Forord. En levende by

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. En levende by"

Transkript

1

2

3 Indhold 3 Forord 5 Tage 9 Kviste og tagvinduer 14 Facader 19 Vinduer 28 Døre 32 Porte og gennemgange 35 Trappeopgange 38 Altaner og karnapper 43 Tilbygninger 46 Butiksfacader 51 Beplantning og forarealer 59 Administration 64 Råd og vejledning 65 Adresser 66

4 4

5 Forord 5 En levende by Århus midtby er et sted med historie, kultur, smukke og statelige bygninger, travle butiksstrøg, pladser og grønne parker - mange forskellige elementer, som tilsammen skaber bymiljøet. Men byen ændrer sig hele tiden. Der sker forandringer, som nu og her måske ikke har den store betydning for det samlede bybillede, men efterhånden vil de mange små forandringer medføre, at byen skifter ansigt på godt og ondt. Byens gadebilleder opfattes som helheder, selv om ikke to huse er ens. Bygningernes arkitektur, materialer, farver, tilgængelighed m.v. påvirker opfattelsen af den enkelte bygning og bybilledet. Ombygninger og nybyggeri må ske med omtanke for denne helhed. Denne håndbog om kvaliteter i byen har til formål at fremme den arkitektoniske kvalitet, når der renoveres, bygges om og tilføjes nyt på bygninger i midtbyen. Gennem gode eksempler og anbefalinger skabes der opmærksomhed på arkitektur og bymæsige kvaliteter. Håndbogen henvender sig til arkitekter, håndværkere, bolig- og butiksejere som inspiration og vejledning. Enhver situation er unik og fordrer individuelle overvejelser. I den kommunale sagsbehandling lægges der således op til en dialog mellem bygherre og kommunen i bestræbelsen på at nå de bedst mulige resultater. Se i øvrigt Rådmand Poul B. Skou Magistratens 2. Afdeling 10 krav til kvalitet En folder med tekniske krav i forbindelse med støttet byfornyelse. Stadsarkitektens Kontor 2003

6

7 Tage Kviste Tagvinduer

8 8

9 Tage 9 Århus set ovenfra er præget af saddeltage og mansardtage, oftest med røde eller glaserede teglsten. Andre tagmaterialer kan dog være skifer, eternit, pap, zink, kobber og beton. Tagfladen fremstår ofte klar og ubrudt, da mange bygninger tidligere blev opført uden egentlig indretning af tagetagen. I mange byejendomme kan der indrettes nye tagboliger i loftsetager, der i dag er uudnyttede eller anvendes som pulterrum. Her kan der være mulighed for indretning af veldisponerede boliger med fine lys- og udsigtsforhold. Loftsetagen vil også kunne lægges sammen med lejlighederne neden under, som derved udvides med ekstra opholdsrum. Nutidige ønsker om indretning af tagetagen til boligformål kan medføre store ændringer i tagfladen i form af nye kviste eller andre former for lysindtag, elevatorskakte og eventuel ændret tagform. Disse indgreb i en bygning skal foretages med stor omtanke. Se i øvrigt Himmelrum - Boliger på byens tag. Kell Elgstrøm, Bodil Schnipper. Arkitektur Forum Boliger på byens tag. By- og Boligministeriet Den 5. facade. Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen 1996.

10 10 Tage Brandkamme skal bevares og afdækkes med teglsten eller zink. Tårne og spir bør bevares eller genetableres i den oprindelige udformning og med tagbeklædning og detaljer som oprindeligt. Elevatorer, ventilationsanlæg og andet, der bryder tagfladen bør så vidt muligt placeres, så det ikke er synligt fra gadesiden og bør tilpasses det konkrete hus. Store antenner og parabolantenner bør placeres så diskret som muligt og med hensyntagen til omgivelserne. Renoveret ejendom i Park Allé. Oprindeligt tegltag og nye kviste tilpasset bygningens arkitektur.

11 Tage 11 Anbefalinger Tagprofilet bør som hovedregel ikke ændres, f.eks. ved forhøjelse eller ny taghældning. I særlige tilfælde, f.eks. i forbindelse med udnyttelse af tagrum til beboel-se, hvor en ændring af tagprofilet kan komme på tale, skal denne ændring vurderes i forhold til bygningens arkitektur og nabobygningerne. Ved udskiftning af tag bør der bruges materialer, der passer til huset og omgivelserne. Tagmaterialet skal med andre ord passe til bygningens karakter. Naturskifer bør udskiftes med samme materiale. Eventuelt genbruges den gamle naturskifer til gadesiden, mens eternitskifer kan benyttes mod gårdsiden. Tagrender og tagnedløb bør udføres i zink eller kobber i overensstemmel-se med bygningens arkitektur. Skorstene bør istandsættes eller føres tilbage til deres oprindelige udformning. Se i øvrigt 10 krav til kvalitet En folder med tekniske krav i forbindelse med støttet byfornyelse. Stadsarkitektens Kontor 2003

12 12

13 Kviste og tagvinduer 13 Kviste findes i mange udgaver og er ofte en væsentlig del bygningens arkitektur. Den løsning, der forekommer rigtig ét sted, kan være forkert et andet. Nye kviste, ovenlys og tagvinduer skal derfor udformes og placeres med omtanke og hensyntagen til bygningens arkitektur. Tagvinduer med store glasflader kan virke meget dominerende i en tagflade, og for både kviste og tagvinduer gælder, at det er bedre med få og små, som efterlader en sammenhængende tagflade. Mansardkvistene indgår i bygningens rytme. Helgenæsgade 2.

14 14 Kviste og tagvinduer Ved inddragelse af nye boligarealer over mansard bør nye kviste minimeres i antal og størrelse og tilpasses bygningens arkitektur og rytme i facaden. Kviste må ikke anbringes tæt på andre kviste, tagryg, skotrender og andre sammenskæringer. Tagvinduer bør udføres så små som muligt. Tagvinduer må ikke placeres tæt på kviste, tagryg, taghjørner og andre sammenskæringer. Ovenlysvinduer bør placeres harmonisk i forhold til de underliggende etager. Nye tagterrasser vurderes individuelt og tilpasses husets arkitektur. Eventuelle nye kvistaltaner bør kun placeres mod gårdsiden og tilpasses bygningens arkitektur. Kvistaltaner placeres således, at rækværket holdes bag facadeflugten. Tagfod og hovedgesims må ikke gennemskæres. Renoverede kviste. Graven. Nye kviste. Bagbygning i Graven og Studestalden på Kystvejen.

15 Kviste og tagvinduer 15 Anbefalinger Eksisterende kviste bevares og istandsættes i samme materialer og dimensioner som oprindeligt. De bør ikke erstattes af ovenlysvinduer. Ved udskiftning bør kviste udføres i samme materiale og dimensioner som de oprindelige. Efterisolering af kviste bør foretages indvendigt. Isoleringstykkelsen i kvistflunker bør begrænses. Se i øvrigt Vejledning om kviste Århus Kommune, Magistratens 2. Afdeling. Bygningsinspektoraterne Informationsblade om bygningsbevaring. Kviste og tagvinduer. Nyt bud på indretning af tagterrasse. Ingerslevs Plads.

16

17 Facader

18 18

19 Facader 19 Selvom det enkelte hus måske ikke er bemærkelsesværdigt i sig selv, er det med til at skabe rammen om gaden. Det gælder om at bevare de arkitektoniske kvaliteter, som de traditionelle miljøer og bygninger repræsenterer. Det er ikke alle huse, der nødvendigvis skal bevares uændrede. Der kan være behov for virkelig at forny en bygning, for at den kan leve op til nye funktionskrav. Det er her vigtigt, at ændringerne tilfører bygningen nye arkitektoniske kvaliteter. Facaden er husets ansigt og kan være fuld af detaljer, et vidnesbyrd om håndværkeres duelighed og forståelse for traditionen og respekt for omgivelserne. En god strategi er at rense al overflødig støj af facaden. F.eks. fjerne store skilte og facadebeklædning og søge at få bygningen til at fremstå som en helhed, skabe harmoni mellem etagerne og få huset til at stå på jorden. Det kan være nødvendigt at føje nyt til, og ny arkitektur kan sagtens indpasses i et gammelt bybillede, når det gøres med respekt for gadebilledets skala, farver og materialetradition. Det enkelte hus er med til at skabe homogenitet i gaden. Knudrisgade.

20 20 Facader Ved udskiftning af mindre facadepartier bør anvendes gamle patinerede sten og mørtel af samme materialesammensætning som den eksisterende mørtel. Ved større arbejder kan reparationen indgå som et nyt element i facaden. Fuger omfuges, så de fremstår som oprindeligt. Reparation af enkelte fuger bør udføres i samme materiale og indfarves som de øvrige fuger. Facadens farver bør afstemmes efter omgivelserne og husets arkitektur. Valg af farver på sokkel, gesimser, bånd, vinduesindfatninger m.v. bør også Facaden er ført tilbage til det oprindelige udseende. Grønningen 4-6/Grønnegade 91.

21 Facader 21 Anbefalinger Ved ændring og istandsættelse af facaden bør den bevare sin oprindelige karakter. Ved usikkerhed om den oprindelige facades udseende anbefales ejeren/teknikeren at søge hjælp hos bygningsmyndighederne. Nye elementer udformes i harmoni med byggestilen og naboejendommene. Ejeren skal i mange tilfælde søge tilladelse hos bygningsmyndighederne ved ændringer af facaden. Udskiftning af sten i special format. Områder med udskiftede sten fremstår endnu tydeligt.ridehuset. Afrensning af blank mur bør foretages skånsomt, f.eks. ved vandsivning eller nænsom lavtryksblæsning. Forinden afrensning bør det overvejes, hvordan en ren facade indgår i helheden. Der kan laves en afrensningprøve forinden afrensning af hele facaden. Mursten bør ikke renses så kraftigt, at de får udseende som nye. En kraftig rensning kan medføre, at murstenes brandhud ødelægges og tilsmudsning øges. Det anbefales at rådføre sig med professionelle rådgivere. Renoveret ejendom. Dalgas Avenue og Fåborggade.

22 22 Facader foretages i overensstemmelse med facadens arkitektur. Der kan eventuelt afsættes farveprøve, således at farven kan vurderes på afstand inden valg. Detaljer og facadeudsmykning bør bevares eller eventuelt genetableres. Udsmykningen renoveres i samme materiale som den oprindelige. Der bør benyttes diffusionsåben maling ved maling af en facade, således at muren kan ånde. Nybyggeri i eksisterende husrækker bør ske med hensyntagen til de eksisterende bygninger. Bygningsmyndighederne vurderer hvert byggeri individuelt. Husenes farver er afstemt og indgår i helheden. Amaliegade.

23 Facader 23 Gårdfacader, der oprindeligt fremstår i blank mur, bør ikke vandskures eller pudses. Ny arkitektur med respekt for den helhed den placeres i. Bank i Rosensgade. Nyt byggeri med sin egen arkitektur men alligevel en del af helheden. Boligejendom i Norsgade.

24 24 Facader Isolering bør arkitektonisk set ske indefra. Der bør ikke være nogen form for udvendig isolering eller anden form for beklædning på gadefacaden. Facaden bør således ikke skjules bag beklædning af trælister, kunststofplader eller lignende. Isolering af gavle bør udføres enten med isoleringsmateriale, som pudses, eller med skalmur. Udvendige kabler og ledninger bør føres, så de ikke er synlige. Kabelskabe placeres i henhold til kommunens vejledning om placering af kabelskabe. Indmuret kabelskab. Ole Rømers Gade 42. Udvendig isolering af gavl. Byfornyet ejendom i Ewaldsgade.

25 Facader 25 Se i øvrigt Infill-byggeri. Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen 1994 Kabelskabe -Vejledning om placering af kabelskabe i det offentlige byrum. Århus Kommune 2001 Raadvads hjemmeside. Renoveret ejendom i Heibergsgade.

26

27 Vinduer Døre Porte Gennemgange Trappeopgange

28 28 Vinduer De originale vinduer i en ældre bygning har stor arkitektonisk og bygningskulturel betydning. I 1970 erne og 80 erne fik en stor del af bygningsmassen udskiftet de oprindelige vinduer med nye vinduer med termoruder. I takt med de omfattende vinduesudskiftninger blev mange gadestrækninger æstetisk og bygningskulturelt fattigere og bybilledet mindre oplevelsesrigt. Udviklingen er dog gået i retning af vinduer af et mere klassisk tilsnit, som er tættere på de oprindelige vinduer. Samtidig er der fokus på de gamle vinduers kvalitet og holdbarhed. Hvor der tidligere ikke var nogen diskussion om udskiftning til nye vinduer, tales der i dag meget for bevaring af de gamle vinduer. En variation af vinduesformater. Horsensgade.

29 Vinduer 29 Anbefalinger Oprindelige trævinduer bør i videst muligt omfang sættes i stand. Trækvaliteten er generelt bedre end ved moderne vinduer, og de gamle vinduer er mere harmoniske i deres udformning. Koblede ruder direkte indvendigt på vinduerne bevarer vinduernes oprindelige lethed. Ved renovering bør beslag, hjørnebånd og hængsler bevares eller udskiftes med tilsvarende. Fiskergade 8 Nye vinduer i oprindelig stil. Volden.

30 30 Vinduer Nye vinduer bør have de samme formater og opdelinger som de oprindelige, afpasset efter bygningens øvrige udformning. De nye vinduer bør endvidere have samme oplukningsmåde som de oprindelige (sidehængslet og udadgående). Vinduer af plast bør ikke sættes i ældre ejendomme. Der bør ikke bruges vinduer med snydesprosser. Vinduer kan udskiftes til vinduer med en kombination af træ og metal, såfremt bygningens arkitektoniske værdier respekteres. Der bør ikke være ekstra spejlende virkning i glasset. Farven på karme og rammer bør afpasses facadens farver og nabobygningerne. Sålbænke bør være i tegl, puds, skifer eller beton. Nye vinduer. Bogensegade.

31 Vinduer 31 Se i øvrigt Informationsblade om bygningsbevaring - døre og vinduer. (raadvad - vinduet) Mange hjørnebutikker er efterhånden nedlagt, og der er indrettet boliger i stedet. Ved ændring fra butik til beboelse bør der tages hensyn til ejendommens arkitektur. De store butiksvinduer kan udgøre et væsentligt arkitektonisk bidrag til ejendommen, og en tilmuring af vindueshullerne kan i disse tilfælde være ødelæggende for ejendommens facade. Samtidig bør man være åben overfor de gode muligheder for lysindfald i de ellers mørke stuelejligheder, som de oprindelige butiksvinduer giver. Ombygget butikshjørne. Blegdammen.

32 32 Døre En vigtig detalje i facaden er hoveddøren. Gennem tiderne har håndværkerne gjort meget ud af udformningen af gadedøren med dekorationer, farver m.v. De originale døre vidner om den tids håndværk og stil og har ofte været et led i bygningens dekoration. Hvor der stadig findes originale døre, bør man værne om dem, istandsætte og vedligeholde. Ved udformning af nye hoveddøre og ændrede adgangsforhold kan der hentes stor inspiration og vejledning i gamle bygningstegninger og historiske fotos. Døren og dens omgivelser er en del af husets personlighed. Janus la Cours Gade.

33 Døre 33 Anbefalinger Ved udskiftning af hoveddøren bør den nye udføres som den oprindelige eller som en nyfortolkning, så den passer til ejendommens stil og arkitektur. Originale låse, greb, brevindkast m.v. bør bevares og istandsættes. Nyt udstyr tilføjes i et enkelt design. Dørtelefon og navneskilt bør tilpasses den enkelte dørs stil. Nødvendig belysning ved en gadedør bør være enkel og tilpasset dørens stil. Belysningsarmaturer, der er er udformet i sammenhæng med dørpartiet, bør bevares. Velbevaret dør. Ingerslevs Boulevard 4.

34 34 Døre Trappesten i granit bør bevares eller genskabes. Betontrappesten med klinker bør undgås, da de bryder samklangen med bygning og gaderum. Hvis adgangsforholdene ændres markant, bør eventuelle nye dele nøje tilpasses bygningen i udformning og materialevalg. Se i øvrigt Mellemrummets arkitektur - et arkitektonisk kvarterløft i Århus. Århus Kommune og SBS Byfornyelse 2002 bør til- Gelænder eller håndbøjler monteret i forbindelse med gadedøre passes bygningens og dørpartiets arkitektur. Informationsblade om bygningsbevaring - reparation af døre og porte. Granittrappen er en del af bygningens arkitektur. Ingerslevs Plads 2.

35 Porte og gennemgange 35 Porten og portrummet er med til at præsentere huset udadtil og er ofte udformet med stor omhu og mange detaljer. Ved ombygninger skal portrum og gennemgange bevares, så der stadig er adgang til gården. Portrum med stor detaljering. Belægningen i portrummet hænger sammen med fortovsbelægningen. Mejlgade 7.

36 36 Porte og gennemgange En ny portlåge bør være udformnet i overensstemmelse med bygningens arkitektur, og nutidige krav til tilgængelighed. Materialer og farver bør tilpasses husets arkitektur. Portrummets detaljering bør bevares. Nøgleboks f. eks. til brandvæsenet bør indpasses i murværket. Ny portlåge. Mejlgade 55 B. Indgangsdør og portlåge udført i samme materialer. Max Müllers Gade 10.

37 Porte og gennemgange 37 Se i øvrigt Mellemrummets arkitektur - et arkitektonisk kvarterløft i Århus. Århus Kommune og SBS Byfornyelse Informationsblade om bygningsbevaring - reparation af døre og porte. Isolering og brandsikring af portrum bør tage hensyn til rummets oprindelige detaljering. Gamle porte bør bevares. De kan om nødvendigt forsynes med skjult automatik. Ved isætning af nye portlåger, anbefales det at sikre tilstødende lejligheder mod støjgener. Port i Grønnegade.

38 38 Trappeopgange Opgang i Heibergsgade.

39 Trappeopgange 39 Anbefalinger Brandsikring af hovedtrappen bør udføres med respekt for trappeopgangens detaljering og arkitektur. Ved brandsikring af eksisterende entredøre bør der tages hensyn til dørpartiets udformning. Nye entredøre bør i stil og farver tilpasses trappeopgangens øvrige stil. Navneskilte, belysning og øvrigt inventar bør udformes i overensstemmelse med trappeopgangens stil. Se i øvrigt 10 krav til kvalitet En folder med tekniske krav i forbindelse med støttet byfornyelse. Stadsarkitektens Kontor 2003 Retningslinier for nedlæggelse af bagtrapper. Århus Kommune, Magistratens 2. Afdeling. Bygningsinspektoraterne. Renoveret portrum. Østbanetorv 6.

40

41 Altaner Karnapper Tilbygninger

42 42

43 Altaner og karnapper 43 Før 1900 blev der kun bygget få altaner som dekorative elementer på finere etagehuse. Efter 1900 blev altaner og karnapper mere almindelige, og de havde ikke kun en dekorativ funktion. Altanerne blev anvendt som et udendørs opholdssted, og karnapperne var en udvidelse af opholdsrummene. Nogle steder blev altaner og karnapper bygget sammen, med en altan i øverste etage og karnapper i de underliggende etager. Karnaphusene er et karakteristisk Århusmotiv. Især på Frederiksbjerg er der en rigdom af ejendomme med karnapper, som giver kvarteret sine helt specielle gadebilleder. Karnapperne er anvendt som et dekorativt element på facaderne og er ofte rigt udsmykkede. Karakteristiske karnapejendomme i Hendrik Pontoppidans Gade.

44 44 Altaner og karnapper Anbefalinger Ældre altaner bør renoveres, således at de bevarer deres arkitektoniske udtryk. Er altanerne så nedbrudte, at en udskiftning er nødvendig, bør de genopføres og tilpasses husets arkitektur. Ændring af oprindelige altaner til franske altaner bør kun ske i særlige tilfælde. Som hovedregel bør franske altanere etableres på gårdfacaden. Enkelte, tilfældigt placerede altaner bør ikke forekomme. Nye altaner bør etableres på gårdfacaden i harmoni med bygningens arkitektur og under hensyntagen til helheden. Ny altan. Rosensgade. Nye altaner på hjørnet af Frederiks Allé og Ewaldsgade.

45 Altaner og karnapper 45 De eksisterende altanrækværker bør renoveres og genanvendes eller udskiftes til nye i tilsvarende materiale evt. med en nutidig forenklet form. Karnapper bør vedligeholdes og renoveres på en hensynsfuld måde, så udsmykning og detaljer kan bevares. Ved renovering af karnapper bør indmurede bærejern undersøges for tæringer. Hjørnekarnap. Fynsgade

46 46 Tilbygninger Tilbygning i Ankersgade.

47 Tilbygninger 47 For at skabe tidssvarende boliger må den eksisterende bygning ofte udvides. Som regel er formålet at indrette bad eller tidssvarende køkken i de ofte små lejligheder, og en tilbygning kan således give indretningsmuligheder, som ellers kan være vanskeligt at opnå inden for den eksisterende bygnings rammer. Anbefalinger Tilbygninger må som hovedregel kun foretages mod gårdsiden. Dog er det ikke alle gårdfacader, der er velegnede, enten fordi de har en bevaringsværdi eller udgør en helhed, som ikke bør brydes. Tilbygningens udformning skal vurderes i hvert enkelte tilfælde i forhold til den eksisterende bygnings dimensioner, form og farver. Selve tilbygningen bør indeholde opholdsrum eller køkken, så der fra boligen er mulighed for en god visuel kontakt til friarealerne. Elevatorer og badeværelser bør så vidt muligt placeres inden for den eksisterende bygning. Se i øvrigt 22 tårne. Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen Let tilbygning. By- og Boligministeriet Elevatortilbygninger skal vurderes i hvert enkelte tilfælde i forhold til den eksisterende bebyggelse. Ved tilbygning bør der tages hensyn til indblikgener og skygge i forhold til nabobebyggelse. Der gøres opmærksom på, at nabohøring kan være påkrævet.

48

49 Butiksfacader

50 50

51 Butiksfacader 51 Tidligere tiders butiksindretning har i stort omfang behandlet stueetagen som en selvstændig enhed uden sammenhæng med husets øvrige etager. Butiksskiltene har omfattet store dele af facaden i form af beklædninger, lysarmaturer og store bogstaver. En skiltning der mere henvender sig til bilisten. Nyere renoveringer af butiksfacader viser en voksende forståelse for bygningernes arkitektur og den oprindelige harmoni mellem stueetagen og resten af huset. Butiksskiltet i midtbyen henvender sig hovedsageligt til fodgængere, og der lægges op til en helt anden form for skiltning. Skiltets vigtigste funktion er at informere om butikkens art, ofte via et fortællende symbol, som man kender godt. Også udstillingsvinduerne er med til at fange opmærksomheden, og især om aftenen er de af afgørende betydning for gademiljøet. Skiltningen skal være et tilskud til gademiljøet, men bør tilpasse sig stedet og den enkelte bygnings karakter. Lille Torv 4.

52 52 Butiksfacader udhængsskilt. Blændende spots bør ikke anvendes. Lysskilte skal fungere uden at blænde trafikanter eller omkringboende. Neonskilte kan være en god og enkel løsning. Butiksvinduer skal fremstå som udstillingsvinduer. Tilklæbning af vinduerne bør ikke forekomme, idet de gør husene lukkede og afvisende. Faste baldakiner og markiser bør ikke anvendes. Markiser bør i hvert tilfælde afpasses bygningens opdelinger, vindues- og dørformater samt facadens farve. Dæmpet, men virkningsfuld skiltning i Odensegade Butiksfacaden indgår i helheden, og de forskellige butikkers skitning er samordnet. Vestergade.

53 Butiksfacader 53 Anbefalinger Skiltningens omfang, udformning og farve bør tilpasses bygningen og gadebilledet. Skiltningen bør holdes fri af gesims eller anden facadeudsmykning og i øvrigt respektere bygningens hoved- og fagopdeling. Placering af flere skilte, f.eks. fra forskellige virksomheder, bør samordnes, så der opnås en god helhedsvirkning. Udhængsskilte bør placeres umiddelbart over stueetagen, således at færdslen ikke generes. Udhængsskilte må ikke være til gene for naboens Markiserne trækkes ud, når der er behov for overdækning. Vestergade.

54 54 Butiksfacader Stofbannere med påtrykt reklame bør ikke permanent anvendes som supplement til den øvrige skiltning. Bannere kan eventuelt erstatte øvrig skiltning og bør tilpasses bygningen. Gavlreklamer bør undgåes. Hvor der er gavlreklamer, bør det reklamerede produkt have direkte tilknytning til ejendommens anvendelse. Kunstnerisk udsmykning af gavle betragtes ikke som reklame. Udformningen af sikringsgitre foran butiksvinduer bør respektere bygningens formsprog og butikkens facade og bør ikke dominere eller skjule vinduesudstillingen efter lukketid. Sikringsgitre kan med fordel anbringes indvendigt og derved give mulighed for at studere vinduesudstillingen også efter lukketid. Der kan anvendes elektroniske systemer for at undgå de ofte skæmmende sikringsgitre. I stedet for et skilt kan der benyttes enkeltsiddende bogstaver, som ofte Gavludsmykning i Fiskergade. Sikringsgitter i Badstuegade. Rullegitter anbragt bag udstillingen. Søndergade (Strøget).

55 Butiksfacader 55 Se i øvrigt Facader og skilte. Århus Kommune. Magistratens 2. Afdeling Informationsblade om bygningsbevaring. Beskyttelse og sikring bedre kan underordne sig helheden. Skilte malet direkte på muren er også en skiltetype, der er nænsom overfor arkitekturen. Ved opstilling af skilte udover facadeskilte, f.eks. skilte på offentligt vejareal, skal der indhentes tilladelse hos Vej- og Kloakvedligeholdelsen, Thorsvej 2. Skiltning og facadeudstyr der indgår i helheden. McDonald på Store Torv.

56

57 Beplantning Forarealer

58 Janus la Cours Gade.

59 Beplantning og forarealer 59 Århus er en grøn by, og gade- og vejtræer er i høj grad med til at skabe byens grønne præg, foruden at de bidrager til rensning af byluften. Der bør således tages hensyn til de bestående allétræer og overvejes, hvordan det er muligt at plante nye træer på eksempelvis forarealer. Slyng- og klatreplanter kan trives på selv de mindste voksesteder, og det giver et smukt og grønt indtryk, hvis der plantes op ad mure eller gavle. Beplantningen beskytter endvidere murværket og har en isolerende effekt. Samtidig skaber beplantningen levesteder for fugle og andre smådyr. Forarealer og forhaver har både en miljømæssig og historisk betydning og indgår som en karakteristisk del af gadebilledet. Allébeplantning i Gerlachsgade.

60 60 Beplantning og forarealer Ved planter, der ikke er selvhæftende, bør valget af wirer eller espalier vurderes i hvert enkelt tilfælde. Ved renovering/udskiftning af belægninger foran huse bør der tages hensyn til såvel det enkelte hus som til helheden og tilgængeligheden. Eksisterende støbejerns gitre og hegn rundt om forhaver bør bevares. Ved udskiftning bør nye gitre/hegn være i stil med de oprindelige, tilpasset husets og gaderummets arkitektur. Valg af materialer på forarealer bør give en god helhedsvirkning og harmonere med husets arkitektoniske udtryk. Tilgængelig står højt på dagsordenen, og byens faciliteter skal være tilgængelige for alle. Det skal der tages hensyn til ved nyindretning af byen, bl.a. gennem valg af belægningstype og ved færrest mulige niveauspring. Med andre ord skal der skabes en smuk by, der er let at færdes i for alle. Ny belægning og beplantning i Ole Rømers Gade.

61 Beplantning og forarealer 61 Anbefalinger De valgte planter bør harmonere med huset og omgivelserne. Det anbefales at søge råd hos Århus Kommunes Naturforvaltning. Ny belægning på Søndergade har givet mulighed for niveaufri belægning ind til butikkerne. Rampe indarbejdet i butikkens indgangsparti. Borggade/Graven.

62

63 Administration Råd Vejledning Adresser

64 64 Administration Administration af facadesager Ændringer af facaden på en byejendom vil ikke nødvendigvis kræve byggetilladelse, men vil dog ofte kræve kommunens godkendelse. Lokalplaner, byplaner, servitutter og lignede kan nemlig bevirke, at kommunen kan stille krav til arbejdernes udførelse. Disse krav vil tage udgangspunkt i denne vejledning. Lokalplaner I Århus midtby er mange ejendomme omfattet af en lokalplan med bl.a. bestemmelser om facadeændringer og lignende. Som udgangspunkt må der ikke ske ændringer af facaden, opsætning af skilte, markiser eller lignende uden at ændringerne er godkendt af kommunen. Byggelovgivningen I byggeloven er der bestemmelser for, hvilke arbejder der skal godkendes af kommunen, og at kommunen ofte kan gøre en byggetilladelse afhængig af en bebyggelsestilpasning til omgivelserne. I bygningsreglementet findes en række bestemmelser, der skal være opfyldt inden byggetilladelsen kan udstedes. Ansøgninger om byggetilladelser, der vedrører særligt bevaringsværdige ejendomme forelægges Århus Kommunes udvalg for bygnings- og miljøbevaring. Udtalelser herfra indarbejdes i tilladelsen fra bygningsinspektoratet. Støttemuligheder i forbindelse med byfornyelse I Århus Kommune kan ejere af utidssvarende beboelsesejendomme ansøge om byfornyelsesstøtte til renovering af ejendommen. Støtten er primært rettet mod udlejningsejendomme og private andelsboliger i ejendomme uden toilet eller bad i lejlighederne. Ejere af bevaringsværdige ejendomme kan ansøge om støtte til udvendige arbejder, som vurderes at højne ejendommens bevaringsværdi. I forbindelse med byfornyelse vil der blive stillet arkitektoniske krav med udgangspunkt i denne vejledning. Nærmere oplysninger herom kan fås hos Stadsarkitektens Kontor, Byfornyelsesafdelingen.

65 Råd og vejledning 65 Driftsplan For at bevare en bygnings kvaliteter er det vigtigt, at der udføres en løbende vedligeholdelse. De traditionelle materialer kan ved god vedligeholdelse holde længe, og de kan til stadighed repareres og ældes smukt. Det kan altid betale sig at vedligeholde, så der kun i mindre omfang er behov for udskiftning eller renovering. Til enhver bygning bør der udarbejdes en driftsplan med anvisninger på vedligeholdelse af de enkelte bygningsdele. Driftsplanen bør angive tidspunkter for udførelse samt oversigt over de økonomiske ressourcer, der er nødvendige for at efterleve planen. Se vejledning for rådgivere og bygherrer Driftsplan, udgivet af Erhvervsog Boligstyrelsen, juni 2002 (www.ebst.dk). Tilgængelighed Hensynet til tilgængelighed indgår i den kommunale byplanlægning og skal indgå i udformningen af de konkrete projekter. Ved ombygning af eksisterende byejendomme skal der i videst muligt omfang tages hensyn til bevægelseshæmmede. Se f.eks. Tilgængelighed og Arkitektur - Eksempelsamling udgivet af Dansk Center for Tilgængelighed (www.dcft.dk). Kommuneatlas I Århus Kommuneatlas l og ll fra 1997, er byens og landsbyernes arkitektur og byggeskik beskrevet. Bygninger fra før 1940 er endvidere vurderet ud fra deres arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige betydning, sammenfattet i en bevaringsværdi. Grundlaget for Århus Kommuneatlas er SAVE-registeret, som er en kortlægning og registrering af arkitektoniske forhold. Oversigt over bevaringsværdige ejendomme med bevaringsværdi kan ses i kommuneplanens rammedel eller via kommunens hjemmeside: Informationsblade Der henvises til Informationsblade om bygningsbevaring, som er udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, som hører under Miljøministeriet. Bladene beskriver, hvordan man bedst muligt vedligeholder bevaringsværdige bygninger. Informationsbladene kan ses på:

66 66 Adresser Bygningsinspektoraterne og Stadsarkitektens Kontor kan i en vis udstrækning tilbyde rådgivning og vejledning ved telefonisk eller personlig henvendelse. Stadsarkitektens Kontor Byfornyelsesafdelingen Kalkværksvej Århus C Tlf Byfornyelse, boligforbedringer og gårdforbedringer. Ansøgninger om støtte til byfornyelse. Arkitektonisk behandling af byggesager. Vurdering af bevaringsværdige bygninger. Bygningsinspektorat Midt Kalkværksvej Århus C Tlf Bygningsinspektorat Nord Vejlby Centervej Risskov Tlf Byggelovgivning. Byggetilladelser. Tegningsarkiv. Bygningsinspektorat Syd Bygholms Allé Viby J. Tlf Grundejernes Investeringsfond Bispegården Fredensgade Århus C Tlf Forvaltning af midler til vedligeholdelse i private udlejningsejendomme. Udlån til forbedring og vedligeholdelse af udlejningsejendomme.

67 67 Stadsarkitektens Kontor Byplanafdelingen Rådhuset 8100 Århus C Tlf Lokalplanlægning Byplanmæssig sagsbehandling Stadsarkitektens Kontor Kommuneplanafdelingen Rådhuset 8100 Århus C Tlf Overordnet fysisk planlægning Vej- og Kloakvedligeholdelsen Thorsvej Åbyhøj Tlf Tilladelser til opsætning af privat skiltning på offentlig vej Dansk Center for Tilgængelighed P.P. Ørums Gade 11, bygning Århus C Tlf Indformation og rådgivning om tilgængelighedskrav. Vejledning om aktuelle løsningsmuligheder,

68

Facadevejledning. for Løgstør midtby

Facadevejledning. for Løgstør midtby Facadevejledning for Løgstør midtby FORORD Lidt væk fra Limfjorden og beskyttet af de yderste husrækker ligger Løgstør bymidte som stedet, hvor menneskene, bygningerne, butikkerne og trafikken m.m. tilsammen

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Humleby's lokalplan Københavns Kommune

Humleby's lokalplan Københavns Kommune Humleby's lokalplan Københavns Kommune Lokalplan nr. 268 Lokalplan for området begrænset af Vesterfælledvej, nordskellet af ejendommen matr.nr.225 Udenbys Vester Kvarter, København, nord og vestskellet

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Skilte og facader. - i Ringe Kommune. Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune

Skilte og facader. - i Ringe Kommune. Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune Skilte og facader - i Ringe Kommune Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune INDHOLD Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Indledning side 4 Afgrænsning side 6 Facader side 8 Skilte

Læs mere

facader & skilte i København Københavns Kommune

facader & skilte i København Københavns Kommune facader & skilte i København Københavns Kommune 1 facader & skilte Udgivet af Bygge- og Teknikforvaltningen, Københavns Kommune, 2001. Tekst: Plandirektoratet. Redaktion: Byggedirektoratet og Plandirektoratet.

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Storegade 26 Torstensvej 5 HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Introduktion Bygningsforbedringsudvalgets møder 2012 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Et af de nyere tiltag i forbindelse med adgange er bygningsreglementets krav om niveaufrie adgange, så bevægelseshandicappede

Et af de nyere tiltag i forbindelse med adgange er bygningsreglementets krav om niveaufrie adgange, så bevægelseshandicappede Indpasset facade, Kolding. Skiltning i forbindelse med indgangsparti, Kolding. Skiltning på vindue, Christiansfeld. 2 BYMIDTER I bymidterne er skiltningen mindst i omfang og antal. Bykarakteren opleves

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet.

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Motivering for præmiering af de enkelte ejendomme beskrives kort i det følgende: Butiksfacader: Skovvejen

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte

Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte Præstø Kommune Præstø Bevaringsforening Præstø Handels- og Erhvervsforening 2003 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Indledning 4 Her gælder Skilte- og Facadevejledningen

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Stephen Willacy, Stadsarkitekt:

Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Aarhus står over for en ganske overvældende udvikling, hvor byens fysiske rammer udvides, og bykernen fortættes. Det er helt unikt, og der ligger et stort arbejde i at sikre

Læs mere

Vejledning om solenergianlæg

Vejledning om solenergianlæg Vejledning om solenergianlæg Fanø kommune 2013 Vejledning om solenergianlæg Indholdsfortegnelse Før du går igang Generelt Solenergianlæg og brand Lokalplanforhold Anbringelse af solenergianlæg Byggetilladelse

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse

Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse TAG Retningslinier for bygningsdele og detaljer indenfor forskellige bevaringskategorier. Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 28. september 2010 Alle ansøgninger vil dog blive behandlet efter en konkret

Læs mere

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E S k i l t e o g F a c a d e r Lokalplan nr. 0-0112 Eksisterende lovlige skilte og facader kan forblive som hidtil. Ønsker du at foretage ændringer, skal lokalplanen følges - kontakt da kommunen. SØNDERBORG

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 15. februar 2007 Orientering om afgørelser i april kvartal 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Absalonsgade 25, Århus C,

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

BEVARINGSVÆRDIGE HOVEDTRÆK

BEVARINGSVÆRDIGE HOVEDTRÆK Statements fra museumsinspektør Bevaringsværdige bygninger og bymiljøer har ikke nogen naturgiven skæringsdato for det historiske snit Vi bevarer for nutiden og eftertiden i ønsket om, at det vil gøre

Læs mere

L O K A L P L A N N R.

L O K A L P L A N N R. L O K A L P L A N N R. Facader og skilte i Vejle Midtby 1 0 0 0 V E J L E K O M M U N E GIVE JELLING VEJLE Vejle midtby EGTVED BØRKOP Godkendt af Vejle Byråd den 16.12.2009 Offentligt bekendtgjort den

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr UDGIVER Herning Kommune By, Erhverv og Kultur ÅR 2010 REDAKTION OG TEKST: Mette

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

De historicistiske villaer overflader og detaljer

De historicistiske villaer overflader og detaljer Overflader og detaljer De historicistiske villaer i Rosenvængets kvarter har en række karakteristiske detaljer, der går igen, og som det er afgørende vigtigt at passe på, når huset skal sættes i stand

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE AUGUST 2008 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2007 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Byen og stedet. Byomdannelse. Gågadens forlængelse

Byen og stedet. Byomdannelse. Gågadens forlængelse Byen og stedet Pladsdannelser i tilknytning til gågaden: 1) Klostertorv, 2) Lilletorv, 3) Kirketorvet, 4) Rådhustorvet, 5) N. A. Christensens Plads og 6) Støberitorvet. Byomdannelse Morsø Jernstøberi forlod

Læs mere

SEPTEMBER 2001 STRUER KOMMUNE BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

SEPTEMBER 2001 STRUER KOMMUNE BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2001 BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf.: 96 84 84 84 Udgivelsesår: 2001 Titel: Redaktion: Layout:

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE JUNI 2010 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2009 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Retningslinjer til fortolkning af den bevarende Lokalplan 92 Retningslinjer til fortolkning af den bevarende lokalplan 92 er udarbejdet i et samarbejde

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Antennevejledning Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2011 VEJLEDNING Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune FORMÅL

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Vejledning til Lokalplan nr. 204-1

Vejledning til Lokalplan nr. 204-1 Vejledning til Lokalplan nr. 204-1 1 Indhold Hvorfor og hvordan Hovedregler og målsætninger Bebyggelsens ydre fremtræden Indledning... 3 Baggrund... 4-7 Hvor og hvornår skal man søge?... 8 Hovedregler

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Bord nr. Emne Forslag 5 Aktivitetsmuligheder Multihus som skal være centralt placeret i afdelingen 1 Altaner Større altaner 2 Altaner Tilvalgsmulighed for lukkede altaner (og større altaner) 4 Altaner

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo.

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo. Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk 1 2 Bevarende lokalplaner - generelt Planloven indeholder hjemmel til at udarbejde

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem SKÆLSKØR KOMMUNE Vandrerhjem milde Campingplads Rekonvalescenthjem ///. '/s // Bryggen Spegerbprg/ft emnj, MARTS 1991 LOKALPLAN NR. 62 RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE En lokalplan er en plan, hvori

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Information til andelshaverne 27. august 2015

Information til andelshaverne 27. august 2015 Information til andelshaverne 27. august 2015 På den ekstraordinære generalforsamling i tirsdags den 25. august blev det besluttet at udskifte foreningens vinduer på hovedtrappen til nye vinduer med høj

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

1 Skive Byfond Inspirationskatalog

1 Skive Byfond Inspirationskatalog 1 Skive Byfond Inspirationskatalog INSPIRATIONSKATALOG Skive Byfond blev stiftet af Skive Byråd i 1996. Fondens formål er at virke for bevarelse af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde huse og miljøer

Læs mere