Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder"

Transkript

1 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars Løkke Rasmussen) Forslag til Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 1. Loven finder anvendelse i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder efter lov om Grønlands Selvstyre. 2. Grønlands Selvstyre overtager det ikketjenestemandsansatte personale, som på tidspunktet for Grønlands Selvstyres overtagelse af et sagsområde gør tjeneste inden for det pågældende sagsområde ved en dansk myndighed i Grønland. Stk. 2. Grønlands Selvstyre sikrer, at de pligter og rettigheder, der følger af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (virksomhedsoverdragelsesloven), finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med den overtagelse, der er nævnt i stk. 1. Stk. 3. Vedkommende minister kan efter forhandling med Grønlands Selvstyre bestemme, at stk. 1 og 2 ikke skal gælde for ansatte i nærmere angivne stillinger. 3. Loven træder i kraft den 21. juni I lov om statens tjenestemænd i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 574 af 5. august 1991, som ændret ved 4 i lov nr. 365 af 2. juni 1999, lov nr af 20. december 2000 og 1 i lov nr af 22. december 2004, foretages følgende ændringer: 1. I 13 a indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:»stk. 6. Vedkommende minister kan efter forhandling med Grønlands Selvstyre bestemme, at stk. 2-5 ikke skal gælde for ansatte i nærmere angivne stillinger.«stk. 6 bliver herefter stk I 41 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:»stk. 3. Vedkommende grønlandske myndighed kan efter finansministerens nærmere bestemmelse indgå aftaler, der vedrører ansættelsesvilkår for tjenestemænd, som i henhold til 13 a, stk. 2, fortsætter deres tjeneste under de grønlandske myndigheder, men opretholder deres ansættelsesforhold til vedkommende danske myndighed.«stk. 3 bliver herefter stk I 41, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres»stk. 1 og 2«til:»stk. 1-3«. 1

2 1. Indledning Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Lovforslaget har til formål at regulere visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder efter lov om Grønlands Selvstyre. Administrationen af de sagsområder, der på grundlag af det samtidig fremsatte forslag til lov om Grønlands Selvstyre vil overgå til selvstyret, varetages i dag af personale ved danske myndigheder. I forbindelse med grønlandsk overtagelse af et sagsområde opstår der spørgsmål om ansættelsesforholdene for det personale, der hidtil har varetaget opgaverne på det pågældende område, herunder om det pågældende personale skal overgå til ansættelse under selvstyret. Spørgsmålet vil f.eks. kunne opstå i de tilfælde, hvor grønlandsk overtagelse af et sagsområde indebærer oprettelse af nye grønlandske myndigheder og nedlæggelse af de danske myndigheder, der hidtil har haft ansvaret for det pågældende område. Som et eksempel på et sådant tilfælde kan nævnes en fremtidig grønlandsk overtagelse af politiet. Den foreslåede regulering af de personalemæssige spørgsmål indebærer, at Grønlands Selvstyre overtager de overenskomstansatte og andre ikketjenestemandsansatte, som på tidspunktet for selvstyrets overtagelse af et sagsområde gør tjeneste inden for det pågældende sagsområde ved en dansk myndighed i Grønland. Selvstyret sikrer, at de pligter og rettigheder, der følger af virksomhedsoverdragelsesloven, finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med overtagelsen. For tjenestemænd, der er ansat i henhold til lov om statens tjenestemænd i Grønland, finder den lovgivning, der blev gennemført ved lov nr. 636 af 19. december 1975, anvendelse. Det indebærer, at tjenestemændene fra overgangstidspunktet tilbydes ansættelse som tjenestemand under vedkommende grønlandske myndighed med løn-, ansættelses- og pensionsvilkår, der svarer til de under ansættelse i staten gældende. Tjenestemænd, der er ansat eller udnævnt i anden stilling den 1. januar 1976 eller senere, har pligt til at overgå til ansættelse som tjenestemand under vedkommende grønlandske myndighed. Hvis en tjenestemand, der er ansat eller udnævnt før den l. januar 1976, ikke måtte ønske at overgå til ansættelse under vedkommende grønlandske myndighed, fortsætter tjenestemanden sin tjeneste under vedkommende grønlandske myndighed, således at ansættelsesforholdet til staten opretholdes. Selvstyreloven indeholder ikke bestemmelser om opgavefordelingen mellem myndighederne i Grønland, f.eks. mellem myndigheder under Grønlands Selvstyre og de grønlandske kommuner. Personalemæssige forhold i forbindelse med selvstyrets overtagelse af sagsområder behandles i kapitel 11 i Grønlandsk-dansk Selvstyrekommissions betænkning. Der henvises tillige til bemærkningerne til forslaget til lov om Grønlands Selvstyre. Lovforslaget har i overensstemmelse med hjemmestyrelovens 12 været forelagt de grønlandske myndigheder til udtalelse. 2. Overenskomstansatte m.v. Forholdene for overenskomstansatte og andre ikketjenestemandsansatte, som på tidspunktet for Grønlands Selvstyres overtagelse af et sagsområde gør tjeneste inden for det pågældende sagsområde ved en dansk myndighed i Grønland, foreslås reguleret på den måde, at Grønlands Selvstyre overtager dette personale. Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (virksomhedsoverdragelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 710 af 20. august 2002, gælder ikke for Grønland, jf. lovens 8. Virksomhedsoverdragelsesloven finder heller ikke anvendelse på overførelse af administrative funktioner mellem offentlige 2

3 administrative myndigheder, jf. lovens 1, stk. 2. Dette indebærer bl.a., at loven ikke finder anvendelse for ansatte, der er beskæftiget med myndighedsopgaver. Med henblik på at skabe et ensartet retsgrundlag for hele det ikketjenestemandsansatte personale foreslås det imidlertid, at Grønlands Selvstyre ved lovgivning sikrer, at de pligter og rettigheder, der følger af virksomhedsoverdragelsesloven, finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med overtagelsen. En sådan lovgivning vil bl.a. indebære, at Grønlands Selvstyre indtræder i de rettigheder og forpligtelser over for de ansatte, der bestod på overdragelsestidspunktet i henhold til kollektive overenskomster og aftaler, bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, og individuel aftale om løn- og arbejdsforhold. En grønlandsk lovgivning af denne karakter vil endvidere indebære, at afskedigelse som følge af overtagelsen ikke anses for rimeligt begrundet i myndighedens forhold, medmindre afskedigelsen skyldes økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager, der medfører beskæftigelsesmæssige ændringer. Virksomhedsoverdragelsesloven indeholder herudover bl.a. bestemmelser, der har betydning for Grønlands Selvstyres tiltrædelse af de kollektive overenskomster, staten har indgået for dette personale. Grønlands Selvstyre skal inden for nærmere angivne frister underrette det pågældende fagforbund, hvis selvstyret ikke ønsker at tiltræde overenskomsten. I modsat fald anses Grønlands Selvstyre for at have tiltrådt overenskomsten. De danske myndigheder underretter i rimelig tid inden Grønlands Selvstyres overtagelse af et sagsområde repræsentanter for de ansatte om forskellige forhold af betydning i forbindelse med overtagelsen, f.eks. om datoen for overtagelsen og om følgerne af overtagelsen for de ansatte. 3. Tjenestemænd 3.1. Gældende regler Generelt Forholdene for de statstjenestemænd, der er ansat i henhold til lov om statens tjenestemænd i Grønland, og som på tidspunktet for Grønlands Selvstyres overtagelse af et sagsområde gør tjeneste inden for det pågældende sagsområde ved en dansk myndighed i Grønland, reguleres af de gældende bestemmelser i lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland. Lov om statens tjenestemænd i Grønland blev ændret ved lov nr. 636 af 19. december 1975 med henblik på at regulere tjenestemændenes forhold i forbindelse med ændringer i opgavefordelingen mellem staten og de grønlandske myndigheder. Der henvises til Folketingstidende , tillæg A, spalte Hvis en statsinstitution eller et forvaltningsområde overgår fra staten til Grønlands hjemmestyre eller til en kommune, tilbydes de tjenestemænd, der er ansat under institutionen eller forvaltningsområdet, fra overgangstidspunktet ansættelse som tjenestemænd under den nye styrelse med løn-, ansættelses- og pensionsvilkår, der svarer til de for de pågældende tjenestemænd under ansættelse i staten gældende, jf. 13 a, stk. 1, i lov om statens tjenestemænd i Grønland. Denne bestemmelse vil finde anvendelse i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder efter selvstyreloven. Ved lovændringen i 1975 blev der indført et bredere ansættelsesområde for tjenestemænd. For tjenestemænd, der ansættes eller udnævnes i anden stilling den 1. januar 1976 eller senere, fastsættes ansættelsesområdet»i geografisk henseende til tjenestemandsstillinger i Grønland under staten, Grønlands hjemmestyre eller en kommune«, jf. 11 a i lov om statens tjenestemænd i Grønland. Disse tjenestemænd har således pligt til at overgå til ansættelse som tjenestemand under vedkommende grønlandske myndighed i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder. Tjenestemænd, der er ansat eller udnævnt i anden stilling før den 1. januar 1976, er ikke omfattet af 11 a i lov om statens tjenestemænd i Grønland. Hvis en sådan tjenestemand ikke måtte ønske at overgå 3

4 til ansættelse under vedkommende grønlandske myndighed, fortsætter tjenestemanden sin tjeneste under institutionen eller forvaltningsområdet, således at ansættelsesforholdet til staten opretholdes, jf. 13 a, stk. 2, i lov om statens tjenestemænd i Grønland. Disse tjenestemænd har ikke krav på ventepenge, rådighedsløn eller pension som følge af institutionens eller forvaltningsområdets overgang, og de har pligt til at underkaste sig de forandringer i deres tjenesteforretningers beskaffenhed, som er en følge af institutionens eller forvaltningsområdets overgang til anden styrelse, jf. lovens 13 a, stk. 3 og 4. Tjenestemændene kan efter 13 a, stk. 5, i indtil 5 år efter overgangstidspunktet søge ansættelse under den nye styrelse på de vilkår, der er nævnt i 13 a, stk. 1, dvs. løn-, ansættelses- og pensionsvilkår, der svarer til de vilkår, der var gældende for dem under ansættelse i staten. Bestemmelserne i 11 a og 13 a i lov om statens tjenestemænd i Grønland gælder ikke for dommere ved Grønlands Landsret, jf. lovens 34, stk. 2. Det indebærer, at landsdommeren ikke har det brede ansættelsesområde, der er nævnt i 11 a, og ikke har pligt til overgå til ansættelse under vedkommende grønlandske myndighed. I forarbejderne til 34, stk. 2 (Folketingstidende , tillæg A, spalte 2040) anføres herom, at det på grund af den særlige karakter af tjeneste som dommer findes hensigtsmæssigt ikke at indføre det brede offentlige ansættelsesområde for sådan særlig tjeneste. Landsdommeren skal heller ikke have tilbud efter lovens 13 a, stk. 1, om at overgå til ansættelse under vedkommende grønlandske myndighed. Lovforslaget berører ikke ansættelsesvilkårene for de statstjenestemænd, der er ansat i henhold til den danske lov om tjenestemænd og udstationeret i Grønland Udbetaling og refusion af løn og pension m.v. De danske myndigheder udbetaler løn og pension m.v. til de tjenestemænd, der opretholder deres ansættelsesforhold til vedkommende danske myndighed. Efter bestemmelsen i 13 a, stk. 6, i lov om statens tjenestemænd i Grønland (der efter forslaget bliver 13 a, stk. 7) refunderer vedkommende styrelse under hjemmestyret eller kommunen fra institutionens eller forvaltningsområdets overgang staten lønninger og andre pligtige ydelser til de i lovens 13 a, stk. 2, nævnte tjenestemænd, der fortsætter tjenesten ved institutionen eller forvaltningsområdet, men opretholder ansættelsesforholdet til staten. Endvidere indbetales pensionsbidrag efter derom gældende regler. Til dækning af pensionsbyrden for statstjenestemænd, der i henhold til 13 a, stk. 2, i lov om statens tjenestemænd i Grønland gør tjeneste under hjemmestyret eller en kommune, indbetaler hjemmestyret eller kommunen til statskassen et løbende pensionsbidrag, der fastsættes som en procentsats af tjenestemandens pensionsgivende lønningsindtægt, jf. 24 b, stk. 3, i lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland Ændringer i lov om statens tjenestemænd i Grønland Det foreslås, at der foretages enkelte justeringer i lov om statens tjenestemænd i Grønland i forbindelse med den foreslåede regulering af forholdene for overenskomstansatte m.v. Det foreslås således, at vedkommende minister efter forhandling med Grønlands Selvstyre kan bestemme, at 13 a, stk. 2-5, i lov om statens tjenestemænd i Grønland ikke skal gælde for ansatte i nærmere angivne stillinger. Der henvises til forslagets 4, nr. 1, og til pkt. 4. Det foreslås endvidere, at vedkommende grønlandske myndighed efter finansministerens nærmere bestemmelse kan indgå aftaler, der vedrører ansættelsesvilkår for tjenestemænd, som i henhold til 13 a, stk. 2, i lov om statens tjenestemænd i Grønland fortsætter deres tjeneste under de grønlandske myndigheder, men opretholder deres ansættelsesforhold til vedkommende danske myndighed. Bestemmelsen indebærer, at finansministeren kan delegere kompetencen til at indgå aftaler om løn- og andre ansættelsesvil- 4

5 kår i henhold til tjenestemandslovgivningens regler herom for disse tjenestemænd til vedkommende grønlandske myndighed. Der henvises til forslagets 4, nr. 2 og Ansatte i visse stillinger Lovforslaget indeholder bestemmelser om, at vedkommende minister efter forhandling med Grønlands Selvstyre kan bestemme, at ansatte i nærmere angivne stillinger ikke skal have pligt til at fortsætte deres tjeneste under de grønlandske myndigheder, jf. for så vidt angår ikketjenestemandsansatte forslagets 2, stk. 3, og for så vidt angår tjenestemænd den i 4, nr. 1, foreslåede bestemmelse i 13 a, stk. 6, i lov om statens tjenestemænd i Grønland. Den foreslåede bestemmelse i 13 a, stk. 6, vil kun have betydning for tjenestemænd, der er ansat eller udnævnt før den 1. januar Bestemmelserne tager bl.a. sigte på ansatte i visse stillinger inden for politi og retsvæsen. Bestemmelserne omfatter ansatte, som af retlige eller andre grunde ikke bør pålægges pligt til at fortsætte tjenesten under de grønlandske myndigheder. For tjenestemænd kan bestemmelsen også anvendes i tilfælde, hvor Grønlands Selvstyre finder, at stillingen bør varetages af en person, der ikke er udlånt, men ansat under de grønlandske myndigheder. Ikketjenestemandsansatte, der i medfør af 2, stk. 3, undtages fra 2, stk. 1 og 2, opretholder deres ansættelsesforhold til vedkommende danske myndighed. Der sker ikke ændringer i dette ansættelsesforhold som følge af, at de undtages fra den nævnte bestemmelse. Det forudsættes, at de danske myndigheder og Grønlands Selvstyre aftaler de nærmere vilkår, herunder refusion af lønudgifter m.v., hvis de pågældende udlånes med henblik på at fortsætte tjenesten under Grønlands Selvstyre. Tjenestemænd, der i medfør af den foreslåede bestemmelse i 13 a, stk. 6, i lov om statens tjenestemænd i Grønland undtages fra pligten til at fortsætte tjenesten under de grønlandske myndigheder, opretholder ligeledes deres ansættelsesforhold til vedkommende danske myndighed. Der sker ikke ændringer i dette ansættelsesforhold som følge af, at de undtages fra den nævnte pligt. Det indebærer bl.a., at de vil kunne pålægges at overtage en anden stilling eller afskediges i samme omfang som hidtil. Der vil i den forbindelse kunne opstå spørgsmål om krav på rådighedsløn eller ventepenge m.v. Vedkommende minister kan betinge sig, at Grønlands Selvstyre løbende refunderer eventuelle merudgifter til rådighedsløn, ventepenge eller pension til tjenestemænd, der på foranledning af selvstyret undtages fra pligten til fortsat at gøre tjeneste under de grønlandske myndigheder, og som det som følge heraf måtte blive nødvendigt at afskedige. 5. Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser Lovforslaget regulerer visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder i henhold til forslaget til lov om Grønlands Selvstyre. Der henvises til bemærkningerne til dette lovforslag. Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser og indeholder ikke EU-retlige aspekter. 6. Hørte myndigheder m.v. Lovforslaget har været i høring hos Grønlands hjemmestyre, Færøernes landsstyre, Højesteret, Præsidenterne for Østre og Vestre Landsret samt Domstolsstyrelsen. Lovforslaget har endvidere været i høring hos Centralorganisationernes Fællesudvalg, Offentligt Ansattes Organisationer, Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab, Akademikernes Centralorganisation, Den Danske Dommerforening og Dommerfuldmægtigforeningen. 5

6 Sammenfattende skema Positive konsekvenser/ Mindre udgifter Negative konsekvenser/ Merudgifter Økonomiske konsekvenser Grønlands Selvstyre overtager for stat, kommuner og regionemandsansatte det ikketjeneste- personale og udbetaler løn m.v. til dette personale. Lovforslaget har ingen økonomiske konsekvenser for kommuner og regioner. Administrative konsekvenser Lovforslaget har konsekvenser for stat, kommu- ner og regioner for statens admi- nistration af løn og pension til ansatte på områder, der overtages af Grønlands Selvstyre. Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for kommuner og regioner. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Efter forslaget finder loven anvendelse på visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder efter det samtidig fremsatte forslag til lov om Grønlands Selvstyre. Til 2 Det foreslås i stk. 1, at Grønlands Selvstyre overtager det ikketjenestemandsansatte personale, som på tidspunktet for Grønlands Selvstyres overtagelse af et sagsområde gør tjeneste inden for det pågældende sagsområde ved en dansk myndighed i Grønland. Det foreslås i stk. 2 endvidere, at Grønlands Selvstyre ved lovgivning sikrer, at de pligter og rettigheder, der følger af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (virksomhedsoverdragelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 710 af 20. august 2002, finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med overtagelsen. 6

7 Forslaget indebærer bl.a., at de pågældende overgår til ansættelse hos Grønlands Selvstyre. Endvidere vil den omhandlede lovgivning regulere Grønlands Selvstyres tiltrædelse af de overenskomster, staten har indgået. Der henvises til pkt. 2 i de almindelige bemærkninger. Der er enighed mellem regeringen og landsstyret om, at den grønlandske lovgivning skal træde i kraft samtidig med loven om Grønlands Selvstyre og loven om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder. Vedkommende minister kan efter forslaget i stk. 3 efter forhandling med Grønlands Selvstyre, bestemme, at stk. 1 og 2 ikke skal gælde for ansatte i nærmere angivne stillinger. Bestemmelsen tager bl.a. sigte på ansatte i visse stillinger inden for politi og retsvæsen. Bestemmelsen omfatter ansatte, som af retlige eller andre grunde ikke bør pålægges pligt til at fortsætte tjenesten under Grønlands Selvstyre. Ansatte, der i medfør af den foreslåede bestemmelse undtages fra stk. 1 og 2, opretholder deres ansættelsesforhold til vedkommende danske myndighed. Der sker ikke ændringer i dette ansættelsesforhold som følge af, at de undtages fra de nævnte bestemmelser. Det forudsættes, at de danske myndigheder og Grønlands Selvstyre aftaler de nærmere vilkår, herunder refusion af lønudgifter m.v., hvis de pågældende udlånes med henblik på at fortsætte tjenesten under Grønlands Selvstyre. For så vidt angår tjenestemænd henvises til den bestemmelse, der er foreslået i 4, nr. 1. Der henvises i øvrigt til pkt. 4 i de almindelige bemærkninger. Til 3 Det foreslås, at loven træder i kraft den 21. juni 2009 samtidig med den foreslåede lov om Grønlands Selvstyre. Til 4 (Ændringer i lov om statens tjenestemænd i Grønland) Det foreslås, at der foretages enkelte justeringer i lov om statens tjenestemænd i Grønland i forbindelse med den foreslåede regulering af forholdene for overenskomstansatte m.v. Efter den i nr. 1 foreslåede bestemmelse i 13 a, stk. 6, i lov om statens tjenestemænd i Grønland kan vedkommende minister efter forhandling med Grønlands Selvstyre bestemme, at 13 a, stk. 2-5, i lov om statens tjenestemænd i Grønland ikke skal gælde for ansatte i nærmere angivne stillinger. Den foreslåede bestemmelse vil kun have betydning for tjenestemænd, der er ansat eller udnævnt før den 1. januar Bestemmelsen tager bl.a. sigte på ansatte i visse stillinger inden for politi og retsvæsen. Bestemmelsen omfatter ansatte, som af retlige eller andre grunde ikke bør pålægges pligt til at fortsætte tjenesten under de grønlandske myndigheder. Bestemmelsen kan også anvendes i tilfælde, hvor Grønlands Selvstyre finder, at stillingen bør varetages af en person, der ikke er udlånt, men ansat under de grønlandske myndigheder. Tjenestemænd, der i medfør af den foreslåede bestemmelse undtages fra pligten til at fortsætte tjenesten under de grønlandske myndigheder, opretholder deres ansættelsesforhold til vedkommende danske myndighed. Der sker ikke ændringer i dette ansættelsesforhold som følge af, at de undtages fra den nævnte pligt. Det indebærer bl.a., at de vil kunne pålægges at overtage en anden stilling eller afskediges i samme omfang som hidtil. Der vil i den forbindelse kunne opstå spørgsmål om krav på rådighedsløn eller ventepenge m.v. Vedkommende minister kan betinge sig, at Grønlands Selvstyre løbende refunderer eventuelle merudgifter til rådighedsløn, ventepenge eller pension til tjenestemænd, der på foranledning af selvstyret undta- 7

8 ges fra pligten til fortsat at gøre tjeneste under de grønlandske myndigheder, og som det som følge heraf måtte blive nødvendigt at afskedige. For så vidt angår ikketjenestemænd henvises til den bestemmelse, der er foreslået i 2, stk. 3. Der henvises i øvrigt til pkt. 4 i de almindelige bemærkninger. Efter den i nr. 2 foreslåede bestemmelse i 41, stk. 3, i lov om statens tjenestemænd i Grønland kan vedkommende grønlandske myndighed efter finansministerens nærmere bestemmelse indgå aftaler, der vedrører ansættelsesvilkår for tjenestemænd, som i henhold til 13 a, stk. 2, i lov om statens tjenestemænd i Grønland fortsætter deres tjeneste under de grønlandske myndigheder, men opretholder deres ansættelsesforhold til vedkommende danske myndighed. Bestemmelsen indebærer, at finansministeren kan delegere kompetencen til at indgå aftaler om løn- og andre ansættelsesvilkår i henhold til tjenestemandslovgivningens regler herom for disse tjenestemænd til vedkommende grønlandske myndighed. Forslaget i nr. 3 er en konsekvens af forslaget i nr. 2 og indebærer ikke realitetsændringer. 8

9 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget Loven træder i kraft den 21. juni I lov om statens tjenestemænd i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 574 af 5. august 1991, som ændret ved 4 i lov nr. 365 af 2. juni 1999, lov nr af 20. december 2000 og 1 i lov nr af 22. december 2004, foretages følgende ændringer: 13 a. Såfremt en statsinstitution eller et forvaltningsområde overgår fra staten til Grønlands hjemmestyre eller til en kommune, tilbydes de under institutionen eller forvaltningsområdet ansatte tjenestemænd fra overgangstidspunktet ansættelse som tjenestemænd under den nye styrelse med løn-ansættelses- og pensionsvilkår, der svarer til de for de pågældende tjenestemænd under ansættelse i staten gældende. Stk. 2. Såfremt en statstjenestemand, der ikke er omfattet af 11 a, ved overgangen af en statsinstitution eller et forvaltningsområde ikke måtte ønske at overgå til ansættelse under hjemmestyret eller kommunen, fortsætter han sin tjeneste under institutionen eller forvaltningsområdet således, at ansættelsesforholdet til staten opretholdes. Stk. 3. De i stk. 2 nævnte statstjenestemænd, der opretholder ansættelsesforholdet til staten, har ikke krav på ventepenge, rådighedsløn eller pension som følge af institutionens eller forvaltningsområdets overgang. Stk. 4. De i stk. 2 nævnte statstjenestemænd er pligtige at underkaste sig de forandringer i deres tjenesteforretningers beskaffenhed, som er en følge af institu- 9

10 tionens eller forvaltningsområdets overgang til anden styrelse. Stk. 5. De i stk. 2 nævnte statstjenestemænd kan i indtil 5 år efter overgangstidspunktet søge ansættelse under den nye styrelse på vilkår som anført i stk. 1. Stk. 6. Vedkommende styrelse under hjemmestyret eller kommunen refunderer fra institutionens eller forvaltningsområdets overgang staten lønninger og andre pligtige ydelser til de i stk. 2 nævnte tjenestemænd, der fortsætter ved institutionen eller forvaltningsområdet. Endvidere indbetales pensionsbidrag efter derom gældende regler. 41. Løn- og andre ansættelsesvilkår fastsættes ved aftale mellem finansministeren og de i 45 nævnte centralorganisationer. Stk. 2. Aftale, der alene angår ansættelsesvilkår for tjenestemænd under et enkelt ministerium kan dog efter nærmere bestemmelse af finansministeren indgås af vedkommende minister. Stk. 3. Aftaler efter stk. 1 og 2 kan dog ikke indgås om forhold, der bestemmes ved lov eller i henhold til lov eller angår forvaltningens opgaver, organisation eller personalebehov. 1. I 13 a indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:»stk. 6. Vedkommende minister kan efter forhandling med Grønlands Selvstyre bestemme, at stk. 2-5 ikke skal gælde for ansatte i nærmere angivne stillinger.«stk. 6 bliver herefter stk I 41 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:»stk. 3. Vedkommende grønlandske myndighed kan efter finansministerens nærmere bestemmelse indgå aftaler, der vedrører ansættelsesvilkår for tjenestemænd, som i henhold til 13 a, stk. 2, fortsætter deres tjeneste under de grønlandske myndigheder, men opretholder deres ansættelsesforhold til vedkommende danske myndighed.«stk. 3 bliver herefter stk I 41, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres»stk. 1 og 2«til:»stk. 1-3«. 10

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Uppskot. til. Mælt verður ríkismyndugleikunum til at seta í gildi fyri Føroyar soljóðandi lóg:

Uppskot. til. Mælt verður ríkismyndugleikunum til at seta í gildi fyri Føroyar soljóðandi lóg: FÍGGJARMÁLARÁÐIÐ Argir, 26. apríl 2005 Løgtingið Løgtingsmál nr. 98/2004: Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar Lov om personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til Udkast 16. august 2005 PIH J.nr. 05-801-24 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension (Bevarelse af tillæg til visse pensionister til det 67. år og beregning af pension til tjenestemænd

Læs mere

2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag.

2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag. 2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-801-9 Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark LBK nr 1506 af 06/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16730

Læs mere

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr. 11-801-9 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland (Ophævelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 36 Folketinget

Forslag. Lovforslag nr. L 36 Folketinget Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13 Fremsat den 24. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser

Læs mere

Forslag. til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension

Forslag. til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension UDKAST 05-07-2016 J.nr. 2016-6001-0007 Fremsat den {FREMSAT} af finansministeren Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension (Rådighedsløn til personer, der har nået

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 8. december 2008 J.nr. 08-801-3 Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister 2008/1 LSF 83 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmjn., Søfartsstyrelsen, sag nr. 200807699 Fremsat den 3. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension 2016/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2016-6001-0007 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012. til Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012 Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om sammenlægning og spaltning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter 2014/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland 2007/2 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0497 Fremsat den 12. december 2007 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension. Lovforslag nr. L 32 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension. Lovforslag nr. L 32 Folketinget Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension (Rådighedsløn

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland 2008/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, REGSU, j.nr. 2003-12140-21 Fremsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag.

2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag. 2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2008/1 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9317 Fremsat den 11. december 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Notat vedrørende Indenrigs- og Sundhedsministeriets forslag til lov om

Notat vedrørende Indenrigs- og Sundhedsministeriets forslag til lov om Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Offentlig Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 7. januar 2005 JEH/LST/kj/bef Sagsnr. 200401081-9 200401082 200401083 Notat vedrørende Indenrigs- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE 2001 1 Cirkulære om åremålsansættelse (Til samtlige ministerier) Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har den 31. oktober 2001 indgået aftale om løn-

Læs mere

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1.

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. januar 2012 Indledning I forbindelse med overvejelser om oprettelse af en

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Bekendtgørelse af lov om revisionen af statens regnskaber m.m. LBK nr 101 af 19/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., j.nr. 12/00186 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om DSB

Forslag. Lov om ændring af lov om DSB Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2015-16 Fremsat den 10. december 2015 af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om DSB (Vilkår for udlån af tjenestemænd

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S

Bekendtgørelse af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S LBK nr 1184 af 12/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3716 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1402 af 23/12/2012

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen UDKAST 28. juni 2006 Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006 2005 Cirkulære af 20. februar 2006 Perst. nr. 010-06 PKAT nr.

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Ferie for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 031-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Aftale 1.... 5

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

UDKAST. 1. I 5 a, stk. 4, ændres 65 år til 70 år. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007.

UDKAST. 1. I 5 a, stk. 4, ændres 65 år til 70 år. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (forhøjelse af aldersgrænsen for aftaler om fratræden) 1 I lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 10. januar 2008 Fmst., Perst. j.nr. 07-30-1. 1. I 29 udgår fylder 70 år eller.

FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 10. januar 2008 Fmst., Perst. j.nr. 07-30-1. 1. I 29 udgår fylder 70 år eller. FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 10. januar 2008 Fmst., Perst. j.nr. 07-30-1 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love (Ophævelse af den generelle pligtige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af hjemmeværnsloven

Forslag. Lov om ændring af hjemmeværnsloven 2016/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2016/006708 Fremsat den 6. oktober 2016 af forsvarsministeren (Peter Christensen)

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

2007/2 LSF 175 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar Fremsat den 1. april 2008 af finansministeren (Lars Løkke Rasmussen) Forslag.

2007/2 LSF 175 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar Fremsat den 1. april 2008 af finansministeren (Lars Løkke Rasmussen) Forslag. 2007/2 LSF 175 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-30-1 Fremsat den 1. april 2008 af finansministeren (Lars

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet,

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, LBK nr 240 af 17/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0004327 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune H:S Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) FHS 17. december 2004 Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tronfølgeloven

Forslag. Lov om ændring af tronfølgeloven 2008/1 LSF 1 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Statsministeriet Journalnummer: Statsmin. Fremsat den 7. oktober 2008 af statsministeren (Anders Fogh Rasmussen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til 2010/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2009-0020714 Fremsat den 13. oktober 2010 af

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0030 Den Til Folketingets Skatteudvalg L130 - Forslag til Lov om Skatteforvaltningsloven. Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 27, 30 og 56 af 7. december

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2014 Cirkulære af 21. marts 2014 Modst.nr. 014-14 J.nr. 2014-7622-001 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KTO s medlemsorganisationer. Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner

KTO s medlemsorganisationer. Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner KTO Sekretariatet 15. april 2002 HKB J.nr.: 4.10.03-03 Til: Vedr.: KTO s medlemsorganisationer Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner KTO afgav den 25. oktober 2001 et høringssvar på udkast til

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen 2006 Cirkulære af 12. oktober 2006 Perst. nr. 054-06 PKAT

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring:

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring: Lovudkast Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love Kirkeudvalget 2009-10 L 115 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Kopieret fra Retsinformation (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=114507) den 26. april 2010. Fremsat den 1. april 2008 af finansministeren

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010 2010 Cirkulære af 5. februar 2010 Perst. nr. 008-10 J.nr. 10-882-24 2 Indholdsfortegnelse 1. Regulering

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære af 8. marts 2012 Modst.nr. 010-12 J.nr. 12-882-33 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets N O TAT Udlån af tjenestemænd Dette notat omhandler udlån af tjenestemænd i forbindelse med udliciteringer. Notatet beskæftiger sig primært med frivillige udlånsaftaler, men i notatet berøres også situationer,

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunale borgerservicecentre

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunale borgerservicecentre 2008/1 LSF 146 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9738 Fremsat den 25. februar 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr Cirkulære om Åremålsansættelse 2016 Cirkulære af 19. april 2016 Modst. nr. 022-16 J.nr. 2016-1718-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer ved OK15... 5 2. Lovgrundlag...

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

16. august 2005 PIH 05-801-24. Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension

16. august 2005 PIH 05-801-24. Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension Til Se fordelingsliste 16. august 2005 PIH 05-801-24 Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension Hermed sendes udkast af 16. august 2005 til forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2014-2016 1. Staten yder for 2014 et tilskud på 635,4 mio. kr. til Færøernes hjemmestyre. 3. Loven træder i kraft den 1. januar 2014. Stk. 2. Staten

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den Bilag 2

Skatteministeriet J.nr Den Bilag 2 Skatteudvalget L 130 - Bilag 4 Offentlig Skatteministeriet J.nr 2004-711-0030 Den Bilag 2 Til Folketingets Skatteudvalg L 130/131 Forslag til Lov om Skatteforvaltningsloven og Lov om ændring af en række

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT**

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere