Referat Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014"

Transkript

1 december 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll Andersen, Mariagerfjord kommune Poul Erik Andreasen, Region Nordjylland Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands kommune Lars Holt, Jammerbugt kommune Morten Lem, Rebild kommune Viggo Vangsgaard, Morsø kommune Jens Otto Størup, NT Ole Schleemann, NT Nicolai B. Sørensen, NT Lars Vitnes Thomsen, NT (punkt 2) Signe Klintgaard Korać, NT (punkt 3) Godkendelse af referat fra den 21. november 2014 Referatet af bestyrelsesmødet den 21. november 2014 er tidligere udsendt. at referatet fra bestyrelsesmødet den 21. november 2014 godkendes. Referatet fra bestyrelsesmødet den 21. november 2014 blev godkendt.

2 Økonomirapport 3/2014 Økonomirapport 3/2014 udgør den tredje budgetopfølgning for 2014 på NT s Bus- og Flextrafik og indeholder derudover en prognose for hele året. Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets tre første kvartaler og et estimat på fjerde kvartal i Prognosen for bustrafikken viser et resultat tæt på det budgetterede, idet der kun forventes en tilbagebetaling til kommuner og region på 2,8 mio. kr. (overskud) vedr For Flextrafik forventes en samlet tilbagebetaling (overskud) på 3,3 mio. kr. Bustrafik Bustrafikkens budget for 2014 er for de basale forudsætninger udarbejdet i april/maj måned 2013, dvs. før klippekortet blev udfaset af rejsekortet i maj 2013, og inden det var kendt, at prisudviklingen på Bustrafik nærmede sig et rundt nul i Sidstnævnte vil alt andet lige have en positiv effekt på operatørudgifterne i 2014, mens den fulde udfasning af klippekortet og indfasning af rejsekortet mv. medførte større usikkerhed til indtægtsbudgettet end normalt. Indtægtsbudgettet var desuden påvirket af den lange periode med unormal drift på DSBstrækningen i Nordjylland. Årets tredje prognose udviser i lighed med prognosen fra maj og september en del udsving på de enkelte poster, men det samlede resultat ligger tæt på det budgetterede resultat. Side 2 af 15

3 Hvad angår Bustrafik viser prognosen et samlet resultat meget tæt på det budgetterede, idet der forventes en samlet tilbagebetaling (overskud) vedr på ca. 2,8 mio. kr. I økonomirapport viste prognosen en forventet efterbetaling (underskud) på ca. 0,3 mio. kr. Reguleringer (forventet efterbetaling/tilbagebetaling) vedr indregnes i budgettet for Driftsindtægter og takstsamarbejde Indtægtsprognosen i økonomirapport viser en bruttopassagerindtægt på 365,1 mio. kr., hvilket betyder, at bruttopassagerindtægten forventes at blive ca. 16,2 mio. kr. lavere end budgetteret. Prognosen for nettopassagerindtægterne, dvs. passagerindtægter efter fradrag af betalinger vedr. takstsamarbejde med DSB/Arriva-tog, forventes at blive ca. 319,7 mio. kr., hvilket er ca. 16,5 mio. kr. mindre end budgetteret. I forhold til økonomirapport er brutto- og nettoindtægtsprognosen nedjusteret med 4,1 mio. kr. I 2014-rapporteringen er hidtil forudsat en samlet afregning til DSB/Arriva-tog på ca. 45,4 mio. kr. Denne forudsætning er opretholdt i økonomirapport 3. Dette kan vise sig, at være et forsigtigt skøn, idet beregningen dels indeholder en forudsætning om, at omsætningen på DSBstrækningen i Nordjylland vil være på samme niveau i 2014 som før bropåsejlingen i starten af 2012, og dels en forudsætning om, at ca. 21,1 mio. kr. af omsætningen afregnes via rejsekortet. Der foreligger endnu ikke valide omsætningstal/rejsetal på tog-strækningerne i 2014, men det fremgår af rejsekort-data, at der forventes afregnet ca. 24,2 mio. kr. fra rejsekortet. Det er NT s vurdering, at denne stigning ikke skyldes, at tog-omsætningen i 2014 kommer til at ligge over niveau fra før bro-påsejlingen, men skyldes at en større andel af omsætningen afregnes via rejsekortet og derfor mangler i NT s kasse. Udviklingstendenser i indtægtsdannelsen i 2014 Indtægter fra kontantbilletter/mobilbilletter ligger samlet ca. 3 mio. kr. under budgettet. Passagerer, der hidtil har rejst på kontantbillet, f.eks. i en periode efter udfasning af klippekortet, skifter til det billigere rejsekort. Vandring fra kontantbillet til rejsekort har på kort sigt negativ effekt på indtægterne, idet rejsekortrejser er billigere end kontantbilletrejser. På længere sigt forventes effekten på indtægterne at være neutral, idet det antages, at kunderne over tid vil rejse hyppigere ved brug af rejsekortet end ved brug af kontantbilletter. Indtægter fra rejsekort ligger ca. 8 mio. kr. over budgettet. Passagerer, der hidtil har rejst på månedskort og har haft et lavt antal rejser pr. måned, skifter til det mere fleksible rejsekort. Vandring fra månedskort med lav rejseaktivitet til rejsekort har en negativ effekt på indtægterne, idet der på rejsekortet kun betales for antal udførte rejser. Indtægter fra periode-/månedskort ligger ca. 19 mio. kr. under budget. Jf. ovennævnte. En del af de manglende indtægter vedr. salg hos DSB/Arriva-tog, der er flyttet til rejsekortet og derved afregnes til tog-operatørerne uden om NT. Side 3 af 15

4 Indtægter fra ungdomskort ligger samlet ca. 5 mio. kr. under budgettet. Reduktionen er en kombination af budgetmæssige overvurdering af salget og nedsættelse af statens kompensation for fritidsrejser. Indtægter fra web-salg ligger knap 2 mio. kr. over budgettet. Web-salg omfatter en gruppe af produkter, bl.a. grupperejser for skoler og andre institutioner, der kan bestilles af kommuner/institutioner via nettet. Denne service var tilgængelig fra slutningen af 2013 og må betragtes som en succes. Indtægtsprognosen for 2014 vil i lighed med prognoserne i 2013 være behæftet med større usikkerhed end normalt, dels fordi der fortsat sker forskydninger mellem de forskellige produkttyper, og dels fordi 2014 er første hele år med normal drift på DSB-strækningen siden A conto tilskud A conto indbetalingerne i 2014 forventes at blive ca. 3,4 mio. kr. større end budgetteret. Ændringen skyldes, at der er indgået aftaler med Midttrafik, Thisted Kommune og Mariagerfjord Kommune om regulering af de a conto tilskud, der indgår i budgettet for For Midttrafik og Mariagerfjord Kommune er reguleringen grundet i, at NT i 2014 udfører mere kørsel end forudsat i budgettet, og for Thisted Kommune er reguleringen grundet i, at NT i 2014 udfører mindre kørsel en forudsat i budgettet. Operatørudgifter Bustrafik inkl. Flextur Prognosen for 2014 viser et forventet forbrug på ca. 657,2 mio. kr. svarende til en reduktion på ca. 15,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Reduktionen dækker over en række større og mindre ændringer i såvel opadgående som i nedadgående retning. De større ændringer kan kort beskrives således: I budgettet for 2014 er forudsat en prisregulering på 1,2 % i forhold til forventet niveau Prisniveauet i 2013 blev lavere end forventet, jf. regnskab I forhold til, da budgettet for 2014 blev udarbejdet i foråret 2013, medfører den faktiske prisudviklingen i 2013, at udgiftsniveauet i basis-budgettet for 2014 generelt kom til at ligge 1-1,5 procentpoint under det niveau, der indgik budgettet effekten gør, at operatørudgifterne kan forventes at blive 7-10 mio. kr. lavere end budgetteret. I økonomirapport blev forventningen til prisudviklingen i 2014 nedjusteret fra ovennævnte 1,2 % til 0,9 % og i indeværende rapport er prisudviklingen yderligere nedjusteret fra 0,9 % til 0,1 %. I forhold til økonomirapport er operatørudgifterne nedjusteret med yderligere ca. 4 mio. som følge af justeret prisudvikling og enkelt realændringer. Den seneste nedjustering i prisudviklingen skyldes især de seneste måneders lave brændstofpriser. Side 4 af 15

5 Der er i flere kommuner (bl.a. Frederikshavn, Morsø, Rebild, Thisted og Vesthimmerlands kommuner) gennemført køreplanreduktioner, som ikke var indeholdt i budgettet. Et eksempel herpå er bl.a. kørselsreduktion som følge af skolereformen medio I Mariagerfjord Kommune er medio 2014 gennemført et koordineringsprojekt, som bl.a. medfører, at 5 tidligere skolebus-ruter overgår til åbne ruter, så alle borgere kan anvende dem. Ændringen indgår ikke i NT s budget Der er jf. ovennævnte - indgået ad hocaftale med kommunen om forhøjelse af a conto tilskuddet i Operatørudgifter - lokalbaner Prognosen for 2014 viser en forventet betaling på ca. 57,5 mio. kr., hvilket svarer til en reduktion på ca. 1,0 mio. kr. i forhold til budget. Lokalbanerne afregnes dels på grundlag af udført persontransportarbejde, og dels på grundlag af tilskud til drift og infrastruktur. Prognosen er dels baseret på en svag stigning i det udførte transportarbejdet og dermed en lille stigning i betalingen og dels, at Nordjyske Jernbaner ikke har opnået en kvalitetsscore der udløser udbetaling af bonus i Øvrige driftsudgifter Prognosen for 2014 vedr. Busterminaler og Bus IT fastholdes på henholdsvis 17,0 mio. kr. og 6,8 mio. kr., hvilket er uforandret fra budget Prognosen fra økonomirapport vedr. billetteringsudstyr fastholdes, hvilket betyder øgede udgifter til billetteringsudstyr for 7,1 mio. kr. i forhold til budget Den primære årsag til de øgede udgifter kan primært tilskrives et indskud til kapitalforhøjelse hos Rejsekort A/S på 6,4 mio. kr. Kapitalforhøjelsen hos Rejsekort A/S var ikke planlagt i budget Rejsekort projektafslutning opskrives 7,0 mio. kr. i forhold til budget 2014, hvilket også er fastholdelse af prognosen fra økonomirapport De øgede udgifter i forhold til budgettet kan alene henføres til, at NT nu bliver faktureret for rejsekortudstyr, som blev leveret og installeret i 2012 og Der er alene tale om en periodisering af forventede udgifter mellem årene, og det ændrer således ikke på estimatet for den forventede samlede investering i billetteringsudstyr til rejsekortet. Udgifterne kan således fortsat finansieres af det lån på 74,6 mio. kr., der er hjemtaget hos KommuneKredit i Billetudgifter (variable), som dækker over transaktions- og distributionsafgifter på rejsekortet og øvrige produkter, nedskrives med 8,5 mio. kr. i forhold til budget Den væsentligste forklaring er, at transaktionsafgifter til Rejsekort A/S nedskrives med i alt 7,5 mio. kr. Årsagen til det høje budget på transaktionsafgifter til Rejsekort A/S i budget 2014 skal ses i sammenhæng med tidspunktet for udarbejdelsen af budget I foråret 2013 var det således fortsat forventet, at fastprisprodukter ville blive flyttet over på rejsekortet i Forsinkelser i leveringen af funktionalitet til rejsekortet har imidlertid udskudt lanceringen af fastprisprodukter Side 5 af 15

6 på rejsekortet, hvilket resulterer i markant lavere transaktionsafgifter til rejsekortet i 2014 end budgetteret. Prognosen for 2014 vedr. Stoppestedsudstyr er sænket med 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2014 og økonomirapport Administration i alt De totale administrationsudgifter forventes at blive 0,5 mio. kr. højere end budget 2014, hvilket også var forventningen i økonomirapport De øgede udgifter til den rene Administration (+1,5 mio. kr.) dækkes delvist af et lavere niveau på salgsudgifter (-0,8 mio. kr.) og samarbejdsaftaler (-0,2 mio. kr.). Administration Udgifter til Lokaler forventes realiseret 0,2 mio. kr. lavere end planlagt i budget På Personaleudgifter fastholdes prognosen fra økonomirapport , hvilket betyder en stigning på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til budget Stigningen er primært forårsaget af øget rejseaktivitet i forbindelse med test og udrulning af version 5.1 på rejsekortet. Lønudgifterne i prognosen for 2014 viser en stigning på 1,4 mio. kr. i forhold til budget 2014 og en stigning på 0,8 mio. kr. i forhold til økonomirapport De primære årsager til denne stigning er: ansættelsen af en ny økonomichef i februar 2014 højere lønudgifter i Bustrafikken, da færre lønkroner afregnes til X Bus samarbejdet. X Bus opgaven er dog uforandret, men fra 2014 og fremefter afholdes en større andel af udgifterne til samarbejdet hos de enkelte trafikselskaber. NT s andel udgør 0,3 mio. kr. Implementeringen af version 5.1 på rejsekortet har indledningsvist skabt ekstra manuelle workarounds hos kundecenteret. Behov for ekstra ressourcer i arbejdet med 24/7 og version 5.1 på rejsekortet hos Intern IT Indtægter fra indtægtsdækket virksomhed (IDV) forventes ikke helt at nå det planlagte niveau i Det er dog væsentligt at bemærke, at der alene tale om en periodeforskydning af indtægten til 2015, da der foreligger underskrevne IDV-kontrakter. I prognosen for Intern IT er der indarbejdet et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes nødvendigt indkøb af licenser til Microsoft, Adobe og antivirus. På Kontorhold & diverse er der ingen væsentlige justeringer i forhold til budget Prognosen for 2014 vedr. Konsulenter fastholdes på 2,3 mio. kr., hvilket er uforandret fra budget Side 6 af 15

7 I alt stiger udgifterne til Administration med 1,5 mio. kr. set forhold til budget 2014 og med 0,7 mio. kr. i forhold til økonomirapport Denne overskridelse i forhold til økonomirapport påvirker ikke resultatet negativt, idet der er et underforbrug på Salgsudgifter (-0,6 mio. kr.) og samarbejdsaftaler (-0,1 mio. kr.), jf. nedenstående. Salgsudgifter mv. Forsendelsesudgifterne forventes at overskride budget 2014 med ca. 0,1 mio. kr., hvilket stort set er på niveau med forventningerne i økonomirapport Overskridelsen kan hovedsageligt henføres til nødvendigt indkøb af ny frankeringsmaskine. Udgifterne til markedsføring nedskrives med 0,6 mio. kr. som følge af udskudte kampagner på X Bus, Flextrafik Selvbetjening og branding (de forskellige måder den kollektive trafik kan anvendes på). Disse kampagner vil først blive realiseret i Udgifter til trykning af køreplaner forventes at lande på 0,3 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. lavere end budget 2014 og 0,2 mio. kr. lavere end økonomirapport Årsagen er lavere efterspørgsel på trykte køreplaner end budgetteret. Samarbejdsaftaler I forhold til budget 2014 og økonomirapport sænkes udgifterne til samarbejdsaftaler med 0,2 mio. kr., hvilket dækker over både stigende og faldende udgifter på enkelte samarbejdsaftaler. I forhold til budget 2014 er de væsentlige ændringer, at udgifterne til samarbejdsaftalen på X Bus nedskrives med 0,4 mio. kr. (jf. bemærkningen under punktet Administration), men samtidig opskrives samarbejdsaftalen med Rejseplanen A/S med 0,2 mio. kr. Udviklingspuljen Udviklingspuljen fastholdes på 2,8 mio. kr. i prognosen for 2014, hvor den disponeres til medfinansiering af udviklingsprojekter, der har opnået støtte fra Trafikstyrelsens puljer, Letbaneprojektet, m.v. Flextrafik Prognosen for Flextrafikken viser et samlet overskud, hvilket forventes at give en tilbagebetaling til ejerne vedr på ca. 3,3 mio. kr. Reguleringer (forventet efterbetaling/tilbagebetaling) vedr indregnes i budgettet for Side 7 af 15

8 Indtægter Flexhandicap Brugerindtægterne på Flexhandicap i form af abonnement forventes at blive højere end det budgetterede niveau (+0,1 mio. kr.), hvilket skyldes en mindre stigning i antallet antal brugere på kørselsordningen. Derimod forventes brugerindtægterne i form af egenbetaling at blive knap 0,2 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket kan tilskrives forventninger til et lavere antal ture på Flexhandicap. Det er en forbedring på 0,1 mio. kr. i forhold til økonomirapport Egenbetalingen for 2014 forventes nu at ligge 0,2 mio. kr. højere end de realiserede tal for 2013, men der forventes dog kommunale variationer i både opad- og nedadgående retning på grund af ændret aktivitetsniveau. Tilskud a conto forventes uændret i forhold til budget Indtægter Øvrig Flextrafik Øvrig Flextrafik er kørsel udført for nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Kørselsbidraget på Øvrig Flextrafik modsvares af tilsvarende kørselsudgifter på Øvrig Flextrafik. Ligesom i økonomirapport og økonomirapport forventes der fortsat en generel øget aktivitet på Øvrig Flextrafik i prognosen, hvor særligt Flexaktivitet og Flexskole forventes at ligge over budgettet for Samlet set har kommunerne har bestilt mere kørsel end forudsat i budget 2014, hvorfor kørselsbidraget fra kommuner og region forventes at stige med 9,4 mio. kr. i forhold til budget Den stigende aktivitet på Øvrig Flextrafik betyder derfor også flere indtægter (administrationsbidrag) i forhold til budget I forhold til budgettet er der tale om en stigning på 0,5 mio. kr., mens der i forhold til økonomirapport er tale om en stigning på 0,1 mio. kr. Side 8 af 15

9 Kørselsudgifter På Flexhandicap forventes kørselsudgifterne for hele 2014 at ligge under budget med ca. 1,8 mio. kr., jf. ovenstående forventning om lavere antal ture på Flexhandicap. For de fleste kommuner forventes der i 2014 et lavere aktivitetsniveau, men det skal dog bemærkes, at enkelte kommuner forventes at have et stigende aktivitetsniveau på Flexhandicap i forhold til budgettet. På Øvrig Flextrafik modsvares stigningen i kørselsudgifter af en tilsvarende stigning i kørselsbidrag. Den øgede aktivitet medfører en stigning i kørselsudgifterne på 9,4 mio. kr. Administration i alt De totale administrationsudgifter forventes at blive 1,1 mio. kr. lavere end budget 2014 og 0,8 mio. kr. lavere end i økonomirapport De øgede udgifter til den rene Administration (+1,6 mio. kr.) dækkes af et væsentlig lavere niveau på samarbejdsaftalen med Flextrafikken (- 2,7 mio. kr.). Administration Lønudgifterne i prognosen indeholder en stigning på 0,6 mio. kr. i forhold til budget 2014, hvilket er en fastholdelse af prognosen fra økonomirapport Prognosen på Intern IT ligger som i økonomirapport ,3 mio. kr. over budget Budgetoverskridelsen dækker primært over udgifter til udvikling, programmering og opsætning af ny hjemmeside for Flextrafikken. De forventede udgifter til konsulenter i 2014 forventes at overskride budgettet med ca. 0,6 mio. kr. Det skyldes primært forventede udgifter til optimering af Flextrafikkens udbudsforretning, men også øgede udgifter til nødvendig integration mellem NT s økonomisystem og FlexDanmarks driftssystemer. Prognosen for 2014 vedr. Lokaler og Kontorhold fastholdes på samme niveau som budget Samarbejdsaftaler I forhold til budget 2014 nedskrives FlexDanmark samarbejdsaftalen med 2,7 mio. kr. Der er to væsentlige årsager til besparelsen: Den første årsag er en tilbagebetaling fra FlexDanmark vedr. for høje á conto betalinger i regnskabsåret 2013 på ca. 1,3 mio. kr. Det bør bemærkes, at der således ikke er tale om en blivende besparelse i årerne fremover. Den anden væsentlige årsag er, at NT i højere grad en forventet i økonomirapport kan begynde at realisere besparelser Flextrafikkens administrative udgifter i 2014 (-1,4 Side 9 af 15

10 mio.kr.), som følge af den generelle vækst på Flextrafikområdet. Stordriftsfordelene i det landsdækkende Flextrafiksamarbejde (FlexDanmark) begynder nu at blive realiseret. at økonomirapport 3/2014 tages til efterretning. Økonomirapport 3/2014 blev taget til efterretning Tema: NT som rådgiver for kommuner og region NT's afdeling for Trafik & Rådgivning varetager planlægning og rådgivning vedrørende kollektiv trafik for kommunerne og regionen, som både omfatter tog-, bus- og flextrafik. Planlægning omfatter alt fra NT's trafikplaner til den konkrete køreplanlægning på de enkelte ruter og den konkrete kørselstilrettelæggelse for den enkelte borger i flextrafik. Rådgivning omfatter dialog, sparring og rådgivning af kommunerne og regionen om serviceniveau, visitationspraksis mv., og også i rådgivningsdelen bevæger opgaven sig mellem det overordnede og strategiske til det helt konkrete. Kommunerne køber i højere og højere grad planlægning og rådgivning hos NT til opgaver, der ligger uden for trafikselskabets kerneopgaver. På mødet gav Signe Klintgaard Korac, som er chef for NT's Trafik & Rådgivning, en præsentation af området og status på aktuelle rådgivnings- og planlægningsopgaver, som NT udfører for kommunerne. at orienteringen tages til efterretning. Orienteringen blev taget til efterretning Godkendelse af udbudsvilkår, 21. udbud af bustrafik Det forestående 21. udbud af bustrafik, som afvikles i vinteren/foråret 2014/2015, omfatter tre deludbud: Side 10 af 15

11 21.0 Lokalruter i Mariagerfjord kommune samt bybussen i Nykøbing Mors. I alt 9 busser, som udbydes i januar Lukkede skoleruter i Frederikshavn kommune. I alt ca. 7 busser, som udbydes i marts Lokalruter og lukkede skoleruter i Hjørring og lokalruter i Thisted kommuner. I alt ca. 34 busser, som udbydes i marts 2015 Udbuddet er delt op for at tilgodese skolestrukturændringer i flere kommuner. I alt omfatter udbuddet ca. 50 busser, hvoraf ca. 17 busser kører på lukkede skoleruter i Hjørring og Frederikshavn kommuner, og det afklares senere i processen, om ruterne forbliver lukkede, eller åbnes som almindelige lokalruter i NT's regi. Kørslen svarer til ca. 3 % af NT's samlede buskørsel. Udbud 21.0 og 21.1 gennemføres som offentligt udbud, og udbud 21.2 gennemføres som begrænset udbud. Kørslen udbydes som B- eller T-kontraktkørsel, undtagen bybussen i Nykøbing, der udføres som A-kontrakt. Der lægges kun op til mindre justeringer i udbudsvilkår og kontrakter i forhold til tidligere udbud, og de centrale justeringer og vilkår fremlægges på mødet. Desuden blev der til mødet eftersendt et bilag, der beskriver forslaget til udbuds- og kontraktvilkår for udbuddet. Udbuddet forventes at foregå efter følgende tidsplan: Tidsplan, NT s 21. udbud af bustrafik Udbud Annoncering i EU-Tidende 19. januar marts marts 2015 Frist for ansøgning om prækvalifikation 18. april 2015 Tilbudsfrist 5. marts maj maj 2015 Valg af tilbud i NT's bestyrelse 25. marts maj maj 2015 Kørselsstart juni/august 2015 August 2015 August 2015 at de foreslåede justeringer i udbudsvilkår og kontrakter samt tidsplanen for NT's 21. udbud af bustrafik godkendes. De foreslåede justeringer i udbudsvilkår og kontrakter samt tidsplanen for NT's 21. udbud af bustrafik blev godkendt. Side 11 af 15

12 Godkendelse af udbudsvilkår udbud af flextrafik NT's 23. udbud af flextrafik omfatter ca ture årligt som variabel kørsel samt fast kørsel i fem kommuner (Vesthimmerlands, Jammerbugt, Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev og Aalborg), hvor der for Jammerbugt og Aalborg kommuner er tale om enkelte supplementspakker og minibusser til fast rutekørsel. NT's udbudsbetingelser og vilkår i kontrakterne justeres hvert år i større eller mindre grad. Justeringerne foretages bl.a. på baggrund af drøftelser i NT's stående udvalg med repræsentanter for entreprenører, chauffører, kommunerne og regionen. For flextrafik lægges op til justeringer for følgende tre primære elementer: Uniformskrav Fuldstændig fremsendelse af tilladelser og registreringsattester inden kørselsstart som erstatning for stikprøvekontroller Bodsstørrelser for særlige overtrædelser for vogne med rådighedsforpligtelse hæves De enkelte forslag vil blive præsenteret nærmere på mødet. Desuden blev der til mødet eftersendt et bilag, der beskriver forslaget til udbuds- og kontraktvilkår for udbuddet. De reviderede udbudsvilkår og kontrakter vil indgå i de forestående 23. udbud af Flextrafik, som afvikles i vinteren/foråret 2014/2015. Tidsplanen er følgende: Offentliggørelse af udbudsmateriale: 14. januar 2015 Valg af tilbud: 11. april 2015 Orientering af NT's bestyrelse: 17. april 2015 Kørselsstart: 1. juli/10. august 2015 at de foreslåede justeringer i udbudsvilkår og kontrakter samt tidsplanen for NT's 23. udbud af flextrafik godkendes. De foreslåede justeringer i udbudsvilkår og kontrakter samt tidsplanen for NT's 23. udbud af flextrafik blev godkendt. Side 12 af 15

13 Kundetilfredshedsmåling og mystery shopping I foråret 2014 indgik NT en toårig aftale med Epinion om gennemførelse af kundeundersøgelser og mystery shopping i NT's busser og lokalbanetog. NT har i en lang årrække fået udført kundeundersøgelser, der bl.a. anvendes som en del af den bonusmodel, som er en del af kontrakten for hovedparten af NT's ruter. Tidligere blev kundeundersøgelsen udført af Jysk Analyse. Efter en proces med indhentning, præsentation og evaluering af tilbud, besluttede en arbejdsgruppe med repræsentanter for NT, entreprenørerne og chaufførerne at fortsætte arbejdet med Epinion. Kundeundersøgelsen bliver udført af interviewere med tablets, og dermed er resultaterne tilgængelige langt hurtigere end tidligere, hvor undersøgelsen blev udføre med papirskemaer, der blev scannet. På mødet blev dels det værktøj (sharepoint), som resultaterne præsenteres på overfor entreprenører, chauffører og NT's medarbejdere, dels de seneste resultater præsenteret. I aftalen med Epinion indgår også anvendelse af Mystery Shoppere, som skal anvendes til at få mere kvalitative inputs til forbedringer af driften og den generelle kundetilfredshed. at orienteringen tages til efterretning. Orienteringen blev taget til efterretning. På et kommende bestyrelsesmøde gøres status for arbejdet med at forbedre bussernes indeklima Markedsføringsplan 2015 NT's markedsføringsindsats består dels af tilbagevendende aktiviteter, dels af kampagner. De tilbagevendende aktiviteter er information og markedsføring i forbindelse med køreplansskifte, nye takster, sommerkørsel mv. Kampagner kan være promovering af tank-op aftaler på rejsekort (afledt af kundeanalysen juni 2014), flexselvbetjening (afledt af nye selvbetjeningsmuligheder på www og APP, for flexturs- og handicapkunder), Ungdomskort på APP osv. For hver af aktiviteterne udarbejdes kampagneplaner. I kampagneplanen tager vi stilling til hvorfor, hvor og hvordan, og ikke mindst hvad målet er med den enkelte kampagne. Ligeledes definerer vi, hvilke mediekanaler vi vil anvende. Side 13 af 15

14 Til mødet var fremsendt NT's markedsføringsplan 2015 samt en skabelon på kampagneplanlægning vedrørende Flexselvbetjening som eksempel. at orienteringen tages til efterretning. Orienteringen blev taget til efterretning Fra papir- til digitale køreplaner Kunder i den kollektive trafik er optaget af at få ordentlig information om deres rejse både når de planlægger rejsen, undervejs på rejsen og i forbindelse med uregelmæssigheder. De fleste danskere betragter det i dag som en selvfølge, at den kollektive transport er digitaliseret. De forventer at møde trafikinformationen i realtid på en række platforme: På mobiltelefon, nettet, skærme på stoppesteder og trafikknudepunkter osv. De forventer også, at deres elektroniske rejsekort fungerer godt og sikkert. Og de vil kunne få fat i deres øvrige billetter elektronisk der, hvor de er, og når de har brug for det. I 2015 digitaliserer vi NT's årsberetningen i samme ånd, som det er sket hos de øvrige trafikselskaber. Vores hjemmeside har fået et gevaldigt ansigtsløft med stor fokus på selvbetjening, og den udvikling fortsættes i Ungdomskortet kan snart fås på APP, og skolekortene bestilles hurtigt og elektronisk uden om NT. Digitaliseringen og selvbetjeningen er på dagsordenen og er essentiel i alle de kundevendte projekter, som vi arbejder/skal arbejde med i fremtiden. Tilbage er den trykte køreplan. Efterspørgslen er markant faldende. I 2014 producerede vi Aalborg-køreplaner og regionalkøreplaner. Desuden producerede vi sommerkøreplaner, der uddeles til turistkontorer, salgssteder og i enkelte busser. I 2015 ønsker administrationen at stoppe med at producere de trykte køreplaner dels for at spare ressourcer, dels for at sikre, at kunderne altid har adgang til opdaterede køreplaner via de digitale medier. Konkret foreslås, at regionalkøreplanen ikke længere trykkes, og NT vil gå i dialog med Aalborg Kommune om også at udfase den trykte Aalborg-køreplan. Oplysninger om bussernes afgangstider vil fortsat kunne fås på rejseplanen, herunder rejseplanens mobile platform, og på NT's hjemmeside, hvorfra køreplaner kan printes, hvis kunden ønsker det. at NT fra 2015 arbejder for at udfase de trykte køreplaner som beskrevet i dagsorden. Side 14 af 15

15 Det blev besluttet, at NT fra 2015 arbejder for at udfase de trykte køreplaner som beskrevet i dagsorden Meddelelser På mødet blev der orienteret om: Status for Aalborg Letbane Status for overtagelse af regionaltogstrafik Status for NT's stoppestedsprojekt Der afholdes strategiseminar for bestyrelse og suppleanter den 14. april 2015, kl (sted fastlægges senere) Eventuelt Kommende sager Godkendelse af køreplaner fra juni 2015 (marts) Hovedtal for regnskab 2014 (marts) Valg af tilbud ifm. bus- og flextrafikudbud (marts) Side 15 af 15

Indhold. Budgetopfølgning 2014, Økonomirapport 3-2014

Indhold. Budgetopfølgning 2014, Økonomirapport 3-2014 Budgetopfølgning 2014, Økonomirapport 3-2014 Økonomirapport 3-2014 udgør den tredje budgetopfølgning for 2014 på NT s Bus- og Flextrafik og indeholder derudover en prognose for hele året. Prognosen er

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014, kl. 10.00. Mødet afholdes i Aalborg Kongres og Kulturcenter med efterfølgende frokost i Papegøjehaven

Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014, kl. 10.00. Mødet afholdes i Aalborg Kongres og Kulturcenter med efterfølgende frokost i Papegøjehaven Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014, kl. 10.00 Mødet afholdes i Aalborg Kongres og Kulturcenter med efterfølgende frokost i Papegøjehaven Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat fra den

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 27. maj 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 27. maj 2015 0-101-2-09 11. juni 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 27. maj 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 6. februar 2015, kl. 9.00

Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 6. februar 2015, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 6. februar 2015, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 6. februar 2015

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014 Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014 27. maj 2014/OS Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll

Læs mere

Nordjyllands Trafikselskab juni 2011

Nordjyllands Trafikselskab juni 2011 Nordjyllands Trafikselskab juni 2011 Budgetopfølgning 2011 Økonomirapport, 1. kvartal 2011, incl. prognose for budgetåret Buskørsel / Samordnet kørsel Økonomirapporten for 1. kvartal udviser for buskørslen

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

Dagsorden. Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014. Mødet afholdes i forbindelse med studietur til Istanbul

Dagsorden. Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014. Mødet afholdes i forbindelse med studietur til Istanbul Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 Mødet afholdes i forbindelse med studietur til Istanbul Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere

Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016

Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016 0-101-2-09 14. juni 2016/OS Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen,

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 13. september 2013

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 13. september 2013 0-101-2-09 18. september 2013/OS Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 13. september 2013 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg i stedet for Birgitte Josefsen, Region Nordjylland

Læs mere

Budgetforslag 2016. Nordjyllands Trafikselskab Juni 2015. Side 1 af 50

Budgetforslag 2016. Nordjyllands Trafikselskab Juni 2015. Side 1 af 50 Budgetforslag 2016 Nordjyllands Trafikselskab Juni 2015 Side 1 af 50 Indhold Indhold... 2 Hovedtabel... 3 Forretningsområder... 4 Bustrafik... 4 Flextrafik... 5 TITSAM... 6 X Bus... 6 Forudsætninger/bemærkninger...

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 24. januar 2017

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 24. januar 2017 Referat Bestyrelsesmøde i NT den 24. januar 2017 0-101-2-09 30. januar 2017/OS Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg Kommune Otto Kjær Larsen i stedet for Svend Heiselberg, Region Nordjylland Jan Thorbøll

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 3.november 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014, kl. 13.00. Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R 3. sal, 9000 Aalborg

Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014, kl. 13.00. Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R 3. sal, 9000 Aalborg Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014, kl. 13.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R 3. sal, 9000 Aalborg Mødelokale 1 og 2 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat fra 25. april

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 28. februar 2014 Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Lars Holt, Jammerbugt kommune Morten Lem, Rebild

Læs mere

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 472.639.658 420.895.000

Læs mere

20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE

20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE 20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE DEN SAMLEDE REJSE DEN SAMLEDE REJSE 3 DEN SAMLEDE REJSE 4 5 DEN SAMLEDE REJSE, TEST DATA Test på data I Ringkøbing Skjern kommune 2 test, 1 med få skiftesteder, 1 mange skift.

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Bustrafik / Flextrafik Nordjyllands Trafikselskab - juni 2013

Bustrafik / Flextrafik Nordjyllands Trafikselskab - juni 2013 Juni 2013 Budgetforslag 2014 Bustrafik / Flextrafik Nordjyllands Trafikselskab - juni 2013 Side 1 af 35 Indhold Indhold... 2 Hovedtabel... 3 Budget 2014... 4 Bustrafik... 4 Flextrafik... 5 Forudsætninger/bemærkninger...

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014 29. april 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Folmer Hjort Kristensen i stedet for Daniel Nyboe

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 6. november 2015, kl. 9.00 12.00

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 6. november 2015, kl. 9.00 12.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 6. november 2015, kl. 9.00 12.00 Mødet afholdes hos Nordjyske Jernbaner A/S, Skydebanevej 1B, 9800 Hjørring og afsluttes med frokost Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3.

Referat. Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. Referat Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 14. november 2008 19. november

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

Møde i bestiller-arbejdsgruppe - referat af møde 28. april 2009

Møde i bestiller-arbejdsgruppe - referat af møde 28. april 2009 Nordjyllands Trafikselskab Møde i bestiller-arbejdsgruppe - referat af møde 28. april 2009 Jørn K. Kristensen Brønderslev Kommune jorn.k.kristensen@99454545.dk Orla Pedersen Frederikshavn Kommune orpe@frederikshavn.dk

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 25. marts 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 25. marts 2015 0-101-2-09 8. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 25. marts 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Billetkontrol Trafikselskabet Letbanesekretariatet Aarhus Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 396.826.573 462.536.000 469.492.000

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tidsplan for Midttrafiks budget

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Aarhus Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum

Referat fra Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 14-11-2014 06.31.00 1-00-3-10 Per Elbæk pel@midttrafik.dk 87 40 83 28 Referat fra Fagligt Forum Mødetids punkt Sted Mødedel tagere Afbud Dagsorden 29. oktober

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. november 2014

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. november 2014 0-101-2-09 27. november 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. november 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 18. marts 2016

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 18. marts 2016 0-101-2-09 5. april 2016/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 18. marts 2016 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Otto Kjær Larsen Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 04 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 04 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 3. november 2016 Frank Sjøgreen Kyhnauv 04 Estimat 3.2016 inklusiv trafiktal Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 3.2016 godkendes som

Læs mere

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik Nordisk Transportpolitisk Netværk 8. nov. 2016 Agenda Hvad er flextrafik? Flextur behovsstyret kollektiv trafik Den Samlede Rejse

Læs mere

Til Furesø Kommune. 08. februar Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Furesø Kommune. 08. februar Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Furesø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 06 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 22. juni 2017 Henrik Visborg Thune 06 Estimat 2017.2 inklusiv trafiktal Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 i 2017 godkendes som

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Bustrafik / Flextrafik Nordjyllands Trafikselskab - juni 2013

Bustrafik / Flextrafik Nordjyllands Trafikselskab - juni 2013 Juni 2014 Budgetforslag 2015 Bustrafik / Flextrafik Nordjyllands Trafikselskab - juni 2013 Side 1 af 39 Indhold Indhold... 2 Hovedtabel... 3 Budgetforslag 2015... 4 Bustrafik... 4 Flextrafik... 5 NT samlet...

Læs mere

Beslutningsprotokol for

Beslutningsprotokol for sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.00 efterfølgende temamøde Mads Nikolajsen og

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Herning Kommune Regnskab 2016 Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag

Læs mere

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ishøj Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Sorø Kommune. 08. februar Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Sorø Kommune. 08. februar Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Sorø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 27. maj 2016

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 27. maj 2016 0-101-2-09 31. maj 2016/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 27. maj 2016 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Jan Thorbøll Andersen, Mariagerfjord kommune

Læs mere

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni JWI 05 Økonomirapport.2 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.2 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE Baggrund Gode forbindelser til arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, skoler, kultur mv. er grundlæggende elementer til at skabe gode og attraktive

Læs mere

Forslag til Budget 2017-1. behandling

Forslag til Budget 2017-1. behandling Forslag til Budget - 1. behandling Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

Flextrafik i Nordjylland

Flextrafik i Nordjylland Flextrafik i Nordjylland En temperaturmåling og evaluering af Flextrafik-samarbejdet Oktober 2011 Aktiviteter Økonomisk kørselsanalyse Afsæt i gennemført kørsel over 15 måneder i Flextrafik-regi Besøg

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Frederikssund Kommune - Følgebrev

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Ballerup Kommune. 29. april Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ballerup Kommune. 29. april Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget 2017-2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Samsø Kommune Regnskab Budget Budget 2017, juni Budget 2017, september Difference

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Til Holbæk Kommune. 29. april Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Holbæk Kommune. 29. april Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Ringsted Kommune. 29. april Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ringsted Kommune. 29. april Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ringsted Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 4.812.074 4.523.393 4.494.000-29.393 Bus IT

Læs mere

at bestyrelsen tager orientering om udfasning af trykte køreplaner til efterretning.

at bestyrelsen tager orientering om udfasning af trykte køreplaner til efterretning. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 4. april 2013 Mads Lund Larsen 16 Proces for udfasning af trykte køreplaner Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering

Læs mere

FLEXTRAFIKPLAN FOR NORDJYLLAND 2013-16

FLEXTRAFIKPLAN FOR NORDJYLLAND 2013-16 FLEXTRAFIKPLAN FOR NORDJYLLAND 2013-16 Flextrafikplan for Nordjylland 2013-16 Baggrund for planen Organisering af planarbejdet Udgangspunktet for planen Indhold i planen Baggrund for planen Forretningsplan

Læs mere

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Esbjerg Kommune

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Esbjerg Kommune Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Esbjerg Kommune Busdrift Bus indtægter 32.519 29.673 2.846 10% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg

Læs mere

Tabel 1: Holbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Holbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Holbæk Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Studietur for Bestyrelsen 29.-30.

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Studietur for Bestyrelsen 29.-30. sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Studietur for Bestyrelsen 29.-30. juni 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udmøntning af besparelser i

Læs mere

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Varde Kommune

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Varde Kommune Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Varde Kommune Busdrift Bus indtægter 5.931 5.425 506 9% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg i bussen

Læs mere

Til Slagelse Kommune. 29. april Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Slagelse Kommune. 29. april Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Slagelse Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Gladsaxe Kommune. 08. februar Gladsaxe Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Gladsaxe Kommune. 08. februar Gladsaxe Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Gladsaxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Gladsaxe Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013.

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013. Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. maj 2012 Region Sjælland - Følgebrev til regnskab 2011

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

Albertslund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Albertslund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Albertslund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Albertslund Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 13.00 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev

Læs mere

Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev bestilt en uddybning af budgetforudsætningerne for Flextrafik.

Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev bestilt en uddybning af budgetforudsætningerne for Flextrafik. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Henrik Visborg Thune 04.2 Budgetforudsætninger for Flextrafik Sagsfremstilling: Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Faxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 J. nr. 50-04-06-1-11 Dato: 25. maj 2011 Indstilling At taksten for 2012 fastsættes ifølge takstnotatet. At forslag til Budget 2012 godkendes og

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 4. november 2016

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 4. november 2016 Referat Bestyrelsesmøde i NT den 4. november 2016 0-101-2-09 4. november 2016/OS Deltagere Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg Kommune Poul Erik Andreasen, Region Nordjylland

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Kalundborg Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Gribskov Kommune. 08. februar Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Gribskov Kommune. 08. februar Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 1. behandling Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde hos NT den 17. juni 2014

Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde hos NT den 17. juni 2014 23. juni 2014/OS Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde hos NT den 17. juni 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE MIDTTRAFIK OVERORDNEDE RESULTATER JULI 2016 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN BAGGRUND Midttrafik administrerer den kollektive trafik i Region Midtjylland og ønsker at få et indblik

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Aarhus Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000 472.527.000 (bilag 2) Indtægter -286.708.000-279.334.000-282.345.000

Læs mere

Til Roskilde Kommune. 29. april Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Roskilde Kommune. 29. april Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2015-2025 16. oktober 2014 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2015-2025 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2014-2024 21. november 2013 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2014-2024 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere