Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 11. august Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 11. august 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:"

Transkript

1 Mødedo: 11. august 2015 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 11. august 2015

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 4 2 Handleplan for børnesagsbehandlingen 5 3 Behandling af høringssvar og øvrige henvendelser vedr. forslag til ny specialklassestruktur 7 4 Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 for Børn og Skoleudvalgets område 10 5 Politisk Ledelsesinformion for Børn- og Skoleudvalget 11 6 Budget 2016, Børn- og Skoleudvalget - fortsættelse af den politiske proces 12 7 Ansøgning om udvidelse af Kindergarten Lügumkloster 14 8 Godkendelse af valgfag på Tønder Overbygningsskole 16 9 Ændring af retningslinjer for visitering af pladser i dagtilbud Styringsaftale på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet for Oplæg til projekt vedr. erhvervsuddannelsen inden for det merkantile område Forslag til politisk mødekalender Årshjul Børn og Skoleudvalget august

3 Lukkede dagsordenspunkter 11. august

4 1. Sager til orientering G Sagsfremstilling Formanden: Direktøren: Skole og Dagtilbudschefen: Børn og Ungechefen: Direktøren for Børn og Skole indstiller, orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udover ovenstående orienteredes om Formanden: Præsention af de konstituerede. Henvendelse fra SINE. Henvendelse vedr. brug af børnehavernes legepladser uden for åbningstiden. Direktøren: Orientering om tiltrædelse i direktørstillingen. Skole- og Dagtilbudschefen: Besøg af undervisningsministeren på Toftlund Distriktsskole 17. august. Elevtal for skolestartere. Øget tilgang til SFO ift. sidste år. Forældrehenvendelse vedr. Tønder Grundskole. 11. august

5 2. Handleplan for børnesagsbehandlingen A Sagsfremstilling Med udgangspunkt i sagsbehandlingen i en konkret børnesag og efterfølgende stikprøveanalyser er udarbejdet forslag til en handleplan for den fremtidige kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i sagsbehandlingen inden for børn- og unge området. Handleplanen indeholder en baggrundsbeskrivelse med resume af hhv. analyse af konkret børnesag foretaget af ekstern part og stikprøveundersøgelse af sagsbehandlingskvaliteten i en række øvrige sager. Som yderligere baggrundsviden er udarbejdet et baggrundsnot, som beskriver forløbet de seneste 2,5 år, hvor udgangspunktet var en gennemgang af 50 sager, som blev foretaget af Deloitte. Handleplanen indeholder fire overordnede punkter: Ansættelse af to socialrådgivere Ansættelse af kvalitetskonsulent Samarbejde med Socialstyrelsens Task Force Samarbejde med GULDBRANDSEN ASP - Analyse Stregi Planlægning (ASP) I efteråret 2015 vil der være behov for ansættelse af vikarer og tilkøb af konsulentydelser, indtil kvalitetskonsulent og socialrådgivere kan ansættes. En grundig rekrutteringsproces er en forudsætning for ansættelse af de bedst kvalificerede medarbejdere. Økonomi Ansættelse af to socialrådgivere kr. helårligt + en pulje til vikarydelser, dvs. i alt kr. Ansættelse af kvalitetskonsulent kr. helårligt Til brug for efterårets arbejde med kvalitetsløft og kompetenceudvikling afsættes en forholdsmæssig del af disse beløb (4/12) på kr. i 2015-budgettet. Ramme til indgåelse af samarbejdsaftaler med hhv. Task Force og ASP i efteråret 2015 på kr. Kommunaldirektøren indstiller, 6. august 2015, pkt. 4: handleplanen oversendes til Børn- og Skoleudvalget til forankring af den faglige del, handleplanen godkendes f.s.v.a. det bevillingsmæssige, således den årlige udgift til to socialrådgivere og kvalitetskonsulenten indarbejdes i budget 2016 og frem med 1,7 mio. kr. om året, den forholdsmæssige andel for 2015 til ansættelse af socialrådgivere og kvalitetskonsulent samt vikarer på i alt kr. finansieres af reserven som følge af lavere lønfremskrivninger, ramme til indgåelse af samarbejsaftale med hhv. Task Force og ASP på kr., som finansieres af direktionens udviklingspulje, og indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget, 3. august 2015, pkt. 4: Indstillingen anbefales med den ændring, funktionen som kvalitetskonsulent organiseres som et to-årigt projekt, som i den første fase lægger vægt på vejledning og kvalitetsudvikling og i anden fase tilrettelægger en model for en systemisk kvalitetskontrol af børnesagsbehandlingen gerne både ekstern og intern kvalitetskontrol. 11. august

6 Kommunalbestyrelsen, 6. august 2015, pkt. 4: Indstillingen godkendt. Bilag Handleplan for børnesagsbehandlingen Baggrundsnot for handleplanen for børnesagsbehandlingen Anbefalinger fra ASP Rapport Stikprøveundersøgelse - juli 2015 Funktionsbeskrivelse Kvalitetskonsulent Børn og Unge Forslag til samarbejde med Task Force Beslutning Der arbejdes i to spor - dels skal der hurtigst muligt rettes op på kvaliteten, og dels skal der igangsættes et langsigtet udviklingsforløb i samarbejde med Task Force. Der afrapporteres løbende på udvikling i sagskvaliteten til Børn- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 11. august

7 3. Behandling af høringssvar og øvrige henvendelser vedr. forslag til ny specialklassestruktur G Sagsfremstilling Forslaget til en ny specialklassestruktur i Tønder Kommune har været sendt til høring frem til 1. juli 2015 blandt distriktsskolernes skolebestyrelser, relevante MED udvalg og Handicaprådet. Forslaget omfter alene specialundervisning for den gruppe elever, der ikke kan modtage specialundervisning inden for distriktsskolernes egne rammer og derfor visiteres centralt til et fælleskommunalt specialundervisningstilbud. I det udsendte forslag anbefales, de nuværende 4 enheder reduceres til 2 enheder med en afdeling beliggende henholdsvis i den nordlige og i den sydlige del af kommunen. Den foreslåede ændring skal sikre afdelingernes faglige og økonomiske robusthed grundet nedgang i antallet af elever, der modtager deres specialundervisning i et centralt visiteret tilbud. Forslaget beskriver en fysisk organisering, hvor eleverne undervises på to forskellige lokioner i løbet af deres skoletid. 0. til 6. klasse på henholdsvis Filial Agerskov Skole i nord og Filial Møgeltønder Skole i syd. 7. til 9. klasse undervises på henholdsvis Toftlund Skole i nord og Tønder Overbygningsskole i syd. Forslaget bygger på anbefalinger, der skal sikre fokus på elevernes udviklingsmuligheder fremfor på deres diagnoser, spejlingsmuligheder for dem, der kan have udbytte af dette, mulighed for videndeling og sparring blandt personalet i almen- og specialundervisningen, fleksibel deltagelse for eleverne i både special- og almenundervisningen, et kvalitivt ensartet tilbud for alle kommunens elever, robusthed i forhold til kunne imødekomme elever med specialpædagogiske behov, der tidligere blev undervist ved specialskoler uden for Tønder Kommune samt et tilbud, der både kan løse opgaver i forhold til almenundervisning, specialundervisning og behandling. I såvel høringssvar som øvrige henvendelser udtrykkes tilslutning til dele af forslaget, kritik og alternive forslag. Af høringssvarene fra Handicaprådet og fra Distriktsskolen i Løgumkloster gives der udtryk for, det er nødvendigt med en tilpasning af den nuværende struktur. Forslaget om en nord- og sydmodel beskrives som en god ide i høringssvarene fra skolebestyrelse og MED udvalg fra distriktet i Tønder. Toftlund Distriktsskoles skolebestyrelse og MED udvalg opfordrer til fortsætte med et specialiseret undervisningstilbud på Høllevang med plads til pladser i nord. Fra både Tønder og Toftlund distrikter gives udtryk for, den foreslåede model vil kræve udbygning og renoveringer. I høringssvarene fra Distriktsskolen i Løgumkloster og Handicaprådet foreslås, der undersøges muligheder for etablere ét samlet specialklassetilbud centralt beliggende i Tønder Kommune. Løgumkloster foreslår yderligere en model, hvor de enkelte distriktsskoler selv løser opgaven. Skolebestyrelsen fra Tønder samt MED udvalg fra Tønder og Toftlund anerkender et skifte i fokus fra diagnoser til de enkelte elevers udviklingsmuligheder. Fra Skærbæk Distriktsskoles skolebestyrelse og MED udvalg pointeres det, der forts bør være et særligt målrettet tilbud til elever med vanskeligheder inden for autismespektret. Det pointeres, denne elevgruppe ikke har brug for spejlingsmuligheden. Dette synspunkt udtrykkes ligeledes i flere af de øvrige henvendelser. Det gælder specielt henvendelser fra forældre til børn i vanskeligheder inden for autismeområdet. Der henvises til "Nional Autisme Plan", der er udgivet af Videnscenter for autisme. 11. august

8 Der er overvejende modstand i forhold til forslaget om en opdeling af specialundervisningstilbuddet på 2 forskellige lokaltioner fra klasse og fra klasse i både nord og syd. Dette udtrykkes i høringssvarene fra skolebestyrelser og MED udvalg fra Toftlund, Løgumkloster, Skærbæk og FagMED samt i en stor del af de øvrige henvendelser fra forældre. Det foreslås, en ny specialklassestruktur bør organiseres, så eleverne kan blive undervist på den samme lokion i løbet af hele deres grundskoleforløb. Der udtrykkes behov for prioritering af medarbejdernes efteruddannelse i høringssvarene fra Tønder, Toftlund og Skærbæk skolebestyrelser og MED udvalg. Forslaget om etablering af et undervisnings- og behandlingstilbud anbefales etableret af MED udvalgene fra Tønder og Løgumkloster. Skolebestyrelse og MED udvalg fra Toftlund foreslår et sådant tilbud etableret i sammenhæng med Afdeling Høllevang. Der udtrykkes bekymring og usikkerhed i forhold til organisering af SFO delen i flere høringssvar og henvendelser fra forældrene. Der er et udtrykt ønske om, den nuværende ordning ikke forringes. Det skal i dennes sammenhæng præciseres, der i det fremsendte forslag planlægges med, alle tilbuddene fremadrettet vil være organiseret som helhedstilbud med undervisning og aktiviteter frem til for alle specialundervisningseleverne på alle undervisningsdage. Endelig er der rejst kritik af såvel kommissoriet, arbejdsgruppens sammensætning, kvaliteten af arbejdsgruppens arbejde, medarbejder- og forældreinvolvering samt manglende tydelighed i forhold til hvilke lokioner, der foreslås lukket. Der er indkommet 24 henvendelser i løbet af høringsperioden fra borgere og interessegrupper. Henvendelserne bliver forelagt Børn- og Skoleudvalget, men må ikke offentliggøres, da en stor del af dem indeholder personfølsomme oplysninger. I 14 af de 24 henvendelser argumenteres der for, Afdeling Høllevang skal bevares som et selvstændigt specialklassetilbud i den nordlige del af Tønder Kommune. Begrundelserne for bevare specialklassetilbuddet på en selvstændig mrikel er overvejende, børnene ingen glæde har af kunne spejle sig i jævnaldrende inden for almenområdet, og deres handicap vil blive udstillet. Bilag Høringssvar fra bestyrelsen Toftlund Distriktsskole.pdf Tønder distriktsskoles skolebestyrelse Skolebestyrelse Løgumkloster Skolebestyrelsen Skærbæk distriktsskole FagMED Høringssvar fra MED systemet Toftlund Distrikt.pdf Tønder distriktsskoles Distrikts-Medudvalget.pdf Løgumkloster distrikts-med.pdf MED udvalget Skærbæk distriktsskole Høringssvar til ny specialklassestruktur- Handicaprådet 11. august

9 Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, de indkomne høringssvar og øvrige henvendelser drøftes. Beslutning Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, det fremste forslag til specialklassestruktur stilles i bero, og der arbejdes videre med den igangste proces på området under henvisning til de indkomne høringssvar. 11. august

10 4. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 for Børn og Skoleudvalgets område S Sagsfremstilling Ifølge kommunens Økonomiske Stregi skal fagudvalgene behandle forventninger til årsregnskabet. Fagudvalgene er pålagt ledsage eventuelle forventninger af merforbrug med forslag til finansiering indenfor bevillingsrammen, herunder handlingsinitiiver til sikring af fremtidig budgetoverholdelse. Dette indebærer også, fagudvalgene har ansvaret for fremsætte forslag til nedjustering af serviceniveauet, således dette bringes i overensstemmelse med det udmeldte budget. Til brug for denne behandling foreligger nu halvårsregnskabet. Generelle forhold fra fagudvalgets halvårsregnskab indgår samtidig som bidrag til det samlede halvårsregnskab for kommunen. Samlet konklusion i forhold til korrigeret budget og forventet regnskab Børn- og Skoleudvalgets budgetområde viser ved udgangen af juni måned en forbrugsprocent på 45,32 %, som samlet set ligger lidt under den gennemsnitlige forbrugsprocent. Den lave forbrugsprocent skyldes hovedsageligt afregning vedr. elever i frie grundskoler, efterskoler og produktionsskoler, som afregnes samlet til sten i juli måned. Beløbet udgør i alt 47,8 mio. kr. På politikområdet uddannelse forventes fællesområdet være i balance i Kontraktområderne, som omfter de 4 distriktsskoler, ungdommens uddannelsesvejledning og Tønder Ungdomsskole forventer samlet et mindre forbrug på ca. 3,0 mio. kr, som forventes overført til På politikområdet dagtilbud forventes fællesområdet give et mindre forbrug på 2,9 mio. kr., der hovedsageligt kan henføres til ubrugte puljer og periodeforskydninger vedr. demografiregulering/udmøntninger. På kontraktområderne, som omfter dagplejen og daginstitutioner forventes et mindre forbrug på 1,4 mio. kr., der forventes overført til På politikområdet forebyggelse og anbringelse forventes området set under ét være i balance under forudsætning af uændret aktivitetsniveau resten af året. Samlet vurderes det, det forventede regnskab på politikområderne uddannelse, dagtilbud, forebyggelse og anbringelse vil give et mindre forbrug på ca. 7,3 mio. kr. som forventes overført til Bilag Børn og Skoleudvalget - halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Direktøren for Børn og Skole indstiller, halvårsregnskabet for 2015 på Børn- og Skoleudvalgets område godkendes og indgår i det samlede halvårsregnskab for Tønder Kommune. Beslutning Indstillingen godkendt. 11. august

11 5. Politisk Ledelsesinformion for Børn- og Skoleudvalget S Sagsfremstilling Politisk ledelsesinformion for juli måned 2015 inden for Børn- og Skoleudvalgets område. Rapporteringen indeholder økonomi- og aktivitetsoplysninger til og med juli Forvaltningen vil på mødet gennemgå rapporten. Bilag 0715 Politisk rapport til Børne- og Skoleudvalget Direktøren for Børn og Skole indstiller, orienteringen tages til efterretning. Beslutning Taget til efterretning. 11. august

12 6. Budget 2016, Børn- og Skoleudvalget - fortsættelse af den politiske proces Ø Sagsfremstilling Økonomiudvalget har drøftet budgetsituionen efter aftalen om kommunernes økonomi på møde den 3. august, og har besluttet indarbejde følgende ændringer i budgetforslaget: 1. Som grundlag for fagudvalgenes arbejde med budgettet frem mod budgetseminaret blev det besluttet, den generelle årlige 1 % reduktion fastholdes, således Økonomiudvalgets allerede udmøntede besparelser for 2016 fastholdes, mens de øvrige stående udvalg for 2016 alene skal fremkomme med forslag til reduktion på 0,5 % af servicerammen. 2. Alle udvalg kan frem til budgetseminaret fremkomme med udvidelsesønsker på 1 % af deres serviceramme, idet disse vil blive prioriteteret inden for en samlet ramme på op til 0,5 %. 3. Anlægsrammen udgør forts 89,2 mio. kr., og udvalgene kan fremsende forslag indenfor deres allerede udmeldte andel af rammen. 4. Direktionen skal frem mod budgetseminaret fremkomme med forslag til en udvidelse af rammen til aktivitetsbestemt medfinansering på 3-4 mio. kr. finansieret inden for rammen. Budgetforslagets øvrige forudsætninger, som indstillet af direktionen, blev godkendt. Lov- og cirkulæreprogrammet betyder for Tønder Kommune i 2016 samlet set 1,2 mio. kr. på serviceområdet og 0,5 mio. kr. på overførselsområdet excl. refusionsomlægningen. Beløbet er på nuværende tidspunkt ikke fordelt på områder. En fordeling vil foreligge i merialet til budgetseminaret den 2. og 3. september På baggrund af Økonomiudvalgets udmelding og fortsættelse af udvalgets behandling fra junimødet skal Børn- og Skoleudvalget færdigbehandle følgende: strukturforslag (spor 1) oplæg til 0,5 % reduktion af servicerammer (spor 3) prioritering af forslag til budgetudvidelser på maksimalt 1% af udvalgets serviceramme (der er afs en udvidelsespulje på 8 mio. kr., svarende til ca. 0,5 % af servicerammen) forslag til anlægsprogram på fagudvalgets område i 2016 og behovet for langsigtede investeringer og tilpasninger (evt. prioriteret med 1 og 2, hvis der i 2016 er forslag udover den nuværende andel af anlægsrammen). Børn- og Skoleudvalgets andel udgør 14,258 mio. kr. i 2016 (2016 prisniveau). Bilag 1% reduktion - Børn og Skole 2016 Strukturbesparelser - Børn og Skole Udvidelsesforslag Børn og Skole Anlæg , Børn- og Skoleudvalget 11. august

13 Direktøren for Børn og Skole indstiller, udvalget prioriterer og færdigbehandler strukturforslag, reduktionsforslag, udvidelsesforslag samt anlægsprojekter, efter konkret udmelding fra Økonomiudvalget, med henblik på, forslagene kan indgå i den efterfølgende budgetlægningsproces, og sagen videresendes til budgetseminariet. Beslutning Merialet tilpasses med de faldne bemærkninger, hvorefter sagen videresendes til budgetseminaret. 11. august

14 7. Ansøgning om udvidelse af Kindergarten Lügumkloster G Sagsfremstilling Område DKCT (Deutsche Kindertagesstätten und Clubs in der Kommune Tondern) ansøger Tønder Kommune om overtage udgift på leje af lokaler til udvidelse af nuværende arealer for Kindergarten Lügumkloster. Kindergarten Lügumkloster er en integreret institution på Vindmøllegade 4 og SFO-børn i lokaler på den tyske skole i Løgumkloster. Institutionen oplever, der er for lidt plads både inde og ude til småbørn og børnehavebørn i deres nuværende lokaler og udenomsarealer. De peger på, der mangler rum til andet end stuer, hvor børnene er. Herunder; kontor, personalerum, grupperum, rum til samarbejde med forældre og eksterne samarbejdspartnere. DKCT har fået tilbudt leje lokaler tæt ved, hvor de i dag har deres SFO-børn, Ringgade 2b. De ønsker kunne ibrugtage de nye lokaler fra 1. november Lokalerne skal bruges i kombinion med de nuværende lokaler, så der ved spidsbelastning kan være plads og rum til alle aktiviteter. Konkret forestiller de sig, bruge de ekstra lokaler alle ugens dage hhv. formiddag eller eftermiddag til grupperum, kontor, personalerum og udendørsareal bruges efter behov. DKCT peger på, medarbejderne i deres APV giver udtryk for, de nuværende rammer presser dem, herunder bl.a. løft af småbørn og lydniveauet på stuerne. Kindergarten Lügumkloster har pt. 11 småbørn og 23 børnehavebørn i deres nuværende lokaler. De har 18 SFO-børn på den tyske skole. Kindergarten Lügumkloster er godkendt til 14 småbørn og 18 børnehavebørn, hvilket er i overensstemmelse med krav til antal m2 pr. barn, som for pågældende gruppestørrelser er mindst 110 m2 til grupperum. Det nuværende børnetal (11 småbørn + 23 børnehavebørn) svarer til et krav på mindst 113 m2. Dermed er der ikke arealmæssige problemer. Der skal dog tages højde for faktisk ruminddeling og mulighed for udnyttelse af stuer til begge børnegrupper. Her er institutionen udfordret, og derfor har DKCT for ca. ½ år siden besluttet, flytte småbørnsgruppen på 11 børn ovenpå, hvor lokalerne er mindst og dermed givet børnehavegruppen på 23 børn mere plads. Institutionen er indvendig på 242 m2. Udvendigt er der 661 m2 til legeplads m.m. DKCT oplyser, de ikke har alle børn ude på legepladsen samtidig. Teknisk Forvaltning oplyser, der ikke findes krav til legepladsarealer. I Københavns Kommune har man 10 m2 som minimumskrav pr. barn. Teknisk Forvaltning anbefaler dog m2 for ikke slide for hårdt på beplantningen. I Kindergarten Lügumkloster er der med deres nuværende 34 børn 19 m2 pr. barn. Økonomi Udgifter til leje og drift betales for selvejende institutioner af Tønder Kommune på samme vis som for kommunale institutioner, da der er indgået driftsaftale med den selvejende institution om, de med et aftalt antal børn er forpligtet til være en del af opfyldelsen af Tønder Kommunes forsyningsforpligtelse. Nuværende lejeudgift pr. år kr. + nuværende driftsudgift pr. år kr. I alt for nuværende lokaler pr. år kr Ny samlet udgift til leje + drift for Kindergarten Lügumkloster pr. år kr. Ekstra lejeudgift pr. år kr. + ekstra driftsudgift pr. år kr. I alt for ekstra lokaler pr. år kr. DKCT påtager sig indhente ibrugtagningstilladelse hos teknisk forvaltning og alle udgifter i forbindelse med evt. bygningsmæssige ændringer. 11. august

15 Bilag Ansøgning vedr. Kindergarten Lügumkloster APV for Kindergarten Lügumkloster Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, ansøgningen behandles. Beslutning Punktet udsættes. 11. august

16 8. Godkendelse af valgfag på Tønder Overbygningsskole G Sagsfremstilling Af Folkeskolelovens 9 fremgår godkendte valgfag, som kan tilbydes elever på klassetrin. Børn- og Skoleudvalget har mulighed for godkende yderligere valgfag. Tønder Overbygningsskole ønsker udbyde følgende valgfag fra skoleåret 2015/2016: At stå på egne ben. Faget skal bidrage til f.eks. afklaring af elevernes uddannelsesvalg og give eleverne forudsætninger for vurdere elementer i privøkonomi. Arkitektur. Faget skal bidrage til elevernes mulighed for forholde sig til omgivelserne og disses æstetiske udtryk. Nak og Æd. Faget skal bidrage til elevernes nurforståelse samt give forudsætninger for teamsamarbejde. Computerspil. Faget skal give eleverne forudsætninger for vurdering af computerspils kvalitet samt give dem mulighed for diskussion af etiske spørgsmål i forbindelse med brugen af IT som medie. Unge forskere. Faget skal bidrage til elevernes nurfaglige forudsætninger og deres kommunikive kompetencer i forhold nurfaglige temaer. Faget er tidligere blevet godkendt, men indholdet er nyt. Idræt. Faget skal bidrage til elevernes forståelse af sammenhængen mellem kroppens muligheder og trivsel samt give eleverne mulighed for forbedre deres idrætsfaglige kompetencer. Litterur-læsegruppe. Faget skal bidrage til elevernes kompetencer i forhold til læsning, fortolkning og fremstilling af egne tekster. Motion. Faget skal bidrage til fremme elevernes alsidige idrætsfaglige kompetencer. Motorlære. Faget skal bidrage til elevernes tekniske indsigt og (arbejds)miljømæssige indsigt samt bidrage til deres uddannelsesafklaring. Mål og indholdsbeskrivelse er vedlagt som bilag. Lovgrundlag Folkeskoleloven Bilag Ni valgfag til beslutning.pdf Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, valgfageneat stå på egne ben, Arkitektur, Nak og Æd, Computerspil, Unge forskere, Idræt, Litterur-læsegruppe, Motion og Motorlære ved Tønder Overbygningsskole godkendes. Beslutning Valgfagene At stå på egne ben, Nak og Æd, Unge forskere, Idræt, Motion og Motorlære blev godkendt. Fagene Arkitektur, Computerspil og Litterur-læsegruppe blev forhåndsgodkendt under forudsætning af, de tilpasses med kommunens stregiplan. Forvaltningen skal sikre fagenes sammenhæng med stregiplanen. 11. august

17 9. Ændring af retningslinjer for visitering af pladser i dagtilbud P Sagsfremstilling Retningslinjer for visitering af pladser til dagtilbud gælder for pladser i hhv. dagpleje, småbørnsgruppe og børnehave. Retningslinjerne ligger tilgængelige på kommunens hjemmeside. Alle kommuner skal overholde pasningsgarantien, som betyder, et barn skal sikres en plads i et dagtilbud senest 3 måneder efter det tidspunkt, hvor forældrene har ansøgt om en plads. I Tønder Kommune ydes der en højere service, da der anvises plads indenfor løbende måned + en måned, dvs. maksimalt 2 måneder. Jf. nuværende retningslinjer for dagplejen får både 1. og 2. prioritets ansøgninger konkret anvist en plads 6-4 uger før behovsdo for brug af pladsen. Denne praksis kan ændres, så de ca. 75 %, der har dagplejen som 1. prioritetsønske, ville kunne få anvist en plads 3-6 måneder før behovsdo, hvilket er den praksis, der er gældende for visitering af pladser til en daginstitution. En gennemførelse af denne ændring vil betyde, alle 1. prioritetsønsker vil blive anvist en plads på baggrund af deres anciennitet og behovsdo. En forudsætning for dette er: dagplejen går fra månedlige visiteringer med kort anvisningsfrist til 3 årlige visiteringer med 3-6 måneders anvisningsfrist, hvor 1. prioritetsønskerne tilgodeses og anvises først. Tønder Kommune ikke længere godkender anciennitetsbevis fra tilflyttere. Anciennitetsbevis betyder, man som tilflytter kan tage den anciennitet, man qua sin opskrivningsdo har fra en anden kommune med sig til den ny kommune. Som kommune er man ikke forpligtet til godkende anciennitetsbevis. Dette kan tilbydes tilflyttere for gøre kommunen traktiv for tilflyttende børnefamilier. Tilflyttende børnefamilier med anciennitetsbevis berører ca 1-2 % af de årlige visiteringer. Med de ændrede retningslinjer vil tilflyttere forts få anvist plads inden 2 måneder. Den nuværende praksis med løbende visitering for tilflyttere vil fortsætte, og kommunen overholder forts pasningsgaranti på 2 måneder. De ændrede retningslinjer kan træde i kraft pr. 1. september Lovgrundlag Dagtilbudsloven samt bekendtgørelse om dagtilbud Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, dagplejen går fra månedlige visiteringer til 3 årlige visiteringer med 3-6 måneders anvisningsfrist, hvor 1. prioritetsønsker tilgodeses og anvises først, Tønder Kommune ikke længere godkender anciennitetsbevis fra tilflyttere, og de ændrede retningslinjer indarbejdes i "Retningslinjer for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år". 11. august

18 Beslutning Punket uds. 11. august

19 10. Styringsaftale på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet for A Sagsfremstilling Styringsaftalen er den aftale, der udarbejdes årligt mellem Region Syddanmarks kommuner og Regionen vedrørende driften af de specialiserede institutioner og botilbud, som benyttes af flere end én kommune, samt for specialundervisningsområdet. Siden 2012 er aftalerne slået sammen i en styringsaftale. Aftalen danner rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for tilbuddene og sikrer spillereglerne, når kommunerne køber og sælger pladser på disse institutioner og botilbud. Styringsaftalen skal således sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger. Styringsaftalens overordnede ambition er, det specialiserede socialområde skal udvikle det høje faglige niveau, samtidig med det skal drives på et lavere omkostningsniveau. For 2016 vil der være fokus på, de samlede udgifter skal falde, minimum fastholdes i forhold til 2015 i alle kommuner og regionen. Der tages dog højde for løn og prisfremskrivning. Det skal ske ved fastholde fokus og øget effektivisering af de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud. Aftalen indeholder: - angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omftet af Styringsaftalen - aftale om udvikling af takster og den økonomiske udvikling - aftaler om prisstruktur - aftale om oprettelse og lukning af tilbud/pladser - aftaler om finansiering m.v. ved oprettelse og lukning af tilbud/pladser - aftaler om frister for afregning - tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud Eftersom Styringsaftalen omfter tilbud på børn- og ungeområdet, samt hele det specialiserede socialområde, behandles sagen samtidig på møde i Socialudvalget den 11. august Bilag Rammeaftale 2016.pdf Bilag til Rammeaftale 2016.pdf Direktøren for Børn og Skole indstiller, Styringsaftalen for 2016 godkendes, og sagen videresende med anbefaling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 11. august

20 Beslutning Indstillingen anbefales. 11. august

21 11. Oplæg til projekt vedr. erhvervsuddannelsen inden for det merkantile område P Sagsfremstilling Efter godkendelse af Partnerskabsaftale om praktikpladser, der er indgået med parter inden for håndværk og industri, har forstanderen for Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole henvendt sig, da handelslivets parter ikke er omftet af partnerskabsaftalen. Handelslivet har i lighed med øvrige brancher behov for også i fremtiden kunne rekruttere faguddannet personale. Disse gennemfører deres grundforløb på handelsskolens erhvervsuddannelsesdel og færdiggør deres uddannelse i elevstillinger i handelsvirksomheder og på kontorer. I samarbejde med skolens ledelse er der udarbejdet forslag til et projekt med følgende formål: - øge tilgangen til erhvervsuddannelsen på Tønder Handelsgymnasium og Handelsskole, - øge andelen af borgere (unge og voksne), der søger stilling som elev inden for det merkantile område, - øge andelen af borgere (unge og voksne), der gennemfører uddannelse inden for det merkantile område, - mindske antallet af borgere på overførselsindkomst Projektet vil betyde ressourcetræk på Arbejdsmarkedsområdet og Børn og Skoleområdet. Direktionen støtter oplægget dog med bemærkning om, tidsplan og bemanding skal nærmere afklares. Sagen behandles i Arbejdsmarkedsudvalget samt Børn- og Skoleudvalget. Bilag Projekt Samarbejde om erhvervsuddannelse inden for detailhandel Direktionsstaben indstiller, oplægget til projekt vedr. erhvervsuddannelse inden for det merkantile område godkendes. Beslutning Indstillingen godkendt. 11. august

22 12. Forslag til politisk mødekalender P Sagsfremstilling Der er udarbejdet forslag til politisk mødekalender for 2016, som fremlægges til godkendelse for de respektive udvalg, råd og nævn. Børn- og Skoleudvalget skal alene godkende for sit eget område. Bilag Forslag til politisk mødekalender 2016 Direktionsstaben indstiller, den politiske mødekalender for Børn- og Skoleudvalgets område godkendes Beslutning Børn- og Skoleudvalget godkender den politiske mødekalender for sit eget område med følgende bemærkninger: Tidspunktet ændres til Børn- og Skoleudvalget forholder sig neutralt til Direktionens forslag om afholde novembermødet i uge 45 fremfor uge 44. Børnetopmødet i Aalborg fjernes fra kalenderen, da udvalget har valgt ikke deltage. 11. august

23 13. Årshjul Børn og Skoleudvalget P Sagsfremstilling Årshjulet bruges som styringsredskab og gennemgås på hvert udvalgsmøde. Bilag Årshjul Børn og Skoleudvalget Direktøren for Børn og Skole indstiller, årshjulet opderes. Beslutning Årshjulet taget til efterretning. 11. august

24 Underskrifter Henrik Mehlsen Leif Høeg Jensen Allan Skjøth Poul Erik Kjær Louise Thomsen Terp 11. august

25 Bilag Handleplan for børnesagsbehandlingen Baggrundsnot for handleplanen for børnesagsbehandlingen Anbefalinger fra ASP Rapport Stikprøveundersøgelse - juli 2015 Funktionsbeskrivelse Kvalitetskonsulent Børn og Unge Forslag til samarbejde med Task Force Høringssvar fra bestyrelsen Toftlund Distriktsskole.pdf Tønder distriktsskoles skolebestyrelse Skolebestyrelse Løgumkloster Skolebestyrelsen Skærbæk distriktsskole FagMED Høringssvar fra MED systemet Toftlund Distrikt.pdf Tønder distriktsskoles Distrikts-Medudvalget.pdf Løgumkloster distrikts-med.pdf MED udvalget Skærbæk distriktsskole Høringssvar til ny specialklassestruktur- Handicaprådet Børn og Skoleudvalget - halvårsregnskab pr. 30. juni Politisk rapport til Børne- og Skoleudvalget 1% reduktion - Børn og Skole 2016 Strukturbesparelser - Børn og Skole Udvidelsesforslag Børn og Skole Anlæg , Børn- og Skoleudvalget Ansøgning vedr. Kindergarten Lügumkloster APV for Kindergarten Lügumkloster Ni valgfag til beslutning.pdf Rammeaftale 2016.pdf Bilag til Rammeaftale 2016.pdf Projekt Samarbejde om erhvervsuddannelse inden for detailhandel Forslag til politisk mødekalender august

26 Årshjul Børn og Skoleudvalget 11. august

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 12. august 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 12. august 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 12. august 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 12. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 4 2

Læs mere

EUD10 i Tønder Kommune

EUD10 i Tønder Kommune EUD10 i Tønder Kommune På baggrund af kommissoriet for arbejdet med udvikling af Tønder Kommunes EUD10 tilbud har arbejdsgruppen udarbejdet et forslag opdelt i følgende temaer. Sikring af lovmæssige krav

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 16. september 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Mødelokale D Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget. fredag den 10. oktober 2003, Kl. 08.15. i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE

Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget. fredag den 10. oktober 2003, Kl. 08.15. i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget fredag den 10. oktober 2003, Kl. 08.15 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Elev- og klassetal pr. 5. september 2003 * 2. IT-stregien og det videre forløb

Læs mere

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 054. Budgetorientering 3 055. Regnskab 2011 4 056. Regnskab 2011 for Aalestrup Realskole 6 057.

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra forvaltningschefen 4 003. Budgetscreening

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Skolebestyrelsen Ølsted Skole Dagsorden og referat til møde den 18. september 2007 kl. 19.00-21.00 i mødelokalet 1/11 Medlemmer: Klaus Jakobsen, formand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tolstrup Nielsen

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 8. maj 2014 Tid 15:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

Organisering af 10. klasse - 1. behandling

Organisering af 10. klasse - 1. behandling Punkt 5. Organisering af 10. klasse - 1. behandling 2014-35882 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoludvalget godkender, at en af de beskrevne modeller for den fremtidige organisering af 10. klasse sendes

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 29-10-2003. Mødedato: 29-10-2003 Mødetidspunkt: 15.00 17.15

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 29-10-2003. Mødedato: 29-10-2003 Mødetidspunkt: 15.00 17.15 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 29-10-2003 Mødedato: 29-10-2003 Mødetidspunkt: 15.00 17.15 Mødested: B101 #335638/30-10-2003 Dagsorden - 29-10-2003 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by BRORSONSKOLEN, NDR. BOULEVARD 81, VARDE Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by fra skolebestyrelsen på Brorsonskolen. Indledning ved Varde Bys skolebestyrelser. Januar 2013 Brorsonskolen, Ndr.

Læs mere

Notat Vedrørende Budgetnotat

Notat Vedrørende Budgetnotat Bilag 2E Vedrørende Budgetnotat Barn/voksenfaktor og andelen af pædagogisk uddannet personale I forlængelse af aprilseminaret har administrationen modtaget en bestilling på en redegørelse for normeringen

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2011

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2011 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2011 DATO: 02-11-2011 STED: THORSENSVEJ 11, 2., 4800 NYKØBING F TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: HENRIK STAMPE, MIKKEL ØRSØE AFBUD: ANNEMETTE S. JOHNSEN Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag.

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag. Kære alle. Som I ved, er det første signal om, hvor bevæger skolevæsenets sig hen over de kommende år, ved forvaltningen Skole- Dagtilbud, på Børne og Skoleudvalgets møde den 14.04.2015. Hvad ved vi: at

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 19:00-20:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere