Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering:"

Transkript

1 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: S-TOX Reg. Nr.: Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: Fax: Anvendelse: Til behandling af træværk mod skimmelsvampe, træmisfarvende svampe, trænedbrydende svampe og insekter. Udarbejdet af: HRN Oprettet d.: Revideret d.: Sammensætning/Oplysning om indholdsstoffer Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: < 0,5 3-lodo-2-propynyl-butyl-carbamate Xn; R20/22, Xi; R41, N; R < 0,5 Tebuconazol Xn; R22-48/22, N; R51/ < 1,0 Propiconazol Xn; R22-43, N; R50/ < 0,5 Permethrin Xn; R20/22, R43, N; R50/ ca. 90 Naphtha(råolie), hydrogenbehandlet tung Carc2; R45, Xn; R65 1)+2) R-sætningens ordlyd: se pkt. 16 1) Stoffet indeholder <0,1% benzen 2) Stoffet er et organisk opløsningsmiddel 3. Fareidentifikation Farlig ved indånding og indtagelse, kan give lungeskade ved indtagelse. Kan fremkalde kræft. Irriterer huden. Produktet indeholder stoffer der er meget giftigt for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. 4. Førstehjælpsforanstaltninger Indånding: Indtagelse: Bring patienten i frisk luft. Søg læge i tilfælde af langvarigt ubehag. Ved bevidstløshed: Se indtagelse Er tilskadekomne ved bevidsthed gives straks rigeligt med vand eller mælk. Fremkald ikke opkastning. Indtræffer opkastning holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Bevidstløse lejres i aflåst sideleje. Tilkald læge i begge tilfælde. 1

2 Hudkontakt: Forurenet tøj fjernes straks, og forurenet hud vaskes med vand og sæbe. Øjenkontakt: Skyl straks med vand i mindst 15 min. spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge. Forbrænding: - 5. Brandbekæmpelse Egnede slukningsmidler: Ikke egnede slukningsmidler: Særlige farer ved eksponering: Særlige personlige værnemidler: Pulver eller kulsyre Brug ikke vand eller vandstråle, da det spreder branden Undgå indånding af røggasser Brug lufttryksmaske ved kraftig røgudvikling 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld Begræns spredning. Sørg for god udluftning. Anvend sikkerhedsudstyr som angivet under pkt. 8. Undgå forurening af kloak, jord og vandløb. Vær opmærksom på brandfare. Spildet opsamles med tørt sand, jord, granulat eller lignende ikke-brandbart materiale i egnede beholdere med låg. 7. Håndtering og opbevaring Håndtering: Opbevaring: Undgå indånding af dampe og aerosoler og kontakt med huden og øjnene. Advarsel: gennemvædede klude kan være selvantændende. Emballagen opbevares forsvarligt tæt lukket, frostfrit, utilgængeligt for børn og ikke sammen med nærings- og nydelsesmidler, samt foderstoffer. 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler Sørg for ventilation svarende til produktets luftbehov (se pkt. 15). Brug handsker, ved risiko for stænk også ansigtsskærm. Ved utilstrækkelig ventilation anvendes tillige åndedrætsværn med filter A2. Ved sprøjtning og ved påføring indendørs på store flader anvendes luftforsynet helmaske, overtræksdragt, handsker og hætte. Følg i øvrigt Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenummererede produkter og anvisninger i pkt. 15. Grænseværdier: Naptha (råolie), hydrogenbehandlet tung vurderes som Petroleum 180mg 25ppm (At-vejledning nr. C.0.1, oktober 2002) 2

3 9. Fysiske-kemiske egenskaber Udseende: Farveløs/svagt brunlig Lugt: som terpentin Vægtfylde: Ca. 0,8 g/ml Flammepunkt: > 60 ºC Viskositet: Tyndtflydende Eksplosionsgrænser: ca. 0,6 7,0 vol. % Opløselighed: Uopløselig i vand ph: Stabilitet og reaktivitet Produktet er stabilt under normale betingelser. 11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber) Generelt: Ved korrekt brug af de anbefalede personlige værnemidler og ved normal anvendelse udgør produktet ringe sundhedsfare. Hudkontakt: Affedter huden og giver rødme og irritation Øjenkontakt: Stænk i øjnene virker irriterende. Indtagelse: Virker irriterende på slimhinderne i munden og mave/tarmkanalen. Kan give opkastning og diarré. Indånding: Indånding af dampe og sprøjtetåge kan give hovedpine, træthed, kvalme, svimmelhed og ved større koncentrationer bevidstløshed. Risiko for påvirkning af lever og nyrer. Kemisk lungebetændelse kan opstå, hvis produktet kommer i lungerne f.eks. indånding af væskedråber. Langtidsvirkninger: Langvarig og gentagen indånding kan give varige skader på en række organer, Herunder nervesystemet. Symptomer: hukommelses- og koncentrationsbesvær, unormal træthed og irritabilitet. 12. Miljøoplysninger Økotoksicitet: Produktet indeholder Propiconazol og Permethrin, som er meget giftig for organismer, der lever i vand. Mobilitet: Produktet er ikke blandbart med vand og opløsningsmidlet vil derfor fordampe hurtigt. Nedbrydelighed: Produktet indeholder Propiconazol og Permethrin, som kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Akkumulering: Udfra indholdsstoffernes Log K ow anses produktet dermed ikke for at bioakkumulere. 3

4 13. Bortskaffelse Spild og rester skal betragtes som farligt affald. Benyt den kommunale indsamlings- og afhentningsordning. Kemikalieaffaldsgruppe: C. Affaldsfraktion: EAK-kode: Transportoplysninger Produktet er ikke klassificeret som farligt gods. 15. Oplysninger om regulering Faresymbol: Xn, T Farebetegnelse: Giftig, Sundhedsskadeligt. Træbeskyttelsesmiddel nr Omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Indeholder: Propiconazol 0,6 % w/w (4,83 g/l) Tebuconazol 0,2 % w/w ( 1,60 g/l) 3-lodo-2propynyl-butylcarbamat (IPBC) 0,2 % - w/w (1,60 g/l) Permethrin 0,2 % w/w (1,60 g/l) Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung ca. 90 % R-sætninger: Farlig ved indånding og indtagelse (R20/22). Kan give lungeskade ved indtagelse (R65). Kan fremkalde kræft (R45). Irriterer huden (R38). Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53) S-sætninger: Opbevares utilgængeligt for børn (S2) Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendigt; vis etiketten hvis det er muligt (S45) 4

5 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis beholder eller etikette (S46) Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald (S60) Undgå kontakt med huden og øjnene (S24/25). Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og briller/ansigtskærm (36/37/39) Bemærkninger: Må kun anvendes til behandling af træværk mod skimmelsvampe, træmisfarvende svampe, trænedbrydende svampe og insekter. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må kun anvendes til træværk, der ikke kommer i direkte berøring med levnedsmidler og foderstoffer. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. Emballagen må ikke genanvendes. Anvendelsesbegrænsninger: Må ikke bruges af unge under 18 år, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde. Et grundigt kendskab til denne brugsanvisning og til Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenummererede produkter bør være en forudsætning. Arbejdstilsynets regler om arbejdets udførelse og brug af personlige værnemidler skal følges ved anvendelsen, jf. leverandørbrugsanvisningen samt f.eks. informationsmateriale fra Arbejdstilsynet om bekæmpelsesmidler. Vask hænder efter arbejdet. Luftbehov: MAL-kode: 3-3 (1993) MAL-tal: ca. 875 m3/l Grænseværdier: Petroleum 180 mg/m3 (At-anvisning nr , dec. 1996) 16. Andre oplysninger Ordlyd af R-sætninger for indholdsstoffer anført i punkt 2 R22: Farlig ved indtagelse R41: Risiko for alvorlig øjenskade R43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden R45: Kan fremkalde kræft R50: Meget giftig for organismer, der lever i vand R65: Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse R20/22: Farlig ved indånding og ved indtagelse R48/22: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse R50/53: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet 5

Sikkerhedsdatablad. tebuconazol 3-Iodo-2-propynyl-butylcarbamat propiconazol Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung

Sikkerhedsdatablad. tebuconazol 3-Iodo-2-propynyl-butylcarbamat propiconazol Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1299965 Udarbejdelsesdato: 16-11-2005 Revision: 24-09-2008 / TBM Anvendelse: Til behandling af

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 21-03-2013 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: GORI STOP svamp og insekt 22/7

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Thinner Firmanavn International Farvefabrik A/S Lyskaer 9 1th 2730 Herlev Denmark

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1341916 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Opløsningsmiddel til

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 99358 Revideret den: 22-06-2005 / JR Anvendelse: Til limning af plastmateriale. Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Se teknisk datablad. Produktets anvendelse er forbeholdt erhvervsmæssige brugere.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0 Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 075726 Revideret den: 5-0-200 / LW Anvendelse: Lim til sammemklæbning af PVC-rør og -tagrender. Leverandør: enkel Norden

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Sprinklervæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Sprinklervæske Varenr.: 5557 PR-nr.: 1145042 Varetype: Sprinklervæske

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel. Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01 Sikkerhedsdatablad Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 0101 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LPS 2 Fluid Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 07-05-2012 Erstatter: 01-03-2010 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 259 Plejepasta

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 908 0256

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 114 -serie 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 754 -serie 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-07-2012 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Flurethan Gulvmaling PR-nummer:

Læs mere

Side 1. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Industrisilicone PR-nr.: Afventer

Side 1. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Industrisilicone PR-nr.: Afventer 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Industrisilicone PR-nr.: Afventer Anvendelse: Forseglingsmiddel SDS udarbejdet den: 02-04-2009 SDS Version: 1.0 Kontaktperson:

Læs mere

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L L140520 DENM/11L Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr-nr.: 1181983 Udstedelsesdato: Februar 1998 Revisionsdato: 18.06.2008 Firmanavn, adresse

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: fib-tem 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Saltsyre 30-36% PR-nr.: 416058

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Saltsyre 30-36% PR-nr.: 416058 SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: 3036% PRnr.: 416058 Anvendelse: Industrielt formål SDS udarbejdet den: 31012008 SDS Version: 1.0 Kontaktperson:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-12-2014 SDS version: 1.1. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: 2415876

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-12-2014 SDS version: 1.1. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: 2415876 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 15122014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: 2415876 Handelsnavn: Bencon AlSten og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn TRÆOLIE, INDENDØRS Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 249-205-9 28772-56-7 0,01 Bromadiolone

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 249-205-9 28772-56-7 0,01 Bromadiolone 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Tana Mosegrisemajs Reg. Nr.: 179-42 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 267 Køkkenbordsolie

Sikkerhedsdatablad. 267 Køkkenbordsolie Sikkerhedsdatablad Revision: 08-12-2011 Erstatter: 02-09-2011 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 267 Køkkenbordsolie

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sundhedsskadelig. Mulighed for kræftfremkaldende effekt.(r40). Farlig ved indtagelse.(r22).

SIKKERHEDSDATABLAD. Sundhedsskadelig. Mulighed for kræftfremkaldende effekt.(r40). Farlig ved indtagelse.(r22). SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator: Fuchsin Produkt nr.: 831008 PR-nr.: Anvendelse: Undervisning/laboratorieforsøg SDS udarbejdet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder

SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder Cellulosefortynder Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 12.03.2010 Kemikaliets navn Miller Cellulosefortynder

Læs mere