FASE 2 U L F B O R G - BYEN I BEVÆGELSE EN HELHEDSPLAN FOR ULFBORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FASE 2 U L F B O R G - BYEN I BEVÆGELSE EN HELHEDSPLAN FOR ULFBORG"

Transkript

1 U L F B O R G FASE 2 - BYEN I BEVÆGELSE EN HELHEDSPLAN FOR ULFBORG

2 Hvad vil vi? 2 Byen i bevægelse - En helhedsplan for Ulfborg - Fase 2 - Workshop og vision

3 FASE WORKSHOP 2 OG VISION Workshop - byens borgere...side 4 Workshop - byens børn...side 12 Sammenfatning...side 16 Vision...side 18 Byen i bevægelse - En helhedsplan for Ulfborg - Fase 2 - Workshop og vision 3

4 WORKSHOP BYENS BORGERE Den blev der indkaldt til borgerworkshop i Ulfborg for alle med interesse for byens udvikling. overskriften for workshoppen var: Hvad skal der ske med Ulfborg i fremtiden. Er alt godt nu eller er der noget som kunne være bedre. I så fald hvad? FORMÅL Formålet med workshoppen var at få skabt en platform for Ulfborgs fremtidge udvikling som har bred opbakning fra borgerne på tværs af alder, køn, status etc. Således er borgere og brugere af Ulfborg en vigtig ressource i udarbejdelsen af en helhedsplanen for byen, og det er vigtigt at løsningsforslaget baseres på deres erfaringer og oplevelser af byen. Kun således kan planen blive forankret i lokalsamfundet. Målet var således at få konkretiseret byens potentiale og de drømme, ønsker og ideer borgerne har for deres by. Hvilke problemer ser de? hvilket styrker? og hvilke muligheder og løsninger mener de umiddelbart kan anvendes? Derudover skulle de kortlægges således de kunne udgøre en fælles platform for den vision, som skal ligge til grund for de udvalgte indsatsområder. METODE For at strukturere seancen var det overordnede emne - En helhedsplan for Ulfborg - inddelt i 8 centrale temaer som alle har betydning for byens udvikling. Forsamlingen blev inddelt i det samme antal grupper med det formål, at nu skulle belyse det pågældende tema ud fra fire overskrifter: (S) STYRKER, (W) SVAGHEDER (O) MULIGHEDER (T) TRUSLER / Udfordringer Hver gruppe blev tildelt en borddug med kort af Ulfborg og en række inspirationsbilleder, som kunne være med til at sætte skub i diskussionen. Borddugen skulle således tjene som et referat af aftenens diskussion. Som afslutning på diskussionen af de fire overskrifter i forhold til det respektive emne skulle hver gruppe fremlægge deres overvejelser for den øvrige forsamling. Herefter blev ordet og tankerne givet frit. Hver gruppe kunne nu drømme på tværs af hinandens tema, koble tanker ideer og komme med visioner for Ulfborg. Vigtigt i denne proces var det at gøre ideerne stedsspecifikke, hvilket ville konkretisere tankerne. Således blev der anvendt en række fremtidskort, som foruden inspirationsbilleder indeholdte en mindre beskrivelse. Disse kort blev koblet med et stort ortofoto og en række flag som indikerede hvorvidt det styrkede Ulfborg i forhold til bolig, erhverv eller turisme. Resultat blev et stort kort som grafisk illustrerer borgernes umiddelbare visioner for Ulfborg. På de efterfølgende sider ses resultatet fra workshoppen, og hvad der blev nedfældet på de respektive bordduge. 4 Byen i bevægelse - En helhedsplan for Ulfborg - Fase 2 - Workshop og vision

5 8 Fortælling og identitet 7 Turisme 6 Infrastrukur 5 By- og foreningsliv 4 Erhverv 3 Byrum og mødesteder 2 Boliger i Ulfborg [T] trusler [O] muligheder [W] svagheder [S] styrker 1 Natur og grønne områder [1] Til aftenen var der udvalgt 8 centrale temaer for Ulfborg som var vigtige at få belyst i forhold til byens udvikling [2] De enkelte temaer skulle belyses igennem en swot analyse, sålede alle aspekter kom med. [3] Diskussion om temaer skete i mindre grupper som hver havde sit eget tema. DRØMME DRØMME DRØMME [4] En fra gruppen fremlagde deres swot analyse for resten af forsamlingen, og beskrev hvad de var kommet frem til. [5] På baggrund af fremlæggelserne skulle grupperne nu tænke drømme på tværs af temaerne. Ydermere skulle drømmene gøres stedsspecifikke Byen i bevægelse - En helhedsplan for Ulfborg - Fase 2 - Workshop og vision 5

6 RESULTAT AF WORKSHOP NATUR OG GRØNNE OMRÅDER Hvor grøn er Ulfborg i dag og hvor grøn skal den være i fremtiden? Hvordan fungerer de grønne områder i byen, og hvordan ser det ud med forbindelser og adgang til den omkringliggende natur? Er der særlige steder hvor der er fravær af grønt - og er det godt eller skidt? S-Styrker Skovområder øst for banen / Anlægget / Mountainbikebanen / Skydebanen / Fiskesøen / Det grønne område ved majsvænget (kælkebanen) / Små fjordhavne / Område til efterskole. - Skovområder - Område til Staby Efterskole - Skovområdet ved Majsvænget kælkebanen W-Svagheder Skovcykelstier, dårligt vedligeholdt. - Skovstier til cykel dårligt vedligehold O-Muligheder Øst for jernbanen etableres cykelstier i skovområdet. Anlægget, overdækning af friluftsscene. Skovlegeplads. Ski og kælkebane. - Bedre cykelstier og skovområder - Ski / kælkebane - Gøre anlægget mere indbydende friluftsscene/skovlegeplads T-Trusler Økonomisk støtte fra politikere eller anden side. Få borgerne til at stå sammen. - Borgernes fælles indstilling frivillige ydelser- Økonomisk støtte fra politisk side BYRUM MØDESTEDER Hvordan fungerer Ulfborgs byrum - hvordan bliver de brugt? Findes der små uformelle mødesteder, hvor folk mødes? Fx parkeringspladser eller legepladser, som kunne gøres lidt bedre? Hvad skal der i fremtiden være af gode fælles mødesteder i Ulfborg og hvilken karakter skal de have? Skal byen fyldes med naturlegepladser eller stærkt befæstede flader... - og hvad med byrumsinventaret? S-Styrker Etablerede mødesteder for alle aldersgrupper. Udvidelsesmuligheder. At de rum der findes rent faktisk benyttes. - Udvidelsesmuligheder. - At de rum der findes rent faktisk benyttes. - Etablerede områder for alle aldersgrupper W-Svagheder Bymidten er ikke indbydende, ikke hyggeligt og det trækker. Kraftig aldersspredning af mødesteders muligheder. Trafikken virker for styrende. Det en svaghed at man ikke trygt kan sende børn ind til mødestederne. - Bymidten er ikke indbydende ikke hyggelig (det blæser og trækker om hjørnerne) - Trafikken. At børn ikke trygt kan sendes ud til mødestederne, især bymidten - Markant aldersspredning af aktiviteter/mødesteder 6 Byen i bevægelse - En helhedsplan for Ulfborg - Fase 2 - Workshop og vision

7 O-Muligheder Rekreativt område ved put and take, Søparken og anlægget / At udnytte de små grønne lommer rundt om ved beboelseskvarterene / Det gamle rådhus incl. rådhuspladsen / Trække gennemgående trafik ud af bymidten / Cykelstier også i byen / 0-100år kan mødes til fælles aktiviteter / Jespers office = nyt legeland - Rekreative områder med evt. grill/bålpladser. Udvikle området i den nordlige del af byen 0-100år (alder) - Det gamle rådhus og p-plads - rådhuspladsen at der skabes indbydende udenoms arealer Lave det mere grønt. Lave det til alles hus - At trafikproblemerne afhjælpes, så både handlende og erhvervsdrivende tilgodeses T-Trusler Trafik / Ly og læ - hygge / Grønne planter og plæner (skaffe vedligeholdelse) / Skabe en kultur for at mødes / Gøre Ulfborg til et sted man ønsker at være og at blive i. - At få befolkningen ud af husene og derved opnå imødekommenhed og lyst til samvær: gøre Ulfborg til et sted man ønsker at være og blive - At skabe læ, hygge og grønne pletter i bymidten - Trafikken BOLIGER I ULFBORG Hvad er vigtigt for boligområderne i Ulfborg i dag? Skal der sikres forskellige bo-muligheder? - og hvordan skal områderne i umiddelbar nærhed til boligen se ud? Hvilke mennesker bor her og hvilke mennesker skal Ulfborg tiltrække i fremtiden? Skal der primært satses på familien eller skal Ulfborg gå nye veje...? Og hvad med ældretilværelsen; er Ulfborg Aktiv Center et nyt fyrtårn i byen? S-Styrker Mange boligtyper / Mange typer boliggrunde / Gode stisystemner / Mulighed for fortætning i bymidten / Gode udstykningsmuligheder. - Mange boligtype leje, andel, og parceller - Gode udstykningsmuligheder - Flere typer boliggrunde Storparceller, almindelige grunde, Eksisterende bygninger W-Svagheder Manglende byfornyelse / Manglende vedligeholdelse af en del boliger / Manglende struktur for bygningerne på Stobyvej / Forkert placering af hus på Harbogade - Manglende struktur for byggerierne på Stabyvej - Manglende vedligeholdelse af en del boliger - Manglende byfornyelse O-Muligheder Mulighed for fællesboliger - olle kolle i bymidten f.eks. stationsbygningen. - Mulighed for fællesboliger/ olle kolle evt. i stationsbygningen T-Trusler At skabe tiltrækkende miljøer i forbindelse med byggeområder. For at købe og bygge bolig er det nødvendigt med en god infrastruktur. At få renoveret dårligt vedligeholdte bygninger. Passende balance mellem ejer- og lejeboliger. Byen i bevægelse - En helhedsplan for Ulfborg - Fase 2 - Workshop og vision 7

8 Anvendelse af det gamle Røde Kors Hjem. - Udfordringen er at skabe tiltrækkende miljøer i forbindelse med byggeområder - For at købe og bygge bolig er det vigtigt med en god infrastruktur - At få renoveret dårligt vedligeholdte bygninger ERHVERV Hvordan fungerer Ulfborgs erhvervsområder i dag? Skal der være mere erhverv og i så fald hvilken slags? Kunne man forestille sig et tættere samspil mellem bolig og erhverv? Ville fælles hjemmearbejdspladser kunne medvirke til mindre behov for pendling, og er det noget man kunne forestille sig i Ulfborg? - eller er det noget helt andet Ulfborg kunne have gavn af? pong med børn og ældre - Turisme, kulturcenter i det gamle rådhus. Gratis busser - Sundhedscenter evt. Røde Kors Hjemmet - Årstemaer f.eks. ren by el. fællesskab Borgerforslag til temaer T-Trusler Fælles udstråling, optimistisk by / byggegrunde / pas på vores bygninger, evt. byggelinje / bevare samarbejdet med turistkontoret. - Kendt som serviceby med erhvervsforretninger og dagligvarer. Café / restaurant / torveliv /træfpunkter/siddepladser/hyggeområder mangler - Hallen, rådhuset, fritidsinteresser, sportslige og kulturelle interesser. - At lære at være stolte af vores by S-Styrker Skolen / Hallen / Erhverv / Bymidten / Industri / Handel / Grønne områder / Stier / AMU-center - Grønne områder, stier - Handel industri. Gode detailbutikker og supermarkeder. Gode arbejdspladser på industriområderne. - Hallen, skolen, fritid. Velfungerende institutioner W-Svagheder Hallen p.t./ Bredgade mangler hygge / Trafikhastighed i byen - Trafikhastighed/sikkerhed i byen - Manglende sammenhold i byen - Hallen pt. Drift. O-Muligheder Smiley logo for trivsel / Årstemaer - binder byen sammen og skaber fællesskabsfølelse (f.eks. hold byen ren, plant en blomst, plant et træ) / ping INFRASTRUKTUR Hænger Ulfborg godt sammen trafikalt eller fungerer den bedre for nogle trafikanter (fodgængere, biler, cyklister) end for andre? Hvor fungerer det godt og hvor ikke så godt? Hvordan er byens forbindelser til omkringliggende grønne områder? Er der gode løberuter eller andre ruter rundt i landskabet man kunne dyrke mere? S-Styrker Stisystemer i nordvestbyen. Gennemgående trafik - både fra sydvest og nordøst. Jernbanen og bus. Stisystem til Tvind/Staby og til Staby Efterskole og i anlægget. - Stisystemer specielt i nordvestbyen - Gennemgående trafik - Jernbanen / busforbindelsen 8 Byen i bevægelse - En helhedsplan for Ulfborg - Fase 2 - Workshop og vision

9 W-Svagheder Parkering i hovedgaden omkring bager, døgneren og apoteket. Hastigheden fra Ringkøbing, vestfra Torstedvej. Manglende stisystemer i nye boligområder specielt Søparken og Odinsvej. Manglende overgang på hovedgaden/ringvejen. Bus kører rundt om Stenildsvej/Netto - vejen er for smal, dårlige oversigtsforhold. - Parkering i hovedgaden omkring bager, døgneren og apoteket. Skolen - Hastigheden fra Ringkøbing, vestfra, Torstedvej. - Manglende overgange fra nye boligområder Søparken, Odinsvej. O-Muligheder Sikre stiforbindelser fra nye boligområder til skole/fritid. Busvej til skolen ved ringvejen. Niveaufri overgange ved hovedvejene. Trafiksikkerhed - chikaner. Parkeringsmuligheder langs vejen (Holmegade) Stiforbindelser til det østlige skovområde + badesø. Bynære rastepladser. Lysløjpe i bynær skov. Flere stisystemer i skove m.m. Grønt look gennem byen. Lukke veje ved hovedgaden f.eks. Ole Chr. Kirksvej - Reberbanen, Tingvej. - Opprioritering af grønne områder - stier og aktiviteter. - Stisystemer + overgange til skole - Trafikchikane miljøprioriteret gennemfart (grønt look) T-Trusler Sikre stationsby med togforbindelse og bus. Kombination af trafik gennem byen og trafiksikkerhed. Alle kan færdes sikkert gennem byen - skole, plejehjem, børnehave. Samle byen trods trafikerede veje - Kombination af trafik gennem byen og trafiksikkerhed. Alle skal kunne færdes trygt i byen skolebørn og ældre. - Samle byen på trods af trafikerede veje. - Sikre kollektiv trafik bus, tog TURISME Hvordan fungerer mødet mellem Ulfborgs beboere og byens turister? Gavner forholdet mellem turister og beboere hinanden, og på hvilke måder? Kunne mere information og bedre skiltning være godt i forhold til at vise flere af Ulfborgs gode sider? Er der særlige områder i Ulfborg som turisterne bruger - og hvori består udviklingsmulighederne? S-Styrker Turismeområdet er etableret / Kort til hav og officiel skov / Styrke med mange dagligvarebutikker / Styrke med VF center. - Turisme er etableret i Ulfborg og byen ligger centralt - Gode dagligvareforretninger - V.F.C/K. og skolen W-Svagheder For langt til stranden. Ingen god campingplads. Manglende attraktioner. Manglende kulturoplevelser. Manglende digital synlighed. - Hjemmeside [Ulfborg.dk] Manglende sammenhold og offervilje. Manglende kulturfyrtårn. - Manglende velkomst / sammenhold - Manglende branding - Manglende oplevelser og attraktioner O-Muligheder Byen i bevægelse - En helhedsplan for Ulfborg - Fase 2 - Workshop og vision 9

10 Kulturhus - udstillinger, musik og café. Kulturevents. Opgradering af V.P.C. med et springcenter. Udlejning af private huse. Fiskesø. Nordens hus - Udnytte færgetrækket fra Hanstholm. Udbygge legepladsen i anlægget. Gastronomi. - kulturhus / nordens hus / torv - Opgardering af fritidscenter, springcenter mv. - Gastronomi højskole T-Trusler Hvordan gøres handelslivet mere spændende? Mere sammenhold/fodslag/ samarbejde. Skaffe nødvendig kapital. Frivillig arbejdskraft til kulturhuset. - Hvordan gøres handelslivet mere spændende? - Hvordan skaffes capital? - Frivillig arbejdskraft til kulturlivet / VFC samt egnede samarbejdspartnere BYLIV OG FORENINGSLIV Hvordan fungerger bylivet i Ulfborg? Er der nogle områder eller gader der fungerer bedre end andre? - Og hvorfor? Er der oversete grupper i byen der kunne styrkes af fx et mere aktivt foreningsliv? Hvilke fritidstilbud skal der være i Ulfborg - fx sport, kultur, friluftsliv - og hvilke målgrupper skal de henvende sig til? S-Styrker Godt foreningsliv / Godt forretningsliv / Ulfborg marked / Fritidscenter / aktivcenter - Ulfborg marked genererer penge til foreningslivet. - Godt foreningsliv - Godt forretningsliv W-Svagheder Mangler spisesteder / mangler kulturelle fyrtårne i det daglige / bybilledet er gråt og kedeligt / torvet appellerer ikke til at sætte sig / lille stadion ved skolen mangler appel / campingpladsen / ingen ordentlige offentlige toiletter - Mangler kulturelle fyrtårne i det daglige. - Bybilledet er gråt og appellerer ikke til ophold udenfor - Mangel på spisesteder og overnatning O-Muligheder Bredgade og det omkringliggende område kan blive et hyggeligt område i kombination med forretninger og det gamle Rådhus som kulturhus. Offentlig transport / Fodgængerovergang ved skovstien / Hundeskov ved rensningsanlægget / bedre orden i anlægget / skøjtebanen ved søparken / hjemmeside fælles for Ulfborg / faste torvedage i Bredgade / fodgængerovergang / kultur og festuge - Faste torvedage i Bredgade - En samlet hjemmeside for Ulfborg med grene ud til foreninger, forretninger, sportsliv mv. - Bredgade + Det gamle Rådhus laves til hyggeligt område Kultur og festuge. Bænke + legeting, cafémiljø - Grønne rum T-Trusler Styrke sammenholdet og fællesskabet / Mangel på samlingssteder, billigt / Hvordan vi tager imod nye borgere / Hjemmeside - ulfborg.dk / Byens portaler - Byens portaler skal være informative - Styrke sammenholdet og fællesskabet - Modtagelse af nye borgere indlemmelse i fællesskabet 10 Byen i bevægelse - En helhedsplan for Ulfborg - Fase 2 - Workshop og vision

11 FORTÆLLING OG IDENTITET Hvad er særligt kendetegnende ved Ulfborg, hvad angår livsstil, kultur, kulturmiljø og bosætning? Findes der bestemte historier om byen, der kendes af beboerne selv og/eller af folk uden for Ulfborg? Eksisterer der en særlig livsstil, byggetraditioner eller erhverv, der præger eller har præget byen? Hvordan vil I gerne forme Ulfborgs identitet i fremtiden - skal byen have et brand? S-Styrker Skyttecenter ved Vosborg / Ulfborg marked / Plantagerne og heden / Rimelig central placering / Børnefamilier og førstegangskøbere / Bibliotek med udviklingsmuligheder / Aktivitets ældrecenter - frivilligt arbejde - Rimelig central geografisk placering (Holstebro - jobs / hav hede) - Plantagen/Heden (Fritidsliv) - Skyttecenter med national kvalitet og mulighed for international appel W-Svagheder Småt med industri og arbejdspladser / For få overnatningsmuligheder / Tung trafik gennem byen / Kedeligt signal ved ankomst til byen - tomme bygninger / forretninger / intet turistkontor / gennemfartsby - Småt med industri, intet turistkontor - Overnatningsmuligheder er en mangel - Hovedgadens fremtræden O-Muligheder Skolen / Fritidscenter / Skyttecenteret / Sport, idræt, friluftsliv / Tvindmøllen / Vandrerhjem i det gamle Røde Kors / Bofællesskaber i forskellig form, boliger for børnefamilier / Aktiv ældresag / på internettet - Forskellige boligformer. Boligby for børnefamilier, ældre osv. (rimelige priser) - Rundkørsler speciel udformning evt. tematisk - Vandrehjem / billige overnatningsmuligheder (Røde Kors-hjemmet) + afholdelse af forskellige arrangementer. T-Trusler Statsvej / kommunevej (hovedgaden) Fokus på Ulfborg som en god og børnevenlig by med kort afstand til Ringkøbing og Holstebro, hav og plantage. Ansatte i fritidscenteret. - Ændre byens image fra gennemkørselsby til tilkørselsby - Genskabe det gamle slogan Ulfborg en god by at vokse op i - Butiksdødsudviklingen skal vendes gennem øget tilflytning Byen i bevægelse - En helhedsplan for Ulfborg - Fase 2 - Workshop og vision 11

12 WORKSHOP BYENS BØRN Erfaring viser at skolebørn ikke deltager i arrangementer som en borger workshop, hvorfor der blev kørt et målrettet separat forløb med en 5. og en 9. klasse på Ulfborg skole. Derved fik vi et indblik i hvordan børnenen i Ulfborg bruger byen, og hville ønsker og krav de stiller til byen. Børnene fremlægger deres ruter rundt i byen - hvad de fandt godt, mindre godt og hvilke drømme de har for deres by. Inddragelsen af børnene tog form af en fotosafari, hvor børnene både tog billeder, skrev deres tanker ned og indtegnede markeringer på luftfotos. De kommenterede på, hvad de synes var godt ved byen, som den er i dag, men også hvad de synes skulle være anderledes. Den pågældende klasse blev inddelt i 5 grupper, som hver især blev tildelt en bydel. Med et bydelskort kort i hånden skulle de nu bevæge sig rundt i de respektive bydele og markere, hvad de umiddelbart fandt godt og skidt, samt hvad de godt kunne tænke sig der skulle ske med Ulfborg i fremtiden. De forskellige bydele blev til sidst sammensat for at give en kortlægning af Ulfborg set i børnehøjde. Produktet af de to workshops blev et kort, som grafisk illustrerer de mange ideer, som kunne være relevante at arbejde videre med i del fase III. 12 Byen i bevægelse - En helhedsplan for Ulfborg - Fase 2 - Workshop og vision

13 På dette sted drømmer vi om: Det drømmer vi om fordi: Gruppe: / Klasse: Her kan I sætte et billede ind... Dette sted er godt fordi: Gruppe: / Klasse: DRØMMEN OM ET GODT STED... På dette sted drømmer vi om: Det drømmer vi om fordi: Gruppe: / Klasse: DRØMMEN OM ET GODT STED... På dette sted drømmer vi om: Det drømmer vi om fordi: Gruppe: / Klasse: ET GODT STED... Dette sted er godt fordi: Gruppe: / Klasse: ET GODT STED... Dette sted er godt fordi: Gruppe: / Klasse: FREMTID Her kan I sætte et billede ind... Her kan I sætte et billede ind... Her kan I lave en tegning af stedet... Her kan I lave en tegning af stedet... Her kan I lave en tegning af stedet... ET GODT STED... NUTID [1] Hver gruppe bevæger sig ud til den tildelte bydel og vælger et startsted for jeres rute. [2] Efter eget valg går/cykler i rundt I området og med den røde farve indtegnes ruten på kortet. Husk og tag billeder på jeres vej - de skal bruges i jeres fremlæggelse senere. [3]Finder I et sted i jeres bydel som I synes er godt, sætter I en cirkel med den grønne farve og udfylder det grønne kort. Husk at begrund jeres udpegning. I skal fremlægge det for klassen senere. DRØMMEN OM ET GODT STED... FREMTID [4] Finder I et sted i jeres bydel, hvor I godt kunne tænke jer der skete noget andet end det som er der i dag, sætter I en cirkel med den pink farve og udfylder det pink kort. = = [5] Resultat. En kortlagt rute i en bydel med beskrivelser af drømme set gennem øjnene på en skoleelev i i 5. og 8 klasse. NUTID NUTID FREMTID Byen i bevægelse - En helhedsplan for Ulfborg - Fase 2 - Workshop og vision 13

14 INDDRAGELSE MED SKOLEBØRN 5. KLASSE Gruppe 1: - Vil gerne have byen begrønnet - De synes her er kedeligt og gråt, det roder. - Mangler grønne elementer - Legeplads og arbejdspladser Gruppe 2: - En biograf ude på åben mark - Parcelkvarteret er kedeligt - Boldbanerne bliver brugt til at spille bold på i weekenderne. - De vil gerne have en hoppepude, et cykelskur på pladsen foran skolen, fodgængerovergang - Der udpeges et sted med en lille labyrint/sø og bakke som noget særligt: Varmelunden. Her fiskes der med fiskestænger efter haletudser. - Der findes en campingplads med selvbetjening. Den bruges kun meget lidt, og det er om sommeren. Ellers er den tom. - De ønsker sig en legeplads ved sportsbanen. - Der er forskel på hvem der bruger hvilke boldbaner alt efter om det er 7 mandsbaner eller 11 mandsbaner. Gruppe 3: - Cykelstier er vigtige: opgradering af ringvejen - Drømme om: klatretårne og brydepinde, træer som man kan lege gemmeleg og krig i. Vil også gerne have mulighed for at bygge huler. - Der stilles spørgsmålstegn ved pladsen, hvor Ulfborg marked afholdes for hvad skal der ske her resten af året? - De kunne også godt tænke sig at man benyttede markerne til noget mere spændende: hvad med cross-marker? - Mountainbikebane ved Fiilsøkærvej mod Thorsted. Allerede eksisterende Gruppe 4: - Brugsen er en god handelsmulighed, den kan omdannes til et storcenter, hvis man bygger ovenpå. - Her er der brug for en større parkeringsplads. - Indendørs skihal: Når man har stået på ski, kan man køre videre til en put and take sø. - Tanken er et godt kendetegn for byen. - Der nævnes flere funktioner i flæng som man er glad for: Tandlægehuset, sportsforretningen, bageren, 11 eren (en bar/cafe for de unge) som er åben om aftenen. - Der er ingen p-pladser ved bageren. - Det kan være svært at kommer over sådan som det er i dag. - Fodgængerfeltet ligger et dårligt sted. Gruppe 5: - De startede deres rute ved søen. Her manglede en bro til øen, og her skal være mere hyggeligt. Spejderne bruger allerede området til kano-sejlads. - De vil gerne have mere vand i søen ved anlægget. - Crossbane/fodboldbane. - Anlægget bruges ikke som sådan som et rekreativt område. Det er der dog delte meninger om: nogle påpeger at dagplejerne ofte bruger stedet. - Skoven bruges heller ikke så meget, klubben bruger dog stedet til bål og man cykle derinde med sin mountainbike. 14 Byen i bevægelse - En helhedsplan for Ulfborg - Fase 2 - Workshop og vision

15 9. KLASSE Gruppe 1: - Derby bane i forbindelse med den gamle bilfabrik og de mange vrag, der står rundt omkring. - Man kunne i det hele taget måske bruge de gamle fabrikker til noget sjovt. - Der foreslås også en motor-cross bane. - Det er vigtigt med nogle blomster langs vejen. - Der skal gerne tilføjes med en cykelsti ind til byen. - Det er svært for byens unge at komme på hold i idrætsforeningerne. Forslag om aktiviteter er: skydning/ungdomsskole/spring/amerikansk fodbold Gruppe 2: - Det er kedeligt i det hele taget - Vi mangler kunst for de gamle. - Der er også forslag om at sætte Ulfborg på landkortet ved Zulu sommerbio. - Vil gerne at der er aktiviteter for de forskellige aldersgrupper. - Eks. kunst for de gamle på gågaden. - Det er mærkeligt at her ligger 3 frisører og ingen modebutikker! - Vi laver bare navnene om! - Det er ikke nemt at krydse vejen. De 2 fodgængerovergang ligger de forkerte steder. - Ingen kunst/skulpturer - Det er vigtigt, at man bydes velkommen til Ulfborg. Der skal gøres noget ved indgangskiltet til byen. Gruppe3: - Der er forslag om: hængekøjer (samlesteder hvor man kan mødes og hænge ud ), volleyballbaner, sommerbio, kæmpeområde ved campingpladsen hvor der kunne ske noget nyt, forbedringer ved multibanen, sjovere belægning, blomster i parcelhuskvarteret, skaterbane. Gruppe 4: - Der skal være noget usædvanligt, der trækker folk til Ulfborg. - Gerne en badesø, som også kan bruges til at skøjte på om vinteren. - Crosserbane - Der skal være fokus på mange forskellige aldersgrupper - Det er godt med vindmøller særligt hvis vi tænker på miljøet i Danmark. - Der sku puttes noget farve i søen så ville folk komme til den røde sø. - Ligesom det røde hav. - Flyvebane i Lemvig kunne man i Ulfborg udvide med en landingsplads for faldskærmsudspringere? Hvis der sker så meget, så ville jeg overveje at flytte herhen med mine børn. Gruppe 5: - Shelters og friluftsliv. Særligt om sommeren. - Ved den kunstige sø med regnvandsopsamling: her skal man kunne opholde sig. - Mountainbikebane i skoven. - Om aftenen mangler der lys i anlægget. - Hvad med en skibakke? - Kan søerne udvides med put and take - Udvidelser af friluftslivet med shelters - Om de forskellige tilbud i forhold til boligområder, særligt det at bo tæt ved naturen: Det er det der er særligt ved det her sted, for ellers ville det bare være et almindeligt parcelhuskvarter Det er mere forskelligt, her er naturmaterialer og sådan Byen i bevægelse - En helhedsplan for Ulfborg - Fase 2 - Workshop og vision 15

16 GRUPPE TEMA WOR KONKLUSION KSHOP BORGERNES ULFBORG Det er tydeligt, at der var en række gennemgående temaer i forhold til borgernes ønsker til deres by. Der var stor enighed om byens styrker og i den forbindelse blev nærheden til både by, vand, skov og plantager nævnt som en mangfoldighed, der sikrer byen attraktivitet for både turister og fastboende. Samtidig var der mange ideer til konkrete tiltag i forhold til fysisk aktivitet og udfoldelse i foreningsregi men også på eget initiativ, og hvordan og hvor man kunne etablere rekreative tilbud til gavn for hele byen. Ulfborg Camping Vi drømmer om at campingpladsen bliver udbygget og moderniseret, så den bliver et attraktivt feriested. Tryg børneby Vi ønsker os en tunnel under ringvejen, så skolebørnene kan komme sikkert over vejen til hallen. Uformelle mødesteder for børn og unge Vi drømmer om en legeplads ved sportsbanen, med klatretårne og hængekøjer, hvor man kan mødes og hænge ud. Ringvejen VISIONSKORT - DRØMME FOR ULFBORG Børnevenlige strande Vi drømmer om en sikker strand ved Thorsminde. Den kan blive den første badesikre strand ved vestkysten. Aktiviteter under åben himmel Vi kunne bruge markerne som cross-baner. Og der kunne være en biograf ude på åben mark - lige som Zulu Sommerbio! Opgradering af hallen Vi drømmer om at få et nyt springcenter, som kan fungere som sportscenter med mulighed for kurser og overnatning. Ulfborg oplevelsesland I Ulfborg må det gerne være vildt - hvorfor ikke skabe muligheder for paintball, legeland etc. Ulforg marked hele året! - Et lokalt visionkort for Ulfborg By - BØRN WORKSHOP- - VOKSNE - ERHVERVSBY Vestjydsk Fritidscenter Ny aktivitet i kendte rammer Vi drømmer om nye kulturtilbud og aktiviteter Ulfborg Aktiv Center samlet i det gamle rådhus. Holsterbrovej - BOLIGBY - TURISTBY På baggrund af inddragelsesprocessen blev der udarbejdet et visionskort for Ulfborg by. Kortet er sat ind i fuld størrelse bagerst og har til formål at anskueliggøre de mange ideer som er kommet frem under processen. Derudover var der meget fokus på, hvordan byen i fremtiden kan udmærke sig og adskille sig fra andre byer - hvordan skal byen brandes? I den sammenhæng blev det blev andet nævnt at en målsætning kunne være årets bolig by Sikkerhed i trafikken Vi vil få mere frihed, hvis vi kan færdes sikkert i trafikken. Vi ønsker os sikre og flotte fodgængerfelter, de steder man passerer vejen mest. Aktivitetsmuligheder Vi ønsker os muligheder for at dyrke vores udendørs interesser. Måske med skøjtebane eller rulleskøjtebane. Boligkvarter Enghaven Harbogade Ulfborg Børnehave Ulfborg Skole Ole Chr. Kirks vej Holmegade Bredgade Handelscen- Ulfborg Station Center for friluftsliv Ulfborg ligger midt i naturen, så vi kunne nemt drive et vandrehjem/ lejerskole. Det kunne evt. bruges i forbindelse med arrangementer i skyttecentret, træningsophold etc. Kultur på Ulfborgsk Vi drømmer om et levende kulturcenter understøttet af et aktivt bymiljø / torv. BØRNENES ULFBORG. Workshoppen for børnene afslørede at de havde et godt øje for både de små detaljer og de mere overordnede problematikker i Ulfborg. Således var et tema blandt andet mangel på parkeringspladser, mulig tilbygning til SuperBrugsen vel at mærke i højden samt en ide om indføring af lånecykler til de elever, der kommer til Ulfborg fra oplandet for at gå i skole. De har i sagens natur ikke mulighed for at medbringe deres cykel i bybusserne. Udover disse konkrete ideer var der også en livlig diskussion om manglende aktivitetstilbud for unge i byen, og hvad Ulfborg skulle kunne tilbyde, hvis de engang skulle bosætte sig i byen med deres børn. Igen handlede det i høj grad om noget at give sig til i fritiden - hvad skal man foretage sig når man bor i Ulfborg og ikke er på arbejde eller i skole. Begge forløb gav en værdifuld indsigt i de tanker byens borgere har om deres by, og hvad de mener der skal til, for at byen bliver en by de er stolte af. I den forbindelse skal det nævnes, at der under begge forløb intet blev nævnt om kriminalitet, hvilket indikerer at dette ikke opleves som et problem i byen. Forskønnelse af grønne områder Vi drømmer om mere vand i søen ved anlægget, en bro der fører over til øen og ny belysning der kan gøre det mere trygt og stemningsfuldt at færdes om aftenen. Fælles amfiteater Vi drømmer om et udendørs mødested for hele byen: et istandsat amfiteater til musik og teater. Et udendørs mødested Det kunne være dejligt, hvis unge kan opholde sig ved den kunstige sø med regnvandsopsamling! Et mødested. Eksperimenterende boligformer Vi drømmer om Oldekolle, bofællesskaber og små landsteder, hvor der er plads til fri udfoldelse. Vi skal tænke nyt på boligområdet... Vi skal tænke nyt på boligområdet... Ulfborg x 1,5 Vi håber at byen kan blive en ½ gang større! Så kan vi bevare det levende bymiljø, der sikrer, at man har lyst til at bo og være her. Vilde attraktioner Vi ønsker noget helt specielt i for Ulfborg. Noget der kan trække folk til byen: en indendørs skihal - eller hvad med en skibakke? Ulfborg portal Vi kunne godt tænke os at Ulfborg er lidt mere synlig på internettet - især når potentielle tilflyttere søger efter boliger/byggegrunde. Årets by 2012 Det vil være fantastisk, hvis Ulfborg kunne gøre sig fortjent til at blive Årets by. Vi vil stå sammen om at gøre Ulfborg til årets by! Søparken Skovstien Spejderhytte Indfaldsveje Vi drømmer om forskønnelse af indfaldsvejene. Eks. med flot beplantning, som kunne være oplyst om aftenen. Gennemkørende skal kunne se, at Ulfborg er noget helt særligt. Kollektiv trafik Vi drømmer om at den kollektive trafik opgraderes, for at fastholde de unge. Eks. med gratis busser til de forskellige uddannelsessteder. Kirkevænget Ulfborg Friskole Byens anlæg Ringkøpingvej Ulfkjær kirke Herredsgade Industriarealet Erhvervskvarter Nicheproduktion Vi kunne ønske os små produktionsvirksomheder i Ulfborg, som ikke nødvendigvis er afhængige af motorvejstransport. Mødesteder Vi kunne godt tænke os nogle rastepladser ved indfaldsvejene til Ulfborg. Vindmøllepark Det er godt med vindmøller! særligt hvis vi tænker på miljøet i Danmark. Torstedvej Nærmiljø Vi kunne godt forestille os hjemmearbejdspladser i Ulfborg evt. FÆLLES hjemmearbejdspladser placeret centralt i byen. Et vedkommende bymiljø Vi kunne ønske os et interessant og spændende bymiljø med cafeliv og aktiviteter. Grøn Ulfborg Vi synes godt at byen må være mere grøn. Vi drømmer om mange flere grønne elementer inde i byen. Grønne gader og veje Vi drømmer om en træbeplantning ned gennem Holmegade / Herredsgade. Mad og uddannelse Vi drømmer om et uddannelsescenter for god mad vi har råvarene lige ved hånden. Der kunne være kokkeskole i den gamle gæstgivergård! Attraktivt aktivt liv i Ulfborg Vi ønsker os flere stier i de omkringliggende plantager og grønne områder. Cykelstier og vandrestier vil gøre vores fantastiske natur mere tilgængelig. Nye attraktioner Det kunne være fedt med stock car racing ved den gamle bilfabrik - ligesom i fjernsynsprogrammet Zulu Djævleræs. Ulfborg som erhvervsby Vi ønsker at fastholde og øge antallet af arbejdspladser i Ulfborg. Ankomst Fra den nye motorvej, mellem Herning og Holstebro, ønsker vi os en afkørsel mod Ulfborg, vi skal være mere synlige. HOLSTEBRO KOMMUNE 16 Byen i bevægelse - En helhedsplan for Ulfborg - Fase 2 - Workshop og vision

17 Deltagerne til borgerwokshoppen den Byen i bevægelse - En helhedsplan for Ulfborg - Fase 2 - Workshop og vision 17

18 VISION ULFBORG - BYEN I BEVÆGELSE Alle byer leder efter noget som kan adskille dem fra de andre byer - noget som er deres særkende, og som kan sætte dem i stand til at påvirke udviklingen. Med andre ord leder alle byer efter deres egen identitet, eller den ide, som kan gøre dem til noget særligt. For Ulfborg er det ikke anderledes. Visionen for hvilken by Ulfborg skal udvikle sig til, bygger videre på det fundament byen allerede har, og som er belyst i forbindelse med udarbejdelsen af fase 1 og 2 - Ulfborgs udviklingspotentiale samt de to workshops. Således skal visionen tage sit udgangspunkt i Ulfborg som en god boligby som giver optimale muligheder for opfordrer til fysisk udfoldelse i såvel forening som på eget på eget initiativ, nærhed til rekreative herlighedsværdier, nærhed og tryghed og et hyggeligt, men opsigtsvækkende bymiljø, som appellerer til turister og andre gennemkørende. På baggrund heraf er overskriften for visionen: ULFBORG - Byen i bevægelse Dette relaterer sig til fire temaer i Ulfborg: ULFBORG - EN GOD BY AT BO I Med rammer som fordrer til fællesskab, godt naboskab og gode sociale relationer skal Ulfborg være en by, som værner om de nære værdier og danner rammen om et trygt, aktivt og vedkommende familieliv, hvis hovedprioritet er, at hverdagen med alle dens gøremål fungerer for hele familien. Et varieret boligudbud skal sikre, at byen kan tilbyde en bolig som netop passer alle behov i forhold til alder, indkomst samt de mange familiesammensætninger som findes i dag. Du skal trygt kunne lade dine børn færdes på egen hånd til skole eller til fritidsaktiviteter, ligesom de på egen hånd skal kunne besøge en kammerat og lege udendørs. Mange arbejdspladser inden for kort afstand og gode offentlige transportmidler betyder gode pendlermuligheder, og at det derfor er muligt for en familie at nøjes med kun en eller ingen bil. Alle dagligdagens indkøb kan foretages lokalt, og du vil aldrig have mere end 1 kilometer hjem med indkøbsposerne. Derudover kan du få alle andre basale behov dækket. EN GOD BY AT BO I EN GOD BY AT VOKSE OP I EN AKTIV BY EN GOD BY AT BESØGE ULFBORG - EN GOD BY AT VOKSE OP I Ulfborg skal være en by med masser af børn på din egen alder, og hvor du aldrig keder dig. Her skal alle børn have nem adgang til legepladser og grønne områder og til oplevelser i naturen, hvad enten det er en 18 Byen i bevægelse - En helhedsplan for Ulfborg - Fase 2 - Workshop og vision

19 mountainbiketur i skoven, eller en lille fisketur ved bredden af en sø. Derudover skal der være god mulighed for at dyrke sport både indendørs og udendørs. af byens identitet og det som borgerne i byen gerne vil kendetegnes ved, også i forhold til aktiv ferie - en ferieform som til stadighed vinder frem. Ulfborg skal være en by hvor du som barn kan færdes trygt, hvad enten det er på den lokale villavej, på vej til skole eller fritidsaktiviteter eller om du blot skal besøge en ven eller veninde i anden ende af byen. I Ulfborg skal du kunne lege frit. ULFBORG - EN GOD BY AT BESØGE Ulfborg skal være en byen du har lyst til at besøge mere end en gang. En by hvor du føler dig velkommen i det øjeblik du overskrider bygrænsen, og som fordrer til at du gør et stop. ULFBORG - EN AKTIV BY Med et stort fritidscenter, et badeland, en sportshal og mange foreninger herunder et DGI hus er Ulfborg allerede i dag kendetegnet ved at være en by med meget fysisk aktivitet - men potentialet er større. Byen skal have et levende og rigt butiksliv og kunne tilbyde gode muligheder for hyggeligt samvær i et bymiljø, som både er smukt og spændende, og som indbyder til en gåtur i byens gader eller et ophold i et af byrummene. Den udbredte livsstil med en stresset og travl hverdag betyder, at der i samfundet er stor bevågenhed omkring folkesundhed og fysisk udfoldelse. Derfor ser vi i højere grad at uorganiseret sport vinder frem, hvilket skyldes, at man ikke i samme grad er afhængig af faste træningstider, kontingent etc. Ulfborg skal således være en by som motiverer til fysisk udfoldelse både i og uden for foreningerne. I Ulfborg starter cykel-, gå-, eller løberuten ved din gadedør. Byen skal være endnu mere aktiv end i dag, og det skal være en del Byens mange rekreative udfoldelsesmuligheder, hvad enten det er indendørs eller udendørs, skal også være lettilgængelige for turister, ligesom hele byen i højere grad skal indgå som en del af bl.a. Ulfborg marked. Ulfborg skal være en by som altid er et besøg værd, hvad enten du er på vej til eller fra arbejde, på vej til sommerhuset eller blot på søndagstur. Byen i bevægelse - En helhedsplan for Ulfborg - Fase 2 - Workshop og vision 19

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Skriv en overskrift til indledningen Skriv en indledning Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

SWOT. Udarbejdet af medlemmer fra Hedensted Handelsforening - opsamling fra de enkelte grupper. Styrker Hvad er godt ved bymidten?

SWOT. Udarbejdet af medlemmer fra Hedensted Handelsforening - opsamling fra de enkelte grupper. Styrker Hvad er godt ved bymidten? Styrker Hvad er godt ved bymidten? Svagheder Hvad er dårligt ved bymidten Hedensted by har en god placering på landkortet. Der er et stort opland. Det er blevet større og dermed er grundlaget for flere

Læs mere

LUNDERSKOV BORGERPLAN

LUNDERSKOV BORGERPLAN LUNDERSKOV BORGERPLAN Sidst vi mødtes var opgaven at få ideer på bordet. I dag handler det om at prioritere. Ideerne fra sidst er samlet under otte emner. Start med at udfylde stemmesedlen for de emner,

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR OG 21 MARTS. BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM TRAFIKALE FORHOLD VISION

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Uvelse-Lystrup Lokalråd December 2011 1 Hillerød Kommune Indhold Baggrund. 3 Trafik 4 Bolig. 5 Erhverv. 5 Natur 6 Børn og Ungdom 7 Ældre 7 Foreninger fritid indkøb 8 2

Læs mere

Cykelring Høje Taastrup kommune

Cykelring Høje Taastrup kommune Cykelring Høje Taastrup kommune Høje Taastrup kommune Cykel- og motionsring Dato: 18.07.09 Redaktion: Høje Taastrup kommune Via Trafik 00 Baggrund og vision 01 Baggrund/Koncept 02 Den Grønne Ring - Natur

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

ER DU VILD MED GIVSKUD?

ER DU VILD MED GIVSKUD? ER DU VILD MED? Givskud er på det mentale Danmarkskort, lokalt, regional måske enda globalt, på lige fod med Legoland i Billund og gravhøjene i Jelling. Får Givskud nok ud af denne favorable situation?

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Cafe nr. 1: Fjerritslevs udvikling Slagterigrunden : Området bør anvendes til grønt område. Et alternativ kunne være ungdomsboliger der bygges uden at fjerne alle

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - BORGERNES PRIORITERING PÅ BORGERMØDET D. 18 FEBRUAR 2013 BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE: STATIONSOMRÅDET

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE 1 67 FRA SCT. PEDERS KIRKE TIL AXELTORV SCT. PEDERS KIRKE Engang var Sct. Peders Kirke centrum i Næstved. Den var det naturlige pejlemærke og tre indfaldsveje ledte direkte mod kirken. SCT. PEDERS KIRKEPLADS

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Kultur og oplevelser. Status

Kultur og oplevelser. Status Kultur og oplevelser Mål Bymidten skal have et mangfoldigt og varieret kulturliv, med stærke kulturinstitutioner og tilbud og mulighed for rekreation, der tilgodeser både borgere og turister i alle aldersgrupper.

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om 1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK Krig, fred og kærlighed Vi er Skanderborg Kommune ligger i et geografisk og historisk smørhul. Her kan du bo 15 minutter fra Aarhus, midt i naturen og være en del af de

Læs mere

Skive Storkommune Borgerundersøgelse

Skive Storkommune Borgerundersøgelse Skive Storkommune Juni 2006 Rapporten er udarbejdet af Rambøll Management Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens hovedresultater 1 1.1 Formål og metode 2 2. Skiveegnen i dag 3 3. Visioner for Skiveegnen

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Fælles politikkoncept i Odense Kommune Vision: (Hvor skal vi hen? Meget langt sigte) - Fælles

Læs mere

RUNDT I BYEN OG BEGRØNNING. EGENART Projektets evne til at skille sig ud fra andre kommunale/ regionale projekter

RUNDT I BYEN OG BEGRØNNING. EGENART Projektets evne til at skille sig ud fra andre kommunale/ regionale projekter RUNDT I BYEN OG BEGRØNNING - Projektet gør Rønde til en attraktiv by at bosætte sig i. Styrken er i det grønne, som er tæt på boligområder og handelsliv skille regionale - Det er tilpasset Rønde i forhold

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Infrastruktur, forslag til forandringer:

Infrastruktur, forslag til forandringer: Infrastruktur, forslag til forandringer: 1. Vejnettet skal planlægges, så byerne bindes tættere sammen. I den forbindelse skal bl.a. en mulig vejforbindelse fra Veng til Galten vurderes. Skal ses som et

Læs mere

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange Referat fra tema2 Byudvikling og Bosætning Pilegårdsskolen, Langeskov 14.05 2007 Program 19.00 Musik og velkomst ved udvalgsformanden 19.15 Niras informerer om cafebordsmetode 19.20 Hanne fortæller om

Læs mere

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær 1 Forord Denne borgerplan er lavet med udgangspunkt i et stormøde i Sparkær forsamlingshus, februar 2008. Her deltog 170 af byens indbyggere.

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg (LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg Hvordan skal Den lokale udviklingsplan bruges: et fælles arbejdsdokument i forhold til udvikling af lokalområdet frem mod visionen

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Forestil jer, at året er 2025 og vi ser tilbage på udviklingen i Mariagerfjord

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side Bredsten Balle Udvikling i fællesskab registrering af Bredsten Balle side Bredsten kirke Bredsten Balle registrering af side Bredsten Balle - INFO Indbyggertal 2008 Hjemmeside Bredsten og Balle 1622 pers

Læs mere

Vi har arbejdet med de punkter, som idegruppen lagde op til ved Borgermødet den 2/9 2015.

Vi har arbejdet med de punkter, som idegruppen lagde op til ved Borgermødet den 2/9 2015. Skive Kommune Teknisk Forvaltning, Plan og Support Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller tek@skivekommune.dk Civilingeniør Fejl! Hyperlinkreferencen er ugyldig. Teknisk Forvaltning - Plan & Support - Plan

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

BYDELSPLAN FOR HERFØLGE

BYDELSPLAN FOR HERFØLGE BYDELSPLAN FOR HERFØLGE VELKOMMEN! PROGRAM Kl. 13.00 Velkomst Kl. 13.20 Præsentation af Bydelsplaner v. Casper Toftholm Kl. 14.00 Workshop I Herfølges Egenart Kl. 15.00 Kaffepause Kl. 15.25 Workshop II

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Handlingsplan Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Projekt Vækstgrupper for landdistriktsudvikling Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Indledning Denne handlingsplan er kommet i stand på 2 møder med Borgerforeningens

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Udviklingsplan 5762. Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Udviklingsplan 5762. Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup Udviklingsplan 5762 Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup Formål Formålet med udviklingsplanen er at skabe de bedst mulige betingelser for, at 5762 Vester

Læs mere

Tandlæge på deltid eller heltid

Tandlæge på deltid eller heltid Tandlæge på deltid eller heltid Den Kommunale Tandpleje i Holstebro søger en dygtig tandlæge med tiltrædelse 01.01.14 eller hurtigst muligt herefter. Der er ansøgningsfrist den 13.12.13 med morgenposten

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR BYFORNYELSESUDVALGET - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN FEBRUAR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE TEMAOMRÅDER TIL IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

HELHEDSPLAN VELKOMMEN FÆLLESBO, HERNING AFD. 106

HELHEDSPLAN VELKOMMEN FÆLLESBO, HERNING AFD. 106 HELHEDSPLAN VELKOMMEN HELHEDSPLAN Dagsorden 1. Introduktion til hvad det vil sige at arbejde med fremtidssikring. 2. Gruppearbejde med fremtidsværkstedet. 3. Præsentation af området med fokus på muligheder

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Udbygningsplan for Idrætsfaciliteterne i Tuse-området. Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Planens fokus: Denne plan ønsker primært at sætte fokus på at etablere nogle motions- og bevægelsesspor

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Høje Taastrups gode erhvervsklima og funktionelle og moderne boliger er det grundlag, der skal videreudvikles. Udfordringer: Muligheder:

Høje Taastrups gode erhvervsklima og funktionelle og moderne boliger er det grundlag, der skal videreudvikles. Udfordringer: Muligheder: NOTAT Byrådscentret 06-02-2013 Bystrategier for Høje Taastrup, Taastrup og Hedehusene til Byrådet. Høje Taastrup Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. Leaba 34483/13 11/30531 Et regionalt mødested for handel, erhverv

Læs mere

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund Ifm. budgetaftale 2014 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en vision for Bykernen Det

Læs mere

Grib chancen. Flyt til Vorbasse. Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt

Grib chancen. Flyt til Vorbasse. Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt Grib chancen Flyt til Vorbasse Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt Hvis du får chancen for at flytte til Vorbasse, skal du gribe den. «Billund er BØRNENES HOVEDSTAD og Vorbasse er derfor

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten Morud Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten August 2004 Morud Side 2 af 10 Indledning Vi er en gruppe borgere i Morud, som gennem et par år har arbejdet på, at få gjort midtbyen kønnere

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Hovedbudskab Byliv, social mangfoldighed og social bæredygtighed handler ikke kun om det, der foregår

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Udviklingsplan for Hover-Torsted

Udviklingsplan for Hover-Torsted Udviklingsplan for Hover-Torsted 2009-2014 Indholdsfortegnelse Udviklingsplan for Hover-Torsted 2009-2014... 1 Historie:... 3 - Hover, sognet ved åen... 3 - Torsted, sognet ved skoven... 3 Analyse:...

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere