Forord. En levende by

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. En levende by"

Transkript

1

2

3 Indhold 3 Forord 5 Tage 9 Kviste og tagvinduer 14 Facader 19 Vinduer 28 Døre 32 Porte og gennemgange 35 Trappeopgange 38 Altaner og karnapper 43 Tilbygninger 46 Butiksfacader 51 Beplantning og forarealer 59 Administration 64 Råd og vejledning 65 Adresser 66

4 4

5 Forord 5 En levende by Århus midtby er et sted med historie, kultur, smukke og statelige bygninger, travle butiksstrøg, pladser og grønne parker - mange forskellige elementer, som tilsammen skaber bymiljøet. Men byen ændrer sig hele tiden. Der sker forandringer, som nu og her måske ikke har den store betydning for det samlede bybillede, men efterhånden vil de mange små forandringer medføre, at byen skifter ansigt på godt og ondt. Byens gadebilleder opfattes som helheder, selv om ikke to huse er ens. Bygningernes arkitektur, materialer, farver, tilgængelighed m.v. påvirker opfattelsen af den enkelte bygning og bybilledet. Ombygninger og nybyggeri må ske med omtanke for denne helhed. Denne håndbog om kvaliteter i byen har til formål at fremme den arkitektoniske kvalitet, når der renoveres, bygges om og tilføjes nyt på bygninger i midtbyen. Gennem gode eksempler og anbefalinger skabes der opmærksomhed på arkitektur og bymæsige kvaliteter. Håndbogen henvender sig til arkitekter, håndværkere, bolig- og butiksejere som inspiration og vejledning. Enhver situation er unik og fordrer individuelle overvejelser. I den kommunale sagsbehandling lægges der således op til en dialog mellem bygherre og kommunen i bestræbelsen på at nå de bedst mulige resultater. Se i øvrigt Rådmand Poul B. Skou Magistratens 2. Afdeling 10 krav til kvalitet En folder med tekniske krav i forbindelse med støttet byfornyelse. Stadsarkitektens Kontor 2003

6

7 Tage Kviste Tagvinduer

8 8

9 Tage 9 Århus set ovenfra er præget af saddeltage og mansardtage, oftest med røde eller glaserede teglsten. Andre tagmaterialer kan dog være skifer, eternit, pap, zink, kobber og beton. Tagfladen fremstår ofte klar og ubrudt, da mange bygninger tidligere blev opført uden egentlig indretning af tagetagen. I mange byejendomme kan der indrettes nye tagboliger i loftsetager, der i dag er uudnyttede eller anvendes som pulterrum. Her kan der være mulighed for indretning af veldisponerede boliger med fine lys- og udsigtsforhold. Loftsetagen vil også kunne lægges sammen med lejlighederne neden under, som derved udvides med ekstra opholdsrum. Nutidige ønsker om indretning af tagetagen til boligformål kan medføre store ændringer i tagfladen i form af nye kviste eller andre former for lysindtag, elevatorskakte og eventuel ændret tagform. Disse indgreb i en bygning skal foretages med stor omtanke. Se i øvrigt Himmelrum - Boliger på byens tag. Kell Elgstrøm, Bodil Schnipper. Arkitektur Forum Boliger på byens tag. By- og Boligministeriet Den 5. facade. Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen 1996.

10 10 Tage Brandkamme skal bevares og afdækkes med teglsten eller zink. Tårne og spir bør bevares eller genetableres i den oprindelige udformning og med tagbeklædning og detaljer som oprindeligt. Elevatorer, ventilationsanlæg og andet, der bryder tagfladen bør så vidt muligt placeres, så det ikke er synligt fra gadesiden og bør tilpasses det konkrete hus. Store antenner og parabolantenner bør placeres så diskret som muligt og med hensyntagen til omgivelserne. Renoveret ejendom i Park Allé. Oprindeligt tegltag og nye kviste tilpasset bygningens arkitektur.

11 Tage 11 Anbefalinger Tagprofilet bør som hovedregel ikke ændres, f.eks. ved forhøjelse eller ny taghældning. I særlige tilfælde, f.eks. i forbindelse med udnyttelse af tagrum til beboel-se, hvor en ændring af tagprofilet kan komme på tale, skal denne ændring vurderes i forhold til bygningens arkitektur og nabobygningerne. Ved udskiftning af tag bør der bruges materialer, der passer til huset og omgivelserne. Tagmaterialet skal med andre ord passe til bygningens karakter. Naturskifer bør udskiftes med samme materiale. Eventuelt genbruges den gamle naturskifer til gadesiden, mens eternitskifer kan benyttes mod gårdsiden. Tagrender og tagnedløb bør udføres i zink eller kobber i overensstemmel-se med bygningens arkitektur. Skorstene bør istandsættes eller føres tilbage til deres oprindelige udformning. Se i øvrigt 10 krav til kvalitet En folder med tekniske krav i forbindelse med støttet byfornyelse. Stadsarkitektens Kontor 2003

12 12

13 Kviste og tagvinduer 13 Kviste findes i mange udgaver og er ofte en væsentlig del bygningens arkitektur. Den løsning, der forekommer rigtig ét sted, kan være forkert et andet. Nye kviste, ovenlys og tagvinduer skal derfor udformes og placeres med omtanke og hensyntagen til bygningens arkitektur. Tagvinduer med store glasflader kan virke meget dominerende i en tagflade, og for både kviste og tagvinduer gælder, at det er bedre med få og små, som efterlader en sammenhængende tagflade. Mansardkvistene indgår i bygningens rytme. Helgenæsgade 2.

14 14 Kviste og tagvinduer Ved inddragelse af nye boligarealer over mansard bør nye kviste minimeres i antal og størrelse og tilpasses bygningens arkitektur og rytme i facaden. Kviste må ikke anbringes tæt på andre kviste, tagryg, skotrender og andre sammenskæringer. Tagvinduer bør udføres så små som muligt. Tagvinduer må ikke placeres tæt på kviste, tagryg, taghjørner og andre sammenskæringer. Ovenlysvinduer bør placeres harmonisk i forhold til de underliggende etager. Nye tagterrasser vurderes individuelt og tilpasses husets arkitektur. Eventuelle nye kvistaltaner bør kun placeres mod gårdsiden og tilpasses bygningens arkitektur. Kvistaltaner placeres således, at rækværket holdes bag facadeflugten. Tagfod og hovedgesims må ikke gennemskæres. Renoverede kviste. Graven. Nye kviste. Bagbygning i Graven og Studestalden på Kystvejen.

15 Kviste og tagvinduer 15 Anbefalinger Eksisterende kviste bevares og istandsættes i samme materialer og dimensioner som oprindeligt. De bør ikke erstattes af ovenlysvinduer. Ved udskiftning bør kviste udføres i samme materiale og dimensioner som de oprindelige. Efterisolering af kviste bør foretages indvendigt. Isoleringstykkelsen i kvistflunker bør begrænses. Se i øvrigt Vejledning om kviste Århus Kommune, Magistratens 2. Afdeling. Bygningsinspektoraterne Informationsblade om bygningsbevaring. Kviste og tagvinduer. Nyt bud på indretning af tagterrasse. Ingerslevs Plads.

16

17 Facader

18 18

19 Facader 19 Selvom det enkelte hus måske ikke er bemærkelsesværdigt i sig selv, er det med til at skabe rammen om gaden. Det gælder om at bevare de arkitektoniske kvaliteter, som de traditionelle miljøer og bygninger repræsenterer. Det er ikke alle huse, der nødvendigvis skal bevares uændrede. Der kan være behov for virkelig at forny en bygning, for at den kan leve op til nye funktionskrav. Det er her vigtigt, at ændringerne tilfører bygningen nye arkitektoniske kvaliteter. Facaden er husets ansigt og kan være fuld af detaljer, et vidnesbyrd om håndværkeres duelighed og forståelse for traditionen og respekt for omgivelserne. En god strategi er at rense al overflødig støj af facaden. F.eks. fjerne store skilte og facadebeklædning og søge at få bygningen til at fremstå som en helhed, skabe harmoni mellem etagerne og få huset til at stå på jorden. Det kan være nødvendigt at føje nyt til, og ny arkitektur kan sagtens indpasses i et gammelt bybillede, når det gøres med respekt for gadebilledets skala, farver og materialetradition. Det enkelte hus er med til at skabe homogenitet i gaden. Knudrisgade.

20 20 Facader Ved udskiftning af mindre facadepartier bør anvendes gamle patinerede sten og mørtel af samme materialesammensætning som den eksisterende mørtel. Ved større arbejder kan reparationen indgå som et nyt element i facaden. Fuger omfuges, så de fremstår som oprindeligt. Reparation af enkelte fuger bør udføres i samme materiale og indfarves som de øvrige fuger. Facadens farver bør afstemmes efter omgivelserne og husets arkitektur. Valg af farver på sokkel, gesimser, bånd, vinduesindfatninger m.v. bør også Facaden er ført tilbage til det oprindelige udseende. Grønningen 4-6/Grønnegade 91.

21 Facader 21 Anbefalinger Ved ændring og istandsættelse af facaden bør den bevare sin oprindelige karakter. Ved usikkerhed om den oprindelige facades udseende anbefales ejeren/teknikeren at søge hjælp hos bygningsmyndighederne. Nye elementer udformes i harmoni med byggestilen og naboejendommene. Ejeren skal i mange tilfælde søge tilladelse hos bygningsmyndighederne ved ændringer af facaden. Udskiftning af sten i special format. Områder med udskiftede sten fremstår endnu tydeligt.ridehuset. Afrensning af blank mur bør foretages skånsomt, f.eks. ved vandsivning eller nænsom lavtryksblæsning. Forinden afrensning bør det overvejes, hvordan en ren facade indgår i helheden. Der kan laves en afrensningprøve forinden afrensning af hele facaden. Mursten bør ikke renses så kraftigt, at de får udseende som nye. En kraftig rensning kan medføre, at murstenes brandhud ødelægges og tilsmudsning øges. Det anbefales at rådføre sig med professionelle rådgivere. Renoveret ejendom. Dalgas Avenue og Fåborggade.

22 22 Facader foretages i overensstemmelse med facadens arkitektur. Der kan eventuelt afsættes farveprøve, således at farven kan vurderes på afstand inden valg. Detaljer og facadeudsmykning bør bevares eller eventuelt genetableres. Udsmykningen renoveres i samme materiale som den oprindelige. Der bør benyttes diffusionsåben maling ved maling af en facade, således at muren kan ånde. Nybyggeri i eksisterende husrækker bør ske med hensyntagen til de eksisterende bygninger. Bygningsmyndighederne vurderer hvert byggeri individuelt. Husenes farver er afstemt og indgår i helheden. Amaliegade.

23 Facader 23 Gårdfacader, der oprindeligt fremstår i blank mur, bør ikke vandskures eller pudses. Ny arkitektur med respekt for den helhed den placeres i. Bank i Rosensgade. Nyt byggeri med sin egen arkitektur men alligevel en del af helheden. Boligejendom i Norsgade.

24 24 Facader Isolering bør arkitektonisk set ske indefra. Der bør ikke være nogen form for udvendig isolering eller anden form for beklædning på gadefacaden. Facaden bør således ikke skjules bag beklædning af trælister, kunststofplader eller lignende. Isolering af gavle bør udføres enten med isoleringsmateriale, som pudses, eller med skalmur. Udvendige kabler og ledninger bør føres, så de ikke er synlige. Kabelskabe placeres i henhold til kommunens vejledning om placering af kabelskabe. Indmuret kabelskab. Ole Rømers Gade 42. Udvendig isolering af gavl. Byfornyet ejendom i Ewaldsgade.

25 Facader 25 Se i øvrigt Infill-byggeri. Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen 1994 Kabelskabe -Vejledning om placering af kabelskabe i det offentlige byrum. Århus Kommune 2001 Raadvads hjemmeside. Renoveret ejendom i Heibergsgade.

26

27 Vinduer Døre Porte Gennemgange Trappeopgange

28 28 Vinduer De originale vinduer i en ældre bygning har stor arkitektonisk og bygningskulturel betydning. I 1970 erne og 80 erne fik en stor del af bygningsmassen udskiftet de oprindelige vinduer med nye vinduer med termoruder. I takt med de omfattende vinduesudskiftninger blev mange gadestrækninger æstetisk og bygningskulturelt fattigere og bybilledet mindre oplevelsesrigt. Udviklingen er dog gået i retning af vinduer af et mere klassisk tilsnit, som er tættere på de oprindelige vinduer. Samtidig er der fokus på de gamle vinduers kvalitet og holdbarhed. Hvor der tidligere ikke var nogen diskussion om udskiftning til nye vinduer, tales der i dag meget for bevaring af de gamle vinduer. En variation af vinduesformater. Horsensgade.

29 Vinduer 29 Anbefalinger Oprindelige trævinduer bør i videst muligt omfang sættes i stand. Trækvaliteten er generelt bedre end ved moderne vinduer, og de gamle vinduer er mere harmoniske i deres udformning. Koblede ruder direkte indvendigt på vinduerne bevarer vinduernes oprindelige lethed. Ved renovering bør beslag, hjørnebånd og hængsler bevares eller udskiftes med tilsvarende. Fiskergade 8 Nye vinduer i oprindelig stil. Volden.

30 30 Vinduer Nye vinduer bør have de samme formater og opdelinger som de oprindelige, afpasset efter bygningens øvrige udformning. De nye vinduer bør endvidere have samme oplukningsmåde som de oprindelige (sidehængslet og udadgående). Vinduer af plast bør ikke sættes i ældre ejendomme. Der bør ikke bruges vinduer med snydesprosser. Vinduer kan udskiftes til vinduer med en kombination af træ og metal, såfremt bygningens arkitektoniske værdier respekteres. Der bør ikke være ekstra spejlende virkning i glasset. Farven på karme og rammer bør afpasses facadens farver og nabobygningerne. Sålbænke bør være i tegl, puds, skifer eller beton. Nye vinduer. Bogensegade.

31 Vinduer 31 Se i øvrigt Informationsblade om bygningsbevaring - døre og vinduer. (raadvad - vinduet) Mange hjørnebutikker er efterhånden nedlagt, og der er indrettet boliger i stedet. Ved ændring fra butik til beboelse bør der tages hensyn til ejendommens arkitektur. De store butiksvinduer kan udgøre et væsentligt arkitektonisk bidrag til ejendommen, og en tilmuring af vindueshullerne kan i disse tilfælde være ødelæggende for ejendommens facade. Samtidig bør man være åben overfor de gode muligheder for lysindfald i de ellers mørke stuelejligheder, som de oprindelige butiksvinduer giver. Ombygget butikshjørne. Blegdammen.

32 32 Døre En vigtig detalje i facaden er hoveddøren. Gennem tiderne har håndværkerne gjort meget ud af udformningen af gadedøren med dekorationer, farver m.v. De originale døre vidner om den tids håndværk og stil og har ofte været et led i bygningens dekoration. Hvor der stadig findes originale døre, bør man værne om dem, istandsætte og vedligeholde. Ved udformning af nye hoveddøre og ændrede adgangsforhold kan der hentes stor inspiration og vejledning i gamle bygningstegninger og historiske fotos. Døren og dens omgivelser er en del af husets personlighed. Janus la Cours Gade.

33 Døre 33 Anbefalinger Ved udskiftning af hoveddøren bør den nye udføres som den oprindelige eller som en nyfortolkning, så den passer til ejendommens stil og arkitektur. Originale låse, greb, brevindkast m.v. bør bevares og istandsættes. Nyt udstyr tilføjes i et enkelt design. Dørtelefon og navneskilt bør tilpasses den enkelte dørs stil. Nødvendig belysning ved en gadedør bør være enkel og tilpasset dørens stil. Belysningsarmaturer, der er er udformet i sammenhæng med dørpartiet, bør bevares. Velbevaret dør. Ingerslevs Boulevard 4.

34 34 Døre Trappesten i granit bør bevares eller genskabes. Betontrappesten med klinker bør undgås, da de bryder samklangen med bygning og gaderum. Hvis adgangsforholdene ændres markant, bør eventuelle nye dele nøje tilpasses bygningen i udformning og materialevalg. Se i øvrigt Mellemrummets arkitektur - et arkitektonisk kvarterløft i Århus. Århus Kommune og SBS Byfornyelse 2002 bør til- Gelænder eller håndbøjler monteret i forbindelse med gadedøre passes bygningens og dørpartiets arkitektur. Informationsblade om bygningsbevaring - reparation af døre og porte. Granittrappen er en del af bygningens arkitektur. Ingerslevs Plads 2.

35 Porte og gennemgange 35 Porten og portrummet er med til at præsentere huset udadtil og er ofte udformet med stor omhu og mange detaljer. Ved ombygninger skal portrum og gennemgange bevares, så der stadig er adgang til gården. Portrum med stor detaljering. Belægningen i portrummet hænger sammen med fortovsbelægningen. Mejlgade 7.

36 36 Porte og gennemgange En ny portlåge bør være udformnet i overensstemmelse med bygningens arkitektur, og nutidige krav til tilgængelighed. Materialer og farver bør tilpasses husets arkitektur. Portrummets detaljering bør bevares. Nøgleboks f. eks. til brandvæsenet bør indpasses i murværket. Ny portlåge. Mejlgade 55 B. Indgangsdør og portlåge udført i samme materialer. Max Müllers Gade 10.

37 Porte og gennemgange 37 Se i øvrigt Mellemrummets arkitektur - et arkitektonisk kvarterløft i Århus. Århus Kommune og SBS Byfornyelse Informationsblade om bygningsbevaring - reparation af døre og porte. Isolering og brandsikring af portrum bør tage hensyn til rummets oprindelige detaljering. Gamle porte bør bevares. De kan om nødvendigt forsynes med skjult automatik. Ved isætning af nye portlåger, anbefales det at sikre tilstødende lejligheder mod støjgener. Port i Grønnegade.

38 38 Trappeopgange Opgang i Heibergsgade.

39 Trappeopgange 39 Anbefalinger Brandsikring af hovedtrappen bør udføres med respekt for trappeopgangens detaljering og arkitektur. Ved brandsikring af eksisterende entredøre bør der tages hensyn til dørpartiets udformning. Nye entredøre bør i stil og farver tilpasses trappeopgangens øvrige stil. Navneskilte, belysning og øvrigt inventar bør udformes i overensstemmelse med trappeopgangens stil. Se i øvrigt 10 krav til kvalitet En folder med tekniske krav i forbindelse med støttet byfornyelse. Stadsarkitektens Kontor 2003 Retningslinier for nedlæggelse af bagtrapper. Århus Kommune, Magistratens 2. Afdeling. Bygningsinspektoraterne. Renoveret portrum. Østbanetorv 6.

40

41 Altaner Karnapper Tilbygninger

42 42

43 Altaner og karnapper 43 Før 1900 blev der kun bygget få altaner som dekorative elementer på finere etagehuse. Efter 1900 blev altaner og karnapper mere almindelige, og de havde ikke kun en dekorativ funktion. Altanerne blev anvendt som et udendørs opholdssted, og karnapperne var en udvidelse af opholdsrummene. Nogle steder blev altaner og karnapper bygget sammen, med en altan i øverste etage og karnapper i de underliggende etager. Karnaphusene er et karakteristisk Århusmotiv. Især på Frederiksbjerg er der en rigdom af ejendomme med karnapper, som giver kvarteret sine helt specielle gadebilleder. Karnapperne er anvendt som et dekorativt element på facaderne og er ofte rigt udsmykkede. Karakteristiske karnapejendomme i Hendrik Pontoppidans Gade.

44 44 Altaner og karnapper Anbefalinger Ældre altaner bør renoveres, således at de bevarer deres arkitektoniske udtryk. Er altanerne så nedbrudte, at en udskiftning er nødvendig, bør de genopføres og tilpasses husets arkitektur. Ændring af oprindelige altaner til franske altaner bør kun ske i særlige tilfælde. Som hovedregel bør franske altanere etableres på gårdfacaden. Enkelte, tilfældigt placerede altaner bør ikke forekomme. Nye altaner bør etableres på gårdfacaden i harmoni med bygningens arkitektur og under hensyntagen til helheden. Ny altan. Rosensgade. Nye altaner på hjørnet af Frederiks Allé og Ewaldsgade.

45 Altaner og karnapper 45 De eksisterende altanrækværker bør renoveres og genanvendes eller udskiftes til nye i tilsvarende materiale evt. med en nutidig forenklet form. Karnapper bør vedligeholdes og renoveres på en hensynsfuld måde, så udsmykning og detaljer kan bevares. Ved renovering af karnapper bør indmurede bærejern undersøges for tæringer. Hjørnekarnap. Fynsgade

46 46 Tilbygninger Tilbygning i Ankersgade.

47 Tilbygninger 47 For at skabe tidssvarende boliger må den eksisterende bygning ofte udvides. Som regel er formålet at indrette bad eller tidssvarende køkken i de ofte små lejligheder, og en tilbygning kan således give indretningsmuligheder, som ellers kan være vanskeligt at opnå inden for den eksisterende bygnings rammer. Anbefalinger Tilbygninger må som hovedregel kun foretages mod gårdsiden. Dog er det ikke alle gårdfacader, der er velegnede, enten fordi de har en bevaringsværdi eller udgør en helhed, som ikke bør brydes. Tilbygningens udformning skal vurderes i hvert enkelte tilfælde i forhold til den eksisterende bygnings dimensioner, form og farver. Selve tilbygningen bør indeholde opholdsrum eller køkken, så der fra boligen er mulighed for en god visuel kontakt til friarealerne. Elevatorer og badeværelser bør så vidt muligt placeres inden for den eksisterende bygning. Se i øvrigt 22 tårne. Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen Let tilbygning. By- og Boligministeriet Elevatortilbygninger skal vurderes i hvert enkelte tilfælde i forhold til den eksisterende bebyggelse. Ved tilbygning bør der tages hensyn til indblikgener og skygge i forhold til nabobebyggelse. Der gøres opmærksom på, at nabohøring kan være påkrævet.

48

49 Butiksfacader

50 50

51 Butiksfacader 51 Tidligere tiders butiksindretning har i stort omfang behandlet stueetagen som en selvstændig enhed uden sammenhæng med husets øvrige etager. Butiksskiltene har omfattet store dele af facaden i form af beklædninger, lysarmaturer og store bogstaver. En skiltning der mere henvender sig til bilisten. Nyere renoveringer af butiksfacader viser en voksende forståelse for bygningernes arkitektur og den oprindelige harmoni mellem stueetagen og resten af huset. Butiksskiltet i midtbyen henvender sig hovedsageligt til fodgængere, og der lægges op til en helt anden form for skiltning. Skiltets vigtigste funktion er at informere om butikkens art, ofte via et fortællende symbol, som man kender godt. Også udstillingsvinduerne er med til at fange opmærksomheden, og især om aftenen er de af afgørende betydning for gademiljøet. Skiltningen skal være et tilskud til gademiljøet, men bør tilpasse sig stedet og den enkelte bygnings karakter. Lille Torv 4.

52 52 Butiksfacader udhængsskilt. Blændende spots bør ikke anvendes. Lysskilte skal fungere uden at blænde trafikanter eller omkringboende. Neonskilte kan være en god og enkel løsning. Butiksvinduer skal fremstå som udstillingsvinduer. Tilklæbning af vinduerne bør ikke forekomme, idet de gør husene lukkede og afvisende. Faste baldakiner og markiser bør ikke anvendes. Markiser bør i hvert tilfælde afpasses bygningens opdelinger, vindues- og dørformater samt facadens farve. Dæmpet, men virkningsfuld skiltning i Odensegade Butiksfacaden indgår i helheden, og de forskellige butikkers skitning er samordnet. Vestergade.

53 Butiksfacader 53 Anbefalinger Skiltningens omfang, udformning og farve bør tilpasses bygningen og gadebilledet. Skiltningen bør holdes fri af gesims eller anden facadeudsmykning og i øvrigt respektere bygningens hoved- og fagopdeling. Placering af flere skilte, f.eks. fra forskellige virksomheder, bør samordnes, så der opnås en god helhedsvirkning. Udhængsskilte bør placeres umiddelbart over stueetagen, således at færdslen ikke generes. Udhængsskilte må ikke være til gene for naboens Markiserne trækkes ud, når der er behov for overdækning. Vestergade.

54 54 Butiksfacader Stofbannere med påtrykt reklame bør ikke permanent anvendes som supplement til den øvrige skiltning. Bannere kan eventuelt erstatte øvrig skiltning og bør tilpasses bygningen. Gavlreklamer bør undgåes. Hvor der er gavlreklamer, bør det reklamerede produkt have direkte tilknytning til ejendommens anvendelse. Kunstnerisk udsmykning af gavle betragtes ikke som reklame. Udformningen af sikringsgitre foran butiksvinduer bør respektere bygningens formsprog og butikkens facade og bør ikke dominere eller skjule vinduesudstillingen efter lukketid. Sikringsgitre kan med fordel anbringes indvendigt og derved give mulighed for at studere vinduesudstillingen også efter lukketid. Der kan anvendes elektroniske systemer for at undgå de ofte skæmmende sikringsgitre. I stedet for et skilt kan der benyttes enkeltsiddende bogstaver, som ofte Gavludsmykning i Fiskergade. Sikringsgitter i Badstuegade. Rullegitter anbragt bag udstillingen. Søndergade (Strøget).

55 Butiksfacader 55 Se i øvrigt Facader og skilte. Århus Kommune. Magistratens 2. Afdeling Informationsblade om bygningsbevaring. Beskyttelse og sikring bedre kan underordne sig helheden. Skilte malet direkte på muren er også en skiltetype, der er nænsom overfor arkitekturen. Ved opstilling af skilte udover facadeskilte, f.eks. skilte på offentligt vejareal, skal der indhentes tilladelse hos Vej- og Kloakvedligeholdelsen, Thorsvej 2. Skiltning og facadeudstyr der indgår i helheden. McDonald på Store Torv.

56

57 Beplantning Forarealer

58 Janus la Cours Gade.

59 Beplantning og forarealer 59 Århus er en grøn by, og gade- og vejtræer er i høj grad med til at skabe byens grønne præg, foruden at de bidrager til rensning af byluften. Der bør således tages hensyn til de bestående allétræer og overvejes, hvordan det er muligt at plante nye træer på eksempelvis forarealer. Slyng- og klatreplanter kan trives på selv de mindste voksesteder, og det giver et smukt og grønt indtryk, hvis der plantes op ad mure eller gavle. Beplantningen beskytter endvidere murværket og har en isolerende effekt. Samtidig skaber beplantningen levesteder for fugle og andre smådyr. Forarealer og forhaver har både en miljømæssig og historisk betydning og indgår som en karakteristisk del af gadebilledet. Allébeplantning i Gerlachsgade.

60 60 Beplantning og forarealer Ved planter, der ikke er selvhæftende, bør valget af wirer eller espalier vurderes i hvert enkelt tilfælde. Ved renovering/udskiftning af belægninger foran huse bør der tages hensyn til såvel det enkelte hus som til helheden og tilgængeligheden. Eksisterende støbejerns gitre og hegn rundt om forhaver bør bevares. Ved udskiftning bør nye gitre/hegn være i stil med de oprindelige, tilpasset husets og gaderummets arkitektur. Valg af materialer på forarealer bør give en god helhedsvirkning og harmonere med husets arkitektoniske udtryk. Tilgængelig står højt på dagsordenen, og byens faciliteter skal være tilgængelige for alle. Det skal der tages hensyn til ved nyindretning af byen, bl.a. gennem valg af belægningstype og ved færrest mulige niveauspring. Med andre ord skal der skabes en smuk by, der er let at færdes i for alle. Ny belægning og beplantning i Ole Rømers Gade.

61 Beplantning og forarealer 61 Anbefalinger De valgte planter bør harmonere med huset og omgivelserne. Det anbefales at søge råd hos Århus Kommunes Naturforvaltning. Ny belægning på Søndergade har givet mulighed for niveaufri belægning ind til butikkerne. Rampe indarbejdet i butikkens indgangsparti. Borggade/Graven.

62

63 Administration Råd Vejledning Adresser

64 64 Administration Administration af facadesager Ændringer af facaden på en byejendom vil ikke nødvendigvis kræve byggetilladelse, men vil dog ofte kræve kommunens godkendelse. Lokalplaner, byplaner, servitutter og lignede kan nemlig bevirke, at kommunen kan stille krav til arbejdernes udførelse. Disse krav vil tage udgangspunkt i denne vejledning. Lokalplaner I Århus midtby er mange ejendomme omfattet af en lokalplan med bl.a. bestemmelser om facadeændringer og lignende. Som udgangspunkt må der ikke ske ændringer af facaden, opsætning af skilte, markiser eller lignende uden at ændringerne er godkendt af kommunen. Byggelovgivningen I byggeloven er der bestemmelser for, hvilke arbejder der skal godkendes af kommunen, og at kommunen ofte kan gøre en byggetilladelse afhængig af en bebyggelsestilpasning til omgivelserne. I bygningsreglementet findes en række bestemmelser, der skal være opfyldt inden byggetilladelsen kan udstedes. Ansøgninger om byggetilladelser, der vedrører særligt bevaringsværdige ejendomme forelægges Århus Kommunes udvalg for bygnings- og miljøbevaring. Udtalelser herfra indarbejdes i tilladelsen fra bygningsinspektoratet. Støttemuligheder i forbindelse med byfornyelse I Århus Kommune kan ejere af utidssvarende beboelsesejendomme ansøge om byfornyelsesstøtte til renovering af ejendommen. Støtten er primært rettet mod udlejningsejendomme og private andelsboliger i ejendomme uden toilet eller bad i lejlighederne. Ejere af bevaringsværdige ejendomme kan ansøge om støtte til udvendige arbejder, som vurderes at højne ejendommens bevaringsværdi. I forbindelse med byfornyelse vil der blive stillet arkitektoniske krav med udgangspunkt i denne vejledning. Nærmere oplysninger herom kan fås hos Stadsarkitektens Kontor, Byfornyelsesafdelingen.

65 Råd og vejledning 65 Driftsplan For at bevare en bygnings kvaliteter er det vigtigt, at der udføres en løbende vedligeholdelse. De traditionelle materialer kan ved god vedligeholdelse holde længe, og de kan til stadighed repareres og ældes smukt. Det kan altid betale sig at vedligeholde, så der kun i mindre omfang er behov for udskiftning eller renovering. Til enhver bygning bør der udarbejdes en driftsplan med anvisninger på vedligeholdelse af de enkelte bygningsdele. Driftsplanen bør angive tidspunkter for udførelse samt oversigt over de økonomiske ressourcer, der er nødvendige for at efterleve planen. Se vejledning for rådgivere og bygherrer Driftsplan, udgivet af Erhvervsog Boligstyrelsen, juni 2002 (www.ebst.dk). Tilgængelighed Hensynet til tilgængelighed indgår i den kommunale byplanlægning og skal indgå i udformningen af de konkrete projekter. Ved ombygning af eksisterende byejendomme skal der i videst muligt omfang tages hensyn til bevægelseshæmmede. Se f.eks. Tilgængelighed og Arkitektur - Eksempelsamling udgivet af Dansk Center for Tilgængelighed (www.dcft.dk). Kommuneatlas I Århus Kommuneatlas l og ll fra 1997, er byens og landsbyernes arkitektur og byggeskik beskrevet. Bygninger fra før 1940 er endvidere vurderet ud fra deres arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige betydning, sammenfattet i en bevaringsværdi. Grundlaget for Århus Kommuneatlas er SAVE-registeret, som er en kortlægning og registrering af arkitektoniske forhold. Oversigt over bevaringsværdige ejendomme med bevaringsværdi kan ses i kommuneplanens rammedel eller via kommunens hjemmeside: Informationsblade Der henvises til Informationsblade om bygningsbevaring, som er udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, som hører under Miljøministeriet. Bladene beskriver, hvordan man bedst muligt vedligeholder bevaringsværdige bygninger. Informationsbladene kan ses på:

66 66 Adresser Bygningsinspektoraterne og Stadsarkitektens Kontor kan i en vis udstrækning tilbyde rådgivning og vejledning ved telefonisk eller personlig henvendelse. Stadsarkitektens Kontor Byfornyelsesafdelingen Kalkværksvej Århus C Tlf Byfornyelse, boligforbedringer og gårdforbedringer. Ansøgninger om støtte til byfornyelse. Arkitektonisk behandling af byggesager. Vurdering af bevaringsværdige bygninger. Bygningsinspektorat Midt Kalkværksvej Århus C Tlf Bygningsinspektorat Nord Vejlby Centervej Risskov Tlf Byggelovgivning. Byggetilladelser. Tegningsarkiv. Bygningsinspektorat Syd Bygholms Allé Viby J. Tlf Grundejernes Investeringsfond Bispegården Fredensgade Århus C Tlf Forvaltning af midler til vedligeholdelse i private udlejningsejendomme. Udlån til forbedring og vedligeholdelse af udlejningsejendomme.

67 67 Stadsarkitektens Kontor Byplanafdelingen Rådhuset 8100 Århus C Tlf Lokalplanlægning Byplanmæssig sagsbehandling Stadsarkitektens Kontor Kommuneplanafdelingen Rådhuset 8100 Århus C Tlf Overordnet fysisk planlægning Vej- og Kloakvedligeholdelsen Thorsvej Åbyhøj Tlf Tilladelser til opsætning af privat skiltning på offentlig vej Dansk Center for Tilgængelighed P.P. Ørums Gade 11, bygning Århus C Tlf Indformation og rådgivning om tilgængelighedskrav. Vejledning om aktuelle løsningsmuligheder,

68

Facadevejledning. for Løgstør midtby

Facadevejledning. for Løgstør midtby Facadevejledning for Løgstør midtby FORORD Lidt væk fra Limfjorden og beskyttet af de yderste husrækker ligger Løgstør bymidte som stedet, hvor menneskene, bygningerne, butikkerne og trafikken m.m. tilsammen

Læs mere

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Københavns Kommune har udarbejdet et sæt retningslinjer for solceller. Formålet med retninglinjerne er at foretage en kvalificeret afvejning

Læs mere

Facader og skilte. Hadsten Midtby

Facader og skilte. Hadsten Midtby V e j l e d n i n g Facader og skilte Hadsten Midtby Sløjfen Indledning 2 Denne vejledning for Skilte og Facader i Hadsten Midtby er udarbejdet som opfordrende retningslinier for byens politikere og andre

Læs mere

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Facader acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Derfor sætter Gladsaxe Kommune fokus på, hvordan vi kan

Læs mere

PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE

PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE BYFORNYELSE OG BUTIKSFACADER PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE 2011 Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Tekst, foto og layout, Byarkitektur Trykt, februar 2012 Præmieret 2011 for Byfornyelse Badstuegade 1A Mejlgade

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

De 10 bud. Retningslinier for ændringer og forbedringer af Skælskør bymidte

De 10 bud. Retningslinier for ændringer og forbedringer af Skælskør bymidte De 10 bud Retningslinier for ændringer og forbedringer af Skælskør bymidte Indholsfortegnelse Hæftet er udarbejdet af Plan og Erhvervsudvikling i samarbejde med Afdeling for Byggeri i Slagelse Kommune.

Læs mere

iltning på Strandvejen Greve Kommune Sk

iltning på Strandvejen Greve Kommune Sk Skiltning på Strandvejen Greve Kommune Retningslinier for Skiltning på Strandvejen. Redaktion, layout og grafisk tilrettelæggelse: Birgitte Beenfeldt Revision: Side 15. 2013,Vin@greve.dk Greve Kommune

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. MAG I STRAT E NS 2. AFDELI NG

ÅRHUS KOM MUN E. MAG I STRAT E NS 2. AFDELI NG ÅRHUS KOM MUN E. MAG I STRAT E NS 2. AFDELI NG Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Sagsbehandler Telefon INDSTILLING 25. marts 2004 01.10A23/SA/00/02284-039 Søren Merrald 8940 2725 Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BYFORSKØNNELSE I FREDERICIA A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har i 2012 doneret 50

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse i Faaborg- Midtfyn Kommune I denne folder kan du læse om mulighederne for at søge tilskud til renovering af

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte

Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte Indhold Indledning 3 Facader 4 Tage, kviste og skorstene 6 Vinduer, døre og porte 8 Baldakiner og markiser 9 Skilte 10 Belysning 12 Antenner 13 Facaderådet

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

Humleby's lokalplan Københavns Kommune

Humleby's lokalplan Københavns Kommune Humleby's lokalplan Københavns Kommune Lokalplan nr. 268 Lokalplan for området begrænset af Vesterfælledvej, nordskellet af ejendommen matr.nr.225 Udenbys Vester Kvarter, København, nord og vestskellet

Læs mere

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. september 2015 Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr.1013, Bevarende lokalplan for

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 Arkitektonisk 4 Miljømæssig 5 Originalitet 4 Samlet bevaringsværdi 4 Udpeget i år: 2008, rev. 2011 Ejendomsnr.: 3309 Matrikelnr.: 1aq Adresse: Vestergade

Læs mere

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Københavns Kommune har udarbejdet et sæt retningslinjer for solceller. Formålet med retninglinjerne er at foretage en kvalificeret afvejning

Læs mere

Skilte og facader. - i Ringe Kommune. Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune

Skilte og facader. - i Ringe Kommune. Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune Skilte og facader - i Ringe Kommune Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune INDHOLD Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Indledning side 4 Afgrænsning side 6 Facader side 8 Skilte

Læs mere

Lokalplanen er overordnet blevet passet ind i den nye skabelon, skabt til Nordfyns Kommune.

Lokalplanen er overordnet blevet passet ind i den nye skabelon, skabt til Nordfyns Kommune. Notat Vedrørende ændringer i forslag til Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense, set i forhold til Lokalplan 1-125 Bevarende Lokalplan for Bogense Bymidte. Overordnet: 20-06-2007 I forbindelse

Læs mere

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Ting- og Arresthuset er opført 1856 efter tegninger af kgl. bygningsinspektør Ferdinand

Læs mere

Brevkasseanlæg en vejledning. Planlægning og byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune

Brevkasseanlæg en vejledning. Planlægning og byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Brevkasseanlæg en vejledning Planlægning og byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Indhold Brevkasseanlæg - en vejledning Udgiver Århus Kommune Teknik & Miljø Byarkitektur Juni 2009 Udarbejdet af: Planlægning

Læs mere

Regelgrundlag Efter byggelovens 16, jf. 2, stk. 2 skal der søges om byggetilladelse for at opsætte altan eller anlægge tagterrasse.

Regelgrundlag Efter byggelovens 16, jf. 2, stk. 2 skal der søges om byggetilladelse for at opsætte altan eller anlægge tagterrasse. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Krav til altaner og tagterrassers udformning Notatet redegør for forvaltningens praksis vedrørende

Læs mere

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Det gælder også for erhvervskvartererne, som jo er en del

Læs mere

Rettelsesblad. ØK / Byråd 041 Gallemarkskvarteret Næstved

Rettelsesblad. ØK / Byråd 041 Gallemarkskvarteret Næstved Bevaringsværdige bygninger er markeret med en rød farve på kortbilag 3 til lokalplanen. Disse bygninger er omfattet af bestemmelser for bebyggelses udformning og fremtræden i 8.1-8.40 Miljøunderstøttende

Læs mere

LOKALPLANFOLDER. Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998

LOKALPLANFOLDER. Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998 LOKALPLANFOLDER Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998 Bestyrelsen ønsker med denne lokalplanfolder er at tydeliggøre den del af lokalplanen, som vedrører Hvidkildehusene.

Læs mere

facader & skilte i København Københavns Kommune

facader & skilte i København Københavns Kommune facader & skilte i København Københavns Kommune 1 facader & skilte Udgivet af Bygge- og Teknikforvaltningen, Københavns Kommune, 2001. Tekst: Plandirektoratet. Redaktion: Byggedirektoratet og Plandirektoratet.

Læs mere

Stephen Willacy, Stadsarkitekt:

Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Aarhus står over for en ganske overvældende udvikling, hvor byens fysiske rammer udvides, og bykernen fortættes. Det er helt unikt, og der ligger et stort arbejde i at sikre

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

6 - Engtoftevej_situationsplan_005_ Hører til journalnummer: P Udskrevet den TEGN. NR. 005

6 - Engtoftevej_situationsplan_005_ Hører til journalnummer: P Udskrevet den TEGN. NR. 005 6 - Engtoftevej_situationsplan_005_20151026 1 TEGN. NR. 005 6 12 - Engtoftevej_facade_210_20151120 1 Ny tagterasse trappehus Nye ovenlys Nyt ovenlys Nye ovenlys Nyt ovenlys Ny kvist 12 Engtoftevej nr.

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord... Indledning... 3. 1. Vejledning... 6

Indholdsfortegnelse. Forord... Indledning... 3. 1. Vejledning... 6 Indholdsfortegnelse SIDE Forord... l Indledning... 3 1. Vejledning... 6 1.1. Facadeudformning... 6 1.2. Vinduer... 8 1.3. Kviste og ovenlysvinduer... 10 1.4. Markiser og baldakiner... 12 1.5. Facadeskilte...

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 9-09-017 Sagsnr. 017-0497 Dokumentnr. 017-0497-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hasselvænget. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hasselvænget. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 334 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Hasselvænget Vanløse Bevaring m.v. Boligområde Februar 2001 Lokalplan nr. 334 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Storegade 26 Torstensvej 5 HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Introduktion Bygningsforbedringsudvalgets møder 2012 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse

Læs mere

Lokalplanlægning for bevaringsværdig ejendom

Lokalplanlægning for bevaringsværdig ejendom Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 16. oktober 2014 bevaringsværdig ejendom Udarbejdelse af bevarende lokalplan for etageejendom beliggende Samsøgade 21, 8000 Aarhus

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD Historie Holbæk Slots Ladegård er en tidligere avlsgård tilhørende Holbæk Slot. Ladegårdens historie rækker

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: SMEDELUNDSGADE, HOLBÆK Historie Navnet Smedelundsgade har rødder tilbage i middelalderen, hvor smedene med deres brandfarlige virksomheder

Læs mere

Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET. Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag FORSLAG

Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET. Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag FORSLAG Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag Indhold Indledning - Baggrund og hovedformål 3 1 Butiksfacader 4 2 Farver 4 3 Skiltetyper

Læs mere

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen.

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen. Bygningskultur Arkitekturpolitik Hvad er arkitektur? Hvad er kvalitet? Hvad kan kommunen gøre? Handlinger Fredede og bevaringsværdige bygninger Udpegede bevaringsværdige bygninger Kulturhistorie 2 3 4

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 26. maj 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-18:15 Medlemmer: Fraværende: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 726 Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden 23 og 25, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 4. april 2005 via Magistraten J.nr. JTK/04/00762 Den Ref.: Tlf.nr. hj/ar 8940 2519

Læs mere

Om- og tilbygning til Søjlehuset, Guldsmedgade

Om- og tilbygning til Søjlehuset, Guldsmedgade Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. marts 2014 Om- og tilbygning til Søjlehuset, Guldsmedgade d og Omsorg Tilladelse til at ombygge erhverv til boliger, etablere altaner

Læs mere

Skilte- og facadevejledning

Skilte- og facadevejledning - Aalborg Kommune Side 1 af 1 Presse Web-TV Min Side Sitemap Blanketter Selvbetjening English politik manualer Forside Om kommunen Skiltning skal medvirke til at understøtte de arkitektoniske kvaliteter

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lyset. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Bevaring m.v. Boligområde.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lyset. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Bevaring m.v. Boligområde. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 270 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Lyset Valby Bevaring m.v. Boligområde KONGSBAK INFORMATIK Juni 1996 Ksbenhavns Kommunes Planorientering

Læs mere

A 4 2. For området Odinsgade - Thorsgade - Olaf Ryes Gade - Vindegade

A 4 2. For området Odinsgade - Thorsgade - Olaf Ryes Gade - Vindegade A 4 2 LPLAN NR For området Odinsgade - Thorsgade - Olaf Ryes Gade - Vindegade Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, fx om : - anvendelse

Læs mere

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt.

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt. Edisonsvej 12 (ejerboligforening) Bygherre: Ejerforeningen Edisonsvej 12 Rådgiver: Falkon A/S Administrator: Husen Advokater Dato: 28-04-2014 Matr. nr. 30m, Frederiksberg Opførelsesår: 1891 Etager: 4 SAVE-værdi:

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier IDENTIFIKATION Kommune Varde Kommune Adresse Debelvej Landsejerlav Allerslev By, Outrup 325 Kommune nr. 573 Hus nr. 30 Matrikel

Læs mere

Forord 3. Skilte 6. Reklamer 7

Forord 3. Skilte 6. Reklamer 7 Skiltepolitik Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhvervsområder 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18 Ansøgning og tilladelse 20 2 Forord

Læs mere

naboorientering november 2014 Arkitektfirma maa / Danske Ark Claus Jensen Vestergade 48G 8000 Århus C telf.: 87 30 02 40 claus@cj-arkitekter.

naboorientering november 2014 Arkitektfirma maa / Danske Ark Claus Jensen Vestergade 48G 8000 Århus C telf.: 87 30 02 40 claus@cj-arkitekter. AArhus naboorientering november 2014 @cj-arkitekter.dk 2 Den nye bebyggelse 2 er tegnet på den grund, hvor der idag er opt baraklignende 1-etages byggeri. Disse eksisterende bygninger er idag indrettet

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Frederiksberg Kommune Byggeri og Arkitektur Smallegade Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Byggeri og Arkitektur Smallegade Frederiksberg Frederiksberg Kommune Byggeri og Arkitektur Smallegade 1 2000 Frederiksberg A N D R A G E N D E 26. september 2016 Rev. 20.12.2016 4744br03 gh Ejendommen: Matr. nr.: Ejer: Vedr.: Frydendalsvej 3, 1809

Læs mere

Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i Lokalplan 91 og 91A samt Lokalplanforslag SK 46 med henblik på sammenligning

Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i Lokalplan 91 og 91A samt Lokalplanforslag SK 46 med henblik på sammenligning Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i og 91A samt med henblik på sammenligning Nye Bestemmelser i i forhold til gældende lokalplaner er markeret med fremhævet skrift i kolonnerne for

Læs mere

En rundtur i Lyset på godt og ondt

En rundtur i Lyset på godt og ondt En rundtur i Lyset på godt og ondt Inden for de seneste 5-7 år er der sket en kolossal udvikling i Lyset. Der er blevet solgt rigtig mange huse, og det har blandt andet betydet at nye ejere er gået i gang

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Et af de nyere tiltag i forbindelse med adgange er bygningsreglementets krav om niveaufrie adgange, så bevægelseshandicappede

Et af de nyere tiltag i forbindelse med adgange er bygningsreglementets krav om niveaufrie adgange, så bevægelseshandicappede Indpasset facade, Kolding. Skiltning i forbindelse med indgangsparti, Kolding. Skiltning på vindue, Christiansfeld. 2 BYMIDTER I bymidterne er skiltningen mindst i omfang og antal. Bykarakteren opleves

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.27_345. Tølløse Avlsgård

LOKALPLAN NR. 1.27_345. Tølløse Avlsgård LOKALPLAN NR. 1.27_345 Tølløse Avlsgård Ændring af lokalplan nummer. I forbindelse med Kommunesammenlægningen i 2007 har denne lokalplan sammenfaldende lokalplannummer med andre lokalplaner indenfor Holbæk

Læs mere

L O K A L P L A N N R.

L O K A L P L A N N R. L O K A L P L A N N R. Facader og skilte i Vejle Midtby 1 0 0 0 V E J L E K O M M U N E GIVE JELLING VEJLE Vejle midtby EGTVED BØRKOP Godkendt af Vejle Byråd den 16.12.2009 Offentligt bekendtgjort den

Læs mere

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene.

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene. Bilag 2 I det følgende er vist en lang række eksempler på gode og dårlige facader, skilte, byinventar med mere. Alle eksemplerne på siderne 2-3 2-12 stammer fra Nørregade, mens de efterfølgende stammer

Læs mere

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 70 B Slagelse Bygrunde. BELIGGENDE: Bjergbygade 3 4200 Slagelse KOMMUNE: Slagelse kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER:

Læs mere

LOKALPLAN 116. For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 116. For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 116 For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens

Læs mere

FACADEREGULATIV FOR STRANDVEJSKVARTERET

FACADEREGULATIV FOR STRANDVEJSKVARTERET Facaderegulativ 1. udkast til trykning FACADEREGULATIV FOR STRANDVEJSKVARTERET Facaderegulativet indeholder regler om facader, vinduer og døre. Det er også her du kan læse om franske altaner, tagvinduer,

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. februar 2005 J.nr. Ref.: Tlf.nr. JTK/04/01651/00.01.51.A21/6-89 ar 8940

Læs mere

Ølbycentret. Skilteregler

Ølbycentret. Skilteregler Ølbycentret Skilteregler 00 Regler for skilte og andet facadeudstyr i Ølbycentret Om skilte og skilteregler Formålet med skilteregler er at fremme god skiltning. God skiltning God skiltning opnås gennem

Læs mere

Indstilling. Cort Adelers Gade 17A-19, Århus N opførelse af etageboligbebyggelse i 5 etager. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Cort Adelers Gade 17A-19, Århus N opførelse af etageboligbebyggelse i 5 etager. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. december 2008 Cort Adelers Gade 17A-19, Århus N opførelse af etageboligbebyggelse i 5 etager Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. september 2004 via Magistraten J.nr. JTK/04/02149 Ref.: Tlf.nr. hj/ar

Læs mere

Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse

Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse TAG Retningslinier for bygningsdele og detaljer indenfor forskellige bevaringskategorier. Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 28. september 2010 Alle ansøgninger vil dog blive behandlet efter en konkret

Læs mere

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet.

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Motivering for præmiering af de enkelte ejendomme beskrives kort i det følgende: Butiksfacader: Skovvejen

Læs mere

Svar vedr. høring af indsigere Engtoftevej 1, Frederiksberg C Matrikelnr. 25fv journal nr

Svar vedr. høring af indsigere Engtoftevej 1, Frederiksberg C Matrikelnr. 25fv journal nr 1 - Svar_vedr_høring_20160114 3 1 GWITT/ v. Gunhild Witt Arkitekt MAA Nyhavn 42A, 5 tv. 1051 København K Kbh. d. 14. januar 2016 Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø-afdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport I notatet redegør forvaltningen

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

VEDRØRENDE PRINCIPIEL ANSØGNING OM NY BEBYGGELSE NAVNLØS / SCT. NICOLAJ GADE I VIBORG

VEDRØRENDE PRINCIPIEL ANSØGNING OM NY BEBYGGELSE NAVNLØS / SCT. NICOLAJ GADE I VIBORG Dato J.nr. Assistent Dir. tlf. E-mail 24. juli 2014 116843-218725 Birthe Lindgaard/HNI +45 88 91 94 19 bil@dahllaw.dk Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Att.: Ann Hamborg, Karl Johan Leegaard Jensen

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom Om og nybygning af eks. etageejendom EKSISTERENDE FORHOLD - PLACERING ADRESSE Åboulevarden 52 1960 Frederiksberg C Matr. nr. 18 b af Frederiksberg BYGHERRE Ejer: 53 ApS H.C. Ørstedsvej 27 Lejl. 27 1879

Læs mere

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER INDLEDNING I det Frederiksbergske villakvarter omkring den sydlige del af Bülowsvej er det ønsket at nedrive en eksisterende gammel erhvervsbygning som er nedslidt og som arkitektonisk

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 6 bygninger, hvoraf 3 er sammenbyggede. Bygningerne er fra perioden 1896 til 1997. Bygning 1 Grå bygning Bygningen er fra 1896

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 16:00 Møde afsluttet: 17:00 Mødelokale: Kystagerparken, Høvedstensvej 45 Medlemmer: René Langhorn, Maria Staghøj Durhuus, Peter Lougart, Morten

Læs mere

Lokalplanen i populærudgaven

Lokalplanen i populærudgaven Lokalplanen i populærudgaven Bestyrelsen har udarbejdet denne populærudgave af lokalplanen. Populærudgaven indeholder de væsentligste juridisk bindende bestemmelser fra lokalplanen, og kan bruges til at

Læs mere