Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a."

Transkript

1 Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 23. februar 2009 kl i Fritidshuset, Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen, bød velkommen til de fremmødte ca. 70 deltagere. Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Alf Rasmussen som dirigent. Der var ingen andre forslag. Alf Rasmussen varetog herefter dirigenthvervet. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Formanden gennemgik dagsordenen på Power Point. D a g s o r d e n: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om det forløbne år - Vandværket - Grundejerforeningen + (Legeplads og Fritidshuset) 3. Regnskab fremlægges til godkendelse: - Vandværket - Grundejerforeningen 4. Budget / takster for det kommende år (2009): - Vandværket - Grundejerforeningen 5. Behandling af indkomne forslag: Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant Følgende er på valg: - Henning Jensen, Ib Secher og Bente Struwe - Marianne Berg (suppleant) 7. Valg af revisor og suppleant: Følgende er på valg: - Svend Aage Sørensen - Svend Erik Nielsen (suppleant) 8. Eventuelt 1. Valg af dirigent. Alf Rasmussen blev valgt. Konstaterede at generalforsamlingen er lovligt varslet.

2 2. Beretning om det forløbne år 2 Bestyrelsens beretning indeholder følgende hovedpunkter: - Bestyrelsen og møder - Orientering om hjemmesiden - Beretning om Vandværket - Beretning om Grundejerforeningen - Orientering fra legepladsudvalget v/marianne Berg - Orientering om Fritidshuset v/ Ib Secher. Bestyrelsens møder Bestyrelsen har konstitueret sig efter sidste års generalforsamling således: Bente Struwe som kasserer, Ole Laursen som vandværksbestyrer, Ib Secher som sekretær og rep. i Fritidshusets bestyrelse, Henning Jensen som næstformand og endelig formanden selv, Flemming Hansen. Bestyrelsens møder: 9 bestyrelsesmøder 3 eksterne møder vedrørende indsatskortlægning, vandplan og grundvandsbeskyttelse. Orienteringsmøde vedr. trafik i Aalborg syd. 8 Møder i Fritidshusets bestyrelse (Ib Secher). Legepladsudvalg ved Jan Braüner, Marianne Berg og Ib Secher Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen er begrundet i: Bestyrelsens ønske om brug af registreret revisorer som også er et forsikringskrav og et ønske om en forbedret revision. Tilpasning til lovgivningen, her under fjernelse af ulovlige passager. Forenkling og modernisering af sprogbruget. Orientering om hjemmesiden Lennart Greig (bosiddende på Fyn) er webmaster på Grundejerforeningens hjemmeside, der har adressen Hjemmesiden indeholder / kan bruges til: Kort over byen fra Google Maps Indberetning af vandmåleraflæsning, ligesom man kan klikke ind på den digitale ledningsregistrering og f.eks. finde sin egen stophanes placering på kortet. Oplysninger om drikkevandskvalitet Der kommer jævnligt nye informationer til. Hvis man har meddelelser/arrangementer til opdatering på bykalenderen, kan man sende dem på adressen På hjemmesiden er endvidere indlagt links til andre relevante foreninger. Beretning om vandværket Vandmængder Vandspild

3 Vandkvalitet Færdiggørelse af boring Øvrige arbejder Planer for Vandmængder Ved forevisning af søjlediagram blev vist oppumpede vandmængder og salg til forbrugerne i årene 1988 og fra 1993 til Diagrammet viser tendens i retning af et næsten konstant faldende forbrug frem til 2002 hvorefter det har været nogenlunde konstant. Det gennemsnitlige årsforbrug var i 1988 ca m/3 faldende til ca m3 pr. år fra 2003 til Ledningsspild Der har været et spild / ledningstab på ca. 4 % (2064m³) i Til sammenligning var det 7 % (3661m³) i Der blev lokaliseret ledningsbrud på Skorstensfejervej og Tommelisevej primo april, som straks blev udbedret. Vi kontrollerer natforbruget og forsøger at gribe ind bl.a. ved orientering med sedler når der sker udsving fra det normale. Der er p.t. normal natforbrug svarende til 0. Vandkvalitet Alle grænseværdierne i vores vand er overholdt og vandet er godkendt af myndighederne. Nitratindholdet i vandet er relativt højt i de 2 gamle boringer og lavt i den ny som har for højt ammonium indhold og lavt iltindhold. Vandet blandes fra de 3 boringer og herved opnås en god drikkevandskvalitet. der har været forhøjet kimtal ved 22gr. i den ny boring. Flere kloringer og renpumpning i en længere periode har løst problemet og nu er der et lavt kimtal. Læs mere om vandkvaliteten på hjemmesiden Digital ledningsregistrering På hjemmesiden kan man finde kort og hjælpeprogram til den digitale registrering af vandledningsnettet i Dall Villaby. Kortet kan hentes på hjemmesiden som PDF-fil, som kan læses af adope acrobat reader. Ved at zoome ind på kortet kan man f.eks. også se placeringen af stophanen på sin egen matrikel. Overboring af boring øst sidste år. Boring øst er renoveret ved at udføre en overboring i den eksisterende til 70meters dybde (før55m). Boringen er tætnet omhyggeligt med en lerspærring og der er udført kontrol af det udførte arbejde ved borehulslogging. Resultatet er et lavt nitratindhold og ingen pesticider. Der er dog et lavt iltindhold (p.g.a. den store boredybde) og ammoniumindhold over grænseværdien.. Arbejde udført i 2008 Færdiggørelse af boring øst og kildeplads. Kabellægning til forberedelse af alarm og frekvensstyring af pumper. Alarm på vandværk og boringer. Renovering af vandværksbygningen er udskudt til Planer for 2009 Renovering af vandværksbygning. Regulering af pumpernes omdrejninger ved frekvensstyring.

4 Beretningen vedrørende vandværket slut... Der var herefter lejlighed til, at forsamlingen kunne stille spørgsmål. Der var ingen spørgsmål til beretningen. Beretningen blev enstemmigt godkendt Svend Erik Nielsen, Nattergalevej 6. Spørgsmål til økonomi ved revisor (udsat af dirigenten) Beretning om Grundejerforeningen Legepladser Fritidshuset Vejforbindelse Lys på Dallvej Stien Dallvej Fyrtøjet Julebelysning GVD gravearbejde Naturvandringer Lukning af postafhentningssted i byen. Flemming orienterede kort om legepladsernes nuværende stand og de spirende tiltag med den nye legeplads, hvor svævebanen snart står færdig Ny vejforbindelse fra motorvejen til City Syd. Ønske om rundkørsel ved Dallvejs tilslutning. Ønske om cykel- og gangsti til Skalborg Station Svar fra Kommunen 19. december: Der gennemføres kapacitetsberegninger for krydset med henblik på at fastlægge en krydsudformning, som sikrer en god afvikling af trafikken. Der planlægges en ny rekreativ sti gennem Østerådalen i forbindelse hermed vil forslaget om sti til Skalborg station indgå. Lys på Dallvej. Rådmand Mariann Nørgaards svar: vi er nødsaget til at prioritere de sparsomme midler til fornyelse af nedslidte anlæg derfor ikke mulighed for tilsagn om belysning på Dallvej inden for en overskuelig fremtid Sti ved Fyrtøjet Grf. har givet tilskud til belægning på stien og arbejdet er afsluttet. Julebelysning. Samråd Syd har betalt byens juletræ Tak! Renovering af kabelnet i 2008 Retablering af fortove efter omlægning. Der er ikke aftalt nye fliser i f. m. omlægningen. Der er rettet henvendelse til GVD og Kommunen. Trafik og Vejes tilsynsassistent har haft kontakt m. entreprenøren for at sikre et tilfredsstillende resultat v. færdigmelding af arbejdet. 4 Arrangementer i 2008.

5 Råger og Kildevand samt Brændevins tur med indsamling af kryddersnapsen. 2 gode arrangementer med god tilslutning. Arrangementer i 2009: Kryddersnapsetur ved Dall Villaby og Finstrupgård Kildevæld Dato: Onsdag den 5. august kl Turen arrangeres i samarbejde mellem Esben Buch og Henning Jensen, DVG. 5 Byens købmand er lukket. Poststedet nedlægges og fremover skal posten afhentes i Svenstrup: Forslag om afhentning i Skalborg afvises med at vi hører under Svenstrup distrikt og posten derved vil blive 1 dag forsinket samt at det bliver en fordyrelse. Der henvises til (nærmeste ved Rustenborg). Henning Krogh Snedronningensvej. Er indfletning fra motorvejen vedtaget. Nej ikke endelig. Svend Vang Snedronningensvej 22. Kan Hjortevej genåbnes? Vi kan spørge kommunen. Det er ikke realistisk idet broen er smal og svag. Gert Sørensen Hyldemorvej. Bliver postkassen flyttet? Det ved vi ikke endnu. Jane Hyrindevej. Hvor meget kommer vejen til at ødelægge af Ådalen? Det kan ikke undgås at der vil gå noget tabt og stien vil blive berørt af forbindelsesvejen. Leif Pedersen Vejrmøllen 50. Vi skal være klar til at komme med ønske om rundkørsel. Forslaget som det ligger nu er den bedste løsning og sikkerhed for at vi ikke får en vestlig forbindelse. Henning Jensen Fyrtøjet. Der er lange udsigter om vejforbindelsen. Vest forbindelsen vil give store gener for byen. Legeplads v/marianne Berg Power point. Baggrund for projekt Legeplads: Legepladserne i Dall Villaby er ikke tidssvarende/inspirerende De fleste legeredskaber er nedslidte Vi ønsker et sted i byen, hvor børn/unge og voksne kan opleve noget positivt og aktivt under ordentlige forhold Arbejdsgruppen består af 3 personer: Ib Secher Jan Braüner Marianne Berg Konsekvenser ved reklamefinansieret legeplads: Fordele: Ingen vedligeholdelse i 7 år Ingen nævneværdig her og nu kapitalbinding Komplet legeplads i 2Q 2009

6 Ulemper: 6 Forholdsvis dyr vedligeholdelsesaftale Bundet af standard løsninger/koncepter Finansieringsforslag ved reklamefinansieret projekt (Indu Model): År 1) Kapitalbehov: ,50 DKK (ekskl. svævebane) Tilskud fra AKA-Puljen: ,00 DKK (bundet til svævebane) Tilskud fra Dall Villaby Grundejerforening: ,00 DKK År 2-7) Tilskud fra Dall Villaby Grundejerforening: ,00 DKK pr. år (godkendt) Tilskud fra D.F.I. Hovedforening (godkendt) Tilskud fra D.F.I. Fodboldafdeling: 5.000,00 DKK pr. år (endnu ikke godkendt). 16 sponsorkontrakter á 1.495,00 DKK Konsekvenser ved egenfinansieret legeplads: Fordele: Ikke bundet af en leverandør Kan skræddersyes efter eget valg Ulemper: Står selv for vedligeholdelse 100 % egenfinansiering Opsætning i etaper Finansieringsforslag til egenfinansieret projekt (Kompan model) År 1) Kapitalbehov: DKK Tilskud fra Aalborg Kommune: ,00 DKK Tilskud fra Dall Villaby Grundejerforening: ,00 DKK 16 sponsorkontrakter á 1.495,00 DKK (er fundet) År 2-?) AKA Puljen x-antal sponsorer á x-antal kroner Ansøgning om sponsorstøtte til 100 % reklamefinansieret legeplads

7 Aktivitetsudvalget under Dall Villaby Grundejerforening er i gang med at finde sponsorer som kunne tænke sig at få en plads på vores reklamesøjle som sponsor for vores lokale legeplads, der ligger i forbindelse med Dall/Ferslev Idrætsanlæg. Vi har allerede indgået en aftale med Indu A/S, som skal levere en 100 % reklamefinansieret legeplads. Konceptet går i al sin enkelhed ud på, at vi skal finde i alt 16 sponsorer, som hver især skal bidrage med 1.495,- kr. som er et engangsbeløb. Dette beløb dækker en del af en 7-års vedligeholdelsesaftale. Herefter vil I få jeres navn/logo på vores reklamesøjle. Skiltet bliver sponsoreret af Wieben Design A/S og vil blive i størrelsen ca. 40 x 50 cm. Herudover vil i få jeres logo på vores hjemmeside. Da projektet endeligt skal bekræftes senest den 30. september, håber vi meget på jeres positive tilbagevenden så hurtigt som muligt. Med venlig hilsen Aktivitetsudvalget / Dall Villaby Grundejerforening Ib Secher / Jan Braüner / Marianne Berg Indgåede kontrakter: Ekskl. Antal SkilteMoms Inkl. Moms Sponsor: Sparekassen Himmerland , ,50 Spar Nord , ,25 Dall Villaby Transport , ,75 S.P. Jensen , ,75 Entreprenør Kang Hansen , ,75 Samråd Syd 1 400,00 500,00 Fona Aalborg (Claus Andersen)? Bravida (Claus Eriksen)? 7 I alt: , ,00 Der er udsendt 28 stk. ansøgninger (heraf er 2 stk. uafklarede). Ib Secher gennemgik den overordnede plan for legeplads, kondi- / forhindringssti, Svævebane, Beach Volley og Bandebane. Ingen spørgsmål fra forsamlingen. Fritidshuset v/ib Secher Der er afholdt 8 møder i Husets bestyrelse + 6 møder vedrørende ansættelse af ny bestyrer.

8 Der er afholdt Fastelavnsfest med over 100 deltagere. Sommerarrangement med sponsoreret cykelløb og festeftermiddag med Grillstegt pattegris. Var et godt arrangement, som bidrog positivt til husets økonomi. Overskud herfra anvendes på Beach Volley bane og ny opvaskemaskine. Der er ledige rum i huset som kunne benyttes til en ungdomsklub eller lignende. Interesserede skal blot henvende sig. Der er mange gode muligheder for at skabe noget mere liv i huset. Rummet hvor spejderne var, står og venter på at der melder sig ledere!! Det store mødelokale er indrettet af fodboldafdelingen med Billard, Airhockey, Bordfodbold og bordtennis som frit kan benyttes i åbningstiden. Bente og Bruno har valgt at stoppe pr. 1. april Vi siger tak for mange ars godt samarbejde med et altid positivt væsen og indstilling. Mette Balling er ansat som ny bestyrer. Vi glæder os til det nye samarbejde. Der er generelt god udlejningsbelægning på festsalen, men det giver også et stort slid og dermed en del omkostninger på husets drift. Årsregnskabet er ikke endelig afsluttet. Det ser ud til at det lige balancerer. Huset bliver flittigt brugt af byen. Fritidshuset benyttes fast af: Idrætsforeningen som klubhus fortrinsvis for fodbold-, tennis- og petanqueafdelingerne. Motionscenter Fritidsklubben De kommunale dagplejere som legestue 2stk kortklubber Mini omsorgscenter Spejderne har været fast bruger af Huset, men er stoppede i 2006 på grund af mangel på frivillige ledere. Vi håber der vil komme nye personer til som vil sætte denne aktivitet i gang igen. Huset har været udlejet til: 5 x fællesspisninger Private arrangementer Fastelavnsfest Skt. Hans fest 2 x Julebankospil Spar Nord Cup Kirkemøder 2 x gudstjenester Generalforsamlinger Div. små arrangementer foreningsmøder mv.. Bestyrelsen består nu af 6 medlemmer: Formanden, Leif Pedersen(stopper nu), næstformand Ib Secher, kasserer Jan Ovesen, samt Rene Pedersen, Allan Hjortkær Petersen, Anette Skou Thuesen og Bruno Nielsen Ejerforholdet: Fritidshuset er en selvejende institution, som ejes af borgerne i Dall Villaby og Dall. Huset modtager et tilskud fra kommunen efter helt fastsatte rammer. Foreninger med unge brugere betaler leje efter loven om ungdomsaktiviteter. Voksne brugere må derimod selv betale. Beretningen sluttede med et forårsmotiv taget i byen. Beretningen vedrørende Grundejerforeningen slut.. Der var herefter lejlighed til, at forsamlingen kunne stille spørgsmål vedrørende Grundejerforeningen Ingen bemærkninger. 8

9 Formandens beretning blev herefter enstemmigt godkendt Regnskab Kassereren, Bente Struwe, gennemgik det fremlagte regnskab for henholdsvis Vandværket og for Grundejerforeningen. Regnskabet er gennemgået af interne valgte revisorer og ekstern statsautoriseret revisor i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review. Regnskabet er forsynet med revisorerklæring, som Bente Struwe læste op. I erklæringen konkluderes: Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen og god regnskabsetik. Nielsen & Christensen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Beslutningen om den statsautoriserede gennemgang skal ses på baggrund af, at der derved opnås en højere forsikringsmæssig dækningsgrad. Der var herefter mulighed for at kommentere regnskabet. Ingen bemærkninger ud over én fra salen som konkluderede at vi har en god og sund forening Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt Pause.. 4. Budget / takster for året 2009 Flemming Hansen gennemgik bestyrelsens forslag til budget for Flemming Hansen gennemgik takstbladet for Vandpriser fra Aalborg Kommune og Dall Villaby Vandværk blev sammenlignet ved et tænkt eksempel med et forbrug på 120 m3 pr. år. det udviser en besparelse på 840 kr. ved at bevare Dall Villaby Vandværk Jan Dam: Bliver revisionen dyrere efter overgang til ekstern revisor. Bente Struwe: Det ændrer ikke på prisen. Det er samme revision som der er udført de seneste 2 år. Forsamlingen tilkendegav herefter sin godkendelse af budgetforslag og takstblad. 5. Behandling af indkomne forslag Formand, Flemming Hansen, orienterede om forslaget fra Grundejerforeningen om vedtægtsændringer. Der blev vedtaget følgende ændringer til det udsendte forslag: 1 administration. Men har særskilte regnskaber. 15 (ny 12) Svend Erik Nielsen Natergalevej: Det er ikke i orden at medlemmerne ikke er orienteret inden generalforsamlingen. Forslag til at orientere om nye forslag på byens hjemmeside. Forslaget vedtaget. Forslag til ændring af pkt. 4 og 5 udgår og punkterne bevares som de var oprindeligt. 19 (ny 16) sidste linie tilføjes:. registreret revisor Kurt Poulsen Klokkevej. Kan vi ikke ændre bynavnet til Dall By? 3stk syntes der skal arbejdes på et nyt navn. Forslag forkastet.

10 Forslaget til de nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget. Ekstra ordinær g.forsamling overvejes. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant Henning Jensen ønsker ikke at fortsætte. jan Braüner valgt Ib Secher blev genvalgt. Bente Struwe blev genvalgt. Bestyrelsessuppleant Marianne Berg, Hanevej er villig til genvalg og blev herefter genvalgt uden modkandidat. 7. Valg af revisor og suppleant Svend Åge Sørensen. Svend Erik Nielsen blev genvalgt som revisorsuppleant. 8. Eventuelt Svend Erik Nielsen, Nattergalevej. Vandværksnorm lægges ind på hjemmesiden Leif Pedersen, Vejrmøllen. Pas på med kun at oplyse på hjemmesiden. Der skal samtidig informeres. Initiativ med fælles spisning bør der støttes op om. Det er god mad til en fornuftig pris. Ib Nielsen: Er grundejere på Vejrmøllen med i Grundejerforening og vandværket? Ja Kurt Poulsen: Kan støjvoldene forbedres? Marianne Berg, Hanevej. Støjforholdene er målt af vejdirektoratet og ikke fundet støj nok til at de vil deltage i omkostningerne. Ved Skudshalevej åbningen er der målt betydeligt højere støj (Svend Åge Sørensen). Der følges op på den bemærkning. Ole Laursen, Snedronningensvej: Dallvej hastigheden er for høj. Forslag om stærekasser sættes op. Gasbrændere hos Købmanden Flyttes midlertidig til Snedronningensvej 1 hos O L. Svend Vang: 1. Bump flyttes udenfor Snedronningensvej. Forslaget sendes videre til kommunen. Ib Nielsen: Manglende lys på Dallvej er uacceptabelt. Men vi har for lidt politikere i lokalområdet. Flemming takkede Henning for mange års god og stabil indsats. Dirigent, Alf Rasmussen, takkede til slut for god ro og orden ved generalforsamlingen. 10 Dirigent Referent Alf Rasmussen Ib Secher

11 11

Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a.

Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 25. februar 2013 kl. 19.30 i Fritidshuset, Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA Ordinær generalforsamling i Sognegården Torsdag d. 24. marts 2011 kl. 19,00 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning 5. Regnskab 2010 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling mandag den kl i Fritidshuset, Dall Villaby.

Referat fra den ordinære generalforsamling mandag den kl i Fritidshuset, Dall Villaby. Referat fra den ordinære generalforsamling mandag den 29.02.2016 kl. 19.30 i Fritidshuset, Dall Villaby. Formand Jacob Krabbe bød velkommen til de fremmødte deltagere (32 fremmødte + dirigent + bestyrelse)

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2012 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004 Side 1 Viborg den 16 NOV 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Til generalforsamlingen var mødt i alt 3 andelshavere excl. bestyrelsen. Fra bestyrelsen deltog Erik Jensen og Kaj Jensen efter afbud ikke.

Til generalforsamlingen var mødt i alt 3 andelshavere excl. bestyrelsen. Fra bestyrelsen deltog Erik Jensen og Kaj Jensen efter afbud ikke. Referat fra Generalforsamling den 16. november 2006, kl. 19.30 i Forsamlingshuset Til generalforsamlingen var mødt i alt 3 andelshavere excl. bestyrelsen. Fra bestyrelsen deltog Erik Jensen og Kaj Jensen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Antal fremmødte: 70 Antal stemmer: 106 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt som dirigent 2. Formandens beretning Årsberetning 2015

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Referat fra generalforsamling 19.05.1999

Referat fra generalforsamling 19.05.1999 1 25 parceller var repræsenteret på generalforsamlingen. Referat fra generalforsamling 19.05.1999 Fra bestyrelsen var mødt: Anker Honoré (AH), Inger Barslund (IB), Jens C. Sønderbæk (JCS), Karin Melleris

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Onsdag den 8. juni 2016 kl. 19:00 Elsted-Lystrup Beboerhus, Elsted Skolevej 4, Lystrup Deltagere: 61 Andelshavere 3 Medarbejdere Mod dokumentation

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Generalforsamling afholdtes den 27.marts 2014 kl. 19.30 på vandværkets adresse med følgende dagsorden:

Generalforsamling afholdtes den 27.marts 2014 kl. 19.30 på vandværkets adresse med følgende dagsorden: Generalforsamling afholdtes den 27.marts 2014 kl. 19.30 på vandværkets adresse med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 2013 3. Det reviderede regnskab for 2013. 4. Budget 2014 og takstblad

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Grundejerforeningen Karmstengård

Grundejerforeningen Karmstengård Grundejerforeningen Karmstengård www.karmstengaard.dk Referat af ordinær generalforsamling Torsdag 14. april 2016 Sted: Toftehøjskolen, kantinen Referent: Mikkel Horslund Elvej Generalforsamlingen begyndte

Læs mere

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse af

Læs mere

Granly Vandværk I/S Mødereferat fra ordinær Generalforsamling

Granly Vandværk I/S Mødereferat fra ordinær Generalforsamling 1/6 Granly Vandværk I/S Mødereferat fra ordinær Generalforsamling Dato/tid : 16. april 2007 kl. 19.00 Sted : Park Hotel Deltagere : Niels Andreasen (NA) Palle Frank (PF) Thomas Puggaard (TP) Pia Dohn Nielsen

Læs mere

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail.

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail. Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Oktober 2010 Invitation til generalforsamling Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Kollekolleparken,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 11 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 15. april 2017 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og bad deltagerne rejse sig for at holde

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Information til forbrugerne om drikkevandet Februar 2016

Information til forbrugerne om drikkevandet Februar 2016 Information til forbrugerne om drikkevandet Februar 2016 Visse Vandværk A.m.b.a. www.vissevand.dk Indholdsfortegnelse Regnskabets hovedtal for 2015 Se nedenfor Regnskab kan efter generalforsamlingen ses

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

indkalder hermed til ordinær generalforsamling

indkalder hermed til ordinær generalforsamling indkalder hermed til ordinær generalforsamling 12. Husk Grundejerforeningen har en hjemmeside med mange relevante oplysninger: www.bredballe-villapark.dk Onsdag d. 13. marts 2013 kl. 19.30 i Sognegården

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Information til forbrugerne om drikkevandet Februar 2015

Information til forbrugerne om drikkevandet Februar 2015 Information til forbrugerne om drikkevandet Februar 2015 Visse Vandværk A.m.b.a. www.vissevand.dk Indholdsfortegnelse Regnskabets hovedtal for 2014 Se nedenfor Regnskab kan efter generalforsamlingen ses

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004 Side 1 Viborg den 25 SEP 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Skovmose

Grundejerforeningen Skovmose Grundejerforeningen Skovmose Referat af generalforsamlingen lørdag den 20. juni 2015 kl. 13.00 på Skovby Kro i Skovby på Sydals. Tilstede var 70 personer, hvoraf 49 var stemmeberettigede. Formanden bød

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Punkt Vedrørende Bilag

Punkt Vedrørende Bilag Side 1 af 5 Dato : 8. maj 2000 Referat fra : Ordinær generalforsamling for Forening : Sted : Navernes lokale Dato : Onsdag d. 26. April 2000 Kl : 19,00 Dagsorden var : Punkt Vedrørende Bilag 1. Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Sandager Næs. Fritidshus og Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 21. juni 2009 kl. 10:00 i Salbrovad-hallen.

Sandager Næs. Fritidshus og Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 21. juni 2009 kl. 10:00 i Salbrovad-hallen. Sandager Næs Fritidshus og Grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag den 21. juni 2009 kl. 10:00 i Salbrovad-hallen. 67 husstande var repræsenteret. Odense juni - juli 2009 Formanden

Læs mere

Referat af generalforsamling i Hasnæs Vandværk A.m.b.A. Lørdag den 7. maj 2016, kl på. Den Skæve Kro, Ebeltoft

Referat af generalforsamling i Hasnæs Vandværk A.m.b.A. Lørdag den 7. maj 2016, kl på. Den Skæve Kro, Ebeltoft Referat af generalforsamling i Hasnæs Vandværk A.m.b.A. Lørdag den 7. maj 2016, kl. 10.00 på Den Skæve Kro, Ebeltoft Formanden for vandværket, Kurt Laursen bød velkommen til de 38 fremmødte. 1. Valg af

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden. Referat 06.03.2015 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.06.03.2015. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 11. maj 2013 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

MIKKELMARK GRUNDEJERFORENING

MIKKELMARK GRUNDEJERFORENING MIKKELMARK GRUNDEJERFORENING 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling d. 29.06.2013 Alf Jacobsen blev valgt. Han takkede for valget, konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet,

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Hyrdeengens Grundejerforening

Hyrdeengens Grundejerforening EMNE: Referat af generalforsamling den 12. marts 2008. STED: Pilehaveskolen. MØDEDELTAGERE FRA BESTYRELSEN: Niels Gøtche (NG) Hanne Jarlhelt (HJ) Anne Dorte Hansen (ADH) Michael Jarlbæk (MJ) MENIGE MEDLEMMER:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere