2 - ANVENDELSESOMRÅDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 - ANVENDELSESOMRÅDE"

Transkript

1 PLATELIA Aspergillus IgG TEST PÅVISNING AF IgG ANTI-ASPERGILLUS-ANTISTOFFER I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED HJÆLP AF EN IMMUNENZYMATISK METODE 1 - FORMÅL Platelia Aspergillus IgG er en indirekte immunenzymatisk teknik udført på mikroplade til påvisning af IgG anti- Aspergillus-antistoffer i humant serum eller plasma. 2 - ANVENDELSESOMRÅDE Platelia Aspergillus IgG er en analyse, der - når den fortolkes på basis af patientens kliniske og terapeutiske kontekst, og når den udføres sammen med andre diagnostiske teknikker såsom radiologiske, cytologiske, immunologiske og mykologiske undersøgelser - kan anvendes som hjælp til at diagnosticere Aspergillus-patologier. 3 - KLINISK INTERESSE Der forekommer forskellige kroniske Aspergillus-patologier i immunkompetente, og diagnosen af disse medfører ofte vanskeligheder. Et forløb med sensibilisering over for skimmelsvampe ligger til grund for allergiske manifestationer såsom astma, allergisk bronchopulmonal aspergillosis (ABPA), der udgør den mest alvorlige kliniske præsentation4, 8. Patienter, der lider af mukoviskidose, udgør en risikogruppe for ABPA og overvåges regelmæssigt med henblik på denne diagnose1, 2. Hos, der er udsat for massiv inhalation af sporer, kan der forekomme extrinsic allergisk alveolitis; de mest kendte former er fugleholderlunge og tærskerlunge. Aspergilloma udgør den mest typiske ikke-allergene kroniske patologi, der er et resultat af kolonisering af et præeksisterende lungehulrum (tuberkulose, emfysem, sarcoidose, lungecancer) med svampemycelier, der danner en Aspergillus-klump 4, 6, 10. I forbindelse med de andre ikke-allergeniske patologier udgør kronisk nekrotisk aspergillosis en særligt alvorlig progressiv dødelig form. I disse forskellige kliniske manifestationer, hvad enten det er allergisk eller ikke-allergisk, er det ofte vanskeligt at diagnosticere aspergillosis. Dette skyldes, at de kliniske tegn kan tyde på andre mykosiske, bakterielle, virale sygdomme og endda kræftsygdomme. Radiologisk undersøgelse, der er karakteristisk for aspergilloma, er betydeligt mindre karakteristisk for de andre former for aspergillosis, hvor klinisk og radiologisk undersøgelse kun repræsenterer elementer i en diagnostisk orientering. Biologiske parametre og i særdeleshed serologiske test er uomgængelige redskaber i forbindelse med denne diagnose5. Hos med risiko for aspergilloma, en alvorlig men ofte klinisk set skjult infektion, er en serologisk undersøgelse følgelig relevant. Visse diagnoser af ABPA er baseret på fem kriterier inklusive serologisk påvisning af anti-aspergillus-antistof13. Platelia Aspergillus IgG, der er en metode, der anvendes til at påvise klasse G-immunglobuliner rettet mod et rekombinant, renset antigen af Aspergillus, er et nyttigt redskab til at diagnosticere disse kroniske former for aspergillosis, der observeres hos immunkompetente 3. Forekomsten af anti-aspergillus-antistoffer er desuden i den senere tid blevet beskrevet hos onko-hematologiske, inden der er anordnet en immunosuppressiv behandling for knoglemarvstransplantation. Disse studier anbefaler en påvisning af en Aspergillus-kolonisering, når patienten er indlagt på hospitalet eller i balancen inden transplanteringen hos de, der vil udgøre en risikogruppe for invasiv aspergillosis, efter at de immunosuppressive behandlinger er indledt. 4 - PRINCIPPER FOR PROCEDUREN PlateliaTM Aspergillus IgG er en tofaset indirekte immunenzymatisk teknik udført på mikroplade, der anvendes til påvisning af IgG anti-aspergillus-antistoffer i humant serum eller plasma. Prøver af fortyndet serum eller plasma fordeles i brøndene på mikropladen, der er sensibiliseret med renset rekombinant Aspergillus-antigen7. Efter inkubation ved 37 C skal strimlerne vaskes af for at fjerne al ubundet materiale. Konjugatet (anti-human IgG monoklonalt antistof fra mus mærket med peroxidase) kommes i hver brønd på mikropladen og inkuberes ved 37 C. Der dannes et kompleks, hvis IgG anti-aspergillus forefindes i den humane prøve: Ag Aspergillus - human IgG anti- Aspergillus - anti-human IgG Ab/peroxidase fra mus. Strimlerne vaskes for at fjerne al ubundet materiale. Tilsætning af kromogen, der indeholder peroxidase-substrat, og inkubation ved stuetemperatur har til formål at afsløre eventuelt dannede komplekser. Den enzymatiske reaktion stoppes ved at tilsætte 1N svovlsyre. Der anvendes et spektrofotometer, der er indstillet til 450/620 nm, til at aflæse den optiske densitet.

2 5- REAGENSER Der er leveret reagenser i et tilstrækkeligt antal til at udføre 96 bestemmelser eller maksimalt 9 testkørsler. Opbevaringsbetingelser og udløbsdato for reagenserne fremgår af oplysningerne på kassen. Alle reagenser skal have stabiliseret sig ved stuetemperatur ( C), inden de anvendes. Nedkøl alle reagenserne til +2-8 C øjeblikkeligt efter brug. Læg de ubrugte strimler tilbage i originaletuiet, og forsegl dem omhyggeligt. Fjern ikke tørremidlet. Mærkning Reagenstype Præsentation Mikroplade: 1 R1 Microplate - 96 brønde (12 strimler, der hver især indeholder 8 brønde) sensibiliseret med det rensede rekombinante Aspergillus-antigen. R2 Koncentreret vaskeopløsning (20x) 1 x 70 ml Concentrated TRIS-NaCl-buffer (ph 7,4) Washing Solution - 2 %Tween 20 (20x) Kalibrator 0 AU/ml (brugsklar): 1 x 2,5 ml R3 Calibrator 0 - Tris-NaCl-buffer, der ikke indeholder IgG anti-aspergillus Kalibrator 10 AU/ml (brugsklar): 1 x 2,5 ml R4a Calibrator 10 - Humant serum med anti-aspergillus-antistoffer Kalibrator 20 AU/ml (brugsklar): 1 x 2,5 ml R4b Calibrator 20 - Humant serum med anti-aspergillus-antistoffer Kalibrator 40 AU/ml (brugsklar): 1 x 2,5 ml R4c Calibrator 40 - Humant serum med anti-aspergillus-antistoffer Kalibrator 80 AU/ml (brugsklar): 1 x 2,5 ml R4d Calibrator 80 - Humant serum med anti-aspergillusantistoffer. Konjugat (brugsklar): 1 x 26 ml R6 Conjugate - Anti-humant IgG monoklonalt antistof fra mus mærket med peroxidase - Fenolrødt R7a R7b R9 R10 Sample Diluent 1 Sample Diluent 2 Chromogen TMB Stopping Solution Prøvefortyndervæske 1 (brugsklar): - Tris-NaCl-buffer, - 0,1 % Tween 20, - Fenolrødt Prøvefortyndervæske 2 (brugsklar): - Tris-NaCl-buffer, - 0,1 % Tween 20, - Bromkresolpurpur Kromogen TMB opløsning (brugsklar) - 3,3,5,5 - tetrametylbenzidin (< 0,1 %)-opløsning, H 2 O 2 (<1,0 %) 1 x 28 ml 1 x 26 ml 1 x 28 ml Stopopløsning (brugsklar): 1 x 28 ml -1N-svovlsyreopløsning Selvklæbende film SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSMÆSSIGE FORHOLDSREGLER 1. Må kun anvendes til in vitro-diagnosticering. 2. Kun til professionelt brug. 3. Vi anbefaler, at denne analyse ikke anvendes med andre prøver end humant serum eller plasma. 4. Kalibrator R4a, R4b, R4c og R4d er fremstillet af humant serum, der er testet negativt for anti-hiv-1, anti-hiv-2 og anti-hcv-antistoffer såvel som HBs-antistoffer, der benytter CE-mærkede test. Alle reagenser skal dog som potentielt infektiøse. Alle test skal gennemføres i overensstemmelse med OSHA-standarden vedrørende patogene stoffer, der overføres hematogent, biosikkerhedsniveau 2, eller i overensstemmelse med andre egnede biosikkerhedspraksis. 5. Bær beskyttelsesdragt inklusive en laboratoriekittel, øjen- og ansigtsbeskyttelse og engangshandsker (handsker fremstillet af syntetisk materiale uden latex anbefales), og håndtér reagenserne i sættet og patientprøverne i overensstemmelse med foreskreven god laboratoriepraksis (GPL). Vask hænderne grundigt efter udførelse af analysen. 6. Undgå at pipettere med munden.

3 7. Undgå at ryge, drikke og spise i de områder, hvor prøverne eller reagenserne i sættet håndteres. 8. Undgå at stænke med prøvematerialer eller opløsninger. 9. Overflader, der er farvet med kontaminerende væske, der ikke indeholder syre, skal renses grundigt ved hjælp af et effektivt desinfektionsmiddel. Desinfektionsmidler, der kan bruges (men ikke kun disse), er f.eks. en 10 % klorinvandsopløsning (0,5 % natriumhypochloritopløsning), 70 % ethanol eller 0,5 % Wescodyne Plus. Det materiale, der anvendes til rengøringen, skal kasseres og anbringes i en særlig beholder til kontamineret affald. ADVARSEL: Kom aldrig opløsninger, der indeholder klorinvand, i dampsterilisatoren. 10. Hvis den kontaminerende væske er en syre, skal farvede overflader tørres af eller neutraliseres ved hjælp af natriumbikarbonat, og området skal skylles af og tørres; hvis den kontaminerende væske indeholdt biologisk farligt materiale, skal området vaskes af med et kemisk desinfektionsmiddel. 11. Alle prøver og reagenser, der anvendes til analysen, skal bortskaffes som potentielt infektiøse. Farlige kemiske og biologiske spildprodukter skal bortskaffes i overensstemmelse med de gældende forskrifter. 12. ADVARSEL: Potentielt kemiske risici, som nogle komponenter i sættet indebærer, er anført nedenfor (se kapitel 5 - REAGENSER) Xi-Irritans Nogle reagenser indeholder ProClinTM 300 < 1,5 %: R43: Kan fremkalde irritation ved hudkontakt. S : Undgå indånding af dampe/sprøjtetåge. Undgå hudkontakt. Benyt egnede handsker. Dette materiale og beholderen til det skal bortskaffes som farligt affald. 13. Materialesikkerhedsdataarket (MSDS) udleveres efter anmodning. 7 - FORHOLDSREGLER FOR BRUGEREN 1. FROSNE PRØVER, DER OPBEVARES UNDER FORHOLD, DER ER OS UKENDTE, KAN GIVE FORKERTE POSITIVE RESULTATER SOM FØLGE AF FUNGAL OG/ELLER BAKTERIEL KONTAMINATION. 2. Anvend ikke sættet eller nogle af reagenserne i sættet efter udløbsdatoen. 3. Undgå at blande eller kombinere reagenser fra beholdere med forskellige partinumre inden for samme serie. BEMÆRK: Der kan anvendes andre partier af vaskeopløsningen (R2, etiketidentifikation* 20x, grøn), af kromogen (R9, etiketidentifikation* TMB, turkis) og af stopopløsningen (R10, etiketidentifikation* 1N, rød) end de, der leveres med beholderen, under forudsætning af, at reagenserne inden for samme serie svarer helt til hinanden og er fra samme parti. BEMÆRK: Vaskeopløsningen (R2 etiketidentifikation* 20x, grøn) må ikke blandes med vaskeopløsningen (R2 etiketidentifikation* 10x, blå), der leveres i Bio-Rad-reagenssæt. * på flaskens etiket 4. Vent 30 minutter, før reagenserne fordeles, så de kan stabilisere sig ved stuetemperatur ( C). 5. Brug fortrinsvis engangsudstyr. Hvis ikke dette er muligt, skal der anvendes glasbeholdere, der er blevet vasket grundigt af og skyllet efter med destilleret vand. 6. Kontrollér, om pipetterne er i orden, og om de benyttede instrumenter fungerer korrekt. 7. Rekonstituér reagens R2 forsigtigt, og undgå kontamination. 8. Den enzymatiske reaktion er meget følsom over for metaller eller metalioner. Derfor må metal ikke komme i kontakt med de forskellige opløsninger, der indeholder konjugat- eller substratopløsningen. 9. Når der pipetteres kalibratorer og prøver, skal der anvendes en ny pipettespids for hver brønd for at undgå kontamination. 10. For at sikre, at brøndene vaskes tilstrækkeligt, skal du gennemføre det anbefalede antal afvaskninger og sikre dig, at alle brøndene fyldes helt og derefter tømmes helt. Afvaskningen skal gennemføres ved hjælp af en mikropladevasker. 11. Undgå, at mikropladen tørrer mellem afslutningen af afvaskningen og tilsætningen af reagenser. 12. Brug ikke den samme flaske til konjugat- og udviklingsopløsninger. 13. Undgå at udsætte kromogenopløsningen eller afsløringsopløsningen for stærkt lys under opbevaring og inkubation. Undgå, at opløsninger, der indeholder kromogen, kommer i kontakt med iltningsmidler. 14. Kromogenet (R9) bør være farveløst. Hvis der forekommer en blå farvning, er reagensen ubrugelig og skal skiftes ud. 15. Undgå, at stopopløsningen kommer i kontakt med iltningsmidler, metal eller metalioner. 16. Undgå at hælde overskydende ubrugt konjugat tilbage i den oprindelige flaske. 8 - FORBEREDELSE OG OPBEVARING AF REAGENSER Mikroplade (R1) Hver ramme indeholder 12 strimler og er pakket i en pose. Skær posen op med en saks lige under forseglingen. Åbn posen, og tag rammen ud. Læg rammen med de ubrugte strimler tilbage i originalposen. Luk posen forsigtigt, og opbevar den ved +2-8 C. Efter at den vakuumpakkede pose er åbnet, er strimlerne stabile i 8 uger, når de opbevares ved +2-8 C i deres originalpose, og denne er blevet forseglet igen forsigtigt. Kontrollér, om tørremidlet stadig er til stede.

4 Vaskeopløsning (R2) Forbered vaskeopløsningen ved at fortynde den koncentrerede opløsning 20 gange i destilleret vand. 50 ml af R2 i 950 ml destilleret vand. (brug 650 ml fortyndet vaskeopløsning til en hel plade med 12 strimler foruden dødvolumenet af benyttet vasker). Efter fortyndingen kan vaskeopløsningen opbevares i 14 dage ved C. Efter at den koncentrerede vaskeopløsning, der opbevares ved C, er åbnet, er den stabil indtil udløbsdatoen, der står på etiketten, forudsat at der ikke forekommer kontamination. Kalibrator 0 (R3), kalibrator 10 (R4a), kalibrator 20 (R4b), kalibrator 40 (R4c), kalibrator 80 (R4d): Kalibratorerne er klar til brug. Disse reagenser, der opbevares ved +2-8 C, er efter åbningen stabile i 8 uger, hvis de ikke udsættes for kontamination. Konjugat (R6), prøvefortynder 1 (R7a), prøvefortynder 2 (R7b), TMB kromogen-opløsning (R9): Disse reagenser er klar til brug. Disse reagenser, der opbevares ved +2-8 C, er efter åbningen stabile i 8 uger, hvis de ikke udsættes for kontamination. Stopopløsning (R10): Denne reagens er klar til brug. Efter at denne reagens, der opbevares ved +2-8 C, er åbnet, er den stabil indtil holdbarhedsdatoen, der står på etiketten, forudsat at der ikke forekommer kontamination. 9 - PRØVER 1. Testene udføres på prøver af serum eller plasma, der er taget på EDTA-heparin eller citrat-antikoalugans 2. Overhold følgende instruktioner for prøvetagning, behandling og opbevaring af disse blodprøver: Tag en blodprøve i overensstemmelse med gældende praksis. Ved serum skal koaglet udformes fuldstændigt inden centrifugeringen. Hold rørene lukket. Efter centrifugeringen skal serummet eller plasmaen udskilles og opbevares i et lukket rør. Prøverne opbevares ved +2-8 C, hvis analysen udføres inden for 4 dage. Hvis ikke analysen udføres inden for 4 dage, fryses prøverne ned til -20 C (eller -80 C). Nedfrysning og efterfølgende optøning bør ikke foretages mere end fem gange. Prøverne skal homogeniseres forsigtigt (Vortex) efter optøning, og inden analysen udføres. 3. Resultaterne påvirkes ikke af prøver, der indeholder 90 g/l albumin, 100 mg/l ukonjugeret bilirubin, lipæmiske prøver, der indeholder, hvad der svarer til 36 g/l triolein (triglycerid), eller hæmolyserede prøver, der indeholder 10 g/l hæmoglobin. 4. Prøverne må ikke opvarmes PROCEDURE Udstyr, der medfølger Se kapitlet REAGENSER Påkrævet udstyr, der ikke medfølger 1. Sterilt, destilleret eller demineraliseret vand til fortynding af den koncentrerede vaskeopløsning. 2. Sugende papir. 3. Engangshandsker. 4. Beskyttelsesbriller. 5. Natriumhypoklorit (klorinvand) og natriumbikarbonat. 6. Pipetter eller multipipetter, enten automatiske eller halvautomatiske, justerbare eller forudindstillede, der kan måle og levere 10 μl til 1000 μl, 1 ml, 2 ml og 10 ml. 7. Graduerede testrør til 25 ml, 50 ml, 100 ml og 1000 ml. 8. Engangsrør 9. Beholder til kontamineret affald. 10. Vortex-mikser. 11. Mikropladeinkubator, der kan indstilles til 37 C ± 1 C (*). 12. Halvautomatisk eller automatisk mikropladevasker (*). 13. Mikropladelæser med filtre på 450 og 620 nm (*). (*) Henvend dig til os for nærmere oplysninger angående udstyr, der er valideret af vores tekniske afdelinger. EIA-procedure Overhold den angivne protokol. Overhold god laboratoriepraksis: - Sørg for, at reagenserne stabiliserer sig ved stuetemperatur (18-30 C) mindst 30 minutter, inden de anvendes. - Brug alle kalibratorer, hver gang doseringen benyttes til at validere analysen.

5 Fremgangsmåde: 1. Udarbejd omhyggeligt en plan til fordeling og identifikation af kalibratorer og patientprøver. 2. Forfortynd prøverne, der skal testes: i forholdet 1/20, dvs. 10 μl serum eller plasma μl prøvefortynder 1 (R7a). Forfortynd prøveresultaterne i en rød farvning. 3. Tag rammen og strimlerne (R1) ud af beskyttelsesindpakningen. Læg de ubrugte strimler tilbage i indpakningen, og forsegl den igen. 4. Fordel 190 μl prøvefortynder 2 (R7b) i brøndene, der skal rumme prøverne, der skal testes, og tilsæt 10 μl forfortyndede prøver i forholdet 1/20, bland det varsomt ved sugning, og gentag forløbet 2 eller 3 gange. NB! Ved dette trin i proceduren kan fordelingen kontrolleres, for efter tilsætningen af 10 μl forfortyndede prøver skifter brøndene, der indeholder prøver, farve og bliver grå. En kop, der ikke indeholder nogen prøve, har en blå-violet farve. 5. Fordel de brugsklare kalibratorer med 200 μl pr. Brønd i overensstemmelse med følgende plan: - A1: Kalibrator 0 (R3) - B1: Kalibrator 10 AU/ml (R4a) - C1: Kalibrator 20 AU/ml (R4b) - D1: Kalibrator 40 AU/ml (R4c) - E1: Kalibrator 80 AU/ml (R4d) A R3 S4 S12 B R4a S5 C R4b S6 D R4c S7 E R4d S8 F S1 S9 G S2 S10 H S3 S11 6. Dæk mikropladen til med en selvklæbende film, der presses fast ned over overfladen, så den slutter helt til overalt. 7. Inkubér øjeblikkeligt mikropladen i en tør mikropladeinkubator i 60 ± 5 minutter ved 37 C (± 1 C). 8. Klargør den fortyndede vaskeopløsning (se kapitel 8). 9. Fjern den selvklæbende film. Sug indholdet af hver brønd op i en beholder (der indeholder natriumhypochlorit) til kontaminerede affaldsprodukter. 10. Vask mikropladen 4 gange ved hjælp af en mikropladevasker (med 800 μl fortyndet vaskeopløsning). Vend mikropladen efter den sidste vask, og dup den forsigtigt med sugende papir for at fjerne resterende væske. 11. Homogenisér indholdet i flaske R6 ved at vende den på hovedet, inden den bruges. Når du anvender en multipipette, skal du kun opsuge det volumen, der behøves for serien: Anvend 3,5 ml til to strimler á 8 kopper. 12. Fordel 200 μl R6 konjugat i hver brønd. 13. Dæk mikropladen til med en selvklæbende film, der presses fast ned over overfladen, så den slutter helt til overalt. 14. Inkubér mikropladen i en tør mikropladeinkubator i 60 minutter (± 5 minutter) ved 37 C (± 1 C). 15. Fjern den selvklæbende film. Sug indholdet af hver brønd op i en beholder (der indeholder natriumhypochlorit) til kontaminerede affalds-produkter. 16. Vask mikropladen 4 gange ved hjælp af en mikropladevasker (med 800 μl fortyndet vaskeopløsning). 17. Fordel hurtigt 200 μl TMB (R9) kromogenopløsning i hver brønd, og undgå at udsætte dem for skarpt lys. 18. Inkubér mikropladen i mørke ved stuetemperatur ( C) i 30 ± 5 minutter. Undgå at bruge selvklæbende film under dette inkubationstrin. 19. Tilsæt 100 μl stopvæske (R10) i hver brønd i samme rækkefølge og takt som under tilsætningen af substratopløsningen. Bland grundigt. 20. Tør undersiden af hver mikroplade forsigtigt af. 21. Aflæs den optiske densitet i hver brønd ved 450 nm (referencefilter ved 620 nm) inden for 30 minutter efter tilsætningen af stopopløsningen (strimlerne skal altid opbevares i mørke inden aflæsningen). 22. Kontrollér, at der er overensstemmelse mellem aflæsningsresultatet og fordelingsplanen for mikropladen, inden resultaterne rapporteres KVALITETSKONTROL (VALIDERINGSKRITERIER) Anvend ved alle testkørsler kalibratorerne på alle mikroplader. Følgende kriterier skal overholdes ved validering af analysen: Værdi for optisk densitet: OD R4a > 0,200 Forhold: OD R4a/OD R3 > 3,00 OD R4b/OD R4a > 1,20 OD R4c / OD R4b > 1,20 OD R4d / OD R4c > 1,00

6 12 - FORTOLKNING AF RESULTATER Optegning af kalibreringskurven Kalibreringskurven defineres ved de 5 intervalpunkter (kalibratorer) 0, 10, 20, 40 og 80 AU/ml. Kalibreringskurven tegnes [OD = funktion (AU/ml)] ved at angive OD for kalibratorerne R3, R4a, R4b, R4c og R4d på den lodrette (Y) akse og derefter angive deres respektive koncentration i AU/ml på den vandrette (X) akse. Vælg en punkt til punkt-sti, der forbinder de forskellige intervalpunkter. Bestemmelse af koncentrationen af IgG anti-aspergillus antistoffer (AU/ml) i de testede prøver Koncentrationen i IgG anti-aspergillus-antistoffer, der er udtrykt i AU/ml, kan bestemmes for hver prøve, der er testet ved hjælp af kurveoptegningen i afsnit 12. Fortolkning af resultater Prøver med koncentrationer under 5 AU/ml (C < 5) som "negative" mht. forekomst af IgG anti- Aspergillus-antistof. Prøver med koncentrationer mellem 5 og 10 AU/ml (5 C < 10) som "inkonklusive" mht. forekomst af IgG anti-aspergillus-antistof. Prøver med koncentrationer over eller lig med 10 AU/ml (C 10) som "positive" mht. forekomst af IgG anti-aspergillus-antistof. Intervalpunkter, der benyttes til at tegne kalibreringskurven, kan ikke anvendes til at opnå en nøjagtig titrering af koncentrationer over 80 AU/ml. Hvis du vil bestemme titeren af markant positive prøver mere nøjagtigt, skal du gennemføre analysen igen, idet du udfører en ekstra forfortynding af prøven ved fortynding af R7a: - For prøver med en titer > 80 AU/ml og med en OD < 3,000: Forfortynd først til 1/5 af prøven i R7a. - For prøver med en titer > 80 AU/ml og med en OD 3,000: Forfortynd først til 1/60 af prøven i R7a. Efter denne indledende forfortynding skal proceduren, der er anført i kapitel 10, følges (forfortynding til 1/20 i R7a og derefter fortynding til 1/20 i R7b). Titeren af den markant positive prøve udregnes ved at multiplicere den opnåede titer med faktoren af den første forfortynding (dvs.: 5 eller 60 alt efter den udførte forfortynding). Et inkonklusivt resultat kan bekræftes med en anden prøve fra patienten inden for 2-3 uger efter datoen for prøven med den inkonklusive titer. I forbindelse med en serologisk overvågning af patienten anbefaler vi, at du kontrollerer alle prøver fra patienten inden for samme serie for at påvise betydelige variationer af titere af IgG anti-aspergillus-antistoffer PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER 1. Et negativt resultat udelukker ikke en diagnose af aspergillosis. En diagnose af aspergillosis kan kun foretages efter en undersøgelse af de kliniske, terapeutiske, radiologiske, cytologiske, direkte mykologiske og serologiske resultater, idet hvert enkelt element skal fortolkes isoleret og med omtanke. 2. Hos en immunkompetent patient, der forventes at have aspergillosis, kan prøver, der er taget på et tidligt stade af Aspergillus-infektionen, vise et negativt resultat mht. påvisning af IgG anti-aspergillus. Det anbefales derfor, at der gennemføres en ny analyse af en prøve, der tages to til tre uger senere. 3. Proceduren og fortolkningen af resultaterne, der er beskrevet for Platelia Aspergillus IgG-analysen, skal overvåges, når prøverne testes for forekomst af IgG anti-aspergillus-antistoffer. Vi anbefaler, at brugeren af sættet læser indlægssedlen omhyggeligt, inden analysen udføres. Protokollen skal følges særligt tæt i forbindelse med pipettering af prøver og reagenser, vaskning af mikropladen og timing af inkubationstrinnene. 4. Hvis ikke prøverne og reagenserne tilsættes som anført på indlægssedlen, kan der opnås et forkert negativt resultat. I tilfælde af en procedurefejl skal der testes en ny prøve fra den samme patient. 5. Kontamination af brønde, der indeholder negative patientprøver, med brønde, der indeholder positive patientprøver, eller patientprøver, kan opstå, hvis indholdet af en brønd flyder over i en anden brønd på grund af en klodset håndtering af mikropladen eller en dårlig pipetteringsteknik under tilsætningen af reagenser. 6. Resultaterne af Platelia Aspergillus IgG-testen blev ikke opnået på baggrund af prøver af serum eller plasma fra nyfødte børn eller pædiatriske. 7. Udførelsen af Platelia Aspergillus IgG-testen er ikke udviklet til manuel aflæsning og/eller visuel bestemmelse af resultaterne. 14 FORVENTEDE VÆRDIER Prævalensen af anti-aspergillus IgG, der blev målt ved hjælp af Platelia Aspergillus IgG-testen, blev evalueret ud fra et panel bestående af 129 prøver fra 64 franske med lidelsen cystisk fibrose, der udgjorde en risikogruppe for Aspergillus-infektioner. Af de 129 prøver var 53 positive og 12 inkonklusive, hvilket resulterer i en udbredelse på 53/129 = 41,1% [: 32,5-50,1%], når de inkonklusive resultater som negative, og 65/129 = 50,4 % [: 41,4-59,3 %], når de inkonklusive resultater som positive. Hvad ne angår, havde 29 ud af de 64 testede mindst én positiv prøve, og 5 havde mindst én inkonklusiv prøve og ingen positive, hvilket resulterer i en udbredelse på 29/64 = 45,3 % [: 32,8-58,3 %], når de inkonklusive resultater som negative, og 34/64 = 53,1 % [: 40,2-65,7 %], når de inkonklusive resultater som positive.

7 15 - FUNKTIONSEGENSKABER A. Undersøgelse af reproducerbarhed Gentagelsesnøjagtighed for intern analyse: Med henblik på at evaluere gentagelsesnøjagtigheden inden for analysen blev én negativ prøve og fem positive prøver testet 32 gange inden for en given serie. Titeren (AU/ml) blev bestemt for hver positiv prøve. Gennemsnittet af titerne, standardafvigelsen (SD) og variationskoefficienten (CV%) for hver prøve er anført i tabellen nedenfor: Gentagelsesnøjagtighed for intern analyse: Negativ Svagt positiv N=332 prøve prøve nr. 1 Gennemsnit Svagt positiv prøve nr. 2 Svagt positiv prøve nr. 3 Mellempositiv prøve Stærkt positiv prøve 2,44 9,31 10,31 13,64 31,69 43,10 (AU/ml) SD 0,067 0,320 0,218 0,387 0,939 1,546 CV % 2,7 % 3,4 % 2,1 % 2,8 % 3,0 % 3,6 % Krydskontrolleret nøjagtighed (reproducerbarhed): Med henblik på at evaluere gentagelsesnøjagtigheden for krydskontrolleret analyse gennemgik hver af de seks prøver (én negativ og fem positive) en dobbelttest med to serier om dagen over en samlet periode på 20 dage. Titeren (AU/ml) blev bestemt for hver positiv prøve. Den negative prøve udtrykkes som et forhold. Gennemsnittet af koncentrationerne eller forholdene, standardafvigelsen (SD) og variationskoefficienten (CV%) for hver prøve er anført i tabellen nedenfor: Krydskontrolleret nøjagtighed (reproducerbarhed) N=80 Gennemsnit (AU/ml) Negativ prøve Svagt positiv prøve nr. 1 Svagt positiv prøve nr. 2 Svagt positiv prøve nr. 3 Mellempositiv prøve Stærkt positiv prøve 1,88 3,60 6,99 12,34 32,49 51,65 SD 0,26 0,46 0,92 1,49 5,25 7,65 CV % 13,8 % 12,8 % 13,1 % 12,1 % 16,2 % 14,8 % B. Krydsreaktioner Patologi Antal testede prøver Antal positive prøver Anti-Candida-antistoffer 54 2* Anti-ds-DNA-antistoffer 10 0 ANA-positiv 10 0 Myeloma IgG 10 0 Toxoplasma OgG 10 0 Humane anti-mus-antistoffer 12 0 HIV 10 0 Rheumatoid-faktor 10 0 * De to sera, der testede positivt, blev bekræftet med et kommercielt sæt til påvisning af anti-aspergillus IgG-antistoffer. C. Linearitet Det lineære dynamiske område af Platelia Aspergillus IgG doseringen blev fastsat til mellem 2 og 80 UA/ml ud fra fortyndingsundersøgelser, der blev gennemført på 5 positive prøver. D. Kliniske studier Specifikationerne for Platelia Aspergillus IgG-sættets ydeevne blev evalueret på to undersøgelsessteder ud fra i alt 499 prøver fra 329. SENSITIVITET Sensitiviteten blev bestemt ud fra et panel bestående af 277 prøver fra 2 undersøgelsessteder i Frankrig fordelt på: 129 sera fra 64 med lidelsen cystisk fibrose, der udgjorde en højrisikogruppe for allergisk bronchopulmonal aspergillosis (ABPA) blev testet på undersøgelsessted sera fra 43 med alvorlig kronisk aspergillosis blev testet på undersøgelsessted 2.

8 Resultater fra undersøgelsessted 1 Tabellen nedenfor opsummerer resultaterne, der blev opnået på undersøgelsessted 1 for en population af med lidelsen cystisk fibrose, for hvilke ABPA-diagnosen blev foretaget på baggrund af kliniske data, med resultater opnået for total IgE, Aspergillus elektrosynerese, påvisning af Aspergillus-antigener og påvisning af anti-aspergillus IgG-antistoffer med en anden kommerciel EIA-test end Platelia Aspergillus IgG. Patienterne blev opdelt i 4 kategorier: Fravær af ABPA, tidligere ABPA, formodet ABPA og bekræftet ABPA9, 11. Fravær af ABPA udelukker imidlertid ikke en anden Aspergillus-patologi12. Patientens status ved anvendelse af Aspergillus-elektrosynerese eller Platelia Aspergillus IgG blev betragtet som positiv, når mindst én af patientens prøver testede positivt med den tilsvarende metode. Derimod blev status betragtet som inkonklusiv, hvis mindst én af patientens prøver testede inkonklusivt, og som negativ, hvis alle patientens prøver testede negativt. Patientkategorier 49 uden ABPA 5 med tidligere ABPA 4 med formodet ABPA 6 med bekræftet ABPA Resultater ved elektrosynerese Status Resultater ved PlateliaTM Aspergillus IgG Patientstatus Antal Positiv Inkonklusiv Negativ Negativ 40 7 (1) 4 (2) 29 som negative) 7/40 (17,5 %) [7,3-32,8 %] som positive) 11/40 (27,5 %) [14,6-43,9 %] 9/9 (100,0 %)* 5/5 (100,0 %)* Positiv /9 (88,9 %)* Negativ 5 5 (3) 0 0 5/5 (100,0 %)* Positiv Negativ 2 2 (4) 0 0 2/2 2/2 (100,0 %)* (100,0 %)* Positiv /2 2/2 (100,0 %) (100,0 %) Negativ 3 2 (5) 0 1 2/3 2/3 (66,7 %)* (66,7 %)* Positiv /3 3/3 (100,0 %)* (100,0 %)* 1): 57 % (4/7) af de positive resultater, der blev opnået med Platelia Aspergillus IgG, testede positivt med et andet markedsført EIA-sæt til påvisning af anti-aspergillus IgG. (2): 100 % (4/4) af de inkonklusive resultater, der blev opnået med Platelia Aspergillus IgG, testede negativt med et andet markedsført EIA-sæt til påvisning af anti-aspergillus IgG. (3): 100 % (5/5) af de positive resultater, der blev opnået med Platelia Aspergillus IgG, testede positivt med et andet markedsført EIA-sæt til påvisning af anti-aspergillus IgG. (4): 100 % (2/2) af de positive resultater, der blev opnået med Platelia Aspergillus IgG, testede positivt med et andet markedsført EIA-sæt til påvisning af anti-aspergillus IgG. (5): 100 % (2/2) af de positive resultater, der blev opnået med Platelia Aspergillus IgG, testede positivt med et andet markedsført EIA-sæt til påvisning af anti-aspergillus IgG. * : På grund af en utilstrækkelig prøvestørrelse kunne der ikke beregnes et 95 % konfidensinterval. Resultater fra undersøgelsessted 2 Tabellen nedenfor opsummerer resultaterne, der blev opnået med en prøvepopulation af med lidelsen alvorlig kronisk aspergillosis. Patienterne blev rekrutteret på baggrund af forenelig lungebilledfremstilling, ekspektorat positivt for Aspergillus og Aspergillus-positive serologiske test baseret på immunelektroforese (IEP).

9 Resultater ud fra prøven IEP-resultater Patientkategorier Alvorlig kronisk aspergillosis Status PlateliaTM Aspergillus IgG-resultater Patientstatus som negative) Antal Positiv Inkonklusiv Negativ Positiv Inkonklusiv Negativ ,3 % [90,8-99,0] 68,2 % [45,1-86,1] 35,3 % [14,2-61,7] som positive) 99,1 % [95,0-100] 86,4 % [65,1-97,1] 64,7 % [38,5-85,8] Resultater ud fra patienten Patientens status ved anvendelse af Aspergillus-immunelektroforese eller Platelia Aspergillus IgG blev betragtet som positiv, når mindst én af patientens prøver testede positivt med den tilsvarende metode. Derimod blev status betragtet som inkonklusiv, hvis mindst én af patientens prøver testede inkonklusivt, og som negativ, hvis alle patientens prøver testede negativt. Patientkategorier Alvorlig kronisk aspergillosis Resultater ved IEP Status Antal Resultater ved PlateliaTM Aspergillus IgG Patientstatus Positiv Inkonklusiv Negativ som som positive) negative) Positiv ,0 % [83,1-99,4] 97,5 % [86,8-99,00] Negativ ,3 %* 66,7 %* * : På grund af en utilstrækkelig prøvestørrelse kunne der ikke beregnes et 95 % konfidensinterval. SPECIFICITET Specificiteten blev bestemt ud fra et panel af 222 prøver fra 222, som var hospitalsindlagt på undersøgelsessted 1 (200 prøver) og undersøgelsessted 2 (22 prøver), og som ikke havde symptomer på en Aspergillus-infektion. Testet gruppe / sted Antal prøver Negativ Inkonklusiv Positiv Sted Sted Total Specificitet, der som negative) 99,5 % [97,2-100 % [84,6-99,6 % 95 % [97,5- Specificitet, der som positive) 100 % [98,2-100 % [84,6-100 % [98,3-16. PRODUCENTENS KVALITETSKONTROL Alle producerede reagenser fremstilles ifølge vores kvalitetssikringssystem, lige fra modtagelsen af råmaterialer til markedsføringen af slutproduktet. Hvert parti gennemgår kvalitetskontrol og frigives kun til salg, hvis det opfylder de foruddefinerede kvalitetskriterier. Dokumentation vedrørende produktion og kontrol af hvert parti opbevares hos virksomheden.

10 17. LITTERATURLISTE 1. Agarwal, R Allergic bronchopulmonary aspergillosis. Chest 135 (3): p Agarwal, R., Nath, A., Aggarwal, A. N., Gupta, D., Chakrabarti, A Aspergillus hypersensitivity and allergic bronchopulmonary aspergillosis in patients with acute severe asthma in a respiratory intensive care unit in North India. Mycoses Centeno-Lima, S., de Lacerda, J. M., do Carmo, J. A., Abecasis, M., Casimiro, C., Exposto, F Follow-up of anti-aspergillus IgG and IgA antibodies in bone marrow transplated patients with invasive aspergillosis. Journal of clinical laboratory analysis 16: p Denning, D. W Chronic forms of pulmonary aspergillosis. Clinical microbiology and infection 7 (Suppl 2): p Latzin, P., Hartl, D., Regamey, N., frey, U., Schoeni, M. H., Casaulta, C Comparison of serum markers for allergic bronchopulmonary aspergillosis in cystic fibrosis. Eur. Respiratory Journal 31: p Pagella, F., Matti, E., De Bernardi, F., Semino, L., Cavanna, C., Marone, P., Farina, C., Castelnuovo, P Paranasal sinus fungus ball: diagnosis and management. Mycoses 50: p Sarfati, J., Monod, M., Recco, P., Sulahian, A., Pinel, C., Candolfi, E., Fontaine, T., Debeaupuis, J.P., Tabouret, M., Latgé, J.P Recombinant antigens as diagnostic markers for aspergillosis. Diagnostic microbiology and infectious disease 55: p Schubert, M. S Allergic fungal sinusitis: pathophysiology, diagnosis and management. Medical Mycology p Shah, A Aspergillus-associated hypersensitivity respiratory disorders. Indian journal of Chest disease and allied sciences 50: p Shah, R., Vaidesswar, P., Pandit, S. P Pathlogy of pulmonary aspergillomas. Indian journal of pathology and microbiology 51 (3): p Thia, L. P., Balfour Lynn, I. M Diagnosing allergic bronchopulmonary aspergillosis in children with cystic fibrosis, Paediatric Respiratory Reviews 10: p Tillie-Leblond, I., Tonnel, A. B Allergic bronchopulmonary aspergillosis. Allergy 60: p Virnig, C., Bush, R. K Allergic bronchopulmonary aspergillosis: a US perspective. Current opinion in Pulmonary Medicine 13: p Bio-Rad 3, boulevard Raymond Poincaré Marnes-la-Coquette France Tel.: +33 (0) Fax: +33 (0) /2009

2- INDIKATIONER VEDR. BRUG

2- INDIKATIONER VEDR. BRUG PLATELIA ASPERGILLUS Ag 1 plade 96 62794 Platelia Aspergillus Ag er en immunenzymatisk mikrotiterplade-baseret sandwich-assay til påvisning af Aspergillus galactomannan antigen i serum og bronchoalveolær

Læs mere

Mercodia Iso-Insulin ELISA

Mercodia Iso-Insulin ELISA Mercodia Iso-Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1128-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Mercodia Proinsulin ELISA

Mercodia Proinsulin ELISA Mercodia Proinsulin ELISA Brugsanvisning 10-1118-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

100 (20 5) tests 71110. Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma

100 (20 5) tests 71110. Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma 100 (20 5) tests 71110 Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma IVD Producentens kvalitetskontrol Alle producerede og kommercialiserede

Læs mere

ScanGel COOMBS Anti-IgG,-C 3 d 86431 48 Kort 86432 1080 Kort

ScanGel COOMBS Anti-IgG,-C 3 d 86431 48 Kort 86432 1080 Kort ScanGel COOMBS Anti-IgG,-C 3 d 86431 48 Kort 86432 1080 Kort GEL, DER ER FREMSTILLET AF ET POLYSPECIFIKT ANTI-HUMANT GLOBULIN (POLYKLONALE OG MONOKLONALE MURINFRAKTIONER) Irregulær Ab-screening, forligelighed,

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Mercodia Insulin ELISA

Mercodia Insulin ELISA Mercodia Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1113-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER 10-1113-10 REAGENS TIL 10 x 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB Sylveniusgatan 8A SE-754

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

PakAuto assay BRUGSANVISNING. REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE

PakAuto assay BRUGSANVISNING. REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING PakAuto assay REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSE... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 TESTPRINCIP... 2 REAGENSER... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL... 3 PRØVETAGNING... 3 FREMGANGSMÅDE...

Læs mere

PakPlus analyse BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

PakPlus analyse BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING PakPlus analyse REF PAKPLUS IVD INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTÆNKT FORBRUG... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 PRINCIPPET... 2 REAGENSERNE... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL... 3 PRØVETAGNING...

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering BioDetect System Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering NAC Europe Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 7442 6292 Fax: +45 7442 4786 Mobil: +45 4021 4787 info@nac-europe.com

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument 06878007re_Da.fm Page 1 Monday, August 18, 2008 11:30 AM Graviditetstest Indhold REF Indhold Antal test 1760 (06484105) 25 foliepakkede (enkeltvis) Clinitest hcg-testkassetter, hver indeholdende en engangspippette

Læs mere

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål...

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Problemformulering:... 4 Begrebsdefinitioner... 4 Teori... 5 HTR... 5 Trombocytter... 6 AB0 antistoffer... 7 Saltvands teknik... 8 Glas- /Mikrotiterpladermetoden...

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644 Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133

Læs mere

Måling af ph i syrer og baser

Måling af ph i syrer og baser Kemiøvelse 1 1.1 Måling af ph i syrer og baser Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 1 ved bioanalytikeruddannelsen. Øvelsen skal betragtes som en

Læs mere

Mercodia Ultrasensitive Insulin ELISA

Mercodia Ultrasensitive Insulin ELISA Mercodia Ultrasensitive Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1132-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER ANVENDT PÅ ETIKETTER

Læs mere

Na + -selektiv elektrode

Na + -selektiv elektrode C.11.1 Na + -selektiv elektrode Formål: Øvelsens formål er at kalibrere en Na + -ISE (ionselektiv elektrode) finde elektrodens linearitetsområde anvende elektroden til koncentrationsbestemmelse belyse

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

Monolisa Anti-HBs PLUS 192 tests 72566

Monolisa Anti-HBs PLUS 192 tests 72566 Monolisa Anti-HBs PLUS 192 tests 72566 ENZYMIMMUNANALYSE (EIA) TIL BESTEMMELSE OG NIVEAUBESTEMMELSE AF ANTISTOFFER MOD HEPATITIS B- OVERFLADEANTIGENET (ANTI-HBs) I HUMANT SERUM ELLER PLASMA IVD Producentens

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug 980205_Rev06 07-2014 Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug Anvendelse: VACUETTE urinrør, urinbæger og urinoverføringsdel anvendes sammen som et system til opsamling, forsendelse,

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

HCV Ab PLUS REF 34330

HCV Ab PLUS REF 34330 HCV Ab PLUS REF 34330 Tilsigtet brug -analysen er en immunenzymatisk metode til påvisning af antistoffer over for hepatitis C-virus i humant serum eller plasma ved hjælp af Access Immunoassay-systemerne

Læs mere

Bestemmelse af celletal

Bestemmelse af celletal Bioteknologi 2, Tema 3 Forsøg 4 Bestemmelse af celletal Mange klassiske mikrobiologiske metoder har til formål at undersøge hvor mange mikroorganismer man har i sin prøve. Det undersøger man gennem forskellige

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares.

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. Bioteknologi A Studentereksamen Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. frs111-btk/a-31052011 Tirsdag den 31. maj 2011 kl. 9.00-14.00

Læs mere

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 16/10/2012 Revision: 09/01/2013 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Hæld 25 ml NaOH(aq) op i et bægerglas. Observer væsken. Er den gennemsigtig? Hvilke ioner er der i ionsuppen?

Hæld 25 ml NaOH(aq) op i et bægerglas. Observer væsken. Er den gennemsigtig? Hvilke ioner er der i ionsuppen? Fældningsreaktion (som erstatning for titrering af saltvand) Opløs 5 g CuSO 4 i 50 ml vand Opløses saltet? Følger det teorien? Hvilke ioner er der i ionsuppen? Hæld 25 ml NaOH(aq) op i et bægerglas. Observer

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINIER FOR RENGØRING OG DESINFEKTION AF FLEKSIBLE ENDOSKOPER

KLINISKE RETNINGSLINIER FOR RENGØRING OG DESINFEKTION AF FLEKSIBLE ENDOSKOPER Side 1 af 11 KLINISKE RETNINGSLINIER FOR Side 2 af 11 Procedurer for rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper Baggrund Fleksible endoskoper er med deres lange tynde kanaler vanskelige at rengøre.

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Er der gift i vandet?

Er der gift i vandet? Er der gift i vandet? Hvordan måler man giftighed? Og hvordan fastsætter man grænseværdier? Introduktion I pressen ser man ofte overskrifter som Gift fundet i grundvandet eller Udslip af farlige miljøgifte

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk vejledning Maxwell 16 Blood DNA Purification System Forsigtig - håndter kassettene med omhu, kanterne på forsejlingen kan være skarpe. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In vitro diagnostisk

Læs mere

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Agenda 1. Indikationsområder 2. Hvorfor gule tænder? 3. Lidt kemi 4. Tandlægestyret hjemmeblegning 5. Klinik blegning (1-times blegning) 6. Forventningsstyring

Læs mere

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22 SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGER OM KEMISKE DATA Dato: 17.2.2005 Tidligere dato: 08.11.2002 1. BESTEMMELSE AF DET KEMISKE PRODUKT OG PRODUCENTEN, IMPORTØREN ELLER ANDET FORETAGENDE 1.1 Bestemmelse af stoffet

Læs mere

Exoterme og endoterme reaktioner (termometri)

Exoterme og endoterme reaktioner (termometri) AKTIVITET 10 (FAG: KEMI) NB! Det er i denne øvelse ikke nødvendigt at udføre alle forsøgene. Vælg selv hvilke du/i vil udføre er du i tvivl så spørg. Hvis du er interesseret i at måle varmen i et af de

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200)

Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200) Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200) for Ten20 ledningsgel Ændret 11. maj 2015 Erstatter 9. januar 2014 1. IDENTIFIKATION ELLER STOF/PRÆPARAT OG AF SELSKAB/FIRMA 1.1.

Læs mere

C4a PROCEDURE PRINCIPPER OVERSIGT OG BESKRIVELSE AF TESTEN

C4a PROCEDURE PRINCIPPER OVERSIGT OG BESKRIVELSE AF TESTEN C4a Et enzym-immunoassay til kvantificering af C4a-fragmentet af komplementproteinet C4 i humant plasma, sera og andre forskningsprøver iu ANVENDELSOMRÅDE Kittet med MicroVue C4a enzym-immunoassay måler

Læs mere

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalognr. 0594-0201)

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalognr. 0594-0201) Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalognr. 0594-0201) 20 x 96 (katalognr. 0594-0501) IFN-γ-fuldblodstest til måling af reaktioner på ESAT-6-, CFP-10- og TB7.7(p4)-peptidantigener

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000 Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 1833101 Revisionsdato 13.08.2014 Trykdato 16.08.2014 Produkt kode : 0893311000 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Fag: KEMI Journal nr. Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT Navn: Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Formålet er at bestemme opløseligheden

Læs mere

PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN

PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN KemiF1 laboratorieøvelser 2008 ØvelseF1-2 PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN Indledning I en binær blanding vil blandingens masse være summen af komponenternes masse; men blandingens volumen vil ikke være summen

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

MycAssay Aspergillus Applied Biosystems 7500 Luftvejsprøver REF 080-045

MycAssay Aspergillus Applied Biosystems 7500 Luftvejsprøver REF 080-045 Til in-vitro-diagnostisk brug. Applied Biosystems 7500 Luftvejsprøver MycAssay Aspergillus Applied Biosystems 7500 Luftvejsprøver REF 080-045 Tilsigtet anvendelse MycAssay Aspergillus er indiceret til

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger.

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. L163403 DENM/01Q PPE 359261 Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Androstenon-indol-skatol-protokol.

Androstenon-indol-skatol-protokol. Androstenon-indol-skatol-protokol. Indholdsfortegnelse: 1. Formål side 2 2. Teori side 2 2. Prøvebehandling side 2 3. Materialer side 2 3.1 Apparatur side 2 3.2 Kemikalier side 3 3.3 Reagenser side 3 4.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden. Produktregistreringsnummer (PR-nr.

Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden. Produktregistreringsnummer (PR-nr. Handelsnavn: Kaiser Lacke Guld Hydro visk. 14s / 4mm 20 C fortynder = vand Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden Oplysninger om produktet:

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Førstehjælp. Ved at opsætte en tilpasset øjenskylleløsning på arbejdspladsen kan du gøre en afgørende indsats for at forebygge alvorlige øjenskader.

Førstehjælp. Ved at opsætte en tilpasset øjenskylleløsning på arbejdspladsen kan du gøre en afgørende indsats for at forebygge alvorlige øjenskader. Førstehjælp 215 Førstehjælp Du har kun to øjne - pas på dem! Synet er en af vores vigtigste sanser. Hvert år sker der tusindvis af øjenulykker på arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, i trafikken,

Læs mere

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA 2 x 96 IFN-γ-fuldblodstest til måling af reaktioner på ESAT-6 og CFP-10-peptidantigener Til in vitro-diagnostisk brug 622120 QIAGEN GmbH QIAGEN

Læs mere

HYDROSEAL (PB-SEAL) SIKKERHEDS-DATABLAD (Markedsføres i Danmark under navnet PB-SEAL)

HYDROSEAL (PB-SEAL) SIKKERHEDS-DATABLAD (Markedsføres i Danmark under navnet PB-SEAL) Side 1 af 6 HYDROSEAL (PB-SEAL) SIKKERHEDS-DATABLAD (Markedsføres i Danmark under navnet PB-SEAL) 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden 1.1. Identifikation af stoffet/materialet

Læs mere

EU-SIKKERHEDSBLAD ifølge EU-direktivet 91/155/EØF, 93/112/EF, 2001/58/EF. WMF Special-Cleaning Tablets Materialenummer 0062

EU-SIKKERHEDSBLAD ifølge EU-direktivet 91/155/EØF, 93/112/EF, 2001/58/EF. WMF Special-Cleaning Tablets Materialenummer 0062 Side: 1 af 5 1. Produkt-/tilberedning og firmabetegnelse Oplysning om produkt/tilberedning Produktnavn: Anvendelse om produkt/tilberedning rengøringsmiddel Oplysning om producent/leverandør Firmabetegnelse:

Læs mere

Kuvettetest LCK 555 BI 5 /BI [n]

Kuvettetest LCK 555 BI 5 /BI [n] VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Se venligst punktet Bemærk (se nedenfor). Kuvettetest Princip Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug over 5/[n]

Læs mere

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013 Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Dagens program Hvad er bly Hvor sundt er bly Arbejdsmiljøloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Mercodia Adiponectin ELISA

Mercodia Adiponectin ELISA Mercodia Adiponectin ELISA Brugsanvisning 10-1193-01 REAGENSER TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro diagnostisk brug Regulerende status i USA: Kun til forskningsbrug Ikke til brug til diagnostiske procedurer.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold.

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Juni 2011 Helle Frank Skall og Niels Jørgen Olesen Veterinærinstituttet, Danmarks

Læs mere

Er det allergi? Information om allergi og priktest

Er det allergi? Information om allergi og priktest Er det allergi? Information om allergi og priktest Bi-og hvepseallergi Bier og hvepse reagerer på uventede bevægelser, og de bliver aggressive, når deres bo angribes. De er mere aggressive, når vejret

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P Insulin; stofk. Udgave 11. Analysevejledning. 014-602 P Insulin; stofk.

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P Insulin; stofk. Udgave 11. Analysevejledning. 014-602 P Insulin; stofk. Analysevejledning 014-602 P Insulin; stofk. NPU02497 Roche/Hitachi MODULAR Analytics E170 Initialer Navn Dato Udarbejdet af: KK, HIK, VT Karin Knudsen, Hanne Ilsøe Kristensen, Vivi Terslev 17. feb. 2004

Læs mere

KEMI HØJT NIVEAU. Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00. (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen)

KEMI HØJT NIVEAU. Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00. (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen) STUDENTEREKSAMEN MAJ 2004 2004-10-1 MATEMATISK LINJE KEMI ØJT NIVEAU Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00 (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen) pgavesættet består af 3 opgaver og

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING Kvalitetssikring på hospitaler i drift Hygiejnesygeplejerske Helle Amtsbiller SSI / Central Enhed for Infektionshygiejne SEMMELWEIS OG FLORENCE NIGHTINGALE FOREBYG

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Prioderm shampoo 10 mg/g malathion

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Prioderm shampoo 10 mg/g malathion INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Prioderm shampoo 10 mg/g malathion Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Prioderm uden recept. For at opnå den bedste

Læs mere

MANUAL for brug af HYSAN og BIOX ved skimmelafrensning 06/09/07 Kontakt: Protox telefon 75504022 Vers.1

MANUAL for brug af HYSAN og BIOX ved skimmelafrensning 06/09/07 Kontakt: Protox telefon 75504022 Vers.1 AFRENSNING af SKIMMELSVAMP, BAKTERIER mv. med HYSAN OG BIOX Hvorfor HYSAN ell. BIOX? Begge produkter er indeklimaneutrale og afgasser derfor ingen stoffer til indeluften efter optørring i modsætning til

Læs mere

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC Side 1/6 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blanding og frarådet anvendelse Produktanvendelse: Produkt til rengøring af tæpper

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

ET HYGIEJNE PROGRAM UDVIKLET I PRAKSIS OG SOM ER AFPRØVET OG VIST EFFEKTIVT TIL KONTROL AF HØJ VIRULENT GUMBORO DISEASE (VVIBD)

ET HYGIEJNE PROGRAM UDVIKLET I PRAKSIS OG SOM ER AFPRØVET OG VIST EFFEKTIVT TIL KONTROL AF HØJ VIRULENT GUMBORO DISEASE (VVIBD) ET HYGIEJNE PROGRAM UDVIKLET I PRAKSIS OG SOM ER AFPRØVET OG VIST EFFEKTIVT TIL KONTROL AF HØJ VIRULENT GUMBORO DISEASE (VVIBD) Udviklet af DuPont Animal Health Solutions Tilbageblik over situationer med

Læs mere

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde Infektionspakken Program 13.15 Præsentation 13.20 Oplæg om infektionspakken 13.25 Håndhygiejne 13.45 Gruppearbejde 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde 14.15 Information om E-learning Mål på plejecentrene

Læs mere

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL Version 1.2, 10/2006 Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL 1 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zoviduo 50 mg/g og 10 mg/g creme Aciclovir og hydrokortison Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: MST Reg. nr. 17-2. Revision: 08-07-2008 / ABB Anvendelse: Behandling af træværk mod svampe- og

Læs mere

Udgave 1 Revisionsdato 10.12.2009 Trykdato 11.03.2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Udgave 1 Revisionsdato 10.12.2009 Trykdato 11.03.2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 708436 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Udelukkende

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Anolytech Disinfection System. Få en sundere virksomhed med desinfektion

Anolytech Disinfection System. Få en sundere virksomhed med desinfektion Anolytech Disinfection System Få en sundere virksomhed med desinfektion Bakterier er dyre Bakterier, vira, svampe og andre mikroorganismer findes overalt. De udgør ofte et stort problem for landbruget,

Læs mere