Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver"

Transkript

1 Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver Udvalgte emner inden for Forurening Fysisk aktivitet og natur Kost Kemikalier 11. juli 2007

2 Inspiration til handling! Nuværende og kommende generationer skal sikres et sundt liv, og Norden skal være det bedste sted i verden for børn. Disse mål har Nordisk Ministerråd meldt ud. Det kræver initiativer på tværs af fagområder og fokus på børn som målgruppe. Målene om miljø og sund hed for børn skal følges op af virkemidler. Der er inspiration at hente på tværs af de nordiske landegrænser. Denne folder indeholder eksempler på nogle af de nordiske myndigheders virkemidler, som kan fremme miljø og sundhed for børn. Folderen bygger på rapporten Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver, et pilotprojekt inden for udvalgte emner, udført for Nordisk Ministerråd 1.

3 1. Det skal tilføjes, at mange andre forhold, herunder ikke mindst omsorg og tryghed, også vil være afgørende for, at børn får et godt og sundt liv. Emner som bl.a. indeklima, indemiljøforhold som følge af hygiejne, menneskeskabt støj og beskyttelse mod sol udendørs er ikke omfattet af projektet.

4 Et overblik 10 nordiske bud på miljø og sundhed for børn i børnehaver på udvalgte områder 1. God afstand til trafikerede veje og industri Placér som udgangspunkt børnehaven mindst 200 meter fra trafikerede veje og industri for at undgå lokal partikelforurening og støj. Brug modelberegninger til at fastsætte nødvendig afstand i det kon krete tilfælde. 2. Kort afstand til grønne områder skove, parker, naturområder Placér børnehaven tæt på grønne områder, som egner sig til leg og ophold. Afstanden til grønne arealer bør ikke være længere, end at børnene kan gå til lege- og rekreationsarealer, f.eks. 200 m. 3. Ren jord Undgå at placere en børnehave på arealer, som indeholder forurenet jord. Sørg for at dække forurenet jord på eksisterende børnehavers arealer til. 4. Store udearealer Sørg for tilstrækkeligt store arealer til udeophold i tilknytning til børnehaven sæt f.eks. en minimumsgrænse på m 2 pr. barn. 5. Grønne og varierede udearealer Sørg for at udearealerne er grønne og varierede med megen bevoksning, træer og kuperet terræn. 6. Flyt ud dagligt, hvis den eksisterende placering har problemer Sørg for transport, f.eks. bus, til ophold i skov- og naturområder, hvis den eksisterende placerings problemer ikke kan afhjælpes. 7. Fysisk aktivitet Sørg for at børnene får så megen fysisk aktivitet som muligt og mindst 60 minutter daglig. 4

5 8. Tilbyd frugt og grønt Server frugt og grønt til mellemmåltiderne, hvis børnehaven sørger for disse. Det anbefales, at børn spiser 400 g frugt og grønt pr. dag. Vælg om muligt økologisk frugt. 9. Begræns sukker Begræns forbrug af sukkersødede drikkevarer, snacks, slik m.v. Tilsat sukker bør kun udgøre 10 % af kostens energiindhold. Vælg om muligt madvarer med positivt ernæringsmærke. 10. Mærkning af legetøj og andre produkter Se efter Svanen og Blomsten og check sundhedsvurderingerne på miljømærke sekretariaternes hjemmesider. 5

6 Lokal luftforurening med partikler Trafikken er den væsentligste kilde til lokal luftforurening i form af partikler. Forureningen med partikler er næsten dobbelt så høj i trafikerede gader som uden for byen. Endvidere findes den højeste koncentration af de fine og ultrafine partikler i store koncentrationer i stærkt trafikerede gader. Derfor bør børnehaver placeres væk fra trafikerede veje. NO 2 fra trafikken taler også for afstand mellem børns opholdssted og trafik. Virkemidler : Fysisk planlægning, som forebygger luftforurening og tager hensyn til sundhed og børn. God afstand mellem børnehave og større trafikårer anbefales. Det skønnes, at påvirkning af børn i en børnehave fra lokal partikelforurening kan minimeres, hvis en børnehave placeres i en afstand på m fra en befærdet vej, alt efter vejens størrelse og andre lokale forhold. Ved en afstand på 200 m til den befærdede vej, vil partikelforurening herfra næppe have betydning for partikelkoncentrationen i luften. Forhold som vindretning, omkringliggende bebyggelse m.v. kan have betydning for, hvilken afstand der er påkrævet i det konkrete tilfælde. Brug af modelberegninger kan give grundlag for beslutning om den konkrete placering. Endvidere ved man fra luftmålinger, at % af det totale partikeludslip i Norden stammer fra små lokale eller private brændeovne. Hensyn hertil bør tages ved placering af ny børnehave. Særlige krav til god luftkvalitet på børnehavers udearealer. 6

7 Ekstern støj Trafikken er en meget væsentlig kilde til ekstern støj. En børnehaves placering i forhold til stærkt trafikerede veje er således afgørende for, hvilket støjniveau børnene udsættes for på udearealerne. Virkemidler Fysisk planlægning, som forebygger støjforurening og tager hensyn til sundhed og børn. Brug af modelberegninger kan give grundlag for beslutning om den konkrete placering. Grænseværdier for støj på børnehavers udeområder som et vigtigt grundlag for den fysiske planlægning. Jordforurening Industri, håndværk, trafik og forbrænding af fossile brændstoffer har bevirket, at jorden mange steder i Norden er blevet forurenet med bl.a. tungmetaller og olie- og tjæreprodukter. Bly er den mest udbredte form for tungmetalforurening. Virkemidler Handlingsplaner for kortlægning og oprydning af miljøgifte i børns udemiljø i de største byer og industriområder, og tidsplan for at gennemføre nødvendige tiltag. 7

8 Fysisk aktivitet og naturoplevelser I de nordiske lande er antallet af overvægtige børn stigende og udgør %. Fysisk aktivitet er et middel til at imødegå overvægtsproblemer. Myndighederne anbefaler, at alle børn og unge bør være fysisk aktive med moderat intensitet i mindst 60 minutter om dagen. Infektionssygdomme udgør en væsentlig del af alle sygdomstilfælde hos børn i børnehave, og ca. 30 % af infektionssygdommene kan hænge sammen med indendørs trængsel. Forebyggelse kan ske ved, at børnene også opholder sig udenfor. Undersøgelser viser, at børn, der leger på naturlegepladser, er mindre syge, bedre til at koncentrere sig og har bedre motorik end børn, der leger meget inde eller på en traditionel legeplads. Indretningen af et grønt og varieret udeareal er derfor vigtigt. Fysisk aktivitet kombineret med udeophold kræver plads, både udearealer til børnehaven og let adgang for børnene til naturområder. En børnehaves beliggenhed er afgørende for, hvilken adgang børnene har til natur- og skovområder. Den fysiske planlægning er derfor et vigtigt virke middel. I planlægning af nye børnehaver bør sikres nærhed til naturog skovområder. Virkemidler Placering af børnehaver således, at der er adgang til lege- og rekreationsareal (mindst 0,5 ha) i en afstand på 200 m fra børnehaven adgang til nærtur-terræn (større end 20 ha) i en afstand på 500 m fra børnehaven 8

9 Tilstrækkeligt store og grønne udearealer til børnehaver. Eksempel på krav: minimumsstørrelse for udeareal pr. barn f.eks m 2 pr. barn indretning med megen bevoksning, træer og kuperet terræn Nationalt program om fornyelse af børnehavernes udearealer, så de inspirerer til leg og bevægelse. Kost sundhed gennem maden Myndighederne anbefaler, at børn mellem 4 og 10 år i gennemsnit indtager mindst 400 g frugt og grønt om dagen, og at det daglige indtag af tilsat sukker ikke overstiger 10 % af kostens energiindhold, svarende til g sukker om dagen for et børnehavebarn. Myndighederne har mulighed for at få indflydelse på børns kostvaner i den tid, børnene er i børnehave, ved at stille krav til daginstitutionernes udbud af mad. Daginstitutionerne spiller en vigtig rolle i indsatsen for at fremme sunde vaner hos børn, så det er vigtigt, at kvaliteten og omfanget af tilbuddene i daginstitutionerne er tilstrækkelige i forhold til behovet. Virkemidler Ernæringsmæssige kvalitetskrav til maden, der udbydes i børne haverne. Tilbud om frugt og grønt i børnehaverne og begrænset indtag af sukker. Letforståelig mærkning og sundhedsfremmende markedsføring. 9

10 Kemiske stoffer Børn udsættes for kemiske stoffer gennem både kost og produkter. Vidensbehov generelt Der er behov for viden om børns udsættelse for forskellige kemikalier, da børn anses for at være en følsom gruppe, som har behov for særlige hensyn i risikovurderinger Kemiske stoffer frugt Gennem kosten udsæt tes vi ofte for rester af flere pesticider samtidigt. Derfor er der et voksende krav om at få belyst, om dette forhold vil ændre den hidtidige risikovurdering af pesticider, der er baseret på den toksiko log iske vurdering af enkeltstofferne hver for sig. Der findes endnu ikke acceptable metoder til at bedømme sammenlagt og kumulativ effekt. Det er i frugt og grøntsager, der er størst risiko for at finde pesticidrester. Ved stikprøvekontrol i de nordiske lande i 2005 blev fundet pesticidrester i mellem 62 % og 76 % af alle prøver af frugt. Børn er en følsom gruppe i forhold til pesticider. Vidensbehov Opsamling af resultater, der belyser betydningen af, at vi udsættes for flere pesticider samtidig med fokus på børn. Virkemiddel Mål for det offentliges forbrug af økologiske levnedsmidler I rapporten anbefales, at der serveres økologisk frugt for børn i børnehaver som en del af det offentlige forbrug af økologiske levnedsmidler. 10

11 Kemiske stoffer produkter En lang række produkter, der bruges af børn, har aldrig været undersøgt for miljø- og sundhedsmæssige virkninger. Der er kun begrænset tilgængelig information om børns udsættelse for forskellige kemikalier. For mange slags legetøj er der ingen grænseværdier for, hvor høje koncentrationer af problematiske stoffer, som legetøjet må afgive. Det er ikke muligt at se på legetøjet, hvad det indeholder, da der ikke er krav om en deklaration. Kriterier for svanemærket legetøj er på vej. Miljømærkerne Svanen og Blomsten er først og fremmest miljøgarantier. Det fremgår ikke i hvilket omfang de også er en garanti for, at der er foretaget sundhedsvurderinger, og derfor kan man ikke vide, om produktet er sundhedsskadeligt. Resultaterne fra et inspektionsprojekt fra 2005 om kemikalier i legetøj viste, at virksomheder, som fremstiller legetøj, mangler viden om kemikalier i legetøj. Ifølge projektet er det alvorligt, at mange virksomheder sætter deres lid til CE-mærket og tror, at det dækker over alle risici ved lege tøjet. Det er derfor vigtigt, at viden om kemikalier i legetøj øges hos de berørte virksomheder, så børn og miljø ikke udsættes for unødvendige risici. Information om, at et legetøj indeholder farlige kemiske stoffer, som følger med varen gennem alle handelsled, giver øgede forudsætninger for importørerne af legetøj for at stille relevante krav. Virkemidler Handlingsplaner for miljø- og samfundsansvar i offentlige indkøb i forhold til produkter, som indeholder miljøgifte. Et børnemærke som sætter fokus på børn og sundhed Øget viden hos virksomhederne om kemikalier i legetøj Forbrugernetsider, som udarbejdes i et samarbejde mellem miljø-, sundheds- og forbrugermyndighederne, og anden information til småbørnsforældre og institutioner om en mest mulig giftfri hverdag for små børn. Informationsmateriale med gode råd om, hvordan det er muligt at vælge produkter, hvor der både er taget hensyn til miljø og sundhed. 11

12 Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde er en af verdens mest omfattende regionale samarbejdsformer. Samarbejdet omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt de selvstyrende områder Færøerne, Grønland og Åland. Det nordiske samarbejde er både politisk, øko nomisk og kulturelt forankret, og er en vigtig medspiller i det europæiske og internationale samarbejde. Det nordiske fællesskab arbejder for et stærkt Norden i et stærkt Europa. Det nordiske samarbejde ønsker at styrke nordiske og regionale interesser og værdier i en global omverden. Fælles værdier landene imellem er med til at styrke Nordens position som en af verdens mest inno vative og konkurrencedygtige regioner. ANP 2008:711 Nordisk Ministerråd, København 2007 ISBN Tryck: Clausen Offset A/S, Odense 2008 Design: Kjell Olsson Oplag: 1500 Printed in Denmark Trykt på miljøvenligt papir som opfylder kravene i den nordiske miljøsvanemærkeordning. Publikationen kan bestilles på Flere publikationer på

Et bedre liv gennem mad og motion

Et bedre liv gennem mad og motion Et bedre liv gennem mad og motion Nordisk Handlingsplan for bedre sundhed og livskvalitet gennem mad og fysisk aktivitet Kortversion Et bedre liv gennem mad og motion Indhold 04 07 08 13 16 21 24 Ministererklæring

Læs mere

Miljøvenlige indkøb kan skabe forandring! Gode eksempler fra Norden

Miljøvenlige indkøb kan skabe forandring! Gode eksempler fra Norden Miljøvenlige indkøb kan skabe forandring! Gode eksempler fra Norden NORDISK MILJØMÆRKNING Indhold Miljøvenlige indkøb kan skabe forandring!...3 Miljøvenlige indkøb hvad kan vi opnå?...5 Miljøkrav til biler

Læs mere

Sundhedspolitik 2008. Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.furesoe.dk

Sundhedspolitik 2008. Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.furesoe.dk Social & Sundhed Sundhedspolitik 2008 Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.furesoe.dk Oplag: 7.000 Udgivet: August 2008 Redaktion: Sundhed & Forebyggelse Billeder: Colourbox m.fl. Tryk: Bendt Wikke

Læs mere

Den sunde by. Dokumentation af de faktorer, som påvirker sundhed i den tætte by og forstaden som led i udvikling af bæredygtig planlægning

Den sunde by. Dokumentation af de faktorer, som påvirker sundhed i den tætte by og forstaden som led i udvikling af bæredygtig planlægning Den sunde by Dokumentation af de faktorer, som påvirker sundhed i den tætte by og forstaden som led i udvikling af bæredygtig planlægning Finn Kamper-Jørgensen Mette Kjøller Mette Toftager Den sunde by

Læs mere

Vækst, velfærd og værdier. Program for Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2015

Vækst, velfærd og værdier. Program for Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Vækst, velfærd og værdier Program for Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 2 vækst, velfærd Møns og værdier Klint, Østersøen, 2015 Danmark * T RY K S A G N R. 541-618 Vækst, velfærd og værdier

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

Miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske lande. En undersøgelse af de nordiske landes aktiviteter på området i årene 2004 2011

Miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske lande. En undersøgelse af de nordiske landes aktiviteter på området i årene 2004 2011 Miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske lande En undersøgelse af de nordiske landes aktiviteter på området i årene 2004 2011 Miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske

Læs mere

5.1 Indledning. Det har længe været kendt, at miljøpåvirkninger

5.1 Indledning. Det har længe været kendt, at miljøpåvirkninger Miljø og sundhed 5 Vi ved ikke meget om omfanget af miljøets betydning for sundheden. For enkelte områder er sammenhængen mellem miljø og sundhed dog kendt. Eksempelvis ved vi at partikelforurening kan

Læs mere

Sund livsstil på ungdomsuddannelser

Sund livsstil på ungdomsuddannelser Sund livsstil på ungdomsuddannelser i Norden TemaNord 2011:511 Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org Sund livsstil på ungdomsuddannelser i Norden fokus på sund mad og bevægelse fokus på sund

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

MILJØ OG SUNDHED FOR BØRN OG UNGE INSPIRATIONSKATALOG TIL KOMMUNERNE 2007

MILJØ OG SUNDHED FOR BØRN OG UNGE INSPIRATIONSKATALOG TIL KOMMUNERNE 2007 MILJØ OG SUNDHED FOR BØRN OG UNGE INSPIRATIONSKATALOG TIL KOMMUNERNE 2007 FORORD Dette inspirationskatalog handler om, hvordan man kan arbejde med miljø og sundhed hos børn og unge. Det er skrevet til

Læs mere

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed Grønt Flag Grøn Erhvervsskole Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed 1.0 Indledning Grønt Flag Grøn Erhvervsskole (GFGE) er et af Friluftsrådets programmer, som er støttet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Afsætning af etiske/miljøtilpassede produkter i nordisk detailhandel. eksempler på best practice

Afsætning af etiske/miljøtilpassede produkter i nordisk detailhandel. eksempler på best practice Afsætning af etiske/miljøtilpassede produkter i nordisk detailhandel eksempler på best practice Afsætning af etiske/ miljøtilpassede produkter i nordisk detailhandel eksempler på best practice Kirsten

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi BILAG 1 Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Udkast Indhold 1. Forord 3 2. Indledning 4 3. Visioner for et Bæredygtigt Aalborg 8 4. Strategiens fire bærende principper 10 4.1 Helhedstænkning 10 4.2 Bæredygtige

Læs mere

Miljøgifte. ophobes i dyr og mennesker. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet

Miljøgifte. ophobes i dyr og mennesker. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Miljøgifte ophobes i dyr og mennesker Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Efteråret 2006 var der igen fokus på forureningen med miljøgifte i Arktis. Resultaterne fra en ny undersøgelse viste

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

sektorprogram Social- og sundhedspolitik

sektorprogram Social- og sundhedspolitik sektorprogram Social- og sundhedspolitik Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram for social- og sundhedspolitik Danmarks formandsskab i Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3924-7

Læs mere

Fanø Kommune Sundhed og Ældre

Fanø Kommune Sundhed og Ældre Fanø Kommune Sundhed og Ældre Sundhedspolitikken 2011-2014 - Version 7- Dato: 24-05-2011 Sagsnr.: 563-2011-1697 Doknr.: 563-2011-33197 Indholdsfortegnelse Forord...side Læsevejledning...side Sundhedsfremme,

Læs mere

Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats

Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats 2010 Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2007-10

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2007-10 Sundhedspolitik Skive Kommune 2007-10 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning:...3 1.1 Skive Kommune har følgende definition af sundhed:...3 2. Sundhedstilstanden i Skive Kommune...4 2.1 Sundhedsprofilen

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

4. D-vitamin indtag og status side 5. 5. Fisk indtag og anbefaling side 5. 6. Frugt og grønt indtag og anbefaling..side 5

4. D-vitamin indtag og status side 5. 5. Fisk indtag og anbefaling side 5. 6. Frugt og grønt indtag og anbefaling..side 5 Indholdsfortegnelse 1. Resumé....side 2 2. Sundhedsfremmende fødevarer..side 3 3. Kosttilskud...side 4 4. D-vitamin indtag og status side 5 5. Fisk indtag og anbefaling side 5 6. Frugt og grønt indtag

Læs mere

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune Sundhedspolitik Svendborg Kommune UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK VERSION 16, AF 09.03.07 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Vision... 2 Overordnede mål og principper... 2 Politiske strategier... 4 Politik er

Læs mere

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Mariagerfjord 2011 Strategi Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Udgivet af Mariagerfjord Kommune 2011 Layout og Foto Mariagerfjord Kommune Trykt hos Reklamehuset Oplag 300 stk. 2 er det nye grundlag

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

Fødevareministeriets strategi for kosttilskud. - seks initiativer. Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi 2011 1

Fødevareministeriets strategi for kosttilskud. - seks initiativer. Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi 2011 1 Fødevareministeriets strategi for kosttilskud - seks initiativer 2011 Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi 2011 1 Indhold Kosttilskud og forbrugertryghed... 1 Fakta om kosttilskud... 2 Seks initiativer...

Læs mere

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN MAJ 2007 Kontakt Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere