Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 11. august Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 11. august 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:"

Transkript

1 Mødedo: 11. august 2015 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 11. august 2015

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 4 2 Handleplan for børnesagsbehandlingen 5 3 Behandling af høringssvar og øvrige henvendelser vedr. forslag til ny specialklassestruktur 7 4 Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 for Børn og Skoleudvalgets område 10 5 Politisk Ledelsesinformion for Børn- og Skoleudvalget 11 6 Budget 2016, Børn- og Skoleudvalget - fortsættelse af den politiske proces 12 7 Ansøgning om udvidelse af Kindergarten Lügumkloster 14 8 Godkendelse af valgfag på Tønder Overbygningsskole 16 9 Ændring af retningslinjer for visitering af pladser i dagtilbud Styringsaftale på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet for Oplæg til projekt vedr. erhvervsuddannelsen inden for det merkantile område Forslag til politisk mødekalender Årshjul Børn og Skoleudvalget august

3 Lukkede dagsordenspunkter 11. august

4 1. Sager til orientering G Sagsfremstilling Formanden: Direktøren: Skole og Dagtilbudschefen: Børn og Ungechefen: Direktøren for Børn og Skole indstiller, orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udover ovenstående orienteredes om Formanden: Præsention af de konstituerede. Henvendelse fra SINE. Henvendelse vedr. brug af børnehavernes legepladser uden for åbningstiden. Direktøren: Orientering om tiltrædelse i direktørstillingen. Skole- og Dagtilbudschefen: Besøg af undervisningsministeren på Toftlund Distriktsskole 17. august. Elevtal for skolestartere. Øget tilgang til SFO ift. sidste år. Forældrehenvendelse vedr. Tønder Grundskole. 11. august

5 2. Handleplan for børnesagsbehandlingen A Sagsfremstilling Med udgangspunkt i sagsbehandlingen i en konkret børnesag og efterfølgende stikprøveanalyser er udarbejdet forslag til en handleplan for den fremtidige kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i sagsbehandlingen inden for børn- og unge området. Handleplanen indeholder en baggrundsbeskrivelse med resume af hhv. analyse af konkret børnesag foretaget af ekstern part og stikprøveundersøgelse af sagsbehandlingskvaliteten i en række øvrige sager. Som yderligere baggrundsviden er udarbejdet et baggrundsnot, som beskriver forløbet de seneste 2,5 år, hvor udgangspunktet var en gennemgang af 50 sager, som blev foretaget af Deloitte. Handleplanen indeholder fire overordnede punkter: Ansættelse af to socialrådgivere Ansættelse af kvalitetskonsulent Samarbejde med Socialstyrelsens Task Force Samarbejde med GULDBRANDSEN ASP - Analyse Stregi Planlægning (ASP) I efteråret 2015 vil der være behov for ansættelse af vikarer og tilkøb af konsulentydelser, indtil kvalitetskonsulent og socialrådgivere kan ansættes. En grundig rekrutteringsproces er en forudsætning for ansættelse af de bedst kvalificerede medarbejdere. Økonomi Ansættelse af to socialrådgivere kr. helårligt + en pulje til vikarydelser, dvs. i alt kr. Ansættelse af kvalitetskonsulent kr. helårligt Til brug for efterårets arbejde med kvalitetsløft og kompetenceudvikling afsættes en forholdsmæssig del af disse beløb (4/12) på kr. i 2015-budgettet. Ramme til indgåelse af samarbejdsaftaler med hhv. Task Force og ASP i efteråret 2015 på kr. Kommunaldirektøren indstiller, 6. august 2015, pkt. 4: handleplanen oversendes til Børn- og Skoleudvalget til forankring af den faglige del, handleplanen godkendes f.s.v.a. det bevillingsmæssige, således den årlige udgift til to socialrådgivere og kvalitetskonsulenten indarbejdes i budget 2016 og frem med 1,7 mio. kr. om året, den forholdsmæssige andel for 2015 til ansættelse af socialrådgivere og kvalitetskonsulent samt vikarer på i alt kr. finansieres af reserven som følge af lavere lønfremskrivninger, ramme til indgåelse af samarbejsaftale med hhv. Task Force og ASP på kr., som finansieres af direktionens udviklingspulje, og indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget, 3. august 2015, pkt. 4: Indstillingen anbefales med den ændring, funktionen som kvalitetskonsulent organiseres som et to-årigt projekt, som i den første fase lægger vægt på vejledning og kvalitetsudvikling og i anden fase tilrettelægger en model for en systemisk kvalitetskontrol af børnesagsbehandlingen gerne både ekstern og intern kvalitetskontrol. 11. august

6 Kommunalbestyrelsen, 6. august 2015, pkt. 4: Indstillingen godkendt. Bilag Handleplan for børnesagsbehandlingen Baggrundsnot for handleplanen for børnesagsbehandlingen Anbefalinger fra ASP Rapport Stikprøveundersøgelse - juli 2015 Funktionsbeskrivelse Kvalitetskonsulent Børn og Unge Forslag til samarbejde med Task Force Beslutning Der arbejdes i to spor - dels skal der hurtigst muligt rettes op på kvaliteten, og dels skal der igangsættes et langsigtet udviklingsforløb i samarbejde med Task Force. Der afrapporteres løbende på udvikling i sagskvaliteten til Børn- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 11. august

7 3. Behandling af høringssvar og øvrige henvendelser vedr. forslag til ny specialklassestruktur G Sagsfremstilling Forslaget til en ny specialklassestruktur i Tønder Kommune har været sendt til høring frem til 1. juli 2015 blandt distriktsskolernes skolebestyrelser, relevante MED udvalg og Handicaprådet. Forslaget omfter alene specialundervisning for den gruppe elever, der ikke kan modtage specialundervisning inden for distriktsskolernes egne rammer og derfor visiteres centralt til et fælleskommunalt specialundervisningstilbud. I det udsendte forslag anbefales, de nuværende 4 enheder reduceres til 2 enheder med en afdeling beliggende henholdsvis i den nordlige og i den sydlige del af kommunen. Den foreslåede ændring skal sikre afdelingernes faglige og økonomiske robusthed grundet nedgang i antallet af elever, der modtager deres specialundervisning i et centralt visiteret tilbud. Forslaget beskriver en fysisk organisering, hvor eleverne undervises på to forskellige lokioner i løbet af deres skoletid. 0. til 6. klasse på henholdsvis Filial Agerskov Skole i nord og Filial Møgeltønder Skole i syd. 7. til 9. klasse undervises på henholdsvis Toftlund Skole i nord og Tønder Overbygningsskole i syd. Forslaget bygger på anbefalinger, der skal sikre fokus på elevernes udviklingsmuligheder fremfor på deres diagnoser, spejlingsmuligheder for dem, der kan have udbytte af dette, mulighed for videndeling og sparring blandt personalet i almen- og specialundervisningen, fleksibel deltagelse for eleverne i både special- og almenundervisningen, et kvalitivt ensartet tilbud for alle kommunens elever, robusthed i forhold til kunne imødekomme elever med specialpædagogiske behov, der tidligere blev undervist ved specialskoler uden for Tønder Kommune samt et tilbud, der både kan løse opgaver i forhold til almenundervisning, specialundervisning og behandling. I såvel høringssvar som øvrige henvendelser udtrykkes tilslutning til dele af forslaget, kritik og alternive forslag. Af høringssvarene fra Handicaprådet og fra Distriktsskolen i Løgumkloster gives der udtryk for, det er nødvendigt med en tilpasning af den nuværende struktur. Forslaget om en nord- og sydmodel beskrives som en god ide i høringssvarene fra skolebestyrelse og MED udvalg fra distriktet i Tønder. Toftlund Distriktsskoles skolebestyrelse og MED udvalg opfordrer til fortsætte med et specialiseret undervisningstilbud på Høllevang med plads til pladser i nord. Fra både Tønder og Toftlund distrikter gives udtryk for, den foreslåede model vil kræve udbygning og renoveringer. I høringssvarene fra Distriktsskolen i Løgumkloster og Handicaprådet foreslås, der undersøges muligheder for etablere ét samlet specialklassetilbud centralt beliggende i Tønder Kommune. Løgumkloster foreslår yderligere en model, hvor de enkelte distriktsskoler selv løser opgaven. Skolebestyrelsen fra Tønder samt MED udvalg fra Tønder og Toftlund anerkender et skifte i fokus fra diagnoser til de enkelte elevers udviklingsmuligheder. Fra Skærbæk Distriktsskoles skolebestyrelse og MED udvalg pointeres det, der forts bør være et særligt målrettet tilbud til elever med vanskeligheder inden for autismespektret. Det pointeres, denne elevgruppe ikke har brug for spejlingsmuligheden. Dette synspunkt udtrykkes ligeledes i flere af de øvrige henvendelser. Det gælder specielt henvendelser fra forældre til børn i vanskeligheder inden for autismeområdet. Der henvises til "Nional Autisme Plan", der er udgivet af Videnscenter for autisme. 11. august

8 Der er overvejende modstand i forhold til forslaget om en opdeling af specialundervisningstilbuddet på 2 forskellige lokaltioner fra klasse og fra klasse i både nord og syd. Dette udtrykkes i høringssvarene fra skolebestyrelser og MED udvalg fra Toftlund, Løgumkloster, Skærbæk og FagMED samt i en stor del af de øvrige henvendelser fra forældre. Det foreslås, en ny specialklassestruktur bør organiseres, så eleverne kan blive undervist på den samme lokion i løbet af hele deres grundskoleforløb. Der udtrykkes behov for prioritering af medarbejdernes efteruddannelse i høringssvarene fra Tønder, Toftlund og Skærbæk skolebestyrelser og MED udvalg. Forslaget om etablering af et undervisnings- og behandlingstilbud anbefales etableret af MED udvalgene fra Tønder og Løgumkloster. Skolebestyrelse og MED udvalg fra Toftlund foreslår et sådant tilbud etableret i sammenhæng med Afdeling Høllevang. Der udtrykkes bekymring og usikkerhed i forhold til organisering af SFO delen i flere høringssvar og henvendelser fra forældrene. Der er et udtrykt ønske om, den nuværende ordning ikke forringes. Det skal i dennes sammenhæng præciseres, der i det fremsendte forslag planlægges med, alle tilbuddene fremadrettet vil være organiseret som helhedstilbud med undervisning og aktiviteter frem til for alle specialundervisningseleverne på alle undervisningsdage. Endelig er der rejst kritik af såvel kommissoriet, arbejdsgruppens sammensætning, kvaliteten af arbejdsgruppens arbejde, medarbejder- og forældreinvolvering samt manglende tydelighed i forhold til hvilke lokioner, der foreslås lukket. Der er indkommet 24 henvendelser i løbet af høringsperioden fra borgere og interessegrupper. Henvendelserne bliver forelagt Børn- og Skoleudvalget, men må ikke offentliggøres, da en stor del af dem indeholder personfølsomme oplysninger. I 14 af de 24 henvendelser argumenteres der for, Afdeling Høllevang skal bevares som et selvstændigt specialklassetilbud i den nordlige del af Tønder Kommune. Begrundelserne for bevare specialklassetilbuddet på en selvstændig mrikel er overvejende, børnene ingen glæde har af kunne spejle sig i jævnaldrende inden for almenområdet, og deres handicap vil blive udstillet. Bilag Høringssvar fra bestyrelsen Toftlund Distriktsskole.pdf Tønder distriktsskoles skolebestyrelse Skolebestyrelse Løgumkloster Skolebestyrelsen Skærbæk distriktsskole FagMED Høringssvar fra MED systemet Toftlund Distrikt.pdf Tønder distriktsskoles Distrikts-Medudvalget.pdf Løgumkloster distrikts-med.pdf MED udvalget Skærbæk distriktsskole Høringssvar til ny specialklassestruktur- Handicaprådet 11. august

9 Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, de indkomne høringssvar og øvrige henvendelser drøftes. Beslutning Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, det fremste forslag til specialklassestruktur stilles i bero, og der arbejdes videre med den igangste proces på området under henvisning til de indkomne høringssvar. 11. august

10 4. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 for Børn og Skoleudvalgets område S Sagsfremstilling Ifølge kommunens Økonomiske Stregi skal fagudvalgene behandle forventninger til årsregnskabet. Fagudvalgene er pålagt ledsage eventuelle forventninger af merforbrug med forslag til finansiering indenfor bevillingsrammen, herunder handlingsinitiiver til sikring af fremtidig budgetoverholdelse. Dette indebærer også, fagudvalgene har ansvaret for fremsætte forslag til nedjustering af serviceniveauet, således dette bringes i overensstemmelse med det udmeldte budget. Til brug for denne behandling foreligger nu halvårsregnskabet. Generelle forhold fra fagudvalgets halvårsregnskab indgår samtidig som bidrag til det samlede halvårsregnskab for kommunen. Samlet konklusion i forhold til korrigeret budget og forventet regnskab Børn- og Skoleudvalgets budgetområde viser ved udgangen af juni måned en forbrugsprocent på 45,32 %, som samlet set ligger lidt under den gennemsnitlige forbrugsprocent. Den lave forbrugsprocent skyldes hovedsageligt afregning vedr. elever i frie grundskoler, efterskoler og produktionsskoler, som afregnes samlet til sten i juli måned. Beløbet udgør i alt 47,8 mio. kr. På politikområdet uddannelse forventes fællesområdet være i balance i Kontraktområderne, som omfter de 4 distriktsskoler, ungdommens uddannelsesvejledning og Tønder Ungdomsskole forventer samlet et mindre forbrug på ca. 3,0 mio. kr, som forventes overført til På politikområdet dagtilbud forventes fællesområdet give et mindre forbrug på 2,9 mio. kr., der hovedsageligt kan henføres til ubrugte puljer og periodeforskydninger vedr. demografiregulering/udmøntninger. På kontraktområderne, som omfter dagplejen og daginstitutioner forventes et mindre forbrug på 1,4 mio. kr., der forventes overført til På politikområdet forebyggelse og anbringelse forventes området set under ét være i balance under forudsætning af uændret aktivitetsniveau resten af året. Samlet vurderes det, det forventede regnskab på politikområderne uddannelse, dagtilbud, forebyggelse og anbringelse vil give et mindre forbrug på ca. 7,3 mio. kr. som forventes overført til Bilag Børn og Skoleudvalget - halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Direktøren for Børn og Skole indstiller, halvårsregnskabet for 2015 på Børn- og Skoleudvalgets område godkendes og indgår i det samlede halvårsregnskab for Tønder Kommune. Beslutning Indstillingen godkendt. 11. august

11 5. Politisk Ledelsesinformion for Børn- og Skoleudvalget S Sagsfremstilling Politisk ledelsesinformion for juli måned 2015 inden for Børn- og Skoleudvalgets område. Rapporteringen indeholder økonomi- og aktivitetsoplysninger til og med juli Forvaltningen vil på mødet gennemgå rapporten. Bilag 0715 Politisk rapport til Børne- og Skoleudvalget Direktøren for Børn og Skole indstiller, orienteringen tages til efterretning. Beslutning Taget til efterretning. 11. august

12 6. Budget 2016, Børn- og Skoleudvalget - fortsættelse af den politiske proces Ø Sagsfremstilling Økonomiudvalget har drøftet budgetsituionen efter aftalen om kommunernes økonomi på møde den 3. august, og har besluttet indarbejde følgende ændringer i budgetforslaget: 1. Som grundlag for fagudvalgenes arbejde med budgettet frem mod budgetseminaret blev det besluttet, den generelle årlige 1 % reduktion fastholdes, således Økonomiudvalgets allerede udmøntede besparelser for 2016 fastholdes, mens de øvrige stående udvalg for 2016 alene skal fremkomme med forslag til reduktion på 0,5 % af servicerammen. 2. Alle udvalg kan frem til budgetseminaret fremkomme med udvidelsesønsker på 1 % af deres serviceramme, idet disse vil blive prioriteteret inden for en samlet ramme på op til 0,5 %. 3. Anlægsrammen udgør forts 89,2 mio. kr., og udvalgene kan fremsende forslag indenfor deres allerede udmeldte andel af rammen. 4. Direktionen skal frem mod budgetseminaret fremkomme med forslag til en udvidelse af rammen til aktivitetsbestemt medfinansering på 3-4 mio. kr. finansieret inden for rammen. Budgetforslagets øvrige forudsætninger, som indstillet af direktionen, blev godkendt. Lov- og cirkulæreprogrammet betyder for Tønder Kommune i 2016 samlet set 1,2 mio. kr. på serviceområdet og 0,5 mio. kr. på overførselsområdet excl. refusionsomlægningen. Beløbet er på nuværende tidspunkt ikke fordelt på områder. En fordeling vil foreligge i merialet til budgetseminaret den 2. og 3. september På baggrund af Økonomiudvalgets udmelding og fortsættelse af udvalgets behandling fra junimødet skal Børn- og Skoleudvalget færdigbehandle følgende: strukturforslag (spor 1) oplæg til 0,5 % reduktion af servicerammer (spor 3) prioritering af forslag til budgetudvidelser på maksimalt 1% af udvalgets serviceramme (der er afs en udvidelsespulje på 8 mio. kr., svarende til ca. 0,5 % af servicerammen) forslag til anlægsprogram på fagudvalgets område i 2016 og behovet for langsigtede investeringer og tilpasninger (evt. prioriteret med 1 og 2, hvis der i 2016 er forslag udover den nuværende andel af anlægsrammen). Børn- og Skoleudvalgets andel udgør 14,258 mio. kr. i 2016 (2016 prisniveau). Bilag 1% reduktion - Børn og Skole 2016 Strukturbesparelser - Børn og Skole Udvidelsesforslag Børn og Skole Anlæg , Børn- og Skoleudvalget 11. august

13 Direktøren for Børn og Skole indstiller, udvalget prioriterer og færdigbehandler strukturforslag, reduktionsforslag, udvidelsesforslag samt anlægsprojekter, efter konkret udmelding fra Økonomiudvalget, med henblik på, forslagene kan indgå i den efterfølgende budgetlægningsproces, og sagen videresendes til budgetseminariet. Beslutning Merialet tilpasses med de faldne bemærkninger, hvorefter sagen videresendes til budgetseminaret. 11. august

14 7. Ansøgning om udvidelse af Kindergarten Lügumkloster G Sagsfremstilling Område DKCT (Deutsche Kindertagesstätten und Clubs in der Kommune Tondern) ansøger Tønder Kommune om overtage udgift på leje af lokaler til udvidelse af nuværende arealer for Kindergarten Lügumkloster. Kindergarten Lügumkloster er en integreret institution på Vindmøllegade 4 og SFO-børn i lokaler på den tyske skole i Løgumkloster. Institutionen oplever, der er for lidt plads både inde og ude til småbørn og børnehavebørn i deres nuværende lokaler og udenomsarealer. De peger på, der mangler rum til andet end stuer, hvor børnene er. Herunder; kontor, personalerum, grupperum, rum til samarbejde med forældre og eksterne samarbejdspartnere. DKCT har fået tilbudt leje lokaler tæt ved, hvor de i dag har deres SFO-børn, Ringgade 2b. De ønsker kunne ibrugtage de nye lokaler fra 1. november Lokalerne skal bruges i kombinion med de nuværende lokaler, så der ved spidsbelastning kan være plads og rum til alle aktiviteter. Konkret forestiller de sig, bruge de ekstra lokaler alle ugens dage hhv. formiddag eller eftermiddag til grupperum, kontor, personalerum og udendørsareal bruges efter behov. DKCT peger på, medarbejderne i deres APV giver udtryk for, de nuværende rammer presser dem, herunder bl.a. løft af småbørn og lydniveauet på stuerne. Kindergarten Lügumkloster har pt. 11 småbørn og 23 børnehavebørn i deres nuværende lokaler. De har 18 SFO-børn på den tyske skole. Kindergarten Lügumkloster er godkendt til 14 småbørn og 18 børnehavebørn, hvilket er i overensstemmelse med krav til antal m2 pr. barn, som for pågældende gruppestørrelser er mindst 110 m2 til grupperum. Det nuværende børnetal (11 småbørn + 23 børnehavebørn) svarer til et krav på mindst 113 m2. Dermed er der ikke arealmæssige problemer. Der skal dog tages højde for faktisk ruminddeling og mulighed for udnyttelse af stuer til begge børnegrupper. Her er institutionen udfordret, og derfor har DKCT for ca. ½ år siden besluttet, flytte småbørnsgruppen på 11 børn ovenpå, hvor lokalerne er mindst og dermed givet børnehavegruppen på 23 børn mere plads. Institutionen er indvendig på 242 m2. Udvendigt er der 661 m2 til legeplads m.m. DKCT oplyser, de ikke har alle børn ude på legepladsen samtidig. Teknisk Forvaltning oplyser, der ikke findes krav til legepladsarealer. I Københavns Kommune har man 10 m2 som minimumskrav pr. barn. Teknisk Forvaltning anbefaler dog m2 for ikke slide for hårdt på beplantningen. I Kindergarten Lügumkloster er der med deres nuværende 34 børn 19 m2 pr. barn. Økonomi Udgifter til leje og drift betales for selvejende institutioner af Tønder Kommune på samme vis som for kommunale institutioner, da der er indgået driftsaftale med den selvejende institution om, de med et aftalt antal børn er forpligtet til være en del af opfyldelsen af Tønder Kommunes forsyningsforpligtelse. Nuværende lejeudgift pr. år kr. + nuværende driftsudgift pr. år kr. I alt for nuværende lokaler pr. år kr Ny samlet udgift til leje + drift for Kindergarten Lügumkloster pr. år kr. Ekstra lejeudgift pr. år kr. + ekstra driftsudgift pr. år kr. I alt for ekstra lokaler pr. år kr. DKCT påtager sig indhente ibrugtagningstilladelse hos teknisk forvaltning og alle udgifter i forbindelse med evt. bygningsmæssige ændringer. 11. august

15 Bilag Ansøgning vedr. Kindergarten Lügumkloster APV for Kindergarten Lügumkloster Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, ansøgningen behandles. Beslutning Punktet udsættes. 11. august

16 8. Godkendelse af valgfag på Tønder Overbygningsskole G Sagsfremstilling Af Folkeskolelovens 9 fremgår godkendte valgfag, som kan tilbydes elever på klassetrin. Børn- og Skoleudvalget har mulighed for godkende yderligere valgfag. Tønder Overbygningsskole ønsker udbyde følgende valgfag fra skoleåret 2015/2016: At stå på egne ben. Faget skal bidrage til f.eks. afklaring af elevernes uddannelsesvalg og give eleverne forudsætninger for vurdere elementer i privøkonomi. Arkitektur. Faget skal bidrage til elevernes mulighed for forholde sig til omgivelserne og disses æstetiske udtryk. Nak og Æd. Faget skal bidrage til elevernes nurforståelse samt give forudsætninger for teamsamarbejde. Computerspil. Faget skal give eleverne forudsætninger for vurdering af computerspils kvalitet samt give dem mulighed for diskussion af etiske spørgsmål i forbindelse med brugen af IT som medie. Unge forskere. Faget skal bidrage til elevernes nurfaglige forudsætninger og deres kommunikive kompetencer i forhold nurfaglige temaer. Faget er tidligere blevet godkendt, men indholdet er nyt. Idræt. Faget skal bidrage til elevernes forståelse af sammenhængen mellem kroppens muligheder og trivsel samt give eleverne mulighed for forbedre deres idrætsfaglige kompetencer. Litterur-læsegruppe. Faget skal bidrage til elevernes kompetencer i forhold til læsning, fortolkning og fremstilling af egne tekster. Motion. Faget skal bidrage til fremme elevernes alsidige idrætsfaglige kompetencer. Motorlære. Faget skal bidrage til elevernes tekniske indsigt og (arbejds)miljømæssige indsigt samt bidrage til deres uddannelsesafklaring. Mål og indholdsbeskrivelse er vedlagt som bilag. Lovgrundlag Folkeskoleloven Bilag Ni valgfag til beslutning.pdf Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, valgfageneat stå på egne ben, Arkitektur, Nak og Æd, Computerspil, Unge forskere, Idræt, Litterur-læsegruppe, Motion og Motorlære ved Tønder Overbygningsskole godkendes. Beslutning Valgfagene At stå på egne ben, Nak og Æd, Unge forskere, Idræt, Motion og Motorlære blev godkendt. Fagene Arkitektur, Computerspil og Litterur-læsegruppe blev forhåndsgodkendt under forudsætning af, de tilpasses med kommunens stregiplan. Forvaltningen skal sikre fagenes sammenhæng med stregiplanen. 11. august

17 9. Ændring af retningslinjer for visitering af pladser i dagtilbud P Sagsfremstilling Retningslinjer for visitering af pladser til dagtilbud gælder for pladser i hhv. dagpleje, småbørnsgruppe og børnehave. Retningslinjerne ligger tilgængelige på kommunens hjemmeside. Alle kommuner skal overholde pasningsgarantien, som betyder, et barn skal sikres en plads i et dagtilbud senest 3 måneder efter det tidspunkt, hvor forældrene har ansøgt om en plads. I Tønder Kommune ydes der en højere service, da der anvises plads indenfor løbende måned + en måned, dvs. maksimalt 2 måneder. Jf. nuværende retningslinjer for dagplejen får både 1. og 2. prioritets ansøgninger konkret anvist en plads 6-4 uger før behovsdo for brug af pladsen. Denne praksis kan ændres, så de ca. 75 %, der har dagplejen som 1. prioritetsønske, ville kunne få anvist en plads 3-6 måneder før behovsdo, hvilket er den praksis, der er gældende for visitering af pladser til en daginstitution. En gennemførelse af denne ændring vil betyde, alle 1. prioritetsønsker vil blive anvist en plads på baggrund af deres anciennitet og behovsdo. En forudsætning for dette er: dagplejen går fra månedlige visiteringer med kort anvisningsfrist til 3 årlige visiteringer med 3-6 måneders anvisningsfrist, hvor 1. prioritetsønskerne tilgodeses og anvises først. Tønder Kommune ikke længere godkender anciennitetsbevis fra tilflyttere. Anciennitetsbevis betyder, man som tilflytter kan tage den anciennitet, man qua sin opskrivningsdo har fra en anden kommune med sig til den ny kommune. Som kommune er man ikke forpligtet til godkende anciennitetsbevis. Dette kan tilbydes tilflyttere for gøre kommunen traktiv for tilflyttende børnefamilier. Tilflyttende børnefamilier med anciennitetsbevis berører ca 1-2 % af de årlige visiteringer. Med de ændrede retningslinjer vil tilflyttere forts få anvist plads inden 2 måneder. Den nuværende praksis med løbende visitering for tilflyttere vil fortsætte, og kommunen overholder forts pasningsgaranti på 2 måneder. De ændrede retningslinjer kan træde i kraft pr. 1. september Lovgrundlag Dagtilbudsloven samt bekendtgørelse om dagtilbud Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, dagplejen går fra månedlige visiteringer til 3 årlige visiteringer med 3-6 måneders anvisningsfrist, hvor 1. prioritetsønsker tilgodeses og anvises først, Tønder Kommune ikke længere godkender anciennitetsbevis fra tilflyttere, og de ændrede retningslinjer indarbejdes i "Retningslinjer for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år". 11. august

18 Beslutning Punket uds. 11. august

19 10. Styringsaftale på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet for A Sagsfremstilling Styringsaftalen er den aftale, der udarbejdes årligt mellem Region Syddanmarks kommuner og Regionen vedrørende driften af de specialiserede institutioner og botilbud, som benyttes af flere end én kommune, samt for specialundervisningsområdet. Siden 2012 er aftalerne slået sammen i en styringsaftale. Aftalen danner rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for tilbuddene og sikrer spillereglerne, når kommunerne køber og sælger pladser på disse institutioner og botilbud. Styringsaftalen skal således sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger. Styringsaftalens overordnede ambition er, det specialiserede socialområde skal udvikle det høje faglige niveau, samtidig med det skal drives på et lavere omkostningsniveau. For 2016 vil der være fokus på, de samlede udgifter skal falde, minimum fastholdes i forhold til 2015 i alle kommuner og regionen. Der tages dog højde for løn og prisfremskrivning. Det skal ske ved fastholde fokus og øget effektivisering af de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud. Aftalen indeholder: - angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omftet af Styringsaftalen - aftale om udvikling af takster og den økonomiske udvikling - aftaler om prisstruktur - aftale om oprettelse og lukning af tilbud/pladser - aftaler om finansiering m.v. ved oprettelse og lukning af tilbud/pladser - aftaler om frister for afregning - tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud Eftersom Styringsaftalen omfter tilbud på børn- og ungeområdet, samt hele det specialiserede socialområde, behandles sagen samtidig på møde i Socialudvalget den 11. august Bilag Rammeaftale 2016.pdf Bilag til Rammeaftale 2016.pdf Direktøren for Børn og Skole indstiller, Styringsaftalen for 2016 godkendes, og sagen videresende med anbefaling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 11. august

20 Beslutning Indstillingen anbefales. 11. august

21 11. Oplæg til projekt vedr. erhvervsuddannelsen inden for det merkantile område P Sagsfremstilling Efter godkendelse af Partnerskabsaftale om praktikpladser, der er indgået med parter inden for håndværk og industri, har forstanderen for Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole henvendt sig, da handelslivets parter ikke er omftet af partnerskabsaftalen. Handelslivet har i lighed med øvrige brancher behov for også i fremtiden kunne rekruttere faguddannet personale. Disse gennemfører deres grundforløb på handelsskolens erhvervsuddannelsesdel og færdiggør deres uddannelse i elevstillinger i handelsvirksomheder og på kontorer. I samarbejde med skolens ledelse er der udarbejdet forslag til et projekt med følgende formål: - øge tilgangen til erhvervsuddannelsen på Tønder Handelsgymnasium og Handelsskole, - øge andelen af borgere (unge og voksne), der søger stilling som elev inden for det merkantile område, - øge andelen af borgere (unge og voksne), der gennemfører uddannelse inden for det merkantile område, - mindske antallet af borgere på overførselsindkomst Projektet vil betyde ressourcetræk på Arbejdsmarkedsområdet og Børn og Skoleområdet. Direktionen støtter oplægget dog med bemærkning om, tidsplan og bemanding skal nærmere afklares. Sagen behandles i Arbejdsmarkedsudvalget samt Børn- og Skoleudvalget. Bilag Projekt Samarbejde om erhvervsuddannelse inden for detailhandel Direktionsstaben indstiller, oplægget til projekt vedr. erhvervsuddannelse inden for det merkantile område godkendes. Beslutning Indstillingen godkendt. 11. august

22 12. Forslag til politisk mødekalender P Sagsfremstilling Der er udarbejdet forslag til politisk mødekalender for 2016, som fremlægges til godkendelse for de respektive udvalg, råd og nævn. Børn- og Skoleudvalget skal alene godkende for sit eget område. Bilag Forslag til politisk mødekalender 2016 Direktionsstaben indstiller, den politiske mødekalender for Børn- og Skoleudvalgets område godkendes Beslutning Børn- og Skoleudvalget godkender den politiske mødekalender for sit eget område med følgende bemærkninger: Tidspunktet ændres til Børn- og Skoleudvalget forholder sig neutralt til Direktionens forslag om afholde novembermødet i uge 45 fremfor uge 44. Børnetopmødet i Aalborg fjernes fra kalenderen, da udvalget har valgt ikke deltage. 11. august

23 13. Årshjul Børn og Skoleudvalget P Sagsfremstilling Årshjulet bruges som styringsredskab og gennemgås på hvert udvalgsmøde. Bilag Årshjul Børn og Skoleudvalget Direktøren for Børn og Skole indstiller, årshjulet opderes. Beslutning Årshjulet taget til efterretning. 11. august

24 Underskrifter Henrik Mehlsen Leif Høeg Jensen Allan Skjøth Poul Erik Kjær Louise Thomsen Terp 11. august

25 Bilag Handleplan for børnesagsbehandlingen Baggrundsnot for handleplanen for børnesagsbehandlingen Anbefalinger fra ASP Rapport Stikprøveundersøgelse - juli 2015 Funktionsbeskrivelse Kvalitetskonsulent Børn og Unge Forslag til samarbejde med Task Force Høringssvar fra bestyrelsen Toftlund Distriktsskole.pdf Tønder distriktsskoles skolebestyrelse Skolebestyrelse Løgumkloster Skolebestyrelsen Skærbæk distriktsskole FagMED Høringssvar fra MED systemet Toftlund Distrikt.pdf Tønder distriktsskoles Distrikts-Medudvalget.pdf Løgumkloster distrikts-med.pdf MED udvalget Skærbæk distriktsskole Høringssvar til ny specialklassestruktur- Handicaprådet Børn og Skoleudvalget - halvårsregnskab pr. 30. juni Politisk rapport til Børne- og Skoleudvalget 1% reduktion - Børn og Skole 2016 Strukturbesparelser - Børn og Skole Udvidelsesforslag Børn og Skole Anlæg , Børn- og Skoleudvalget Ansøgning vedr. Kindergarten Lügumkloster APV for Kindergarten Lügumkloster Ni valgfag til beslutning.pdf Rammeaftale 2016.pdf Bilag til Rammeaftale 2016.pdf Projekt Samarbejde om erhvervsuddannelse inden for detailhandel Forslag til politisk mødekalender august

26 Årshjul Børn og Skoleudvalget 11. august

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 12. august 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 12. august 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 12. august 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 12. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 4 2

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Tønder Kommune Økonomiudvalget Referat Referat Mødedato: 15. maj 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus

Tønder Kommune Økonomiudvalget Referat Referat Mødedato: 15. maj 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Mødedo: 15. maj 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 15. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Orientering fra borgmesteren.

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud. Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 26. juni 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Niels F. Dahlmann ved afbud

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 26. juni 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Niels F. Dahlmann ved afbud Mødedo: 26. juni 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Lars Rytter ved afbud Niels F. Dahlmann ved afbud 26. juni 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. september 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. ved afbud.

Referat. Mødedato: 19. september 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. ved afbud. Refer Refer Mødedo: 19. september 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: Bente Koudal Sørensen ved afbud. 19. september 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 10. april 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 10. april 2014 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Hans Bjergegaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 13/27671 Udviklingsstrategi 2015 på social- og specialundervisningsområdet

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 09. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 3. februar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 3. februar 2015 Referat tirsdag den 3. februar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - februar 2015...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang Henriette

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 19. marts 2013

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 19. marts 2013 Refer Refer Mødedo: 19. marts 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Ingen Flemming Gjelstrup anmodede om, pkt. 13 blev taget af dagsordenen, da stens vandplaner

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat. Mødedato: 18. september 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:30. Fraværende:

Referat. Mødedato: 18. september 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:30. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 18. september 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:30 Fraværende: 18. september 2014 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3. Grenaa Dato: Onsdag den 26. februar 2014 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Statsforvaltningens brev til nogle borgere.

Statsforvaltningens brev til nogle borgere. Statsforvaltningens brev til nogle borgere. 21.05.2010 TILSYNET Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. maj 2009 modtaget jeres henvendelse, hvor I klager over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler 1 Beskrivelse af områdene Administrationen Center for Dagtilbud & Skoler Center for Dagtilbud & Skoler skal sikre den faglige kvalitet og udvikling på dagtilbudsområdet

Læs mere