Indholdsfortegnelse. Vesthimmerlands Kommune Udbud græsslåning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Vesthimmerlands Kommune Udbud græsslåning"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt Orientering Bestemmelser om udbud og tilbud... 4 Pris... 4 Opgaveløsning... 4 Pointtildeling... 4 Tilbudsbeskrivelse Opgaveløsning Særlige betingelser (SB) Aftalegrundlaget Sikkerhedsstillelse og forsikring Entreprisens udførelse Bygherrens betalingsforpligtelse Mangler ved arbejdet Særligt om ophævelse Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) Generelt Omfang Bygherrens ydelser Entreprenørens ydelser Affaldshåndtering Afklip Skader Kvalitetssikring Kontaktpersoner Arbejdstid Mandskab Muldvarpebekæmpelse Andre elementer på græsarealerne Materiel Arbejdsbeskrivelse - Generelle krav Græsslåningen Arbejdets udførsel Gødskning

2 3.7 Tilstandskrav A Sportsplæne B Brugsplæne C Græsflade Kontrol Egenkontrol Fælleskontrol Stikprøvekontrol Kontrol metode Kontrolskema Kontrolfrekvens Mangler og bod Mangler Bodssystem Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Tilbudsarbejder Generelt Tilbudslistens poster Bilag 1: Kontrolskema Standardformular for sikkerhedsstillelse Tro og love erklæring

3 1. Generelt 1.1 Orientering Udbuddet omfatter følgende entrepriser: 1: Græsslåning i distrikt Nord 2: Græsslåning i distrikt Syd 3: Græsslåning i distrikt Øst 4: Græsslåning i distrikt Vest 5: Græsslåning i alle distrikter Udbuddet omfatter græsslåning og muldvarpebekæmpelse på udvalgte græsarealer. Entreprisen udbydes efter tilstandskrav. Ved udbud efter tilstandskrav forstås, at arbejdet skal gennemføres sådan, at det fastsatte kvalitetskrav til enhver tid er overholdt. Kontraktperioden er 1. april 2013 til 30. november 2015 med mulighed for forlængelse i 2 år. Bygherre er Vesthimmerlands Kommune, Teknik og Miljø, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Kontaktperson i forhold til udbuddet er Lene Larsen: , Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud Tilsynet med entreprisens udførelse varetages af Vesthimmerlands kommune, eller af dennes repræsentant. 3

4 1.2 Bestemmelser om udbud og tilbud Arbejdet udbydes efter Tilbudsloven (LBK nr af 7. dec. 2007). Arbejdet udbydes i 5 entrepriser: 1,2,3, 4 og 5. Bygherren vil vælge det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af følgende: Pris: 75% Opgaveløsning: 25% Et tilbud kan maksimalt opnå 100 point. Den samlede pointsum beregnes på baggrund af følgende formel: pointsum for pris + pointsum for opgaveløsning Pris Prisen har 75 point til rådighed, der vurderes på følgende måde: Laveste pris tildeles 75 point Øvrige point tildeles på baggrund af følgende formel: (Laveste pris/aktuelle pris)*75 Opgaveløsning Underkriteriet opgaveløsning har 25 point til rådighed Der vægtes således: Max point a. Overholdelse af kvalitetskrav 5 b. Kvalitetskontrol 5 c. Opfølgning på mangler og afvigelser 5 d. Medarbejdernes service i forhold til borgere og brugere. 5 e. Organisationsplan, organisering og kompetencer. 5 Pointtildeling Point tildeles efter følgende principper: 0 point tildeles et tilbud der lige akkurat overholder de stillede krav, men hvor eksempelvis beskrivelser i forhold til opgaveløsningen i realiteten er indholdsløse. Max point tildeles et tilbud der tilbyder meget høj kvalitet og driftsikkerhed. Øvrige point tildeles forholdsmæssigt mellem yderpunkterne. 4

5 Tilbudsbeskrivelse Opgaveløsning Tilbudsgiver skal redegøre for følgende: A B C D E Hvordan tilbudsgiver vil sikre, at kvalitetskravene overholdes, herunder sikre at der er de rette kompetencer på opgaven, og at materiellets funktionsdygtighed sikres. Hvordan tilbudsgiver vil gennemføre kvalitetskontrol (egenkontrol) for eget arbejde. Hvordan tilbudsgiver vil følge op på mangler og afvigelser i forhold til kontrakten, herunder hvordan tilbudsgiver vil forbedre udførslen på områder hvor der konstateres overskridelser af kvalitetskravene. Hvordan tilbudsgiver vil sikre, at de medarbejdere der løserne opgaven opfylder det serviceniveauet i forhold til arbejdsbeskrivelsens pkt. 3.4 og 3.6 Organisationsplan og organisering af arbejdets gennemførelse, herunder hvordan opgaven organiseres på de mange lokaliteter, dokumentation for at de medarbejdere der skal udføre muldvarpebekæmpelse har certifikat hertil eller plan for gennemførsel af kursusaktivitet for disse medarbejdere. Standardforbehold, der er godkendt af Bygge- og Boligstyrelsen og anmeldt til Konkurrencerådets register, vil kunne tages i forbindelse med tilbudsgivningen. Bygherre forbeholder sig ret til, at kontakte entreprenørens referencer. Tilbuddet modtages som anført i udbudsannoncen. Der udbetales ikke vederlag for udarbejdelse af tilbud. Vesthimmerlands Kommune Park og Vej påregner at afgive kontrolbud. Dette kontrolbud vil blive åbnet og gennemgået ved licitationen før de indleverede tilbudskuverter åbnes. En ekstern konsulent foretager vurdering af de indkomne bud, og indstiller valg af entreprenør til kommunen. 5

6 2. Særlige betingelser (SB) 2.1 Aftalegrundlaget Almindelige bestemmelser ad 1 stk. 1 Disse særlige betingelser (SB) er supplerende, særlige betingelser til AB 92 for denne entreprise. De enkelte - og stk.- numre refererer til AB 92 Standard. Bygherrens udbud ad 2 stk. 1 Arbejdet udbydes til fast pris og tid og reguleres i henhold til SB 22 stk. 6, med en fastprisperiode fra tilbudsdagen og indtil 5. marts Herefter reguleres årligt iht. ad 22 stk. 6. ad 2 stk. 2 For entrepriserne gælder i den angivne rækkefølge: a. Rettelsesblade udsendt i tilbudsperioden. b. Tilbudsliste (TBL). c. Udbudsbrev. d. De Særlige betingelser (SB), der gælder for alle entrepriser. e. De Særlige arbejdsbeskrivelser(sab), der gælder for alle entrepriser. f. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG). g. Kortmateriale der viser arealernes placering. h. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, december 1992 (AB 92). Hvis noget i udbudsgrundlaget er uklart for den bydende, må de indhente oplysninger herom før tilbud afgives. ad 2 stk. 3 Følgende tidsfrister skal overholdes: Igangsætningsfrist: Entreprisen skal påbegyndes 1. april De i ad 25 nævnte bodsbestemmelser vedrørende igangsætningsfrist knyttes til denne dato. Deltidsfrist: Hvis der foreligger kassation af kontrolområder som følge af ikke opfyldte tilstandskrav ved fælleskontrol, skal der foretages græsslåning af disse kontrolområder straks. Tilstandskravene skal således være opfyldt senest dagen efter gennemført fælleskontrol. Færdiggørelsesfrist: Entrepriserne løber indtil den 30. november

7 Såfremt der mellem parterne indgås aftale om forlængelse, ændres færdiggørelsesfristen i overensstemmelse hermed. ad 2 stk. 6 Tilbud skal afgives på særskilt tilbudsliste. Samtlige poster og underposter i tilbudslisten skal udfyldes. Entreprenørens tilbud ad 3 stk. 3 Når entreprenøren får arbejdet overdraget, skal entreprenørens eventuelle regnefejl i tilbudslisten korrigeres ved ændring af tilbudslistens poster, således at den rettede tilbudsliste er i overensstemmelse med tilbudssummen. Ændrede priser skal godkendes af bygherren, og er bindende. ad 3 stk. 4 De bydende skal før tilbuddet afgives gøre sig bekendt med forholdene på arbejdsstederne, herunder orientere sig om adgangsforhold m.v. ad 3 stk. 5 Vedståelsesfristen for tilbuddet er 6 uger fra licitationsdagen. 2.2 Sikkerhedsstillelse og forsikring Entreprenørens sikkerhedsstillelse ad 6 stk. 1 Sikkerheden skal udformes som angivet i standardformular vedlagt nærværende SB. ad 6 stk. 2 Sikkerhedsstillelsen skal udgøre 10% af kontaktsummen for et års arbejde. ad 6 stk. 4 Sikkerheden frigives ved afleveringen, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives sikkerheden når forholdene hhv. manglerne er afhjulpet og dokumentation herfor foreligger. Forsikring ad 8 stk. 2 Bygherren tegner ikke de nævnte forsikringer. Entreprenøren bærer selv risikoen ved eventuelle brand- og stormskader og afgør selv, om han vil forsikre sig herimod. ad 8 stk. 3 Uden at entreprenørens ansvar og forpligtelser derved begrænses, skal han tegne og betale en ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen skal dække det erstatningsansvar sikrede pådrager sig ved beskadigelse af personer og ting under udførelse af entreprisen. Sikrede for Ansvarsforsikringen skal være 7

8 bygherren samt entreprenøren og dennes underentreprenører. Policen skal godkendes af bygherren, og entreprenøren er pligtig at dokumentere, at præmien er betalt. 2.3 Entreprisens udførelse Arbejdsplan og afsætning ad 9 stk. 1 Entreprenøren udarbejder en principiel arbejdsplan, der skal illustrere systematikken i gennemførelse af egenkontrol. Udover de ad 2 stk. 3 nævnte tidsfrister skal entreprenøren tage hensyn til bl.a.: a. at der tages størst muligt hensyn til brugerne, således at arbejderne generer mindst muligt. b. at de i SAB angivne tilstandskrav skal være opfyldt hele tiden også i ferier og på helligdage. Entreprenørens ydelse ad 10 stk. 1 Entreprenøren overtager entreprisen på det kvalitetsniveau, som den forefindes ved entreprisens start. Projektgennemgang, dokumentation og prøver ad 11 stk. 1 Entreprenøren skal udarbejde liste over materiel, som påregnes anvendt til arbejdet, og listen skal indeholde oplysninger om type, årgang, fabrikat og antal. Denne liste skal vedlægges tilbuddet. Listen skal godkendes af bygherren før arbejdet påbegyndes, og ændringer i listen skal ligeledes godkendes af bygherren. Generelle krav til entreprenørens kvalitetsstyringssystem: a. Der udføres systematisk egenkontrol som anført i SAB. b. Dokumentation for egenkontrol skal fremvises på forlangende. Ændringer i arbejdet ad 14 stk. 1 Kommunen har ret til at foretage forandringer i entreprisens omfang. For de herved forårsagede mer- eller mindre ydelser beregnes et tillæg eller fradrag på grundlag af fastsatte enhedspriser. Regulering af entreprisesummen som følge af ændrede arealstørrelser foretages således: 8

9 (tillagt/aflagt areal : 7) x (resterende rater i året) x (m 2 - prisen) = tillæg/fradrag. Størrelsen af de efterfølgende rater beregnes således: (entreprisesum før tillæg/fradrag : 7) +/- (tillæg/fradrag : antal resterende rater i året). ad 14 stk. 2 Aftale om ændring i tidsfrister eller arbejdets gennemførelse skal være indgået i god tid før dette er gældende. ad 14 stk. 3 Regulering efter enhedspris skal ske indenfor - 50% til + 50% af entreprisesummen. Uklarheder, hindringer eller lign. forhold ad 15 stk. 1 Hvis entreprenøren konstaterer fejl eller uoverensstemmelser i aftalegrundlaget skal dette straks meddeles bygherren. Bygherrens tilsyn ad 17 stk. 1 Bygherrens tilsyn varetages af Vesthimmerlands Kommune, Park, Havn og Natur, Teknik og Miljø, eller dennes repræsentant. ad 17 stk. 4 Tilsynets gennemgang af de af entreprenøren udførte arbejder fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. Samvirke med andre entreprenører ad 20 Entreprenøren skal forestå samordningen af sikkerhedsarbejdet inden for arbejdsområdet i henhold til lov om arbejdsmiljø. 2.4 Bygherrens betalingsforpligtelse Betaling ad 22 stk. 1 Betalingen sker ved indsendelse af faktura til faktureringsadressen: Vesthimmerlands kommune, Park og Vej, Evaholmvej 6, Hornum, 9600 Aars og ean nr.: ad 22 stk. 4 Betaling af græsslåning, som udføres til tilstandskrav, afregnes med 1/7 af tilbudssummen henholdsvis den: 1. maj, 1. juni, 1. juli, 1. august, 1. september, 1. oktober og 1. november. 9

10 I tilfælde af overskridelser af kvalitetskravene kan bygherre idømme entreprenøren bod, jf. afsnit 3.9 i SAB. ad 22 stk. 6 Prisregulering: Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks reguleringsindeks for jordarbejder. Reguleringsbeløbet beregnes i kontraktperiodens 2. og følgende år som regningsbeløbet eksklusiv moms multipliceret med I 2 - I 1 I 1 idet I 1 angiver indeks for december 2012 og I 2 angiver december-indeks for de efterfølgende år. Bygherren vil senest 1. april fremsende tilbudsliste med de nye tilbudspriser efter prisregulering, som entreprenøren afregnes med det efterfølgende år, indtil næste prisregulering finder sted. 2.5 Mangler ved arbejdet Mangler påvist ved aflevering ad 31 stk. 1 Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe mangler, der består i færdiggørelse af den krævede dokumentation. For øvrige mangler bortfalder entreprenørens ret og pligt til afhjælpning, og erstattes af bygherrens ret til afslag i entreprisesummen, jf. AB 34, idet driftsarbejderne efter denne entreprises afslutning påregnes at være overdraget i en anden entreprise. ad 36 stk. 1 Mangelsansvaret udløber efter 1 måned. 2.6 Særligt om ophævelse Bygherrens hæveret ad 40 Gentagne konstateringer af afvigelser fra det fastlagte kvalitetsniveau vil blive opfattet som misligholdelse, og vil medføre opsigelse af kontrakten. 10

11 3. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) 3.1 Generelt Arbejdet skal udføres efter tilstandskrav. Tilstandskrav skal være opfyldt på ethvert tidspunkt indenfor kontraktperioden. Arbejdet omfatter græsslåning på tre græstyper: sportsplæne, brugsplæne og græsflade. Arbejdsområderne findes på idrætsanlæg, legepladser, skoler, parker, helleanlæg og græsrabatter i byområder og grønne områder i øvrigt. 3.2 Omfang Omfanget af de enkelte græstyper fremgår af tilbudslisten, samt registreringer og kortmaterialer. Kortmaterialerne, der angiver placering og udformning af arealerne kan downloades særskilt. 3.3 Bygherrens ydelser Udover udbudsmaterialet stiller Vesthimmerlands kommune relevante oplysninger og kort til rådighed, såfremt de findes. 3.4 Entreprenørens ydelser Entreprenørens ydelser omfatter alle arbejder og leverancer, og det nødvendige mandskab og maskinel til opnåelse af de beskrevne plejeniveauer. Affaldshåndtering Affald må ikke klippes itu, derfor skal entreprenøren fjerne alt affald inden græsklipning, som kan være til gene på arealet efterfølgende. Det gælder både organisk og uorganisk affald. Affaldet skal bortskaffes af entreprenøren til godkendt deponi. Alle deponeringsafgifter afholdes af entreprenøren og indregnes i enhedspriserne. Kegler og andre løse genstande til brug ved boldspil er ikke at regne for affald. Afklip Afklip udover det accepterede på græstyperne skal fjernes af entreprenøren og bringes til godkendt deponi. Alle udgifter i forbindelse hermed afholdes af entreprenøren og indregnes i enhedspriserne. 11

12 Skader Entreprenøren skal meddele bygherre hvis der sker skader i forbindelse med driftsarbejder på arealer, udstyr, træer el. lign, herunder også skader der opstår som følge af spild af hydraulikolie. Udbedring skal aftales med bygherre, og sker på entreprenørens regning. Skader, som entreprenøren påfører tredjemands ejendom, skal udbedres straks af entreprenøren. Samtlige udgifter i forbindelse hermed afholdes af entreprenøren. Kvalitetssikring I forbindelse med entreprisen skal entreprenøren fortage eftersyn af anlæggene og indberette til bygherre om alle forhold vedrørende de omfattede områder, som kræver udbedring. Dette omfatter også forhold udover normal pleje, eksempelvis følgende: - Hærværk på arealer, hegn og beplantninger, herunder kørsel på græsarealer, beskadigede planter og træer, beskadiget udstyr. - Væltede træer, større afbrækkede grene. - Defekt udstyr på anlæggene, også udstyr hvor vedligeholdelsen ikke er omfattet af denne entreprise (eksempelvis belysning). - Defekt belægning (forskudte kanter, ødelagte fliser, huller i asfaltbelægning) - Døde dyr på arealerne. - Andre elementer, som kan være til gene/risiko for trafikanter, fodgængere og brugere (udragende bevoksning, affald som henligger i længere tid) - Miljøfarligt affald Konstaterede defekter mv. skal indberettes til bygherre pr. eller telefon. Der er intet krav om, at eftersynet skal udføres samlet eller på bestemte dage. Eftersynsopgaverne vurderes at kunne foretages i forbindelse med udførelse af de entreprisens opgaver, og alle omkostninger i forbindelse med eftersyn skal være indeholdt i delpriserne Kontaktpersoner Bygherren vil udlevere telefonliste med kontaktpersoner på skoler, daginstitutioner, kontaktpersoner i idrætsklubber m.v. Entreprenøren skal selv sørge for at aftale tidspunkter for græsslåning med disse kontaktpersoner, så arbejdet generer mindst muligt. Arbejdstid Entreprenøren skal kunne kontaktes alle hverdage indenfor normal arbejdstid fra Mandskab Entreprenøren er, i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og evt. underleverandørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der iht. en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative 12

13 forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, som gælder på det danske område. Der skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå, hvilken løn der efter overenskomsterne betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor og er forpligtiget til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke disse krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan bygherre foretage tilbageholdelse af betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansatte de nævnte ansættelsesvilkår. Muldvarpebekæmpelse Medarbejdere der udfører muldvarpebekæmpelse, må kun udføres af personer med gyldigt certifikat udstedt af Miljøstyrelsen. Muldvarpe må ikke bekæmpes med fosforbrinte på græsarealer på og nær børnehaver, skoler, offentlige legepladser, og må ikke udlægges så hvor børn og hunde kan udsættes for forgiftning. Andre elementer på græsarealerne Entreprenøren skal respektere eksisterende træer, buske, bede, bygninger og andre faste genstande i alle græsarealer. Kommunen kan ændre på omfanget og antallet af disse, uden entreprisesummen ændres. 13

14 3.5 Materiel Entreprenøren er forpligtiget til at stille med det til enhver tid nødvendige materiel til gennemførelse af entreprisens opgaver. Materiellet skal opfylde gældende lovgivning og vejregler. Færdselslovens krav til maksimalt akseltryk og totallast skal være overholdt. Brændstofdrevne motorer skal være med EURO III motor eller højere niveau. For materiel hvor standardmotorer benyttes skal tilsvarende niveau overholdes. Materiellet skal være i god stand, og må ikke give anledning til unødig støj, røg og lugt. Det er op til entreprenøren at vælge, hvilket materiel han finder bedst egnet til klipning/slåning af arealer defineret som henholdsvis sportsplæne, græsflade og brugsplæne. Det er således entreprenørens eget valg, om han vil anvende cylinder, rotor eller slagleklipper. Materiellet der påtænkes anvendt i entreprisen skal dog godkendes af bygherre, det samme gælder nyt materiel der indgår i arbejdet i udbudsperioden. Liste over materiel skal vedlægges tilbuddet. Materiel som benyttes må under ingen omstændigheder lave spor på græsarealerne, eller skade tilstødende belægninger eller udstyr. Traktorer og maskiner der anvendes til slåning af sportsplæne skal være monteret med græsdæk med lufttryk mellem psi. Kørslen må ikke give anledning til komprimering af vækstlaget. Entreprenøren skal ved udførslen sikre at køresporet forskydes. Materiellet skal være afskærmet bedst muligt mod at: sten og andre løse genstande kastes imod trafik, bygninger og personer. græs kastes ud over færdsels- og/eller naboarealer. Benyttes græsslåningsmateriel, som ikke findeler græsset, kan bygherren forlange det afslåede græs fjernet. Den accepterede mængde af græsafklip fremgår af afsnit 3.7 om tilstandskrav for græstyperne. 14

15 3.6 Arbejdsbeskrivelse - Generelle krav Opgaven omfatter klipning af: Sportsplæne Brugsplæne Græsflader Samt bekæmpelse af muldvarpe efter behov på de angivne arealer. Græsslåningen Græsslåning udføres således, at arealer omfattet af driftsopgaven fremtræder pænt og ensartet klippet, svarende til det krævede kvalitetsniveau. Klipningen skal foretages skånsomt: Træer, inventar og andre terrængenstande må ikke beskadiges ved arbejdets udførelse. Spor efter græsklipning må aldrig forekomme. Der skal klippes helt ud i alle hjørner, og tæt op til faste genstande, hegn, beplantning mv. Langs trådhegn og bander skal der klippes så tæt op ad som muligt max 20 cm. afstand. Entreprenøren skal melde større huller og lunker i græsdækket til bygherre. Muldvarpeskud skal jævnes inden græsslåning. Der må ikke anvendes bekæmpelses- og/eller vækstreguleringsmidler, for at hindre eller dæmpe græsvækst, hverken på græsarealerne, omkring faste genstande (lysmaster, bænke m.v.) eller levende vækst (blomster, buske, træer o.lign.) Arbejdets udførsel Entreprenøren skal selv planlægge og tilrettelægge omfanget af, og tidspunktet for, de enkelte arbejder. De skal udføres sådan, at det fastsatte kvalitetsniveau altid er overholdt. Entreprenøren skal gennemføre sine driftsaktiviteter under størst mulig hensyntagen til sikkerheden og på en sådan måde, at gener for arealernes bruger og naboer minimeres. Arbejde på arealer umiddelbart ved trafikarealer skal indstilles i mørke og usigtbart vejr, hvis sigtbarheden er under 55 m. I øvrigt skal entreprenøren overholde alle gældende regler vedrørende skiltning, afmærkning m.v. Gødskning Gødskning foretages af Park og Vej, Vesthimmerlands kommune. Gødskning foretages som standard udelukkende på sportsplæne med gennemsnitligt 100 kg/n/ha/år. Gødskning foretages 2-3 gange årligt afhængigt af lokaliteten. Brugsplæne og græsflade gødskes kun ved nyetablering eller renovering. 15

16 3.7 Tilstandskrav Tilstandskravene skal altid være overholdt i perioden fra 1. marts til 30.november I det følgende beskrives tilstandskravene for de tre græstyper: A: Sportsplæne B: Brugsplæne C: Græsflade A Sportsplæne En sportsplæne anvendes primært til organiseret idræt, og skal derfor være plejet så den kan tåle et stort slid. Plejen af sportsplæne skal fokusere på at opnå jævnhed, og gode vækstbetingelser for græsset, så det er en tæt og sammenhængende flade. Tilstandskrav: Sportsplæne skal være mellem 3,5 og 6 cm. (Målt vinkelret på terrænhøjden, med tommestok.) Strittere må ikke forekomme. Mål og net på boldbaner skal flyttes i forbindelse med græsslåningen, brugerne skal selv flytte målene tilbage på plads. Ved kanter til fast terræninventar som faste reklamebander og lign. må græssets højde ikke overstige 20 cm. Der skal klippes så tæt op til løst inventar som flytbare bander, kegler, og borde-bænkesæt som muligt. Men der er ikke krav om klipning under dem. Brugerne skal selv flytte sådanne elementer udenfor græsarealerne, hvis de ønsker klipning herunder. Græsafklip må ikke genere græssets vækst eller brugen af banen. Større mængder afklip må ikke skæmme tilstødende belægninger, vindspredt græs og græs fra klipperen under transportkørsel accepteres dog. Der må ikke være muldvarpeskud på sportsplæner. I forhold til græsslåning på sportsplæne har den enkelte klub ofte ønske om at få slået op til deres hjemmekampe typisk i weekenden. Det kan klubberne ikke kræve, da slåning af græsset baserer sig alene på tilstandskravet. Men vi forventer at entreprenøren indgår en positiv dialog med klubberne, og bedst muligt tilpasser sin klipperute i forhold til de mange forskelligrettede ønsker og behov. (jf. afsnit 3.4) 16

17 B Brugsplæne Brugsplænen findes hvor der er aktivitet på plænen. Brugsplænen anvendes f.eks. til boldspil, ophold, leg og til udendørs arrangementer. Plejen af brugsplænen skal primært sigte mod at sikre og vedligeholde en robust og forholdsvist jævn plæne. Brugsplæne findes ved skoler, daginstitutioner, i parker og grønne områder. Der er relativt mange terrængenstande på brugsplæne i form af fx legeredskaber og inventar. Tilstandskrav: Brugsplæne skal være mellem 3,5 og 8 cm. (Målt vinkelret på terrænhøjden, med tommestok.) Mål og net på brugsplæne skal flyttes i forbindelse med græsslåningen, brugerne skal selv flytte målene tilbage på plads. Ved kanter til fast terræninventar som skilte, bænke, affaldsstativer og lign. må græssets højde ikke overstige 20 cm. Græsafklip må ikke genere græssets vækst eller brugen af arealet. Større mængder afklip må ikke skæmme tilstødende belægninger, vindspredt græs og græs fra klipperen under transportkørsel accepteres dog. NB: Er der løg i brugsplænen skal græsset ikke slås før de er visnet ned. (Her accepteres større mængder afklip.) Muldvarpeskud må ikke genere græssets vækst eller brugen af arealet. 17

18 C Græsflade Græsflader findes på arealer med ringe slid, hvor man ønsker et ensartet udtryk. Græsflader findes langs veje, ved p-pladser, i grønne områder, i erhvervsområder, op til bygninger etc. Tilstandskrav: Græsflade skal være mellem 3,5 og 10 cm. (Målt vinkelret på terrænhøjden, med tommestok). Ved kanter til fast terræninventar som skilte, bænke, affaldsstativer og lign. må græssets højde ikke overstige 25 cm. Op til 15 % af arealet må være dækket af græsafklip. Større mængder afklip må ikke skæmme tilstødende belægninger, vindspredt græs og græs fra klipperen under transportkørsel accepteres dog. NB: Er der løg i græsfladen skal græsset ikke slås før de er visnet ned. (Her accepteres større mængder afklip.) Muldvarpeskud må ikke genere græssets vækst. 18

19 3.8 Kontrol Kontrol af opgavens udførelse og kvalitet gennemføres med følgende typer kontrol: Egenkontrol Entreprenøren skal gennemføre egenkontrol og dokumentation af, at de udførte arbejder er gennemført, som foreskrevet. Kontrolskemaer skal være daterede og underskrevet af entreprenørens eller dennes kontrollant. Entreprenøren skal på anmodning fra bygherre udlevere kontrolskemaer og anden dokumentation for en bestemt periode. Fælleskontrol Entreprenøren skal deltage i fælleskontrol med bygherren, for at kunne dokumentere at de udførte arbejder er gennemført som foreskrevet. Fælleskontrol omfatter kontrol der er planlagt mellem parterne på forhånd. Bygherre bestemmer kontrolområderne samt tidspunkt for fælleskontrol og indkalder entreprenøren hertil. Entreprenøren får ikke oplysninger om kontrolområder på forhånd. Kontrolskemaer dateres og underskrives af entreprenør og bestiller. Skemaer fra fælleskontrol gemmes af bygherre. Stikprøvekontrol Bygherre har ret til at gennemføre stikprøvekontrol. Der kontrolleres om de anførte kvalitetskrav er overholdt. Bygherre kan i hvert tilfælde afgøre hvorvidt der er tale om en overskridelse af de kvalitetskrav der er angivet i udbudsmaterialet. Omfanget af stikprøvekontrollen er ikke fastlagt og gennemføres efter behov. Resultatet af stikprøvekontrollen fremsendes/udleveres til entreprenøren, der har mulighed for at kommentere resultatet. Entreprenørens kommentarer indgår i bygherrens vurdering af om overskridelse konstateret ved en stikprøve tæller med. Kontrol metode Kontrol gennemføres som udgangspunkt ved visuel vurdering, der kan anvendes foto. I tvivlstilfælde eller ved uenighed anvendes egentlig fysisk måling af græshøjden. Græshøjden måles med tommestok ved tilfældige nedstik. Aflæsningen foretages i mm. Det er gennemsnittet af de højeste blade nær tommestokken der aflæses. Kontrolskema Kontrolskema er vedlagt i bilag 1, skemaet benyttes til både fælleskontrol og stikprøvekontrol og kan anvendes til egenkontrol. 19

20 Kontrolskemaet er udformet til brug for kontrol af ét arbejdssted. Kontrolsystemet er baseret på en helhedsvurdering af arealet. Græsset vurderes visuelt. Kontrollen baseres på om elementet ud fra en helhedsvurdering overholder alle de stillede kvalitetskrav. Overskridelser noteres i skemaet med bemærkninger. Hvert minus i kontrolskemaerne tæller som 1 overskridelse. Kontrolfrekvens Startniveau: Omhyggelig kontrol og drøftelse af opgaveudførslen Normalt niveau: Kontrol af 6-8 områder, 6 gange årligt i vækstsæsonen. Kontrol gennemføres som fælleskontrol med afkrydsning og bemærkninger i skema. Bodssystem gælder. Skærpet niveau: Kontrolomfang forøges. Bodssystem gælder. I tilfælde af gentagne afvigelser fra tilstandskrav foretages kontrol på skærpet niveau. Dette indebærer at antallet af områder der kontrolleres kan hæves. Bygherren afgør hvornår der foretages kontrol på skærpet niveau. Bygherren har ret til at fastlægge et nyt niveau af kontrollen uden entreprisesummen ændres. 20

21 3.9 Mangler og bod Mangler Generelt gælder, at hvis en opgave ikke opfylder kvalitetskravene eller på anden måde ikke overholder kontraktens krav, skal entreprenøren for egen regning straks udbedre manglerne i den udstrækning der er muligt. Entreprenøren har 1 dag til at rette op på konstaterede afvigelser fra tilstandskrav. Bodssystem Kvalitetsopfyldelsen vurderes for en måned af gangen med løbende underretning om overskridelser, så entreprenøren kan nå at gribe ind og forbedre kvaliteten. Perioden kan senere udvides til opfølgning pr. to måneder, såfremt antallet af overskridelser ligger under grænsen for bod. Antallet af kontroller halveres ikke i den forbindelse. Overstiger antallet af overskridelser to stk. for en måned udløser overskridelserne bod. Antallet af overskridelser opgives som summen af antal overskridelser ved gennemførte fælleskontroller og stikprøvekontroller pr. måned. Derudover kan følgende mangler tælle med som overskridelser: Hver mangel ved entreprenørens dokumentation, egenkontrol og registrering (omfatter ikke konstaterede overskridelser af kvalitetskrav ved egenkontrol). Hver mangel i øvrigt i forhold til kontrakt, eksempelvis manglende opfyldelse af krav vedr. materiel eller mandskab. Bodsatser pr overskridelse er fastsat til 5000 kr. Pålagt bod fratrækkes i betaling for den følgende måned. Der betales ikke bod for de første to overskridelser pr. måned. Efter hver måned nulstilles overskridelserne. Ved overskridelser udover to på en måned skal entreprenøren overfor bygherre klarlægge hvordan kvaliteten planlægges forbedret. I indkøringsfasen dvs. i udbudsperiodens første tre måneder tillades det dobbelte antal fejl. Er afvigelserne så mange at bygherre vurderer at der er tale om en misligholdelse af kontrakten, har bygherre ret til at hæve denne (jf. SB 40). 21

22 4 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 4.1 Tilbudsarbejder Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder i tilbudslisten, samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte poster og underposter. Mængdeændringer bestemmes efter de samme principper, som er anvendt til udregning af tilbudslistens mængder. De aktuelle mængder for de enkelte områder ses af græsregisteret i SAB. Ved ændring i de anførte mængder afregnes disse forholdsmæssigt i forhold til mængderne angivet i SAB og TBL. Priserne under de enkelte poster, skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i SB og SAB beskrevne aktiviteter, dokumentationer mv. samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser, herunder miljømæssige foranstaltninger. Tilbudslistens poster Tilbudsgiver skal udfylde tilbudslisten for den/de entrepriser, som de ønsker at afgive bud på. Tilbudsgiver skal ved udfyldelse af tilbudslisten forholde sig til alle angivelser af betingelser for entreprisens gennemførelse jf. dette udbudsmateriale. Tilbudslisten skal være udfyldt i sin helhed, gældende for et driftsår. Tilbuddet skal indeholde priser i danske kroner ekskl. moms. Det er tilbudsgivers ansvar, at regneformler er korrekte. 22

23 Bilag 1: Kontrolskema Kontrolskema Dato: Kontrolområde: Plejeniveau: Sportsplæne: Brugsplæne: Græsflade: Kontroltype: Fælleskontrol: Stikprøvekontrol: Egenkontrol: Kvalitetskrav Godkendt Ikke godkendt Græshøjde Græshøjde omkring kanter og lign. Mængde af afklip Muldvarpeskud Generelle krav (affald mv.) Overskridelser og/el. bemærkninger Foto Antal overskridelser: Er kontrolområdet godkendt: Ja Nej Bemærkninger til godkendelsen: Underskrifter: Entreprenør Tilsyn 23

24 Standardformular for sikkerhedsstillelse Bygherre: Vesthimmerlands Kommune Teknik og Miljø Himmerlandsgade Aars Entreprenør: Undertegnede bekræfter herved at vi holder til rådighed for bygherren et beløb.:.kr. skriver kroner:... der skal tjene til sikkerhed for bygherren i tilfælde af, at entreprenøren misligholder sine forpligtelser i forbindelse med det ham overdragne arbejde vedrørende entreprise i henhold til de for denne gældende betingelser og beskrivelser m.v. Sikkerhedsstillelsen tjener til fyldestgørelse af alle krav, som bygherren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for meget udbetalt entreprisesum. Sikkerhedsstillelsen løber, indtil den frigives af bygherren, når entreprenørens forpligtelser er opfyldt. Det ovennævnte beløb eller del heraf vil blive udbetalt til bygherren på anfordring og mod kvittering efter påkrav overfor entreprenøren, såfremt entreprenøren efter bygherrens skøn helt eller delvis har misligholdt sin forpligtelser i forbindelse med det pågældende arbejde, idet dog reglerne i AB kan finde anvendelse. Det er forbeholdt bygherren uden indvirkning på nærværende sikkerhedsstillelse at give entreprenøren udsættelse eller lempelse med hensyn til opfyldelsen af entreprenørens forpligtelser. For denne sikkerhedsstillelse gælder dansk ret, og enhver tvist herom afgøres efter dansk rets regler af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed...den (stempel og underskrift) 24

25 Tro og love erklæring 25

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Betingelser (SB, eksempel) ERFARINGSOPSAMLING Svarfrist den 31.12.2006. December 2009. Vejregelrådet

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Betingelser (SB, eksempel) ERFARINGSOPSAMLING Svarfrist den 31.12.2006. December 2009. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT Bilag 3 til Vejledningen DRIFT LEVERING AF VEJSALT Betingelser (SB, eksempel) December 2009 Vejregelrådet 1. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. AFTALEGRUNDLAGET 3 1.1 Leverings- og aftageforpligtelse

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Vintertjeneste på kørebaner 2013

Vintertjeneste på kørebaner 2013 særlige betingelser Vintertjeneste på kørebaner 2013 Februar 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2013 8. FEBRUAR 2013 Niels

Læs mere

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 særlige betingelser samlet driftsudbud 2012 Løbende vejdrift april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT (LVD) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT Kontrakten må under ingen omstændigheder bruges, som den foreligger. Kontrakten skal konkret tilpasses det enkelte projekt, for at kunne benyttes som juridisk aftalegrundlag. Hvis man ønsker at benytte

Læs mere

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Til De bydende Dokumenttype Tilbudsbrev Dato Marts 2015 Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Projekt Nyt Varmesystem BIOFOS, Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Revision 01 Dato Marts 2015 Udarbejdet

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

Indbudt licitation leverancer af sand og grus

Indbudt licitation leverancer af sand og grus Til de bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 11. juli 2014 SIDE 1/9 REF CHPO PROJEKTNR A053039 Indbudt licitation leverancer af sand

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelse 2. Tilbudsblanket 1,2 og 3 3. Almindelige betingelser

Læs mere

Levering og montering af udvendig overvågning af skoler til Fredericia Kommune. Fællesbetingelse

Levering og montering af udvendig overvågning af skoler til Fredericia Kommune. Fællesbetingelse Levering og montering af udvendig overvågning af skoler Fællesbetingelse Februar 2012 : Prangervej 7 DK-7000 Fredericia Danmark 20. februar 2012 FÆLLES BETINGELSER Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

2015-17. offentlige vandløb. Vedligeholdelsesarbejder med mejekurv i. Frederikshavn Kommune

2015-17. offentlige vandløb. Vedligeholdelsesarbejder med mejekurv i. Frederikshavn Kommune Vedligeholdelsesarbejder med mejekurv i offentlige vandløb Frederikshavn Kommune 2015-17 Offentlig annonceret udbud af: Vedligeholdelsesarbejder med mejekurv i offentlige vandløb i Frederikshavn Kommune

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Autoværn... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Dokument nr A030547_5_TAG_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Viborg Kommune. Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER. Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v.

Viborg Kommune. Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER. Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Viborg Kommune Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 9100 Aalborg CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI T: 9630 6400 F: 9630 6474 E: niras@niras.dk INDHOLD UDBUDSMATERIALET

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for Udbudsbrev Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem BILAG 4 Kontrakt om ejendomsmæglerbistand mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Møllegade 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ("Aarhus Kommune, Multimediehuset") og [NAVN]

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Marts 2013 Dokument nr A0305472013104TAG Revision

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Afregningsform - Targetpris med risikodeling...

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Udbudsbetingelser. Juni 2015

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Udbudsbetingelser. Juni 2015 Rebild kommune VINTERTJENESTE Udbudsbetingelser Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 2.1 Egnethedsvurdering og udvælgelse... 3 2.2 Tildeling... 4 2.3

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Løbende Vejdrift" Fagområde "Vejdrift" Rettelsesblad nr. DRI-4 Tidligere udsendte rettelsesblade:

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der skal

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE UNDERSØGELSER

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE UNDERSØGELSER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 93200.R04/14210.R02 AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 INDHOLD

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato 8. december 2014 Sagsbehandler Katrine Søborg Høyer Mail kash@vd.dk Telefon +45 7244 3117 Dokument 14/09168-38 Side 1/7 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014 BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. november 2014 Line Faxøe E. Lauridsen lfel@vd.dk 2527 3464 BESTEMMELSER

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Vejcenter Nordjylland

Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Vejcenter Nordjylland Offentligt udbud af almen driftsentrepriser Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Den 21/8 2008 1 1. Indledning og konklusion Dette notat indeholder på baggrund af beregninger og bedømmelser, s resultater

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere