Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur"

Transkript

1 Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning på Optagelse.dk. - Hvis du er i tvivl om hvilken uddannelse du vil optages på, så henvend dig til Studievalg. - Du kan finde informationer vedrørende optagelseskrav på uddannelsesstedets hjemmeside. Hvis du er fyldt 18 år, kan du få en gratis digital signatur. Hent en digital signatur hos danid her: https://danid.dk/export/sites/dk.danid.oc/da/privat/ Er du bosat i Danmark, kan du benytte digital signatur ved ansøgning til kvote 1 og kvote 2. Hvis du ikke er bosat i Danmark kan du ikke ansøge ved hjælp af digital signatur. Benyt i stedet vejledningen, som omhandler at søge videregående uddannelse uden digital signatur. Du kan ikke søge digitalt til en videregående uddannelse som kvote 2 ansøger, hvis du ikke har afsluttet din adgangsgivende eksamen. Hvis du ikke bruger digital signatur, skal du læse vejledningen, som omhandler at søge videregående uddannelse uden digital signatur. Ansøgning med Digital signatur Hvis du bruger digital signatur, skal du ikke indsende ansøgningen med post, men sender den digitalt. Det er muligt at afbryde udfyldelsen af ansøgningen og genoptage den på et senere tidspunkt. Fra forsiden af Optagelse.dk vælger du Søg videregående uddannelse ved at klikke på den store røde pil. Figur 1. Forsiden af Optagelse.dk 1

2 På næste side vælger du Ansøg med login. Figur 2. Ansøgning, login siden Det første du ser, når du starter på ansøgningen, er siden med dine personlige oplysninger. 1.0 Redigering af personoplysninger Da du er logget ind med digital signatur, vil dine adresseoplysninger automatisk blive hentet fra CPR-registeret. Af hensyn til muligheden for eventuelt at kontakte dig, eller for at bekræfte modtagelsen af din ansøgning, er det vigtigt, at du også indtaster oplysninger om telefonnummer og mail-adresse, så der kan sendes en , der bekræfter at din signerede ansøgning er modtaget. Se Figur 3. 2

3 Figur 3. Personoplysningerne hentes automatisk, når du logger ind med digital signatur 3

4 2.0 Adgangsgrundlag Du vil under Adgangsgrundlag få vist en besked på skærmen(se Figur 4), hvis du har oplysninger liggende i eksamensdatabasen. Hvis disse oplysninger er tilstrækkelige, bliver de lagt ind som grund for dit adgangsgrundlag. Figur 4. Ved at klikke på knappen Vis udskrift fra eksamensdatabasen, kan du se om dit eksamensbevis er indberettet til eksamensdatabasen. Hvis dit eksamensbevis ikke kommer frem når du klikker denne knap, skal du eftersende en kopi af dit karakterbevis med postvæsnet. Hvis din adgangsgivende eksamen består af den række enkeltfag, kan du se hvilke der er indberettet til eksamensdatabasen og hvilke du skal eftersende med postvæsnet. 2.1 Valg af adgangsgrundlag Hvis der ikke blev fundet tilstrækkelige oplysninger i eksamensdatabasen, skal du nu vælge hvilken type dit adgangsgrundlag er. Hvis du har flere adgangsgivende eksamener, er det den første, der skal angives. Se eksemplet i figur 5. 4

5 Figur 4. Eksempel på adgangsgrundlag Dansk gymnasial eksamen Hvis du har en dansk gymnasial eksamen, skal du også ud for Adgangsgrundlag angive, hvilken slags eksamen du har. Hvis du forventer at tage eksamen til sommer, skal du vente med at udfylde ansøgningen indtil dit eksamensbevis lagt ind i eksamensdatabasen. Dette sker umiddelbart efter du har modtaget eksamensbeviset fra din skole. Hvis dit eksamensbevis ikke findes i eksamensdatabasen, så skal du eftersende en kopi af dit eksamensbevis til uddannelsesstedet, hvor du søger. Som hovedregel vil dit eksamensbevis være i eksamensdatabasen, hvis du har taget din eksamen efter Optagelse til de videregående uddannelser foregår på grundlag af karakterer udtrykt i 7- trins-skalaen. Derfor omregnes gennemsnitskarakteren fra 13 til 7-trins-skalaen. Se nærmere herom i Fra 13 skala til 7-trins-skala. 5

6 Erhvervsuddannelse (EUD) Anfør hvilket år du blev færdig. Du skal huske at eftersende en kopi af dit Svendebrev eller Eksamensbevis når du sender ansøgningen digitalt. Udenlandsk eksamen Du skal anføre det fulde navn på din eksamen, og det land du har eksamenen fra. Du kan se mere om bedømmelsen af udenlandske eksamener i forhold til optagelse på danske videregående uddannelser på Udenlandske eksamener. Kopi af eksamensbeviset, og vurderingen af det, skal eftersendes, når du sender ansøgningen digitalt. Andet adgangsgrundlag Et andet adgangsgrundlag kan eksempelvis være nogle hf-fag kombineret med relevant erhvervserfaring. Ingen adgangsgivende eksamen Du søger om dispensation fra adgangskravene i relation til din konkrete ansøgning. Dette gælder dog ikke til de uddannelser hvor adgangsgrundlaget alene er en bestået optagelsesprøve (fx Journalistuddannelsen på Danmarks Mediehøjskole) Bonus for tidlig studiestart(2 års regelen) Hvis din studentereksamen er mindre end 2 år gammel altså er fra 2008 eller senere vil du få justeret dit eksamensgennemsnit. Justeringen af eksamensgennemsnittet foretages ved at multiplicere det opnåede eksamensgennemsnit efter 7-trins-skalaen med 1,08. Gennemsnittet beregnes med 1 decimal. Det er muligt at få dispensation fra 2 års reglen, hvis man er lovligt undskyldt, som fx aftjening af værnepligt, sygdom eller lignende. Hvis du mener, at du er berettiget til dispensation fra 2 års reglen, så skal du sætte et flueben ud for Dispensation fra 2 års reglen (se figur 5). Husk at sende dokumentation vedrørende dispensationen til uddannelsesinstitutionen, hvor du søger. Da du søger med digital signatur, så skal dokumentationen eftersendes til uddannelsesinstitutionen. 2.2 Evt. tidligere optagelse på videregående uddannelse Er du eller har du tidligere været optaget på en videregående uddannelse(r) uden at fuldføre, skal du her angive hvor mange. Hvis du 2 gange tidligere har været optaget på en videregående uddannelse uden at have fuldført, kan du kun optages på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser (den såkaldte 3. gangs regel). Hvis du har en kandidatuddannelse, kan du kun optages på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser (den såkaldte kandidatregel). Du bør undersøge kvote 2-kriterierne for de uddannelser, du vil søge ind på. Da det er ikke alle steder, hvor ovenstående kriterier er grundlaget for vurderingen i kvote Beståede dele af en videregående uddannelse Du skal udfylde punktet, hvis du har bestået dele af en videregående uddannelse. Oplysningerne kan indgå i bedømmelsen af din ansøgning, hvis du søger i kvote 2. Der skal angives hvilke fag, prøver eller eksaminer, du har bestået eller forventer at bestå. 6

7 2.4 Beståede prøver Kvote 1-ansøgere skal her anføre evt. supplerende kurser ud over den adgangsgivende eksamen. Felterne skal kun udfyldes, hvis kurserne er påkrævet i forhold til et eller flere af uddannelsesønskerne. Kvote 2-ansøgere skal anføre samtlige kurser, der ønskes taget i betragtning ved vurdering af ansøgningen, ud over hvad der er indeholdt i den adgangsgivende eksamen. Under Type anføres f.eks. GSK, enkeltfag, FA, FUA, edb-ass., enkeltkurser, tx, EU-grundfag, tf-/værkstedskurser, fagskole, folkeuniversitet, studieskole. Under Niveau anføres f.eks. A, B, C, fællesfag, tilvalg, højt niveau, mellemniveau og lign. 2.3 Erhvervserfaring Erhvervserfaring vurderes (i kvote 2) af det enkelte uddannelsessted, og dokumentation i kopi skal typisk vedlægges ansøgningen. På uddannelsesstedets hjemmeside, kan du få nærmere oplysning om, hvilke krav der stilles, og hvilke aktiviteter der bliver lagt vægt på. 2.4 Andre aktiviteter Anfør andre aktiviteter, som du ønsker, skal indgå i vurderingen af din ansøgning i kvote 2. Husk at alt det du anfører her, skal typisk dokumenteres. Dokumentationen skal eftersendes til uddannelsesinstitutionen. På uddannelsesstedets hjemmeside, kan du få nærmere oplysning om, hvilke krav, der stilles, og hvilke aktiviteter, der bliver lagt vægt på. 2.5 Højskoleophold, daghøjskole- og husholdningsskolekurser Anfør navn på skoler, perioder og antal måneder, som du ønsker, skal indgå i vurderingen af din ansøgning i kvote 2. Husk at alt det du anfører her, skal typisk dokumenteres. Dokumentationen skal eftersendes til uddannelsesinstitutionen. På uddannelsesstedets hjemmeside, kan du få nærmere oplysning om, hvilke krav, der stilles, og hvilke aktiviteter, der bliver lagt vægt på. 2.6 Udlandsophold Anfør land, hvad du foretog dig i landet, periode og antal måneder, som du ønsker skal indgå i vurderingen af din ansøgning i kvote 2. Husk at alt det du anfører her, skal typisk dokumenteres. Dokumentationen skal eftersendes til uddannelsesinstitutionen. På uddannelsesstedets hjemmeside, kan du få nærmere oplysning om, hvilke krav, der stilles, og hvilke aktiviteter, der bliver lagt vægt på. 7

8 3.0 Uddannelsesvalg Du kan angive dine uddannelsesvalg ved at klikke gå ind i fanebladet Uddannelsesvalg. Figur 6. Uddannelsesvalg Her kan du angive dine uddannelsesønsker i prioriteret rækkefølge. Her kan du søge en uddannelse frem ved hjælp af dropdown menuerne Region, Sprog, Grupper efter, Uddannelsestype og Uddannelsesområde eller du kan bruge søge feltet til at søge efter den ønskede uddannelse. Søg så vidt muligt på uddannelsens eksakte navn, da en generel term indenfor området ikke nødvendigvis indgår i uddannelsens navn. Hvis du fx vil søge ind på Medialogi på Aalborg Universitet, så kan du søge uddannelsen frem ved at sætte Region = Region Nordjylland og Sprog =Alle og Uddannelsestype = universitetsuddannelse og Uddannelsesområde = Naturvidenskabelige uddannelser Se figur 7. Dropdown menuen Grupper efter styrer om du vil have uddannelserne sorteret efter uddannelsesnavn eller om du vil have uddannelserne sorteret efter hvilken uddannelsesinstitution uddannelsen foregår på. Tryk herefter på Vis uddannelser du får herefter vist et skærmbillede som det på figur 7. 8

9 Figur 7. Du skal folde uddannelsen ud ved at trykke på til venstre for den ønskede uddannelse. I eksemplet her har vi valgt Medialogi. Når uddannelsen er foldet ud, så ser den ud som vist på figur 8. 9

10 Figur 8. Inden du trykker på Tilføj, så skal du tage stilling til et par ting. 3.1 Stand by Når du søger om optagelse, kan du også søge en standby plads. For at undgå tomme pladser på studierne har uddannelsesinstitutionerne en venteliste med ansøgere, der kan springe til med kort varsel. Det kaldes standby pladser. Uddannelsesinstitutionerne giver standby pladser til ansøgere, der har søgt om dette, og som har en kvotient lige under det, der kræves for at blive optaget. Får du en standby plads den 30. juli 2010, står du på venteliste og kan frem til den 17. august 2010 få tilbudt en studieplads med studiestart den 1. september. Bliver du ikke tilbudt en studieplads samme år via dit standby, ændres standby pladsen til et tilsagn om optagelse på uddannelsen året efter. Det betyder, at du er sikker på en studieplads, hvis du søger optagelse på uddannelsen ved næste års optagelse. 10

11 Bliver du tilbudt en studieplads i standby perioden, dvs. inden den 17. august, og siger nej tak til pladsen, får du ikke ændret din standby plads til et tilsagn. Bemærk at du kun kan søge standby samtidig med, at du søger om optagelse. Du kan altså ikke blot reservere en studieplads til næste år. Før du søger en standby plads, skal du overveje, om du ønsker at begynde på en uddannelse allerede i år, eller om du er villig til at vente til næste år. Du skal også tage stilling til, om du faktisk ønsker at stå standby indtil den 17. august. Hvis du får en standby plads, bliver du ikke optaget på en lavere prioriteret uddannelse, selvom du opfylder betingelserne for at blive optaget. Har du fået tilsagn ved optagelsen 2009, skal du være opmærksom på, at du skal opfylde de områdespecifikke og uddannelsesspecifikke adgangskrav for Det kan derfor blive nødvendigt for dig at supplere til de krævede niveauer for at kunne gøre brug af dit tilsagn. 3.2 Tilsagn Hvis du har fået tilsagn om optagelse fx i form af en standby plads fra sidste år, så kan du angive det her. Husk at vedlægge dokumentation for dette. 3.3 Har du en adgangsgivende eksamen Har du ikke en adgangsgivende eksamen, og hvis uddannelsen kræver dette, skal du søge en "særlig tilladelse". En ansøgning om særlig tilladelse sendes til uddannelsesinstitutionen i god til inden kvote 2 fristens udløb den 15. marts, således at uddannelsesinstitutionen kan svare i god tid inden den 15. marts. En ansøgning om særlig tilladelse er ikke det samme som en ansøgning om optagelse. Hvis du har fået en særlig tilladelse, så kan du søge om optagelse med særlig tilladelse, husk at vedlægge dokumentation om særlig tilladelse til din ansøgning om optagelse. 3.4 Dispensation Her kan du søge dispensation for de specifikke adgangskrav og adgangsreguleringsreglerne. 3.5 Husk, at trykke på Tilføj Husk at trykke på Tilføj for at tilføje uddannelsesønsket til din prioriteringsliste. Når du har tilføjet alle dine uddannelsesønsker til din prioriteringsliste skal du nederst på siden trykke på Gem og fortsæt. 11

12 4.0 Afslut ansøgning Når du under Uddannelsesvalg har trykket på Gem og fortsæt, så kommer du til punkt 4 Afslut ansøgning Figur 9. Nu kan du, som vist i figur 9, vælge imellem at underskrive ansøgningen med din digitale signatur eller du kan vælge at printe ansøgningen ud og derefter sende ansøgningen til det eller de steder, hvor du vil søge ind. 4.1 Brug Digital Signatur Hvis du vælger at underskrive din ansøgning med din digitale signatur, så skal du trykke på Signer ansøgning, se figur 9. Du får herefter mulighed for at underskrive din ansøgning med din digitale signatur, se figur 10. Du skal dog være opmærksom på, at selvom du sender din ansøgning elektronisk, så kan der være behov for at du eftersender dokumentation til det uddannelsessted du søger hen til. Det kunne fx være en kopi af dit eksamensbevis, hvis du har bestået din adgangsgivende eksamen inden

13 Figur Udskriv ansøgningen Hvis du ikke vil signere din ansøgning med din digitale signatur, så kan du nu udskrive din ansøgning. Det gør du ved at trykke på Udskriv ansøgningen, se figur 9. Du kan også printe din ansøgning for at gemme den som kopi. Du skal nu sende en ansøgning til de steder, hvor du vil søge ind og du skal sende prioriteringsskemaet til det uddannelsessted som du har valgt som 1. prioritet. Husk at vedlægge al relevant dokumentation. 13

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning på

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Dette er en vejledning i, hvordan du skal udfylde ansøgningsskemaet. Læs den grundigt, inden du udfylder skemaerne. Der er ansøgningsskemaer i hæftet, svarende

Læs mere

Videregående uddannelser. Du kan søge om optagelse. elektronisk på www.optagelse.dk. Ansøgningsskemaer og vejledning. Den Koordinerede Tilmelding

Videregående uddannelser. Du kan søge om optagelse. elektronisk på www.optagelse.dk. Ansøgningsskemaer og vejledning. Den Koordinerede Tilmelding Videregående uddannelser 2012 Du kan søge om optagelse elektronisk på www.optagelse.dk Ansøgningsskemaer og vejledning Den Koordinerede Tilmelding Indholdsfortegnelse Oplysning fra ministeriet 3 Hvor får

Læs mere

Miniguide. - optagelse på videregående uddannelser 2012

Miniguide. - optagelse på videregående uddannelser 2012 Miniguide - optagelse på videregående uddannelser 2012 Adgangskvotient: Hvis en uddannelse får flere ansøgere, end der er pladser til, vil den få en adgangskvotient. Adgangskvotienten er det karaktergennemsnit,

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever UNI C UNI C, 03.02.2011 Indhold 1 Kom godt i gang... 5 1.1 Start

Læs mere

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING Login til STADS-DANS: www.stadsdans.aau.dk Et godt tip Tryk på F11 for at få STADS-DANS til at fylde hele skærmen. FANEBLADENE Den side, du starter på, når du er logget

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014

ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014 ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014 1 VELKOMMEN Er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke, hjerne og krop? Og som udvikler dig til en

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2014 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2015 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en 2-faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i Russisk eller Religionsvidenskab - Vinteroptag Hvis din bacheloruddannelse er blevet forlænget med et

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om adgang ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus BEK nr 159 af 21/02/2007 (Gældende) LOV Nr. 319 af 16/05/1990 LBK Nr. 889 af 21/09/2000 Lovgivning som

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

Indsend alle sæt ansøgningsmaterialer (jf. ovenfor) i en A4-kuvert mærket Ansøgning om optagelse på IT-Universitetet til:

Indsend alle sæt ansøgningsmaterialer (jf. ovenfor) i en A4-kuvert mærket Ansøgning om optagelse på IT-Universitetet til: Side 1 af 7 Sådan søger du Udfyld ansøgningsskemaet i overensstemmelse med nedenstående udfyldningsvejledning (side 3). Du kan printe ansøgningsskemaet ud og udfylde det i hånden eller på skrivemaskine,

Læs mere

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Særligt om krav til ansøgernes kundskaber i dansk og i engelsk... 2 Regler

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Denne vejledning er primært for dig, som er fyldt 30 år, ikke medlem af en a-kasse og som ønsker at søge om kontanthjælp. Vejledningen gælder dog

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere