Indholdsfortegnelse. Vesthimmerlands Kommune Udbud græsslåning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Vesthimmerlands Kommune Udbud græsslåning"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt Orientering Bestemmelser om udbud og tilbud... 4 Pris... 4 Opgaveløsning... 4 Pointtildeling... 4 Tilbudsbeskrivelse Opgaveløsning Særlige betingelser (SB) Aftalegrundlaget Sikkerhedsstillelse og forsikring Entreprisens udførelse Bygherrens betalingsforpligtelse Mangler ved arbejdet Særligt om ophævelse Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) Generelt Omfang Bygherrens ydelser Entreprenørens ydelser Affaldshåndtering Afklip Skader Kvalitetssikring Kontaktpersoner Arbejdstid Mandskab Muldvarpebekæmpelse Andre elementer på græsarealerne Materiel Arbejdsbeskrivelse - Generelle krav Græsslåningen Arbejdets udførsel Gødskning

2 3.7 Tilstandskrav A Sportsplæne B Brugsplæne C Græsflade Kontrol Egenkontrol Fælleskontrol Stikprøvekontrol Kontrol metode Kontrolskema Kontrolfrekvens Mangler og bod Mangler Bodssystem Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Tilbudsarbejder Generelt Tilbudslistens poster Bilag 1: Kontrolskema Standardformular for sikkerhedsstillelse Tro og love erklæring

3 1. Generelt 1.1 Orientering Udbuddet omfatter følgende entrepriser: 1: Græsslåning i distrikt Nord 2: Græsslåning i distrikt Syd 3: Græsslåning i distrikt Øst 4: Græsslåning i distrikt Vest 5: Græsslåning i alle distrikter Udbuddet omfatter græsslåning og muldvarpebekæmpelse på udvalgte græsarealer. Entreprisen udbydes efter tilstandskrav. Ved udbud efter tilstandskrav forstås, at arbejdet skal gennemføres sådan, at det fastsatte kvalitetskrav til enhver tid er overholdt. Kontraktperioden er 1. april 2013 til 30. november 2015 med mulighed for forlængelse i 2 år. Bygherre er Vesthimmerlands Kommune, Teknik og Miljø, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Kontaktperson i forhold til udbuddet er Lene Larsen: , Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud Tilsynet med entreprisens udførelse varetages af Vesthimmerlands kommune, eller af dennes repræsentant. 3

4 1.2 Bestemmelser om udbud og tilbud Arbejdet udbydes efter Tilbudsloven (LBK nr af 7. dec. 2007). Arbejdet udbydes i 5 entrepriser: 1,2,3, 4 og 5. Bygherren vil vælge det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af følgende: Pris: 75% Opgaveløsning: 25% Et tilbud kan maksimalt opnå 100 point. Den samlede pointsum beregnes på baggrund af følgende formel: pointsum for pris + pointsum for opgaveløsning Pris Prisen har 75 point til rådighed, der vurderes på følgende måde: Laveste pris tildeles 75 point Øvrige point tildeles på baggrund af følgende formel: (Laveste pris/aktuelle pris)*75 Opgaveløsning Underkriteriet opgaveløsning har 25 point til rådighed Der vægtes således: Max point a. Overholdelse af kvalitetskrav 5 b. Kvalitetskontrol 5 c. Opfølgning på mangler og afvigelser 5 d. Medarbejdernes service i forhold til borgere og brugere. 5 e. Organisationsplan, organisering og kompetencer. 5 Pointtildeling Point tildeles efter følgende principper: 0 point tildeles et tilbud der lige akkurat overholder de stillede krav, men hvor eksempelvis beskrivelser i forhold til opgaveløsningen i realiteten er indholdsløse. Max point tildeles et tilbud der tilbyder meget høj kvalitet og driftsikkerhed. Øvrige point tildeles forholdsmæssigt mellem yderpunkterne. 4

5 Tilbudsbeskrivelse Opgaveløsning Tilbudsgiver skal redegøre for følgende: A B C D E Hvordan tilbudsgiver vil sikre, at kvalitetskravene overholdes, herunder sikre at der er de rette kompetencer på opgaven, og at materiellets funktionsdygtighed sikres. Hvordan tilbudsgiver vil gennemføre kvalitetskontrol (egenkontrol) for eget arbejde. Hvordan tilbudsgiver vil følge op på mangler og afvigelser i forhold til kontrakten, herunder hvordan tilbudsgiver vil forbedre udførslen på områder hvor der konstateres overskridelser af kvalitetskravene. Hvordan tilbudsgiver vil sikre, at de medarbejdere der løserne opgaven opfylder det serviceniveauet i forhold til arbejdsbeskrivelsens pkt. 3.4 og 3.6 Organisationsplan og organisering af arbejdets gennemførelse, herunder hvordan opgaven organiseres på de mange lokaliteter, dokumentation for at de medarbejdere der skal udføre muldvarpebekæmpelse har certifikat hertil eller plan for gennemførsel af kursusaktivitet for disse medarbejdere. Standardforbehold, der er godkendt af Bygge- og Boligstyrelsen og anmeldt til Konkurrencerådets register, vil kunne tages i forbindelse med tilbudsgivningen. Bygherre forbeholder sig ret til, at kontakte entreprenørens referencer. Tilbuddet modtages som anført i udbudsannoncen. Der udbetales ikke vederlag for udarbejdelse af tilbud. Vesthimmerlands Kommune Park og Vej påregner at afgive kontrolbud. Dette kontrolbud vil blive åbnet og gennemgået ved licitationen før de indleverede tilbudskuverter åbnes. En ekstern konsulent foretager vurdering af de indkomne bud, og indstiller valg af entreprenør til kommunen. 5

6 2. Særlige betingelser (SB) 2.1 Aftalegrundlaget Almindelige bestemmelser ad 1 stk. 1 Disse særlige betingelser (SB) er supplerende, særlige betingelser til AB 92 for denne entreprise. De enkelte - og stk.- numre refererer til AB 92 Standard. Bygherrens udbud ad 2 stk. 1 Arbejdet udbydes til fast pris og tid og reguleres i henhold til SB 22 stk. 6, med en fastprisperiode fra tilbudsdagen og indtil 5. marts Herefter reguleres årligt iht. ad 22 stk. 6. ad 2 stk. 2 For entrepriserne gælder i den angivne rækkefølge: a. Rettelsesblade udsendt i tilbudsperioden. b. Tilbudsliste (TBL). c. Udbudsbrev. d. De Særlige betingelser (SB), der gælder for alle entrepriser. e. De Særlige arbejdsbeskrivelser(sab), der gælder for alle entrepriser. f. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG). g. Kortmateriale der viser arealernes placering. h. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, december 1992 (AB 92). Hvis noget i udbudsgrundlaget er uklart for den bydende, må de indhente oplysninger herom før tilbud afgives. ad 2 stk. 3 Følgende tidsfrister skal overholdes: Igangsætningsfrist: Entreprisen skal påbegyndes 1. april De i ad 25 nævnte bodsbestemmelser vedrørende igangsætningsfrist knyttes til denne dato. Deltidsfrist: Hvis der foreligger kassation af kontrolområder som følge af ikke opfyldte tilstandskrav ved fælleskontrol, skal der foretages græsslåning af disse kontrolområder straks. Tilstandskravene skal således være opfyldt senest dagen efter gennemført fælleskontrol. Færdiggørelsesfrist: Entrepriserne løber indtil den 30. november

7 Såfremt der mellem parterne indgås aftale om forlængelse, ændres færdiggørelsesfristen i overensstemmelse hermed. ad 2 stk. 6 Tilbud skal afgives på særskilt tilbudsliste. Samtlige poster og underposter i tilbudslisten skal udfyldes. Entreprenørens tilbud ad 3 stk. 3 Når entreprenøren får arbejdet overdraget, skal entreprenørens eventuelle regnefejl i tilbudslisten korrigeres ved ændring af tilbudslistens poster, således at den rettede tilbudsliste er i overensstemmelse med tilbudssummen. Ændrede priser skal godkendes af bygherren, og er bindende. ad 3 stk. 4 De bydende skal før tilbuddet afgives gøre sig bekendt med forholdene på arbejdsstederne, herunder orientere sig om adgangsforhold m.v. ad 3 stk. 5 Vedståelsesfristen for tilbuddet er 6 uger fra licitationsdagen. 2.2 Sikkerhedsstillelse og forsikring Entreprenørens sikkerhedsstillelse ad 6 stk. 1 Sikkerheden skal udformes som angivet i standardformular vedlagt nærværende SB. ad 6 stk. 2 Sikkerhedsstillelsen skal udgøre 10% af kontaktsummen for et års arbejde. ad 6 stk. 4 Sikkerheden frigives ved afleveringen, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives sikkerheden når forholdene hhv. manglerne er afhjulpet og dokumentation herfor foreligger. Forsikring ad 8 stk. 2 Bygherren tegner ikke de nævnte forsikringer. Entreprenøren bærer selv risikoen ved eventuelle brand- og stormskader og afgør selv, om han vil forsikre sig herimod. ad 8 stk. 3 Uden at entreprenørens ansvar og forpligtelser derved begrænses, skal han tegne og betale en ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen skal dække det erstatningsansvar sikrede pådrager sig ved beskadigelse af personer og ting under udførelse af entreprisen. Sikrede for Ansvarsforsikringen skal være 7

8 bygherren samt entreprenøren og dennes underentreprenører. Policen skal godkendes af bygherren, og entreprenøren er pligtig at dokumentere, at præmien er betalt. 2.3 Entreprisens udførelse Arbejdsplan og afsætning ad 9 stk. 1 Entreprenøren udarbejder en principiel arbejdsplan, der skal illustrere systematikken i gennemførelse af egenkontrol. Udover de ad 2 stk. 3 nævnte tidsfrister skal entreprenøren tage hensyn til bl.a.: a. at der tages størst muligt hensyn til brugerne, således at arbejderne generer mindst muligt. b. at de i SAB angivne tilstandskrav skal være opfyldt hele tiden også i ferier og på helligdage. Entreprenørens ydelse ad 10 stk. 1 Entreprenøren overtager entreprisen på det kvalitetsniveau, som den forefindes ved entreprisens start. Projektgennemgang, dokumentation og prøver ad 11 stk. 1 Entreprenøren skal udarbejde liste over materiel, som påregnes anvendt til arbejdet, og listen skal indeholde oplysninger om type, årgang, fabrikat og antal. Denne liste skal vedlægges tilbuddet. Listen skal godkendes af bygherren før arbejdet påbegyndes, og ændringer i listen skal ligeledes godkendes af bygherren. Generelle krav til entreprenørens kvalitetsstyringssystem: a. Der udføres systematisk egenkontrol som anført i SAB. b. Dokumentation for egenkontrol skal fremvises på forlangende. Ændringer i arbejdet ad 14 stk. 1 Kommunen har ret til at foretage forandringer i entreprisens omfang. For de herved forårsagede mer- eller mindre ydelser beregnes et tillæg eller fradrag på grundlag af fastsatte enhedspriser. Regulering af entreprisesummen som følge af ændrede arealstørrelser foretages således: 8

9 (tillagt/aflagt areal : 7) x (resterende rater i året) x (m 2 - prisen) = tillæg/fradrag. Størrelsen af de efterfølgende rater beregnes således: (entreprisesum før tillæg/fradrag : 7) +/- (tillæg/fradrag : antal resterende rater i året). ad 14 stk. 2 Aftale om ændring i tidsfrister eller arbejdets gennemførelse skal være indgået i god tid før dette er gældende. ad 14 stk. 3 Regulering efter enhedspris skal ske indenfor - 50% til + 50% af entreprisesummen. Uklarheder, hindringer eller lign. forhold ad 15 stk. 1 Hvis entreprenøren konstaterer fejl eller uoverensstemmelser i aftalegrundlaget skal dette straks meddeles bygherren. Bygherrens tilsyn ad 17 stk. 1 Bygherrens tilsyn varetages af Vesthimmerlands Kommune, Park, Havn og Natur, Teknik og Miljø, eller dennes repræsentant. ad 17 stk. 4 Tilsynets gennemgang af de af entreprenøren udførte arbejder fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. Samvirke med andre entreprenører ad 20 Entreprenøren skal forestå samordningen af sikkerhedsarbejdet inden for arbejdsområdet i henhold til lov om arbejdsmiljø. 2.4 Bygherrens betalingsforpligtelse Betaling ad 22 stk. 1 Betalingen sker ved indsendelse af faktura til faktureringsadressen: Vesthimmerlands kommune, Park og Vej, Evaholmvej 6, Hornum, 9600 Aars og ean nr.: ad 22 stk. 4 Betaling af græsslåning, som udføres til tilstandskrav, afregnes med 1/7 af tilbudssummen henholdsvis den: 1. maj, 1. juni, 1. juli, 1. august, 1. september, 1. oktober og 1. november. 9

10 I tilfælde af overskridelser af kvalitetskravene kan bygherre idømme entreprenøren bod, jf. afsnit 3.9 i SAB. ad 22 stk. 6 Prisregulering: Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks reguleringsindeks for jordarbejder. Reguleringsbeløbet beregnes i kontraktperiodens 2. og følgende år som regningsbeløbet eksklusiv moms multipliceret med I 2 - I 1 I 1 idet I 1 angiver indeks for december 2012 og I 2 angiver december-indeks for de efterfølgende år. Bygherren vil senest 1. april fremsende tilbudsliste med de nye tilbudspriser efter prisregulering, som entreprenøren afregnes med det efterfølgende år, indtil næste prisregulering finder sted. 2.5 Mangler ved arbejdet Mangler påvist ved aflevering ad 31 stk. 1 Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe mangler, der består i færdiggørelse af den krævede dokumentation. For øvrige mangler bortfalder entreprenørens ret og pligt til afhjælpning, og erstattes af bygherrens ret til afslag i entreprisesummen, jf. AB 34, idet driftsarbejderne efter denne entreprises afslutning påregnes at være overdraget i en anden entreprise. ad 36 stk. 1 Mangelsansvaret udløber efter 1 måned. 2.6 Særligt om ophævelse Bygherrens hæveret ad 40 Gentagne konstateringer af afvigelser fra det fastlagte kvalitetsniveau vil blive opfattet som misligholdelse, og vil medføre opsigelse af kontrakten. 10

11 3. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) 3.1 Generelt Arbejdet skal udføres efter tilstandskrav. Tilstandskrav skal være opfyldt på ethvert tidspunkt indenfor kontraktperioden. Arbejdet omfatter græsslåning på tre græstyper: sportsplæne, brugsplæne og græsflade. Arbejdsområderne findes på idrætsanlæg, legepladser, skoler, parker, helleanlæg og græsrabatter i byområder og grønne områder i øvrigt. 3.2 Omfang Omfanget af de enkelte græstyper fremgår af tilbudslisten, samt registreringer og kortmaterialer. Kortmaterialerne, der angiver placering og udformning af arealerne kan downloades særskilt. 3.3 Bygherrens ydelser Udover udbudsmaterialet stiller Vesthimmerlands kommune relevante oplysninger og kort til rådighed, såfremt de findes. 3.4 Entreprenørens ydelser Entreprenørens ydelser omfatter alle arbejder og leverancer, og det nødvendige mandskab og maskinel til opnåelse af de beskrevne plejeniveauer. Affaldshåndtering Affald må ikke klippes itu, derfor skal entreprenøren fjerne alt affald inden græsklipning, som kan være til gene på arealet efterfølgende. Det gælder både organisk og uorganisk affald. Affaldet skal bortskaffes af entreprenøren til godkendt deponi. Alle deponeringsafgifter afholdes af entreprenøren og indregnes i enhedspriserne. Kegler og andre løse genstande til brug ved boldspil er ikke at regne for affald. Afklip Afklip udover det accepterede på græstyperne skal fjernes af entreprenøren og bringes til godkendt deponi. Alle udgifter i forbindelse hermed afholdes af entreprenøren og indregnes i enhedspriserne. 11

12 Skader Entreprenøren skal meddele bygherre hvis der sker skader i forbindelse med driftsarbejder på arealer, udstyr, træer el. lign, herunder også skader der opstår som følge af spild af hydraulikolie. Udbedring skal aftales med bygherre, og sker på entreprenørens regning. Skader, som entreprenøren påfører tredjemands ejendom, skal udbedres straks af entreprenøren. Samtlige udgifter i forbindelse hermed afholdes af entreprenøren. Kvalitetssikring I forbindelse med entreprisen skal entreprenøren fortage eftersyn af anlæggene og indberette til bygherre om alle forhold vedrørende de omfattede områder, som kræver udbedring. Dette omfatter også forhold udover normal pleje, eksempelvis følgende: - Hærværk på arealer, hegn og beplantninger, herunder kørsel på græsarealer, beskadigede planter og træer, beskadiget udstyr. - Væltede træer, større afbrækkede grene. - Defekt udstyr på anlæggene, også udstyr hvor vedligeholdelsen ikke er omfattet af denne entreprise (eksempelvis belysning). - Defekt belægning (forskudte kanter, ødelagte fliser, huller i asfaltbelægning) - Døde dyr på arealerne. - Andre elementer, som kan være til gene/risiko for trafikanter, fodgængere og brugere (udragende bevoksning, affald som henligger i længere tid) - Miljøfarligt affald Konstaterede defekter mv. skal indberettes til bygherre pr. eller telefon. Der er intet krav om, at eftersynet skal udføres samlet eller på bestemte dage. Eftersynsopgaverne vurderes at kunne foretages i forbindelse med udførelse af de entreprisens opgaver, og alle omkostninger i forbindelse med eftersyn skal være indeholdt i delpriserne Kontaktpersoner Bygherren vil udlevere telefonliste med kontaktpersoner på skoler, daginstitutioner, kontaktpersoner i idrætsklubber m.v. Entreprenøren skal selv sørge for at aftale tidspunkter for græsslåning med disse kontaktpersoner, så arbejdet generer mindst muligt. Arbejdstid Entreprenøren skal kunne kontaktes alle hverdage indenfor normal arbejdstid fra Mandskab Entreprenøren er, i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og evt. underleverandørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der iht. en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative 12

13 forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, som gælder på det danske område. Der skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå, hvilken løn der efter overenskomsterne betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor og er forpligtiget til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke disse krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan bygherre foretage tilbageholdelse af betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansatte de nævnte ansættelsesvilkår. Muldvarpebekæmpelse Medarbejdere der udfører muldvarpebekæmpelse, må kun udføres af personer med gyldigt certifikat udstedt af Miljøstyrelsen. Muldvarpe må ikke bekæmpes med fosforbrinte på græsarealer på og nær børnehaver, skoler, offentlige legepladser, og må ikke udlægges så hvor børn og hunde kan udsættes for forgiftning. Andre elementer på græsarealerne Entreprenøren skal respektere eksisterende træer, buske, bede, bygninger og andre faste genstande i alle græsarealer. Kommunen kan ændre på omfanget og antallet af disse, uden entreprisesummen ændres. 13

14 3.5 Materiel Entreprenøren er forpligtiget til at stille med det til enhver tid nødvendige materiel til gennemførelse af entreprisens opgaver. Materiellet skal opfylde gældende lovgivning og vejregler. Færdselslovens krav til maksimalt akseltryk og totallast skal være overholdt. Brændstofdrevne motorer skal være med EURO III motor eller højere niveau. For materiel hvor standardmotorer benyttes skal tilsvarende niveau overholdes. Materiellet skal være i god stand, og må ikke give anledning til unødig støj, røg og lugt. Det er op til entreprenøren at vælge, hvilket materiel han finder bedst egnet til klipning/slåning af arealer defineret som henholdsvis sportsplæne, græsflade og brugsplæne. Det er således entreprenørens eget valg, om han vil anvende cylinder, rotor eller slagleklipper. Materiellet der påtænkes anvendt i entreprisen skal dog godkendes af bygherre, det samme gælder nyt materiel der indgår i arbejdet i udbudsperioden. Liste over materiel skal vedlægges tilbuddet. Materiel som benyttes må under ingen omstændigheder lave spor på græsarealerne, eller skade tilstødende belægninger eller udstyr. Traktorer og maskiner der anvendes til slåning af sportsplæne skal være monteret med græsdæk med lufttryk mellem psi. Kørslen må ikke give anledning til komprimering af vækstlaget. Entreprenøren skal ved udførslen sikre at køresporet forskydes. Materiellet skal være afskærmet bedst muligt mod at: sten og andre løse genstande kastes imod trafik, bygninger og personer. græs kastes ud over færdsels- og/eller naboarealer. Benyttes græsslåningsmateriel, som ikke findeler græsset, kan bygherren forlange det afslåede græs fjernet. Den accepterede mængde af græsafklip fremgår af afsnit 3.7 om tilstandskrav for græstyperne. 14

15 3.6 Arbejdsbeskrivelse - Generelle krav Opgaven omfatter klipning af: Sportsplæne Brugsplæne Græsflader Samt bekæmpelse af muldvarpe efter behov på de angivne arealer. Græsslåningen Græsslåning udføres således, at arealer omfattet af driftsopgaven fremtræder pænt og ensartet klippet, svarende til det krævede kvalitetsniveau. Klipningen skal foretages skånsomt: Træer, inventar og andre terrængenstande må ikke beskadiges ved arbejdets udførelse. Spor efter græsklipning må aldrig forekomme. Der skal klippes helt ud i alle hjørner, og tæt op til faste genstande, hegn, beplantning mv. Langs trådhegn og bander skal der klippes så tæt op ad som muligt max 20 cm. afstand. Entreprenøren skal melde større huller og lunker i græsdækket til bygherre. Muldvarpeskud skal jævnes inden græsslåning. Der må ikke anvendes bekæmpelses- og/eller vækstreguleringsmidler, for at hindre eller dæmpe græsvækst, hverken på græsarealerne, omkring faste genstande (lysmaster, bænke m.v.) eller levende vækst (blomster, buske, træer o.lign.) Arbejdets udførsel Entreprenøren skal selv planlægge og tilrettelægge omfanget af, og tidspunktet for, de enkelte arbejder. De skal udføres sådan, at det fastsatte kvalitetsniveau altid er overholdt. Entreprenøren skal gennemføre sine driftsaktiviteter under størst mulig hensyntagen til sikkerheden og på en sådan måde, at gener for arealernes bruger og naboer minimeres. Arbejde på arealer umiddelbart ved trafikarealer skal indstilles i mørke og usigtbart vejr, hvis sigtbarheden er under 55 m. I øvrigt skal entreprenøren overholde alle gældende regler vedrørende skiltning, afmærkning m.v. Gødskning Gødskning foretages af Park og Vej, Vesthimmerlands kommune. Gødskning foretages som standard udelukkende på sportsplæne med gennemsnitligt 100 kg/n/ha/år. Gødskning foretages 2-3 gange årligt afhængigt af lokaliteten. Brugsplæne og græsflade gødskes kun ved nyetablering eller renovering. 15

16 3.7 Tilstandskrav Tilstandskravene skal altid være overholdt i perioden fra 1. marts til 30.november I det følgende beskrives tilstandskravene for de tre græstyper: A: Sportsplæne B: Brugsplæne C: Græsflade A Sportsplæne En sportsplæne anvendes primært til organiseret idræt, og skal derfor være plejet så den kan tåle et stort slid. Plejen af sportsplæne skal fokusere på at opnå jævnhed, og gode vækstbetingelser for græsset, så det er en tæt og sammenhængende flade. Tilstandskrav: Sportsplæne skal være mellem 3,5 og 6 cm. (Målt vinkelret på terrænhøjden, med tommestok.) Strittere må ikke forekomme. Mål og net på boldbaner skal flyttes i forbindelse med græsslåningen, brugerne skal selv flytte målene tilbage på plads. Ved kanter til fast terræninventar som faste reklamebander og lign. må græssets højde ikke overstige 20 cm. Der skal klippes så tæt op til løst inventar som flytbare bander, kegler, og borde-bænkesæt som muligt. Men der er ikke krav om klipning under dem. Brugerne skal selv flytte sådanne elementer udenfor græsarealerne, hvis de ønsker klipning herunder. Græsafklip må ikke genere græssets vækst eller brugen af banen. Større mængder afklip må ikke skæmme tilstødende belægninger, vindspredt græs og græs fra klipperen under transportkørsel accepteres dog. Der må ikke være muldvarpeskud på sportsplæner. I forhold til græsslåning på sportsplæne har den enkelte klub ofte ønske om at få slået op til deres hjemmekampe typisk i weekenden. Det kan klubberne ikke kræve, da slåning af græsset baserer sig alene på tilstandskravet. Men vi forventer at entreprenøren indgår en positiv dialog med klubberne, og bedst muligt tilpasser sin klipperute i forhold til de mange forskelligrettede ønsker og behov. (jf. afsnit 3.4) 16

17 B Brugsplæne Brugsplænen findes hvor der er aktivitet på plænen. Brugsplænen anvendes f.eks. til boldspil, ophold, leg og til udendørs arrangementer. Plejen af brugsplænen skal primært sigte mod at sikre og vedligeholde en robust og forholdsvist jævn plæne. Brugsplæne findes ved skoler, daginstitutioner, i parker og grønne områder. Der er relativt mange terrængenstande på brugsplæne i form af fx legeredskaber og inventar. Tilstandskrav: Brugsplæne skal være mellem 3,5 og 8 cm. (Målt vinkelret på terrænhøjden, med tommestok.) Mål og net på brugsplæne skal flyttes i forbindelse med græsslåningen, brugerne skal selv flytte målene tilbage på plads. Ved kanter til fast terræninventar som skilte, bænke, affaldsstativer og lign. må græssets højde ikke overstige 20 cm. Græsafklip må ikke genere græssets vækst eller brugen af arealet. Større mængder afklip må ikke skæmme tilstødende belægninger, vindspredt græs og græs fra klipperen under transportkørsel accepteres dog. NB: Er der løg i brugsplænen skal græsset ikke slås før de er visnet ned. (Her accepteres større mængder afklip.) Muldvarpeskud må ikke genere græssets vækst eller brugen af arealet. 17

18 C Græsflade Græsflader findes på arealer med ringe slid, hvor man ønsker et ensartet udtryk. Græsflader findes langs veje, ved p-pladser, i grønne områder, i erhvervsområder, op til bygninger etc. Tilstandskrav: Græsflade skal være mellem 3,5 og 10 cm. (Målt vinkelret på terrænhøjden, med tommestok). Ved kanter til fast terræninventar som skilte, bænke, affaldsstativer og lign. må græssets højde ikke overstige 25 cm. Op til 15 % af arealet må være dækket af græsafklip. Større mængder afklip må ikke skæmme tilstødende belægninger, vindspredt græs og græs fra klipperen under transportkørsel accepteres dog. NB: Er der løg i græsfladen skal græsset ikke slås før de er visnet ned. (Her accepteres større mængder afklip.) Muldvarpeskud må ikke genere græssets vækst. 18

19 3.8 Kontrol Kontrol af opgavens udførelse og kvalitet gennemføres med følgende typer kontrol: Egenkontrol Entreprenøren skal gennemføre egenkontrol og dokumentation af, at de udførte arbejder er gennemført, som foreskrevet. Kontrolskemaer skal være daterede og underskrevet af entreprenørens eller dennes kontrollant. Entreprenøren skal på anmodning fra bygherre udlevere kontrolskemaer og anden dokumentation for en bestemt periode. Fælleskontrol Entreprenøren skal deltage i fælleskontrol med bygherren, for at kunne dokumentere at de udførte arbejder er gennemført som foreskrevet. Fælleskontrol omfatter kontrol der er planlagt mellem parterne på forhånd. Bygherre bestemmer kontrolområderne samt tidspunkt for fælleskontrol og indkalder entreprenøren hertil. Entreprenøren får ikke oplysninger om kontrolområder på forhånd. Kontrolskemaer dateres og underskrives af entreprenør og bestiller. Skemaer fra fælleskontrol gemmes af bygherre. Stikprøvekontrol Bygherre har ret til at gennemføre stikprøvekontrol. Der kontrolleres om de anførte kvalitetskrav er overholdt. Bygherre kan i hvert tilfælde afgøre hvorvidt der er tale om en overskridelse af de kvalitetskrav der er angivet i udbudsmaterialet. Omfanget af stikprøvekontrollen er ikke fastlagt og gennemføres efter behov. Resultatet af stikprøvekontrollen fremsendes/udleveres til entreprenøren, der har mulighed for at kommentere resultatet. Entreprenørens kommentarer indgår i bygherrens vurdering af om overskridelse konstateret ved en stikprøve tæller med. Kontrol metode Kontrol gennemføres som udgangspunkt ved visuel vurdering, der kan anvendes foto. I tvivlstilfælde eller ved uenighed anvendes egentlig fysisk måling af græshøjden. Græshøjden måles med tommestok ved tilfældige nedstik. Aflæsningen foretages i mm. Det er gennemsnittet af de højeste blade nær tommestokken der aflæses. Kontrolskema Kontrolskema er vedlagt i bilag 1, skemaet benyttes til både fælleskontrol og stikprøvekontrol og kan anvendes til egenkontrol. 19

20 Kontrolskemaet er udformet til brug for kontrol af ét arbejdssted. Kontrolsystemet er baseret på en helhedsvurdering af arealet. Græsset vurderes visuelt. Kontrollen baseres på om elementet ud fra en helhedsvurdering overholder alle de stillede kvalitetskrav. Overskridelser noteres i skemaet med bemærkninger. Hvert minus i kontrolskemaerne tæller som 1 overskridelse. Kontrolfrekvens Startniveau: Omhyggelig kontrol og drøftelse af opgaveudførslen Normalt niveau: Kontrol af 6-8 områder, 6 gange årligt i vækstsæsonen. Kontrol gennemføres som fælleskontrol med afkrydsning og bemærkninger i skema. Bodssystem gælder. Skærpet niveau: Kontrolomfang forøges. Bodssystem gælder. I tilfælde af gentagne afvigelser fra tilstandskrav foretages kontrol på skærpet niveau. Dette indebærer at antallet af områder der kontrolleres kan hæves. Bygherren afgør hvornår der foretages kontrol på skærpet niveau. Bygherren har ret til at fastlægge et nyt niveau af kontrollen uden entreprisesummen ændres. 20

21 3.9 Mangler og bod Mangler Generelt gælder, at hvis en opgave ikke opfylder kvalitetskravene eller på anden måde ikke overholder kontraktens krav, skal entreprenøren for egen regning straks udbedre manglerne i den udstrækning der er muligt. Entreprenøren har 1 dag til at rette op på konstaterede afvigelser fra tilstandskrav. Bodssystem Kvalitetsopfyldelsen vurderes for en måned af gangen med løbende underretning om overskridelser, så entreprenøren kan nå at gribe ind og forbedre kvaliteten. Perioden kan senere udvides til opfølgning pr. to måneder, såfremt antallet af overskridelser ligger under grænsen for bod. Antallet af kontroller halveres ikke i den forbindelse. Overstiger antallet af overskridelser to stk. for en måned udløser overskridelserne bod. Antallet af overskridelser opgives som summen af antal overskridelser ved gennemførte fælleskontroller og stikprøvekontroller pr. måned. Derudover kan følgende mangler tælle med som overskridelser: Hver mangel ved entreprenørens dokumentation, egenkontrol og registrering (omfatter ikke konstaterede overskridelser af kvalitetskrav ved egenkontrol). Hver mangel i øvrigt i forhold til kontrakt, eksempelvis manglende opfyldelse af krav vedr. materiel eller mandskab. Bodsatser pr overskridelse er fastsat til 5000 kr. Pålagt bod fratrækkes i betaling for den følgende måned. Der betales ikke bod for de første to overskridelser pr. måned. Efter hver måned nulstilles overskridelserne. Ved overskridelser udover to på en måned skal entreprenøren overfor bygherre klarlægge hvordan kvaliteten planlægges forbedret. I indkøringsfasen dvs. i udbudsperiodens første tre måneder tillades det dobbelte antal fejl. Er afvigelserne så mange at bygherre vurderer at der er tale om en misligholdelse af kontrakten, har bygherre ret til at hæve denne (jf. SB 40). 21

22 4 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 4.1 Tilbudsarbejder Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder i tilbudslisten, samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte poster og underposter. Mængdeændringer bestemmes efter de samme principper, som er anvendt til udregning af tilbudslistens mængder. De aktuelle mængder for de enkelte områder ses af græsregisteret i SAB. Ved ændring i de anførte mængder afregnes disse forholdsmæssigt i forhold til mængderne angivet i SAB og TBL. Priserne under de enkelte poster, skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i SB og SAB beskrevne aktiviteter, dokumentationer mv. samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser, herunder miljømæssige foranstaltninger. Tilbudslistens poster Tilbudsgiver skal udfylde tilbudslisten for den/de entrepriser, som de ønsker at afgive bud på. Tilbudsgiver skal ved udfyldelse af tilbudslisten forholde sig til alle angivelser af betingelser for entreprisens gennemførelse jf. dette udbudsmateriale. Tilbudslisten skal være udfyldt i sin helhed, gældende for et driftsår. Tilbuddet skal indeholde priser i danske kroner ekskl. moms. Det er tilbudsgivers ansvar, at regneformler er korrekte. 22

23 Bilag 1: Kontrolskema Kontrolskema Dato: Kontrolområde: Plejeniveau: Sportsplæne: Brugsplæne: Græsflade: Kontroltype: Fælleskontrol: Stikprøvekontrol: Egenkontrol: Kvalitetskrav Godkendt Ikke godkendt Græshøjde Græshøjde omkring kanter og lign. Mængde af afklip Muldvarpeskud Generelle krav (affald mv.) Overskridelser og/el. bemærkninger Foto Antal overskridelser: Er kontrolområdet godkendt: Ja Nej Bemærkninger til godkendelsen: Underskrifter: Entreprenør Tilsyn 23

24 Standardformular for sikkerhedsstillelse Bygherre: Vesthimmerlands Kommune Teknik og Miljø Himmerlandsgade Aars Entreprenør: Undertegnede bekræfter herved at vi holder til rådighed for bygherren et beløb.:.kr. skriver kroner:... der skal tjene til sikkerhed for bygherren i tilfælde af, at entreprenøren misligholder sine forpligtelser i forbindelse med det ham overdragne arbejde vedrørende entreprise i henhold til de for denne gældende betingelser og beskrivelser m.v. Sikkerhedsstillelsen tjener til fyldestgørelse af alle krav, som bygherren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for meget udbetalt entreprisesum. Sikkerhedsstillelsen løber, indtil den frigives af bygherren, når entreprenørens forpligtelser er opfyldt. Det ovennævnte beløb eller del heraf vil blive udbetalt til bygherren på anfordring og mod kvittering efter påkrav overfor entreprenøren, såfremt entreprenøren efter bygherrens skøn helt eller delvis har misligholdt sin forpligtelser i forbindelse med det pågældende arbejde, idet dog reglerne i AB kan finde anvendelse. Det er forbeholdt bygherren uden indvirkning på nærværende sikkerhedsstillelse at give entreprenøren udsættelse eller lempelse med hensyn til opfyldelsen af entreprenørens forpligtelser. For denne sikkerhedsstillelse gælder dansk ret, og enhver tvist herom afgøres efter dansk rets regler af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed...den (stempel og underskrift) 24

25 Tro og love erklæring 25

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE

TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 1 af 26 TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE 2015 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 2 af 26 Særlige betingelser og

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Genmarkering af kørebaneafmærkning 2016-2017 September 2015 GEN-KA-SD-3 Syddanmark GEN-KA-OD-4 Østdanmark Sjælland GEN-KA-OD-5 Østdanmark Hovedstaden Genmarkering

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015 Veje, stier og pladser i Hørsholm Kommune 22.05.2015 1

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Entreprise 1220.400 Færdsels- og vejvisningstavler 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 - Tværvej N April 2015 2 af 47 Indhold 1220.400 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Isterødvejen i Hørsholm Kommune 28.04.2014 1 Forside Indholdsfortegnelse Side1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn

Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn Udbudsmateriale Forfatter Gruppe Semester Periode Samarbejdspartner Afdeling Hovedvejleder Faglig vejleder Maria Larsen B7D-5-E13 7. Semester

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 1 af 50 Indhold 6620.700 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Entreprisekontrakt for maskinydelser

Entreprisekontrakt for maskinydelser Entreprisekontrakt for maskinydelser 27. februar 2015 J. nr. 044-01101 Denne Kontrakt er indgået på baggrund af offentligt udbud d. 27. februar 2015. Entreprisekontrakt for maskinydelser 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400. Vejvisnings- og færdselstavler. Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400. Vejvisnings- og færdselstavler. Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400 Vejvisnings- og færdselstavler Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012 1 af 48 Indhold 6063.400 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003 Særlige betingelser AB- Service2003 A Indledende bestemmelser Anvendelsesområde 1 Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService) gælder ved aftaler om levering af serviceydelser, når

Læs mere

Entreprisekontrakt for maskinydelser

Entreprisekontrakt for maskinydelser Entreprisekontrakt for maskinydelser 24. april 2015 J. nr. 044-01065 Denne Kontrakt er indgået på baggrund af offentligt udbud d. 24.april 2015. Entreprisekontrakt for maskinydelser 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800 Ledningsarbejder M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 3 1. ALMENT

Læs mere

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej Holbækmotorvejen (M11) >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2010 Udvidelse af M11 Støjskærme

Læs mere

Udbudsmateriale. for. Vedligeholdelse af kommunale vandløb i. Holstebro Kommune og Struer Kommune 2015-2019

Udbudsmateriale. for. Vedligeholdelse af kommunale vandløb i. Holstebro Kommune og Struer Kommune 2015-2019 Udbudsmateriale for Vedligeholdelse af kommunale vandløb i Holstebro Kommune og Struer Kommune 2015-2019 19. FEBRUAR 2015 v. 8 Afleveringsfrist: Mandag den 18. marts 2015 kl. 10.00 på Holstebro Rådhus

Læs mere

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune VERSION 2 Udbud På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100 Broer og vej ved Karlstrup Mose København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 Indhold 1052.100 1 af 313 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole Ny adgangsvej ved Terndrup Skole r September 2013 Udarbejdet af: Preben Schmidt Kontrolleret af: Mandy P. Mittelstädt Godkendt af: Benny W. Jepsen Dato: 26.09.2013 Version: 1 Projekt nr.: 4789-018 MOE

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Offentligt udbud Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Juli 2011 Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Side 1 af 31 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 UDBUDSBETINGELSER 3 1.1 Indledning 3

Læs mere

Entreprise 1210.26. Jord, afvanding og belægning. Særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1210.26. Jord, afvanding og belægning. Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1210.26 Jord, afvanding og belægning Særlige betingelser og beskrivelser København - Frederikssund Motorring 3 - Motorring 4 Anlægsdivisionen - November 2009 Tilbudsgiver: Navn Adresse Indhold

Læs mere