Biblioteker, Børn og Kultur. Råd og vink fra Biblioteksstyrelsen 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biblioteker, Børn og Kultur. Råd og vink fra Biblioteksstyrelsen 2"

Transkript

1

2 Råd og vink fra Biblioteksstyrelsen 2 Råd og vink nr. 2 er skrevet af Bente Buchhave på baggrund af ideer og diskussioner i en redaktionsgruppe bestående af: Vibeke Albrechtsen, ledende børnebibliotekar - Roskilde Bibliotek Carsten Flink, ledende børnebibliotekar - Nørr e Alslev Kommunes Bibliotek Lone Hedelund, afdelingsbibliotekar - Hasle og Gellerup Bibliotek Jim Højberg, ledende børnebibliotekar - Biblioteket for Vejle By og Amt Ellen Jensen, regional leder - Centralbiblioteket for Ribe Amt Ellen Warrer Bertelsen, sekretariatschef - Biblioteksstyrelsen Helle Wiese, bibliotekschef - Fredericia Bibliotek Lars Aagaard, ledende børnebibliotekar - Rødovre Kommunebiblioteker Historien på publikationens bagside er af forfatteren Louis Jensen Fotografi på forsiden af Frank Larsen Udgivet i 1999 af Biblioteksstyrelsen Nyhavn 31 E 1051 København K Telefon: Telefax: E-post: Hjemmeside: Rapporten er frit tilgængelig på Biblioteksstyrelsens hjemmeside Lay-out: Stæhr Reklame og Marketing Typografi: Times New Roman PS Tryk: CC Print, Århus Oplag: ISSN: ISBN: ISBN elektronisk: Udleveres gratis så længe lager haves ved henvendelse til Biblioteksstyrelsen Bibliotek, Børn og Kultur

3 Indhold Indledning 5 Folkebiblioteket og lokale børnepolitikker 7 Folkebiblioteket som lokal kulturkoordinator 10 Folkebiblioteket og rummet 12 Folkebiblioteket som en garant for den demokratiske adgang - for alle børn 14 Folkebiblioteket og indholdet kulturarven og eksperimentariet 16 Bibliotekarroller og formidling 19 Folkebiblioteket som alliance- og samarbejdspartner, der kan indgå byttehandler 21 Afslutning 23 Litteraturliste 24 Bibliotek, Børn og Kultur 3

4 Bibliotek, Børn og Kultur

5 Indledning Formålet med denne Råd og Vink er at fokusere på det børnekulturelle område og folkebibliotekernes aktuelle pejlemærker og konkrete muligheder. Inspirationen er fortrinsvis hentet fra den børnekulturpolitiske redegørelse Børn og Kultur, der blev offentliggjort i juni 1999 og som behandles i Folketinget i efterårssamlingen Artiklerne i Kulturprofilen er ligeledes inddraget, da forskerne bag redegørelsen her uddyber flere af temaerne. Ideelle forventninger og konkrete initiativer forenes i det børnekulturpolitiske program, der skal sætte gang i udviklingen af en børneorienteret kulturpolitik. Redegørelsen henvender sig direkte til de institutioner og voksne, der skaber rammer og muligheder i børns liv lokalt og på landsplan. Biblioteksstyrelsen og folkebibliotekerne er udpeget som aktører, og Børn og Kultur indikerer derfor en parathed og et beredskab i biblioteksvæsenet. Visionen om børn, kultur og bibliotek må finde aktuelle holdepunkter og konkrete udtryk. Der er basis for en dialog, nu hvor der defineres roller og forventninger, der rækker langt ud over en traditionel forståelse af folkebibliotekets opgaver. Redegørelsen Børn og Kultur manifesterer et nyt fokus i det børnekulturelle arbejde. Det er kulturpolitik, der sætter barnet i centrum i en lokal hverdag. Målet er den kulturelle mangfoldighed, hvor kultur for, med og af børn sidestilles. Barnet er kulturel aktør og ikke passiv modtager. Et optimalt børneliv leves ikke i reservater, opsplittet i sektorer eller generationer. Kulturpolitikken må være for hele befolkningen, men kravet om en markant børneorientering skal sikre, at den også er for børn. Børnepolitikken har kulturelle dimensioner og er samtidig langt bredere. I 1990 erne er den kulturelle dimension centralt placeret i andre ministeriers lovgivning på børneområdet. Der er allerede lovmæssigt belæg for redegørelsens vision om brobygning og alliancer mellem det sociale, det uddannelsesmæssige og foreningsområdet. Samtidig er der gennem det sidste tiårs udviklingsarbejde på børneområdet opnået en bred faglig bevidsthed om værdien af tværfagligt samarbejde. Redegørelsens fireårige planperiode rækker ind i det nye årtusinde. Med afsæt i nutiden tegnes konturerne til en fremtid, det er muligt at gå i interaktion med og præge. Nogle af denne publikations råd og vink er givetvis afprøvet, og nogle vil man måske forkaste af den ene eller anden grund; men det er et håb, at de alligevel kan være et springbrædt for fremtiden. Det er tanken, at ideerne kan bruges til 5

6 at plukke i. Formålet er at levere inspiration til, at folkebibliotekerne markerer sig i forhold til intentionerne i redegørelsen Børn og Kultur. Betingelserne for at det skal lykkes er, at: folkebiblioteket formulerer et børneorienteret værdisæt, udarbejder handlingsplaner, indgår nye alliancer og udtænker helt nye konkrete initiativer. Publikationens målgruppe er derfor folkebibliotekernes ledere og medarbejdere.

7 Folkebiblioteket og lokale børnepolitikker Redegørelsen Børn og Kultur er også inspiration til en børneorienteret kulturpolitik på lokalt niveau. Visionen om helhed og kultur i alle børns hverdag fordrer politiske mål og strategier. Det forventes, at kulturinstitutionerne indgår i dette arbejde. Folkebiblioteket er en mulig aktør både i forhold til at få visionerne i den statslige kulturpolitik til at slå igennem lokalt, men også i arbejdet med at udforme lokale børnepolitikker. Mange kommuner har allerede en politisk vedtaget børnepolitik, og flere vil få en i de kommende år, da det er et prioriteret område blandt politikere og forvaltningsledere. I 1990 erne er de politiske udvalg og de administrative rammer ændret, og dette slår især igennem på børneområdet. Der er derfor behov for politiske visioner og ideologier, der kan fungere som fælles referenceramme og pejlemærker i det faglige arbejde. Nogle af de første børnepolitikker tog udgangspunkt i de kommunale institutioner og deres bidrag til det lokale børneliv. Der er en tendens til, at den nyeste generation af kommunale børnepolitikker lægger vægt på værdier, der konkretiseres via kommunale institutioners resultatkontrakter, årlige virksomhedsplaner, formaliserede samarbejdsstrukturer og forskellige former for lokal udviklingsstøtte. Folkebiblioteket er den ældste kulturin- stitution på børneområdet, og der er gennem årene indhøstet erfaringer med lokalt kulturarbejde for børn. Det er derfor en oplagt mulighed, at folkebiblioteket indgår i arbejdet med lokale politikker. Det er en politisk afgørelse, om der skal formuleres lokale politikker på børneområdet, og herunder hvilke rammer og funktioner, folkebiblioteket skal have i den sammenhæng. Råd og Vink Inspirer til udarbejdelse af en lokal børnepolitik. Producer et visionært oplæg om en børneprofil i den lokale kulturpolitik. Indkald interessenter og markedsfør ideen. Udarbejd et katalog over bibliotekets muligheder i forhold til kommunens børnepolitik. Arrangér en høring om børnekultur for meningsdannere og børnearbejdere i kommunen. Arrangér en børnehøring om børnekultur. Arrangér forældrehøringer om børnekultur. Tag initiativ til et lokalt børnekulturråd, der har repræsentanter fra alle de sektorer, børn færdes i. Et råd, der har 7

8 politisk anerkendte kompetencer og er aktør i forhold til kommunens børnepolitik. Rådet har et kommissorium og en selvstændig økonomi, og det er forpligtet til at udarbejde årlige handlingsplaner og aflægge årlige beretninger, der bl.a. har form af konferencer. Opret et børneråd, der har hjemsted på biblioteket, og som har indflydelse på lokale politikker og deres implementering i børnenes egen dagligdag. Opret børnenes lyttepost, hvor de kan få politikere i tale om indholdet i og konsekvenserne af politikken. Det kan være et virtuelt rum. Det vigtige er, at der er dialog, og at det ikke skal være meget formaliserede indlæg. Vær hjemsted for en kommunal tovholder, der har til opgave at implementere den lokale børnepolitik. Tovholderen forfølger årlige politisk udmeldte indsatsområder og medvirker til, at foreninger, institutioner m.fl. forpligter sig til at arbejde målrettet med indsatsområderne og til at indgå i tværfaglige teams på tværs af institutioner. Tovholderen foranstalter lokale undersøgelser og sikrer herigennem, at grundlaget for de politiske mål og visioner hele tiden er ajour med det lokale børneliv set fra børnehøjde. Tilbyd at være kommunens faglige konsulent på litteraturområdet i forhold til den lokale børnepolitik. En funktion, som institutioner, foreninger og forældre kan trække på, og hvor konsulenten indgår i et korps af faglige konsulenter tilknyttet børnepolitikken. Konsulenten tildeles kompetencer (ansvar, økonomi) og har en tværfaglig referencegruppe at spille op imod. Arrangér studiekredse og arrangementer, der kan bidrage med ekspertviden og dermed kvalificere den lokale debat om børneorienterede politikker. Målgruppen kan være meningsdannere og fagfolk. Gå i samarbejde med højere uddannelsesinstitutioner (lokalt/regionalt placeret) eller oplysningsforbund om en foredragsrække, der fokuserer på det gode børneliv. Målgruppen kan være forældre. Tag initiativ til, at de etablerede kulturinstitutioner definerer fælles pejlemærker og konkrete initiativer i forhold til en lokal børnepolitik. Lancér søndagspakker og markedsfør dem sammen med de etablerede kulturinstitutioner. Der udarbejdes et fælles katalog, hvor temaerne kan være tværgående og eksempelvis handle om leg, find dine rødder, berømtheder med tilknytning til egnen. Ideen er, at institutionerne tilsammen folder temaet ud. Biblioteksarrangementerne har to fællestræk: det er det

9 direkte møde med forskellige kunstnere, der skaber kunst for børn, eller kan igangsætte æstetiske processer med børn. Hver søndag har en hemmelig oplevelse, som man kun kan få ved at møde op. Rummet iscenesættes og atmosfæren er hyggelig. Målgruppen er børnefamilierne. Formålet er at synliggøre kulturinstitution e rnes børn e p r o fil. Forbered ove rr a s - kelser, hvor de voksne ansatte også kan gå på tværs af disse søndagspakker. Bibliotekaren dukker f.eks. op som fortæller på museet. Udarbejd en toårig markedsføringsplan, hvor folkebiblioteket påtager sig at synliggøre temaer i den lokale børnepolitik og i redegørelsen Børn og Kultur. Fastlæg målgrupper og holdninger. Giv plads for improvisationer om indhold og iscenesættelse, men sats på initiativer med gennemslagskraft - stjernekastere, som mange får øje på, fordi indholdet er aktuelt og debatskabende. Lad folkebibliotekets markante børneprofil slå igennem i virksomhedsplaner. Udvikl nye beretningsformer. Aflæg beretning sammen med de nære alliancepartnere. Planlæg årlige høringer sammen med skolebiblioteket om kulturformidling til børn i indskolingen. Udarbejd videorapporter fra søndagsarrangementerne, og aflever videoen som en fælles beretning fra de implicerede kulturinstitutioner. Læg på den baggrund op til debat om kulturformidling til børnefamilier blandt lokale fagfolk og politikere. Arranger fyraftensmøder hvor offentligheden kan møde fagfolk og politikere. Beretningen er tematiseret og perspektiverne for fremtiden er i fokus. 9

10 Folkebiblioteket som lokal kulturkoordinator Det børnekulturpolitiske program Børn og Kultur fungerer i spændingsfeltet mellem stat, kommune, institution og barn. Da målet er at samle erfaringer i dette spændingsfelt, er der brug for talerør, der kan forene disse niveauer. I lokalsamfundet kan behovet for koordination være betinget af lokale politikker og de mange aktører, der definerer sig i forhold til børn og kultur. I forhold til det enkelte barn og grupper af børn kan koordineringen skabe overskuelighed og sikre deres indflydelse på nye og interessante muligheder. Redegørelsen Børn og Kultur peger på folkebiblioteket som én af flere mulige kandidater til rollen som lokal kulturkoordinator og talerør. Der henvises til et kommende forsøgsprojekt i et antal kommuner. Ansvaret for forsøgets gennemførelse ligger hos Biblioteksstyrelsen og Kulturministeriet. Råd og Vink Opret et lokalt folkeoplysningscenter for børn i folkebiblioteksregi. Her kan barnet søge information om det lokale kultur- og fritidsliv, og det er muligt at få indflydelse. Tilpas bibliotekets organisation og målsætninger, så der skabes plads for kulturkoordinatorfunktionen enten på biblioteket og/eller med en bibliotekar i funktionen. Sælg ideen om lokal kulturkoordination med udgangspunkt i folkebiblioteket. Giv gode tilbud, som det bliver svært at afvise. Beskriv funktionen og arbejd for, at kulturkoordinationen på folkebiblioteket er en bemandet politisk målsætning. En autoriseret funktion. Synliggør kulturkoordinatorfunktionen: opret hjemmeside for kultur- og fritidslivet, hvor man kan få plads og hjælp til at markedsføre sig i forhold til børnene og deres voksne. Kulturkoordinatoren som tovholder i årlige kultur- og fritidsmarkeder, hvor det er muligt at prøve det lokale kulturliv af på nye måder. Kulturkoordinatoren som børnenes lokale ombudsmand. Kulturkoordinatoren som sekretær for det lokale børnekulturråd. Kulturkoordinatoren som administrator af midler til børns egne prøv-selvaktiviteter. Kulturkoordinatoren som tovholder i lokale feriearrangementer. Kulturkoordinatoren som arrangør af årlige børnekulturdage/-uger. Kulturkoordinatoren opretter hotline,

11 og giver råd og vink om tilrettelæggelse af gode arrangementer for børn. Kulturkoordinatoren udarbejder et lokalt/regionalt katalog over kunstnere og andre ressourcepersoner, der kan indgå i dialog med børnene. Kulturkoordinatoren opretter hjemmesider, der retter sig mod børns egen kultur. Aktuelle, årstidsbestemte interesser som rulleskøjter og ishockey bliver genstand for tilrettelagte oplysninger og oplevelser på Internettet. I forbindelse med en sports-, koncerteller filmbegivenhed kan man virtuelt få inspiration til at gå videre med den interesse, der måske er vakt. Kulturkoordinatoren etablerer et børnekontaktnet og får kontaktpersoner i alle forvaltninger, i sundhedsplejen, blandt tale- og hørepædagoger, i dagplejen, på alle daginstitutioner, på skoler, i fritidsordninger, klubber, foreningslivet, boligforeninger og ikke mindst blandt børnene. Kulturkoordinatoren bruger fælleselevrådet som en lyttepost for kulturlivet. Det lokale børnekulturråd inspirerer kommunen til nye former for børns demokratiske indflydelse. I Norge er der gennem de seneste år udviklet spændende modeller, og især Porsgrunn Kommune har gode erfaringer med at lade elevrådene opsamle børnenes gode ideer. Ideerne begrænser sig ikke til skolen; men alle børn har her mulighed for at foreslå, hvordan deres fritidsliv kan blive bedre. Det betaler sig at komme med ideer, der skal argumenteres for ideerne og politikerne tager det seriøst, for den egentlige beslutning tager børnene i byrådssalen sammen med borgmesteren. Voksne embedsmænd og politikere bliver konsulenter for børnene. Børnekulturrådet tager initiativ til udarbejdelse af retningslinier for børnevenlig administration. Kulturkoordinatoren opsamler børnenes forventninger og sikrer en hensigtsmæssig videreformidling. Kulturkoordinatoren giver ideer til udformning af eksterne projektansøgninger. Kulturkoordinatoren udgiver nyhedsbreve, der også synliggør landsdækkende initiativer på det børnekulturelle område. Børnekulturrådet stiller forslag om tværfaglig efteruddannelse. En lokal dramaskole for alle, der arbejder med drama i daginstitutioner, i skoler, i musiske huse. En lokal fortælleskole for alle, der vil udvikle dette felt på tværs af sektorer og institutioner. 11

12 Folkebiblioteket og rummet Redegørelsen Børn og Kultur peger på behovet for udvikling af institutionernes arkitektoniske og bygningsmæssige rammer for børn. Men rum har også en langt bredere betydning, der relaterer sig til indhold, funktion, image og atmosfære. Redegørelsen og Kulturprofilen beskriver mere specifikt folkebiblioteket som et kulturelt landskab med nogle forudsætninger og udviklingsmuligheder. Den væsentligste forudsætning er, at folkebiblioteket er et udbredt og anerkendt fænomen, og at det i brugernes bevidsthed er et frirum, de opsøger frivilligt og af lyst. Folkebiblioteket balancerer mellem at være institution med mål og hensigter, og at være et frirum, der retter sig mod brugerne og deres ønsker og behov. Folkebiblioteket gør hverken brugeren til klient eller elev; men skaber mulighed for, at brugeren selvstændigt og ukontrolleret kan udvikle sig på egne præmisser. Folkebiblioteket som fysisk rum giver mulighed for det kulturelle og det sociale møde, men som oftest vil det sociale være en dimension i det kulturelle møde. Fundamentet for disse møder er at finde i folkebibliotekets indhold. På den ene side indeholder og formidler folkebiblioteket historiske værdier, og på den anden side er biblioteket vinduet til fremtiden gennem nye medier og formidlingsformer. Folkebiblioteket er ligeledes både et lokalt kulturelt torv og børnenes udsigtspost i det globale samfund. Råd og Vink Skab spændende adgangsforhold, så biblioteket allerede ved indgangen har appel til børn. Skab legerum/uderum i tilknytning til biblioteket, hvor kendte figurer fra mediernes verden indgår. Som eksempel kan nævnes skovdistrikterne, der enkelte steder etablerer børneparker med udskårne træfigurer og bruger dette rum som led i formidlingen til børn. Udskriv arkitektkonkurrence for at understøtte børneprofilen i indretningen. Lad specialister i arkitektur for børn arbejde sammen med andre arkitekter, som det har været tilfældet, når større danske museer har indrettet rum for børn. Arrangér konkurrence for børn i forskellige aldre. Lad vinderprojektet samarbejde med en arkitekt. Lad børnene/brugerne møde arkitekten fra den første planlægning til realiseringen af - og indretningen af rummet. Børnene kan få ideer, men i samspillet med arkitekten får ideerne retning og æstetiske udtryk. Lad børn møde skiftende æstetiske oplevelser i biblioteksrummet. Kunst-

13 neriske oplevelser som en overraskelse til børnene. Det kan fungere som spor, der kan forfølges på egnens kunstmuseum eller i en lokal kunstners atelier. Lad børn vælge kunst, der kan præsenteres for andre børn på biblioteket. Børnene, bibliotekaren og en kunstekspert udvælger sammen kunstværkerne. Skab forvandlingsrum, hvor et tema kan iscenesættes. Det kan være eventyr-, middelalder-, fantasirummet. Disse forvandlingsrum kan være både fysiske, virtuelle og dermed tredimensionale. Skab rum for kulturelle torve, hvor børn og voksne kan mødes om spændende oplevelser og hjernearbejde for sjov: - Matematik for sjov (konstruktioner og opfindelser). - Strateg for en weekend (f.eks. byplanlægning). - Rolleværksted. - Filosofiværksted. Forsøg med børne-festpakker på biblioteket. I Amsterdam er det populært, at forældrene bestiller børnefødselsdagen på museet. Rammen er museets aktuelle udstilling, hvor festdeltagerne instrueres af professionelle kunstnere. Dagen ender med en stor forestilling, hvor børnene optræder i udstillingens rammer, og forældrene kigger på. 13

14 Folkebiblioteket en garant for den demokratiske adgang - for alle børn Det enkelte barns ret til et kultur- og fritidsliv er grundlæggende i Konventionen om barnets rettigheder og central i mere end 25 års intensivt arbejde med demokratisering af børnekulturen i Danmark. Folkebiblioteksideen og den landsdækkende struktur er et væsentligt argument for børneafdelingerne og deres dannende arbejde i dette århundrede. Kommunernes Landsforening lægger i 1999 op til debat om nærhed og bæredygtighed samt et differentieret nærhedsbegreb: geografisk, teknologisk eller kulturel nærhed. Redegørelsen Børn og Kultur tydeliggør, at adgang kan differentieres i fysisk adgang og betydningsmæssig adgang. Det vil som oftest være sider af samme sag. I bibliotekssammenhæng er den fysiske adgang også et spørgsmål om åbningstider og familiens muligheder for at benytte stedet. Opsøgende virksomhed i dag- og kulturinstitutioner samt via foreningslivet kan sikre kontakten med brugerne og motivere adgangen til materialerne. Den betydningsmæssige adgang til folkebiblioteket sikres gennem institutionens værdier og holdninger, indhold, image og ansvarlige voksne. Fritidsinstitutionens betydning i det enkelte barns og alle børns identitetsdannelse er også et spørgsmål om at tilrettelægge mulighederne i forhold til brugernes/ potentielle brugeres kulturelle og biblioteksmæssige præferencer. Social og kulturel polarisering nødvendiggør betydningsmæssig nærhed, for her slår den fysiske adgang ikke til. Forældrenes egne biblioteksvaner og vanerne sammen med deres børn har vist sig at være betydningsfulde faktorer, når det drejer sig om at give børn biblioteksvaner. Forældrene kan være tilfredse med folkebibliotekets åbningstider og afstanden til biblioteket; men de bruger måske alligevel ikke stedet, da det ikke er blevet en integreret del af deres kultur. I disse år tillægger forskere den tid vi lever i, større kulturel betydning end geografisk lokalitet og brugernes alder. På tværs af landsdele, verdensdele, generationer fascinerer computeren, de gode historier, kunstneriske temaer og hjernearbejdet for sjov. Det giver mulighed for at folkebiblioteket kan etablere kulturelle møder på tværs af generationer, der alle lever i den samme tid. Råd og Vink Undersøg de lokale behov for åbningstider. Inspirer kommunen til at få udarbejdet kvantitative og kvalitative undersøgelser af de lokale børns fritidsliv og herunder de biblioteksmæssige

15 præferencer. Alder, køn og bosted må fremgå. De landsdækkende undersøgelser kan fungere som pejlinger. De lokale undersøgelser kan tydeliggøre sammenhængen i kulturbrugen i forhold til forskellige geografiske og befolkningsmæssige sammensætninger i kommunen. Det er et værktøj, der kan bruges i forbindelse med lokale børnepolitikker. Udarbejd en lokal strategi for biblioteket i børnenes nærhed. Strategien forholder sig til og vægter den geografiske, teknologiske og kulturelle nærhed. Læg op til debat og formidl strategien til børn og deres nære voksne. Udarbejd en strategi for, hvor, hvornår og hvordan det enkelte barn skal møde folkebiblioteket gennem sin opvækst. Udarbejd et familiekoncept og en handlingsplan: hvor, hvordan og hvornår skal biblioteket være tilgængeligt for familier. Udarbejd et biblioteket-kommer koncept i forhold til daginstitutioner og dagpleje. Etabler mobile biblioteksenheder, der kommer direkte til den enkelte eller grupper af dagplejere. Etabler børnehavebiblioteker, hvor børn og forældre kan låne. Ordningen kan kombineres med en forældreskole i børnehaven, hvor bibliotekaren tager udgangspunkt i materialer og læsestimulering. Etabler biblioteker for børn i boligområder. Besøg børn og forældre i mødregrupper. Understøt elevens arbejde med folkeskolens projektopgaver - giv børnene adgang til bibliotekets samlinger via klassens hjemmesider. Adgangen kan ske både fra skolen, folkebiblioteket og fra hjemmet. 15

16 Folkebiblioteket og indholdet - kulturarven og eksperimentariet Redegørelsen Børn og Kultur ser historien og kulturarven som vigtige forudsætninger for, at børn føler sig som en del af samfundet og dets kulturelle fællesskaber. Folkebiblioteket er den ældste mediebårne formidler af samfundets kunstneriske og kulturelle værdier. Folkebiblioteket er indgangen til sproget som en vigtig faktor i individets og samfundets identitet. Børn og Kultur værdsætter bøgerne, men ser det som helt nødvendigt, at folkebiblioteket bliver indgangen til mangfoldige medieudtryk, og at der udvikles formidlingsformer i forhold hertil. Kulturarven, værkstedet og medieeksperimentariet er i samme hus. Adgang, hjemlån, vejledning og arbejdet i medieværkstedet kan sikre, at mediet bliver en ressource for barnet. Det giver også mulighed for at udvikle kritisk sans. Formidlingen af medierne kan give forældrene indsigt i og konkrete erfaringer med mediernes muligheder. Redegørelsen appellerer til kulturpolitisk ansvarlighed og beskyttelse af børn i lyset af medieudviklingen. Kulturministeriet har iværksat forskning i computerspillets effekt. Børn og Kultur og Kulturprofilen tydeliggør børns forskellige mediepræferencer, hvor alder og køn især er udslagsgivende. De større børn og pigerne er også en udfordring for folkebibliotekerne. Der lægges op til forskning om mediernes rolle i den kønsspecifikke identitetsdannelse. Forskningens resultater må givetvis influere på folkebibliotekernes opgaveløsning. Der er måske allerede nu grund til at overveje kvalitetskriterierne. Dr. phil. Kirsten Drotner opfordrer til, at der udarbejdes konkrete kvalitetsdefinitioner, der også tager højde for de nye mediers funktion. De kvalitetsdefinitioner, der er udviklet i forhold til litteraturen kan ikke automatisk overføres til andre medier. I beskrivelsen af de musiske huse er litteraturdimensionen ikke nævnt; men folkebibliotekerne kan lade sig inspirere af de udbyggede musiske huse i Norge og Holland. Her trives mange kunstneriske udtryk side om side, og det begrænser sig ikke til musik, billedkunst og drama. I Holland er computergrafik f.eks. et element i musiske centre. Folkebibliotekerne er i 1990 erne i gang med at definere nye mediebaserede offentlige rum, hvor ydelsen kan være både afhængig og uafhængig af tid og sted. Disse rum forsøger at tilgodese barnets behov for kulturelle oplevelser, information, viden og sociale kontakter.

17 Råd og Vink Indret et sproglaboratorium, hvor børn og forældre kan søge materialer og vejledning i sproglig stimulering. Det er samtidig et værksted, hvor børn og voksne kan lege med sproget. Udform et katalog over folkebibliotekets konkrete tilbud om hjælp og forslag om alliancer i kommunens sprogstimulerende arbejde. Kataloget kan tjene til inspiration og fungere som diskussionsoplæg på tværs af forvaltninger. Læg sammen med skolebiblioteket en strategi omkring sprog- og læsestimulering i overgangen mellem daginstitution og skole. Søg Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker om støtte til ideen. Foreslå kommunen at ansætte en bibliotekar til at forestå sprogstimulerende arbejde i familien. Modellen er brugt i Markaryd Kommune i Sverige, og den har vist sig meget effektiv ved skolestart, idet barnet møder skolen med et stort ordforråd og motivation for læsning og skriftsproget. Arrangér biblioteksorientering om sproglig stimulering for forældre. Tag initiativ til et lokalt/regionalt medieforum, der fungerer tværfagligt. Det er et debatforum, hvor medieinteresserede voksne og børn har til opgave at foreslå kommunale strategier i informations- og videnssamfundet. Udarbejd en vision om mediernes rolle i kommunens børneorienterede kulturpolitik. Definer og konkretiser folkebibliotekets muligheder som aktør på medieområdet. Tag initiativ til en kommunal mediestrategi, der kommunikerer med kommunens børnepolitik. Udarbejd en mediegaranti til børn i forskellige aldre og med hensyntagen til køn: Materialetyper, hjemlån, vejledning og andre serv i c ey d e l s e r, værkstedsfaciliteter, virtuel adgang. Udarbejd interne arbejdsdelinger på medieområdet, der tager højde for, at der skal udvikles ekspertviden. Afhold en høring, hvor børn og voksne diskuterer kvalitet i de nye medier. Udform vejledninger til forældre om brugen af medier. Vejledningerne kan være sorteret efter mediekategorier og/eller aldersgrupper. Udgiv en vejledning til de voksne om, hvordan biblioteket beskytter barnet i mediesamfundet: Mærkninger, deklarationer, hjemmeside med de nyeste vurderinger fra Medierådet for Børn og Unge samt forskningsbaserede resultater. 17

18 Etabler laboratorier/værksteder, hvor medieformen ikke er det vigtigste, men hvor indholdet kommer i fokus. - Find dine rødder - slægtsforskning for børn og bedsteforældre. - Lyrikværksted. - Filosofisk værksted. - Rollespilsværksted. Etabler kommunale, mediebaserede væksthuse på biblioteket. Her kan større børn få konsulentbistand til at udforme projekter, hvor de skaber kulturelle udtryk. De beskriver måske en idé, og sammen med barnet vurderes behovet for materialer, maskinkraft og konsulentbistand. Biblioteket reserverer maskiner og fremskaffer den nødvendige faglige vejledning i form af professionelle voksne. Der indgås forpligtende aftaler med barnet. Byg broerne mellem væksthuset, skolen, musiske skoler og de æstetiske uddannelser. Litteraturværkstedet kan skabe lokale alliancer i de musiske huse; men kontakten må også etableres til Litteraturrådet, forskellige forfatterskoler, forlag, nordiske og internationale litteraturlejre. Biblioteket bliver en indgang for barnet til at dygtiggøre egne medieudtryk og guidning i, hvordan det er muligt at videreudvikle disse udtryk.

19 Bibliotekarroller og formidling Redegørelsen Børn og Kultur formulerer direkte og indirekte krav til voksnes faglighed og personlighed. Der er tale om holdningsbaseret arbejde, og de voksne er både samfundets og børnenes ambassadører. I dette spændingsfelt arbejder voksne engageret og ansvarligt, under hensyntagen til barnets udvikling og modenhed. I 1990 erne diskuteres ansattes roller på tværs af erhvervsliv, offentlige institutioner og frivillige tiltag. Mange udviklingsprojekter har vurderet netop voksenrollen som helt afgørende for effekten. Der fokuseres på den ansattes holdningsbaserede og brugerrettede arbejde. Det er afgørende, at den voksne kan orientere sig mod omverdenen og tiden og handle målrettet i respekt for institutionens værdisæt. Professionalisme, engagement, sociale evner og fleksibilitet er blot nogle af de kvalifikationer, den voksne må udvikle. Direktør for Instituttet for Fremtidsforskning, Rolf Jensen forudsiger drømmesamfundet og spår den direkte formidling øget betydning. Kommunikationen og mødet bliver nøglen til at opnå brugernes tillid og tryghed i en foranderlig verden. Børn og Kultur lægger vægt på den voksne som formidler i forhold til alle børn, og genstanden for formidlingen er både kulturarven og den kulturelle mangfoldighed, hvor børn oplever aktivt og udfolder sig kreativt. Formidlingen i lokalsamfundet fordrer også indirekte formidling via barnets voksne samt strukturelle og organisatoriske kvalifikationer, da opgaven er at nå alle børn. Folkebibliotekerne har gennem de seneste ti år prioriteret brugerorienteringen, og metoden har fortrinsvis været den indirekte formidling (materialer, indretning, redigering, arrangementer). Redegørelsen gør det nødvendigt at udvikle formidlingsformer i forhold til det udvidede biblioteksbegreb og meget tyder på, at den direkte formidling må udvikles parallelt med den indirekte formidling. Den samtale der dagligt foregår mellem barn og bibliotekar er en god forudsætning for at vurdere behovet og udvikle den direkte formidling. Bibliotekaren bliver faglig konsulent og ligeværdig dialogpartner. Redegørelsen Børn og Kultur opfordrer endvidere folkebiblioteket til at sikre direkte formidling og samtale mellem børn og voksne. Råd og Vink Hold booktalk for børn. En gammel formidlingsform, der er helt afhængig af bibliotekarens engagement og evne til at skabe tillid, tryghed og indleve l s e. Før den mundtlige fortælling ind i bibliotekerne og ud på alle steder, hvor børn mødes. 19

20 Formuler en biblioteks- og formidlingsgaranti til kommunens børn. Heri forpligter folkebiblioteket sig til at formidle til alle børn flere gange i deres opvækst. Barnet og dets forældre kan skabe forventninger om kontakt med biblioteket, når barnet f.eks. er 3, 5, 9 og 12 år. Formidlingsformerne kan variere. Adopter grupper af børn i institutionssammenhæng og udvikl målrettede serviceydelser i dialog med de adopterede. Giv mulighed for, at grupper af børn kan adoptere/låne en bibliotekar i sammenhænge, hvor de arbejder med bestemte emner, medier eller metoder. Lav et katalog over kommunens gode formidlere og introducer dem på biblioteket. Tilbyd formidlingspakker til daginstitutioner. Disse pakker kan bestå af materialer, kulturelle arrangementer og bibliotekarisk formidling. Pakkerne kan f.eks. rekvireres i forbindelse med temaarbejde i institutionen. Optræd på forældrearrangementer med booktalk og viden om, hvad børn kan bruge medierne til. Tilbyd institutionspersonale booktalk og formidling af viden omkring børnebøger. Tilbyd dagplejere kurser i brugen af forskellige medier i forhold til de små børn. Tilbyd en overvågningsfunktion, hvor den interesserede voksne kan blive gjort opmærksom på den nyeste viden på børnekulturområdet. Defineret i forhold til brugerens specifikke interesser. Tilbyd levende nyhedslister, hvor forældre kan møde en bibliotekar og få en introduktion til de nyeste materialer for børn. Sammensæt et brugerpanel, der giver bibliotekaren gode råd omkring formidling. Gør biblioteket til kommunens laboratorium for formidling, hvor andre faggrupper kan udvikle deres formidling. Det kan være dagplejere og institutionspersonale.

21 Folkebiblioteket som alliance- og samarbejdspartner, der kan indgå byttehandler Redegørelsen Børn og Kultur er en vision om kulturel udviklingsgaranti til alle børn, og i den sammenhæng er helhed en strategi, og metoderne er brobygning, alliancer og byttehandler. Det handler om at berige børnenes kulturelle muligheder og at nå ud over summen af de implicerede partnere. Der er tydeligvis tale om forpligtende alliancer, der manifesterer sig i byttehandler og ikke i kortvarige events, hvor samarbejdet tenderer at blive et mål i sig selv. Tværsektorielt samarbejde har været en strategi i Regeringens Børneudvalg i mere end 10 år, og den har givet sig udslag i tværministerielle udviklingsprojekter: Børn Som Medborgere, Forsøgsordningen Tusindkunst, Kultur og det forebyggende arbejde. Børn og Kultur lægger op til en udvidelse af folkebibliotekets traditionelle samarbejdsfelt. Småbørns- og fritidsinstitutioner udvides i første omgang med skolen. Ideen om byttehandler mellem kulturinstitutioner og folkeskolen findes også i den nordiske handlingsplan for børn og unge, og den praktiseres i børnekulturelt arbejde i Norge. Samarbejdet mellem folke- og skolebiblioteker er nævnt som et konkret initiativ. Dette projekt er netop et forsøg på at indgå forpligtende alliancer, der skal berige børnenes liv og udvikle nye faglige kompetencer. Viden om, indsigt i og indlevelse i samarbejdspartnerens arbejdsfelt er betingelser for at forstå de fagspecifikke værdier og valget af metoder. Er det muligt i det enkelte samarbejdsprojekt at udvikle et fælles værdisæt, der tager højde for sagen og målgrupperne, styrkes ejerskabet. Kort- og langsigtede mål samt succeskriterier er vigtige for dokumentationen og forankringen af erfaringerne. En garanti for at der virkelig bliver tale om brobygning. På børneområdet har Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker set landsdækkende, flerårige, tematiserede og brugerorienterede samarbejdsprojekter som en motivation for udvikling af lokale alliancer. Råd og Vink Giv småbørnsforældre inspiration til en tidlig indsats i samarbejde med sundhedsplejen. Mød op ved deres åbent-hus arrangementer. Send målrettede breve til forældre med børn på forskellige alderstrin. Tilbyd dagplejen sprogstimulerende pakker, der indeholder materialer til børn og voksne. Fortæl for daginstitutionsbørn og inspirer børnene til at producere deres egne fortællinger og fortælle dem for andre. Sammen med en kunstner kan børnene udvikle deres egne fortællekufferter med effekter, der er vigtige 21

22 for fortællingen. Folkebiblioteket udstiller kufferterne og tilbyder åben scene, hvor børn kan levendegøre indholdet i deres fortællekufferter for andre børn og voksne. Lad en skoleklasse praktisere medbestemmelse på folkebiblioteket i skoletiden. Inspirer og vejled pensionister i at udvikle en hjemmeside/en cd-rom, hvor de fortæller om livet i kommunen, da de var børn. Tilbyd et kulturelt indhold i idrætsforeningernes klubaftner, hvor der ikke er træning på programmet. Opret en biblioteksklub for de ældste børn i daginstitutionerne. Medlemmer af klubben får besøg af en bibliotekar. På biblioteket samles børnene og deres forældre til Jagten på den gode historie. En oplevelsesorienteret biblioteksorientering på tværs af medier og med barnet som aktivt involveret. Tag initiativ til at lokale 12-årige skriver /optager en kulturel dagbog den anden onsdag i år Dagbogen kan både være et situationsbillede og et bud på kulturelle værdier, som børn ønsker at bringe med sig ind i det nye årtusinde. Et initiativ, hvor skolen, museet og folkebiblioteket samarbejder. Arrangér et årligt byttemarked for voksne fagpersoner i kommunen. Et visionsseminar, hvor biblioteket udbyder ideer og aflæser interessen hos alliancepartnerne. Det giver mulighed for, at andre fagpersoner kan komme med ønsker til nye biblioteksydelser. Et inspirerende idémarked man derefter vælger at forpligte sig på. Definer indsatsområder for samarbejde mellem folke- og skolebiblioteker. Vurder sammen med skolebiblioteket de temaer og knudepunkter, der er grundlaget for at søge Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker: - sproglig opmærksomhed og læsning. Temaets knudepunkt er overgangen mellem daginstitution og skole. - den kreative/æstetiske skaben. Temaets knudepunkt er de 9-12 årige. - den informationsteknologiske dimension. Temaets knudepunkt er de årige og projektopgaven. - biblioteket som idé i forhold til lokale/regionale børne- og ungepolitikker og formidlingsbegrebet. Temaets knudepunkt er politikker. Første ansøgningsrunde er Tilbyd kulturpakker til daginstitutioner, fritids- og kulturlivet samt handelsstandsforeninger. Pakker, der kan indeholde arrangementer for børn, kunstnerkataloger m.v. Andre ideer til alliancer er at finde i denne publikation i forbindelse med andre temaer.

23 Afslutning Folkebiblioteket har styrker og muligheder i forhold til redegørelsen Børn og Kultur. Og det er også en anledning til at tænke i scenarier for det lokale folkebibliotek, børnene og kulturen frem mod år Scenarier kan være en metode til at nærme sig fremtiden, idet der tænkes i visioner for hvor folkebiblioteket er i forhold til børnekulturen om f.eks. 4, 6 og 10 år. Værdier og holdninger, bevidstheden om potentialer i biblioteksrummet, personalet, formidlingen og relationerne til omverdenen må give retning og danne grundlag for en ideologisk og konkret strategi. En strategi, der må markedsføres i respekt for kommunens, institutionens og medarbejderens kommunikationsveje og -kanaler. Folkebibliotekets markante børneprofil er i høj grad et spørgsmål om at kunne skabe sig et image, hvor indhold, udtryk og formidling forener fortid og fremtid - med samtiden som retningsgiver. Det er nødvendigt at blive en kompetent lytter, der evner at opsnappe samfundets, kollegernes, børnenes, andre faggruppers og brugernes forventninger til og fortællinger om biblioteket. Det er forudsætningen for at kunne fortælle kvalificeret, levende og engageret om dette mulighedsunivers, der hele tiden bidrager til nye billeder af folkebiblioteket for og med børn. 23

24 Litteraturliste Listen består af et udsnit af de mange publikationer, der har inspireret arbejdet med Råd og Vink. Børn og Kultur: Redegørelse til Folketinget om regeringens børnekulturpolitiske indsats. - København: Kulturministeriet, juni Børn og kultur. - Kulturprofilen. - København: Kulturministeriet, juni Børn på banen - inddragelse af børn i lokale beslutningsprocesser/tekst, redigering og research Monica C. Madsen. - København: Børnerådet, Drotner, Kirsten: Unge, medier og modernitet - pejlinger i et foranderligt landskab. - København: Borgens Forlag, Forvandlingsbilleder og bibliotekskulturelle identiteter: Refleksioner over og analyser af folkebibliotekernes indirekte formidling/bruno Kjær og Anders Ørom. I: Biblioteksarbejde, nr. 34, s Fra velfærdssamfundets børn til børnenes velfærdssamfund: Et inspirationsoplæg til det 21. århundredes børnepakke. Udgivet af Mandag Morgen Strategisk Forum. - København: Ugebrevet Mandag Morgen, Hansen, Elisabeth: Børnehavebiblioteker. Forsøg med udlån af biblioteksmaterialer fra daginstitutioner. - Esbjerg: Centralbiblioteket for Ribe Amt, Jensen, Rolf: The dream society. Hvordan det kommende skift fra facts til følelser vil påvirke erhvervslivet og vor hverdag. - Viby J.: Jyllands-Postens Erhvervsbøger, Kjær-Olesen, Tinna: Vores bibliotek!: Rapport fra Projekt børn og unges medbestemmelse på bibliotekerne. - København: Det Tværministerielle Børneudvalg og Kulturministeriet, Kommunerne for fremtiden. - Københ avn: Ko m m u n e rnes Landsforening, Larsen, Steen: IT og nye læreprocesser. - Hellerup: Eget forlag, Lillestøl, Kjell: Porsgrunn Modellen. Systematisk medvirkning fra barn og unge: En presentasjon av idégrunnlag, konkrete tiltak/metoder og resultatvurdering av arbeidet i perioden i Po r s - grunn kommune. - Oslo: barne- og familiedepartementet, Når voksenkultur og barns kultur møtes: En evalueringsrapport om de kulturformidlingsprosjekter for barn som Barnas Hus, Bergen, har satt i gang. - Oslo: Norsk kulturråd, Skoleexemplet - Markaryd: En antologi om arbete med barns och ungdomars språkutvekling, skriven av pedagoger verksamme inom bibliotek, barnomsorg och skola i Markaryds Kommun/redaktör Bengt Månsson. - Markaryds Kommun, 1995.

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING MIT BARNS LÆRING hvordan kan jeg via skolebestyrelsen sikre god læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 Velkommen i skolebestyrelsen Skolebestyrelsesmedlemmerne har et stort og vigtigt

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST?

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Scenekunstens Udviklingscenter KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Diplomuddannelsen i Kunst- og Kulturformidling Scenekunstens Udviklingscenter Kompetencegivende aktiviteter OSLO Kunst og Kulturformidling

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK!

DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK! DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK! Udviklingsplan for Morsø Folkebibliotek 2015 I de seneste år har Morsø Folkebiblioteks strategiske pejlemærke været den årlige virksomhedsplan. Planen har beskrevet den

Læs mere

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden At satse på det enestående og samtidig sikre bredden Oplæg ved Kulturpolitikken efter kommunalreformen 10. 11. september 2007 Else Trangbæk, professor, institutleder Mit personlige udgangspunkt -gymnasten

Læs mere

Børnebiblioteker vigtigere end nogensinde for børn og familier verden over

Børnebiblioteker vigtigere end nogensinde for børn og familier verden over Børn vejledning i biblioteksbetjening af børn IFLA Guideline fra Libraries for Children and Young Adults Section Børnebiblioteker vigtigere end nogensinde for børn og familier verden over IFLA Postboks

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

- hvad vil kendetegne børnekulturen i de nye kommuner og hvorfor er der behov for at arbejde på tværs af kommuner og kunstarter

- hvad vil kendetegne børnekulturen i de nye kommuner og hvorfor er der behov for at arbejde på tværs af kommuner og kunstarter Kultur på tværs børnekulturen i det nye kommunale landsskab - hvad vil kendetegne børnekulturen i de nye kommuner og hvorfor er der behov for at arbejde på tværs af kommuner og kunstarter Af Per B. Christensen,

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere Velkommen til Get Moving 2010 Hånd i hånd med vores brugere Regional udviklingsdag for bibliotekerne i Region Nordjylland Hvorfor? - Den brændende platform Samfundet uden for bibliotekerne Vidensamfundets

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Case: At målrette bibliotekets tilbud til børn og deres familier

Case: At målrette bibliotekets tilbud til børn og deres familier Case: At målrette bibliotekets tilbud til børn og deres familier Af Christine Bruun Programleder og udviklingskonsulent Udviklingssektionen, Roskilde Bibliotekerne Disposition: Hvordan arbejder Roskilde

Læs mere

DGI Leder- og Foreningsudvikling

DGI Leder- og Foreningsudvikling Undervisningsplatform for Fremtidens Idrætsleder 2014 2016 Formål for Fremtidens Idrætsleder Fremtidens Idrætsleder og det samlede højskoleophold har til hensigt: At skabe potentielle unge idræts-/foreningsledere

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Børnekultur og børns kultur børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Det børnekulturelle system Den litterære institution (forfattere manus forlag konsulenter bøger formidlere) Den dramatiske

Læs mere