Referat Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014"

Transkript

1 december 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll Andersen, Mariagerfjord kommune Poul Erik Andreasen, Region Nordjylland Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands kommune Lars Holt, Jammerbugt kommune Morten Lem, Rebild kommune Viggo Vangsgaard, Morsø kommune Jens Otto Størup, NT Ole Schleemann, NT Nicolai B. Sørensen, NT Lars Vitnes Thomsen, NT (punkt 2) Signe Klintgaard Korać, NT (punkt 3) Godkendelse af referat fra den 21. november 2014 Referatet af bestyrelsesmødet den 21. november 2014 er tidligere udsendt. at referatet fra bestyrelsesmødet den 21. november 2014 godkendes. Referatet fra bestyrelsesmødet den 21. november 2014 blev godkendt.

2 Økonomirapport 3/2014 Økonomirapport 3/2014 udgør den tredje budgetopfølgning for 2014 på NT s Bus- og Flextrafik og indeholder derudover en prognose for hele året. Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets tre første kvartaler og et estimat på fjerde kvartal i Prognosen for bustrafikken viser et resultat tæt på det budgetterede, idet der kun forventes en tilbagebetaling til kommuner og region på 2,8 mio. kr. (overskud) vedr For Flextrafik forventes en samlet tilbagebetaling (overskud) på 3,3 mio. kr. Bustrafik Bustrafikkens budget for 2014 er for de basale forudsætninger udarbejdet i april/maj måned 2013, dvs. før klippekortet blev udfaset af rejsekortet i maj 2013, og inden det var kendt, at prisudviklingen på Bustrafik nærmede sig et rundt nul i Sidstnævnte vil alt andet lige have en positiv effekt på operatørudgifterne i 2014, mens den fulde udfasning af klippekortet og indfasning af rejsekortet mv. medførte større usikkerhed til indtægtsbudgettet end normalt. Indtægtsbudgettet var desuden påvirket af den lange periode med unormal drift på DSBstrækningen i Nordjylland. Årets tredje prognose udviser i lighed med prognosen fra maj og september en del udsving på de enkelte poster, men det samlede resultat ligger tæt på det budgetterede resultat. Side 2 af 15

3 Hvad angår Bustrafik viser prognosen et samlet resultat meget tæt på det budgetterede, idet der forventes en samlet tilbagebetaling (overskud) vedr på ca. 2,8 mio. kr. I økonomirapport viste prognosen en forventet efterbetaling (underskud) på ca. 0,3 mio. kr. Reguleringer (forventet efterbetaling/tilbagebetaling) vedr indregnes i budgettet for Driftsindtægter og takstsamarbejde Indtægtsprognosen i økonomirapport viser en bruttopassagerindtægt på 365,1 mio. kr., hvilket betyder, at bruttopassagerindtægten forventes at blive ca. 16,2 mio. kr. lavere end budgetteret. Prognosen for nettopassagerindtægterne, dvs. passagerindtægter efter fradrag af betalinger vedr. takstsamarbejde med DSB/Arriva-tog, forventes at blive ca. 319,7 mio. kr., hvilket er ca. 16,5 mio. kr. mindre end budgetteret. I forhold til økonomirapport er brutto- og nettoindtægtsprognosen nedjusteret med 4,1 mio. kr. I 2014-rapporteringen er hidtil forudsat en samlet afregning til DSB/Arriva-tog på ca. 45,4 mio. kr. Denne forudsætning er opretholdt i økonomirapport 3. Dette kan vise sig, at være et forsigtigt skøn, idet beregningen dels indeholder en forudsætning om, at omsætningen på DSBstrækningen i Nordjylland vil være på samme niveau i 2014 som før bropåsejlingen i starten af 2012, og dels en forudsætning om, at ca. 21,1 mio. kr. af omsætningen afregnes via rejsekortet. Der foreligger endnu ikke valide omsætningstal/rejsetal på tog-strækningerne i 2014, men det fremgår af rejsekort-data, at der forventes afregnet ca. 24,2 mio. kr. fra rejsekortet. Det er NT s vurdering, at denne stigning ikke skyldes, at tog-omsætningen i 2014 kommer til at ligge over niveau fra før bro-påsejlingen, men skyldes at en større andel af omsætningen afregnes via rejsekortet og derfor mangler i NT s kasse. Udviklingstendenser i indtægtsdannelsen i 2014 Indtægter fra kontantbilletter/mobilbilletter ligger samlet ca. 3 mio. kr. under budgettet. Passagerer, der hidtil har rejst på kontantbillet, f.eks. i en periode efter udfasning af klippekortet, skifter til det billigere rejsekort. Vandring fra kontantbillet til rejsekort har på kort sigt negativ effekt på indtægterne, idet rejsekortrejser er billigere end kontantbilletrejser. På længere sigt forventes effekten på indtægterne at være neutral, idet det antages, at kunderne over tid vil rejse hyppigere ved brug af rejsekortet end ved brug af kontantbilletter. Indtægter fra rejsekort ligger ca. 8 mio. kr. over budgettet. Passagerer, der hidtil har rejst på månedskort og har haft et lavt antal rejser pr. måned, skifter til det mere fleksible rejsekort. Vandring fra månedskort med lav rejseaktivitet til rejsekort har en negativ effekt på indtægterne, idet der på rejsekortet kun betales for antal udførte rejser. Indtægter fra periode-/månedskort ligger ca. 19 mio. kr. under budget. Jf. ovennævnte. En del af de manglende indtægter vedr. salg hos DSB/Arriva-tog, der er flyttet til rejsekortet og derved afregnes til tog-operatørerne uden om NT. Side 3 af 15

4 Indtægter fra ungdomskort ligger samlet ca. 5 mio. kr. under budgettet. Reduktionen er en kombination af budgetmæssige overvurdering af salget og nedsættelse af statens kompensation for fritidsrejser. Indtægter fra web-salg ligger knap 2 mio. kr. over budgettet. Web-salg omfatter en gruppe af produkter, bl.a. grupperejser for skoler og andre institutioner, der kan bestilles af kommuner/institutioner via nettet. Denne service var tilgængelig fra slutningen af 2013 og må betragtes som en succes. Indtægtsprognosen for 2014 vil i lighed med prognoserne i 2013 være behæftet med større usikkerhed end normalt, dels fordi der fortsat sker forskydninger mellem de forskellige produkttyper, og dels fordi 2014 er første hele år med normal drift på DSB-strækningen siden A conto tilskud A conto indbetalingerne i 2014 forventes at blive ca. 3,4 mio. kr. større end budgetteret. Ændringen skyldes, at der er indgået aftaler med Midttrafik, Thisted Kommune og Mariagerfjord Kommune om regulering af de a conto tilskud, der indgår i budgettet for For Midttrafik og Mariagerfjord Kommune er reguleringen grundet i, at NT i 2014 udfører mere kørsel end forudsat i budgettet, og for Thisted Kommune er reguleringen grundet i, at NT i 2014 udfører mindre kørsel en forudsat i budgettet. Operatørudgifter Bustrafik inkl. Flextur Prognosen for 2014 viser et forventet forbrug på ca. 657,2 mio. kr. svarende til en reduktion på ca. 15,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Reduktionen dækker over en række større og mindre ændringer i såvel opadgående som i nedadgående retning. De større ændringer kan kort beskrives således: I budgettet for 2014 er forudsat en prisregulering på 1,2 % i forhold til forventet niveau Prisniveauet i 2013 blev lavere end forventet, jf. regnskab I forhold til, da budgettet for 2014 blev udarbejdet i foråret 2013, medfører den faktiske prisudviklingen i 2013, at udgiftsniveauet i basis-budgettet for 2014 generelt kom til at ligge 1-1,5 procentpoint under det niveau, der indgik budgettet effekten gør, at operatørudgifterne kan forventes at blive 7-10 mio. kr. lavere end budgetteret. I økonomirapport blev forventningen til prisudviklingen i 2014 nedjusteret fra ovennævnte 1,2 % til 0,9 % og i indeværende rapport er prisudviklingen yderligere nedjusteret fra 0,9 % til 0,1 %. I forhold til økonomirapport er operatørudgifterne nedjusteret med yderligere ca. 4 mio. som følge af justeret prisudvikling og enkelt realændringer. Den seneste nedjustering i prisudviklingen skyldes især de seneste måneders lave brændstofpriser. Side 4 af 15

5 Der er i flere kommuner (bl.a. Frederikshavn, Morsø, Rebild, Thisted og Vesthimmerlands kommuner) gennemført køreplanreduktioner, som ikke var indeholdt i budgettet. Et eksempel herpå er bl.a. kørselsreduktion som følge af skolereformen medio I Mariagerfjord Kommune er medio 2014 gennemført et koordineringsprojekt, som bl.a. medfører, at 5 tidligere skolebus-ruter overgår til åbne ruter, så alle borgere kan anvende dem. Ændringen indgår ikke i NT s budget Der er jf. ovennævnte - indgået ad hocaftale med kommunen om forhøjelse af a conto tilskuddet i Operatørudgifter - lokalbaner Prognosen for 2014 viser en forventet betaling på ca. 57,5 mio. kr., hvilket svarer til en reduktion på ca. 1,0 mio. kr. i forhold til budget. Lokalbanerne afregnes dels på grundlag af udført persontransportarbejde, og dels på grundlag af tilskud til drift og infrastruktur. Prognosen er dels baseret på en svag stigning i det udførte transportarbejdet og dermed en lille stigning i betalingen og dels, at Nordjyske Jernbaner ikke har opnået en kvalitetsscore der udløser udbetaling af bonus i Øvrige driftsudgifter Prognosen for 2014 vedr. Busterminaler og Bus IT fastholdes på henholdsvis 17,0 mio. kr. og 6,8 mio. kr., hvilket er uforandret fra budget Prognosen fra økonomirapport vedr. billetteringsudstyr fastholdes, hvilket betyder øgede udgifter til billetteringsudstyr for 7,1 mio. kr. i forhold til budget Den primære årsag til de øgede udgifter kan primært tilskrives et indskud til kapitalforhøjelse hos Rejsekort A/S på 6,4 mio. kr. Kapitalforhøjelsen hos Rejsekort A/S var ikke planlagt i budget Rejsekort projektafslutning opskrives 7,0 mio. kr. i forhold til budget 2014, hvilket også er fastholdelse af prognosen fra økonomirapport De øgede udgifter i forhold til budgettet kan alene henføres til, at NT nu bliver faktureret for rejsekortudstyr, som blev leveret og installeret i 2012 og Der er alene tale om en periodisering af forventede udgifter mellem årene, og det ændrer således ikke på estimatet for den forventede samlede investering i billetteringsudstyr til rejsekortet. Udgifterne kan således fortsat finansieres af det lån på 74,6 mio. kr., der er hjemtaget hos KommuneKredit i Billetudgifter (variable), som dækker over transaktions- og distributionsafgifter på rejsekortet og øvrige produkter, nedskrives med 8,5 mio. kr. i forhold til budget Den væsentligste forklaring er, at transaktionsafgifter til Rejsekort A/S nedskrives med i alt 7,5 mio. kr. Årsagen til det høje budget på transaktionsafgifter til Rejsekort A/S i budget 2014 skal ses i sammenhæng med tidspunktet for udarbejdelsen af budget I foråret 2013 var det således fortsat forventet, at fastprisprodukter ville blive flyttet over på rejsekortet i Forsinkelser i leveringen af funktionalitet til rejsekortet har imidlertid udskudt lanceringen af fastprisprodukter Side 5 af 15

6 på rejsekortet, hvilket resulterer i markant lavere transaktionsafgifter til rejsekortet i 2014 end budgetteret. Prognosen for 2014 vedr. Stoppestedsudstyr er sænket med 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2014 og økonomirapport Administration i alt De totale administrationsudgifter forventes at blive 0,5 mio. kr. højere end budget 2014, hvilket også var forventningen i økonomirapport De øgede udgifter til den rene Administration (+1,5 mio. kr.) dækkes delvist af et lavere niveau på salgsudgifter (-0,8 mio. kr.) og samarbejdsaftaler (-0,2 mio. kr.). Administration Udgifter til Lokaler forventes realiseret 0,2 mio. kr. lavere end planlagt i budget På Personaleudgifter fastholdes prognosen fra økonomirapport , hvilket betyder en stigning på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til budget Stigningen er primært forårsaget af øget rejseaktivitet i forbindelse med test og udrulning af version 5.1 på rejsekortet. Lønudgifterne i prognosen for 2014 viser en stigning på 1,4 mio. kr. i forhold til budget 2014 og en stigning på 0,8 mio. kr. i forhold til økonomirapport De primære årsager til denne stigning er: ansættelsen af en ny økonomichef i februar 2014 højere lønudgifter i Bustrafikken, da færre lønkroner afregnes til X Bus samarbejdet. X Bus opgaven er dog uforandret, men fra 2014 og fremefter afholdes en større andel af udgifterne til samarbejdet hos de enkelte trafikselskaber. NT s andel udgør 0,3 mio. kr. Implementeringen af version 5.1 på rejsekortet har indledningsvist skabt ekstra manuelle workarounds hos kundecenteret. Behov for ekstra ressourcer i arbejdet med 24/7 og version 5.1 på rejsekortet hos Intern IT Indtægter fra indtægtsdækket virksomhed (IDV) forventes ikke helt at nå det planlagte niveau i Det er dog væsentligt at bemærke, at der alene tale om en periodeforskydning af indtægten til 2015, da der foreligger underskrevne IDV-kontrakter. I prognosen for Intern IT er der indarbejdet et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes nødvendigt indkøb af licenser til Microsoft, Adobe og antivirus. På Kontorhold & diverse er der ingen væsentlige justeringer i forhold til budget Prognosen for 2014 vedr. Konsulenter fastholdes på 2,3 mio. kr., hvilket er uforandret fra budget Side 6 af 15

7 I alt stiger udgifterne til Administration med 1,5 mio. kr. set forhold til budget 2014 og med 0,7 mio. kr. i forhold til økonomirapport Denne overskridelse i forhold til økonomirapport påvirker ikke resultatet negativt, idet der er et underforbrug på Salgsudgifter (-0,6 mio. kr.) og samarbejdsaftaler (-0,1 mio. kr.), jf. nedenstående. Salgsudgifter mv. Forsendelsesudgifterne forventes at overskride budget 2014 med ca. 0,1 mio. kr., hvilket stort set er på niveau med forventningerne i økonomirapport Overskridelsen kan hovedsageligt henføres til nødvendigt indkøb af ny frankeringsmaskine. Udgifterne til markedsføring nedskrives med 0,6 mio. kr. som følge af udskudte kampagner på X Bus, Flextrafik Selvbetjening og branding (de forskellige måder den kollektive trafik kan anvendes på). Disse kampagner vil først blive realiseret i Udgifter til trykning af køreplaner forventes at lande på 0,3 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. lavere end budget 2014 og 0,2 mio. kr. lavere end økonomirapport Årsagen er lavere efterspørgsel på trykte køreplaner end budgetteret. Samarbejdsaftaler I forhold til budget 2014 og økonomirapport sænkes udgifterne til samarbejdsaftaler med 0,2 mio. kr., hvilket dækker over både stigende og faldende udgifter på enkelte samarbejdsaftaler. I forhold til budget 2014 er de væsentlige ændringer, at udgifterne til samarbejdsaftalen på X Bus nedskrives med 0,4 mio. kr. (jf. bemærkningen under punktet Administration), men samtidig opskrives samarbejdsaftalen med Rejseplanen A/S med 0,2 mio. kr. Udviklingspuljen Udviklingspuljen fastholdes på 2,8 mio. kr. i prognosen for 2014, hvor den disponeres til medfinansiering af udviklingsprojekter, der har opnået støtte fra Trafikstyrelsens puljer, Letbaneprojektet, m.v. Flextrafik Prognosen for Flextrafikken viser et samlet overskud, hvilket forventes at give en tilbagebetaling til ejerne vedr på ca. 3,3 mio. kr. Reguleringer (forventet efterbetaling/tilbagebetaling) vedr indregnes i budgettet for Side 7 af 15

8 Indtægter Flexhandicap Brugerindtægterne på Flexhandicap i form af abonnement forventes at blive højere end det budgetterede niveau (+0,1 mio. kr.), hvilket skyldes en mindre stigning i antallet antal brugere på kørselsordningen. Derimod forventes brugerindtægterne i form af egenbetaling at blive knap 0,2 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket kan tilskrives forventninger til et lavere antal ture på Flexhandicap. Det er en forbedring på 0,1 mio. kr. i forhold til økonomirapport Egenbetalingen for 2014 forventes nu at ligge 0,2 mio. kr. højere end de realiserede tal for 2013, men der forventes dog kommunale variationer i både opad- og nedadgående retning på grund af ændret aktivitetsniveau. Tilskud a conto forventes uændret i forhold til budget Indtægter Øvrig Flextrafik Øvrig Flextrafik er kørsel udført for nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Kørselsbidraget på Øvrig Flextrafik modsvares af tilsvarende kørselsudgifter på Øvrig Flextrafik. Ligesom i økonomirapport og økonomirapport forventes der fortsat en generel øget aktivitet på Øvrig Flextrafik i prognosen, hvor særligt Flexaktivitet og Flexskole forventes at ligge over budgettet for Samlet set har kommunerne har bestilt mere kørsel end forudsat i budget 2014, hvorfor kørselsbidraget fra kommuner og region forventes at stige med 9,4 mio. kr. i forhold til budget Den stigende aktivitet på Øvrig Flextrafik betyder derfor også flere indtægter (administrationsbidrag) i forhold til budget I forhold til budgettet er der tale om en stigning på 0,5 mio. kr., mens der i forhold til økonomirapport er tale om en stigning på 0,1 mio. kr. Side 8 af 15

9 Kørselsudgifter På Flexhandicap forventes kørselsudgifterne for hele 2014 at ligge under budget med ca. 1,8 mio. kr., jf. ovenstående forventning om lavere antal ture på Flexhandicap. For de fleste kommuner forventes der i 2014 et lavere aktivitetsniveau, men det skal dog bemærkes, at enkelte kommuner forventes at have et stigende aktivitetsniveau på Flexhandicap i forhold til budgettet. På Øvrig Flextrafik modsvares stigningen i kørselsudgifter af en tilsvarende stigning i kørselsbidrag. Den øgede aktivitet medfører en stigning i kørselsudgifterne på 9,4 mio. kr. Administration i alt De totale administrationsudgifter forventes at blive 1,1 mio. kr. lavere end budget 2014 og 0,8 mio. kr. lavere end i økonomirapport De øgede udgifter til den rene Administration (+1,6 mio. kr.) dækkes af et væsentlig lavere niveau på samarbejdsaftalen med Flextrafikken (- 2,7 mio. kr.). Administration Lønudgifterne i prognosen indeholder en stigning på 0,6 mio. kr. i forhold til budget 2014, hvilket er en fastholdelse af prognosen fra økonomirapport Prognosen på Intern IT ligger som i økonomirapport ,3 mio. kr. over budget Budgetoverskridelsen dækker primært over udgifter til udvikling, programmering og opsætning af ny hjemmeside for Flextrafikken. De forventede udgifter til konsulenter i 2014 forventes at overskride budgettet med ca. 0,6 mio. kr. Det skyldes primært forventede udgifter til optimering af Flextrafikkens udbudsforretning, men også øgede udgifter til nødvendig integration mellem NT s økonomisystem og FlexDanmarks driftssystemer. Prognosen for 2014 vedr. Lokaler og Kontorhold fastholdes på samme niveau som budget Samarbejdsaftaler I forhold til budget 2014 nedskrives FlexDanmark samarbejdsaftalen med 2,7 mio. kr. Der er to væsentlige årsager til besparelsen: Den første årsag er en tilbagebetaling fra FlexDanmark vedr. for høje á conto betalinger i regnskabsåret 2013 på ca. 1,3 mio. kr. Det bør bemærkes, at der således ikke er tale om en blivende besparelse i årerne fremover. Den anden væsentlige årsag er, at NT i højere grad en forventet i økonomirapport kan begynde at realisere besparelser Flextrafikkens administrative udgifter i 2014 (-1,4 Side 9 af 15

10 mio.kr.), som følge af den generelle vækst på Flextrafikområdet. Stordriftsfordelene i det landsdækkende Flextrafiksamarbejde (FlexDanmark) begynder nu at blive realiseret. at økonomirapport 3/2014 tages til efterretning. Økonomirapport 3/2014 blev taget til efterretning Tema: NT som rådgiver for kommuner og region NT's afdeling for Trafik & Rådgivning varetager planlægning og rådgivning vedrørende kollektiv trafik for kommunerne og regionen, som både omfatter tog-, bus- og flextrafik. Planlægning omfatter alt fra NT's trafikplaner til den konkrete køreplanlægning på de enkelte ruter og den konkrete kørselstilrettelæggelse for den enkelte borger i flextrafik. Rådgivning omfatter dialog, sparring og rådgivning af kommunerne og regionen om serviceniveau, visitationspraksis mv., og også i rådgivningsdelen bevæger opgaven sig mellem det overordnede og strategiske til det helt konkrete. Kommunerne køber i højere og højere grad planlægning og rådgivning hos NT til opgaver, der ligger uden for trafikselskabets kerneopgaver. På mødet gav Signe Klintgaard Korac, som er chef for NT's Trafik & Rådgivning, en præsentation af området og status på aktuelle rådgivnings- og planlægningsopgaver, som NT udfører for kommunerne. at orienteringen tages til efterretning. Orienteringen blev taget til efterretning Godkendelse af udbudsvilkår, 21. udbud af bustrafik Det forestående 21. udbud af bustrafik, som afvikles i vinteren/foråret 2014/2015, omfatter tre deludbud: Side 10 af 15

11 21.0 Lokalruter i Mariagerfjord kommune samt bybussen i Nykøbing Mors. I alt 9 busser, som udbydes i januar Lukkede skoleruter i Frederikshavn kommune. I alt ca. 7 busser, som udbydes i marts Lokalruter og lukkede skoleruter i Hjørring og lokalruter i Thisted kommuner. I alt ca. 34 busser, som udbydes i marts 2015 Udbuddet er delt op for at tilgodese skolestrukturændringer i flere kommuner. I alt omfatter udbuddet ca. 50 busser, hvoraf ca. 17 busser kører på lukkede skoleruter i Hjørring og Frederikshavn kommuner, og det afklares senere i processen, om ruterne forbliver lukkede, eller åbnes som almindelige lokalruter i NT's regi. Kørslen svarer til ca. 3 % af NT's samlede buskørsel. Udbud 21.0 og 21.1 gennemføres som offentligt udbud, og udbud 21.2 gennemføres som begrænset udbud. Kørslen udbydes som B- eller T-kontraktkørsel, undtagen bybussen i Nykøbing, der udføres som A-kontrakt. Der lægges kun op til mindre justeringer i udbudsvilkår og kontrakter i forhold til tidligere udbud, og de centrale justeringer og vilkår fremlægges på mødet. Desuden blev der til mødet eftersendt et bilag, der beskriver forslaget til udbuds- og kontraktvilkår for udbuddet. Udbuddet forventes at foregå efter følgende tidsplan: Tidsplan, NT s 21. udbud af bustrafik Udbud Annoncering i EU-Tidende 19. januar marts marts 2015 Frist for ansøgning om prækvalifikation 18. april 2015 Tilbudsfrist 5. marts maj maj 2015 Valg af tilbud i NT's bestyrelse 25. marts maj maj 2015 Kørselsstart juni/august 2015 August 2015 August 2015 at de foreslåede justeringer i udbudsvilkår og kontrakter samt tidsplanen for NT's 21. udbud af bustrafik godkendes. De foreslåede justeringer i udbudsvilkår og kontrakter samt tidsplanen for NT's 21. udbud af bustrafik blev godkendt. Side 11 af 15

12 Godkendelse af udbudsvilkår udbud af flextrafik NT's 23. udbud af flextrafik omfatter ca ture årligt som variabel kørsel samt fast kørsel i fem kommuner (Vesthimmerlands, Jammerbugt, Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev og Aalborg), hvor der for Jammerbugt og Aalborg kommuner er tale om enkelte supplementspakker og minibusser til fast rutekørsel. NT's udbudsbetingelser og vilkår i kontrakterne justeres hvert år i større eller mindre grad. Justeringerne foretages bl.a. på baggrund af drøftelser i NT's stående udvalg med repræsentanter for entreprenører, chauffører, kommunerne og regionen. For flextrafik lægges op til justeringer for følgende tre primære elementer: Uniformskrav Fuldstændig fremsendelse af tilladelser og registreringsattester inden kørselsstart som erstatning for stikprøvekontroller Bodsstørrelser for særlige overtrædelser for vogne med rådighedsforpligtelse hæves De enkelte forslag vil blive præsenteret nærmere på mødet. Desuden blev der til mødet eftersendt et bilag, der beskriver forslaget til udbuds- og kontraktvilkår for udbuddet. De reviderede udbudsvilkår og kontrakter vil indgå i de forestående 23. udbud af Flextrafik, som afvikles i vinteren/foråret 2014/2015. Tidsplanen er følgende: Offentliggørelse af udbudsmateriale: 14. januar 2015 Valg af tilbud: 11. april 2015 Orientering af NT's bestyrelse: 17. april 2015 Kørselsstart: 1. juli/10. august 2015 at de foreslåede justeringer i udbudsvilkår og kontrakter samt tidsplanen for NT's 23. udbud af flextrafik godkendes. De foreslåede justeringer i udbudsvilkår og kontrakter samt tidsplanen for NT's 23. udbud af flextrafik blev godkendt. Side 12 af 15

13 Kundetilfredshedsmåling og mystery shopping I foråret 2014 indgik NT en toårig aftale med Epinion om gennemførelse af kundeundersøgelser og mystery shopping i NT's busser og lokalbanetog. NT har i en lang årrække fået udført kundeundersøgelser, der bl.a. anvendes som en del af den bonusmodel, som er en del af kontrakten for hovedparten af NT's ruter. Tidligere blev kundeundersøgelsen udført af Jysk Analyse. Efter en proces med indhentning, præsentation og evaluering af tilbud, besluttede en arbejdsgruppe med repræsentanter for NT, entreprenørerne og chaufførerne at fortsætte arbejdet med Epinion. Kundeundersøgelsen bliver udført af interviewere med tablets, og dermed er resultaterne tilgængelige langt hurtigere end tidligere, hvor undersøgelsen blev udføre med papirskemaer, der blev scannet. På mødet blev dels det værktøj (sharepoint), som resultaterne præsenteres på overfor entreprenører, chauffører og NT's medarbejdere, dels de seneste resultater præsenteret. I aftalen med Epinion indgår også anvendelse af Mystery Shoppere, som skal anvendes til at få mere kvalitative inputs til forbedringer af driften og den generelle kundetilfredshed. at orienteringen tages til efterretning. Orienteringen blev taget til efterretning. På et kommende bestyrelsesmøde gøres status for arbejdet med at forbedre bussernes indeklima Markedsføringsplan 2015 NT's markedsføringsindsats består dels af tilbagevendende aktiviteter, dels af kampagner. De tilbagevendende aktiviteter er information og markedsføring i forbindelse med køreplansskifte, nye takster, sommerkørsel mv. Kampagner kan være promovering af tank-op aftaler på rejsekort (afledt af kundeanalysen juni 2014), flexselvbetjening (afledt af nye selvbetjeningsmuligheder på www og APP, for flexturs- og handicapkunder), Ungdomskort på APP osv. For hver af aktiviteterne udarbejdes kampagneplaner. I kampagneplanen tager vi stilling til hvorfor, hvor og hvordan, og ikke mindst hvad målet er med den enkelte kampagne. Ligeledes definerer vi, hvilke mediekanaler vi vil anvende. Side 13 af 15

14 Til mødet var fremsendt NT's markedsføringsplan 2015 samt en skabelon på kampagneplanlægning vedrørende Flexselvbetjening som eksempel. at orienteringen tages til efterretning. Orienteringen blev taget til efterretning Fra papir- til digitale køreplaner Kunder i den kollektive trafik er optaget af at få ordentlig information om deres rejse både når de planlægger rejsen, undervejs på rejsen og i forbindelse med uregelmæssigheder. De fleste danskere betragter det i dag som en selvfølge, at den kollektive transport er digitaliseret. De forventer at møde trafikinformationen i realtid på en række platforme: På mobiltelefon, nettet, skærme på stoppesteder og trafikknudepunkter osv. De forventer også, at deres elektroniske rejsekort fungerer godt og sikkert. Og de vil kunne få fat i deres øvrige billetter elektronisk der, hvor de er, og når de har brug for det. I 2015 digitaliserer vi NT's årsberetningen i samme ånd, som det er sket hos de øvrige trafikselskaber. Vores hjemmeside har fået et gevaldigt ansigtsløft med stor fokus på selvbetjening, og den udvikling fortsættes i Ungdomskortet kan snart fås på APP, og skolekortene bestilles hurtigt og elektronisk uden om NT. Digitaliseringen og selvbetjeningen er på dagsordenen og er essentiel i alle de kundevendte projekter, som vi arbejder/skal arbejde med i fremtiden. Tilbage er den trykte køreplan. Efterspørgslen er markant faldende. I 2014 producerede vi Aalborg-køreplaner og regionalkøreplaner. Desuden producerede vi sommerkøreplaner, der uddeles til turistkontorer, salgssteder og i enkelte busser. I 2015 ønsker administrationen at stoppe med at producere de trykte køreplaner dels for at spare ressourcer, dels for at sikre, at kunderne altid har adgang til opdaterede køreplaner via de digitale medier. Konkret foreslås, at regionalkøreplanen ikke længere trykkes, og NT vil gå i dialog med Aalborg Kommune om også at udfase den trykte Aalborg-køreplan. Oplysninger om bussernes afgangstider vil fortsat kunne fås på rejseplanen, herunder rejseplanens mobile platform, og på NT's hjemmeside, hvorfra køreplaner kan printes, hvis kunden ønsker det. at NT fra 2015 arbejder for at udfase de trykte køreplaner som beskrevet i dagsorden. Side 14 af 15

15 Det blev besluttet, at NT fra 2015 arbejder for at udfase de trykte køreplaner som beskrevet i dagsorden Meddelelser På mødet blev der orienteret om: Status for Aalborg Letbane Status for overtagelse af regionaltogstrafik Status for NT's stoppestedsprojekt Der afholdes strategiseminar for bestyrelse og suppleanter den 14. april 2015, kl (sted fastlægges senere) Eventuelt Kommende sager Godkendelse af køreplaner fra juni 2015 (marts) Hovedtal for regnskab 2014 (marts) Valg af tilbud ifm. bus- og flextrafikudbud (marts) Side 15 af 15

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Mødet afholdes på Hotel Phønix, Bredgade 17, 9700 Brønderslev Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014 29. april 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Folmer Hjort Kristensen i stedet for Daniel Nyboe

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 3.november 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll

Læs mere

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde den 13. marts 2014 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 25. marts 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 25. marts 2015 0-101-2-09 8. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 25. marts 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver, ansvar og udfordringer

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Revideret Budget 2015 1 2 Lempelse af reklamebestemmelser

Læs mere

Trafikselskabet Movia. Budget 2015. 2. behandling. 11. september 2014

Trafikselskabet Movia. Budget 2015. 2. behandling. 11. september 2014 Trafikselskabet Movia Budget 2015 2. behandling 11. september 2014 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk Indhold 1. Indledning... 4 2. Budgetoversigt...

Læs mere

FynBus 18. marts 2015 Bestyrelsesmøde den 25. marts 2015

FynBus 18. marts 2015 Bestyrelsesmøde den 25. marts 2015 FynBus 18. marts 215 Bestyrelsesmøde den 25. marts 215 Bilag Årsregnskab iøvrigt Indhold: Bilag 1.1 Notat Årsregnskab Bilag 1.1.1 Bilag 1.1.2 Projektbeskrivelse Afgangstavler Projektbeskrivelse Reservations-

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr.

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. Århus, 7. april 2009 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Århus, 7. april 2009

Læs mere

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik Business case Januar 2013 BUS INESS CA som reinvesteringsprojekt i SERejsekortet Midttrafik 2013 Business case Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Opdateret 17. januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Strategiplan 2013-2016 1 2 Rejsekortet 2 3 Flextur

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 02. december 2011 Bestyrelsesmøde den 8. december 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Pkt. Tekst Side 1 Driftsregnskab for 2013 2 2 Anvendelse af mindre forbrug i Trafikselskabet

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Rejsekort og rabruter 1 2 Billige busbilletter

Læs mere

Trafikselskabet Movia. Årsrapport 2014

Trafikselskabet Movia. Årsrapport 2014 Trafikselskabet Movia Årsrapport 1. januar - 31. december CVR nr. 29 89 65 69 Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk Movit-3042503 1.

Læs mere

Trafikselskabet Movia

Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia Budget 2010 2. behandling 10. september 2009 Udarbejdet af Trafikselskabet Movia Økonomi Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Business case INESS CA CA SE. Rejsekortet reinvesteringsobjekt i Midttrafik

Business case INESS CA CA SE. Rejsekortet reinvesteringsobjekt i Midttrafik Business case 25. 2. december november 2011 US BUS INESS CA CA SE Rejsekortet t som reinvesteringsobjekt i Midttrafik Indholdsfortegnelse 0 Indledning...2 1 Baggrund for business case om rejsekort...3

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Besøg fra Rejsekort A/S 1 2 Billetautomer i bybusserne

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 24. oktober 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 24. oktober 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 17. oktober 2013 Bestyrelsesmøde den 24.oktober 2013 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 24. oktober 2013 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr.

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. Århus, 16. maj 2008 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere