BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse vedrørende tilfredsheden blandt brugerne af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE 2013. Spørgeskemaundersøgelse vedrørende tilfredsheden blandt brugerne af www.sindnet.dk"

Transkript

1 BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE 2013 Spørgeskemaundersøgelse vedrørende tilfredsheden blandt brugerne af Udarbejdet af: Majbritt Bang Andersen Cand.scient.soc

2 Rapporten kan downloades på: 1

3 Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Spørgeskemaundersøgelse vedrørende tilfredsheden blandt brugerne af FORORD I 1997 tog jeg initiativ til oprettelsen af et virtuelt mødested målrettet sindslidende. Baggrunden for dette initiativ, kan I læse meget mere om i rapportens første del, hvor Sindnet-projektet præsenteres. Dengang oplevede jeg, at der var et stort behov for et fristed, hvor mennesker med psykisk sårbarhed kunne mødes - uden at skulle bekymre sig om fordomme om sindslidelser mv. Denne undersøgelse viser, at dette behov stadig findes. Med et ønske om at opnå viden om, hvordan Sindnet i dag opleves af den generelle bruger, samt hvor der eventuelt er rum til forbedring, besluttede jeg som projektleder i foråret 2013, at der skulle gennemføres en undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne. Der blev efterfølgende engageret en ekstern konsulent til at forestå denne undersøgelse og med indeværende rapport formidles nu resultaterne. Helt overordnet kan jeg konstatere, at der blandt brugerne af Sindnet hersker en generel tilfredshed med siden, og jeg er meget taknemmelig for de mange rosende ord, som brugerne gennem denne undersøgelse har givet os med på vejen. Det er dejligt at høre, at Sindnet har kunnet bidrage positivt til deres liv. Men samtidig må jeg også tage til efterretning, at nogle af sidens funktioner ikke anvendes i så udpræget en grad eller ikke lever op til det tilfredshedsniveau, som man kunne ønske sig. I den kommende tid vil jeg derfor se nærmere på rapportens konklusioner og anbefalinger og med afsæt i disse søge at udvikle tiltag, der kan imødekomme brugernes ønsker til forbedringer af Sindnet. Og med disse ord vil jeg blot ønske alle rigtig god læselyst! På vegne af Sindnet Claus Antony Bang Andersen Projektleder 2

4 Rapportens indhold Forord... 2 Præsentation af Sindnet... 4 Hvad er Sindnet?... 4 Baggrunden for initiativet til Sindnet... 4 Driften af Sindnet... 5 Sindnet tager prisen... 5 Den metodiske tilgang til undersøgelsen... 7 Analyse... 8 Om brugerne af Sindnet... 8 Brugen af Sindnet og sidens forskellige funktioner Tilfredsheden med Sindnet og sidens forskellige funktioner Brugernes mening om Sindnets forbedringspotentiale Konklusioner og anbefalinger Bilag Skærmbilleder af udvalgte funktioner på Sindnet Det elektroniske spørgeskema Datatabeller

5 PRÆSENTATION AF SINDNET I det følgende beskrives initiativet Sindnet. Sindnet er en forkortelse af Sindslidendes Netværk og findes på I daglig tale går initiativet dog primært under betegnelsen Sindnet, som også er den betegnelse, der anvendes i indeværende rapport. Hvad er Sindnet? Sindnet er et brugernetværk for mennesker med psykisk sårbarhed. Formålet med initiativet er at tilbyde et fristed med mulighed for at møde ligestillede og opbygge sociale relationer på og uden for internettet. Det overordnede mål med Sindnet er at give målgruppen tryghed og en base med mulighed for at socialisere sig blandt andre, når tid og energi er til det. En af de største fordele ved Sindnet er, at hjemmesiden aldrig holder lukket, og at det enkelte medlem derfor kan opsøge kontakt til andre uden for det offentlige systems åbningstid. Sindnet gør det endvidere muligt for mennesker med social fobi eller andre former for angst at bryde med den ensomhed og isolation, der ofte følger med, når man som psykisk sårbar har svært ved at forlade sit eget hjem. Baggrunden for initiativet til Sindnet De grundlæggende idéer til Sindnet opstod i 1997, hvor initiativtager til og projektleder af Sindnet Claus Antony Bang Andersen erfarede, at der var behov for et fristed for psykisk sårbare på internettet. Som nydiagnosticeret oplevede Claus selv at føle sig afskåret fra andre, ensom og alene med sin sygdom og de mange tanker og spørgsmål, der fulgte med den psykiatriske diagnose. Som mange andre, oplevede Claus at miste sit sociale netværk, da sygdommen brød ud, og han savnede ofte ligestillede, som selv kendte til det at være ramt af psykisk sårbarhed. Men det kan af forskellige årsager ofte være svært at bryde med den isolation, der af mange opleves at ledsage en psykiatrisk diagnose. For nogen kan social omgang pludselig virke angstprovokerende, og man kan opleve sig stigmatiseret og mødt med fordomme. Og netop et sted, hvor fordomme og manglende forståelse ikke dominerer mødet med andre og dermed ikke sætter begrænsninger i forhold til at opbygge sociale relationer, har vist sig - og viser sig fortsat - at imødekomme et behov hos målgruppen. På et gennemsnitligt år opretter mellem 700 og 900 personer et gratis medlemskab på hjemmesiden. Nogle er gengangere fra tidligere, som har holdt en pause, mens andre først lige har stiftet bekendtskab med hjemmesiden. Sindnet bruges til forskellige formål som for eksempel: Netværksdannelse Chat og kommunikation Oplysning om aktiviteter og arrangementer At finde en kæreste eller god ven 4

6 Nyheder og info om politik med relation til psykiatrien At bryde med isolation og ensomhed Hjælp til selvhjælp Anonym rådgivning At finde en, man kan betro sig til Finde støtte til praktiske gøremål. Driften af Sindnet Sindnet drives af frivillige, der på hver deres måde hjælper og bidrager til udførelse af hjemmesiden. Herunder foretages der omfattende administration, hvor alt indhold skal kontrolleres, og eventuelle konflikter mellem brugere af hjemmesiden afværges. Hovedparten af de frivillige har selv haft udfordringer i form af psykisk sårbarhed, enten på egen krop eller hos pårørende. I lang tid blev samtlige udgifter for driften af Sindnet dækket af initiativtageren selv. Af udgifter i projektet kan nævnes serverdrift, hvor der betales for kapacitet, trafik på hjemmesiden og nødvendig vedligeholdelse af soft- og hardware. Der er indkøb af software, udvikling af funktioner samt design og tryk af folder, flyers, posters og porto til distribution af disse. Og udgifter til markedsføring via sociale og trykte medier etc. Siden 2006 er det dog lykkes at afholde flere udgifter via støtte. Gennem tiden har Sindnet således modtaget støtte fra bl.a. private donationer, tilskud fra Aarhus Kommune, legater fra Jyske Banks Almennyttige Fond, Sindslidendes Fond, Grundfos samt tilskud fra Socialministeriets PUF-pulje. Fundraising udgør således også en ikke-ubetydelig administrativ opgave. At Sindnet udgør et positivt projekt, der imødekommer et stort behov hos målgruppen, anerkendes for eksempel ved de økonomiske midler, som projektet modtager og gennem den omtale og ros, projektet over de seneste år har modtaget i blandt andet medier som Århus Onsdag, Jyllandsposten, Hus Forbi, Socialpædagogen og Århus Stiftstidende. Sindnet tager prisen I 2012 modtog initiativtageren og Sindnet den største anerkendelse hidtil, idet initiativtager og projektleder Claus Antony Bang Andersen blev nomineret til - og efterfølgende vandt - Aarhus Kommunes Handicappris. Claus vandt prisen for hans initiativer med hjemmesiden, der styrker kommunikation og nytænkning. Prisen blev overrakt af borgmester Jacob Bundsgaard med ordene: Claus har gjort en fantastisk indsats for en anonym gruppe, og vist hvordan Internettet kan bruges som en god start på kommunikation mellem sindslidende. Borgmester Jacob Bundsgaard overrakte Claus Antony Bang Andersen prisen. 5

7 Initiativtager hædret for Sindnet med Aarhus Kommunes Handicappris

8 DEN METODISKE TILGANG TIL UNDERSØGELSEN Denne brugertilfredshedsundersøgelse baserer sig på spørgeskemadata indsamlet gennem et elektronisk spørgeskema på Dataindsamlingen er foregået således, at alle de brugere, der har ønsket at logge sig på deres respektive profiler i dataindsamlingsperioden fra 5. august 2013 til 15. august 2013, er blevet præsenteret for et elektronisk spørgeskema. Spørgeskemaet har omfattet i alt 11 spørgsmål vedr. karakteristika ved brugeren, hyppigheden af brugen af Sindnet og sidens forskellige funktioner, tilfredsheden med Sindnet og sidens forskellige funktioner samt brugerens forslag til forbedring af siden og dens funktioner. Spørgsmålene fremstår i deres fulde ordlyd i kopien af det elektroniske spørgeskema, der findes i rapportens bilagssektion. Da det som beskrevet ovenfor ikke har været muligt at fravælge besvarelse af spørgeskemaet, hvis man har villet bruge hjemmesiden i undersøgelsesperioden, udgør undersøgelsen en såkaldt tværsnitsanalyse med deltagelse af samtlige aktive brugere i den angivne periode. Der er indkommet i alt 249 besvarelser, hvoraf 7 skemaer ikke var udfyldt seriøst, hvorfor de er frasorteret forud for databehandlingen. Ligeledes er én bruger efter særlig henvendelse blev fritaget for besvarelse grundet handicap. Analysen baserer sig således på i alt 241 respondenters spørgeskemabesvarelser. På et tilfældigt døgn i august 2013 brugte i alt 156 forskellige brugere Sindnet. Med forbehold for, at flere brugere er gengangere fra dag til dag, var forventningen til antal besvarelser dog højere, end det faktisk indkomne. Det er ikke umiddelbart muligt at sige, hvorledes det reelle antal brugere i dataindsamlingsperioden tegner sig, men det formodes, at nogle brugere har fravalgt at besvare spørgeskemaet ved at undgå log-on, mens andre brugere måske ikke har været aktive i perioden, der uheldigvis har været sammenfaldende med den typiske sommerferieperiode. De indsamlede kvantitative data er behandlet og opgjort som frekvenstabeller, der alle kan ses i bilagssektionen. Tabellerne er blevet brugt til at opstille diagrammer, der visuelt illustrerer respondenternes besvarelser. Heroverfor er de kvalitative data (fra de to åbne spørgsmål 8 og 11) kategoriseret og udvalgte citater er inddraget i analysen. Der er indhentet supplerende statistik fra Sindnet, eksempelvis med henblik på at sammenligne fordelinger blandt respondenternes svar med fordelingerne for samtlige brugere af Sindnet. Dette gælder især i forhold til respondenternes karakteristika med det mål for øje at kunne vurdere, i hvilken udstrækning de kan anskues som repræsentative for den samlede brugergruppe. Som første afsnit i analysen viser, ligner både den kønsmæssige og den aldersmæssige fordeling blandt undersøgelsens respondenter tilnærmelsesvis fordelingen blandt samtlige brugere af Sindnet. I denne henseende vurderes respondentgruppen umiddelbart at være repræsentativ for brugergruppen, og resultaterne antages således at være generalisérbare. Det er dog vigtigt at have in mente, at undersøgelsen - som mange andre spørgeskemaundersøgelser - begrænser sig til at tegne et øjebliksbillede af de nuværende brugeres oplevelse af Sindnet, som initiativet fremstår og fungerer netop nu. 7

9 ANALYSE I det følgende præsenteres og analyseres de indsamlede data. Dette sker gennem de fire underafsnit; Om brugerne af Sindnet, Brugen af Sindnet og sidens forskellige funktioner, Tilfredsheden med Sindnet og sidens forskellige funktioner samt Brugernes mening om Sindnets forbedringspotentiale. Om brugerne af Sindnet I spørgeskemaet er der spurgt ind til en række karakteristika ved respondenterne, herunder deres køn, alder samt hvor længe de har været brugere af Sindnet. Diagram 1: Kønsfordelingen blandt respondenterne overfor samtlige brugere Kønsfordelingen Kvinder Mænd 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Respondenter Samtlige brugere Kilde til diagram 1 er tabellerne 1 og 2 i bilagssektionen. Som det fremgår af diagram 1 er kønsfordelingen blandt undersøgelsens respondenter 43,5 % kvinder overfor 56,5 % mænd. Pr. 15. august 2013 viser den generelle statistik fra Sindnet, at der findes i alt profiler på siden. Disse fordeler sig på 46,8 % kvinder (2.039) og 53,2 % mænd (2.315). Den kønsmæssige fordeling blandt undersøgelsens respondenter vurderes således tilnærmelsesvis at afspejle den kønsmæssige fordeling blandt Sindnets brugere i øvrigt. På samme vis afspejler aldersfordelingen blandt respondenterne også den aldersfordeling, der gælder for Sindnets samlede brugergruppe. Som det fremgår af de procentvise fordelinger i alderskategorierne i følgende diagram 2, befinder langt hovedparten af både respondenterne og Sindnets samlede brugergruppe sig i 20 erne (ca. en tredjedel), 30 erne (ca. en tredjedel) og i 40 erne (ca. en femtedel). 8

10 Diagram 2: Aldersfordelingen blandt respondenterne Aldersfordeling Respondenter Samtlige brugere 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% år år år år år år år 80 år eller derover Kilde til diagram 2 er tabellerne 3 og 4 i bilagssektionen. Herudover viser diagram 2, at Sindnet har en lille brugergruppe blandt de årige og de årige. Disse grupper er dog begge underrepræsenteret i denne undersøgelse. Diagram 3: Fordeling af hvorvidt respondenterne er erfarne/nye brugere Brugernes erfaringsniveau Procent 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Erfaren bruger Ny bruger (oprettet inden for 1 måned) Kilde til diagram 3 er tabel 7 i bilagssektionen. 9

11 Respondenternes erfaringsniveau fremgår af diagram 3. Dette diagram viser, at de brugere, der har deltaget i undersøgelsen, primært kan karakteriseres som værende erfarne brugere, idet de har haft deres profil på Sindnet i minimum én måned. Erfaringsniveauet har selvfølgelig betydning, da det siger noget om, at brugerne har haft lejlighed til at afprøve, opnå fortrolighed med samt danne sig en mening om sidens forskellige funktioner. Vi må ud fra fordelingen i diagram 3 formode, at de indkomne besvarelser bygger på et rimeligt kendskab til sidens funktioner. Diagram 4: Fordeling af hvor længe respondenterne har været brugere Har været bruger af Sindnet siden Procent 25% 20% 15% 10% 5% 0% Før Kilde til diagram 4 er tabel 5 i bilagssektionen. Sindnet har fremstået i sin nuværende form siden Der er i spørgeskemaet spurgt ind til, hvor længe respondenterne har haft deres profil på siden, og i svarmulighederne er der sondret mellem, hvorvidt profilen er oprettet før eller efter 2006 eller hvilket år herefter. Diagram 4 ovenfor viser, at der er stor variation i, hvor længe de, der har deltaget i undersøgelsen, har været brugere af Sindnet. Omkring 10 % har haft deres profil i mere end 8 år, mens godt 20 % har oprettet den indenfor det seneste år. Omkring halvdelen af respondenterne har oprettet deres profil indenfor de seneste 3 år. Det vurderes således, at deltagerne overvejende har været brugere i et tidsrum, som giver dem gode forudsætninger for at have indgående kendskab til Sindnet og sidens funktioner. Brugen af Sindnet og sidens forskellige funktioner Med dette analyseafsnit sættes fokus på, i hvilket omfang brugerne benytter sig af Sindnet. I denne sammenhæng belyses med hvilket primært formål Sindnet benyttes af brugerne, samt hvor ofte brugerne benytter Sindnets forskellige funktioner. 10

12 Diagram 5: Fordeling af hvor ofte respondenterne benytter Sindnet Hyppigheden af brugen af Sindnet 35% Procent 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Dagligt 1-5 gange om ugen 1-10 gange om måneden Sjældnere end 10 gange om måneden Kilde til diagram 5 er tabel 6 i bilagssektionen. Det ovenfor viste diagram 5 demonstrerer, hvor hyppigt respondenterne har tilkendegivet, at de bruger Sindnet. Heraf fremgår det, at 31,5 % bruger siden dagligt, mens 32,8 % bruger siden 1-5 gange om ugen. Heroverfor bruger 21,2 % siden 1-10 gange om måneden, mens 14,5 % angiver at bruge siden sjældnere end 10 gange om måneden. Det kan således konstateres, at omkring to tredjedele af de adspurgte brugere enten bruger Sindnet på daglig basis eller op til 5 gange om ugen. Sindnet kan af brugerne benyttes til forskellige formål. Sindnet kan bruges til 1) at søge nye ven- eller bekendtskaber, 2) som datingside til at finde en kæreste, 3) som et mødested for ligestillede, 4) som chatrum, hvor man kan skrive sammen med og hygge sig med andre, 5) som et sted at søge råd og vejledning ved andre i samme situation som en selv, 6) et sted, hvor man kan støtte andre eller 7) som et sted, hvor man selv kan søge støtte og trøst, når man har behov for det. I spørgeskemaet er der spurgt ind til, hvorvidt brugere benytter Sindnet med afsæt i de forskellige formål, og fordelingerne af brugernes besvarelser fremgår af diagram 6 i det følgende. Dette diagram viser, at Sindnet især benyttes med formålene at søge og indgå i venskaber eller opnå kontakt med ligestillede samt at chatte og hygge sig med disse. I mindre grad (men dog stadig med tilslutning af omkring halvdelen af brugerne) benyttes Sindnet til dating/at søge kæreste eller som et sted, hvor man kan søge støtte og trøst. At Sindnet især benyttes med fokus på at møde venner og ligestillede, bekræfter, at siden fortsat lever op til den intention, som initiativtageren til Sindnet havde, da hjemmesiden først blev etableret tilbage i

13 Diagram 6: Fordelingen af primære formål med brugen af Sindnet Primære formål med brugen af Sindnet Ja Nej 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Venskaber Kærlighed Ligestillede Chat og hygge Rådgivning Jeg støtter andre Søger støtte og trøst Kilde til diagram 6 er tabel 11 i bilagssektionen. Som beskrevet tidligere rummer Sindnet en række forskellige funktioner, og i spørgeskemaet er der spurgt ind i til, i hvilken udstrækning brugerne benytter sig af disse forskellige funktioner. Resultatet heraf fremgår af diagram 7 i det følgende. Brevkassen (a) er en funktion, som langt de fleste (73,0 %) angiver sjældent eller aldrig at benytte, mens 13,3 % angiver at benytte funktionen månedligt. Det ligger givetvis i funktionens natur, at man typisk ikke vil benytte sig af denne på fx daglig basis, da man jo skal have eksempelvis en problematik, en undren eller et spørgsmål for at kunne drage direkte nytte af funktionen. Man kan dog også benytte sig af brevkassen på en mere indirekte facon ved at læse de spørgsmål, som andre har stillet, og de tilhørende svar. Det skal her bemærkes, at man ikke behøver at have en profil på Sindnet for at kunne benytte sig af brevkassen, der derimod er åben for alle brugere af internettet. Brevkassen har således potentielt en langt større brugergruppe, end den der er repræsenteret i indeværende undersøgelse Sindnet har en chatfunktion (b). Chatten gør det muligt at opsøge kontakt på alle tider af døgnet. Medlemmerne benytter den fx, hvis de føler sig ensomme, men også hvis de har behov for hyggeligt samvær og samtaler med ligeværdige. Chatten er åben hele døgnet, så det er muligt at opsøge kontakten, når man har behov for det. Sindnets chatfunktion udgør sidens næstmest anvendte funktion, idet kun 44,0 % angiver sjældent eller aldrig at bruge den. Samtidig er chatten også den funktion, der af flest (16,1 %) anvendes på daglig basis, mens den benyttes ugentligt af 19,1 % og månedligt af 20,3 %. På Sindnet findes et internt mailsystem (c), hvormed der kan sendes og modtages mails brugerne imellem. Mailsystemet udgør den mest anvendte funktion, som bruges dagligt af 12,9 %, ugentligt af 31,5 % og månedligt af 28,2 %. Kun 27,4 % tilkendegiver sjældent eller aldrig at benytte sig af mails. 12

14 Diagram 7: Procentfordeling af hyppigheden af brugen af Sindnets funktioner Hyppigheden af brugen af funktionerne b) Chatten a) Brevkassen c) Mails e) Debatforummet d) Statusopdateringer f) Blogs/dagbøger h) Kæledyrssektionen g) Sektionen med digte i) Livshistorier k) Gæstebøgerne j) Privatchat/messenger l) Vennelisterne m) Fotoalbums Kilde til diagram 7 er tabel 8 i bilagssektionen. 13

15 Som så mange andre sociale medier har Sindnet også en statusopdateringsfunktion (d), hvor man fx kan dele, hvordan man har det, hvilket humør man er i, eller hvad man aktuelt laver. Statusopdateringsfunktionen er den tredje mest brugte funktion på siden. Dagligt benyttes den af 11,2 % af brugerne, mens den ugentligt bruges af 22,4 % og månedligt af 22,0 %. Debatforummet (e) er en funktion, hvor brugerne har mulighed for at udveksle erfaringer og få input på de ting, der rører sig i det daglige. Det kan også benyttes til at hente rådgivning eller søge andre med samme interesser. Lidt mindre end halvdelen af brugerne har angivet at benytte sig af debatforummet. Det gør 6,2 % af brugerne dagligt, mens 17,4 % gør det ugentligt, og 21,2 % gør det månedligt. Blogs/dagbøger (f), sektionen med digte (g), kæledyrssektionen (h) og sektionen med livshistorier (i) udgør de fire funktioner, som færrest bruger dagligt, og flest har angivet sjældent eller aldrig at bruge (jf. eventuelt oversigtstabel 1). Flere af disse funktioner er heller ikke nogen, man overvejende vil benytte sig af på daglig basis, men måske snarere ugentligt eller månedligt. Som en sideløber til chatten, findes der på Sindnet også en privatchat/messengerfunktion (j), hvor medlemmer kan skrive privat til hinanden, mens de surfer rundt på hjemmesiden. Ligesom chatten, benyttes den til kontakt på alle tider af døgnet. Funktionen bruges dagligt af 6,6 % af brugerne, ugentligt af 18,7 % og månedligt af 21,2 %. Lidt mere end halvdelen af brugerne (53,5 %) benytter sjældent eller aldrig funktionen. Gæstebøgerne (k) udgør en funktion, hvormed man kan efterlade en hilsen, når man har besøgt en profil. Dagligt benytter 7,0 % sig af gæstebøger, mens 17,0 % gør dette ugentligt og 26,6 % gør det på månedsbasis. Lidt mindre end halvdelen (49,4 %) benytter sig sjældent eller aldring af gæstebøgerne. Vennelisterne (l) fungerer som en virtuel adressebog, hvor man har hurtig adgang til medlemmer, som man finder samhørighed med, eller som man gerne vil lære at kende. Mange benytter dem som et bogmærke, så de hurtigt kan finde profilen igen. Brugerne har angivet, at kun få af dem bruger funktionen på daglig basis (5,8 %), mens flere benytter den ugentligt (af 12,4 %) eller månedligt (af 18,7 %). Omkring to tredjedele af brugerne benytter sig dog sjældent eller aldrig af vennelisterne. Den enkelte bruger kan tilknytte fotos til sin profil, og det vælger mange at gøre. Fotoalbums (m) bruges især ugentligt, som 20,0 % af brugerne har angivet, eller månedligt som af 26,1 % af brugerne har indberettet. I et forsøg på at skabe en slags hurtigt overblik er der nedenfor sammenfattet de fire funktioner, som flest respondenter benytter dagligt, ugentligt, månedligt og sjældent/aldrig. Oversigtstabel 1: De fire funktioner, som respondenterne har angivet at benytte sig hyppigst af dagligt, ugentligt, månedligt og sjældent/aldrig i prioriteret rækkefølge fra flest til færrest Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældent/aldrig 1 Chat (16,6 %) Mails (31,5 %) Mails (28,2 %) Digte (79,7 %) 2 Mails (12,9 %) Status (22,4 %) Gæstebøger (26,6 %) Kæledyr (79,3 %) 3 Status (11,2 %) Fotos (20,0 %) Fotos (26,1 %) Livshistorier (76,4 %) 4 Gæstebøger (7 %) Chat (19,1 %) Status (22,0 %) Blogs (74,7 %) Kilde til oversigtstabel 1 er tabel 8 i bilagssektionen. 14

16 Tilfredsheden med Sindnet og sidens forskellige funktioner I dette afsnit sættes fokus på, hvorledes brugernes tilfredshed med Sindnet og sidens forskellige funktioner tegner sig. Nedenstående diagram 8 illustrerer, hvorledes besvarelserne viser stor generel tilfredshed med Sindnet blandt sidens brugere. Fordelingen er således, at 38,2 % af respondenterne har tilkendegivet, at de er meget tilfredse med Sindnet, mens 52,3 % har angivet at være tilfredse. 7,9 % har angivet, at de er mindre tilfredse, mens kun 1,6 % slet ikke er tilfredse med siden. Overordnet tegner diagrammet således med en samlet tilfredshed på mere end 90 % et yderst positivt billede af brugertilfredsheden med Sindnet. Diagram 8: Fordeling af respondenternes overordnede tilfredshed med Sindnet 60% Den overordnede tilfredshed med Sindnet Procent 50% 40% 30% 20% 10% 0% Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Slet ikke tilfreds Kilde til diagram 8 er tabel 12 i bilagssektionen. Der er i spørgeskemaet også spurgt konkret ind til tilfredsheden med sidens forskellige funktioner, og af diagram 9 i det følgende fremgår brugernes tilfredshed med hver enkelt af disse. 1 Diagrammet viser, at der blandt de, der bruger den enkelte funktion, overvejende hersker meget tilfredshed eller tilfredshed. Hvordan tilfredsheden fordeler sig mellem meget tilfreds, tilfreds og mindre tilfreds for den enkelte funktion fremgår af tabel 12 i bilagssektionen. 1 Det bør bemærkes, at de andele, der i diagram 7 i forhold til hyppigheden af anvendelsen af den enkelte funktion, har svaret Sjældent/aldrig ikke er lig med andelen, der i diagram 9 har svaret Bruger ikke i forhold til den enkelte funktion. De brugere, som sjældent har anvendt en given funktion har således angivet sin tilfredshedsgrad med denne i diagram 9 og tælles ikke blandt de, der har angivet Bruger ikke. 15

17 Diagram 9: Fordeling af tilfredshedsgraden med Sindnets forskellige funktioner Tilfredsheden med funktionerne b) Chatten a) Brevkassen c) Mails e) Debatforummet d) Statusopdateringer f) Blogs/dagbøger h) Kæledyrssektionen g) Sektionen med digte i) Livshistorier k) Gæstebøgerne j) Privatchat/messenger l) Vennelisterne m) Fotoalbums Kilde til diagram 9 er tabel 9 i bilagssektionen. 16

18 I følgende diagram 10 er de brugere, der har tilkendegivet, at de ikke bruger den enkelte funktion, sorteret fra, og brugernes tilfredshedsgrad fremstillet i et såkaldt stablet søjlediagram. Hermed bliver det muligt at sammenligne de forskellige tilfredshedstypers bidrag til den samlede tilfredshedsgrad med den enkelte funktion Sindnets funktioner imellem. Med denne fremstilling bliver det tydeligt, at tilfredsheden tegner et relativt generelt billede på tværs af funktioner, idet omkring godt 30 % er meget tilfredse, mens omkring godt 60 % er tilfredse og mindre end 10 % er utilfredse. Diagram 10: Sammenligning af brugernes tilfredshedsgrader på tværs af Sindnets forskellige funktioner 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sammenligning af tilfredshedsgraden Sindnets funtioner imellem Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Kilde til diagram 10 er tabel 9 i bilagssektionen. Brugernes mening om Sindnets forbedringspotentiale I spørgeskemaet er spurgt ind til, om brugerne har forslag til forbedring af Sindnet og/eller sidens forskellige funktioner. I besvarelserne af disse spørgsmål har nogle brugere valgt at fremsætte kommentarer til bestemte funktioner, mens andre har fremsat ønsker til ændring af funktioner eller fremkommet med konkrete forbedringsforslag. 17

19 Der er i alt indkommet 78 kommenterer/forbedringsforslag. Disse har vi kunnet gruppere under følgende 14 kategorier: Design/layout/programmering Mailfunktionen Chatfunktionen Debatforum Privatchat/messenger Statusopdateringsfunktionen Administratorfunktionen APP til mobil/tablet Markedsføring Brevkassen Søgefunktionen Venneliste-funktionen Datingelementet Dagbogsfunktionen Af diagram 11 fremgår det, hvorledes kommentarerne/forbedringsforslagene fordeler sig på de 14 kategorier. Efter diagrammet kommenteres der på udvalgte kategorier. Diagram 11: Respondenternes kommentarer og/eller forslag til forbedring af Sindnet og sidens funktioner (kategoriseret) 2 Kommentarer/forslag til forbedring af Sindnet og sidens funktioner (kategoriseret) 30 Antal Kilde til diagram 11 er tabellerne 10 og 13 i bilagssektionen. Som diagram 11 illustrerer, omhandler langt de fleste kommentarer og/eller forbedringsforslag design/layout/programmering. Flere respondenter peger på, at de ikke oplever Sindnets design helt tidssvarende. Således skriver en bruger Designet er hyggeligt, men enormt gammeldags. Det har sin charme, men.... En anden skriver på samme vis Siden er rodet og ligner noget fra 90 erne Kommentarerne/forbedringsforslagene er indhentet med spørgsmål 8 og spørgsmål 11 i spørgeskemaet, og enkelte respondenter har valgt at angive samme svar til begge spørgsmål. Der kan således være enkelte kommentarer og/eller forslag til forbedringer, som her er talt med mere end én gang. 18

20 Med det sidste citat henvises også til, at designet indeholder mange forskellige elementer, hvilket gør, at siden kan opleves rodet. En anden formulerer det sådan; siden skal forenkles og gøres moderne. På denne måde er der, af flere, fremsat forslag om at forenkle Sindnets design, så siden kommer til at fremstå mere overskuelig og dermed også mere brugervenlig. En sådan forenkling med færre elementer på hver enkelt underside formodes også at føre til, at Sindnet bliver hurtigere at indlæse. Dette efterspørges også af flere brugere. En bruger formulerer det således Det er lidt træls, at siden er meget langsom/tung i det.... Andre kommentarer og/eller forslag til forbedring handler om Sindnets mailfunktion. Disse kommentarer går i flere forskellige retninger. En bruger ønsker et større tekstfelt til at skrive mail i, mens en anden efterspørger mulighed for at gemme kladde af den mail, man er ved at skrive. En tredje bruger ønsker flere sjove ikoner. Herudover efterspørges muligheden for at kunne søge blandt sine mails. Lidt i tråd hermed efterlyser en anden bruger en måde hvorpå, man kan se, om man har skrevet med nogen før eller ikke, da man ikke altid får svar fra alle, og jeg vil ikke være irriterende og komme til at sende flere breve til den samme person, hvis denne person ikke er interesseret. Endelig påpeger flere, at mailsystemet kan være langsomt og ustabilt, og der er fremsat ønske om et 100 % stabilt mailsystem. Dette uddybes af en bruger således Mails kan finde på at slette sig selv, når man sender dem. Chatfunktionen er en anden kategori, som flere brugere har valgt at kommentere eller fremsætte forbedringsforslag til. Især ønskes der link til profil fra chatten for den enkelte bruger. Det har tidligere været muligt, at man ved at klikke på et af de brugernavne, som man chatter med, kunne tilgå denne persons profil. En anden skriver på samme vis Det er småting jeg savner på siden - men nogle af de gamle chat-funktioner savnes fx det at man kan klikke på et navn, og så skriver man til vedkomne. Flere brugere har valgt at fremsætte kommentarer og forslag til forbedring af debatforumfunktionen. Der ønskes en synliggørelse af funktionen, som kan være med til at øge debataktiviteten. En formulerer dette således Ændring i design der giver sådan noget som debatforum mere fokus. En anden skriver Fremhæv forumområdet mere. Og gør det mere tydeligt, hvordan man oplægger nye tråde. At gøre det lettere at oprette nye tråde har andre også bedt om. En skriver fx Der er for mange rum, og det virker som om, at det er alt for uoverskueligt at finde den rigtige kategori at poste i. Personligt opretter jeg ikke nye tråde, fordi jeg bliver for forvirret af mulighederne. Herudover ønsker en, at man kan linke til en tråd i debatten, og at kategorien for et debatindlæg bliver vist på oversigten. Endelig efterspørger en bruger en syntes-godt-om-funktion til debatindlæggene. Et par brugere har kommenteret stabiliteten af funktionen privatchat/messenger. En skriver således Messenger/chatprogrammet kunne godt optimeres. Jeg har mange gange fået beskeder, som var sendt tidligere, men først poppet op længe efter de oprindeligt var sendt. Dette følges op af en anden bruger messengerbeskederne forsvinder nogle gange.... På denne baggrund efterspørges en chathistorik i privatchatten, da beskederne let bliver væk. Statusopdateringsfunktionen ønskes udvidet med timestamp både på den fælles oversigt og på ens egen profil. Det er i dag sådan, at når man indtaster en ny status, så slettes den foregående. En anden bruger skriver herom det er ærgerligt nogle gange, at hvis man 19

21 skriver flere statusopdateringer, så slettes den forrige, man har skrevet. Endnu en bruger har kommenteret funktionen og fremsat et ønske til forbedring: Kan der komme en synesgodt-om-funktion under andres statusopdateringer? Vedrørende administratorfunktionen har en bruger fremsat ønske om, at fejlbeskeder automatisk bliver sendt videre til serveradministrator/webmaster. En anden ønsker flere synlige admins selvom tonen på siden generelt er god, og der bliver fulgt godt op på fora et af Sindnets frivillige. En anden bruger har fremsat et modsatrettet ønske, idet brugeren skriver; Syntes at de, der styre hjemmesiden, ikke skal bestemme så meget. Udover projektlederen supporteres Sindnet af ganske få frivillige administratorer, som varetager den daglige drift af siden. Da det er svært at rekruttere kompetente frivillige til administratorfunktionen, vil det oftest være opgaver af administrativ karakter såsom godkendelse af nye profiler, af fotos mv., der prioriteres, fremfor synlighed og direkte overvågning af sidens aktivitet. Sindnets administratorer sørger for overholdelse af netiketten for Sindnet, som er ekspliciteret med et tydeligt regelsæt, som alle brugere giver samtykke til at ville følge ved oprettelse af profil. Overskridelse af regelsættet medfører sanktionering og i givet fald udelukkelse fra siden. Der efterspørges en APP til mobil/tablet. En bruger udtrykker ønske om en Android APP. Der findes ikke en APP, men der er udviklet en tabletversion af Sindnet. Denne opleves dog ikke i alle henseender at fungere optimalt, og en bruger skriver herom Det kunne være rart, at ens brugernavn blev gemt på forsiden ved login på tablet. Jeg er meget tilfreds med sindnet.dk, men tablet-siden giver bare visse vanskeligheder. Endnu et element, der efterspørges, er kategoriseret som markedsføring. Denne kategori dækker over ønsket om flere brugere. En formulerer dette på følgende måde: Det eneste, jeg kunne ønske mig fra Sindnet, har ikke noget med hjemmesiden at gøre, men det med at få flere ind. En anden efterspørger, at der reklameres noget mere for da det ville være dejligt med nogle flere herinde. Sindnet uddeler jævnligt foldere og flyers og har også flere gange deltaget med bod til forskellige arrangementer for psykisk sårbare. En bruger har fremsat kritik af de svar, der bliver givet i brevkassen; Jeg har i perioder over lang tid været inde og læse de forskellige svar og synes, at mange af dem er meget problematiske. De er for det første meget korte (hvilket man måske godt kan forsvare og forstå, når der kun sidder én (før i tiden, vist et par stykker?) og besvarer spørgsmålene. Men mange gange har jeg undret mig over manglen på forståelse og de tit uprofessionelle eller direkte vildledende, svar, der er blevet givet, også i tilfælde hvor det er meget alvorlige problemer den unge sidder med! Jeg har tænkt på, om svarene overhovedet bliver godkendt af administrationen, inden de kommer på, og om kvaliteten af dem i det hele taget bliver vendt en gang imellem?. Sindnets brevkasseredaktører er alle frivillige, og det er tydeligt angivet på siden, at man altid bør følge op på sine henvendelser ved at søge professionel hjælp, da man ikke kan forvente at få den rette/fyldestgørende hjælp over nettet. Det ønskes, at Sindnets søgefunktion skal være praktisk og velfungerende. En enkelt har skrevet om venneliste-funktionen; Da jeg har oplevet, at folk har sat mig på deres vennelister uden at info mig, og at de er blevet fornærmet/stødt/ophidset over, at jeg har bedt dem fjerne mig fra deres venneliste, kunne det være super rart, at man først skulle sende en form for forespørgsel. 20

22 Om datingelementet har en bruger skrevet: Datingdelen burde helt fjernes. Dating kan man finde alle andre steder, og jeg synes det af og til skaber en uheldig stemning af seksuel spænding og forsmåede følelser i folks forventninger til stedet og til andre derinde på SN. Som en udbygning af dagbogsfunktionen efterspørger en bruger en dagbogs-sektion på forsiden, så der er adgang til dagens (og ældre dagbøger), og hvor der er plads til debat under indlægget. Ville give mere liv og dynamik på siden. Dette lyder som om, at denne bruger efterspørger et newsfeed, som det man kender fra andre sociale medier som fx Facebook. Mange rosende ord og positive tilkendegivelser fra brugerne Selvom der med spørgsmålene i spørgeskemaet er spurgt konkret ind til forslag til forbedringer af Sindnet og/eller sidens funktioner, har mange brugere i stedet benyttet muligheden til at uddybe deres tilfredshed med Sindnet, og hvad de får ud af at bruge siden. Således skriver flere, at de ikke er utilfredse med noget, eller at de er tilfredse med Sindnet, som siden pt. er. En skriver Jeg er faktisk ikke utilfreds med noget, mens en anden skriver Sindnet er meget flot og gennemtænkt. Kommentar fra en tilfreds bruger af Sindnet: Jeg er ikke på nogen måde utilfreds med de funktioner, der er på Sindnet, selvom jeg ikke benytter mig af dem alle særlig tit. Men når jeg bruger dem, virker de og gør det, de er der for. Og på spørgsmålet om, hvorvidt noget kan gøres bedre, svarer en bruger Intet, det er uladsiggørligt. En anden kommenterer således Siden er allerede super god!! Et tak ville være som en dråbe i en ørken, men jeg er glad for, at jeg har denne oase!! Og som denne bruger, der har skrevet Tusind tak til alle jer, der er initiativtagere!!, har flere andre valgt at takke for Sindnet. Om sine oplevelser med Sindnet skriver en bruger mere uddybende; Jeg er meget tilfreds med Sindnet, som det er... Jeg har virkelig lært/oplevet, at jeg ikke er alene i verden, den eneste der har det som mig... Jeg har rykket mig meget fra at være super syg til at have det langt bedre... Jeg vil forsat støtte Sindnet... Også selvom jeg en dag skulle ende med at blive rask... for det er virkelig et godt sted mange gange tak for Sindnet. At Sindnet netop fungerer som et fristed for psykisk sårbare, hvor man kan møde ligestillede og søge fællesskab, når livet er svært, har flere rost og kommenteret. Således skriver en bruger er meget tilfreds med, at der er en side, hvor man kan søge støtte og ligestillede. En anden bruger skriver der findes STOR støtte og hjælp herfra. Vi står samlet, selv hvis vi bor i hver sin ende af landet. Det giver stor tryghed at vide, man ikke er alene og snakke med nogen, der kan hjælpe og støtte en, men jeg bruger det også til at få hverdagens stress og jag væk. Det er en dejlig ting, der gør godt for mange. Jeg vil forsat være en del af Sindnet, ikke kun for at få hjælp, men også for at kunne hjælpe og støtte andre... Jeg ville ønske, at flere kunne prøve Sindnet og derefter muligvis få det samme ud af det, som jeg har fået og så mange andre. Der er også nogen, der kun er på ganske sjældent, men når de så kommer, så får de det, de har brug for, et sted hvor alle ved, at man kan have det svært. Sindnet er vidunderligt. Jeg ville nok ikke have levet nu, hvis det ikke var for Sindnet og de dejlige brugere, der er her og deres hjælp/støtte. 21

23 KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER I det følgende sammenfattes og konkluderes på hovedelementerne i analysens fire underafsnit. Der følges op med en række anbefalinger til videreudvikling af Sindnet. Af analysens første underafsnit Om brugerne af Sindnet fremgår det, at respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen tilnærmelsesvis afspejler brugergruppen i øvrigt med hensyn til køns- og aldersfordeling. På denne baggrund konkluderes de at være repræsentative herfor. Ligeledes er det i afsnittet fremstillet, hvorledes brugerne besidder et bredt erfaringsgrundlag, hvilket konkluderes at give dem positive forudsætninger for at have et indgående kendskab til Sindnet og sidens funktioner og dermed have et tilfredsstillende udgangspunkt for besvarelse af spørgeskemaet. På baggrund af analysens andet underafsnit Brugen af Sindnet og sidens forskellige funktioner kan det konkluderes, at Sindnet har mange loyale brugere, hvoraf en andel har haft profil helt tilbage fra før Ligeledes kan det konkluderes, at mange af Sindnets brugere benytter sig af siden hyppigt, idet omkring to tredjedele enten bruger Sindnet på daglig basis eller op til 5 gange om ugen. Sindnet kan konkluderes at blive brugt bredt til forskellige sociale formål, herunder især til at søge og indgå i venskaber eller opnå kontakt med ligestillede samt at chatte og hygge sig med disse. Således imødekommer Sindnet fortsat det formål, som initiativtageren etablerede hjemmesiden med udgangspunkt i tilbage i Der kan konkluderes at være stor forskel på hyppigheden af brugernes anvendelse af Sindnets forskellige funktioner. Det kan konstateres, at flest på daglig basis benytter chatfunktionen, mailsystemet, statusopdateringsfunktionen og gæstebøger. På ugentlig basis benytter flest mailsystemet, statusopdateringsfunktionen, fotoalbums og chatfunktionen, mens flest på månedsbasis bruger mailsystemet, gæstebøger, fotoalbums og statusopdateringsfunktionen. Blandt de funktioner, som flest brugere sjældent eller aldrig benytter, er sektionen med digte, kæledyrssektionen, sektionen med livshistorier og blogs/dagbøger. Der kan konkluderes at tegne sig et mønster i forhold til, at hyppigheden af brugen af funktionerne hænger sammen med den enkelte funktions anvendelsesmuligheder. Nogle funktioner egner sig godt til hyppig brug, fx når man gerne vil kommunikere indirekte eller bredt (statusopdateringer), eller hvis man vil i direkte dialog med andre (fx chat, mails og gæstebøger), mens andre funktioner fordrer, at man har oplevelser, som man gerne vil dele (fx blog/dagbog), emner man vil søge viden om (fx brevkassen) eller noget man vil debattere (fx debatforum). Af tredje analyseunderafsnit Tilfredsheden med Sindnet og sidens forskellige funktioner fremgår det, at Sindnets brugere overvejende er meget tilfredse (38,2 %) eller tilfredse (52,3 %) med siden. Kun få (7,9 %) er mindre tilfredse, mens en forsvindende lille andel (1,6 %) er direkte utilfredse med Sindnet. Det tegner et yderst positivt billede, på baggrund af hvilket der konkluderes at herske udpræget brugertilfredshed med en tilfredshedsgrad på mere end 90 %. 22

24 Når vi ser på tilfredshedsgraden med Sindnets forskellige funktioner, kan der konkluderes at tegne sig et lignende positivt billede, idet brugerne generelt på tværs af funktioner fordeler sig således, at godt 30 % er meget tilfredse, mens godt 60 % er tilfredse og mindre end 10 % er utilfredse. I analysens fjerde underafsnit Brugernes mening om Sindnets forbedringspotentiale er præsenteret de kommentarer og forslag til forbedringer, som brugerne er fremkommet med. Det konkluderes, at der - trods den meget store tilfredshed med Sindnet - er rum til forbedring, idet der er fremsat en række konkrete forslag til elementer, som brugerne godt kunne tænke sig fungerede anderledes eller bedre, end de gør i dag. Med afsæt i disse vil der afslutningsvist i dette afsnit blive fremsat anbefalinger til videreudvikling af Sindnet. Udover forslag til forbedringer, har mange brugere uopfordret valgt at fremsætte ros og positive bemærkninger om Sindnet og deres oplevelser med siden. Disse bekræfter, at Sindnet fortsat imødekommer et stort behov hos målgruppen for et fristed for mennesker med psykisk sårbarhed. Anbefalinger på baggrund af undersøgelsen Med udgangspunkt i analysen og de ovenstående konklusioner fremsættes i det følgende 11 anbefalinger til understøttelse af videreudviklingen af Sindnet (anbefalingerne optræder i tilfældig/ikke-prioriteret rækkefølge): Udvikling af et fælles newsfeed på Sindnets forside, som synliggør den aktuelle aktivitet på sidens forskellige funktioner fx nye blogs, fotos, debatforumindlæg mv. Fornyelse af Sindnets design/layout/programmering, så siden forenkles med færre elementer pr. skærmbillede, så siderne bliver mere overskuelige og indlæses hurtigere. Dette forventes at øge brugervenligheden. Til at understøtte forenkling af Sindnet foreslås en fusionering af de tre funktioner; Sektionen med digte, Blogs/dagbøger og Sektionen med livshistorier til én enkelt funktion under betegnelsen Blogindlæg. Sikre funktion på chatten, hvormed man kan tilgå de brugere, som man chatter med, ved at klikke på deres profilnavn. Forenkling af debatforumfunktionen, således at der anvendes færre kategorier. Dette kan ske fx via foruddefinerede tags, som også øger søgemulighederne blandt indlæg. Sikring af stabiliteten af privatchat/messengerfunktionen fx via bedre/kraftigere servere eller via tilkøb af overbelastningsservice, som den der tilbydes af CometChat.com. Udbredelse af kendskabet til Sindnet blandt både privatpersoner og institutioner/offentlige organisationer for at opnå flere brugere. Dette kan gøres fx ved at uddele foldere, flyers, postkort, klistermærker til biler og busser eller med en kort/simpel reklamefilm i fx biografen. Udvikling af en mobil-app til Android, Windows og ios. Videreudvikling af tabletversionen af Sindnet, så den virker optimalt på alle styresystemer og ikke kun ios. Hverve flere frivillige til at understøtte administratorfunktionen. Fx ved at oprette en superbrugerfunktion med udvalgte administratorrettigheder, som kan understøtte den daglige drift af siden. Etablering af en separat funktion til dating, hvor man kan gå ind og oprette en kontaktannonce. Det vil betyde, at man aktivt skal vælge dating til, hvis man ønsker at benytte sig af dette element. 23

25 BILAG Skærmbilleder af udvalgte funktioner på Sindnet Billede 1: Forsiden af Sindnet forud for login Billede 2: Oversigtssiden med statusopdateringer, online brugere mv. 24

26 Billede 3: Funktionen blogs/dagbog Billede 4: Gæstebogsfunktionen 25

27 Billede 5: Chatfunktionen Billede 6: Funktionen fotoalbum 26

28 Billede 7: Funktionen debatforummet Billede 8: Henvisning til officielle hjælpeinstanser for sindslidende 27

29 Det elektroniske spørgeskema 1. Hvad er dit køn? Mand Kvinde 2. Hvad er din alder? år år år år år år år 80 år eller derover 3. Hvor længe har du brugt Sindnet? Fra før 2006 Siden 2006 Siden 2007 Siden 2008 Siden 2009 Siden 2010 Siden 2011 Siden 2012 Siden Hvor ofte benytter du Sindnet? Dagligt 1-5 gange om ugen 1-10 gang om måneden Sjældnere end 10 gang om måneden 5. Jeg er ny på siden? Nej Ja (oprettet inden for 1 måned) 6. Hvor ofte benytter du funktionen? Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældent /aldrig a) Brevkassen b) Chatten c) Mails d) Statusopdateringer e) Debatforummet f) Blogs/dagbøger g) Sektionen med digte h) Kæledyrssektionen i) Sektionen med livshistorier j) Privatchat/messenger k) Gæstebøgerne l) Vennelisterne m) Fotoalbums 28

30 Hvor tilfreds er du med funktionerne? Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Bruger ikke a) Brevkassen b) Chatten c) Mails d) Statusopdateringer e) Debatforummet f) Blogs/dagbøger g) Sektionen med digte h) Kæledyrssektionen i) Sektionen med livshistorier j) Privatchat/messenger k) Gæstebøgerne l) Vennelisterne m) Fotoalbums 8. Hjælp os til at blive bedre; hvad kan gøre funktionerne bedre? (Skriv) 9. Hvad benytter du primært Sindnet til? Ja Nej a) Venskaber b) Kærlighed c) Ligestillede d) Chat og hygge e) Rådgivning f) Jeg støtter andre g) Søger støtte og trøst 10. Hvor tilfreds er du overordnet med Sindnet? Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Slet ikke tilfreds 11. Hvad kan gøre Sindnet bedre efter din mening? (Skriv) 29

31 Datatabeller Tabel 1: Kønsfordelingen blandt respondenterne (spm. 1) Køn Antal Procent Kvinder ,5 Mænd ,5 Hovedtotal ,0 Tabel 2: Kønsfordelingen blandt samtlige brugere (statistik fra siden) Køn Antal Procent Kvinder ,8 Mænd ,2 Hovedtotal ,0 Tabel 3: Aldersfordelingen blandt respondenterne (spm. 2) Alder Antal Procent år 6 2, år 86 35, år 85 35, år 53 22, år 9 3, år 1 0, år 0 0,0 80 år eller derover 1 0,4 Hovedtotal ,0 Tabel 4: Aldersfordelingen blandt samtlige brugere (statistik fra siden) Alder Antal Procent år 118 2, år , år , år , år 361 8, år 93 2, år 10 0,2 80 år eller derover 3 0,1 Hovedtotal ,0 Tabel 5: Fordelingen af hvor længe respondenterne har været brugere (spm. 3) Har været bruger siden Antal Procent Før , , , , , , , ,2 30

32 ,3 Hovedtotal ,0 Tabel 6: Fordeling af hvor ofte respondenterne benytter Sindnet (spm. 4) Hvor ofte Sindnet benyttes Antal Procent Dagligt 76 31,5 1-5 gange om ugen 79 32, gang om måneden 51 21,2 Sjældnere end 10 gang om måneden 35 14,5 Hovedtotal ,0 Tabel 7: Fordeling af hvorvidt respondenterne er erfarne/nye brugere (spm. 5) Erfaringsniveau Antal Procent Erfaren bruger ,6 Ny bruger (oprettet inden for 1 måned) 13 5,4 Hovedtotal ,0 Tabel 8: Hyppigheden af brugernes brug af funktionerne (spm. 6) Hyppighed af brugen af Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældent /aldrig Tal % Tal % Tal % Tal % a) Brevkassen 13 5,4 20 8, , ,0 b) Chatten 40 16, , , ,0 c) Mails 31 12, , , ,4 d) Statusopdateringer 27 11, , , ,4 e) Debatforummet 15 6, , , ,2 f) Blogs/dagbøger 11 4,6 20 8, , ,7 g) Sektionen med digte 8 3,3 16 6, , ,7 h) Kæledyrssektionen 8 3,3 21 8,7 21 8, ,3 i) Sektionen med livshistorier 8 3,3 22 9, , ,4 j) Privatchat/messenger 16 6, , , ,5 k) Gæstebøgerne 17 7, , , ,4 l) Vennelisterne 14 5, , , ,1 m) Fotoalbums 16 6, , , ,3 Tabel 9: Brugernes tilfredshed med funktionerne (spm. 7) Tilfredshed med Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Bruger ikke Tal % Tal % Tal % Tal % a) Brevkassen 41 17, ,7 7 2, ,4 b) Chatten 61 25, ,6 13 5, ,7 c) Mails 71 29, ,6 17 7, ,9 d) Statusopdateringer 58 24, ,2 13 5, ,3 e) Debatforummet 50 20, ,5 11 4, ,2 f) Blogs/dagbøger 39 16, ,0 6 2, ,3 g) Sektionen med digte 37 15, ,9 8 3, ,4 h) Kæledyrssektionen 34 14, ,7 7 2, ,3 i) Sektionen med livshistorier 38 15, ,9 8 3, ,0 j) Privatchat/messenger 48 19, ,6 13 5, ,1 k) Gæstebøgerne 51 21, ,0 9 3, ,1 31

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

Unges rådsøgende internet-adfærd omkring sundhed

Unges rådsøgende internet-adfærd omkring sundhed Unges rådsøgende internet-adfærd omkring sundhed 26.03.2014 Rapport udarbejdet af Center for Digital Pædagogik for Københavns Kommune Udarbejdet af Center for Digital Pædagogik ved Jonas Sindal Nielsen

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - November 2014 Nationale resultater g tror, det kunne gøres lettere og lysende,

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Oxford Research A/S, januar 2013 Slutevaluering af arbejde 2009-2012 Røde Kors integrations- Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Forfatter: nmi Sidst gemt: 30-01-2013 08:30:00 Sidst udskrevet: 30-01-2013

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare

Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare Pilotprojekt, 2004 Finansieret af Sundhedsstyrelsen, Vestsjælland Amt, Frederiksborg

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE Kære læser I vores arbejde med at tiltrække mere erhvervsturisme til Aarhus og Herning, drøfter vi tit, hvordan vi skal arbejde mere strategisk med digitale

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF JOBCENTER GREVE FOR LOKALT BESKÆFTIGELSESRÅD GREVE BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Del 1:

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering Marts 2009 KOLOFON Evalueringen af webportalen, som Sundhedsstyrelsen

Læs mere

FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING

FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING Pilottest

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Køb og salg af seksuelle ydelser på Internettet ;-)

Køb og salg af seksuelle ydelser på Internettet ;-) Køb og salg af seksuelle ydelser på Internettet ;-) Thomas Haansbæk PRO-Centret, august 2001 Indholdsfortegnelse FORORD... 4 INDLEDNING... 5 DEL I: STUDIETS FORMÅL OG GENNEMFØRELSE... 7 BAGGRUNDEN FOR

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Køge Kommunes Biblioteker Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Rapport 3. december 2009 Udarbejdet af Anne Sophie Olsen

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 1 Indhold Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 Interview af testpersonerne med afsæt i spørgeskema... 5 Spørgeskema til testpersoners forældre... 5 Spørgeskema besvaret af koordinator... 6

Læs mere

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard Evaluering af bibliotekets tilbud og service Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Rapportens opbygning og læsevejledning...

Læs mere

Lectio som redskab i den pædagogiske praksis en spørgeskemaundersøgelse

Lectio som redskab i den pædagogiske praksis en spørgeskemaundersøgelse Lectio som redskab i den pædagogiske praksis en spørgeskemaundersøgelse Udarbejdet af Signe Friis Jensen April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Undersøgelsesfeltet... 4 3 Metode...5 3.1

Læs mere