Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger"

Transkript

1 Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Afsnit I Afsnit II Afsnit III Indledning Generelt om sundhedsrådgivningsaftaler Bemærkninger til de enkelte kapitler i bekendtgørelsen Afsnit I Indledning Denne vejledning omhandler bekendtgørelse nr. 544 af 29. maj 2013 om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger. Vejledningen har til formål at uddybe bekendtgørelsens tekst og dermed bidrage til en ensartet fortolkning. Vejledningen retter sig til landmænd og dyrlæger, samt de myndigheder, der har tilsynet med overholdelsen af reglerne. Vejledningen skal ses som supplement til bekendtgørelsen, og kan således ikke stå alene. Til hjælp for den praktiserende dyrlæges etablering af besætningsdiagnoser og gennemførsel af klinisk undersøgelse af risikodyr har KU Sund, Den Danske Dyrlægeforening og Danske Kvægfagdyrlægers Forening udarbejdet en række anbefalinger. Disse kan findes på KU Sunds hjemmeside Afsnit II Generelt om sundhedsrådgivningsaftaler I det følgende beskrives hovedprincipperne i sundhedsrådgivningsaftaler (SRA). Detaljerede fortolkninger af bekendtgørelsen findes i afsnit III. Obligatorisk eller frivillig sundhedsrådgivningsaftale Der skal indgås SRA, hvis antallet af kvæg på CHR-nummeret er større end eller lig med: 100 køer og/eller 200 handyr og/eller hundyr, der endnu ikke har kælvet For CHR-numre, hvor antallet af kvæg er under tærskelværdierne, er det frivilligt at indgå SRA. De, som vælger en frivillig SRA, får adgang til samme muligheder for valg af aftaletype, samme rettigheder og samme forpligtelser som besætninger, der er omfattet af obligatorisk sundhedsrådgivning (OSR). 1

2 Indgåelse af sundhedsrådgivningsaftale En sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem en dyrlæge og en besætningsansvarlig og gælder for ét CHR-nummer. En sundhedsrådgivningsaftale kan dog kun omfatte én dyreart. Rådgivningskategorier Besætninger med SRA placeres i en af følgende rådgivningskategorier: Almindelig rådgivning (AR) Ekstra rådgivning (ER) Skærpet rådgivning (SR) Alle besætninger placeres i ER, når en aftale indgås. Derefter afhænger placeringen af, om Den ansvarlige for besætningen får bøde eller dom for overtrædelse af reglerne for dyrevelfærd, dyresundhed eller anvendelse af lægemidler og/eller Besætningens antibiotikaforbrug overskrider en eller flere af grænseværdierne I ovennævnte tilfælde rykkes besætningen til SR. Når det er registreret, at der er gået et år uden yderligere bøde eller dom og uden overskridelse af grænseværdierne for antibiotikaforbrug, rykkes besætningen op til ER. Efter endnu et år uden bøde eller dom eller overskridelse af grænseværdier, rykkes besætningen op til AR. På baggrund af en dyrlægeerklæring er det muligt for en besætning, der indgår SRA for første gang, at flytte kategori til AR inden et år. Der vil efterfølgende ikke være mulighed for at rykke hurtigere op i kategori. Læs mere i afsnit III, på side 11. bøde/dom/overskridelse af grænseværdier Almindelig rådgivning (AR) 1 år uden bøde/dom/overskridelse af grænseværdier Dyrlægeerklæring (første SRA) bøde/dom/overskridelse af grænseværdier Ekstra rådgivning (ER) 1 år uden bøde/dom/overskridelse af grænseværdier Skærpet rådgivning (SR) Figur 1. Oversigt over rådgivningskategorier 2

3 Fødevarestyrelsen opdaterer månedligt oplysninger om rådgivningskategori. Disse oplysninger er tilgængelige for den besætningsansvarlige på og for besætningsdyrlægen på Aftaletyper I det følgende beskrives kort, hvilke typer af SRA, der kan vælges imellem. Valgmulighederne skitseres i figur 2. Som det fremgår af figuren, kan der ved både frivillige og obligatoriske aftaler vælges frit mellem basisaftale og tilvalgsmoduler. < 100 køer og < 200 andet kvæg 100 køer eller 200 andet kvæg Frivillig Obligatorisk SUNDHEDSRÅDGIVNINGSAFTALE Basisaftale Tilvalgsmodul Tværfaglig Staldskole Modul 1 Modul 2 Figur 2. Aftaletyper I tilvalgsmodul 1 kan der, hvis der ikke findes køer i besætningen, indgås en aftale med reduceret antal rådgivningsbesøg. I tilvalgsmodul 2 kan der vælges mellem den almindelige ordineringsperiode på 35 dage eller en ordineringsperiode på 9 måneder, jf. tabel 2. Valg af ordineringsperiode på 9 mdr. forudsætter, at en række betingelser, herunder indberetning til Dyreregistrering, er opfyldt. Se nærmere i afsnit III, 62, på side 17. Oversigt over mindste antal rådgivningsbesøg, og, for besætninger med tilvalgsmodul 2, antal statusbesøg fremgår af tabel 1. 3

4 Aftaletype Rådgivningsbesøg Statusbesøg AR ER/SR AR ER/SR Basisaftale Tværgående 2 2 Staldskole 1 Modul 1 Generelt 9 12 Ingen køer 4 6 Modul 2 under 50 køer køer over 250 køer /17* Ikke mælkeleverende Tabel 1. Antal rådgivnings- og statusbesøg *I store kvægbesætninger (over 250 køer), der rykkes til SR og derefter ER, afhænger antallet af statusbesøg af årsagen til nedrykning. Besætninger, der rykker ned som følge af overskridelse af grænseværdier, skal have 17 årlige statusbesøg, mens besætninger, der rykker ned på grund af bøde eller dom, skal have 34 statusbesøg årligt. De maksimale ordineringsperioder fremgår af tabel 2. Aftaletype AR ER/SR Ungkvæg Voksent kvæg Ikke køer Køer Basisaftale (5) 0 (5) 0 Modul 1 generel 42/(5) (5) 35/(5) (5) Ingen køer 63/(5) 63/(5) Modul 2 almindelig 35/(5) 35/(5) 35/(5) 35/(5) Dyreregistrering 9 mdr.(5) 9 mdr.(5) 9 mdr.(5) 9 mdr.(5) Tabel 2. Ordineringsperioder. Ordineringsperioder uden parentes angiver ordineringsperiodens længde til behandling af besætningsdiagnoser. Ordineringsperioder i parentes angiver ordineringsperiodens længde, når ikke foreligger en besætningsdiagnose. Dyrlægen må da kun ordinere til efterbehandling. Ordineringsperioden længde er angivet i dage, når ikke andet er anført. Lægemidler, der er godkendt til forebyggende behandling (undtagen antibiotikaholdige lægemidler), jf. 29 i bekendtgørelse nr. 543 af 29. maj 2013 om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr, er ikke omfattet af de i tabel 2 anførte ordineringsperioder. Det betyder f.eks., at Orbesealer, der er godkendt til forebyggelse af nye infektioner af mælkekirtler i hele goldperioden, må anvendes, udleveres eller ordineres, uden at der forud er konstateret sygdom på betingelse af, at dyrlægen har et sådant kendskab til dyrets eller dyrenes helbredstilstand, at det er fuldt forsvarligt at indgive lægemidler til dyret eller dyrene. Det er derfor ikke nødvendigt at oprette en besætningsdiagnose, da lægemidlet er undtaget de tidsbegrænsninger, der fremgår af tabel 2, men må ordineres til den tidsperiode, der skønnes nødvendig og uden krav om, at dyrlægen indleder behandlingen. Dyrlægen må dog kun udlevere lægemidlet til 5 dages anvendelse. Tilsvarende regler gælder for vacciner. 4

5 Den besætningsansvarliges egenkontrol med dyrevelfærd I alle besætninger, hvor der indgås SRA, uanset om aftalen er obligatorisk eller frivillig, skal den besætningsansvarlige udføre egenkontrol med dyrevelfærd. For besætninger, som er omfattet af OSR, er kravet fastsat i Justitsministeriets bekendtgørelse om egenkontrol med dyrevelfærd. For besætninger med frivillig SRA fremgår kravet af bekendtgørelsen om SRA og egenkontrollen skal udføres i overensstemmelse med Justitsministeriets bekendtgørelse. Kravene til egenkontrollen er således enslydende, uanset om aftalen er obligatorisk eller frivillig. Besætninger, som ikke indgår SRA, er ikke underlagt krav om egenkontrol for dyrevelfærd. Kravene til dyrlægens rådgivning om dyrevelfærd og audit af den besætningsansvarliges egenkontrol er enslydende for alle typer af SRA. Dyrlægens audit Når besætningsdyrlægen har konstateret, at der foreligger et egenkontrolprogram for besætningen, skal besætningsdyrlægen inden 8 dage indberette dette på (se afsnittet Indberetning til Vetreg ) inden en måned udarbejde en plan for audit af den besætningsansvarliges egenkontrol med dyrevelfærd Auditplanen skal indeholde en samlet oversigt over, hvornår dyrlægen vil gennemføre audit af de enkelte punkter i auditplanen. Planen skal revideres med højst 12 måneders interval. Planen skal endvidere altid være dateret og opdateret, dvs. at eventuelle ændringer som følge af for eksempel ændrede besøg skal fremgå af planen. Dyrlægen skal auditere den besætningsansvarliges egenkontrol med dyrevelfærd i besætningen i henhold til auditplanen, således at alle dele af egenkontrolprogrammet auditeres i løbet af højst et år. Ved gennemførelsen af audit skal dyrlægen gennemgå den besætningsansvarliges egenkontrolprogram og kombinere gennemgangen med sine egne observationer i besætningen. Auditmetoden består således af gennemgang af den besætningsansvarliges egenkontrolprocedurer og dokumentation for at egenkontrollen er gennemført, og observationer i besætningen for at afgøre, om egenkontrolprogrammet følges og om egenkontrollen har den tilsigtede effekt. Hvis dyrlægen konstaterer, at den besætningsansvarlige ikke har et dækkende egenkontrolprogram eller at egenkontrolprogrammet ikke følges, eller hvis den besætningsansvarlige ikke har dokumenteret, at egenkontrollen er gennemført (i de tilfælde, hvor der i henhold til lovgivningen er krav om dokumentation), skal dyrlægen notere afvigelserne i konklusionerne for rådgivningsbesøget (tilvalgsmoduler) og i den efterfølgende rapport (alle aftaletyper). Dyrlægen har pligt til at følge op på forholdet, hvis der er tale om uforsvarlige forhold, jf. dyreværnslovens 20. Et væsentligt formål med audit af egenkontrollen er, at dyrlægen og den besætningsansvarlige sammen får sat dyrevelfærd på dagsordenen og får et fælles billede af, hvor problemerne i 5

6 besætningen er. Rådgivning om dyrevelfærd (se næste afsnit) og audit kan med fordel gennemføres således, at audit bliver en integreret del af rådgivningen. Audit - og rådgivning om dyrevelfærd - bør målrettes forholdende i den enkelte besætning med henblik på at opnå den størst mulige effekt. Efter at have dannet sig et samlet indtryk af de velfærdsmæssige forhold i besætningen kan dyrlægen vurdere, hvilke områder der særligt er behov for at fokusere på. Hvis fokusområderne er omfattet af egenkontrolprogrammet, skal dyrlægen gå i dybden ved auditeringen, så der bliver rettet op på de pågældende områder, og audit vil dermed naturligt falde sammen med rådgivning om dyrevelfærd. Dyrlægen bør således prioritere de områder, som velfærdsmæssigt ikke er i orden, eller hvor der er rum for forbedring. Hermed sikres den største effekt af både audit og rådgivning, idet indsatsen bliver løsningsorienteret og fokuseret på den konkrete besætning, frem for formel og generel. I besætninger med ansatte bør dyrlægen ved samtale med både den besætningsansvarlige og med de øvrige personer, der er beskæftiget med dyreholdet, sikre sig, at alle kender egenkontrolprogrammet. I tilfælde af udenlandske medhjælpere er det desuden nødvendigt at finde ud af, om egenkontrolprogrammet foreligger i oversættelse til de relevante sprog, og om de ansatte forstår indholdet af programmet. Hvis den besætningsansvarlige ikke har etableret et egenkontrolprogram, bør dyrlægen opfordre den besætningsansvarlige til hurtigst muligt at få et egenkontrolprogram og kan tilbyde at bistå ved udarbejdelsen. I konklusioner fra rådgivningsbesøg (tilvalgsmodul) og i rapport(er) bør dyrlægen anføre, at der ikke foreligger et egenkontrolprogram og referere, hvad der er sagt og aftalt om emnet ved rådgivningsbesøg(ene). Under kontrol med dyrlægens audit vil opmærksomheden særligt være rettet mod, om dyrlægens rapporter afspejler de faktiske velfærdmæssige forhold i besætningen, og om der er sat fokus på evt. problemområder med henblik på at rette op på forhold, der velfærdsmæssigt ikke er i orden, eller hvor der er rum for forbedring. Dyrlægens rådgivning om dyrevelfærd I besætninger med basisaftale skal dyrlægen rådgive om dyrevelfærden ved hvert rådgivningsbesøg. Ved aftale om tværfaglig rådgivning (basisaftale) bør rådgivningen ske i samarbejde med fagkonsulenten. I besætninger med tilvalgsmodul 1 eller 2 skal dyrlægen rådgive om dyrevelfærden mindst hver 6. måned. Det fremgår af bilag 3 til bekendtgørelsen, at rådgivningen skal indeholde en gennemgang af hele besætningen samt de relevante data. Rådgivning om dyrevelfærd har til hensigt at sikre, at der ikke er væsentlige dyrevelfærdsmæssige problemer i besætningen, og at eventuelle kritiske forhold rettes, inden dyrenes velfærd kompromitteres. I forbindelse med rådgivning om dyrevelfærd bør gennemgangen af relevante data for besætningen som minimum omfatte følgende: En opgørelse af sygdomstilfælde og medicinforbrug siden sidste rådgivningsbesøg med henblik på vurdering af den aktuelle sundhedsstilstand og mulige fejl ved fodring, husning og pasning af dyrene En opgørelse over antal døde dyr siden sidste besøg, med fokus på dødsårsag, med henblik på vurdering af behandling af syge og tilskadekomne dyr samt opsyn og management 6

7 En opgørelse over slagtefund hos dyr slagtet siden sidste rådgivningsbesøg med henblik på vurdering af dyrenes sundhedstilstand og almene tilstand Under rådgivningen om dyrevelfærd skal dyrlægen inddrage resultaterne af audit af egenkontrollen, således at rådgivningen tager udgangspunkt i de ved auditten evt. konstaterede uhensigtsmæssigheder eller fejl og mangler og derved medvirke til, at disse forhold rettes. I forbindelse med rådgivning om dyrevelfærd skal alle staldafsnit i besætningen gennemgås, og der skal foretages en vurdering af dyrevelfærdstilstanden med baggrund i dyreværnslovens 1 1, 2 og 3, stk. 1, samt bestemmelserne i bekendtgørelse om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr 2. Det skal sikres, at dyr behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe. Endvidere skal det sikres, at alle dyr behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov. De rum og arealer, hvor dyr holdes i de enkelte staldafsnit, skal ligeledes indrettes på en sådan måde, at dyrenes behov tilgodeses, jf. ovenstående. En vurdering af dyrevelfærdstilstanden bør som minimum indeholde en vurdering af, om: der føres fornødent tilsyn med dyrene dyrene er fodret og vandet i henhold til deres behov syge og tilskadekomne dyr behandles forsvarligt dyrene har adgang til et rent og tørt leje ventilationen og klima opfylder dyrenes behov dyrene har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile Konstateres der fejl og mangler vedrørende dyrenes velfærd, hvorved dyr udsættes for uforsvarlig behandling, skal disse fejl og mangler påpeges og sikres rettet straks. Groft uforsvarlig behandling af dyr, eller uforsvarlig behandling, som ikke rettes, skal anmeldes til politiet, jf. dyreværnslovens 20, stk. 1. Rådgivningen skal målrettes de konkrete forhold i besætningen, således at der fokuseres på områder med særligt behov eller potentiale for forbedring af dyrevelfærden. Rådgivning skal dokumenteres i konklusionerne i dyrlægens journal (tilvalgsmoduler) og i den efterfølgende skriftlige rapport. Baggrunden herfor er, at konklusionerne danner basis for den skriftlige rapport, der udleveres til den besætningsansvarlige. Hvis forholdene findes i orden, skal dette også bemærkes såvel i konklusionerne fra rådgivningsbesøgene som i rapporten. Dokumentation Dokumenter kan enten opbevares i papirform eller i digital form. For digitale dokumenter kræves det, at 1 Lovbekendtgørelse nr. 252 af 8. marts Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli

8 underskriftskrav i bekendtgørelsen for den person, der udfærdiger dokumentet, erstattes af krav om entydig ID for afsender (f.eks. med digital signatur) underskriftskrav i bekendtgørelsen for den, der modtager dokumentet, erstattes af krav om dokumentation for, at dokumentet er modtaget eller åbnet af modtageren, herunder med angivelse af tidspunkt for modtagelsen/åbningen dokumenterne med elektroniske erstatninger for underskriftskrav til henholdsvis afsender og modtager skal kunne forevises og udleveres for kontrollen af de relevante parter i henhold til bekendtgørelsen anvisninger skal således kunne forevises såvel af dyrlægen som af den besætningsansvarlige, logbog over rådgivningsbesøg skal kunne forevises af dyrlægen, men med dokumentation også fra den besætningsansvarlige for modtagelsen af det enkelte rådgivningsbesøg dokumentet er låst (f.eks. som PDF) øvrige bekendtgørelseskrav til dokumentets udformning og indhold er opfyldt. Indberetning til Vetreg Besætningsdyrlægen skal indberette på om indgåelse og opsigelse af SRA konstateret egenkontrolprogram evt. stedfortræder (kun tilvalgsmoduler) evt. dyrlægeerklæring Fristen for indberetning til Vetreg om indgåelse og opsigelse af SRA samt indberetning om egenkontrolprogram er 8 dage. Indberetning om stedfortræder skal foretages, før besætningsdyrlægen midlertidigt fratræder. Registrering af indgåelse/oprettelse af SRA i Vetreg foretages på følgende vis: Besætningsdyrlægen foretager log-in med sit aut.nr som brugernavn og personlig adgangskode og kan herefter tilgå Opret SRA (under overskriften "Sundhedsrådgivningsaftaler" i den blå boks på forsiden). Dernæst indtastes det aktuelle CHR-nr. på den besætning aftalen omfatter, og Søg knappen aktiveres. Besætningsoplysninger vil blive hentet fra GLR/CHR-systemet, hvorefter de gældende omstændigheder for aftalen kan specificeres. Følgende oplysninger skal registreres: dyreart (relaterede besætningsdata vises) aftaletype (obligatorisk/frivillig) aftalemodul (basisaftale/tilvalgsmodul), se nedenfor praksisnr. gyldighedsperiode (startdato for aftalen kan markeres ved hjælp af den lille kalender) Bemærk, at muligheden for valg af moduldetaljer først fremkommer efter valg af Aftalemodul. Moduldetaljer skal forsynes med markering. Endelig kan kvittering rekvireres efter ønske, og aftaleregistreringen effektueres ved klik på "Opret" i nederste højre hjørne af siden. Bemærk at aftalen fra starten er registreret uden markering for "Egenkontrol findes". Dyrlægen skal ved indberetning af konstateret egenkontrolprogram ændre dette, således at der tilføjes markering for "Egenkontrol findes". 8

9 Registrering af supplerende oplysninger i relation til eksisterende SRA, herunder afregistrering af aftale, foretages som følger: Når besætningsdyrlægen har foretaget log-in med sit aut.nr. og adgangskode, skal søgesiden aktiveres ved klik på "SRA" i den grønne bjælke øverst eller på overskriften "Sundhedsrådgivningsaftaler" i den blå boks på forsiden. I listen over aktive sundhedsrådgivningsaftaler (nedenunder søgekriterierne) klikkes på det relevante CHR-nr. (eller på et vilkårligt felt i samme række), hvorved den aktuelle SRA vises i skærmbilledet. Herefter kan "Egenkontrol", Dyrlægeerklæring, Indsættelse af stedfortræder, Opsigelse af aftale, (samt Opret (ny) aftale ) tilgås på den hvide bjælke. Hvis der vælges "Egenkontrol" eller Dyrlægeerklæring, kan der herefter sættes et flueben (ved at klikke i den tilhørende boks). Denne type registrering afsluttes ved at klikke på "Opret" i nederste højre hjørne af samme side. Hvis Indsættelse af stedfortræder eller Opsigelse af aftale ønskes, vil det aktiverede skærmbillede være forsynet med datofelter, som kan udfyldes ved hjælp af små kalender-ikoner. Indsættelse af stedfortræder -skærmbilledet vil indeholde felter til angivelse af: Aut.nr. stedfortræder, ( Praksisnr. ), Gyldighedsperiode fra samt Gyldighedsperiode til. Når felterne er udfyldt og det er registreret, om der ønskes kvittering, gennemføres registreringen ved klik på "Opret" i nederste højre hjørne af siden. Opsigelse af aftale -skærmbilledet indeholder kun datofelt til angivelse af dato for aftalens ophør, og opsigelsen effektueres, efter evt. kvitteringsanmodning, ved klik på "Opsig" i nederste højre hjørne af siden. Ved ændring af ordineringsperioden for en eksisterende SRA med tilvalgsmodul 2 skal besætningsdyrlægen være opmærksom på, at der er tale om ændring af aftaletype. Dette indebærer, at det er nødvendigt at opsige den oprindelige aftale og oprette en ny aftale med den nye ordineringsperiode, således at dato for indgåelse af den nye aftale fremgår. Hvis en frivillig aftale fejlagtigt er indberettet til Vetreg som en obligatorisk aftale eller omvendt rettes fejlen ved at slette aftalen i Vetreg og derpå straks indberette en ny aftale med de korrekte oplysninger. For registrerede sundhedsrådgivningsaftaler oplyses rådgivningskategori. Dog kan rådgivningskategori for nyoprettede aftaler ikke ses, førend den månedlige opdatering af oplysning om rådgivningskategori er gennemført (dette vil typisk ske i forbindelse med månedsskift). Ved ændring af forhold vedrørende rådgivningskategori, hvor dette medfører en ændring af antallet af rådgivningsbesøg/statusbesøg, der skal gennemføres, vil baggrunden i listen over aktive aftaler være farvet blå bag den pågældende aftale. Denne markering gør brugeren opmærksom på ændringer og målretter opslag. Den blå farve forsvinder 30 dage efter ændringen. 9

10 Afsnit III Bemærkninger til de enkelte kapitler i bekendtgørelsen Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner 2, nr. 1, 2, 4 og 6: Den ansvarlige for besætningen/den besætningsansvarlige: Den person, der har det daglige ansvar for dyrene. Nr. 9. Besætningsdiagnose der henvises til vejledningen om 54, 63, 64 og 66. Kapitel 2. Indgåelse og opsigelse af aftale 4. En SRA kan kun omfatte ét CHR-nr.! Samtlige kreaturer på CHR-nr. er omfattet af aftalen uanset ejerforhold. Det betyder, at kreaturer, der er opstaldet for andre, eller de dele af besætningen, der afgræsser egne arealer, også er omfattet af aftalen. For kreaturer udstationeret til et andet CHR-nr. efter kviehotel -princippet skal der udformes en selvstændig aftale for kviehotellet på det CHR-nr., hvor kviehotellet er beliggende, hvis antallet af dyr på det pågældende CHR-nr. overstiger tærskelværdien. Såfremt en besætning er midlertidigt ophørt og henstår uden dyr (f.eks. som følge af nedslagning af hele besætningen i forbindelse med en smitsom sygdom, brand eller lignende), er der mulighed for at søge dispensation fra kravet om rådgivningsbesøg i en given periode. Dette forudsætter, at besætningen står tom i mindst 3 måneder. 8 og 9. Ved indgåelse af en SRA skal besætningsdyrlægen og den besætningsansvarlige i fællesskab udfylde en kontrakt, som fremgår af bilag 1 til bekendtgørelsen. Aftaleformularen kan printes fra Fødevarestyrelsens hjemmeside Dyrlægen skal opbevare den af begge parter underskrevne kontrakt og den besætningsansvarlige en kopi heraf. Indberetning på alene er således ikke tilstrækkeligt. Besætningens sammensætning skal anføres i kontrakten, da dette har betydning for antallet af rådgivningsbesøg og ordineringsperioden, jf. vejledning til 51 og 52. Disse oplysninger skal ikke indberettes til Vetreg. På oplyses der, under oplysningerne om aftaletype m.v., om mindste antal årlige rådgivningsbesøg. For en besætning med modul 1 i almindelig rådgivning, vil der f.eks. blive oplyst, at mindste antal årlige rådgivningsbesøg 9 eller 4. Det første antal gælder således, hvis der er tale om en blandet besætning, f.eks. en malkekvægbesætning, det andet antal gælder, hvis besætningen kun omfatter handyr og hundyr, der endnu ikke har kælvet, dvs. ingen køer. Hvis en aftale ændres, f.eks. i tilfælde af ændring af besætningens sammensætning, eller der ændres valg af ordineringsperiode i tilvalgsmodul 2, skal kontrakten erstattes af en ny. Ved ændring af ordineringsperiode for en aftale med tilvalgsmodul 2 fra 35 dage til 9 måneder eller omvendt, skal der desuden indberettes til Vetreg om opsigelse og derefter om indgåelse af ny aftale, se side 9. Indgåelse og opsigelse af SRA skal indberettes til Vetreg; se nærmere i afsnit II, indberetning til Vetreg, side

11 Placering i rådgivningskategorier beskrives i afsnit II, side 2. Første gang, og kun første gang, der indgås en sundhedsrådgivningsaftale for en besætning, har besætningen mulighed for at rykke fra Ekstra rådgivning (ER) til Almindelig rådgivning (AR) uden at have været i ER et helt år. Dyrlægen kan udfærdige en erklæring, hvoraf det fremgår, at betingelserne i 18 er opfyldt. For så vidt angår betingelserne om overtrædelse af de relevante regelsæt, skal den besætningsansvarlige overfor dyrlægen skriftligt kunne erklære, at de i bekendtgørelsen anførte betingelser er opfyldt. Efter tildeling af bøde eller dom for overtrædelse af forhold vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed eller anvendelse af lægemidler til dyr og i tilfælde af, at besætningens antibiotikaforbrug overskrider de fastsatte grænseværdier, rykkes besætningen i Skærpet rådgivning (SR). Træk i mælkeafregninger eller lignende har ikke betydning for besætningens placering i rådgivningskategori, idet bøder kun kan udstedes af myndigheder. Overskridelser af grænseværdierne for antibiotikaforbrug vil ligeledes have konsekvens for placering af den pågældende besætning i rådgivningskategori. Fødevarestyrelsen forventer at kunne gennemføre dette fra primo På sigt vil overskridelse af grænseværdi for dødelighed også have konsekvens for den pågældende besætnings placering i rådgivningskategori. Kapitel 3. Basisaftale Basisaftale om sundhedsrådgivning kan indgås i form af enten tværfaglig sundhedsrådgivning eller sundhedsrådgivning med staldskole. Ved tværfaglig sundhedsrådgivning deltager, foruden besætningsdyrlægen og den besætningsansvarlige, også en fagkonsulent ved de to årlige rådgivningsbesøg. Denne aftaletype kan indgås af alle besætninger, uanset rådgivningskategori. Sundhedsrådgivning med staldskole kan kun indgås for besætninger, som er placeret i kategorien AR. Undtaget fra kravet om AR er besætninger, for hvilke der første gang indgås en sundhedsrådgivningsaftale, og som derfor er placeret i ER. Aftalen omfatter et årligt rådgivningsbesøg samt den besætningsansvarliges deltagelse i staldskole. Fælles for begge aftaletyper er, at kravene til dyrlægens rådgivning er begrænset til at omfatte rådgivning om dyrevelfærd. Dyrlægen skal desuden auditere den besætningsansvarliges egenkontrol for dyrevelfærd. Ved indgåelse af basisaftale får den besætningsansvarlige ikke øgede beføjelser med hensyn til anvendelse af lægemidler i besætningen i forhold til besætninger uden SRA. Basisaftaler er primært indført for at tilgodese behovet for rådgivning i økologiske besætninger, men kan også indgås af konventionelt drevne besætninger. 24. Der henvises til afsnit II, side Der henvises til afsnit II, side

12 27. Der henvises til afsnit II og til bemærkningerne til 54 og 66 (fsva. de dele, der vedrører afrapportering om audit og rådgivning om dyrevelfærd). 31. Det anbefales at inddrage fagkonsulenten under rådgivningsbesøget og at indarbejde dennes input i besøgsrapporten. 36 og 37. Staldskoledeltagerne skal i fællesskab udpege en tovholder (facilitatoren), som skal deltage ved alle staldskolebesøg. Ved sygdom eller andet uopsætteligt fravær kan en stedfortræder undtagelsesvist varetage rollen som tovholder. Stedfortræderen skal opfylde kravene i 36, og skal udarbejde en rapport om staldskolebesøget, som også skal sendes til staldskolens faste tovholder (foruden staldskoledeltagerne og besætningsdyrlægen). Kursusbeskrivelse for tovholdere Dyrlæger eller fagkonsulenter, der ønsker at varetage rollen som tovholder (facilitator) skal have gennemført et kursus, som mindst omfatter følgende: 1. Rollen som tovholder (facilitator) 2. Øvelse 1: Identificer problemstillingen 3. Øvelse 2: Øvelse i tovholderrollen 4. Opsamling på problemstillinger og indsatsområder 5. Kollegial vejledning/supervision Kurset skal have en varighed på mindst 8 timer. Fødevarestyrelsen skal ikke godkende kurserne. Tovholdere ved staldskoler skal overfor kontrolmyndigheden kunne dokumentere at have gennemført et kursus med et indhold, som mindst svarer til det ovenstående. Kapitel 4. Tilvalgsmoduler Sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul 1 eller 2 skal, foruden dyrlægens rådgivning om sundhedsmæssige forhold, også omfatte velfærdsmæssige forhold, og dyrlægen skal auditere den besætningsansvarliges egenkontrol for dyrevelfærd. Ved ændring af aftaletype eller i tilfælde af ny besætningsdyrlæge skal SRA opsiges, og der kan eller skal, afhængigt af, om der er tale om obligatorisk SRA, umiddelbart efter indgås en ny aftale. Hvis der indgås en ny aftale samme dag, som den tidligere aftale opsiges, kan evt. medicin (som er indenfor ordineringsperioden) i besætningen overdrages til den nye aftale. Det er altså en forudsætning, at der ikke er en mellemliggende periode, hvor CHR-nr. står uden dyr eller uden SRA. Den nye besætningsdyrlæge (hvis der er tale om ny besætningsdyrlæge) skal ved det første rådgivningsbesøg genordinere den medicin, der skønnes nødvendigt, og udarbejde nye anvisninger. Dyrlægen må kun ordinere den mængde medicin, der forventes at være behov for til behandling af den pågældende besætningsdiagnose i den følgende ordineringsperiode. Hvis der mod forventning er medicin, der ikke er forbrugt i den foregående ordineringsperiode, skal det såfremt der fortsat er behov for medicinen genordineres for fortsat at måtte opbevares i besætningen. Ved genordinering skal dyrlægen udlevere en ny anvisning, jf. bek. nr. 543, 30, hvoraf det fremgår hvilket lægemidler og hvilken mængde, der genordineres. Dyrlægen kan supplere den genordinerede medicin med ny ordinering, så der samlet set ordineres den mængde, dyrlægen vurderer, der er brug for i den kommende ordineringsperiode. 12

13 39. Besætningsdyrlægen har mulighed for at træffe aftale med anden dyrlæge om varetagelse af op til 50 % af de årlige rådgivningsbesøg og statusbesøg (tilvalgsmodul 2). Besætningsdyrlægen skal ikke indberette til Vetreg herom. 40. Ved fravær i mere end 6 måneder, f.eks. på grund af barsels- eller sygeorlov, kan besætningsdyrlægen træffe aftale med en stedfortrædende dyrlæge, som kan varetage aftalen i op til 24 måneder. Besætningsdyrlægen skal foretage indberetning om stedfortræder til Vetreg, inden stedfortræderen midlertidigt overtager aftalen. 41 og 42. Der henvises til afsnit II, side 5-6. Når en anden dyrlæge end besætningsdyrlægen, jf. 39, udfører rådgivningsbesøg, kan denne også som en del af rådgivningsbesøget udføre audit. I disse tilfælde skal dyrlægen sende resultat af audit sammen med øvrige konklusioner, jf. 50, til besætningsdyrlægen senest 8 dage efter rådgivningsbesøget. 44. Den besætningsansvarlige skal føre optegnelser over medicinanvendelse, sygdomstilfælde (både behandlede og ikke behandlede) og dødsfald, og disse skal forelægges for og gennemgås af dyrlægen ved hvert rådgivningsbesøg. Dette gælder for alle aldersgruppper af kvæg. 45. Dyrlægen skal udfærdige rapporter med højst 3 måneders mellemrum. I forbindelse med mellemliggende rådgivnings- og statusbesøg (tilvalgsmodul 2) skal dyrlægen føre journal med bl.a. konklusioner fra hvert besøg til brug for udfærdigelse af rapporten. For besætninger med tilvalgsmodul 1 i kategorierne ER og SR, og hvor der ikke er køer, skal der dog kun udfærdiges besøgsrapporter hver 4. måned, og hver 6. måned, hvis besætningen er i kategori AR. Se nærmere om rapporterne i vejledning til 54 og Kravet om statusrapport ved opsigelse af en SRA gælder ikke, når en besætning ophører. Hvis opsigelsen alene skyldes ændring af aftaletype (f.eks. ændring fra almindelig tilvalgsmodul 1- aftale til ingen køer ), men dyrlæge og ejerforhold er uændrede, anses statusrapport ikke for påkrævet. I tilfælde af dyrlæge- eller ejerskifte skal der selvsagt udarbejdes statusrapport. 49. Der stilles ikke formkrav til journalen. Den skal dog umiddelbart kunne forevises kontrolmyndighederne, og for så vidt angår punkterne angivet i stk. 2, nr. 3-5, skal oplysningerne opbevares samlet, medmindre dele af materialet forefindes elektronisk. Det accepteres, at hele eller dele af journalen forefindes elektronisk. Journalen skal indeholde oplysning om enhver kontakt med besætningen, herunder om evt. telefonkonsultationer og akutbesøg. Journalen skal desuden indeholde de oplysninger, der er listet i stk. 2. Ved akutbesøg i besætningen skal der i journalen kun føres optegnelser over ordinerede og udleverede lægemidler samt tilbageholdelsestider (kopi af anvisning). Ved rådgivnings- og statusbesøg skal journalen ajourføres med alle de oplysninger, der er anført i 49, stk. 2, dog kun kopi af rapporter, hvis der er udarbejdet rapporter siden sidste rådgivnings- eller statusbesøg. Dyrlægen skal for hvert rådgivnings- og statusbesøg skrive dækkende konklusioner i journalen, da konklusionerne skal danne baggrund for kvartalsrapporterne. Kliniske registreringer og tilbageholdelsessedler vurderes ikke at være tilstrækkelige som konklusion på rådgivnings- og statusbesøg. 13

14 Konklusionerne skal omfatte flg.: 1) den del af audit, der er foretaget i besætningen i forbindelse med rådgivningsbesøget (se afsnit II) 2) dyrevelfærden (bilag 3) 3) sundhedsmæssige forhold (bilag 5 - tilvalgsmodul 1, bilag 6 hhv. 7 for rådgivnings- og statusbesøg - tilvalgsmodul 2). Konklusionerne skal afspejle rådgivnings- og statusbesøgenes indhold og skal således kort beskrive sundhedstilstanden i besætningen. Konklusioner efter rådgivningsbesøg, som omfatter rådgivning om dyrevelfærd (mindst hver 6. måned, jf. 53 (tilvalgsmodul 1) og 60 (tilvalgsmodul 2)) skal tillige indeholde beskrivelse af dyrevelfærdstilstanden i besætningen. Sygebokse skal omtales særskilt og herudover de særlige forhold, der måtte gøre sig gældende i besætningen. Konklusionernes indhold og omfang skal afspejle besætningens størrelse og problemniveau. Er der oprettet en ny besætningsdiagnose, skal denne ligeledes omtales. Hvis besætningen ligger tæt på grænseværdierne for antibiotika og/eller dødelighed, eller hvis der indkøbes dyr fra mange forskellige besætninger, bør dette afspejles i konklusionerne. Jo flere risikofaktorer og problemer, der findes i besætningen, jo større krav stilles der altså til konklusionerne. Hvis forholdene findes i orden, skal dette også fremgå af både konklusionerne fra rådgivningsbesøgene og af den efterfølgende rapport. Journalen er dels dyrlægens huskeseddel til brug for rapporten og dels dokumentation overfor kontrolmyndigheden. 50. Når en anden dyrlæge end besætningsdyrlægen udfører rådgivnings- eller statusbesøget, skal denne sende konklusioner og øvrige journaloptegnelser til besætningsdyrlægen inden 8 dage efter besøget. Tilvalgsmodul 1 51 og 52. En oversigt over mindste antal rådgivningsbesøg og rapporter pr. år fremgår af tabel 3. MODUL 1 Antal besøg Rapporter Generelt ER/SR 12 4 AR 9 4 Ingen køer ER/SR 6 3 AR 4 2 Tabel 3. Antal besøg og rapporter For besætninger, hvor der ikke findes køer, er der mulighed for reduceret antal rådgivningsbesøg. Denne særordning gælder kun, når besætningen udelukkende består af handyr og/eller hundyr, der endnu ikke har kælvet. 53. Den besætningsansvarlige skal være til stede ved rådgivningsbesøget, som skal omfatte audit, jf. auditplan, rådgivning om sundhedsmæssige forhold og mindst hver 6. måned rådgivning om dyrevelfærd. Konklusionerne på rådgivningsbesøget skal fremgå af journalen, jf. 49, stk

15 54 og 66. I hver enkelt rapport skal dyrlægen bl.a. beskrive: den del af audit, der er foretaget i besætningen siden sidste rapport, se afsnit II, side 5-6. dyrevelfærden (bilag 3), se afsnit II, side 6-7 (såfremt der er rådgivet om dyrevelfærd siden sidste rapport) sundhedsmæssige forhold (tilvalgsmodul 1 - bilag 5, tilvalgsmodul 2 - bilag 6 og 7) Beskrivelserne skal være dækkende, og alle punkter skal beskrives for hvert enkelt staldafsnit. Dyrlægen skal også i rapporten anføre, hvis forholdene er i orden. Rapporten skal afspejle de forhold, som dyrlægen har konstateret på rådgivningsbesøgene og for tilvalgsmodul 2 statusbesøgene, og som er konkluderet i journalen, jf. 49, stk. 2. I de tilfælde, hvor den besætningsansvarlige har indgået SRA for flere CHR-nr., skal der da en SRA kun kan omfatte ét CHR-nr. udarbejdes en rapport for hvert enkelt CHR nr. Hvis dyrlægen og den besætningsansvarlige særligt ønsker én samlet rapport, skal alle punkter være tydeligt beskrevet for hvert enkelt CHR-nummer for sig. For den del af rapporten, der vedrører de sundhedsmæssige forhold i besætningen, har Det Veterinære Sundhedsråd den 8. december 2006 udtalt, at rapporten bl.a. skal indeholde en beskrivelse af de under besøgene diagnosticerede sygdomme samt en beskrivelse af forhold af betydning for sundhedstilstanden. Herudover finder Rådet, at rapporten bør indeholde en vurdering af de tidligere iværksatte behandlinger samt en beskrivelse af de aftalte behandlingsplaner for den kommende periode. Disse oplysninger danner baggrund for ordinering og/eller genordinering af medicin. Der stilles ikke egentlige formkrav til rapporten det afgørende er, at rapporten er dækkende. Rapporten skal udformes således, at den er et redskab for den besætningsansvarlige og for kontrolmyndigheden. Rapportens indhold og omfang skal afspejle besætningens størrelse og problemniveau. Hvis besætningen for eksempel ligger tæt på grænseværdierne for antibiotika og/eller dødelighed, eller indkøber dyr fra mange forskellige besætninger, bør dette afspejles i rapporten. En summarisk rapport, f.eks. i tabelform og alene udfyldt med afkrydsninger, er ikke tilstrækkelig til at opfylde kravene til dyrlægen om at beskrive, vurdere og evaluere. Jo flere risikofaktorer og problemer, der findes i besætningen, jo større krav stilles der altså til rapporten. 54, stk. 1, nr. 6 og 7, 63, 64, og 66, nr. 6 og 7, omhandler besætningsdiagnoserne. Dyrlægen må kun oprette besætningsdiagnose for en veldefineret sygdom, der optræder regelmæssigt i besætningen. Det skal derfor vurderes, om en given sygdom optræder i besætningen med en sådan hyppighed, at der er grundlag for at stille en besætningsdiagnose. Hvis sygdommen ikke har optrådt i besætningen mindst én gang om måneden gennem de seneste 6 måneder fra dyrlægebesøget eller tilsvarende hyppigere i en kortere (dvs. seneste) periode, kan sygdommen ikke anses for at være regelmæssigt forekommende. Dyrlægen skal bl.a. vurdere, om sygdommen optræder så hyppigt, at den besætningsansvarlige med tilstrækkelig sikkerhed kan genkende sygdomssymptomerne. Dyrlægen skal beskrive symptomerne entydigt og genkendeligt, så de vigtigste differentialdiagnoser udelukkes. Formålet er at give den besætningsansvarlige mulighed for at indlede behandling af hyppigt forekommende og veldefinerede kvægsygdomme i besætningen. Behovet for de enkelte besætningsdiagnoser skal løbende vurderes. De aktuelle besætningsdiagnoser skal fremgå af rapporten. Hvis dyrlægen i tidsrummet mellem to rapporter opretter en ny besætningsdiagnose, skal dyrlægen udlevere dokumentation herfor til den 15

16 besætningsansvarlige. I næste rapport ajourføres listen over besætningsdiagnoser med de aktuelle. Det er dyrlægens ansvar, at det entydigt fremgår for den besætningsansvarlige og for kontrollen, hvilke besætningsdiagnoser, der er gældende på et givet tidspunkt. Til hjælp for den praktiserende dyrlæges etablering af besætningsdiagnoser henvises der i øvrigt til Anbefalinger for oprettelse og opretholdelse af besætningsdiagnoser i kvægbesætninger med aftaler om sundhedsrådgivning 55. Ved sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul 1 får den besætningsansvarlige øgede beføjelser med hensyn til behandling af handyr samt hundyr, der endnu ikke har kælvet, og for hvilke der er stillet en besætningsdiagnose, samt adgang til efterbehandling af voksent kvæg. Der gælder flg. ordineringsperioder (se også tabel 2): Behandling af handyr samt hundyr, der endnu ikke har kælvet, med besætningsdiagnoser: o ER/SR: 35 dage o AR: 42 dage o Ingen køer på CHR-nummeret : 63 dage Efterbehandling af enkeltdyr (handyr samt hundyr, der endnu ikke har kælvet, uden besætningsdiagnose og voksent kvæg) i 5 dage. Dyrlægen skal have indledt behandlingen af hvert enkelt dyr Behandling af en gruppe af handyr samt hundyr, der endnu ikke har kælvet ungkvæg (uden besætningsdiagnose) i 5 dage, når dyrlægen i tilslutning til besøg i besætningen har diagnosticeret sygdommen, men dog ikke har indledt behandlingen. For besætninger uden køer og med aftale om reduceret antal rådgivningsbesøg i kategorierne ER og SR stemmer antallet af rådgivningsbesøg (6 årlige besøg) overens med ordineringsperioden på 63 dage. Besætninger i kategori AR, som er veldrevne og derfor har mindre behov for medicin, kan nøjes med 4 årlige rådgivningsbesøg. Hvis der opstår sygdom med deraf følgende behov for medicinering senere end 63 dage efter det seneste rådgivningsbesøg, må dyrlægen aflægge et (ekstra) besøg i besætningen. Tilvalgsmodul Antallet af krævede rådgivnings- og statusbesøg i besætninger med tilvalgsmodul 2 fremgår af tabel 1 på side 4. For besætninger i kategori AR kræves således mindst 12 årlige rådgivningsbesøg. I kategorierne ER og SR kræves mindst 18 rådgivningsbesøg. Antallet af statusbesøg afhænger dels af besætningens størrelse og dels af rådgivningskategorien. Bemærk, at der i mælkeleverende besætninger med flere end 50 køer i kategorierne ER og SR skal gennemføres mindst 4 rådgivningsbesøg i løbet af en 3-måneders periode. For tilsvarende besætninger i kategori AR skal gennemføres mindst 3 rådgivningsbesøg i løbet af 3 måneder. Det krævede antal statusbesøg kan frit placeres efter behovet i den enkelte besætning. Den besætningsansvarlige skal være til stede ved alle rådgivnings- og statusbesøg. 60. Et rådgivningsbesøg skal omfatte audit, jf. auditplan, rådgivning om sundhedsmæssige forhold, jf. bilag 6, og mindst hver 6. måned rådgivning om dyrevelfærd, jf. bilag 3. 16

17 Mindst en gang hver 3. måned skal rådgivningen om sundhedsmæssige forhold omfatte alle dele af bilag 6. Ved de øvrige rådgivningsbesøg kan rådgivningen reduceres til bilag 6, afsnit A. Konklusionerne på rådgivningsbesøget skal fremgå af journalen, jf. 49, stk Et statusbesøg skal omfatte de punkter, der fremgår af bilag 7, dvs. undersøgelse af risikodyr, vurdering af de dyr, som landmanden har behandlet siden dyrlægens sidste besøg, samt gennemgang af alle staldafsnit, hvortil der ordineres lægemidler. I mælkeleverende besætninger skal dyrlægen på såvel rådgivnings- som statusbesøg foretage en klinisk undersøgelse af alle risikodyr, jf. 2, nr. 13, samt bilag 6 og 7. Den kliniske undersøgelse skal omfatte køer, der på besøgsdatoen er 5 19 dage efter kælvning, køer inden afgoldning ( dage inden en ny kælvning), samt kalve der på besøgsdagen er født for 5 19 dage siden. Den kliniske undersøgelse af de enkelte risikodyr kan være problemorienteret. For besætninger med meget få problemer med reproduktionslidelser efter kælvning, og hvor der derfor ikke er oprettet besætningsdiagnoser for tilbageholdt efterbyrd, skede- og/eller børbetændelse, kan dyrlægen overveje at undlade gynækologisk undersøgelse af alle risikodyr (nykælvere). Omvendt skal de kliniske undersøgelser være tilsvarende grundige for det enkelte risikodyr, når der er problemer i besætningen, som har givet anledning til oprettelse af besætningsdiagnoser. Til hjælp for den praktiserende dyrlæges gennemførsel af undersøgelse af risikodyr henvises der i øvrigt til Anbefalinger vedrørende kliniske undersøgelser af risikodyr i malkekvægsbesætninger 62. Ved sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul 2 må den besætningsansvarlige indlede behandlingen af voksent kvæg, for hvilke dyrlægen har stillet en besætningsdiagnose. Der gælder flg. ordineringsperioder (se også tabel 2): Efterbehandling af enkeltdyr i 5 dage. Dyrlægen skal have indledt behandlingen af hvert enkelt dyr (ingen besætningsdiagnose) Behandling af en gruppe af handyr samt hundyr, der endnu ikke har kælvet (uden besætningsdiagnose) i 5 dage, når dyrlægen i tilslutning til besøg i besætningen har diagnosticeret sygdommen, men dog ikke har indledt behandlingen Behandling af alle aldersgrupper af kvæg med besætningsdiagnoser i enten a) 35 dage eller b) 9 mdr. Bemærk, at dyrlægen og den besætningsansvarlige aktivt skal tage stilling til, hvilken aftaletype/ordineringsperiode, der vælges til behandling af sygdomme med besætningsdiagnoser. Dette skal anføres på kontrakten ved aftalens indgåelse. Hvis der vælges ordineringsperiode på 9 mdr., skal den besætningsansvarlige foretage optegnelser over medicinanvendelse i besætningen ved elektronisk indberetning til Dyreregistrering. Optegnelser skal føres ved behandlingens indledning, jf. bek. nr , 15, hvoraf følger, at den besætningsansvarlige skal indberette til Dyreregistrering samme dag, som behandlingen indledes. 3 Bekendtgørelse nr. 780 af 24. juni 2010 om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 17

18 Besætningsdyrlægen skal ved ordineringsperiode på 9 mdr. indberette til Vetreg, at den besætningsansvarlige anvender Dyreregistrering til registrering af lægemiddelanvendelse/at ordineringsperioden er 9 mdr. (se afsnit II, indberetning til Vetreg) indberette til Dyreregistrering om udleverede og ordinerede lægemidler inden 2 dage 63. Se side 15 om besætningsdiagnoser generelt samt Anbefalinger for oprettelse og opretholdelse af besætningsdiagnoser i kvægbesætninger med aftaler om sundhedsrådgivning De i bekendtgørelsen opstillede krav for besætningsdiagnoser gælder for alle aldersgrupper, der er omfattet af tilvalgsmodul 2. Behovet for den enkelte besætningsdiagnose skal løbende vurderes. Der kan ikke oprettes besætningsdiagnoser for sygdomme, hvor rektaleksploration er nødvendig for at stille diagnosen. Der kan oprettes besætningsdiagnose for goldbehandling (yverinfektion ved goldning). Det forudsættes, at betingelserne for bl.a. kirtelprøver, som er beskrevet i 26 i bek. nr. 543 er opfyldt. Laboratoriesvaret skal vurderes af dyrlægen, før den besætningsansvarlige må foretage goldbehandlingen. Hvis laboratorieundersøgelsen medfører, at behandlingen skal korrigeres i forhold til det i forskriften anførte, skal dyrlægen mundtligt og efterfølgende skriftligt give den besætningsansvarlige besked. Dyrlægen skal desuden notere det i besætningsjournalen. Ændres behandlingen til et præparat, der ikke er ordineret til besætningen, skal dyrlægen ordinere medicinen og udlevere en skriftlig anvisning. Hvis laboratorieresultater gentagne gange giver anledning til korrektion af goldbehandling, skal besætningsdyrlægen revidere forskriften, så den bringes i overensstemmelse med de faktiske laboratorieresultater. 64. Kravet om skriftlig instruktion, som dyrlægen skal udfærdige for hver besætningsdiagnose, er ikke opfyldt ved udlevering af anvisning alene. Der skal altid udleveres anvisning, og alle krav til den skriftlige instruktion skal være opfyldt. Der må kun knyttes én forskrift til en besætningsdiagnose, dvs. at der for hver besætningsdiagnose kun må være én behandling. Den foreskrevne behandling kan være en kombinationsbehandling med for eksempel antibiotika og smertestillende. Der kan oprettes flere forskellige besætningsdiagnoser for f.eks. yverbetændelse, med hver sin forskrift. Dette forudsætter, at der tydeligt kan skelnes mellem besætningsdiagnoserne på baggrund af de beskrevne symptomer. Hvis den besætningsansvarlige er i tvivl om, hvilken behandling der skal udføres, skal dyrlægen altid kontaktes. 65. Undersøgelse af mælkeprøver ved behandling for mastitis skal som minimum gennemføres ved alle behandlinger, der inkluderer anvendelse af andre antibiotika end simple penicilliner. Bakteriologisk dyrkning af mælkeprøverne skal foretages i besætningsdyrlægens praksis eller på et laboratorium med en akkrediteret undersøgelse. De isolerede mastitis-patogener skal undersøges for penicillinresistens. Dyrlægen skal regelmæssigt gennemføre en repræsentativ bestemmelse af 18

19 mastitispatogenerne, således at forskriften kan tilpasses den aktuelle status i besætningen. Dyrlægens laboratoriediagnostik bør kvalitetssikres, for eksempel gennem deltagelse i ringtest. Når der foreskrives behandling af yverbetændelse med andre antibiotika end simple penicilliner, og når resultatet af dyrkning og resistensundersøgelse af mælkeprøven medfører, at behandling skal korrigeres, skal dyrlægen mundtligt og efterfølgende skriftligt give den besætningsansvarlige besked om præparatnavn, dosis, indgivelsesvej samt behandlingslængde. Dyrlægen skal desuden notere det i besætningsjournalen. Ændres behandlingen til et præparat, der ikke er ordineret til besætningen, skal dyrlægen ordinere medicinen og udlevere en skriftlig anvisning. Hvis forskriften angiver behandling af andre antibiotika end simple penicilliner, men dyrkningsresultater gentagne gange viser sensitivitet for simple penicilliner, skal besætningsdyrlægen revidere forskriften, så den bringes i overensstemmelse med de faktiske dyrkningsresultater for at begrænse anvendelsen af kritisk vigtige antibiotika. 66. Se vejledningen til 54. Kapitel 5. Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser 60. For så vidt angår sanktionsniveauet, herunder de vejledende bødestørrelser, henvises til nedenstående lovforslag med bemærkninger. Begge lovforslag er vedtaget af folketinget. Bemærkninger til lovforslag nr. L /2006 om forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr og lov om dyrlæger (Strafskærpelse) Baggrunden for lovforslaget var, at der lægges stor vægt på, at dyreejere anvender og opbevarer lægemidler i overensstemmelse med lovgivningen, og at dyrlæger anvender, udleverer og ordinerer lægemidler i overensstemmelse med lovgivningen. Med lovforslagets vedtagelse gennemførtes en generel skærpelse af bødeniveauet ved overtrædelse af reglerne om lægemidler til dyr, og for yderligere at styrke den præventive effekt afspejler bødestørrelserne størrelsen af dyreholdet, henholdsvis antallet af sundhedsrådgivningsaftaler, som dyrlægen har indgået. Bødestørrelserne gælder som udgangspunkt sager, hvor overtrædelsen er begået én gang, og hvor den pågældende ikke tidligere er straffet for tilsvarende overtrædelse. Niveauet skal skærpes hvis der er tale om gentagne overtrædelser af den samme bestemmelse til samtidig pådømmelse og/eller såfremt den pågældende er tidligere straffet, jf. lovforslagets afsnit Ved gentagne, systematiske overtrædelser bør bøden som udgangspunkt mindst fordobles. Dette fremgår af de særlige bemærkninger til lovforslagets 1, nr. 4, og 2, nr. 2. Bemærkninger til lovforslag nr. L /2010 om forslag til lov om ændring af lov om dyrlæger og lov om hold af dyr (Obligatorisk sundhedsrådgivning, beslaglæggelse af lægemidler m.v.) Af de almindelige bemærkninger til loven, punkt , sanktionsniveau, fremgår således følgende: 19

20 Ved lov nr. 105 af 20. februar 2006 om ændring af lov om hold af dyr og lov om dyrlæger (Strafskærpelse) vedtog Folketinget en generel skærpelse af bødeniveauet i sager om overtrædelse af reglerne om lægemidler til dyr. For yderligere at styrke den præventive effekt af bødestraffene blev det samtidig fastsat, at bødernes størrelse skal afspejle størrelsen af dyreholdet, henholdsvis antallet af sundhedsrådgivningsaftaler, som den pågældende dyrlæge har indgået. Fødevareministeriet forudsætter, at de vejledende bødetakster for dyrlæger og dyreejere, der er anført i pkt. 3.4 i forarbejderne til lov nr. 105 af 20. februar 2006 om ændring af lov om hold af dyr og lov om dyrlæger (Strafskærpelse), jf. lovforslag L 90 (Folketingstidende , Tillæg A, sp. 2687ff), videreføres uændret i forhold til de sundhedsrådgivningsaftaler, der er omfattet af dette lovforslag, og at besætningsejerens eller dennes repræsentants undladelse af at indgå pligtmæssig sundhedsrådgivningsaftale tilsvarende bør sanktioneres med en bøde på et beløb i størrelsesordenen kr. i mindre besætninger og et beløb i størrelsesordenen kr. i større besætninger. Derudover henvises til det af Fødevarestyrelsens udarbejdede bødekatalog, som kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside. 20

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Medicinkontrol og supervision af dyrlæger 2010 J.nr.: 2010-V4-74- / (journaliseres) (initialer) Stamoplysninger Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Internt arbejdsdokument til brug for 1 Besøgsdato:

Læs mere

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen.

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen. Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 90/2005 lov om hold af dyr og lov om dyrlæger Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået

Læs mere

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau.

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau. Fødevarestyrelsen Veterinærrejseholdet 28. februar 2006, senest rev. 18. januar 2013 J. nr. 2010-V4-292-00845 LINA Bødekatalog vedr.: 1. Dyreejeres overtrædelse af reglerne om anvendelse og opbevaring

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Staldskoler - som en del af Obligatorisk SundhedsRådgivning (OSR)

Staldskoler - som en del af Obligatorisk SundhedsRådgivning (OSR) Staldskoler - som en del af Obligatorisk SundhedsRådgivning (OSR) Råd og anbefalinger, 0llæg 0l Staldskolehåndbogen Af Me9e Vaarst og Irene Fisker 1. Indledning 2. OSR formelle krav 7l staldskolerne 3.

Læs mere

Veterinærforliget, fyraftensmøde Meget få ændringer i bekendtgørelsen Vigtigt at bemærke: Den nye vejledning

Veterinærforliget, fyraftensmøde Meget få ændringer i bekendtgørelsen Vigtigt at bemærke: Den nye vejledning Kvægposten Sikke en fantastisk sommer det har været i år. Jeg håber, at I alle har nydt det, og fået tanket op med oplevelser, energi og D-vitaminer, så I er klar til at tage udfordringerne op i det kommende

Læs mere

Den Danske Dyrlægeforenings politik. for. velfærd i kvægbesætningen. Emne Danske kvægbesætninger og dyrevelfærdsmæssige problematikker

Den Danske Dyrlægeforenings politik. for. velfærd i kvægbesætningen. Emne Danske kvægbesætninger og dyrevelfærdsmæssige problematikker Den Danske Dyrlægeforenings politik for velfærd i kvægbesætningen Område Velfærd for kvæg Emne Danske kvægbesætninger og dyrevelfærdsmæssige problematikker Presseansvarlig Formanden for Den Danske Dyrlægeforening

Læs mere

Fødevarestyrelsens interne

Fødevarestyrelsens interne Fødevarestyrelsens interne Version 2.3 15. maj 2014 15. maj 2014 Side 1 af 36 1 Udpegning og økonomi... 4 1.1 Hvornår og hvem... 4 1.2 Hvad er datagrundlaget... 5 1.3 Økonomi og tidsregistrering... 6 1.3.1

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr

Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr KAMPAGNER OG PROJEKTER SLUTRAPPORT til DDD Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr J. nr.: 2013-13-795-00007

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1)

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) Bekendtgørelse nr. 909 af 29. august 2006 Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) I medfør af 47, stk. 1, 48, 50, 51,

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Vigtige regler for hold af heste i Danmark!

Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Alle, der beskæftiger sig med heste, skal forholde sig til en lang række love og regler, herunder EU regler om bl.a. transport, foderhygiejne, ejerforhold, konsumstatus

Læs mere

Retningslinjer for brug af antibiotika til kvæg i Danmark

Retningslinjer for brug af antibiotika til kvæg i Danmark Retningslinjer for brug af antibiotika til kvæg i Danmark Disse retningslinjer er udarbejdet i et samarbejde mellem: Videncentret for Landbrug, Kvæg Den Danske Dyrlægeforening KU Sund (som grundlag for

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Releasenote november 2014

Releasenote november 2014 Releasenote november 2014 Generelle funktioner Leverandørfelt påkrævet på ydelser Linjeskift i datavisninger Printknap Filtre på indsatskataloget MedCom Autosignatur på medcom Indlæggelsesrapport Kalender

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 712 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00111 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nøgletal Enhed Kort forklaring Anvendelse Beregningsmetode Opgørelsesperiode

Nøgletal Enhed Kort forklaring Anvendelse Beregningsmetode Opgørelsesperiode Sundhed Yversundhed Nøgletal Enhed Kort forklaring Anvendelse Beregningsmetode Opgørelsesperiode Infektion, laktation % Andelen af malkende køer som er inficeret ved ydelseskontrol. Inficerede = Køer som

Læs mere

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden Gebyrer 2015 Revideret 18. marts 2015 Varenummer 1600001 23/12/2014, 21, 22, 30, 31, 33 1600003 23/12/2014, 30, stk. 1, nr. 2 1600004 23/12/2014, 31, stk. 6 337 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol i fødevarevirksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Portal ledige boliger manual omkring indtastning.

Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Den 22. juni 2005 Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Der er lanceret en portal med ledige almene boliger på BL s hjemmeside, hvor boligsøgende let skal kunne finde ledige boliger ud fra

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Regel- og lovgrundlag Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Lovgivning, baggrund EU-Forordning fra 2005 I Artikel 1 står der at reglerne gælder alle levende hvirveldyr. EU-Kommissionen fastslog i 2006

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om den veterinære kontrolrapport

Vejledning om den veterinære kontrolrapport Bilag 11c Senest opdateret januar 2011 Vejledning om den veterinære kontrolrapport 1. Indledning...2 2. Udfyldelse af kontrolrapport...3 2.1 Hvornår udfyldes en kontrolrapport...3 2.1.1 Samlesteder...3

Læs mere

Om gederacer, pasning, avl og gedeprodukter

Om gederacer, pasning, avl og gedeprodukter Her kan du møde de forskellige gederacer i Danmark, læse om love og regler, pasning og pleje, sundhed og sygdomme, samt hvad man kan bruge geden og dens mælk til. Men det er ligeså vigtigt at forstå gedens

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 26. januar 2012 24. januar 2012. Nr. 52. Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM Indholdsfortegnelse Medicinmodul/PEM... 1 Åbne medicinmodul på valgt borger... 2 Tilknytte borger til PEM 1. gang.... 2 Afslutte borger i PEM... 2 Afslutning af medicinadministration af plejepersonale

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001 Ny autorisationsordning for elinstallatører der gælder fra 1. januar 2001 Indhold Indledning.................................. 3 Den gamle ordning var ikke længere tidssvarende...... 4 En autorisationsordning

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Guide til Medarbejderplan

Guide til Medarbejderplan Guide til Medarbejderplan Indhold 1. Login og navigation i Medarbejderplan... 2 2. Guide til medarbejdere om forberedelse til og opsamling på MUS-samtalen... 2 3. Guide til MUS-ansvarlige om indkaldelse

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-140/7 P-nr.: 1003377423 SST-id: PHJSYN-00001085 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Indledning: I forbindelse med digital underskrift af årsrapporten, opstår der en række problemstillinger, som vi

Læs mere

Velkommen til LVKs årsmøde 2012

Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af stemmetællere 3) Bestyrelsens beretning til godkendelse 4) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 5) Indkomne forslag

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.)

Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) 1. Parterne Imellem Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) og Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) er dags dato indgået følgende aftale om leje/lån af Hesten:... (Navn,

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

1. Generelle oplysningspligter for landinspektører og landinspektørvirksomheder:

1. Generelle oplysningspligter for landinspektører og landinspektørvirksomheder: NOTAT Ajourføring - Ejendomme J.nr. KMS-300-00003 Ref. gitmb Den 17. oktober 2013 Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter Formålet med dette notat er, at give et overblik over

Læs mere

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud Åbent brev til Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Socialudvalg Sundhedsminister Astrid Krag Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund August 2012 side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Visning af programmet...

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter

Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter Notat Matrikel og Jura J.nr. KMS-300-00003 Ref. gitmb Den 20. juni 2012 Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter Formålet med dette notat er, at give et overblik over hvilke oplysninger

Læs mere

L Å N E K O N T R A K T

L Å N E K O N T R A K T Side 1 af 9 L Å N E K O N T R A K T Mellem [ejer] Navn: CPR-nr.: CVR-nr. (hvis erhvervsdrivende): Adresse: Postnr/by: E-mail: Telefonnr.: (i det følgende benævnt ejer) og [låntager] Navn: CPR-nr.: CVR-nr.

Læs mere