2 - ANVENDELSESOMRÅDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 - ANVENDELSESOMRÅDE"

Transkript

1 PLATELIA Aspergillus IgG TEST PÅVISNING AF IgG ANTI-ASPERGILLUS-ANTISTOFFER I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED HJÆLP AF EN IMMUNENZYMATISK METODE 1 - FORMÅL Platelia Aspergillus IgG er en indirekte immunenzymatisk teknik udført på mikroplade til påvisning af IgG anti- Aspergillus-antistoffer i humant serum eller plasma. 2 - ANVENDELSESOMRÅDE Platelia Aspergillus IgG er en analyse, der - når den fortolkes på basis af patientens kliniske og terapeutiske kontekst, og når den udføres sammen med andre diagnostiske teknikker såsom radiologiske, cytologiske, immunologiske og mykologiske undersøgelser - kan anvendes som hjælp til at diagnosticere Aspergillus-patologier. 3 - KLINISK INTERESSE Der forekommer forskellige kroniske Aspergillus-patologier i immunkompetente, og diagnosen af disse medfører ofte vanskeligheder. Et forløb med sensibilisering over for skimmelsvampe ligger til grund for allergiske manifestationer såsom astma, allergisk bronchopulmonal aspergillosis (ABPA), der udgør den mest alvorlige kliniske præsentation4, 8. Patienter, der lider af mukoviskidose, udgør en risikogruppe for ABPA og overvåges regelmæssigt med henblik på denne diagnose1, 2. Hos, der er udsat for massiv inhalation af sporer, kan der forekomme extrinsic allergisk alveolitis; de mest kendte former er fugleholderlunge og tærskerlunge. Aspergilloma udgør den mest typiske ikke-allergene kroniske patologi, der er et resultat af kolonisering af et præeksisterende lungehulrum (tuberkulose, emfysem, sarcoidose, lungecancer) med svampemycelier, der danner en Aspergillus-klump 4, 6, 10. I forbindelse med de andre ikke-allergeniske patologier udgør kronisk nekrotisk aspergillosis en særligt alvorlig progressiv dødelig form. I disse forskellige kliniske manifestationer, hvad enten det er allergisk eller ikke-allergisk, er det ofte vanskeligt at diagnosticere aspergillosis. Dette skyldes, at de kliniske tegn kan tyde på andre mykosiske, bakterielle, virale sygdomme og endda kræftsygdomme. Radiologisk undersøgelse, der er karakteristisk for aspergilloma, er betydeligt mindre karakteristisk for de andre former for aspergillosis, hvor klinisk og radiologisk undersøgelse kun repræsenterer elementer i en diagnostisk orientering. Biologiske parametre og i særdeleshed serologiske test er uomgængelige redskaber i forbindelse med denne diagnose5. Hos med risiko for aspergilloma, en alvorlig men ofte klinisk set skjult infektion, er en serologisk undersøgelse følgelig relevant. Visse diagnoser af ABPA er baseret på fem kriterier inklusive serologisk påvisning af anti-aspergillus-antistof13. Platelia Aspergillus IgG, der er en metode, der anvendes til at påvise klasse G-immunglobuliner rettet mod et rekombinant, renset antigen af Aspergillus, er et nyttigt redskab til at diagnosticere disse kroniske former for aspergillosis, der observeres hos immunkompetente 3. Forekomsten af anti-aspergillus-antistoffer er desuden i den senere tid blevet beskrevet hos onko-hematologiske, inden der er anordnet en immunosuppressiv behandling for knoglemarvstransplantation. Disse studier anbefaler en påvisning af en Aspergillus-kolonisering, når patienten er indlagt på hospitalet eller i balancen inden transplanteringen hos de, der vil udgøre en risikogruppe for invasiv aspergillosis, efter at de immunosuppressive behandlinger er indledt. 4 - PRINCIPPER FOR PROCEDUREN PlateliaTM Aspergillus IgG er en tofaset indirekte immunenzymatisk teknik udført på mikroplade, der anvendes til påvisning af IgG anti-aspergillus-antistoffer i humant serum eller plasma. Prøver af fortyndet serum eller plasma fordeles i brøndene på mikropladen, der er sensibiliseret med renset rekombinant Aspergillus-antigen7. Efter inkubation ved 37 C skal strimlerne vaskes af for at fjerne al ubundet materiale. Konjugatet (anti-human IgG monoklonalt antistof fra mus mærket med peroxidase) kommes i hver brønd på mikropladen og inkuberes ved 37 C. Der dannes et kompleks, hvis IgG anti-aspergillus forefindes i den humane prøve: Ag Aspergillus - human IgG anti- Aspergillus - anti-human IgG Ab/peroxidase fra mus. Strimlerne vaskes for at fjerne al ubundet materiale. Tilsætning af kromogen, der indeholder peroxidase-substrat, og inkubation ved stuetemperatur har til formål at afsløre eventuelt dannede komplekser. Den enzymatiske reaktion stoppes ved at tilsætte 1N svovlsyre. Der anvendes et spektrofotometer, der er indstillet til 450/620 nm, til at aflæse den optiske densitet.

2 5- REAGENSER Der er leveret reagenser i et tilstrækkeligt antal til at udføre 96 bestemmelser eller maksimalt 9 testkørsler. Opbevaringsbetingelser og udløbsdato for reagenserne fremgår af oplysningerne på kassen. Alle reagenser skal have stabiliseret sig ved stuetemperatur ( C), inden de anvendes. Nedkøl alle reagenserne til +2-8 C øjeblikkeligt efter brug. Læg de ubrugte strimler tilbage i originaletuiet, og forsegl dem omhyggeligt. Fjern ikke tørremidlet. Mærkning Reagenstype Præsentation Mikroplade: 1 R1 Microplate - 96 brønde (12 strimler, der hver især indeholder 8 brønde) sensibiliseret med det rensede rekombinante Aspergillus-antigen. R2 Koncentreret vaskeopløsning (20x) 1 x 70 ml Concentrated TRIS-NaCl-buffer (ph 7,4) Washing Solution - 2 %Tween 20 (20x) Kalibrator 0 AU/ml (brugsklar): 1 x 2,5 ml R3 Calibrator 0 - Tris-NaCl-buffer, der ikke indeholder IgG anti-aspergillus Kalibrator 10 AU/ml (brugsklar): 1 x 2,5 ml R4a Calibrator 10 - Humant serum med anti-aspergillus-antistoffer Kalibrator 20 AU/ml (brugsklar): 1 x 2,5 ml R4b Calibrator 20 - Humant serum med anti-aspergillus-antistoffer Kalibrator 40 AU/ml (brugsklar): 1 x 2,5 ml R4c Calibrator 40 - Humant serum med anti-aspergillus-antistoffer Kalibrator 80 AU/ml (brugsklar): 1 x 2,5 ml R4d Calibrator 80 - Humant serum med anti-aspergillusantistoffer. Konjugat (brugsklar): 1 x 26 ml R6 Conjugate - Anti-humant IgG monoklonalt antistof fra mus mærket med peroxidase - Fenolrødt R7a R7b R9 R10 Sample Diluent 1 Sample Diluent 2 Chromogen TMB Stopping Solution Prøvefortyndervæske 1 (brugsklar): - Tris-NaCl-buffer, - 0,1 % Tween 20, - Fenolrødt Prøvefortyndervæske 2 (brugsklar): - Tris-NaCl-buffer, - 0,1 % Tween 20, - Bromkresolpurpur Kromogen TMB opløsning (brugsklar) - 3,3,5,5 - tetrametylbenzidin (< 0,1 %)-opløsning, H 2 O 2 (<1,0 %) 1 x 28 ml 1 x 26 ml 1 x 28 ml Stopopløsning (brugsklar): 1 x 28 ml -1N-svovlsyreopløsning Selvklæbende film SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSMÆSSIGE FORHOLDSREGLER 1. Må kun anvendes til in vitro-diagnosticering. 2. Kun til professionelt brug. 3. Vi anbefaler, at denne analyse ikke anvendes med andre prøver end humant serum eller plasma. 4. Kalibrator R4a, R4b, R4c og R4d er fremstillet af humant serum, der er testet negativt for anti-hiv-1, anti-hiv-2 og anti-hcv-antistoffer såvel som HBs-antistoffer, der benytter CE-mærkede test. Alle reagenser skal dog som potentielt infektiøse. Alle test skal gennemføres i overensstemmelse med OSHA-standarden vedrørende patogene stoffer, der overføres hematogent, biosikkerhedsniveau 2, eller i overensstemmelse med andre egnede biosikkerhedspraksis. 5. Bær beskyttelsesdragt inklusive en laboratoriekittel, øjen- og ansigtsbeskyttelse og engangshandsker (handsker fremstillet af syntetisk materiale uden latex anbefales), og håndtér reagenserne i sættet og patientprøverne i overensstemmelse med foreskreven god laboratoriepraksis (GPL). Vask hænderne grundigt efter udførelse af analysen. 6. Undgå at pipettere med munden.

3 7. Undgå at ryge, drikke og spise i de områder, hvor prøverne eller reagenserne i sættet håndteres. 8. Undgå at stænke med prøvematerialer eller opløsninger. 9. Overflader, der er farvet med kontaminerende væske, der ikke indeholder syre, skal renses grundigt ved hjælp af et effektivt desinfektionsmiddel. Desinfektionsmidler, der kan bruges (men ikke kun disse), er f.eks. en 10 % klorinvandsopløsning (0,5 % natriumhypochloritopløsning), 70 % ethanol eller 0,5 % Wescodyne Plus. Det materiale, der anvendes til rengøringen, skal kasseres og anbringes i en særlig beholder til kontamineret affald. ADVARSEL: Kom aldrig opløsninger, der indeholder klorinvand, i dampsterilisatoren. 10. Hvis den kontaminerende væske er en syre, skal farvede overflader tørres af eller neutraliseres ved hjælp af natriumbikarbonat, og området skal skylles af og tørres; hvis den kontaminerende væske indeholdt biologisk farligt materiale, skal området vaskes af med et kemisk desinfektionsmiddel. 11. Alle prøver og reagenser, der anvendes til analysen, skal bortskaffes som potentielt infektiøse. Farlige kemiske og biologiske spildprodukter skal bortskaffes i overensstemmelse med de gældende forskrifter. 12. ADVARSEL: Potentielt kemiske risici, som nogle komponenter i sættet indebærer, er anført nedenfor (se kapitel 5 - REAGENSER) Xi-Irritans Nogle reagenser indeholder ProClinTM 300 < 1,5 %: R43: Kan fremkalde irritation ved hudkontakt. S : Undgå indånding af dampe/sprøjtetåge. Undgå hudkontakt. Benyt egnede handsker. Dette materiale og beholderen til det skal bortskaffes som farligt affald. 13. Materialesikkerhedsdataarket (MSDS) udleveres efter anmodning. 7 - FORHOLDSREGLER FOR BRUGEREN 1. FROSNE PRØVER, DER OPBEVARES UNDER FORHOLD, DER ER OS UKENDTE, KAN GIVE FORKERTE POSITIVE RESULTATER SOM FØLGE AF FUNGAL OG/ELLER BAKTERIEL KONTAMINATION. 2. Anvend ikke sættet eller nogle af reagenserne i sættet efter udløbsdatoen. 3. Undgå at blande eller kombinere reagenser fra beholdere med forskellige partinumre inden for samme serie. BEMÆRK: Der kan anvendes andre partier af vaskeopløsningen (R2, etiketidentifikation* 20x, grøn), af kromogen (R9, etiketidentifikation* TMB, turkis) og af stopopløsningen (R10, etiketidentifikation* 1N, rød) end de, der leveres med beholderen, under forudsætning af, at reagenserne inden for samme serie svarer helt til hinanden og er fra samme parti. BEMÆRK: Vaskeopløsningen (R2 etiketidentifikation* 20x, grøn) må ikke blandes med vaskeopløsningen (R2 etiketidentifikation* 10x, blå), der leveres i Bio-Rad-reagenssæt. * på flaskens etiket 4. Vent 30 minutter, før reagenserne fordeles, så de kan stabilisere sig ved stuetemperatur ( C). 5. Brug fortrinsvis engangsudstyr. Hvis ikke dette er muligt, skal der anvendes glasbeholdere, der er blevet vasket grundigt af og skyllet efter med destilleret vand. 6. Kontrollér, om pipetterne er i orden, og om de benyttede instrumenter fungerer korrekt. 7. Rekonstituér reagens R2 forsigtigt, og undgå kontamination. 8. Den enzymatiske reaktion er meget følsom over for metaller eller metalioner. Derfor må metal ikke komme i kontakt med de forskellige opløsninger, der indeholder konjugat- eller substratopløsningen. 9. Når der pipetteres kalibratorer og prøver, skal der anvendes en ny pipettespids for hver brønd for at undgå kontamination. 10. For at sikre, at brøndene vaskes tilstrækkeligt, skal du gennemføre det anbefalede antal afvaskninger og sikre dig, at alle brøndene fyldes helt og derefter tømmes helt. Afvaskningen skal gennemføres ved hjælp af en mikropladevasker. 11. Undgå, at mikropladen tørrer mellem afslutningen af afvaskningen og tilsætningen af reagenser. 12. Brug ikke den samme flaske til konjugat- og udviklingsopløsninger. 13. Undgå at udsætte kromogenopløsningen eller afsløringsopløsningen for stærkt lys under opbevaring og inkubation. Undgå, at opløsninger, der indeholder kromogen, kommer i kontakt med iltningsmidler. 14. Kromogenet (R9) bør være farveløst. Hvis der forekommer en blå farvning, er reagensen ubrugelig og skal skiftes ud. 15. Undgå, at stopopløsningen kommer i kontakt med iltningsmidler, metal eller metalioner. 16. Undgå at hælde overskydende ubrugt konjugat tilbage i den oprindelige flaske. 8 - FORBEREDELSE OG OPBEVARING AF REAGENSER Mikroplade (R1) Hver ramme indeholder 12 strimler og er pakket i en pose. Skær posen op med en saks lige under forseglingen. Åbn posen, og tag rammen ud. Læg rammen med de ubrugte strimler tilbage i originalposen. Luk posen forsigtigt, og opbevar den ved +2-8 C. Efter at den vakuumpakkede pose er åbnet, er strimlerne stabile i 8 uger, når de opbevares ved +2-8 C i deres originalpose, og denne er blevet forseglet igen forsigtigt. Kontrollér, om tørremidlet stadig er til stede.

4 Vaskeopløsning (R2) Forbered vaskeopløsningen ved at fortynde den koncentrerede opløsning 20 gange i destilleret vand. 50 ml af R2 i 950 ml destilleret vand. (brug 650 ml fortyndet vaskeopløsning til en hel plade med 12 strimler foruden dødvolumenet af benyttet vasker). Efter fortyndingen kan vaskeopløsningen opbevares i 14 dage ved C. Efter at den koncentrerede vaskeopløsning, der opbevares ved C, er åbnet, er den stabil indtil udløbsdatoen, der står på etiketten, forudsat at der ikke forekommer kontamination. Kalibrator 0 (R3), kalibrator 10 (R4a), kalibrator 20 (R4b), kalibrator 40 (R4c), kalibrator 80 (R4d): Kalibratorerne er klar til brug. Disse reagenser, der opbevares ved +2-8 C, er efter åbningen stabile i 8 uger, hvis de ikke udsættes for kontamination. Konjugat (R6), prøvefortynder 1 (R7a), prøvefortynder 2 (R7b), TMB kromogen-opløsning (R9): Disse reagenser er klar til brug. Disse reagenser, der opbevares ved +2-8 C, er efter åbningen stabile i 8 uger, hvis de ikke udsættes for kontamination. Stopopløsning (R10): Denne reagens er klar til brug. Efter at denne reagens, der opbevares ved +2-8 C, er åbnet, er den stabil indtil holdbarhedsdatoen, der står på etiketten, forudsat at der ikke forekommer kontamination. 9 - PRØVER 1. Testene udføres på prøver af serum eller plasma, der er taget på EDTA-heparin eller citrat-antikoalugans 2. Overhold følgende instruktioner for prøvetagning, behandling og opbevaring af disse blodprøver: Tag en blodprøve i overensstemmelse med gældende praksis. Ved serum skal koaglet udformes fuldstændigt inden centrifugeringen. Hold rørene lukket. Efter centrifugeringen skal serummet eller plasmaen udskilles og opbevares i et lukket rør. Prøverne opbevares ved +2-8 C, hvis analysen udføres inden for 4 dage. Hvis ikke analysen udføres inden for 4 dage, fryses prøverne ned til -20 C (eller -80 C). Nedfrysning og efterfølgende optøning bør ikke foretages mere end fem gange. Prøverne skal homogeniseres forsigtigt (Vortex) efter optøning, og inden analysen udføres. 3. Resultaterne påvirkes ikke af prøver, der indeholder 90 g/l albumin, 100 mg/l ukonjugeret bilirubin, lipæmiske prøver, der indeholder, hvad der svarer til 36 g/l triolein (triglycerid), eller hæmolyserede prøver, der indeholder 10 g/l hæmoglobin. 4. Prøverne må ikke opvarmes PROCEDURE Udstyr, der medfølger Se kapitlet REAGENSER Påkrævet udstyr, der ikke medfølger 1. Sterilt, destilleret eller demineraliseret vand til fortynding af den koncentrerede vaskeopløsning. 2. Sugende papir. 3. Engangshandsker. 4. Beskyttelsesbriller. 5. Natriumhypoklorit (klorinvand) og natriumbikarbonat. 6. Pipetter eller multipipetter, enten automatiske eller halvautomatiske, justerbare eller forudindstillede, der kan måle og levere 10 μl til 1000 μl, 1 ml, 2 ml og 10 ml. 7. Graduerede testrør til 25 ml, 50 ml, 100 ml og 1000 ml. 8. Engangsrør 9. Beholder til kontamineret affald. 10. Vortex-mikser. 11. Mikropladeinkubator, der kan indstilles til 37 C ± 1 C (*). 12. Halvautomatisk eller automatisk mikropladevasker (*). 13. Mikropladelæser med filtre på 450 og 620 nm (*). (*) Henvend dig til os for nærmere oplysninger angående udstyr, der er valideret af vores tekniske afdelinger. EIA-procedure Overhold den angivne protokol. Overhold god laboratoriepraksis: - Sørg for, at reagenserne stabiliserer sig ved stuetemperatur (18-30 C) mindst 30 minutter, inden de anvendes. - Brug alle kalibratorer, hver gang doseringen benyttes til at validere analysen.

5 Fremgangsmåde: 1. Udarbejd omhyggeligt en plan til fordeling og identifikation af kalibratorer og patientprøver. 2. Forfortynd prøverne, der skal testes: i forholdet 1/20, dvs. 10 μl serum eller plasma μl prøvefortynder 1 (R7a). Forfortynd prøveresultaterne i en rød farvning. 3. Tag rammen og strimlerne (R1) ud af beskyttelsesindpakningen. Læg de ubrugte strimler tilbage i indpakningen, og forsegl den igen. 4. Fordel 190 μl prøvefortynder 2 (R7b) i brøndene, der skal rumme prøverne, der skal testes, og tilsæt 10 μl forfortyndede prøver i forholdet 1/20, bland det varsomt ved sugning, og gentag forløbet 2 eller 3 gange. NB! Ved dette trin i proceduren kan fordelingen kontrolleres, for efter tilsætningen af 10 μl forfortyndede prøver skifter brøndene, der indeholder prøver, farve og bliver grå. En kop, der ikke indeholder nogen prøve, har en blå-violet farve. 5. Fordel de brugsklare kalibratorer med 200 μl pr. Brønd i overensstemmelse med følgende plan: - A1: Kalibrator 0 (R3) - B1: Kalibrator 10 AU/ml (R4a) - C1: Kalibrator 20 AU/ml (R4b) - D1: Kalibrator 40 AU/ml (R4c) - E1: Kalibrator 80 AU/ml (R4d) A R3 S4 S12 B R4a S5 C R4b S6 D R4c S7 E R4d S8 F S1 S9 G S2 S10 H S3 S11 6. Dæk mikropladen til med en selvklæbende film, der presses fast ned over overfladen, så den slutter helt til overalt. 7. Inkubér øjeblikkeligt mikropladen i en tør mikropladeinkubator i 60 ± 5 minutter ved 37 C (± 1 C). 8. Klargør den fortyndede vaskeopløsning (se kapitel 8). 9. Fjern den selvklæbende film. Sug indholdet af hver brønd op i en beholder (der indeholder natriumhypochlorit) til kontaminerede affaldsprodukter. 10. Vask mikropladen 4 gange ved hjælp af en mikropladevasker (med 800 μl fortyndet vaskeopløsning). Vend mikropladen efter den sidste vask, og dup den forsigtigt med sugende papir for at fjerne resterende væske. 11. Homogenisér indholdet i flaske R6 ved at vende den på hovedet, inden den bruges. Når du anvender en multipipette, skal du kun opsuge det volumen, der behøves for serien: Anvend 3,5 ml til to strimler á 8 kopper. 12. Fordel 200 μl R6 konjugat i hver brønd. 13. Dæk mikropladen til med en selvklæbende film, der presses fast ned over overfladen, så den slutter helt til overalt. 14. Inkubér mikropladen i en tør mikropladeinkubator i 60 minutter (± 5 minutter) ved 37 C (± 1 C). 15. Fjern den selvklæbende film. Sug indholdet af hver brønd op i en beholder (der indeholder natriumhypochlorit) til kontaminerede affalds-produkter. 16. Vask mikropladen 4 gange ved hjælp af en mikropladevasker (med 800 μl fortyndet vaskeopløsning). 17. Fordel hurtigt 200 μl TMB (R9) kromogenopløsning i hver brønd, og undgå at udsætte dem for skarpt lys. 18. Inkubér mikropladen i mørke ved stuetemperatur ( C) i 30 ± 5 minutter. Undgå at bruge selvklæbende film under dette inkubationstrin. 19. Tilsæt 100 μl stopvæske (R10) i hver brønd i samme rækkefølge og takt som under tilsætningen af substratopløsningen. Bland grundigt. 20. Tør undersiden af hver mikroplade forsigtigt af. 21. Aflæs den optiske densitet i hver brønd ved 450 nm (referencefilter ved 620 nm) inden for 30 minutter efter tilsætningen af stopopløsningen (strimlerne skal altid opbevares i mørke inden aflæsningen). 22. Kontrollér, at der er overensstemmelse mellem aflæsningsresultatet og fordelingsplanen for mikropladen, inden resultaterne rapporteres KVALITETSKONTROL (VALIDERINGSKRITERIER) Anvend ved alle testkørsler kalibratorerne på alle mikroplader. Følgende kriterier skal overholdes ved validering af analysen: Værdi for optisk densitet: OD R4a > 0,200 Forhold: OD R4a/OD R3 > 3,00 OD R4b/OD R4a > 1,20 OD R4c / OD R4b > 1,20 OD R4d / OD R4c > 1,00

6 12 - FORTOLKNING AF RESULTATER Optegning af kalibreringskurven Kalibreringskurven defineres ved de 5 intervalpunkter (kalibratorer) 0, 10, 20, 40 og 80 AU/ml. Kalibreringskurven tegnes [OD = funktion (AU/ml)] ved at angive OD for kalibratorerne R3, R4a, R4b, R4c og R4d på den lodrette (Y) akse og derefter angive deres respektive koncentration i AU/ml på den vandrette (X) akse. Vælg en punkt til punkt-sti, der forbinder de forskellige intervalpunkter. Bestemmelse af koncentrationen af IgG anti-aspergillus antistoffer (AU/ml) i de testede prøver Koncentrationen i IgG anti-aspergillus-antistoffer, der er udtrykt i AU/ml, kan bestemmes for hver prøve, der er testet ved hjælp af kurveoptegningen i afsnit 12. Fortolkning af resultater Prøver med koncentrationer under 5 AU/ml (C < 5) som "negative" mht. forekomst af IgG anti- Aspergillus-antistof. Prøver med koncentrationer mellem 5 og 10 AU/ml (5 C < 10) som "inkonklusive" mht. forekomst af IgG anti-aspergillus-antistof. Prøver med koncentrationer over eller lig med 10 AU/ml (C 10) som "positive" mht. forekomst af IgG anti-aspergillus-antistof. Intervalpunkter, der benyttes til at tegne kalibreringskurven, kan ikke anvendes til at opnå en nøjagtig titrering af koncentrationer over 80 AU/ml. Hvis du vil bestemme titeren af markant positive prøver mere nøjagtigt, skal du gennemføre analysen igen, idet du udfører en ekstra forfortynding af prøven ved fortynding af R7a: - For prøver med en titer > 80 AU/ml og med en OD < 3,000: Forfortynd først til 1/5 af prøven i R7a. - For prøver med en titer > 80 AU/ml og med en OD 3,000: Forfortynd først til 1/60 af prøven i R7a. Efter denne indledende forfortynding skal proceduren, der er anført i kapitel 10, følges (forfortynding til 1/20 i R7a og derefter fortynding til 1/20 i R7b). Titeren af den markant positive prøve udregnes ved at multiplicere den opnåede titer med faktoren af den første forfortynding (dvs.: 5 eller 60 alt efter den udførte forfortynding). Et inkonklusivt resultat kan bekræftes med en anden prøve fra patienten inden for 2-3 uger efter datoen for prøven med den inkonklusive titer. I forbindelse med en serologisk overvågning af patienten anbefaler vi, at du kontrollerer alle prøver fra patienten inden for samme serie for at påvise betydelige variationer af titere af IgG anti-aspergillus-antistoffer PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER 1. Et negativt resultat udelukker ikke en diagnose af aspergillosis. En diagnose af aspergillosis kan kun foretages efter en undersøgelse af de kliniske, terapeutiske, radiologiske, cytologiske, direkte mykologiske og serologiske resultater, idet hvert enkelt element skal fortolkes isoleret og med omtanke. 2. Hos en immunkompetent patient, der forventes at have aspergillosis, kan prøver, der er taget på et tidligt stade af Aspergillus-infektionen, vise et negativt resultat mht. påvisning af IgG anti-aspergillus. Det anbefales derfor, at der gennemføres en ny analyse af en prøve, der tages to til tre uger senere. 3. Proceduren og fortolkningen af resultaterne, der er beskrevet for Platelia Aspergillus IgG-analysen, skal overvåges, når prøverne testes for forekomst af IgG anti-aspergillus-antistoffer. Vi anbefaler, at brugeren af sættet læser indlægssedlen omhyggeligt, inden analysen udføres. Protokollen skal følges særligt tæt i forbindelse med pipettering af prøver og reagenser, vaskning af mikropladen og timing af inkubationstrinnene. 4. Hvis ikke prøverne og reagenserne tilsættes som anført på indlægssedlen, kan der opnås et forkert negativt resultat. I tilfælde af en procedurefejl skal der testes en ny prøve fra den samme patient. 5. Kontamination af brønde, der indeholder negative patientprøver, med brønde, der indeholder positive patientprøver, eller patientprøver, kan opstå, hvis indholdet af en brønd flyder over i en anden brønd på grund af en klodset håndtering af mikropladen eller en dårlig pipetteringsteknik under tilsætningen af reagenser. 6. Resultaterne af Platelia Aspergillus IgG-testen blev ikke opnået på baggrund af prøver af serum eller plasma fra nyfødte børn eller pædiatriske. 7. Udførelsen af Platelia Aspergillus IgG-testen er ikke udviklet til manuel aflæsning og/eller visuel bestemmelse af resultaterne. 14 FORVENTEDE VÆRDIER Prævalensen af anti-aspergillus IgG, der blev målt ved hjælp af Platelia Aspergillus IgG-testen, blev evalueret ud fra et panel bestående af 129 prøver fra 64 franske med lidelsen cystisk fibrose, der udgjorde en risikogruppe for Aspergillus-infektioner. Af de 129 prøver var 53 positive og 12 inkonklusive, hvilket resulterer i en udbredelse på 53/129 = 41,1% [: 32,5-50,1%], når de inkonklusive resultater som negative, og 65/129 = 50,4 % [: 41,4-59,3 %], når de inkonklusive resultater som positive. Hvad ne angår, havde 29 ud af de 64 testede mindst én positiv prøve, og 5 havde mindst én inkonklusiv prøve og ingen positive, hvilket resulterer i en udbredelse på 29/64 = 45,3 % [: 32,8-58,3 %], når de inkonklusive resultater som negative, og 34/64 = 53,1 % [: 40,2-65,7 %], når de inkonklusive resultater som positive.

7 15 - FUNKTIONSEGENSKABER A. Undersøgelse af reproducerbarhed Gentagelsesnøjagtighed for intern analyse: Med henblik på at evaluere gentagelsesnøjagtigheden inden for analysen blev én negativ prøve og fem positive prøver testet 32 gange inden for en given serie. Titeren (AU/ml) blev bestemt for hver positiv prøve. Gennemsnittet af titerne, standardafvigelsen (SD) og variationskoefficienten (CV%) for hver prøve er anført i tabellen nedenfor: Gentagelsesnøjagtighed for intern analyse: Negativ Svagt positiv N=332 prøve prøve nr. 1 Gennemsnit Svagt positiv prøve nr. 2 Svagt positiv prøve nr. 3 Mellempositiv prøve Stærkt positiv prøve 2,44 9,31 10,31 13,64 31,69 43,10 (AU/ml) SD 0,067 0,320 0,218 0,387 0,939 1,546 CV % 2,7 % 3,4 % 2,1 % 2,8 % 3,0 % 3,6 % Krydskontrolleret nøjagtighed (reproducerbarhed): Med henblik på at evaluere gentagelsesnøjagtigheden for krydskontrolleret analyse gennemgik hver af de seks prøver (én negativ og fem positive) en dobbelttest med to serier om dagen over en samlet periode på 20 dage. Titeren (AU/ml) blev bestemt for hver positiv prøve. Den negative prøve udtrykkes som et forhold. Gennemsnittet af koncentrationerne eller forholdene, standardafvigelsen (SD) og variationskoefficienten (CV%) for hver prøve er anført i tabellen nedenfor: Krydskontrolleret nøjagtighed (reproducerbarhed) N=80 Gennemsnit (AU/ml) Negativ prøve Svagt positiv prøve nr. 1 Svagt positiv prøve nr. 2 Svagt positiv prøve nr. 3 Mellempositiv prøve Stærkt positiv prøve 1,88 3,60 6,99 12,34 32,49 51,65 SD 0,26 0,46 0,92 1,49 5,25 7,65 CV % 13,8 % 12,8 % 13,1 % 12,1 % 16,2 % 14,8 % B. Krydsreaktioner Patologi Antal testede prøver Antal positive prøver Anti-Candida-antistoffer 54 2* Anti-ds-DNA-antistoffer 10 0 ANA-positiv 10 0 Myeloma IgG 10 0 Toxoplasma OgG 10 0 Humane anti-mus-antistoffer 12 0 HIV 10 0 Rheumatoid-faktor 10 0 * De to sera, der testede positivt, blev bekræftet med et kommercielt sæt til påvisning af anti-aspergillus IgG-antistoffer. C. Linearitet Det lineære dynamiske område af Platelia Aspergillus IgG doseringen blev fastsat til mellem 2 og 80 UA/ml ud fra fortyndingsundersøgelser, der blev gennemført på 5 positive prøver. D. Kliniske studier Specifikationerne for Platelia Aspergillus IgG-sættets ydeevne blev evalueret på to undersøgelsessteder ud fra i alt 499 prøver fra 329. SENSITIVITET Sensitiviteten blev bestemt ud fra et panel bestående af 277 prøver fra 2 undersøgelsessteder i Frankrig fordelt på: 129 sera fra 64 med lidelsen cystisk fibrose, der udgjorde en højrisikogruppe for allergisk bronchopulmonal aspergillosis (ABPA) blev testet på undersøgelsessted sera fra 43 med alvorlig kronisk aspergillosis blev testet på undersøgelsessted 2.

8 Resultater fra undersøgelsessted 1 Tabellen nedenfor opsummerer resultaterne, der blev opnået på undersøgelsessted 1 for en population af med lidelsen cystisk fibrose, for hvilke ABPA-diagnosen blev foretaget på baggrund af kliniske data, med resultater opnået for total IgE, Aspergillus elektrosynerese, påvisning af Aspergillus-antigener og påvisning af anti-aspergillus IgG-antistoffer med en anden kommerciel EIA-test end Platelia Aspergillus IgG. Patienterne blev opdelt i 4 kategorier: Fravær af ABPA, tidligere ABPA, formodet ABPA og bekræftet ABPA9, 11. Fravær af ABPA udelukker imidlertid ikke en anden Aspergillus-patologi12. Patientens status ved anvendelse af Aspergillus-elektrosynerese eller Platelia Aspergillus IgG blev betragtet som positiv, når mindst én af patientens prøver testede positivt med den tilsvarende metode. Derimod blev status betragtet som inkonklusiv, hvis mindst én af patientens prøver testede inkonklusivt, og som negativ, hvis alle patientens prøver testede negativt. Patientkategorier 49 uden ABPA 5 med tidligere ABPA 4 med formodet ABPA 6 med bekræftet ABPA Resultater ved elektrosynerese Status Resultater ved PlateliaTM Aspergillus IgG Patientstatus Antal Positiv Inkonklusiv Negativ Negativ 40 7 (1) 4 (2) 29 som negative) 7/40 (17,5 %) [7,3-32,8 %] som positive) 11/40 (27,5 %) [14,6-43,9 %] 9/9 (100,0 %)* 5/5 (100,0 %)* Positiv /9 (88,9 %)* Negativ 5 5 (3) 0 0 5/5 (100,0 %)* Positiv Negativ 2 2 (4) 0 0 2/2 2/2 (100,0 %)* (100,0 %)* Positiv /2 2/2 (100,0 %) (100,0 %) Negativ 3 2 (5) 0 1 2/3 2/3 (66,7 %)* (66,7 %)* Positiv /3 3/3 (100,0 %)* (100,0 %)* 1): 57 % (4/7) af de positive resultater, der blev opnået med Platelia Aspergillus IgG, testede positivt med et andet markedsført EIA-sæt til påvisning af anti-aspergillus IgG. (2): 100 % (4/4) af de inkonklusive resultater, der blev opnået med Platelia Aspergillus IgG, testede negativt med et andet markedsført EIA-sæt til påvisning af anti-aspergillus IgG. (3): 100 % (5/5) af de positive resultater, der blev opnået med Platelia Aspergillus IgG, testede positivt med et andet markedsført EIA-sæt til påvisning af anti-aspergillus IgG. (4): 100 % (2/2) af de positive resultater, der blev opnået med Platelia Aspergillus IgG, testede positivt med et andet markedsført EIA-sæt til påvisning af anti-aspergillus IgG. (5): 100 % (2/2) af de positive resultater, der blev opnået med Platelia Aspergillus IgG, testede positivt med et andet markedsført EIA-sæt til påvisning af anti-aspergillus IgG. * : På grund af en utilstrækkelig prøvestørrelse kunne der ikke beregnes et 95 % konfidensinterval. Resultater fra undersøgelsessted 2 Tabellen nedenfor opsummerer resultaterne, der blev opnået med en prøvepopulation af med lidelsen alvorlig kronisk aspergillosis. Patienterne blev rekrutteret på baggrund af forenelig lungebilledfremstilling, ekspektorat positivt for Aspergillus og Aspergillus-positive serologiske test baseret på immunelektroforese (IEP).

9 Resultater ud fra prøven IEP-resultater Patientkategorier Alvorlig kronisk aspergillosis Status PlateliaTM Aspergillus IgG-resultater Patientstatus som negative) Antal Positiv Inkonklusiv Negativ Positiv Inkonklusiv Negativ ,3 % [90,8-99,0] 68,2 % [45,1-86,1] 35,3 % [14,2-61,7] som positive) 99,1 % [95,0-100] 86,4 % [65,1-97,1] 64,7 % [38,5-85,8] Resultater ud fra patienten Patientens status ved anvendelse af Aspergillus-immunelektroforese eller Platelia Aspergillus IgG blev betragtet som positiv, når mindst én af patientens prøver testede positivt med den tilsvarende metode. Derimod blev status betragtet som inkonklusiv, hvis mindst én af patientens prøver testede inkonklusivt, og som negativ, hvis alle patientens prøver testede negativt. Patientkategorier Alvorlig kronisk aspergillosis Resultater ved IEP Status Antal Resultater ved PlateliaTM Aspergillus IgG Patientstatus Positiv Inkonklusiv Negativ som som positive) negative) Positiv ,0 % [83,1-99,4] 97,5 % [86,8-99,00] Negativ ,3 %* 66,7 %* * : På grund af en utilstrækkelig prøvestørrelse kunne der ikke beregnes et 95 % konfidensinterval. SPECIFICITET Specificiteten blev bestemt ud fra et panel af 222 prøver fra 222, som var hospitalsindlagt på undersøgelsessted 1 (200 prøver) og undersøgelsessted 2 (22 prøver), og som ikke havde symptomer på en Aspergillus-infektion. Testet gruppe / sted Antal prøver Negativ Inkonklusiv Positiv Sted Sted Total Specificitet, der som negative) 99,5 % [97,2-100 % [84,6-99,6 % 95 % [97,5- Specificitet, der som positive) 100 % [98,2-100 % [84,6-100 % [98,3-16. PRODUCENTENS KVALITETSKONTROL Alle producerede reagenser fremstilles ifølge vores kvalitetssikringssystem, lige fra modtagelsen af råmaterialer til markedsføringen af slutproduktet. Hvert parti gennemgår kvalitetskontrol og frigives kun til salg, hvis det opfylder de foruddefinerede kvalitetskriterier. Dokumentation vedrørende produktion og kontrol af hvert parti opbevares hos virksomheden.

10 17. LITTERATURLISTE 1. Agarwal, R Allergic bronchopulmonary aspergillosis. Chest 135 (3): p Agarwal, R., Nath, A., Aggarwal, A. N., Gupta, D., Chakrabarti, A Aspergillus hypersensitivity and allergic bronchopulmonary aspergillosis in patients with acute severe asthma in a respiratory intensive care unit in North India. Mycoses Centeno-Lima, S., de Lacerda, J. M., do Carmo, J. A., Abecasis, M., Casimiro, C., Exposto, F Follow-up of anti-aspergillus IgG and IgA antibodies in bone marrow transplated patients with invasive aspergillosis. Journal of clinical laboratory analysis 16: p Denning, D. W Chronic forms of pulmonary aspergillosis. Clinical microbiology and infection 7 (Suppl 2): p Latzin, P., Hartl, D., Regamey, N., frey, U., Schoeni, M. H., Casaulta, C Comparison of serum markers for allergic bronchopulmonary aspergillosis in cystic fibrosis. Eur. Respiratory Journal 31: p Pagella, F., Matti, E., De Bernardi, F., Semino, L., Cavanna, C., Marone, P., Farina, C., Castelnuovo, P Paranasal sinus fungus ball: diagnosis and management. Mycoses 50: p Sarfati, J., Monod, M., Recco, P., Sulahian, A., Pinel, C., Candolfi, E., Fontaine, T., Debeaupuis, J.P., Tabouret, M., Latgé, J.P Recombinant antigens as diagnostic markers for aspergillosis. Diagnostic microbiology and infectious disease 55: p Schubert, M. S Allergic fungal sinusitis: pathophysiology, diagnosis and management. Medical Mycology p Shah, A Aspergillus-associated hypersensitivity respiratory disorders. Indian journal of Chest disease and allied sciences 50: p Shah, R., Vaidesswar, P., Pandit, S. P Pathlogy of pulmonary aspergillomas. Indian journal of pathology and microbiology 51 (3): p Thia, L. P., Balfour Lynn, I. M Diagnosing allergic bronchopulmonary aspergillosis in children with cystic fibrosis, Paediatric Respiratory Reviews 10: p Tillie-Leblond, I., Tonnel, A. B Allergic bronchopulmonary aspergillosis. Allergy 60: p Virnig, C., Bush, R. K Allergic bronchopulmonary aspergillosis: a US perspective. Current opinion in Pulmonary Medicine 13: p Bio-Rad 3, boulevard Raymond Poincaré Marnes-la-Coquette France Tel.: +33 (0) Fax: +33 (0) /2009

PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822

PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822 PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822 KVALITATIV PÅVISNING AF IgM-ANTISTOFFER MOD HSV 1+2 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE 1. FORMÅL Platelia HSV 1+2 IgM er en immunanalyse, der anvender

Læs mere

PLATELIA HSV 1 IgG 96 TEST 72820. KVALITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD HSV 1 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE

PLATELIA HSV 1 IgG 96 TEST 72820. KVALITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD HSV 1 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE PLATELIA HSV 1 IgG 96 TEST 72820 KVALITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD HSV 1 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE 1. TILSIGTET ANVENDELSE Platelia HSV IgG er en indirekte ELISA-immunanalyse

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

96 72951 Kvalitativ påvisning af igm-antistoffer mod borrelia burgdorferi sensu lato i humant serum eller plasma ved enzymimmunanalyse

96 72951 Kvalitativ påvisning af igm-antistoffer mod borrelia burgdorferi sensu lato i humant serum eller plasma ved enzymimmunanalyse PLATELIA LYME IgM 96 72951 Kvalitativ påvisning af igm-antistoffer mod borrelia burgdorferi sensu lato i humant serum eller plasma ved enzymimmunanalyse 1. FORMÅL Platelia Lyme IgM er en immunanalyse,

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

PLATELIATM ASPERGILLUS

PLATELIATM ASPERGILLUS PLATELIATM ASPERGILLUS Ag 96 TEST 62794 Platelia Aspergillus Ag er en immunenzymatisk mikrotiterplade-baseret sandwich-assay til påvisning af Aspergillus galactomannan antigen i serum og bronchoalveolær

Læs mere

PLATELIA CANDIDA Ab/Ac/Ak 62799

PLATELIA CANDIDA Ab/Ac/Ak 62799 PLATELIA CANDIDA Ab/Ac/Ak 62799 96 TEST PLATELIA CANDIDA Ab/Ac/Ak ER EN INDIREKTE IMMUNENZYMATISK MIKROPLADEANALYSE FOR KVANTITATIV KONSTATERING AF CANDIDA ANTI-MANNANANTISTOFFER I SERUM. 1 FORMÅL Platelia

Læs mere

PLATELIA TM CHLAMYDIA IgG TMB 62767

PLATELIA TM CHLAMYDIA IgG TMB 62767 PLATELIA TM CHLAMYDIA IgG TMB 62767 BESTEMMELSE AF HUMANE IgG-ANTISTOFFER MOD CHLAMYDIA I HUMANT SERUM VED ENZYMIMMUNANALYSE IVD INDHOLDSFORTEGNELSE 1- KLINISK INTERESSE...............................105

Læs mere

96 TEST: 62798. PLATELIA CANDIDA Ag ER EN IMMUNENZYMATISK MIKROPLADEANALYSE AF SANDWICH-TYPEN TIL KONSTATERING AF CANDIDA MANNANANTIGEN I SERUM.

96 TEST: 62798. PLATELIA CANDIDA Ag ER EN IMMUNENZYMATISK MIKROPLADEANALYSE AF SANDWICH-TYPEN TIL KONSTATERING AF CANDIDA MANNANANTIGEN I SERUM. PLATELIA CANDIDA Ag 96 TEST: 62798 PLATELIA CANDIDA Ag ER EN IMMUNENZYMATISK MIKROPLADEANALYSE AF SANDWICH-TYPEN TIL KONSTATERING AF CANDIDA MANNANANTIGEN I SERUM. 1 FORMÅL Platelia Candida Ag er en immunenzymatisk

Læs mere

PLATELIA Candida Ab Plus 96 TEST 62785 1- TESTENS FORMÅL 2- BRUGSANVISNING 3- KLINISK VÆRDI 4- PROCEDUREPRINCIP 5- REAGENSER

PLATELIA Candida Ab Plus 96 TEST 62785 1- TESTENS FORMÅL 2- BRUGSANVISNING 3- KLINISK VÆRDI 4- PROCEDUREPRINCIP 5- REAGENSER PLATELIA Candida Ab Plus 96 TEST 62785 KONSTATERING AF CANDIDA ANTI-MANNAN-ANTISTOFFER I SERUM ELLER HUMANT PLASMA VED HJÆLP AF IMMUNENZYMATISK ANALYSE 1- TESTENS FORMÅL Platelia Candida Ab Plus er en

Læs mere

PLATELIA CMV IgG 1 plade KVANTITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE

PLATELIA CMV IgG 1 plade KVANTITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE PLATELIA CMV IgG 1 plade 96 72810 KVANTITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE 881140 2013/11 1. FORMÅL Platelia CMV IgG er en indirekte

Læs mere

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin 1. PÅTÆNKT ANVENDELSE Legionær sygdommen er forårsaget af Legionella pneumophila og er en akut

Læs mere

Syphilis Total Ab 1 plade - 96 72530 5 plader - 480 72531

Syphilis Total Ab 1 plade - 96 72530 5 plader - 480 72531 Syphilis Total Ab 1 plade - 96 72530 5 plader - 480 72531 SÆT TIL KVALITATIV DETEKTERING AF ANTISTOFF MOD TREPONEMA PALLIDUM I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED HJÆLP AF EN ENZYMIMMUNANALYSETEKNIK 883679-2014/11

Læs mere

ScanGel NEUTRAL Kort Kort

ScanGel NEUTRAL Kort Kort ScanGel NEUTRAL 86429 48 Kort 86430 1080 Kort NEUTRAL GEL Serumkontrol, irregulær antistofscreening, forligelighed IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

PLATELIA TM EBV-VCA IgG 72937 96 tests

PLATELIA TM EBV-VCA IgG 72937 96 tests PLATELIA TM EBV-VCA IgG 72937 96 tests ENZYMIMMUNANALYSE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgG-ANTISTOFFER MOD EPSTEIN-BARR-VIRUS (VIRAL CAPSID ANTIGEN) I HUMANT SERUM 1 - FORMÅL Dette immunanalyse-sæt er

Læs mere

ScanGel IVD. ScanLiss ml ml ERYTHROCYTSUSPENSIONSMEDIUM

ScanGel IVD. ScanLiss ml ml ERYTHROCYTSUSPENSIONSMEDIUM ScanGel ScanLiss 86441 100 ml 86442 500 ml ERYTHROCYTSUSPENSIONSMEDIUM IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse af råmateriale til markedsføring af slutproduktet

Læs mere

Mercodia C-peptide ELISA

Mercodia C-peptide ELISA Mercodia C-peptide ELISA Brugsanvisning 10-1136-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremsstillet af Mercodia AB Sylveniusgatan 8A SE-754 50 Uppsala Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

Anti-EBV EBNA IgG ELISA 96 807017

Anti-EBV EBNA IgG ELISA 96 807017 Anti-EBV EBNA IgG ELISA 96 807017 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af IgG antistoffer mod Epstein-Barr virus (EBV) nuclear antigen 1 (EBNA-1) p72 i humant serum eller plasma 1. PÅTÆNKT ANVENDELSE

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

PLATELIA Candida Ag Plus 96 TEST 62784 KONSTATERING AF CANDIDA-MANNANANTIGEN I SERUM ELLER HUMANT PLASMA VED HJÆLP AF IMMUNENZYMATISK ANALYSE

PLATELIA Candida Ag Plus 96 TEST 62784 KONSTATERING AF CANDIDA-MANNANANTIGEN I SERUM ELLER HUMANT PLASMA VED HJÆLP AF IMMUNENZYMATISK ANALYSE PLATELIA Candida Ag Plus 96 TEST 62784 KONSTATERING AF CANDIDA-MANNANANTIGEN I SERUM ELLER HUMANT PLASMA VED HJÆLP AF IMMUNENZYMATISK ANALYSE 1- TESTENS FORMÅL Platelia Candida Ag Plus er en indirekte

Læs mere

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA Mumps IgG 48 TESTS 72688 ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgG-ANTISTOFFER MOD FÅRESYGEVIRUS I HUMANT SERUM Dansk 1/9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG FORKLARING AF

Læs mere

1 plade Kvalitativ påvisning af IgM-antistoffer mod borrelia burgdorferi sensu lato i humant serum eller plasma ved enzymimmunanalyse

1 plade Kvalitativ påvisning af IgM-antistoffer mod borrelia burgdorferi sensu lato i humant serum eller plasma ved enzymimmunanalyse PLATELIA LYME IgM 1 plade 96 72951 Kvalitativ påvisning af IgM-antistoffer mod borrelia burgdorferi sensu lato i humant serum eller plasma ved enzymimmunanalyse 883688 2015/11 1. FORMÅL Platelia Lyme IgM

Læs mere

PLATELIA CMV IgM 1 plade KVALITATIV PÅVISNING AF IgM-ANTISTOFFER MOD CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE

PLATELIA CMV IgM 1 plade KVALITATIV PÅVISNING AF IgM-ANTISTOFFER MOD CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE PLATELIA CMV IgM 1 plade 96 72811 KVALITATIV PÅVISNING AF IgM-ANTISTOFFER MOD CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE 881139 2013/11 1. FORMÅL Platelia CMV IgM er en immunanalyse,

Læs mere

ELISA Immuno Explorer TM Kit

ELISA Immuno Explorer TM Kit - 1 - ELISA Immuno Explorer TM Kit Katalog nummer 166-2400EDU Til læreren Dette kit er lavet for at lette og illustrere immunologiundervisningen og kan give en øget forståelse af antigen-antistof interaktionen,

Læs mere

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA VZV IgG 48 TESTS 72684 ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgG-ANTISTOFFER MOD VARICELLA ZOSTER I HUMANT SERUM Dansk 1/9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG FORKLARING AF

Læs mere

2- INDIKATIONER VEDR. BRUG

2- INDIKATIONER VEDR. BRUG PLATELIA ASPERGILLUS Ag 1 plade 96 62794 Platelia Aspergillus Ag er en immunenzymatisk mikrotiterplade-baseret sandwich-assay til påvisning af Aspergillus galactomannan antigen i serum og bronchoalveolær

Læs mere

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA Measles IgG 48 TESTS 72686 ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgG-ANTISTOFFER MOD MÆSLINGEVIRUS I HUMANT SERUM Dansk 1/9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG FORKLARING

Læs mere

PLATELIA H. PYLORI IgG TESTES PÅVISNING AF IGG ANTI-HELICOBACTER PYLORI I HUMANT SERUM VED IMMUNOENZYMATISK ANALYSE

PLATELIA H. PYLORI IgG TESTES PÅVISNING AF IGG ANTI-HELICOBACTER PYLORI I HUMANT SERUM VED IMMUNOENZYMATISK ANALYSE PLATELIA H. PYLORI IgG 72778 96 TESTES PÅVISNING AF IGG ANTI-HELICOBACTER PYLORI I HUMANT SERUM VED IMMUNOENZYMATISK ANALYSE 1- KLINISKE VÆRDIERO Helicobacter pylori blev identificeret i 1983 af Warren

Læs mere

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit Instruktionsmanual Katalognummer 166-2400EDU explorer.bio-rad.com Delene i dette kit er sendt i separate æsker. Opbevar posen med reagenser i køleskab indefor

Læs mere

ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning.

ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning. ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning. Professionshøjskolen University College Nordjyland Laborantafdelingen 2012 Side 1 Indledning En kvinde føder og bliver mor til sit

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

RENGØRINGSPROCEDURE FOR INSTRUMENTER SKAL NØJE FØLGES FØR NOGET INDGREB FRA OPERATØR

RENGØRINGSPROCEDURE FOR INSTRUMENTER SKAL NØJE FØLGES FØR NOGET INDGREB FRA OPERATØR Side : 1/5 I. INDLEDNING Denne vejledning betragtes som anbefalinger: Alle øvrige vejledninger er udelukkende slutbrugerens ansvar. Disse anbefalinger har relation til inficerede og potentielt inficerede

Læs mere

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse Bilag D Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse INTERN RAPPORT Afprøvning af Immunofixation af M-komponenter (Bestemmelse af immunoglobulin-klasse og -type) på

Læs mere

HERPES SIMPLEX VIRUS (TYPE 1 OG 2) I HUMANT SERUM

HERPES SIMPLEX VIRUS (TYPE 1 OG 2) I HUMANT SERUM PLATELIA HSV IgG 96 TESTS 72682 ENZYMIMMUN-SÆT TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgG-ANTISTOFFER MOD HERPES SIMPLEX VIRUS (TYPE 1 OG 2) I HUMANT SERUM Dansk 1/9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING

Læs mere

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus)

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) Kode K8010 5. udgave Sættet indeholder reagenser til 400 600 analyser. Til Dako Autostainer/Autostainer Plus. Valgfri reagenser: Kode Produktnavn

Læs mere

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA CMV IgM 96 TESTS 72681 ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgM-ANTISTOFFER MOD CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM Dansk 1/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG FORKLARING

Læs mere

Platelia CMV IgG AVIDITY

Platelia CMV IgG AVIDITY Platelia CMV IgG AVIDITY 48 72812 BESTEMMELSE AF AVIDITET AF IgG-ANTISTOFFER MOD CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM VED ENZYMIMMUNANALYSE 881171-2015/01 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. KLINISK VÆRDI 3. PRINCIP

Læs mere

Mercodia Iso-Insulin ELISA

Mercodia Iso-Insulin ELISA Mercodia Iso-Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1128-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. - [DK] - 2015/01 Indholdsfortegnelse Access HIV combo QC4 & QC5 1 Tilsigtet brug...

Læs mere

/11 1. FORMÅL

/11 1. FORMÅL PLATELIA LYME IgG 1 plade 96 72952 KVALITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD BORRELIA BURGDORFERI SENSU LATO I HUMANT SERUM, PLASMA ELLER CEREBROSPINALVÆSKE VED ENZYMIMMUNANALYSE 883689 2015/11 1. FORMÅL

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO-blodtypebestemmelse. RH1 Ag bestemmelse IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA HSV IgM 96 TESTS 72683 ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgM-ANTISTOFFER MOD HERPES SIMPLEX VIRUS (TYPE 1 OG 2) I HUMANT SERUM Dansk 1/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL

Læs mere

Mercodia Proinsulin ELISA

Mercodia Proinsulin ELISA Mercodia Proinsulin ELISA Brugsanvisning 10-1118-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Pak12 assay BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

Pak12 assay BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING Pak12 assay REF PAK12 IVD INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSE... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 TESTPRINCIP... 2 REAGENSER... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL:... 3 PRØVETAGNING OG OPBEVARING...

Læs mere

STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER

STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER Navn: Dato:.. MÅL: - Lær om eksistensen af naturlige nanomaterialer - Lysets interaktion med kolloider - Gelatine og mælk som eksempler

Læs mere

PLATELIA TM EBV-VCA IgM tests

PLATELIA TM EBV-VCA IgM tests PLATELIA TM EBV-VCA IgM 72936 96 tests ENZYMIMMUNANALYSE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgM-ANTISTOFFER MOD EPSTEIN-BARR-VIRUS (VIRAL CAPSID ANTIGEN) I HUMANT SERUM 1- FORMÅL Dette immunanalyse-sæt er beregnet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Dato: 24/06/2013 Side 1 / 6 SIKKERHEDSDATABLAD AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1. 1. Produktidentifikator: GREEN SHAMPOO 1. 2. Relevante, identificerede anvendelsesområder

Læs mere

100 (20 5) tests 71110. Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma

100 (20 5) tests 71110. Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma 100 (20 5) tests 71110 Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma IVD Producentens kvalitetskontrol Alle producerede og kommercialiserede

Læs mere

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr LKO temadag 2012 POC udstyr hvor der anvendes Kuvette/Kasette/Strips/Kapillærrør Fyldning af kuvetter/strips/kapillærrør Skal fyldes helt op, der må ikke

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Planteolie sæbe. Anvendelse: Til hånd og kropsvask. Vare nr. 3958 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH Rudolf-Diesel-Str.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Avipro THYMOVAC, lyofilisat til anvendelse i drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. Avipro THYMOVAC, lyofilisat til anvendelse i drikkevand 21. december 2009 PRODUKTRESUMÉ for Avipro THYMOVAC, lyofilisat til anvendelse i drikkevand 0. D.SP.NR 08763 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Avipro THYMOVAC 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis

Læs mere

HCV Ab PLUS 34330 2 x 50. HCV Ab PLUS CALIBRATORS 34335. HCV Ab PLUS QC 34339

HCV Ab PLUS 34330 2 x 50. HCV Ab PLUS CALIBRATORS 34335. HCV Ab PLUS QC 34339 ACCESS Immunoassay System HCV Ab PLUS 34330 2 x 50 Til kvalitativ påvisning af anti-hcv-antistoffer i humant serum og plasma ved anvendelse af Access Immunoassay-systemerne. ACCESS Immunoassay System HCV

Læs mere

RESUMÉ OG FORKLARING AF TESTEN

RESUMÉ OG FORKLARING AF TESTEN DxSelect (Dansk) REF EL1950-5 Rev. A Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) til kvalitativ detektion af humane antistoffer mod JC-virus Til in vitro diagnostisk brug TILSIGTET BRUG Focus Diagnostics

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Kædens længde kan ligger mellem 10 og 14 carbonatomer; det mest almindelige er 12.

Kædens længde kan ligger mellem 10 og 14 carbonatomer; det mest almindelige er 12. Kemi laboratorieforsøg 9.2 Anioniske surfaktanter Anioniske surfaktanter er vaskeaktive stoffer, der har en hydrofob ende og en hydrofil ende. Den hydrofile ende er negativt ladet, dvs. en anion. Da der

Læs mere

Bleach Enhancer for Cleaning

Bleach Enhancer for Cleaning Bleach Enhancer for Cleaning Generel information........................................ 2 Tilsigtet anvendelse........................................ 2 Resumé.................................................

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Orange - universal rengøring Anvendelse: Til rengøring af gulve og alle glatte overflader i hjemmet. Vare nr. 1981 Leverandør: Sodasan

Læs mere

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer.

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Analyzer og FIA VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Læs indlægssedlen og brugermanualen grundigt før brug af vejledningerne til hurtig reference. Dette er ikke en komplet

Læs mere

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA Mumps IgM 48 TESTS 72689 ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgM-ANTISTOFFER MOD FÅRESYGEVIRUS I HUMANT SERUM Dansk 1/9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG FORKLARING

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270 da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Aps Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Dato: 03.03.2009 Tidligere dato: --

Dato: 03.03.2009 Tidligere dato: -- X SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGSSKEMA OM KEMISKE DATA Dato: 03.03.2009 Tidligere dato: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. ASSERACHROM VIIa-AT (REF 00491)

SIKKERHEDSDATABLAD. ASSERACHROM VIIa-AT (REF 00491) SIKKERHEDSDATABLAD 13.07.2010 ASSERACHROM VIIa-AT (REF 00491) Kittet indeholder: - Reagens 1: Coated Strip (ref 15001) - Reagens 2: Anti-AT-Peroxidase (ref 15005) - Reagens 3: TMB (ref 15124) - Reagens

Læs mere

MATERIALESIKKERHEDSDATABLAD

MATERIALESIKKERHEDSDATABLAD MATERIALESIKKERHEDSDATABLAD 1. PRODUKT- OG VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER PRODUKTNAVN: GLUE C1000 Empe-lim anvendes som højtemperaturlim til en række materialetyper på forskellige underlag. Det anbefales ikke

Læs mere

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Bioteknologi 4, Tema 8 Forsøg www.nucleus.dk Linkadresserne fungerer pr. 1.7.2011. Forlaget tager forbehold for evt. ændringer i adresserne. Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Formål

Læs mere

Synovasure PJI lateral flow-testkit

Synovasure PJI lateral flow-testkit Synovasure PJI lateral flow-testkit Alfa-defensintest til detektion af infektion omkring implanterede ledproteser Forhandler Gå ind på www.cddiagnostics.com for at få yderligere produktoplysninger Brugere

Læs mere

PLATELIA ASPERGILLUS EIA 96 TESTS 62796

PLATELIA ASPERGILLUS EIA 96 TESTS 62796 PLATELIA ASPERGILLUS EIA 96 TESTS 62796 PLATELIA ASPERGILLUS EIA ER EN IMMUNOENZYMATISK SANDWICH MIKROTITERPLADE-ANALYSE TIL PÅVISNING AF ASPERGILLUS GALACTOMANNAN ANTIGEN I SERUM. 1- FORMÅL Platelia Aspergillus

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Universal rengøring Anvendelse: Til rengøring af gulve og alle glatte overflader i hjemmet. Vare nr. 1979 Leverandør: Sodasan Wash-

Læs mere

Kemiøvelse 2 1. Puffere

Kemiøvelse 2 1. Puffere Kemiøvelse 2 1 Puffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt andet

Læs mere

Santax Medico Bredskifte Allé 11 DK-8210 Aarhus V. Tlf: (+45) Fax: (+45)

Santax Medico Bredskifte Allé 11 DK-8210 Aarhus V. Tlf: (+45) Fax: (+45) Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Handelsnavn: Rapicide PA, Part B Pr nr. 2238398 Anvendelse: Kemisk opløsning til koldsterilisering af medicinsk

Læs mere

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT. Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.610-DK-V6 Instruktionsinformation Beregnet anvendelse T-Cell Xtend-reagenset

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark QIAsymphony SP-protokolark PC_AXpH_HC2_V1_DSP-protokol Tilsigtet anvendelse Til in vitro-diagnostisk brug. Denne protokol er udviklet til brug sammen med cervikalprøver, der opbevares i PreservCyt -opløsning,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0558 DA 19.03.2008 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15. juli 2004 om gennemførelse af Rådets direktiv

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

PLATELIA TM TOXO IgG TMB 96 TEST 72741

PLATELIA TM TOXO IgG TMB 96 TEST 72741 PLATELIA TM TOXO IgG TMB 96 TEST 72741 KIT TIL KVALITATIV/KVANTITATIV KONSTATERING AF ANTI-TOXOPLASMA GONDII IgG I HUMANT SERUM ELLER PLASMA MED ENZYMIMMUNANALYSE IVD Til in vitro-diagnosticering Alle

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Mercodia Insulin ELISA

Mercodia Insulin ELISA Mercodia Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1113-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER 10-1113-10 REAGENS TIL 10 x 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB Sylveniusgatan 8A SE-754

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Toiletrens. Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener.

Toiletrens. Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener. Toiletrens Type Flydende desinficerende, surt toiletrensemiddel Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener. Fjerner effektivt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.)

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.) 1. OPLYSNINGER OM STOFFET/MATERIALET OG VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Tilsigtet brug Katalognumre LIFECODES LifeScreen Deluxe (LMX) Perlebaseret immunoanalyse til kvalitativ påvisning af IgGantistoffer mod

Læs mere

OPSUMMERING. Et enzymimmunoassay til måling af den totale aktivitet i den klassiske komplementaktiverignsvej i humant serum

OPSUMMERING. Et enzymimmunoassay til måling af den totale aktivitet i den klassiske komplementaktiverignsvej i humant serum 0B Et enzymimmunoassay til måling af den totale aktivitet i den klassiske komplementaktiverignsvej i humant serum Til In Vitro Diagnostisk Anvendelse OPSUMMERING Et MicroVue CH50 Eq EIA Side 1 af 10 TILSIGTET

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

AviPro IBD LC-75 vet.

AviPro IBD LC-75 vet. INDLÆGSSEDDEL AviPro IBD LC-75 vet. 10³ og maks. 10 4,5 EID 50 * levende IBD-virus, stamme LC 75, pulver til opløsning i drikkevand, til fjerkræ 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Toilet rens Anvendelse: Til rengøring af toiletkummer. Vare nr. 1953 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH Rudolf-Diesel-Str.

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

ScanGel Monoclonal RH/K pheno II kort

ScanGel Monoclonal RH/K pheno II kort ScanGel Monoclonal RH/K pheno II 86488 48 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF HUMAN OPRINDELSE RH2, RH3, RH4, RH5, KEL1 Ag bestemmelse IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter

Læs mere

Kan forårsage irritation af øjnene, luftvejene og halsen.

Kan forårsage irritation af øjnene, luftvejene og halsen. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203241 - Relevante

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Eddikerens Anvendelse: Til rengøring af køkken og bad. Vare nr. 1951 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH Rudolf-Diesel-Str.

Læs mere

Monolisa HBe Ag-Ab PLUS 72396 96 tests HBe Ag - 96 tests HBe Ab

Monolisa HBe Ag-Ab PLUS 72396 96 tests HBe Ag - 96 tests HBe Ab Monolisa HBe Ag-Ab PLUS 72396 96 tests HBe Ag - 96 tests HBe Ab SÆT TIL KONSTATERING AF HBBe Ag OG HBe Ab VED ENZYMATISK IMMUNTEKNIK IVD Producentens kvalitetskontrol Alle producerede og kommercialiserede

Læs mere

Vandig opløsning indeholdende bis (3-aminopropyl) -dodecylamin, didecyldimethylammoniumchlorid og benzalkoniumchlorid.

Vandig opløsning indeholdende bis (3-aminopropyl) -dodecylamin, didecyldimethylammoniumchlorid og benzalkoniumchlorid. 1. Identifikation af substansen/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktets handelsnavn Desinficerende koncentrat til medicinske instrumenter. 1.2. Information om producent/ leverandør Route des Jeunes

Læs mere

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Center for Undervisningsmidler, afdeling København Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Formål At separere og analysere proteiner i almindelige fødevarer ved brug af gelelektroforese. Teori Alle dele

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek.

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek. Valideringsperiode: Marts April 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

Analyserapport nr

Analyserapport nr ApodanNordic A/S Att. Heine Dalsgaard Legravsvej 63 2300 København S Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 10 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Analyserapport

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: filtersalt Anvendelse: Til opvaskemaskine. Vare nr. 1978 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH Rudolf-Diesel-Str.

Læs mere