BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse vedrørende tilfredsheden blandt brugerne af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE 2013. Spørgeskemaundersøgelse vedrørende tilfredsheden blandt brugerne af www.sindnet.dk"

Transkript

1 BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE 2013 Spørgeskemaundersøgelse vedrørende tilfredsheden blandt brugerne af Udarbejdet af: Majbritt Bang Andersen Cand.scient.soc

2 Rapporten kan downloades på: 1

3 Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Spørgeskemaundersøgelse vedrørende tilfredsheden blandt brugerne af FORORD I 1997 tog jeg initiativ til oprettelsen af et virtuelt mødested målrettet sindslidende. Baggrunden for dette initiativ, kan I læse meget mere om i rapportens første del, hvor Sindnet-projektet præsenteres. Dengang oplevede jeg, at der var et stort behov for et fristed, hvor mennesker med psykisk sårbarhed kunne mødes - uden at skulle bekymre sig om fordomme om sindslidelser mv. Denne undersøgelse viser, at dette behov stadig findes. Med et ønske om at opnå viden om, hvordan Sindnet i dag opleves af den generelle bruger, samt hvor der eventuelt er rum til forbedring, besluttede jeg som projektleder i foråret 2013, at der skulle gennemføres en undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne. Der blev efterfølgende engageret en ekstern konsulent til at forestå denne undersøgelse og med indeværende rapport formidles nu resultaterne. Helt overordnet kan jeg konstatere, at der blandt brugerne af Sindnet hersker en generel tilfredshed med siden, og jeg er meget taknemmelig for de mange rosende ord, som brugerne gennem denne undersøgelse har givet os med på vejen. Det er dejligt at høre, at Sindnet har kunnet bidrage positivt til deres liv. Men samtidig må jeg også tage til efterretning, at nogle af sidens funktioner ikke anvendes i så udpræget en grad eller ikke lever op til det tilfredshedsniveau, som man kunne ønske sig. I den kommende tid vil jeg derfor se nærmere på rapportens konklusioner og anbefalinger og med afsæt i disse søge at udvikle tiltag, der kan imødekomme brugernes ønsker til forbedringer af Sindnet. Og med disse ord vil jeg blot ønske alle rigtig god læselyst! På vegne af Sindnet Claus Antony Bang Andersen Projektleder 2

4 Rapportens indhold Forord... 2 Præsentation af Sindnet... 4 Hvad er Sindnet?... 4 Baggrunden for initiativet til Sindnet... 4 Driften af Sindnet... 5 Sindnet tager prisen... 5 Den metodiske tilgang til undersøgelsen... 7 Analyse... 8 Om brugerne af Sindnet... 8 Brugen af Sindnet og sidens forskellige funktioner Tilfredsheden med Sindnet og sidens forskellige funktioner Brugernes mening om Sindnets forbedringspotentiale Konklusioner og anbefalinger Bilag Skærmbilleder af udvalgte funktioner på Sindnet Det elektroniske spørgeskema Datatabeller

5 PRÆSENTATION AF SINDNET I det følgende beskrives initiativet Sindnet. Sindnet er en forkortelse af Sindslidendes Netværk og findes på I daglig tale går initiativet dog primært under betegnelsen Sindnet, som også er den betegnelse, der anvendes i indeværende rapport. Hvad er Sindnet? Sindnet er et brugernetværk for mennesker med psykisk sårbarhed. Formålet med initiativet er at tilbyde et fristed med mulighed for at møde ligestillede og opbygge sociale relationer på og uden for internettet. Det overordnede mål med Sindnet er at give målgruppen tryghed og en base med mulighed for at socialisere sig blandt andre, når tid og energi er til det. En af de største fordele ved Sindnet er, at hjemmesiden aldrig holder lukket, og at det enkelte medlem derfor kan opsøge kontakt til andre uden for det offentlige systems åbningstid. Sindnet gør det endvidere muligt for mennesker med social fobi eller andre former for angst at bryde med den ensomhed og isolation, der ofte følger med, når man som psykisk sårbar har svært ved at forlade sit eget hjem. Baggrunden for initiativet til Sindnet De grundlæggende idéer til Sindnet opstod i 1997, hvor initiativtager til og projektleder af Sindnet Claus Antony Bang Andersen erfarede, at der var behov for et fristed for psykisk sårbare på internettet. Som nydiagnosticeret oplevede Claus selv at føle sig afskåret fra andre, ensom og alene med sin sygdom og de mange tanker og spørgsmål, der fulgte med den psykiatriske diagnose. Som mange andre, oplevede Claus at miste sit sociale netværk, da sygdommen brød ud, og han savnede ofte ligestillede, som selv kendte til det at være ramt af psykisk sårbarhed. Men det kan af forskellige årsager ofte være svært at bryde med den isolation, der af mange opleves at ledsage en psykiatrisk diagnose. For nogen kan social omgang pludselig virke angstprovokerende, og man kan opleve sig stigmatiseret og mødt med fordomme. Og netop et sted, hvor fordomme og manglende forståelse ikke dominerer mødet med andre og dermed ikke sætter begrænsninger i forhold til at opbygge sociale relationer, har vist sig - og viser sig fortsat - at imødekomme et behov hos målgruppen. På et gennemsnitligt år opretter mellem 700 og 900 personer et gratis medlemskab på hjemmesiden. Nogle er gengangere fra tidligere, som har holdt en pause, mens andre først lige har stiftet bekendtskab med hjemmesiden. Sindnet bruges til forskellige formål som for eksempel: Netværksdannelse Chat og kommunikation Oplysning om aktiviteter og arrangementer At finde en kæreste eller god ven 4

6 Nyheder og info om politik med relation til psykiatrien At bryde med isolation og ensomhed Hjælp til selvhjælp Anonym rådgivning At finde en, man kan betro sig til Finde støtte til praktiske gøremål. Driften af Sindnet Sindnet drives af frivillige, der på hver deres måde hjælper og bidrager til udførelse af hjemmesiden. Herunder foretages der omfattende administration, hvor alt indhold skal kontrolleres, og eventuelle konflikter mellem brugere af hjemmesiden afværges. Hovedparten af de frivillige har selv haft udfordringer i form af psykisk sårbarhed, enten på egen krop eller hos pårørende. I lang tid blev samtlige udgifter for driften af Sindnet dækket af initiativtageren selv. Af udgifter i projektet kan nævnes serverdrift, hvor der betales for kapacitet, trafik på hjemmesiden og nødvendig vedligeholdelse af soft- og hardware. Der er indkøb af software, udvikling af funktioner samt design og tryk af folder, flyers, posters og porto til distribution af disse. Og udgifter til markedsføring via sociale og trykte medier etc. Siden 2006 er det dog lykkes at afholde flere udgifter via støtte. Gennem tiden har Sindnet således modtaget støtte fra bl.a. private donationer, tilskud fra Aarhus Kommune, legater fra Jyske Banks Almennyttige Fond, Sindslidendes Fond, Grundfos samt tilskud fra Socialministeriets PUF-pulje. Fundraising udgør således også en ikke-ubetydelig administrativ opgave. At Sindnet udgør et positivt projekt, der imødekommer et stort behov hos målgruppen, anerkendes for eksempel ved de økonomiske midler, som projektet modtager og gennem den omtale og ros, projektet over de seneste år har modtaget i blandt andet medier som Århus Onsdag, Jyllandsposten, Hus Forbi, Socialpædagogen og Århus Stiftstidende. Sindnet tager prisen I 2012 modtog initiativtageren og Sindnet den største anerkendelse hidtil, idet initiativtager og projektleder Claus Antony Bang Andersen blev nomineret til - og efterfølgende vandt - Aarhus Kommunes Handicappris. Claus vandt prisen for hans initiativer med hjemmesiden, der styrker kommunikation og nytænkning. Prisen blev overrakt af borgmester Jacob Bundsgaard med ordene: Claus har gjort en fantastisk indsats for en anonym gruppe, og vist hvordan Internettet kan bruges som en god start på kommunikation mellem sindslidende. Borgmester Jacob Bundsgaard overrakte Claus Antony Bang Andersen prisen. 5

7 Initiativtager hædret for Sindnet med Aarhus Kommunes Handicappris

8 DEN METODISKE TILGANG TIL UNDERSØGELSEN Denne brugertilfredshedsundersøgelse baserer sig på spørgeskemadata indsamlet gennem et elektronisk spørgeskema på Dataindsamlingen er foregået således, at alle de brugere, der har ønsket at logge sig på deres respektive profiler i dataindsamlingsperioden fra 5. august 2013 til 15. august 2013, er blevet præsenteret for et elektronisk spørgeskema. Spørgeskemaet har omfattet i alt 11 spørgsmål vedr. karakteristika ved brugeren, hyppigheden af brugen af Sindnet og sidens forskellige funktioner, tilfredsheden med Sindnet og sidens forskellige funktioner samt brugerens forslag til forbedring af siden og dens funktioner. Spørgsmålene fremstår i deres fulde ordlyd i kopien af det elektroniske spørgeskema, der findes i rapportens bilagssektion. Da det som beskrevet ovenfor ikke har været muligt at fravælge besvarelse af spørgeskemaet, hvis man har villet bruge hjemmesiden i undersøgelsesperioden, udgør undersøgelsen en såkaldt tværsnitsanalyse med deltagelse af samtlige aktive brugere i den angivne periode. Der er indkommet i alt 249 besvarelser, hvoraf 7 skemaer ikke var udfyldt seriøst, hvorfor de er frasorteret forud for databehandlingen. Ligeledes er én bruger efter særlig henvendelse blev fritaget for besvarelse grundet handicap. Analysen baserer sig således på i alt 241 respondenters spørgeskemabesvarelser. På et tilfældigt døgn i august 2013 brugte i alt 156 forskellige brugere Sindnet. Med forbehold for, at flere brugere er gengangere fra dag til dag, var forventningen til antal besvarelser dog højere, end det faktisk indkomne. Det er ikke umiddelbart muligt at sige, hvorledes det reelle antal brugere i dataindsamlingsperioden tegner sig, men det formodes, at nogle brugere har fravalgt at besvare spørgeskemaet ved at undgå log-on, mens andre brugere måske ikke har været aktive i perioden, der uheldigvis har været sammenfaldende med den typiske sommerferieperiode. De indsamlede kvantitative data er behandlet og opgjort som frekvenstabeller, der alle kan ses i bilagssektionen. Tabellerne er blevet brugt til at opstille diagrammer, der visuelt illustrerer respondenternes besvarelser. Heroverfor er de kvalitative data (fra de to åbne spørgsmål 8 og 11) kategoriseret og udvalgte citater er inddraget i analysen. Der er indhentet supplerende statistik fra Sindnet, eksempelvis med henblik på at sammenligne fordelinger blandt respondenternes svar med fordelingerne for samtlige brugere af Sindnet. Dette gælder især i forhold til respondenternes karakteristika med det mål for øje at kunne vurdere, i hvilken udstrækning de kan anskues som repræsentative for den samlede brugergruppe. Som første afsnit i analysen viser, ligner både den kønsmæssige og den aldersmæssige fordeling blandt undersøgelsens respondenter tilnærmelsesvis fordelingen blandt samtlige brugere af Sindnet. I denne henseende vurderes respondentgruppen umiddelbart at være repræsentativ for brugergruppen, og resultaterne antages således at være generalisérbare. Det er dog vigtigt at have in mente, at undersøgelsen - som mange andre spørgeskemaundersøgelser - begrænser sig til at tegne et øjebliksbillede af de nuværende brugeres oplevelse af Sindnet, som initiativet fremstår og fungerer netop nu. 7

9 ANALYSE I det følgende præsenteres og analyseres de indsamlede data. Dette sker gennem de fire underafsnit; Om brugerne af Sindnet, Brugen af Sindnet og sidens forskellige funktioner, Tilfredsheden med Sindnet og sidens forskellige funktioner samt Brugernes mening om Sindnets forbedringspotentiale. Om brugerne af Sindnet I spørgeskemaet er der spurgt ind til en række karakteristika ved respondenterne, herunder deres køn, alder samt hvor længe de har været brugere af Sindnet. Diagram 1: Kønsfordelingen blandt respondenterne overfor samtlige brugere Kønsfordelingen Kvinder Mænd 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Respondenter Samtlige brugere Kilde til diagram 1 er tabellerne 1 og 2 i bilagssektionen. Som det fremgår af diagram 1 er kønsfordelingen blandt undersøgelsens respondenter 43,5 % kvinder overfor 56,5 % mænd. Pr. 15. august 2013 viser den generelle statistik fra Sindnet, at der findes i alt profiler på siden. Disse fordeler sig på 46,8 % kvinder (2.039) og 53,2 % mænd (2.315). Den kønsmæssige fordeling blandt undersøgelsens respondenter vurderes således tilnærmelsesvis at afspejle den kønsmæssige fordeling blandt Sindnets brugere i øvrigt. På samme vis afspejler aldersfordelingen blandt respondenterne også den aldersfordeling, der gælder for Sindnets samlede brugergruppe. Som det fremgår af de procentvise fordelinger i alderskategorierne i følgende diagram 2, befinder langt hovedparten af både respondenterne og Sindnets samlede brugergruppe sig i 20 erne (ca. en tredjedel), 30 erne (ca. en tredjedel) og i 40 erne (ca. en femtedel). 8

10 Diagram 2: Aldersfordelingen blandt respondenterne Aldersfordeling Respondenter Samtlige brugere 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% år år år år år år år 80 år eller derover Kilde til diagram 2 er tabellerne 3 og 4 i bilagssektionen. Herudover viser diagram 2, at Sindnet har en lille brugergruppe blandt de årige og de årige. Disse grupper er dog begge underrepræsenteret i denne undersøgelse. Diagram 3: Fordeling af hvorvidt respondenterne er erfarne/nye brugere Brugernes erfaringsniveau Procent 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Erfaren bruger Ny bruger (oprettet inden for 1 måned) Kilde til diagram 3 er tabel 7 i bilagssektionen. 9

11 Respondenternes erfaringsniveau fremgår af diagram 3. Dette diagram viser, at de brugere, der har deltaget i undersøgelsen, primært kan karakteriseres som værende erfarne brugere, idet de har haft deres profil på Sindnet i minimum én måned. Erfaringsniveauet har selvfølgelig betydning, da det siger noget om, at brugerne har haft lejlighed til at afprøve, opnå fortrolighed med samt danne sig en mening om sidens forskellige funktioner. Vi må ud fra fordelingen i diagram 3 formode, at de indkomne besvarelser bygger på et rimeligt kendskab til sidens funktioner. Diagram 4: Fordeling af hvor længe respondenterne har været brugere Har været bruger af Sindnet siden Procent 25% 20% 15% 10% 5% 0% Før Kilde til diagram 4 er tabel 5 i bilagssektionen. Sindnet har fremstået i sin nuværende form siden Der er i spørgeskemaet spurgt ind til, hvor længe respondenterne har haft deres profil på siden, og i svarmulighederne er der sondret mellem, hvorvidt profilen er oprettet før eller efter 2006 eller hvilket år herefter. Diagram 4 ovenfor viser, at der er stor variation i, hvor længe de, der har deltaget i undersøgelsen, har været brugere af Sindnet. Omkring 10 % har haft deres profil i mere end 8 år, mens godt 20 % har oprettet den indenfor det seneste år. Omkring halvdelen af respondenterne har oprettet deres profil indenfor de seneste 3 år. Det vurderes således, at deltagerne overvejende har været brugere i et tidsrum, som giver dem gode forudsætninger for at have indgående kendskab til Sindnet og sidens funktioner. Brugen af Sindnet og sidens forskellige funktioner Med dette analyseafsnit sættes fokus på, i hvilket omfang brugerne benytter sig af Sindnet. I denne sammenhæng belyses med hvilket primært formål Sindnet benyttes af brugerne, samt hvor ofte brugerne benytter Sindnets forskellige funktioner. 10

12 Diagram 5: Fordeling af hvor ofte respondenterne benytter Sindnet Hyppigheden af brugen af Sindnet 35% Procent 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Dagligt 1-5 gange om ugen 1-10 gange om måneden Sjældnere end 10 gange om måneden Kilde til diagram 5 er tabel 6 i bilagssektionen. Det ovenfor viste diagram 5 demonstrerer, hvor hyppigt respondenterne har tilkendegivet, at de bruger Sindnet. Heraf fremgår det, at 31,5 % bruger siden dagligt, mens 32,8 % bruger siden 1-5 gange om ugen. Heroverfor bruger 21,2 % siden 1-10 gange om måneden, mens 14,5 % angiver at bruge siden sjældnere end 10 gange om måneden. Det kan således konstateres, at omkring to tredjedele af de adspurgte brugere enten bruger Sindnet på daglig basis eller op til 5 gange om ugen. Sindnet kan af brugerne benyttes til forskellige formål. Sindnet kan bruges til 1) at søge nye ven- eller bekendtskaber, 2) som datingside til at finde en kæreste, 3) som et mødested for ligestillede, 4) som chatrum, hvor man kan skrive sammen med og hygge sig med andre, 5) som et sted at søge råd og vejledning ved andre i samme situation som en selv, 6) et sted, hvor man kan støtte andre eller 7) som et sted, hvor man selv kan søge støtte og trøst, når man har behov for det. I spørgeskemaet er der spurgt ind til, hvorvidt brugere benytter Sindnet med afsæt i de forskellige formål, og fordelingerne af brugernes besvarelser fremgår af diagram 6 i det følgende. Dette diagram viser, at Sindnet især benyttes med formålene at søge og indgå i venskaber eller opnå kontakt med ligestillede samt at chatte og hygge sig med disse. I mindre grad (men dog stadig med tilslutning af omkring halvdelen af brugerne) benyttes Sindnet til dating/at søge kæreste eller som et sted, hvor man kan søge støtte og trøst. At Sindnet især benyttes med fokus på at møde venner og ligestillede, bekræfter, at siden fortsat lever op til den intention, som initiativtageren til Sindnet havde, da hjemmesiden først blev etableret tilbage i

13 Diagram 6: Fordelingen af primære formål med brugen af Sindnet Primære formål med brugen af Sindnet Ja Nej 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Venskaber Kærlighed Ligestillede Chat og hygge Rådgivning Jeg støtter andre Søger støtte og trøst Kilde til diagram 6 er tabel 11 i bilagssektionen. Som beskrevet tidligere rummer Sindnet en række forskellige funktioner, og i spørgeskemaet er der spurgt ind i til, i hvilken udstrækning brugerne benytter sig af disse forskellige funktioner. Resultatet heraf fremgår af diagram 7 i det følgende. Brevkassen (a) er en funktion, som langt de fleste (73,0 %) angiver sjældent eller aldrig at benytte, mens 13,3 % angiver at benytte funktionen månedligt. Det ligger givetvis i funktionens natur, at man typisk ikke vil benytte sig af denne på fx daglig basis, da man jo skal have eksempelvis en problematik, en undren eller et spørgsmål for at kunne drage direkte nytte af funktionen. Man kan dog også benytte sig af brevkassen på en mere indirekte facon ved at læse de spørgsmål, som andre har stillet, og de tilhørende svar. Det skal her bemærkes, at man ikke behøver at have en profil på Sindnet for at kunne benytte sig af brevkassen, der derimod er åben for alle brugere af internettet. Brevkassen har således potentielt en langt større brugergruppe, end den der er repræsenteret i indeværende undersøgelse Sindnet har en chatfunktion (b). Chatten gør det muligt at opsøge kontakt på alle tider af døgnet. Medlemmerne benytter den fx, hvis de føler sig ensomme, men også hvis de har behov for hyggeligt samvær og samtaler med ligeværdige. Chatten er åben hele døgnet, så det er muligt at opsøge kontakten, når man har behov for det. Sindnets chatfunktion udgør sidens næstmest anvendte funktion, idet kun 44,0 % angiver sjældent eller aldrig at bruge den. Samtidig er chatten også den funktion, der af flest (16,1 %) anvendes på daglig basis, mens den benyttes ugentligt af 19,1 % og månedligt af 20,3 %. På Sindnet findes et internt mailsystem (c), hvormed der kan sendes og modtages mails brugerne imellem. Mailsystemet udgør den mest anvendte funktion, som bruges dagligt af 12,9 %, ugentligt af 31,5 % og månedligt af 28,2 %. Kun 27,4 % tilkendegiver sjældent eller aldrig at benytte sig af mails. 12

14 Diagram 7: Procentfordeling af hyppigheden af brugen af Sindnets funktioner Hyppigheden af brugen af funktionerne b) Chatten a) Brevkassen c) Mails e) Debatforummet d) Statusopdateringer f) Blogs/dagbøger h) Kæledyrssektionen g) Sektionen med digte i) Livshistorier k) Gæstebøgerne j) Privatchat/messenger l) Vennelisterne m) Fotoalbums Kilde til diagram 7 er tabel 8 i bilagssektionen. 13

15 Som så mange andre sociale medier har Sindnet også en statusopdateringsfunktion (d), hvor man fx kan dele, hvordan man har det, hvilket humør man er i, eller hvad man aktuelt laver. Statusopdateringsfunktionen er den tredje mest brugte funktion på siden. Dagligt benyttes den af 11,2 % af brugerne, mens den ugentligt bruges af 22,4 % og månedligt af 22,0 %. Debatforummet (e) er en funktion, hvor brugerne har mulighed for at udveksle erfaringer og få input på de ting, der rører sig i det daglige. Det kan også benyttes til at hente rådgivning eller søge andre med samme interesser. Lidt mindre end halvdelen af brugerne har angivet at benytte sig af debatforummet. Det gør 6,2 % af brugerne dagligt, mens 17,4 % gør det ugentligt, og 21,2 % gør det månedligt. Blogs/dagbøger (f), sektionen med digte (g), kæledyrssektionen (h) og sektionen med livshistorier (i) udgør de fire funktioner, som færrest bruger dagligt, og flest har angivet sjældent eller aldrig at bruge (jf. eventuelt oversigtstabel 1). Flere af disse funktioner er heller ikke nogen, man overvejende vil benytte sig af på daglig basis, men måske snarere ugentligt eller månedligt. Som en sideløber til chatten, findes der på Sindnet også en privatchat/messengerfunktion (j), hvor medlemmer kan skrive privat til hinanden, mens de surfer rundt på hjemmesiden. Ligesom chatten, benyttes den til kontakt på alle tider af døgnet. Funktionen bruges dagligt af 6,6 % af brugerne, ugentligt af 18,7 % og månedligt af 21,2 %. Lidt mere end halvdelen af brugerne (53,5 %) benytter sjældent eller aldrig funktionen. Gæstebøgerne (k) udgør en funktion, hvormed man kan efterlade en hilsen, når man har besøgt en profil. Dagligt benytter 7,0 % sig af gæstebøger, mens 17,0 % gør dette ugentligt og 26,6 % gør det på månedsbasis. Lidt mindre end halvdelen (49,4 %) benytter sig sjældent eller aldring af gæstebøgerne. Vennelisterne (l) fungerer som en virtuel adressebog, hvor man har hurtig adgang til medlemmer, som man finder samhørighed med, eller som man gerne vil lære at kende. Mange benytter dem som et bogmærke, så de hurtigt kan finde profilen igen. Brugerne har angivet, at kun få af dem bruger funktionen på daglig basis (5,8 %), mens flere benytter den ugentligt (af 12,4 %) eller månedligt (af 18,7 %). Omkring to tredjedele af brugerne benytter sig dog sjældent eller aldrig af vennelisterne. Den enkelte bruger kan tilknytte fotos til sin profil, og det vælger mange at gøre. Fotoalbums (m) bruges især ugentligt, som 20,0 % af brugerne har angivet, eller månedligt som af 26,1 % af brugerne har indberettet. I et forsøg på at skabe en slags hurtigt overblik er der nedenfor sammenfattet de fire funktioner, som flest respondenter benytter dagligt, ugentligt, månedligt og sjældent/aldrig. Oversigtstabel 1: De fire funktioner, som respondenterne har angivet at benytte sig hyppigst af dagligt, ugentligt, månedligt og sjældent/aldrig i prioriteret rækkefølge fra flest til færrest Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældent/aldrig 1 Chat (16,6 %) Mails (31,5 %) Mails (28,2 %) Digte (79,7 %) 2 Mails (12,9 %) Status (22,4 %) Gæstebøger (26,6 %) Kæledyr (79,3 %) 3 Status (11,2 %) Fotos (20,0 %) Fotos (26,1 %) Livshistorier (76,4 %) 4 Gæstebøger (7 %) Chat (19,1 %) Status (22,0 %) Blogs (74,7 %) Kilde til oversigtstabel 1 er tabel 8 i bilagssektionen. 14

16 Tilfredsheden med Sindnet og sidens forskellige funktioner I dette afsnit sættes fokus på, hvorledes brugernes tilfredshed med Sindnet og sidens forskellige funktioner tegner sig. Nedenstående diagram 8 illustrerer, hvorledes besvarelserne viser stor generel tilfredshed med Sindnet blandt sidens brugere. Fordelingen er således, at 38,2 % af respondenterne har tilkendegivet, at de er meget tilfredse med Sindnet, mens 52,3 % har angivet at være tilfredse. 7,9 % har angivet, at de er mindre tilfredse, mens kun 1,6 % slet ikke er tilfredse med siden. Overordnet tegner diagrammet således med en samlet tilfredshed på mere end 90 % et yderst positivt billede af brugertilfredsheden med Sindnet. Diagram 8: Fordeling af respondenternes overordnede tilfredshed med Sindnet 60% Den overordnede tilfredshed med Sindnet Procent 50% 40% 30% 20% 10% 0% Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Slet ikke tilfreds Kilde til diagram 8 er tabel 12 i bilagssektionen. Der er i spørgeskemaet også spurgt konkret ind til tilfredsheden med sidens forskellige funktioner, og af diagram 9 i det følgende fremgår brugernes tilfredshed med hver enkelt af disse. 1 Diagrammet viser, at der blandt de, der bruger den enkelte funktion, overvejende hersker meget tilfredshed eller tilfredshed. Hvordan tilfredsheden fordeler sig mellem meget tilfreds, tilfreds og mindre tilfreds for den enkelte funktion fremgår af tabel 12 i bilagssektionen. 1 Det bør bemærkes, at de andele, der i diagram 7 i forhold til hyppigheden af anvendelsen af den enkelte funktion, har svaret Sjældent/aldrig ikke er lig med andelen, der i diagram 9 har svaret Bruger ikke i forhold til den enkelte funktion. De brugere, som sjældent har anvendt en given funktion har således angivet sin tilfredshedsgrad med denne i diagram 9 og tælles ikke blandt de, der har angivet Bruger ikke. 15

17 Diagram 9: Fordeling af tilfredshedsgraden med Sindnets forskellige funktioner Tilfredsheden med funktionerne b) Chatten a) Brevkassen c) Mails e) Debatforummet d) Statusopdateringer f) Blogs/dagbøger h) Kæledyrssektionen g) Sektionen med digte i) Livshistorier k) Gæstebøgerne j) Privatchat/messenger l) Vennelisterne m) Fotoalbums Kilde til diagram 9 er tabel 9 i bilagssektionen. 16

18 I følgende diagram 10 er de brugere, der har tilkendegivet, at de ikke bruger den enkelte funktion, sorteret fra, og brugernes tilfredshedsgrad fremstillet i et såkaldt stablet søjlediagram. Hermed bliver det muligt at sammenligne de forskellige tilfredshedstypers bidrag til den samlede tilfredshedsgrad med den enkelte funktion Sindnets funktioner imellem. Med denne fremstilling bliver det tydeligt, at tilfredsheden tegner et relativt generelt billede på tværs af funktioner, idet omkring godt 30 % er meget tilfredse, mens omkring godt 60 % er tilfredse og mindre end 10 % er utilfredse. Diagram 10: Sammenligning af brugernes tilfredshedsgrader på tværs af Sindnets forskellige funktioner 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sammenligning af tilfredshedsgraden Sindnets funtioner imellem Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Kilde til diagram 10 er tabel 9 i bilagssektionen. Brugernes mening om Sindnets forbedringspotentiale I spørgeskemaet er spurgt ind til, om brugerne har forslag til forbedring af Sindnet og/eller sidens forskellige funktioner. I besvarelserne af disse spørgsmål har nogle brugere valgt at fremsætte kommentarer til bestemte funktioner, mens andre har fremsat ønsker til ændring af funktioner eller fremkommet med konkrete forbedringsforslag. 17

19 Der er i alt indkommet 78 kommenterer/forbedringsforslag. Disse har vi kunnet gruppere under følgende 14 kategorier: Design/layout/programmering Mailfunktionen Chatfunktionen Debatforum Privatchat/messenger Statusopdateringsfunktionen Administratorfunktionen APP til mobil/tablet Markedsføring Brevkassen Søgefunktionen Venneliste-funktionen Datingelementet Dagbogsfunktionen Af diagram 11 fremgår det, hvorledes kommentarerne/forbedringsforslagene fordeler sig på de 14 kategorier. Efter diagrammet kommenteres der på udvalgte kategorier. Diagram 11: Respondenternes kommentarer og/eller forslag til forbedring af Sindnet og sidens funktioner (kategoriseret) 2 Kommentarer/forslag til forbedring af Sindnet og sidens funktioner (kategoriseret) 30 Antal Kilde til diagram 11 er tabellerne 10 og 13 i bilagssektionen. Som diagram 11 illustrerer, omhandler langt de fleste kommentarer og/eller forbedringsforslag design/layout/programmering. Flere respondenter peger på, at de ikke oplever Sindnets design helt tidssvarende. Således skriver en bruger Designet er hyggeligt, men enormt gammeldags. Det har sin charme, men.... En anden skriver på samme vis Siden er rodet og ligner noget fra 90 erne Kommentarerne/forbedringsforslagene er indhentet med spørgsmål 8 og spørgsmål 11 i spørgeskemaet, og enkelte respondenter har valgt at angive samme svar til begge spørgsmål. Der kan således være enkelte kommentarer og/eller forslag til forbedringer, som her er talt med mere end én gang. 18

20 Med det sidste citat henvises også til, at designet indeholder mange forskellige elementer, hvilket gør, at siden kan opleves rodet. En anden formulerer det sådan; siden skal forenkles og gøres moderne. På denne måde er der, af flere, fremsat forslag om at forenkle Sindnets design, så siden kommer til at fremstå mere overskuelig og dermed også mere brugervenlig. En sådan forenkling med færre elementer på hver enkelt underside formodes også at føre til, at Sindnet bliver hurtigere at indlæse. Dette efterspørges også af flere brugere. En bruger formulerer det således Det er lidt træls, at siden er meget langsom/tung i det.... Andre kommentarer og/eller forslag til forbedring handler om Sindnets mailfunktion. Disse kommentarer går i flere forskellige retninger. En bruger ønsker et større tekstfelt til at skrive mail i, mens en anden efterspørger mulighed for at gemme kladde af den mail, man er ved at skrive. En tredje bruger ønsker flere sjove ikoner. Herudover efterspørges muligheden for at kunne søge blandt sine mails. Lidt i tråd hermed efterlyser en anden bruger en måde hvorpå, man kan se, om man har skrevet med nogen før eller ikke, da man ikke altid får svar fra alle, og jeg vil ikke være irriterende og komme til at sende flere breve til den samme person, hvis denne person ikke er interesseret. Endelig påpeger flere, at mailsystemet kan være langsomt og ustabilt, og der er fremsat ønske om et 100 % stabilt mailsystem. Dette uddybes af en bruger således Mails kan finde på at slette sig selv, når man sender dem. Chatfunktionen er en anden kategori, som flere brugere har valgt at kommentere eller fremsætte forbedringsforslag til. Især ønskes der link til profil fra chatten for den enkelte bruger. Det har tidligere været muligt, at man ved at klikke på et af de brugernavne, som man chatter med, kunne tilgå denne persons profil. En anden skriver på samme vis Det er småting jeg savner på siden - men nogle af de gamle chat-funktioner savnes fx det at man kan klikke på et navn, og så skriver man til vedkomne. Flere brugere har valgt at fremsætte kommentarer og forslag til forbedring af debatforumfunktionen. Der ønskes en synliggørelse af funktionen, som kan være med til at øge debataktiviteten. En formulerer dette således Ændring i design der giver sådan noget som debatforum mere fokus. En anden skriver Fremhæv forumområdet mere. Og gør det mere tydeligt, hvordan man oplægger nye tråde. At gøre det lettere at oprette nye tråde har andre også bedt om. En skriver fx Der er for mange rum, og det virker som om, at det er alt for uoverskueligt at finde den rigtige kategori at poste i. Personligt opretter jeg ikke nye tråde, fordi jeg bliver for forvirret af mulighederne. Herudover ønsker en, at man kan linke til en tråd i debatten, og at kategorien for et debatindlæg bliver vist på oversigten. Endelig efterspørger en bruger en syntes-godt-om-funktion til debatindlæggene. Et par brugere har kommenteret stabiliteten af funktionen privatchat/messenger. En skriver således Messenger/chatprogrammet kunne godt optimeres. Jeg har mange gange fået beskeder, som var sendt tidligere, men først poppet op længe efter de oprindeligt var sendt. Dette følges op af en anden bruger messengerbeskederne forsvinder nogle gange.... På denne baggrund efterspørges en chathistorik i privatchatten, da beskederne let bliver væk. Statusopdateringsfunktionen ønskes udvidet med timestamp både på den fælles oversigt og på ens egen profil. Det er i dag sådan, at når man indtaster en ny status, så slettes den foregående. En anden bruger skriver herom det er ærgerligt nogle gange, at hvis man 19

21 skriver flere statusopdateringer, så slettes den forrige, man har skrevet. Endnu en bruger har kommenteret funktionen og fremsat et ønske til forbedring: Kan der komme en synesgodt-om-funktion under andres statusopdateringer? Vedrørende administratorfunktionen har en bruger fremsat ønske om, at fejlbeskeder automatisk bliver sendt videre til serveradministrator/webmaster. En anden ønsker flere synlige admins selvom tonen på siden generelt er god, og der bliver fulgt godt op på fora et af Sindnets frivillige. En anden bruger har fremsat et modsatrettet ønske, idet brugeren skriver; Syntes at de, der styre hjemmesiden, ikke skal bestemme så meget. Udover projektlederen supporteres Sindnet af ganske få frivillige administratorer, som varetager den daglige drift af siden. Da det er svært at rekruttere kompetente frivillige til administratorfunktionen, vil det oftest være opgaver af administrativ karakter såsom godkendelse af nye profiler, af fotos mv., der prioriteres, fremfor synlighed og direkte overvågning af sidens aktivitet. Sindnets administratorer sørger for overholdelse af netiketten for Sindnet, som er ekspliciteret med et tydeligt regelsæt, som alle brugere giver samtykke til at ville følge ved oprettelse af profil. Overskridelse af regelsættet medfører sanktionering og i givet fald udelukkelse fra siden. Der efterspørges en APP til mobil/tablet. En bruger udtrykker ønske om en Android APP. Der findes ikke en APP, men der er udviklet en tabletversion af Sindnet. Denne opleves dog ikke i alle henseender at fungere optimalt, og en bruger skriver herom Det kunne være rart, at ens brugernavn blev gemt på forsiden ved login på tablet. Jeg er meget tilfreds med sindnet.dk, men tablet-siden giver bare visse vanskeligheder. Endnu et element, der efterspørges, er kategoriseret som markedsføring. Denne kategori dækker over ønsket om flere brugere. En formulerer dette på følgende måde: Det eneste, jeg kunne ønske mig fra Sindnet, har ikke noget med hjemmesiden at gøre, men det med at få flere ind. En anden efterspørger, at der reklameres noget mere for da det ville være dejligt med nogle flere herinde. Sindnet uddeler jævnligt foldere og flyers og har også flere gange deltaget med bod til forskellige arrangementer for psykisk sårbare. En bruger har fremsat kritik af de svar, der bliver givet i brevkassen; Jeg har i perioder over lang tid været inde og læse de forskellige svar og synes, at mange af dem er meget problematiske. De er for det første meget korte (hvilket man måske godt kan forsvare og forstå, når der kun sidder én (før i tiden, vist et par stykker?) og besvarer spørgsmålene. Men mange gange har jeg undret mig over manglen på forståelse og de tit uprofessionelle eller direkte vildledende, svar, der er blevet givet, også i tilfælde hvor det er meget alvorlige problemer den unge sidder med! Jeg har tænkt på, om svarene overhovedet bliver godkendt af administrationen, inden de kommer på, og om kvaliteten af dem i det hele taget bliver vendt en gang imellem?. Sindnets brevkasseredaktører er alle frivillige, og det er tydeligt angivet på siden, at man altid bør følge op på sine henvendelser ved at søge professionel hjælp, da man ikke kan forvente at få den rette/fyldestgørende hjælp over nettet. Det ønskes, at Sindnets søgefunktion skal være praktisk og velfungerende. En enkelt har skrevet om venneliste-funktionen; Da jeg har oplevet, at folk har sat mig på deres vennelister uden at info mig, og at de er blevet fornærmet/stødt/ophidset over, at jeg har bedt dem fjerne mig fra deres venneliste, kunne det være super rart, at man først skulle sende en form for forespørgsel. 20

22 Om datingelementet har en bruger skrevet: Datingdelen burde helt fjernes. Dating kan man finde alle andre steder, og jeg synes det af og til skaber en uheldig stemning af seksuel spænding og forsmåede følelser i folks forventninger til stedet og til andre derinde på SN. Som en udbygning af dagbogsfunktionen efterspørger en bruger en dagbogs-sektion på forsiden, så der er adgang til dagens (og ældre dagbøger), og hvor der er plads til debat under indlægget. Ville give mere liv og dynamik på siden. Dette lyder som om, at denne bruger efterspørger et newsfeed, som det man kender fra andre sociale medier som fx Facebook. Mange rosende ord og positive tilkendegivelser fra brugerne Selvom der med spørgsmålene i spørgeskemaet er spurgt konkret ind til forslag til forbedringer af Sindnet og/eller sidens funktioner, har mange brugere i stedet benyttet muligheden til at uddybe deres tilfredshed med Sindnet, og hvad de får ud af at bruge siden. Således skriver flere, at de ikke er utilfredse med noget, eller at de er tilfredse med Sindnet, som siden pt. er. En skriver Jeg er faktisk ikke utilfreds med noget, mens en anden skriver Sindnet er meget flot og gennemtænkt. Kommentar fra en tilfreds bruger af Sindnet: Jeg er ikke på nogen måde utilfreds med de funktioner, der er på Sindnet, selvom jeg ikke benytter mig af dem alle særlig tit. Men når jeg bruger dem, virker de og gør det, de er der for. Og på spørgsmålet om, hvorvidt noget kan gøres bedre, svarer en bruger Intet, det er uladsiggørligt. En anden kommenterer således Siden er allerede super god!! Et tak ville være som en dråbe i en ørken, men jeg er glad for, at jeg har denne oase!! Og som denne bruger, der har skrevet Tusind tak til alle jer, der er initiativtagere!!, har flere andre valgt at takke for Sindnet. Om sine oplevelser med Sindnet skriver en bruger mere uddybende; Jeg er meget tilfreds med Sindnet, som det er... Jeg har virkelig lært/oplevet, at jeg ikke er alene i verden, den eneste der har det som mig... Jeg har rykket mig meget fra at være super syg til at have det langt bedre... Jeg vil forsat støtte Sindnet... Også selvom jeg en dag skulle ende med at blive rask... for det er virkelig et godt sted mange gange tak for Sindnet. At Sindnet netop fungerer som et fristed for psykisk sårbare, hvor man kan møde ligestillede og søge fællesskab, når livet er svært, har flere rost og kommenteret. Således skriver en bruger er meget tilfreds med, at der er en side, hvor man kan søge støtte og ligestillede. En anden bruger skriver der findes STOR støtte og hjælp herfra. Vi står samlet, selv hvis vi bor i hver sin ende af landet. Det giver stor tryghed at vide, man ikke er alene og snakke med nogen, der kan hjælpe og støtte en, men jeg bruger det også til at få hverdagens stress og jag væk. Det er en dejlig ting, der gør godt for mange. Jeg vil forsat være en del af Sindnet, ikke kun for at få hjælp, men også for at kunne hjælpe og støtte andre... Jeg ville ønske, at flere kunne prøve Sindnet og derefter muligvis få det samme ud af det, som jeg har fået og så mange andre. Der er også nogen, der kun er på ganske sjældent, men når de så kommer, så får de det, de har brug for, et sted hvor alle ved, at man kan have det svært. Sindnet er vidunderligt. Jeg ville nok ikke have levet nu, hvis det ikke var for Sindnet og de dejlige brugere, der er her og deres hjælp/støtte. 21

23 KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER I det følgende sammenfattes og konkluderes på hovedelementerne i analysens fire underafsnit. Der følges op med en række anbefalinger til videreudvikling af Sindnet. Af analysens første underafsnit Om brugerne af Sindnet fremgår det, at respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen tilnærmelsesvis afspejler brugergruppen i øvrigt med hensyn til køns- og aldersfordeling. På denne baggrund konkluderes de at være repræsentative herfor. Ligeledes er det i afsnittet fremstillet, hvorledes brugerne besidder et bredt erfaringsgrundlag, hvilket konkluderes at give dem positive forudsætninger for at have et indgående kendskab til Sindnet og sidens funktioner og dermed have et tilfredsstillende udgangspunkt for besvarelse af spørgeskemaet. På baggrund af analysens andet underafsnit Brugen af Sindnet og sidens forskellige funktioner kan det konkluderes, at Sindnet har mange loyale brugere, hvoraf en andel har haft profil helt tilbage fra før Ligeledes kan det konkluderes, at mange af Sindnets brugere benytter sig af siden hyppigt, idet omkring to tredjedele enten bruger Sindnet på daglig basis eller op til 5 gange om ugen. Sindnet kan konkluderes at blive brugt bredt til forskellige sociale formål, herunder især til at søge og indgå i venskaber eller opnå kontakt med ligestillede samt at chatte og hygge sig med disse. Således imødekommer Sindnet fortsat det formål, som initiativtageren etablerede hjemmesiden med udgangspunkt i tilbage i Der kan konkluderes at være stor forskel på hyppigheden af brugernes anvendelse af Sindnets forskellige funktioner. Det kan konstateres, at flest på daglig basis benytter chatfunktionen, mailsystemet, statusopdateringsfunktionen og gæstebøger. På ugentlig basis benytter flest mailsystemet, statusopdateringsfunktionen, fotoalbums og chatfunktionen, mens flest på månedsbasis bruger mailsystemet, gæstebøger, fotoalbums og statusopdateringsfunktionen. Blandt de funktioner, som flest brugere sjældent eller aldrig benytter, er sektionen med digte, kæledyrssektionen, sektionen med livshistorier og blogs/dagbøger. Der kan konkluderes at tegne sig et mønster i forhold til, at hyppigheden af brugen af funktionerne hænger sammen med den enkelte funktions anvendelsesmuligheder. Nogle funktioner egner sig godt til hyppig brug, fx når man gerne vil kommunikere indirekte eller bredt (statusopdateringer), eller hvis man vil i direkte dialog med andre (fx chat, mails og gæstebøger), mens andre funktioner fordrer, at man har oplevelser, som man gerne vil dele (fx blog/dagbog), emner man vil søge viden om (fx brevkassen) eller noget man vil debattere (fx debatforum). Af tredje analyseunderafsnit Tilfredsheden med Sindnet og sidens forskellige funktioner fremgår det, at Sindnets brugere overvejende er meget tilfredse (38,2 %) eller tilfredse (52,3 %) med siden. Kun få (7,9 %) er mindre tilfredse, mens en forsvindende lille andel (1,6 %) er direkte utilfredse med Sindnet. Det tegner et yderst positivt billede, på baggrund af hvilket der konkluderes at herske udpræget brugertilfredshed med en tilfredshedsgrad på mere end 90 %. 22

24 Når vi ser på tilfredshedsgraden med Sindnets forskellige funktioner, kan der konkluderes at tegne sig et lignende positivt billede, idet brugerne generelt på tværs af funktioner fordeler sig således, at godt 30 % er meget tilfredse, mens godt 60 % er tilfredse og mindre end 10 % er utilfredse. I analysens fjerde underafsnit Brugernes mening om Sindnets forbedringspotentiale er præsenteret de kommentarer og forslag til forbedringer, som brugerne er fremkommet med. Det konkluderes, at der - trods den meget store tilfredshed med Sindnet - er rum til forbedring, idet der er fremsat en række konkrete forslag til elementer, som brugerne godt kunne tænke sig fungerede anderledes eller bedre, end de gør i dag. Med afsæt i disse vil der afslutningsvist i dette afsnit blive fremsat anbefalinger til videreudvikling af Sindnet. Udover forslag til forbedringer, har mange brugere uopfordret valgt at fremsætte ros og positive bemærkninger om Sindnet og deres oplevelser med siden. Disse bekræfter, at Sindnet fortsat imødekommer et stort behov hos målgruppen for et fristed for mennesker med psykisk sårbarhed. Anbefalinger på baggrund af undersøgelsen Med udgangspunkt i analysen og de ovenstående konklusioner fremsættes i det følgende 11 anbefalinger til understøttelse af videreudviklingen af Sindnet (anbefalingerne optræder i tilfældig/ikke-prioriteret rækkefølge): Udvikling af et fælles newsfeed på Sindnets forside, som synliggør den aktuelle aktivitet på sidens forskellige funktioner fx nye blogs, fotos, debatforumindlæg mv. Fornyelse af Sindnets design/layout/programmering, så siden forenkles med færre elementer pr. skærmbillede, så siderne bliver mere overskuelige og indlæses hurtigere. Dette forventes at øge brugervenligheden. Til at understøtte forenkling af Sindnet foreslås en fusionering af de tre funktioner; Sektionen med digte, Blogs/dagbøger og Sektionen med livshistorier til én enkelt funktion under betegnelsen Blogindlæg. Sikre funktion på chatten, hvormed man kan tilgå de brugere, som man chatter med, ved at klikke på deres profilnavn. Forenkling af debatforumfunktionen, således at der anvendes færre kategorier. Dette kan ske fx via foruddefinerede tags, som også øger søgemulighederne blandt indlæg. Sikring af stabiliteten af privatchat/messengerfunktionen fx via bedre/kraftigere servere eller via tilkøb af overbelastningsservice, som den der tilbydes af CometChat.com. Udbredelse af kendskabet til Sindnet blandt både privatpersoner og institutioner/offentlige organisationer for at opnå flere brugere. Dette kan gøres fx ved at uddele foldere, flyers, postkort, klistermærker til biler og busser eller med en kort/simpel reklamefilm i fx biografen. Udvikling af en mobil-app til Android, Windows og ios. Videreudvikling af tabletversionen af Sindnet, så den virker optimalt på alle styresystemer og ikke kun ios. Hverve flere frivillige til at understøtte administratorfunktionen. Fx ved at oprette en superbrugerfunktion med udvalgte administratorrettigheder, som kan understøtte den daglige drift af siden. Etablering af en separat funktion til dating, hvor man kan gå ind og oprette en kontaktannonce. Det vil betyde, at man aktivt skal vælge dating til, hvis man ønsker at benytte sig af dette element. 23

25 BILAG Skærmbilleder af udvalgte funktioner på Sindnet Billede 1: Forsiden af Sindnet forud for login Billede 2: Oversigtssiden med statusopdateringer, online brugere mv. 24

26 Billede 3: Funktionen blogs/dagbog Billede 4: Gæstebogsfunktionen 25

27 Billede 5: Chatfunktionen Billede 6: Funktionen fotoalbum 26

28 Billede 7: Funktionen debatforummet Billede 8: Henvisning til officielle hjælpeinstanser for sindslidende 27

29 Det elektroniske spørgeskema 1. Hvad er dit køn? Mand Kvinde 2. Hvad er din alder? år år år år år år år 80 år eller derover 3. Hvor længe har du brugt Sindnet? Fra før 2006 Siden 2006 Siden 2007 Siden 2008 Siden 2009 Siden 2010 Siden 2011 Siden 2012 Siden Hvor ofte benytter du Sindnet? Dagligt 1-5 gange om ugen 1-10 gang om måneden Sjældnere end 10 gang om måneden 5. Jeg er ny på siden? Nej Ja (oprettet inden for 1 måned) 6. Hvor ofte benytter du funktionen? Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældent /aldrig a) Brevkassen b) Chatten c) Mails d) Statusopdateringer e) Debatforummet f) Blogs/dagbøger g) Sektionen med digte h) Kæledyrssektionen i) Sektionen med livshistorier j) Privatchat/messenger k) Gæstebøgerne l) Vennelisterne m) Fotoalbums 28

30 Hvor tilfreds er du med funktionerne? Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Bruger ikke a) Brevkassen b) Chatten c) Mails d) Statusopdateringer e) Debatforummet f) Blogs/dagbøger g) Sektionen med digte h) Kæledyrssektionen i) Sektionen med livshistorier j) Privatchat/messenger k) Gæstebøgerne l) Vennelisterne m) Fotoalbums 8. Hjælp os til at blive bedre; hvad kan gøre funktionerne bedre? (Skriv) 9. Hvad benytter du primært Sindnet til? Ja Nej a) Venskaber b) Kærlighed c) Ligestillede d) Chat og hygge e) Rådgivning f) Jeg støtter andre g) Søger støtte og trøst 10. Hvor tilfreds er du overordnet med Sindnet? Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Slet ikke tilfreds 11. Hvad kan gøre Sindnet bedre efter din mening? (Skriv) 29

31 Datatabeller Tabel 1: Kønsfordelingen blandt respondenterne (spm. 1) Køn Antal Procent Kvinder ,5 Mænd ,5 Hovedtotal ,0 Tabel 2: Kønsfordelingen blandt samtlige brugere (statistik fra siden) Køn Antal Procent Kvinder ,8 Mænd ,2 Hovedtotal ,0 Tabel 3: Aldersfordelingen blandt respondenterne (spm. 2) Alder Antal Procent år 6 2, år 86 35, år 85 35, år 53 22, år 9 3, år 1 0, år 0 0,0 80 år eller derover 1 0,4 Hovedtotal ,0 Tabel 4: Aldersfordelingen blandt samtlige brugere (statistik fra siden) Alder Antal Procent år 118 2, år , år , år , år 361 8, år 93 2, år 10 0,2 80 år eller derover 3 0,1 Hovedtotal ,0 Tabel 5: Fordelingen af hvor længe respondenterne har været brugere (spm. 3) Har været bruger siden Antal Procent Før , , , , , , , ,2 30

32 ,3 Hovedtotal ,0 Tabel 6: Fordeling af hvor ofte respondenterne benytter Sindnet (spm. 4) Hvor ofte Sindnet benyttes Antal Procent Dagligt 76 31,5 1-5 gange om ugen 79 32, gang om måneden 51 21,2 Sjældnere end 10 gang om måneden 35 14,5 Hovedtotal ,0 Tabel 7: Fordeling af hvorvidt respondenterne er erfarne/nye brugere (spm. 5) Erfaringsniveau Antal Procent Erfaren bruger ,6 Ny bruger (oprettet inden for 1 måned) 13 5,4 Hovedtotal ,0 Tabel 8: Hyppigheden af brugernes brug af funktionerne (spm. 6) Hyppighed af brugen af Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældent /aldrig Tal % Tal % Tal % Tal % a) Brevkassen 13 5,4 20 8, , ,0 b) Chatten 40 16, , , ,0 c) Mails 31 12, , , ,4 d) Statusopdateringer 27 11, , , ,4 e) Debatforummet 15 6, , , ,2 f) Blogs/dagbøger 11 4,6 20 8, , ,7 g) Sektionen med digte 8 3,3 16 6, , ,7 h) Kæledyrssektionen 8 3,3 21 8,7 21 8, ,3 i) Sektionen med livshistorier 8 3,3 22 9, , ,4 j) Privatchat/messenger 16 6, , , ,5 k) Gæstebøgerne 17 7, , , ,4 l) Vennelisterne 14 5, , , ,1 m) Fotoalbums 16 6, , , ,3 Tabel 9: Brugernes tilfredshed med funktionerne (spm. 7) Tilfredshed med Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Bruger ikke Tal % Tal % Tal % Tal % a) Brevkassen 41 17, ,7 7 2, ,4 b) Chatten 61 25, ,6 13 5, ,7 c) Mails 71 29, ,6 17 7, ,9 d) Statusopdateringer 58 24, ,2 13 5, ,3 e) Debatforummet 50 20, ,5 11 4, ,2 f) Blogs/dagbøger 39 16, ,0 6 2, ,3 g) Sektionen med digte 37 15, ,9 8 3, ,4 h) Kæledyrssektionen 34 14, ,7 7 2, ,3 i) Sektionen med livshistorier 38 15, ,9 8 3, ,0 j) Privatchat/messenger 48 19, ,6 13 5, ,1 k) Gæstebøgerne 51 21, ,0 9 3, ,1 31

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2016

Brugerundersøgelsen 2016 Marts 2017 Formidlingscenter Brugerundersøgelsen 2016 Danmarks Statistik arbejder målrettet på at udvikle sig i takt med brugernes krav. Vores strategi udstikker målsætningerne for, hvordan denne udvikling

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013 Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital Nærværende patientundersøgelse er fra året og den anden af sin art på Skovhus Privathospital. I denne undersøgelse bliver patienterne på Skovhus Privathospital

Læs mere

Servicekorpset. Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen

Servicekorpset. Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen Servicekorpset Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen Servicekorpset 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Konklusion... 3 Tilfredshed med den indledende kontakt... 4 Tilfredshed med pjecen...

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige Viden & Strategi Juni 2016 Om undersøgelsen Ringkøbing-Skjern Kommune lancerede i 2015 app en Naturens Rige.

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2016 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Frivilligt arbejde der virker! Brugerundersøgelse i Lyngby Lænkeforening Udført af Landsforeningen Lænken 2008

Frivilligt arbejde der virker! Brugerundersøgelse i Lyngby Lænkeforening Udført af Landsforeningen Lænken 2008 Frivilligt arbejde der virker! Brugerundersøgelse i Lyngby Lænkeforening Udført af Landsforeningen Lænken 2008 Frivilligt arbejde der virker. En evalueringsrapport bestilt af: Landsforeningen Lænken Tårnfalkevej

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Maj 2010-1 - Indholdsfortegnelse (side 1 af 2) 1. Indledning

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Det kommunale intranetlandskab 2016

Det kommunale intranetlandskab 2016 Det kommunale intranetlandskab 2016 Introduktion Vi har foretaget denne undersøgelse i et forsøg på at sætte intranettet på den kommunale dagsorden, samt at undersøge opfattelsen af intranettets funktion

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Jobkompagniet. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Jobkompagniet. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Jobkompagniet 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 2014 3097 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg Silkeborg

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Frivilligundersøgelse 2014. Sundhed og Omsorg Medborgerskab og Folkesundhed

Frivilligundersøgelse 2014. Sundhed og Omsorg Medborgerskab og Folkesundhed Sundhed og Omsorg Medborgerskab og Folkesundhed Marts 2014 Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsesdesign... 4 Rapportens opbygning... 5 Frivillige på Aarhus Kommunes lokalcentre... 6 Frivillige

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resume af brugerundersøgelse i KABS. Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014

Resume af brugerundersøgelse i KABS. Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014 Resume af brugerundersøgelse i KABS Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014 Baggrund og formål Nærværende notat er et resumé af den brugerundersøgelse, som blev gennemført i KABS januar 2014 marts

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012 Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps Jan 2012 Af Henrik Andersen og Kenneth Yrke Jørgensen Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalg Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Evaluering af frokostordningen i Egedal Kommune i 2016

Evaluering af frokostordningen i Egedal Kommune i 2016 Evaluering af frokostordningen i Egedal Kommune i 2016 I dag har jeg fået broccoli til frokost, og det kan jeg faktisk godt li. Vi fik rugbrød igen i dag. Supperne smager godt, og så er der ærter i. Vi

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag

Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag Viden & Strategi 2017 Indledning og formål Ringkøbing-Skjern Kommune har for fjerde år i træk fejret fødselsdag for alle borgere over

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 5 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 5. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

Testrapport. Resultater for test af appen BetterOff i Psykiatriens hverdagstestere

Testrapport. Resultater for test af appen BetterOff i Psykiatriens hverdagstestere Testrapport Resultater for test af appen BetterOff i Psykiatriens hverdagstestere Oktober 2017 Indhold 1. Baggrund 2. Formål med testen 3. Appen BetterOff 4. Målgruppe 5. Metode 6. Testresultater og anbefalinger

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2016

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2016 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 6 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 6. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Evaluering af aftenarrangementet

Evaluering af aftenarrangementet Evaluering af aftenarrangementet Indledning Dette er en evaluering af aftenarrangementet til Frivillig Fredag 2014, arrangeret af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Festival. 153 deltagere har

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Jeg er jo bare sammen med mine venner

Jeg er jo bare sammen med mine venner Jeg er jo bare sammen med mine venner - Om samvær på Oplæg på konferencen HvoR SkAl vi LeGE?, den 11. maj 2009 Malene Charlotte Larsen malenel@hum.aau.dk / http://malenel.wordpress.com Om mig Ph.d.-stipendiat

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

Brugerundersøgelse 2014

Brugerundersøgelse 2014 19. december 214 Brugerundersøgelse 214 I efteråret 214 er en større gruppe af Danmarks Statistiks (DST) brugere blevet bedt om at svare på 11 spørgsmål om deres vurdering og brug af DST. Formålet var

Læs mere

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte.

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte. Selvevaluering 2013 Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5 Vesterdal Efterskole bygger på det grundtvigske skolesyn om at oplyse, vække og engagere. Det sker

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere