Årets gang i Grundejerforeningen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årets gang i Grundejerforeningen."

Transkript

1 Årets gang i Grundejerforeningen. 2010

2 2010 i Grundejerforeningen: Kalenderåret nærmer sig sin afslutning og for Bestyrelsen er det derfor naturligt, at gøre status for året der er ved at rinde ud. Vores vigtigste opgave er jo at varetage medlemmernes interesse og de henvendelser vi får. Efter Generalforsamlingen den 17. marts 2010 har bestyrelsen afholdt konstitueringsmøde den 23. marts og herefter 4 bestyrelsesmøder frem til ultimo november i år. Der har desuden løbende været en del aktiviteter i samtlige underudvalg. Udskiftning af Bestyrelsesmedlemmer: Den 9. september udtrådte Erling Sørensen af Bestyrelsen og 1. suppleant Henrik Floor Andersen, Bredager 40, indtrådte samtidig i Bestyrelsen. Erling Sørensen har været med i Grundejerforeningen Bredballe Villaparks Bestyrelse i 16 år og den siddende Bestyrelse takker for den indsats der er ydet i den lange periode. Grundejerforeningen har indledt samarbejde med advokatfirmaet Trolle Law, Fredericia/ Vejle. Formanden har afholdt møde med advokat Preben Skou Nielsen, den 20. august og 28. september samt haft diverse telefonmøder mv. vedr. forslag til nye Vedtægter. Forslag til nye Vedtægter: Under indledningen af den ordinære Generalforsamlingen

3 den 17. marts 2010 trak den siddende Bestyrelse et forslag, til nye Vedtægter, tilbage pga. en manglende passage i de nuværende Vedtægter 8. Vi udsender igen et forslag til nye Vedtægter, der får en høringsperiode frem til/ med den 31. januar Alle kommentarer mv. bedes venligst fremsendt skriftligt til formanden pr. (post/ mail). Så vil Bestyrelsen på den kommende generalforsamling præsentere det endelige forslag til nye vedtægter. Til sammenligning kan de nuværende vedtægter læses på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen vil gerne ønske alle medlemmer en Glædelig Jul, samt et Godt Nytår På gensyn til Generalforsamlingen den 14. marts Bestyrelsen har informeret Antenneforeningen, at der afholdes Generalforsamling på denne dag, og de meldte tilbage at deres generalforsamling ville blive i slutningen af marts måned. Med venlig hilsen og på Bestyrelsens vegne Henrik Kreutzberg Sivertsen Formand.

4 Forslag til reviderede V E D T Æ G T E R for

5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. NAVN OG HJEMSTED 2. FORMÅL M.V. 3. KONTINGENT 4. EJERSKIFTE 5. GENERALFORSAMLINGEN 6. BESTYRELSEN 7. TEGNINGSRET 8. REVISOR 9. REGNSKABSÅR

6 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Bredballe Villapark Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. FORMÅL M.V Grundejerforeningen er stiftet i henhold til deklaration, tinglyst på samtlige ejendomme, hvorved tilføjes, at der er pligt til medlemskab af grundejerforeningen Grundejerforeningens medlemmer er de, der omfattes af den for Bredballe Villapark gældende retningsplan Foreningen er upolitisk Foreningen har til formål at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser overfor myndigheder og andre, herunder administrere foreningens arealer, samt varetage ren- og vedligeholdelse af nævnte Det tilstræbes, at undgå brugen af giftige kemikalier til opfyldelse af disse formål.

7 KONTINGENT Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det kommende regnskabsår Kontingent betales for et kalenderår ad gangen og forfalder til betaling den 1. maj i det pågældende kalenderår. Seneste rettidige betalingsdag er den 7. maj Ved for sen indbetaling er bestyrelsen berettiget til at opkræve gebyr samt renter i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. EJERSKIFTE Meddelelse om en ejendoms overdragelse og dermed følgende udtræden for sælger og indtræden for køber - skal senest 14 dage efter handelens indgåelse fremsendes til bestyrelsens sekretær Ved ejerskifte indtræder den nye ejer i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser. Sælger er først frigjort for sine forpligtelser, når eventuelle restancer måtte være betalt Skæringsopgørelse mellem tidligere og ny ejer er foreningen uvedkommende.

8 GENERALFORSAMLINGEN 5.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned i Vejle Kommune Generalforsamlingen indkaldes i dagspressen med 4 ugers varsel samt ved fremsendelse af brev til hvert enkelt medlem med 8 dages varsel Indkaldelsen til medlemmerne skal indeholde dagsordenen, det reviderede årsregnskab samt de forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til formanden på dennes bopæl senest 3 uger før generalforsamlingen Foreningens regnskab skal senest 14 dage før generalforsamlingen ligge til eftersyn hos kassereren. Nærmere aftale om eftersyn træffes med kassereren Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen, foreningens lovligt valgte revisor eller 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved fremsendelse af brev til medlemmerne og således, at indkaldelsen skal angive de til forhandling fastsatte emner.

9 På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter medtages på dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Forelæggelse af budget for det kommende år 6. Fastlæggelse af kontingent 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen 9. Valg af revisor samt revisorsuppleant 10. Eventuelt 5.3. På generalforsamlingen kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget på dagsordenen og ændringsforslag hertil Beslutning om hel eller delvis overladelse af brugsretten til de foreningen tilhørende arealer til andre end medlemmer og disses husstande kræver enstemmighed Alle beslutninger og alle valg herunder valg af dirigent afgøres ved simpel stemmeflerhed af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer. Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedr. sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultater.

10 Afstemning kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når mindst 5 medlemmer måtte ønske det Hver husstand har én stemme pr. parcel Blanke stemmer regner for ikke-afgivne Ethvert medlem er berettiget til at deltage i generalforsamlingen sammen med højst én person fra husstanden Der kan stemmes ved fuldmagt, således at hvert medlem kan medbringe skriftlig fuldmagt fra ét andet medlem Til ændring af vedtægterne kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, samt at beslutning herefter tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer Er det i punkt nævnte antal medlemmer ikke til stede, men forslaget er vedtaget med 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer, skal bestyrelsen - inden 8 uger fra tidspunktet for den første generalforsamling indkalde til ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til det fremmødte antal kan træffes gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de fremmødte/ tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel, og fuldmagt til den første generalforsamling er også gyldig til den anden, med mindre der foreligger dokumentation for, at fuldmagten er tilbagekaldt Over det på generalforsamlingen passerede udfærdiges referat af bestyrelsen og således, at referatet efter godkendelse af bestyrelsen underskrives af dirigenten De på en generalforsamling lovligt trufne beslutninger er gælden-

11 de for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres. BESTYRELSEN Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private. Alle henvendelser til foreningen sker til bestyrelsens formand, der forelægger sagerne på det næstfølgende bestyrelsesmøde Den råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og med de på generalforsamlingen trufne beslutninger Bestyrelsen påser, at den til enhver tid værende kasserer sørger for, at der føres nøjagtigt regnskab, at medlemsregisteret ajourføres, og at foreningens midler placeres i bank/sparekasse eller obligationer Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen Der afgår på skift 3 eller 4 medlemmer hvert år Hvert år vælges 3 suppleanter for ét år Genvalg kan finde sted Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat af de af bestyrelsen trufne beslutninger.

12 Referatet underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Dog kan der efter bestyrelsens beslutning ydes formand, sekretær og kasserer et rimeligt vederlag Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller foreningens revisor forlanger det Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede Formanden og i dennes fravær næstformanden leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme Udebliver et bestyrelsesmedlem fra tre på hinanden følgende møder uden lovlig grund, kan bestyrelsen beslutte, at det pågældende bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen. I så fald indtræder suppleanten for den resterende del af valgperioden. 7. TEGNINGSRET 7.1. Foreningen tegnes af formanden sammen med ét bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse Bestyrelsen kan meddele foreningens kasserer prokura til foretagelse af normale og sædvanlige ekspeditioner relaterende sig til den daglige drift.

13 7.3. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, kan kun ske efter generalforsamlingens beslutning med den majoritet, der kræves for vedtægtsændringer. 8. REVISOR 8.1. Foreningens regnskaber revideres af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer, der vælges for ét år ad gangen. 9. REGNSKABSÅR 9.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

14 Teknisk udvalg: Problemer med gadebelysning: Hvis der konstateres fejl og mangler i gadebelysning i området skal TRE FOR kontaktes, tlf.: eller selvbetjening/ fejlmelding/ gadelys (formular). TRE FOR samler fejlmeldinger sammen, inden de kører ud til området. Et optegnet kort (1:2000/ 4.000) over grundejerforeningens arealer kan downloades på Vejle Kommune Teknisk Forvaltning Byggesagsbehandling angående naboorientering efter byggeloven vedr. Vinbjergvej 20 (dispensation for højdeplan). Teknisk Forvaltning gav ikke dispensation til at bygge over højdeplanet for denne ejendom. Grundejerforeningen vil også meget gerne opfordre samtlige trafikanter der benytter Storager som hovedfærdselsvej at tage meget hensyn ved fremkørsel til hajtænder (langsom fremkørsel og se sig godt for til højre og venstre) inden udkørsel. Teknisk Udvalg har på opfordring taget kontakt til Vejle Kommune, Vej & Park for at få renoveret hajtænder (nogle mangler helt). Vej & Park har renoveret hajtænder i forbindelse med etablering af fjernvarme i efteråret Bestyrelsen sendte efter vinteren 2009/ 2010 til Vej og Park skitser over asfaltområder der burde repareres. Vej og Park har i store træk udført reparationer efter denne plan. Formanden har holdt møde den 30. september 2010 med TRE-FOR

15 Varme A/S vedr. etablering af fjernvarme i området. Villapark påpegede bl.a. at entreprenøren ikke fulgte regler for afspærring. TRE-FOR meddelte på mødet, at der ville komme en ny udførende entreprenør og arbejdet udføres nu mere professionelt mht. opgravning, afspærring og oprydning. I kontorskur på parkeringsplads (nord) ved Bredballe Centeret kan interesserede altid få oplyst tidsplaner for etablering af fjernvarme i delområder. Etablering af fjernvarme i området vil først være færdigt omkring maj/ juni Henrik K. Sivertsen Formand for Teknisk Udvalg

16 Legepladsudvalget: I maj/juni stod vores nye legeplads ved Bredager færdig. Sikken en succes det er. Nu er børnene jo vores bedste målgruppe, for hvornår noget er godt og det har været skønt, at gå forbi og se hvor mange børn, små som store, der bruger legepladsen. Sommetider stopper jeg op og får en snak med børnene. De er meget villige til, at vise mig, hvordan legepladsen kan bruges og jeg glædes over deres kreativitet og hvordan, de tager de forskellige legeredskaber, med i deres leg. Vedr. Legepladsen ved Tirsbækvej: Vi fået efterfyldt med faldunderlag. Forhindringsbane på området er hverken fugl og fisk, det skal vi have lavet om på, først er der nogle sikkerhedsmæssige ting, som ikke er i orden, det bliver de. De øvrige legeredskaber er set efter og manglerne vil også blive udbedret, dette sker i december. Forhindringsbanen : Jeg har været i kontakt med Indu Leg, de havde nogle redskaber, som jeg kunne bruge i den forbindelse (mine kriterier er, det skal falde sammen, med de legeredskaber, vi har i forvejen, det skal være udviklende og spændende for børnene.) Det betyder, at nogle de gamle legeredskaber på forhindringsbanen skal flyttes og ny sættes ind, så der kommer et naturlig forløb i banen, lige nu skal man helst være Goliat, for at kunne bruge den. Jeg forventer, at flytningen kan ske i december, og så er der klar bane.

17 På et område bag ved Overager, stod der et tårn med rutchebane, dette har jeg i samråd med vores sikkerhedskonsulent for vores legepladser, besluttet skulle ned. Der var flere huller i glasfiberen, som børnene kunne komme til skade med, trinnene op til rutchebanen var slidte. Det betyder at vi kan ikke styre sikkerhedsafstanden, ligeledes var der begyndende råd i træværket. Jeg vil simpelthen ikke have, sådan noget på vores legepladser. LEGEPLADSER skal være, så sikre som vi kan gøre dem ingen diskussion om det. Jeg ønsker Jer alle en glædelig jul og et godt nytår. Anni Kruse Formand for Legepladsudvalget

18 Det Grønne Udvalg: Vi har i år fået slået græs 7 gange efter ordinær plan samt en ekstra gang i hele området i oktober. Vi har fået beskåret hegn i østenden af legepladsen ved Tirsbækvej samt Kornager. Der er klippet buske ved legepladsen ved Smalager. Der blev tromlet på legepladserne i foråret for at gøre dem jævne. Der er etableret ny trappe fra Nederager ned til stien ved fårene.

19 Den stejle skrænt ved Nederager er bleven klippet 2 gange med maskine, det samme er gældende for det stejle stykke ved Tirsbækvejs legeplads. Ved Tueager er Pur blevet klippet. Preben Eskildsen Formand for det Grønne Udvalg.

20 Kontingent: Kontingent opkrævningen er nu godt etableret med det nye system og har i år kørt på skinner. Der har været ganske få rykkerskrivelser og disse gebyrer bliver nu konteret på en gebyr konto, så man kan se det rene tal på kontingentkontoen. Der er i år kun 2 kontingenter der endnu ikke er kommet ind. Jeg ønsker Jer alle en glædelig jul og et godt nytår. Formand for kontingentopkrævning Pia Christensen Festudvalget: I 2010 var Sct. Hans Festen rigtig godt besøgt vi fik trykt 500 sangblade og de rakte ikke rundt, så vil skyde på der har været omkring mennesker.

21 Skovudvalget: Med det formål dels at sikre en sund og velplejet skov og dels at sikre det unikke samspil mellem skoven, de grønne områder og fjorden er der i 2010 foretaget nogle få reguleringer: Ud for stien øst for Kystager er skoven reguleret tilbage til den oprindelige skovgrænse. I bunden af slugten sydøst for Kystager er enkelte træer fældet med henblik på at skabe et dyrehavelignende område. Ved Skovager er træer, som var i dårlig sundhedsmæssig stand, fældet. Ved Skovager er skovbunden kratryddet for at sikre væksten af nye træer - "fokustræer". Til erstatning for udgåede "fokustræer" vil der ske en genplantning. Poul Steen Formand for Skovudvalget

22 Bestyrelsen: Formand: Henrik K. Sivertsen, Skovager 1, 7120 Vejle Ø, mobil Næstformand: Anni Kruse, Prangerager 51, 7120 Vejle Ø, tlf Kasserer: Asbjørn Sørensen, Kornager 5, 7120 Vejle Ø, Kontingent - sekretær - webmaster: Pia B. Christensen, Overager 24, 7120 Vejle Ø, mobil Best. Medl. Poul Steen, Nederager 12, 7120 Vejle Ø, tlf Best. Medl. Henrik Floor Andersen, Bredager 40, 7120 Vejle Ø tlf. Best. Medl. Preben Eskildsen, Kornager 7, 7120 Vejle Ø, tlf

23 Udvalg: Førstnævnte er udvalgsformand. Grønt udvalg: Skovudvalg: Teknisk udvalg: Legepladsudvalg: Festudvalg: Preben Eskildsen Anni Kruse Poul Steen Poul Steen Henrik Floor Preben Eskildsen Henrik K. Sivertsen Asbjørn Sørensen Henrik Floor Anni Kruse Preben Eskildsen Pia Christensen Pia Christensen Asbjørn Sørensen Henrik K. Sivertsen

24 Husk Grundejerforeningen har en hjemmeside med mange relevante oplysninger

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Dagsorden: 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Sus Gehrke

Læs mere

Vedtægter for Eriksminde Medienet

Vedtægter for Eriksminde Medienet Vedtægter for Eriksminde Medienet Foreningen anvender også navnet Eriksminde Antenneforening Foreningens navn, hjemsted, område og medlemskreds. 1. Foreningens navn er Eriksminde Medienet. Foreningen anvender

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Sølodden, 19. marts 2012

Sølodden, 19. marts 2012 Forslag til vedtægtsændringer Da det altid har været en stor opgave at få valgt en formand på generalforsamlingerne har bestyrelsen besluttet at ændre vedtægterne, således at bestyrelsen konstituerer sig

Læs mere

Sammenligning af vedtægterne.

Sammenligning af vedtægterne. Sammenligning af vedtægterne. Gamle Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen "Kvaglund". Dens område er de i den af Esbjerg Kommune udarbejdede byplanvedtægt nr. 24 (med tillæg) udlagte parcelhusområde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN 36522 US/kav VEDTÆGTER FOR Grundejerforeningen A-Parken Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen A-Parken. Foreningen er stiftet

Læs mere

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser Vedtægter for Grundejerforeningen Søholt Stiftet den 21. september 1978 Vedtægter revideret senest den 26. marts 2014 1 Foreningens lovgrundlag og hjemsted 2 Omfattede parceller 3 Foreningens arbejdsområder

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting.

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. VEDTÆGTER FOR Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. Foreningens hjemmesideadresse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere