Indholdsfortegnelse. Vesthimmerlands Kommune Udbud græsslåning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Vesthimmerlands Kommune Udbud græsslåning"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt Orientering Bestemmelser om udbud og tilbud... 4 Pris... 4 Opgaveløsning... 4 Pointtildeling... 4 Tilbudsbeskrivelse Opgaveløsning Særlige betingelser (SB) Aftalegrundlaget Sikkerhedsstillelse og forsikring Entreprisens udførelse Bygherrens betalingsforpligtelse Mangler ved arbejdet Særligt om ophævelse Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) Generelt Omfang Bygherrens ydelser Entreprenørens ydelser Affaldshåndtering Afklip Skader Kvalitetssikring Kontaktpersoner Arbejdstid Mandskab Muldvarpebekæmpelse Andre elementer på græsarealerne Materiel Arbejdsbeskrivelse - Generelle krav Græsslåningen Arbejdets udførsel Gødskning

2 3.7 Tilstandskrav A Sportsplæne B Brugsplæne C Græsflade Kontrol Egenkontrol Fælleskontrol Stikprøvekontrol Kontrol metode Kontrolskema Kontrolfrekvens Mangler og bod Mangler Bodssystem Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Tilbudsarbejder Generelt Tilbudslistens poster Bilag 1: Kontrolskema Standardformular for sikkerhedsstillelse Tro og love erklæring

3 1. Generelt 1.1 Orientering Udbuddet omfatter følgende entrepriser: 1: Græsslåning i distrikt Nord 2: Græsslåning i distrikt Syd 3: Græsslåning i distrikt Øst 4: Græsslåning i distrikt Vest 5: Græsslåning i alle distrikter Udbuddet omfatter græsslåning og muldvarpebekæmpelse på udvalgte græsarealer. Entreprisen udbydes efter tilstandskrav. Ved udbud efter tilstandskrav forstås, at arbejdet skal gennemføres sådan, at det fastsatte kvalitetskrav til enhver tid er overholdt. Kontraktperioden er 1. april 2013 til 30. november 2015 med mulighed for forlængelse i 2 år. Bygherre er Vesthimmerlands Kommune, Teknik og Miljø, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Kontaktperson i forhold til udbuddet er Lene Larsen: , Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud Tilsynet med entreprisens udførelse varetages af Vesthimmerlands kommune, eller af dennes repræsentant. 3

4 1.2 Bestemmelser om udbud og tilbud Arbejdet udbydes efter Tilbudsloven (LBK nr af 7. dec. 2007). Arbejdet udbydes i 5 entrepriser: 1,2,3, 4 og 5. Bygherren vil vælge det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af følgende: Pris: 75% Opgaveløsning: 25% Et tilbud kan maksimalt opnå 100 point. Den samlede pointsum beregnes på baggrund af følgende formel: pointsum for pris + pointsum for opgaveløsning Pris Prisen har 75 point til rådighed, der vurderes på følgende måde: Laveste pris tildeles 75 point Øvrige point tildeles på baggrund af følgende formel: (Laveste pris/aktuelle pris)*75 Opgaveløsning Underkriteriet opgaveløsning har 25 point til rådighed Der vægtes således: Max point a. Overholdelse af kvalitetskrav 5 b. Kvalitetskontrol 5 c. Opfølgning på mangler og afvigelser 5 d. Medarbejdernes service i forhold til borgere og brugere. 5 e. Organisationsplan, organisering og kompetencer. 5 Pointtildeling Point tildeles efter følgende principper: 0 point tildeles et tilbud der lige akkurat overholder de stillede krav, men hvor eksempelvis beskrivelser i forhold til opgaveløsningen i realiteten er indholdsløse. Max point tildeles et tilbud der tilbyder meget høj kvalitet og driftsikkerhed. Øvrige point tildeles forholdsmæssigt mellem yderpunkterne. 4

5 Tilbudsbeskrivelse Opgaveløsning Tilbudsgiver skal redegøre for følgende: A B C D E Hvordan tilbudsgiver vil sikre, at kvalitetskravene overholdes, herunder sikre at der er de rette kompetencer på opgaven, og at materiellets funktionsdygtighed sikres. Hvordan tilbudsgiver vil gennemføre kvalitetskontrol (egenkontrol) for eget arbejde. Hvordan tilbudsgiver vil følge op på mangler og afvigelser i forhold til kontrakten, herunder hvordan tilbudsgiver vil forbedre udførslen på områder hvor der konstateres overskridelser af kvalitetskravene. Hvordan tilbudsgiver vil sikre, at de medarbejdere der løserne opgaven opfylder det serviceniveauet i forhold til arbejdsbeskrivelsens pkt. 3.4 og 3.6 Organisationsplan og organisering af arbejdets gennemførelse, herunder hvordan opgaven organiseres på de mange lokaliteter, dokumentation for at de medarbejdere der skal udføre muldvarpebekæmpelse har certifikat hertil eller plan for gennemførsel af kursusaktivitet for disse medarbejdere. Standardforbehold, der er godkendt af Bygge- og Boligstyrelsen og anmeldt til Konkurrencerådets register, vil kunne tages i forbindelse med tilbudsgivningen. Bygherre forbeholder sig ret til, at kontakte entreprenørens referencer. Tilbuddet modtages som anført i udbudsannoncen. Der udbetales ikke vederlag for udarbejdelse af tilbud. Vesthimmerlands Kommune Park og Vej påregner at afgive kontrolbud. Dette kontrolbud vil blive åbnet og gennemgået ved licitationen før de indleverede tilbudskuverter åbnes. En ekstern konsulent foretager vurdering af de indkomne bud, og indstiller valg af entreprenør til kommunen. 5

6 2. Særlige betingelser (SB) 2.1 Aftalegrundlaget Almindelige bestemmelser ad 1 stk. 1 Disse særlige betingelser (SB) er supplerende, særlige betingelser til AB 92 for denne entreprise. De enkelte - og stk.- numre refererer til AB 92 Standard. Bygherrens udbud ad 2 stk. 1 Arbejdet udbydes til fast pris og tid og reguleres i henhold til SB 22 stk. 6, med en fastprisperiode fra tilbudsdagen og indtil 5. marts Herefter reguleres årligt iht. ad 22 stk. 6. ad 2 stk. 2 For entrepriserne gælder i den angivne rækkefølge: a. Rettelsesblade udsendt i tilbudsperioden. b. Tilbudsliste (TBL). c. Udbudsbrev. d. De Særlige betingelser (SB), der gælder for alle entrepriser. e. De Særlige arbejdsbeskrivelser(sab), der gælder for alle entrepriser. f. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG). g. Kortmateriale der viser arealernes placering. h. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, december 1992 (AB 92). Hvis noget i udbudsgrundlaget er uklart for den bydende, må de indhente oplysninger herom før tilbud afgives. ad 2 stk. 3 Følgende tidsfrister skal overholdes: Igangsætningsfrist: Entreprisen skal påbegyndes 1. april De i ad 25 nævnte bodsbestemmelser vedrørende igangsætningsfrist knyttes til denne dato. Deltidsfrist: Hvis der foreligger kassation af kontrolområder som følge af ikke opfyldte tilstandskrav ved fælleskontrol, skal der foretages græsslåning af disse kontrolområder straks. Tilstandskravene skal således være opfyldt senest dagen efter gennemført fælleskontrol. Færdiggørelsesfrist: Entrepriserne løber indtil den 30. november

7 Såfremt der mellem parterne indgås aftale om forlængelse, ændres færdiggørelsesfristen i overensstemmelse hermed. ad 2 stk. 6 Tilbud skal afgives på særskilt tilbudsliste. Samtlige poster og underposter i tilbudslisten skal udfyldes. Entreprenørens tilbud ad 3 stk. 3 Når entreprenøren får arbejdet overdraget, skal entreprenørens eventuelle regnefejl i tilbudslisten korrigeres ved ændring af tilbudslistens poster, således at den rettede tilbudsliste er i overensstemmelse med tilbudssummen. Ændrede priser skal godkendes af bygherren, og er bindende. ad 3 stk. 4 De bydende skal før tilbuddet afgives gøre sig bekendt med forholdene på arbejdsstederne, herunder orientere sig om adgangsforhold m.v. ad 3 stk. 5 Vedståelsesfristen for tilbuddet er 6 uger fra licitationsdagen. 2.2 Sikkerhedsstillelse og forsikring Entreprenørens sikkerhedsstillelse ad 6 stk. 1 Sikkerheden skal udformes som angivet i standardformular vedlagt nærværende SB. ad 6 stk. 2 Sikkerhedsstillelsen skal udgøre 10% af kontaktsummen for et års arbejde. ad 6 stk. 4 Sikkerheden frigives ved afleveringen, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives sikkerheden når forholdene hhv. manglerne er afhjulpet og dokumentation herfor foreligger. Forsikring ad 8 stk. 2 Bygherren tegner ikke de nævnte forsikringer. Entreprenøren bærer selv risikoen ved eventuelle brand- og stormskader og afgør selv, om han vil forsikre sig herimod. ad 8 stk. 3 Uden at entreprenørens ansvar og forpligtelser derved begrænses, skal han tegne og betale en ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen skal dække det erstatningsansvar sikrede pådrager sig ved beskadigelse af personer og ting under udførelse af entreprisen. Sikrede for Ansvarsforsikringen skal være 7

8 bygherren samt entreprenøren og dennes underentreprenører. Policen skal godkendes af bygherren, og entreprenøren er pligtig at dokumentere, at præmien er betalt. 2.3 Entreprisens udførelse Arbejdsplan og afsætning ad 9 stk. 1 Entreprenøren udarbejder en principiel arbejdsplan, der skal illustrere systematikken i gennemførelse af egenkontrol. Udover de ad 2 stk. 3 nævnte tidsfrister skal entreprenøren tage hensyn til bl.a.: a. at der tages størst muligt hensyn til brugerne, således at arbejderne generer mindst muligt. b. at de i SAB angivne tilstandskrav skal være opfyldt hele tiden også i ferier og på helligdage. Entreprenørens ydelse ad 10 stk. 1 Entreprenøren overtager entreprisen på det kvalitetsniveau, som den forefindes ved entreprisens start. Projektgennemgang, dokumentation og prøver ad 11 stk. 1 Entreprenøren skal udarbejde liste over materiel, som påregnes anvendt til arbejdet, og listen skal indeholde oplysninger om type, årgang, fabrikat og antal. Denne liste skal vedlægges tilbuddet. Listen skal godkendes af bygherren før arbejdet påbegyndes, og ændringer i listen skal ligeledes godkendes af bygherren. Generelle krav til entreprenørens kvalitetsstyringssystem: a. Der udføres systematisk egenkontrol som anført i SAB. b. Dokumentation for egenkontrol skal fremvises på forlangende. Ændringer i arbejdet ad 14 stk. 1 Kommunen har ret til at foretage forandringer i entreprisens omfang. For de herved forårsagede mer- eller mindre ydelser beregnes et tillæg eller fradrag på grundlag af fastsatte enhedspriser. Regulering af entreprisesummen som følge af ændrede arealstørrelser foretages således: 8

9 (tillagt/aflagt areal : 7) x (resterende rater i året) x (m 2 - prisen) = tillæg/fradrag. Størrelsen af de efterfølgende rater beregnes således: (entreprisesum før tillæg/fradrag : 7) +/- (tillæg/fradrag : antal resterende rater i året). ad 14 stk. 2 Aftale om ændring i tidsfrister eller arbejdets gennemførelse skal være indgået i god tid før dette er gældende. ad 14 stk. 3 Regulering efter enhedspris skal ske indenfor - 50% til + 50% af entreprisesummen. Uklarheder, hindringer eller lign. forhold ad 15 stk. 1 Hvis entreprenøren konstaterer fejl eller uoverensstemmelser i aftalegrundlaget skal dette straks meddeles bygherren. Bygherrens tilsyn ad 17 stk. 1 Bygherrens tilsyn varetages af Vesthimmerlands Kommune, Park, Havn og Natur, Teknik og Miljø, eller dennes repræsentant. ad 17 stk. 4 Tilsynets gennemgang af de af entreprenøren udførte arbejder fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. Samvirke med andre entreprenører ad 20 Entreprenøren skal forestå samordningen af sikkerhedsarbejdet inden for arbejdsområdet i henhold til lov om arbejdsmiljø. 2.4 Bygherrens betalingsforpligtelse Betaling ad 22 stk. 1 Betalingen sker ved indsendelse af faktura til faktureringsadressen: Vesthimmerlands kommune, Park og Vej, Evaholmvej 6, Hornum, 9600 Aars og ean nr.: ad 22 stk. 4 Betaling af græsslåning, som udføres til tilstandskrav, afregnes med 1/7 af tilbudssummen henholdsvis den: 1. maj, 1. juni, 1. juli, 1. august, 1. september, 1. oktober og 1. november. 9

10 I tilfælde af overskridelser af kvalitetskravene kan bygherre idømme entreprenøren bod, jf. afsnit 3.9 i SAB. ad 22 stk. 6 Prisregulering: Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks reguleringsindeks for jordarbejder. Reguleringsbeløbet beregnes i kontraktperiodens 2. og følgende år som regningsbeløbet eksklusiv moms multipliceret med I 2 - I 1 I 1 idet I 1 angiver indeks for december 2012 og I 2 angiver december-indeks for de efterfølgende år. Bygherren vil senest 1. april fremsende tilbudsliste med de nye tilbudspriser efter prisregulering, som entreprenøren afregnes med det efterfølgende år, indtil næste prisregulering finder sted. 2.5 Mangler ved arbejdet Mangler påvist ved aflevering ad 31 stk. 1 Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe mangler, der består i færdiggørelse af den krævede dokumentation. For øvrige mangler bortfalder entreprenørens ret og pligt til afhjælpning, og erstattes af bygherrens ret til afslag i entreprisesummen, jf. AB 34, idet driftsarbejderne efter denne entreprises afslutning påregnes at være overdraget i en anden entreprise. ad 36 stk. 1 Mangelsansvaret udløber efter 1 måned. 2.6 Særligt om ophævelse Bygherrens hæveret ad 40 Gentagne konstateringer af afvigelser fra det fastlagte kvalitetsniveau vil blive opfattet som misligholdelse, og vil medføre opsigelse af kontrakten. 10

11 3. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) 3.1 Generelt Arbejdet skal udføres efter tilstandskrav. Tilstandskrav skal være opfyldt på ethvert tidspunkt indenfor kontraktperioden. Arbejdet omfatter græsslåning på tre græstyper: sportsplæne, brugsplæne og græsflade. Arbejdsområderne findes på idrætsanlæg, legepladser, skoler, parker, helleanlæg og græsrabatter i byområder og grønne områder i øvrigt. 3.2 Omfang Omfanget af de enkelte græstyper fremgår af tilbudslisten, samt registreringer og kortmaterialer. Kortmaterialerne, der angiver placering og udformning af arealerne kan downloades særskilt. 3.3 Bygherrens ydelser Udover udbudsmaterialet stiller Vesthimmerlands kommune relevante oplysninger og kort til rådighed, såfremt de findes. 3.4 Entreprenørens ydelser Entreprenørens ydelser omfatter alle arbejder og leverancer, og det nødvendige mandskab og maskinel til opnåelse af de beskrevne plejeniveauer. Affaldshåndtering Affald må ikke klippes itu, derfor skal entreprenøren fjerne alt affald inden græsklipning, som kan være til gene på arealet efterfølgende. Det gælder både organisk og uorganisk affald. Affaldet skal bortskaffes af entreprenøren til godkendt deponi. Alle deponeringsafgifter afholdes af entreprenøren og indregnes i enhedspriserne. Kegler og andre løse genstande til brug ved boldspil er ikke at regne for affald. Afklip Afklip udover det accepterede på græstyperne skal fjernes af entreprenøren og bringes til godkendt deponi. Alle udgifter i forbindelse hermed afholdes af entreprenøren og indregnes i enhedspriserne. 11

12 Skader Entreprenøren skal meddele bygherre hvis der sker skader i forbindelse med driftsarbejder på arealer, udstyr, træer el. lign, herunder også skader der opstår som følge af spild af hydraulikolie. Udbedring skal aftales med bygherre, og sker på entreprenørens regning. Skader, som entreprenøren påfører tredjemands ejendom, skal udbedres straks af entreprenøren. Samtlige udgifter i forbindelse hermed afholdes af entreprenøren. Kvalitetssikring I forbindelse med entreprisen skal entreprenøren fortage eftersyn af anlæggene og indberette til bygherre om alle forhold vedrørende de omfattede områder, som kræver udbedring. Dette omfatter også forhold udover normal pleje, eksempelvis følgende: - Hærværk på arealer, hegn og beplantninger, herunder kørsel på græsarealer, beskadigede planter og træer, beskadiget udstyr. - Væltede træer, større afbrækkede grene. - Defekt udstyr på anlæggene, også udstyr hvor vedligeholdelsen ikke er omfattet af denne entreprise (eksempelvis belysning). - Defekt belægning (forskudte kanter, ødelagte fliser, huller i asfaltbelægning) - Døde dyr på arealerne. - Andre elementer, som kan være til gene/risiko for trafikanter, fodgængere og brugere (udragende bevoksning, affald som henligger i længere tid) - Miljøfarligt affald Konstaterede defekter mv. skal indberettes til bygherre pr. eller telefon. Der er intet krav om, at eftersynet skal udføres samlet eller på bestemte dage. Eftersynsopgaverne vurderes at kunne foretages i forbindelse med udførelse af de entreprisens opgaver, og alle omkostninger i forbindelse med eftersyn skal være indeholdt i delpriserne Kontaktpersoner Bygherren vil udlevere telefonliste med kontaktpersoner på skoler, daginstitutioner, kontaktpersoner i idrætsklubber m.v. Entreprenøren skal selv sørge for at aftale tidspunkter for græsslåning med disse kontaktpersoner, så arbejdet generer mindst muligt. Arbejdstid Entreprenøren skal kunne kontaktes alle hverdage indenfor normal arbejdstid fra Mandskab Entreprenøren er, i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og evt. underleverandørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der iht. en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative 12

13 forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, som gælder på det danske område. Der skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå, hvilken løn der efter overenskomsterne betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor og er forpligtiget til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke disse krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan bygherre foretage tilbageholdelse af betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansatte de nævnte ansættelsesvilkår. Muldvarpebekæmpelse Medarbejdere der udfører muldvarpebekæmpelse, må kun udføres af personer med gyldigt certifikat udstedt af Miljøstyrelsen. Muldvarpe må ikke bekæmpes med fosforbrinte på græsarealer på og nær børnehaver, skoler, offentlige legepladser, og må ikke udlægges så hvor børn og hunde kan udsættes for forgiftning. Andre elementer på græsarealerne Entreprenøren skal respektere eksisterende træer, buske, bede, bygninger og andre faste genstande i alle græsarealer. Kommunen kan ændre på omfanget og antallet af disse, uden entreprisesummen ændres. 13

14 3.5 Materiel Entreprenøren er forpligtiget til at stille med det til enhver tid nødvendige materiel til gennemførelse af entreprisens opgaver. Materiellet skal opfylde gældende lovgivning og vejregler. Færdselslovens krav til maksimalt akseltryk og totallast skal være overholdt. Brændstofdrevne motorer skal være med EURO III motor eller højere niveau. For materiel hvor standardmotorer benyttes skal tilsvarende niveau overholdes. Materiellet skal være i god stand, og må ikke give anledning til unødig støj, røg og lugt. Det er op til entreprenøren at vælge, hvilket materiel han finder bedst egnet til klipning/slåning af arealer defineret som henholdsvis sportsplæne, græsflade og brugsplæne. Det er således entreprenørens eget valg, om han vil anvende cylinder, rotor eller slagleklipper. Materiellet der påtænkes anvendt i entreprisen skal dog godkendes af bygherre, det samme gælder nyt materiel der indgår i arbejdet i udbudsperioden. Liste over materiel skal vedlægges tilbuddet. Materiel som benyttes må under ingen omstændigheder lave spor på græsarealerne, eller skade tilstødende belægninger eller udstyr. Traktorer og maskiner der anvendes til slåning af sportsplæne skal være monteret med græsdæk med lufttryk mellem psi. Kørslen må ikke give anledning til komprimering af vækstlaget. Entreprenøren skal ved udførslen sikre at køresporet forskydes. Materiellet skal være afskærmet bedst muligt mod at: sten og andre løse genstande kastes imod trafik, bygninger og personer. græs kastes ud over færdsels- og/eller naboarealer. Benyttes græsslåningsmateriel, som ikke findeler græsset, kan bygherren forlange det afslåede græs fjernet. Den accepterede mængde af græsafklip fremgår af afsnit 3.7 om tilstandskrav for græstyperne. 14

15 3.6 Arbejdsbeskrivelse - Generelle krav Opgaven omfatter klipning af: Sportsplæne Brugsplæne Græsflader Samt bekæmpelse af muldvarpe efter behov på de angivne arealer. Græsslåningen Græsslåning udføres således, at arealer omfattet af driftsopgaven fremtræder pænt og ensartet klippet, svarende til det krævede kvalitetsniveau. Klipningen skal foretages skånsomt: Træer, inventar og andre terrængenstande må ikke beskadiges ved arbejdets udførelse. Spor efter græsklipning må aldrig forekomme. Der skal klippes helt ud i alle hjørner, og tæt op til faste genstande, hegn, beplantning mv. Langs trådhegn og bander skal der klippes så tæt op ad som muligt max 20 cm. afstand. Entreprenøren skal melde større huller og lunker i græsdækket til bygherre. Muldvarpeskud skal jævnes inden græsslåning. Der må ikke anvendes bekæmpelses- og/eller vækstreguleringsmidler, for at hindre eller dæmpe græsvækst, hverken på græsarealerne, omkring faste genstande (lysmaster, bænke m.v.) eller levende vækst (blomster, buske, træer o.lign.) Arbejdets udførsel Entreprenøren skal selv planlægge og tilrettelægge omfanget af, og tidspunktet for, de enkelte arbejder. De skal udføres sådan, at det fastsatte kvalitetsniveau altid er overholdt. Entreprenøren skal gennemføre sine driftsaktiviteter under størst mulig hensyntagen til sikkerheden og på en sådan måde, at gener for arealernes bruger og naboer minimeres. Arbejde på arealer umiddelbart ved trafikarealer skal indstilles i mørke og usigtbart vejr, hvis sigtbarheden er under 55 m. I øvrigt skal entreprenøren overholde alle gældende regler vedrørende skiltning, afmærkning m.v. Gødskning Gødskning foretages af Park og Vej, Vesthimmerlands kommune. Gødskning foretages som standard udelukkende på sportsplæne med gennemsnitligt 100 kg/n/ha/år. Gødskning foretages 2-3 gange årligt afhængigt af lokaliteten. Brugsplæne og græsflade gødskes kun ved nyetablering eller renovering. 15

16 3.7 Tilstandskrav Tilstandskravene skal altid være overholdt i perioden fra 1. marts til 30.november I det følgende beskrives tilstandskravene for de tre græstyper: A: Sportsplæne B: Brugsplæne C: Græsflade A Sportsplæne En sportsplæne anvendes primært til organiseret idræt, og skal derfor være plejet så den kan tåle et stort slid. Plejen af sportsplæne skal fokusere på at opnå jævnhed, og gode vækstbetingelser for græsset, så det er en tæt og sammenhængende flade. Tilstandskrav: Sportsplæne skal være mellem 3,5 og 6 cm. (Målt vinkelret på terrænhøjden, med tommestok.) Strittere må ikke forekomme. Mål og net på boldbaner skal flyttes i forbindelse med græsslåningen, brugerne skal selv flytte målene tilbage på plads. Ved kanter til fast terræninventar som faste reklamebander og lign. må græssets højde ikke overstige 20 cm. Der skal klippes så tæt op til løst inventar som flytbare bander, kegler, og borde-bænkesæt som muligt. Men der er ikke krav om klipning under dem. Brugerne skal selv flytte sådanne elementer udenfor græsarealerne, hvis de ønsker klipning herunder. Græsafklip må ikke genere græssets vækst eller brugen af banen. Større mængder afklip må ikke skæmme tilstødende belægninger, vindspredt græs og græs fra klipperen under transportkørsel accepteres dog. Der må ikke være muldvarpeskud på sportsplæner. I forhold til græsslåning på sportsplæne har den enkelte klub ofte ønske om at få slået op til deres hjemmekampe typisk i weekenden. Det kan klubberne ikke kræve, da slåning af græsset baserer sig alene på tilstandskravet. Men vi forventer at entreprenøren indgår en positiv dialog med klubberne, og bedst muligt tilpasser sin klipperute i forhold til de mange forskelligrettede ønsker og behov. (jf. afsnit 3.4) 16

17 B Brugsplæne Brugsplænen findes hvor der er aktivitet på plænen. Brugsplænen anvendes f.eks. til boldspil, ophold, leg og til udendørs arrangementer. Plejen af brugsplænen skal primært sigte mod at sikre og vedligeholde en robust og forholdsvist jævn plæne. Brugsplæne findes ved skoler, daginstitutioner, i parker og grønne områder. Der er relativt mange terrængenstande på brugsplæne i form af fx legeredskaber og inventar. Tilstandskrav: Brugsplæne skal være mellem 3,5 og 8 cm. (Målt vinkelret på terrænhøjden, med tommestok.) Mål og net på brugsplæne skal flyttes i forbindelse med græsslåningen, brugerne skal selv flytte målene tilbage på plads. Ved kanter til fast terræninventar som skilte, bænke, affaldsstativer og lign. må græssets højde ikke overstige 20 cm. Græsafklip må ikke genere græssets vækst eller brugen af arealet. Større mængder afklip må ikke skæmme tilstødende belægninger, vindspredt græs og græs fra klipperen under transportkørsel accepteres dog. NB: Er der løg i brugsplænen skal græsset ikke slås før de er visnet ned. (Her accepteres større mængder afklip.) Muldvarpeskud må ikke genere græssets vækst eller brugen af arealet. 17

18 C Græsflade Græsflader findes på arealer med ringe slid, hvor man ønsker et ensartet udtryk. Græsflader findes langs veje, ved p-pladser, i grønne områder, i erhvervsområder, op til bygninger etc. Tilstandskrav: Græsflade skal være mellem 3,5 og 10 cm. (Målt vinkelret på terrænhøjden, med tommestok). Ved kanter til fast terræninventar som skilte, bænke, affaldsstativer og lign. må græssets højde ikke overstige 25 cm. Op til 15 % af arealet må være dækket af græsafklip. Større mængder afklip må ikke skæmme tilstødende belægninger, vindspredt græs og græs fra klipperen under transportkørsel accepteres dog. NB: Er der løg i græsfladen skal græsset ikke slås før de er visnet ned. (Her accepteres større mængder afklip.) Muldvarpeskud må ikke genere græssets vækst. 18

19 3.8 Kontrol Kontrol af opgavens udførelse og kvalitet gennemføres med følgende typer kontrol: Egenkontrol Entreprenøren skal gennemføre egenkontrol og dokumentation af, at de udførte arbejder er gennemført, som foreskrevet. Kontrolskemaer skal være daterede og underskrevet af entreprenørens eller dennes kontrollant. Entreprenøren skal på anmodning fra bygherre udlevere kontrolskemaer og anden dokumentation for en bestemt periode. Fælleskontrol Entreprenøren skal deltage i fælleskontrol med bygherren, for at kunne dokumentere at de udførte arbejder er gennemført som foreskrevet. Fælleskontrol omfatter kontrol der er planlagt mellem parterne på forhånd. Bygherre bestemmer kontrolområderne samt tidspunkt for fælleskontrol og indkalder entreprenøren hertil. Entreprenøren får ikke oplysninger om kontrolområder på forhånd. Kontrolskemaer dateres og underskrives af entreprenør og bestiller. Skemaer fra fælleskontrol gemmes af bygherre. Stikprøvekontrol Bygherre har ret til at gennemføre stikprøvekontrol. Der kontrolleres om de anførte kvalitetskrav er overholdt. Bygherre kan i hvert tilfælde afgøre hvorvidt der er tale om en overskridelse af de kvalitetskrav der er angivet i udbudsmaterialet. Omfanget af stikprøvekontrollen er ikke fastlagt og gennemføres efter behov. Resultatet af stikprøvekontrollen fremsendes/udleveres til entreprenøren, der har mulighed for at kommentere resultatet. Entreprenørens kommentarer indgår i bygherrens vurdering af om overskridelse konstateret ved en stikprøve tæller med. Kontrol metode Kontrol gennemføres som udgangspunkt ved visuel vurdering, der kan anvendes foto. I tvivlstilfælde eller ved uenighed anvendes egentlig fysisk måling af græshøjden. Græshøjden måles med tommestok ved tilfældige nedstik. Aflæsningen foretages i mm. Det er gennemsnittet af de højeste blade nær tommestokken der aflæses. Kontrolskema Kontrolskema er vedlagt i bilag 1, skemaet benyttes til både fælleskontrol og stikprøvekontrol og kan anvendes til egenkontrol. 19

20 Kontrolskemaet er udformet til brug for kontrol af ét arbejdssted. Kontrolsystemet er baseret på en helhedsvurdering af arealet. Græsset vurderes visuelt. Kontrollen baseres på om elementet ud fra en helhedsvurdering overholder alle de stillede kvalitetskrav. Overskridelser noteres i skemaet med bemærkninger. Hvert minus i kontrolskemaerne tæller som 1 overskridelse. Kontrolfrekvens Startniveau: Omhyggelig kontrol og drøftelse af opgaveudførslen Normalt niveau: Kontrol af 6-8 områder, 6 gange årligt i vækstsæsonen. Kontrol gennemføres som fælleskontrol med afkrydsning og bemærkninger i skema. Bodssystem gælder. Skærpet niveau: Kontrolomfang forøges. Bodssystem gælder. I tilfælde af gentagne afvigelser fra tilstandskrav foretages kontrol på skærpet niveau. Dette indebærer at antallet af områder der kontrolleres kan hæves. Bygherren afgør hvornår der foretages kontrol på skærpet niveau. Bygherren har ret til at fastlægge et nyt niveau af kontrollen uden entreprisesummen ændres. 20

21 3.9 Mangler og bod Mangler Generelt gælder, at hvis en opgave ikke opfylder kvalitetskravene eller på anden måde ikke overholder kontraktens krav, skal entreprenøren for egen regning straks udbedre manglerne i den udstrækning der er muligt. Entreprenøren har 1 dag til at rette op på konstaterede afvigelser fra tilstandskrav. Bodssystem Kvalitetsopfyldelsen vurderes for en måned af gangen med løbende underretning om overskridelser, så entreprenøren kan nå at gribe ind og forbedre kvaliteten. Perioden kan senere udvides til opfølgning pr. to måneder, såfremt antallet af overskridelser ligger under grænsen for bod. Antallet af kontroller halveres ikke i den forbindelse. Overstiger antallet af overskridelser to stk. for en måned udløser overskridelserne bod. Antallet af overskridelser opgives som summen af antal overskridelser ved gennemførte fælleskontroller og stikprøvekontroller pr. måned. Derudover kan følgende mangler tælle med som overskridelser: Hver mangel ved entreprenørens dokumentation, egenkontrol og registrering (omfatter ikke konstaterede overskridelser af kvalitetskrav ved egenkontrol). Hver mangel i øvrigt i forhold til kontrakt, eksempelvis manglende opfyldelse af krav vedr. materiel eller mandskab. Bodsatser pr overskridelse er fastsat til 5000 kr. Pålagt bod fratrækkes i betaling for den følgende måned. Der betales ikke bod for de første to overskridelser pr. måned. Efter hver måned nulstilles overskridelserne. Ved overskridelser udover to på en måned skal entreprenøren overfor bygherre klarlægge hvordan kvaliteten planlægges forbedret. I indkøringsfasen dvs. i udbudsperiodens første tre måneder tillades det dobbelte antal fejl. Er afvigelserne så mange at bygherre vurderer at der er tale om en misligholdelse af kontrakten, har bygherre ret til at hæve denne (jf. SB 40). 21

22 4 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 4.1 Tilbudsarbejder Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder i tilbudslisten, samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte poster og underposter. Mængdeændringer bestemmes efter de samme principper, som er anvendt til udregning af tilbudslistens mængder. De aktuelle mængder for de enkelte områder ses af græsregisteret i SAB. Ved ændring i de anførte mængder afregnes disse forholdsmæssigt i forhold til mængderne angivet i SAB og TBL. Priserne under de enkelte poster, skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i SB og SAB beskrevne aktiviteter, dokumentationer mv. samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser, herunder miljømæssige foranstaltninger. Tilbudslistens poster Tilbudsgiver skal udfylde tilbudslisten for den/de entrepriser, som de ønsker at afgive bud på. Tilbudsgiver skal ved udfyldelse af tilbudslisten forholde sig til alle angivelser af betingelser for entreprisens gennemførelse jf. dette udbudsmateriale. Tilbudslisten skal være udfyldt i sin helhed, gældende for et driftsår. Tilbuddet skal indeholde priser i danske kroner ekskl. moms. Det er tilbudsgivers ansvar, at regneformler er korrekte. 22

23 Bilag 1: Kontrolskema Kontrolskema Dato: Kontrolområde: Plejeniveau: Sportsplæne: Brugsplæne: Græsflade: Kontroltype: Fælleskontrol: Stikprøvekontrol: Egenkontrol: Kvalitetskrav Godkendt Ikke godkendt Græshøjde Græshøjde omkring kanter og lign. Mængde af afklip Muldvarpeskud Generelle krav (affald mv.) Overskridelser og/el. bemærkninger Foto Antal overskridelser: Er kontrolområdet godkendt: Ja Nej Bemærkninger til godkendelsen: Underskrifter: Entreprenør Tilsyn 23

24 Standardformular for sikkerhedsstillelse Bygherre: Vesthimmerlands Kommune Teknik og Miljø Himmerlandsgade Aars Entreprenør: Undertegnede bekræfter herved at vi holder til rådighed for bygherren et beløb.:.kr. skriver kroner:... der skal tjene til sikkerhed for bygherren i tilfælde af, at entreprenøren misligholder sine forpligtelser i forbindelse med det ham overdragne arbejde vedrørende entreprise i henhold til de for denne gældende betingelser og beskrivelser m.v. Sikkerhedsstillelsen tjener til fyldestgørelse af alle krav, som bygherren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for meget udbetalt entreprisesum. Sikkerhedsstillelsen løber, indtil den frigives af bygherren, når entreprenørens forpligtelser er opfyldt. Det ovennævnte beløb eller del heraf vil blive udbetalt til bygherren på anfordring og mod kvittering efter påkrav overfor entreprenøren, såfremt entreprenøren efter bygherrens skøn helt eller delvis har misligholdt sin forpligtelser i forbindelse med det pågældende arbejde, idet dog reglerne i AB kan finde anvendelse. Det er forbeholdt bygherren uden indvirkning på nærværende sikkerhedsstillelse at give entreprenøren udsættelse eller lempelse med hensyn til opfyldelsen af entreprenørens forpligtelser. For denne sikkerhedsstillelse gælder dansk ret, og enhver tvist herom afgøres efter dansk rets regler af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed...den (stempel og underskrift) 24

25 Tro og love erklæring 25

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 11 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kalundborg Kommune. Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt. Betingelser. Juli Udgivelsesdato: 5. juli Kon takt

Kalundborg Kommune. Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt. Betingelser. Juli Udgivelsesdato: 5. juli Kon takt Kalundborg Kommune Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt Betingelser Juli 2013 Udgivelsesdato: 5. juli 2013 Kon takt Sagsansvarlig: Jan Krause Teknik og Miljø - Veje, Havne og Grønne Områder E-mail:

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013104SB Revision nr 10 Udgivelsesdato 20 februar 2013 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012 Vintertjeneste August 2012 Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_2_SB_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG JOJF/SHMO ATG 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Bilag 1 Tro og love erklæring Tro og love erklæring Ifølge

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Betingelser (SB, eksempel) ERFARINGSOPSAMLING Svarfrist den 31.12.2006. December 2009. Vejregelrådet

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Betingelser (SB, eksempel) ERFARINGSOPSAMLING Svarfrist den 31.12.2006. December 2009. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT Bilag 3 til Vejledningen DRIFT LEVERING AF VEJSALT Betingelser (SB, eksempel) December 2009 Vejregelrådet 1. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. AFTALEGRUNDLAGET 3 1.1 Leverings- og aftageforpligtelse

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser Marts 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon +45 5640 0000 wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning

Læs mere

Særlige betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser (SB) Side 1 af 12 Særlige betingelser Indholdsfortegnelse Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 2 Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 5 Almindelige

Læs mere

Spørgsmål til udbudsmaterialet:

Spørgsmål til udbudsmaterialet: Side 1 af 7 Spørgsmål til udbudsmaterialet: Efterfølgende spørgsmål blev sendt til udbyderen indenfor den fastsatte tidsfrist. Nærværende rettelsesblad 1 indeholder besvarelsen af disse spørgsmål. Spørgsmål

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018 AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 5 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 2. RETNINGSLINIER FOR PRISREGULERINGER... 2 2.1 Regulering af tilbudssum ved ændring

Læs mere

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK.

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK. VANDLEDNINGSARBEJDER TILLÆG TIL AB92 Rekvirent TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Entrepriseaftale 2011 Side

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune 1. GENERELT et (TAG) angiver retningslinjer ved ændring af arbejdet, prisregulering og betaling.

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB)

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB) MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER, rev. 1 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. januar 2014 ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR BEREDSKAB NY LILLEBÆLTSBRO OG VESTFYN Akutberedskab for bjærgning af køretøjer > 3.500 kg Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Odder Kommune 1 Parterne Mellem Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR: 32 26 43 28 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Vintertjeneste på kørebaner 2013

Vintertjeneste på kørebaner 2013 særlige betingelser Vintertjeneste på kørebaner 2013 Februar 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2013 8. FEBRUAR 2013 Niels

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Til De bydende Dokumenttype Tilbudsbrev Dato Marts 2015 Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Projekt Nyt Varmesystem BIOFOS, Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Revision 01 Dato Marts 2015 Udarbejdet

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 SÆRLIGE BETINGELSER SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer APRIL 2012 SÆRLIGE BETINGELSER MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 særlige betingelser samlet driftsudbud 2012 Løbende vejdrift april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT (LVD) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Udbudsbrev 2015-07-30 1 30. juli.2015 Til de bydende INDBYDELSE TIL AFGIVELSE AF TILBUD PÅ "RAMMEAFTALE FOR VANDLEDNINGSRENOVERING

Læs mere

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S VINTERTJENESTE Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 Retningslinier ved ændring af en rutes udstrækning... 2 1.2 Retningslinier for prisregulering...

Læs mere

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Rebild Kommune Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Januar 2016 Rebild Kommune Center Plan Byg og Vej Hobrovej 110 9530 Støvring Opgavens beskrivelse Rebild Kommune, i det følgende benævnt ordregiver,

Læs mere

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS)

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Kontraktudkast Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Indhold Indhold... 3 1 Parterne... 4 2 Baggrund og formål... 5 3 Fortolkningsprincipper... 5 4 Parternes

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 særlige betingelser samlet driftsudbud 2012 Belægninger april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 SÆRLIGE BETINGELSER BELÆGNINGER (BEL) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Odense Kommune, Natur, Miljø og Trafik Tlf. 6613 1372 Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 1 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GENERELT 2 2. RETNINGSLINIER VED ÆNDRING AF EN

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger UDBUD 2008 - Vejdrift side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Side GENERELT... 3 PRISREGULERING...3 BETALING... 4 PRISFASTSÆTTELSE...

Læs mere

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt banken, om at udstede følgende garanti Garantirekvisition Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti Arbejdsgaranti AB 92 ABT 93 Entreprenørgaranti med 5 års mangelsansvar,

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT Kontrakten må under ingen omstændigheder bruges, som den foreligger. Kontrakten skal konkret tilpasses det enkelte projekt, for at kunne benyttes som juridisk aftalegrundlag. Hvis man ønsker at benytte

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelser 2. Tilbudsliste 3. Almindelige betingelser 4.

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG 2017 Bilag 2 Sociale klausuler Udbud November 2016 Arbejdsklausul

Læs mere

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) i Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Tilbudsliste (TBL) Undertegnede tilbyder at udføre de med entreprisen forbundne arbejder på det grundlag, som er angivet i udbudsmaterialet med

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med håndarbejde og småmateriel Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Bilag til tilbudsafgivelse

Bilag til tilbudsafgivelse Bilag 3-9 Bilag til tilbudsafgivelse Naturstyrelsen Bornholm anlægsarbejde på Nordbornholm 21. september 2015 1 Indholdsfortegnelse: Bilag 3: Tilbudsliste... 3 Bilag 4: Virksomhedsoplysninger... 6 Bilag

Læs mere

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A032967 DOKUMENTNR. A032967-4B-D02 VERSION

Læs mere

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1150.51 Beplantning af nabohaver Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar.

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til udbud på levering af rottebekæmpelse Nummer Spørgsmål Svar Opdateret den 13.10.2016 1 2 Udbudsmaterialet punkt

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

ODENSE RENOVATION A/S. Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser. UB Udbudsbetingelser. September Side PAGE 1 af 10

ODENSE RENOVATION A/S. Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser. UB Udbudsbetingelser. September Side PAGE 1 af 10 ODENSE RENOVATION A/S Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser UB Udbudsbetingelser September 2013 Sag J.nr. Udarb. OFD Udg. 01 Kontrol EP Dato 2013-09-23 Godk. Side PAGE 1 af 10 Udbudsbetingelser

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 14 Tilbuds- og afregningsgrundlag Indholdsfortegnelse Tilbuds- og afregningsgrundlag... 2 Generelt... 2 1. Fælles ydelser... 4 2. Standardpleje funktionsfasen...

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Drift af grønne områder ved skoler

Drift af grønne områder ved skoler Drift af grønne områder ved skoler Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt)

Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt) 1 Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt) Indhold 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Aftalegrundlag... 2 4. Kontraktsum og prisregulering... 3 5. Fakturering... 3 6. Entreprenørens forpligtelser...

Læs mere

Standard arbejdsklausul

Standard arbejdsklausul Arbejdsklausul - Bilag 3 Juridisk Kontor Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: FF Standard arbejdsklausul Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Læs mere

Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer)

Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer) Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer) 1. Parterne Mellem og NCC Construction Danmark A/S (CVR-nr. 69894011) (CVR-nr. ) i det følgende kaldet NCC i det følgende kaldet entreprenøren

Læs mere

Notat. Viborg Kommune Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Reference Nr. Spørgsmål / svar RETTELSESBLAD NR. 3

Notat. Viborg Kommune Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Reference Nr. Spørgsmål / svar RETTELSESBLAD NR. 3 Notat Viborg Kommune Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. 24. april 2013 RETTELSESBLAD NR. 3 Reference Nr. Spørgsmål / svar ØV pkt. 4.4 72 Spørgsmål: Følgende vilkår er gældende for entreprenøren.

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANEAFMÆRKNING

Læs mere

BEHANDLING AF HAVEAFFALD. Tilbudsliste

BEHANDLING AF HAVEAFFALD. Tilbudsliste BEHANDLING AF HAVEAFFALD Tilbudsliste August 2015 Behandling af haveaffald, tilbudsliste 1 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT 2 1.1 Vejledning 2 1.2 Oplysninger 3 1.2.1 Oplysninger i relation til udvælgelseskriterier

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Dato: 14. oktober 2013 Udarbejdet af: OFD Version: 1 Godkendt af: side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Social ansvarlighed - Klausuler og bestemmelser for bygge- og tjenesteydelseskontrakter

Social ansvarlighed - Klausuler og bestemmelser for bygge- og tjenesteydelseskontrakter Social ansvarlighed - Klausuler og bestemmelser for bygge- og tjenesteydelseskontrakter Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med kontraktarbejde. (Anvendes i alle

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER (SB)

SÆRLIGE BETINGELSER (SB) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2014 2. JULI 2014 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 8125

Læs mere

Indbudt licitation leverancer af sand og grus

Indbudt licitation leverancer af sand og grus Til de bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 11. juli 2014 SIDE 1/9 REF CHPO PROJEKTNR A053039 Indbudt licitation leverancer af sand

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelse 2. Tilbudsblanket 1,2 og 3 3. Almindelige betingelser

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Dokument nr A030547_5_TAG_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 13 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Græsslåning

Læs mere

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S Udbudsbetingelse Udbudsbetingelser Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer Forsyning Helsingør Spildevand A/S Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang...

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 [Uddannelsesklausul]... 5 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 6 Lovvalg og værneting...

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

Tilbuddet er afgivet i henhold til de i udbudsperioden udsendte rettelsesblade.

Tilbuddet er afgivet i henhold til de i udbudsperioden udsendte rettelsesblade. TILBUDSBREV VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2013 Hermed afgives tilbud på Vintertjeneste på kørebaner 2013. Tilbuddet omfatter de på vintersamlelisterne anførte entrepriser til de i vintersamlelisterne oplyste:

Læs mere