Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev."

Transkript

1 Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/ Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om dispensation fra lokalplan 111 for Sjørslev med henblik på nedrivning af præsteboligen i Sjørslev. Sagsbeskrivelse Udvalget har på møde 5. april 2011 vedtaget ikke at meddele dispensation fra lokalplanen til nedrivning af præsteboligen. Sjørslev Menighedsråd har fået udarbejdet ny renoveringsplan med tilhørende licitationsresultat og søger på denne baggrund, at få ansøgningen om tilladelse til at nedrive præsteboligen i Sjørslev genbehandlet. Ansøgningen Ansøger ønsker at nedrive boligen og opføre en ny bolig med ca. samme placering. Der har været afholdt licitation på et projekt, der går ud på at bekæmpe svampeangrebene og bringe boligen i en tidssvarende stand. Boligen trænger til en gennemgående renovering med efterisolering, nye installationer m.v.. Desuden ønskes boligen adskilt fra konfirmandstuen. Ansøgningen om nedrivning begrundes med: a) at licitationsresultatet for renovering viste en udgift på 2,2 mio. kr. excl. moms hertil, b) at der ikke kan gives garanti for, at skimmelsvampen ikke kommer igen, c) at der er anmeldt arbejdsskade på baggrund af skimmelsvamp og indeklima, d) at der fortsat vil være store driftsudgifter til præsteboligen, bl.a. varmeudgifter i forhold til et nyt byggeri. e) Hvis huset ikke må rives ned, skal der i forbindelse med opførelse af ny præstebolig et andet sted, også opføres en ny konfirmandstue. Modsat, hvis der bygges på samme sted i Sjørslev, kan den eksisterende konfirmandstue bibeholdes. Det kan betyde at præsteboligen flyttes væk fra Sjørslev. f) Den generelle økonomiske situation, tillader ikke provstierne at løbe den økonomiske risiko ved renovering, idet der skal tænkes langsigtet i forhold til driftsudgifter, g) Menighedsrådet ønsker at bygge med samme placering som den eksisterende bolig. Provstiudvalget i Viborg Domprovsti har besluttet, at man ikke vil kunne forsvare at Side 1

2 finansiere 2,2 mio. excl. moms til renovering, idet det vil være muligt for samme beløb, at opføre en ny energivenlig bolig. De kirkelige myndigheder ønsker, at benytte sig af lovgivningens mulighed for, at Silkeborg Kommune overtager ejendommen, hvis der ikke kan meddeles dispensation fra lokalplanen. Lokalplan for Sjørslev Sjørslev er omfattet af lokalplan 111 for Sjørslev. Lokalplanen er udarbejdet med sigte på at styrke byen som lokal centerby og øge opmærksomheden på byens særlige landsbymiljø. Lokalplanens formål er bl.a.: at sikre bevaring af værdifulde by- og landskabstræk i form af udsigtskiler, bevaringsværdige gadebilleder, bebyggelser og beplantning, at sikre kirkens omgivelser og indsigten til kirken og gravhøjen ved denne. Kirken og præsteboligen ligger i lokalplanens delområde 7, der må anvendes til kirkelige og kulturelle formål. Arealet hvor præsteboligen er opført ligger inden for en Exner-fredning og ny bebyggelse kræver tilladelse fra fredningsnævnet. Præsteboligen og beplantningen omkring præsteboligen er i lokalplanen udpeget som bevaringsværdig. Jf skal ny bebyggelse opføres i blank mur og med et tag beklædning med tegl, zink, pap. Jf skal renovering og om- og tilbygning af bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige ske i god arkitektonisk overensstemmelse med bebyggelsens byggestil og proportioner. God arkitektonisk overensstemmelse betyder ikke nødvendigvis en tro kopi, men at bebyggelse udgør en harmonisk helhed. Renovering af bygningen Menighedsrådet har fået udarbejdet en rapport fra Teknologisk Institut. Rapporten viser, at der bl.a. er skimmelsvamp flere steder i bygningen. Viborg provsti, Ikast Brande Provsti samt Sjørslev-Almind-Lysgaard Menighedsråd har nu fået udarbejdet en ny renoveringsplan, der har medført et licitationsresultat på ca. 2.2 mio. kr excl. moms. Dette omfatter i hovedtræk: Renovering for skimmelsvamp Fornyelse af alle loftsbeklædninger, skillevægge og gulvkonstruktioner samt alle el- og varmeinstallationer. En vis forbedring af ydervæggenes isolering Isolering af tagetagen efter nugældende regler Nyt køkken og badeværelse. Ny kloakering Udvendige belægninger Efter renovering vil huset i det store og hele fremtræde som en bolig på 244 m2, med følgende undtagelser: Eksisterende ydermure bibeholdes som ca. 30 cm hulmure isoleret med flamingokugler og en vis indvendig isolering. Side 2

3 Eksisterende døre og vinduer i stueetagen bibeholdes. Eksisterende tagbelægning bibeholdes. Rådgiver oplyser at det samlede areal, der renoveres er på 315m2. Efter renoveringen vil boligarealet udgøre et samlet areal på 244 m2 samt et uudnyttet loftsrum på 44 m 2. Derudover er der indregnet en ekstra udgift på ca. 5 %, der vil svare til at håndværkerudgifterne vil beløbe sig til ca pr m2 excl. moms. Rådgiver skønner at håndværkerudgifterne til en ny bolig på 240 m2 i samme standard vil være på kr. pr. m2 excl. moms. Teknik- og Miljøafdelingens vurdering Plan og Byggesektionen har været på besigtigelse 2. februar 2011 og efterfølgende 11. september Det fremgår af sagen, at ejeren ikke vil tage bygningen i brug til beboelse, medmindre der renoveres for skimmelsvamp. Derfor vurderer vi, at det ikke vil være aktuelt, eventuelt at nedlægge forbud mod beboelse. Bygningen er opført som et længehus i teglsten og med tegltag i starten af 1900 og bygget i solide materialer. Boligen trænger til almindelig vedligehold og udskiftning af både køkken og bad for at få boligen op i en tidssvarende standard. Præsteboligen er uden tvivl bevaringsværdig, som en historisk bygning i byen. Præsteboligen er atypisk, idet der her ikke er tale om en præstegård, men en almindelig bolig, opført som et tidstypisk Bedre Byggeskik hus. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, med baggrund i ovenstående, at huset bør bevares idet: huset er udpeget som bevaringsværdigt i lokalplanen og udgør et væsentligt element i landsbymiljøet. Hvis der meddeles dispensation fra lokalplanen til nedrivning, kræver dispensationen høring i lokalområdet. Borgerinddragelse Lokalrådet oplyser, at de er informeret om ansøgningen og er indforstået med en dispensation fra lokalplanen. Økonomiske forhold Ved afslag til nedrivning kan ejer af ejendommen kræve at ejendommen overtages af kommunen hvis: 1. Nedrivningsforbuddet medfører et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad (fx udnyttelsesmuligheder/lejeindtægt) og afkastningsgraden for en tilsvarende ejendom, der ikke er omfattet af nedrivningsforbud. 2. Der har været forventning om anden og økonomisk bedre udnyttelse. Side 3

4 3. Der er et væsentligt misforhold mellem omkostningerne til istandsættelse af boligen og den værdi, som ejendommen vil repræsentere efter en istandsættelse. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer: ad. 1: Boligen fortsat kan anvendes til boligformål, når svampeangrebet bekæmpes. ad. 2: Såfremt der gives tilladelse til nedrivning af ejendommen, vil der alene kunne opføres en enkelt ny bolig. Udgifterne til nedrivning af eksisterende bolig og opførelse af en ny bolig forventes at være i samme størrelsesorden som udgifterne ved at bringe den nuværende bolig i stand. Modsat må lejeindtægter/værdi også være højere ved ny bolig end ved eksisterende. Licitationsresultatet er på 2,2 mill. kr. excl. moms. Med ekstra udgifter på ca. 5 % vil m2 prisen for at renovere huset være ca kr. pr. m2 excl. moms. Renovering af et areal på 288 m2 (244 m2 boligareal og 44m2 loftsrum) vil svare til et beløb på ca. 2.3 kr. Håndværkerudgifterne til et tilsvarende hus på 240m2 i samme standard skønnes at være ca. 2,9 mio. kr. excl. moms ( kr. x 240 ). Ejer skal kunne godtgøre, at der er en væsentlig forskel på forrentningen af den nuværende (istandsatte) bolig frem for forrentningen af en ny bolig. ad. 3: Såfremt en istandsættelse vil koste væsentligt mere, end boligen vil repræsentere af værdi efter istandsættelse kan kommunen blive overtagelsespligtig. Det kan afgøres gennem bud fra relevante håndværkere. Vium Tømrer- og snedkerforretning har givet tilbud på ca. 2.2 mio. kr. excl. moms for renovering af boligen. Overtagelse Hvis menighedsrådet ønsker/kræver overtagelse, skal de sende en formel skriftlig begæring om overtagelse med et begrundet udspil på erstatningens størrelse til Silkeborg Kommune. Derefter sender kommunen begæringen til ekstern juridisk vurdering. Byrådet orienteres om denne vurdering og træffer beslutning om, hvorvidt der skal køres en sag ved Taksationskommissionen eller om kommunen uden videre ønsker at overtage ejendommen til den foreslåede pris. Selve spørgsmålet om overtagelsespligt som erstatningens størrelse kan afgøres af Taksationskommissionen. Det er i øvrigt ejerne, der har bevisbyrden for såvel at betingelserne for overtagelsespligten er opfyldt, som for erstatningens størrelse. Konsekvensen af kommunens overtagelse af ejendommen vil bl.a. være: 1. at præsteboligen muligvis opføres i en anden by og præsten dermed flytter fra byen, 2. at kommunen efterfølgende skal søge at sælge ejendommen til en privat, som ønsker ar renovere boligen og fortsat ønsker at anvende ejendommen til boligformål. Side 4

5 Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller: at udvalget drøfter sagen i forhold til de nye økonomiske forhold og tager stilling til om den tidligere beslutning om at give afslag til dispensation fra lokalplanen til at nedrive bygningen fastholdes. Bilag - Åben bilag_kort- og billeder.pdf (373014/12) - Åben Redegørelse for genoptagelse af sag fra Viborg Provsti.pdf (373044/12) Beslutning Plan- Miljø- og Klimaudvalget den Den tidligere beslutning om at give afslag til dispensation fra lokalplanen til at nedrive bygningen fastholdes. Ej til stede: Lars Faarup, Søren Stauning Goldmann. Beslutning Side 5

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo.

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo. Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk 1 2 Bevarende lokalplaner - generelt Planloven indeholder hjemmel til at udarbejde

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 09-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 09-04-2015 17:00 1(Åben) ANHansens Allé 3 Forbud mod beboelse

Læs mere

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Ishøj kommune Plan, Bygge og Miljøcenter Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Torslunde 2/32014 Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Efter den uheldige proces omkring manglende

Læs mere

Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense

Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 5 Lokalplanens redegørelse 5 Lokalplanområdet 5

Læs mere

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening. RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. Natur-

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 13-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 13-08-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning...3

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Repr.lokalet 05-12-2007 Skive Gl. Rådhus REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Teknik- og Miljøudvalget 12.30 16.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Repr.lokalet 05-12-2007 Skive Gl. Rådhus REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Teknik- og Miljøudvalget 12.30 16. MØDESTED: MØDEDATO: Repr.lokalet 05-12-2007 Skive Gl. Rådhus REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Teknik- og Miljøudvalget 12.30 16.30 Frokost kl. 12.30 i Repræsentationslokalet, Skive Gl. Rådhus. Kl. 13.15:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9-0109

LOKALPLAN NR. 9-0109 LOKALPLAN NR. 9-0109 Kær-Ormstoft - landsbyområde SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 E-mail raadhus@sonderborg. dk Lokalplan nr. 9-0109

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget : Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:45 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

LOKALPLAN 09-029 BYFORNYELSESBESLUTNING KARRÈ 13 DANNEBROGSGADEKVARTERET RYESGADE, HELGOLANDSGADE, DANNEBROGSGADE, FREDERICIAGADE,

LOKALPLAN 09-029 BYFORNYELSESBESLUTNING KARRÈ 13 DANNEBROGSGADEKVARTERET RYESGADE, HELGOLANDSGADE, DANNEBROGSGADE, FREDERICIAGADE, LOKALPLAN 09-029 BYFORNYELSESBESLUTNING DANNEBROGSGADEKVARTERET KARRÈ 13 RYESGADE, HELGOLANDSGADE, DANNEBROGSGADE, FREDERICIAGADE, Redegørelse (grå sider) Indledning... 1 Baggrunden... 2 Målsætningen...

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem SKÆLSKØR KOMMUNE Vandrerhjem milde Campingplads Rekonvalescenthjem ///. '/s // Bryggen Spegerbprg/ft emnj, MARTS 1991 LOKALPLAN NR. 62 RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE En lokalplan er en plan, hvori

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Bilag uddybning af løsninger for Christiania

Bilag uddybning af løsninger for Christiania 1 Bilag uddybning af løsninger for Christiania Løsning baseret på 2007-aftalen 2007-aftalen i hovedtræk Hvis I vælger at gå tilbage til 2007-aftalen, begynder staten i samarbejde med Christiania at gennemføre

Læs mere

1 Indledning og sammenfatning

1 Indledning og sammenfatning Kommunaldirektøren Byrådssekretariat Sagsnr. 246187 Brevid. 1889794 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Strategi for almene og kommunale lejeboliger 10. april 2014 1 Indledning og

Læs mere

Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner

Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner Rådgivende ingeniør Michael Due NYE TAGLEJLIGHEDER OMBYGNING AF TAGRUM TIL BEBOELSE Michael Due Baggrund Mangel på boliger i den indre

Læs mere

Lokalplan nr. 026. Forslag til Lokalplan Kingos Minde i Slangerup

Lokalplan nr. 026. Forslag til Lokalplan Kingos Minde i Slangerup Forslag til Lokalplan Kingos Minde i Slangerup Fremlagt i offentlig høring i perioden den 7. juli 2009 til den 15. september 2009. Høringssvar skal være kommunen i hænde senest den 15. september 2009.

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 25. august 2008 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Ove Sølvsten, Peder Svinth Indholdsfortegnelse Side 145. Dialogmøde med borgerne... 362 146. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme rod, skrot og affald

sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme rod, skrot og affald By, Erhverv og Kultur Dato: 9. marts 2010 Handlingsplan for sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme rod, skrot og affald Sagsbehandler: Lisbeth Andresen Sagsnummer: 2009100484E By, Erhverv og Kultur

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Indsættelse af formålsbestemmelse 2.1.1. Gældende ordning 2.1.2.

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken 1 Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag. Der stemmes

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 05.07.2007 863970 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af endelig vedtagelse af Lokalplan

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget den 18-05-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget Protokol Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 08:00 afholdt Byplanudvalget møde hos Velux. Medlemmerne var til stede, undtagen: Liss Kramer

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere