriminalitet, hvilket indikerer at dette ikke opleves som et problem i byen. Forskønnelse af grønne områder Vi drømmer om mere vand i søen ved anlægget, en bro der fører over til øen og ny belysning der kan gøre det mere trygt og stemningsfuldt at færdes om aftenen. Fælles amfiteater Vi drømmer om et udendørs mødested for hele byen: et istandsat amfiteater til musik og teater. Et udendørs mødested Det kunne være dejligt, hvis unge kan opholde sig ved den kunstige sø med regnvandsopsamling! Et mødested. Eksperimenterende boligformer Vi drømmer om Oldekolle, bofællesskaber og små landsteder, hvor der er plads til fri udfoldelse. Vi skal tænke nyt på boligområdet... Vi skal tænke nyt på boligområdet... Ulfborg x 1,5 Vi håber at byen kan blive en ½ gang større! Så kan vi bevare det levende bymiljø, der sikrer, at man har lyst til at bo og være her. Vilde attraktioner Vi ønsker noget helt specielt i for Ulfborg. Noget der kan trække folk til byen: en indendørs skihal - eller hvad med en skibakke? Ulfborg portal Vi kunne godt tænke os at Ulfborg er lidt mere synlig på internettet - især når potentielle tilflyttere søger efter boliger/byggegrunde. Årets by 2012 Det vil være fantastisk, hvis Ulfborg kunne gøre sig fortjent til at blive Årets by. Vi vil stå sammen om at gøre Ulfborg til årets by! Søparken Skovstien Spejderhytte Indfaldsveje Vi drømmer om forskønnelse af indfaldsvejene. Eks. med flot beplantning, som kunne være oplyst om aftenen. Gennemkørende skal kunne se, at Ulfborg er noget helt særligt. Kollektiv trafik Vi drømmer om at den kollektive trafik opgraderes, for at fastholde de unge. Eks. med gratis busser til de forskellige uddannelsessteder. Kirkevænget Ulfborg Friskole Byens anlæg Ringkøpingvej Ulfkjær kirke Herredsgade Industriarealet Erhvervskvarter Nicheproduktion Vi kunne ønske os små produktionsvirksomheder i Ulfborg, som ikke nødvendigvis er afhængige af motorvejstransport. Mødesteder Vi kunne godt tænke os nogle rastepladser ved indfaldsvejene til Ulfborg. Vindmøllepark Det er godt med vindmøller! særligt hvis vi tænker på miljøet i Danmark. Torstedvej Nærmiljø Vi kunne godt forestille os hjemmearbejdspladser i Ulfborg evt. FÆLLES hjemmearbejdspladser placeret centralt i byen. Et vedkommende bymiljø Vi kunne ønske os et interessant og spændende bymiljø med cafeliv og aktiviteter. Grøn Ulfborg Vi synes godt at byen må være mere grøn. Vi drømmer om mange flere grønne elementer inde i byen. Grønne gader og veje Vi drømmer om en træbeplantning ned gennem Holmegade / Herredsgade. Mad og uddannelse Vi drømmer om et uddannelsescenter for god mad vi har råvarene lige ved hånden. Der kunne være kokkeskole i den gamle gæstgivergård! Attraktivt aktivt liv i Ulfborg Vi ønsker os flere stier i de omkringliggende plantager og grønne områder. Cykelstier og vandrestier vil gøre vores fantastiske natur mere tilgængelig. Nye attraktioner Det kunne være fedt med stock car racing ved den gamle bilfabrik - ligesom i fjernsynsprogrammet Zulu Djævleræs. Ulfborg som erhvervsby Vi ønsker at fastholde og øge antallet af arbejdspladser i Ulfborg. Ankomst Fra den nye motorvej, mellem Herning og Holstebro, ønsker vi os en afkørsel mod Ulfborg, vi skal være mere synlige. HOLSTEBRO KOMMUNE 16 Byen i bevægelse - En helhedsplan for Ulfborg - Fase 2 - Workshop og vision

17 Deltagerne til borgerwokshoppen den Byen i bevægelse - En helhedsplan for Ulfborg - Fase 2 - Workshop og vision 17

18 VISION ULFBORG - BYEN I BEVÆGELSE Alle byer leder efter noget som kan adskille dem fra de andre byer - noget som er deres særkende, og som kan sætte dem i stand til at påvirke udviklingen. Med andre ord leder alle byer efter deres egen identitet, eller den ide, som kan gøre dem til noget særligt. For Ulfborg er det ikke anderledes. Visionen for hvilken by Ulfborg skal udvikle sig til, bygger videre på det fundament byen allerede har, og som er belyst i forbindelse med udarbejdelsen af fase 1 og 2 - Ulfborgs udviklingspotentiale samt de to workshops. Således skal visionen tage sit udgangspunkt i Ulfborg som en god boligby som giver optimale muligheder for opfordrer til fysisk udfoldelse i såvel forening som på eget på eget initiativ, nærhed til rekreative herlighedsværdier, nærhed og tryghed og et hyggeligt, men opsigtsvækkende bymiljø, som appellerer til turister og andre gennemkørende. På baggrund heraf er overskriften for visionen: ULFBORG - Byen i bevægelse Dette relaterer sig til fire temaer i Ulfborg: ULFBORG - EN GOD BY AT BO I Med rammer som fordrer til fællesskab, godt naboskab og gode sociale relationer skal Ulfborg være en by, som værner om de nære værdier og danner rammen om et trygt, aktivt og vedkommende familieliv, hvis hovedprioritet er, at hverdagen med alle dens gøremål fungerer for hele familien. Et varieret boligudbud skal sikre, at byen kan tilbyde en bolig som netop passer alle behov i forhold til alder, indkomst samt de mange familiesammensætninger som findes i dag. Du skal trygt kunne lade dine børn færdes på egen hånd til skole eller til fritidsaktiviteter, ligesom de på egen hånd skal kunne besøge en kammerat og lege udendørs. Mange arbejdspladser inden for kort afstand og gode offentlige transportmidler betyder gode pendlermuligheder, og at det derfor er muligt for en familie at nøjes med kun en eller ingen bil. Alle dagligdagens indkøb kan foretages lokalt, og du vil aldrig have mere end 1 kilometer hjem med indkøbsposerne. Derudover kan du få alle andre basale behov dækket. EN GOD BY AT BO I EN GOD BY AT VOKSE OP I EN AKTIV BY EN GOD BY AT BESØGE ULFBORG - EN GOD BY AT VOKSE OP I Ulfborg skal være en by med masser af børn på din egen alder, og hvor du aldrig keder dig. Her skal alle børn have nem adgang til legepladser og grønne områder og til oplevelser i naturen, hvad enten det er en 18 Byen i bevægelse - En helhedsplan for Ulfborg - Fase 2 - Workshop og vision

19 mountainbiketur i skoven, eller en lille fisketur ved bredden af en sø. Derudover skal der være god mulighed for at dyrke sport både indendørs og udendørs. af byens identitet og det som borgerne i byen gerne vil kendetegnes ved, også i forhold til aktiv ferie - en ferieform som til stadighed vinder frem. Ulfborg skal være en by hvor du som barn kan færdes trygt, hvad enten det er på den lokale villavej, på vej til skole eller fritidsaktiviteter eller om du blot skal besøge en ven eller veninde i anden ende af byen. I Ulfborg skal du kunne lege frit. ULFBORG - EN GOD BY AT BESØGE Ulfborg skal være en byen du har lyst til at besøge mere end en gang. En by hvor du føler dig velkommen i det øjeblik du overskrider bygrænsen, og som fordrer til at du gør et stop. ULFBORG - EN AKTIV BY Med et stort fritidscenter, et badeland, en sportshal og mange foreninger herunder et DGI hus er Ulfborg allerede i dag kendetegnet ved at være en by med meget fysisk aktivitet - men potentialet er større. Byen skal have et levende og rigt butiksliv og kunne tilbyde gode muligheder for hyggeligt samvær i et bymiljø, som både er smukt og spændende, og som indbyder til en gåtur i byens gader eller et ophold i et af byrummene. Den udbredte livsstil med en stresset og travl hverdag betyder, at der i samfundet er stor bevågenhed omkring folkesundhed og fysisk udfoldelse. Derfor ser vi i højere grad at uorganiseret sport vinder frem, hvilket skyldes, at man ikke i samme grad er afhængig af faste træningstider, kontingent etc. Ulfborg skal således være en by som motiverer til fysisk udfoldelse både i og uden for foreningerne. I Ulfborg starter cykel-, gå-, eller løberuten ved din gadedør. Byen skal være endnu mere aktiv end i dag, og det skal være en del Byens mange rekreative udfoldelsesmuligheder, hvad enten det er indendørs eller udendørs, skal også være lettilgængelige for turister, ligesom hele byen i højere grad skal indgå som en del af bl.a. Ulfborg marked. Ulfborg skal være en by som altid er et besøg værd, hvad enten du er på vej til eller fra arbejde, på vej til sommerhuset eller blot på søndagstur. Byen i bevægelse - En helhedsplan for Ulfborg - Fase 2 - Workshop og vision 19

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Gl. Havn. Vestre Skole

Gl. Havn. Vestre Skole Gl. Havn OPSAMLING Inddragelse af 6. klasserne fra Vestre Skole 11. juni 2014 Vestre Skole Middelfart Stadion Ældrecenter Middelfart - byen set med et barns øjne I forbindelse med den afholdte walk and

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe Fritidsliv og foreningsliv for alle aldre Etablering af ungdomsklub Fitnesscenter/kondicenter Ridehal Netcafe Mulighed for flere udendørsaktiviteter, street fodbold basket udendørs skøjtebane om vinteren.

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Bagkatalog...........................................9

Bagkatalog...........................................9 PROJEKT KATALOG Indhold Indledning... 3 Fokus på ungdomslivet... 4 Inden udgangen af 2020 skal vi være 15 % flere indbyggere gøre pendlere til indbyggere.... 5 Familie- og Børnevenlig by.... 6 Markedsføring

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00 Velkommen til Silkeborg kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Et skridt ind i fremtiden Velkommen til Et par nyttige kontaktoplysninger er en dynamisk kommune med ca. 85.000 indbyggere. Kommunen råder

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet.

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet. Retro- Genbrugsgruppen fokuserer på Halskovvej fra Biblioteket og op til og med gl. Fakta NU: Den nye Glarmester og Lotte Pristeds børnetøj. Desuden P-pladsen inde bagved Troldehytten. Af erhvervsdrivende

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013 Frederikssund Kommune har stort fokus på natur og sundhed. Vi vil derfor i samarbejde med en række foreninger skabe et unikt bynært multifunktions naturområde til gavn for borgere i alle aldre. Samtidig

Læs mere

Visionsværksted i Branderup

Visionsværksted i Branderup Visionsværksted i Branderup Referat & opsamling Hvorfor bor jeg i BRANDERUP? Min drøm om BRANDERUP år 2020! Læs her hvad der kom ud af Visionsværkstedet den 12. sep 2007 - et led i udarbejdelse af borgernes

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale ANEWS Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for

Læs mere

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 45 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Ellebrinken 136-172 Lystrup, Århus www.kongslunden.dk

Læs mere

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER 2016 VALLENSBÆKSTATIONSTORV Vallensbæk byder erhvervslivet velkommen Henrik Rasmussen Borgmester Vallensbæk Kommune Jeg er rigtig

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune September 2013

gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune September 2013 gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune 1 September 2013 2 Indhold Gladsaxe i vækst - motion, leg og byliv 4 Status på motions- og legepladser i Gladsaxe Kommune 4 Motions- og legepladser

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 9000 Mængdeindeks

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Grib chancen. Flyt til Vorbasse. Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt

Grib chancen. Flyt til Vorbasse. Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt Grib chancen Flyt til Vorbasse Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt Hvis du får chancen for at flytte til Vorbasse, skal du gribe den. «Billund er BØRNENES HOVEDSTAD og Vorbasse er derfor

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

Visionsværksted i Bælum

Visionsværksted i Bælum Visionsværksted i Bælum Referat & opsamling Hvorfor bor jeg i BÆLUM? Min drøm om BÆLUM år 2020! Læs her hvad der kom ud af visionsværkstedet den 3. november 2007 - et led i udarbejdelse af borgernes egen

Læs mere

Visionsværksted. Referat & opsamling. Hvorfor bor jeg i SKALS? Min drøm om SKALS år 2020

Visionsværksted. Referat & opsamling. Hvorfor bor jeg i SKALS? Min drøm om SKALS år 2020 Visionsværksted Referat & opsamling Hvorfor bor jeg i SKALS? Min drøm om SKALS år 2020 Læs her hvad der kom ud af visionsværkstedet den 31. jan 2007 - et led i udarbejdelse af borgernes egen udviklingsplan

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen.

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen. Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Dato 22. maj 2012 Sagsbehandler Mette Keseler List Direkte telefon 79 79 74 47 E-mail meli@kolding.dk Emne: Outdoorstrategi / Oplevelsesplan Geografi: Omfatter

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN.

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Som noget nyt har vi i år, gjort opmærksom på årsmødet ved at sende en elektronisk meddelelse

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Betragtninger, styrker, udfordringer

Betragtninger, styrker, udfordringer Betragtninger, styrker, udfordringer I forbindelse med byfornyelsesprocessen i Nørre Snede blev der i juni 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt byens borgere. Undersøgelsen havde overskriften

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR ILSKOV. - med fokus på børn og unge 2009

UDVIKLINGSPLAN FOR ILSKOV. - med fokus på børn og unge 2009 - med fokus på børn og unge 2009 INDHOLD Om udviklingsplanerne... 2 Indledning... 3 Ilskov lokalområde i korte træk... 4 Historisk tilbageblik... 5 Vores visioner og værdier... 6 Indsatsområder og projekter...

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2012 1 INDHOLD FORORD

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel øparken Lækre lejeboliger i øndergård - Måløvs nye bydel øparken øndergård ø anlægges med lige kajkant og promenade En lille by i torkøbenhavn Måløv er en lille by i torkøbenhavn - med det hele! Her er

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Politik Politik for for Herning Herning Kommune

Politik Politik for for Herning Herning Kommune Erhverv Parkpolitik Politik Politik for for Herning Herning Kommune Samarbejde med borgere En mangfoldighed af oplevelser Udvikling af grønne områder Grønne indfaldsveje Klimaet og de bynære grønne områder

Læs mere

BORGER- UNDERSØGELSE. Resultater fra undersøgelsen, januar 2015. Visionsproces i Hillerød Kommune

BORGER- UNDERSØGELSE. Resultater fra undersøgelsen, januar 2015. Visionsproces i Hillerød Kommune BORGER- UNDERSØGELSE Visionsproces i Hillerød Kommune Resultater fra undersøgelsen, januar 2015 Indhold Side 1. Overordnede konklusioner 2 2. Formål med borgerundersøgelsen 3 3. Metode 3 4. Resultater

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra udviklingsværkstedet Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Skelund Midtpunkt søndag den 27. november 2005 21. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen

Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen 2010 Indhold Historie....................... 3-4 Lokal analyse 5 Hvad viser vores analyser 6 Indsatsområder 7 Vision og Strategi. 8 10 Afslutning 11

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

schønherr / stedet kommer først

schønherr / stedet kommer først schønherr / stedet kommer først program merværdi klimatilpasningsstempel? alle steder er forskellige alle steder har deres eget helt særlige karakteristika, nogen steder emmer af historie, stemning og

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Odense kommunes seniorlivspolitik

Odense kommunes seniorlivspolitik Odense kommunes seniorlivspolitik Indholdsfortegnelse Forord 04-05 Indledning 06-07 Visioner og temaer 08-09 Mennesket - det aktive seniorliv 10-13 Pleje og omsorg 14-17 Byrum og boliger 18-19 Mødet med

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 61 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Engelundsvej 42-96 Viby, Århus www.engelunden.dk

Læs mere

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED Information til Region Midtjylland - Psykiatrien OPSTART AF INNOVATIONSCENTER PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED FOKUS PÅ LOKALOMRÅDET REGION OG KOMMUNE.

Læs mere