BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse vedrørende tilfredsheden blandt brugerne af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE 2013. Spørgeskemaundersøgelse vedrørende tilfredsheden blandt brugerne af www.sindnet.dk"

Transkript

1 BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE 2013 Spørgeskemaundersøgelse vedrørende tilfredsheden blandt brugerne af Udarbejdet af: Majbritt Bang Andersen Cand.scient.soc

2 Rapporten kan downloades på: 1

3 Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Spørgeskemaundersøgelse vedrørende tilfredsheden blandt brugerne af FORORD I 1997 tog jeg initiativ til oprettelsen af et virtuelt mødested målrettet sindslidende. Baggrunden for dette initiativ, kan I læse meget mere om i rapportens første del, hvor Sindnet-projektet præsenteres. Dengang oplevede jeg, at der var et stort behov for et fristed, hvor mennesker med psykisk sårbarhed kunne mødes - uden at skulle bekymre sig om fordomme om sindslidelser mv. Denne undersøgelse viser, at dette behov stadig findes. Med et ønske om at opnå viden om, hvordan Sindnet i dag opleves af den generelle bruger, samt hvor der eventuelt er rum til forbedring, besluttede jeg som projektleder i foråret 2013, at der skulle gennemføres en undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne. Der blev efterfølgende engageret en ekstern konsulent til at forestå denne undersøgelse og med indeværende rapport formidles nu resultaterne. Helt overordnet kan jeg konstatere, at der blandt brugerne af Sindnet hersker en generel tilfredshed med siden, og jeg er meget taknemmelig for de mange rosende ord, som brugerne gennem denne undersøgelse har givet os med på vejen. Det er dejligt at høre, at Sindnet har kunnet bidrage positivt til deres liv. Men samtidig må jeg også tage til efterretning, at nogle af sidens funktioner ikke anvendes i så udpræget en grad eller ikke lever op til det tilfredshedsniveau, som man kunne ønske sig. I den kommende tid vil jeg derfor se nærmere på rapportens konklusioner og anbefalinger og med afsæt i disse søge at udvikle tiltag, der kan imødekomme brugernes ønsker til forbedringer af Sindnet. Og med disse ord vil jeg blot ønske alle rigtig god læselyst! På vegne af Sindnet Claus Antony Bang Andersen Projektleder 2

4 Rapportens indhold Forord... 2 Præsentation af Sindnet... 4 Hvad er Sindnet?... 4 Baggrunden for initiativet til Sindnet... 4 Driften af Sindnet... 5 Sindnet tager prisen... 5 Den metodiske tilgang til undersøgelsen... 7 Analyse... 8 Om brugerne af Sindnet... 8 Brugen af Sindnet og sidens forskellige funktioner Tilfredsheden med Sindnet og sidens forskellige funktioner Brugernes mening om Sindnets forbedringspotentiale Konklusioner og anbefalinger Bilag Skærmbilleder af udvalgte funktioner på Sindnet Det elektroniske spørgeskema Datatabeller

5 PRÆSENTATION AF SINDNET I det følgende beskrives initiativet Sindnet. Sindnet er en forkortelse af Sindslidendes Netværk og findes på I daglig tale går initiativet dog primært under betegnelsen Sindnet, som også er den betegnelse, der anvendes i indeværende rapport. Hvad er Sindnet? Sindnet er et brugernetværk for mennesker med psykisk sårbarhed. Formålet med initiativet er at tilbyde et fristed med mulighed for at møde ligestillede og opbygge sociale relationer på og uden for internettet. Det overordnede mål med Sindnet er at give målgruppen tryghed og en base med mulighed for at socialisere sig blandt andre, når tid og energi er til det. En af de største fordele ved Sindnet er, at hjemmesiden aldrig holder lukket, og at det enkelte medlem derfor kan opsøge kontakt til andre uden for det offentlige systems åbningstid. Sindnet gør det endvidere muligt for mennesker med social fobi eller andre former for angst at bryde med den ensomhed og isolation, der ofte følger med, når man som psykisk sårbar har svært ved at forlade sit eget hjem. Baggrunden for initiativet til Sindnet De grundlæggende idéer til Sindnet opstod i 1997, hvor initiativtager til og projektleder af Sindnet Claus Antony Bang Andersen erfarede, at der var behov for et fristed for psykisk sårbare på internettet. Som nydiagnosticeret oplevede Claus selv at føle sig afskåret fra andre, ensom og alene med sin sygdom og de mange tanker og spørgsmål, der fulgte med den psykiatriske diagnose. Som mange andre, oplevede Claus at miste sit sociale netværk, da sygdommen brød ud, og han savnede ofte ligestillede, som selv kendte til det at være ramt af psykisk sårbarhed. Men det kan af forskellige årsager ofte være svært at bryde med den isolation, der af mange opleves at ledsage en psykiatrisk diagnose. For nogen kan social omgang pludselig virke angstprovokerende, og man kan opleve sig stigmatiseret og mødt med fordomme. Og netop et sted, hvor fordomme og manglende forståelse ikke dominerer mødet med andre og dermed ikke sætter begrænsninger i forhold til at opbygge sociale relationer, har vist sig - og viser sig fortsat - at imødekomme et behov hos målgruppen. På et gennemsnitligt år opretter mellem 700 og 900 personer et gratis medlemskab på hjemmesiden. Nogle er gengangere fra tidligere, som har holdt en pause, mens andre først lige har stiftet bekendtskab med hjemmesiden. Sindnet bruges til forskellige formål som for eksempel: Netværksdannelse Chat og kommunikation Oplysning om aktiviteter og arrangementer At finde en kæreste eller god ven 4

6 Nyheder og info om politik med relation til psykiatrien At bryde med isolation og ensomhed Hjælp til selvhjælp Anonym rådgivning At finde en, man kan betro sig til Finde støtte til praktiske gøremål. Driften af Sindnet Sindnet drives af frivillige, der på hver deres måde hjælper og bidrager til udførelse af hjemmesiden. Herunder foretages der omfattende administration, hvor alt indhold skal kontrolleres, og eventuelle konflikter mellem brugere af hjemmesiden afværges. Hovedparten af de frivillige har selv haft udfordringer i form af psykisk sårbarhed, enten på egen krop eller hos pårørende. I lang tid blev samtlige udgifter for driften af Sindnet dækket af initiativtageren selv. Af udgifter i projektet kan nævnes serverdrift, hvor der betales for kapacitet, trafik på hjemmesiden og nødvendig vedligeholdelse af soft- og hardware. Der er indkøb af software, udvikling af funktioner samt design og tryk af folder, flyers, posters og porto til distribution af disse. Og udgifter til markedsføring via sociale og trykte medier etc. Siden 2006 er det dog lykkes at afholde flere udgifter via støtte. Gennem tiden har Sindnet således modtaget støtte fra bl.a. private donationer, tilskud fra Aarhus Kommune, legater fra Jyske Banks Almennyttige Fond, Sindslidendes Fond, Grundfos samt tilskud fra Socialministeriets PUF-pulje. Fundraising udgør således også en ikke-ubetydelig administrativ opgave. At Sindnet udgør et positivt projekt, der imødekommer et stort behov hos målgruppen, anerkendes for eksempel ved de økonomiske midler, som projektet modtager og gennem den omtale og ros, projektet over de seneste år har modtaget i blandt andet medier som Århus Onsdag, Jyllandsposten, Hus Forbi, Socialpædagogen og Århus Stiftstidende. Sindnet tager prisen I 2012 modtog initiativtageren og Sindnet den største anerkendelse hidtil, idet initiativtager og projektleder Claus Antony Bang Andersen blev nomineret til - og efterfølgende vandt - Aarhus Kommunes Handicappris. Claus vandt prisen for hans initiativer med hjemmesiden, der styrker kommunikation og nytænkning. Prisen blev overrakt af borgmester Jacob Bundsgaard med ordene: Claus har gjort en fantastisk indsats for en anonym gruppe, og vist hvordan Internettet kan bruges som en god start på kommunikation mellem sindslidende. Borgmester Jacob Bundsgaard overrakte Claus Antony Bang Andersen prisen. 5

7 Initiativtager hædret for Sindnet med Aarhus Kommunes Handicappris

8 DEN METODISKE TILGANG TIL UNDERSØGELSEN Denne brugertilfredshedsundersøgelse baserer sig på spørgeskemadata indsamlet gennem et elektronisk spørgeskema på Dataindsamlingen er foregået således, at alle de brugere, der har ønsket at logge sig på deres respektive profiler i dataindsamlingsperioden fra 5. august 2013 til 15. august 2013, er blevet præsenteret for et elektronisk spørgeskema. Spørgeskemaet har omfattet i alt 11 spørgsmål vedr. karakteristika ved brugeren, hyppigheden af brugen af Sindnet og sidens forskellige funktioner, tilfredsheden med Sindnet og sidens forskellige funktioner samt brugerens forslag til forbedring af siden og dens funktioner. Spørgsmålene fremstår i deres fulde ordlyd i kopien af det elektroniske spørgeskema, der findes i rapportens bilagssektion. Da det som beskrevet ovenfor ikke har været muligt at fravælge besvarelse af spørgeskemaet, hvis man har villet bruge hjemmesiden i undersøgelsesperioden, udgør undersøgelsen en såkaldt tværsnitsanalyse med deltagelse af samtlige aktive brugere i den angivne periode. Der er indkommet i alt 249 besvarelser, hvoraf 7 skemaer ikke var udfyldt seriøst, hvorfor de er frasorteret forud for databehandlingen. Ligeledes er én bruger efter særlig henvendelse blev fritaget for besvarelse grundet handicap. Analysen baserer sig således på i alt 241 respondenters spørgeskemabesvarelser. På et tilfældigt døgn i august 2013 brugte i alt 156 forskellige brugere Sindnet. Med forbehold for, at flere brugere er gengangere fra dag til dag, var forventningen til antal besvarelser dog højere, end det faktisk indkomne. Det er ikke umiddelbart muligt at sige, hvorledes det reelle antal brugere i dataindsamlingsperioden tegner sig, men det formodes, at nogle brugere har fravalgt at besvare spørgeskemaet ved at undgå log-on, mens andre brugere måske ikke har været aktive i perioden, der uheldigvis har været sammenfaldende med den typiske sommerferieperiode. De indsamlede kvantitative data er behandlet og opgjort som frekvenstabeller, der alle kan ses i bilagssektionen. Tabellerne er blevet brugt til at opstille diagrammer, der visuelt illustrerer respondenternes besvarelser. Heroverfor er de kvalitative data (fra de to åbne spørgsmål 8 og 11) kategoriseret og udvalgte citater er inddraget i analysen. Der er indhentet supplerende statistik fra Sindnet, eksempelvis med henblik på at sammenligne fordelinger blandt respondenternes svar med fordelingerne for samtlige brugere af Sindnet. Dette gælder især i forhold til respondenternes karakteristika med det mål for øje at kunne vurdere, i hvilken udstrækning de kan anskues som repræsentative for den samlede brugergruppe. Som første afsnit i analysen viser, ligner både den kønsmæssige og den aldersmæssige fordeling blandt undersøgelsens respondenter tilnærmelsesvis fordelingen blandt samtlige brugere af Sindnet. I denne henseende vurderes respondentgruppen umiddelbart at være repræsentativ for brugergruppen, og resultaterne antages således at være generalisérbare. Det er dog vigtigt at have in mente, at undersøgelsen - som mange andre spørgeskemaundersøgelser - begrænser sig til at tegne et øjebliksbillede af de nuværende brugeres oplevelse af Sindnet, som initiativet fremstår og fungerer netop nu. 7

9 ANALYSE I det følgende præsenteres og analyseres de indsamlede data. Dette sker gennem de fire underafsnit; Om brugerne af Sindnet, Brugen af Sindnet og sidens forskellige funktioner, Tilfredsheden med Sindnet og sidens forskellige funktioner samt Brugernes mening om Sindnets forbedringspotentiale. Om brugerne af Sindnet I spørgeskemaet er der spurgt ind til en række karakteristika ved respondenterne, herunder deres køn, alder samt hvor længe de har været brugere af Sindnet. Diagram 1: Kønsfordelingen blandt respondenterne overfor samtlige brugere Kønsfordelingen Kvinder Mænd 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Respondenter Samtlige brugere Kilde til diagram 1 er tabellerne 1 og 2 i bilagssektionen. Som det fremgår af diagram 1 er kønsfordelingen blandt undersøgelsens respondenter 43,5 % kvinder overfor 56,5 % mænd. Pr. 15. august 2013 viser den generelle statistik fra Sindnet, at der findes i alt profiler på siden. Disse fordeler sig på 46,8 % kvinder (2.039) og 53,2 % mænd (2.315). Den kønsmæssige fordeling blandt undersøgelsens respondenter vurderes således tilnærmelsesvis at afspejle den kønsmæssige fordeling blandt Sindnets brugere i øvrigt. På samme vis afspejler aldersfordelingen blandt respondenterne også den aldersfordeling, der gælder for Sindnets samlede brugergruppe. Som det fremgår af de procentvise fordelinger i alderskategorierne i følgende diagram 2, befinder langt hovedparten af både respondenterne og Sindnets samlede brugergruppe sig i 20 erne (ca. en tredjedel), 30 erne (ca. en tredjedel) og i 40 erne (ca. en femtedel). 8

10 Diagram 2: Aldersfordelingen blandt respondenterne Aldersfordeling Respondenter Samtlige brugere 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% år år år år år år år 80 år eller derover Kilde til diagram 2 er tabellerne 3 og 4 i bilagssektionen. Herudover viser diagram 2, at Sindnet har en lille brugergruppe blandt de årige og de årige. Disse grupper er dog begge underrepræsenteret i denne undersøgelse. Diagram 3: Fordeling af hvorvidt respondenterne er erfarne/nye brugere Brugernes erfaringsniveau Procent 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Erfaren bruger Ny bruger (oprettet inden for 1 måned) Kilde til diagram 3 er tabel 7 i bilagssektionen. 9

11 Respondenternes erfaringsniveau fremgår af diagram 3. Dette diagram viser, at de brugere, der har deltaget i undersøgelsen, primært kan karakteriseres som værende erfarne brugere, idet de har haft deres profil på Sindnet i minimum én måned. Erfaringsniveauet har selvfølgelig betydning, da det siger noget om, at brugerne har haft lejlighed til at afprøve, opnå fortrolighed med samt danne sig en mening om sidens forskellige funktioner. Vi må ud fra fordelingen i diagram 3 formode, at de indkomne besvarelser bygger på et rimeligt kendskab til sidens funktioner. Diagram 4: Fordeling af hvor længe respondenterne har været brugere Har været bruger af Sindnet siden Procent 25% 20% 15% 10% 5% 0% Før Kilde til diagram 4 er tabel 5 i bilagssektionen. Sindnet har fremstået i sin nuværende form siden Der er i spørgeskemaet spurgt ind til, hvor længe respondenterne har haft deres profil på siden, og i svarmulighederne er der sondret mellem, hvorvidt profilen er oprettet før eller efter 2006 eller hvilket år herefter. Diagram 4 ovenfor viser, at der er stor variation i, hvor længe de, der har deltaget i undersøgelsen, har været brugere af Sindnet. Omkring 10 % har haft deres profil i mere end 8 år, mens godt 20 % har oprettet den indenfor det seneste år. Omkring halvdelen af respondenterne har oprettet deres profil indenfor de seneste 3 år. Det vurderes således, at deltagerne overvejende har været brugere i et tidsrum, som giver dem gode forudsætninger for at have indgående kendskab til Sindnet og sidens funktioner. Brugen af Sindnet og sidens forskellige funktioner Med dette analyseafsnit sættes fokus på, i hvilket omfang brugerne benytter sig af Sindnet. I denne sammenhæng belyses med hvilket primært formål Sindnet benyttes af brugerne, samt hvor ofte brugerne benytter Sindnets forskellige funktioner. 10

12 Diagram 5: Fordeling af hvor ofte respondenterne benytter Sindnet Hyppigheden af brugen af Sindnet 35% Procent 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Dagligt 1-5 gange om ugen 1-10 gange om måneden Sjældnere end 10 gange om måneden Kilde til diagram 5 er tabel 6 i bilagssektionen. Det ovenfor viste diagram 5 demonstrerer, hvor hyppigt respondenterne har tilkendegivet, at de bruger Sindnet. Heraf fremgår det, at 31,5 % bruger siden dagligt, mens 32,8 % bruger siden 1-5 gange om ugen. Heroverfor bruger 21,2 % siden 1-10 gange om måneden, mens 14,5 % angiver at bruge siden sjældnere end 10 gange om måneden. Det kan således konstateres, at omkring to tredjedele af de adspurgte brugere enten bruger Sindnet på daglig basis eller op til 5 gange om ugen. Sindnet kan af brugerne benyttes til forskellige formål. Sindnet kan bruges til 1) at søge nye ven- eller bekendtskaber, 2) som datingside til at finde en kæreste, 3) som et mødested for ligestillede, 4) som chatrum, hvor man kan skrive sammen med og hygge sig med andre, 5) som et sted at søge råd og vejledning ved andre i samme situation som en selv, 6) et sted, hvor man kan støtte andre eller 7) som et sted, hvor man selv kan søge støtte og trøst, når man har behov for det. I spørgeskemaet er der spurgt ind til, hvorvidt brugere benytter Sindnet med afsæt i de forskellige formål, og fordelingerne af brugernes besvarelser fremgår af diagram 6 i det følgende. Dette diagram viser, at Sindnet især benyttes med formålene at søge og indgå i venskaber eller opnå kontakt med ligestillede samt at chatte og hygge sig med disse. I mindre grad (men dog stadig med tilslutning af omkring halvdelen af brugerne) benyttes Sindnet til dating/at søge kæreste eller som et sted, hvor man kan søge støtte og trøst. At Sindnet især benyttes med fokus på at møde venner og ligestillede, bekræfter, at siden fortsat lever op til den intention, som initiativtageren til Sindnet havde, da hjemmesiden først blev etableret tilbage i

13 Diagram 6: Fordelingen af primære formål med brugen af Sindnet Primære formål med brugen af Sindnet Ja Nej 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Venskaber Kærlighed Ligestillede Chat og hygge Rådgivning Jeg støtter andre Søger støtte og trøst Kilde til diagram 6 er tabel 11 i bilagssektionen. Som beskrevet tidligere rummer Sindnet en række forskellige funktioner, og i spørgeskemaet er der spurgt ind i til, i hvilken udstrækning brugerne benytter sig af disse forskellige funktioner. Resultatet heraf fremgår af diagram 7 i det følgende. Brevkassen (a) er en funktion, som langt de fleste (73,0 %) angiver sjældent eller aldrig at benytte, mens 13,3 % angiver at benytte funktionen månedligt. Det ligger givetvis i funktionens natur, at man typisk ikke vil benytte sig af denne på fx daglig basis, da man jo skal have eksempelvis en problematik, en undren eller et spørgsmål for at kunne drage direkte nytte af funktionen. Man kan dog også benytte sig af brevkassen på en mere indirekte facon ved at læse de spørgsmål, som andre har stillet, og de tilhørende svar. Det skal her bemærkes, at man ikke behøver at have en profil på Sindnet for at kunne benytte sig af brevkassen, der derimod er åben for alle brugere af internettet. Brevkassen har således potentielt en langt større brugergruppe, end den der er repræsenteret i indeværende undersøgelse Sindnet har en chatfunktion (b). Chatten gør det muligt at opsøge kontakt på alle tider af døgnet. Medlemmerne benytter den fx, hvis de føler sig ensomme, men også hvis de har behov for hyggeligt samvær og samtaler med ligeværdige. Chatten er åben hele døgnet, så det er muligt at opsøge kontakten, når man har behov for det. Sindnets chatfunktion udgør sidens næstmest anvendte funktion, idet kun 44,0 % angiver sjældent eller aldrig at bruge den. Samtidig er chatten også den funktion, der af flest (16,1 %) anvendes på daglig basis, mens den benyttes ugentligt af 19,1 % og månedligt af 20,3 %. På Sindnet findes et internt mailsystem (c), hvormed der kan sendes og modtages mails brugerne imellem. Mailsystemet udgør den mest anvendte funktion, som bruges dagligt af 12,9 %, ugentligt af 31,5 % og månedligt af 28,2 %. Kun 27,4 % tilkendegiver sjældent eller aldrig at benytte sig af mails. 12

14 Diagram 7: Procentfordeling af hyppigheden af brugen af Sindnets funktioner Hyppigheden af brugen af funktionerne b) Chatten a) Brevkassen c) Mails e) Debatforummet d) Statusopdateringer f) Blogs/dagbøger h) Kæledyrssektionen g) Sektionen med digte i) Livshistorier k) Gæstebøgerne j) Privatchat/messenger l) Vennelisterne m) Fotoalbums Kilde til diagram 7 er tabel 8 i bilagssektionen. 13

15 Som så mange andre sociale medier har Sindnet også en statusopdateringsfunktion (d), hvor man fx kan dele, hvordan man har det, hvilket humør man er i, eller hvad man aktuelt laver. Statusopdateringsfunktionen er den tredje mest brugte funktion på siden. Dagligt benyttes den af 11,2 % af brugerne, mens den ugentligt bruges af 22,4 % og månedligt af 22,0 %. Debatforummet (e) er en funktion, hvor brugerne har mulighed for at udveksle erfaringer og få input på de ting, der rører sig i det daglige. Det kan også benyttes til at hente rådgivning eller søge andre med samme interesser. Lidt mindre end halvdelen af brugerne har angivet at benytte sig af debatforummet. Det gør 6,2 % af brugerne dagligt, mens 17,4 % gør det ugentligt, og 21,2 % gør det månedligt. Blogs/dagbøger (f), sektionen med digte (g), kæledyrssektionen (h) og sektionen med livshistorier (i) udgør de fire funktioner, som færrest bruger dagligt, og flest har angivet sjældent eller aldrig at bruge (jf. eventuelt oversigtstabel 1). Flere af disse funktioner er heller ikke nogen, man overvejende vil benytte sig af på daglig basis, men måske snarere ugentligt eller månedligt. Som en sideløber til chatten, findes der på Sindnet også en privatchat/messengerfunktion (j), hvor medlemmer kan skrive privat til hinanden, mens de surfer rundt på hjemmesiden. Ligesom chatten, benyttes den til kontakt på alle tider af døgnet. Funktionen bruges dagligt af 6,6 % af brugerne, ugentligt af 18,7 % og månedligt af 21,2 %. Lidt mere end halvdelen af brugerne (53,5 %) benytter sjældent eller aldrig funktionen. Gæstebøgerne (k) udgør en funktion, hvormed man kan efterlade en hilsen, når man har besøgt en profil. Dagligt benytter 7,0 % sig af gæstebøger, mens 17,0 % gør dette ugentligt og 26,6 % gør det på månedsbasis. Lidt mindre end halvdelen (49,4 %) benytter sig sjældent eller aldring af gæstebøgerne. Vennelisterne (l) fungerer som en virtuel adressebog, hvor man har hurtig adgang til medlemmer, som man finder samhørighed med, eller som man gerne vil lære at kende. Mange benytter dem som et bogmærke, så de hurtigt kan finde profilen igen. Brugerne har angivet, at kun få af dem bruger funktionen på daglig basis (5,8 %), mens flere benytter den ugentligt (af 12,4 %) eller månedligt (af 18,7 %). Omkring to tredjedele af brugerne benytter sig dog sjældent eller aldrig af vennelisterne. Den enkelte bruger kan tilknytte fotos til sin profil, og det vælger mange at gøre. Fotoalbums (m) bruges især ugentligt, som 20,0 % af brugerne har angivet, eller månedligt som af 26,1 % af brugerne har indberettet. I et forsøg på at skabe en slags hurtigt overblik er der nedenfor sammenfattet de fire funktioner, som flest respondenter benytter dagligt, ugentligt, månedligt og sjældent/aldrig. Oversigtstabel 1: De fire funktioner, som respondenterne har angivet at benytte sig hyppigst af dagligt, ugentligt, månedligt og sjældent/aldrig i prioriteret rækkefølge fra flest til færrest Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældent/aldrig 1 Chat (16,6 %) Mails (31,5 %) Mails (28,2 %) Digte (79,7 %) 2 Mails (12,9 %) Status (22,4 %) Gæstebøger (26,6 %) Kæledyr (79,3 %) 3 Status (11,2 %) Fotos (20,0 %) Fotos (26,1 %) Livshistorier (76,4 %) 4 Gæstebøger (7 %) Chat (19,1 %) Status (22,0 %) Blogs (74,7 %) Kilde til oversigtstabel 1 er tabel 8 i bilagssektionen. 14

16 Tilfredsheden med Sindnet og sidens forskellige funktioner I dette afsnit sættes fokus på, hvorledes brugernes tilfredshed med Sindnet og sidens forskellige funktioner tegner sig. Nedenstående diagram 8 illustrerer, hvorledes besvarelserne viser stor generel tilfredshed med Sindnet blandt sidens brugere. Fordelingen er således, at 38,2 % af respondenterne har tilkendegivet, at de er meget tilfredse med Sindnet, mens 52,3 % har angivet at være tilfredse. 7,9 % har angivet, at de er mindre tilfredse, mens kun 1,6 % slet ikke er tilfredse med siden. Overordnet tegner diagrammet således med en samlet tilfredshed på mere end 90 % et yderst positivt billede af brugertilfredsheden med Sindnet. Diagram 8: Fordeling af respondenternes overordnede tilfredshed med Sindnet 60% Den overordnede tilfredshed med Sindnet Procent 50% 40% 30% 20% 10% 0% Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Slet ikke tilfreds Kilde til diagram 8 er tabel 12 i bilagssektionen. Der er i spørgeskemaet også spurgt konkret ind til tilfredsheden med sidens forskellige funktioner, og af diagram 9 i det følgende fremgår brugernes tilfredshed med hver enkelt af disse. 1 Diagrammet viser, at der blandt de, der bruger den enkelte funktion, overvejende hersker meget tilfredshed eller tilfredshed. Hvordan tilfredsheden fordeler sig mellem meget tilfreds, tilfreds og mindre tilfreds for den enkelte funktion fremgår af tabel 12 i bilagssektionen. 1 Det bør bemærkes, at de andele, der i diagram 7 i forhold til hyppigheden af anvendelsen af den enkelte funktion, har svaret Sjældent/aldrig ikke er lig med andelen, der i diagram 9 har svaret Bruger ikke i forhold til den enkelte funktion. De brugere, som sjældent har anvendt en given funktion har således angivet sin tilfredshedsgrad med denne i diagram 9 og tælles ikke blandt de, der har angivet Bruger ikke. 15

17 Diagram 9: Fordeling af tilfredshedsgraden med Sindnets forskellige funktioner Tilfredsheden med funktionerne b) Chatten a) Brevkassen c) Mails e) Debatforummet d) Statusopdateringer f) Blogs/dagbøger h) Kæledyrssektionen g) Sektionen med digte i) Livshistorier k) Gæstebøgerne j) Privatchat/messenger l) Vennelisterne m) Fotoalbums Kilde til diagram 9 er tabel 9 i bilagssektionen. 16

18 I følgende diagram 10 er de brugere, der har tilkendegivet, at de ikke bruger den enkelte funktion, sorteret fra, og brugernes tilfredshedsgrad fremstillet i et såkaldt stablet søjlediagram. Hermed bliver det muligt at sammenligne de forskellige tilfredshedstypers bidrag til den samlede tilfredshedsgrad med den enkelte funktion Sindnets funktioner imellem. Med denne fremstilling bliver det tydeligt, at tilfredsheden tegner et relativt generelt billede på tværs af funktioner, idet omkring godt 30 % er meget tilfredse, mens omkring godt 60 % er tilfredse og mindre end 10 % er utilfredse. Diagram 10: Sammenligning af brugernes tilfredshedsgrader på tværs af Sindnets forskellige funktioner 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sammenligning af tilfredshedsgraden Sindnets funtioner imellem Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Kilde til diagram 10 er tabel 9 i bilagssektionen. Brugernes mening om Sindnets forbedringspotentiale I spørgeskemaet er spurgt ind til, om brugerne har forslag til forbedring af Sindnet og/eller sidens forskellige funktioner. I besvarelserne af disse spørgsmål har nogle brugere valgt at fremsætte kommentarer til bestemte funktioner, mens andre har fremsat ønsker til ændring af funktioner eller fremkommet med konkrete forbedringsforslag. 17

19 Der er i alt indkommet 78 kommenterer/forbedringsforslag. Disse har vi kunnet gruppere under følgende 14 kategorier: Design/layout/programmering Mailfunktionen Chatfunktionen Debatforum Privatchat/messenger Statusopdateringsfunktionen Administratorfunktionen APP til mobil/tablet Markedsføring Brevkassen Søgefunktionen Venneliste-funktionen Datingelementet Dagbogsfunktionen Af diagram 11 fremgår det, hvorledes kommentarerne/forbedringsforslagene fordeler sig på de 14 kategorier. Efter diagrammet kommenteres der på udvalgte kategorier. Diagram 11: Respondenternes kommentarer og/eller forslag til forbedring af Sindnet og sidens funktioner (kategoriseret) 2 Kommentarer/forslag til forbedring af Sindnet og sidens funktioner (kategoriseret) 30 Antal Kilde til diagram 11 er tabellerne 10 og 13 i bilagssektionen. Som diagram 11 illustrerer, omhandler langt de fleste kommentarer og/eller forbedringsforslag design/layout/programmering. Flere respondenter peger på, at de ikke oplever Sindnets design helt tidssvarende. Således skriver en bruger Designet er hyggeligt, men enormt gammeldags. Det har sin charme, men.... En anden skriver på samme vis Siden er rodet og ligner noget fra 90 erne Kommentarerne/forbedringsforslagene er indhentet med spørgsmål 8 og spørgsmål 11 i spørgeskemaet, og enkelte respondenter har valgt at angive samme svar til begge spørgsmål. Der kan således være enkelte kommentarer og/eller forslag til forbedringer, som her er talt med mere end én gang. 18

20 Med det sidste citat henvises også til, at designet indeholder mange forskellige elementer, hvilket gør, at siden kan opleves rodet. En anden formulerer det sådan; siden skal forenkles og gøres moderne. På denne måde er der, af flere, fremsat forslag om at forenkle Sindnets design, så siden kommer til at fremstå mere overskuelig og dermed også mere brugervenlig. En sådan forenkling med færre elementer på hver enkelt underside formodes også at føre til, at Sindnet bliver hurtigere at indlæse. Dette efterspørges også af flere brugere. En bruger formulerer det således Det er lidt træls, at siden er meget langsom/tung i det.... Andre kommentarer og/eller forslag til forbedring handler om Sindnets mailfunktion. Disse kommentarer går i flere forskellige retninger. En bruger ønsker et større tekstfelt til at skrive mail i, mens en anden efterspørger mulighed for at gemme kladde af den mail, man er ved at skrive. En tredje bruger ønsker flere sjove ikoner. Herudover efterspørges muligheden for at kunne søge blandt sine mails. Lidt i tråd hermed efterlyser en anden bruger en måde hvorpå, man kan se, om man har skrevet med nogen før eller ikke, da man ikke altid får svar fra alle, og jeg vil ikke være irriterende og komme til at sende flere breve til den samme person, hvis denne person ikke er interesseret. Endelig påpeger flere, at mailsystemet kan være langsomt og ustabilt, og der er fremsat ønske om et 100 % stabilt mailsystem. Dette uddybes af en bruger således Mails kan finde på at slette sig selv, når man sender dem. Chatfunktionen er en anden kategori, som flere brugere har valgt at kommentere eller fremsætte forbedringsforslag til. Især ønskes der link til profil fra chatten for den enkelte bruger. Det har tidligere været muligt, at man ved at klikke på et af de brugernavne, som man chatter med, kunne tilgå denne persons profil. En anden skriver på samme vis Det er småting jeg savner på siden - men nogle af de gamle chat-funktioner savnes fx det at man kan klikke på et navn, og så skriver man til vedkomne. Flere brugere har valgt at fremsætte kommentarer og forslag til forbedring af debatforumfunktionen. Der ønskes en synliggørelse af funktionen, som kan være med til at øge debataktiviteten. En formulerer dette således Ændring i design der giver sådan noget som debatforum mere fokus. En anden skriver Fremhæv forumområdet mere. Og gør det mere tydeligt, hvordan man oplægger nye tråde. At gøre det lettere at oprette nye tråde har andre også bedt om. En skriver fx Der er for mange rum, og det virker som om, at det er alt for uoverskueligt at finde den rigtige kategori at poste i. Personligt opretter jeg ikke nye tråde, fordi jeg bliver for forvirret af mulighederne. Herudover ønsker en, at man kan linke til en tråd i debatten, og at kategorien for et debatindlæg bliver vist på oversigten. Endelig efterspørger en bruger en syntes-godt-om-funktion til debatindlæggene. Et par brugere har kommenteret stabiliteten af funktionen privatchat/messenger. En skriver således Messenger/chatprogrammet kunne godt optimeres. Jeg har mange gange fået beskeder, som var sendt tidligere, men først poppet op længe efter de oprindeligt var sendt. Dette følges op af en anden bruger messengerbeskederne forsvinder nogle gange.... På denne baggrund efterspørges en chathistorik i privatchatten, da beskederne let bliver væk. Statusopdateringsfunktionen ønskes udvidet med timestamp både på den fælles oversigt og på ens egen profil. Det er i dag sådan, at når man indtaster en ny status, så slettes den foregående. En anden bruger skriver herom det er ærgerligt nogle gange, at hvis man 19

21 skriver flere statusopdateringer, så slettes den forrige, man har skrevet. Endnu en bruger har kommenteret funktionen og fremsat et ønske til forbedring: Kan der komme en synesgodt-om-funktion under andres statusopdateringer? Vedrørende administratorfunktionen har en bruger fremsat ønske om, at fejlbeskeder automatisk bliver sendt videre til serveradministrator/webmaster. En anden ønsker flere synlige admins selvom tonen på siden generelt er god, og der bliver fulgt godt op på fora et af Sindnets frivillige. En anden bruger har fremsat et modsatrettet ønske, idet brugeren skriver; Syntes at de, der styre hjemmesiden, ikke skal bestemme så meget. Udover projektlederen supporteres Sindnet af ganske få frivillige administratorer, som varetager den daglige drift af siden. Da det er svært at rekruttere kompetente frivillige til administratorfunktionen, vil det oftest være opgaver af administrativ karakter såsom godkendelse af nye profiler, af fotos mv., der prioriteres, fremfor synlighed og direkte overvågning af sidens aktivitet. Sindnets administratorer sørger for overholdelse af netiketten for Sindnet, som er ekspliciteret med et tydeligt regelsæt, som alle brugere giver samtykke til at ville følge ved oprettelse af profil. Overskridelse af regelsættet medfører sanktionering og i givet fald udelukkelse fra siden. Der efterspørges en APP til mobil/tablet. En bruger udtrykker ønske om en Android APP. Der findes ikke en APP, men der er udviklet en tabletversion af Sindnet. Denne opleves dog ikke i alle henseender at fungere optimalt, og en bruger skriver herom Det kunne være rart, at ens brugernavn blev gemt på forsiden ved login på tablet. Jeg er meget tilfreds med sindnet.dk, men tablet-siden giver bare visse vanskeligheder. Endnu et element, der efterspørges, er kategoriseret som markedsføring. Denne kategori dækker over ønsket om flere brugere. En formulerer dette på følgende måde: Det eneste, jeg kunne ønske mig fra Sindnet, har ikke noget med hjemmesiden at gøre, men det med at få flere ind. En anden efterspørger, at der reklameres noget mere for da det ville være dejligt med nogle flere herinde. Sindnet uddeler jævnligt foldere og flyers og har også flere gange deltaget med bod til forskellige arrangementer for psykisk sårbare. En bruger har fremsat kritik af de svar, der bliver givet i brevkassen; Jeg har i perioder over lang tid været inde og læse de forskellige svar og synes, at mange af dem er meget problematiske. De er for det første meget korte (hvilket man måske godt kan forsvare og forstå, når der kun sidder én (før i tiden, vist et par stykker?) og besvarer spørgsmålene. Men mange gange har jeg undret mig over manglen på forståelse og de tit uprofessionelle eller direkte vildledende, svar, der er blevet givet, også i tilfælde hvor det er meget alvorlige problemer den unge sidder med! Jeg har tænkt på, om svarene overhovedet bliver godkendt af administrationen, inden de kommer på, og om kvaliteten af dem i det hele taget bliver vendt en gang imellem?. Sindnets brevkasseredaktører er alle frivillige, og det er tydeligt angivet på siden, at man altid bør følge op på sine henvendelser ved at søge professionel hjælp, da man ikke kan forvente at få den rette/fyldestgørende hjælp over nettet. Det ønskes, at Sindnets søgefunktion skal være praktisk og velfungerende. En enkelt har skrevet om venneliste-funktionen; Da jeg har oplevet, at folk har sat mig på deres vennelister uden at info mig, og at de er blevet fornærmet/stødt/ophidset over, at jeg har bedt dem fjerne mig fra deres venneliste, kunne det være super rart, at man først skulle sende en form for forespørgsel. 20

22 Om datingelementet har en bruger skrevet: Datingdelen burde helt fjernes. Dating kan man finde alle andre steder, og jeg synes det af og til skaber en uheldig stemning af seksuel spænding og forsmåede følelser i folks forventninger til stedet og til andre derinde på SN. Som en udbygning af dagbogsfunktionen efterspørger en bruger en dagbogs-sektion på forsiden, så der er adgang til dagens (og ældre dagbøger), og hvor der er plads til debat under indlægget. Ville give mere liv og dynamik på siden. Dette lyder som om, at denne bruger efterspørger et newsfeed, som det man kender fra andre sociale medier som fx Facebook. Mange rosende ord og positive tilkendegivelser fra brugerne Selvom der med spørgsmålene i spørgeskemaet er spurgt konkret ind til forslag til forbedringer af Sindnet og/eller sidens funktioner, har mange brugere i stedet benyttet muligheden til at uddybe deres tilfredshed med Sindnet, og hvad de får ud af at bruge siden. Således skriver flere, at de ikke er utilfredse med noget, eller at de er tilfredse med Sindnet, som siden pt. er. En skriver Jeg er faktisk ikke utilfreds med noget, mens en anden skriver Sindnet er meget flot og gennemtænkt. Kommentar fra en tilfreds bruger af Sindnet: Jeg er ikke på nogen måde utilfreds med de funktioner, der er på Sindnet, selvom jeg ikke benytter mig af dem alle særlig tit. Men når jeg bruger dem, virker de og gør det, de er der for. Og på spørgsmålet om, hvorvidt noget kan gøres bedre, svarer en bruger Intet, det er uladsiggørligt. En anden kommenterer således Siden er allerede super god!! Et tak ville være som en dråbe i en ørken, men jeg er glad for, at jeg har denne oase!! Og som denne bruger, der har skrevet Tusind tak til alle jer, der er initiativtagere!!, har flere andre valgt at takke for Sindnet. Om sine oplevelser med Sindnet skriver en bruger mere uddybende; Jeg er meget tilfreds med Sindnet, som det er... Jeg har virkelig lært/oplevet, at jeg ikke er alene i verden, den eneste der har det som mig... Jeg har rykket mig meget fra at være super syg til at have det langt bedre... Jeg vil forsat støtte Sindnet... Også selvom jeg en dag skulle ende med at blive rask... for det er virkelig et godt sted mange gange tak for Sindnet. At Sindnet netop fungerer som et fristed for psykisk sårbare, hvor man kan møde ligestillede og søge fællesskab, når livet er svært, har flere rost og kommenteret. Således skriver en bruger er meget tilfreds med, at der er en side, hvor man kan søge støtte og ligestillede. En anden bruger skriver der findes STOR støtte og hjælp herfra. Vi står samlet, selv hvis vi bor i hver sin ende af landet. Det giver stor tryghed at vide, man ikke er alene og snakke med nogen, der kan hjælpe og støtte en, men jeg bruger det også til at få hverdagens stress og jag væk. Det er en dejlig ting, der gør godt for mange. Jeg vil forsat være en del af Sindnet, ikke kun for at få hjælp, men også for at kunne hjælpe og støtte andre... Jeg ville ønske, at flere kunne prøve Sindnet og derefter muligvis få det samme ud af det, som jeg har fået og så mange andre. Der er også nogen, der kun er på ganske sjældent, men når de så kommer, så får de det, de har brug for, et sted hvor alle ved, at man kan have det svært. Sindnet er vidunderligt. Jeg ville nok ikke have levet nu, hvis det ikke var for Sindnet og de dejlige brugere, der er her og deres hjælp/støtte. 21

23 KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER I det følgende sammenfattes og konkluderes på hovedelementerne i analysens fire underafsnit. Der følges op med en række anbefalinger til videreudvikling af Sindnet. Af analysens første underafsnit Om brugerne af Sindnet fremgår det, at respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen tilnærmelsesvis afspejler brugergruppen i øvrigt med hensyn til køns- og aldersfordeling. På denne baggrund konkluderes de at være repræsentative herfor. Ligeledes er det i afsnittet fremstillet, hvorledes brugerne besidder et bredt erfaringsgrundlag, hvilket konkluderes at give dem positive forudsætninger for at have et indgående kendskab til Sindnet og sidens funktioner og dermed have et tilfredsstillende udgangspunkt for besvarelse af spørgeskemaet. På baggrund af analysens andet underafsnit Brugen af Sindnet og sidens forskellige funktioner kan det konkluderes, at Sindnet har mange loyale brugere, hvoraf en andel har haft profil helt tilbage fra før Ligeledes kan det konkluderes, at mange af Sindnets brugere benytter sig af siden hyppigt, idet omkring to tredjedele enten bruger Sindnet på daglig basis eller op til 5 gange om ugen. Sindnet kan konkluderes at blive brugt bredt til forskellige sociale formål, herunder især til at søge og indgå i venskaber eller opnå kontakt med ligestillede samt at chatte og hygge sig med disse. Således imødekommer Sindnet fortsat det formål, som initiativtageren etablerede hjemmesiden med udgangspunkt i tilbage i Der kan konkluderes at være stor forskel på hyppigheden af brugernes anvendelse af Sindnets forskellige funktioner. Det kan konstateres, at flest på daglig basis benytter chatfunktionen, mailsystemet, statusopdateringsfunktionen og gæstebøger. På ugentlig basis benytter flest mailsystemet, statusopdateringsfunktionen, fotoalbums og chatfunktionen, mens flest på månedsbasis bruger mailsystemet, gæstebøger, fotoalbums og statusopdateringsfunktionen. Blandt de funktioner, som flest brugere sjældent eller aldrig benytter, er sektionen med digte, kæledyrssektionen, sektionen med livshistorier og blogs/dagbøger. Der kan konkluderes at tegne sig et mønster i forhold til, at hyppigheden af brugen af funktionerne hænger sammen med den enkelte funktions anvendelsesmuligheder. Nogle funktioner egner sig godt til hyppig brug, fx når man gerne vil kommunikere indirekte eller bredt (statusopdateringer), eller hvis man vil i direkte dialog med andre (fx chat, mails og gæstebøger), mens andre funktioner fordrer, at man har oplevelser, som man gerne vil dele (fx blog/dagbog), emner man vil søge viden om (fx brevkassen) eller noget man vil debattere (fx debatforum). Af tredje analyseunderafsnit Tilfredsheden med Sindnet og sidens forskellige funktioner fremgår det, at Sindnets brugere overvejende er meget tilfredse (38,2 %) eller tilfredse (52,3 %) med siden. Kun få (7,9 %) er mindre tilfredse, mens en forsvindende lille andel (1,6 %) er direkte utilfredse med Sindnet. Det tegner et yderst positivt billede, på baggrund af hvilket der konkluderes at herske udpræget brugertilfredshed med en tilfredshedsgrad på mere end 90 %. 22

24 Når vi ser på tilfredshedsgraden med Sindnets forskellige funktioner, kan der konkluderes at tegne sig et lignende positivt billede, idet brugerne generelt på tværs af funktioner fordeler sig således, at godt 30 % er meget tilfredse, mens godt 60 % er tilfredse og mindre end 10 % er utilfredse. I analysens fjerde underafsnit Brugernes mening om Sindnets forbedringspotentiale er præsenteret de kommentarer og forslag til forbedringer, som brugerne er fremkommet med. Det konkluderes, at der - trods den meget store tilfredshed med Sindnet - er rum til forbedring, idet der er fremsat en række konkrete forslag til elementer, som brugerne godt kunne tænke sig fungerede anderledes eller bedre, end de gør i dag. Med afsæt i disse vil der afslutningsvist i dette afsnit blive fremsat anbefalinger til videreudvikling af Sindnet. Udover forslag til forbedringer, har mange brugere uopfordret valgt at fremsætte ros og positive bemærkninger om Sindnet og deres oplevelser med siden. Disse bekræfter, at Sindnet fortsat imødekommer et stort behov hos målgruppen for et fristed for mennesker med psykisk sårbarhed. Anbefalinger på baggrund af undersøgelsen Med udgangspunkt i analysen og de ovenstående konklusioner fremsættes i det følgende 11 anbefalinger til understøttelse af videreudviklingen af Sindnet (anbefalingerne optræder i tilfældig/ikke-prioriteret rækkefølge): Udvikling af et fælles newsfeed på Sindnets forside, som synliggør den aktuelle aktivitet på sidens forskellige funktioner fx nye blogs, fotos, debatforumindlæg mv. Fornyelse af Sindnets design/layout/programmering, så siden forenkles med færre elementer pr. skærmbillede, så siderne bliver mere overskuelige og indlæses hurtigere. Dette forventes at øge brugervenligheden. Til at understøtte forenkling af Sindnet foreslås en fusionering af de tre funktioner; Sektionen med digte, Blogs/dagbøger og Sektionen med livshistorier til én enkelt funktion under betegnelsen Blogindlæg. Sikre funktion på chatten, hvormed man kan tilgå de brugere, som man chatter med, ved at klikke på deres profilnavn. Forenkling af debatforumfunktionen, således at der anvendes færre kategorier. Dette kan ske fx via foruddefinerede tags, som også øger søgemulighederne blandt indlæg. Sikring af stabiliteten af privatchat/messengerfunktionen fx via bedre/kraftigere servere eller via tilkøb af overbelastningsservice, som den der tilbydes af CometChat.com. Udbredelse af kendskabet til Sindnet blandt både privatpersoner og institutioner/offentlige organisationer for at opnå flere brugere. Dette kan gøres fx ved at uddele foldere, flyers, postkort, klistermærker til biler og busser eller med en kort/simpel reklamefilm i fx biografen. Udvikling af en mobil-app til Android, Windows og ios. Videreudvikling af tabletversionen af Sindnet, så den virker optimalt på alle styresystemer og ikke kun ios. Hverve flere frivillige til at understøtte administratorfunktionen. Fx ved at oprette en superbrugerfunktion med udvalgte administratorrettigheder, som kan understøtte den daglige drift af siden. Etablering af en separat funktion til dating, hvor man kan gå ind og oprette en kontaktannonce. Det vil betyde, at man aktivt skal vælge dating til, hvis man ønsker at benytte sig af dette element. 23

25 BILAG Skærmbilleder af udvalgte funktioner på Sindnet Billede 1: Forsiden af Sindnet forud for login Billede 2: Oversigtssiden med statusopdateringer, online brugere mv. 24

26 Billede 3: Funktionen blogs/dagbog Billede 4: Gæstebogsfunktionen 25

27 Billede 5: Chatfunktionen Billede 6: Funktionen fotoalbum 26

28 Billede 7: Funktionen debatforummet Billede 8: Henvisning til officielle hjælpeinstanser for sindslidende 27

29 Det elektroniske spørgeskema 1. Hvad er dit køn? Mand Kvinde 2. Hvad er din alder? år år år år år år år 80 år eller derover 3. Hvor længe har du brugt Sindnet? Fra før 2006 Siden 2006 Siden 2007 Siden 2008 Siden 2009 Siden 2010 Siden 2011 Siden 2012 Siden Hvor ofte benytter du Sindnet? Dagligt 1-5 gange om ugen 1-10 gang om måneden Sjældnere end 10 gang om måneden 5. Jeg er ny på siden? Nej Ja (oprettet inden for 1 måned) 6. Hvor ofte benytter du funktionen? Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældent /aldrig a) Brevkassen b) Chatten c) Mails d) Statusopdateringer e) Debatforummet f) Blogs/dagbøger g) Sektionen med digte h) Kæledyrssektionen i) Sektionen med livshistorier j) Privatchat/messenger k) Gæstebøgerne l) Vennelisterne m) Fotoalbums 28

30 Hvor tilfreds er du med funktionerne? Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Bruger ikke a) Brevkassen b) Chatten c) Mails d) Statusopdateringer e) Debatforummet f) Blogs/dagbøger g) Sektionen med digte h) Kæledyrssektionen i) Sektionen med livshistorier j) Privatchat/messenger k) Gæstebøgerne l) Vennelisterne m) Fotoalbums 8. Hjælp os til at blive bedre; hvad kan gøre funktionerne bedre? (Skriv) 9. Hvad benytter du primært Sindnet til? Ja Nej a) Venskaber b) Kærlighed c) Ligestillede d) Chat og hygge e) Rådgivning f) Jeg støtter andre g) Søger støtte og trøst 10. Hvor tilfreds er du overordnet med Sindnet? Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Slet ikke tilfreds 11. Hvad kan gøre Sindnet bedre efter din mening? (Skriv) 29

31 Datatabeller Tabel 1: Kønsfordelingen blandt respondenterne (spm. 1) Køn Antal Procent Kvinder ,5 Mænd ,5 Hovedtotal ,0 Tabel 2: Kønsfordelingen blandt samtlige brugere (statistik fra siden) Køn Antal Procent Kvinder ,8 Mænd ,2 Hovedtotal ,0 Tabel 3: Aldersfordelingen blandt respondenterne (spm. 2) Alder Antal Procent år 6 2, år 86 35, år 85 35, år 53 22, år 9 3, år 1 0, år 0 0,0 80 år eller derover 1 0,4 Hovedtotal ,0 Tabel 4: Aldersfordelingen blandt samtlige brugere (statistik fra siden) Alder Antal Procent år 118 2, år , år , år , år 361 8, år 93 2, år 10 0,2 80 år eller derover 3 0,1 Hovedtotal ,0 Tabel 5: Fordelingen af hvor længe respondenterne har været brugere (spm. 3) Har været bruger siden Antal Procent Før , , , , , , , ,2 30

32 ,3 Hovedtotal ,0 Tabel 6: Fordeling af hvor ofte respondenterne benytter Sindnet (spm. 4) Hvor ofte Sindnet benyttes Antal Procent Dagligt 76 31,5 1-5 gange om ugen 79 32, gang om måneden 51 21,2 Sjældnere end 10 gang om måneden 35 14,5 Hovedtotal ,0 Tabel 7: Fordeling af hvorvidt respondenterne er erfarne/nye brugere (spm. 5) Erfaringsniveau Antal Procent Erfaren bruger ,6 Ny bruger (oprettet inden for 1 måned) 13 5,4 Hovedtotal ,0 Tabel 8: Hyppigheden af brugernes brug af funktionerne (spm. 6) Hyppighed af brugen af Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældent /aldrig Tal % Tal % Tal % Tal % a) Brevkassen 13 5,4 20 8, , ,0 b) Chatten 40 16, , , ,0 c) Mails 31 12, , , ,4 d) Statusopdateringer 27 11, , , ,4 e) Debatforummet 15 6, , , ,2 f) Blogs/dagbøger 11 4,6 20 8, , ,7 g) Sektionen med digte 8 3,3 16 6, , ,7 h) Kæledyrssektionen 8 3,3 21 8,7 21 8, ,3 i) Sektionen med livshistorier 8 3,3 22 9, , ,4 j) Privatchat/messenger 16 6, , , ,5 k) Gæstebøgerne 17 7, , , ,4 l) Vennelisterne 14 5, , , ,1 m) Fotoalbums 16 6, , , ,3 Tabel 9: Brugernes tilfredshed med funktionerne (spm. 7) Tilfredshed med Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Bruger ikke Tal % Tal % Tal % Tal % a) Brevkassen 41 17, ,7 7 2, ,4 b) Chatten 61 25, ,6 13 5, ,7 c) Mails 71 29, ,6 17 7, ,9 d) Statusopdateringer 58 24, ,2 13 5, ,3 e) Debatforummet 50 20, ,5 11 4, ,2 f) Blogs/dagbøger 39 16, ,0 6 2, ,3 g) Sektionen med digte 37 15, ,9 8 3, ,4 h) Kæledyrssektionen 34 14, ,7 7 2, ,3 i) Sektionen med livshistorier 38 15, ,9 8 3, ,0 j) Privatchat/messenger 48 19, ,6 13 5, ,1 k) Gæstebøgerne 51 21, ,0 9 3, ,1 31

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012 Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps Jan 2012 Af Henrik Andersen og Kenneth Yrke Jørgensen Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalg Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014

STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014 STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014 1. Undersøgelsen blev gennemført medio januar 2015 med følgende resultat: 1.1. Status for besvarelser 1.2. Resume/vurdering. 1.2.1. Der foreligger besvarelse

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Beskrivelse af brugergrænseflade... 2

Beskrivelse af brugergrænseflade... 2 Beskrivelse af brugergrænseflade... 2 Overordnet beskrivelse af brugergrænsefladen... 2 Forside... 2 Min profil... 3 Mine Venner... 4 Min ven... 5 Søg/Tilføj venner... 6 Blog... 7 1 Beskrivelse af brugergrænseflade

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

Hvem behøver en Fan side?

Hvem behøver en Fan side? Facebook Fan sider er en fantastisk måde at promovere en virksomhed på, og en vigtig del af enhver social media marketing plan. Oprettelse af en grundlæggende side er ikke så kompliceret, men at skabe

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 I perioden fra 3. april til 9. juni 2009 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsen viser først

Læs mere

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i børn og unge 2 Sociale medier som Facebook og Twitter fylder stadig mere i danskernes hverdag. Antallet

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV.

Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV. Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV. HØJESTERET 1. Kort om brugerundersøgelsen Brugerundersøgelsen er gennemført i

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012 ElevIntra En gennemgang af ElevIntra-modulet Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er ElevIntra?...5 ElevIntra/LærerIntra...5 Login på ElevIntra eleven...6 Login på ElevIntra læreren...6 Arbejdsfladen...7

Læs mere

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 -

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Blokeringslister - 4 - Kontrol af, hvordan du deler

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 I perioden fra 7. januar til 3. marts 2008 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsens resultater

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast-Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper

Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper Brugerundersøgelse på BRANDTS - september-december 2009 Lidt om undersøgelsen Formål > Hvem er det, der kommer torsdag aften? > Hvad motiverer gæsterne

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERSERVICE I NYKØBING F, NYSTED, SAKSKØBING OG STUBBEKØBING EFTERÅRET 2014 Rapport til Byrådet fra de tre borgerorganisationer

Læs mere

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune http://www.htk.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.htk.dk/. Der er

Læs mere

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål:

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål: PRÆSENTATION: BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BAGGRUND Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune.

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse

Tandplejens Brugerundersøgelse Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2010 Byrådsservice Odder Kommune 2010 Dokumentnr.: 727-2010-72813 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med

Læs mere

Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema

Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema Dette notat er til inspiration forud for at lave en spørgeskemaundersøgelse eller inden evalueringer i øvrigt. Indhold i casen 1.

Læs mere

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2014 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

God, bedre, bedst Behandling September 2011

God, bedre, bedst Behandling September 2011 God, bedre, bedst Behandling September 2011 En spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt klienterne på Behandlingscenter Svendborg Baggrund og formål Spørgeskema undersøgelse er nr. 2 i rækken af undersøgelser,

Læs mere