Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a."

Transkript

1 Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 23. februar 2009 kl i Fritidshuset, Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen, bød velkommen til de fremmødte ca. 70 deltagere. Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Alf Rasmussen som dirigent. Der var ingen andre forslag. Alf Rasmussen varetog herefter dirigenthvervet. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Formanden gennemgik dagsordenen på Power Point. D a g s o r d e n: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om det forløbne år - Vandværket - Grundejerforeningen + (Legeplads og Fritidshuset) 3. Regnskab fremlægges til godkendelse: - Vandværket - Grundejerforeningen 4. Budget / takster for det kommende år (2009): - Vandværket - Grundejerforeningen 5. Behandling af indkomne forslag: Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant Følgende er på valg: - Henning Jensen, Ib Secher og Bente Struwe - Marianne Berg (suppleant) 7. Valg af revisor og suppleant: Følgende er på valg: - Svend Aage Sørensen - Svend Erik Nielsen (suppleant) 8. Eventuelt 1. Valg af dirigent. Alf Rasmussen blev valgt. Konstaterede at generalforsamlingen er lovligt varslet.

2 2. Beretning om det forløbne år 2 Bestyrelsens beretning indeholder følgende hovedpunkter: - Bestyrelsen og møder - Orientering om hjemmesiden - Beretning om Vandværket - Beretning om Grundejerforeningen - Orientering fra legepladsudvalget v/marianne Berg - Orientering om Fritidshuset v/ Ib Secher. Bestyrelsens møder Bestyrelsen har konstitueret sig efter sidste års generalforsamling således: Bente Struwe som kasserer, Ole Laursen som vandværksbestyrer, Ib Secher som sekretær og rep. i Fritidshusets bestyrelse, Henning Jensen som næstformand og endelig formanden selv, Flemming Hansen. Bestyrelsens møder: 9 bestyrelsesmøder 3 eksterne møder vedrørende indsatskortlægning, vandplan og grundvandsbeskyttelse. Orienteringsmøde vedr. trafik i Aalborg syd. 8 Møder i Fritidshusets bestyrelse (Ib Secher). Legepladsudvalg ved Jan Braüner, Marianne Berg og Ib Secher Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen er begrundet i: Bestyrelsens ønske om brug af registreret revisorer som også er et forsikringskrav og et ønske om en forbedret revision. Tilpasning til lovgivningen, her under fjernelse af ulovlige passager. Forenkling og modernisering af sprogbruget. Orientering om hjemmesiden Lennart Greig (bosiddende på Fyn) er webmaster på Grundejerforeningens hjemmeside, der har adressen Hjemmesiden indeholder / kan bruges til: Kort over byen fra Google Maps Indberetning af vandmåleraflæsning, ligesom man kan klikke ind på den digitale ledningsregistrering og f.eks. finde sin egen stophanes placering på kortet. Oplysninger om drikkevandskvalitet Der kommer jævnligt nye informationer til. Hvis man har meddelelser/arrangementer til opdatering på bykalenderen, kan man sende dem på adressen På hjemmesiden er endvidere indlagt links til andre relevante foreninger. Beretning om vandværket Vandmængder Vandspild

3 Vandkvalitet Færdiggørelse af boring Øvrige arbejder Planer for Vandmængder Ved forevisning af søjlediagram blev vist oppumpede vandmængder og salg til forbrugerne i årene 1988 og fra 1993 til Diagrammet viser tendens i retning af et næsten konstant faldende forbrug frem til 2002 hvorefter det har været nogenlunde konstant. Det gennemsnitlige årsforbrug var i 1988 ca m/3 faldende til ca m3 pr. år fra 2003 til Ledningsspild Der har været et spild / ledningstab på ca. 4 % (2064m³) i Til sammenligning var det 7 % (3661m³) i Der blev lokaliseret ledningsbrud på Skorstensfejervej og Tommelisevej primo april, som straks blev udbedret. Vi kontrollerer natforbruget og forsøger at gribe ind bl.a. ved orientering med sedler når der sker udsving fra det normale. Der er p.t. normal natforbrug svarende til 0. Vandkvalitet Alle grænseværdierne i vores vand er overholdt og vandet er godkendt af myndighederne. Nitratindholdet i vandet er relativt højt i de 2 gamle boringer og lavt i den ny som har for højt ammonium indhold og lavt iltindhold. Vandet blandes fra de 3 boringer og herved opnås en god drikkevandskvalitet. der har været forhøjet kimtal ved 22gr. i den ny boring. Flere kloringer og renpumpning i en længere periode har løst problemet og nu er der et lavt kimtal. Læs mere om vandkvaliteten på hjemmesiden Digital ledningsregistrering På hjemmesiden kan man finde kort og hjælpeprogram til den digitale registrering af vandledningsnettet i Dall Villaby. Kortet kan hentes på hjemmesiden som PDF-fil, som kan læses af adope acrobat reader. Ved at zoome ind på kortet kan man f.eks. også se placeringen af stophanen på sin egen matrikel. Overboring af boring øst sidste år. Boring øst er renoveret ved at udføre en overboring i den eksisterende til 70meters dybde (før55m). Boringen er tætnet omhyggeligt med en lerspærring og der er udført kontrol af det udførte arbejde ved borehulslogging. Resultatet er et lavt nitratindhold og ingen pesticider. Der er dog et lavt iltindhold (p.g.a. den store boredybde) og ammoniumindhold over grænseværdien.. Arbejde udført i 2008 Færdiggørelse af boring øst og kildeplads. Kabellægning til forberedelse af alarm og frekvensstyring af pumper. Alarm på vandværk og boringer. Renovering af vandværksbygningen er udskudt til Planer for 2009 Renovering af vandværksbygning. Regulering af pumpernes omdrejninger ved frekvensstyring.

4 Beretningen vedrørende vandværket slut... Der var herefter lejlighed til, at forsamlingen kunne stille spørgsmål. Der var ingen spørgsmål til beretningen. Beretningen blev enstemmigt godkendt Svend Erik Nielsen, Nattergalevej 6. Spørgsmål til økonomi ved revisor (udsat af dirigenten) Beretning om Grundejerforeningen Legepladser Fritidshuset Vejforbindelse Lys på Dallvej Stien Dallvej Fyrtøjet Julebelysning GVD gravearbejde Naturvandringer Lukning af postafhentningssted i byen. Flemming orienterede kort om legepladsernes nuværende stand og de spirende tiltag med den nye legeplads, hvor svævebanen snart står færdig Ny vejforbindelse fra motorvejen til City Syd. Ønske om rundkørsel ved Dallvejs tilslutning. Ønske om cykel- og gangsti til Skalborg Station Svar fra Kommunen 19. december: Der gennemføres kapacitetsberegninger for krydset med henblik på at fastlægge en krydsudformning, som sikrer en god afvikling af trafikken. Der planlægges en ny rekreativ sti gennem Østerådalen i forbindelse hermed vil forslaget om sti til Skalborg station indgå. Lys på Dallvej. Rådmand Mariann Nørgaards svar: vi er nødsaget til at prioritere de sparsomme midler til fornyelse af nedslidte anlæg derfor ikke mulighed for tilsagn om belysning på Dallvej inden for en overskuelig fremtid Sti ved Fyrtøjet Grf. har givet tilskud til belægning på stien og arbejdet er afsluttet. Julebelysning. Samråd Syd har betalt byens juletræ Tak! Renovering af kabelnet i 2008 Retablering af fortove efter omlægning. Der er ikke aftalt nye fliser i f. m. omlægningen. Der er rettet henvendelse til GVD og Kommunen. Trafik og Vejes tilsynsassistent har haft kontakt m. entreprenøren for at sikre et tilfredsstillende resultat v. færdigmelding af arbejdet. 4 Arrangementer i 2008.

5 Råger og Kildevand samt Brændevins tur med indsamling af kryddersnapsen. 2 gode arrangementer med god tilslutning. Arrangementer i 2009: Kryddersnapsetur ved Dall Villaby og Finstrupgård Kildevæld Dato: Onsdag den 5. august kl Turen arrangeres i samarbejde mellem Esben Buch og Henning Jensen, DVG. 5 Byens købmand er lukket. Poststedet nedlægges og fremover skal posten afhentes i Svenstrup: Forslag om afhentning i Skalborg afvises med at vi hører under Svenstrup distrikt og posten derved vil blive 1 dag forsinket samt at det bliver en fordyrelse. Der henvises til (nærmeste ved Rustenborg). Henning Krogh Snedronningensvej. Er indfletning fra motorvejen vedtaget. Nej ikke endelig. Svend Vang Snedronningensvej 22. Kan Hjortevej genåbnes? Vi kan spørge kommunen. Det er ikke realistisk idet broen er smal og svag. Gert Sørensen Hyldemorvej. Bliver postkassen flyttet? Det ved vi ikke endnu. Jane Hyrindevej. Hvor meget kommer vejen til at ødelægge af Ådalen? Det kan ikke undgås at der vil gå noget tabt og stien vil blive berørt af forbindelsesvejen. Leif Pedersen Vejrmøllen 50. Vi skal være klar til at komme med ønske om rundkørsel. Forslaget som det ligger nu er den bedste løsning og sikkerhed for at vi ikke får en vestlig forbindelse. Henning Jensen Fyrtøjet. Der er lange udsigter om vejforbindelsen. Vest forbindelsen vil give store gener for byen. Legeplads v/marianne Berg Power point. Baggrund for projekt Legeplads: Legepladserne i Dall Villaby er ikke tidssvarende/inspirerende De fleste legeredskaber er nedslidte Vi ønsker et sted i byen, hvor børn/unge og voksne kan opleve noget positivt og aktivt under ordentlige forhold Arbejdsgruppen består af 3 personer: Ib Secher Jan Braüner Marianne Berg Konsekvenser ved reklamefinansieret legeplads: Fordele: Ingen vedligeholdelse i 7 år Ingen nævneværdig her og nu kapitalbinding Komplet legeplads i 2Q 2009

6 Ulemper: 6 Forholdsvis dyr vedligeholdelsesaftale Bundet af standard løsninger/koncepter Finansieringsforslag ved reklamefinansieret projekt (Indu Model): År 1) Kapitalbehov: ,50 DKK (ekskl. svævebane) Tilskud fra AKA-Puljen: ,00 DKK (bundet til svævebane) Tilskud fra Dall Villaby Grundejerforening: ,00 DKK År 2-7) Tilskud fra Dall Villaby Grundejerforening: ,00 DKK pr. år (godkendt) Tilskud fra D.F.I. Hovedforening (godkendt) Tilskud fra D.F.I. Fodboldafdeling: 5.000,00 DKK pr. år (endnu ikke godkendt). 16 sponsorkontrakter á 1.495,00 DKK Konsekvenser ved egenfinansieret legeplads: Fordele: Ikke bundet af en leverandør Kan skræddersyes efter eget valg Ulemper: Står selv for vedligeholdelse 100 % egenfinansiering Opsætning i etaper Finansieringsforslag til egenfinansieret projekt (Kompan model) År 1) Kapitalbehov: DKK Tilskud fra Aalborg Kommune: ,00 DKK Tilskud fra Dall Villaby Grundejerforening: ,00 DKK 16 sponsorkontrakter á 1.495,00 DKK (er fundet) År 2-?) AKA Puljen x-antal sponsorer á x-antal kroner Ansøgning om sponsorstøtte til 100 % reklamefinansieret legeplads

7 Aktivitetsudvalget under Dall Villaby Grundejerforening er i gang med at finde sponsorer som kunne tænke sig at få en plads på vores reklamesøjle som sponsor for vores lokale legeplads, der ligger i forbindelse med Dall/Ferslev Idrætsanlæg. Vi har allerede indgået en aftale med Indu A/S, som skal levere en 100 % reklamefinansieret legeplads. Konceptet går i al sin enkelhed ud på, at vi skal finde i alt 16 sponsorer, som hver især skal bidrage med 1.495,- kr. som er et engangsbeløb. Dette beløb dækker en del af en 7-års vedligeholdelsesaftale. Herefter vil I få jeres navn/logo på vores reklamesøjle. Skiltet bliver sponsoreret af Wieben Design A/S og vil blive i størrelsen ca. 40 x 50 cm. Herudover vil i få jeres logo på vores hjemmeside. Da projektet endeligt skal bekræftes senest den 30. september, håber vi meget på jeres positive tilbagevenden så hurtigt som muligt. Med venlig hilsen Aktivitetsudvalget / Dall Villaby Grundejerforening Ib Secher / Jan Braüner / Marianne Berg Indgåede kontrakter: Ekskl. Antal SkilteMoms Inkl. Moms Sponsor: Sparekassen Himmerland , ,50 Spar Nord , ,25 Dall Villaby Transport , ,75 S.P. Jensen , ,75 Entreprenør Kang Hansen , ,75 Samråd Syd 1 400,00 500,00 Fona Aalborg (Claus Andersen)? Bravida (Claus Eriksen)? 7 I alt: , ,00 Der er udsendt 28 stk. ansøgninger (heraf er 2 stk. uafklarede). Ib Secher gennemgik den overordnede plan for legeplads, kondi- / forhindringssti, Svævebane, Beach Volley og Bandebane. Ingen spørgsmål fra forsamlingen. Fritidshuset v/ib Secher Der er afholdt 8 møder i Husets bestyrelse + 6 møder vedrørende ansættelse af ny bestyrer.

8 Der er afholdt Fastelavnsfest med over 100 deltagere. Sommerarrangement med sponsoreret cykelløb og festeftermiddag med Grillstegt pattegris. Var et godt arrangement, som bidrog positivt til husets økonomi. Overskud herfra anvendes på Beach Volley bane og ny opvaskemaskine. Der er ledige rum i huset som kunne benyttes til en ungdomsklub eller lignende. Interesserede skal blot henvende sig. Der er mange gode muligheder for at skabe noget mere liv i huset. Rummet hvor spejderne var, står og venter på at der melder sig ledere!! Det store mødelokale er indrettet af fodboldafdelingen med Billard, Airhockey, Bordfodbold og bordtennis som frit kan benyttes i åbningstiden. Bente og Bruno har valgt at stoppe pr. 1. april Vi siger tak for mange ars godt samarbejde med et altid positivt væsen og indstilling. Mette Balling er ansat som ny bestyrer. Vi glæder os til det nye samarbejde. Der er generelt god udlejningsbelægning på festsalen, men det giver også et stort slid og dermed en del omkostninger på husets drift. Årsregnskabet er ikke endelig afsluttet. Det ser ud til at det lige balancerer. Huset bliver flittigt brugt af byen. Fritidshuset benyttes fast af: Idrætsforeningen som klubhus fortrinsvis for fodbold-, tennis- og petanqueafdelingerne. Motionscenter Fritidsklubben De kommunale dagplejere som legestue 2stk kortklubber Mini omsorgscenter Spejderne har været fast bruger af Huset, men er stoppede i 2006 på grund af mangel på frivillige ledere. Vi håber der vil komme nye personer til som vil sætte denne aktivitet i gang igen. Huset har været udlejet til: 5 x fællesspisninger Private arrangementer Fastelavnsfest Skt. Hans fest 2 x Julebankospil Spar Nord Cup Kirkemøder 2 x gudstjenester Generalforsamlinger Div. små arrangementer foreningsmøder mv.. Bestyrelsen består nu af 6 medlemmer: Formanden, Leif Pedersen(stopper nu), næstformand Ib Secher, kasserer Jan Ovesen, samt Rene Pedersen, Allan Hjortkær Petersen, Anette Skou Thuesen og Bruno Nielsen Ejerforholdet: Fritidshuset er en selvejende institution, som ejes af borgerne i Dall Villaby og Dall. Huset modtager et tilskud fra kommunen efter helt fastsatte rammer. Foreninger med unge brugere betaler leje efter loven om ungdomsaktiviteter. Voksne brugere må derimod selv betale. Beretningen sluttede med et forårsmotiv taget i byen. Beretningen vedrørende Grundejerforeningen slut.. Der var herefter lejlighed til, at forsamlingen kunne stille spørgsmål vedrørende Grundejerforeningen Ingen bemærkninger. 8

9 Formandens beretning blev herefter enstemmigt godkendt Regnskab Kassereren, Bente Struwe, gennemgik det fremlagte regnskab for henholdsvis Vandværket og for Grundejerforeningen. Regnskabet er gennemgået af interne valgte revisorer og ekstern statsautoriseret revisor i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review. Regnskabet er forsynet med revisorerklæring, som Bente Struwe læste op. I erklæringen konkluderes: Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen og god regnskabsetik. Nielsen & Christensen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Beslutningen om den statsautoriserede gennemgang skal ses på baggrund af, at der derved opnås en højere forsikringsmæssig dækningsgrad. Der var herefter mulighed for at kommentere regnskabet. Ingen bemærkninger ud over én fra salen som konkluderede at vi har en god og sund forening Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt Pause.. 4. Budget / takster for året 2009 Flemming Hansen gennemgik bestyrelsens forslag til budget for Flemming Hansen gennemgik takstbladet for Vandpriser fra Aalborg Kommune og Dall Villaby Vandværk blev sammenlignet ved et tænkt eksempel med et forbrug på 120 m3 pr. år. det udviser en besparelse på 840 kr. ved at bevare Dall Villaby Vandværk Jan Dam: Bliver revisionen dyrere efter overgang til ekstern revisor. Bente Struwe: Det ændrer ikke på prisen. Det er samme revision som der er udført de seneste 2 år. Forsamlingen tilkendegav herefter sin godkendelse af budgetforslag og takstblad. 5. Behandling af indkomne forslag Formand, Flemming Hansen, orienterede om forslaget fra Grundejerforeningen om vedtægtsændringer. Der blev vedtaget følgende ændringer til det udsendte forslag: 1 administration. Men har særskilte regnskaber. 15 (ny 12) Svend Erik Nielsen Natergalevej: Det er ikke i orden at medlemmerne ikke er orienteret inden generalforsamlingen. Forslag til at orientere om nye forslag på byens hjemmeside. Forslaget vedtaget. Forslag til ændring af pkt. 4 og 5 udgår og punkterne bevares som de var oprindeligt. 19 (ny 16) sidste linie tilføjes:. registreret revisor Kurt Poulsen Klokkevej. Kan vi ikke ændre bynavnet til Dall By? 3stk syntes der skal arbejdes på et nyt navn. Forslag forkastet.

10 Forslaget til de nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget. Ekstra ordinær g.forsamling overvejes. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant Henning Jensen ønsker ikke at fortsætte. jan Braüner valgt Ib Secher blev genvalgt. Bente Struwe blev genvalgt. Bestyrelsessuppleant Marianne Berg, Hanevej er villig til genvalg og blev herefter genvalgt uden modkandidat. 7. Valg af revisor og suppleant Svend Åge Sørensen. Svend Erik Nielsen blev genvalgt som revisorsuppleant. 8. Eventuelt Svend Erik Nielsen, Nattergalevej. Vandværksnorm lægges ind på hjemmesiden Leif Pedersen, Vejrmøllen. Pas på med kun at oplyse på hjemmesiden. Der skal samtidig informeres. Initiativ med fælles spisning bør der støttes op om. Det er god mad til en fornuftig pris. Ib Nielsen: Er grundejere på Vejrmøllen med i Grundejerforening og vandværket? Ja Kurt Poulsen: Kan støjvoldene forbedres? Marianne Berg, Hanevej. Støjforholdene er målt af vejdirektoratet og ikke fundet støj nok til at de vil deltage i omkostningerne. Ved Skudshalevej åbningen er der målt betydeligt højere støj (Svend Åge Sørensen). Der følges op på den bemærkning. Ole Laursen, Snedronningensvej: Dallvej hastigheden er for høj. Forslag om stærekasser sættes op. Gasbrændere hos Købmanden Flyttes midlertidig til Snedronningensvej 1 hos O L. Svend Vang: 1. Bump flyttes udenfor Snedronningensvej. Forslaget sendes videre til kommunen. Ib Nielsen: Manglende lys på Dallvej er uacceptabelt. Men vi har for lidt politikere i lokalområdet. Flemming takkede Henning for mange års god og stabil indsats. Dirigent, Alf Rasmussen, takkede til slut for god ro og orden ved generalforsamlingen. 10 Dirigent Referent Alf Rasmussen Ib Secher

11 11

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Information til vandværkets forbrugere

Information til vandværkets forbrugere Hold øje med din måler også den trådløse måler Selv om vandværket selv aflæser målerne, så er ansvaret for vandforbruget stadig medlemmets. Det er derfor stadig en god idé regelmæssigt at aflæse sin måler

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012.

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Der var 30 fremmødte heraf 22 stemmeberettigede. Den udsendte dagsorden blev fulgt. Punkt 1. Valg af dirigent. Kurt Christiansen

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING. DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 : Lundø Forsamlingshus

LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING. DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 : Lundø Forsamlingshus LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 STED : Lundø Forsamlingshus Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 49. Vi fik afholdt den årlige Generalforsamling og fik valgt en bestyrelse der er i gang med opgaverne.

Nyhedsbrev nr. 49. Vi fik afholdt den årlige Generalforsamling og fik valgt en bestyrelse der er i gang med opgaverne. Kære Grundejere! Nyhedsbrev nr. 49 Side 1 af 7 August 2015 Så blev det igen august og tid for Nyhedsbrev. Den sommer vil bestemt ikke indgå i kalenderen som en af de varmeste vi husker. Alligevel har der

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden Granly Vandværk a.m.b.a. Mødereferat fra ordinær generalforsamling Dato/tid: 15. april 2013 kl. 18.00 Sted: Vejgaardhallen, Aalborg Deltagere: Palle Frank (PF) John Olesen (JO) Thomas Puggaard (TP) Niels

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Lemvig Feriecenter lørdag d. 7. marts 2015

Referat fra generalforsamling i Lemvig Feriecenter lørdag d. 7. marts 2015 Referat fra generalforsamling i Lemvig Feriecenter lørdag d. 7. marts 2015 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Aflæggelse og godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag 1. november 2011 kl.

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere