Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger"

Transkript

1 Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Afsnit I Afsnit II Afsnit III Indledning Generelt om sundhedsrådgivningsaftaler Bemærkninger til de enkelte kapitler i bekendtgørelsen Afsnit I Indledning Denne vejledning omhandler bekendtgørelse nr. 544 af 29. maj 2013 om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger. Vejledningen har til formål at uddybe bekendtgørelsens tekst og dermed bidrage til en ensartet fortolkning. Vejledningen retter sig til landmænd og dyrlæger, samt de myndigheder, der har tilsynet med overholdelsen af reglerne. Vejledningen skal ses som supplement til bekendtgørelsen, og kan således ikke stå alene. Til hjælp for den praktiserende dyrlæges etablering af besætningsdiagnoser og gennemførsel af klinisk undersøgelse af risikodyr har KU Sund, Den Danske Dyrlægeforening og Danske Kvægfagdyrlægers Forening udarbejdet en række anbefalinger. Disse kan findes på KU Sunds hjemmeside Afsnit II Generelt om sundhedsrådgivningsaftaler I det følgende beskrives hovedprincipperne i sundhedsrådgivningsaftaler (SRA). Detaljerede fortolkninger af bekendtgørelsen findes i afsnit III. Obligatorisk eller frivillig sundhedsrådgivningsaftale Der skal indgås SRA, hvis antallet af kvæg på CHR-nummeret er større end eller lig med: 100 køer og/eller 200 handyr og/eller hundyr, der endnu ikke har kælvet For CHR-numre, hvor antallet af kvæg er under tærskelværdierne, er det frivilligt at indgå SRA. De, som vælger en frivillig SRA, får adgang til samme muligheder for valg af aftaletype, samme rettigheder og samme forpligtelser som besætninger, der er omfattet af obligatorisk sundhedsrådgivning (OSR). 1

2 Indgåelse af sundhedsrådgivningsaftale En sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem en dyrlæge og en besætningsansvarlig og gælder for ét CHR-nummer. En sundhedsrådgivningsaftale kan dog kun omfatte én dyreart. Rådgivningskategorier Besætninger med SRA placeres i en af følgende rådgivningskategorier: Almindelig rådgivning (AR) Ekstra rådgivning (ER) Skærpet rådgivning (SR) Alle besætninger placeres i ER, når en aftale indgås. Derefter afhænger placeringen af, om Den ansvarlige for besætningen får bøde eller dom for overtrædelse af reglerne for dyrevelfærd, dyresundhed eller anvendelse af lægemidler og/eller Besætningens antibiotikaforbrug overskrider en eller flere af grænseværdierne I ovennævnte tilfælde rykkes besætningen til SR. Når det er registreret, at der er gået et år uden yderligere bøde eller dom og uden overskridelse af grænseværdierne for antibiotikaforbrug, rykkes besætningen op til ER. Efter endnu et år uden bøde eller dom eller overskridelse af grænseværdier, rykkes besætningen op til AR. På baggrund af en dyrlægeerklæring er det muligt for en besætning, der indgår SRA for første gang, at flytte kategori til AR inden et år. Der vil efterfølgende ikke være mulighed for at rykke hurtigere op i kategori. Læs mere i afsnit III, på side 11. bøde/dom/overskridelse af grænseværdier Almindelig rådgivning (AR) 1 år uden bøde/dom/overskridelse af grænseværdier Dyrlægeerklæring (første SRA) bøde/dom/overskridelse af grænseværdier Ekstra rådgivning (ER) 1 år uden bøde/dom/overskridelse af grænseværdier Skærpet rådgivning (SR) Figur 1. Oversigt over rådgivningskategorier 2

3 Fødevarestyrelsen opdaterer månedligt oplysninger om rådgivningskategori. Disse oplysninger er tilgængelige for den besætningsansvarlige på og for besætningsdyrlægen på Aftaletyper I det følgende beskrives kort, hvilke typer af SRA, der kan vælges imellem. Valgmulighederne skitseres i figur 2. Som det fremgår af figuren, kan der ved både frivillige og obligatoriske aftaler vælges frit mellem basisaftale og tilvalgsmoduler. < 100 køer og < 200 andet kvæg 100 køer eller 200 andet kvæg Frivillig Obligatorisk SUNDHEDSRÅDGIVNINGSAFTALE Basisaftale Tilvalgsmodul Tværfaglig Staldskole Modul 1 Modul 2 Figur 2. Aftaletyper I tilvalgsmodul 1 kan der, hvis der ikke findes køer i besætningen, indgås en aftale med reduceret antal rådgivningsbesøg. I tilvalgsmodul 2 kan der vælges mellem den almindelige ordineringsperiode på 35 dage eller en ordineringsperiode på 9 måneder, jf. tabel 2. Valg af ordineringsperiode på 9 mdr. forudsætter, at en række betingelser, herunder indberetning til Dyreregistrering, er opfyldt. Se nærmere i afsnit III, 62, på side 17. Oversigt over mindste antal rådgivningsbesøg, og, for besætninger med tilvalgsmodul 2, antal statusbesøg fremgår af tabel 1. 3

4 Aftaletype Rådgivningsbesøg Statusbesøg AR ER/SR AR ER/SR Basisaftale Tværgående 2 2 Staldskole 1 Modul 1 Generelt 9 12 Ingen køer 4 6 Modul 2 under 50 køer køer over 250 køer /17* Ikke mælkeleverende Tabel 1. Antal rådgivnings- og statusbesøg *I store kvægbesætninger (over 250 køer), der rykkes til SR og derefter ER, afhænger antallet af statusbesøg af årsagen til nedrykning. Besætninger, der rykker ned som følge af overskridelse af grænseværdier, skal have 17 årlige statusbesøg, mens besætninger, der rykker ned på grund af bøde eller dom, skal have 34 statusbesøg årligt. De maksimale ordineringsperioder fremgår af tabel 2. Aftaletype AR ER/SR Ungkvæg Voksent kvæg Ikke køer Køer Basisaftale (5) 0 (5) 0 Modul 1 generel 42/(5) (5) 35/(5) (5) Ingen køer 63/(5) 63/(5) Modul 2 almindelig 35/(5) 35/(5) 35/(5) 35/(5) Dyreregistrering 9 mdr.(5) 9 mdr.(5) 9 mdr.(5) 9 mdr.(5) Tabel 2. Ordineringsperioder. Ordineringsperioder uden parentes angiver ordineringsperiodens længde til behandling af besætningsdiagnoser. Ordineringsperioder i parentes angiver ordineringsperiodens længde, når ikke foreligger en besætningsdiagnose. Dyrlægen må da kun ordinere til efterbehandling. Ordineringsperioden længde er angivet i dage, når ikke andet er anført. Lægemidler, der er godkendt til forebyggende behandling (undtagen antibiotikaholdige lægemidler), jf. 29 i bekendtgørelse nr. 543 af 29. maj 2013 om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr, er ikke omfattet af de i tabel 2 anførte ordineringsperioder. Det betyder f.eks., at Orbesealer, der er godkendt til forebyggelse af nye infektioner af mælkekirtler i hele goldperioden, må anvendes, udleveres eller ordineres, uden at der forud er konstateret sygdom på betingelse af, at dyrlægen har et sådant kendskab til dyrets eller dyrenes helbredstilstand, at det er fuldt forsvarligt at indgive lægemidler til dyret eller dyrene. Det er derfor ikke nødvendigt at oprette en besætningsdiagnose, da lægemidlet er undtaget de tidsbegrænsninger, der fremgår af tabel 2, men må ordineres til den tidsperiode, der skønnes nødvendig og uden krav om, at dyrlægen indleder behandlingen. Dyrlægen må dog kun udlevere lægemidlet til 5 dages anvendelse. Tilsvarende regler gælder for vacciner. 4

5 Den besætningsansvarliges egenkontrol med dyrevelfærd I alle besætninger, hvor der indgås SRA, uanset om aftalen er obligatorisk eller frivillig, skal den besætningsansvarlige udføre egenkontrol med dyrevelfærd. For besætninger, som er omfattet af OSR, er kravet fastsat i Justitsministeriets bekendtgørelse om egenkontrol med dyrevelfærd. For besætninger med frivillig SRA fremgår kravet af bekendtgørelsen om SRA og egenkontrollen skal udføres i overensstemmelse med Justitsministeriets bekendtgørelse. Kravene til egenkontrollen er således enslydende, uanset om aftalen er obligatorisk eller frivillig. Besætninger, som ikke indgår SRA, er ikke underlagt krav om egenkontrol for dyrevelfærd. Kravene til dyrlægens rådgivning om dyrevelfærd og audit af den besætningsansvarliges egenkontrol er enslydende for alle typer af SRA. Dyrlægens audit Når besætningsdyrlægen har konstateret, at der foreligger et egenkontrolprogram for besætningen, skal besætningsdyrlægen inden 8 dage indberette dette på (se afsnittet Indberetning til Vetreg ) inden en måned udarbejde en plan for audit af den besætningsansvarliges egenkontrol med dyrevelfærd Auditplanen skal indeholde en samlet oversigt over, hvornår dyrlægen vil gennemføre audit af de enkelte punkter i auditplanen. Planen skal revideres med højst 12 måneders interval. Planen skal endvidere altid være dateret og opdateret, dvs. at eventuelle ændringer som følge af for eksempel ændrede besøg skal fremgå af planen. Dyrlægen skal auditere den besætningsansvarliges egenkontrol med dyrevelfærd i besætningen i henhold til auditplanen, således at alle dele af egenkontrolprogrammet auditeres i løbet af højst et år. Ved gennemførelsen af audit skal dyrlægen gennemgå den besætningsansvarliges egenkontrolprogram og kombinere gennemgangen med sine egne observationer i besætningen. Auditmetoden består således af gennemgang af den besætningsansvarliges egenkontrolprocedurer og dokumentation for at egenkontrollen er gennemført, og observationer i besætningen for at afgøre, om egenkontrolprogrammet følges og om egenkontrollen har den tilsigtede effekt. Hvis dyrlægen konstaterer, at den besætningsansvarlige ikke har et dækkende egenkontrolprogram eller at egenkontrolprogrammet ikke følges, eller hvis den besætningsansvarlige ikke har dokumenteret, at egenkontrollen er gennemført (i de tilfælde, hvor der i henhold til lovgivningen er krav om dokumentation), skal dyrlægen notere afvigelserne i konklusionerne for rådgivningsbesøget (tilvalgsmoduler) og i den efterfølgende rapport (alle aftaletyper). Dyrlægen har pligt til at følge op på forholdet, hvis der er tale om uforsvarlige forhold, jf. dyreværnslovens 20. Et væsentligt formål med audit af egenkontrollen er, at dyrlægen og den besætningsansvarlige sammen får sat dyrevelfærd på dagsordenen og får et fælles billede af, hvor problemerne i 5

6 besætningen er. Rådgivning om dyrevelfærd (se næste afsnit) og audit kan med fordel gennemføres således, at audit bliver en integreret del af rådgivningen. Audit - og rådgivning om dyrevelfærd - bør målrettes forholdende i den enkelte besætning med henblik på at opnå den størst mulige effekt. Efter at have dannet sig et samlet indtryk af de velfærdsmæssige forhold i besætningen kan dyrlægen vurdere, hvilke områder der særligt er behov for at fokusere på. Hvis fokusområderne er omfattet af egenkontrolprogrammet, skal dyrlægen gå i dybden ved auditeringen, så der bliver rettet op på de pågældende områder, og audit vil dermed naturligt falde sammen med rådgivning om dyrevelfærd. Dyrlægen bør således prioritere de områder, som velfærdsmæssigt ikke er i orden, eller hvor der er rum for forbedring. Hermed sikres den største effekt af både audit og rådgivning, idet indsatsen bliver løsningsorienteret og fokuseret på den konkrete besætning, frem for formel og generel. I besætninger med ansatte bør dyrlægen ved samtale med både den besætningsansvarlige og med de øvrige personer, der er beskæftiget med dyreholdet, sikre sig, at alle kender egenkontrolprogrammet. I tilfælde af udenlandske medhjælpere er det desuden nødvendigt at finde ud af, om egenkontrolprogrammet foreligger i oversættelse til de relevante sprog, og om de ansatte forstår indholdet af programmet. Hvis den besætningsansvarlige ikke har etableret et egenkontrolprogram, bør dyrlægen opfordre den besætningsansvarlige til hurtigst muligt at få et egenkontrolprogram og kan tilbyde at bistå ved udarbejdelsen. I konklusioner fra rådgivningsbesøg (tilvalgsmodul) og i rapport(er) bør dyrlægen anføre, at der ikke foreligger et egenkontrolprogram og referere, hvad der er sagt og aftalt om emnet ved rådgivningsbesøg(ene). Under kontrol med dyrlægens audit vil opmærksomheden særligt være rettet mod, om dyrlægens rapporter afspejler de faktiske velfærdmæssige forhold i besætningen, og om der er sat fokus på evt. problemområder med henblik på at rette op på forhold, der velfærdsmæssigt ikke er i orden, eller hvor der er rum for forbedring. Dyrlægens rådgivning om dyrevelfærd I besætninger med basisaftale skal dyrlægen rådgive om dyrevelfærden ved hvert rådgivningsbesøg. Ved aftale om tværfaglig rådgivning (basisaftale) bør rådgivningen ske i samarbejde med fagkonsulenten. I besætninger med tilvalgsmodul 1 eller 2 skal dyrlægen rådgive om dyrevelfærden mindst hver 6. måned. Det fremgår af bilag 3 til bekendtgørelsen, at rådgivningen skal indeholde en gennemgang af hele besætningen samt de relevante data. Rådgivning om dyrevelfærd har til hensigt at sikre, at der ikke er væsentlige dyrevelfærdsmæssige problemer i besætningen, og at eventuelle kritiske forhold rettes, inden dyrenes velfærd kompromitteres. I forbindelse med rådgivning om dyrevelfærd bør gennemgangen af relevante data for besætningen som minimum omfatte følgende: En opgørelse af sygdomstilfælde og medicinforbrug siden sidste rådgivningsbesøg med henblik på vurdering af den aktuelle sundhedsstilstand og mulige fejl ved fodring, husning og pasning af dyrene En opgørelse over antal døde dyr siden sidste besøg, med fokus på dødsårsag, med henblik på vurdering af behandling af syge og tilskadekomne dyr samt opsyn og management 6

7 En opgørelse over slagtefund hos dyr slagtet siden sidste rådgivningsbesøg med henblik på vurdering af dyrenes sundhedstilstand og almene tilstand Under rådgivningen om dyrevelfærd skal dyrlægen inddrage resultaterne af audit af egenkontrollen, således at rådgivningen tager udgangspunkt i de ved auditten evt. konstaterede uhensigtsmæssigheder eller fejl og mangler og derved medvirke til, at disse forhold rettes. I forbindelse med rådgivning om dyrevelfærd skal alle staldafsnit i besætningen gennemgås, og der skal foretages en vurdering af dyrevelfærdstilstanden med baggrund i dyreværnslovens 1 1, 2 og 3, stk. 1, samt bestemmelserne i bekendtgørelse om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr 2. Det skal sikres, at dyr behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe. Endvidere skal det sikres, at alle dyr behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov. De rum og arealer, hvor dyr holdes i de enkelte staldafsnit, skal ligeledes indrettes på en sådan måde, at dyrenes behov tilgodeses, jf. ovenstående. En vurdering af dyrevelfærdstilstanden bør som minimum indeholde en vurdering af, om: der føres fornødent tilsyn med dyrene dyrene er fodret og vandet i henhold til deres behov syge og tilskadekomne dyr behandles forsvarligt dyrene har adgang til et rent og tørt leje ventilationen og klima opfylder dyrenes behov dyrene har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile Konstateres der fejl og mangler vedrørende dyrenes velfærd, hvorved dyr udsættes for uforsvarlig behandling, skal disse fejl og mangler påpeges og sikres rettet straks. Groft uforsvarlig behandling af dyr, eller uforsvarlig behandling, som ikke rettes, skal anmeldes til politiet, jf. dyreværnslovens 20, stk. 1. Rådgivningen skal målrettes de konkrete forhold i besætningen, således at der fokuseres på områder med særligt behov eller potentiale for forbedring af dyrevelfærden. Rådgivning skal dokumenteres i konklusionerne i dyrlægens journal (tilvalgsmoduler) og i den efterfølgende skriftlige rapport. Baggrunden herfor er, at konklusionerne danner basis for den skriftlige rapport, der udleveres til den besætningsansvarlige. Hvis forholdene findes i orden, skal dette også bemærkes såvel i konklusionerne fra rådgivningsbesøgene som i rapporten. Dokumentation Dokumenter kan enten opbevares i papirform eller i digital form. For digitale dokumenter kræves det, at 1 Lovbekendtgørelse nr. 252 af 8. marts Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli

8 underskriftskrav i bekendtgørelsen for den person, der udfærdiger dokumentet, erstattes af krav om entydig ID for afsender (f.eks. med digital signatur) underskriftskrav i bekendtgørelsen for den, der modtager dokumentet, erstattes af krav om dokumentation for, at dokumentet er modtaget eller åbnet af modtageren, herunder med angivelse af tidspunkt for modtagelsen/åbningen dokumenterne med elektroniske erstatninger for underskriftskrav til henholdsvis afsender og modtager skal kunne forevises og udleveres for kontrollen af de relevante parter i henhold til bekendtgørelsen anvisninger skal således kunne forevises såvel af dyrlægen som af den besætningsansvarlige, logbog over rådgivningsbesøg skal kunne forevises af dyrlægen, men med dokumentation også fra den besætningsansvarlige for modtagelsen af det enkelte rådgivningsbesøg dokumentet er låst (f.eks. som PDF) øvrige bekendtgørelseskrav til dokumentets udformning og indhold er opfyldt. Indberetning til Vetreg Besætningsdyrlægen skal indberette på om indgåelse og opsigelse af SRA konstateret egenkontrolprogram evt. stedfortræder (kun tilvalgsmoduler) evt. dyrlægeerklæring Fristen for indberetning til Vetreg om indgåelse og opsigelse af SRA samt indberetning om egenkontrolprogram er 8 dage. Indberetning om stedfortræder skal foretages, før besætningsdyrlægen midlertidigt fratræder. Registrering af indgåelse/oprettelse af SRA i Vetreg foretages på følgende vis: Besætningsdyrlægen foretager log-in med sit aut.nr som brugernavn og personlig adgangskode og kan herefter tilgå Opret SRA (under overskriften "Sundhedsrådgivningsaftaler" i den blå boks på forsiden). Dernæst indtastes det aktuelle CHR-nr. på den besætning aftalen omfatter, og Søg knappen aktiveres. Besætningsoplysninger vil blive hentet fra GLR/CHR-systemet, hvorefter de gældende omstændigheder for aftalen kan specificeres. Følgende oplysninger skal registreres: dyreart (relaterede besætningsdata vises) aftaletype (obligatorisk/frivillig) aftalemodul (basisaftale/tilvalgsmodul), se nedenfor praksisnr. gyldighedsperiode (startdato for aftalen kan markeres ved hjælp af den lille kalender) Bemærk, at muligheden for valg af moduldetaljer først fremkommer efter valg af Aftalemodul. Moduldetaljer skal forsynes med markering. Endelig kan kvittering rekvireres efter ønske, og aftaleregistreringen effektueres ved klik på "Opret" i nederste højre hjørne af siden. Bemærk at aftalen fra starten er registreret uden markering for "Egenkontrol findes". Dyrlægen skal ved indberetning af konstateret egenkontrolprogram ændre dette, således at der tilføjes markering for "Egenkontrol findes". 8

9 Registrering af supplerende oplysninger i relation til eksisterende SRA, herunder afregistrering af aftale, foretages som følger: Når besætningsdyrlægen har foretaget log-in med sit aut.nr. og adgangskode, skal søgesiden aktiveres ved klik på "SRA" i den grønne bjælke øverst eller på overskriften "Sundhedsrådgivningsaftaler" i den blå boks på forsiden. I listen over aktive sundhedsrådgivningsaftaler (nedenunder søgekriterierne) klikkes på det relevante CHR-nr. (eller på et vilkårligt felt i samme række), hvorved den aktuelle SRA vises i skærmbilledet. Herefter kan "Egenkontrol", Dyrlægeerklæring, Indsættelse af stedfortræder, Opsigelse af aftale, (samt Opret (ny) aftale ) tilgås på den hvide bjælke. Hvis der vælges "Egenkontrol" eller Dyrlægeerklæring, kan der herefter sættes et flueben (ved at klikke i den tilhørende boks). Denne type registrering afsluttes ved at klikke på "Opret" i nederste højre hjørne af samme side. Hvis Indsættelse af stedfortræder eller Opsigelse af aftale ønskes, vil det aktiverede skærmbillede være forsynet med datofelter, som kan udfyldes ved hjælp af små kalender-ikoner. Indsættelse af stedfortræder -skærmbilledet vil indeholde felter til angivelse af: Aut.nr. stedfortræder, ( Praksisnr. ), Gyldighedsperiode fra samt Gyldighedsperiode til. Når felterne er udfyldt og det er registreret, om der ønskes kvittering, gennemføres registreringen ved klik på "Opret" i nederste højre hjørne af siden. Opsigelse af aftale -skærmbilledet indeholder kun datofelt til angivelse af dato for aftalens ophør, og opsigelsen effektueres, efter evt. kvitteringsanmodning, ved klik på "Opsig" i nederste højre hjørne af siden. Ved ændring af ordineringsperioden for en eksisterende SRA med tilvalgsmodul 2 skal besætningsdyrlægen være opmærksom på, at der er tale om ændring af aftaletype. Dette indebærer, at det er nødvendigt at opsige den oprindelige aftale og oprette en ny aftale med den nye ordineringsperiode, således at dato for indgåelse af den nye aftale fremgår. Hvis en frivillig aftale fejlagtigt er indberettet til Vetreg som en obligatorisk aftale eller omvendt rettes fejlen ved at slette aftalen i Vetreg og derpå straks indberette en ny aftale med de korrekte oplysninger. For registrerede sundhedsrådgivningsaftaler oplyses rådgivningskategori. Dog kan rådgivningskategori for nyoprettede aftaler ikke ses, førend den månedlige opdatering af oplysning om rådgivningskategori er gennemført (dette vil typisk ske i forbindelse med månedsskift). Ved ændring af forhold vedrørende rådgivningskategori, hvor dette medfører en ændring af antallet af rådgivningsbesøg/statusbesøg, der skal gennemføres, vil baggrunden i listen over aktive aftaler være farvet blå bag den pågældende aftale. Denne markering gør brugeren opmærksom på ændringer og målretter opslag. Den blå farve forsvinder 30 dage efter ændringen. 9

10 Afsnit III Bemærkninger til de enkelte kapitler i bekendtgørelsen Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner 2, nr. 1, 2, 4 og 6: Den ansvarlige for besætningen/den besætningsansvarlige: Den person, der har det daglige ansvar for dyrene. Nr. 9. Besætningsdiagnose der henvises til vejledningen om 54, 63, 64 og 66. Kapitel 2. Indgåelse og opsigelse af aftale 4. En SRA kan kun omfatte ét CHR-nr.! Samtlige kreaturer på CHR-nr. er omfattet af aftalen uanset ejerforhold. Det betyder, at kreaturer, der er opstaldet for andre, eller de dele af besætningen, der afgræsser egne arealer, også er omfattet af aftalen. For kreaturer udstationeret til et andet CHR-nr. efter kviehotel -princippet skal der udformes en selvstændig aftale for kviehotellet på det CHR-nr., hvor kviehotellet er beliggende, hvis antallet af dyr på det pågældende CHR-nr. overstiger tærskelværdien. Såfremt en besætning er midlertidigt ophørt og henstår uden dyr (f.eks. som følge af nedslagning af hele besætningen i forbindelse med en smitsom sygdom, brand eller lignende), er der mulighed for at søge dispensation fra kravet om rådgivningsbesøg i en given periode. Dette forudsætter, at besætningen står tom i mindst 3 måneder. 8 og 9. Ved indgåelse af en SRA skal besætningsdyrlægen og den besætningsansvarlige i fællesskab udfylde en kontrakt, som fremgår af bilag 1 til bekendtgørelsen. Aftaleformularen kan printes fra Fødevarestyrelsens hjemmeside Dyrlægen skal opbevare den af begge parter underskrevne kontrakt og den besætningsansvarlige en kopi heraf. Indberetning på alene er således ikke tilstrækkeligt. Besætningens sammensætning skal anføres i kontrakten, da dette har betydning for antallet af rådgivningsbesøg og ordineringsperioden, jf. vejledning til 51 og 52. Disse oplysninger skal ikke indberettes til Vetreg. På oplyses der, under oplysningerne om aftaletype m.v., om mindste antal årlige rådgivningsbesøg. For en besætning med modul 1 i almindelig rådgivning, vil der f.eks. blive oplyst, at mindste antal årlige rådgivningsbesøg 9 eller 4. Det første antal gælder således, hvis der er tale om en blandet besætning, f.eks. en malkekvægbesætning, det andet antal gælder, hvis besætningen kun omfatter handyr og hundyr, der endnu ikke har kælvet, dvs. ingen køer. Hvis en aftale ændres, f.eks. i tilfælde af ændring af besætningens sammensætning, eller der ændres valg af ordineringsperiode i tilvalgsmodul 2, skal kontrakten erstattes af en ny. Ved ændring af ordineringsperiode for en aftale med tilvalgsmodul 2 fra 35 dage til 9 måneder eller omvendt, skal der desuden indberettes til Vetreg om opsigelse og derefter om indgåelse af ny aftale, se side 9. Indgåelse og opsigelse af SRA skal indberettes til Vetreg; se nærmere i afsnit II, indberetning til Vetreg, side

11 Placering i rådgivningskategorier beskrives i afsnit II, side 2. Første gang, og kun første gang, der indgås en sundhedsrådgivningsaftale for en besætning, har besætningen mulighed for at rykke fra Ekstra rådgivning (ER) til Almindelig rådgivning (AR) uden at have været i ER et helt år. Dyrlægen kan udfærdige en erklæring, hvoraf det fremgår, at betingelserne i 18 er opfyldt. For så vidt angår betingelserne om overtrædelse af de relevante regelsæt, skal den besætningsansvarlige overfor dyrlægen skriftligt kunne erklære, at de i bekendtgørelsen anførte betingelser er opfyldt. Efter tildeling af bøde eller dom for overtrædelse af forhold vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed eller anvendelse af lægemidler til dyr og i tilfælde af, at besætningens antibiotikaforbrug overskrider de fastsatte grænseværdier, rykkes besætningen i Skærpet rådgivning (SR). Træk i mælkeafregninger eller lignende har ikke betydning for besætningens placering i rådgivningskategori, idet bøder kun kan udstedes af myndigheder. Overskridelser af grænseværdierne for antibiotikaforbrug vil ligeledes have konsekvens for placering af den pågældende besætning i rådgivningskategori. Fødevarestyrelsen forventer at kunne gennemføre dette fra primo På sigt vil overskridelse af grænseværdi for dødelighed også have konsekvens for den pågældende besætnings placering i rådgivningskategori. Kapitel 3. Basisaftale Basisaftale om sundhedsrådgivning kan indgås i form af enten tværfaglig sundhedsrådgivning eller sundhedsrådgivning med staldskole. Ved tværfaglig sundhedsrådgivning deltager, foruden besætningsdyrlægen og den besætningsansvarlige, også en fagkonsulent ved de to årlige rådgivningsbesøg. Denne aftaletype kan indgås af alle besætninger, uanset rådgivningskategori. Sundhedsrådgivning med staldskole kan kun indgås for besætninger, som er placeret i kategorien AR. Undtaget fra kravet om AR er besætninger, for hvilke der første gang indgås en sundhedsrådgivningsaftale, og som derfor er placeret i ER. Aftalen omfatter et årligt rådgivningsbesøg samt den besætningsansvarliges deltagelse i staldskole. Fælles for begge aftaletyper er, at kravene til dyrlægens rådgivning er begrænset til at omfatte rådgivning om dyrevelfærd. Dyrlægen skal desuden auditere den besætningsansvarliges egenkontrol for dyrevelfærd. Ved indgåelse af basisaftale får den besætningsansvarlige ikke øgede beføjelser med hensyn til anvendelse af lægemidler i besætningen i forhold til besætninger uden SRA. Basisaftaler er primært indført for at tilgodese behovet for rådgivning i økologiske besætninger, men kan også indgås af konventionelt drevne besætninger. 24. Der henvises til afsnit II, side Der henvises til afsnit II, side

12 27. Der henvises til afsnit II og til bemærkningerne til 54 og 66 (fsva. de dele, der vedrører afrapportering om audit og rådgivning om dyrevelfærd). 31. Det anbefales at inddrage fagkonsulenten under rådgivningsbesøget og at indarbejde dennes input i besøgsrapporten. 36 og 37. Staldskoledeltagerne skal i fællesskab udpege en tovholder (facilitatoren), som skal deltage ved alle staldskolebesøg. Ved sygdom eller andet uopsætteligt fravær kan en stedfortræder undtagelsesvist varetage rollen som tovholder. Stedfortræderen skal opfylde kravene i 36, og skal udarbejde en rapport om staldskolebesøget, som også skal sendes til staldskolens faste tovholder (foruden staldskoledeltagerne og besætningsdyrlægen). Kursusbeskrivelse for tovholdere Dyrlæger eller fagkonsulenter, der ønsker at varetage rollen som tovholder (facilitator) skal have gennemført et kursus, som mindst omfatter følgende: 1. Rollen som tovholder (facilitator) 2. Øvelse 1: Identificer problemstillingen 3. Øvelse 2: Øvelse i tovholderrollen 4. Opsamling på problemstillinger og indsatsområder 5. Kollegial vejledning/supervision Kurset skal have en varighed på mindst 8 timer. Fødevarestyrelsen skal ikke godkende kurserne. Tovholdere ved staldskoler skal overfor kontrolmyndigheden kunne dokumentere at have gennemført et kursus med et indhold, som mindst svarer til det ovenstående. Kapitel 4. Tilvalgsmoduler Sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul 1 eller 2 skal, foruden dyrlægens rådgivning om sundhedsmæssige forhold, også omfatte velfærdsmæssige forhold, og dyrlægen skal auditere den besætningsansvarliges egenkontrol for dyrevelfærd. Ved ændring af aftaletype eller i tilfælde af ny besætningsdyrlæge skal SRA opsiges, og der kan eller skal, afhængigt af, om der er tale om obligatorisk SRA, umiddelbart efter indgås en ny aftale. Hvis der indgås en ny aftale samme dag, som den tidligere aftale opsiges, kan evt. medicin (som er indenfor ordineringsperioden) i besætningen overdrages til den nye aftale. Det er altså en forudsætning, at der ikke er en mellemliggende periode, hvor CHR-nr. står uden dyr eller uden SRA. Den nye besætningsdyrlæge (hvis der er tale om ny besætningsdyrlæge) skal ved det første rådgivningsbesøg genordinere den medicin, der skønnes nødvendigt, og udarbejde nye anvisninger. Dyrlægen må kun ordinere den mængde medicin, der forventes at være behov for til behandling af den pågældende besætningsdiagnose i den følgende ordineringsperiode. Hvis der mod forventning er medicin, der ikke er forbrugt i den foregående ordineringsperiode, skal det såfremt der fortsat er behov for medicinen genordineres for fortsat at måtte opbevares i besætningen. Ved genordinering skal dyrlægen udlevere en ny anvisning, jf. bek. nr. 543, 30, hvoraf det fremgår hvilket lægemidler og hvilken mængde, der genordineres. Dyrlægen kan supplere den genordinerede medicin med ny ordinering, så der samlet set ordineres den mængde, dyrlægen vurderer, der er brug for i den kommende ordineringsperiode. 12

13 39. Besætningsdyrlægen har mulighed for at træffe aftale med anden dyrlæge om varetagelse af op til 50 % af de årlige rådgivningsbesøg og statusbesøg (tilvalgsmodul 2). Besætningsdyrlægen skal ikke indberette til Vetreg herom. 40. Ved fravær i mere end 6 måneder, f.eks. på grund af barsels- eller sygeorlov, kan besætningsdyrlægen træffe aftale med en stedfortrædende dyrlæge, som kan varetage aftalen i op til 24 måneder. Besætningsdyrlægen skal foretage indberetning om stedfortræder til Vetreg, inden stedfortræderen midlertidigt overtager aftalen. 41 og 42. Der henvises til afsnit II, side 5-6. Når en anden dyrlæge end besætningsdyrlægen, jf. 39, udfører rådgivningsbesøg, kan denne også som en del af rådgivningsbesøget udføre audit. I disse tilfælde skal dyrlægen sende resultat af audit sammen med øvrige konklusioner, jf. 50, til besætningsdyrlægen senest 8 dage efter rådgivningsbesøget. 44. Den besætningsansvarlige skal føre optegnelser over medicinanvendelse, sygdomstilfælde (både behandlede og ikke behandlede) og dødsfald, og disse skal forelægges for og gennemgås af dyrlægen ved hvert rådgivningsbesøg. Dette gælder for alle aldersgruppper af kvæg. 45. Dyrlægen skal udfærdige rapporter med højst 3 måneders mellemrum. I forbindelse med mellemliggende rådgivnings- og statusbesøg (tilvalgsmodul 2) skal dyrlægen føre journal med bl.a. konklusioner fra hvert besøg til brug for udfærdigelse af rapporten. For besætninger med tilvalgsmodul 1 i kategorierne ER og SR, og hvor der ikke er køer, skal der dog kun udfærdiges besøgsrapporter hver 4. måned, og hver 6. måned, hvis besætningen er i kategori AR. Se nærmere om rapporterne i vejledning til 54 og Kravet om statusrapport ved opsigelse af en SRA gælder ikke, når en besætning ophører. Hvis opsigelsen alene skyldes ændring af aftaletype (f.eks. ændring fra almindelig tilvalgsmodul 1- aftale til ingen køer ), men dyrlæge og ejerforhold er uændrede, anses statusrapport ikke for påkrævet. I tilfælde af dyrlæge- eller ejerskifte skal der selvsagt udarbejdes statusrapport. 49. Der stilles ikke formkrav til journalen. Den skal dog umiddelbart kunne forevises kontrolmyndighederne, og for så vidt angår punkterne angivet i stk. 2, nr. 3-5, skal oplysningerne opbevares samlet, medmindre dele af materialet forefindes elektronisk. Det accepteres, at hele eller dele af journalen forefindes elektronisk. Journalen skal indeholde oplysning om enhver kontakt med besætningen, herunder om evt. telefonkonsultationer og akutbesøg. Journalen skal desuden indeholde de oplysninger, der er listet i stk. 2. Ved akutbesøg i besætningen skal der i journalen kun føres optegnelser over ordinerede og udleverede lægemidler samt tilbageholdelsestider (kopi af anvisning). Ved rådgivnings- og statusbesøg skal journalen ajourføres med alle de oplysninger, der er anført i 49, stk. 2, dog kun kopi af rapporter, hvis der er udarbejdet rapporter siden sidste rådgivnings- eller statusbesøg. Dyrlægen skal for hvert rådgivnings- og statusbesøg skrive dækkende konklusioner i journalen, da konklusionerne skal danne baggrund for kvartalsrapporterne. Kliniske registreringer og tilbageholdelsessedler vurderes ikke at være tilstrækkelige som konklusion på rådgivnings- og statusbesøg. 13

14 Konklusionerne skal omfatte flg.: 1) den del af audit, der er foretaget i besætningen i forbindelse med rådgivningsbesøget (se afsnit II) 2) dyrevelfærden (bilag 3) 3) sundhedsmæssige forhold (bilag 5 - tilvalgsmodul 1, bilag 6 hhv. 7 for rådgivnings- og statusbesøg - tilvalgsmodul 2). Konklusionerne skal afspejle rådgivnings- og statusbesøgenes indhold og skal således kort beskrive sundhedstilstanden i besætningen. Konklusioner efter rådgivningsbesøg, som omfatter rådgivning om dyrevelfærd (mindst hver 6. måned, jf. 53 (tilvalgsmodul 1) og 60 (tilvalgsmodul 2)) skal tillige indeholde beskrivelse af dyrevelfærdstilstanden i besætningen. Sygebokse skal omtales særskilt og herudover de særlige forhold, der måtte gøre sig gældende i besætningen. Konklusionernes indhold og omfang skal afspejle besætningens størrelse og problemniveau. Er der oprettet en ny besætningsdiagnose, skal denne ligeledes omtales. Hvis besætningen ligger tæt på grænseværdierne for antibiotika og/eller dødelighed, eller hvis der indkøbes dyr fra mange forskellige besætninger, bør dette afspejles i konklusionerne. Jo flere risikofaktorer og problemer, der findes i besætningen, jo større krav stilles der altså til konklusionerne. Hvis forholdene findes i orden, skal dette også fremgå af både konklusionerne fra rådgivningsbesøgene og af den efterfølgende rapport. Journalen er dels dyrlægens huskeseddel til brug for rapporten og dels dokumentation overfor kontrolmyndigheden. 50. Når en anden dyrlæge end besætningsdyrlægen udfører rådgivnings- eller statusbesøget, skal denne sende konklusioner og øvrige journaloptegnelser til besætningsdyrlægen inden 8 dage efter besøget. Tilvalgsmodul 1 51 og 52. En oversigt over mindste antal rådgivningsbesøg og rapporter pr. år fremgår af tabel 3. MODUL 1 Antal besøg Rapporter Generelt ER/SR 12 4 AR 9 4 Ingen køer ER/SR 6 3 AR 4 2 Tabel 3. Antal besøg og rapporter For besætninger, hvor der ikke findes køer, er der mulighed for reduceret antal rådgivningsbesøg. Denne særordning gælder kun, når besætningen udelukkende består af handyr og/eller hundyr, der endnu ikke har kælvet. 53. Den besætningsansvarlige skal være til stede ved rådgivningsbesøget, som skal omfatte audit, jf. auditplan, rådgivning om sundhedsmæssige forhold og mindst hver 6. måned rådgivning om dyrevelfærd. Konklusionerne på rådgivningsbesøget skal fremgå af journalen, jf. 49, stk

15 54 og 66. I hver enkelt rapport skal dyrlægen bl.a. beskrive: den del af audit, der er foretaget i besætningen siden sidste rapport, se afsnit II, side 5-6. dyrevelfærden (bilag 3), se afsnit II, side 6-7 (såfremt der er rådgivet om dyrevelfærd siden sidste rapport) sundhedsmæssige forhold (tilvalgsmodul 1 - bilag 5, tilvalgsmodul 2 - bilag 6 og 7) Beskrivelserne skal være dækkende, og alle punkter skal beskrives for hvert enkelt staldafsnit. Dyrlægen skal også i rapporten anføre, hvis forholdene er i orden. Rapporten skal afspejle de forhold, som dyrlægen har konstateret på rådgivningsbesøgene og for tilvalgsmodul 2 statusbesøgene, og som er konkluderet i journalen, jf. 49, stk. 2. I de tilfælde, hvor den besætningsansvarlige har indgået SRA for flere CHR-nr., skal der da en SRA kun kan omfatte ét CHR-nr. udarbejdes en rapport for hvert enkelt CHR nr. Hvis dyrlægen og den besætningsansvarlige særligt ønsker én samlet rapport, skal alle punkter være tydeligt beskrevet for hvert enkelt CHR-nummer for sig. For den del af rapporten, der vedrører de sundhedsmæssige forhold i besætningen, har Det Veterinære Sundhedsråd den 8. december 2006 udtalt, at rapporten bl.a. skal indeholde en beskrivelse af de under besøgene diagnosticerede sygdomme samt en beskrivelse af forhold af betydning for sundhedstilstanden. Herudover finder Rådet, at rapporten bør indeholde en vurdering af de tidligere iværksatte behandlinger samt en beskrivelse af de aftalte behandlingsplaner for den kommende periode. Disse oplysninger danner baggrund for ordinering og/eller genordinering af medicin. Der stilles ikke egentlige formkrav til rapporten det afgørende er, at rapporten er dækkende. Rapporten skal udformes således, at den er et redskab for den besætningsansvarlige og for kontrolmyndigheden. Rapportens indhold og omfang skal afspejle besætningens størrelse og problemniveau. Hvis besætningen for eksempel ligger tæt på grænseværdierne for antibiotika og/eller dødelighed, eller indkøber dyr fra mange forskellige besætninger, bør dette afspejles i rapporten. En summarisk rapport, f.eks. i tabelform og alene udfyldt med afkrydsninger, er ikke tilstrækkelig til at opfylde kravene til dyrlægen om at beskrive, vurdere og evaluere. Jo flere risikofaktorer og problemer, der findes i besætningen, jo større krav stilles der altså til rapporten. 54, stk. 1, nr. 6 og 7, 63, 64, og 66, nr. 6 og 7, omhandler besætningsdiagnoserne. Dyrlægen må kun oprette besætningsdiagnose for en veldefineret sygdom, der optræder regelmæssigt i besætningen. Det skal derfor vurderes, om en given sygdom optræder i besætningen med en sådan hyppighed, at der er grundlag for at stille en besætningsdiagnose. Hvis sygdommen ikke har optrådt i besætningen mindst én gang om måneden gennem de seneste 6 måneder fra dyrlægebesøget eller tilsvarende hyppigere i en kortere (dvs. seneste) periode, kan sygdommen ikke anses for at være regelmæssigt forekommende. Dyrlægen skal bl.a. vurdere, om sygdommen optræder så hyppigt, at den besætningsansvarlige med tilstrækkelig sikkerhed kan genkende sygdomssymptomerne. Dyrlægen skal beskrive symptomerne entydigt og genkendeligt, så de vigtigste differentialdiagnoser udelukkes. Formålet er at give den besætningsansvarlige mulighed for at indlede behandling af hyppigt forekommende og veldefinerede kvægsygdomme i besætningen. Behovet for de enkelte besætningsdiagnoser skal løbende vurderes. De aktuelle besætningsdiagnoser skal fremgå af rapporten. Hvis dyrlægen i tidsrummet mellem to rapporter opretter en ny besætningsdiagnose, skal dyrlægen udlevere dokumentation herfor til den 15

16 besætningsansvarlige. I næste rapport ajourføres listen over besætningsdiagnoser med de aktuelle. Det er dyrlægens ansvar, at det entydigt fremgår for den besætningsansvarlige og for kontrollen, hvilke besætningsdiagnoser, der er gældende på et givet tidspunkt. Til hjælp for den praktiserende dyrlæges etablering af besætningsdiagnoser henvises der i øvrigt til Anbefalinger for oprettelse og opretholdelse af besætningsdiagnoser i kvægbesætninger med aftaler om sundhedsrådgivning 55. Ved sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul 1 får den besætningsansvarlige øgede beføjelser med hensyn til behandling af handyr samt hundyr, der endnu ikke har kælvet, og for hvilke der er stillet en besætningsdiagnose, samt adgang til efterbehandling af voksent kvæg. Der gælder flg. ordineringsperioder (se også tabel 2): Behandling af handyr samt hundyr, der endnu ikke har kælvet, med besætningsdiagnoser: o ER/SR: 35 dage o AR: 42 dage o Ingen køer på CHR-nummeret : 63 dage Efterbehandling af enkeltdyr (handyr samt hundyr, der endnu ikke har kælvet, uden besætningsdiagnose og voksent kvæg) i 5 dage. Dyrlægen skal have indledt behandlingen af hvert enkelt dyr Behandling af en gruppe af handyr samt hundyr, der endnu ikke har kælvet ungkvæg (uden besætningsdiagnose) i 5 dage, når dyrlægen i tilslutning til besøg i besætningen har diagnosticeret sygdommen, men dog ikke har indledt behandlingen. For besætninger uden køer og med aftale om reduceret antal rådgivningsbesøg i kategorierne ER og SR stemmer antallet af rådgivningsbesøg (6 årlige besøg) overens med ordineringsperioden på 63 dage. Besætninger i kategori AR, som er veldrevne og derfor har mindre behov for medicin, kan nøjes med 4 årlige rådgivningsbesøg. Hvis der opstår sygdom med deraf følgende behov for medicinering senere end 63 dage efter det seneste rådgivningsbesøg, må dyrlægen aflægge et (ekstra) besøg i besætningen. Tilvalgsmodul Antallet af krævede rådgivnings- og statusbesøg i besætninger med tilvalgsmodul 2 fremgår af tabel 1 på side 4. For besætninger i kategori AR kræves således mindst 12 årlige rådgivningsbesøg. I kategorierne ER og SR kræves mindst 18 rådgivningsbesøg. Antallet af statusbesøg afhænger dels af besætningens størrelse og dels af rådgivningskategorien. Bemærk, at der i mælkeleverende besætninger med flere end 50 køer i kategorierne ER og SR skal gennemføres mindst 4 rådgivningsbesøg i løbet af en 3-måneders periode. For tilsvarende besætninger i kategori AR skal gennemføres mindst 3 rådgivningsbesøg i løbet af 3 måneder. Det krævede antal statusbesøg kan frit placeres efter behovet i den enkelte besætning. Den besætningsansvarlige skal være til stede ved alle rådgivnings- og statusbesøg. 60. Et rådgivningsbesøg skal omfatte audit, jf. auditplan, rådgivning om sundhedsmæssige forhold, jf. bilag 6, og mindst hver 6. måned rådgivning om dyrevelfærd, jf. bilag 3. 16

17 Mindst en gang hver 3. måned skal rådgivningen om sundhedsmæssige forhold omfatte alle dele af bilag 6. Ved de øvrige rådgivningsbesøg kan rådgivningen reduceres til bilag 6, afsnit A. Konklusionerne på rådgivningsbesøget skal fremgå af journalen, jf. 49, stk Et statusbesøg skal omfatte de punkter, der fremgår af bilag 7, dvs. undersøgelse af risikodyr, vurdering af de dyr, som landmanden har behandlet siden dyrlægens sidste besøg, samt gennemgang af alle staldafsnit, hvortil der ordineres lægemidler. I mælkeleverende besætninger skal dyrlægen på såvel rådgivnings- som statusbesøg foretage en klinisk undersøgelse af alle risikodyr, jf. 2, nr. 13, samt bilag 6 og 7. Den kliniske undersøgelse skal omfatte køer, der på besøgsdatoen er 5 19 dage efter kælvning, køer inden afgoldning ( dage inden en ny kælvning), samt kalve der på besøgsdagen er født for 5 19 dage siden. Den kliniske undersøgelse af de enkelte risikodyr kan være problemorienteret. For besætninger med meget få problemer med reproduktionslidelser efter kælvning, og hvor der derfor ikke er oprettet besætningsdiagnoser for tilbageholdt efterbyrd, skede- og/eller børbetændelse, kan dyrlægen overveje at undlade gynækologisk undersøgelse af alle risikodyr (nykælvere). Omvendt skal de kliniske undersøgelser være tilsvarende grundige for det enkelte risikodyr, når der er problemer i besætningen, som har givet anledning til oprettelse af besætningsdiagnoser. Til hjælp for den praktiserende dyrlæges gennemførsel af undersøgelse af risikodyr henvises der i øvrigt til Anbefalinger vedrørende kliniske undersøgelser af risikodyr i malkekvægsbesætninger 62. Ved sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul 2 må den besætningsansvarlige indlede behandlingen af voksent kvæg, for hvilke dyrlægen har stillet en besætningsdiagnose. Der gælder flg. ordineringsperioder (se også tabel 2): Efterbehandling af enkeltdyr i 5 dage. Dyrlægen skal have indledt behandlingen af hvert enkelt dyr (ingen besætningsdiagnose) Behandling af en gruppe af handyr samt hundyr, der endnu ikke har kælvet (uden besætningsdiagnose) i 5 dage, når dyrlægen i tilslutning til besøg i besætningen har diagnosticeret sygdommen, men dog ikke har indledt behandlingen Behandling af alle aldersgrupper af kvæg med besætningsdiagnoser i enten a) 35 dage eller b) 9 mdr. Bemærk, at dyrlægen og den besætningsansvarlige aktivt skal tage stilling til, hvilken aftaletype/ordineringsperiode, der vælges til behandling af sygdomme med besætningsdiagnoser. Dette skal anføres på kontrakten ved aftalens indgåelse. Hvis der vælges ordineringsperiode på 9 mdr., skal den besætningsansvarlige foretage optegnelser over medicinanvendelse i besætningen ved elektronisk indberetning til Dyreregistrering. Optegnelser skal føres ved behandlingens indledning, jf. bek. nr , 15, hvoraf følger, at den besætningsansvarlige skal indberette til Dyreregistrering samme dag, som behandlingen indledes. 3 Bekendtgørelse nr. 780 af 24. juni 2010 om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 17

18 Besætningsdyrlægen skal ved ordineringsperiode på 9 mdr. indberette til Vetreg, at den besætningsansvarlige anvender Dyreregistrering til registrering af lægemiddelanvendelse/at ordineringsperioden er 9 mdr. (se afsnit II, indberetning til Vetreg) indberette til Dyreregistrering om udleverede og ordinerede lægemidler inden 2 dage 63. Se side 15 om besætningsdiagnoser generelt samt Anbefalinger for oprettelse og opretholdelse af besætningsdiagnoser i kvægbesætninger med aftaler om sundhedsrådgivning De i bekendtgørelsen opstillede krav for besætningsdiagnoser gælder for alle aldersgrupper, der er omfattet af tilvalgsmodul 2. Behovet for den enkelte besætningsdiagnose skal løbende vurderes. Der kan ikke oprettes besætningsdiagnoser for sygdomme, hvor rektaleksploration er nødvendig for at stille diagnosen. Der kan oprettes besætningsdiagnose for goldbehandling (yverinfektion ved goldning). Det forudsættes, at betingelserne for bl.a. kirtelprøver, som er beskrevet i 26 i bek. nr. 543 er opfyldt. Laboratoriesvaret skal vurderes af dyrlægen, før den besætningsansvarlige må foretage goldbehandlingen. Hvis laboratorieundersøgelsen medfører, at behandlingen skal korrigeres i forhold til det i forskriften anførte, skal dyrlægen mundtligt og efterfølgende skriftligt give den besætningsansvarlige besked. Dyrlægen skal desuden notere det i besætningsjournalen. Ændres behandlingen til et præparat, der ikke er ordineret til besætningen, skal dyrlægen ordinere medicinen og udlevere en skriftlig anvisning. Hvis laboratorieresultater gentagne gange giver anledning til korrektion af goldbehandling, skal besætningsdyrlægen revidere forskriften, så den bringes i overensstemmelse med de faktiske laboratorieresultater. 64. Kravet om skriftlig instruktion, som dyrlægen skal udfærdige for hver besætningsdiagnose, er ikke opfyldt ved udlevering af anvisning alene. Der skal altid udleveres anvisning, og alle krav til den skriftlige instruktion skal være opfyldt. Der må kun knyttes én forskrift til en besætningsdiagnose, dvs. at der for hver besætningsdiagnose kun må være én behandling. Den foreskrevne behandling kan være en kombinationsbehandling med for eksempel antibiotika og smertestillende. Der kan oprettes flere forskellige besætningsdiagnoser for f.eks. yverbetændelse, med hver sin forskrift. Dette forudsætter, at der tydeligt kan skelnes mellem besætningsdiagnoserne på baggrund af de beskrevne symptomer. Hvis den besætningsansvarlige er i tvivl om, hvilken behandling der skal udføres, skal dyrlægen altid kontaktes. 65. Undersøgelse af mælkeprøver ved behandling for mastitis skal som minimum gennemføres ved alle behandlinger, der inkluderer anvendelse af andre antibiotika end simple penicilliner. Bakteriologisk dyrkning af mælkeprøverne skal foretages i besætningsdyrlægens praksis eller på et laboratorium med en akkrediteret undersøgelse. De isolerede mastitis-patogener skal undersøges for penicillinresistens. Dyrlægen skal regelmæssigt gennemføre en repræsentativ bestemmelse af 18

19 mastitispatogenerne, således at forskriften kan tilpasses den aktuelle status i besætningen. Dyrlægens laboratoriediagnostik bør kvalitetssikres, for eksempel gennem deltagelse i ringtest. Når der foreskrives behandling af yverbetændelse med andre antibiotika end simple penicilliner, og når resultatet af dyrkning og resistensundersøgelse af mælkeprøven medfører, at behandling skal korrigeres, skal dyrlægen mundtligt og efterfølgende skriftligt give den besætningsansvarlige besked om præparatnavn, dosis, indgivelsesvej samt behandlingslængde. Dyrlægen skal desuden notere det i besætningsjournalen. Ændres behandlingen til et præparat, der ikke er ordineret til besætningen, skal dyrlægen ordinere medicinen og udlevere en skriftlig anvisning. Hvis forskriften angiver behandling af andre antibiotika end simple penicilliner, men dyrkningsresultater gentagne gange viser sensitivitet for simple penicilliner, skal besætningsdyrlægen revidere forskriften, så den bringes i overensstemmelse med de faktiske dyrkningsresultater for at begrænse anvendelsen af kritisk vigtige antibiotika. 66. Se vejledningen til 54. Kapitel 5. Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser 60. For så vidt angår sanktionsniveauet, herunder de vejledende bødestørrelser, henvises til nedenstående lovforslag med bemærkninger. Begge lovforslag er vedtaget af folketinget. Bemærkninger til lovforslag nr. L /2006 om forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr og lov om dyrlæger (Strafskærpelse) Baggrunden for lovforslaget var, at der lægges stor vægt på, at dyreejere anvender og opbevarer lægemidler i overensstemmelse med lovgivningen, og at dyrlæger anvender, udleverer og ordinerer lægemidler i overensstemmelse med lovgivningen. Med lovforslagets vedtagelse gennemførtes en generel skærpelse af bødeniveauet ved overtrædelse af reglerne om lægemidler til dyr, og for yderligere at styrke den præventive effekt afspejler bødestørrelserne størrelsen af dyreholdet, henholdsvis antallet af sundhedsrådgivningsaftaler, som dyrlægen har indgået. Bødestørrelserne gælder som udgangspunkt sager, hvor overtrædelsen er begået én gang, og hvor den pågældende ikke tidligere er straffet for tilsvarende overtrædelse. Niveauet skal skærpes hvis der er tale om gentagne overtrædelser af den samme bestemmelse til samtidig pådømmelse og/eller såfremt den pågældende er tidligere straffet, jf. lovforslagets afsnit Ved gentagne, systematiske overtrædelser bør bøden som udgangspunkt mindst fordobles. Dette fremgår af de særlige bemærkninger til lovforslagets 1, nr. 4, og 2, nr. 2. Bemærkninger til lovforslag nr. L /2010 om forslag til lov om ændring af lov om dyrlæger og lov om hold af dyr (Obligatorisk sundhedsrådgivning, beslaglæggelse af lægemidler m.v.) Af de almindelige bemærkninger til loven, punkt , sanktionsniveau, fremgår således følgende: 19

20 Ved lov nr. 105 af 20. februar 2006 om ændring af lov om hold af dyr og lov om dyrlæger (Strafskærpelse) vedtog Folketinget en generel skærpelse af bødeniveauet i sager om overtrædelse af reglerne om lægemidler til dyr. For yderligere at styrke den præventive effekt af bødestraffene blev det samtidig fastsat, at bødernes størrelse skal afspejle størrelsen af dyreholdet, henholdsvis antallet af sundhedsrådgivningsaftaler, som den pågældende dyrlæge har indgået. Fødevareministeriet forudsætter, at de vejledende bødetakster for dyrlæger og dyreejere, der er anført i pkt. 3.4 i forarbejderne til lov nr. 105 af 20. februar 2006 om ændring af lov om hold af dyr og lov om dyrlæger (Strafskærpelse), jf. lovforslag L 90 (Folketingstidende , Tillæg A, sp. 2687ff), videreføres uændret i forhold til de sundhedsrådgivningsaftaler, der er omfattet af dette lovforslag, og at besætningsejerens eller dennes repræsentants undladelse af at indgå pligtmæssig sundhedsrådgivningsaftale tilsvarende bør sanktioneres med en bøde på et beløb i størrelsesordenen kr. i mindre besætninger og et beløb i størrelsesordenen kr. i større besætninger. Derudover henvises til det af Fødevarestyrelsens udarbejdede bødekatalog, som kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside. 20

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 12. september

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 8 b, 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 815 af

Læs mere

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Afsnit I Afsnit II Afsnit III Indledning Hovedprincipperne i sundhedsrådgivningsaftale Bemærkninger til de enkelte kapitler i bekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger BEK nr 1537 af 12/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2015-15-31-00187 Senere ændringer

Læs mere

Medlemsmøde Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter

Medlemsmøde Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter Medlemsmøde 29-11-2016 Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december 2016 Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter Jens Philipsen Program 17.00 Velkomst 17.05-17.30 Orientering

Læs mere

NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET. - konsekvenser og muligheder

NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET. - konsekvenser og muligheder NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET - konsekvenser og muligheder VETERINÆRFORLIGET Kommissorium: 1. Egenkontrol og de obligatoriske sundhedsrådgivningsaftaler vil sikre løbende vejledning, overvågning og

Læs mere

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Medicinkontrol og supervision af dyrlæger 2010 J.nr.: 2010-V4-74- / (journaliseres) (initialer) Stamoplysninger Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Internt arbejdsdokument til brug for 1 Besøgsdato:

Læs mere

Kapitel 2 Indgåelse og opsigelse af aftale. 3. En sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem den ansvarlige for besætningen og en besætningsdyrlæge.

Kapitel 2 Indgåelse og opsigelse af aftale. 3. En sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem den ansvarlige for besætningen og en besætningsdyrlæge. Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger I medfør af 8 b, 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 875 af 29. juni 2013,

Læs mere

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Afsnit I Afsnit II Afsnit III Indledning Generelt om sundhedsrådgivningsaftaler Bemærkninger til de enkelte kapitler i bekendtgørelsen Afsnit

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme BEK nr 1534 af 12/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-15-31-00187 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Afsnit I Afsnit II Afsnit III Indledning Generelt om sundhedsrådgivningsaftaler Bemærkninger til de enkelte kapitler i bekendtgørelsen Afsnit

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme BEK nr 45 af 11/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen. j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen.

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen. Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 90/2005 lov om hold af dyr og lov om dyrlæger Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået

Læs mere

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Medicin Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Dyreværnsloven Hvad skal vi og hvad må vi? Bekendtgørelse af dyreværnsloven 1) Herved bekendtgøres dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 344

Læs mere

forløbne år ikke har vedtaget bøde eller modtaget dom for overtrædelse af regler vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed

forløbne år ikke har vedtaget bøde eller modtaget dom for overtrædelse af regler vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed (Version 1, 30. juni 2011) Bilag 12: Sundhed Lovkrav: Bek. 261 3. En obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem den ansvarlige for minkfarmen og en dyrlæge. Bek. 261 4. En obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale

Læs mere

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau.

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau. Fødevarestyrelsen Veterinærrejseholdet 28. februar 2006, senest rev. 18. januar 2013 J. nr. 2010-V4-292-00845 LINA Bødekatalog vedr.: 1. Dyreejeres overtrædelse af reglerne om anvendelse og opbevaring

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin J. nr.: 2014-13-60-00059 21. marts 2016 Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin INDLEDNING Antibiotikaforbruget i de danske svinebesætninger skal holdes på et lavt og ansvarligt niveau, fordi

Læs mere

Anbefalinger for oprettelse og opretholdelse af besætningsdiagnoser i kvægbesætninger med aftaler om sundhedsrådgivning.

Anbefalinger for oprettelse og opretholdelse af besætningsdiagnoser i kvægbesætninger med aftaler om sundhedsrådgivning. Anbefalinger for oprettelse og opretholdelse af besætningsdiagnoser i kvægbesætninger med aftaler om sundhedsrådgivning. Udarbejdet af Den Danske Dyrlægeforening KU Sund (som grundlag for kvægundervisning)

Læs mere

VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011

VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011 Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 05.12.2011 VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011 Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har i perioden fra august til oktober gennemført en målrettet kontrolkampagne

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger

Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger J. nr.: 2015-10-60-00116 30-08-2016 Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger INDLEDNING Fødevarestyrelsen

Læs mere

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Gode råd og inspiration til landmænd, dyrlæger og fagkonsulenter Fælles spilleregler Afstemte forventninger Fokus på sundhed og velfærd i besætningen Udnyt alle

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger BEK nr 33 af 11/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 15. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger I medfør af, 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 15 og 38, stk. 4, i bekendtgørelse af lov om dyrlæger nr. 1149 af 12. september 2015,

Læs mere

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau.

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau. Fødevarestyrelsen Veterinærrejseholdet 28. februar 2006, senest rev. 10. februar 2012 J. nr. 2010-V4-292-00845 LINA Bødekatalog vedr.: 1. Dyreejeres overtrædelse af reglerne om anvendelse og opbevaring

Læs mere

Slutrapport for kampagnen

Slutrapport for kampagnen J. nr.: 2016-15-60-00155 01/09/2017 Slutrapport for kampagnen Antibiotikabehandling af yverbetændelse og bakteriologisk undersøgelse i forbindelse med behandlingerne INDLEDNING Siden 2010 har der i Danmark

Læs mere

Vejledning til landmænd. Sådan indberetter du. Obligatorisk SundhedsRådgivning (OSR) I Dyreregistrering

Vejledning til landmænd. Sådan indberetter du. Obligatorisk SundhedsRådgivning (OSR) I Dyreregistrering Vejledning til landmænd Sådan indberetter du Obligatorisk SundhedsRådgivning (OSR) I Dyreregistrering Introduktion Indberetning af behandlinger og medicin i Dyreregistrering er nu gjort væsentlig nemmere.

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger

Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger J. nr.: 2014-13-60-00057 Veterinær kontrolkampagne 04-11-2015 Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger INDLEDNING Klov- og lemmelidelser forårsager nedsat produktion og øget

Læs mere

LÆR AT BEHANDLE MÆLKEFEBER OG TILBAGEHOLDT EFTERBYRD. August 2010

LÆR AT BEHANDLE MÆLKEFEBER OG TILBAGEHOLDT EFTERBYRD. August 2010 LÆR AT BEHANDLE MÆLKEFEBER OG TILBAGEHOLDT EFTERBYRD August 2010 PROGRAM Velkomst og introduktion Lovgivning Koens anatomi Det normale kælvningsforløb Det unormale kælvningsforløb Generel oversigt over

Læs mere

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger Afsnit I Afsnit II Afsnit III Indledning Generelt om sundhedsrådgivningsaftaler Bemærkninger til de enkelte kapitler i bekendtgørelsen Afsnit

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1)

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) BEK nr 1432 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-15-31-00071 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation af besætningsansvarlige m.fl. til behandling af køer med kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektion

Bekendtgørelse om autorisation af besætningsansvarlige m.fl. til behandling af køer med kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektion BEK nr 1024 af 27/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2010-20-2301-00523 Senere ændringer

Læs mere

KONKLUSION. I 21 besætninger blev der givet sanktioner for overtrædelse af dyrevelfærdsreglerne vedrørende opstaldning og kalve.

KONKLUSION. I 21 besætninger blev der givet sanktioner for overtrædelse af dyrevelfærdsreglerne vedrørende opstaldning og kalve. 18-04-2016 J. nr.: 2014-11-60-00087 Veterinær kontrolkampagne Opstaldning og pasning af kalve i malkekvægsbesætninger Kalvedødeligheden er på ca. 8 % i malkekvægsbesætninger. Tallet er et gennemsnit for

Læs mere

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1329 af 30.11.2010. I medfør af 30, stk. 1 og 3, 34, 63 og 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY

Erhvervsstyrelsen og EY Erhvervsstyrelsen og EY 19. deember 013 Ex post måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger og bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler

Læs mere

Vejledning. til. Billedet Sundhed_V. Dyreregistrering

Vejledning. til. Billedet Sundhed_V. Dyreregistrering Vejledning til Billedet Sundhed_V i Dyreregistrering Herunder Ny Sundhedsrådgivning Dansk Kvæg 3. januar 2006 Introduktion Nedenfor er beskrevet, hvordan fanerne generelt skal bruges, samt hvordan du som

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer I medfør af 47, stk. 1, 48, stk. 1, 50-52, 53, stk. 1,

Læs mere

Dyrlæge i økologiske kvægbesætninger

Dyrlæge i økologiske kvægbesætninger Dyrlæge i økologiske kvægbesætninger 2011 vfl.dk Behandling af dyr i økologiske kvægbesætninger Det kan være svært at overskue produktionsreglerne omkring økologisk jordbrug. Hvert år bliver en del landmænd

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger

Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger BEK nr 1651 af 19/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-15-31-00258 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1)

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) BEK nr 423 af 17/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-15-31-00213 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger

Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger BEK nr 880 af 28/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-15-31-00190 Senere ændringer

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd

Kontrol af dyrevelfærd Kontrol af dyrevelfærd 2 Kontrol af dyrevelfærd Hvorfor kontrollere dyrevelfærd? Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1)

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1) BEK nr 1226 af 03/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-15-31-00102 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1)

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1) Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1) I medfør af 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 14, stk. 4 og 5, 15, 17, 35 og 38, stk. 4, i lov nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dyrlæger og lov om hold af dyr

Forslag. Lov om ændring af lov om dyrlæger og lov om hold af dyr Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2009-10 Fremsat den 3. december 2009 af fødevareministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om dyrlæger og lov om hold af dyr (Obligatorisk sundhedsrådgivning,

Læs mere

Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr

Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr (Version 2, 8. februar 2012) Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr Lovkrav: Bek. nr. 707 5. Alle dyr, der synes at være syge eller tilskadekomne, skal omgående have en passende behandling. Hvis et dyr

Læs mere

Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet

Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet J.nr.: 2016-34-114-00716 Oprindeligt dokument 8. marts 2016 Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Valg af virkemiddel på grundlag af de foreliggende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dyrlæger og lov om hold af dyr

Forslag. Lov om ændring af lov om dyrlæger og lov om hold af dyr 2009/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, j. nr. 2009-20-2301-00192 Fremsat

Læs mere

Eksterne og interne høringsparter. Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Eksterne og interne høringsparter. Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Eksterne og interne høringsparter FØDEVARESTYRELSEN J.nr.: 2013-15-2301-01204/ARP/HETA 02.04.2013 Høring over udkast til bekendtgørelser om sundhedsrådgivning m.v. Denne høring omfatter følgende udkast

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 780 af 24.06.2010 I medfør af 47, stk. 1, 48, 50 og 51, 52, stk. 1, 53, stk. 1, 56, stk. 2-3 og 5,

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning til den grønlandske dyreværnslov

Vejledning til den grønlandske dyreværnslov 15. juni 2013 Vejledning til den grønlandske dyreværnslov Denne vejledning vil i hovedtræk gennemgå Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn. Lovens formål Lovens formål er at sikre dyr forsvarlig

Læs mere

Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg NOTAT Dyrevelfærd og Veterinærmedicin J.nr. 2016-15-30-00050 Ref. CHRLI/KISE Dato: 30-10-2016 Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og

Læs mere

Udkast. Kapitel 1 Anvendelsesområde. Kapitel 2 Uddannelse m.v. af personer, der er beskæftiget i minkfarme

Udkast. Kapitel 1 Anvendelsesområde. Kapitel 2 Uddannelse m.v. af personer, der er beskæftiget i minkfarme Udkast Bekendtgørelse om uddannelse m.v. af personer, der er beskæftiget i minkfarme, samt uddannelse af personer, der fører direkte tilsyn med aflivning af pelsdyr i pelsdyrfarme 1) I medfør af 3 a, 67

Læs mere

SYGDOMME VED KÆLVNING

SYGDOMME VED KÆLVNING SYGDOMME VED KÆLVNING SYGDOMME VED KÆLVNING Jeres egne erfaringer 2 SYGDOMME VED KÆLVNING SYGDOMSHYPPIGHED Håndbog i Kvæghold 2006 3 SYGDOMME VED KÆLVNING SYGDOMSHYPPIGHED 4 SYGDOMME VED KÆLVNING Håndbog

Læs mere

Evaluering af besætningsansvarliges adgang til behandling af kælvningsfeber (mælkefeber) hos køer Thomsen, Peter Thorup; Houe, Hans

Evaluering af besætningsansvarliges adgang til behandling af kælvningsfeber (mælkefeber) hos køer Thomsen, Peter Thorup; Houe, Hans university of copenhagen Evaluering af besætningsansvarliges adgang til behandling af kælvningsfeber (mælkefeber) hos køer Thomsen, Peter Thorup; Houe, Hans Publication date: 2013 Document Version Peer-review

Læs mere

Evaluering af ordningen om. Ny Sundhedsrådgivning i Kvægbesætninger

Evaluering af ordningen om. Ny Sundhedsrådgivning i Kvægbesætninger Evaluering af ordningen om Ny Sundhedsrådgivning i Kvægbesætninger Juni 2008 1. Indledning...3 2. Baggrund for ordningen...3 3. Tilslutning til ordningen om Ny Sundhedsrådgivning i Kvægbesætninger...4

Læs mere

Om Dyrlægeregistret, VetReg

Om Dyrlægeregistret, VetReg Dyrlægeregistret, VetReg, indeholder oplysninger om alle dyrlæger med dansk autorisation Om VetReg side 2 >> Adgang til oplysninger i VetReg side 3 >> Dyrlægers forpligtigelser i VetReg side 4 >> Her findes

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Syge dyr, Opstaldning, transportegnethed og transport

Syge dyr, Opstaldning, transportegnethed og transport Syge dyr, Opstaldning, transportegnethed og transport Indlæg Videncenter for Dyrevelfærds konference 21 nov. 2012 i København v/ Stig Jessen Dyrlæge 1991 1991-2003 2003-2006 2006 2009 2009- Stig Jessen

Læs mere

2. Ved erhvervsmæssig handel med katte forstås i denne bekendtgørelse erhvervelse af katte med videresalg for øje.

2. Ved erhvervsmæssig handel med katte forstås i denne bekendtgørelse erhvervelse af katte med videresalg for øje. Udkast til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og katteinternater I medfør af 18, stk. 2, og 28, stk. 5, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1343

Læs mere

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger Vejledning om fødevarekædeoplysninger 1 Indledning Denne vejledning beskriver reglerne om fødevarekædeoplysninger, som gælder for alle dyrearter, undtagen vildtlevende vildt. Vejledningen retter sig især

Læs mere

Undgå træk i støtten Kvægkongressen 24. og 25. februar 2014

Undgå træk i støtten Kvægkongressen 24. og 25. februar 2014 Undgå træk i støtten Kvægkongressen 24. og 25. februar 2014 V/juridisk specialkonsulent Rasmus Klim Christensen Disposition Krydsoverensstemmelse kort fortalt Sag om malkning inden transport Sag om medicinering

Læs mere

Veterinærrejseholdets afrapporterring om tematisk kontrolkampagne vedr. rullepølsesøer

Veterinærrejseholdets afrapporterring om tematisk kontrolkampagne vedr. rullepølsesøer Fødevarestyrelsen VETERINÆRREJSEHOLDET Veterinærrejseholdets afrapporterring om tematisk kontrolkampagne vedr. rullepølsesøer Veterinærrejseholdet har i perioden september-december 2010 gennemført 50 kontroller

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr 1 I medfør af 4, stk.

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 6. juni 2006 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2006-5401-0032 Dok.: AWE40674 Udkast til Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1 J.nr.:2015-15-31-00102 UDKAST Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1 I medfør af 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 14, stk. 4 og 5, 15,

Læs mere

Den Danske Dyrlægeforenings politik. for. velfærd i kvægbesætningen. Emne Danske kvægbesætninger og dyrevelfærdsmæssige problematikker

Den Danske Dyrlægeforenings politik. for. velfærd i kvægbesætningen. Emne Danske kvægbesætninger og dyrevelfærdsmæssige problematikker Den Danske Dyrlægeforenings politik for velfærd i kvægbesætningen Område Velfærd for kvæg Emne Danske kvægbesætninger og dyrevelfærdsmæssige problematikker Presseansvarlig Formanden for Den Danske Dyrlægeforening

Læs mere

Staldskoler - som en del af Obligatorisk SundhedsRådgivning (OSR)

Staldskoler - som en del af Obligatorisk SundhedsRådgivning (OSR) Staldskoler - som en del af Obligatorisk SundhedsRådgivning (OSR) Råd og anbefalinger, 0llæg 0l Staldskolehåndbogen Af Me9e Vaarst og Irene Fisker 1. Indledning 2. OSR formelle krav 7l staldskolerne 3.

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Vejledning til: Funktioner i WinSvin som kan bruges i forbindelse med egenkontrol.

Vejledning til: Funktioner i WinSvin som kan bruges i forbindelse med egenkontrol. Vejledning til: Funktioner i WinSvin som kan bruges i forbindelse med egenkontrol. 1. Medicinregistrering WinSvin kan registrere medicinske behandlinger, genordinere medicin, beregne restmængde og udskrive

Læs mere

Kvægposten. Medlemsmødet i januar og Veterinærforliget.

Kvægposten. Medlemsmødet i januar og Veterinærforliget. Kvægposten SvK s nye bestyrelse har fået en flyvende start med et hav af spændende opgaver, og samspillet mellem de enkelte medlemmer har lige siden dag 1 været meget positivt. Det er en fornøjelse at

Læs mere

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har ved medicinkontrol i 51 svinebesætninger konstateret følgende:

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har ved medicinkontrol i 51 svinebesætninger konstateret følgende: KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Titel: Vandmedicinering af fravænningsgrise J. nr.: 2013-13-795-00009 27. marts 2014 KONKLUSION, BAGGRUND OG FORMÅL Konklusion: Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold

Læs mere

Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr

Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr KAMPAGNER OG PROJEKTER SLUTRAPPORT til DDD Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr J. nr.: 2013-13-795-00007

Læs mere

Samrådstale Til brug ved samråd AP den 17. marts 2010 i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Samrådstale Til brug ved samråd AP den 17. marts 2010 i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 259 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Samrådstale Til brug ved samråd AP den 17. marts 2010 i

Læs mere

Dyrlæge i økologiske. kvæg besætninger. www.landscentret.dk/okokvaeg

Dyrlæge i økologiske. kvæg besætninger. www.landscentret.dk/okokvaeg Dyrlæge i økologiske kvæg besætninger www.landscentret.dk/okokvaeg 9 Dyrlæge i økologiske kvægbesætninger Det kan være svært at overskue produktionsreglerne omkring økologisk jordbrug. Hvert år bliver

Læs mere

Brugervejledning til Dyreregistrering

Brugervejledning til Dyreregistrering Brugervejledning til Dyreregistrering Dansk Kvæg 25. februar 2005 Brugervejledning til Dyreregistrering 1/13 Indledning Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Veterinærforliget, fyraftensmøde Meget få ændringer i bekendtgørelsen Vigtigt at bemærke: Den nye vejledning

Veterinærforliget, fyraftensmøde Meget få ændringer i bekendtgørelsen Vigtigt at bemærke: Den nye vejledning Kvægposten Sikke en fantastisk sommer det har været i år. Jeg håber, at I alle har nydt det, og fået tanket op med oplevelser, energi og D-vitaminer, så I er klar til at tage udfordringerne op i det kommende

Læs mere

UDKAST til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og katteinternater. Kapitel 1 Anvendelsesområde

UDKAST til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og katteinternater. Kapitel 1 Anvendelsesområde Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 128 Offentligt Civil- og Politiafdelingen UDKAST til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner

Læs mere

LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen

LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen HVOR ER VI PÅ VEJ HEN? landmand fødevareproducent miljøforvalter dyrevelfærdsgarant Generelle udviklingstendenser Godt internationalt

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

KONKLUSION OG VURDERING

KONKLUSION OG VURDERING KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Titel: Minkkampagne 2013 medicin og dyrevelfærd J. nr.: 2013-13-795-00003 15-8-2014 KONKLUSION OG VURDERING Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har i 2013 gennemført

Læs mere

At gøre det rigtige. Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer. Vognmanden.

At gøre det rigtige. Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer. Vognmanden. Vognmanden Landmanden B esætningsdyrlægen Slagteriet At gøre det rigtige Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer SEPTEMBER 2005 FORORD Dyrevelfærd

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1)

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1) BEK nr 1533 af 12/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2015-15-31-00187 Senere

Læs mere

Releasenote november 2014

Releasenote november 2014 Releasenote november 2014 Generelle funktioner Leverandørfelt påkrævet på ydelser Linjeskift i datavisninger Printknap Filtre på indsatskataloget MedCom Autosignatur på medcom Indlæggelsesrapport Kalender

Læs mere

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE

Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE 2007 Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner m.v. 1. Reglerne i denne lov finder anvendelse på ethvert hestehold.

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr BEK nr. 185 af 20. marts 2000 Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr I medfør af 9, 18, 19, stk. 1, 20, stk. 2 og 43, stk. 2, i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme

Læs mere

Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ondsag den 16. marts Det talte ord gælder

Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ondsag den 16. marts Det talte ord gælder Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del, endeligt svar på spørgsmål 268 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Fødevarestyrelsens interne

Fødevarestyrelsens interne Fødevarestyrelsens interne Version 2.3 15. maj 2014 15. maj 2014 Side 1 af 36 1 Udpegning og økonomi... 4 1.1 Hvornår og hvem... 4 1.2 Hvad er datagrundlaget... 5 1.3 Økonomi og tidsregistrering... 6 1.3.1

Læs mere