Notat vedrørende høringssvar til udkast til vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedrørende høringssvar til udkast til vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum"

Transkript

1 Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 19 Offentligt Velfærdsministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr psh 21. december 2007 Notat vedrørende høringssvar til udkast til vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum Vejledningen har været optaget på høringsportalen samt sendt i høring hos de organisationer, ministerier og styrelser, der er nævnt sidst i notatet. Der er modtaget svar fra: Sundhedsstyrelsen, KL, Lejernes Landsorganisation, Danmarks Lejerforeninger, Boligselskabernes Landsforening, Ejendomsforeningen Danmark, Jydske Grundejerforeninger, Grundejernes Investeringsfond, Byggeskadefonden, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse, Københavns Kommune, Fonden BYG-ERFA, læge på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Nils Ebbeshøj, Lisbeth Koch, privat kommentar af kommunal sagsbehandler. Høringssvarene er koncentreret om de neden for anførte problemstillinger. Herudover er der i høringssvarene en række kommentarer af teknisk karakter, som ikke er medtaget i dette notat. Det bemærkes, at det materiale, der har været udsendt i høring er vejledning til kommunerne vedrørende allerede gældende regler. Det betyder, at forslagene i høringssvarene er kommenteret i forhold til den gældende lovgivning. Til sidst i notatet kommenteres nye forslag fra høringsparterne, som vil indebære ændring af gældende lovgivning. Generelle bemærkninger Sundhedsstyrelsen, Danmarks Lejerforeninger, Boligselskabernes Landsforening, Ejendomsforeningen Danmark, og Jydske grundejerforeninger er generelt positive og udtrykker tilfredshed med, at der sættes fokus på problemerne med skimmelsvamp, og at der udarbejdes retningslinier for kommunernes håndtering af problemerne. KL opfatter vejledningen som et godt værktøj, der giver et samlet overblik, herunder henvisning til love og vejledninger. Boligselskabernes Landsforening finder det afgørende, at alle beboere i Danmark bor i sunde og tidssvarende boliger, hvorfor det er landsforeningens opfattelse, at skimmelsvampeproblemer skal forebygges og afhjælpes hurtigst muligt. Landsforeningen har derfor allerede før sommerferien til de almene boligorganisationer udsendt en forretningsgang herom samt et forslag til forebyggende sundhedseftersyn af de almene bygninger. Side 1 af 13

2 Vejledningens indhold Lejernes Landsorganisation mener, at vejledningen bør udvides og beskrive lejernes muligheder for at anvende huslejenævn og beboerklagenævn. Vejledningen er rettet mod kommunerne og deres rolle i forbindelse med, at lejerne gør opmærksom på et skimmelsvampeproblem. Det vil derfor ikke være relevant i vejledningen at medtage anvisninger til lejerne. Spørgsmålet er behandlet i pjecen til lejerne om fugt og skimmelsvamp. Lejernes Landsorganisations forslag imødekommes ikke. Ejendomsforeningen Danmark mener ikke, at vejledningen giver tilstrækkelige anvisninger på konkrete problemstillinger, som kommunerne bliver stillet over for. Hvorledes kan kommunerne undersøge, hvad årsagerne til skimmelsvampeproblemet er? Hvorledes skal kommunerne vurdere, om de konkrete skimmelsvampeproblemer skyldes brugerens uhensigtsmæssige adfærd? Hvordan skal kommunen i givet fald forholde sig hertil, samt hvad skal kommunen gøre, hvis bygningen teknisk set er lovlig i henhold til byggelovgivningen? Vejledningen behandler alene kommunernes muligheder for og pligter til at reagere over for skimmelsvamp i boliger og opholdsrum juridisk set. Vedrørende tekniske spørgsmål om, hvordan skimmelsvampeangreb konstateres, årsagen hertil, samt hvordan afhjælpningen kan ske, henvises i vejledningen til andre tekniske vejledninger. Det drejer sig bl.a. om Sundhedsstyrelsens orientering Embedslægeinstitutionernes rådgivning til kommunerne om fugt og skimmelsvamp, By og Byg Anvisning 204 og relevante BYG-ERFA blade. Ejendomsforeningens bemærkning giver ikke anledning til ændringer. Københavns Kommune læser vejledningen således, at byfornyelseslovens boligtilsynsbestemmelser er kommunens primære reaktionsmulighed. Kommunen anfører hertil, at forvaltningsretsligt set bør andre mindre indgribende muligheder som påbud efter byggeloven m.v. anvendes før byfornyelseslovens boligtilsynsbestemmelser. Vejledningen præciserer, at kommunerne har en pligt til at reagere - foretage en vurdering af, om der er tale om sundhedsfare - hvis kommunen bliver opmærksom på skimmelsvamp i en bolig eller i et opholdsrum. Kommunens reaktion på baggrund af undersøgelsen må herefter stå i forhold til, om der vurderes at være sundhedsfare, og i givet fald om denne fare er nærliggende. Kommunen træffer på det grundlag beslutning om, hvorvidt der skal gives påbud efter byggeloven eller forbud efter byfornyelsesloven. Vejledningen præciserer således ikke, at det altid er byfornyelseslovens boligtilsynsbestemmelser, der skal anvendes til løsning af problemet. Københavns kommunes bemærkning giver ikke anledning til ændringer. Side 2 af 13

3 Vurdering af sundhedsfare Lejernes Landsorganisation mener, at vejledningens tre kategoriseringer af sundhedsfare skaber usikkerhed for kommunerne og plads til meget forskellige skønsmæssige afgørelser. Organisationen foreslår derfor, at der kun opereres med to kategoriseringer. Vejledningens opdeling af sundhedsfare i tre kategorier er baseret på Sundhedsstyrelsens retningslinier. Sundhedsstyrelsen mener ikke, at der er grundlag for at ændre de tre kategorier til to. Lejernes Landsorganisations forslag imødekommes ikke. Læge Nils Ebbeshøj, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik anfører, at den risikovurdering, kommunerne skal foretage af sundhedsfaren i forbindelse med skimmelsvampeangreb, ikke er entydig. Manglende faglig enighed blandt eksperter vil ikke kunne kompenseres med regler. Nils Ebbeshøj mener i stedet, at der med fordel vil kunne udarbejdes en lille serie på 4-5 cases til brug for kommunernes risikovurdering. Disse cases kan både ud fra en sundhedsmæssig, administrativ og byggeteknisk vinkel beskrive en hensigtsmæssig kommunal håndtering af sagerne. Mulighederne for at udarbejde et antal cases, som kan være kommunerne til hjælp i vurderingen af, om der i de konkrete sager er tale om sundhedsfare, vil blive undersøgt nærmere. Lisbeth Koch Hansen, kommunalt ansat i teknisk forvaltning anfører, at kravet om, at kommunalbestyrelsen i sin indledende undersøgelse skal afdække, hvorvidt der i konkrete sager er tale om sundhedsfarlige forhold, ikke kan løftes uden, at der fra lovgivers side formuleres konkrete kriterier for vurderingen. Kommentar Byfornyelseslovens kondemneringsbestemmelser er generelle bestemmelser. Bestemmelserne har helt overordnet til hensigt at sikre, at kommunalbestyrelsen kan gribe ind således, at mennesker ikke opholder sig i sundheds- og brandfarlige boliger og opholdsrum. Dette gælder uanset årsagen til, at lokaliteterne er farlige. Det er ikke muligt at angive udtømmende, hvornår boliger og opholdsrum i det konkrete tilfælde kan anses for at være sundhedsmæssigt og brandmæssigt forsvarlige. Kommunalbestyrelsen må derfor inden for de rammer, der er fastlagt i loven, udøve et skøn over, om benyttelsen i det konkrete tilfælde er forbundet med sundhedsfare eller brandfare. Bestemmelserne er således ikke møntet på bestemte sundheds- eller brandmæssige forhold, men er generelt formuleret. Kommunalbestyrelsens vurdering kan på den baggrund være åben overfor alle forhold og ikke begrænset af konkrete kriterier, som næppe kan være dækkende i enhver situation. I nogle tilfælde vil kommunalbestyrelsen kunne vurdere konkrete sager om kondemnering uden anvendelse af særlig faglig ekspertise. Andre sager vil kræve tekniske undersøgelser og inddragelse af ekspertviden. Kommunalbestyrelsen kan benytte embedslægeinstitutionen ved vurderingen af sundhedsfare eller om nødvendigt inddrage andre eksperter. Side 3 af 13

4 Sundhedsstyrelsen har i tilknytning til vejledningen om skimmelsvamp udarbejdet et notat om embedslægeinstitutionens rådgivning til kommunerne om fugt og skimmelsvampevækst. Forslaget om fastsættelse af konkrete kriterier for kommunalbestyrelsens vurdering imødekommes ikke. Procedure Lejernes Landsorganisation ønsker præciseret i vejledningen, at kommunen ved nærliggende sundhedsfare skal anvende byfornyelsesloven med deraf følgende genhusningsforpligtelse frem for byggeloven. Byggeloven medfører ikke pligt til genhusning. Hvis der er konstateret sundhedsfare, skal kommunen nedlægge forbud mod beboelse efter byfornyelseslovens 76, stk. 1, jf. vejledningens afsnit 4 Kondemnering forbud mod beboelse. Det fremgår videre af vejledningen, at et forbud efter byfornyelsesloven efter omstændighederne vil kunne kombineres med et forbud efter byggeloven. Hvis der er tale om konstateret sundhedsfare, vil det ikke være muligt for kommunen alene at anvende byggeloven. Vejledningen tydeliggøres, således at det ikke kan misforstås, at byggelovens bestemmelser ikke kan anvendes alene, hvis der er tale om nærliggende sundhedsfare. Lejernes Landsorganisation og Lisbeth Koch Hansen, kommunal ansat i en teknisk forvaltning mener, at vejledningen bør angive en tidsfrist for kommunens afklaring af, om der er tale om skimmelsvamp. I henhold til byfornyelsesloven har kommunen en tilsynsforpligtelse over for boliger og opholdsrum. Tilsynet betyder, at kommunen har pligt til at reagere, såfremt den bliver opmærksom på, at en bolig eller et opholdsrum kan være sundhedsfarligt på grund af skimmelsvamp. Loven angiver ingen afmålt frist for kommunens reaktionsforpligtelse. Fristen afhænger i det konkrete tilfælde af den risiko, der er ved fortsat beboelse. I visse tilfælde, hvor der er tale om nærliggende sundhedsfare, kan det være nødvendigt at kondemnere straks. Fastsættelse af en generel afmålt frist vil i sådanne situationer stille beboerne dårligere end efter de gældende regler, hvilket ikke vil være rimeligt. Forslaget imødekommes ikke. Jydske Grundejerforeninger mener, at vejledningen bør anbefale, at kommunen anmoder ejeren om en udtalelse, inden kommunen iværksætter en undersøgelse af lokaliteterne. Endvidere skal ejeren have lejlighed til at kommentere undersøgelsesresultatet, inden kommunen foretager yderligere skridt. Formålet med vejledningen er at speede processen op og imødegå kritik af, at kommunerne ikke handler hurtigt nok over for beboere, som er udsat for sundhedsfare. Krav om høring af udlejer vil være et forsinkende element, som strider mod formålet. Det bemærkes, at det i vejledningens afsnit 2 Indledende Side 4 af 13

5 undersøgelse fremgår, at Det er vigtigt, at kommunen fra sagens begyndelse er opmærksom på at inddrage relevante oplysninger fra ejeren i undersøgelsen herunder f.eks. om ejeren allerede er opmærksom på forekomsten af skimmelsvamp og udbedring er iværksat. Jydske Grundejeres forslag imødekommes ikke. Lisbeth Koch Hansen, kommunal ansat i en teknisk forvaltning anfører, at kommunen ingen mulighed har for at gribe ind, hvis skimmelsvampen skyldes byggetekniske forhold, som ikke er ulovlige (f.eks. kuldebroer). Kommentar Byggelovens krav skal opfyldes på det tidspunkt, hvor bygningen opføres. Der kan derimod ikke efterfølgende stilles krav om opfyldelse af krav, der senere er fastsat i medfør af byggeloven. Der kan således ikke gribes ind med påbud om ekstra isolering efter byggeloven. I henhold til byfornyelseslovens kondemneringsbestemmelser kan kommunalbestyrelsen gribe ind med forbud mod beboelse, såfremt der er tale om sundhedsfare uanset årsagen til. Hvis der er tale om sundhedsfarlige forhold, som ikke kræver forbud mod beboelse med øjeblikkelig varsel, kan kommunalbestyrelsen fastsætte en frist for fraflytning. Hvis der skønnes at være nærliggende sundhedsfare, må fristen ikke overstige 6 måneder. I en periode på op til et år efter nedlæggelse af forbuddet har ejeren mulighed for at søge kondemneringen ophævet ved at fremsætte et forslag til ombygning. Forslaget skal afhjælpe de forhold, der har begrundet kondemneringen. Ejers og lejers ansvarsforhold Jydske Grundejerforeninger og Ejendomsforeningen Danmark mener, at vejledningens formulering vedrørende ejerens ansvar for, at det udlejede er sundhedsmæssigt forsvarligt at opholde sig i, er for generel. Sundhedsfarlige forhold kan skyldes lejerens brug af det lejede. Indvendingen imødekommes ved at lade den generelle formulering vedrørende ejerens ansvar udgå af vejledningen. Jydske Grundejerforeninger mener, at vejledningen bør anvise en fremgangsmåde for ejeren, såfremt problemerne skyldes lejerens brug af det lejede. Kommentar Vejledningen er rettet mod kommunerne og deres rolle i forbindelse med, at lejerne gør opmærksom på et skimmelsvampeproblem. Det vil derfor ikke være relevant i vejledningen at medtage anvisninger til udlejerne. Problematikken vil blive behandlet i høringsnotatet vedrørende vejledningen til de private udlejere, hvor Jydske Grundejerforeninger har peget på det samme. Jydske Grundejerforeningers forslag imødekommes ikke. Side 5 af 13

6 Huslejenævnets og beboerklagenævnets rolle Danmarks Lejerforeninger ønsker tydeliggjort, at husleje- eller beboerklagenævnets sekretariat skal underrette kommunen om indbringelse af sager om skimmelsvamp. På denne måde bliver kommunen straks forpligtet til at indlede en undersøgelse, hvorved nævnets lange sagsbehandlingstid undgås. Lejernes Landsorganisation mener, at der med vejledningen er risiko for, at huslejenævnene vil henvise alle sager om skimmelsvamp til kommunerne, selv om det er nemt at konstatere, at der er tale om skimmelsvamp, som ejeren har pligt til at udbedre. Kommentar Lejeaftalen er en privatretlig aftale mellem udlejer og lejer. Efter lejelovgivningen skal udlejeren stille det lejede til rådighed for lejeren i god og forsvarlig stand fra lejeforholdets begyndelse og i hele lejeperioden, medmindre andet er aftalt. Dette vil almindeligvis være det vilkår, der er aftalt mellem lejer og udlejer. Hvis lejeren bliver opmærksom på, at der i det lejede er områder med mulig skimmelsvampevækst, er det derfor naturligt, at lejeren henvender sig til udlejeren som aftalepart for at få undersøgt problemet nærmere. Udlejeren skal for at opfylde sine forpligtelser efter lejeaftalen og lovgivningen snarest muligt efter henvendelsen undersøge, om der er tale om eksempelvis skimmelsvamp, som skyldes forhold, som udlejeren har indflydelse på, og i givet fald foretage afhjælpning. Efter de gældende regler har huslejenævn og beboerklagenævn til opgave at træffe afgørelse i konkrete tvister mellem en lejer og en udlejer om forhold, hvor nævnet har kompetence til at træffe afgørelse. Nævnet har ikke pligt til at underrette kommunalbestyrelsen om, at en sag om skimmelsvamp er indbragt for nævnet. Hvis nævnet skal have pligt hertil, vil det kræve lovhjemmel. Høringssvarene rejser det principielle spørgsmål om, hvorvidt det i pjecerne til lejerne i såvel almene som private boliger skal betones, at lejeren som det første skal gå til sin udlejer med henblik på at få løst problemet, eller om der skal peges på, at lejeren kan henvende sig til kommunen med henblik på at få kommunalbestyrelsen til at anvende reglerne i byfornyelsesloven om kondemnering af boliger og opholdsrum med sundheds- og brandfarlige forhold. Hvis pjecen til lejerne peger på, at lejeren kan henvende sig direkte til kommunen med et skimmelsvampeproblem, må det forventes, at det kan medvirke til at nedbringe den tid, der går fra skimmelsvampeproblemets opståen til dets afhjælpning. Det vil især gælde i de tilfælde, hvor lejeren ellers ville have henvendt sig til sin udlejer, og denne ikke foretager sig noget, hvorefter lejeren indbringer sagen for huslejenævnet eller beboerklagenævnet. Samtidig må det forventes, at vejledning om, at lejerne kan henvende sig direkte til kommunen vil medføre, at kommunernes udgifter til undersøgelser af problemet og til genhusning af lejerne midlertidigt og eventuelt permanent vil stige. Beslutningen træffes af kommunalbestyrelsen efter byfornyelseslovens regler. Udgifterne til undersøgelser og genhusning vil således skulle afholdes inden for kommunens byfornyelsesramme. Hvis kommunen ikke har fået tildelt en ramme, må kommunen selv afholde udgifterne. Hvis vejledningsindsatsen over for lejerne fører til, at flere henvender sig til kommunen for at få undersøgt skimmelsvampeproblemer, vil det indebære, at Side 6 af 13

7 en større del af den samlede byfornyelsesbevilling vil blive anvendt til at dække udgifter til undersøgelser af skimmelsvampevækst og genhusning af lejerne. Danmarks Lejerforeningers ønske om, at husleje-/beboerklagenævnet skal forpligtes til at underrette kommunen om indbragte sager om skimmelsvamp imødekommes ikke, da det vil medføre et øget træk på byfornyelsesrammen. I stedet vil det i pjecen til lejerne blive præciseret, at lejerne kan henvende sig til kommunen, hvis ejeren ikke reagerer snarest muligt på lejernes henvendelse om skimmelsvamp. Udgifter til undersøgelse m.v. KL mener, at kommunernes pligt til at rejse en sag/igangsætte en undersøgelse i forbindelse med klager el. lign. vil medføre et forøget ressourceforbrug, som vil medføre et DUT-krav. Da der alene er tale om vejledning vedrørende allerede gældende regler, er det Velfærdsministeriets opfattelse, at vejledningen ikke kan udløse DUT. Lejernes Landsorganisation mener, at vejledningen tydeligere bør angive, hvem der skal betale for undersøgelser, der afklarer årsagen til skimmelsvamp, samt at der kan blive et retsligt efterspil om betalingen. Kommentar Da vejledningen retter sig mod kommunerne, er det relevant at oplyse, hvilke undersøgelser kommunen er forpligtet til at betale. Det fremgår af vejledningen, at kommunen skal betale undersøgelser, som rekvireres af kommunen. Lejernes Landsorganisations ønske imødekommes, idet formuleringen om kommunernes betaling for undersøgelser i vejledningen søges tydeliggjort. Særligt om almene boliger Boligselskabernes Landsforening mener ikke, som det fremgår af vejledningen, at kommunerne har en særlig indgrebsbeføjelse over for de almene boliger begrundet i, at kommunerne er tilsynsmyndighed. På den baggrund mener Landsforeningen, at vejledningens afsnit om almene boliger bør udgå. Kommentar Reglerne i almenboliglovgivningen, som omhandler kommunens tilsynsforpligtelse med alment boligbyggeri og de reaktionsmuligheder kommunen har, omtaler ikke specifikt skimmelsvampeproblematikken eller andre specifikke problemområder, der har indflydelse på en boligs tekniske og/eller sundhedsmæssige tilstand. Det er imidlertid vurderingen, at det gældende regelsæt giver kommunerne en generel mulighed for at pålægge udlejeren nødvendige foranstaltninger for at udbedre forhold vedrørende en ejendom. Kommunerne kan herunder pålægge udlejeren at inddrage nødvendig sagkyndig bistand eller påbyde nødvendige vedligeholdelses- eller fornyelsesarbejder, f.eks. som følge af tilfælde af skimmelsvampeangreb inden for en frist fastsat af kommunen. Boligselskabernes Landsforenings ønske om, at vejledningens afsnit om almene boliger skal udgå, imødekommes ikke. Side 7 af 13

8 Forslag til ændring af gældende lovgivning KL mener ikke, at den gældende lovgivning på alle områder er velegnet til at håndtere det stigende antal skimmelsvampesager, idet lovgivningen ikke giver mulighed for, at udgifter til undersøgelser og genhusning m.v. kan pålægges ejere og lejere i det omfang, de selv er skyld i forekomsten af skimmelsvamp. Det foreslås derfor, at der sker ændring af lovgivningen, således at ejere og lejere i højere grad ansvarliggøres og i den forbindelse kan pålægges at afholde udgifter i forbindelse med undersøgelse m.v. vedrørende skimmelsvampeproblemer. Efter almindelige aftaleretlige regler er det den, der rekvirerer en undersøgelse, der umiddelbart hæfter for betalingen over for leverandøren. Hvorvidt der efterfølgende kan rejses regreskrav overfor tredjemand, beror på afklaring af, hvem der er ansvarlig for skaden. Placering af ansvaret henhører under domstolene, såfremt der er tvist herom. Lejelovgivningen og i visse tilfælde lejekontrakten indeholder regler, der regulerer udlejers og lejers ansvar vedrørende vedligeholdelse, mangler og lignende forhold, som kan være relevante i forbindelse med undersøgelse, konstatering og afhjælpning af skimmelsvamp. Placeringen af ansvaret henhører under huslejenævn og domstole, såfremt der er tvist herom. Efter byfornyelsesloven har kommunalbestyrelsen pligt til at undersøge viden eller mistanke om sundhedsfarlige forhold. Formålet hermed er hurtigt at afklare, om der er tale om nærliggende sundhedsfare, som kræver, at der nedlægges forbud mod benyttelse med øjeblikkelig eller ganske kort varsel. Som et led heri vil det ofte være nødvendigt at rekvirere en teknisk undersøgelse. Betaling herfor påhviler kommunen. Eventuel regres mod den ansvarlige for skimmelsvampen vil være begrænset til lejeren eller udlejeren og må fastslås af domstolene. Såfremt kommunen efterfølgende uden retsag skal kunne kræve udgifterne til eventuelle undersøgelser, som kommunen selv har besluttet at rekvirere, godtgjort hos den ansvarlige lejer eller udlejer, vil det kræve indførelse af en hjemmel hertil i byfornyelsesloven. Et sådant skridt skønnes umiddelbart at ville kunne have den negative effekt, at såvel lejere som udlejer vil være tilbageholdende med at bringe mistanke om skimmelsvamp frem, da de efterfølgende vil risikere at blive stillet overfor et uoverskueligt økonomisk krav. Konsekvensen vil kunne blive, at de sundhedsfarlige skimmelsvampeangreb ikke afhjælpes. På den baggrund kan KL s ønske om overvæltning af udgifter til undersøgelser og genhusning på lejere og ejere ikke imødekommes. De gældende regler i bekendtgørelse om statsrefusion af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer omfatter kommunens udgifter i forbindelse med genhusning som følge af sundheds- eller brandfarlige forhold. Refusionen udgør 50 pct. og fragår kommunens ramme til bygningsfornyelse. Udgifter til afdækning af sundheds- og brandfarlige forhold er ikke omfattet af refusionsbekendtgørelsen. Det er lagt til grund, at nødvendige undersøgelser kan gennemføres som led i den almindelige kommunale sagsbehandling, eventuelt med bistand fra embedslægeinstitutionen eller brandmyndighederne. Da Side 8 af 13

9 det imidlertid har vist sig, at afdækning af sundhedsfare som følge af skimmelsvamp kan kræve inddragelse af specialviden, som kommunens administration ikke almindeligvis råder over, findes det rimeligt, at lade udgifter til tekniske specialundersøgelser være omfattet at refusionsmuligheden efter byfornyelsesloven. Bekendtgørelse om statsrefusion af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer vil herefter blive ændret, således at udgifter til tekniske specialundersøgelser i forbindelse med afdækning af sundheds- og brandfare bliver en refusionsberettiget udgift. Refusionen udgør 50 pct. af kommunens udgift og fragår kommunens ramme til bygningsfornyelse. Jydske Grundejerforeninger ønsker, at ejere får samme ret, som kommunen har i medfør af byfornyelsesloven til at besigtige det lejede samt til at pålægge lejeren at ændre adfærd. Det er fastlagt generelt i bestemmelserne i lejelovens kapitel IX, i hvilket omfang udlejeren kan få eller skaffe sig adgang til det lejede. Efter disse bestemmelser vil det efter retspraksis være muligt for en udlejer at få adgang til det lejede for at foretage et sundhedseftersyn af det lejede. Adgangen skal varsles over for lejeren med mindst 6 ugers varsel. Hvis lejeren modsætter sig udlejerens adgang i tilfælde, hvor udlejeren har ret til at få adgang, kan udlejeren hæve lejeaftalen. Der er derfor ikke behov for en ændring af lejelovgivningens regler. Forslagene imødekommes ikke. Københavns Kommune ønsker genindførelse af den tidligere byfornyelseslovs bestemmelser om kommunernes mulighed for at påbyde en ejer at gennemføre afhjælpning af kondemnable forhold. Muligheden for at meddele påbud om afhjælpning af kondemnable forhold eksisterede fra 1939 (lov om boligtilsyn og sanering af usunde bydele) til Bestemmelserne blev i 1981 overført til lov om byfornyelse og boligforbedring og i 1997 videreført i lov om byfornyelse. Med den nye lov om byfornyelse og udvikling af byer fra 2004 ønskede regeringen, at byfornyelse grundlæggende skulle gennemføres som et tilbud. Ejere skulle have mulighed for at søge tilskud til at gennemføre byfornyelse og skulle ikke som tidligere stilles over for et offentligt krav om byfornyelse. Dette grundlæggende frivillighedsprincip i loven indebar bl.a., at muligheden for at meddele påbud til private ejere udgik af loven. Den tidligere lovs bestemmelser tog udgangspunkt i, om det efter en samlet økonomisk, bebyggelsesmæssig og brand- og sundhedsmæssig vurdering ville være rimeligt, at der blev gennemført foranstaltninger, der kunne afhjælpe faren. Såfremt dette var tilfældet, kunne kommunalbestyrelsen meddele påbud herom. Hvis det derimod efter en samlet vurdering ikke var rimeligt at påbyde foranstaltninger, der kunne afhjælpe faren, måtte kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod beboelse eller ophold. De gældende regler indebærer således, at kommunalbestyrelsen ikke kan pålægge en ejer at afhjælpe de kondemnable forhold, selv om dette ud fra en sam- Side 9 af 13

10 let vurdering vil være rimeligt. Kommunalbestyrelsen har den mulighed at forlange en kondemneret bygning nedrevet. Er der tale om enkelte kondemnerede lejligheder i etageboligbyggeri, er denne mulighed selvsagt ikke til stede. Kondemnerede boliger vil derfor komme til at stå tomme, hvis ikke ejeren selv tager initiativ til at afhjælpe de kondemnable forhold. For at genindføre påbudsbestemmelsen taler derfor, at boliger, som det økonomisk set kan betale sig at istandsætte, ikke kommer til at stå tomme og skæmme og på sigt forfalde så meget, at de ender med at blive nedrevet. Vedrørende lejligheder i etagebyggeri, vil en genindførelse af bestemmelsen forhindre, at kondemnerede boliger ikke kommer til at stå som tomme huller i ejendommen. Hertil kommer at ejere og andelshavere, som selv bebor en bolig, der kondemneres, har ret til tilskud efter byfornyelseslovens 78, svarende til forskellen mellem boligens handelsværdi før og efter kondemneringen. Dette indebærer, at de ikke nødvendigvis har noget incitament til at afhjælpe de kondemnable forhold. Påbud vil i den situation være nødvendigt. Mod behovet for at genindføre bestemmelsen kan anføres, at ejere af udlejningsejendomme, som bliver kondemneret eller er i fare herfor, har en selvstændig interesse i at afhjælpe de kondemnable forhold. De mister nemlig lejeindtægter eller muligheden for selv at bebo ejendommen, når der nedlægges forbud mod beboelse og ophold. Det bemærkes, at en næsten færdig evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer fra 2004 bl.a. peger på, at kommunerne ønsker muligheden for at meddele påbud til de dårligste ejendomme genindført. Ønsket om genindførelse af påbud vil blive søgt imødekommet ved en ændring af byfornyelsesloven. Københavns Kommune ønsker, at tilskudsbestemmelserne i byfornyelseslovens 78 ophæves eller væsentligt modificeres. Kommunen mener, at kondemneringsbestemmelserne bør gøres mere operationelle. Dette indebærer, at tilskudsbestemmelserne ophæves og erstattes af nogle tilskudsbestemmelser, der motiverer ejerne og kommunerne til at arbejde for en ophævelse af kondemneringerne ved forbedring, nedrivning eller overgang til anden anvendelse. Et sådant tilskud skal kunne gives uanset ejerforhold og ejendommens alder på grundlag af kommunens konkrete vurdering af tilskuddets nødvendighed og størrelse samt tilbagebetalingsbetingelser. Kommunen anfører, at de nuværende støtteregler indeholder følgende problemer: 1) Som betingelse for opnåelse af tilskuddet skal ejeren fraskrive sig muligheden for fremsættelse af forbedringsforslag, jfr. 78, stk. 11. Det betyder, at situationen fastlåses, indtil der evt. kan meddeles et nedrivningspåbud, eller der findes en anden lovlig anvendelse. Det er uhensigtsmæssigt, at kondemnerede lokaliteter på den måde kan ligge hen i ubegrænset tid. 2) Tilskudsbestemmelserne gør det økonomisk uoverskueligt for kommunerne at gribe til kondemnering, særligt hvis de ikke har reserveret statslig byfornyelsesramme til formålet. 3) Kommunerne får intet ud af tilskuddet. Hvis der i det mindste havde været en tilskudsordning, der gav tilskud til ophævelse af kondemneringen, ville kon- Side 10 af 13

11 demneringen kunne bruges konstruktivt. Tilskuddet kan ikke kræves tilbagebetalt, hvis kondemneringen senere ophæves, uanset grunden. 4) Når en lokalitet er kondemneret, er der ikke længere tale om boliger, og en forbedring kan dermed ikke støttes efter reglerne i byfornyelsesloven. 5) Tilskuddet til andelsboliger beregnes efter de gældende regler på baggrund af den senest ansatte ejendomsværdi. Tilskuddet kan herefter udgøre en pris pr. m², der måske kun andrager det halve af den opnåelige salgspris. Her vil kondemneringen for kommunen betyde, at der betales dyrt for, at en lejlighed står tom i ubegrænset tid. Kondemneringen kan kun ophæves, hvis kommunen godkender en anden anvendelse af lokaliteterne end beboelse, og i så fald kan tilskuddet ikke kræves tilbagebetalt. Fra et kommunalt synspunkt er dette uacceptabelt. Allerede i medfør af loven om boligtilsyn og sanering af usunde bydele fra 1939 blev det fastslået, at kondemnering er erstatningsfri for det offentlige. I 1991 indførte man imidlertid i byfornyelsesloven en bestemmelse, hvorefter ejere af ejerboliger, andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, der beboer en lejlighed, der omfattes af et forbud mod beboelse (kondemnering), får ret til et særligt tilskud til dækning af den værdiforringelse af deres ejendom, som forbuddet har medført. Bestemmelsen er uændret videreført i senere byfornyelseslovgivning, nu 78 i den gældende byfornyelseslov. Baggrunden for at indføre tilskudsbestemmelsen var at rette op på utilsigtede virkninger af kondemneringsbestemmelserne. I forbindelse med kondemneringsbeslutningen skal der foretages en omvurdering af ejendommen, der ikke medfører erstatning for værditab. Det betyder, at boligen bliver værdiløs, og at eventuel gæld i boligen forlanges indfriet. Ejere af ejerboliger og andelsboliger kom således i klemme. Til at afbøde de økonomiske konsekvenser af kondemneringen af boliger, der bebos af ejeren eller andelshaveren blev den nugældende 78 indført. Om bestemmelsen fremgår det af forarbejderne, at afgrænsningen er sket ud fra en kulancemæssig betragtning, hvilket betyder, at det offentlige ikke har en erstatningspligt, men alligevel ønsker at yde en økonomisk håndsrækning til de mennesker, der er kommet i en økonomisk klemme (sammenlign godtgørelse for vandskader til stormflodsofre). Der er således ikke som ved ekspropriation tale om erstatning, men om en godtgørelse ud fra en rimelighedsbetragtning om, at ejendommen ikke længere kan anvendes til sit oprindelige formål. Hvis misligholdelse af bygningen har været af væsentlig betydning for beboelsesforbuddet, bortfalder ejerens ret til tilskud. På basis af de historiske erfaringer i København skønnede man, at der i de kommende år ville blive kondemneret omkring boliger årligt, hvor ejeren eller andelshaveren beboede boligen. Dette ville medføre tabserstatninger på i størrelsesordenen 2-4 mio. kr. årligt til staten og kommunerne hver. Udgifterne afholdes inden for aktivitetsrammen til byfornyelse, der afsættes på de årlige finanslove. Konkret til Københavns Kommunes bemærkninger kan det anføres: Velfærdsministeriet kan bekræfte Københavns Kommunes forståelse af byfornyelseslovens tilskudsbestemmelse i 78. Side 11 af 13

12 Ministeriet er endvidere enig i, at kondemnering giver kommunerne udgifter til genhusning og tilskud, som staten - inden for den statslige ramme til bygningsfornyelse - kan dække halvdelen af. Da de bygnings- og boligmæssige forhold både økonomisk og teknisk har ændret sig væsentligt siden indførelsen af tilskudsbestemmelsen i 1991, er det relevant at vurdere, om der er grundlag for at ændre bestemmelsen. Velfærdsministeriet vil derfor i forbindelse med forslag om indførelse af muligheden for, at kommunalbestyrelsen kan give påbud om afhjælpning af kondemnable forhold, se nærmere på, om der er behov for at revidere bestemmelsen i 78. Lejernes Landsorganisation ønsker, at kommunens brug af byggeloven i forbindelse med skimmelsvamp skal kunne udløse midlertidig erstatningsbolig. Erhvervs- og Byggestyrelsen oplyser, at byggelovens formål bl.a. er at sikre sunde og sikre boliger og andre opholdsrum. Det er derimod ikke en del af formålet at sikre, at en husejers lejere får tilbudt et andet lejemål, hvis deres nuværende lejemål er af en sådan kvalitet, at det ikke overholder byggeloven. Erhvervs- og Byggestyrelsen vurderer, at behovet for at inddrage lejeres rettigheder i byggeloven ikke anses for at være til stede, da anden lovgivning omfatter lejeres retsstilling, herunder krav om erstatningsbolig. Lejernes Landsorganisation mener, at kommunerne bør forpligtes til at anvende fagligt kompetente, uafhængige eksperter til vurdering af skimmelsvampesagerne. Kommunerne må selv, som led i metodefrihed, afgøre, hvilke eksperter de vil anvende. Embedslægeinstitutionen bistår med denne opgave, jf. Sundhedsstyrelsens orienteringsnotat. Lejernes Landsorganisations forslag imødekommes ikke. Lejernes Landsorganisation mener, at der bør skabes mulighed for at gennemføre lovlige destruktive indgreb i forbindelse med afklaring af, om der er tale om skjult skimmelsvampeangreb. Efter de gældende regler har lejerne ikke selv mulighed for at foretage undersøgelser af skimmelsvamp i det lejede, ved at fjerne tapet eller optage gulvbrædder, uden at udlejeren kan forlange retablering. Det skønnes ikke at være hensigtsmæssigt at skabe lovhjemmel gennem en ændring af lejelovgivningen til, at lejerne kan foretage destruktive indgreb. Derimod kan det være hensigtsmæssigt at forbeholde denne ret til at foretage destruktive indgreb som et instrument for kommunerne til at afgøre, om der foreligger et skimmelsvampeangreb. Velfærdsministeriet vil derfor se nærmere på, om og i givet fald hvordan forslaget kan implementeres i byfornyelsesloven. Side 12 af 13

13 Myndigheder, organisationer m.v., der er hørt over vejledningen Sundhedsstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Boligselskabernes Landsforening, Landsbyggefonden, Byggeskadefonden, Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse, Grundejernes Investeringsfond, Husleje- og Beboerklagenævnsforeningen, Ejendomsforeningen Danmark, Jydske Grundejerforeninger, Lejernes Landsorganisation i Danmark, Danmarks Lejerforeninger, BOSAM. Side 13 af 13

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt. Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25.

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt. Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25. september 2007 Udkast til Vejledning om kommunernes mulighed for at

Læs mere

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Udkast 1110.07 til Vejledning til ejere af private udlejningsejendomme vedrørende fugt og skimmelsvamp Forord 1 1. Indledning 1 2. Lovgrundlag

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 140 Offentligt 21. august 2007 Til Folketingets Boligudvalg Sag 07/04849 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp 1. Baggrund I den senere tids debat har

Læs mere

Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en

Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en Almen bolig Fugt og skimmelsvamp ud af din bolig Det er vigtigt, at du lever i en sund bolig Der må ikke være fugt og skimmelsvamp

Læs mere

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI FUGT OG SKIMMELSVAMP UD AF DIN BOLIG DET ER VIGTIGT, AT DU LEVER I EN SUND BOLIG Der må ikke være fugt

Læs mere

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i privat udlejningsbyggeri Fugt og skimmelsvamp ud af din bolig Det er vigtigt, at du lever i en sund bolig Der må ikke være fugt

Læs mere

Embedslægernes rådgivning til kommunerne om fugt og skimmelsvampe

Embedslægernes rådgivning til kommunerne om fugt og skimmelsvampe j.nr. 6-3-3/1/HLH Orientering fra : Embedslægernes rådgivning til kommunerne om fugt og skimmelsvampe. Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 11 E-post info@sst.dk Dir. tlf. 7222

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag den 12. juni 2012. Ålsbovej 34, Ålsbo, 5560 Aarup Mat. nr. 28, Ålsbo by, Rørup. Den 28.

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag den 12. juni 2012. Ålsbovej 34, Ålsbo, 5560 Aarup Mat. nr. 28, Ålsbo by, Rørup. Den 28. Besigtigelsesrapport Besigtigelse tirsdag den 12. juni 2012 Ålsbovej 34, Ålsbo, 5560 Aarup Mat. nr. 28, Ålsbo by, Rørup Den 28. juni 2012 Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger NOTAT Dato: 22. november 2012 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-2417 Sagsbehandler: lag/mpk Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES MULIGHED FOR AT GRIBE IND OVER FOR FUGT OG SKIMMELSVAMP I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES MULIGHED FOR AT GRIBE IND OVER FOR FUGT OG SKIMMELSVAMP I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES MULIGHED FOR AT GRIBE IND OVER FOR FUGT OG SKIMMELSVAMP I BOLIGER OG OPHOLDSRUM INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Oversigt over sagsgangen i en skimmelsvampesag...5 1. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Velfærdsministeriet Byfornyelse & leje J.nr. 2008-6877 nho 28. november 2008 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger,

Læs mere

Advokat Marie-Louise Pind. Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011. Lejeret og skimmelsvamp. Omkostninger i skimmelsager

Advokat Marie-Louise Pind. Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011. Lejeret og skimmelsvamp. Omkostninger i skimmelsager Advokat Marie-Louise Pind Primære forretningsområder Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011 Lejeret og skimmelsvamp Skimmelsvampesager Lejeret Køb og salg af fast ejendom Mangelsager

Læs mere

Forslag. Fremsat den 12. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) til

Forslag. Fremsat den 12. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) til 2012/1 LSF 99 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2417 Fremsat den 12.

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Vejledning til beboerne om genhusning

Vejledning til beboerne om genhusning Vejledning til beboerne om genhusning 2017 2 Information om genhusning ved bygningsfornyelse I denne folder kan du læse mere om muligheder for genhusning permanent eller midlertidig i relation til støttet

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13. Fremsat den 12. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13. Fremsat den 12. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13 Fremsat den 12. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres retsstilling i forbindelse med usunde lejeboliger, f.eks. som følge af skimmelsvamp og lign.

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres retsstilling i forbindelse med usunde lejeboliger, f.eks. som følge af skimmelsvamp og lign. 2008/1 BSF 162 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. april 2009 af Thomas Jensen (S) og Sophie Hæstorp Andersen (S) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Att.: Kasserer, Freddy Andersen Andelsboligforeningen Ankermedet Lønningen 27, 9990 Skagen Sendt via:

Att.: Kasserer, Freddy Andersen Andelsboligforeningen Ankermedet Lønningen 27, 9990 Skagen Sendt via: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att.: Kasserer, Freddy Andersen Andelsboligforeningen Ankermedet Lønningen 27, 9990 Skagen Sendt via: sebas@skagennet.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme rod, skrot og affald

sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme rod, skrot og affald By, Erhverv og Kultur Dato: 9. marts 2010 Handlingsplan for sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme rod, skrot og affald Sagsbehandler: Lisbeth Andresen Sagsnummer: 2009100484E By, Erhverv og Kultur

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme LBK nr 884 af 17/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 2. august 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2006-71 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold)

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold) Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Fremme af digital kommunikation

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (ændrede fordelingsprincipper for områdefornyelse m.v.

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (ændrede fordelingsprincipper for områdefornyelse m.v. NOTAT Dato: 22. oktober 2012 Kontor: Byfornyelse Sagsnr.: 2012-1892 Sagsbeh.: PSH Dok id: 368530 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (ændrede fordelingsprincipper

Læs mere

Søren Garde Rådgivning A/S

Søren Garde Rådgivning A/S Søren Garde Rådgivning A/S Teknisk og juridisk rådgivning om sundhedsfare, kondemnering og nedrivning m.v. Spørgsmål: Telefon 22 23 47 55 E-mail: sga@garderaad.dk Hovedredskabet: Redskaberne Byfornyelseslovens

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Fremsat den {FREMSAT} af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Energiforbedrende foranstaltninger m.v.) I lov om byfornyelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer 2012/1 LSF 57 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: 2012-1892 Fremsat den 8. november 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndtering af skimmelsvampeangreb X har ved brev af 14. juli 2009 på vegne Y rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed vedrørende lovligheden af

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab

Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab Vedrørende: Sted: Orienterende beboermøde Hovergården, 7100 Vejle Dato: Den 29. april 2014, kl. 19.00 Deltagere: 39 beboere Rune T.

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

Boligministeriet. nye regler om ERSTATNINGS. boliger. ved byfornyelse N Y E L Y F O R S E. vejledning

Boligministeriet. nye regler om ERSTATNINGS. boliger. ved byfornyelse N Y E L Y F O R S E. vejledning Boligministeriet nye regler om RSTATNINGS ved byfornyelse boliger B Y F O R N Y L S vejledning Nye regler om erstatningsboliger ved byfornyelse vejledning er udgivet af Boligministeriet, Slotsholmsgade

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

2007/2 BTL 110 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Boligudvalget den 6. maj Betænkning. over

2007/2 BTL 110 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Boligudvalget den 6. maj Betænkning. over 2007/2 BTL 110 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Boligudvalget den 6. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Notat 26. maj 2015 Sagsbeh.:SV J.nr.: 05.02.00-P21-56-15 Vej og Park Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Nærværende notat beskriver

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger

Læs mere

Bekendtgørelse om statsrefusion af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om statsrefusion af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 480 af 07/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-132 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

ing b y g g e r p å v i d e n

ing b y g g e r p å v i d e n ing bygger på viden folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING... 5 - ved udflytning... 8 -

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger 1. Landsbypuljen 2. Byfornyelse Bygningsfornyelse Områdefornyelse Landsbypuljen kan støtte Istandsættelse Nedrivning Ombygning Fjernelse af skrot Kommunalt opkøb Støtte Kommunernes anvendelse af de statslige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Erfaringer med dårlige boliger i udkantskommuner

Erfaringer med dårlige boliger i udkantskommuner Erfaringer med dårlige boliger i udkantskommuner - Hvad kan man gøre? - Georg Gottschalk, SBi, Aalborg Universitet Emner i undersøgelsen Problemernes karakter og omfang Kommunale erfaringer Gennemgang

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 27/2 LSF 176 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 216 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 27-2225 Fremsat den 1. april 28 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri LOV nr 273 af 19/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2652 Senere

Læs mere

Mine muligheder som lejer Hvad kan jeg bruge Grundejernes Investeringsfond til?

Mine muligheder som lejer Hvad kan jeg bruge Grundejernes Investeringsfond til? Mine muligheder som lejer Hvad kan jeg bruge Grundejernes Investeringsfond til? Værktøjer til at skabe sundere boliger Det er vigtigt, at vores boliger er sunde og funktionelle. Som lejer kan du også være

Læs mere

Ophævelse af boligoverenskomst i almennyttig andelsboligforening

Ophævelse af boligoverenskomst i almennyttig andelsboligforening Ophævelse af boligoverenskomst i almennyttig andelsboligforening Boligministeriet havde givet udtryk for, at bestemmelsen i 17 i ministeriets bekendtgørelse om almennyttig boligvirksomhed, hvorefter en

Læs mere

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift.

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift. NOTAT Størrelsen på kolonihavehuse Strategi & Udvikling, Jura Iben Brinkland isbri@slagelse.dk 24. februar 2012 Notatet er udarbejdet efter ønske fra Udviklingsdirektøren med baggrund i de forespørgsler

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme LBK nr 226 af 09/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-1420 Senere

Læs mere

S 5660 - Offentligt. Som anført i min foreløbige besvarelse af 22. juni 2006 har jeg anmodet Odense Kommune om en redegørelse.

S 5660 - Offentligt. Som anført i min foreløbige besvarelse af 22. juni 2006 har jeg anmodet Odense Kommune om en redegørelse. S 5660 - Offentligt Folketingets Lovsekretariat Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 22. august 2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk NH/ J.nr. 80-525 Under henvisning til

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

Håndbog til kommunerne om håndtering af sager om skimmelsvamp. En skimmelsvampsag fra start til slut

Håndbog til kommunerne om håndtering af sager om skimmelsvamp. En skimmelsvampsag fra start til slut Håndbog til kommunerne om håndtering af sager om skimmelsvamp En skimmelsvampsag fra start til slut Håndbog til kommunerne om håndtering af sager om skimmelsvamp En skimmelsvampsag fra start til slut Trafik-,

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder.

Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder. Vejledning Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder. Lovforarbejderne er en af de vigtigste retskilder når der kan drages tvivl

Læs mere

Oversigt over bygningsmasse

Oversigt over bygningsmasse N O T AT 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3053 Ref. PB Energieffektivisering Oversigt over bygningsmasse Bygningsbestand Den samlede bygningsbestand fordelt på anvendelser og ejerformer fremgår af tabel 1.

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt NOTAT Dato: 10. februar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: NHO/MPK/LAG/PSH/CDH Dok id: 575005 Svar på henvendelse

Læs mere

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp Skimmelsvampesager forretningsgang for behandling af sager om skimmelsvamp side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Sagens opstart 3 Sagens forberedelse 3 Indledende undersøgelser 3 Besigtigelse

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

Beboerklagenævn. for hvem og til hvad?

Beboerklagenævn. for hvem og til hvad? Beboerklagenævn for hvem og til hvad? Indhold Forord... side 4 Beboerklagenævn i. alle kommuner... side 5 Beboerklagenævnets. sammensætning... side 6 Hvordan arbejder. beboerklagenævnet?... side 8 Beboerklagenævnet

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Skråfoto. Facadefoto. Frederiksberg Kommune By og Miljøområdet Bygge, Plan- og Miljøafdelingen

Skråfoto. Facadefoto. Frederiksberg Kommune By og Miljøområdet Bygge, Plan- og Miljøafdelingen 44A 44 42C 42B 2 15 11 13 7 9 3 5 1 52 40 51 47 28m 28n 45 28o A 41 39 28q 37 35 28v 33B 33A 31 28b 29 38 27 81 45B 28x 40 32 33 31 30 28ai 30 28ef 28eh 1 29 26 24 28 28an 26 27 25 28az 28eb 28at 28aæ

Læs mere

I det følgende skal mere generelt redegøres for forholdene i København:

I det følgende skal mere generelt redegøres for forholdene i København: 27-05-2007 Sagsnr. 2007-34862 Udsættelse af beboere på grund af skyldig husleje i den almene sektor I forlængelse af Jyllandspostens artikler den 18. og 19. maj 2007 vedrørende udsættelse af beboere i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2012/1 LSF 220 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-607 Fremsat den 22.

Læs mere

Notat om boligplacering

Notat om boligplacering Lene Mølgaard Kristensen & Bente Bondebjerg d. 3.november 2016 Notat om boligplacering Indledning Med det stigende pres på kommunerne i forhold til at boligplacere flygtninge er der for Dansk Flygtningehjælps

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Lov om Private Fællesveje

Lov om Private Fællesveje Lov om Private Fællesveje Istandsættelse og Vedligeholdelse 17. Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at en privat fællesvej skal istandsættes eller vedligeholdes, eller om at ændre en tidligere

Læs mere

Husorden. - Vær velkommen

Husorden. - Vær velkommen Husorden - Vær velkommen Hvad er en husorden og hvad er formålet med denne? En husorden Hviler på beboernes fælles beslutning vedtages af afdelingsmødet, jf. LAB 40 Ændres af afdelingsmødet efter initiativ

Læs mere

Spørgsmål 8 Ministeren bedes oplyse, hvad der menes med udtrykket i 6 a forsvarlig og effektiv drift.

Spørgsmål 8 Ministeren bedes oplyse, hvad der menes med udtrykket i 6 a forsvarlig og effektiv drift. Boligudvalget 2008-09 L 208 Spørgsmål 7 Offentligt Boligudvalget Til: Indenrigs- og socialministeren Dato: 4. maj 2009 Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål: L 208 Forslag til

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget:

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget: NOTAT Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 Allerød http://www.alleroed.dk Dato: 24. maj 2017 Hjemmelsgrundlag for støtte til privatskoler halvering af taksterne for privatskolers leje af idrætsfaciliteter.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Den fulde tekst Fremsat den 8. november 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Ændrede fordelingsprincipper

Læs mere

23.10.2012 besigtigede Varde Kommune ejendommen Grønnegade 9 (6870). matr.nr. 1 n, Ølgod By, Ølgod

23.10.2012 besigtigede Varde Kommune ejendommen Grønnegade 9 (6870). matr.nr. 1 n, Ølgod By, Ølgod Varde Kommune Plan og Byg Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 Fax 79947478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 29.04.2013 Lars Aabling Direkte tlf. 7994 7489 Byggesags nr. 12-1057 Dok. nr. Sags nr.

Læs mere

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer 1 Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer Aftaleblanket udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter juni 2014. Denne blanket skal anvendes ved

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

Påbud om enkeltstående vedligeholdelse Duevej Frederiksberg Kommunes j.nr G

Påbud om enkeltstående vedligeholdelse Duevej Frederiksberg Kommunes j.nr G Dato 9. maj 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 17/04334-18 Side 1/5 Påbud om enkeltstående vedligeholdelse Duevej Frederiksberg Kommunes j.nr. 05.02.02-G01-24-16

Læs mere

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter.

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. A 01-09- 2008 Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. De har ved brev af 3. december 2006 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Helårsbeboelse Allerede den oprindelige lejeaftale fra 1948 nævnte helårsbeboere. Kommuneplanen fra 1985 anerkendte, at der i Mozart og Frederikshøj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 Sag 278/2015 (1. afdeling) Pensionskassen for Sygeplejersker (advokat Anne Louise Husen) mod Merete Lelund (advokat Stig Lynghøj Nielsen) I tidligere

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere