Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 11. august Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 11. august 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:"

Transkript

1 Mødedo: 11. august 2015 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 11. august 2015

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 4 2 Handleplan for børnesagsbehandlingen 5 3 Behandling af høringssvar og øvrige henvendelser vedr. forslag til ny specialklassestruktur 7 4 Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 for Børn og Skoleudvalgets område 10 5 Politisk Ledelsesinformion for Børn- og Skoleudvalget 11 6 Budget 2016, Børn- og Skoleudvalget - fortsættelse af den politiske proces 12 7 Ansøgning om udvidelse af Kindergarten Lügumkloster 14 8 Godkendelse af valgfag på Tønder Overbygningsskole 16 9 Ændring af retningslinjer for visitering af pladser i dagtilbud Styringsaftale på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet for Oplæg til projekt vedr. erhvervsuddannelsen inden for det merkantile område Forslag til politisk mødekalender Årshjul Børn og Skoleudvalget august

3 Lukkede dagsordenspunkter 11. august

4 1. Sager til orientering G Sagsfremstilling Formanden: Direktøren: Skole og Dagtilbudschefen: Børn og Ungechefen: Direktøren for Børn og Skole indstiller, orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udover ovenstående orienteredes om Formanden: Præsention af de konstituerede. Henvendelse fra SINE. Henvendelse vedr. brug af børnehavernes legepladser uden for åbningstiden. Direktøren: Orientering om tiltrædelse i direktørstillingen. Skole- og Dagtilbudschefen: Besøg af undervisningsministeren på Toftlund Distriktsskole 17. august. Elevtal for skolestartere. Øget tilgang til SFO ift. sidste år. Forældrehenvendelse vedr. Tønder Grundskole. 11. august

5 2. Handleplan for børnesagsbehandlingen A Sagsfremstilling Med udgangspunkt i sagsbehandlingen i en konkret børnesag og efterfølgende stikprøveanalyser er udarbejdet forslag til en handleplan for den fremtidige kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i sagsbehandlingen inden for børn- og unge området. Handleplanen indeholder en baggrundsbeskrivelse med resume af hhv. analyse af konkret børnesag foretaget af ekstern part og stikprøveundersøgelse af sagsbehandlingskvaliteten i en række øvrige sager. Som yderligere baggrundsviden er udarbejdet et baggrundsnot, som beskriver forløbet de seneste 2,5 år, hvor udgangspunktet var en gennemgang af 50 sager, som blev foretaget af Deloitte. Handleplanen indeholder fire overordnede punkter: Ansættelse af to socialrådgivere Ansættelse af kvalitetskonsulent Samarbejde med Socialstyrelsens Task Force Samarbejde med GULDBRANDSEN ASP - Analyse Stregi Planlægning (ASP) I efteråret 2015 vil der være behov for ansættelse af vikarer og tilkøb af konsulentydelser, indtil kvalitetskonsulent og socialrådgivere kan ansættes. En grundig rekrutteringsproces er en forudsætning for ansættelse af de bedst kvalificerede medarbejdere. Økonomi Ansættelse af to socialrådgivere kr. helårligt + en pulje til vikarydelser, dvs. i alt kr. Ansættelse af kvalitetskonsulent kr. helårligt Til brug for efterårets arbejde med kvalitetsløft og kompetenceudvikling afsættes en forholdsmæssig del af disse beløb (4/12) på kr. i 2015-budgettet. Ramme til indgåelse af samarbejdsaftaler med hhv. Task Force og ASP i efteråret 2015 på kr. Kommunaldirektøren indstiller, 6. august 2015, pkt. 4: handleplanen oversendes til Børn- og Skoleudvalget til forankring af den faglige del, handleplanen godkendes f.s.v.a. det bevillingsmæssige, således den årlige udgift til to socialrådgivere og kvalitetskonsulenten indarbejdes i budget 2016 og frem med 1,7 mio. kr. om året, den forholdsmæssige andel for 2015 til ansættelse af socialrådgivere og kvalitetskonsulent samt vikarer på i alt kr. finansieres af reserven som følge af lavere lønfremskrivninger, ramme til indgåelse af samarbejsaftale med hhv. Task Force og ASP på kr., som finansieres af direktionens udviklingspulje, og indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget, 3. august 2015, pkt. 4: Indstillingen anbefales med den ændring, funktionen som kvalitetskonsulent organiseres som et to-årigt projekt, som i den første fase lægger vægt på vejledning og kvalitetsudvikling og i anden fase tilrettelægger en model for en systemisk kvalitetskontrol af børnesagsbehandlingen gerne både ekstern og intern kvalitetskontrol. 11. august

6 Kommunalbestyrelsen, 6. august 2015, pkt. 4: Indstillingen godkendt. Bilag Handleplan for børnesagsbehandlingen Baggrundsnot for handleplanen for børnesagsbehandlingen Anbefalinger fra ASP Rapport Stikprøveundersøgelse - juli 2015 Funktionsbeskrivelse Kvalitetskonsulent Børn og Unge Forslag til samarbejde med Task Force Beslutning Der arbejdes i to spor - dels skal der hurtigst muligt rettes op på kvaliteten, og dels skal der igangsættes et langsigtet udviklingsforløb i samarbejde med Task Force. Der afrapporteres løbende på udvikling i sagskvaliteten til Børn- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 11. august

7 3. Behandling af høringssvar og øvrige henvendelser vedr. forslag til ny specialklassestruktur G Sagsfremstilling Forslaget til en ny specialklassestruktur i Tønder Kommune har været sendt til høring frem til 1. juli 2015 blandt distriktsskolernes skolebestyrelser, relevante MED udvalg og Handicaprådet. Forslaget omfter alene specialundervisning for den gruppe elever, der ikke kan modtage specialundervisning inden for distriktsskolernes egne rammer og derfor visiteres centralt til et fælleskommunalt specialundervisningstilbud. I det udsendte forslag anbefales, de nuværende 4 enheder reduceres til 2 enheder med en afdeling beliggende henholdsvis i den nordlige og i den sydlige del af kommunen. Den foreslåede ændring skal sikre afdelingernes faglige og økonomiske robusthed grundet nedgang i antallet af elever, der modtager deres specialundervisning i et centralt visiteret tilbud. Forslaget beskriver en fysisk organisering, hvor eleverne undervises på to forskellige lokioner i løbet af deres skoletid. 0. til 6. klasse på henholdsvis Filial Agerskov Skole i nord og Filial Møgeltønder Skole i syd. 7. til 9. klasse undervises på henholdsvis Toftlund Skole i nord og Tønder Overbygningsskole i syd. Forslaget bygger på anbefalinger, der skal sikre fokus på elevernes udviklingsmuligheder fremfor på deres diagnoser, spejlingsmuligheder for dem, der kan have udbytte af dette, mulighed for videndeling og sparring blandt personalet i almen- og specialundervisningen, fleksibel deltagelse for eleverne i både special- og almenundervisningen, et kvalitivt ensartet tilbud for alle kommunens elever, robusthed i forhold til kunne imødekomme elever med specialpædagogiske behov, der tidligere blev undervist ved specialskoler uden for Tønder Kommune samt et tilbud, der både kan løse opgaver i forhold til almenundervisning, specialundervisning og behandling. I såvel høringssvar som øvrige henvendelser udtrykkes tilslutning til dele af forslaget, kritik og alternive forslag. Af høringssvarene fra Handicaprådet og fra Distriktsskolen i Løgumkloster gives der udtryk for, det er nødvendigt med en tilpasning af den nuværende struktur. Forslaget om en nord- og sydmodel beskrives som en god ide i høringssvarene fra skolebestyrelse og MED udvalg fra distriktet i Tønder. Toftlund Distriktsskoles skolebestyrelse og MED udvalg opfordrer til fortsætte med et specialiseret undervisningstilbud på Høllevang med plads til pladser i nord. Fra både Tønder og Toftlund distrikter gives udtryk for, den foreslåede model vil kræve udbygning og renoveringer. I høringssvarene fra Distriktsskolen i Løgumkloster og Handicaprådet foreslås, der undersøges muligheder for etablere ét samlet specialklassetilbud centralt beliggende i Tønder Kommune. Løgumkloster foreslår yderligere en model, hvor de enkelte distriktsskoler selv løser opgaven. Skolebestyrelsen fra Tønder samt MED udvalg fra Tønder og Toftlund anerkender et skifte i fokus fra diagnoser til de enkelte elevers udviklingsmuligheder. Fra Skærbæk Distriktsskoles skolebestyrelse og MED udvalg pointeres det, der forts bør være et særligt målrettet tilbud til elever med vanskeligheder inden for autismespektret. Det pointeres, denne elevgruppe ikke har brug for spejlingsmuligheden. Dette synspunkt udtrykkes ligeledes i flere af de øvrige henvendelser. Det gælder specielt henvendelser fra forældre til børn i vanskeligheder inden for autismeområdet. Der henvises til "Nional Autisme Plan", der er udgivet af Videnscenter for autisme. 11. august

8 Der er overvejende modstand i forhold til forslaget om en opdeling af specialundervisningstilbuddet på 2 forskellige lokaltioner fra klasse og fra klasse i både nord og syd. Dette udtrykkes i høringssvarene fra skolebestyrelser og MED udvalg fra Toftlund, Løgumkloster, Skærbæk og FagMED samt i en stor del af de øvrige henvendelser fra forældre. Det foreslås, en ny specialklassestruktur bør organiseres, så eleverne kan blive undervist på den samme lokion i løbet af hele deres grundskoleforløb. Der udtrykkes behov for prioritering af medarbejdernes efteruddannelse i høringssvarene fra Tønder, Toftlund og Skærbæk skolebestyrelser og MED udvalg. Forslaget om etablering af et undervisnings- og behandlingstilbud anbefales etableret af MED udvalgene fra Tønder og Løgumkloster. Skolebestyrelse og MED udvalg fra Toftlund foreslår et sådant tilbud etableret i sammenhæng med Afdeling Høllevang. Der udtrykkes bekymring og usikkerhed i forhold til organisering af SFO delen i flere høringssvar og henvendelser fra forældrene. Der er et udtrykt ønske om, den nuværende ordning ikke forringes. Det skal i dennes sammenhæng præciseres, der i det fremsendte forslag planlægges med, alle tilbuddene fremadrettet vil være organiseret som helhedstilbud med undervisning og aktiviteter frem til for alle specialundervisningseleverne på alle undervisningsdage. Endelig er der rejst kritik af såvel kommissoriet, arbejdsgruppens sammensætning, kvaliteten af arbejdsgruppens arbejde, medarbejder- og forældreinvolvering samt manglende tydelighed i forhold til hvilke lokioner, der foreslås lukket. Der er indkommet 24 henvendelser i løbet af høringsperioden fra borgere og interessegrupper. Henvendelserne bliver forelagt Børn- og Skoleudvalget, men må ikke offentliggøres, da en stor del af dem indeholder personfølsomme oplysninger. I 14 af de 24 henvendelser argumenteres der for, Afdeling Høllevang skal bevares som et selvstændigt specialklassetilbud i den nordlige del af Tønder Kommune. Begrundelserne for bevare specialklassetilbuddet på en selvstændig mrikel er overvejende, børnene ingen glæde har af kunne spejle sig i jævnaldrende inden for almenområdet, og deres handicap vil blive udstillet. Bilag Høringssvar fra bestyrelsen Toftlund Distriktsskole.pdf Tønder distriktsskoles skolebestyrelse Skolebestyrelse Løgumkloster Skolebestyrelsen Skærbæk distriktsskole FagMED Høringssvar fra MED systemet Toftlund Distrikt.pdf Tønder distriktsskoles Distrikts-Medudvalget.pdf Løgumkloster distrikts-med.pdf MED udvalget Skærbæk distriktsskole Høringssvar til ny specialklassestruktur- Handicaprådet 11. august

9 Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, de indkomne høringssvar og øvrige henvendelser drøftes. Beslutning Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, det fremste forslag til specialklassestruktur stilles i bero, og der arbejdes videre med den igangste proces på området under henvisning til de indkomne høringssvar. 11. august

10 4. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 for Børn og Skoleudvalgets område S Sagsfremstilling Ifølge kommunens Økonomiske Stregi skal fagudvalgene behandle forventninger til årsregnskabet. Fagudvalgene er pålagt ledsage eventuelle forventninger af merforbrug med forslag til finansiering indenfor bevillingsrammen, herunder handlingsinitiiver til sikring af fremtidig budgetoverholdelse. Dette indebærer også, fagudvalgene har ansvaret for fremsætte forslag til nedjustering af serviceniveauet, således dette bringes i overensstemmelse med det udmeldte budget. Til brug for denne behandling foreligger nu halvårsregnskabet. Generelle forhold fra fagudvalgets halvårsregnskab indgår samtidig som bidrag til det samlede halvårsregnskab for kommunen. Samlet konklusion i forhold til korrigeret budget og forventet regnskab Børn- og Skoleudvalgets budgetområde viser ved udgangen af juni måned en forbrugsprocent på 45,32 %, som samlet set ligger lidt under den gennemsnitlige forbrugsprocent. Den lave forbrugsprocent skyldes hovedsageligt afregning vedr. elever i frie grundskoler, efterskoler og produktionsskoler, som afregnes samlet til sten i juli måned. Beløbet udgør i alt 47,8 mio. kr. På politikområdet uddannelse forventes fællesområdet være i balance i Kontraktområderne, som omfter de 4 distriktsskoler, ungdommens uddannelsesvejledning og Tønder Ungdomsskole forventer samlet et mindre forbrug på ca. 3,0 mio. kr, som forventes overført til På politikområdet dagtilbud forventes fællesområdet give et mindre forbrug på 2,9 mio. kr., der hovedsageligt kan henføres til ubrugte puljer og periodeforskydninger vedr. demografiregulering/udmøntninger. På kontraktområderne, som omfter dagplejen og daginstitutioner forventes et mindre forbrug på 1,4 mio. kr., der forventes overført til På politikområdet forebyggelse og anbringelse forventes området set under ét være i balance under forudsætning af uændret aktivitetsniveau resten af året. Samlet vurderes det, det forventede regnskab på politikområderne uddannelse, dagtilbud, forebyggelse og anbringelse vil give et mindre forbrug på ca. 7,3 mio. kr. som forventes overført til Bilag Børn og Skoleudvalget - halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Direktøren for Børn og Skole indstiller, halvårsregnskabet for 2015 på Børn- og Skoleudvalgets område godkendes og indgår i det samlede halvårsregnskab for Tønder Kommune. Beslutning Indstillingen godkendt. 11. august

11 5. Politisk Ledelsesinformion for Børn- og Skoleudvalget S Sagsfremstilling Politisk ledelsesinformion for juli måned 2015 inden for Børn- og Skoleudvalgets område. Rapporteringen indeholder økonomi- og aktivitetsoplysninger til og med juli Forvaltningen vil på mødet gennemgå rapporten. Bilag 0715 Politisk rapport til Børne- og Skoleudvalget Direktøren for Børn og Skole indstiller, orienteringen tages til efterretning. Beslutning Taget til efterretning. 11. august

12 6. Budget 2016, Børn- og Skoleudvalget - fortsættelse af den politiske proces Ø Sagsfremstilling Økonomiudvalget har drøftet budgetsituionen efter aftalen om kommunernes økonomi på møde den 3. august, og har besluttet indarbejde følgende ændringer i budgetforslaget: 1. Som grundlag for fagudvalgenes arbejde med budgettet frem mod budgetseminaret blev det besluttet, den generelle årlige 1 % reduktion fastholdes, således Økonomiudvalgets allerede udmøntede besparelser for 2016 fastholdes, mens de øvrige stående udvalg for 2016 alene skal fremkomme med forslag til reduktion på 0,5 % af servicerammen. 2. Alle udvalg kan frem til budgetseminaret fremkomme med udvidelsesønsker på 1 % af deres serviceramme, idet disse vil blive prioriteteret inden for en samlet ramme på op til 0,5 %. 3. Anlægsrammen udgør forts 89,2 mio. kr., og udvalgene kan fremsende forslag indenfor deres allerede udmeldte andel af rammen. 4. Direktionen skal frem mod budgetseminaret fremkomme med forslag til en udvidelse af rammen til aktivitetsbestemt medfinansering på 3-4 mio. kr. finansieret inden for rammen. Budgetforslagets øvrige forudsætninger, som indstillet af direktionen, blev godkendt. Lov- og cirkulæreprogrammet betyder for Tønder Kommune i 2016 samlet set 1,2 mio. kr. på serviceområdet og 0,5 mio. kr. på overførselsområdet excl. refusionsomlægningen. Beløbet er på nuværende tidspunkt ikke fordelt på områder. En fordeling vil foreligge i merialet til budgetseminaret den 2. og 3. september På baggrund af Økonomiudvalgets udmelding og fortsættelse af udvalgets behandling fra junimødet skal Børn- og Skoleudvalget færdigbehandle følgende: strukturforslag (spor 1) oplæg til 0,5 % reduktion af servicerammer (spor 3) prioritering af forslag til budgetudvidelser på maksimalt 1% af udvalgets serviceramme (der er afs en udvidelsespulje på 8 mio. kr., svarende til ca. 0,5 % af servicerammen) forslag til anlægsprogram på fagudvalgets område i 2016 og behovet for langsigtede investeringer og tilpasninger (evt. prioriteret med 1 og 2, hvis der i 2016 er forslag udover den nuværende andel af anlægsrammen). Børn- og Skoleudvalgets andel udgør 14,258 mio. kr. i 2016 (2016 prisniveau). Bilag 1% reduktion - Børn og Skole 2016 Strukturbesparelser - Børn og Skole Udvidelsesforslag Børn og Skole Anlæg , Børn- og Skoleudvalget 11. august

13 Direktøren for Børn og Skole indstiller, udvalget prioriterer og færdigbehandler strukturforslag, reduktionsforslag, udvidelsesforslag samt anlægsprojekter, efter konkret udmelding fra Økonomiudvalget, med henblik på, forslagene kan indgå i den efterfølgende budgetlægningsproces, og sagen videresendes til budgetseminariet. Beslutning Merialet tilpasses med de faldne bemærkninger, hvorefter sagen videresendes til budgetseminaret. 11. august

14 7. Ansøgning om udvidelse af Kindergarten Lügumkloster G Sagsfremstilling Område DKCT (Deutsche Kindertagesstätten und Clubs in der Kommune Tondern) ansøger Tønder Kommune om overtage udgift på leje af lokaler til udvidelse af nuværende arealer for Kindergarten Lügumkloster. Kindergarten Lügumkloster er en integreret institution på Vindmøllegade 4 og SFO-børn i lokaler på den tyske skole i Løgumkloster. Institutionen oplever, der er for lidt plads både inde og ude til småbørn og børnehavebørn i deres nuværende lokaler og udenomsarealer. De peger på, der mangler rum til andet end stuer, hvor børnene er. Herunder; kontor, personalerum, grupperum, rum til samarbejde med forældre og eksterne samarbejdspartnere. DKCT har fået tilbudt leje lokaler tæt ved, hvor de i dag har deres SFO-børn, Ringgade 2b. De ønsker kunne ibrugtage de nye lokaler fra 1. november Lokalerne skal bruges i kombinion med de nuværende lokaler, så der ved spidsbelastning kan være plads og rum til alle aktiviteter. Konkret forestiller de sig, bruge de ekstra lokaler alle ugens dage hhv. formiddag eller eftermiddag til grupperum, kontor, personalerum og udendørsareal bruges efter behov. DKCT peger på, medarbejderne i deres APV giver udtryk for, de nuværende rammer presser dem, herunder bl.a. løft af småbørn og lydniveauet på stuerne. Kindergarten Lügumkloster har pt. 11 småbørn og 23 børnehavebørn i deres nuværende lokaler. De har 18 SFO-børn på den tyske skole. Kindergarten Lügumkloster er godkendt til 14 småbørn og 18 børnehavebørn, hvilket er i overensstemmelse med krav til antal m2 pr. barn, som for pågældende gruppestørrelser er mindst 110 m2 til grupperum. Det nuværende børnetal (11 småbørn + 23 børnehavebørn) svarer til et krav på mindst 113 m2. Dermed er der ikke arealmæssige problemer. Der skal dog tages højde for faktisk ruminddeling og mulighed for udnyttelse af stuer til begge børnegrupper. Her er institutionen udfordret, og derfor har DKCT for ca. ½ år siden besluttet, flytte småbørnsgruppen på 11 børn ovenpå, hvor lokalerne er mindst og dermed givet børnehavegruppen på 23 børn mere plads. Institutionen er indvendig på 242 m2. Udvendigt er der 661 m2 til legeplads m.m. DKCT oplyser, de ikke har alle børn ude på legepladsen samtidig. Teknisk Forvaltning oplyser, der ikke findes krav til legepladsarealer. I Københavns Kommune har man 10 m2 som minimumskrav pr. barn. Teknisk Forvaltning anbefaler dog m2 for ikke slide for hårdt på beplantningen. I Kindergarten Lügumkloster er der med deres nuværende 34 børn 19 m2 pr. barn. Økonomi Udgifter til leje og drift betales for selvejende institutioner af Tønder Kommune på samme vis som for kommunale institutioner, da der er indgået driftsaftale med den selvejende institution om, de med et aftalt antal børn er forpligtet til være en del af opfyldelsen af Tønder Kommunes forsyningsforpligtelse. Nuværende lejeudgift pr. år kr. + nuværende driftsudgift pr. år kr. I alt for nuværende lokaler pr. år kr Ny samlet udgift til leje + drift for Kindergarten Lügumkloster pr. år kr. Ekstra lejeudgift pr. år kr. + ekstra driftsudgift pr. år kr. I alt for ekstra lokaler pr. år kr. DKCT påtager sig indhente ibrugtagningstilladelse hos teknisk forvaltning og alle udgifter i forbindelse med evt. bygningsmæssige ændringer. 11. august

15 Bilag Ansøgning vedr. Kindergarten Lügumkloster APV for Kindergarten Lügumkloster Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, ansøgningen behandles. Beslutning Punktet udsættes. 11. august

16 8. Godkendelse af valgfag på Tønder Overbygningsskole G Sagsfremstilling Af Folkeskolelovens 9 fremgår godkendte valgfag, som kan tilbydes elever på klassetrin. Børn- og Skoleudvalget har mulighed for godkende yderligere valgfag. Tønder Overbygningsskole ønsker udbyde følgende valgfag fra skoleåret 2015/2016: At stå på egne ben. Faget skal bidrage til f.eks. afklaring af elevernes uddannelsesvalg og give eleverne forudsætninger for vurdere elementer i privøkonomi. Arkitektur. Faget skal bidrage til elevernes mulighed for forholde sig til omgivelserne og disses æstetiske udtryk. Nak og Æd. Faget skal bidrage til elevernes nurforståelse samt give forudsætninger for teamsamarbejde. Computerspil. Faget skal give eleverne forudsætninger for vurdering af computerspils kvalitet samt give dem mulighed for diskussion af etiske spørgsmål i forbindelse med brugen af IT som medie. Unge forskere. Faget skal bidrage til elevernes nurfaglige forudsætninger og deres kommunikive kompetencer i forhold nurfaglige temaer. Faget er tidligere blevet godkendt, men indholdet er nyt. Idræt. Faget skal bidrage til elevernes forståelse af sammenhængen mellem kroppens muligheder og trivsel samt give eleverne mulighed for forbedre deres idrætsfaglige kompetencer. Litterur-læsegruppe. Faget skal bidrage til elevernes kompetencer i forhold til læsning, fortolkning og fremstilling af egne tekster. Motion. Faget skal bidrage til fremme elevernes alsidige idrætsfaglige kompetencer. Motorlære. Faget skal bidrage til elevernes tekniske indsigt og (arbejds)miljømæssige indsigt samt bidrage til deres uddannelsesafklaring. Mål og indholdsbeskrivelse er vedlagt som bilag. Lovgrundlag Folkeskoleloven Bilag Ni valgfag til beslutning.pdf Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, valgfageneat stå på egne ben, Arkitektur, Nak og Æd, Computerspil, Unge forskere, Idræt, Litterur-læsegruppe, Motion og Motorlære ved Tønder Overbygningsskole godkendes. Beslutning Valgfagene At stå på egne ben, Nak og Æd, Unge forskere, Idræt, Motion og Motorlære blev godkendt. Fagene Arkitektur, Computerspil og Litterur-læsegruppe blev forhåndsgodkendt under forudsætning af, de tilpasses med kommunens stregiplan. Forvaltningen skal sikre fagenes sammenhæng med stregiplanen. 11. august

17 9. Ændring af retningslinjer for visitering af pladser i dagtilbud P Sagsfremstilling Retningslinjer for visitering af pladser til dagtilbud gælder for pladser i hhv. dagpleje, småbørnsgruppe og børnehave. Retningslinjerne ligger tilgængelige på kommunens hjemmeside. Alle kommuner skal overholde pasningsgarantien, som betyder, et barn skal sikres en plads i et dagtilbud senest 3 måneder efter det tidspunkt, hvor forældrene har ansøgt om en plads. I Tønder Kommune ydes der en højere service, da der anvises plads indenfor løbende måned + en måned, dvs. maksimalt 2 måneder. Jf. nuværende retningslinjer for dagplejen får både 1. og 2. prioritets ansøgninger konkret anvist en plads 6-4 uger før behovsdo for brug af pladsen. Denne praksis kan ændres, så de ca. 75 %, der har dagplejen som 1. prioritetsønske, ville kunne få anvist en plads 3-6 måneder før behovsdo, hvilket er den praksis, der er gældende for visitering af pladser til en daginstitution. En gennemførelse af denne ændring vil betyde, alle 1. prioritetsønsker vil blive anvist en plads på baggrund af deres anciennitet og behovsdo. En forudsætning for dette er: dagplejen går fra månedlige visiteringer med kort anvisningsfrist til 3 årlige visiteringer med 3-6 måneders anvisningsfrist, hvor 1. prioritetsønskerne tilgodeses og anvises først. Tønder Kommune ikke længere godkender anciennitetsbevis fra tilflyttere. Anciennitetsbevis betyder, man som tilflytter kan tage den anciennitet, man qua sin opskrivningsdo har fra en anden kommune med sig til den ny kommune. Som kommune er man ikke forpligtet til godkende anciennitetsbevis. Dette kan tilbydes tilflyttere for gøre kommunen traktiv for tilflyttende børnefamilier. Tilflyttende børnefamilier med anciennitetsbevis berører ca 1-2 % af de årlige visiteringer. Med de ændrede retningslinjer vil tilflyttere forts få anvist plads inden 2 måneder. Den nuværende praksis med løbende visitering for tilflyttere vil fortsætte, og kommunen overholder forts pasningsgaranti på 2 måneder. De ændrede retningslinjer kan træde i kraft pr. 1. september Lovgrundlag Dagtilbudsloven samt bekendtgørelse om dagtilbud Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, dagplejen går fra månedlige visiteringer til 3 årlige visiteringer med 3-6 måneders anvisningsfrist, hvor 1. prioritetsønsker tilgodeses og anvises først, Tønder Kommune ikke længere godkender anciennitetsbevis fra tilflyttere, og de ændrede retningslinjer indarbejdes i "Retningslinjer for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år". 11. august

18 Beslutning Punket uds. 11. august

19 10. Styringsaftale på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet for A Sagsfremstilling Styringsaftalen er den aftale, der udarbejdes årligt mellem Region Syddanmarks kommuner og Regionen vedrørende driften af de specialiserede institutioner og botilbud, som benyttes af flere end én kommune, samt for specialundervisningsområdet. Siden 2012 er aftalerne slået sammen i en styringsaftale. Aftalen danner rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for tilbuddene og sikrer spillereglerne, når kommunerne køber og sælger pladser på disse institutioner og botilbud. Styringsaftalen skal således sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger. Styringsaftalens overordnede ambition er, det specialiserede socialområde skal udvikle det høje faglige niveau, samtidig med det skal drives på et lavere omkostningsniveau. For 2016 vil der være fokus på, de samlede udgifter skal falde, minimum fastholdes i forhold til 2015 i alle kommuner og regionen. Der tages dog højde for løn og prisfremskrivning. Det skal ske ved fastholde fokus og øget effektivisering af de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud. Aftalen indeholder: - angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omftet af Styringsaftalen - aftale om udvikling af takster og den økonomiske udvikling - aftaler om prisstruktur - aftale om oprettelse og lukning af tilbud/pladser - aftaler om finansiering m.v. ved oprettelse og lukning af tilbud/pladser - aftaler om frister for afregning - tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud Eftersom Styringsaftalen omfter tilbud på børn- og ungeområdet, samt hele det specialiserede socialområde, behandles sagen samtidig på møde i Socialudvalget den 11. august Bilag Rammeaftale 2016.pdf Bilag til Rammeaftale 2016.pdf Direktøren for Børn og Skole indstiller, Styringsaftalen for 2016 godkendes, og sagen videresende med anbefaling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 11. august

20 Beslutning Indstillingen anbefales. 11. august

21 11. Oplæg til projekt vedr. erhvervsuddannelsen inden for det merkantile område P Sagsfremstilling Efter godkendelse af Partnerskabsaftale om praktikpladser, der er indgået med parter inden for håndværk og industri, har forstanderen for Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole henvendt sig, da handelslivets parter ikke er omftet af partnerskabsaftalen. Handelslivet har i lighed med øvrige brancher behov for også i fremtiden kunne rekruttere faguddannet personale. Disse gennemfører deres grundforløb på handelsskolens erhvervsuddannelsesdel og færdiggør deres uddannelse i elevstillinger i handelsvirksomheder og på kontorer. I samarbejde med skolens ledelse er der udarbejdet forslag til et projekt med følgende formål: - øge tilgangen til erhvervsuddannelsen på Tønder Handelsgymnasium og Handelsskole, - øge andelen af borgere (unge og voksne), der søger stilling som elev inden for det merkantile område, - øge andelen af borgere (unge og voksne), der gennemfører uddannelse inden for det merkantile område, - mindske antallet af borgere på overførselsindkomst Projektet vil betyde ressourcetræk på Arbejdsmarkedsområdet og Børn og Skoleområdet. Direktionen støtter oplægget dog med bemærkning om, tidsplan og bemanding skal nærmere afklares. Sagen behandles i Arbejdsmarkedsudvalget samt Børn- og Skoleudvalget. Bilag Projekt Samarbejde om erhvervsuddannelse inden for detailhandel Direktionsstaben indstiller, oplægget til projekt vedr. erhvervsuddannelse inden for det merkantile område godkendes. Beslutning Indstillingen godkendt. 11. august

22 12. Forslag til politisk mødekalender P Sagsfremstilling Der er udarbejdet forslag til politisk mødekalender for 2016, som fremlægges til godkendelse for de respektive udvalg, råd og nævn. Børn- og Skoleudvalget skal alene godkende for sit eget område. Bilag Forslag til politisk mødekalender 2016 Direktionsstaben indstiller, den politiske mødekalender for Børn- og Skoleudvalgets område godkendes Beslutning Børn- og Skoleudvalget godkender den politiske mødekalender for sit eget område med følgende bemærkninger: Tidspunktet ændres til Børn- og Skoleudvalget forholder sig neutralt til Direktionens forslag om afholde novembermødet i uge 45 fremfor uge 44. Børnetopmødet i Aalborg fjernes fra kalenderen, da udvalget har valgt ikke deltage. 11. august

23 13. Årshjul Børn og Skoleudvalget P Sagsfremstilling Årshjulet bruges som styringsredskab og gennemgås på hvert udvalgsmøde. Bilag Årshjul Børn og Skoleudvalget Direktøren for Børn og Skole indstiller, årshjulet opderes. Beslutning Årshjulet taget til efterretning. 11. august

24 Underskrifter Henrik Mehlsen Leif Høeg Jensen Allan Skjøth Poul Erik Kjær Louise Thomsen Terp 11. august

25 Bilag Handleplan for børnesagsbehandlingen Baggrundsnot for handleplanen for børnesagsbehandlingen Anbefalinger fra ASP Rapport Stikprøveundersøgelse - juli 2015 Funktionsbeskrivelse Kvalitetskonsulent Børn og Unge Forslag til samarbejde med Task Force Høringssvar fra bestyrelsen Toftlund Distriktsskole.pdf Tønder distriktsskoles skolebestyrelse Skolebestyrelse Løgumkloster Skolebestyrelsen Skærbæk distriktsskole FagMED Høringssvar fra MED systemet Toftlund Distrikt.pdf Tønder distriktsskoles Distrikts-Medudvalget.pdf Løgumkloster distrikts-med.pdf MED udvalget Skærbæk distriktsskole Høringssvar til ny specialklassestruktur- Handicaprådet Børn og Skoleudvalget - halvårsregnskab pr. 30. juni Politisk rapport til Børne- og Skoleudvalget 1% reduktion - Børn og Skole 2016 Strukturbesparelser - Børn og Skole Udvidelsesforslag Børn og Skole Anlæg , Børn- og Skoleudvalget Ansøgning vedr. Kindergarten Lügumkloster APV for Kindergarten Lügumkloster Ni valgfag til beslutning.pdf Rammeaftale 2016.pdf Bilag til Rammeaftale 2016.pdf Projekt Samarbejde om erhvervsuddannelse inden for detailhandel Forslag til politisk mødekalender august

26 Årshjul Børn og Skoleudvalget 11. august

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 13. maj 2014 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Budget 2015 3 2 Inklusion 4 4

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 3. marts Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 3. marts Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 3. marts 2015 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 3. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Bæredygtigheden på CHK - fremadrettet

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 5. maj 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 5. maj 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 5. maj 2015 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 5. maj 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kvartalsregnskab pr. 31. marts 2015

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 12. august 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 12. august 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 12. august 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 12. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 4 2

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Børn og Skoleudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

EUD10 i Tønder Kommune

EUD10 i Tønder Kommune EUD10 i Tønder Kommune På baggrund af kommissoriet for arbejdet med udvikling af Tønder Kommunes EUD10 tilbud har arbejdsgruppen udarbejdet et forslag opdelt i følgende temaer. Sikring af lovmæssige krav

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

96. Månedlig økonomirapport pr. 30. september 2011

96. Månedlig økonomirapport pr. 30. september 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 11. oktober 2011 kl. 15:30 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Mødet begynder kl. 15.30 med besigtigelse af Kridthuset og kl.

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 12. august 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 12. august 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 12. august 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 12. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 4 2

Læs mere

Proces og rammer BUDGET

Proces og rammer BUDGET Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. november 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 23. august 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:55 Fraværende: Gruppemøder: 23. august 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Referat. Mødedato: 10. august 2015. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:15. Fraværende:

Referat. Mødedato: 10. august 2015. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:15. Fraværende: Mødedo: 10. august 2015 Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 10. august 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Gensidig orientering

Læs mere

Tønder Kommune Socialudvalget. Dagsorden. Mødedato: 13. august 2013. Løgumgård. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende:

Tønder Kommune Socialudvalget. Dagsorden. Mødedato: 13. august 2013. Løgumgård. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende: Mødedo: 13. august 2013 Mødelokale: Hasselvej 2, Handicap Løgumgård Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 13. august 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Gensidig orientering

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat åben Mødedato 24. april 2008 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Bemærkninger Udvalget for Børn og Unge den 24. april 2008 kl. 12.00 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 02-02-2015 18:00 Mødeafholdelse på Skolens kontor, Munkegårdsskolen, Vangedevej 178, 2870 Dyssegård Protokollen blev læst og mødet

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag.

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Fraværende med afbud: Tine Landin Meddelelser a. Udvikling i børnetallet set i forhold til prognosen (distriktopdelt). 2002000505 Faktisk befolkning

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed. Resume: De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge rammeaftalelovgivningen årligt senest 15. oktober indgå en Rammeaftale (udviklingsstrategi og styringsaftale) på det specialiserede

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 7. MAJ 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 7. maj 2009 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen, Torben

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10)

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. november 205 Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Byrådet skal træffe beslutning om driften af det erhvervsrettede

Læs mere

RETNINGSLINJER. for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år

RETNINGSLINJER. for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år RETNINGSLINJER for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år September 2015 Forord Dette er Tønder Kommunes retningslinjer for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0 6 år. Som nybagt forældre eller tilflytter

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 3. december 2013. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 3. december 2013. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Mødedo: 3. december 2013 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 3. december 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Indledning Motivation og hovedbudskab Læring og trivsel hos børn og unge Hovedbudskabet med omstillingen er: Alle unge skal have forudsætninger for at få uddannelse Vores børn skal trives, og de skal lære

Læs mere

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v.

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til regionsrådet og rammeaftalen mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen på specialundervisningsområdet I medfør af 47, stk. 6,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny skolestruktur? Køge Kommunes skolevæsen skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca. 40 millioner kr. for at bidrage til

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Anna Grethe Smith deltog fra pkt.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. november 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 21. juni 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 19:00 Fraværende: Gruppemøder: 21. juni 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Handicaprådet DAGSORDEN Møde nr. : 04/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset, Torvet 3 i Grenaa Dato : 12. april 2012 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Indstilling (udkast) Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Byrådet skal træffe

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. november Starttidspunkt for møde: 13:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. november Starttidspunkt for møde: 13:00. Fraværende: Mødedo: 13. november 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 13:00 Fraværende: 13. november 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kvartalsregnskab pr. 30.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge.

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. Pkt.nr. 2 Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar 16.30 om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. 555438 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2013

UDVIKLINGSSTRATEGI 2013 UDVIKLINGSSTRATEGI 2013 Indhold Indledning...3 Overordnetambition...4 TemaerogprocesseriUdviklingsstrategien...5 Ministertema:Udviklingenibrugenafdeforskelligeformerforfamilieplejeanbringelser...5 Analyse

Læs mere

Børneunderudvalg 6. september 2006, Kl Møde nr. 9 Mødelokale 4, Rådhuset, Værløse Kommune

Børneunderudvalg 6. september 2006, Kl Møde nr. 9 Mødelokale 4, Rådhuset, Værløse Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 6. september 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 9 Mødelokale 4, Rådhuset, Værløse Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Steen Horstmann, som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 17:00 administrationsbygningen i Brovst, mødelokale 1 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 33. Budget 2009 - "Sundhedsfremme forebyggelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere