Dato: Udgave: 7 Udarbejdet af: SiG. Titel Dato Udgave nr. S0 Vedligeholdelse af manual S1 Arbejde i laboratorier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dato: 4-1-2007 Udgave: 7 Udarbejdet af: SiG. Titel Dato Udgave nr. S0 Vedligeholdelse af manual 04-01-2007 3. S1 Arbejde i laboratorier 04-01-2007 4"

Transkript

1 Sikkerhedsmanual Oversigt Dato: Udgave: 7 Udarbejdet af: SiG Titel Dato Udgave nr. S0 Vedligeholdelse af manual S1 Arbejde i laboratorier S2 Førstehjælpsudstyr S3 Slukningsmateriel S4 Oplagring S5 Regler for arbejde i det kemiske laboratorium S6 Anmeldelse af biologiske agenser i risikogruppe S7 Regler for arbejde i det biologiske laboratorium S8 Intern transport S9 Fremstilling af produkter S10 Sikkerhedsudstyr og personlige værnemidler S11 Kræftrisikable og visse mutagene stoffer, arbejde med S12 Ethere, arbejde med S13 Arbejde med genteknologi S14 Spild, opsamling af S15 Affald, biologisk S16 Affald, ikke-biologisk S17 Lærerkvalifikationer S18 Kontrol af sikkerhedsudstyr m.m Bilagsoversigt Nr. Titel Dato 1 Sikkerhedsskema Produktdeklaration Ansøgning om brug af kræftrisikable stoffer m.m. til planlagt temaundervisning Ansøgning om brug af kræftrisikable stoffer m.m. til projekter/kursusarbejde Håndtering af kemikalieaffald: Flydende affald Håndtering af kemikalieaffald: Reaktive kemikalier og fast affald Liste over kræftfremkaldende stoffer Liste over færdige fareetiketter Generelle regler for gæster i Side 1 af 35

2 Selandia Sikkerhedsblad S0 Vedligeholdelse af manual Dato: Udgave: 3 Udarbejdet af: SiG På det sidste årlige sikkerhedsmøde i SiG tages sikkerhedsmanualen op til årlig revision. Blade, der er rettet, udleveres til alle ansatte. Det enkelte team er ansvarlig for at den enkelte studerende får udleveret en opdateret sikkerhedsmanual. Studerende og ansatte, der har rettelser, skriver forslag ind i retteeksemplar, der ligger i biblioteket. Alle rettelser, som er afleveret inden 1. november, indgår i den årlige revision. Sikkerhedsgruppen består af: John Jakobsen (sikkerhedsleder) Gitte Frederiksen (sikkerhedsrepræsentant) Lisbeth Møller (sikkerhedsrepræsentant) Side 2 af 35

3 Selandia Sikkerhedsblad S1 Arbejde i laboratorier A. Laborantstuderende B. Andre elever/kursister Dato: Udgave: 4 Udarbejdet af: SiG A. Laborantstuderende 1. Studerende må aldrig arbejde alene i laboratoriet, d.v.s. der skal altid være mindst 2 studerende til stede. 2. Der må ikke være studerende i laboratoriet i frokostpausen, uden det er aftalt med en ansat. 3. Laboratoriearbejde, der udføres uden for planlagte timer, skal aftales med en ansat. 4. For analyser, hvor der stilles krav om risikovurdering, skal denne være afsluttet inden laboratoriearbejdet påbegyndes. B. Andre 1. Der må ikke arbejdes i laboratoriet uden der er en ansat til stede. 2. Til gymnasieklasser forefindes et særskilt regelsæt (bilag 9), der udleveres inden start. Side 3 af 35

4 Selandia Sikkerhedsblad S2 Førstehjælpsudstyr Dato: Udgave: 4 Udarbejdet af: SiG Nødbruser: Er placeret ved udgangsdøre i alle laboratorier og syrerum undtagen i laboratorium 6, hvor nødbruser er placeret ved vask ved vindue (se skilt) og i rum til syrevask, hvor nødbruser er placeret ved vask. Der er ikke nødbrusere i substratkøkken og fotometerrum II. Der er ekstra håndbrusere i kjeldahlrum placeret ved begge vaske. Øjenskylleflasker: Brandtæppe: Er placeret i samtlige laboratorier og birum ved vaske. Øjenskylleflasker er enten placeret i en holder på væggen eller på et grønt markeret felt. Antallet at flasker fremgår af sikkerhedslogbogen, der hører til laboratoriet. Er placeret i laboratorium II, III, IV, V og VI ved udgangsdøre. Åndedrætsværn: Der forefindes gasmasker med tilhørende filtre i Centralpræparationen i skab til højre for indgangsdør. I skabet findes en oversigt over filtertyper og hvad de beskytter i mod. Førstehjælpskasse: Findes i glasburet i laboratorierne II, III, IV og VI, substratkøkken og CP. Telefonnummer til TAXA: Telefonnummer til Falck: når behandling under transport er nødvendig. Telefonnummer ved alarm: Telefoner er placeret i CP, på alle lærerkontorerne og i skolens information. Side 4 af 35

5 Selandia Sikkerhedsblad S3 Slukningsmateriel A. Stueplan B. 1. Sal C. Laboratorier Dato: Udgave:2 Udarbejdet af: SiG Slukningsmateriel: A. Stueplan På laborantgangen ved branddør findes håndsprøjte. For enden af laborantgangen til venstre for nødudgangen findes et slangeskab. På laborantgangen ved el-skab (ved kopimaskinen) findes en kulsyreslukker. B. 1. Sal På 1. sal for enden af gangen til venstre for nødudgangen findes et slangeskab. C. Laboratorier I laboratorier er der ved udgangsdøre placeret brandslukkere enten kulsyreslukker og/eller pulverslukker. Side 5 af 35

6 Selandia Sikkerhedsblad S4 Oplagring A. Gasflasker B. Væsker C. Faste stoffer D. Decentral oplagring Dato: Udgave:3 Udarbejdet af: SiG Henvisning: For enkeltstoffer henvises til s kemikalieoversigt på fællesdrev. A. Gasflasker: Opbevares i udendørs flaskecentral. B. Væsker: Brand- og eksplosionsfarlige væsker undtaget indikatoropløsninger opbevares i bomben. Alle andre væsker opbevares i Syrerum depot II, eller i skab ved bagudgang. C. Faste stoffer: Brand- og eksplosionsfarlige stoffer opbevares i bomben. Organiske stoffer og produkter, der ikke er brand-og eksplosionsfarlige, opbevares i Kemikalierum organisk depot IV. Uorganiske stoffer opbevares i Kemikalierum uorganisk depot III. Giftige stoffer opbevares i giftskab. D. Decentral oplagring: I de enkelte hovedlaboratorier og gangskabe findes et mindre lager af kemikalier og reagenser, der er relevante. Side 6 af 35

7 Selandia Sikkerhedsblad S5 Regler for arbejde i det kemiske laboratorium A. Generel adfærd B. Personlig hygiejne C. Laboratoriet D. Arbejdsrutiner E. Spild og affald Dato: Udgave: 5 Udarbejdet af: SiG Baggrund: Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) med senere ændringer. A. Generel adfærd B. Personlig hygiejne Løb aldrig på gange eller i laboratoriet og undgå støj Tasker og overtøj må ikke findes i laboratoriet Orienter dig om det som din nabo arbejder med Der skal holdes ryddeligt og ordentligt i laboratoriet. (Se ophængt oprydningsplan i laboratoriet). Der må ikke høres musik i laboratoriet Der skal anvendes lukket kittel Mad- og drikkevarer, tobak og kosmetik må ikke medbringes i laboratoriet Hænderne bør vaskes før arbejdets begyndelse, efter forurening, inden pauser og efter arbejdets ophør. Brug alm. håndsæbe Langt hår (over skulderlængde) skal være bundet op Brug fornuftigt fodtøj C. Laboratoriet Der skal være ryddeligt i laboratoriet og der bør ikke opbevares uvedkommende materialer. Side 7 af 35

8 D. Arbejdsrutiner Sikkerhedsblad S5 E. Spild og affald Alle farlige stoffer og produkter må kun anvendes til - arbejde som er beskrevet i forskrifter - tema-, kursus- eller projektarbejde der er aftalt med en ansvarlig underviser Ved arbejde med mærkningspligtige stoffer, som ikke tidligere har været anvendt af den studerende, udfyldes et sikkerhedsskema. (Bilag 1). Dette aftales med teamlærer. Ved fremstilling af produkter udfyldes en produktdeklaration (Bilag 2) Ved arbejde med kræftrisikable stoffer henvises til Kræftrisikable stoffer, arbejde med (S 11) Ved arbejde med ethere henvises til Ethere, arbejde med (S12) Alle arbejdsvejledninger bør foreligge skriftligt. Læs brugsanvisningen før et nyt kemikalie tages i brug. Arbejde må ikke påbegyndes før der er taget stilling til brug af sikkerhedsudstyr og personlige værnemidler. Arbejdet skal udføres, så aerosoldannelse begrænses mest muligt. Aerosoler dannes overalt, hvor væskeoverflader brydes, -undgå stænk og spild. Mundpipettering må ikke finde sted. Ved vakuum-filtrering skal det kontrolleres at - der er tilstrækkeligt vand i pumpen - der ikke er revner i sugekolben - der anvendes så mange gummipakninger, så det sikres at glasfiltre ikke kan suges ned i kolben. Saml altid tabt glas op fra gulv og borde. Tænk på rengøringspersonalet. Kun intakte elektriske installationer må anvendes. Fejl meddeles i CP. Flasker med ætsende indhold må ikke placeres over hovedhøjde Beskadigede etiketter skal udskiftes. Kontakt CP. Bortskaffelse af affald: Se Affald, ikke-biologisk (S 16) Side 8 af 35

9 Selandia Sikkerhedsblad S6 Anmeldelse af biologiske agenser i risikogruppe 2 A. Pligt til anmeldelse B. Benyttede gruppe 2 agenser i laborantafdelingen Dato: Udgave: 3 Udarbejdet af: SiG Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 864 af 10. november 1993 om biologiske agenser og arbejdsmiljø med ændringer. At-vejledning D2.6: Biologiske agenser. A. Pligt til anmeldelse til Arbejdstilsynet Hvad skal anmeldes: Biologiske agenser i risikogruppe 2, 3 og 4. Hvornår skal anmeldes: 30 dage før arbejdet påbegyndes. Gruppe 2: Der skal kun genanmeldes ved væsentlige ændringer af procedurer eller processer af betydning for sikkerhed og sundhed. Anmeldelsen skrives af ansvalig lærer og underskrives af afdelingens sikkerhedsleder. B. Benyttede gruppe 2 agenser i laborantafdelingen Salmonella typhimurium Klebsiella pneumoniae Staphylococcus aureus Proteus vulgaris Proteus mirabilis Streptococcus faecalis Pseudomonas aeroginosa Clostridium perfringens Side 9 af 35

10 Selandia Sikkerhedsblad S7 Regler for arbejde i det mikrobiologiske laboratorium A. Personlig hygiejne B. Laboratoriet C. Arbejdsrutiner D. Risikogruppe 2 (Salmonella), supplerende regler E. Spild og affald Dato: Udgave: 6 Udarbejdet af: SiG Baggrund: Arbejdstilsynets bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø nr. 864 af 10. november 1993 med ændringer. Der må kun arbejdes med mikroorganismer fra risikogruppe 1 og 2. A. Personlig hygiejne Der skal anvendes lukket kittel. Mad- og drikkevarer, tobak og kosmetik må ikke medbringes i laboratoriet. Hænderne bør vaskes før arbejdets begyndelse, efter forurening, inden pauser og efter arbejdets ophør. Brug alm. håndsæbe eller 70 % ethanol. Langt hår (over skulderlængde) skal være bundet op B. Laboratoriet Uvedkommendes adgang til laboratoriet bør begrænses. Trafik på kryds og tværs i laboratoriet bør undgås. Der skal være ryddeligt i laboratoriet og der bør ikke opbevares uvedkommende materialer. På borde med inficeret materiale må der ikke forefindes vejledninger, arbejdsbøger m.m. Arbejdspladser i laboratoriet desinficeres dagligt ved aftørring med 70 % hospitalssprit før og efter arbejdet. Side 10 af 35

11 Sikkerhedsblad S 7 C. Arbejdsrutiner Alle arbejdsvejledninger bør foreligge skriftligt. Det samme gælder sikkerhedsforskrifter. Desuden skal der foreligge brugsanvisninger for de anvendte kemiske stoffer. Arbejdet skal udføres, så aerosoldannelse begrænses mest muligt. Aerosoler dannes overalt, hvor væskeoverflader brydes, -undgå stænk og spild. -undgå at føre øjepodenålen hurtigt ind i gasflammen. Lad først væsken fordampe fra podenålen ved siden af flammen, derefter glødes nålen, så bakterierne dræbes. -undlad at blæse sidste dråbe ud af pipetten; udblæsning bør, hvor det er muligt, foregå under en væskeoverflade (undgå bobling). Hvis aerosoldannelse ikke kan undgås, bør arbejdet (f.eks. homogenisering, dekantering af kulturer, tømning af rør og fortynding) foregå i en LAF-bænk. Benyt stinkskab ved afvejning af pulver i forbindelse med substratfremstilling. Mundpipettering må ikke finde sted. Pipetter forsynes med vat i toppen for at undgå opsugning i sugebold. Saml altid tabt glas op fra gulv og borde. Tænk på rengøringspersonalet. Bunsenbrændere skal stå på vågeblus, når de ikke bruges, og slukkes helt, når arbejdet er slut. Ved brug af centrifuger skal instruks følges. Ved brug af autoklaver skal instrukser følges D. Risikogruppe 2 (Salmonella), supplerende regler Arbejde med Salmonella må kun foregå i særligt afmærkede områder. Der opsættes advarselstrekant med biologisk fare Arbejdet foregår på stålbord i laboratoriet eller i stinkskab med stålbord eller kakler. Alt salmonellaholdigt affald opsamles særskilt og autoklaveres før bortskaffelse. Side 11 af 35

12 Side 12 af 35

13 Sikkerhedsblad S 7 E. Spild og affald Bakteriespild tørres op med papir, der smides i affaldssæk med sort plastindlægssæk, og området desinficeres med 70 % hospitalssprit. Desinfektion af udstyr og bortskaffelse af affald: Se Biologisk affald. Side 13 af 35

14 Selandia Sikkerhedsblad S8 Intern transport Dato: Udgave: 2 Udarbejdet af: SiG Transport af farlige stoffer og produkter skal foregå på sikker og farefri måde. Ved transport udendørs kan farlige stoffer og produkter transporteres i spande. Ved transport indedørs kan farlige stoffer og produkter transporteres i spande eller på rullebord. Transport af store dunke (20 L) anvendes rullebord/rulleplade/sækkevogn. Side 14 af 35

15 Selandia Sikkerhedsblad S9 Fremstilling af produkter A. Produktdeklaration B. Fareetiket C. Etiket D. Kræftrisikable stoffer E. Synteseprodukter F. Valg af emballage og opbevaring G. Håndtering af hyldevarer (kemikalier og stamopløsninger) Dato: Udgave: 5 Udarbejdet af: SiG Baggrund: Bekendtgørelse af listen over farlige stoffer. Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. A. Produktdeklaration. (Bilag 2) B. Fareetiket. (Bilag 8) Ved fremstilling af produkter skal der udfyldes en produktdeklaration. Ved produkter,der skal klassificeres udfyldes også et sikkerhedsskema. Skal produktet klassificeres, skal det forsynes med en fareetiket, der indeholder følgende: 1. Ved egen produktion anføres det reagensnavn, der er angivet i forskriften på etiketten. Desuden skal indholdsstoffer, der bidrager til produktets klassificering, anføres samt deres koncentration i w/w%. 2. Stoffets eller produktets mærkning med - farebetegnelser - faresymboler, - R-sætninger (fuld tekst) og - S-sætninger (fuld tekst). 3. Evt. henvisning til forskrift 4. Selandia, 5. Batch-nummer (jvf. Produktdeklaration s.18) Side 15 af 35

16 C. Etiket Sikkerhedsblad S9 Skal produktet ikke klassificeres, skal det forsynes med en etiket, der indeholder følgende: 1. Ved egen produktion anføres det produktnavn, der er angivet i forskriften på etikketten. 2. Evt. henvisning til forskrift 3. Selandia, 4. Batch-nummer ( (jvf. Produktdeklaration bilag 2) Der findes fortrykte etiketter i laboratorierne. D. Kræftrisikable stoffer Navnene på kræftrisikable stoffer skal skrives på etiketten, hvis der er 0,1 % eller mere af stoffet i produktet. E. Synteseprodukter Ved syntesearbejde skal stofferne mærkes i overensstemmelse med de ovenfor anførte regler. Er stofferne ikke optaget på listen over farlige stoffer skal stofferne mærkes som angivet i brugsanvisningen. Er der ingen brugsanvisning vurderes produktet sikkerhedsmæssigt f.eks. v.hj.a. SAX eller chemfinder.com og mærkes udfra denne vurdering. F. Valg af emballage og opbevaring (egen fremstilling) Organiske opløsningsmidler må kun omhældes i glasemballage med tætsluttende låg. Til uorganiske opløsninger kan anvendes plast eller glas. Til vandige opløsninger af organiske stoffer må kun anvendes glasemballage. Til opbevaring af opløsninger må kun anvendes flasker med skruelåg. G. Håndtering af hyldevarer (kemikalier og stamopløsninger) Kemikalier: Ved afvejning af kemikalier må overskud kommes tilbage i originalbeholder under forudsætning af, at der er brugt ren vejeske. Stam- og kontrolopløsninger: Der må ikke afpipetteres direkte fra stamopløsninger. Ved afpipettering kommes en passende mængde stamopløsning i et bægerglas og der afpipetteres herfra. Side 16 af 35

17 Side 17 af 35

18 Selandia Sikkerhedsblad S10 Sikkerhedsudstyr og personlige værnemidler A. Brug af stinkskabe B. Personlige værnemidler Dato: Udgave: 5 Udarbejdet af: SiG A. Brug af stinkskabe I følgende situationer skal stinkskabe benyttes: - ved risiko for stænk/stødkogning af ætsende stoffer og produkter - ved arbejde med stoffer og produkter, der let fordamper f.eks. organiske opløsningsmidler - ved arbejde hvor der dannes gasser eller røgformige affaldsprodukter - ved inddampning - ved tørreprocesser f.eks. kromatografi - ved synteser - arbejde med støvende produkter - ved arbejde med meget giftige, giftige og kræft-risikable stoffer - ved vakuumarbejde, hvor det er teknisk muligt Syrebade opbevares i stinkskabe i rum til syrevask Korrekt brug af stinkskabe: Lågen bør altid være så langt nede som muligt, d.v.s. når stinkskabet ikke bruges bør lågen være trukket helt ned og når det anvendes bør lågen ikke være højere end markering af arbejdsåbning angiver. Når et stinkskab ikke er i brug skal udsugningen være slukket. Stinkskabe i Laboratorium 6 og 7 er flowstyrede og giver derfor øgede trækgener jo højere lågen er trukket op. Når der ikke arbejdes i disse skabe skal lågen være trukket helt ned. B. Personlige værnemidler Kittel: Ved alt laboratoriearbejde skal som værnemiddel benyttes en lukket gennemknappet kittel af bomuld, bomuld/polyester eller et andet materiale der er mindre brandbart end de anførte materialer. Kursister kan bruge engangskittel/plastforklæde. Valg af briller og ansigtsværn: Der benyttes sikkerhedsbriller ved - arbejde med ætsende stoffer og produkter Side 18 af 35

19 - risiko for stænk og stødkogning Side 19 af 35

20 Sikkerhedsblad S10 - synteser - glasarbejde - arbejde med lokalirriterende stoffer ved risiko for stænk Der anvendes ansigtsværn ved arbejde hvor der er en særlig risiko f.eks. ved gerberering Gummiforklæde: Anvendes ved fedtbestemmelse efter Gerbers metode Støvmaske P2: Anvendes ved støvende arbejde. Handsker: Man må kun bære handsker ved direkte arbejde med stofferne. Hvis der kun er risiko for kontakt med stoffet på en hånd, bør man kun have handske på denne, således at den anden hånd kan friholdes til berøring af udstyr. Ved direkte hudkontakt med stoffer og produkter skal der arbejdes med handske(r). Ved risiko for hudkontakt afhænger det af stoffernes farlighed om handske(r) skal anvendes: Ved arbejde med kræftrisikable, mutagene og reproduktionstoksiske stoffer skal handske(r) benyttes. Ved arbejde med organiske opløsningsmidler mærket H i At`s grænseværdiliste skal handske(r) benyttes. Ved arbejde med stoffer, der er klassificeret sensibiliserende med R 43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden, skal handske(r) benyttes. Valg af handskemateriale: Til syrebade bruges langskaftede nitrilhandske(r) (flergangs). Til alt andet arbejde anvendes kun engangshandske(r) eller udskiftningshandske(r) (4H). Ved spild på engangshandsker kasseres de og nye tages på. Til arbejde med salte, syrer og baser anvendes en handske af PVC (vinyl) eller nitril. Til arbejde med organiske opløsningsmidler anvendes normalt nitrilhandske. Handskens egnethed kan ses i nedenstående opslagsværker. Arbejdes der med stoffer optaget på liste over kræftrisikable stoffer vurderes nitrilhandskens egnethed. Er nitrilhandsken mindre Side 20 af 35

21 Sikkerhedsblad S10 egnet anvendes 4H-handske. Scanglover Kemikalieguide Vejledende gennembrudstider for kemikalier. Snabvallsliste: Guide för val af kemskyddsmaterial Handsker? Af Ulla Lund Christensen IA/DTI Ovenstående materiale findes i opslagsrummet. PVC-Engangshandsker findes i laboratoriet. Nitrilhandsker er i depot 3. 4H-handsker og langskaftede nitrilhandsker findes i Centralpræparationen. Side 21 af 35

22 Selandia Sikkerhedsblad S11 Kræftrisikable og visse mutagene stoffer, arbejde med A. Anvendelse at kræftrisikable stoffer m.m. i temaundervisning. B. Anvendelse af kræftrisikable stoffer m.m. i kursusarbejder og projekter. C. Ansattes arbejde med kræftrisikable stoffer m.m.. D. Registrering af kræftrisikable stoffer m.m. i afdelingen E. Substitution Dato: Udgave: 3 Udarbejdet af: SiG Baggrund: Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer Arbejdstilsynets grænseværdiliste At-vejledning C Der må kun arbejdes med kræftrisikable stoffer og mutagene stoffer klassificeret i mut1 og mut2, som er godkendt af SiG. (jvf. bilag 1 i bekendtgørelsen). A. Anvendelse at kræftrisikable stoffer m.m. i temaundervisning. Planlægges det at anvende kræftrisikable stoffer m.m. i temaundervisning søger den ansvarlige lærer inden temastart om godkendelse i SiG. (bilag 3) B. Anvendelse af kræftrisikable stoffer m.m. i kursusarbejder og projekter. Hvis en studerende ønsker at anvende et kræftrisikabelt stof m.m., skal den studerende først søge lærer og dernæst SiG om godkendelse. (bilag 4). Kursusarbejdet/projektet må ikke starte før godkendelse foreligger (max. behandlingstid 1 uge). C. Ansattes arbejde med kræftrisikable stoffer m.m.. Hvis en ansat ønsker at anvende et kræftrisikabelt stof m.m., søger den ansatte SiG om godkendelse. (bilag 4). Arbejdet må ikke starte før godkendelse foreligger (max. behandlingstid 1 uge). D. Registrering af kræftrisikable stoffer m.m. i afdelingen SiG udarbejder en ajourført liste over kræftrisikable stoffer m.m., der anvendes regelmæssigt i afdelingen. Listen ajourføres løbende i forbindelse med ny lovgivning og nye ansøgninger. Side 22 af 35

23 Sikkerhedsblad S11 E. Substitution. Alle har pligt til at overveje substitution af kræftrisikable stoffer m.m. med stoffer der er mindre farlige, hvor det er muligt. Til brug ved substitution af kræftrisikable stoffer m.m. der kun bruges som opløsningsmidler anvendes Liste over opløselighedsparametre i Handsker? Af Ulla Lund Christensen IA/DTI 1983 eller tilsvarende. Side 23 af 35

24 Selandia Sikkerhedsblad S12 Ethere, arbejde med Dato: Udgave: 4 Udarbejdet af: SiG Ethere må kun anvendes i etherrum dog undtaget inddampning i rotationsfordamper. Brudte flasker skal anvendes, før der tages hul på nye. Inden arbejde med diethylether påbegyndes, skal det kontrolleres at den er peroxidfri. Kontrol foretages med peroxidsticks Merck Peroxid - Test, der findes i køleskab i CP. Er der peroxider i kontaktes lærer/tekniker. Udstyr som anvendes i etherrummet skal være eksplosionssikret. Sørg altid for at der er vand i vandlåsen i gulvet, at døren er lukket og ventilationen er tændt. Brug af ether til projekter/kursusarbejde skal det godkendes af lærerteam. Alle opstillinger skal godkendes inden anvendelse. Ved uheld skal alle udsug tændes. Alle forlader lokalet og der tilkaldes en ansat. Alt udstyr, der har været brugt i etherrummet tømmes for diethylether i affaldsbeholder til etheraffald. Herefter skylles udstyret i så lidt denatureret ethanol som muligt og væsken hældes i affaldsbeholderen. Skyl derefter med vand. Kun udstyr som ikke lugter af diethylether må bringes ud af etherlaboratoriet. Udstyr kan evt. sættes til afdampning natten over. Efter tømning af etheraffald hældes 50 ml FeSO 4 -opl (10%) i den tomme flaske. Side 24 af 35

25 Selandia Sikkerhedsblad S13 Arbejde med genteknologi A. Ansøgning om arbejde med genteknologisk materiale B. Regler for arbejde med genteknologisk materiale C. Oversigt over godkendte forsøg Dato: Udgave: 4 Udarbejdet af: SiG Baggrund: Arbejdsministeriets Bekendtgørelse nr. 642 af 28. juni 2001 om genteknologi og arbejdsmiljø. A. Ansøgning om arbejde med genetisk modificerede organismer (GMO) Arbejde med genetisk modificerede organismer kan udføres uden for klassificerede laboratorier. Det kræver at der søges om godkendelse hos direktøren for Arbejdstilsynet. Ansøgning: Brug ansøgningsskema Anmeldelse af genteknologiske forskningsprojekter fra Arbejdstilsynet. Vejledning fremgår af skemaet. Ansøgningen skal være hos Arbejdstilsynet senest 45 dage før arbejdet starter, og man må ikke påbegynde arbejdet før der foreligger en godkendelse. I følge direktoratet bør ansøgning indsendes en gang årligt. B. Skærpede regler for arbejde med GMO Se bilag 1 C. Oversigt over godkendte forsøg (jvf. Eksperimentel genteknologi af. H. Agesen m.fl., Nucleus 1991) Plasmidoprensning Forsøg C E. coli K 12 DH5alpha. Transformation Forsøg I puc 19 til E. coli K 12 DH5alpha uden plasmid. Beta-lactamase Forsøg M+N Kontrol om transformation er lykkedes. Ligeringsforsøg efter vejledning fra Slagteriskolen i Roskilde. Skæring med restriktionsenzymer. Lambda-DNA skæres med EcoRI og Hind III Side 25 af 35

26 Selandia Sikkerhedsblad S13 Bilag 1 Skærpede regler for arbejde med genetisk modificerede mikroorganismer (GMO) 0. Henvisning A. Regulering af forsøg B. Generelle regler C. Krav til laboratoriet D. Affald E. Lærerkvalifikationer Dato: Udgave: Nr. 4 Udarbejdet af: SiG Lovgrundlag: Arbejdstilsynets bekendtgørelse om genteknologi og arbejdsmiljø nr.642 af 28. juni O. Henvisning Der henvises til de Regler for arbejde i det biologiske laboratorium, som alle er gældende ved arbejde med GMO. A. Regulering af forsøg Der må kun udføres laboratorieforsøg med genetisk modificerede organismer, som er godkendt af den ansvarlige lærer og som Arbejdstilsynet har godkendt. B. Generelle regler Der er kun adgang for personer, der har ærinde i laboratoriet. Der skal bæres kittel i laboratoriet. Så længe arbejdet foregår, skal kitlen forblive i laboratoriet. Kontaminerede kitler skal kogevaskes (95 C). C. Krav til laboratoriet Arbejdspladsen i laboratoriet skal afdækkes med papir. Kontamineret afdækning skal autoklaveres efter brug. Der skal findes desinfektionsmiddel i laboratoriet: 70 % hospitalssprit. Skiltning: På indgangsdøre opsættes advarselsskilte genteknologisk arbejde. Denne side med de skærpede regler skal hænges op på indgangsdøre. D. Affald GMO-affald skal inaktiveres/destrueres ved autoklavering inden det bortkastes (se Biologisk Affald ). Affaldet skal være indesluttet i autoklaveposer ved transport til autoklaver. Udstyr desinficeres inden rengøring (se Biologisk Affald ). E. Lærerkvalifikationer (se S17) Side 26 af 35

27 Selandia Sikkerhedsblad S14 Spild, opsamling af A. Kemikalier B. Glasskår Dato: Udgave: 3 Udarbejdet af: SiG A. Kemikalier. Organiske opløsningsmidler: Der anvendes vermikulit, der findes i bomben og i Laboratorium 3. Affaldet kommes i spand mærket organisk affald og placeres i bomben. Syrer og baser: Afvaskes med rigelige mængder vand og skylles i kloak. Spild af faste stoffer: Stoffer, der ikke er mærkningspligtige, kommes i vasken og der skylles efter med vand. Stoffer, der er mærkningspligtige, kommes i relevant affaldsbeholder, mærket med indhold og affaldsgruppe (spørg evt. en ansat). Kviksølv: Der anvendes Mercurosorb, der er placeret i uorganisk kemikalierum, til at absorbere det spildte. Til Affaldet anvendes speciel opsamlingsbeholder, der findes i Mercurosorb B. Glasskår Store glasskår samles op og kommes i beholder til glasaffald i laboratoriet. Små glassplinter kan fjernes med fugtigt vandsugende vat på kost og vattet kommes i skraldespand. Side 27 af 35

28 Selandia Sikkerhedsblad S15 Biologisk affald: A. Humant materiale B. Inficerede petriskåle C. Inficeret engangsmateriale D. Inficeret glasudstyr, E. Skalpeller og kanyler F. Inficerede objektglas G. DNA-inficeret materiale Dato: Udgave: 5 Udarbejdet af: SiG A. Humant materiale og serum autoklaveres. Det autoklaverede hældes i vasken. B. Inficerede petriskåle: a. Ved indhold af Salmonella eller genmodificeret organisme (GMO) tapes skålene hvorefter de kommer i pose til autoklavering. Poserne autoklaveres. Efter autoklavering kommes de i affaldssæk til biologisk affald (renovationssæk foret med sort plastpose). b. Alle andre bakterier, skimmel og gær tapes til og kommes i affaldssæk til biologisk affald (renovationssæk foret med sort plastpose). Renovationssækkene bindes forsvarligt og køres til destruktion på forbrændingen. C. Inficerede engangsmateriale som f.eks. rør, engangspipetter af plast og tips fra mikropipetter: Glas autoklaveres hvorefter flydende affald hældes i vasken og glasset opsamles i container mærket glasaffald, der er desinficeret. Er det flydende affald meget klumpet hældes det direkte i kloakrist ved flaskecentralen. Plast: Tips fra genteknologi, kuvetter og inficerede engangspipetter opsamles i autoklaveposer og autoklaveres hvorefter posen kommes i affaldssæk til biologisk affald. Side 28 af 35

29 Sikkerhedsblad S15 D. Inficeret glasudstyr, f.eks. stangpipetter, pasteurpipetter, centrifugeglas og kolber/flasker: a. Pipetter kommes i 1 % Rodalonvand i mindst 20 min. hvorefter de stilles til pipettevask (stangpipetter) eller opsamles i containere mærket glasaffald, der er desinficeret (pasteurpipetter). b. Kolber, flasker og centrigugeglas autoklaveres hvorefter et eventuelt indhold hældes i vasken. Glasudstyret sættes til opvask. E. Skalpeller og kanyler opsamles i gule kanylebokse i laboratoriet. Fulde kanyleboksene afleveres i CP. Kanylbokse afleveres på genbrugsstation. F. Inficerede objektglas opsamles i henkogningsglas mærket til brugte objektglas Fyldte glas autoklaveres. Objektglas kommes derefter i container mærket glasaffald, der er desinficeret. G. DNA-inficeret materiale Elektroforesebuffer hældes i vasken. Dækpapir til arbejdssted samt handsker bortskaffes i affaldssæk til biologisk affald. Side 29 af 35

30 Selandia Sikkerhedsblad S16 Affald, ikke biologisk A. Kemikalieaffald B. Batterier C. Metal og andet ikke brændbart materiale D. Tomme emballager Dato: Udgave: 5 Udarbejdet af: SiG A. Kemikalieaffald Reaktivt affald skal neutraliseres som anført i vedlagte bilag 6 mærket reaktivt affald. Flydende affald skal opsamles som anført i vedlagte bilag 5 mærket Håndtering af kemikalieaffald i. Fast affald skal opsamles som anført i vedlagte bilag 6 mærket Håndtering af kemikalieaffald i. B. Batterier Brugte batterier kommes i en beholder til opsamling af brugte batterier. Denne er placeret i CP C. Metal og andet ikke brændbart materiale D. Tomme emballager Metal og andet ikke brændbart materiale kommes i container ved baggang ved CP. Fra kemikalier, der ikke er mærkningspligtige: Plast: I skraldespanden. Farvet glas: I glascontainer mærket farvet glas ved CP. Klart glas: I glascontainer mærket klart glas ved CP. Fra syrer og baser: Emballagen skylles med vand: Plast: I skraldespanden. Farvet glas: I glascontainer mærket farvet glas ved CP. Klart glas: I glascontainer mærket klart glas ved CP. Anden emballage afleveres i CP. Porcelænsskår kommes i container mærket Porcelæn. Alt glasaffald i containere behandles af pedeltjenesten. Side 30 af 35

31 Side 31 af 35

32 Selandia Sikkerhedsblad S17 Lærerkvalifikationer A. Generelt B. Genetisk modificerede organismer C. Radioaktive kilder Dato: Udgave: 1 Udarbejdet af: SiG A. Generelt Forsøg må kun forestås af lærere, der gennem deres uddannelse eller efteruddannelse har erhvervet sig de nødvendige sikkerhedsmæssige kvalifikationer. B. Genetisk modificerede organismer Forsøgene må kun forestås af lærere, der gennem deres uddannelse eller efteruddannelse har erhvervet sig den nødvendige mikrobiologiske baggrund. Afdelingen fører registrer over lærere med kvalifikationer der i henhold til Anmeldelse af genteknologiske forskningsprojekter. C. Radioaktive kilder Forsøg må kun forestås af lærere, der har erhvervet et certifikat til arbejde med radioaktive kilder eller af lærere, som har fået instruktion af certificeret personale. Side 32 af 35

33 Selandia Sikkerhedsblad S18 Kontrol af sikkerhedsudstyr m.m. Jvf. Logbog for sikkerhedsudstyr i Lab 2, 3 og 4/5 A. Øjenskylleflasker B. Nødbrusere C. Brandtæpper D. Brandslukkere E. Brandspand F. Vandlåse i birum G. Stinkskabsalarmer H. Førstehjælpskasse I. Handsker J. Kaffetimer K. Dokumentation Dato: Udgave: 2 Udarbejdet af: SiG Ved hvert semesterskift, skal de studerende kontrollere nedenstående: A. Øjenskylleflasker B. Nødbrusere Kontrol vedrører de flasker, der er nævnt i bilag S18.1 Udløbsdato på øjenskylleflasker kontrolleres. Det kontrolleres at der ikke er sket brud på flasker. Det kontrolleres at øjenskylleflaskerne er placeret på det dertil afmærkede område ved vaskene eller i øjenskyllestation. Kontrol vedrører de nødbrusere, der er nævnt i bilag S18.2 Nødbrusere placeret ved udgangsdøre: Ved træk i håndtaget kontrolleres det at nødbruserne virker. Ved eftersyn kontrolleres at bruserne ikke er kalket til. Nødbrusere placeret ved håndvaske: Det kontrolleres at nødbruserne virker ved at åbne for dem. Ved eftersyn kontrolleres at bruserne ikke er kalket til. Alle nødbrusere: Side 33 af 35

34 Er nogle af bruserne utætte efter kontrol, meddeles dette til CP. C. Brandtæpper Sikkerhedsblad S18 D. Brandslukkere E. Brandspand Kontrol vedrører de brandtæpper, der er nævnt i bilag S18.3 Det kontrolleres at brandtæppe er tilstede. Kontrol vedrører de brandslukkere, der er nævnt i bilag S18.4 Det kontrolleres at brandslukkere er tilstede. Kontrol vedrører de brandspande, der er nævnt i bilag S18.4 Det kontrolleres at brandspande er til stede og at brandspanden er fyldt med vand. F. Vandlåse i birum Kontrol vedrører de vandlåse ved nødbrusere, der er nævnt i bilag S18.5 Vandlåsene efterfyldes med ½ L vand. G. Stinkskabsalarmer Kontrol vedrører de stinkskabe, der er nævnt i bilag S18.6 Stinkskabsalarmer skal lyse grønt, når stinkslabslåben er ved afmærket arbejdshøjde. Når lågen trækkes hurtigt op skal rød lampe tænde og auditiv alarm skal starte. H. Førstehjælpskasse I. Handsker J. Kaffetimer Kontrol vedrører de førstehjælpskasser, der er nævnt i bilag S18.7 Førstehjælpskassens indhold kontrolleres. Mangler der plaster, forbindsstoffer m.m. suppleres op. Kontakt CP. Kontrol vedrører de handsker, der er i rum til syrevask Bilag 18.8 I rum til syrevask skiftes alle handsker ved semesterskift. Der skal ligge 1 par S, 2 M, 2 L og 1XL. Kontrol vedrører kaffetimer i eget klasselokale Kaffemaskiner m.m. skal være forsynet med kaffetimer K. Dokumentation Side 34 af 35

35 Dokumentation: Logbog mærket Sikkerhedsudstyr m.m. Laboratorium nr. udfyldes. Side 35 af 35

INTRODUKTION TIL NYANSATTE

INTRODUKTION TIL NYANSATTE RIGSHOSPITALET VELKOMMEN TIL XPU/ BARTHOLIN INSTITUTTET INTRODUKTION TIL NYANSATTE - praktiske forhold & sikkerhed GMO-REGLER GMO-reglerne, der gælder på XPU/Bartholin, skal læses igennem før arbejdet

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Introduktion til nye medarbejdere

Introduktion til nye medarbejdere Introduktion til nye medarbejdere Arbejdsmiljøgrupperne August Krogh Bygningen 2008 Sikkerhedsregler for August Krogh Bygningen NØDUDGANGE FLUGTVEJE Stuen ved informationen. Stuen ved gartnerlokalerne.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 609925 Revideret den: 12-03-2003 / GPS Anvendelse: Spartelmasse på pulverform. Leverandør: Friedberg A/S Kinch alle

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Bortskaffelse af almindeligt affald i. i August Krogh Bygningen (AKB).

Bortskaffelse af almindeligt affald i. i August Krogh Bygningen (AKB). Bortskaffelse af almindeligt affald i August Krogh Bygningen (AKB) fælles regler for Institut for Idræt/AHF og Biologisk Institut Side 1 af 9 Disse regler er senest revideret i december 2009. Reglerne

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 15-12-2005 / EK Anvendelse: Flydende maskinopvask. Leverandør: Saniva Vaskerimaskiner

Læs mere

Hvad er klinisk risikoaffald?

Hvad er klinisk risikoaffald? Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning for klinisk

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: MST Reg. nr. 17-2. Revision: 08-07-2008 / ABB Anvendelse: Behandling af træværk mod svampe- og

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse: 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 472383 Anvendelse: Fliseklæber. Anvendes til opsætning af klinker og fliser. Produktet opblandes med vand og påføres

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

De fremstillede transformerede kloner kan eventuel analyseres som beskrevet i punkt C.

De fremstillede transformerede kloner kan eventuel analyseres som beskrevet i punkt C. 11. juni UVM sags nr. 166.471.021 AT jnr. 20050002257 Aftale mellem Undervisningsministeriet og Arbejdstilsynet om retningslinjer for godkendte forsøg med genteknologi i henhold til Bekendtgørelse om genteknologi

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 07009 / ABB Erstatter den: 0706007 Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 LIP FUGEMASSE, FLISEKLÆBER, LIMMØRTEL OG LIP 300 PR-nr. LIP 300 VÆGSPARTELMASSE

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden

klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden 2 hvorfor skal klinisk risikoaffald indsamles? 3 Hvem er omfattet? 4 Hvad er klinisk risikoaffald?

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

SIKKERT ARBEJDSMILJØ. ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik Aarhus Universitet

SIKKERT ARBEJDSMILJØ. ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik Aarhus Universitet SIKKERT 1 ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik Aarhus Universitet APRIL 2015 1 Arbejdsmiljøorganisationen på Institut for Molekylærbiologi og Genetik Arbejdsmiljøsgruppe 1: Kontorer, værksteder

Læs mere

EU-SIKKERHEDSBLAD ifølge EU-direktivet 91/155/EØF, 93/112/EF, 2001/58/EF. WMF Special-Cleaning Tablets Materialenummer 0062

EU-SIKKERHEDSBLAD ifølge EU-direktivet 91/155/EØF, 93/112/EF, 2001/58/EF. WMF Special-Cleaning Tablets Materialenummer 0062 Side: 1 af 5 1. Produkt-/tilberedning og firmabetegnelse Oplysning om produkt/tilberedning Produktnavn: Anvendelse om produkt/tilberedning rengøringsmiddel Oplysning om producent/leverandør Firmabetegnelse:

Læs mere

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Fasthold den glade begivenhed Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Indhold Hvorfor denne vejledning...3 Kemikalier...4 Arbejde med radioaktive stoffer...5 Arbejde med forsøgsdyr...6 Arbejde

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning)

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 15-12-2005 Revision: 25-05-2010 / LT Anvendelse:

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå (tidligere

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

6. Stoffer og materialer

6. Stoffer og materialer Der skal nær arbejdsstedet være adgang til vaskekumme (normalt en pr. 3 mand) med koldt og varmt vand (helst også brusebad). Der skal være egnet hudrensemiddel, sæbe, cremer til hudpleje samt rent og tørt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ STYR PÅ MILJØET I DIN BUTIK HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ FLERE KUNDER SPAR PENGE UNDGÅ BØDER OG PROBLEMER MED MYNDIGHEDER HAV DET GODT NÅR DU ER PÅ ARBEJDE FÅ RÅDGIVNING INDLEDNING 3 FÅ STYR

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tlf (8-16): 43 48 01 00 åbningstid : 21 26 97 29 E-mail: dkmiljo@mmm.com Udenfor normal ================================================================ Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Vores hjem beskyttes af Concrobium. Skimmelkontrol

Vores hjem beskyttes af Concrobium. Skimmelkontrol Vores hjem beskyttes af Concrobium Skimmelkontrol www.ecocare.dk EcoCare Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 74 42 47 50 Fax: +45 74 42 47 86 Mobil: +45 40 21 47 87 ecocare@c.dk > afrenser

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug 980205_Rev06 07-2014 Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug Anvendelse: VACUETTE urinrør, urinbæger og urinoverføringsdel anvendes sammen som et system til opsamling, forsendelse,

Læs mere

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Fælleshusudvalget Se opslag i Fælleshuset. Vedrørende leje af Fælleshuset se kalenderen i Fælleshuset Yderligere oplysninger kan hentes på ULFBUEN s hjemmeside

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE FLISEKLÆBER 2010-02-24

SIKKERHEDSDATABLAD LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE FLISEKLÆBER 2010-02-24 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/6 LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE LIP 208 GULVSPARTELMASSE LIP 210 GULVSPARTELMASSE LIP 215 GULVSPARTELMASSE LIP 220 GULVSPARTELMASSE

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering:

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: S-TOX Reg. Nr.: 179-76 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendelse: Til behandling

Læs mere

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Gregersensvej 3 2630 Taastrup Tlf. +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning Denne

Læs mere

Integreret ledelsessystem for Reno Djurs I/S

Integreret ledelsessystem for Reno Djurs I/S Integreret ledelsessystem for Reno Djurs I/S Miljø, arbejdsmiljø og kvalitet Instruks for eksterne entreprenører og håndværkere Reno Djurs I/S September Marts 2009 2003 Integreret Instruks for miljøledelsessystem

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

1/31 Bilag 1 2/31 Bilag 2 Bilag 3 3/31 Bilag 4 4/31 5/31 6/31 Bilag 5 Beredskabsplan (Sønderborg kommune) Beredskabsplan for Hans Kristian Oksbjerg, Majbølvej 21, 6470 Sydals Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE...

Læs mere

Emballage katalog. Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald.

Emballage katalog. Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald. Emballage katalog Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald. Indholdsfortegnelse Plast- og jernfade og tromler S.2 Pakkepulver og

Læs mere

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger ARBEJDSMILJØ De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger Foto Yvonne Thomsen. Netop nu er det yderst aktuelt for alle dyreklinikker og dyrehospitaler at sætte ekstra fokus på arbejdsmiljøet. Blandt andet

Læs mere

Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden. Produktregistreringsnummer (PR-nr.

Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden. Produktregistreringsnummer (PR-nr. Handelsnavn: Kaiser Lacke Guld Hydro visk. 14s / 4mm 20 C fortynder = vand Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden Oplysninger om produktet:

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995)

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995) LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995) ROCOL SAPPHIRE HI-SPEED 2 1. PRODUKTIDENTIFIKATION: Handelsnavn: ROCOL SAPPHIRE HI-SPEED 2. PR - nr.: Under

Læs mere

Måling af ph i syrer og baser

Måling af ph i syrer og baser Kemiøvelse 1 1.1 Måling af ph i syrer og baser Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 1 ved bioanalytikeruddannelsen. Øvelsen skal betragtes som en

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Inspirationsmateriale om arbejdspladsbrugsanvisninger. Hotel- og restaurationsbranchen

Inspirationsmateriale om arbejdspladsbrugsanvisninger. Hotel- og restaurationsbranchen Inspirationsmateriale om arbejdspladsbrugsanvisninger Hotel- og restaurationsbranchen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 03 2. Baggrund... 04 3. Farlige rengøringsmidler og kemikalier i din branche... 05

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

Udgave 1 Revisionsdato 10.12.2009 Trykdato 11.03.2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Udgave 1 Revisionsdato 10.12.2009 Trykdato 11.03.2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 708436 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Udelukkende

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer..

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer.. Indholdsfortegnelse Rengøring af huset. 1 Desinfektion af huset. 2 Tågedesinfektion 3 Vandsystemet. 4 Desinfektion af udenomsarealer.. 5 Forrum. 6 Fodersiloer.. 7 Diverse opgaver. 8 Udregningsskema.. 9

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning At-VEJLEDNING D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991 Sandblæsning Vejledning om sandblæsning med tør fristråle i kabine og hal samt udendørs sandblæsning, herunder byggeog anlægsarbejde

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr-nr.: 1181983 Udstedelsesdato: Februar 1998 Revisionsdato: 18.06.2008 Firmanavn, adresse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

VELKOMMEN TIL VEFLINGE FORSAMLINGSHUS. Efterlad Huset i den stand De selv ønsker at modtage det. Huset er klar til Dem og Deres gæster.

VELKOMMEN TIL VEFLINGE FORSAMLINGSHUS. Efterlad Huset i den stand De selv ønsker at modtage det. Huset er klar til Dem og Deres gæster. Den primære indtægtskilde i dag er udlejningen samt salg af medlemskort en gang om året. Vi anmoder derfor Dem, kære lejer, om at udvise respekt for det store frivillige arbejde som lægges i huset. Er

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Miljøeffekter af energiproduktion

Miljøeffekter af energiproduktion Miljøeffekter af energiproduktion god ide at bruge de kemiske reaktionsligninger under Forbrænding og forsuring. Forud for laboratoriearbejdet er det en stor fordel hvis eleverne allerede ved hvordan el

Læs mere

Bestemmelse af celletal

Bestemmelse af celletal Bioteknologi 2, Tema 3 Forsøg 4 Bestemmelse af celletal Mange klassiske mikrobiologiske metoder har til formål at undersøge hvor mange mikroorganismer man har i sin prøve. Det undersøger man gennem forskellige

Læs mere

R.O.C. Danmark Aps. Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold Quality. Ægte bivox & naturlig plantesaft.

R.O.C. Danmark Aps. Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold Quality. Ægte bivox & naturlig plantesaft. Olie & fedt 1 af 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stof/virksomhed. Firmanavn : R.O.C. Danmark ApS. Mossøvej 11 DK 8240 Riskov, Denmark Tlf: 86 17 20 08 Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold

Læs mere

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Brandfarlige væsker Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr.aarhus.dk.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Multi SF. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation

Sikkerhedsdatablad. Multi SF. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Revision: 29012009 / BR Erstatter den: Anvendelse: Til smøring af bl.a. åbne tandhjul, tandhjulsstænger,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution

Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution Kontaktperson Dato Vurdering udført af Barnets væresteder: Garderobe Delt i tørt og fugtigt område Skab/garderobe

Læs mere

Vejledning om kemikaliehåndtering. på htx. Erhvervsgymnasiale uddannelser

Vejledning om kemikaliehåndtering. på htx. Erhvervsgymnasiale uddannelser Arbejdet med kemikalier i undervisningen giver anledning til at lægge vægt på arbejdsmiljøet. Området er reguleret af omfattende lovgivning, regler og vejledninger, som er komplicerede for den enkelte

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000 Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 1833101 Revisionsdato 13.08.2014 Trykdato 16.08.2014 Produkt kode : 0893311000 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/9 FIP S 280 P & B FIP S 385 & B PRnr. PRnr. PRnr: 1242950 PRnr: 1242977 Anvendelse: Leverandør: Klæbestof i blandingspatron til fastgørelse i byggematerialer.

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Plasmidoprensning med kogemetode Oprensning af plasmid DNA med kogemetode for brug til transformation og restriktionsanalyse

Plasmidoprensning med kogemetode Oprensning af plasmid DNA med kogemetode for brug til transformation og restriktionsanalyse www.volvoxdk.dk C. Girnth-Diamba og B. Fahnøe, 2010 Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Solrød Gymnasium, Solrød Center 2 DK 2680 Solrød Strand, Denmark E: sgcg@solgym.dk og sgbf@solgym.dk Plasmidoprensning

Læs mere

Godkendelse produktionslokale genetisk modificerede Escherichia coli

Godkendelse produktionslokale genetisk modificerede Escherichia coli Immunitrack ApS Københavns Biocenter Ole Maaløes Vej 5 2200 København N Pesticider og Genteknologi J.nr. MST-6840-00021 Ref. johpe Den 04. august 2015 Godkendelse af produktionslokale og genetisk modificerede

Læs mere